Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2004(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0283/2008

Teksty złożone :

A6-0283/2008

Debaty :

PV 03/09/2008 - 17
CRE 03/09/2008 - 17

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0407

Debaty
Środa, 3 września 2008 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

17. Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (debata)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. - Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie (A6-0248/2008) Timothy’ego Kirkhope’a w imieniu Komisji Transportu i Turystyki w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Peter Mandelson, komisarz. - Panie przewodniczący! Wniosek, nad którym debatują dziś szanowni posłowie ma na celu zmodernizowanie zasad przyjętych w 1989 r. dotyczących rynku dystrybucji usług lotniczych.

Komputerowe systemy rezerwacji (KSR) pełnią funkcję pośredniczą pomiędzy liniami lotniczymi a biurami podróży w łańcuchu sprzedaży biletów lotniczych. Na początku lat dziewięćdziesiątych komputerowe systemy rezerwacji były praktycznie jedynym kanałem sprzedaży biletów lotniczych. Dodatkowo wszystkie KSR były kontrolowane przez linie lotnicze. Te ostatnie były więc bardziej narażone na pokusę nadużywania swojej pozycji w KSR, na przykład poprzez nieobiektywne wykazy na swoją korzyść.

Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ustanawia szereg zabezpieczeń przeciw nadużyciom. Uzupełnia on prawo konkurencji, ponieważ dodaje środki do zajmowania się ryzykiem właściwym dla tego sektora. Wymaga, aby wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w tym systemie były traktowane w sposób niedyskryminacyjny. Na przykład wszystkie linie lotnicze mają uiszczać tę samą opłatę. Kodeks określa także specjalne zobowiązania przewoźników macierzystych, tzn. tych, którzy posiadają lub kontrolują KSR.

Kodeks postępowania jest bardzo skuteczny w zapobieganiu wszelkiego rodzaju nadużyciom. Jednak od kiedy go wprowadzono, rynek sprzedaży biletów lotniczych znacznie się zmienił, ponieważ pojawiły się alternatywne kanały sprzedaży. Obecnie prawie połowa wszystkich rezerwacji nie odbywa się poprzez KSR, ale na stronach internetowych lub przez centra obsługi telefonicznej linii lotniczych. Konkurencyjna presja ze strony tych alternatywnych sposobów sprzedaży znacznie zmniejszyła ryzyko nadużyć przez KSR.

Ta nowa sytuacja wymaga również dostosowania kodeksu postępowania. Przepisy określone w kodeksie postępowania znacznie zmniejszają margines negocjacji pomiędzy KSR a liniami lotniczymi. Tak więc KSR tak naprawdę nie konkurują ze sobą, a opłaty uiszczane im przez linie lotnicze i pasażerów wzrastają.

Poprzez swój wniosek Komisja pragnie umożliwić więcej negocjacji, a zwłaszcza ustalanie wysokości opłat za korzystanie z KSR. Pozwoli to liniom lotniczym negocjować obniżki cen z KSR. Zwiększenie konkurencji między KSR pomoże zredukować koszty i poprawić jakość dostarczanych przez nie usług.

Jednocześnie wniosek podtrzymuje i wzmacnia zabezpieczenia dotyczące zapobiegania nadużyciom i ochrony klientów, zwłaszcza neutralności dostarczanych informacji i ochrony danych osobowych.

Dodatkowo wniosek wciąż nakłada specjalne zobowiązania na przewoźników macierzystych KSR. Definicja „przewoźnika macierzystego” powoduje burzliwe spory, ponieważ zobowiązania nałożone na te firmy są bardzo uciążliwe.

Modernizacja kodeksu postępowania umożliwi zmniejszenie kosztu dystrybucji ich usług, jednocześnie zapewniając ochronę interesów konsumentów. Jest to pilnie potrzebne z punktu widzenia konkurencyjności naszego przemysłu, ponieważ konkurenci naszych przedsiębiorstw już odnoszą korzyści ze zliberalizowanego środowiska i niższych kosztów związanych ze sprzedażą.

Dlatego jestem zadowolony z tempa, w jakim Parlament zajął się tą kwestią. Pragnę wyrazić uznanie dla pracy wykonanej przez państwa sprawozdawcę, Tima Kirkhope’a, i Komisję Transportu i Turystyki, jak również komisje, które wyraziły swoje opinie.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, sprawozdawca. - Panie przewodniczący! Naprawdę się cieszę, że mieliśmy dziś możliwość zastanawiać się nad tą ważną sprawą i jestem dumny, że mogę przedstawić ten nowy wniosek mający na celu poprawę sytuacji europejskich konsumentów.

Przegląd kodeksu postępowania dla KSR i porozumienie, które mamy na stole są szansą na szybkie i udane zakończenie ważnej pracy. Nowy kodeks ma na celu wzmocnić sektor podróży, a więc im szybciej będzie wprowadzony, tym szybciej zobaczymy z tego korzyści – niższe ceny biletów lotniczych, większy wybór i przejrzystość. Komputerowe systemy rejestracji powinny oczywiście móc swobodnie negocjować warunki dystrybucji usług lotniczych, ale zgodnie z moim przeglądem KSR będą musiały bardziej ze sobą konkurować o zaangażowanie linii lotniczych poprzez obniżanie opłat za rezerwacje i lepszą jakość usług. Przyniesie to wielkie korzyści europejskim konsumentom.

Po pierwsze wybór: konsumenci otrzymają większy wybór i powinni otrzymać lepszą obsługę ze strony biur podróży. Większa konkurencja spowoduje także podniesienie jakości informacji dostępnych dla biur podróży i tym samym dla konsumenta.

