Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2031(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0309/2008

Predkladané texty :

A6-0309/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 14
CRE 03/09/2008 - 14

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.4
CRE 04/09/2008 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0405

Rozpravy
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

14. Milénium pre rozvoj – Cieľ 5: zlepšiť zdravie matiek (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je vyhlásenie Rady a Komisie o miléniu pre rozvoj – cieľ 5: zdravie matiek.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, rovnako ako Európsky parlament aj Rada považuje za veľmi dôležité, aby boli do roku 2015 v celom svete dosiahnuté rozvojové ciele milénia, najmä cieľ, ktorého zámerom je znížiť úmrtnosť matiek v priebehu rokov 1990 až 2015 o tri štvrtiny.

V tejto súvislosti Európska únia pripomína, že trvalý pokrok v tejto oblasti si vyžaduje dodržiavanie a podporu práv žien a dievčat, a to tak, že im zaručíme prístup k službám zdravotnej starostlivosti, najmä pokiaľ ide o sexuálne zdravie, a že im poskytneme ochranu pred vírusom HIV. Tri inštitúcie Európskej únie jasne vyjadrili svoju spoločnú túžbu zlepšiť zdravie matiek v rozvojových krajinách, najmä prostredníctvom podpísania Európskeho konsenzu o rozvoji zo dňa 20. decembra 2005, v ktorom je zdravie matiek uvedené ako jedna z priorít rozvojovej politiky Európskej únie. Teraz máme k dispozícii potrebné finančné nástroje, aby sme mohli realizovať tento cieľ, predovšetkým v rámci partnerstva medzi Európskou úniou a Afrikou v oblasti cieľov milénia. Ako viete, v oblasti zdravia sa musíme vysporiadať ešte s mnohými závažnými výzvami. Sú uvedené aj vo výročnej správe OSN. Päťstotisíc žien každoročne umiera v dôsledku komplikácií počas ťarchavosti alebo pri pôrode, ktoré nemožno liečiť. Týmto úmrtiam nebudeme môcť zabrániť, pokiaľ sa nám nepodarí dosiahnuť v tejto oblasti pokrok. Pravdepodobnosť, že žena umrie v dôsledku týchto príčin súvisiacich s materstvom, je 1 k 16 v subsaharskej Afrike. V rozvinutých krajinách je táto pravdepodobnosť len 1 k 3 800. Preto vzhľadom na rozsah týchto výziev a vzhľadom na túto absolútne neprijateľnú situáciu sa Rada rozhodla urýchliť a posilniť svoje opatrenia. V júni Rada prijala agendu pre akciu. V agende sa uvádza, že Európska únia urýchlene podporí dosiahnutie cieľa stanoveného v roku 2005, ktorý sa týka všeobecného prístupu k reprodukčnému zdraviu, a tiež dosiahnutie míľnikov do roku 2010, podľa ktorých máme, ako viete, každoročne zachrániť o štyri milióny detských životov viac, z toho dva milióny v Afrike. Okrem toho má byť podľa míľnikov do roku 2010 každoročne o tridsaťpäť miliónov pôrodov viac s prítomným kvalifikovaným zdravotníckym personálom, z toho trinásť miliónov v Afrike. Ak chceme do roku 2015 znížiť úmrtnosť matiek o tri štvrtiny, znamená to, že do roku 2010 bude musieť byť každoročne o 21 miliónov pôrodov viac s prítomným kvalifikovaným zdravotníckym personálom.

Európska únia podporí dosiahnutie cieľa, aby do roku 2010 malo o 50 miliónov viac afrických žien prístup k modernej antikoncepcii, vo všeobecnejšom ponímaní, aby mohli praktizovať plánované rodičovstvo. V agende uplatnenej Radou sa tiež uvádza, že Európska únia pomôže premostiť nedostatok financií určených na dosiahnutie týchto cieľov do roku 2010. Môžem vám oznámiť, že Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že spomínaný nedostatok financií v súčasnosti predstavuje 13 miliárd EUR.

Ak Európska komisia zastáva názor (a pani komisárka nám o chvíľu povie, či je to tak), že na premostenie nedostatku financií je potrebné zvýšiť podporu Európskej únie do roku 2010 o 8 miliárd EUR, z ktorých 6 miliárd EUR bude určených pre Afriku, potom je nevyhnutné, aby sa partnerské krajiny aj darcovia podieľali na riešení výziev, ktorým musíme čeliť.

V tomto kontexte je preto predsedníctvo presvedčené, že je potrebné, aby posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti bolo aj naďalej kľúčovou prioritou v rámci rozvojových cieľov milénia. Plánujeme prijať viacero konkrétnych opatrení, napríklad nasledujúce: predsedníctvo a Komisia pripravujú spoločný dokument o zdravotných rizikách, ministri pre rozvoj budú počas neformálneho stretnutia, ktoré sa uskutoční 29. a 30. septembra, rokovať o záveroch novembrového zasadnutia Rady a nadchádzajúcich predsedníctiev o všeobecnom prístupe k zdravotnej starostlivosti, a napokon Rada preskúma správu Komisie o programe Európskej únie na boj proti vážnemu nedostatku zdravotníckych pracovníkov v rozvojových krajinách, ako som už poznamenal, táto úloha je mimoriadne dôležitá.

Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, môžete si byť istí, že Rada bude aj naďalej konať a robiť všetko pre to, aby Európska únia zostala hnacou silou pri dosahovaní zlepšení v oblasti zdravia matiek v rozvojových krajinách, najmä v Afrike.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, právo na zdravie je základné právo, pri ktorom existuje pravdepodobne najviac nerovností. Ľudia, ktorí zdravotnú starostlivosť najviac potrebujú, a ktorých zdravie je najviac ohrozené, a ktorým hrozí predčasná smrť, majú najhorší prístup k zdravotnej starostlivosti, často je ich prístup k zdravotnej starostlivosti nulový. Tento stav kladie pred Európsku úniu a pred svetové spoločenstvo ako celok obrovské výzvy.

Európska únia je veľmi odhodlaná naplniť rozvojové ciele milénia, vrátane rozvojového cieľa milénia č. 5, ktorý sa týka zdravia matiek, a ktorý je dnes predmetom našej diskusie.

Uvedomujeme si, že zlepšovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia a zvyšovanie objemu finančných prostriedkov určených na oblasť zdravotníctva si vyžaduje viacsektorový a oveľa súdržnejší prístup, ktorý musí zahŕňať aj ostatné rozvojové ciele milénia. Výsledky v oblasti zdravotníctva nemožno dosiahnuť bez primeraných investícií do systémov, ktoré zabezpečia zlepšenie zdravotného stavu. Zdravotnú politiku je potrebné zahrnúť do širšieho plánovania v rámci sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Krajiny potrebujú dlhodobo predvídateľnú pomoc od vonkajších darcov. Darcovia chcú vidieť jasné prepojenie medzi poskytnutým financovaním a výsledkami. Je veľmi potrebné vytvoriť mechanizmy, ktoré spravia jednotlivých partnerov zodpovednými za výkon ich úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohôd.

Chudobní ľudia, ženy, muži a deti, žijúci v rozvojových krajinách zažívajú veľké množstvo rôznych vzájomne prepojených problémov so sexuálnym a reprodukčným zdravím. Patria medzi ne HIV/AIDS, sexuálne prenosné choroby, neplánované alebo nechcené tehotenstvo, komplikácie, ktoré ženy postihujú počas ťarchavosti a pôrodu, mrzačenie genitálií alebo obriezka, neplodnosť, sexuálne zneužívanie, nebezpečné potraty a rakovina krčka maternice. Spoločne tieto problémy spôsobujú mnoho utrpenia a mnohé predčasné úmrtia. Zlú situáciu žien ešte zhoršuje chudoba a ich druhoradé postavenie v spoločnosti. V dôsledku toho ženy nemajú dostatočný prístup k primeraným službám zdravotnej starostlivosti, nemajú dostatok informácií, nemajú primeraný prístup ku kvalifikovaným odborníkom, ani k potrebám pre zvýšenie reprodukčného zdravia.

Preto sa práca Európskej komisie v oblasti zdravia a rozvoja zameriava najmä na zlepšenie zdravia matiek a zníženie úmrtnosti matiek. Napriek nášmu úsiliu a rozvojovým cieľom milénia sa však rozvojový cieľ milénia č. 5 darí z celosvetového hľadiska napĺňať pravdepodobne najmenej úspešne, a to najmä, ako už bolo povedané, v Afrike. Situácia je veľmi vážna, o to viac, že matky väčšinou umierajú doma, ďaleko od služieb zdravotnej starostlivosti, a preto tieto úmrtia často ani nie sú zaznamenané. Skutočný údaj o miere úmrtnosti matiek teda môže byť ešte vyšší ako pol milióna žien ročne, ktoré sú zachytené v štatistikách.

Z politického hľadiska je tu aj ďalší problém, ktorý nás znepokojuje. Ide o to, že čoraz častejšie sa stretávame s tendenciou nepovažovať v programoch politiky v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a sexuálnych a reprodukčných práv za prioritu vzhľadom na citlivosť otázky potratu. Takýmto prístupom zabúdame na nerovnaké postavenie žien v mnohých našich partnerských krajinách, kde ženy nerozhodujú o počte vlastných detí, a kde ženy nútia, aby mali sexuálny pomer, niekedy dokonca s partnerom, ktorý je pravdepodobne infikovaný vírusom HIV. Nezabúdajme na mnohé obete znásilnenia, mladé dievčatá a ženy, ktoré sa okrem svojich zranení a traumy musia často vysporiadať aj s odmietnutím vlastnými príbuznými a spoločenstvami, v ktorých žijú.

