Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2154(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0459/2008

Predkladané texty :

A6-0459/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 13
CRE 13/01/2009 - 13

Hlasovanie :

PV 14/01/2009 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0022

Rozpravy
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13. Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je správa (A6-0459/2008) pána Marca Cappata v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001).

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato , spravodajca. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, toto je správa o situácii v prístupe verejnosti k dokumentom Európskej únie a tiež príležitosť na prednesenie niektorých návrhov. V krátkom čase budú hotové. Rád by som predniesol tri dôležité body.

Prvý sa týka Rady. Vlády štátov Európskej únie sa stretávajú v Rade so zákonodarnými právomocami a, ako v akomkoľvek zákonodarnom zhromaždení, mali by byť povinné vykonávať svoju prácu a svoje rozhodnutia verejne. Rád by som to zdôraznil najmä preto, že Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanskí demokrati) a európski demokrati predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na hlasovanie po častiach o určitých odsekoch. Dúfam, že hlasovanie po častiach sa neuskutoční preto, aby zrušilo dôležité časti správy. Napríklad odsek 3 tejto správy vyzýva na kroky, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s rozsudkom vo veci Maurizia Turca, bývalého predstaviteľa Radikálnej strany v Európskom parlamente, ktorý vyhral proces na Súdnom dvore týkajúci sa zverejňovania súdnych rozhodnutí prijatých právnymi službami európskych inštitúcií a tiež povinnosti zverejňovať zloženie delegácií členských štátov Rade. Máme právo vedieť, kto a ako v Rade hlasuje. Preto dúfam, že nikto nebude hlasovať proti odseku 3 alebo odseku 9, ktorý žiada o poskytnutie informácií o tom konaní v rámci výboru Coreper, Výboru stálych zástupcov, aby sa dokumenty zo zasadaní zverejňovali a aby sa medzinárodné politické dokumenty nezatajovali ako „diplomatické“ dokumenty. Toto je veľmi dôležitý bod.

Ďalší bod, na ktorý poukazujeme, sa týka Parlamentu, nášho Parlamentu, pretože my musíme byť prví, ktorí zverejňujú svoje aktivity. My talianski radikáli to voláme „verejný register volených zástupcov“, inými slovami register, kde môžeme zistiť všetko o aktivitách poslancov Európskeho parlamentu. To, ktorí sú prítomní, ktorí sú neprítomní, ako hlasovali, a, samozrejme, ich plat. Dajme si ale pozor, hovorím to preto, že bol podaný návrh na hlasovanie po častiach o odseku 5. Ak budeme niektoré z týchto informácií uchovávať ako tajné – adresujem to najmä pani Cederschiöldovej, ktorá je, ako viem, na túto problematiku citlivá – dosiahneme len to, že poslanci Európskeho parlamentu budú viac vystavení agresívnym demagogickým útokom. Vieme o tom, že niektorí kolegovia nafilmovali iných poslancov Parlamentu a zmenili sa na špiónov poslancov. Spôsob, akým to môžeme vyriešiť, nie je len jednoducho tomu zabrániť, ale publikovať našu prácu v plnom rozsahu, zabrániť ľuďom, ktorí chcú pozerať cez kľúčové dierky, a otvoriť naše dvere prostredníctvom vysielania práce parlamentných výborov, zasadnutí a celého konania tohto Parlamentu cez internet.

Tretí bod, na ktorý chcem poukázať, sa týka formátu dokumentov, keďže skupina PPE-DE už požiadala o hlasovanie po častiach o odseku 7 zaoberajúceho sa touto problematikou. V tomto odseku žiadame o to, aby boli dokumenty vytvárané pomocou, technicky povedané, voľne dostupných textových procesorov, ako aj účinnej mnohojazyčnosti a technológií, ktoré umožnia prístup k informáciám a dokumentom aj osobám so zdravotným postihnutím. Dúfam, že v tomto Parlamente nie je nikto proti otvorenému, voľne dostupnému textovému mnohojazyčnému prístupu prostredníctvom technológií, ktoré umožnia prístup aj ľuďom so zdravotným postihnutím, pretože toto je dôležitý aspekt pre časť obyvateľov Európskej únie.