Po drugie cena: powinno to z kolei oznaczać, że w rezultacie cena biletów lotniczych, utrzymywana sztucznie na wysokim poziomie, może zmaleć aż o 10%, jak wynika z badań Komisji.

Po trzecie przejrzystość: dzięki bardziej rygorystycznym zabezpieczeniom biura podróży i konsumenci będą lepiej chronieni przed nadużyciami i zakłóceniami na rynku. Mamy do czynienia z dwoma głównymi zabezpieczeniami. Jedno dotyczy przepisów w sprawie audytu. Uważałem za konieczne przemyśleć te przepisy i w rezultacie okażą się one efektywniejsze; tak więc rozporządzenie daje Komisji ważne narzędzie do monitorowania działalności KSR.

Po czwarte definicja tego, kto jest, a kto nie jest przewoźnikiem macierzystym. Ta sprawa zdominowała całe sprawozdanie i moją pracę nad nim. Ważne jest, aby się to udało, ponieważ nie chcemy, aby linie lotnicze inwestowały w KSR w celu wpływania na sposób prowadzenia tych przedsiębiorstw z możliwą szkodą dla innych.

Moim kolegom, którzy pracowali tak ciężko nad tym sprawozdaniem, mogę powiedzieć, że wierzę, że w ramach porozumienia, które mamy na stole, posiadamy solidny, ale elastyczny test, który obejmuje wszystkie kwestie, które państwo podnieśli. Niektórzy zaproponowali złożenie jutro wniosku o głosowanie podzielone, ale szczerze mówiąc, mogłoby to zostawić nam zbyt szeroki zakres definicji. Powtarzam tym osobom to, co wyraziłem na piśmie. Skreślenie odniesienia do „decydującego wpływu” nie zapewnia właściwego wyjaśnienia pewnych elementów poprawki 12. Co więcej, w myśl takiej poprawki można przyjąć interpretację, że każdy inwestor może być uznany za przewoźnika macierzystego, ponieważ „inny organ kierowniczy sprzedawcy systemu” może oznaczać dosłownie wszystko. Czy każdy przewoźnik zaangażowany przez KSR mający prawo jedynie otrzymywać informacje na przykład o rocznych decyzjach lub po prostu rocznych sprawozdaniach finansowych powinien być określany mianem przewoźnika macierzystego? Z pewnością nie.

Co do sugestii grupy ALDE, że przedmiotowa kwestia powinna być skierowana z powrotem do komisji – że powinniśmy przeprowadzić dokładną analizę struktury własności i zarządzania konkretnego KSR – aby to zrobić, Komisja potrzebowałaby nowego rozporządzenia. Kiedy Komisja stwierdza, że musi zbadać każdy przypadek indywidualnie, nie jest to dla mnie dowód, że mamy słabą definicję. Przeciwnie, dyskutowaliśmy o tym obszernie w komisji i zleciłem niezależne badanie, aby pomóc komisji. Upewniłem się, że sprawozdawcy pomocniczy są dokładnie informowani na każdym etapie o stanie nieformalnych kontaktów z Radą. Wyraźnie zgodzili się na to, co jest w porozumieniu. Celowo wstrzymywałem tę sprawę przez miesiąc, tak aby w pełni uwzględnione zostały wszystkie poglądy – kwestie środowiskowe, pani poseł Lichtenberger; pełna liberalizacja, panie pośle Evans.

Tak więc jutro proszę o państwa poparcie. Musimy głosować za niższymi cenami biletów lotniczych, większym wyborem i większą przejrzystością. Wszyscy mamy obowiązek ochrony praw konsumentów i informowania ich oraz wypracowania możliwie najlepszego porozumienia. Pozostaje to priorytetem. Polityka gestów nie jest moim priorytetem, ale moim priorytetem jest uzyskanie najlepszego porozumienia dla tych wszystkich klientów, których reprezentujemy w Europie.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Bulfon, sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. - (DE) Panie przewodniczący! Europejscy konsumenci jęczą pod ciężarem wysokich cen żywności; myślę, że jedną z przyczyn ogromnych wzrostów cen jest skupienie się na kilku wielkich graczach na rynku detalicznym.

Mam powody do obaw, że podobna sytuacja może w przyszłości zaistnieć w przypadku biur podróży. Liberalizacja kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji proponowana w sprawozdaniu powinna zapewnić większą konkurencyjność na rynku. Obawiam się jednak, że w przyszłości tylko duże biura turystyczne będą w stanie przetrwać dzięki zawieraniu kilku umów z dostawcami KSR. Tym niemniej konieczne będzie zapewnienie klientom wszechstronnej oferty. Małe firmy niezdolne do zawarcia kilku umów z dostawcami KSR upadną.

Za każdym razem, gdy przywołuje się w tym kontekście Stany Zjednoczone jako przykład przyjaznej dla konsumenta konkurencji, przypominam, że w państwach członkowskich nie ma linii lotniczych, które by jeszcze uczestniczyły w komputerowym systemie rezerwacji. Dlatego zalecałbym ścisłą definicję terminu „przewoźnik macierzysty”.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, w imieniu grupy PPE-DE.(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! W imieniu mojej grupy chciałbym bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcy, panu Kirkhope’owi. Przedstawił bardzo wyważone sprawozdanie i bardzo ściśle współpracował ze sprawozdawcami pomocniczymi. Jego wersja, którą negocjował z prezydencją francuską, zapewnia konsumentom lepszą ochronę przed wątpliwymi ofertami linii lotniczych i kolejowych w oparciu o jasne regulacje i o przejrzystość; jednocześnie gwarantuje uczciwą konkurencję między liniami kolejowymi i lotniczymi.

