Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0428/2008

Rozpravy :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Hlasovanie :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0460

Rozpravy
Streda, 24. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

15. Získanie kontroly nad cenami energie (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Nasledujúcim bodom programu je rozprava na tieto témy:

– otázka na ústne zodpovedanie (O-0082/2008), ktorú predložil Hannes Swoboda v mene skupiny PSE Rade: Získanie kontroly nad cenami energie (B6-0460/2008)

– otázka na ústne zodpovedanie (O-0083/2008), ktorú predložil Hannes Swoboda v mene skupiny PSE, pre Komisiu: Získanie kontroly nad cenami energie (B6-0461/2008)

– otázka na ústne zodpovedanie (O-0089/2008), ktorú predložili Giles Chichester v mene skupiny PPE-DE, Anne Laperrouzová v mene skupiny ALDE, Sophia in ´t Veldová v mene skupiny ALDE a Eugenijus Maldeikis v mene skupiny UEN Rade: Získanie kontroly nad cenami energie (B6-0463/2008)

– otázka na ústne zodpovedanie (O-0090/2008), ktorú predložili Giles Chichester v mene skupiny PPE-DE, Anne Laperrouzová v mene skupiny ALDE, Sophia in ´t Veldová v mene skupiny ALDE a Eugenijus Maldeikis v mene skupiny UEN Komisii: Získanie kontroly nad cenami energie (B6-0465/2008)

– otázka na ústne zodpovedanie (O-0091/2008), ktorú predložili Rebecca Harmsová a Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE Komisii: Získanie kontroly nad cenami energie (B6-0466/2008),

– otázka na ústne zodpovedanie (O-0093/2008), ktorú predložili Esko Seppänen a Ilda Figueiredová v mene skupiny GUE/NGL Rade: Získanie kontroly nad cenami energie (B6-0468/2008),

– otázka na ústne zodpovedanie (O-0094/2008), ktorú predložili Esko Seppänen a Ilda Figueiredová v mene skupiny GUE/NGL Komisii: Získanie kontroly nad cenami energie (B6-0469/2008).

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, autor. (DE) Vážený pán predsedajúci, rád by som srdečne privítal pána komisára a pána ministra Borlooa. Máme množstvo otázok, pretože si úprimne myslíme, že Európska únia venovala príliš málo pozornosti vývoju cien ropy, a to sa vzťahuje na Komisiu a možno aj na Radu. Hoci si pána komisára veľmi vážim, som presvedčený, že v tejto oblasti musíme viac konať.

Dovoľte mi, aby som sa v prvom rade venoval narastajúcim cenám ropy. Pán komisár, vždy som upozorňoval na to, že dochádza k dosahovaniu značných ziskov. Čo sa s nimi deje? V skutočnosti nedochádza k ich investovaniu, napr. do zdrojov alternatívnych energií alebo iných dôležitých investičným projektov. Namiesto toho sa používajú na kúpu akcií a výplatu dividend.

Po druhé, čo sa týka klesajúcich cien ropy, ktoré sa v istej miere tiež vyskytujú, má Komisia prehľad, či majú tieto klesajúce ceny ropy dosah na spotrebiteľa? Obávam sa, že to tak nie je, a bol by som vďačný za vašu odpoveď k tejto otázke.

Do tretice by som rád predniesol otázku nedostatku energie, o ktorej sme už tiež diskutovali v súvislosti so správami, ktoré sme schválili vo výbore. Neexistuje dôvod, prečo by Komisia, nezávisle od budúcich právnych predpisov, nemala zaviesť veľmi praktický balík opatrení týkajúci sa nedostatku energie. Nie je to len opatrenie, ktoré by mohla Komisia prijať, je to tiež opatrenie, ktoré musia samozrejme prijať jednotlivé vlády. V tejto oblasti by sme tiež radi videli viac podnetov od Komisie.

To ma privádza k štvrtému bodu, k otázke týkajúcej sa vonkajšej energetickej politiky a dodávky energie, najmä plynu, čo je téma, ktorej sme sa často venovali. Počul som, že ste boli nedávno v Nigérii. Bolo by zaujímavé vypočuť si, aké podnety boli prijaté v tejto súvislosti.

Vidíme, že projekt Nabucco stagnuje, aby som uviedol len jeden príklad. Američania presadili pre ropu potrubie PTC. Každý tvrdil, že to nebude rentabilné, lenže pri náraste cien ropy v súčasnosti to rentabilné určite je. Jednoducho povedali: „Chceme a potrebujeme to na diverzifikáciu svojich dodávok energie.“

Čo robí Európa? Myslím si, že prístup Európy k dosiahnutiu konkrétnych bodov je príliš nemastný-neslaný a rád by som videl ráznejší a rozhodnejší postup Rady a Komisie pri uskutočňovaní diverzifikácie pre Európu, keďže toto je veľmi dôležité pre naše dodávky energie. Avšak naša skupina sa mimoriadne zaujíma o otázku nedostatku energie a spôsoby jej riešenia, pretože stále ide o veľmi vážny problém v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester, autor. Vážený pán predsedajúci, je mi ľúto, že socialisti sa rozhodli ventilovať svoje staré predsudky k ziskom a sociálnym otázkam, čo je v podstate otázka týkajúca sa ekonomiky a sociálneho dialógu. Je zrejmé, že zvyšovanie cien ropy je pre skutočné hospodárstvo vážne, najmä akákoľvek premenlivosť alebo nestálosť týchto cien, ale spomeňme si na lekcie, z ktorých sme si v 70-tych rokoch minulého storočia vzali ponaučenie. Z tohto poučenia vyplýva, že vyššie ceny podporujú intenzívnejší výskum a rozvoj zdrojov. To zabráni nadmernej spotrebe a zvýši účinnosť. Súhlasím, že otázka nedostatku energie je dôležitá, ale je potrebné sa s ňou popasovať prostredníctvom opatrení sociálneho zabezpečenia, a nie prostredníctvom deformácií trhu, ako je stanovovanie maximálnych cien.

Pamätajme aj na to, že ceny môžu klesať, ako aj stúpať, a že trhy majú vždy tendenciu vyhnať ceny do výšky, než sa ustália na reálnej úrovni. Vytvorenie skutočne konkurencieschopného trhu je nevyhnutným predpokladom na presadzovanie ďalších politických cieľov. Táto cenová problematika zdôrazňuje základy energetickej politiky EÚ a energetickej situácie EÚ – najmä tri piliere: nevyhnutnú potrebu skutočne konkurencieschopných trhov, ktoré zaistia najnižšie ceny a najefektívnejšie služby; zabezpečenie dodávok vzhľadom na našu závislosť od dovážaných palív a konvergenciu cieľov dlhodobej udržateľnosti s ostatnými dvomi prvkami našej politiky. Vyvarujme sa unáhlených rozhodnutí v dôsledku znepokojenia z nárastu cien počas minulého leta a nezabúdajme, že ceny nielen rastú, ale aj klesajú.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, autor. (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán komisár, pán Chichester. Samozrejme, že ceny môžu klesať, rovnako aj stúpať, ale myslím si, že skoro všetci tu prítomní by súhlasili, že pokiaľ vezmeme do úvahy nedostatočné energetické zásoby a ich obmedzenú dostupnosť a rastúcu celosvetovú konkurenciu kvôli prístupu alebo spoločnému využívaniu týchto zdrojov, tak je pravdepodobné, že ceny zostanú dlhodobo veľmi vysoké.

Súčasný vývoj a problémy s nedostatkom energie názorne dokazujú, že na túto situáciu sme doteraz primerane nezareagovali. Podľa môjho názoru sa s vážnymi sociálnymi problémami, ktoré sú spojené s vysokými cenami energie, musíme vyrovnať prostredníctvom sociálnej politiky, ale tiež musíme zo štrukturálneho hľadiska zabezpečiť, aby naše spoločnosti už nemrhali zdrojmi energie. Pán Piebalgs k tejto téme nepochybne niečo povie, keďže už od svojho nástupu do úradu sa touto otázkou intenzívne zaoberá.

Ciele týkajúce sa úspory a účinnosti energie musíme sledovať oveľa dôslednejšie, ako to bolo doteraz. Často sme hovorili o tom, že by sme mali stavať odlišné typy budov, že potrebujeme iné typy výhrevných a chladiacich systémov a úspornejšie elektrické spotrebiče. Kde sú však rozsiahle a koordinované kroky potrebné na využitie hlavného potenciálu, ktorý máme k dispozícii v súvislosti s účinnosťou a úsporou energie?

