Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0077(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0351/2008

Rozpravy :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Hlasovanie :

PV 24/09/2008 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0441

Rozpravy
Streda, 24. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

11. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

− Správy: Carlos Coelho (A6-0351/2008 a A6-0352/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Vážený pán predsedajúci, na konci som hlasoval za dve správy o aktualizácii Schengenského informačného systému. Chcel by som však dodať, že podľa môjho názoru sa vykonávaním Schengenských dohôd stalo z našich hraníc deravé sito a hranice sú menej chránené a menej kontrolované.

Po Schengene sa kontrola hraníc stala najslabším článkom a my sme ostali zraniteľní, čo predstavuje veľmi vážny problém. Ak však systém existuje a bude existovať, som samozrejme povinný podporovať čo najúčinnejšiu aplikáciu kontrol a výmenu informácií. Z tohto dôvodu som hlasoval za, čo však neznamená, že súhlasím s politikou otvorených hraníc Európskej únie.

 
  
  

– Správy: Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008 a A6-0331/2008)

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE).(ES) Z dôvodov, ktoré som nemohol ovplyvniť, som sa, bohužiaľ, nemohol zúčastniť včerajšej rozpravy o organizáciách vykonávajúcich inšpekcie a prehliadky lodí. Chcel by som využiť túto príležitosť a vyjadriť spokojnosť, že Parlament prijal túto smernicu s odporúčaniami Výboru pre dopravu a cestovný ruch.

V spoločnom stanovisku prijatom Radou bolo niekoľko aspektov, ktoré neboli veľmi zrozumiteľné alebo riadne doriešené. Po prvé, klasifikačné spoločnosti pri vykonávaní svojej činnosti v mene štátnych správ – keďže zodpovednosť za záruku za bezpečnosť lodí leží na pleciach vlajkových štátov – musia byť zastrešené tými istými právnymi zárukami, akoby tieto činnosti vykonávali samotné štátne správy.

Po druhé, myslím si, že sme primerane vysvetlili otázku finančných záväzkov v prípade nehody. Spoločné stanovisko Rady nerozlišovalo jasne medzi tromi možnými prípadmi – keď tieto nehody spôsobia smrť ľudí, keď spôsobia úraz alebo poškodenie majetku – toto rozdelenie, ktoré urobil Parlament, je zrozumiteľné.

Dúfam, že to Rada prijme.

 
  
  

– Správa: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za túto správu, keďže si myslím, že nás čaká ešte dlhá cesta k vytvoreniu konkurencie, ktorú skutočne potrebuje európsky sektor elektronickej komunikácie. Britské telekomunikačné spoločnosti príliš dlho zápasili s telekomunikačnými podnikmi v iných častiach Európy, keďže ako monopol fungujú efektívnejšie. Obchodovanie so spektrom znamenalo podstatný príjem pre vládu Spojeného kráľovstva, ktorý sa úspešne preinvestoval, ale prínosom tejto správy je, že uvádza zásady poskytovania služieb, technológie a neutrality, ktoré sa zamerajú viac na zabezpečenie nedominantného postavenia veľkých spoločností na trhu, ak sa prestane klásť dôraz na služby, ktoré vyžadujú spektrá a obvyklé technológie.

Britská telekomunikačná spoločnosť British Telecom (BT) prešla v Spojenom kráľovstve dlhú cestu od znárodneného poskytovateľa telekomunikačných služieb až k úspešnej regulovanej spoločnosti. V našom volebnom obvode však stále vidíme problémy spojené s dominantným postavením veľkých poskytovateľov služieb. Problematické sú najmä oblasti na vidieku, kde spotrebiteľom nie sú poskytované primerané širokopásmové krytia, keďže z obchodného hľadiska nie sú pre nich zaujímaví. Dúfam, že sa zrealizuje odhodlanie tejto správy vyriešiť tieto nezrovnalosti.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Je pravda, že v dôsledku absencie fungujúceho konkurenčného prostredia v telekomunikačnom sektore je prijatie nového regulačného rámca žiaducim, ba priam nevyhnutným krokom. Za nepochybný prínos považujem zvolené riešenie v oblasti funkčnej separácie založenej na princípe dobrovoľnosti. Každý členský štát sa tak bude môcť rozhodnúť, či s ohľadom na miestne podmienky k funkčnej separácii pristúpi alebo zachová status quo. Osobne mám k funkčnej separácii zdržanlivý postoj, a to na jednej strane z toho dôvodu, že s ňou nie sú dostatočné skúsenosti, a na druhej strane preto, že za dôležitejšiu než konkurenciu v rámci jednej siete považujem konkurenciu medzi rôznymi druhmi sietí, ktorú by mali podporovať aktivity Únie. V niektorých prípadoch však zachádza regulácia príliš ďaleko. Nemôžem napríklad súhlasiť s tým, aby Európska komisia disponovala právom veta vo vzťahu k nápravným opatreniam, ktoré prijali národné regulačné orgány v rámci svojho trhu. Odporuje to princípu deľby právomoci, aby Komisia zasahovala do záležitostí, ktoré majú vnútroštátny, ale nie európsky rozmer. Prial by som si vyváženú legislatívnu úpravu odrážajúcu potreby operátorov a ich zákazníkov, v ktorej nie je miesto pre samoúčelnú reguláciu, ale len pre takú, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu a dostupnosť telekomunikačných služieb.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Musím sa priznať, že ma prekvapili rozpory pri prerokovaní pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 138, keď časť kolegov tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nedokázala interpretovať v súlade s jeho textom. Ako spoluautorka chcem zdôrazniť, že ustanovenie zaručuje, aby k odpojeniu používateľov od internetu došlo len na základe súhlasu Rady regulačných orgánov. Práva používateľov však môžu byť narušené, pokiaľ je to nutné vo veci všeobecnej bezpečnosti. Základné právo používateľov na súkromie nebude narušené blokovaním alebo filtrovaním obsahu bez súhlasu príslušných verejných orgánov. K tomuto návrhu ma priviedli príklady z Francúzska, kde boli zablokované stránky ministerstva pre európske záležitosti a stránky vlakovej rezervácie na verejnej sieti parížskej radnice pre mylné vyhodnotenie ich obsahu ako pornografického. Ďakujem kolegom, že náš vyvážený návrh nakoniec podporili, a Francúzsku, že sa tomu podriadi.

 
  
  

− Správa: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Ako tieňová spravodajkyňa som rada, že Zoskupenie európskych regulačných orgánov pre telekomunikácie (BERT) ušetrí na základe zmien prijatých Európskym parlamentom európskym daňovým poplatníkom desiatky miliónov eur ročne. Oproti návrhu Komisie sa totiž zriaďuje štíhlejšia a flexibilnejšia inštitúcia, ktorá vyťaží maximum z výhod jednotného trhu pri zachovaní nezávislosti národných telekomunikačných úradov. Som rada, že vďaka mojej iniciatíve sa výrazne posilnila pozícia spotrebiteľských organizácií. Podporila som aj široký konsenzus v otázke financovania rozpočtu zoskupenia, opäť však upozorňujem aj na riziká, ktoré môžu prameniť z rozdielnej výšky príspevkov členských štátov. To môže viesť k nevyváženému vplyvu členských štátov, veľkých členských štátov, na rozhodovanie o cezhraničnej regulácii ich telekomunikácií.

 
  
  

− Správa: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) V prvom rade mi dovoľte poďakovať spravodajcovi za dlhoročnú prácu a konzistentný prístup v rámci legislatívneho balíka v oblasti elektronickej komunikácie. Na dnešnom hlasovaní som jeho správu podporil.

Telekomunikačný balík predstavuje potrebnú aktualizáciu súčasných právnych predpisov, a to najmä v oblasti ochrany súkromia jednotlivcov a ich osobných údajov. Táto otázka predstavovala jeden z hlavných cieľov návrhu, podporil som názor, podľa ktorého je nutné pojať aspekt ochrany údajov a bezpečnosti v širšom kontexte, než je európsky, keďže poskytovatelia komunikačných služieb a internetových systémov majú svoje sídla po celom svete a pracujú s osobnými údajmi v rámci rôznych právnych systémov.

Ďalej som sa stotožnil s návrhom na zlepšenie a posilnenie práva spotrebiteľov najmä zvýšením informovanosti a transparentnosti o cenách a podmienkach využívania telekomunikačných služieb. V neposlednom rade som uvítal návrh správy v oblasti uľahčenia a posilnenia prístupu k elektronickým komunikáciám pre zdravotne postihnutých spoluobčanov.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Vážený pán predsedajúci, práve odhlasovaná správa nadväzuje na moju rok starú správu o dôvere spotrebiteľov v digitálne prostredie, a preto vítam skutočnosť, že sa významne posilňujú práva koncových používateľov a spotrebiteľov. Predovšetkým oceňujem, že sme boli schopní vyriešiť také veci, ako je prenosnosť čísla do jedného dňa, čo rozhýbe meravý trh mobilných operátorov, a pri tiesňovej linke 112 bude zasa lokalizácia volajúceho, čo zachráni viac ľudských životov. Je tu veľa zlepšení vrátane nasledujúcich: rozšíri sa celoeurópska linka 116 aj mimo oblasť nezvestných detí, nastane prelom v transparentnosti zmlúv a uvádzaných cien, bude jednoduchšie predčasne ukončiť zmluvný vzťah, bežní používatelia sa ľahšie dostanú k bezpečnostnému softvéru, zdravotne postihnutí používatelia budú mať zaručený prístup a spam bude definovaný prísnejšie a veľa ďalších zlepšení.

 
  
  

− Správa: Caroline Lucas (A6-0313/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Dámy a páni, dovoľte, aby som vyjadrila svoje rozčarovanie nad sporom, ktorý sa neukončil ani po včerajšej rozprave s Komisiou, pokiaľ ide o právny základ schvaľovania tejto medzinárodnej dohody o udržateľnej a legálnej ťažbe tropického dreva. Som presvedčená, že by malo ísť o schválenie Parlamentom a nie len o konzultáciu. Dohoda je nedostatočná, ale zatiaľ nemáme nič iné a z tohto dôvodu ma teší, že sme ju dnes tak jednoznačne prijali. Staviame sa tým proti drancovaniu tropických lesov, ale bojím sa, že do Európy budú naďalej prúdiť milióny ton tropického dreva za dampingové ceny, lebo sa nedarí presadiť environmentálne požiadavky do európskej obchodnej politiky. Je to paradox, lebo sa chválime tým, že sme vlajkovou loďou pre znižovanie emisií CO2 vo svete. Niečo tu nehrá. Pravá ruka asi nevie, čo robí ľavá, a naopak.