Vieme, že Komisia navrhla reformu našich predpisov, s čím sa budeme zaoberať v správe pána Cashmana, no toto uznesenie je našou prvou možnosťou stanoviť tomuto Parlamentu referenčné body. Dúfam, že to nebude zbytočné a že všetky podstatné záležitosti, na ktoré som chcel poukázať v tejto správe, nebudú márne.

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, podpredsedníčka Komisie. Vážený pán predsedajúci, rada by som začala poďakovaním za veľmi dobre napísanú a zaujímavú správu. Rada by som k nej pánovi spravodajcovi zablahoželala. Je to dôležitá vec, najmä v čase revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001, pričom musíme mať na mysli aj zmeny, ktoré Lisabonská zmluva – ak vstúpi do platnosti – prinesie v súvislosti s touto problematikou.

Táto správa je v podstate o plnení nariadenia č. 1049/2001, a preto mi, prosím, dovoľte začať pripomenutím jedného pozitívneho aspektu v realizácii tohto nariadenia, pretože, ako ukazujú číselné údaje a priznáva správa Parlamentu, inštitúcie EÚ poskytli prístup k väčšiemu množstvu dokumentov, pričom zaznamenali zníženie počtu zamietnutí.

Musíme pokračovať v zlepšovaní transparentnosti a otvorenosti. Prirodzene, niektoré odporúčania v správe ďaleko prekračujú uplatňovanie nariadenia č. 1049/2001 v roku 2006 a niektoré nie sú ani priamo spojené s činnosťou Komisie, ako sme práve počuli.

Správa rieši množstvo problémov týkajúcich sa otvorenosti a komunikácie s obyvateľmi, čo vítam najmä ako hodnotný prínos pre všeobecný obraz transparentnosti, komunikácie a informácií.

Dovoľte mi aspoň stručne spomenúť niektoré odporúčania a myšlienky, ktoré ich podporujú, pretože si zasluhujú náležité zváženie.

Čo sa týka prípadu pána Turca, môžem vás uistiť, že Komisia vezme tento rozsudok plne do úvahy. Ako už bolo povedané, zaoberá sa najmä potrebou väčšej otvorenosti v oblasti legislatívneho konania Rady, no je rovnako použiteľný na Komisiu a ostatné inštitúcie. Komisia sa uistí, že každá žiadosť na prístup k informáciám bude starostlivo a samostatne posúdená v rámci parametrov stanovených Súdnym dvorom.

Po druhé, návrh stanovujúci spoločné predpisy administratívnych postupov vyžaduje dôkladnejšie zváženie, pretože mnohé z týchto postupov sú, v niektorých prípadoch, svojou podstatou špecifické a jedinečné pre každú inštitúciu. To znamená, že budeme potrebovať viac času na to, aby sme tento problém vyriešili.

Odporúčanie zlúčiť nariadenie č. 1049/2001 a nariadenie (EHS, Euratom) č. 354/83 o otvorení historických archívov je v určitom ohľade dosť komplexné, z toho dôvodu, že článok 255 Zmluvy o ES a nariadenie č. 1049/2001 sa netýkajú všetkých inštitúcií a orgánov. Toto sa môže zmeniť, ak alebo keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, pretože potom sa právo prístupu k dokumentom rozšíri na všetky inštitúcie a orgány. Z tohto dôvodu nie je zlúčenie týchto dvoch predpisov také jednoduché, keďže ich pole pôsobnosti je rôzne.

Rada by som vás uistila, že ombudsmanovu kritickú poznámku týkajúcu sa verejného registra Komisie berieme veľmi vážne. Ako viete, máme verejný register dokumentov, ktorý funguje od júna 2002, a odvtedy tiež Komisia zaviedla komitologický register a register expertných skupín. Vždy sa snažíme robiť maximum, aby sme zmodernizovali naše interné IT systémy.