Preto v rámci 10. Európskeho rozvojového fondu a v rámci rozpočtu Komisie programujeme priamu podporu pre oblasť zdravia v 31 rozvojových krajinách. V mnohých týchto krajinách je veľmi vysoká miera úmrtnosti matiek a sú tam veľmi slabé systémy zdravotnej starostlivosti.

V tomto smere bude rozpočtová podpora prepojená s dosahovaním výsledkov v oblasti zdravia predstavovať ďalší dôležitý nástroj na riešenie úmrtnosti matiek. Aby bola táto pomoc predvídateľnejšia, Komisia zavádza v mnohých partnerských krajinách nový spôsob financovania, tzv. „uzatváranie zmlúv v súvislosti s rozvojovými cieľmi milénia“, pri ktorom sa rozpočtová podpora poskytne na dlhšie obdobie, a bude prepojená na dosiahnutie dohodnutých výsledkov, čo prispeje k naplneniu rozvojových cieľov milénia. Takýto prístup umožní vládam v jednotlivých krajinách podporiť opakujúce sa náklady v rámci systému zdravotníctva, napríklad náklady na mzdy pracovníkov v zdravotníctve. Je to nevyhnutné, aby sme mohli zvýšiť dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti, vrátane bezpečných dodávok a dosiahnutia pokroku v úsilí splniť rozvojový cieľ milénia č. 5.

Vieme však, že činnosti, ktoré sa na podporu zdravia matiek vykonávajú v súčasnosti, nie sú postačujúce, a že ak chceme zmeniť súčasnú situáciu, musíme vynaložiť väčšie úsilie. Preto dňa 24. júna 2008 Rada Európskej únie prijala agendu EÚ pre akciu v oblasti rozvojových cieľov milénia, ktorou sa Komisia a členské štáty zaviazali, že do roku 2010 zvýšia svoju podporu pre zdravotníctvo o ďalších 8 miliárd EUR, ktoré už spomínal pán úradujúci predseda, z toho 6 miliárd EUR je určených pre Afriku.

Čo sa týka rozvojových cieľov milénia, v agende EÚ pre akciu v oblasti rozvojových cieľov milénia sa spomínajú dva dôležité ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť do roku 2010: po prvé, o 21 miliónov viac pôrodov, pri ktorých sú prítomní kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci, a po druhé, o 50 miliónov viac žien v Afrike, ktoré majú prístup k modernej antikoncepcii.

My, Komisia, no aj členské štáty, to budeme musieť spoločne zrealizovať. Prijali sme záväzok a sme odhodlaní zlepšiť situáciu žien v chudobných krajinách, ktoré čaká pôrod, čo je, podľa môjho názoru, tá najprirodzenejšia vec na svete. Teší ma, že to dnes ako komisárka pre vonkajšie vzťahy zastupujúc pána komisára Louisa Michela môžem povedať, pretože ako žena s nimi pociťujem veľkú mieru solidarity.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, v mene skupiny PPE-DE.(PL) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, rozvojový cieľ milénia č. 5 je veľmi dôležitý, pretože sa týka nielen kvality života, ale aj života samotného, jeho začiatku a pretrvania. Dôležitosť rozvojového cieľa milénia č. 5 je o to väčšia, že jeho úspešná realizácia nie je veľmi finančne nákladná. Existujú programy a projekty, ktoré sa už realizujú v rôznych krajinách na celom svete. Vďaka nim sa podarilo výrazne znížiť perinatálnu úmrtnosť, pričom náklady na tieto programy a projekty neboli obzvlášť vysoké. Napriek tomu je v niektorých regiónoch dynamika plnenia cieľa č. 5 slabá až veľmi slabá. Okrem toho, v niektorých regiónoch, najmä v subsaharskej Afrike, sa od roku 2000 situácia vôbec nezlepšila. Je to veľmi znepokojujúce, pretože to znamená, že realizácia rozvojového cieľa milénia č. 5 je z globálneho hľadiska vážne ohrozená.

V niektorých rozvinutých krajinách sme, žiaľ, ešte stále svedkami tendencie ideologizovať tento problém a zamerať sa na jednu skutočne dosť rozporuplnú otázku, konkrétne na otázku reprodukčných práv. Dnes to tu už bolo spomínané. Musíme si však uvedomiť, že jednou z najčastejších príčin úmrtí matiek je nebezpečne vykonané umelé prerušenie tehotenstva. Nech sa na to pozriete z akéhokoľvek hľadiska, je logické, že ak obmedzíme počet prípadov umelého prerušenia tehotenstva, zníži sa tým úmrtnosť matiek. Rozhodne je jednoduchšie obmedziť počet prípadov umelého prerušenia tehotenstva, ako zvýšiť podiel takpovediac „bezpečných“ umelých prerušení tehotenstva.

Preto len ťažko môžeme súhlasiť s tvrdením, že reprodukčné zdravie by malo byť v rámci rozvojovej politiky prioritou. Reprodukčné zdravie je dôležité, no prioritami by rozhodne aj naďalej mali byť boj proti chudobe (v tomto súhlasím s pani komisárkou), zlepšenie postavenia žien a plnenie sľubov, ku ktorým sa zaviazali rozvinuté krajiny. Výber priorít je veľmi dôležitý, pretože nesprávny výber priorít by mohol viesť k nežiadúcim opatreniam. Napríklad, uznesenia štandardne obsahujú príklad výmeny skúseností a osvedčených postupov, no ak daný cieľ nie je primeraný, výmena skúseností a osvedčených postupov by mohla byť neúčinná, ba dokonca priamo nežiadúca.

Mali by sme si tiež pamätať, že zavádzanie našich noriem a štandardov v iných krajinách je z morálneho hľadiska rozporuplné. Je potrebné, aby v etických otázkach krajiny, ktorým poskytujeme našu pomoc, samy rozhodovali o tom, čo je dobré a prijateľné. Nemali by sme napríklad povedať, že umelé prerušenie tehotenstva je dobré riešenie. Bolo by to protirečivé a išlo by o neodôvodnené zasahovanie. Protirečivé by to bolo preto, že hoci sa sami usilujeme o zvýšenie pôrodnosti v Európe, v iných krajinách by sme podporovali jej obmedzenie. O neodôvodnené zasahovanie by išlo preto, že nám nikto nedal oprávnenie ovplyvňovať rozhodnutia iných štátov v etických otázkach.

Podľa môjho názoru by sme sa preto mali zamerať na nerozporuplné oblasti, hlavne preto, že existuje veľmi veľa oblastí, ktoré nie sú rozporuplné, a na ktorých sa všetci zhodneme: vzdelávanie, posilnenie postavenia žien, ochrana materstva, dobrá výživa, prístup ku kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti a pôrodná starostlivosť. Na tieto oblasti sa môžeme spoločne zamerať, a tak zabezpečiť dosiahnutie rozvojového cieľa milénia č. 5.

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson , v mene skupiny PSE.(FR) Vážený pán predsedajúci, vážený pán úradujúci predseda Rady, vážená pani komisárka (ktorej dnes želám všetko najlepšie k narodeninám), nebudem vychádzať z textu, ktorý som tu chcel pôvodne prečítať v mene mojej skupiny, pretože si myslím, že sa nachádzame uprostred obzvlášť dôležitej diskusie.

Vzhľadom na to, že sa nedarí napĺňať tento rozvojový cieľ milénia, cieľ č. 5, ktorý je veľmi dôležitý, pretože sa týka žien a ich utrpenia počas ťarchavosti, musíme zmeniť náš mimoriadne pokrytecký postoj a musíme prestať robiť analýzy situácie v Európe, keď vieme, vidíme a môžeme svedčiť o tom, aká situácia je v Afrike, priamo v teréne, v dedinách, na vidieku, v buši. Dosť ma pobúrilo, čo práve povedal náš kolega poslanec, pán Kaczmarek, a preto som sa rozhodol zmeniť svoje vystúpenie a nebudem čítať prejav, ktorý som si pripravil. Nemôžeme tvrdiť, že umelé prerušenie tehotenstva predstavuje zázračný liek na všetky problémy žien, ktoré budú rodiť, to v žiadnom prípade! Musíme vyčleniť potrebné prostriedky na to, aby sme pre tieto ženy mohli zabezpečiť všetko, čo potrebujú: vzdelávanie, riadne plánované rodičovstvo, antikoncepciu a v prípade potreby aj dobrovoľné prerušenie tehotenstva v primeraných podmienkach, no to nemôže byť náš hlavný cieľ. V tomto Parlamente je mimoriadne ťažké povedať veci jasne, pretože tu sedia ľudia, ktorí nám v mene morálky a niekedy aj v mene konzervativizmu neustále bránia prijať príslušné opatrenia, účinné opatrenia, ktoré by boli na prospech ženám žijúcim v daných krajinách.