Nawiasem mówiąc, przerobiona wersja udokumentowuje fakt, że Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów jako pierwsza grupa słusznie powstrzymała w 2005 r. Komisję przed próbą zniesienia tego rozporządzenia jako przestarzałego. Potrzebujemy go – i udowodnimy to w sposób, w jaki zagłosujemy – aby chronić konsumentów. Nawet jeśli coraz więcej podróżujących istotnie rezerwuje bilety bezpośrednio u linii lotniczych, większość konsumentów będzie wciąż polegać na biurach podróży, które z kolei muszą być w stanie polegać na niedyskryminujących, autentycznych ofertach specjalnych w komputerowym systemie rejestracji. Podawane ceny muszą w przyszłości zawierać wszystkie podatki i opłaty, tak aby biura podróży przekazywały konsumentowi prawdziwie przejrzyste i porównywalne oferty.

Spółki macierzyste powinny również w przyszłości podlegać bardziej rygorystycznym przepisom w zakresie przejrzystości i konkurencji, tak aby uniemożliwić składanie preferencyjnych ofert ze szkodą dla innych linii lotniczych i konsumentów za pomocą przedmiotowych systemów.

Muszę powrócić teraz do sprawozdawcy i zwrócić się do posłów. Sądzę, że wersja, którą uzgodniliśmy z prezydencją francuską odnośnie do spółek dominujących, zapewnia odpowiednią ochronę przed pozytywną dyskryminacją na rzecz niektórych linii lotniczych. Jakakolwiek zmiana wprowadzona przez słynną poprawkę do poprawki 48 jest więc całkowicie zbędna i jeśli jutro przejdzie, opóźni przyjęcie całego rozporządzenia lub nawet postawi je pod znakiem zapytania. Apeluję do państwa o podjęcie jutro jasnej, ostatecznej decyzji w celu ochrony konsumentów.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans, w imieniu grupy PSE. – Panie przewodniczący! Ja także chciałbym podziękować panu Kirkhope’owi za jego nieustającą współpracę i wsparcie dla wszystkich członków komisji.

Dwa lata temu wszedłem na stronę internetowego biura podróży, witrynę dotyczącą podróży, szukając połączenia z Londynu do San Francisco. Witryna lub komputer powiedziała mi, że nie ma bezpośrednich lotów z Londynu do San Francisco i zaleciła połączenie przez Nowy Jork i zdaje się linie lotnicze United. Oczywiście są bezpośrednie połączenia, ale ta konkretna witryna ich nie uwzględniała.

Jednak uzmysłowiło mi to, w uproszczony sposób, problem, który staramy się rozwiązać dzięki temu przeglądowi: jak powiedział komisarz Mandelson, przeglądowi, który sięga ponad 20 lat wstecz.

Musimy uświadomić sobie rzeczywiste zmiany technologiczne, które miały miejsce w tym okresie. Obecnie znaczna większość ludzi ma dostęp do Internetu i zgadzam się z moimi przedmówcami, którzy powiedzieli, że mamy obowiązek zapewnić uczciwość i równy dostęp do rynku, i jak powiedział komisarz Mandelson, uczciwe przepisy, skuteczne przepisy, ochronę konsumentów i konkurencję. Ale powiedział pan również, panie komisarzu Mandelson, że jest pan zadowolony z tempa, w jakim to wszystko przebiega. Chociaż podzielam pańskie cele i zawsze chcę robić wszystko tak szybko, jak to możliwe – w tym także realizować cele pana Kirkhope’a odnośnie do przejrzystości cen i ochrony konsumenta – sądzę, że w naszym pędzie, by przyjąć to rozporządzenie, odeszliśmy od stanowiska przyjętego przez Komisję Transportu i Turystyki pod koniec maja i że stanowisko Rady, tak zwane kompromisowe, różni się od stanowiska, na które zdecydowaliśmy się w Komisji Transportu i Turystyki. We wczorajszym wyjaśnieniu Komisji mowa jest o tym, że wszystkie wcześniejsze analizy trzeba będzie przeprowadzić ponownie zgodnie z nowym punktem widzenia, a Komisja będzie musiała zbadać indywidualnie każdy przypadek. Myślę, że świadczy to o tym, że nie jest to dostatecznie jasne i nie osiągnęliśmy stanowiska, które z pewnością wielu posłów z tej strony sali i z innych grup chciałoby osiągnąć, tak byśmy mogli powiedzieć z absolutną pewnością, że stanowisko, które pan poseł Kirkhope ma nadzieję, że osiągnął, rzeczywiście nim jest. Dlatego będę zalecał mojej grupie poparcie wniosku, który, jak sądzę, wniesie wkrótce pani poseł Lichtenberger.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, w imieniu grupy Verts/ALE.(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Bez wątpienia gdybyśmy mieli uporać się z korespondencją, która wynikła z tego sprawozdania za pomocą posłańca konnego, wyczerpalibyśmy kilka koni. Nowoczesne środki komunikacji pozwoliły nam pozostawać ciągle w kontakcie i być cały czas informowanymi na bieżąco.

Największą zasługę ma jednak w tym względzie pan poseł Kirkhope, który w naprawdę przykładowy sposób stale przekazywał posłom informacje, zawsze utrzymywał korespondencję ze sprawozdawcami pomocniczymi i właściwie zrobił wszystko co w jego mocy, by przekazywać Radzie prośby Komisji. Jednak Rada nie ułatwiła mu tego zadania. Wręcz przeciwnie. Zaproponowano sformułowania – mogliśmy dobrze śledzić procedury – które tak naprawdę jedynie skuteczniej maskowały praktyki zakłócające konkurencję. I temu się sprzeciwiam!