Toto sa ale nemôže udiať zo dňa na deň, ale musí sa na tom pracovať. Vždy berieme do úvahy potrebu zväčšiť rozsah tohto verejného registra. Dúfam tiež, že poznáte môj osobný záväzok v tejto veci. Pripúšťame, že musíme zväčšiť rozsah našich verejných registrov, a potvrdzujeme náš záväzok na ich ďalšie zlepšovanie v záujme posilnenia transparentnosti.

V uznesení ste sa zamerali na otázku riadenia dokumentov, spoločného portálu a projektu Trans-Jai. Komisia podporuje myšlienku zriadenia spoločného portálu, aby zabezpečila prístup obyvateľov k legislatívnym dokumentom. Domnievam sa, že to so sebou prinesie spoločnú metodiku. Musíme sa pozrieť na všetky praktické dôsledky na identifikáciu dokumentov a ich podklady. Radi by sme mali portál, ktorý by zabezpečil úplnú dostupnosť verejných dokumentov pre každú inštitúciu, a preto sme ochotní spoločnými silami s vami na tomto pracovať.

Čo sa týka projektu Trans-Jai, vraciam sa k tomu, čo som povedala v odpovedi v októbri, a to, že predpokladané spustenie tohto projektu pre verejnosť je do roku 2010.

Rada by som sa tiež vyjadrila o problematike výmeny informácií medzi samotnými inštitúciami. Rozumiem, čo týmto sledujete, no rada by som vám pripomenula, že medzi našimi inštitúciami už existuje zavedená metóda výmeny dôverných informácií Komisie, ktorá je regulovaná v prílohe rámcovej dohody. Rovnako by sme mali myslieť na to, že otázka zdieľania informácií medzi inštitúciami sa netýka problematiky prístupu verejnosti k informáciám. Myslíme si, že toto by sa malo riešiť samostatne a nie tak, ako je to teraz.

Táto správa a rozprava sú hodnotnými a cennými faktormi pre budúcnosť, keď túto problematiku budeme môcť prediskutovať v širšom meradle. Som vďačná za úsilie Parlamentu na udržanie problematiky transparentnosti a otvorenosti v programe EÚ. K mnohým z týchto otázok sa vrátime v blízkej budúcnosti, napríklad na spoločnom rokovaní Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci s parlamentom Českej republiky, ktoré sa uskutoční budúci týždeň a ktoré mám to potešenie navštíviť, a potom len o niekoľko týždňov neskôr sa budeme zaoberať dôležitou problematikou revízie nariadenia č. 1049/2001.

Myslím, že diskusia by sa nemala skončiť na tomto mieste. Musíme byť otvorení transparentnosti a myslieť na to, čo môžeme urobiť aktívne mimo formálnych právnych predpisov, ako napríklad vylepšenie registrov, uľahčenie ich používania a prístupu k nim, ich rozširovanie a rýchlejšie publikovanie dokumentov. Minulý rok som sama zverejnila register mojej korešpondencie priamo na internete. Som si istá, že vy všetci máte podobné nápady a príklady toho, čo môžeme urobiť. Tak sa do toho pustime.

 
  
MPphoto
 

  Luis Herrero-Tejedor, v mene skupiny PPE-DE. (ES) Vážený pán predsedajúci, pán Cappato, vaša správa obsahuje mnoho dobrých zámerov, čoho najlepším dôkazom je, že Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci nenavrhol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Vy sami ste ten, kto predstavil 18 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k vlastnej správe. Práve tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, všeobecne povedané, zradikalizovali túto správu a podnietili vo mne vážne pochybnosti.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré ste predstavili, by som rozdelil do štyroch samostatných skupín – prízvukujem, sú to návrhy, ktoré ste predložili sami sebe – v správe, ktorá pôvodne dostala podporu celej skupiny. Po prvé, niektoré z nich sú neuskutočniteľné. Jednoducho ste predniesli návrhy, ktoré sú neuskutočniteľné. Napríklad niektoré vaše návrhy, pán Cappato, zatiaľ nemajú žiadny právny základ: kým Lisabonská zmluva nevstúpi do platnosti, bude nemožné zosúladiť predpisy rôznych inštitúcií. Pani komisárka Wallströmová pred chvíľou povedala niečo podobné. Rovnako vyzývate, aby bol rok 2009 vyhlásený za Európsky rok transparentnosti, no už je neskoro, nemáme čas. Niektoré vaše návrhy sú teda neuskutočniteľné.