 
  
MPphoto
 

  Beniamino Donnici, v mene skupiny ALDE.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pracovali sme na spoločnom návrhu uznesenia o úmrtnosti matiek berúc do úvahy skutočnosť, že sme ešte ďaleko od toho, aby sa nám podarilo dosiahnuť rozvojový cieľ milénia č. 5, „znížiť úmrtnosť matiek v priebehu rokov 1990 až 2015 o tri štvrtiny“, a preto je potrebná dôrazná iniciatíva, dôrazná a konkrétna iniciatíva zo strany medzinárodného spoločenstva, ktorú môže zaručiť len Európa, ktorej podstatu tvoria práva a hodnoty.

Vážime si ubezpečenia, ktoré nám poskytli pán Jouyet a pani Ferrerová, no je potrebné, aby sme rýchlo prešli od slov k činom. Napokon, úmrtnosť matiek spolu s úmrtnosťou dojčiat sú najdôležitejším ukazovateľom úrovne rozvoja ľudstva. Ako sme už povedali, je neprijateľné, aby v súčasnosti počas pôrodov každý rok zomieralo viac ako pol milióna žien.

Ako všetci vieme, väčšina týchto žien žije v subsaharskej Afrike, kde každú minútu zomiera jedna žena. Ako sme už povedali, štatistiky ukazujú, že ženám v rozvinutých krajinách hrozí rovnaké riziko len v jednom z 3 700 prípadov. Spomínané štatistiky sú ešte hrôzostrašnejšie, ak sa pozrieme na povzbudivý pokrok, ktorý sa podarilo v rovnakom časovom období dosiahnuť niektorým krajinám so strednou úrovňou príjmu vo východnej Ázii, juhovýchodnej Ázii, Severnej Amerike, Latinskej Amerike a v severnej Afrike. Tieto krajiny sú dôkazom toho, že túto hroznú situáciu je možné prekonať.

Preto, podľa nášho názoru, toto uznesenie prichádza v správnom čase, je zreteľné a komplexné, a pomenúva stratégie, ktorými možno riešiť tento celosvetový naliehavý stav v oblasti zdravia, pričom uznesenie uznáva, že prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti je základným ľudským právom.

Na záver mi dovoľte povedať, že dúfam, že si tento hodnotný kompromis dosiahnutý medzi skupinami vo vzťahu k tejto nesmierne bolestivej otázke získa v Parlamente širokú podporu, a že prijatie spoločného uznesenia bude viesť všetky naše inštitúcie a členské štáty k tomu, aby zaviedli konkrétne opatrenia, a aby poskytli primerané investície do infraštruktúry a dopravy, do zdravotníckych zariadení, odbornej prípravy pre zamestnancov pracujúcich s novými zariadeniami, do vzdelávania, bezpečnosti a do politík pre emancipáciu žien, aby sa nám tento cieľ, ktorý je pre našu civilizáciu veľmi dôležitý, podarilo do roku 2015 splniť.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, v mene skupiny UEN.(PL) Vážený pán predsedajúci, vysoká úmrtnosť počas perinatálneho obdobia zostáva aj naďalej veľmi znepokojujúcim javom, ktorý nemožno odôvodniť stavom medicínskych poznatkov. V čase demografického kolapsu predstavuje úsilie o zlepšenie zdravotného stavu tehotných žien čoraz dôležitejší problém.

Musím pripomenúť, aké vážne zmrzačenie predstavuje pre ženu umelé prerušenie tehotenstva. Nemôžeme mať dilemu: ak budeš súhlasiť so zabitím vlastného dieťaťa, budeš mať šancu na prežitie. Zníženie úmrtnosti v perinatálnom období o 75 % do roku 2015 v porovnaní s rokom 1990 si vyžaduje všeobecné zlepšenie zdravotného stavu žien a zvýšenie výdavkov na zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie zamerané na prevenciu.

Najhoršia situácia je v južnej a subsaharskej Afrike a tiež v Ázii. Každý rok v týchto oblastiach zaplatí pol milióna žien vlastným životom za svoju túžbu mať dieťa. V prípade žien, ktoré majú maláriu alebo sú infikované vírusom HIV, je okrem zdravia matky ohrozené aj zdravie dieťaťa, pretože hrozí, že aj ono bude infikované. V tejto súvislosti musíme zdôrazniť, že jedným veľmi dôležitým negatívnym faktorom je chudoba, preto je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na riešenie tohto problému. Táto situácia veľmi špecificky poukazuje na hodnotu solidarity medzi ľuďmi. Uznanie zdravia žien (zdravia budúcich matiek) za prioritu a mobilizácia medzinárodných síl s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť o tehotné ženy predstavujú veľmi vážnu výzvu.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, v mene skupiny Verts/ALE. – (NL) Vážený pán predsedajúci, poslankyňou Európskeho parlamentu som už deväť rokov a počas tohto obdobia som porodila dve deti. Mladšie má dva roky a staršie takmer osem rokov. Samozrejme, tehotenstvo je vždy plné napätia, stále musíte premýšľať o tom, či sa vaše dieťa narodí úplne zdravé, no môžem vám úprimne povedať, že ani pri jednom z týchto dvoch tehotenstiev som nikdy nepremýšľala o tom, ako to bude s mojím zdravím, a či prežijem pôrod. Je to naozaj ohromný luxus!

Štatistické údaje tu už boli spomínané. V Európe zomrie v dôsledku príčin súvisiacich s tehotenstvom menej ako jedna z 3 800 žien. Hodnota rovnakého údaja je v niektorých afrických krajinách oveľa vyššia, zomiera až jedna zo 16 žien. Čo sa týka Nigeru, štatistický údaj, ktorý sa spomína pre túto krajinu, uvádza, že zomiera až jedna zo siedmych žien. Medzi dôvody, ktoré spôsobujú túto situáciu, patria aj nebezpečné umelé prerušenia tehotenstva. Veľmi by som si priala, aby skutočnosť vyzerala ináč, no na to by bolo potrebné, aby nastali zmeny, napríklad by bolo potrebné poskytovať ženám antikoncepciu, alebo dosiahnuť, aby boli muži zdržanliví. Medzi ďalšie dôvody patrí nedostatočná zdravotná starostlivosť, alebo jej oneskorené poskytnutie, a priveľký počet bezprostredne za sebou nasledujúcich tehotenstiev v príliš mladom veku.

Veľké rozdiely medzi situáciou v Európe a v spomínaných mnohých iných krajinách poukazujú na skutočnosť, že sa oplatí investovať do tejto oblasti. Je to úplne zrejmé, investície do zdravotnej starostlivosti znižujú úmrtnosť matiek. Napriek tomu sa v tejto oblasti robí príliš málo. V roku 1987 zomrelo približne pol milióna žien ročne počas tehotenstva alebo počas pôrodu. Hodnota tohto údaja sa v roku 2008 nezmenila, a z toho som najviac sklamaná. Svoj cynizmus vôbec netajím. Mám pocit, že oveľa viac pozornosti sa venuje boju proti AIDS, pretože v dôsledku neho zomierajú aj muži. Povzbudili ma však slová pani komisárky Ferrerovej-Waldnerovej i slová pána úradujúceho predsedu Rady. Chcem sa pani komisárke čo najsrdečnejšie poďakovať za jej vystúpenie.

Existuje jasné prepojenie medzi úmrtnosťou matiek a možnosťou slobodného rozhodovania. Z výsledkov nedávnej štúdie vyplýva, že približne 200 miliónov žien v rozvojových krajinách by rado malo menej detí, no polovica z nich nemá prístup k antikoncepcii a k informáciám o sexualite. Výsledkom toho je 52 miliónov nechcených tehotenstiev ročne, čo je skutočne závažný dôvod na znepokojenie. Kofi Annan vyhlásil, že boj proti hladu a chudobe je už od svojho začiatku odsúdený na neúspech, pokiaľ sa medzinárodnému spoločenstvu nepodarí posilniť práva žien. My, Európska únia, máme jedinečnú možnosť posilniť úsilie o dosiahnutie rovnakých práv pre ženy na celom svete. Tento cieľ chceme naplniť, no pravda je, že sa vyhýbame skutočnej zodpovednosti.

Preto sa chcem vysloviť za menovanie európskej vyslankyne pre práva žien. Väčšina tohto Parlamentu už túto myšlienku privítala, o podporu chcem požiadať aj pani komisárku. Išlo by o vrcholovú diplomatku, ktorá by sa mohla vyjadrovať v mene Európskej únie, alebo by mohla pôsobiť ako sprostredkovateľka v prípadoch násilia páchaného na ženách. Predkladala by návrhy Rade ministrov a Európskej komisii a zodpovedala by sa Európskemu parlamentu. Práve takúto hnaciu silu potrebujeme, potrebujeme, aby niekto dohliadal na to, aby všetky naše návrhy zohľadňovali práva žien, považujem to za kľúčové.

Vážený pán predsedajúci, tento návrh som už predstavila zástupcovi francúzskeho predsedníctva. Povedal mi, že ho považuje za zaujímavý. Chcem sa opýtať pána úradujúceho predsedu, čo v tomto smere mieni urobiť. Spomínaný návrh tu mám so sebou, aj jeho francúzsky a nemecký preklad. Odovzdám mu ho a úprimne dúfam, že sa tento post vyslankyne pre práva žien zriadi, pretože túto hnaciu silu naozaj potrebujeme, aby privodila skutočné zmeny.

 
  
MPphoto
 

  Feleknas Uca, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán úradujúci predseda Rady, aktuálne štatistiky poukazujú na to, že rozvojový cieľ milénia č. 5 sa z celkového hľadiska vôbec nedarí napĺňať, a že úmrtnosť žien sa v Afrike a južnej Ázii dokonca zvyšuje.

