Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0462/2008

Debatter :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0631

Debatter
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

2. Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning - Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt en gemensam debatt om

betänkandet av Ieke van der Burg, för utskottet för rättsliga frågor, om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG and 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)) (A6-0462/2008),

och kommissionens uttalande om redovisningsskyldigheter för medelstora företag.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, föredragande. (NL) Herr talman! Jag ber om ursäkt för förseningen. Det är svåra tider nu för små och medelstora företag. Krisen har inte bara drabbat banker och börsnoterade företag, utan den påverkar hela ekonomin, och den leder även till att arbetstillfällen går förlorade bland små och medelstora företag. Därför borde vi genom vårt arbete här i EU ge den sektorn extra stimulans.

Detta för mig till den uppsättning åtgärder som lades fram i somras under rubriken Small Business Act (småföretagsakten). Jag arbetar hårt med ett antal förslag från den uppsättningen, bland annat stadgan för ett europeiskt privat aktiebolag, ett mer utbrett användande av mikrokrediter och utvecklingen av alternativet med en låg momssats för tjänsteleverantörer som levererar till privatpersoner på den lokala marknaden.

En mycket viktig fråga för mindre företag är de administrativa krav som oftast ställs av nationella och decentraliserade regeringar. I den mån som vi genom EU:s lagstiftning har haft någon chans att påverka har vi dock på ett aktivt sätt börjat rensa upp och lätta på dessa krav. Det gäller faktiskt även det här förslaget. Informationsplikterna och de två direktiv som berör dem – som nu är 25 och 30 år gamla och har ändrats många gånger – håller nu på att rensas upp och förenklas i ett så kallat påskyndat förfarande.

Dessa åtgärder är dock bara ett litet steg mot att lätta på kraven. Vi behöver göra mycket mer än så. I det avseendet har vi uttryckligen visat vårt missnöje i utskottet för rättsliga frågor. Mot bakgrund av detta lade vi tillsammans med lagstiftningsförslaget fram en resolution för att uppmana utskottet att påskynda en mycket mer grundlig granskning av lagstiftningen för medelstora företag. Nu visade det sig att utskottet redan hade satt igång med det. Syftet är att uppnå en större harmonisering av reglerna för små och medelstora företag.

Tidigare när vi diskuterade det här ämnet och ett betänkande av Alexander Radwan från utskottet för ekonomi och valutafrågor, sade vi uttryckligen att det inte är ISAB (International accounting standards board) – som var med och utarbetade internationella finansiella redovisningsstandarder för små och medelstora företag (IFRS) – som ska driva det här framåt. Vi bör i stället uppnå större harmonisering inom EU med utgångspunkt i den befintliga lagstiftningen.

Under diskussionen var det först och främst Klaus-Heiner Lehne, som var skuggföredragande för betänkandet i fråga, som föreslog att medlemsstaterna redan i det skedet skulle ges möjligheten att bevilja mikroföretagen, de riktigt små företagen, dispens från EU-lagstiftningen. Enligt min åsikt är det en nödåtgärd som, även om den har lagts fram av Stoiber-gruppen, inte kommer att leda till någon väsentlig förenkling på lång sikt, eftersom det är en icke-obligatorisk åtgärd som kommer att leda till stora skillnader mellan medlemsstaterna.

Det främsta målet och alternativet borde därför vara att uppnå en så långtgående harmonisering att även företag som inte räknas som mikroföretag omfattas av ett liknande, mycket enkelt system. När det gäller detta enkla system vill jag påminna er om de möjligheter som erbjuds i XBRL (eXtensible Business Reporting Language), som är ett system som gör det möjligt för olika aktörer att på ett mycket enkelt sätt föra in uppgifter och som låter andra aktörer använda dessa uppgifter. På så sätt skulle det bli mycket enklare för företag att överföra den här typen av uppgifter, som sedan kan användas på många olika sätt.

Kort sagt behöver vi inom en snar framtid ha en riktig debatt om det utbredda motståndet i redovisningsbranschen mot att ge dispens till mikroföretag. Utskottet borde lägga fram förslag. Vi bör då undersöka den bästa metoden för medelstora företag, men även för mikroföretagen, så att vi kan få god insyn och ett väl fungerande bokföringssystem som kommer att hjälpa företagen att utföra vissa administrativa uppgifter utan att det blir alltför betungande.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande. (FR) Herr talman, fru van den Burg, mina damer och herrar! I dag fattar parlamentet sitt beslut om förslaget till förenkling. Förslaget är det första av tre lagstiftningsförslag inom bokföringsområdet. Målet är att förenkla den ekonomiska miljön på gemenskapsnivå, i synnerhet för små och medelstora företag.