Ak existuje nejaká oblasť, kde potrebujeme istú formu vzorového európskeho plánu alebo národných plánov, tak je to práve táto oblasť. Podľa môjho názoru by sa mali štrukturálne fondy, Kohézny fond a programy Európskej investičnej banky atď. spoločne využiť na sledovanie cieľov, ktoré ste vy, pán Piebalgs, opakovane predložili pred tromi rokmi.

Ak sa pozrieme, napr. na súčasnú rozpravu o cenách ropy a na návrhy predložené v tomto Parlamente za účelom pribrzdenia postupu Komisie, ktorá predsa len požadovala výrobu úsporných áut, mali by sme si položiť otázku, či bola myšlienka, že ceny zostanú dlhodobo vysoké, skutočne braná vážne.

Pán komisár, rada by som vás povzbudila, aby ste svoje predchádzajúce návrhy týkajúce sa účinnosti a úspory energie zahrnuli do hlavnej časti strategického prieskumu energetickej politiky, pretože táto oblasť určí, či robíme správnu vec pre naše spoločnosti a či slúžime ich potrebám v období trvale vysokých cien.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, autor. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán Borloo, pán komisár, dámy a páni, zvýšenie cien energie má všetky formy negatívnych dosahov, najzreteľnejší je nárast životných nákladov našich spoluobčanov. Toto znova ilustruje, akí závislí sme od energie. Sú potrebné rôzne kroky, ak chceme obmedziť výkyvy cien energie, a najmä znížiť ceny.

V tejto súvislosti mám tri návrhy. Prvý krok sa týka hospodárskeho riadenia cien energie. Toto musíme urobiť hneď teraz, inými slovami, členské štáty musia vytvoriť finančné mechanizmy, pomocou ktorých by bolo možné faktor rastúcich cien odstrániť z rozpočtov podnikov a tiež z rozpočtov domácností. Musia tiež presadzovať sociálne opatrenia v boji s nedostatkom energie v domácnostiach s nízkym príjmom.

Po druhé, je potrebné upraviť ceny, ktoré sa účtujú za dovážanú energiu. Čo navrhujete, aby Európska únia mohla pri rokovaniach s producentskými štátmi hovoriť „jedným hlasom“ – a ľudia vždy vyzývajú na „hovorenie jedným hlasom“ – a aby sa teda všetky tieto susedské politiky a dohody o partnerstve konečne náležite zamerali na oblasť energetiky? Dovoľte mi, aby som predložil, možno naivné, riešenie, ktoré by mohlo pomôcť uvoľniť vzťahy pri našich rokovaniach s Ruskom. Prečo by sme nemohli prepojiť projekt plynového potrubia Nabucco s projektom South Stream? Možno by to aspoň trochu pomohlo k upokojeniu situácie.

Tretím krokom je zníženie dovozu alebo jeho úplné zastavenie, čo by bolo ideálnym riešením. Na to, aby sme to mohli dosiahnuť, musíme prerušiť symbiotické spojenie medzi stúpajúcim rastom a stúpajúcou spotrebou energie. Je veľmi dôležité, aby rast automaticky nevytváral úmerný nárast spotreby energie. Samozrejme, že potrebujeme vyvinúť obnoviteľné formy energie s nízkymi hodnotami emisií CO2 a správa, ktorú predkladá náš kolega, pán Turmes, je krokom týmto smerom. Účinnosť energie tiež znamená úsporu energie, a to v súčasnosti nerobíme v dostatočnom meradle. Texty, ktoré tu budú predložené, sú preto dosť oneskorené. Musíme sa zamerať na materiálne a technologické kapacity uskladnenia energie a, samozrejme, na tie prvky, ktoré slúžia ako prostriedky spotreby energie.

Pán Borloo, môžete nám povedať, či dúfate, že klimaticko-energetický balík bude prijatý v nasledujúcich týždňoch? Čo by sa muselo stať, kým sa nezavedie tento ambiciózny balík zameraný na splnenie týchto rôznych cieľov?

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen, autor. (FI) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, v kompromisnom uznesení je význam špekulácií pre rast nákladov energie vylúčený z cien energie. Virtuálna ropa sa však na trhoch derivátov predáva za šesťnásobok ceny reálnej ropy. Cena elektrickej energie je tiež viazaná na trh cenných papierov: virtuálna elektrická energia sa na trhu s energiou predáva za vyššiu cenu, ako je cena reálnej elektrickej energie a na Európskej energetickej burze stojí päťnásobne viac.

Existujú rozsiahle dôkazy o podvodoch na trhu s mimoburzovými derivátmi, ktorý samotné burzy cenných papierov neregulujú a nemonitorujú. Harmonizácia elektrickej energie bude automaticky viesť ku klesajúcim ziskom veľkých spoločností a do roku 2013 obchodovanie s emisiami mnohonásobne zväčší priestor pre špekulácie.

Na trhoch s derivátmi elektrickej energie sú spotrebitelia nútení platiť cenu za špekulácie rovnako, ako to bolo na trhu s rizikovými hypotékami v Spojených štátoch: zisky sa privatizovali a straty sa zoštátňujú. Kapitalizmus je kasíno, kde je cena elektrickej energie lotériou na burzách cenných papierov. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, úradujúci predseda Rady.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, po tom, ako som si vypočul rôzne otázky, ktoré kladie takmer každý, dovoľte mi, aby som pridal niekoľko vlastných pripomienok.

Prvá pripomienka sa týka nepredvídateľného postupu, ktorým sa menia ceny: v jednom okamihu je to 10 USD, prednedávnom to bolo 140, teraz je cena opäť na hodnote 100 USD. V skutočnosti sa zdá, že sa narušil vzťah medzi spôsobom, akým sa oceňuje samotný produkt, a finančným trhom, ktorý je založený na tej istej komodite. Z dlhodobého hľadiska je podľa mňa zrejmé, že špekulanti tu vždy budú, pokiaľ sa budeme domnievať, že potreby globálnej energetiky, ktoré stále narastajú, nemusia byť založené na novej kombinácii zdrojov energie, ktorá bude menej závislá od uhľovodíkov.

Okrem toho som si všimol, že spoločný odkaz na stretnutí všetkých producentských a spotrebiteľských krajín v Jeddahu koncom júna, ktorého som sa zúčastnil spolu s pánom komisárom Piebalgsom, bol absolútne jasný. Očakávania boli nepochybné: hlavné spotrebiteľské krajiny musia dať jasne najavo svoj zámer zmeniť kombináciu zdrojov energie, zaviesť opatrenia na zvýšenie účinnosti energie a znížiť svoju závislosť od uhľovodíkov. Samotní výrobcovia s tým súhlasia. Myslím si, že toto je podstata nadchádzajúceho klimaticko-energetického balíka a verím, že 500 miliónov európskych spotrebiteľov hovorí: vyrábajme viac energie lokálne, dosiahnime väčšiu sebestačnosť v zásobovaní energiou a zabezpečme priamejšie prepojenie medzi výrobcami a spotrebiteľmi.

Z uvedeného vyplýva, že z krátkodobého hľadiska je potrebné vyriešiť rôzne regulačné problémy vrátane prístupu k informáciám o komerčných zásobách a nemyslia sa tým len strategické zásoby. Robia to Spojené štáty, robí to Japonsko. Komisia bola požiadaná, aby o tom uvažovala. Verím, že do konca októbra alebo začiatku novembra predloží Komisia návrh, aby sa čo najskôr zabezpečila väčšia transparentnosť v tejto oblasti. No zo strednodobého a dlhodobého hľadiska je najúčinnejšou reakciou dobrá stratégia energetickej sebestačnosti a kombinácia rôznych zdrojov energie.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, myslím si, že tieto otázky prichádzajú v pravý čas a táto rozprava je veľmi dôležitá. V súčasnosti Komisia dokončuje Druhý strategický prieskum energetickej politiky, ktorý sa tiež zakladá na rozpravách v tomto Parlamente. Očakávam, že tento Druhý strategický prieskum energetickej politiky bude prijatý v novembri a bude zahŕňať predovšetkým témy, o ktorých sme dnes hovorili.

Z dôvodu ratifikácie Lisabonskej zmluvy však môžeme v rámci strategického prieskumu energetickej politiky predložiť v každom prípade len obmedzené návrhy, pretože v nej je článok o energetike, ktorý by mohol poskytnúť väčšiu príležitosť na vypracovanie koordinovanej reakcie. Ale stále môžeme urobiť dosť.