Každý rok zomrie v dôsledku tehotenstva alebo pôrodu 536 tisíc žien. Až 99 % z týchto úmrtí pripadá na rozvojové krajiny. V Afrike zomiera počas tehotenstva alebo pôrodu každá šestnásta žena. V priemyselných krajinách je pravdepodobnosť, že žena zomrie v dôsledku tehotenstva alebo pôrodu, oveľa nižšia. Najčastejšími príčinami úmrtí sú vykrvácanie, infekcie a nezákonné potraty. Približne 68 tisíc žien zomiera každý rok v dôsledku nebezpečného umelého prerušenia tehotenstva a miliónom žien sa pri tomto zákroku spôsobia zranenia na celý život, alebo sa inak poškodí ich zdravie. V skutočnosti sa 97 % zo všetkých nebezpečných potratov vykonáva v rozvojových krajinách.

Každú minútu niekde na svete zomrie žena v dôsledku tehotenstva alebo pôrodu. Máme morálnu povinnosť, ale aj príležitosť, aby sme tomu zabránili. V rozvojových krajinách, najmä vo vidieckych oblastiach, ženy naliehavo potrebujú univerzálny prístup k všeobecnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnej pomoci a poradenstvu o tehotenstve a pôrode.

Vyzývam aj na plánovanie rodičovstva, vrátane prístupu k účinným antikoncepčným prostriedkom a k bezpečným potratom. Zlepšenie reprodukčného zdravia a odstránenie všetkých prejavov diskriminácie voči ženám predstavujú kľúčové a mimoriadne dôležité predpoklady pre dosiahnutie rozvojových cieľov milénia do roku 2015.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, v mene skupiny IND/DEM.(SV) Vážený pán predsedajúci, vyhlásenie OSN o rozvojových cieľoch milénia si skutočne zaslúži, aby sme mu my, bohatí Európania, poskytli našu plnú podporu. Je to nielen tragédia, ale aj škandál, že tak veľa ľudí žije na tomto svete v extrémnej chudobe, že tak veľa žien umiera počas tehotenstva a počas pôrodu, že tak veľa novorodencov umiera pri pôrode, že tak veľa ľudí nemá prístup k bezpečnej antikoncepcii, a že tak veľa ľudí je infikovaných vírusom HIV, pričom nemajú prístup k antiretrovírusovým liekom.

Príčinou tejto hrôzostrašnej situácie nie je nedostatok zdrojov, technológie, ani medicínskych poznatkov. Vieme, ako by sa tieto veci dali riešiť. Jasne to dokazuje skutočnosť, že mnohé krajiny si tieto problémy vyriešili už dávno. Ide o to, aby chudobné krajiny zmenili svoje sociálne inštitúcie tak, aby sa tieto oblasti mohli skutočne rozvíjať. Vo viacerých chudobných krajinách sa už podarilo dosiahnuť pokrok, napríklad v Egypte alebo Bangladéši.

Členské štáty OSN sa podujali pracovať na dosiahnutí týchto cieľov po dôkladnej analýze a po podrobných politických diskusiách. No ide o globálne problémy, ktoré je potrebné riešiť na úrovni OSN.

Prečo sa teda s nimi stretávame tu, na úrovni Európskej únie? Globálne otázky by sa mali riešiť na globálnej úrovni, v OSN, ktorej členmi sú aj všetky členské štáty Európskej únie. Európska únia musí riešiť tie otázky, ktoré sú spoločné pre jej členské štáty, t. j. cezhraničné otázky v rámci Európy. Ak chce Európska únia znížiť chudobu a tým aj úmrtnosť matiek, mala by čo najskôr zrušiť svoju poľnohospodársku politiku.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI).(SK) Tri roky som ako lekár – pôrodník pôsobila v Afrike, takže sa ma tento problém dosť dotýka. Aj počas môjho pôsobenia v Rade Európy som bola spravodajkyňou práve pre správu týkajúcu sa materstva, kde sa konštatovalo, že v rozvojových krajinách, ale aj v Európe sa veľakrát nedostáva ženám základnej ochrany počas tehotenstva.

Existuje veľa konvencií a deklarácií, či už OSN alebo ILO v súvislosti s právnou ochranou žien a ich zdravia, ktoré nie sú dodržiavané, veľakrát neratifikované. Čo sa týka základnej starostlivosti v tretích krajinách, celý zdravotnícky systém je veľmi slabý. Len 10 % afrického obyvateľstva má prístup k zdravotným službám. Aj preto je úmrtnosť matiek veľmi vysoká. V Afrike chýbajú erudovaní profesionáli, lekári, AIDS je stále príčinou úmrtia matiek. Napriek protestom svetovej verejnosti sa ešte stále praktizuje obriezka žien.

V Ázii problém materstva zas naráža na náboženské a kastové prekážky. Je teda potrebná podpora zmiešaných investícií, ktorá by podporovala zdravotníctvo, ale ktorá by špeciálne podporovala starostlivosť o matku a dieťa, lebo vieme, že aj úmrtnosť detí je veľmi vysoká. Namiesto veľkých cieľov navrhujem obozretnosť, ale aj kontrolu týchto prostriedkov, ktoré poskytujeme.

Ak majú európske financie slúžiť ako pomoc, ciele musia byť jasné, zrozumiteľné, sústredené na malý počet cieľov, a len tak, ak ich budeme aj kontrolovať, sa dá robiť dobrá muzika.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, od roku 2000 sa nepodarilo dosiahnuť žiadny posun v dosahovaní rozvojového cieľa milénia č. 5, ktorý sa týka zlepšovania zdravia matiek, najhoršia situácia je v subsaharskej Afrike a v južnej Ázii. Ani pred rokom 2000 neexistoval v tejto oblasti prakticky žiadny pokrok.

V septembri 2000 svetoví lídri prijali Miléniovú deklaráciu OSN, ktorou sa zaviazali, že ich krajiny sa budú podieľať na znižovaní extrémnej chudoby do roku 2015 prostredníctvom napĺňania rozvojových cieľov milénia. Štatistické údaje týkajúce sa zdravia matiek, ktoré predstavuje jeden z ôsmich rozvojových cieľov milénia, sú v súčasnosti rovnaké, aké boli pred 20 rokmi. Počas tehotenstva alebo pôrodu zomiera každý rok viac ako pol milióna žien, čo znamená, že každú minútu zomrie jedna žena. Až 99 % z týchto úmrtí pripadá na rozvojové krajiny. V určitých oblastiach Afriky je úmrtnosť až taká vysoká, že umiera každá šestnásta žena. V najmenej rozvinutých krajinách je zo sto pôrodov len pri 28 prítomný kvalifikovaný personál. Zámerom rozvojového cieľa milénia č. 5 je v priebehu rokov 1990 až 2015 znížiť percento žien zomierajúcich pri pôrode o tri štvrtiny.

Vyzývam Radu a Komisiu, aby sa pred stretnutím na vysokej úrovni v rámci OSN o rozvojových cieľoch milénia, ktoré sa bude konať v septembri v New Yorku, zamerali predovšetkým na realizáciu opatrení, ktoré budú smerovať k naplneniu rozvojových cieľov milénia, najmä rozvojového cieľa milénia č. 5. Do sídla OSN v New Yorku pocestujem koncom tohto mesiaca ako člen delegácie Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu. Mám tam v úmysle poukázať na to, aké dôležité je, aby členské štáty Európskej únie obnovili svoje záväzky týkajúce sa dosiahnutia rozvojových cieľov milénia do roku 2015.

Keďže sa momentálne z hľadiska rozvojových cieľov milénia nachádzame na polceste, je kľúčové, aby členské štáty Európskej únie aj naďalej napredovali smerom k stanovenej hodnote oficiálnej rozvojovej pomoci vo výške 0,7 % HND do roku 2015. Vzhľadom na to, že sa výška pomoci poskytovanej Európskou úniou znížila z 0,41 % HND v roku 2006 na 0,38 % v roku 2007 (pokles o 1,5 milióna EUR), naliehavo žiadam členské štáty Európskej únie, aby neporušovali záväzky, ktoré prijali, pokiaľ ide o poskytovanie finančnej pomoci. Členské štáty, ktoré neplnia svoje záväzky, musia zvýšiť svoje úsilie v tejto oblasti. Vyzývam predsedníctvo Rady, aby išlo v tomto smere príkladom. Je potrebné, aby bolo zabezpečené primerané predvídateľné financovanie, a aby sa zintenzívnilo úsilie v tejto oblasti, čo nám umožní zachrániť mnoho ľudských životov.

 
  
MPphoto
 

  Glenys Kinnock (PSE). – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade mi dovoľte poďakovať sa pani komisárke za jej veľmi silné a odvážne vyhlásenie, ktoré si veľmi ceníme.

Pánovi Kaczmarekovi chcem povedať, že by si mal uvedomiť, že 19 % úmrtí matiek je spôsobených nebezpečne vykonanými potratmi. Tejto otázke musíme rozhodne venovať veľkú pozornosť, nemali by sme sa tváriť, že tento problém možno vyriešiť nejakým iným spôsobom.