Det första förslaget är en bra början. Det är ett utmärkt tillfälle för lagstiftarna, de berörda parterna och kommissionen att utbyta åsikter och diskutera vilka delar som ska tas med i de två kommande förslagen.

I den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa aviserade vi att nästa förslag kommer att vara inriktat på att göra administrationen mindre betungande för de allra minsta företagen. Småföretagen är dessutom den vanligaste företagstypen i EU.

Under första kvartalet 2009 kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om att medlemsstaterna ska få möjlighet att ge mikroföretag dispens från skyldigheten att sammanställa årsbokslut. Jag vill betona att kommissionen genom sitt förslag kommer att lyckas med att minska den administrativa bördan endast om medlemsstaterna är beredda att utnyttja detta nya alternativ, eftersom det är just ett alternativ.

Externa konsulter har uppskattat att den här åtgärden skulle kunna generera besparingar på upp till 5,8 miljarder euro per år. Men besparingarna kommer bara att vara möjliga om alla medlemsstater utnyttjar alternativet med dispens och inte inför nya och onödigt restriktiva regler.

Det andra initiativet, som jag aviserade i slutet av september, var att utvärdera och uppdatera det fjärde och det sjunde redovisningsdirektivet. De första tekniska förberedelserna för en sådan utvärdering har redan påbörjats. Ett offentligt samråd om vilken riktning utvärderingen ska ta kommer att offentliggöras under det första kvartalet 2009.

Det kommer att glädja många av er att vi så långt det är möjligt kommer att ta hänsyn till rekommendationerna från Edmund Stoibers högnivågrupp.

För att återkomma till förslaget, som nyligen har behandlats i ett påskyndat förfarande, kan jag säga att det gläder oss stort att samarbetet mellan institutionerna har gjort att det här initiativet har kunnat behandlas så snabbt.

Jag ber er i dag att rösta för ett slutförande av detta förfarande. Tack för er uppmärksamhet.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, föredragande för utskottet för ekonomi och valutafrågor.(BG) Herr kommissionsledamot! Vår bedömning var att de förslag som var kopplade till lagstiftningsförslaget inte var tillräckligt ambitiösa. Utskottet för ekonomi och valutafrågor vill därför uppmana kommissionen och er personligen att föra en mer aktiv politik i den här frågan.

Men jag inser att det som ni berättade för oss är ett viktigt steg och vi förväntar oss faktiskt mer aktiva åtgärder från kommissionen, självklart med parlamentets fulla stöd, eftersom det här är en oerhört viktigt fråga för små och medelstora företag, särskilt mot bakgrund av den rådande finanskrisen.

Som föredragande för utskottet för ekonomi och valutafrågor vill jag säga att vi helt och fullt stöder kommissionens initiativ att skära ner på det administrativa arbetet för medelstora företag. Vi delar deras önskan och vi stödde det påskyndade förfarandet. Det här förslaget kommer att få vårt stöd i dag. De åtgärder som ni är beredda att anta kommer att få vårt fulla stöd från och med nu.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, för PPE-DE-gruppen. – (FR) Herr talman, herr vice kommissionsordförande, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vår grupp kommer självklart att rösta för det betänkande som lagts fram av Ieke van den Burg, och jag vill gratulera henne till hennes arbete. Vi vet att hon alltid utför sitt arbete mycket väl.

Jag vill ändå uppmärksamma er på att små och medelstora företag inte nödvändigtvis är för ett avskaffande av redovisningskraven. Vi får många brev som handlar om det där vi uppmanas att vara försiktiga, och där man säger att förenkling visserligen kan vara bra, men att det inte får ge oönskade effekter. Låt mig förklara hur jag menar. Redovisningen måste förenklas, och det är också tanken i den resolution där vi uppmanar kommissionen att så snart som möjligt, före slutet av 2009 för att vara exakt, lägga fram ett förslag till en redovisningsram som passar små och medelstora företag. Detta innebär dock inte fullständig dispens.

Varför? Först och främst eftersom redovisning är ett tillfälle för företagsledare att utvärdera hur företaget ligger till åtminstone en gång per år. Redovisning är även ett användbart verktyg för lån mellan företag. Det är också ett krav från bankerna för att de ska bevilja lån. Dessutom finns det skatteplikter. Därför får vi inte lura företagsledarna genom att säga att de kommer att spara en massa tid och pengar om de inte längre behöver föra någon redovisning. Det kommer att leda till en katastrof.