 
  
  

− Uznesenie: Priority Európskeho parlamentu pre legislatívny plán práce Komisie na rok 2009 (RC B6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 

  Peter Baco (NI). - (SK) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o politickej stratégii na rok 2009, pre jeho celkovú kompetentnosť.

Zásadnú podporu opatrení Európskeho parlamentu na stabilizáciu finančných trhov v súčasnej finančnej kríze považujem za osobitne správne rozhodnutie. Som však presvedčený, že táto stratégia nezohľadňuje riziká potravinovej bezpečnosti, ktoré bude treba riešiť konkrétnymi opatreniami, a nielen vyjadrením poľutovania nad touto skutočnosťou.

Osobitne naliehavo sa pritom treba zamerať na využitie agrárneho potenciálu v nových členských štátoch, lebo súčasná diskriminačná spoločná poľnohospodárska politika kriticky prehlbuje úpadok poľnohospodárstva v týchto nových členských štátoch.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Vážený pán predsedajúci, odporúčania, ktoré navrhol tento Parlament pre plán práce Európskej komisie na rok 2009, boli po všetkých stránkach skutočne veľmi prísne. Ľudia by predsa mali od Parlamentu očakávať, aby na prvom mieste vyžadoval rešpektovanie demokratického právneho poriadku v Európe prostredníctvom politicky zvolených úradníkov Európskej komisie.

A ako by to malo vyzerať konkrétne? Uvediem dva príklady. Po prvé, panebože, rešpektujte rozhodnutie Írov, rozhodnutie, ktoré nepochybne vyjadruje želanie veľkej väčšiny občanov Európy, ktorí nemajú príležitosť otvorene vystúpiť proti Lisabonskej zmluve: tak vyhoďte tú prezlečenú európsku ústavu.

Druhý príklad, ktorý je najzávažnejší, a síce zastavenie rokovaní s Tureckom o pristúpení, pre ktoré neexistuje žiaden demokratický základ. Samozrejme, už dlhšie vieme, že eurokrati sa ani trochu nestarajú o želania občanov, ktorí svojimi daňami sponzorujú ich životný štýl.

 
  
  

– Uznesenie: Príprava samitu EÚ – India (Marseille, 29. septembra 2008) (RC B6-0426/2008)

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Pęk (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, počas hlasovania o tomto uznesení tu nastala škandálna situácia, keď bol zamietnutý ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Stalo sa tak na žiadosť pána Schulza, jedného z hlavných obhajcov ľudských práv a odporcov diskriminácie. Pripojil sa aj pán Cohn-Bendit, ktorý je dobre známy obhajobou ľudských práv v rámci širokého spektra. Všetci predsa vieme o strašných udalostiach v Indii a o prelievaní krvi v tejto krajine. A postihlo to práve kresťanov. Nedokážem preto pochopiť, odkiaľ pochádza tento neorasizmus, ktorí predviedli poprední európsky politici. Nechápem, ako sa títo ľudia v Parlamente odvážili zamietnuť tento jednoznačný pozmeňujúci a doplňujúci návrh k správe. Parlament by mal byť predsa založený na obhajobe ľudských práv a zásadách nediskriminácie. Myslím si, že Parlament aj všetci ľudia majú o čom premýšľať.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (PSE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti uzneseniu o samite EÚ – India, nie som však proti spolupráci s Indiou. Práve naopak, ako spolupredseda Priateľov Indie tu v Parlamente podporujem intenzívnejšiu spoluprácu s Indiou. Toto uznesenie je však len zoznam tém, ktoré nám napadli v súvislosti s touto obrovskou krajinou.

Napríklad odsek 29: v tomto odseku požadujeme od Komisie správu o pokroku v oblasti politiky Indie, čo sa týka ľudských práv, a výsledky dialógu medzi EÚ a Indiou o ľudských právach. Okrem toho je tu množstvo ďalších odsekov, ktoré sa týkajú určitých skupín obyvateľstva, napr. kresťanov v Úrise, moslimov v Kašmíre a dalitov v ďalších častiach krajiny. Predchádzajúci prejav bol preto pomerne absurdný, keďže táto záležitosť sa v uznesení veľmi často spomína.

Podľa mňa má všetko svoje miesto a čas. Predstavte si, že by indický parlament prijal uznesenie o postavení Rómov v Českej republike, Maďarov na Slovensku a Rusov v Estónsku a Lotyšsku. Nie sme ešte dostatočne zrelí, aby sme sa sústredili na najdôležitejšie problémy, namiesto toho sa rozptyľujeme dlhým zoznamom rôznych otázok, čo skutočne znižuje náš vplyv. Výsledkom je, že nás neberú vážne.

Z tohto dôvodu som hlasoval proti uzneseniu. Je to skutočne škoda: tento deviaty samit je dôležitý. V Parlamente sa hovorilo o reforme, ktorú naozaj potrebujeme: musíme taktiež popremýšľať o reforme textu uznesenia v tejto podobe.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

− Správa: Costas Botopoulos (A6-0324/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Správa pána Costasa Botopoulosa o „zmene článku 121 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa konania pred Súdnym dvorom“ sa zaoberá malou zmenou rokovacieho poriadku Parlamentu. Z tohto dôvodu hlasujem za jej odporúčania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Hlasoval som za správu o zmene článku 121 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa konania pred Súdnym dvorom. Rozhodol som sa tak z toho dôvodu, že daná záležitosť je príkladom rešpektovania právneho štátu.

Článok 121 ods. 3 Rokovacieho poriadku uvádza, že predseda podá v mene Parlamentu žalobu v súlade s odporúčaniami gestorského výboru pred Súdnym dvorom. Toto ustanovenie hovorí výslovne a výlučne o podávaní žaloby pred súdom. V takýchto prípadoch nie je možné uplatniť širší výklad, podľa ktorého by sa toto ustanovenie mohlo uplatniť na iné prípady odlišného charakteru pred súdom. Ustanovenie je vykonateľné len v prípade podania žaloby (napr. o zrušení právneho úkonu), keď Parlament iniciuje súdne konanie.

V záujme zabezpečenia právnej istoty a úplnosti pán spravodajca správne navrhol pripojenie nového odseku k článku 121 Rokovacieho poriadku. Nový odsek by zachoval zavedený postup, podľa ktorého predseda Európskeho parlamentu predkladá pripomienky súdu alebo vystupuje pred súdom na základe odporúčaní Výboru pre právne veci. Navrhovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza postup, ktorý treba dodržať v prípade rozporných stanovísk medzi predsedom a príslušným výborom. Ďakujem za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Postup, ktorý bude nasledovať, je založený na demokratickom právnom základe.

 
  
  

− Správy: Carlos Coelho (A6-0351/2008 a A6-0352/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. − (PL) Chcela by som vyjadriť svoju nespokojnosť, že hoci je SIS (Schengenský informačný systém) pre občanov Európskej únie veľmi dôležitá otázka, je v konzultačnom procese, v ktorom Parlament vyjadruje len svoje názory. Tieto názory nie sú pre Radu záväzné.

Systém SIS je symbolom Európy bez hraníc, ktorý zaručuje priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v rámci celej Únie. Systém SIS vytvoril v starých členských štátoch príležitosť pre policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach. Umožnil vytvorenie jedinečnej európskej databázy osôb a predmetov. Je to veľmi dôležité v súvislosti s vydávaním víz a povolení na pobyt. Keď do Únie pristúpilo 12 nových členských štátov, bolo nevyhnutné, aby sa zapojili do systému SIS. SIS II splnil túto požiadavku. Je to systém novej generácie, ktorý pokrýva všetky členské štáty EÚ a umožňuje zbierať všetky údaje vrátane biometrických údajov a informácií o európskych zatykačoch.

Únia má teraz pred sebou chúlostivú povinnosť preniesť všetky údaje do nového systému SIS II. Je to veľmi dôležitá, ale aj náročná práca. Apelujem preto na opatrnosť a rozvahu. Údaje zozbierané v takzvanom starom systéme nesmú uniknúť ani sa dostať do nepovolaných rúk. S údajmi treba zaobchádzať opatrne, lebo od nich závisí bezpečnosť občanov a členských štátov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Snažíme sa zabezpečiť naozaj voľný pohyb osôb v rámci Európy. Výsledkom je, že „Schengenský priestor“ (ktorý nezahŕňa všetky krajiny EÚ a počet jeho krajín je oveľa menší než počet všetkých európskych krajín spolu) napriek odstráneným hraniciam medzi zúčastnenými krajinami súčasne posilňuje hranice s ostatnými krajinami (hlavne s krajinami, s ktorými má Portugalsko historické prepojenie).

Nemôžeme teda ignorovať skutočnosť, že zámienka o „slobode pohybu“ slúži k vytvoreniu informačného systému a databázy, ktoré prekračujú tento cieľ, a stávajú sa jedným z centrálnych podporných nástrojov (alebo „chrbticou“) bezpečnostnej ofenzívy (vedenej Európskou úniou) a moderným „prepojením Spoločenstva“ v súvislosti s justičnými a domácimi záležitosťami, teda oblasťami, ktoré sú podstatou suverenity členského štátu.

Inak povedané, nemôžeme súhlasiť s návrhom predsedníctva Rady: najprv vytvoriť systém a potom definovať jeho ciele. Je to dôležité najmä z toho dôvodu, že ciele sa už dávno definovali (zavedenie európskeho zatykača a biometrických údajov, rozšírenie prístupu pre nové subjekty vrátane výmeny údajov s tretími krajinami atď.).

Ako sme už spomenuli, tieto opatrenia ohrozujú ochranu práv, slobody a záruk obyvateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) Po čítaní tejto správy nám napadla jedna myšlienka: zavádza sa systém „druhej generácie“ z toho dôvodu, že Schengenský informačný systém „prvej generácie“ ako prostriedok zaistenia bezpečnosti v Schengenskom priestore nefungoval alebo bol prinajmenšom neúčinný a tento systém „druhej generácie“ má odstrániť tieto nedostatky?

Bohužiaľ, nie, keďže tento systém druhej generácie nie je nič viac než aktualizovaná verzia už neúčinného systému.