Keď hovoríme o právach v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, z druhej strany počúvame, že majú problém s terminológiou použitou v tomto uznesení. Vraj sa im nepáči, že sú v texte použité slová „práva“ a „služby“. Obávam sa, že tieto problémy so sémantikou by nenašli veľmi dobrú odozvu u miliónov smútiacich detí v rozvojových krajinách, ktoré prišli o matku, alebo u tých detí, ktorých matky umreli v obrovských mukách, pretože nemali žiadne anestetikum, alebo u detí, ktorých matky vykrvácali až na smrť, pretože nebola k dispozícii niť, ktorou by sa dali urobiť stehy, alebo u detí, ktorých matky zomreli, pretože nemali tri centy na to, aby si mohli kúpiť síran horečnatý, ktorý by zabránil ich smrti vykrvácaním. Presvedčite ich, že záleží na tom, aká terminológia je použitá v tomto uznesení! Skúste im povedať, že je to všetko príliš nákladné. Tieto životy sú veľmi cenné, ani jedna žena by nemala zomrieť pri darovaní nového života.

Musíme si tiež uvedomiť, že niektorí ľudia hovoria, že skutočnosť je taká, že ženy majú nízke postavenie a nízku hodnotu, a preto túto situáciu nemožno zmeniť. To je absolútny nezmysel. Túto situáciu musíme zmeniť. Musíme sa vysporiadať s touto mizogýniou vedúcou k utrpeniu a zármutku.

Žiadame, aby aj predsedníctvo zmenilo svoj prístup. Žiadame, aby prijalo opatrenia s cieľom splniť svoje záväzky týkajúce sa rozvojových cieľov milénia. Pekné slová, ktoré prednieslo predsedníctvo Európskej únie, sa nám páčili, no chceme vidieť viac činov.

Ak chceme splniť rozvojový cieľ milénia č. 5, je potrebné, aby sme sa zamerali na budovanie systémov zdravotníctva, a aby sme poskytli finančné prostriedky na riešenie skutočnosti, že 40 % žien na celom svete rodí svoje deti bez prítomnej kvalifikovanej pomoci. Očakávame, že predsedníctvo sa postaví na čelo tohto procesu. Napríklad pomoc, ktorú poskytlo Francúzsko Afrike v roku 2007, bola nižšia ako v roku 2006. Francúzsko si neplní svoje záväzky. Musíme si byť istí, že predsedníctvo bude reflektovať na výzvu, aby konalo, a že prijme potrebné záväzky do roku 2010.

Môže sa predsedníctvo vyjadriť, či prijme tieto rozpočtové záväzky? Môže tento sľub aj splniť? Vieme, že je potrebné bojovať proti úmrtnosti matiek. Vieme, aké sú s tým spojené náklady. Žiaľ, vieme aj to, akú cenu musíme zaplatiť za to, ak s týmto javom nebojujeme.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, odsúdenie používania antikoncepcie a zabránenie zákonnému umelému prerušeniu tehotenstva patria medzi najhoršie zločiny proti ľudskosti, hlavne vzhľadom na to, že niektoré druhy antikoncepcie tiež poskytujú ochranu proti sexuálne prenosným chorobám, napríklad proti AIDS. V spojení s dostatočnou sexuálnou výchovou zlepšujú niektoré druhy antikoncepcie aj zdravie matiek. Zákonné umelé prerušenie tehotenstva bráni tomu, aby boli nechcené deti odsúdené na chudobu, hlad a choroby. Ak ženám odoprieme možnosť slobodného rozhodnutia, vzďaľujeme sa od naplnenia rozvojových cieľov milénia. Ak chceme dosiahnuť, aby sa zlepšilo zdravie matiek v rozvojových krajinách, Európska únia musí odsúdiť pravidlo, na základe ktorého nesmie byť finančná pomoc poskytnutá Spojenými štátmi americkými využitá na poskytovanie informácií, starostlivosti a služieb súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva (tzv. „gag rule“). Musíme tiež odsúdiť zákaz používania antikoncepcie, ktorý obhajujú niektoré cirkvi.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE-DE).(IT) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán úradujúci predseda Rady, dámy a páni, sme rozhodne povinní usilovať sa o to, aby ženy mohli plniť svoju funkciu matiek pri optimálnych zdravotných podmienkach. To je úplne jasné. Preto si nádej vyjadrená v tomto zmysle v predloženom návrhu uznesenia, o ktorom tu dnes diskutujeme, zaslúži našu podporu.

Keď však počujem, že sa na medzinárodnej scéne neprimerane používa výraz „služby reprodukčného zdravia“, mám z toho zlý pocit. Sme za služby reprodukčného zdravia, no nemôžeme pripustiť, aby medzi ne patrila aj možnosť rozhodnúť sa pre umelé prerušenie tehotenstva, v dôsledku čoho by sa z tragického potlačenia ľudských bytostí na úplnom začiatku ich existencie stala sociálna služba.

Bez ohľadu na to, aký má každý z nás názor na právne predpisy o umelom prerušení tehotenstva, myslím si, že v dokumente o zdraví matiek nesmieme zabúdať na to, že materstvo sa týka dvoch ľudí, nie len jednej osoby. Preto vítam skutočnosť, že v kompromisnom uznesení sa spomína deklarácia aj Dohovor OSN o právach dieťaťa, v ktorých sa pojem „dieťa“ vzťahuje aj na zatiaľ nenarodené deti, a ktoré vyzývajú na poskytovanie osobitných služieb pre matku i pre dieťa.

Myslím si, že je veľmi správne, že sa v dokumentoch, ktoré majú zaručiť bezpečnosť materstva, spomínajú tieto nástroje. Mali by sa v nich spomínať aj ďalšie nástroje bojujúce za život zatiaľ nenarodených detí. Mali by sme sa zamerať na podporu a vzdelávanie v oblasti úcty k životu z hľadiska hospodárskeho, sociálneho a psychologického, i z hľadiska sociálneho zabezpečenia. Na druhej strane, ak by sme túto oblasť zanedbali a zamerali sa len na používanie antikoncepcie vrátane umelého prerušenia tehotenstva, nikdy sa nám nepodarí dosiahnuť požadované výsledky.

Je nepochybné, že v niektorých krajinách Európy, napríklad vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve, je používanie antikoncepcie rozšírenejšie ako v iných, no napriek tomu v nich podľa oficiálnych štatistík počet umelých prerušení tehotenstva neustále rastie. Chcem vás, vážené dámy, vážení páni, poprosiť, aby ste o týchto veciach chvíľu pouvažovali.

 
  
MPphoto
 

  Anne Van Lancker (PSE).(NL) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán úradujúci predseda, chcem sa pani komisárke čo najsrdečnejšie poďakovať za jej veľmi energické vystúpenie. Je pravda, že úmrtnosť matiek poukazuje na najbolestnejšiu nerovnosť medzi ženami žijúcimi na severnej pologuli a ženami žijúcimi na južnej pologuli. Je jasné, že mnoho našich kolegov poslancov, ktorí žijú na tejto pologuli, to ešte stále nechápe. Pán Casini, každý rok 50 miliónov žien nechcene otehotnie, pretože nemajú prístup k antikoncepcii, 42 miliónov z nich podstupuje nebezpečné umelé prerušenie tehotenstva, pričom 80 tisíc z nich v dôsledku toho umiera. Takáto je tvrdá skutočnosť. Drvivá väčšina týchto žien žije v subsaharskej Afrike, preto neexistuje dôvod, aby im západ niečo vyčítal.

Je to hanba, pretože úmrtnosti matiek sa dá úplne zabrániť, ak majú ženy prístup k zdravotnej starostlivosti a k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavujú ročné náklady na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti 34 EUR na jednu osobu. Táto méta je dosiahnuteľná, ak by popri prísľuboch samotných rozvojových krajín vyčlenila Európska únia 15 % rozvojovej pomoci na zdravotnú starostlivosť vrátane na sexuálne a reprodukčné zdravie. Práve v tom však v skutočnosti spočíva celý problém. V posledných rokoch sa investície členských štátov do zdravotnej starostlivosti neustále znižujú. Rozpočty na podporu plánovaného rodičovstva sa od roku 1994 znížili takmer na polovicu. Dokonca aj v Európskom rozvojovom fonde sú na zdravotnú starostlivosť vyčlenené sotva 4 %, na rozdiel od 30 %, ktoré sú vyčlenené na infraštruktúru a rozpočtovú podporu. Preto je zrejmé, že nastal čas, aby sa slová vyrieknuté Radou a prísľuby vyslovené Komisiou premenili na konkrétne projekty, napríklad by sme mohli podmieniť rozpočtovú podporu dosiahnutím jasných výsledkov, pokiaľ ide o rozvojový cieľ milénia č. 5 a o záchranu životov žien v Afrike.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE).(NL) Vážený pán predsedajúci, budem úprimná. Je pre mňa ťažké predniesť súvislý prejav po tom, čo som si vypočula od pánov, ktorí sedia na tamtej strane Parlamentu. Ide o problematiku, ktorá vo mne vyvoláva tie najhlbšie city, aj preto, že som žena, keďže sa to týka aj mňa a ostatných žien v tejto rokovacej sále. Napokon, problém, o ktorom diskutujeme, nie je medicínsky, ani finančný (hoci som vďačná za poskytnuté záruky týkajúce sa zvýšeného financovania), ide tu o sociálny problém. Ide o problém, ktorý sa týka postoja spoločnosti k ženám, tej spoločnosti, ktorá ešte stále na celom svete vníma ženy ako druhotriednych občanov.