Muszę uczciwie powiedzieć, że nawet kraje pochodzenia linii lotniczych zakłócających konkurencję uczyniłyby dobrze, gdyby potraktowały poważniej ochronę konsumentów poprzez zapewnienie im uczciwej informacji, jak również zastosowanie się do naszych propozycji mających to na celu. Kodeks postępowania nie jest najmocniejszym instrumentem, jaki mamy do dyspozycji. Musimy sobie jasno zdawać z tego sprawę. Jeszcze ważniejsze są przejrzyste sformułowania, które dają nam pewność, że nie otworzy się następnych tylnych drzwi.

Razem z moją koleżanką, panią Hennis-Plasschaert, chciałabym również zapewnić tę klarowność, zwracając się z powrotem do komisji. Uważam to za ważną kwestię. Musimy trzymać się tego, że chronimy konsumentów i przyjąć tego oczywiste konsekwencje.

Dziękuję posłom, szczególnie jednak sprawozdawcy, że w sprawozdaniu odbiły się echem obawy dotyczące ochrony środowiska, na ile to możliwe w tym sektorze. Jeszcze raz szczere podziękowania dla posłów i sprawozdawcy.

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Wspólnie z panem posłem Liberadzkim zgłosiliśmy poprawkę do tego sprawozdania. Zmierzała ona do tego, aby linie lotnicze w ciągu trzech lat wycofały swoje udziały z centralnego systemu rezerwacji biletów lotniczych. Ta poprawka została uznana za radykalną i nie uzyskała niezbędnej większości. Nota bene ów radykalizm to przecież nic innego jak realizacja, podobno powszechnie uznawanej w Unii Europejskiej, zasady równości szans na konkurencyjnym rynku.

Komisja Transportu przyjęła ostatecznie wariant, który można uznać za przejściowo bardzo dobry. Przejściowo, na drodze, no właśnie, do całkowitego wycofania udziałów. Tymczasem w Radzie rzecz uległa zmianie: zgłoszone poprawki, jeszcze bardziej niż w wersji przedstawionej pierwotnie przez Komisję Europejską, wzmacniają pozycję trzech przewoźników, tzn. Lufthansy, Iberii i Air France. I słyszymy, że to sukces, że zyskają na tym konsumenci.

Drugim sukcesem jest podobno to, że sprawozdawca oparł się gigantycznej presji lobbystów. Mogę sobie wyobrazić, bo my również, my, posłowie indywidualni. Ale ci lobbyści, to przecież przedstawiciele spółek, którzy walczą o równe szanse. Nie mają ich jednak, bo wygrały interesy kilku przedsiębiorstw narodowych. Tych, odwrotnie, nie nazywamy lobbystami, szczególnie kiedy te interesy reprezentuje kraj sprawujący akurat prezydencję Unii Europejskiej. Wtedy wszystko jest w porządku i mówi się właśnie o doskonałej współpracy z Radą.

Czyż to nie hipokryzja? I czyż nie jest kolejną hipokryzją nazwanie tego sprawozdania kodeksem postępowania? Bo do kogo ów kodeks ma się w tej poprawionej wersji stosować, kiedy nowa definicja przewoźnika macierzystego praktycznie tego przewoźnika właśnie likwiduje?

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE). (FR) Panie przewodniczący! Hipokryzją jest po pierwsze twierdzić, że konsumenci są poszkodowani. Na ulicach Europy nie ma konsumenta, który by wiedział, co to jest komputerowy system rezerwacji. Ani jednego! Wszyscy konsumenci korzystają z prywatnych systemów rezerwacji, Internetu lub telefonu.

Dzisiaj chodzi o związek między liniami lotniczymi i informacją, jaką podają na temat swoich lotów, zwłaszcza biurom podróży. Ten tekst moralizuje i wprowadza bardzo dużą przejrzystość i zasady niewyłączności. Jest to tekst, który wyraża tradycyjny pogląd na temat prawa konkurencji i kontroli fuzji.

Pewne lobby wykorzystują go, by zmusić do odejścia z zarządu tych, którzy stworzyli w Europie największy komputerowy system rezerwacji. Byłaby to bardzo poważna sprawa, ponieważ zawsze zajmowaliśmy się jedynie uchwalaniem przepisów dotyczących konkurencji i metod kontrolowania ich. Nigdy nie zmuszaliśmy nikogo do przyjęcia konkretnego statutu lub bazy akcjonariuszy. Dlatego, panie i panowie, będę głosować za kompromisem, znalezionym umiejętnie i dzięki wielkiej pracy przez pana Kirkhope’a, między Radą, wszystkimi państwami członkowskimi Rady – o ile pamiętam – Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.

Byłoby lepiej głosować za tym kompromisem, niż znowu prowadzić wojnę z lobby, zważywszy na wiele interesów, o które toczy się gra, i zapobiec znacznej modyfikacji tego tekstu, która byłaby ze szkodą dla konsumentów.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Panie przewodniczący! Panu Kirkhope’owi dziękowano już dzisiaj kilka razy – całkiem słusznie – za osiągnięcie w wysoce skomplikowanej kwestii jasnego konsensusu w komisji i we współpracy ze sprawozdawcami pomocniczymi, jak również innymi posłami, i mam nadzieję, że ten kompromis będzie trwał dzisiaj dalej.

Właśnie powiedziano, że nawet termin „KSR” nie był zrozumiały dla bardzo wielu posłów na początku dyskusji. Dzisiaj wiemy, co on oznacza i jak ważne kwestie słusznie omawiamy. Jeszcze raz serdeczne podziękowania za tę wspaniałą pracę na rzecz, miejmy nadzieję, dobrego europejskiego instrumentu prawnego.

W tym sprawozdaniu uwzględniliśmy wiele treści, która teraz siłą rzeczy ma ważną funkcję przekraczającą wysoce techniczny charakter sprawozdania, nawet w innym kontekście. Konsumenci są chronieni, podczas gdy cena całkowita może być wskazana metodą wykazów cen i nie można jej ukryć za pomocą specjalnych lub dodatkowych cen.