Komisia takisto zastáva názor, že ceny ropy pravdepodobne zostanú strednodobo a dlhodobo na vysokej úrovni. Dôvodom tejto prognózy je premenlivosť na denných trhoch. Dokonca aj teraz, keď je cena ropy na úrovni 106 alebo 110 USD za barel, čo je oveľa menej ako prednedávnom na úrovni 145 USD, sa dá vývoj kvôli dennej premenlivosti len pomerne ťažko predpovedať a má v každom prípade závažný, ďalekosiahly dosah a je potrebné reagovať.

Hoci zreteľne existuje potreba krátkodobých opatrení zo strany členských štátov na zmiernenie dosahu na najzraniteľnejšie domácnosti, hlavná politická reakcia by sa mala zamerať na uľahčenie prechodu k výrazne udržateľnejším postupom pri výrobe a spotrebe energie. Inými slovami, presadzovať náš cieľ transformácie na energeticky efektívne hospodárstvo s nízkou spotrebou uhľovodíkov. Aby sa tak stalo, bude nevyhnutné presadzovať návrhy Komisie týkajúce sa energetickej a klimatickej politiky v nadväznosti na politické záväzky Európskej rady.

K štrukturálnym reformám. Je dôležité zdôrazniť, že čelíme nielen zvyšovaniu ceny ropy, ale aj ceny energie: týka sa to tiež uhlia, rovnako sa to týka aj plynu a výsledkom je aj vplyv na ceny elektrickej energie. Vzťahy medzi týmito cenami súvisia s cenovou štruktúrou: napríklad zmluvy o dodávkach plynu často používajú benchmarky ceny ropy, výroba elektrickej energie spaľovaním plynu je čoraz okrajovejšia, z čoho vyplýva stanovovanie cien. Preto si myslím, že je veľmi dôležité riešiť nielen problematiku cien ropy, ale všetkých odvetví. Situácia jasne posilňuje potrebu podporovať hospodársku súťaž v celom energetickom odvetví. To je dôvod, prečo by som znova chcel zdôrazniť dôležitosť rýchleho dosiahnutia dohody o treťom balíku o vnútornom trhu s energiou.

Európa si môže a musí vytvoriť vlastné silné stránky, aby mohla zvládnuť rýchlo sa meniace celosvetové energetické hospodárstvo. Odpoveďou je riadne fungujúci, plne prepojený a konkurencieschopný vnútorný trh celej EÚ. Toto zmenší zraniteľnosť Európy voči prerušeniu dodávok energie a uľahčí spoluprácu s výrobcami energie a tranzitnými krajinami. Solidaritu medzi členskými štátmi v čase krízy umožnia európske siete.

Čo sa týka európskych energetických ropných zásob, pripravili sme práve legislatívu, ktorá sa jasne zameria na dve veci: po prvé, tieto ropné zásoby budú v čase krízy vždy prístupné a jednoducho využiteľné, a po druhé, ide o otázku stanovenia priorít, transparentnosti a podávania týždenných správ o komerčných zásobách. Hoci nie sme najväčším spotrebiteľom ropy na svete, sme v tomto ohľade schopní ovplyvniť transparentnosť na trhu a znížiť premenlivosť a úroveň špekulácií na trhu.

Špekulácie sú skutočne problémom. Urobili sme analýzu. Dostupné dôkazy svedčia o tom, že ponuka a dopyt sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi ceny ropy a že tieto základné parametre sú nastavené na udržanie vysokých cien v budúcnosti. Súčasne však budeme pokračovať v analyzovaní rozsahu vplyvu špekulácií v určitom momente a či skutočne existuje možnosť zníženia volatility a zabezpečenia lepšieho dohľadu na energetickom trhu.

V každom prípade je úplne jasné, že transparentnosť na ropných trhoch, čo sa týka zmlúv a príslušných finančných nástrojov a základných parametrov, je nevyhnutnosťou. Rád by som povedal, že Komisia a národné protimonopolné úrady bojujú proti správaniu obmedzujúcemu hospodársku súťaž. Týmto spôsobom môžeme preniesť zmeny cien ropy na spotrebiteľov, pretože spotrebitelia používajú spracované produkty. Komisia v tomto ohľade vynaloží dodatočné úsilie a mnohé protimonopolné úrady v členských štátoch už začali skúmať otázku, kedy a ako rýchlo sa zmeny ceny ropy prenesú na spotrebiteľov. Túto problematiku sledujeme. Zároveň je úplne jasné, že sú rozdiely medzi rôznymi členskými štátmi, pretože existujú odlišné stratégie zaisťovania zdrojov a dodávok pre zainteresované spoločnosti. V niektorých krajinách tiež existujú zmesi biopalív, ktoré taktiež ovplyvňujú rýchlosť možnosti zmeny cien podľa ceny ropy. A to by malo byť, samozrejme, v centre pozornosti všetkých protimonopolných úradov.

Účinnosť energie, obnoviteľné zdroje a diverzifikácia: je úplne jasné, že naše ústredné témy sú v energetickej a klimatickej politike a táto bude prioritou v strategickom prieskume energetickej politiky.

Dôležitý európsky právny rámec je už v platnosti. Okrem toho je tu ešte veľa opatrení, ktoré sa uskutočňujú v rámci súčasného akčného plánu energetickej účinnosti vrátane legislatívnych iniciatív a zámerov. A tiež sú tu podporné kroky, napr. v rámci európskeho programu pod názvom Inteligentná energia.

Čo sa týka existujúcej legislatívy EÚ, najdôležitejšia je implementácia. Ambiciózny cieľ zameraný na úsporu energie do roku 2020 nemôže byť dosiahnutý bez primeranej transpozície členskými štátmi. Komisia rázne iniciuje konanie proti porušovaniu pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty skutočne zavádzali existujúce právne predpisy EÚ.

Tento rok Komisia taktiež prijme balík návrhov o energetickej účinnosti. Toto bude zahŕňať oznámenie s rozsiahlym prehľadom ambícií Komisie v oblasti účinnosti energie, ako aj legislatívne a politické podnety, najmä hlavné návrhy na ambicióznu modifikáciu smernice o energetickej hospodárnosti budov, ako aj modifikáciu smernice o uvádzaní spotreby energie na štítkoch, aby bolo zabezpečené účinnejšie a dynamickejšie označovanie. Netreba pripomínať, že pokračujúce vysoké ceny energie ďalej potvrdzujú potrebu konania v tejto oblasti. Európska investičná banka sa tiež zreteľne angažuje v tejto oblasti.

Pri analýze vhodnej reakcie na situáciu vysokej ceny ropy Európska rada zdôrazňuje dôležitosť udržateľného a primeraného daňového rámca.

EÚ a jej členské štáty majú k dispozícii značný priestor na systematickejšie a účinnejšie využitie zdaňovania na stimuláciu úspor energie. Komisia plánuje predložiť návrhy a odporúčania na nákladovo efektívne využívanie zdaňovania a špecifických daňových stimulov vrátane zníženej DPH, aby podporila dopyt a ponuku energeticky účinného tovaru a služieb.

Okrem toho Komisia vo svojom prehľade smernice o energetickej dani preskúma, ako môže stimulovaním účinnosti energie a znižovania emisií zlepšiť podporu energetickej a klimatickej politiky EÚ. Čoraz rozšírenejšie a systematickejšie využívanie cestného mýta, spolu so zásadami oznámenia Komisie o ekologizácii dopravy, by podporilo zmenu k transparentnejším pravidlám energetickej účinnosti.

Čo sa týka financovania technológií a výskumu alternatívnych zdrojov energie, dovoľte mi, aby som vás upozornil na skutočnosť, že sme vo fáze prípravy oznámenia o financovaní technológií s nízkou emisiou uhlíka v nadväznosti na európsky strategický plán pre energetické technológie. Oznámenie bude analyzovať potrebu zdrojov na dlhodobý výskum a vývoj, rozsiahle demonštračné projekty a začiatočnú fázu komercializácie. Zvažujeme opatrenia na čo najlepšie využívanie verejných investícií, aby sme prilákali dodatočné súkromné investície, ako je vytvorenie osobitného zariadenia pre rozsiahle demonštračné projekty. To by mohlo byť založené na existujúcich nástrojoch, ako napríklad na finančnom nástroji rozloženia rizika, spoločnej iniciatívy Komisie a Európskej investičnej banky. Komisia tiež podporuje členské štáty, aby využívali národné zdroje, napr. potenciálne zdroje, ktoré by sa dali získať prostredníctvom obchodovania s emisnými kvótami v revidovanom systéme obchodovania s emisiami (ETS).