Ak mám byť úprimná, nechce sa mi ani veriť, že títo dvaja poslanci povedali to, čo povedali, keď vedia, že to každý rok bude stáť životy pol milióna žien. Tomu sa nedá uveriť. Na svete nie je ani jedna žena, ktorá by si želala potrat, ani jedna! Ak však žena nemá na výber, musí mať aspoň možnosť, aby sa potrat vykonal bezpečne a zákonne. Ženy na to majú právo. Mimochodom, veľmi ma teší, že tento prístup podporuje aj Rada Európy. Ak ženám toto právo nepriznáme, budeme tu len roniť krokodílie slzy. Preto všetkých poslancov tohto Parlamentu vyzývam, aby hlasovali za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý odsudzuje pravidlo, na základe ktorého nesmie byť finančná pomoc poskytnutá Spojenými štátmi americkými využitá na poskytovanie informácií, starostlivosti a služieb súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva (tzv. „gag rule“), a aby hlasovali aj za pozmeňujúci a doplňujúci návrh odsudzujúci zákaz používania kondómov, ktorý presadzuje Vatikán, pretože (a teraz to poviem jednoducho tak, ako to je) tieto dve veci sú priamo zodpovedné za milióny úmrtí, a preto ich tento Parlament musí odsúdiť.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, naše politiky zamerané na zdravie matiek v rozvojových krajinách nie sú úspešné. Vidíme to aj podľa dnešnej rozpravy, pretože pokiaľ ide o zníženie hrôz žien, ktoré umierajú počas tehotenstva a počas pôrodu, nepodarilo sa nám dosiahnuť žiadny pokrok. Ak zomrie žena počas pôrodu v Írsku, vyvolá to pobúrenie a nasleduje úplné medicínske vyšetrovanie, vzhľadom na to, že táto situácia je veľmi zriedkavá. Som veľmi vďačná, že je to tak, no aj tak je to šokujúce. V rozvojových krajinách zomrie pri pôrode každá šestnásta žena, to je skutočne hrozivá štatistika. Kým si my tu v pohodlí diskutujeme, v afrických dedinách žijú tehotné ženy, ktoré vedia, že ich život je ohrozený, že sa nemusia dožiť narodenia ich dieťaťa, a že sa možno nebudú môcť postarať o svoje ostatné deti.

Zdravie matiek je súčasťou celkového zdravia, ktoré zahŕňa aj prístup k výžive, otázka potravinovej bezpečnosti je teda dôležitá. No dovoľte, aby som sa vyjadrila aj o ďalšej otázke, ktorá tu dnes ešte nebola spomínaná. Ďakujem pani komisárke za jej vyjadrenia o tom, že je potrebné poskytovať odbornú prípravu zdravotníckym pracovníkom. Je potrebné vyškoliť veľké množstvo pracovníkov, no buďme úprimní, rozvinutý svet berie vyškolených pracovníkov z Afriky, aby sa o nás starali tu, v Spojených štátoch amerických a v Európskej únii, to si musíme úprimne priznať. My si týmto pracovníkom môžeme dovoliť zaplatiť a oni chcú prísť a pracovať, no pravda je taká, že tieto rozvojové krajiny okrádame o ich vlastných vyškolených ľudí. Bola by som rada, keby ste sa o tom vyjadrili vo svojich záverečných vystúpeniach.

Problematika, o ktorej tu diskutujeme, so sebou prináša bolesť, utrpenie a úmrtia. Už som spomínala deti, ktoré po smrti matky ostávajú osamotené. V Indii sme tesne pred Vianocami v rámci delegácie pre vzťahy s Indiou boli svedkami veľmi užitočného projektu financovaného Európskou úniou. V rámci tohto projektu lektori školili ženy žijúce na dedinách (keďže tu nepôsobia žiadni kvalifikovaní lekári ani zdravotné sestry) o tom, ako bojovať proti úmrtnosti dojčiat. Tento veľmi malý projekt je mimoriadne úspešný, pretože je založený na prístupe zdola nahor. Možno by sme mohli vytvoriť podobný program, založený na rovnakých zásadách, ktorý by sa zameriaval na riešenie úmrtnosti matiek, pričom si samozrejme uvedomujeme, že spomínaných dobre vzdelaných a kvalifikovaných pracovníkov všetci potrebujeme.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, teší ma, že sa v tomto Parlamente koná rozprava o rozvojovom cieli milénia č. 5, pretože aj práve v tejto chvíli niekde na svete umiera žena pri úsilí porodiť nový život. Napriek tomu, aké je to šokujúce, ako sme už mali možnosť počuť, doterajší pokrok v otázke tohto rozvojového cieľa milénia je zanedbateľný. Ide o jediný rozvojový cieľ milénia, kde sa nám nepodarilo dosiahnuť zlepšenie situácie, v niektorých regiónoch sa situácia v tejto oblasti dokonca zhoršila.

Niekto by mohol tvrdiť, že tejto otázke sa venuje taká malá pozornosť preto, že sa týka žien, a tiež preto, že k 99 % úmrtí dochádza v rozvojových krajinách. Tento problém predstavuje jednu z oblastí, kde je sociálna nerovnosť vo svete najviditeľnejšia. Napriek tomu, že uznávam osobné zanietenie pani komisárky, si myslím, že Európska únia napreduje v tejto oblasti len veľmi pomaly.

Preto sa chcem Komisie a Rady opýtať, čo chcú urobiť preto, aby bolo k dispozícii viac finančných prostriedkov, a aby sa táto rozpočtová položka neznižovala. Pri pohľade na kapitolu 4, kde sa zvyčajne uprednostňujú krátkodobé krízy a prírodné pohromy, musíme zabezpečiť, aby bola táto otázka považovaná za prioritu nielen v rámci Európskej únie, ale aj na medzinárodnej scéne. Chcem Komisiu a členské štáty požiadať, aby opätovne podrobne prešetrili spôsob, akým sú tieto programy realizované, s cieľom zabezpečiť, aby kvalitu týchto ôsmich programov nezhoršovali nekvalitné služby, korupcia a nedostatok zodpovednosti, čo sú dôvody, ktoré v niektorých krajinách spôsobili, že sa nám v tejto oblasti nepodarilo dosiahnuť pokrok. Potrebujeme predovšetkým dobre premyslené programy.

Ako už povedala aj pani McGuinnessová, v Indii sme videli projekt, ktorý mal k dispozícii len veľmi málo finančných prostriedkov na zabezpečenie dvoch mobilných telefónov a len dvojdňového školenia pre kontaktnú osobu, ktorej úlohou bolo rozpoznať znaky nebezpečenstva počas tehotenstva a v popôrodnom období. Tieto veci spolu s osvetou, veľmi základnou osobnou hygienou a skutočnosťou, že si ženy prevarili vodu pred jej použitím, znamenali rozdiel medzi životom a smrťou. Preto už v tomto roku, ktorý OSN nazvala Rokom opatrení pre dosiahnutie rozvojových cieľov milénia, nesmieme nečinne prešľapovať na mieste. Musíme zabezpečiť, aby zanikli tieto tragické rozdiely, ktoré existujú medzi bohatým a chudobným svetom.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, páčilo sa mi vaše vystúpenie. Vaša diagnóza bola správna a predniesli ste aj konkrétne opatrenia. Potrebujeme akčné plány, finančnú pomoc a posúdenie výsledkov. Potrebujeme teda menej slov a viac činov! Musíme tiež dobehnúť, čo sme zameškali, pretože v rozvojových krajinách každoročne umiera obrovské množstvo žien v dôsledku nedostatku informácií a nedostatočného prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu. Štatistické údaje, ktoré máme k dispozícii, nie sú len čísla, ide o rodinné tragédie, ide o deti, z ktorých sa stávajú siroty, ide o ľudí, ktorí zomierajú, hoci sme ich mohli zachrániť. Nie je pravda, že ak vieme, že sa vo svete dejú takéto tragédie, musíme o tom premýšľať a nemôžeme v noci spávať?

