Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2258(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0249/2008

Předložené texty :

A6-0249/2008

Rozpravy :

PV 01/09/2008 - 23
CRE 01/09/2008 - 23

Hlasování :

PV 02/09/2008 - 5.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0386

Rozpravy
Pondělí 1. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

23. Některé záležitosti týkající se pojištění motorových vozidel (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. − Následujícím bodem je zpráva (A6-0249/2008) o některých záležitostech týkajících se pojištění motorových vozidel (2007/2258(INI)), kterou předkládá pan Mladenov jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

 
  
MPphoto
 

  Nickolay Mladenov, zpravodaj. − Pane předsedající, paní komisařko, kolegové a tlumočníci, kteří jste zde v tak pozdní hodinu tohoto zajímavého dne, kdy jsme s Evropskou radou diskutovali o Gruzii, doufám, že budete mít trochu času a energie k soustředění na další zprávu, která je, nehledě na svou technickou povahu, důležitá pro nás všechny.

Vrací se k otázce, jež byla vznesena v této sněmovně při schvalování čtvrté směrnice o pojištění motorových vozidel. Tehdy se sněmovna rozhodla požádat Komisi, aby vypracovala podrobnější studii o mnoha otázkách, které Parlament vznesl, ale netýkaly se přímo samotné čtvrté směrnice o pojištění motorových vozidel. Jsou to zejména tyto tři soubory otázek: první je, zdali se v Evropské unii účinně uplatňují vnitrostátní postihy, dále jak funguje systém škodních zástupců stanovený směrnicí, a je-li ho třeba v Evropské unii harmonizovat, a konečně možná nejdůležitější a nejkontroverznější otázka, která úzce souvisí s otázkami spotřebitelů, tedy zdali mají být stávající systémy výdajů na právní ochranu související s pojištěním motorových vozidel přeměněny na povinný, který bude pokrývat přeshraniční nehody v celé Evropské unii.

Dovolte mi začít poslední otázkou, protože je pravděpodobně nejdůležitější a zcela zřejmě nejdůležitější pro zájmy evropských spotřebitelů. Když jsem se sám díval do této zprávy, chtěl jsem se velmi zastávat harmonizace a argumentovat ve prospěch pojištění právních výdajů v celé Evropské unii. Ale podrobná studie naznačila, že by to nemuselo být v zájmu spotřebitelů nebo v zájmu evropského odvětví pojišťovnictví.

Pokud by to bylo zavedeno, mohlo by u spotřebitelů v mnoha členských státech dojít ke zvýšení nákladů na pojištění motorových vozidel. Mohlo by to vybízet k vyšším a neoprávněným nárokům na pojistné plnění. Mohlo by to vytvářet mnohá zdržení při vypořádání stávajících pojistných událostí a velmi silně bránit lidem v tom, aby hledali mimosoudní řešení.

Konečně by to mohlo vytvořit velmi závažnou a neblahou zátěž soudních systémů našich členských států, tedy něco, co podle mého názoru nikdo z nás opravdu nechce učinit. A tak jiný přístup, který je navržen v této zprávě, je lepším přístupem a jedná se o zvýšení povědomí o stávajících dobrovolných systémech v Evropské unii.

Nyní existují v mnoha starých členských státech, kde fungují docela dobře, a jsou rozvíjeny v nových členských státech. Zejména v nových členských státech je třeba, aby byly více podporovány, například prostřednictvím jejich začlenění do předsmluvních informacích o volbě takových možností v Evropské unii, a to zejména se zaměřením na nové členské státy.

Pokud se týká škodních zástupců, nevypracovala Evropská komise žádnou studii. Zkoumali jsme toto odvětví velmi pozorně. V celé Evropské unii jsme konzultovali toto odvětví a organizace spotřebitelů a ve všech členských státech byla vytvořena vnitrostátní informační střediska. Prostřednictvím těchto vnitrostátních informačních středisek, mohou spotřebitelé sledovat svá pojistná plnění a mohou získávat informace, jež potřebují.