Čo sa týka energetickej bezpečnosti a aspektov zahraničnej politiky, vraciam sa k myšlienke, že Európa môže a musí posilniť vlastné silné stránky, aby obstála v rýchlo sa meniacom globálnom energetickom hospodárstve. Vnútorná a vonkajšia politika v energetike sa navzájom dopĺňajú. Čím silnejší bude spoločný európsky energetický trh, tým odolnejší bude voči externým dodávateľom energie. Usilujeme sa o diverzifikáciu s krajinami ako Azerbajdžan, Turkménsko, Egypt, Irak, Nigéria, ale je jasné, že tiež podporujeme predvídateľné vzťahy so súčasnými dodávateľmi, ako napr. s Ruskom, a istotne sa zaoberáme intenzívne možnosťou, že Nórsko by mohlo zvýšiť dodávky na trh, pretože je úplne zrejmé, že európsky trh je pre dodávateľov lákavý. Nemali by sme sa obávať, že nebudeme mať plyn, ale skutočne by sme mali pracovať na konkurencieschopných dodávkach na európsky trh a vyhýbať sa situácii, keď by sme mohli byť vydieraní cenami.

K otázke podpory rozvojových krajín dovážajúcich ropu. Vzhľadom na silný vplyv prístupu a ceny energie na rozvoj a zmenu globálnej klímy je spolupráca v oblasti energetiky v rámci našich aktivít rozvojovej pomoci čoraz dôležitejšia. To bola ústredná téma návštevy Africkej únie a niekoľkých afrických štátov, ktorú som absolvoval začiatkom tohto mesiaca spolu s pánom komisárom Michelom. Investujeme značné prostriedky na podporu rozvoja týchto štátov, nielen aby sme odstránili nedostatok energie, ale im aj dodali čisté a nové zdroje energie.

Čo sa týka makroekonomických a sociálnych aspektov, nárast ceny ropy určite zaťaží spotrebiteľov a určité odvetvia hospodárstva, ktoré čelia náročným prispôsobovacím procesom. Väčšina členských štátov okamžite podnikla alebo v súčasnosti zvažuje krátkodobé opatrenia v reakcii na nedávne zvýšenie cien energie. Väčšina týchto politík sa v súlade so závermi Európskej rady zameriava na zraniteľné domácnosti. Niektoré členské štáty už zaviedli alebo prediskutovali dočasné opatrenia zamerané na konkrétne odvetvia.

Keďže sa očakáva, že vysoké ceny energie budú dlhodobo pretrvávať, je dôležité, aby sa politické opatrenia zameriavali na uľahčenie štrukturálnych zmien smerom k dlhodobo udržateľnejším modelov výroby, prepravy a spotreby. Toto taktiež poukazuje na dôležitosť flexibilných trhov produktov a práce, lisabonského programu, na význam prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami uhlíka a vysokou energetickou účinnosťou.

Myslím si však, že na tieto otázky neexistuje len jedna možná odpoveď. Napriek tomu je rámec, ktorý navrhujeme s balíkom o energetike a klimatických zmenách a balíkom vnútorného energetického trhu, hlavnou prioritou, pretože čím skôr bude prijatý, tým silnejší budeme a tiež bude väčšia konkurencia a nižšie spotrebiteľské ceny. Zároveň by sme mali byť otvorení a úprimní a povedať ľuďom: neočakávajte, že sa ceny ropy vrátia na úroveň 20 USD za barel. To znamená, že každý z nás by mal taktiež zmeniť svoje správanie, pretože naše správanie je súčasťou problematiky a myslím si, že v našom každodennom živote by sme tomu mali venovať skutočnú pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek, v mene skupiny PPE-DE. (PL) Vážený pán predsedajúci, čelíme dvom odlišným problémom. Prvý sa týka ceny ropy a plynu. Únia dováža väčšinu vyššie uvedených zdrojov. Druhý sa týka ceny elektrickej energie.

Čo sa týka prvého bodu, rád by som povedal, že ceny ropy a plynu by mohli klesnúť, ak sa trhovým silám podrobia aj výrobcovia, nielen spotrebitelia. Toto je predmetom rokovaní Únie s Ruskom, štátmi severnej Afriky a s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Taktiež musíme podstatne zlepšiť účinnosť a úsporu energie. Je našou povinnosťou urobiť to a táto úloha by mala byť našou prioritou. Diskutovali sme o tom už dlhú dobu. Musíme tiež zlepšiť využívanie obnoviteľnej energie, keďže využíva naše domáce zdroje. Pre naše účely to však určite nebude stačiť. Zostáva nám teda naše uhlie a naša jadrová energia. Ak chceme zabrániť drastickému zvyšovaniu ceny, nemôžeme si dovoliť ignorovať ani jeden z tých dvoch zdrojov energie.

Toto vedie k druhému bodu, a to k elektrickej energii. Cenu elektrickej energie by bolo možné znížiť rozhodným úsilím o vytvorenie spoločného európskeho trhu s energiou. Je potrebné rýchle zavedenie tretieho energetického balíka. Ceny elektrickej energie môžeme tiež kontrolovať prostredníctvom citlivej a postupnej implementácie klimaticko-energetického balíka. To je dôležité najmä pre odvetvie elektrickej energie. V súvislosti s druhým balíkom je dôležité zvážiť benchmarking alebo postupné zavádzanie opatrení do smernice o systéme obchodovania s emisiami.

Rád by som sa poďakoval Komisii za tvrdú prácu na týchto otázkach a autorom uznesenia za nastolenie tejto témy.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels, v mene skupiny PSE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, 2. januára 2008 ponúkol Richard Arens, obchodník burzy Nymex, 100 000 USD za zásielku 1000 barelov ropy. Cena za barel ropy prvýkrát dosiahla úroveň 100 USD. Obchodník na túto transakciu vynaložil okolo 5 000 USD. Okamžite ropu predal ďalej a týmto akceptoval stratu vo výške 800 USD. Bola to malá strata, ktorú náležite oslávil so svojimi kolegami ako prvý, kto prelomil psychologickú hranicu 100 USD za barel.

V nasledujúcich mesiacoch obchodníci z New Yorku často oslavovali rekordy. Dňa 14. júla dosiahla cena ropy úroveň 148 USD za barel. Hoci už ceny znova klesajú, došlo k veľkým škodám. Explózia cien ropy spustila kolo špekulácií so surovinami vrátane potravín.

Celosvetové hospodárstvo nemôže fungovať bez trhov, ale nie je prijateľné, aby finančný svet holdoval divokým obchodným špekuláciám, ktorých miesto je skôr v kasínach. Obchodník z New Yorku prostredníctvom páky v podobe obyčajných 5 000 USD úspešne vyvolal vlnu špekulácií s ropou, ktorá spôsobila zmätok v celom svetovom hospodárstve. Burzové orgány konečne zastavili tieto rýdze špekulácie tým, že aspoň dočasne zakázali obchodníkom predaj akcií, ktoré nevlastnili. Tento postup je známy ako „nekrytý predaj nakrátko“ (naked short selling). Ak chceme zabrániť týmto nezdravým praktikám, tak potrebujeme absolútne striktné predpisy, a nie dočasné pravidlá. Preto musíme byť dôslednejší pri kontrole riskantných obchodov špekulantov. Senát Spojených štátov rokuje o návrhu, aby obchodník pri každej transakcii musel vynaložiť aspoň 25 % z celkovej investície. Týmto by sa predišlo mnohým rizikovým špekuláciám, ktoré nie sú v súčasnosti založené na veľmi nízkych sumách.

Suma peňazí, ktorá bola investovaná len do samotného trhu so surovinami v USA, sa v priebehu posledných štyroch rokov desaťnásobne zvýšila. Cenový index 25 hlavných komodít prudko narástol o viac ako 200 %. Úrovne cien už nie sú závislé od reálnych dodávok a efektívneho dopytu po surovinách, ale od špekulačných mechanizmov finančných trhov. V priebehu prvých šiestich mesiacov tohto roka sa na americkom ropnom trhu uskutočnilo 60 % obchodov s virtuálnou ropou, ktorá bola opakovane kupovaná a predávaná. Burza už dávno nie je prostriedkom na reguláciu komplexnej interakcie medzi dostupnou ponukou a aktuálnym dopytom, ale stala sa miestom, kde sa uzatvárajú stávky na finančné produkty, ktorých zložitosť nechápu do dôsledkov ani zástupcovia finančných spoločností. Jediná vec, na ktorej obchodníkom a ich šéfom záleží, je bonus. Všetci títo „zlatí chlapci“ z tohto globálneho kasína si naplnili vrecká miliónmi, pričom prišli o miliardy patriace ich klientom. Zisky sa zinkasovali, zatiaľ čo straty teraz zoštátňujú. Americkí daňoví poplatníci budú musieť zaplatiť viac ako 1 000 miliárd USD, aby splatili zlé úvery finančného sveta. To je sedemnásobok celkového rozpočtu EÚ.