Sexuálne a reprodukčné zdravie musí byť prioritou. Je poľutovaniahodné, že niektorí ľudia sa usilujú zúžiť sexuálne a reprodukčné zdravie len na potraty. Je však dôležité, aby bolo umelé prerušenie tehotenstva nielen výnimočné, ale aby tiež bolo vykonávané zákonne a bezpečne, pretože len tak môžeme bojovať proti nezákonným potratom. Všetky ženy na všetkých svetadieloch majú právo na prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu. Bez práva na sexuálne a reprodukčné zdravie nemôže existovať rodová rovnosť. Je nevyhnutné, aby Rada a Komisia prijali primerané opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (PSE).(FR) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán úradujúci predseda Rady, dámy a páni, neúspešná realizácia piateho rozvojového cieľa milénia sa týka nás všetkých, pretože stelesňuje skutočnosť, že sa nám nedarí pokročiť s emancipáciou žien vo svete. Zhodujeme sa v tom, že táto otázka by sa mala stať hlavným politickým cieľom, pretože ťaží naše svedomie. Mali by sme však mať odvahu povedať, že tisícky žien sú obeťami nevšímavosti, zanedbávania a nesprávnej informovanosti. O zanedbávaní hovorím preto, že väčšine z 500 tisíc prípadov úmrtí matiek by sa dalo zabrániť prostredníctvom prevencie a základnej zdravotnej starostlivosti. Napríklad distribúciou impregnovaných sieťok na moskyty by sme mohli zabrániť smrteľným prípadom malárie tisícok žien. O nevšímavosti som hovorila preto, že veľmi často sa stáva, že dievčatá a ženy nemajú prístup k základnému vzdelaniu, ktoré by im umožnilo prečítať si jednoduché zdravotné a hygienické odporúčania a porozumieť im. Napokon som spomínala nesprávnu informovanosť. Ide o určitú konzervatívnu predstavu o náboženstve a tradícii, ktorá ešte stále udržiava ženy v stave neprijateľnej závislosti. Vydávajú sa veľmi mladé, ich tehotenstvá nasledujú za sebou v krátkych časových intervaloch a čo sa týka ženskej antikoncepcie, existuje ešte veľa vecí, ktoré sú tabu. Preto konáme, siete parlamentných zástupcov z Európy a Afriky pre obyvateľstvo v rozvojových krajinách spolupracujú v rámci Fondu OSN pre populáciu (UNFPA). Zasadzujeme sa o zdravie, reprodukciu a o to, aby žena sama rozhodovala o svojom tehotenstve. Okrem toho, popri nevyhnutnej finančnej podpore určenej na dosiahnutie týchto cieľov, sa musíme zamerať aj na zmenu postojov a postavenia žien. Takýto je kľúčový politický cieľ z hľadiska rozvoja všetkých týchto krajín.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE).(BG) Vážená pani komisárka, blahoželám vám k vášmu stanovisku. Problematika zdravia matiek súvisí s mnohými inými oblasťami. Na jednej strane ide o systém zdravotnej starostlivosti, na druhej strane ide o systém sociálneho zabezpečenia, ktorý sa vzťahuje na starostlivosť o materstvo vo všeobecnosti. Zdravie, psychický a fyzický stav nielen matiek, ale aj ich detí, závisí od spôsobu, akým sú tieto dva systémy zladené. Po tretie, materstvo je veľmi úzko prepojené s demografickými problémami v jednotlivých krajinách. Všeobecne sa vie, že ide o vážny problém.

Časť problémov súvisiacich so zdravím matiek sa týka financovania. Mali by sme jednotlivé krajiny vyzvať, aby vyčlenili dostatok finančných zdrojov pre tých, ktorým sa nemôže poskytnúť pomoc, aby bolo možné znížiť úmrtnosť prvorodičiek a novorodencov, a aby sme mohli uplatniť potrebnú prevenciu, pretože každý život je dar. Mali by sme prijať opatrenia, ktoré ženám umožnia využívať čo najviac zdravotných a sociálnych služieb.

Ochrana materstva závisí aj od finančného ohodnotenia zdravotníckeho personálu na pôrodníckych oddeleniach. Ide o problém, ktorý sa vyskytuje v mnohých krajinách, vrátane krajín Európskej únie. Musíme tento problém vyriešiť.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Európsky parlament začal diskusiu o motivačnom opatrení, tzv. modrej karte, ktorou chce Komisia prilákať vysokokvalifikovaných odborníkov z tretích krajín na trh práce Európskej únie. Teraz členské štáty žiadame, aby sa nesnažili získať kvalifikovaných pracovníkov z citlivých odvetví rozvojových krajín (vzdelávanie a zdravotníctvo), hoci niektoré členské štáty, vrátane Spojeného kráľovstva, na to nie sú pripravené. Jednou rukou teda dávame a druhou berieme! Ak zlákame odborníkov zo sektoru zdravotníctva, ktorý už teraz trpí nedostatkom pracovných síl, ohrozíme tým zdravotný stav žien i všetkých členov spoločnosti vo všeobecnosti, a spôsobíme tým len jeho ďalšie zhoršenie. Mali by sme zabezpečiť, aby si právne normy, ktoré prijímame, neprotirečili, a aby boli naše politiky v súlade s našimi zásadami.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Vážený pán predsedajúci, chcem sa zapojiť do tejto diskusie, aby som sa v prvom rade poďakoval Rade za akčný plán, ktorý prijala v júni, no predovšetkým chcem privítať veľmi otvorené vystúpenie pani komisárky Ferrerovej-Waldnerovej.

Je šokujúce a škandalózne, že sa nám nedarí úspešne realizovať tento rozvojový cieľ milénia, a že sme od roku 2000 nedosiahli žiadny pokrok, a dokonca sme žiadny pokrok nedosiahli ani za posledných dvadsať rokov. Zbytočne zomreli milióny žien a desiatky miliónov detí sa stali sirotami.

Vieme, čo spôsobuje tieto úmrtia, a vieme tiež, ako im zabrániť. Máme zdroje i vedomosti na to, aby sme im zabránili, no napriek tomu, to nerobíme. Prečo? Prečo sa nám nedarí? Zdá sa mi, že pripúšťame, aby odporcovia, ktorí majú k tejto problematike morálne výhrady, blokovali pokrok. Musíme sa presadiť napriek týmto odporcom, ktorí neustále zužujú túto problematiku len na otázku potratu a poskytovanie kondómov. Prečo by mal niekto považovať kondóm za nástroj zla? Búri sa to mysli i zdravému rozumu!

Naliehavo žiadam osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí, aby svoje rozhodnutia presadili, aby nebrali ohľad na odporcov, ktorí majú k tejto problematike morálne výhrady, a aby ďalej napredovali.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som sa stručne zamyslel nad touto problematikou, pri ktorej je potrebné zohľadniť politické, psychologické, fyzické i morálne aspekty, a preto je táto problematika veľmi zložitá. Keď pani Kinnocková hovorí, že tejto strane sa nepáči ani samotné slovo „služba“, dovolím si namietať. Existuje veľmi veľa „služieb“, no jedna z nich je veľmi rozporuplná – umelé prerušenie tehotenstva. Myslím si, že poslanci sediaci po mojej pravej strane by to chceli zakryť veľmi ľubozvučným pomenovaním, používajú napríklad pojem „reprodukčné zdravie“. Myslím si, že poznáte stanovisko väčšiny poslancov z onej strany Parlamentu, no existuje veľmi veľké množstvo iných „služieb“, ktoré chcete schváliť, používať a podporovať, nakoľko je to len finančne možné. Dúfam, že to zníži pomer úmrtí pri tých ostatných prípadoch, o ktorých sme dnes diskutovali. Takže toto obvinenie nie je veľmi správne, keďže vieme, že určité morálne problémy sa vzťahujú len na jednu „službu“.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (PSE). – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že skutočnosť, že každú minútu umrie pri pôrode jedna žena, je šokujúca a škandalózna. Pôrod, ako už povedala aj pani komisárka, je predsa jedna z najprirodzenejších vecí. Rovnako tak aj skutočnosť, že sa nám nedarí úspešne realizovať tento rozvojový cieľ milénia, a že nedokážeme pomôcť najzraniteľnejším ženám a deťom na svete, je zahanbujúca.

Chcem požiadať francúzske predsedníctvo aj Komisiu, aby Parlamentu predložili správu o tom, aké rozhodnutia boli prijaté na zasadnutí v New Yorku, ktoré sa bude konať na konci tohto mesiaca, a aby sa osobne zasadili o to, aby prioritou v najbližších týždňoch bolo zabezpečenie zmeny, nielen na úrovni členských štátov, ale aj na medzinárodnej úrovni, a aby sa táto otázka dostala na poprednejšie miesto v rámci politického programu.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nebudem znova opakovať, čo tak precítene povedala pani komisárka, napriek tomu, že sa plne stotožňujem s jej názormi na tento škandál, ktorému musíme čeliť. Preto Rada vypracovala akčný program. Je pravda, že teraz nemáme dosť času na to, aby som o ňom začal podrobne hovoriť, no treba povedať, že je ambiciózny. Nebudem sa k tomu opäť vracať.

Chcem jasne vyhlásiť, že predsedníctvo bude v príslušných oblastiach považovať podporu a ochranu práv žien za prioritu. Náš program sa týka predovšetkým prípravy usmernení pre boj proti násiliu voči ženám, ktoré budú využité ako opatrenia Európskej únie na medzinárodnej scéne a koncom tohto mesiaca aj v OSN na stretnutiach na vysokej úrovni o rozvojových potrebách Afriky v rámci rozvojových cieľov milénia. Máme aj iniciatívu o postavení žien v ozbrojených konfliktoch, ktorej cieľom je lepšie zohľadňovať osobitnú situáciu žien na miestach, kde Európska únia uplatňuje vonkajšie bezpečnostné a obranné politiky. Predsedníctvo a Holandsko sa ujali iniciatívy s cieľom presadiť na valnom zhromaždení OSN novú iniciatívu o násilí páchanom na ženách. Keďže som spomenul naše vnútroštátne stanovisko, hoci tu v tejto chvíli zastupujem Radu, dovoľte mi povedať, že privítame, ak sa všetky členské štáty pripoja k tejto rezolúcii v rámci OSN. Napokon, v decembri 2008 sa bude konať fórum pre mimovládne organizácie o postavení žien.

Čo sa týka zdravia matiek a s tým súvisiacich vyjadrení, ktoré tu dnes odzneli, chápem zanietenie a rozhorčenie všetkých vás, ktorí ste na tento problém poukazovali, najmä pokiaľ ide o prepojenie s vírusom HIV. Môžem vám povedať, že Európska únia poskytne globálnemu fondu pre boj proti AIDS finančné prostriedky vo výške 91 miliónov EUR za rok 2007, čo znamená, že za tento rok prispeje Európska únia do tohto fondu najvyššou sumou zo všetkých darcov.