Vi behöver införa en redovisningsram som passar småföretag och dessa företag måste få slippa undan alltför stora eller onödiga krav. Jag anser dock att den bästa förenklingen, herr kommissionsledamot, skulle vara att en gång för alla tillämpa regeln att uppgifter ska lämnas en gång i varje medlemsstat och att företag inte ska behöva lämna in samma uppgifter och samma formulär om och om igen för att ge myndigheterna information som de redan har.

Det är på det här sättet som vi kan hjälpa företagsledarna – genom att se till att det finns redovisningsregler som är anpassade till deras företags situation och genom att se till att de slipper undan fullständigt onödigt administrativt arbete.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag välkomnar de minskade kraven på finansiell redovisning för små och medelstora företag. Små företag är inte bara mindre versioner av stora bolag, vissa delar av den redovisning som krävs av stora företag är inte alls relevanta. Andra delar utgör en alltför stor belastning på företagens resurser och de överensstämmer inte med de förutsättningar som råder för den stora mångfald av småföretag som vi har i EU, och därför tjänar de inte allmänhetens intressen. Onödig redovisning gör mycket mer skada än nytta, så jag är glad att vi blir av med en del av den. Jag anser att vi bör fortsätta på det spåret.

Men den del av betänkandets slutgiltiga text som min grupp och andra inte håller med om är den som handlar om jämförelsetabeller. Kommissionen ville att jämförelsetabeller för införlivande skulle vara obligatoriska, även i det här lilla direktivet, och det är även vår ståndpunkt. Rådet kommer inte att hålla med om det eftersom det anser att det är en onödig belastning. Mitt svar är att det inte borde vara det. Vi måste hitta ett sätt att göra införlivandet av EU:s lagstiftning lättare. De demokratiska bristerna är enorma. Medlemsstaterna är ansvariga, men EU får skulden.

Det finns några likheter här med den kritik som har riktats mot Lissabonfördraget eftersom det är helt oläsbart som fristående dokument. Jag anser dock att allmänheten borde protestera ännu högre, eftersom det är just det här som medlemsstaternas regeringar dagligen gör mot sina medborgare och företag i sitt införlivande av lagstiftning. Låt oss vara tala klarspråk. Det här är inte något som är karakteristiskt för EU. Det är medlemsstaternas regeringar som beter sig på detta sätt och det måste få ett slut.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Louis, för IND/DEM-gruppen. – (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Kommissionen tänker minska företagens administrativa börda, vilket egentligen är en god avsikt. Däremot kommer inte det ständiga snålandet och sparandet ändra situationen nämnvärt. Kommissionen håller samtidigt på att införa en överdriven standardisering, otaliga beslutsnivåer och systematiska begränsningar som läggs på EU:s företag, oavsett storlek.

I dag är det bara tre medlemsstater som inte erkänner behovet av att offentliggöra information om företag – från starten till nedläggandet – och kommissionen själv erkänner att delar av informationen går förlorad. Det är en förlust som kommer att påverka de som behöver informationen som mest, nämligen privatpersoner och små och medelstora företag, närliggande mikroföretag och personer med direkt anknytning till dessa företag.

I det här förslaget omvandlas flyttbara uppgifter, det vill säga uppgifter som vem som helst relativt lätt kan få tillgång till, till uppgifter som måste efterfrågas och som på lång sikt bara kommer att kommas åt av yrkesmän som vet exakt vad det är de söker efter. Som ansvarsfulla lagstiftare kan vi verkligen inte godta det här förslaget, eftersom vi systematiskt måste tänka oss att mottagarna av de ekonomiska uppgifterna finns bland intresserade medborgare, konsumenter och investerare, och det måste vi göra oberoende av någon särskild åtgärd.

Samtidigt kan det här förslaget få, och kommer säkert att få, skadliga konsekvenser för regional press, som redan har det svårt just nu, eftersom den har som uppgift att offentliggöra rättsliga och juridiska uttalanden, vilket kan motsvara mellan 25–50 procent av tidningarnas annonsintäkter. Tidningarna har en livsviktig ekonomisk och social funktion i samhället. De måste skyddas, eftersom att skydda dem innebär att skydda deras sociala roll på lokal nivå. Därför borde vi kanske hellre försöka spara våra pengar och göra våra insatser på andra områden. Vi anser att det just på det här området inte bör göras några förändringar ännu.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). - (PL) Herr talman! Huvudmålet med vår företagspolitik är att skapa den rätta miljön för att starta nya företag och få dem att växa. Att förbättra den ekonomiska miljön innebär att förenkla administrativa och juridiska förfaranden och att vidta åtgärder när det gäller finansiering, skatter och både den sociala och naturliga miljön, eftersom allt detta påverkar företagens verksamhet.