Podľa údajov, ktoré uviedla Komisia, prekročí hranice Únie každý rok 400 000 ilegálnych prisťahovalcov. Aj za predpokladu, že sa na základe biometrických údajov bude dať čoskoro vytvoriť evidencia a evidovaní ilegálni prisťahovalci budú posielaní domov, nebude Európska únia schopná zastaviť masové prisťahovalectvo, ktoré prebieha na pobrežiach a pozemných hraniciach z dôvodu nedostatočnej kontroly vnútorných a vonkajších hraníc členských štátov.

Schengenský informačný systém ostane len zbytočnou hračkou, pokiaľ budú existovať riskantné Schengenské dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Zavedenie SIS II sa muselo pre technické ťažkosti niekoľkokrát odložiť. V tom čase napríklad nové východoeurópske členské štáty museli riešiť závažné problémy na svojich hraniciach a naliehavo požadovali zavedenie „inicializačného programu“. Vtedy sa muselo pristupovať citlivo k posúdeniu situácie, čo samozrejme spôsobilo ďalšie náklady.

Skúsenosti so súčasným modelom systému SIS sa zdajú byť pozitívne. Z dlhodobého hľadiska sa však tento program musí, samozrejme, naďalej vyvíjať. Núdzové provizórne riešenia môžu spôsobiť vážne medzery v zabezpečení, čo je dôvod, prečo som zamietol plánované zavedenie improvizovanej verzie, keďže je podľa mňa unáhlené.

 
  
  

− Odporúčanie do druhého čítania: Dirk Sterckx (A6-0334/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE), písomne. − Pokiaľ ide o hlasovania podľa mien 1, 3, 4, 5, 6, 7 o správe pána Sterckxa, hlasovali sme s mojimi írskymi kolegami z EPP-ED proti alebo sme sa zdržali hlasovania o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, aby sme vyjadrili svoje znepokojenie nad otázkami, ktoré sa týkajú právomoci nezávislého orgánu a rozsahu smernice, ktoré by v mnohých oblastiach znižovali právomoc členského štátu. V plnej miere podporujeme všeobecný cieľ smernice a očakávame dosiahnutie úspešnej dohody medzi Parlamentom a Radou.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) Európa sa chce chrániť pred námornými nehodami a znečistením morí a oceánov. Vítame túto snahu. Nedávne veľké havárie tankerov PrestigeErika nám majú pripomenúť, že sme povinní postarať sa o bezpečnosť plavidiel a monitorovať ich a že nesieme zodpovednosť aj v prípade ekologickej katastrofy.

V návrhu smernice by sa mala urobiť osobitná referencia o vyšetrovaniach po nehode. Po prvý raz došlo k dohode, aby sa vytvoril vyšetrovací orgán, ktorý by bol poverený nezávislým a nestranným rozhodovaním, či sa má, alebo nemá začať vyšetrovanie príčin a okolností nehody. Tieto zámery sú dobré, dúfajme len, že nebudú zamietnuté pre prehnané finančné záujmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), písomne.(FR) Hlasoval som za správu svojho belgického kolegu pána Sterckxa o regulácii námornej dopravy. Od havárie tankera Erika v roku 1999 a tankera Prestige v roku 2002 sme márne čakali na európske riešenia, ktoré by zabránili takýmto katastrofám. Riziko ani zďaleka neklesá, ale naopak zvyšuje sa každým dňom: námorná doprava sa v ďalších 30 rokoch strojnásobí.

Napriek tejto znepokojujúcej prognóze sa väčšina členských štátov poponáhľala, aby „potopila“ najdôležitejšie opatrenia predložené Komisiou a podporované Európskymi socialistami. Jedno z týchto opatrení sa týkalo poistenia prostredníctvom finančnej záruky, ktoré by uľahčilo kompenzáciu obetí námorných katastrof.

Prijatie tejto správy znamená postaviť sa cynizmu a nezodpovednosti štátov. Parlament môže byť hrdý na dnešné jednotné hlasovanie, ktorým vyjadril svoj trvalý záväzok k bezpečnejším a čistejším európskym vodám.

 
  
  

− Odporúčanie do druhého čítania: Jaromír Kohlíček (A6-0332/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE), písomne. − S mojimi írskymi kolegami z EPP-ED sme sa zdržali hlasovania o správe o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k správe pána Kohlíčka. Obávame sa totiž vplyvu rozdelenia vyšetrovania na vyšetrovanie technické a vyšetrovanie trestného činu a problémov, ktoré by vznikli na základe írskeho práva. Podporujeme všeobecný cieľ tejto správy a správ týkajúcich sa námornej dopravy, ktoré dnes plénum prijalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Zastupujem Škótsko a som si vedomý dôležitosti námornej dopravy; som presvedčený, že tento sektor má obrovský potenciál pre ďalší rozvoj. Je veľmi dôležité, že sa na základe preventívneho balíka proti opakovaným nehodám, ktorý vítam, prijali opatrenia na maximálne zvýšenie bezpečnosti na mori a prevenciu nehôd.

 
  
  

− Odporúčanie do druhého čítania: Paolo Costa (A6-0333/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Správa pána Costu sa zaoberá dôležitými otázkami, ktoré sa týkajú všetkých prímorských oblastí. Je veľmi dôležité, že EÚ sa vážne zaoberá zlepšovaním bezpečnostných noriem na mori a zbytočne nezaťažuje prepravcov. V plnej miere podporujem názor, že národné a prístavné orgány hrajú významnú úlohu pri identifikácii rizika v tejto oblasti a som nanajvýš spokojný s opatreniami, ktoré dnes prijal Parlament.

 
  
  

− Odporúčanie do druhého čítania: Dominique Vlasto (A6-0335/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE), písomne. − S írskymi kolegami z EPP-DE sme sa zdržali hlasovania o správe o štátnej prístavnej kontrole, keďže nás znepokojuje skutočnosť, že by predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy mohli podkopávať Parížske memorandum o porozumení (Paris MoU), a myslíme si, že otázka vlajkových štátov by sa mala riešiť osobitnou smernicou a taktiež že začlenenie týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov by zbytočne komplikovalo smernicu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), písomne.(FR) Dnešným hlasovaním sme Rade pripomenuli, že tretí balík námornej bezpečnosti Erika III tvorí celok a mal by byť ako celok preskúmaný. Z tohto dôvodu som v správe o štátnej prístavnej kontrole súhlasila so začlenením pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do správy pána Savaryho. Keď sa vrátime k prvému čítaniu, odmietli sme nasledovať Radu a zamietli sme dva dôležité návrhy o dodržiavaní povinností vlajkovými štátmi a o občianskoprávnej zodpovednosti vlastníkov lodí, ku ktorým sme nenašli spoločné stanovisko.

Francúzske predsedníctvo, ktoré si zasluhuje zmienku za svoju usilovnú prácu a predsavzatie vyriešiť tento problém, presvedčilo Radu, aby sa vrátila k týmto dvom chýbajúcim návrhom. Som presvedčená, že prekoná mŕtvy bod a že výsledkom zmierovacieho postupu bude všeobecná dohoda o balíku Erika III. Dúfam, že sa tento postup začne čo najskôr, aby sme dosiahli dohodu do konca roka. Námorná bezpečnosť by mala ostať prioritou európskeho politického programu a s týmto zámerom budem pokračovať v podpore našich návrhov.

 
  
  

− Odporúčanie do druhého čítania: Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. – (SV) Členovia strany Moderata v plnej miere podporujú návrh smernice o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a hlasovali za ňu aj v prvom čítaní v apríli 2007.

Pri príprave do druhého čítania rozhodol Výbor pre dopravu a cestovný ruch začleniť do smernice časti návrhu smernice o plnení povinností vlajkových štátov, ktoré Rada zamietla.

Smernica o plnení povinností vlajkových štátov bola pokusom rozšíriť kompetenciu EÚ do oblasti, v ktorej už platia pravidlá OSN. Proti tomuto rozšíreniu sme hlasovali už pri prvom čítaní v marci 2007 a z tohto dôvodu nepodporujeme pokus prepašovať tieto pravidlá ako časť smernice o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí. Rozhodli sme sa preto hlasovať proti správe pána de Grandesa Pascuala.

 
  
  

− Odporúčanie do druhého čítania: Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. Podporujem túto správu Parlamentu, ktorá sa zaoberá organizáciami vykonávajúcimi inšpekcie a prehliadky lodí, a súhlasím s ostatnými správami Parlamentu, ktoré spolu s touto správou vytvárajú balík opatrení pre bezpečnosť námornej dopravy.

Rada musí nejakým spôsobom vyriešiť otázku dvoch „chýbajúcich“ spisov o občianskoprávnej zodpovednosti a vlajkových štátoch. Preto je dôležité, aby Parlament naďalej vyvíjal nátlak tým, že ich spolu zahrnie do správy Dirka Sterckxa o monitorovaní lodnej dopravy a správy Dominique Vlastovej o štátnej prístavnej kontrole a aj do tejto správy.

Urobilo sa veľa práce a mám dojem, že zhoda vo veci piatich spisov, o ktorých sme hlasovali dnes, by sa mala jednoducho dosiahnuť. Bez občianskoprávnej zodpovednosti a bez vlajkových štátov sa však nebudeme môcť posunúť ani o krok vpred. Rada musí nájsť východisko zo svojej internej slepej uličky, v opačnom prípade nebudeme schopní občanom EÚ zaistiť bezpečnejšie odvetvie námornej dopravy.

 
  
  

− Odporúčania pre druhé čítanie: Dirk Sterckx (A6-0334/2008), Jaromír Kohlíček (A6-0332/2008), Paolo Costa (A6-0333/2008), Dominique Vlasto (A6-0335/2008), Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008 - A6-0330/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), písomne.(FR) Po haváriách ropných tankerov ErikaPrestige európski socialisti viedli boj za legislatívu EÚ „vyššieho štandardu“ pre bezpečnosť námornej dopravy.

Sedem správ tretieho balíka opatrení pre bezpečnosť námornej dopravy je rozhodujúcim krokom smerom k dosiahnutiu tohto cieľa za predpokladu, že Rada ich nezbaví obsahu.

Od prvého čítania v roku 2007 Rada zamietla väčšinu odporúčaní Parlamentu k ďalším piatim správam.