Čo sa týka pripomienok pani Kinnockovej, ktorá si ako zanietená Európanka iste nemôže zamieňať predsedníctvo Rady s národným štátom (inak by nebola osobou, za ktorú ju považujem), chcem povedať, že pokiaľ ide o rozpočtové záväzky Európskej únie, finančné objemy poskytnuté Francúzskom sa v roku 2008 zvýšia. Ak mám byť presný, výška finančných prostriedkov vyčlenených na oblasť zdravia sa v roku 2008 v porovnaní s rokom 2006 zvýšila z 820 miliónov EUR na 930 miliónov EUR. Myslím si, že toto nie je vhodné miesto, aby sme sa zaoberali našimi zvyčajnými súbojmi.

Dovoľte, aby som sa vyjadril trochu osobnejšie. Potom, čo som si vypočul túto rozpravu, musím povedať, že predsedníctvo veľmi pozorne preskúma návrh pani Buitenwegovej, ktorý mi odovzdala. Za predsedníctvo môžem povedať, že by som bol veľmi rád, keby boj proti chudobe išiel ruka v ruke s úsilím o zlepšenie postavenia žien a snahou o dodržiavanie práv žien v každej krajine. Veľmi by som privítal určitý zásah v prípadoch, keď je systematicky ohrozované zdravie žien. Bol by som rád, keby sme mali potrebné zdroje, všetky potrebné zdroje, aby sme tento škandál zákonne a bezpečne vyriešili. Preto musíme byť vždy ochotní poskytnúť všetky tieto zdroje, bez ohľadu na naše presvedčenie.

Musíme v tomto smere napredovať, ak chceme s konečnou platnosťou vyriešiť tento skutočný škandál, ktorý sa týka situácie žien, najmä v najchudobnejších krajinách. V dôsledku toho je nevyhnutné, aby sme dospeli k dohode, opakujem, bez ohľadu na naše presvedčenie. Za predsedníctvo môžem povedať, že sme sa rozhodli konať, najmä v Afrike, pričom využijeme všetky finančné zdroje, ktoré máme k dispozícii.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, mali sme možnosť počuť niekoľko veľmi dôležitých vyjadrení. Táto otázka je emocionálna a existujú na ňu rôzne názory. Myslím si, že by sme sa mali vrátiť k akčnému programu, ktorý bol prijatý na medzinárodnej konferencii o obyvateľstve a rozvoji v Káhire. V tomto akčnom programe sa jasne uvádza, že je potrebné dodržiavať vnútroštátne právne rámce. V každom prípade odmietame umelé prerušenia tehotenstva vykonávané pod nátlakom, vynútené sterilizácie, vraždy dojčiat i ostatné činy, pri ktorých dochádza k porušovaniu ľudských práv, a ktoré zjavne nie sú v súlade s touto politikou.

Zároveň je veľmi dôležité, aby sme chápali, že s pôrodom sa spájajú určité komplikácie. Ako povedala pani Buitenwegová, v našich krajinách je situácia luxusná, no v týchto ostatných krajinách to tak nie je. Zásada slobodného výberu by preto mala tvoriť základ tohto akčného programu, ktorého cieľom je zabezpečiť všeobecný prístup k plnej palete bezpečných a spoľahlivých metód plánovaného rodičovstva, ktoré je samozrejme prioritou, a k službám v oblasti reprodukčného zdravia, ktoré nie sú protizákonné.

Základným cieľom by malo byť pomôcť jednotlivcom a párom, aby sa sami rozhodovali, a aby dosahovali svoje reprodukčné ciele, pričom im musíme v plnej miere umožniť, aby mohli uplatňovať svoje právo mať deti na základe vlastného rozhodnutia. Toto musíme dosiahnuť.

V žiadnom prípade nebudeme umelé prerušenie tehotenstva podporovať ako jednu z metód plánovaného rodičovstva. Vlády sa zanietene zaoberajú vplyvom nebezpečných potratov na zdravie, ktorý spôsobuje obavy z hľadiska verejného zdravia, pretože tieto potraty sa vykonávajú, mali sme možnosť počuť, koľko žien v dôsledku nich umiera. Vlády sa tiež usilujú znižovať zdroje potrebné na umelé prerušenia tehotenstva prostredníctvom lepších služieb v oblasti plánovaného rodičovstva. Ak umelé prerušenie tehotenstva nie je v rozpore so zákonom, malo by byť bezpečné, a malo by tvoriť súčasť komplexnej služby v oblasti reprodukčného zdravia. To je najdôležitejšie.

Na druhej strane je pravda, že systémy zdravotnej starostlivosti by mali byť lepšie, pretože sú slabé. Snažíme sa ich posilniť vyškolením väčšieho počtu zdravotníckeho personálu a prostredníctvom systému zdravotného poistenia, čo je iniciatíva francúzskeho predsedníctva.

Je pravda, že v posledných rokoch bolo vynaložených veľa finančných prostriedkov napríklad na boj proti HIV/AIDS, no, žiaľ, čoraz viac žien je v Afrike infikovaných vírusom HIV: v skupine dievčat vo veku od 16 do 24 rokov je HIV pozitívne každé štvrté dievča. Je to hrozné. Komisia si to uvedomuje a prostredníctvom globálneho fondu povzbudzuje iniciatívy, aby boli viac zamerané na ženy, a aby viac zohľadňovali rodové hľadisko.

Napokon, čo sa týka otázky migrácie, je možné, že sa uberá nesprávnym smerom. Tento takzvaný „odliv mozgov“ predstavuje jednu z otázok, ktorými sa budeme musieť zaoberať pri riešení migrácie ako celku. Táto problematika má pozitívne i negatívne stránky, bude potrebné, aby sme medzi nimi našli správnu rovnováhu.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Dostal som šesť návrhov uznesení(1), predložených v súlade s článkom 130 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), písomne.(RO) Európska únia sa zaviazala, že dosiahne rozvojové ciele milénia, medzi ktoré patrí napríklad zníženie úmrtnosti matiek o 75 % do roku 2015.

Hoci z celkového hľadiska sú krajiny Európskej únie na dobrej ceste, v oblasti zdravia matiek sme zaznamenali len malý pokrok. Európska komisia vyvinula viacero iniciatív zameraných na dosiahnutie rozvojového cieľa milénia č. 5. V rámci týchto iniciatív Komisia vyčlenila finančné prostriedky na reformu systémov zdravotníctva s cieľom zlepšiť kvalitu predpôrodných a popôrodných služieb a zabezpečiť lepší prístup k týmto službám. Komisia tiež poskytla podporu výskumu v oblasti reprodukčnej medicíny a zamerala sa aj na odbornú prípravu zdravotníckeho personálu.

Charta o zdravotníckych systémoch a o zvyšovaní ich výkonnosti, prijatá v Talline v júni 2008, predstavuje ďalší významný pokrok. Napriek tomu existujú rozvinuté krajiny, napríklad Francúzsko, Veľká Británia, alebo Holandsko, ktoré majú veľmi nízku mieru úmrtnosti. Pre ne bude ťažké dosiahnuť cieľ znížiť úmrtnosť o 75 %, keďže túto zmenu možno dosiahnuť pomalšie ako v krajinách s vyššou mierou úmrtnosti matiek. Čo sa týka dosiahnutého pokroku, existujú tiež rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie, a dokonca aj rozdiely medzi regiónmi v jednotlivých krajinách.

Preto ak chceme dosiahnuť cieľ stanovený na rok 2015, musíme presadiť výraznú modernizáciu zdravotníckych systémov v Európe, s osobitným dôrazom na výskum zameraný na zlepšenie predpôrodných a popôrodných služieb a tiež na účinnú zdravotnú výchovu a plánované rodičovstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. – (RO) Európska únia rozhodne podporuje rozvojové ciele milénia prijaté Organizáciou Spojených národov, prostredníctvom ktorých boli stanovené ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2015 v oblasti mieru, bezpečnosti, rozvoja, verejnej správy a ľudských práv.

Spomedzi ôsmich cieľov je potrebné osobitnú pozornosť venovať zlepšeniu zdravia matiek, pretože počas tehotenstva alebo pôrodu umiera viac ako pol milióna žien, predovšetkým z Afriky a Ázie.

Hlavná príčina, ktorá vedie k nárastu miery úmrtnosti na celosvetovej úrovni, je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorí pomáhajú matkám počas tehotenstva a pôrodu. Túto situáciu musíme napraviť tak, že vyčleníme dostatok finančných prostriedkov pre nerozvinuté krajiny, jednak na odbornú prípravu špecializovaného personálu a jednak na zdravotnícke vybavenie.

Čo sa týka Rumunska, v oblasti zlepšenia zdravia matiek je naším cieľom znížiť mieru úmrtnosti na 10 úmrtí matiek zo 100 tisíc pôrodov do roku 2015 a zabezpečiť univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti.

V súčasnosti je v Rumunsku negatívny prirodzený prírastok obyvateľstva, pričom miera úmrtnosti je 12 %. Prostredníctvom informačných programov a programov sociálnej pomoci, prostredníctvom služieb zameraných na matku a dieťa a prostredníctvom ďalšej finančnej podpory od Európskej únie musíme zabezpečiť, aby pôrodnosť opäť začala stúpať, a aby Rumunsko zachovávalo demografickú stratégiu Európskej únie.

 
  

(1)Pozri zápisnicu.

Posledná úprava: 11. decembra 2008Právne oznámenie