Enhetliga regler skulle verkligen gynna hela den internationella företagssektorn. För det första skulle överstatliga standarder för finansiell redovisning göra det lättare att utvärdera och jämföra den ekonomiska situationen för företag i olika länder, vilket skulle underlätta beslut om investeringar. För det andra skulle företagen, tack vare en finansiell redovisning som grundas på allmänt erkända och godkända redovisningsprinciper, få bättre tillgång till kapital.

Små och medelstora företag måste ofta följa samma lagstiftning som stora företag, trots att deras särskilda redovisningsbehov sällan granskas. Det är viktigt att se till att debatten inte bara är inriktad på förenkling, utan även på hur redovisningsstandarderna påverkar små och medelstora företag jämfört med stora börsnoterade företag. Debatten om förenkling är i allmänhet inriktad på kostnader. Men i debatten om redovisningskravens påverkan tar man upp fördelarna med finansiell redovisning och de enskilda användarnas behov.

Det finns många fördelar med att införa enklare regler för små och medelstora företag. För det första medför tillämpningen av allmänna standarder färre fördelar för små och medelstora företag än den gör för större, offentliga företag. Det leder till obalans mellan kostnader och intäkter i tillämpningen av redovisningsstandarder. För att skapa en lämplig balans mellan kostnader och intäkter måste vi minska kostnaderna. För det andra spelar den finansiella redovisningen inte någon central roll när det gäller att uppfylla informationskraven från små och medelstora företag, eftersom de har direkt tillgång till information. För det tredje har användarna av små och medelstora företags sammanställningar en mer begränsad kunskap om finansiell rapportering, och därför bör redovisningen anpassas till användarens kunskaper.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Herr talman! Parlamentet har i flera år slagit larm om problemen med onödiga och oproportionerligt höga administrativa kostnader för EU:s företag. Därför välkomnar vi beskedet att kommissionen äntligen har tagit itu med saken och genom ett påskyndat förfarande föreslagit ändringar av bolagsrättsdirektiv fyra och sju om krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning.

Jag stöder kommissionens strategi, som har som mål att göra det lättare för EU:s företag att bedriva sin verksamhet. Men mitt stöd beror på huruvida dessa förändringar försämrar insynen eller begränsar kontohavares tillgång till information. Även förslaget att avskaffa kravet på offentliggörande av bolagsbildningskostnader verkar berättigat. Att utöka de undantag som gynnar småföretagen, och som redan i stor utsträckning gynnar de flesta medlemsstaterna, till att även gälla medelstora företag, kan bidra till att minska den finansiella redovisningen så att den blir mindre betungande för medelstora företag.

När det gäller de föreslagna ändringarna till det sjunde bolagsrättsdirektivet, har skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ingen verklig motivering, eftersom den sammanställda redovisningen i detta fall skulle vara nästan identisk med de frivilliga ekonomiska rapporterna.

Kommissionen bör fortsätta med omarbetningen av det fjärde och sjunde bolagsrättsdirektivet så att den kan lägga fram en europeisk redovisningsram före slutet av 2009. En enhetlig standard kommer att bidra till minskade administrativa bördor för små och medelstora företag och till ökad insyn för alla berörda parter.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Herr talman! Jag vill börja med att tacka vår föredragande Ieke van den Burg, vår samordnare Klaus-Heiner Lehne och vår skuggföredragande Jean-Paul Gauzès för deras arbete för att nå en ståndpunkt som jag anser är väldigt effektiv och förståndig.

Vi är väl medvetna om att vi måste anpassa våra regler till de små och medelstora företagens särskilda omständigheter, och därför ger vi vårt fulla stöd till den plan för små och medelstora företag som har lagts fram av kommissionen och fått stöd från rådet. Jag vill dock tillägga att vi inte får göra det här genom att, vilket vi gjorde förut, betrakta små och medelstora företag som andra klassens företag genom att stänga in dem i något slags ghetto där det skulle finnas så många förenklingar och så få regler att de inte längre skulle kunna ge de garantier som gör att de först och främst kan få de krediter som de behöver för att bedriva verksamhet och växa. Detta är särskilt viktigt under den rådande krisen.

Därför, herr Gauzès, stöder jag helhjärtat den resolution som lades fram av Ieke van den Burg och antogs av vårt utskott, där vi ber kommissionen att lägga fram ett förslag om att medlemsstaterna ska kunna göra undantag för företag som är mycket små – som har ett bokslut på mindre än 500 000 euro, en omsättning mindre än 1 miljon euro och mindre än 10 anställda – och som endast bedriver lokal eller regional verksamhet i en enda medlemsstat, så att dessa företag inte behöver följa direktivet.