Aj v Európe poklesla kúpna sila, úvery sú drahšie a vynára sa recesia. Komisia a národné vlády vždy odmietali prílišnú reguláciu finančných trhov, ktoré boli uznávané pre svoju výkonnosť. Avšak po totálnom kolapse týchto finančných géniov musia teraz verejné orgány rýchlo konať a zaviesť prísnejšie pravidlá a účinné opatrenia, aby predišli divokým špekuláciám prebiehajúcim na trhoch vrátane trhu s ropou.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, v mene skupiny UEN. Vážený pán predsedajúci, vítam skutočnosť, že táto rozprava zahŕňa ceny všetkých energií, nielen cenu ropy, ktorá je samozrejme hlavnou záležitosťou. Nielen ropa utrpela za posledný rok cenový šok: cena uhlia a plynu rastie rovnako rýchlo ako cena ropy, ak nie rýchlejšie. Najviac postihnutí sú, ako vždy, spotrebitelia.

Stupňovanie cien energie spôsobuje veľký tlak na rozpočet priemerného spotrebiteľa. Je na nás, zástupcoch ľudí na politickej úrovni, aby sme zaviedli postupy, ktoré zabezpečia dlhodobé dodávky palív za rozumnú cenu. Ako to však môžeme dosiahnuť, keď sa palivové zdroje postupne vyčerpávajú? Mali by sme sa vo väčšej miere zamerať na obnoviteľnú energiu a jej zdroje. Mali by sme viac skúmať alternatívne zdroje týchto surovín a investovať do nich. Toto rozhodne nie je nová myšlienka, avšak doteraz sme v tejto veci neurobili dosť. Máme povinnosť voči európskym občanom a v záujme nášho životného prostredia je, aby sme naše slová premenili na činy.

Ochrana životného prostredia a finančný blahobyt spotrebiteľa sú ciele, ktoré sa vzájomne nevylučujú. Tým, že vynaložíme viac peňazí, času a zdrojov v oblasti obnoviteľnej energie, môžeme dosiahnuť oboje a môžeme zabezpečiť dlhodobo udržateľné dodávky energie pre budúcnosť.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán Goebbels má úplnú pravdu v tom, že sa vo veľkom špekuluje s cenami ropy a páni Borloo a Piebalgs povedali vlastne to isté. Skupina zelených, Socialistická skupina a Zjednotená ľavica predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby sa naše uznesenie zameralo na túto otázku a dúfam, že pravicoví poslanci, ktorí dnes tlieskali plánu opatrení na boj proti divokým špekuláciám na trhu s ropou – pričom tento potlesk ma veľmi teší – budú zajtra za naše pozmeňovacie návrhy hlasovať. Bolo by absurdné, ak by tento Parlament hlasoval za uznesenie, ktoré by sa nezaoberalo témou nadmerných špekulácií na trhoch s ropou.

Druhou dôležitou otázkou je sociálna stránka. Musíme pomôcť najchudobnejším členom našej spoločnosti prekonať túto situáciu. Čo sa mňa týka, navrhoval by som cielenú pomoc. Bolo by lepšie dať chudobnejším domácnostiam 100 eur, ako predkladať tzv. dobré plány, ako napr. zníženie DPH. Tento názor, ktorý je taký blízky pánovi Sarkozymu, Parlament zajtra určite odmietne, pretože by sme skôr podporili pána Borlooa, ktorý podporuje systém bonus-malus, tým, že poskytneme občanom prístup k službám a domácim spotrebičom s nižšou spotrebou energie.

Dovoľte mi posledné dve pripomienky. Po prvé, otázku prideľovania zdrojov budeme schopní riešiť len vtedy, ak budeme napredovať v oblasti riadenia energetiky a obnoviteľných zdrojov energie. Rád by som sa opýtal pána komisára, či sa chce Komisia znova zosmiešniť predložením strategického dokumentu o energetike a energetickej bezpečnosti, ktorý sa nebude zaoberať otázkou dopravy? O doprave sa nehovorí ani v jednom návrhu, ktorý som videl. To je absurdné, pretože Európa je najviac závislá od ropy, nie od plynu, a vo vašich dokumentoch o tom nie je ani zmienka.

A teraz posledná pripomienka smerom k pánovi Borloovi: Výbor stálych zástupcov dnes viedol rozpravu o obnoviteľných zdrojoch energie a čo sa mňa týka, už nerozumiem postupu francúzskeho predsedníctva. Podkopávate záležitosti doložkou rendez-vous vrátane akčného plánu energetickej úspory vo výške 20 %. Našťastie, tento návrh bol dnes zamietnutý väčšinou členských štátov. Rád by som preto priamo vyzval francúzske predsedníctvo: prestaňte ohrozovať túto smernicu, pretože je to veľmi dôležitý dokument.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI). - (SK) Európa má významnú možnosť ovplyvňovať ceny energie, a to dostatočnou produkciou vlastnej energie založenej na inej báze, než sú ropa a plyn. Ide však Európa touto cestou?

V 80-tych rokoch Slovensko a Maďarsko začali spoločnú výstavbu vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Neskôr Maďarsko od výstavby odskočilo a vodné dielo dokončilo Slovensko samo. Miesto výroby špičkovej energie výsledkom bol medzinárodný arbitrážny spor, ktorého závery však maďarská strana neplní.

V 90-tych rokoch Slovensko investovalo značné prostriedky do zvýšenia bezpečnosti a predĺženia životnosti jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Splnenie bezpečnostných štandardov potvrdila Medzinárodná atómová komisia. V rámci prístupového procesu do Európskej únie však bolo Slovensko donútené predčasne uzatvoriť dva bloky tejto elektrárne.

Dnes Európska komisia posudzuje otázku dostavby rozostavaných dvoch blokov jadrovej elektrárne Mochovce. Prvé dva bloky už bezpečne a efektívne pracujú. Európska komisia si však s odpoveďou dáva načas. Príklad Slovenska ukazuje, že zámer zvýšenia vlastnej produkcie, a tým kontroly cien energie v Európe, je zatiaľ veľmi vzdialený.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, nárast cien ropy v tomto roku je vážnym škandálom, ktorý zasahuje domácnosti s najnižším príjmom v Európe. Z politického hľadiska si to vyžaduje odpovede, ako aj prispôsobenie sa ekologickému hospodárstvu, plán výstavby potrubí a energetický balík. V každom prípade sa musíme pustiť do boja proti ropným kartelom.

V súčasnosti fungujú dva ropné kartely na úkor európskych občanov.

Jedným je medzinárodný ropný kartel, voči ktorému nevystupujeme jednotne, alebo voči nemu nevystupujeme vôbec, pretože keď OPEC koná, nezdá sa, že by bral ohľady na nátlak zo strany EÚ.

Na samotnom európskom trhu existuje druhý kartel, pán komisár. Váš kolega, komisár zodpovedný za hospodársku súťaž, to stále sleduje bez toho, aby zasiahol. Myslím si, že okrem otázky nelegálneho obchodovania, ktorú celkom správne predniesol pán Goebbels, musíme riešiť nedostatok transparentnosti na vnútornom trhu ropných produktov. Toto je vynikajúca príležitosť pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodársku súťaž, od ktorého očakávame isté kroky v záujme občanov, keďže, ak sa nemýlim, politika hospodárskej súťaže zostáva v právomoci Spoločenstva.

Ak budeme mať potom ťažkosti s OPEC-om, implementujme politiku hospodárskej súťaže v rámci EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Eluned Morgan (PSE). - Vážený pán predsedajúci, spôsob, akým EÚ vyrába a spotrebúva energiu, podstúpi radikálne zmeny. Je to založené na trojstupňovej stratégii Komisie: bezpečnosť dodávok, dlhodobá udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Komisia však vypustila zásadnú časť tento dôležitej rozpravy, a to otázku cenovej dostupnosti.

Od zverejnenia zelenej knihy o energetike Socialistická skupina v tomto Parlamente žiadala, aby sa do centra pozornosti dostali spotrebitelia. Chceme, aby bola energetická chudoba súčasťou tejto rozpravy. V EÚ doposiaľ neexistujú národné definície a neprebieha ani zber údajov, a preto nemáme predstavu o rozsahu tohto problému. Vieme, že ceny energie sa zvýšili exponenciálnym spôsobom a najväčší dosah majú na tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti.