Co nyní potřebujeme udělat, je zvýšit povědomí spotřebitelů o stávajícím systému, spíše než se snažit vytvořit další nový systém.

Konečně pokud se týká vnitrostátních postihů a otázky, zdali je harmonizovat, či ne, tvrdí se ve zprávě, že bychom měli podporovat zásadu subsidiarity. To znamená, že by měly být podporovány vnitrostátní postihy v členských státech. Není zde potřeba harmonizace. Je však třeba, aby Evropská komise podrobněji monitorovala situaci v členských státech a zajistila, že pokud budou vnitrostátní orgány potřebovat pomoc, obdrží ji od ní.

Toto je podstata zprávy, o níž dnes diskutujeme.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Pane předsedající, jménem mého kolegy Charlieho McCreevyho mi dovolte nejprve poblahopřát Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti, a zejména panu Mladenovovi a panu Garganimu za jejich práci, jejímž výsledkem je komplexní a soudržná zpráva o mnoha konkrétních otázkách pojištění motorových vozidel.

Pane Mladenove, nemohu s vámi než souhlasit, že se jedná rovněž o otázku spotřebitelů.

Komise vítá vaši podporu závěrů, které jsme v roce 2007 předložili v naší zprávě o pojištění motorových vozidel. Dovolte mi stručně přednést některé otázky, jimiž se tato zpráva zabývá.

Dovolte mi začít vnitrostátními postihy zavedenými s ohledem na postup odůvodněné nabídky.

Komise vítá jasné stanovisko, které jste zaujal ve své zprávě k této problematice. Skutečně se zdá, že vaše zpráva potvrzuje náš postoj v této věci, zejména vnitrostátní postihy, přestože nikoliv rovnocenně, poskytuje žádoucí efekt, a proto v tomto ohledu není třeba žádné harmonizace na úrovni EU.

Komise zůstane obezřetná a případně podnikne kroky proti těm členským státům, které zcela nesplní ustanovení dotčené směrnice. Proto můžeme jen přivítat vaši žádost určenou Komisi, aby dále podrobněji monitorovala fungování mechanismu zavedeného evropskou směrnicí o pojištění motorových vozidel. Odborná skupina pro pojištění motorových vozidel, ustavená mými službami před rokem, spojuje zástupce členských států a zúčastněné strany a prokázala, že je pro tento účel velmi užitečným nástrojem.

Podle vašeho návrhu zapojí Komise organizace spotřebitelů zastupující oběti dopravních nehod do procesu posuzování účinnosti systémů, které existují v členských státech.

Dovolte mi nyní přejít ke druhému bodu: právním výdajům, které jsou důležité nejen pro spotřebitele, ale i pojistitele.

Vaše zpráva se zabývá několika klady i zápory systému, kde by byla právní ochrana kryta povinně a v celé EU prostřednictvím politiky pojištění motorových vozidel odpovědné strany. Podle zprávy Komise z roku 2007 jsme přesvědčeni, že by takové řešení velmi pravděpodobně neposkytlo zřejmý přínos obětem dopravních nehod na silnicích; možná by to vedlo k narušení dobře fungujících vnitrostátních systémů vypořádání pojistných událostí v oblasti motorových vozidel. Kromě toho se pravděpodobně zvýší pojistné v těch zemích, kde dosud v praxi není žádná, nebo jen omezená, náhrada právních výdajů.

Jsem potěšena, když vidím, že vaše zpráva odráží některé z těchto obav a že upřednostňuje tržní řešení, například využití dobrovolné pojištění právních výdajů. Ačkoliv je podle všeho zřejmé, že je na některých trzích tento typ krytí pojistného využíván zřídka a je potřebná lepší podpora. To je úkol, který by měl splnit samotný trh, protože Komise by neměla podporovat konkrétní pojišťovací produkty nebo konkrétní směry podnikání v této oblasti.