Pri tomto druhom čítaní a po rozsiahlej práci na pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlament opätovne potvrdzuje absolútnu prioritu, ktorú prikladá tvorbe európskej politiky v oblasti námornej dopravy, umožňujúcej vysokú úroveň ochrany vzhľadom na:

– dozor vlajkového štátu,

– monitorovací systém Spoločenstva pre lodnú dopravu,

– zodpovednosť osobných dopravcov,

– organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí,

– ustanovenie nezávislého kompetentného úradu na príjem lodí v núdzi,

– uplatnenie zásady „znečisťovateľ znáša náklady“ v odvetví námornej dopravy.

Dôrazne podporujem toto posolstvo Rade.

Vyzývam Nicolasa Sarkozyho a Dominiqua Bussereaua, aby zabezpečili, že francúzske predsedníctvo umožní vytvorenie oblasti námornej dopravy v Európe, ktorá bude môcť slúžiť ako vzor pre všetkých.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), písomne. – (GA) Pred malou chvíľou došlo k havárii plachetnice 30 kilometrov od francúzskeho pobrežia. Posádka a osoby na palube lode Erika mali šťastie a vyviazli bez zranení. Nemuseli sa však spoliehať iba na šťastie. Prežili vďaka pomoci francúzskeho tímu záchranárov. Írske a francúzske jednotky vyšetrovania námorných nehôd úzko spolupracovali pri vyšetrovaní príčiny nešťastia.

Prípad lode Erika odhaľuje, čo sa môže stať, keď posádky zaváhajú pri vyhľadaní pomoci. Ako uviedol autor správ, životy osôb na palube lode a životné prostredie by nikdy nemali byť vystavené nebezpečenstvu tým, že keď dôjde k nehode, posádka sa neobráti na najbližší prístav alebo tím záchranárov.

Z hľadiska bezpečnosti námornej dopravy je naliehavo potrebná spolupráca na medzinárodnej úrovni. Z tohto dôvodu dúfam, že v druhom čítaní balíka opatrení pre bezpečnosť námornej dopravy možno nájsť riešenie, a preto rád podporím tieto správy.

 
  
  

− Správa: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Hlavným účelom všetkých právnych predpisov týkajúcich sa liečiv má byť ochrana verejného zdravia. Tento cieľ by sa mal ale dosahovať opatreniami, ktoré nebránia rozvoju odvetvia v Európskej únii, ani obchodu s liečivami. Napriek skutočnosti, že predchádzajúce nariadenia navrhli zoznam potravinárskych farbív, rôzne krajiny majú rozličné zákony o ich používaní. Tieto odlišnosti môžu predstavovať prekážku obchodu s liekmi obsahujúcimi tieto farbivá, a preto je nariadenie nutné zmeniť a doplniť. Viedlo by to k vyššej transparentnosti a uľahčilo by to prácu mnohým inštitúciám.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. − (PT) Účelom tohto návrhu je zmeniť a doplniť regulačný rámec pre elektronické komunikácie s cieľom zvýšiť jeho efektivitu, zabezpečiť jednoduchší a účinnejší prístup k frekvenciám dostupným v rádiovom frekvenčnom spektre a znížiť administratívne náklady potrebné na plnenie nariadení.

V dôsledku toho by mali európski občania na ľubovoľnom mieste v EÚ čerpať výhody plynúce z účinnejších a lacnejších komunikačných služieb bez ohľadu na to, či používajú mobilné telefóny, širokopásmové pripojenie k internetu alebo káblovú televíziu.

Nový systém pre rádiové frekvenčné spektrum je určené na podporu investícií do nových infraštruktúr a jeho cieľom je umožniť občanom, aby mali prístup k širokopásmovým službám.

Vnútorný trh komunikácií, ktorý správne funguje, a konkurencieschopné hospodárstvo informačnej spoločnosti, ktorá poskytuje výhody spotrebiteľom a podnikom, môže existovať iba v prípade, že je súdržne uplatňovaný regulačný rámec pre telekomunikácie. Za týmto účelom by mala byť posilnená koordinačná úloha Komisie pôsobiacej v striktnej spolupráci s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi (VRO) a novým Orgánom európskych regulátorov v oblasti telekomunikácií (OERT), aby sa zlepšila súdržnosť vnútroštátnych rozhodnutí s dosahom na vnútorný trh a zavádzanie nápravných opatrení.

Túto správu a hlavné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých cieľom je rozšíriť ponuku pre spotrebiteľov posilnením konkurencie, preto podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. − (PT) Hlasovala som za správu Catherine Trautmannovej o elektronických komunikačných sieťach a službách, pretože podľa môjho názoru je nutné zlepšiť legislatívny rámec pre elektronické komunikácie, aby mal spotrebiteľ k dispozícii väčší výber, lepšiu ochranu, lacnejšie služby a vyššiu kvalitu

Spolu s vytvorením nového Orgánu európskych regulátorov v oblasti telekomunikácií tento nový legislatívny rámec zaručí lepšiu ochranu súkromných údajov používateľov, zvýši konkurenciu, ponúkne spotrebiteľom väčší výber a zvýši transparentnosť zmluvných podmienok. Taktiež treba zdôrazniť, že osobám so zdravotným postihnutím „balík“ uľahčí prístup k telekomunikačným službám.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Podobne ako iné prírodné zdroje je spektrum verejným majetkom. Ide preto o oblasť, ktorá by mala zostať v rámci verejnej správy, aby sa zabezpečilo, že bude slúžiť verejnému záujmu. Je to jediný spôsob, ako ponúkať verejný majetok, ktorý je nevyhnutný pre rozvoj informačnej spoločnosti pre všetkých. To je dôvod, prečo zásadne nesúhlasíme s prijatým uznesením a prečo sme hlasovali proti nemu.

Skúsenosti ukázali, že kombinované prístupy (politiky a trh) nakoniec vždy slúžia skôr záujmom hospodárskych skupín ako záujmom ľudí. To isté platí pre prideľovanie spektra, uvoľneného digitalizáciou, kde by mala byť prioritou spoločenská, kultúrna a hospodárska hodnota (lepšia verejná služba, bezdrôtové širokopásmové služby pre oblasti s malou dostupnosťou týchto služieb, rast a pracovné príležitosti a tak ďalej) a nie zvyšovanie verejných príjmov.

Správa frekvenčného spektra je vo výhradnej kompetencii jednotlivých členských štátov. Avšak s určitými aspektmi uznesenia súhlasíme pri uvážení skutočnosti, že spektrum nepozná hranice a že efektívne využívanie spektra v členských štátoch a koordinácia na úrovni EÚ sú užitočné, a to najmä pre rozvoj celoeurópskych služieb a pre rokovania o medzinárodných dohodách. Nesúhlasíme však s myšlienkou využívania prístupu, ktorý by bol identický s obchodnou politikou.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písomne. (RO) Ak uvážime, že jedným z najvýznamnejších pilierov globalizácie je komunikácia v reálnom čase vo vnútroštátnom i medzinárodnom priestore, telekomunikačný balík je jedným z najdôležitejších balíkov predložených na preskúmanie EP v tomto zasadaní. Preto toľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, vyplývajúcich z rozličných prístupov 27 členských štátov, z ktorých každý má svoje vlastné vnútroštátne reálie. Napriek rozdielom v prístupe, ktoré sa ukázali počas rozpráv, som presvedčený, že správa pani Trautmannovej predstavuje krok vpred pre celý európsky priestor, aj keď pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ako napríklad č. 132 a č. 138 viedli k vzrušeným diskusiám. Verím, že aktuálna verzia prijatá Európskym parlamentom zaručuje spoločný prístup k rozvoju komunikácie v rámci európskeho priestoru i konštruktívnu formu kontroly nad virtuálnym priestorom, ktorá sa týka takých aspektov, ako je ochrana údajov a organizovaný zločin páchaný prostredníctvom virtuálneho priestoru. Preto som ja, vo svojej funkcii poslanca Parlamentu, za túto správu hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruth Hieronymi (PPE-DE), písomne. (DE) V mene 40 signatárov som stiahla pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 132 k správe pani Trautmannovej, pretože počas rokovaní Európskeho parlamentu o smernici telekomunikačného rámca nebolo možné dospieť ku kompromisu o posilnení základného práva na ochranu duševného vlastníctva.

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 132 bol rozvoj nových spôsobov dosahovania vyváženejšieho vzťahu medzi základným právom na slobodný prístup k informáciám a internetu na jednej strane a základným právom na ochranu duševného vlastníctva v rámci odozvy na dramatický nárast pirátstva na internete na druhej strane.

Skupina PPE-DE prestala tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporovať po tom, ako ľavicové skupiny (PSE, Verts/ALE, GUE/NGL) svoju podporu pre správu pani Castillo Verovej (vytvorenie Európskeho úradu pre trh elektronických komunikácií) spojili s touto otázkou.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne.(FR) Odvetvie telekomunikácií sa rozvíja takou rýchlosťou, že vznikla potreba prispôsobenia legislatívneho rámca. Bolo mi však jasné, že tento rámec by mal byť jednoznačný a presný a predovšetkým by nemal zastaviť investície európskych telekomunikačných spoločností, ktoré čelia tvrdej konkurencii zo strany amerických a ázijských trhov. Naše podniky musia byť schopné bezodkladne plánovať a investovať do nových technológií.

Hoci posilňovanie vnútorného trhu v odvetví telekomunikácií je prospešné pre všetkých, som rada, že Komisii sa nepodarilo presadiť sa na úkor Parlamentu, ale že Parlament navrhol vytvorenie Orgánu európskych regulátorov v oblasti telekomunikácií, dôveryhodnej alternatívy, ktorá zlepšuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulátormi a bráni ďalšej byrokracii, ktorú by predstavoval Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií. Napríklad luxemburský trh telekomunikácií (v tomto odvetví je priamo alebo nepriamo zamestnaných 4,7 % pracujúceho obyvateľstva) vyžaduje silného vnútroštátneho regulátora, ktorý je s trhom v kontakte a má prehľad o jeho osobitostiach. V tomto prípade bolo uplatnenie zásady subsidiarity správnym rozhodnutím.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Odvetvie telekomunikácií sa vyvíja rýchlo. V dôsledku toho sú potrebné nové opatrenia na zachovanie a zlepšenie ochrany spotrebiteľa a práv používateľa telekomunikácií. Správa Catherine Trautmannovej o elektronických komunikačných sieťach a službách je zameraná na podporu vývoja ďalšej generácie telekomunikačných sietí v Európe. Verím, že pôjde o kladný prínos k napredovaniu regulácie telekomunikácií, ktorý podporí investície do novej komunikačnej infraštruktúry a posilní práva spotrebiteľa. Moje hlasovanie je vyjadrením tohto postoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne.(EL) Hlasoval som za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré navrhla Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica: zaručujú vyšší stupeň slobody na internete, pretože ide o slobodu slova, ktorá je pre demokraciu rovnako dôležitá ako sloboda tlače. Je dobrým znamením, že Parlament napriek rozsiahlemu nátlaku záujmových skupín vyjadril svoje námietky voči takémuto svojvoľnému vylúčeniu z internetu a neakceptoval možnosť, že by ktorémukoľvek používateľovi mohol byť odopretý prístup k internetu.