Chcel by som Radu upozorniť, že pri rokovaniach o smerniciach týkajúcich sa elektrickej energie a plynu, ktoré sa čoskoro začnú, bude otázka energetickej chudoby základom našej dohody. Nebudeme sa miešať do vašich právomocí. Čo sa tohto týka, žiadame o vnútroštátne opatrenia, nie o opatrenia Spoločenstva, ale očakávame opatrenia týkajúce sa energetickej chudoby v prospech najchudobnejších občanov v EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, trúfam si povedať, že pravdepodobne nikto nedokáže v priebehu minúty a pár sekúnd povedať, ako zamedziť stúpaniu cien energie. Stručne si zhrňme situáciu: v prvom rade potrebujeme sociálnu politiku na národnej úrovni v prospech najzraniteľnejších skupín a malých podnikov, ako sú napríklad rybári, ale tiež verejných orgánov. Preto som zástancom plánovaných sociálnych opatrení, o ktorých hovoril pán Turmes. Ďalej potrebuje odlišnú politiku voči producentským kartelom a krajinám, ako povedal pán Buzek a možno aj ostatní. Toto je bezpochyby dôležité.

Rád by som zdôraznil ďalší aspekt, na ktorý často zabúdame. Ide o otázku spotrebnej dane. Ak by maximálna cena, ktorú môže vláda účtovať za pohonné látky, bola obmedzená, spotrebná daň by sa automaticky prispôsobila tomuto stropu bez toho, aby boli porušené princípy subsidiarity v oblasti daňovej politiky alebo zákony o voľnej hospodárskej súťaži. Prečo by sme túto myšlienku nemali zvážiť? Zdá sa mi, že pán Piebalgs naznačil, že uprednostňuje niečo podobné.

Podľa môjho názoru vo všeobecnosti potrebujeme stratégiu na odmeňovanie tých, ktorí spotrebúvajú menej a penalizáciu tých, ktorí spotrebúvajú viac: inými slovami, stratégiu, ktorá odmeňuje energetickú účinnosť. Tiež však potrebujeme opatrenia na kontrolu špekulácií, ktoré zatiaľ neboli prijaté, a obojsmernú úpravu maloobchodných cien a výrobných nákladov.

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE-DE). - (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vývoj cien energie smeruje k priškrteniu ekonomiky a zníženiu kúpnej sily rodín, ktoré sledujú neustále zvyšovanie účtov za energiu.

V tejto novej súvislosti je očividné prepojenie medzi cenami energie a zahraničnou politikou, a teda aj väčším politickým vplyvom producentských krajín. Je jasné, že Európa musí uskutočniť krátkodobý plán založený na urýchlenom využití obnoviteľných zdrojov energie, podpore a hľadaní nových spôsobov využívania prírodnej, čistej energie a výstavbe nových potrubí. Preto je tiež dôležité zväčšiť naše zásoby ropy a plynu.

Toto všetko však nestačí, potrebujeme nové iniciatívy. Rád by som zdôraznil dva návrhy, ktoré počas uplynulých týždňov predložil premiér Berlusconi: stretnutie všetkých štátov nakupujúcich energiu, a teda stanovenie maximálnej ceny a spustenie rozsiahleho plánu pre atómové elektrárne. Pán komisár, mohla by Komisia zareagovať na tieto dva návrhy? Okrem toho, keď vysvetľuje svoju stratégiu pri mapovaní rôznych budúcich možností súvisiacich s dodávkami, môžete nám povedať, ak o tom máte informácie, či dochádza k finančným špekuláciám a čo s tým Komisia zamýšľa urobiť?

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna (PSE). - (FI) Vážený pán predsedajúci, toto uznesenie je dôležité a máme naň vlastný názor. Táto situácia je búrlivá ako Bermudský trojuholník a závislosť, klimatické problémy a ceny, ktoré chudobní nie sú schopní platiť, víria hladinu. A nesmieme zabudnúť na špekulantov a ceny potravín.

Šetrenie energiou je nevyhnutné a najúčinnejšie riešenie, ktoré poznáme. Uhlíková stopa chudobných je nepatrná v porovnaní so stopou bohatých, ktorí nemajú v úmysle ju zmenšovať, ale sú jednoducho pripravení zaplatiť viac.

Mali by sme preto v tejto situácii zaviesť legislatívu týkajúcu sa progresívneho zdaňovania energie? Tí, ktorí si to môžu dovoliť, budú platiť za energiu relatívne viac. Alebo by sme mali zaviesť vyššiu cenu na tovary, ktoré spotrebúvajú veľa energie, alebo služby, ktoré ňou plytvajú? Špekulantov je potrebné dostať pod kontrolu. Hovoríme o dlhodobo udržateľnom vývoji: jeho hrdinami sú energeticky chudobné štáty a ich situáciu je potrebné dlhodobo plánovať. To je náš zásadný názor.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Vážený pán predsedajúci, medzi projektmi, ktoré EÚ podporuje, je jednotný trh s elektrickou energiou v Írsku. Môže Komisia vysvetliť, prečo nefunguje pre spotrebiteľov v Severnom Írsku a prečo sme namiesto stability a cenových úspor videli od januára tohto roku masívne zvýšenie o 52 % a stále sa zväčšujúci rozdiel medzi cenami prevládajúcimi vo zvyšku Spojeného kráľovstva, kde bol v rovnakom čase cenový nárast 29 %? Ten je sám osebe vysoký, ale oveľa nižší ako 52 %.

Bude Komisia prešetrovať zlyhanie tohto projektu, aby dodržala sľub ministra Doddsa, ktorý dal pri jeho spustení? Povedal, že sa týka energetickej úspornosti a zlepšenia hospodárskej súťaže, aby sa minimalizovala veľkoobchodná cena elektrickej energie s množstvom výhod pre spotrebiteľa. Po necelom roku to moji voliči vnímajú ako prázdne slová. Konkrétne mám na mysli, či Komisia preskúma najmä dôsledky zlyhania pri zavádzaní jednotného trhu s elektrickou energiou, aby sa zareagovalo na dominanciu spoločnosti ESB na južnom trhu a z toho vyplývajúcu nedostatočnú hospodársku súťaž, ktorá je samozrejme úplne nevyhnutná pre úspech na akomkoľvek jednotnom trhu s elektrickou energiou?

 
  
MPphoto
 

  Ari Vatanen (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, keď hovoríme o cenách, tak vždy hovoríme o obnoviteľnej energii. Vieme, že nás to vyjde veľmi draho, a tak sa finančná zodpovednosť týkajúca sa cien energie často úplne stratí. A čo tých 80 %? A čo uspokojenie potrieb vzrastajúcej spotreby energie v budúcnosti?

Pozrime sa na plynovod Nord Stream. Hovoríme len o ekologických kritériách týkajúcich sa plynovodu Nord Stream. To je podobné, akoby ste skúmali kvalitu povrazu uviazaného okolo vášho hrdla, pretože plynovod Nord Stream a podobné projekty zmenšujú našu energetickú nezávislosť, pričom my musíme našu energetickú nezávislosť zväčšovať.

Čo budeme teda robiť? Jedinou skutočne zodpovednou odpoveďou je atómová energia: je nezávislá, je lacná, je konkurencieschopná a jej cena je predvídateľná, nespôsobuje emisie a nie je z Ruska.

 
  
MPphoto
 

  Atanas Paparizov (PSE).(BG) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, v podmienkach rastúcich cien energie je predovšetkým dôležité, aby sme zabezpečili väčšiu transparentnosť s ohľadom na tvorbu ceny. Pre vytvorenie jednotného európskeho energetického trhu je potrebné upraviť spoločné nariadenia. To zabezpečí väčšiu bezpečnosť nových investícií do odvetvia energetiky a elektrických a plynových rozvodných sietí. Čo najskôr je potrebné prijať práve tretí energetický balík a z tohto hľadiska je úloha Komisie a Rady obzvlášť významná. Balík upevňuje práva a nezávislosť energetických regulátorov a koordinuje ich činnosť prostredníctvom novozaloženej agentúry. Okrem iných záležitostí je dôležité venovať pozornosť najmä problematike „energetickej chudoby“ a národnej definícii tejto problematiky, okrem iného preto, aby bolo v zime prostredníctvom mechanizmu verejnej služby všeobecného záujmu zabezpečené minimálne množstvo energie pre ľudí žijúcich pod hranicou energetickej chudoby.

Domnievam sa, že problém vysokých cien energie je možné dostať pod kontrolu primeranou energetickou politikou určenou na návrh stimulov pre energetickú účinnosť, obnoviteľné zdroje energie a produkty šetriace životné prostredie. So záujmom zvážime návrh týkajúci sa energetickej účinnosti, ktorý pán komisár Piebalgs načrtol vo svojom vyhlásení.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE). - (RO) Podľa výskumu sa premrhá aspoň 20 % energie, ktorá sa v EÚ spotrebuje. Mali by sme zdôrazniť, že domácnosti majú potenciál energetickej úspory vo výške takmer 30 %, čo znamená, že je možné ušetriť jednu tretinu energie, ktorú v súčasnosti spotrebúvajú bytové domy. Praktickým riešením je rekonštrukcia vykurovania budov, ale toto riešenie je neprávom prehliadané a nie je dostatočne financované Európskou úniou.