Konečně mi dovolte, abych se zabývala otázkou povědomí o nástrojích a mechanismech podle evropské směrnice o pojištění motorových vozidel.

Komise souhlasí s tím, že existuje prostor pro zlepšení, zejména pokud se týká nových členských států, ohledně stupně povědomí občanů o nástrojích vytvořených v rámci evropské směrnice o pojištění motorových vozidel, jako jsou mechanismus škodních zástupců nebo vnitrostátní informační střediska.

Odvětví pojišťovnictví by v této oblasti mělo hrát nejvýznamnější úlohu. Komise přispívá k informačním potřebám obětí dopravních nehod i motoristů prostřednictvím zveřejňování mnoha letáků o pojištění motorových vozidel umístěných na internetovém portálu Vaše Evropa. Mnoho dalších informačních zdrojů existuje na vnitrostátní úrovni, například autokluby, kanceláře pojištění motorových vozidel, agentury pro vypořádání pohledávek a další.

Závěrem: Během posledních let se stalo dobře zavedenou praxí pravidelné podávání zpráv o otázkách pojištění motorových vozidel Evropskému parlamentu a já se těším na naši pokračující dobrou spolupráci.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, zastupující navrhovatele stanoviska Výboru pro právní záležitosti. (DE) Pane předsedající, paní komisařko, pane zpravodaji, dámy a pánové, jménem předsedy Výboru pro právní záležitosti, pana Garganiho, bych rád poděkoval zpravodaji za jeho zprávu a dobrou spolupráci.

Jsou zde zejména tři body, o kterých bych se rád zmínil: zaprvé zájmy spotřebitelů, zadruhé zásada subsidiarity a zatřetí význam. Jsme přesvědčeni, že je dalece v zájmu spotřebitelů nepřetvářet dobrovolný systém pojištění právních výdajů u motorových vozidel v Evropě na povinný režim. Nepotřebujeme povinný soubor produktů nebo začlenění produktů, které by jednoduše zvýšily cenu a omezily výběr spotřebitelů.

Ohledně otázky subsidiarity vítám skutečnost, že se zpravodaj nepokouší prosadit harmonizaci za každou cenu. V zemích, kde jsou některé náklady na právní ochranu již zahrnuty do pojištění motorových vozidel, mohou v tomto schématu pokračovat, aniž by byly jiné země nuceny tohoto příkladu následovat.

K otázce významu bych rád této sněmovně připomněl, že jednáme o problematice, která má, z hlediska četnosti, velmi omezený význam. Přeshraniční nehody se na silničních dopravních nehodách v Evropě podílejí zhruba 1 %, a skoro všechny se řeší mimosoudně. Blahopřeji zpravodaji ke zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab , jménem skupiny PPE-DE. – (DE) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, rád bych začal poděkováním mému kolegovi Nickolayi Mladenovovi za jeho opravdu vynikající práci na tomto velmi obtížném tématu. Jeho zpráva z vlastního podnětu se zabývá všemi klíčovými problémy a činí to opravdu vynikajícím způsobem.

Nicméně bych rád poukázal na to, že tato zpráva je pouze jedním malým dílkem skládačky každodenního jednání lidí s Evropskou unií. Pan Karas správně poukázal na to, že přeshraniční nehody tvoří pouze malé procento silničních dopravních nehod a že se většina z nich řeší mimosoudně. Avšak významný německý týdeník zveřejnil minulý týden článek, který popisoval, jak si běžný občan přál znovu zaregistrovat své německé vozidlo v Itálii, jen proto, aby o osm měsíců později neuspěl a zjistil, že to jednoduše není možné. Občané, kteří řeší tento typ problému individuálně, jsou z toho velmi nešťastní.