Správa napriek tomu pri konečnej analýze zostáva negatívna. Ak chce EÚ zabezpečiť slobodu slova aj ochranu osobných údajov, mala by v spolupráci s občianskou spoločnosťou pripisovať veľký význam verejnému dialógu.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. – (SV) Musím povedať, že telekomunikačný balík je jedným z najkomplikovanejších legislatívnych návrhov, s ktorými som sa od svojho nástupu do funkcie stretol. Na jednej strane preto, že je technicky komplikovaný, s prekrývajúcimi sa legislatívnymi návrhmi, na druhej strane preto, že vyvažovanie utajenia a bezpečnosti údajov vo svojej najhlbšej podstate volá po starostlivom zvážení. Zastávam postoj, že hoci internet nemožno ponechať úplne neregulovaný, predsa len je nutné nekompromisne uplatňovať zásady spoločnosti podliehajúcej právnemu štátu. Nemôžem akceptovať privatizáciu výkonu spravodlivosti, ktorá by nastala, ak by sa súkromným spoločnostiam umožnilo zasahovať do obsahu na webe a cenzurovať ho predtým, než používatelia dostanú možnosť o ňom spolurozhodovať. Ak by podľa zámeru mala byť usmerňujúcou zásadou transparentnosť, filtrovanie je mimoriadne problematické.

Hoci musí byť jasné, že z obchodných dôvodov nesmie byť za žiadnych okolností povolený dohľad nad občanmi používajúcimi web, nikdy sa, samozrejme, nebudem podieľať na legislatíve, ktorá by napríklad bránila polícii vo vyšetrovaní detskej pornografie alebo iným spôsobom ohrozovala verejnú bezpečnosť. Dôležité bolo neprispievať k európskemu právnemu rámcu, ktorý by brzdil rozvoj technológie a obmedzoval demokratický, spoločenský a odborný účel a potenciál internetu

Nakoniec som sa rozhodol, že existujú dostatočné ochranné mechanizmy, aby som mohol hlasovať za liberalizáciu trhu telekomunikácií, ktorá je inak veľmi dôležitá.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), písomne.(FR) Chcela som hlasovať za správu pani Trautmannovej, keďže uchováva spoločenskú, kultúrnu a hospodársku hodnotu rádiových frekvencií a súčasne zabezpečuje lepšiu správu spektra rádiových frekvencií v prospech všetkých prevádzkovateľov a spotrebiteľov.

Toto prvé čítanie nám umožňuje navrhnúť vyváženú alternatívu k úvodnému návrhu Komisie tým, že pokiaľ ide o monitorovanie konkurencie, Komisiu ustanovíme skôr za arbitra než za sudcu. Je dôležité, aby vnútroštátne regulačné orgány naďalej zohrávali svoju plnú úlohu.

Mrzí ma však prijatie ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu pani Trautmannovej. Hoci vyzerá úplne prijateľný, v praxi tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza hierarchiu základných práv koncových používateľov tým, že vzhľadom na komunikáciu a šírenie obsahu online zakazuje všetky preventívne postupy bez predchádzajúceho rozhodnutia súdu. Včerajšie udalosti vo fínskej škole viac ako kedykoľvek predtým poukázali na to, prečo by sme by sme mali zaviesť premyslené a primerané mechanizmy prevencie. Tejto témy sa týkal pozmeňovací a doplňujúci návrh o spolupráci, ktorý som podporovala, a preto som momentálnou situáciou v Parlamente sklamaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne. (RO) Ako spravodajca Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) som rád, že vidím, ako sa práca mojich kolegov za posledné tri mesiace zhmotnila do tejto vyváženej správy obsahujúcej významné zlepšenia v odvetví elektronických komunikácií. Verím, že tieto zmeny sú prospešné pre spotrebiteľov a poskytnú im široký výber. Som si taktiež istý, že tieto zmeny podporia konkurencieschopný trh.

Verím, že zachovávanie oddelenia funkcií ako možnosti dostupnej vnútroštátnym orgánom im poskytne príležitosť podporovať konkurencieschopnosť v tejto oblasti. Európsky hospodársky rast a blahobyt spotrebiteľa závisia od dynamického a konkurencieschopného odvetvia telekomunikácií. Konkurencieschopné trhy majú k dispozícii viac širokopásmových služieb a noví účastníci na trhu so sebou prinášajú vyššiu rýchlosť a inovatívne služby.

Týmto spôsobom sa dosiahli ciele novej smernice: reformovaná správa frekvenčného spektra, zdokonalený súlad predpisov riadiacich vnútorný trh elektronických komunikácií a vyššia úroveň bezpečnosti a integrity v prospech používateľov služieb.

 
  
  

− Správa: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. − (PT) Liberalizácia telekomunikácií, ktorá sa začala v roku 2001, deregulovala európske trhy, ktoré v súčasnosti vykazujú vyššiu konkurencieschopnosť, sú inovatívnejšie a vysoko ziskové. Vďaka väčšiemu počtu lepších služieb, foriem a obsahu, ktoré sú čoraz prístupnejšie, profitovali z tohto vývoja najviac nepochybne európski spotrebitelia. Išlo o technologickú, hospodársku a spoločensko-kultúrnu (r)evolúciu.

Napriek tomuto jednoznačne kladnému hodnoteniu nesmieme zaspať na vavrínoch.

Ešte stále existujú slabé miesta, ktoré bránia vytvoreniu skutočne integrovaného trhu. Tieto miesta sú v zásade spôsobené rozdielnym uplatňovaním európskych predpisov, za ktoré je zodpovedný každý vnútroštátny regulačný orgán (VRO).

Z tohto dôvodu podporujem vytvorenie Orgánu európskych regulátorov v oblasti telekomunikácií (OERT), ktorý je aktualizovanou a posilnenou verziou Európskej skupiny regulátorov pre elektronické komunikačné siete a služby (ERG). Orgán bude zodpovedný za súdržnejšie uplatňovanie predpisov a bude sa môcť spoliehať na spoluúčasť vnútroštátnych regulačných orgánov, ktoré majú bohaté skúsenosti s každodennými lokálnymi pomermi. Vytvorením Orgánu európskych telekomunikačných regulátorov (OETR) sa bude v rámci celej EÚ dodržiavať celistvá regulačná koncepcia s ohľadom na nápravné opatrenia vnútroštátnych regulačných orgánov, úplne nezávislé od vlády a odvetvia.

OETR bude zohrávať úlohu aj pri zvyšovaní povedomia spotrebiteľov. V tomto ohľade má už EÚ vzhľadom na svoju úlohu pri významnom znižovaní ceny roamingu dôvod na spokojnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. – (LT) Liberalizácia európskeho trhu telekomunikácií bola prospešná pre celú Európsku úniu. Aktívnejšia hospodárska súťaž v rámci odvetvia sa stala hlavnou hybnou silou investícií a inovácií. Súhlasím s Komisiou, že trh telekomunikácií naďalej potrebuje kontrolu, až kým nezačne fungovať v súlade so všeobecnými pravidlami hospodárskej súťaže.

Predsa však v zásade nemôžem súhlasiť s návrhom Komisie na vytvorenie ďalšej inštitúcie na reguláciu tohto trhu, keďže by to viedlo k ďalšiemu zvýšeniu byrokratickej záťaže a inštitúcia by bola vzdialená od regulovaných trhov členských štátov. Pri hlasovaní podporím pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré navrhol Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), ktoré sú zamerané na rozšírenie úlohy existujúceho Orgánu európskych telekomunikačných regulátorov (OETR), ako aj na poskytnutie ďalších právomocí Európskej komisii.

Vnútroštátni regulátori trhu telekomunikácií by mali užšie spolupracovať s Orgánom európskych telekomunikačných regulátorov a s Európskou komisiou. Podľa môjho názoru by návrh Výboru pre priemysel umožnil efektívnejšiu reguláciu účastníkov trhu a zaručil by efektívnejšiu spoluúčasť vnútroštátnych regulačných orgánov a využívanie ich skúseností na úrovni EÚ. To by zase pomohlo zabrániť mrhaniu peniazmi daňových poplatníkov pri vytváraní ešte väčšieho byrokratického aparátu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu pani Pilar del Castillovej o Európskom úrade pre trh elektronických komunikácií. Predstava obsiahnutá v správe o vytvorení rady európskych regulačných orgánov, ktorá pôsobí ako premostenie medzi Komisiou a vnútroštátnymi regulačnými orgánmi, je víziou, ktorá adekvátne zohľadňuje zložitosť trhu a jeho charakter, ktorý sa vyznačuje neustálou expanziou. Moje hlasovanie je vyjadrením tohto postoja.

 
  
  

− Správa: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. − (PT) Cieľom tohto návrhu je podpora koordinovaných opatrení na úrovni EÚ, aby sa zabezpečilo efektívne využívanie digitálnej dividendy.

Za predpokladu, že vysoká účinnosť digitálnej technológie uvoľní významné množstvo spektra, prechod z analógovej televízie na digitálnu pozemnú televíziu do konca roka 2012 vytvorí jedinečnú príležitosť pre EÚ, aby sprístupnila možnosti na rast trhu, na rozvoj kvality a výberu služieb spotrebiteľom.

Z tohto dôvodu možno dúfať, že členské štáty budú schopné čo najrýchlejšie uvoľniť svoje digitálne dividendy, aby európskym občanom umožnili čerpať výhody plynúce zo zavedenia úplne nového spektra inovatívnych a konkurencieschopných služieb.