Osiągnęliśmy – ponieważ naszej grupie wciąż się robi wyrzuty z tego powodu – znaczny postęp. Stwierdziliśmy, że nie chcemy jedynie rozmawiać o preferencyjnym traktowaniu kolei, ale chcemy wiedzieć na pewno, w odniesieniu do lotów krótko i średniodystansowych, że transport kolejowy ma sporą szansę, by być tu uwzględnionym. Jak już powiedziano, wykazaliśmy także poziom konsumpcji CO2 lub zażądaliśmy, aby został wykazany, aby ustalić przez porównanie, co chcemy osiągnąć i co może wnieść konsument.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE).(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym skupić się na kontrowersyjnym problemie definicji spółek macierzystych. Celem definicji jest tak naprawdę niedopuszczenie do tego, by linie lotnicze z udziałami w KSR nadużywały swoją pozycję. Obecnie wyraźnie dotyczy to Air France, Iberii i Lufthansy, które posiadają udział mniejszościowy w przedsiębiorstwie Amadeus. Obecna praktyka Komisji polegająca na badaniu poszczególnych przypadków, kiedy podejrzewa się nadużycie, sprawdziła się. Wykryto przypadki nadużycia wpływów i wszczęto postępowanie. Do tej pory zdarzyło się to dwukrotnie. Nie ma uzasadnionych powodów, by cokolwiek zmieniać w tej zasadniczo sprawdzonej praktyce.

Obecna definicja spółki macierzystej w prawie konkurencji oparta na decydującym wpływie zgadza się z tą sprawdzoną praktyką. Termin ten sprawdza się już od 40 lat. Jednak niektórzy posłowie chcą, aby każda linia lotnicza z udziałem kapitałowym była automatycznie definiowana jako spółka macierzysta. Dla rynku transportu lotniczego oznacza to znaczną i niepotrzebną ingerencję w obecną sytuację dotyczącą konkurencji. Również konsumenci nie uzyskaliby z tego żadnych korzyści. Czterema zwycięzcami byliby na przykład British Airways, American Airlines i inni, którzy skorzystaliby na takim przesunięciu sytuacji dotyczącej konkurencji. Dodatkowo jedyny europejski komputerowy system rezerwacji musiałby zaakceptować znalezienie się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej względem konkurentów amerykańskich na rynku europejskim, o który toczy się ostra walka. Uważam to za politycznie nierozsądne, a nawet niedbałe i dlatego zalecam przyjęcie obecnego kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Kompromis osiągnięty przez posła Kirkhope’a zasadza się na wzmocnieniu zasad niedyskryminacji, skuteczności i przejrzystości. Wszystko to jest wyraźnie w interesie głównego beneficjenta, mianowicie obywatela europejskiego.

Po pierwsze, zapobiega się zarówno potencjalnym nadużyciom wobec przewoźników lotniczych i potencjalnym ingerencjom tych ostatnich we właściwe funkcjonowanie biur podróży. Po drugie, zapewnia się przejrzystość i zapobiega wprowadzaniu konsumenta w błąd odnośnie do wyboru lotów, czasu trwania podróży, przewoźników, i co nie mniej ważne, ceny. Również zapewniona jest ochrona danych osobowych.

Po trzecie, zapewniona jest także możliwość wyboru transportu kolejowego na krótkich trasach, co może z czasem przynieść korzyści dla środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla.

Niestety kodeks postępowania nie reguluje kilku spraw i nie wchodzą one w jego zakres. Są to polityki taryfowe tanich przedsiębiorstw, które nie współpracują z komputerowymi systemami rezerwacji. Sądzę, że zdrowe zasady na których oparty jest ten kodeks postępowania, powinny być przyjęte przez wszystkie systemy rezerwacji i kupna dokumentów przewozowych, w tym tanie przedsiębiorstwa.

Z kolei z punktu widzenia konsumenta nie jest korzystne, że te firmy nie uczestniczą w KSR. Oprócz zwiększenia liczby opcji dla pasażerów ta integracja wywarłaby pozytywny nacisk na zapewnienie jakości usług i przejrzystości cen.

Przy tej okazji proszę Komisję Europejską i państwa członkowskie o wzmocnienie kontroli i zastosowanie sankcji poprzez odpowiednie organy tam, gdzie to konieczne, w celu rzeczywistej ochrony konsumentów, którym firmy nieuczestniczące w KSR zapewniają przystępną cenowo możliwość przemieszczania się, ale nie podają im wszystkich informacji. Również popieram i zalecam propozycję, by w przyszłości KSR rozważyły możliwość włączenia do systemu także regularnych przewozów autobusowych.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - Panie przewodniczący! Dziękując sprawozdawcy za jego sprawozdanie, uznaję jego wysiłki na rzecz uzyskania porozumienia w sprawie tego ważnego dokumentu przy pierwszym czytaniu.

Porozumienie przy pierwszym czytaniu byłoby rzeczywiście możliwe, gdyby Rada przyjęła stanowisko Komisji Transportu. Sprawozdawca ma rację. Dyskutowaliśmy nad nim szczegółowo w Komisji Transportu i przyjęliśmy pewne stanowisko w Komisji Transportu. Ale następnie stanowisko Komisji Transportu zostało zmienione.

Niestety interwencja Rady i późniejsze poprawki Rady nie tylko zaciemniły obraz, ale wywołały poważne obawy organizacji konsumenckich, biur podróży i stowarzyszeń pasażerów.