To je důvod, proč je zpráva pobízející k dobrovolným režimům správným přístupem. Avšak členské státy musí hrát úlohu při určování, zdali harmonizace právních předpisů o odškodnění v Evropské unii může být z dlouhodobého hlediska mnohem lepším řešením, které více vyhovuje zájmům občanů.

Zde v Parlamentu, a především ve Výboru pro právní záležitosti, jsme se zabývali otázkou mimosmluvní škody – například v případě Římu II – při mnoha příležitostech a nyní je na členských státech, aby prozkoumaly alternativní řešení, které mohou určit, pokud tedy harmonizace právních předpisů o odškodnění a schválení právních výdajů jako škod není v této sněmovně možné z kompetenčních důvodů.

To je otázka, kterou budeme muset v budoucnu vyřešit. Proto je návrh pana Mladenova vynikající a zaslouží si naši plnou podporu.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, pojištění motorových vozidel je úspěchem tohoto Parlamentu a celá řada směrnic stále představuje nedokončenou práci – práci, která negativně ovlivňuje narůstající počet našich občanů, kteří v Evropské unii vykonávají své právo volného pohybu.

Zpráva pana Mladenova je velmi důležitým příspěvkem k probíhající práci. Je zřejmé, že je třeba co nejvíce zjednodušit nároky a dodržovat tříměsíční lhůtu. Trauma z nehody nesmí být umocněno právním traumatem. Víme, že existují složité otázky konfliktu právních předpisů, kterými se chce tento Parlament zabývat v rámci našeho přístupu k nařízení Řím II. Nyní nám pomohl rozsudek Soudního dvora ve věci Oldenburg, kde Soudní dvůr pochopil dohromady čtvrtou směrnici a nařízení Brusel tak, jak jsme to zamýšleli, což umožní obětem podniknout přímé právní kroky v zemi svého bydliště, spíše než by se obracely na soud žalované strany. To zvýší potřebu mimosoudního řešení sporů. Je to důležitý vývoj. Z krátkodobého hlediska může způsobit určité obtíže, ale, paní komisařko, je třeba, abyste zajistila, že členské státy budou dodržovat tento rozsudek a tento výklad práva EU.

Dalším krokem je vytvoření systému vycházejícího z následných studií k Římu II, jenž zajistí plné odškodnění obětí v rámci podmínek jejich domovské země. Tato práce pokračuje, ale výsledky, podobně jako v předešlých případech, nejsou zdaleka bezvýznamné.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – Pane předsedající, především bych se chtěl připojit k poděkování panu Nickolayi Mladenovovi za velmi důležitou a cennou práci. Jeho první velká zpráva pro Výbor pro vnitřní trh bude, jak doufám, první z mnoha. Je velmi užitečné, že se toho chopil a podíval se na tuto problematiku novýma očima, přičemž zastupoval občany, kteří požívají nových nároků prostřednictvím členství v Evropské unii a kteří možná očekávají, že některé z těchto otázek budou řešeny lépe než v minulosti.

Chci vycházet z některých bodů, které přednesli moji kolegové, zejména Diana Wallisová a Andreas Schwab. Diana a já se v této oblasti angažujeme od té doby, co jsme v roce 1999 přišli do Parlamentu, a proto chápeme její význam. Myslím, že je poctivé říci, že pokud Parlament soustavně nevznášel tyto otázky vůči Komisi a tvrdil, že režim pojištění motorových vozidel, a zejména jeho přeshraniční aspekty pro mobilní motoristy, byl zcela neuspokojivý, pak si nemyslím, že bychom byli tam, kde jsme teď, ale někde blíže čtvrté směrnici o pojištění motorových vozidel a možná bychom očekávali pátou.

To ukazuje, jak může v rámci komplexních přeshraničních otázek Parlament skutečně odrážet zájmy občanů, avšak těch, na něž nepřijde řada, dokud se lidé nedostanou do závažných problémů. Lidé chodí se svými problémy za námi, pokud havarují v jiné zemi a nemohou uplatňovat nárok na náhradu škody za v mnoha případech závažná zranění, nebo dokonce doživotní újma na zdraví.