Členské štáty sa preto musia rozhodnúť, akým spôsobom digitálnu dividendu použijú, a musia zabezpečiť, aby sa všetky tieto typy elektronických komunikačných služieb ponúkali v dostupných rádiových frekvenčných pásmach v súlade s príslušným vnútroštátnym plánom pridelenia frekvencií a v súlade s nariadeniami Medzinárodnej telekomunikačnej únie

Absolútne nevyhnutný je však koordinovaný prístup Spoločenstva, aby sme mohli predísť škodlivej interferencii medzi členskými štátmi a aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Takýto prístup umožní maximalizáciu výhod plynúcich z používania spektra, a tým sa zaručí optimálne využívanie zo spoločenského a hospodárskeho hľadiska.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Spektrum je obmedzený prírodný zdroj v odvetví telekomunikácií. Keďže členské štáty sa chystajú prejsť na plne digitálne televízne vysielanie do roku 2012, sprístupní sa väčšie množstvo spektra. Spôsob, akým ho využijeme, si preto vyžaduje starostlivé uváženie. Som presvedčený, že správa Patrizie Toiaovej o spoločnom prístupe k využívaniu spektra uvoľneného digitalizáciou identifikuje konkurenčné nároky na spektrum a zohľadňuje prevádzkovú otázku a otázku technologickej neutrality pri prideľovaní nových licencií. Z tohto dôvodu som hlasoval za jej odporúčania.

 
  
  

− Správa: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), písomne. (IT) My radikálni poslanci sme sa dnes zdržali hlasovania pri schvaľovaní správy Malcolma Harboura, aby sme upozornili na premárnené možnosti prikročiť k okamžitým a záväzným opatreniam na podporu zohľadnenia osôb so zdravotným postihnutím. Hoci sa dosiahol určitý pokrok, kompetentným úradom a telekomunikačným operátorom sa má uložiť príliš málo povinností, pokiaľ ide o zohľadnenie osôb so zdravotným postihnutím. Neprihliadlo sa napríklad na návrhy, ktoré boli zostavené spoločne so Združením Luku Coscioniho, na titulkovanie všetkých verejnoprávnych vysielaní, ako sú správy a programy zaoberajúce sa aktuálnym dianím. Prevádzkovatelia služieb nebudú povinní pravidelne informovať používateľov so zdravotným postihnutím o službách určených konkrétne pre nich, ani o znížených tarifách, ktoré sú pre nich dostupné.

Okrem toho pretrváva značný zmätok v súvislosti so zárukou neutrality internetu a so zabezpečením základných práv používateľov. Web sa čoraz viac podrobuje monitorovaniu vo vojenskom štýle a pod zámienkou ochrany bezpečnosti sa opakovane porušujú slobody používateľov, pričom za predpokladu možnosti systematického filtrovania webu bude ešte potrebné demonštrovať ochranu a záruky pre používateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne.(EL) EÚ svojím novým balíkom návrhov o elektronických komunikáciách podporuje opatrenia na kontrolu a zastrašovanie používateľov internetu a všetkých elektronických komunikácií prostredníctvom zavedenia systémov „filtrovania“ pod zámienkou verejnej bezpečnosti a ochrany práv. Zároveň vnútorný trh EÚ pre telekomunikácie, internet, audiovizuálnu produkciu a prenos, rozhlasové a televízne médiá a satelitné spojenia jednotne podrobuje kontrole posilneného „nezávislého“ orgánu v prospech monopolov.

Liberalizáciou a zjednocovaním trhov na európskej úrovni sa poisťujú zisky a posilňuje sa pozícia európskych monopolov čeliacich medzinárodnej konkurencii. Najskôr dôjde k úplnej liberalizácii a privatizácii na vnútroštátnej úrovni a následne k radikálnej reštrukturalizácii, nadmernému sústredeniu médií a akumulácii kapitálu na úkor pracovníkov v odvetví a používateľov.

Existujú dve samostatné infraštruktúry: na jednej strane sú tu verejné služby financované vládou, na druhej strane tu máme voľný obchod. Vláda financuje verejné služby prostriedkami štátu a keďže to neprináša zisk, služby sa odpredávajú súkromným prevádzkovateľom.

Akceptovanie týchto návrhov stredopravými a stredoľavými silami opäť raz odhaľuje ich nadšenú podporu voľbám uskutočneným v záujme kapitálu. Potvrdzuje to potrebu zmeny rovnováhy síl v prospech pracujúcich pomocou radikálne odlišnej politiky tak, aby z využívania novej technológie profitovali pracujúci.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Prijatá správa o univerzálnych službách a právach používateľov je zameraná na zlepšenie pozície spotrebiteľa na trhu pre elektronické služby. Univerzálne služby by mali používateľom zabezpečovať prístup k verejným telefonickým službám za prijateľnú cenu a zaručovať vnútroštátne a medzinárodné spojenia a tiesňové hovory.

Prijatie tejto správy zlepší práva spotrebiteľa. Spotrebitelia budú mať právo zmeniť poskytovateľa telekomunikačných služieb a súčasne si zachovať svoje existujúce telefónne číslo. Prenos čísla navyše nesmie trvať viac ako jeden deň. To je mimoriadne dôležité. Maximálne doba, na ktorú môže telekomunikačná spoločnosť vstúpiť do zmluvného vzťahu s účastníkom, bude obmedzená na 24 mesiacov. Aj napriek tomu by mal byť prevádzkovateľ schopný poskytnúť používateľovi možnosť vstúpiť do zmluvného vzťahu na maximálnu dobu 12 mesiacov vrátane príslušných služieb a vybavenia.

Taktiež je nutné zlepšiť prístup k číslu tiesňového volania 112. Má to mimoriadny význam v krízových situáciách. Členské štáty by mali zabezpečiť plný prístup k verejným telefonickým službám v prípadoch zlyhania siete následkom havárie alebo vyššej moci. Zlepšiť by sa mal aj prístup k číslu tiesňového volania 116 pre stratené deti. V súčasnosti toto číslo funguje iba v siedmich členských štátoch EÚ na základe dobrovoľnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. (PL) Vrelo som uvítal správu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu smerníc o právach používateľov v elektronických komunikačných sieťach, ktorý navrhol pán Harbour. Ide o vyvážený dokument určený na výrazné zlepšenie podmienok trhu elektronických služieb. Bolo správne sformulovať kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prijala veľká väčšina poslancov tohto parlamentu. Napriek veľmi veľkému počtu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov to umožnilo prijať správu ako celok.

Právne predpisy Únie v oblasti telekomunikácií sa datujú do deväťdesiatych rokov minulého storočia. Verím, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smerniciam predstavujú obrovskú príležitosť prispôsobiť ich ohromným technologickým zmenám, ktoré sa udiali. Keďže máme v úmysle pridať k univerzálnym službám mobilné komunikácie a prístup k širokopásmovému internetu, je to mimoriadne dôležité. Držitelia licencií by mali byť uistení o práve na úplné informácie o všetkých obmedzeniach týkajúcich sa prístupu k legálnemu softvéru. Poskytovatelia služieb musia zaistiť bezpečnosť siete, chrániť osobné údaje používateľov a zadržiavať záplavu takzvaného spamu.

Som presvedčený, že je mimoriadne dôležité zohľadňovať potreby osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb, ktoré potrebujú mať k dispozícii jednoduchší prístup k telekomunikačným službám. Treba dúfať, že sa objavia nové, vhodné technické riešenia pre vybavenie. Verím, že takýto vývoj vyústi do významného zníženia nákladov na telekomunikačné služby v rámci celej Únie. Momentálne sme ešte stále nútení platiť nespravodlivo vysoké ceny za prenos údajov cez vnútorné hranice Únie, a to aj napriek existencii Schengenského systému.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Správa Malcolma Harboura dôrazne poukazuje na to, že s používateľmi internetu a telefonických služieb sa v súčasnosti zaobchádza nespravodlivo. V dnešných hospodársky tvrdých časoch si spotrebitelia musia byť istí, že za svoje peniaze dostávajú protihodnotu. Návrhy v správe znamenajú, že zákazníci budú lepšie informovaní a ich osobné údaje, či už v režime online, alebo offline, budú lepšie zabezpečené. Klauzula, podľa ktorej používatelia so zdravotným postihnutím dostávajú rovnocenný prístup k internetu a ďalším komunikačným službám, je nevyhnutná aj preto, aby sa zabezpečilo, že zo súčasnej digitálnej éry bude čerpať výhody každý. Hlasoval som za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Hospodárske záujmy sa dnes presadzujú za každú cenu. Zrazu má rámcová smernica o poskytovaní telekomunikačných služieb obsahovať základy legislatívy autorských práv. Pre EÚ úplne stačí zaviesť povinnosť pre dodávateľov, aby zákazníkov upozornili na riziká porušovania „práv duševného vlastníctva“ s trestami upravovanými na vnútroštátnej úrovni. Potom sa všetci môžu obviňovať navzájom. Navyše, v predloženej správe sa najväčšie spoločnosti zaoberajúce sa vývojom softvéru pokúsili klásť prekážky do cesty svojim menším konkurentom.

Pravdaže existuje porušovanie práv vyskytujúce sa na internete – typickým príkladom je detská pornografia – pri ktorom treba konať, avšak nesmieme dovoliť, aby sa ochrana údajov obetovala hospodárskym záujmom niekoľkých veľkých korporácií a nadnárodných spoločností. Pôvodná predstava, ktorá stála za telekomunikačným balíkom, bola mimoriadne zmysluplná, avšak vzhľadom na veľké množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov – a jeden či dva z nich s tým typom rozhodujúceho obsahu, aký som práve popísal, sa možno doň dostali – som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne. (RO) Liberalizácia trhu telekomunikácií, ktorú EÚ uskutočňovala 10 rokov, je nepopierateľným úspechom.

Reforma regulačného rámca elektronických komunikácií je súčasťou globálnej stratégie Komisie týkajúcej sa vnútorného trhu a je nevyhnutná pri dosahovaní cieľov lisabonskej stratégie, pretože z makroekonomického hľadiska telekomunikácie prispievajú k vyššej efektivite činností v iných odvetviach.