På så sätt kommer medlemsstaterna att kunna anta sin lagstiftning, som Tyskland har gjort, men samtidigt behandla små och medelstora företag som alla andra företag – det är mycket viktigt. Små och medelstora företag utvecklas inte separat. EU måste vidta åtgärder för att se till att de inte missgynnas jämfört med andra företag.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Herr talman! EU:s små och medelstora företag sysselsätter cirka 60 procent av alla arbetstagare. Därför är deras ekonomiska situation oerhört viktig. I den ekonomiska kris som råder är det särskilt viktigt att vi inte komplicerar deras juridiska skyldigheter, så att de lättare kan bedriva sin verksamhet. Det här är en möjlighet för små och medelstora företag och deras anställda.

Den förenklade lagstiftning om finansiell redovisning som läggs fram i ändringsdirektivet är ett steg i rätt riktning. Men jag håller med min kollega som poängterade att vi måste se till att lokala journalister har tillgång till information.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati, rådets ordförande. − (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Först av allt vill jag be om ursäkt för att vi är sena. Vi blev försenade när vi skulle åka från Paris. Trots att jag inte har hört alla debatter, vill jag tacka för den debatt som äger rum i dag.

Rådet noterar och kommer att fortsätta att notera alla era kommentarer och rekommendationer och det intresse ni visar för de här frågorna, särskilt det åtagande ni gör för att underlätta för företagen.

Det här är en fråga som är ytterst känslig i dag, men vi måste verkligen – särskilt med tanke på den rådande krisen – förenkla utan att avreglera för att skapa en tryggare miljö i EU så att små och medelstora företag kan utvecklas.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande. – (FR) Herr talman! Jag vill välkomna Rachida Dati, och precis som hon, vill jag instämma med dem som har tackat parlamentet, Ieke van den Burg, Klaus-Heiner Lehne och Jean-Paul Gauzès, som har utfört detta arbete som gör det möjligt för oss att i dag fatta ett beslut om den första bestämmelsen.

Jag har lyssnat noga på vad som har sagts om småföretagen. Målet är faktiskt att anpassa reglerna för småföretagen vid den planerade översynen, men jag vill säga än en gång att medlemsstaterna kommer att kunna välja att antingen tillämpa våra regler eller att ta fram ett alternativ som passar deras lokala förhållanden.

Jag var själv mycket mottaglig för argumentet att småföretagen inte heller bör tvingas in i en situation av utanförskap i näringslivet, under förevändningen att vi måste förenkla, vilket var vad som hände förut. Det var vad jag ville säga. Jag tror att den här debatten kommer att vara mycket informativ för min kollega, Charlie McCreevy, som är ansvarig för den inre marknaden, och därigenom kommer vi att kunna arbeta med minskningen av den administrativa börda som tynger företagen, särskilt de minsta företagen.

Jag är tacksam för parlamentets fortsatta stöd, och vi hoppas att vårt konstruktiva samarbete kommer att fortsätta även nästa år.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, föredragande. (NL) Budskapet från parlamentet var, enligt min åsikt, mycket tydligt. Den tillfälliga lösningen att erbjuda medlemsstaterna möjligheten att ge mikroföretag dispens från EU:s lagstiftning på kort sikt är en lösning, men ingen permanent sådan. Jag hoppas att även kommissionen nåddes av samma budskap.

För mikroföretagen och för små och medelstora företag i allmänhet vill vi införa en enhetlig EU-lagstiftning för att de ska kunna verka på den inre marknaden, men som samtidigt måste vara enkel, som Jean-Paul Gauzès påpekade. Denna lagstiftning måste ha en enda kontaktpunkt och en enda uppsättning regler, vilket är fallet med eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Detta innebär att småföretagen kommer att slippa den betungande administration som de nu tampas med. Det är trots allt så att även om vi ger medlemsstaterna möjligheten att bevilja dispens, betyder det inte att de kan införa sina egna regler som dessutom är olika i alla medlemsstater. Det löser ingenting på medellång sikt.

På medellång sikt vill vi gärna lägga fram ett förslag om en enkel, harmoniserad lagstiftning som kan tillämpas på hela den inre marknaden och som inte medför en enorm belastning för små och medelstora företag, särskilt mikroföretag. Det ska bara vara ett enkelt system för att lämna uppgifter om deras årsredovisning. Det är parlamentets avsikt, och jag hoppas att vi har lyckats förmedla vårt budskap.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. - Jag har mottagit ett resolutionsförslag(1), som ingivits i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag, den 18 december 2008.

 
  

(1)Se arbetsordningen.

Senaste uppdatering: 3 november 2009Rättsligt meddelande