Táto rekonštrukcia by napríklad v Rumunsku viedla každý rok k úspore viac ako 600 000 ton ropy. Myslím si, že Európsky parlament by mal podporiť zvýšenie dotácií EÚ aspoň o 10 %, ktoré je možné vyčleniť na zvýšenie účinnosti vykurovania domácností. Toto je skutočné, praktické a dlhodobé riešenie problémov, ktoré vznikli obyvateľom v dôsledku zvýšenia ceny energie.

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). - Vážený pán predsedajúci, rád by som hovoril len o jednom aspekte cien energie, konkrétne o cene za diaľkové vykurovanie. Státisíce domácností v Maďarsku, väčšinou rodiny s nízkym príjmom, využívajú diaľkové vykurovanie a jeho cena je rozhodujúcou sociálnou otázkou. Avšak z dôvodu opotrebovanej infraštruktúry a z technických príčin je diaľkové vykurovanie oveľa drahšie ako individuálne vykurovanie. To je v rozpore so zdravým rozumom a základnými záujmami životného prostredia. Preto vždy, keď môžem, vyzývam Komisiu a Radu, aby poskytli finančnú podporu na zlepšenie systémov diaľkového vykurovania, aby boli sociálne prijateľné a ekologicky účinné. Pokiaľ bude v členských štátoch diaľkové vykurovanie drahšie ako individuálne vykurovanie, tak je úplne zbytočné hovoriť o energetickej účinnosti.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, vážený pán úradujúci predseda Rady, Európska komisia predstavila balík opatrení týkajúci sa bezpečnosti a zabezpečenia atómových elektrární. Zabezpečíte, aby sa tento balík konečne dostal do rokovacieho programu pracovnej skupiny Rady, a aby sa tak stal úspechom francúzskeho predsedníctva Rady?

Rád by som sa opýtal pána komisára Piebalgsa, či by bolo možné hovoriť s pánom komisárom Kovácsom, aby sme sa dozvedeli, či by sme mohli dostať nejaké podnety a možnosti na odpísanie investícií do odvetvia energetiky, aby boli zisky investované rozumne. To by tiež mohlo viesť k zníženiu cien.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) S cieľom vyriešiť naše energetické problémy je nevyhnutné mať spoločnú energetickú politiku s prvkami zahraničnej politiky. Musíme vytvoriť vnútorný trh. Tretí energetický balík tvorí jeho základ. Smernica sama osebe však nie je odpoveďou. Potrebujeme finančný vklad a vytvorenie riadneho prepojenia v sektore plynu a elektrickej energie. To by zabezpečilo našu energetickú bezpečnosť.

Pokiaľ ide o vonkajšie aspekty, Európska únia by mala hovoriť jednotne, rovnako ako Svetová obchodná organizácia (WTO). Komisia by mala mať právomoc na rokovanie o cenách energie. Toto by nemala byť záležitosť jednotlivých štátov, o tejto téme by sme mali rokovať spoločne ako jeden z hlavných účastníkov svetového trhu.

Mali by sme sa bližšie pozrieť na to, kto sú naši dodávatelia energie. Nestaviame plynové potrubia, cez ktoré by teoreticky nemusel prúdiť plyn, ako sa toho obávame pri plynovode Nord Stream? Vnímame Arktídu ako potenciálny zdroj energie?

Tiež by som rada poukázala na dôležitosť krátkodobých opatrení. Myslím tým rozhovory s krajinami OPEC a otázku dane z pridanej hodnoty.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, kolegovia zo Socialistickej skupiny a Zelení poukázali počas tejto rozpravy na špekulácie a aké neprijateľné sú z hľadiska cien energií a ja s nimi súhlasím. Chcel by som ich požiadať, aby uvažovali aj o politických súvislostiach stanovenia cien energie a najmä o kariére bývalého nemeckého spolkového kancelára Gerharda Schrödera, ktorý je momentálne zamestnaný v spoločnosti Gazprom a celkom jasne sleduje záujem, ktorý je bezatómový, ale, ako nás upozornil pán Ari Vatanen, nie je bez vplyvu ruskej politiky.

Rád by som sa opýtal Rady, či by vo svojej odpovedi mohla vysvetliť cestu k dosiahnutiu spoločnej energetickej politiky v EÚ s uvedením časového rozpätia. Rád by som sa opýtal pána komisára, či predložil Rade prehľad porovnateľných cien ropy a plynu, napríklad z Ruska, v porovnaní so skvapalneným zemným plynom z Kataru, atómovou energiou a všetkými ostatnými druhmi energie, pretože mám dojem, že naše vlády v skutočnosti nevyrábajú energiu za ceny, ktoré by si spotrebitelia želali. Sledujú svoje vlastné politické ciele.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, existujú tri časti informácie. Som naozaj presvedčený o tom, že éra výroby energie na jednom mieste a jej preprava a predaj do celého sveta nás priviedla do teritoriálnej situácie, ktorá sa odôvodnene stala súčasťou globálnej finančnej krízy, pretože dážď je niekedy veľmi užitočný, a niekedy spôsobuje záplavy. Náhly príval dažďa na území, ktoré ho nedokáže absorbovať, sa nazýva záplava a katastrofa. Výsledkom je príval vedľajších produktov a neuvážené riadenie celého tohto nazhromaždeného prílivu peňazí.

Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, energetika je témou storočia. Práve som si vypočul príhovor pán Goebbelsa a bol som dojatý emotívnym tónom jeho príspevku. Som toho názoru, že musíme nielen znížiť úroveň našej spotreby, ale tiež ju lokalizovať spôsobom, ktorý odstráni našu závislosť od druhu energie, ktorého sa to týka. Spôsobí to aj problémy, ako je to v prípade uhlia, ktoré je lokalizovaným zdrojom a je potrebné brať ho do úvahy. Musíme tiež lokalizovať špekulácie, obmedziť ich a bojovať s nimi.

Na stretnutí EÚ – OPEC, ktoré sa konalo pred mesiacom a pol, padol návrh na prizvanie odborníkov, aby vypracovali rozsiahlu analýzu a pokúsili sa popísať, čo sa z krátkodobej perspektívy deje na rôznych odvetviach trhu.

Potom je tu otázka dlhodobého očakávania. Jedinou odpoveďou, čo sa týka očakávaní, je rešpektovať rozhodnutia z Jeddahu, to znamená, že Európa, čo predstavuje každý štát v Európe a Európu ako celok, sa musí priblížiť k energetickej účinnosti a zníženej spotrebe. Ak sa zriekneme šiestich až deviatich miliárd a ak budeme realizovať tento model, tak budeme v každom prípade postupovať správe.

Pán komisár, môže sa vynoriť otázka o konkrétnom kroku týkajúcom sa zvyšovania globálneho financovanie pre rôzne oblasti výskumu. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, je to téma, ku ktorej sa určite vrátime.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, veľmi rád by som vás uistil, že ceny ropy budú klesať. Chcel by som však upozorniť na otázky, ktoré sme nejako podcenili. Trhy s ropou zabezpečili reálnu dodávku ropy, trhy s plynom reálne dodávajú zásoby plynu a trhy s uhlím dodávajú uhlie. Znamená to, že prepojenie medzi finančnými trhmi a trhmi s ropou môže fungovať. Inými slovami, netreba spochybňovať trh, ale je potrebné zmeniť spôsob, akým vyrábame a spotrebúvame energiu v rámci Európskej únie. To je skutočná odpoveď, pretože nemôžeme očakávať, že sa trh zjednoduší.

Rast existuje. Ak existuje rast, tak existuje väčší dopyt po zdrojoch energie a žiadny z terajších dostupných zdrojov energie sa nenachádza v takom množstve, aby sme mohli hovoriť o tom, že je zabezpečený ľahký prístup. Na to potrebujeme zmenu modelu, potrebujeme skutočne investovať do energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie, výskumu a vývoja: nové investície.

Na to však potrebujeme peniaze ako od súkromných investorov, tak aj od verejných investorov. Budeme schopní urobiť tak len vtedy, ak bude existovať skutočne fungujúci trh. Skutočne fungujúci trh znamená, že každý zaplatí skutočnú cenu, aby sa pokryli nielen náklady, ale aj úrok z investície. Musíme sa sústrediť na záväzky verejnej služby, ku ktorým existuje európska legislatíva a ktoré sa týkajú domácností alebo malých a stredných podnikov, ktoré ich skutočne potrebujú. Od tohto smeru sa však nesmieme odchýliť.