Oceňujem prácu spravodajcov na tejto skupine zosúladených a efektívnych opatrení, ktoré sú odrazom cieľov EÚ aj postojov väčšiny poslancov Európskeho parlamentu, týkajúcich sa rozhodujúcej oblasti pre rozvoj a posilnenie väzieb medzi vzdelávaním, výskumom a inováciou a najmä pre budovanie európskej informačnej spoločnosti, ktorá je prispôsobená globálnemu hospodárstvu a vytváraním pracovných príležitostí a poskytovaním lepších služieb dokáže prispieť k hospodárskemu rastu, a tým aj zvýšiť celkovú kvalitu života európskych občanov.

Hlasovanie za zásadné aspekty, ako je výklad a rozšírenie práv používateľov, posilnená ochrana osobných údajov, vytvorenie Orgánu európskych regulátorov v oblasti telekomunikácií (OERT) a lepšia správa frekvenčného spektra, poukazuje na záujem skupiny PPE-DE o nájdenie kompromisu medzi základným právom európskych občanov na integráciu do informačnej spoločnosti a vytvorením výhodného rámca pre inováciu a hospodársky rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Moje hlasovanie proti telekomunikačnému balíku (proti správe Malcolma Harboura) bolo reakciou na medzery ponechané v smernici, ktoré by mohli znamenať porušovanie našich slobôd. Členské štáty oprávňujú poskytovateľov k tomu, aby sledovali činnosti jednotlivcov na internete. Verím, že pri uplatňovaní nových predpisov nebudú členské štáty v pokušení filtrovať obsah internetu. Táto úloha by mala prislúchať výlučne polícii.

Chápem, že je potrebné riešiť porušenia vlastníckych práv na internete, nemalo by to však znamenať neoprávnené zásahy do slobody jednotlivých používateľov internetu. Určite nemôžeme vytvoriť situáciu, pri ktorej budeme ako poštár, ktorý otvára listy, aby zistil, či je ich obsah skutočne legálny?

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa Zelení pokúsili zlepšiť tento text, boli zamietnuté, a tak už tento návrh nemôžem podporiť.

Rád by som hlasoval za mnohé výhody pre spotrebiteľov, myslím si však, že je neprijateľné, aby sa poskytovatelia internetu stali zodpovednými za obsah internetu. To napokon ani nebolo účelom tejto legislatívy.

 
  
  

− Správa: Caroline Lucas (A6-0313/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Nezákonná ťažba dreva a odlesňovanie závažne poškodzujú životné prostredie a panuje všeobecná zhoda o nevyhnutnosti obmedzenia výrubu citlivých tropických lesov. Z tohto dôvodu je strana Junilistan naklonená predstave, že by jednotlivé štáty mali navrhnúť kódex správania pre import tropického dreva. Vítame aj iniciatívy na označovanie, ako je napríklad certifikačný systém organizácie Forest Stewardship Council, ktoré by spotrebiteľom poskytli viac priestoru na uskutočňovanie uvedomelých rozhodnutí na základe skutočností týkajúcich sa kúpy dreva alebo výrobkov z neho.

Bohužiaľ, nápadnou črtou tejto správy je jej evidentná snaha priblížiť sa k stanovisku Európskeho parlamentu v záležitostiach, ktoré sa vo všeobecnosti týkajú politík v oblasti lesného hospodárstva.

Strana Junilistan zastáva pevné stanovisko, že spoločná politika v oblasti lesného hospodárstva nie je v rámci spolupráce EÚ žiaduca. Zodpovednosť za otázky týkajúce sa politík jednotlivých členských štátov v oblasti lesného hospodárstva, alebo za otázky s týmito politikami spojené, by mala namiesto toho zostať na vnútroštátnej úrovni. Po zohľadnení týchto aspektov sa strana Junilistan rozhodla hlasovať proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Správu mojej kolegyne, pani Lucasovej, o Medzinárodnej dohode o tropickom dreve som podporil rád. Každoročne miznú milióny hektárov tropických lesov a výsledné emisie CO2 majú na planétu nevyhnutne drastický vplyv. EÚ musí v budúcnosti zabezpečiť, aby zohrávala hlavnú úlohu pri minimalizácii deštruktívnych a nepotrebných postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu pani Lucasovej o Medzinárodnej dohode o tropickom dreve z roku 2006. Seriózny prístup k ochrane životného prostredia si vyžaduje efektívny rámec pre konzultácie, medzinárodnú spoluprácu a rozvoj politiky vo vzťahu k svetovému drevárskemu odvetviu. EÚ musí podporovať ochranu, zalesňovanie a obnovu znehodnotenej lesnej pôdy. Som presvedčený, že táto správa pomôže EÚ nastúpiť správnu cestu smerom k dosiahnutiu trvalo udržateľného drevárskeho odvetvia. Hlasoval som za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písomne.(FR) Viac ako 20 rokov po uzavretí prvej dohody o tropickom dreve musíme priznať, že drancovanie a nezákonná ťažba dreva zostávajú problémom.

Je preto naším imperatívom zrevidovať dohodu, aby lepšie zohľadnila nové ciele.

Teraz je to „hotová vec“: Medzinárodná dohoda o tropickom dreve, ktorú Komisia vyjednala v rámci Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) v roku 2006, obsahuje nové predmety záujmu pre trvalo udržateľné a zákonné využívanie lesných oblastí. Zaradenie týchto cieľov som nadšene uvítala.

Výrobcovia v zainteresovaných krajinách by však nemali byť nútení znášať nevyhnutné náklady vyplývajúce z nových predpisov. Medzinárodné spoločenstvo musí vytvoriť vhodný systém finančnej kompenzácie.

Taktiež by som chcela, aby Komisia pokračovala a navrhla komplexné právne predpisy, ktoré zabezpečia, aby sa na európsky trh dostávalo iba drevo a výrobky z dreva pochádzajúce zo zákonne využívaných lesov spravovaných v záujme trvalo udržateľného rozvoja.

Ide o jediný spôsob, ako výrobcov podnietiť k zákonnému postupu a rešpektovaniu životného prostredia, a tak na globálnej úrovni podporovať primerané a trvalo udržateľné využívanie tropických lesov.

 
  
  

− Návrh uznesenia: Medzinárodná dohoda o tropickom dreve 2006 (B6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písomne. (PL) Dnes som podporil uznesenie týkajúce sa Medzinárodnej dohody o tropickom dreve 2006 (ITTA). Podporil som ho, pretože som presvedčený, že podporné opatrenia zamerané na vyriešenie regionálnych a globálnych problémov životného prostredia na medzinárodnej scéne sú vskutku jednou z najužitočnejších oblastí činnosti Európskej únie. Verím, že si všetci uvedomujeme potrebu zabezpečiť ochranu, trvalo udržateľné spravovanie tropických lesov a obnovu znehodnotených oblastí týchto lesov.

 
  
  

− Návrh uznesenia: Priority Európskeho parlamentu pre legislatívny a pracovný program Komisie na rok 2009 (RC B6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), písomne. Spolu s mojimi kolegami, britskými konzervatívcami, jednoznačne podporujem veľkú časť obsahu tohto uznesenia. Dôrazne podporujeme výzvy na zníženie administratívnej záťaže, napĺňanie lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť, podporu pre malé a stredné podniky (MSP), opatrenia na posilnenie práv spotrebiteľa, ďalšie opatrenia v boji proti klimatickým zmenám, cezhraničné iniciatívy v oblasti zdravotnej starostlivosti a posilnenie vzťahov so Spojenými štátmi.

Nemôžeme však podporiť text o ratifikácii Lisabonskej zmluvy, výzvu na vytvorenie spoločnej imigračnej politiky, výzvu na vytvorenie spoločnej azylovej politiky ani výzvu na vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písomne. (PL) Dnes som hlasoval proti uzneseniu Európskeho parlamentu o legislatívnom a pracovnom programe Európskej komisie na rok 2009. Ambiciózne plány Komisie zabezpečujú ďalšiu nepotrebnú harmonizáciu a smernice, ktoré majú byť v členských štátoch uplatnené na budúci rok. Taktiež by som mal vzniesť dôraznú námietku voči nátlaku vyvíjanému na Írsko a ďalšie členské štáty, aby pokračovali v procese ratifikácie Lisabonskej zmluvy, ako je to uvedené v prvom bode uznesenia. Zmienená zmluva bola odmietnutá v írskom referende.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Je príznačné, že Európsky parlament nedokázal prijať žiadne uznesenie o prioritách programu Európskej komisie. Zjavne sa blížia voľby do Európskeho parlamentu, čo ovplyvňuje rozhodnutia poslancov, najmä tých, ktorí chcú zamaskovať svoje počínanie a zodpovednosť za politiky, ktoré zhoršili sociálnu situáciu, viedli k zvýšeniu nezamestnanosti a rozšíreniu neistej a slabo platenej práce, ktoré zapríčinili finančnú, potravinovú a energetickú krízu – ktorá postihuje najmä hospodársky slabšie krajiny a najzraniteľnejšie články spoločnosti – a posilnili militarizáciu medzinárodných vzťahov so všetkými nebezpečenstvami, ktoré militarizácia predstavuje pre svetový mier.

Zároveň však nechcú akceptovať potrebu skoncovať s politikami, ktoré to všetko zapríčinili. Chcú, aby Európska komisia pokračovala s rovnakými nástrojmi a politikami, ktoré zapríčinili túto situáciu, aj keď s malými kozmetickými úpravami, aby sa zachoval dojem.

Preto trváme na návrhoch obsiahnutých v uznesení našej skupiny vrátane odvolania Paktu stability, ukončenia privatizácie a liberalizácie, uprednostňovania pracovných pomerov so zaručenými právami, sociálnej spravodlivosti a odstránenia chudoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne.(LT) Hlasovala som za uznesenie o legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2009 a mrzí ma, že uznesenie nebolo prijaté. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia predložila oznámenie, v ktorom sa hodnotí, ako členské štáty plnia smernicu a nariadenie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov.

Pri príprave tohto dokumentu som ako tieňová spravodajkyňa poukázala na to, že tieto dokumenty majú veľký význam pre každého občana EÚ. Určujú postupy a zaoberajú sa každodennými problémami občanov. Cieľom dokumentu nie je zjednotenie systémov sociálneho zabezpečenia. Zavádza postupy, ktoré zohľadňujú rozličné systémy sociálneho zabezpečenia v členských štátoch. Zároveň zabraňuje tomu, aby ľudia pre tieto rozdiely prichádzali o sociálne zabezpečenie. Každodenný blahobyt každého občana EÚ závisí od uplatňovania týchto dokumentov.