Byl jsem potěšen, že se komisařka, v souladu se svým velmi silným závazkem vůči spotřebitelům a svou energií, kterou do této problematiky vnesla, chtěla chopit této otázky. Avšak chtěl bych především zdůraznit, co ve své zprávě říká Nickolay Mladenov o potřebě zvýšení úrovně spolupráce mezi odvětvím pojišťovnictví, členskými státy a Komisí, aby jednaly lépe v rámci stávajících právních předpisů. Jednáme jako skupina aktivistů, abychom systém rozhýbali, a já se domnívám, že máme právo na trochu výraznější podporu ze strany evropského odvětví pojišťovnictví.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Podobně jako kolegové, kteří vystoupili v dnešní rozpravě, i já pokládám zprávu kolegy Nickolaye Mladenova za správně načasovanou a velmi důležitou z hlediska ochrany spotřebitelů.

V souvislosti se zvýšením objemu přeshraničního cestování automobilovou dopravou, hlavně po rozšíření EU a po rozšíření Schengenu, se mnozí evropští občané stávají v zahraničí obětmi nehod a v důsledku nevědomosti se často dostávají do vážných problémů.

Před cestou osobním motorovým vozidlem do zahraničí musí být občané vybaveni základními informacemi o řešení případné pojistné události. Důležité je obrátit se na příslušná informační střediska, která musí být na základě čtvrté směrnice o určitých otázkách týkajících se pojištění motorových vozidel zřízena ve všech členských státech. Jako součást informačního balíčku před uzavřením pojistné smlouvy by měly být spotřebitelům poskytnuty komplexní informace o fungovaní systému škodních zástupců a o pojištění právní ochrany.

V členských státech se vytvořily rozdílné systémy a vnitrostátní regulační orgány mohou na vnitrostátních trzích lépe zaručit nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele. Z tohoto důvodu souhlasím se zpravodajem, že není třeba na úrovni Společenství harmonizovat vnitrostátní právní předpisy o postizích.

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE).(SK) Za přínos směrnice o pojištění motorových vozidel z roku 2000 považuji vytvoření sítě škodních zástupců. Jejich přičiněním dochází k urychlení likvidace pojistných událostí motorových vozidel.

V souvislosti s postihy za zmeškání odpovědného plnění se připojuji ke stanovisku zpravodaje. Na základě subsidiarity vnitrostátní regulační orgány mohou na vnitrostátních trzích lépe zaručit maximální úroveň ochrany spotřebitele.

Podle dostupných údajů bylo více než 90 % všech pojistných událostí zlikvidováno mimosoudní cestou, z tohoto pohledu není potřebná iniciativa Komise zavést povinné pojištění právní ochrany v celé Evropské unii. Vedlo by to ke zdražení povinného smluvního pojištění motorových vozidel a zatížilo by to soudy dalšími spory, které je možné řešit mimosoudně.

Dobrovolnost pojištění právní ochrany je potřebné zachovat a v nových členských státech je nutné zvýšit informovanost občanů o tomto pojišťovacím produktu.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Pane předsedající, jako právník, který řešil přeshraniční pojistné události, říkám, že není všechno tak růžové, jak je možná naznačeno ve zprávě. Přestože zprávu vítám, některé typy problémů, se kterými jsem se setkal, jsou problémy, kde existuje pojištění právní ochrany a kde se na jejich základě se žalobci velmi těžce domáhají náhrady těchto nákladů. Tito žalobci podstupují soudní řízení a vydávají peníze, aby potvrdili svoje nároky, když se jim to posléze podaří, tak na jedné straně pojistitel strany, která se provinila a nehodu způsobila, neplatí celou náhradu za soudní případ, a na druhé straně vlastní pojišťovací společnost žalobce, s níž má sjednané pojištění právní ochrany, rovněž neplatí a neplní své záruky.