Następnie to, co proponuje sprawozdawca poprzez Radę ma poważne konsekwencje, nie tylko legislacyjne, ale także międzynarodowe. Nigdy w dziedzinie prawodawstwa UE dwie poprawki nie spowodowały takiego chaosu i zamieszania ze szkodą dla demokratycznego stanowiska Komisji Transportu.

Niektórzy nie widzą tu problemu, ale prawda jest taka, że interwencja Rady spowodowała wielką niepewność, moralną i prawną.

Istnieje podejrzenie, że Rada stwarza luki, aby chronić pewnych głównych przewoźników lotniczych, zwłaszcza że dotyczy to przewoźników macierzystych. Również niepotrzebny pośpiech, by zawrzeć porozumienie, mógł doprowadzić do złego prawodawstwa. Dlatego popieram wniosek, by odesłać to sprawozdanie z powrotem do komisji, tak byśmy mogli zająć się wszystkimi podniesionymi kwestiami, poprawić to prawodawstwo, nie w interesie głównych przewoźników, ale konsumentów, których przedstawiciele mówią nam, że nie podoba im się to, co dodała Rada.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Po pierwsze chciałabym podziękować sprawozdawcy, Timothy’emu Kirkhope’owi, za uwzględnienie w rozporządzeniu w sprawie komputerowych systemów rezerwacji (KSR) postanowień o wykazach. Biura podróży używają wykazów, ekranów, aby wyświetlać informacje KSR; dlatego jest bardzo ważne, by biura podróży otrzymywały neutralne i obiektywne informacje.

Myślę, że korzystanie z bezstronnych wykazów zwiększa przejrzystość produktów i usług oferowanych przez uczestniczących przewoźników i zaufanie konsumenta. Biura podróży będą mogły korzystać z uczciwych kryteriów oceny, tak aby zaoferować konsumentom najbardziej przejrzysty zakres opcji; na przykład główny wykaz umożliwi ocenę najodpowiedniejszej opcji podróży oferowanej przez regularnego przewoźnika lotniczego lub kolejowego.

Doceniam wysiłki sprawozdawcy na rzecz zapewnienia przejrzystości cen poprzez bezpośrednie wskazywanie CENY produktu, ponieważ obecna definicja TARYFY nie zawiera wszystkich elementów ceny, co często wprowadza w błąd konsumentów.

Sądzę, że to sprawozdanie przyczyni się do uczciwej konkurencji między KSR, które będą korzystne głównie dla konsumentów, którzy uzyskają produkty i wysokiej jakości usługi za dobrą cenę.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Rozporządzenie w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji określa przepisy, których muszą przestrzegać przewoźnicy lotniczy lub kolejowi przy przeprowadzaniu rezerwacji.

Obecna sytuacja wskazuje, że rezerwacje za pomocą komputerowych systemów rezerwacji używanych przez biura podróży są droższe. Podkreślam konieczność ochrony danych osobowych pasażerów. Sądzę, że pasażerowie powinni mieć możliwość wyboru biletu, który najbardziej im odpowiada i dlatego pasażer powinien być odpowiednio i w pełni informowany.

Nalegam na to, by temu wymaganiu nie towarzyszyła dyskryminacja ani ze względu na kanał dystrybucji, ani miejsce zamieszkania klientów biur podróży. Pewne kanały dystrybucji, takie jak Internet, są zgodne z zasadą niedyskryminacji, ale komputerowe systemy rezerwacji wymagają od biur podróży spełnienia pewnych warunków, co często skutkuje wyższymi cenami i dyskryminacją ze względu na miejsce zamieszkania pasażerów.

Uważam to rozporządzenie za istotne; powinniśmy zawsze brać pod uwagę konsumenta, dlatego jeszcze raz nalegam na stosowanie ochrony danych osobowych.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). (RO) Jako fikcyjny sprawozdawca w sprawie opinii na temat przedmiotowego dokumentu z ramienia komisji INFO grupy PPE-DE, po pierwsze chciałbym pogratulować sprawozdawcy jego pracy, jak również przygotowanego sprawozdania. Chciałbym podkreślić znaczenie omawianego sprawozdania w odniesieniu do zapewniania żywej konkurencji w dziedzinie elektronicznych systemów rezerwacji miejsc.

Nie powinniśmy również lekceważyć praw konsumentów i powinniśmy zadbać o to, aby korzystali oni z poprawek do przedmiotowego kodeksu postępowania. Konsumentom należy przekazać wszystkie szczegóły dotyczące podróży, którą zamierzają odbyć. Równie ważne jest, aby znali oni dokładną cenę biletów i byli uczciwie informowani o wszelkich możliwych dodatkowych kosztach.

Chciałbym również podkreślić fakt, że firmy, które zarządzają tymi witrynami w Internecie, nie powinny stanowić części kierownictwa, ponieważ wiąże to się zawsze z ukrytymi kosztami.

Na koniec chciałbym zapewnić sprawozdawcę o pełnym poparciu z mojej strony podczas jutrzejszego głosowania.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). - Panie przewodniczący! Chciałbym ze wszystkich sił poprzeć stanowisko pana Briana Simpsona. Pokazał, że nowa definicja macierzystego przewoźnika jest definicją bardzo niejasną. Dopisanie „mające decydujący wpływ”, powoduje pytanie: czy Lufthansa mając 22% udziałów w Amadeusie ma decydujący wpływ? Czy Lufthansa, Air France i Iberia, razem 44%, to już jest decydujący wpływ? Warto to ze wszech miar rozważyć: albo przyjęcie poprawki 48, albo odesłanie tego projektu do Komisji w celu ponownego przepracowania. W przeciwnym razie idea konkurencji na pewno ucierpi.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić zadowolenie z tego porozumienia, które jest oparte na konsensusie i dlatego nie satysfakcjonuje każdego w stu procentach.