Žiaľ, Komisia neponesie zodpovednosť za hodnotenie toho, čo sa v členských štátoch dosiahlo vo sfére vytvárania transeurópskych energetických sietí, ani za odhad, ako dlho bude trvať vytváranie spoločného trhu s energiami, ani za zaistenie energetickej bezpečnosti v rámci celej Európskej únie. Táto otázka je životne dôležitá pre Litvu, Lotyšsko a Estónsko. Inštitúcie EÚ, predovšetkým Komisia, musia preto podniknúť konkrétne opatrenia, aby sa tieto členské štáty dostali z energetickej izolácie a závislosti od Ruska, svojho jediného dodávateľa zemného plynu a elektrickej energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) Hlasovala som proti uzneseniu o legislatívnom programe Komisie na rok 2009 z dôvodu, že boli schválené pozmeňujúce návrhy žiadajúce nové legislatívne návrhy v sociálnej oblasti.

Keďže sociálna oblasť patrí takmer výlučne do kompetencie členských štátov, naša frakcia odmietla revíziu nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii, minimálnych noriem zameraných na nespravodlivé prepúšťanie jednotlivých pracovníkov, ochrany pracovníkov s netypickými pracovnými zmluvami a zlepšovania pracovných podmienok a znižovania počtu pracovných úrazov.

Taktiež otázky právnej ochrany proti diskriminácii sa líšia medzi členskými štátmi, najmä čo sa týka reprodukčných práv, tradičnej rodiny, vzdelávania a náboženstva. Naša politická skupina preto v tejto otázke pokladá za potrebné zachovať princíp subsidiarity, keďže každý členský štát má nárok upraviť si tieto princípy v súlade s národnou tradíciou a zvykmi.

Otázka tureckého vstupu do EÚ je taktiež citlivou záležitosťou v našej politickej frakcii, kde veľkú časť delegácie tvoria nemeckí a francúzski konzervatívci.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) V roku 2009 budú činnosti Komisie spravované podľa časového rozvrhu európskych volieb, čo povedie k obmedzeným možnostiam konať, najmä v prípade jednej z inštitúcií. Táto okolnosť nám však nebráni vo vypracovaní realistického pracovného plánu. Situácia vo svete si vyžaduje, aby sme prehodnotili paradigmy a pochopili, že väčšina teoretických diskusií o hospodárskych a spoločenských modeloch a o mnohých protikladoch v medzinárodných vzťahoch (z hľadiska použitia tvrdej sily a tiež z hľadiska hospodárskej sily alebo vzťahov medzi obchodnými subjektmi) nedokáže postihnúť skutočnosť. Chceme, aby Komisia na novú realitu zareagovala dlhodobým výhľadom, ktorý bude pri svojom napĺňaní flexibilný a prispôsobivý. Zároveň chceme program činnosti na rok 2009, ktorý voličom v každom členskom štáte objasní dôležitosť a výhody politík EÚ pre jednotlivé hospodárstva a spoločnosti. Tento podklad, ktorý bude v oveľa väčšej miere vychádzať z kvality našich politík než z komunikačných záležitostí, musí tvoriť jadro našich činností a následne i činností Európskej komisie. Bohužiaľ, uznesenie predložené na hlasovanie tento prístup neodráža, a preto sme hlasovali proti nemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Naďalej je nutné, aby sa podporovali práva detí. V súčasnosti sa veľmi málo rieši chudoba detí v celej EÚ. Na hranici chudoby žije jedno z piatich detí v EÚ – to je veľmi veľa. Som rada, že Parlament zamietol pracovný program Komisie na rok 2009. Musíme toho urobiť viac, aby sme podnietili primeraný boj proti chudobe v celej EÚ.

 
  
  

− Návrh uznesenia: Prípravy samitu EÚ – India (RC B6-0426/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. − (PT) Hlasovala som za spoločné uznesenie Európskeho parlamentu o prípravách samitu EÚ  India, pretože sa domnievam, že je nevyhnutné, aby sa naše strategické partnerstvo s Indiou, prijaté v roku 2004, prispôsobilo novým problémom, ktorým čelia EÚ a India, ako sú napríklad potravinová kríza, energetická kríza a klimatické zmeny.

Rada by som zdôraznila skutočnosť, že uznesenie nabáda Indiu, aby pokračovala vo svojom úsilí dosiahnuť rozvojové ciele milénia, najmä v oblasti rovnosti pohlaví. Taktiež je dôležité, že uznesenie pripomína Indii hodnoty EÚ a indickú vládu vyzýva, aby zrušila trest smrti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Okrem mnohých ďalších otázok vznesených týmto uznesením, ktoré oceňujeme, považujeme za nevyhnutné zdôrazniť, že bezvýhradne podporujeme prehlbovanie skutočnej a efektívnej spolupráce a priateľstva medzi EÚ a Indiou. Na to je potrebný vzťah, ktorý je založený na zohľadňovaní potrieb obyvateľov EÚ a Indie, ktorý je obojstranne výhodný a ktorý prispieva k vzájomnému rozvoju a zároveň dodržiava zásadu nezasahovania a rešpektovania národnej suverenity.

Vychádzajúc z týchto zásad a predpokladov však jednoznačne nemôžeme súhlasiť s mnohými návrhmi, ktoré uznesenie obsahuje, predovšetkým s návrhmi na uzavretie dohody o „voľnom obchode“, ktorá by medziiným mala obsahovať „dohodu o službách“, „hospodársku súťaž“, „verejné obstarávanie“ a „zrušenie... pretrvávajúcich obmedzení v oblasti priamych zahraničných investícií“ medzi EÚ a Indiou.

Tento návrh (a zámer) sa snaží reagovať na túžby po expanzii najväčších hospodárskych a finančných skupín – ktoré neboli formalizované v rokovaniach Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zameraných na liberalizáciu svetového obchodu – v ktorých zohráva význačnú úlohu potreba väčšej akumulácie a centralizácie kapitálu. Tento zámer je v rozpore s potrebami pracujúcich a obyvateľov Indie a mnohých krajín EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne.(FR) Potrebujeme rozvíjať vzťahy s Indiou, ktorá s viac ako miliardou obyvateľov a hospodárskou konjunktúrou predstavuje protiváhu voči moslimskému svetu a Číne. Návrh predloženého uznesenia, ktorý odráža postoje pána Sarkozyho a Komisie, je však v rozpore so záujmami európskych štátov. „Komplexná dohoda o voľnom obchode“, ktorú požaduje, prispeje k rozkladu našich hospodárstiev a sociálnych systémov, ktoré sú nútené konkurovať krajinám zapájajúcim sa do sociálneho dampingu. Požiadavka Indie na kreslo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov je navyše jedným z návrhov na reformu OSN, ktorých cieľom je taktiež zbaviť Francúzsko a Spojené kráľovstvo stáleho členstva v Bezpečnostnej rade a namiesto toho ho prideliť Bruselu.

Opisovať Indiu ako „vzor náboženskej plurality“ je okrem toho urážkou kresťanov zmasakrovaných v Uríse.

India obhajuje svoje národné záujmy a odveké hodnoty. Ak chceme mať vyvážený vzťah s Indiou, naše členské štáty musia robiť to isté. Urobiť to môžu iba v inej Európe: v Európe suverénnych štátov s koreňmi v kresťanských a grécko-rímskych hodnotách svojej civilizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. Ako členka delegácie EÚ – India podporujem spoločný návrh uznesenia o prípravách samitu EÚ – India 2008.

Návrh sa zaoberá tým, že sa dohodu nepodarilo dosiahnuť v rámci WTO a vyjadruje túžbu po obnovení úsilia o dosiahnutie dohody.

Návrh však nezohľadňuje hlavnú prekážku takejto dohody, a to neschopnosť USA a Indie dosiahnuť dohodu o špeciálnom bezpečnostnom mechanizme, ktorý by bránil dampingu výrobkov na indickom trhu poškodzujúcemu početné vidiecke obyvateľstvo, resp. poľnohospodárov v Indii. Existujú obavy, že bez takéhoto mechanizmu je ohrozené samotné prežitie tých obyvateľov Indie, ktorých zdroje obživy pochádzajú hlavne z poľnohospodárstva. Kľúčovej otázke potravinovej bezpečnosti WTO nevenuje primeranú pozornosť a pravdepodobne z tohto dôvodu boli rokovania napokon neúspešné. Akékoľvek nové úsilie o opätovné otvorenie rozhovorov musí zabezpečiť, že sa primeraná pozornosť bude venovať obavám členov o potravinovú bezpečnosť. Prudký nárast importu môže mať mimoriadne negatívny a dramatický vplyv na lokálnu potravinársku výrobu a v rozvojových krajinách s veľkou poľnohospodárskou základňou by ohromne poškodil úsilie o rozvoj základne lokálneho poľnohospodárstva, resp. potravinárskej výroby.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Raz za čas si potrebujeme pripomenúť, že z demografického hľadiska je India najväčšou demokraciou na svete. Táto skutočnosť spolu s jej hospodárskou životaschopnosťou a narastajúcim významom v medzinárodných vzťahoch – predovšetkým v rámci jej bezprostredného okolia – naznačuje, že by sme mali prehodnotiť náš vzťah s týmto dôležitým partnerom. Očividne by bolo chybou ignorovať slabé miesta v indickej demokracii, jej hospodárskej štruktúre alebo v jej spoločenskom usporiadaní, a preto by tieto aspekty mali byť prioritami programu v našom vzťahu s touto krajinou. Tento program však musí byť širší a najmä musí zodpovedať novými skutočnostiam a okolnostiam. Za strategické treba považovať posilnenie politických väzieb a užšie vzťahy s týmto gigantom. Podobne musíme byť v strehu a pripravení posilniť úlohu Indie v medzinárodnom kontexte, najmä pokiaľ ide o inštitucionálnu architektúru a rámec. Hoci sa často hovorí o tom, že 21. storočie bude storočím tichomorskej oblasti – čo je hypotéza, ktorá garantuje výnimočnú pozornosť zo strany Európy – do tejto predpovede treba začleniť aj Indiu a naše stratégie by sa tomu mali adekvátne prispôsobiť.

 
Posledná úprava: 27. marca 2009Právne oznámenie