Som presvedčený a neustále to opakujem, že návrhy stanovené v druhom balíku sú nevyhnutné pre uskutočnenie tejto zmeny a aby sme to posilnili, doplníme do druhého strategického prieskumu energetickej politiky niekoľko prvkov v týchto oblastiach: potreby infraštruktúry a diverzifikácia zdrojov energie, vonkajšie vzťahy v oblasti energetiky, zásoby ropy a plynu a krízový mechanizmus, energetická účinnosť a čo najlepšie využitie domácich energetických zdrojov EÚ.

Ideme správnou cestou. Nemusíme sa od nej odchýliť a nesmieme veriť, že existuje magické riešenie, ktoré okamžite spôsobí pokles cien. Ak sa budeme držať tejto cesty, môžeme skutočne zaručiť, že už táto generácia bude mať účinnú, dostupnú a čistú energiu. Ak budeme pri zmene odvetvia energetiky postupovať pomaly, nebudeme trpieť len my, ale aj budúce generácie.

Nachádzame sa v rozhodujúcej fáze a ako povedal pán minister, energia je hlavnou témou tohto storočia. Je to hlavná téma, ale verejnosť to tak vždy nevníma. Panuje názor, že máme čarovný prútik, ktorý všetko zmení. Mali by sme pokračovať touto cestou, na ktorú sme vykročili spolu s Parlamentom, a verím, že teraz je dôležitá dôslednosť, a skutočne dúfam, že Parlament prijme predložené právne návrhy. Je to rozhodujúce: to je najlepšia odpoveď na zvyšujúce sa ceny ropy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Mám šesť návrhov uznesenia(1) v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Nedávno sme boli svedkami nebývalého nárastu cien pohonných látok. Je to predovšetkým výsledok špekulácií spoločností, ktoré dosiahli veľmi vysoké zisky zo špekulatívneho ohodnotenia zásob ropy nakúpených za nižšie ceny.

Tento škandalózny nárast cien zhoršil životné podmienky väčšiny obyvateľstva, najmä ekonomicky slabších vrstiev spoločnosti, a mal ničivý dosah na hospodársku činnosť v rôznych odvetviach, ako napríklad v doprave a ostatných službách, v priemysle, poľnohospodárstve a rybnom hospodárstve.

Napriek značnému poklesu ceny nespracovanej ropy sa v niektorých krajinách udržali ceny na vysokej úrovni a obeťami sú spotrebitelia. Pre každý členský štát by to mal byť podnet na zavedenie dane, ktorá sa bude uplatňovať výlučne na mimoriadne a špekulatívne zisky s cieľom odviesť ich do štátnych pokladníc, z čoho by sa potom mohli podporiť odvetvia a obyvatelia, ktorých situácia najviac zasiahla.

Najdôležitejšie zmeny by však mali byť štrukturálne so zastavením liberalizácie odvetvia energetiky, pričom treba myslieť na to, že ide o strategické odvetvie pre rozvoj. Výsledkom by malo byť zoštátnenie za účelom záruky verejnej politiky, ktorá bude celkovo slúžiť národným záujmom a obyvateľstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), písomne. Aké príhodné, že Európsky parlament vedie rozpravy o cenách energie na konci leta. Mnohí moji voliči už teraz so skutočnými obavami sledujú teplomer. Klesajúce teploty znamenajú, že musia zvažovať, či si môžu dovoliť zapnúť také drahé vykurovanie.

Domácnosti s obavami očakávajú deň, keď im doručia účet za plyn alebo elektrickú energiu. Nie sú to len najchudobnejšie rodiny, ktoré sa budú musieť rozhodnúť, ktoré dôležité nákupy počas tejto jesene a zimy odložia kvôli tomu, aby mohli kúriť.

Mimoriadne vážne sú zasiahnuté predovšetkým domácnosti s malými deťmi alebo staršími obyvateľmi. Majú najnižšie rozpočty a zároveň najväčšiu potrebu dodávok energie.

V plnej miere podporím všetky kroky, ktoré zmiernia bremeno nákladov na energiu pre najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti.

V 21. storočí v civilizovanom srdci Európy sa vykúrený domov nemôže považovať za luxus.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), písomne. (HU) V posledných mesiacoch a priamo pred našimi očami sa ceny energie zvýšili ako nikdy predtým. Rastúce náklady na spotrebu energie môžu mať veľmi vážne následky na konkurencieschopnosť Európy. Okrem toho má postup vážny dosah na najbezbrannejšie vrstvy spoločnosti. Problém zväčšila aj skutočnosť, že niektoré krajiny podriadili politickým cieľom zásoby surovín, ktoré majú k dispozícii. Zvýšenie cien energie sa z týchto dôvodov stalo jednou z najcitlivejších politických otázok.

Hoci sa ani jeden členský štát nemôže vyhnúť dôsledkom zvýšenia cien, niektoré štáty sú v obzvlášť bezmocnej situácii. V dôsledku nestálej, nesprávnej vládnej politiky boli maďarskí spotrebitelia prinútení štyrikrát znášať zvýšenie cien plynu len v samotnom roku 2008. Práve z tohto dôvodu sa zvýšenie cien energie stalo najzávažnejším zdrojom sociálnej nespokojnosti v Maďarsku.

Je potrebný koordinovaný, zásadný krok, aby ceny zostali pod kontrolou. Musíme urobiť všetko pre to, aby systém dlhodobých medzinárodných dohôd, ktoré vymedzujú dodávky energie, zostal transparentný. Okrem toho je potrebné na úrovni Spoločenstva a členských štátov rozšíriť hospodársku súťaž spolu s opatreniami zameranými na zvýšenie energetickej účinnosti. Európska únia musí podniknúť reálne kroky, aby zaujala pevný postoj, najmä prostredníctvom vytvorenia alternatívnych prepravných trás pre zdroje energie. Domnievame sa, že je zároveň vhodné zosúladiť kroky smerujúce k ochrane najbezbrannejších obyvateľov. Myslíme si, že zvýšenie cien elektrickej energie sa nesmie spájať s prehĺbením sociálnych rozdielov.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), písomne. (ET) Je dôležité, aby vlády členských štátov urobili na budúcu zimu všetko možné na podporu jednotlivcov, pre ktorých môže byť zvýšenie cien energie privysoké. Nárast cien o 30 až 40 % sa predpokladá aj v Estónsku. Obávam sa najmä toho, aký vplyv bude mať nárast cien energie na ľudí s nízkym príjmom, na chudobných a zraniteľné skupiny.

Stopercentne súhlasím s tým, že členské štáty musia prijať primerané opatrenia na zaručenie prijateľných cien energie. Tieto zahŕňajú príspevok k príjmu, zľavy a stimuly na zlepšenie energetickej účinnosti domácností.

Som tiež presvedčená, že členské štáty by mali vytvoriť akčný plán na boj s energetickou chudobou. Predovšetkým je potrebné definovať pojem „energetická chudoba“. Vymedzenie koncepcie pomôže upriamiť pozornosť na ciele. Každého musíme vytrhnúť z palivovej chudoby!

Napríklad na rozdiel od Veľkej Británie, u nás doma v Estónsku je výraz „energetická chudoba“ veľmi zvláštny. Ide o typický príklad eurožargónu, ktorý sa úmyselne alebo neúmyselne začína pomaly používať. Za ním sa však skrýva zaujímavá myšlienka, s ktorou sa musia oboznámiť autori legislatívy.

Príspevok určený pre starších občanov, veľké rodiny a postihnutých spolu s príspevkami na vykurovanie v zime alebo počas chladného počasia vo Veľkej Británii zohráva dôležitú úlohu. Podľa môjho názoru sú takéto opatrenia skvelým príkladom pre ostatných.

Veľa sa hovorí o úsporách, ale málo sa koná, hoci podniknutie krokov by bolo najrýchlejšou cestou k zmene. Čím lepšie zateplené a čím energeticky účinnejšie budú naše domácnosti, tým menej minieme na udržiavanie teploty v nich. Úspory by boli veľké, pretože len v Estónsku budovy pohlcujú 40 % primárnej energie. V tejto súvislosti však nesmieme pasívne prenechať iniciatívu ľuďom, ktorým bude chladno.

 
  
  

PREDSEDÁ: Diana WALLIS
podpredsedníčka

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Posledná úprava: 27. marca 2009Právne oznámenie