Chciałabym wyrazić uznanie dla wysiłków Komisji, Rady i także oczywiście Parlamentu, reprezentowanego przez Komisję Transportu, jej sprawozdawcę i sprawozdawców pomocniczych.

Myślę, że rozwiano obawy klientów odnośnie do problemu taśm magnetycznych z danymi marketingowymi oraz nowości dotyczących pociągów i emisji, które są pomysłowe i stanowią odpowiedź na ten nowy problem.

Sądzę, że wzmocniono system kontroli, do którego wprowadza się teraz konkurencję. Dlatego próba usunięcia trzech przedsiębiorstw z systemu prowadziłaby tylko do zmniejszenia się tej konkurencji, która, jak wszyscy wiemy, jest korzystna dla konsumentów.

 
  
MPphoto
 

  Peter Mandelson, komisarz. - Panie przewodniczący! Chciałbym pochwalić szanownych posłów za wysokie standardy tej debaty. Z zadowoleniem przyjmuję proponowane poprawki. Dobrze wyjaśniają kilka spraw, zwłaszcza jeśli chodzi o obiektywny wykaz opcji podróży na ekranie biura podróży i ochronę danych osobowych.

Chciałbym podziękować Parlamentowi za odwagę podniesienia drażliwego tematu przewoźników macierzystych. Chciałbym przedstawić stanowisko Komisji w tej sprawie. Wszyscy wiemy, że jest to niezwykle wrażliwa kwestia, która spowodowała bardzo nasilony lobbing. W tym momencie Komisja popiera kompromis osiągnięty pomiędzy prezydencją i sprawozdawcą, który został jednomyślnie poparty przez państwa członkowskie.

Nowa definicja, zaproponowana w poprawce 13., usuwa wszelką dwuznaczność lub niepewność prawną. W ten sposób Komisja mogłaby przeprowadzać analizy i ustalać, czy dana firma kontroluje KSR i czy firma, która ma prawa i uczestniczy w zarządzaniu KSR, wywiera na niego decydujący wpływ. To pojęcie opiera się na długim doświadczeniu Komisji w dziedzinie konkurencji, które pozwala jej stwierdzić, jaka jest rzeczywista kontrola i wpływ udziałowca, na przykład poprzez analizę praw dołączonych do pakietu akcji i porozumień zawartych pomiędzy udziałowcami. Mając to na uwadze, uważam, że tekst, który mamy przed sobą, umożliwi Komisji, działającej po otrzymaniu skargi lub z własnej inicjatywy, pełne wykorzystanie jej prerogatyw, znaczne wzmocnienie jej kompetencji i określenie w każdym poszczególnym przypadku i w każdym czasie, które firmy są przewoźnikami macierzystymi i muszą wziąć na siebie główne zobowiązania z tym związane.

Jeśli chodzi o identyfikację biur podróży w danych statystycznych dostarczanych na taśmach magnetycznych z danymi marketingowymi KSR, również popieram tekst kompromisowy, który zachowuje równowagę między koniecznością ochrony biur podróży przed niewłaściwym wykorzystaniem danych a przydatnością tych danych w planowaniu strategicznym linii lotniczych. Myślę, że wraz z tym tekstem tworzymy ramy regulacyjne, które uwzględniają rozwój sytuacji na rynku i pozwalają podróżującym skorzystać na wprowadzeniu konkurencji do sektora dystrybucji biletów lotniczych i kolejowych. Jednocześnie utrzymujemy w mocy zabezpieczenia, aby zapobiec wszelkim nadużyciom.

Na tej podstawie naprawdę uważam, że ważne jest, aby przyjąć porozumienie w pierwszym czytaniu. Nowe prawodawstwo jest oczekiwane przez wszystkie podmioty. Zmniejszy ono koszty administracyjne przewoźników. Aby odpowiedzieć na obawy dotyczące definicji przewoźnika macierzystego, mogę zobowiązać się do tego, że w ramach obecnego kompromisu Komisja wyda oficjalne powiadomienie wyjaśniające, jak zamierza interpretować tę definicję przy stosowaniu rozporządzenia. Powiadomienie to będzie podobne do tych wydawanych od czasu do czasu przez Komisję odnośnie do spraw związanych z konkurencją. To powiadomienie będzie opublikowane w Dzienniku Urzędowym przed wejściem w życie rozporządzenia, tak by zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom konieczną pewność prawną. Bardzo liczę na to, że rozpatrzą państwo przychylnie tę propozycję.

Myślę, że omówiłem główne kwestie poruszone podczas tej debaty. Jak zwykle prześlę pełną listę poprawek i stanowisko Komisji względem każdej z nich do sekretariatu Parlamentu.

Komisarz. Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie poprawek Parlamentu

Sprawozdanie Kirkhope’a (A6-0248/2008)

Komisja może przyjąć poprawki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45 i 48.

Komisja może zasadniczo przyjąć poprawki 10, 19, 26 i 28.

Komisja może przyjąć po przeformułowaniu poprawki 1, 2, 3, 18, 25 i 47.

Komisja może przyjąć w części poprawkę 33.

Komisja nie może przyjąć poprawek 12, 13, 15, 24, 29, 39, 40, 41, 42 i 46.

 
  
  

OBRADOM PRZEWODNICZY: MECHTILD ROTHE
Wiceprzewodnicząca

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, sprawozdawca. − Pani przewodnicząca! Pragnę podziękować komisarzowi za tak klarowne wyjaśnienie swojego stanowiska oraz za potwierdzenie faktu, iż po zakończeniu posiedzeń w Parlamencie (mam nadzieję, że pozytywnym zakończeniu w dniu jutrzejszym) będzie więcej pracy, którą on i inni członkowie Komisji mogą wykonać i wykonają w celu zapewnienia realizacji tego, czego oczekuje Parlament.