To je oblast, které se musíme věnovat a být zde velmi obezřetní. Já jsem měl například jeden případ, kdy jsme museli zaplatit 30 000 EUR za zprávu soudního znalce a nebyli jsme oprávněni k získání plné náhrady za tuto zprávu. Přestože měla zmíněná osoba sjednáno vlastní pojištění, nebyli schopni doplnit vlastní pojišťovací politiku týkající se nákladů a už vůbec nebyli schopni podle této hradit škodu. Na tuto oblast se musíme zaměřit a zajistit, že bude řádně monitorována.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Pane předsedající, dovolte mi ještě jednou velmi poděkovat panu Mladenovovi za velmi užitečnou práci, kterou předložil za pomoci svých kolegů. Je to rovněž velmi užitečné i pro Komisi. Komise připravuje studii zabývající se výší náhrad vyčleněných pro přeshraniční oběti a tuto otázka vznesla paní Wallisová a někteří další kolegové. V této zprávě se zaměřujeme na získání objektivní a fundované analýzy této problematiky, jež se bude zakládat na důkazech. Tato studie se připravuje a Komise se zabývá druhou prozatímní zprávou.

Pan Harbour rovněž uvedl, že je třeba, abychom byli při naší práci velmi konkrétní a abychom na této otázce soudržně spolupracovali, čímž bude vnitřní trh úplnější jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Je velmi důležité, aby byla tato spolupráce posílena.

Jsem více než potěšen, když vidím, že zpráva pana Mladenova toto činí prostřednictvím správného nastavení částí své práce a rovněž prostřednictvím účinné a smysluplné podpory jeho kolegů.

Ještě jednou vám blahopřeji a děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Nickolay Mladenov, zpravodaj. − Pane předsedající, rád bych poděkoval paní komisařce a svým kolegům za jejich zajímavé a hlubokomyslné poznámky k uvedené zprávě. Jsem pevně přesvědčen, že nejlépe chráněný spotřebitel je spotřebitel, který má nejvíce informací o svých právech a na základě poskytnutých informací může tato práva bránit. Je třeba, abychom my, jakožto zákonodárci, zajistili, že spotřebitelé dostanou informace a budou mít svobodný výběr, zdali si vybrat určitou právní ochranu proti určitému riziku, či nikoliv, spíše než bychom jim všem ukládali její jednotnou výši.

Paní Wallisová, Andreas Schwab a pan Burke nastínili velmi důležité body, které překračují rámec této zprávy. Jsem velmi potěšen, že paní komisařka Kunevová prohlásila, že Komise vypracuje další studii o mnoha otázkách vznesených touto sněmovnou. Jsem přesvědčen, že se Parlament bude velmi podrobně zabývat studií, kterou Komise vypracuje, konkrétně se vrátí zpět a prostuduje otázky pana Burkeho, které jsou absolutně namístě, a narůstajícími tématy diskusí v mnoha členských státech, včetně toho mého. Pan Schwab vznesl otázku jednotného přístupu ke škodám, který je velmi relevantní otázkou pro nás všechny. Doufám, že se studie Komise bude touto otázkou zabývat.

Dovolte mi rovněž říci několik věcí o následném postupu k této zprávě. Doufám, že Komise vezme svůj úkol velmi vážně a bude monitorovat uplatňování stávajících ustanovení o postizích ze strany vnitrostátních orgánů. Opravdu, když shromažďujeme informace, abychom sestavili tuto zprávu, malý počet členských států příliš nepokročil v poskytování informací o fungování systému v jejich společnostech, ale v tomto ohledu se nám podařilo získat uspokojivou odpověď. Pozorné zkoumání fungování systému a jeho možná budoucí vylepšení jsou důležitým úkolem a jsem si jist, že se toho Komise v nadcházejících měsících a letech velmi vážně ujme.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat v úterý.

 
Poslední aktualizace: 11. prosince 2008Právní upozornění