Pragnę podziękować moim kolegom za ich wkład, niezależnie od tego, czy zgadzam się z każdą jego interpretacją. Jest to prawdopodobnie zrozumiałe, gdyż bez wątpienia jest to niezwykle złożona kwestia. Pomimo wielkiej otwartości, jaka charakteryzowała moją pracę, nie da się uniknąć upolitycznienia niektórych interpretacji mojej pracy, a nawet ich błędnego zrozumienia.

Niemniej jednak jestem przekonany, że w interesie konsumenta oraz w szerszym interesie wyjaśnienia leży dalsze postępowanie we wcześniej ustalony sposób. Jestem dumny z wykonanej pracy. Jestem również dumny z pracy innych osób, które mi pomagały. Uśmiechy i akceptacja sprawozdawców pomocniczych podczas obrad pozwoliły mi uwierzyć w ich poparcie nie tylko dzisiejszego wieczora, ale i w obrębie ich grup w dniu jutrzejszym.

W związku z tym mam nadzieję, że po zastanowieniu i zapoznaniu się dzisiejszego wieczora z niezwykle wyczuwalnymi i pozytywnymi zasługami komisarza, wrócą tu jutro i zapewnią nam całkowitą jednomyślność, dzięki której udam nam się dopilnować, aby Europa stała się lepszym miejscem dla podróżnych, lepszym miejscem dla konsumentów i lepszym miejscem do realizacji polityki konkurencyjności w nadchodzących latach.

 
  
MPphoto
 

  Przewodnicząca. − Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek, 4 września o godz. 12.00.

Oświadczenia pisemne (art. 142 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), na piśmie. (FR) Panie i panowie! Tekst, nad którym debatujemy dzisiejszego wieczora, stanowił temat ożywionej dyskusji Komisji Transportu i Turystyki. Stało się tak nie bez powodu, gdyż jest to dla przemysłu turystycznego i transportu powietrznego oraz dla mieszkańców ważna kwestia prawodawcza.

Niełatwo było uzyskać równowagę między utrzymaniem konkurencyjności między liniami lotniczymi a zagwarantowaniem niezależności biur podróży, zapewniając jednocześnie pasażerom otrzymywanie przydatnych, bezstronnych informacji.

Tekst, który sprawozdawca ustalił z prezydencją francuską, uwzględnia te wymogi, co mnie osobiście cieszy.

Uzgodniona została zrównoważona definicji pojęcia „przewoźnika macierzystego”, co jest kluczowe dla zapewnienia zdrowej konkurencji między poszczególnymi komputerowymi systemami rezerwacji.

Mam nadzieję, że podczas jutrzejszego głosowania tekst zostanie zatwierdzony po pierwszym czytaniu, co umożliwi jego natychmiastowe zastosowanie.

Dziękuję za uwagę.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. – Komputerowe systemy rezerwacji (KSR) mają służyć przede wszystkim konsumentom. Dlatego tak istotne jest zapewnienie przejrzystości na rynku rezerwacji biletów lotniczych, zwłaszcza w przypadku, gdy linie lotnicze poprzez udziały w komputerowych systemach rezerwacji mogą ograniczać istniejącą na rynku konkurencję.

Oczywiście sytuacja na rynku lotniczym zmieniła się znacznie w ciągu ostatnich kilku lat i większość linii lotniczych wyzbyła się udziałów w KSR, co nie znaczy, że dotyczy to wszystkich linii. Najważniejsze jednak jest, aby pomimo udziałów w systemach rezerwacji, linie lotnicze nie miały możliwości takiego oddziaływania na funkcjonowanie systemów, które będzie preferencyjnie traktowało obsługiwane przez nie trasy, co musi zostać właściwie odzwierciedlone w definicji „przewoźnika macierzystego”.

Uproszczenie kodeksu postępowania zwiększy możliwość negocjacji pomiędzy uczestnikami rynkowymi (linie lotnicze oraz KRS będą mogły swobodniej negocjować wysokość opłaty za rezerwację pobieraną przez KSR). Obecne przepisy zwiększają bowiem koszt KSR i ograniczają elastyczność KSR w dostosowaniu usług do szczególnych potrzeb linii lotniczych i biur podróży, poprzez brak możliwości różnicowania oferty taryfowej dla poszczególnych KSR.

Mam nadzieję, iż wprowadzone zmiany przyczynią się do większej konkurencji na rynku sprzedaży biletów lotniczych z korzyścią dla samego konsumenta, zwłaszcza jeśli chodzi o rozszerzenie istniejącej oferty oraz niższą końcową cenę biletu lotniczego.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), na piśmie. Popieram sprawozdanie, które zaleca uproszczenie i zmodernizowanie zasad dotyczących komputerowych systemów rezerwacji, z których korzystają wiodące biura podróży przy rezerwacji biletów lotniczych.

Obecne zasady dotyczące komputerowych systemów rezerwacji tylko utrudniają konkurencyjność i podtrzymują wysokie stawki opłat. Dzięki tym wnioskom promowana będzie konkurencja między firmami odpowiedzialnymi za zapewnianie tych systemów i, miejmy nadzieję, wpłynie to na obniżenie opłat oraz zapewnienie podróżnym większego wyboru.

W chwili obecnej najlepszą dla konsumentów opcją jest zazwyczaj rezerwacja bezpośrednio u przewoźnika. Nowy kodeks postępowania zapewni większy stopień przejrzystości cen, umożliwiając przyspieszenie rozwoju sektora podróżnego i zapewniając konsumentom sprawiedliwe traktowanie.

 
Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2008Informacja prawna