Po druhé, niektoré vaše návrhy nie je možné odporúčať na schválenie. Napríklad vyzývate na transparentnosť počas schôdzí politických skupín. To by nefungovalo. Potrebujeme súkromie, pretože súkromie je politickou výhodou. Ak nesúhlasím so stanoviskom svojej strany a chcem si svoju opozíciu udržať, rád by som tak robil na uzatvorenom zasadaní: to nie je nedostatok transparentnosti. Transparentnosť musí existovať na úrovni verejných orgánov, nie na úrovni politických strán, súkromie ktorých musí byť zaručené. Z tohto dôvodu s vami v danom bode nemôžem súhlasiť.

Pán Cappato, niektoré z vašich ďalších tvrdení sú nesprávne. Napríklad tvrdíte, že 90 % legislatívnej činnosti sa vykonáva prostredníctvom komitologického postupu. To je výrazné zveličovanie, pán Cappato. Okrem toho má komitologický postup svoje vlastné implicitné normy transparentnosti. Ak zavedieme viac mechanizmov, väčšiu byrokraciu a väčšiu kontrolu, pôjdeme vlastne proti tomu, čo chceme dosiahnuť: transparentnosť, ktorá je úzko spätá s jednoduchosťou.

Nakoniec, pred tým, ako mi dá pán predsedajúci znamenie na ukončenie mojej reči, pretože sa pomaly blížim k vyčerpaniu svojho času, niektoré vaše návrhy sú zbytočné. Napríklad rozumiem, že v očiach verejnosti je skutočne skvelé a atraktívne hovoriť o transparentnosti činnosti poslancov Parlamentu tým, že verejnosť bude vidieť, či navštevujú plenárne zasadnutia. To už ale verejnosť má možnosť vidieť, pán Cappato. Tak, ako môže vidieť aj to, či poslanci navštevujú výbory, keďže existuje zápisnica, ku ktorej majú prístup všetci obyvatelia. Rovnako príjem poslancov Európskeho parlamentu je verejný. Inými slovami, obyvatelia môžu tieto informácie získať veľmi jednoducho.

Z tohto dôvodu rozumiem, že v očiach verejnosti vyzerá dobre a je úžasné obraňovať transparentnosť, no musíte si uvedomiť, že transparentnosť znamená vidieť veci také, aké v skutočnosti sú. Pokiaľ budeme pokračovať v prekrúcaní toho, ako veci vidíme, pán Cappato, nebudeme prispievať k transparentnosti. Pán predsedajúci, ďakujem za vašu veľkorysosť.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, v mene skupiny PSE. Vážený pán predsedajúci, Marco, ďakujem vám za veľmi dobrú správu, ale, bohužiaľ, musím zároveň súhlasiť s ostatnými poslancami v tomto Parlamente, že ste prekročili svoje kompetencie. A viem z akého dôvodu.

Predchádzajúci rečník povedal, že je to neuskutočniteľné. Keby sme sa nepokúsili o nemožné, ako by sme mohli dosiahnuť zmenu?

Na druhej strane ste však prekročili svoje kompetencie. Nebudeme tu mať vysielanie politických skupín. To, že zverejníme na internete či prostredníctvom parlamentného informačného systému, čo poslanci robia alebo kam idú, neznamená, že sú užitoční, ani to, že sú dobrí.

Nariadenie je o prístupe k všetkým dokumentom, ktoré tri inštitúcie uchovávajú, sú im doručené alebo ich vytvárajú v procese ich legislatívnej právomoci. K tomuto by sme sa mali vrátiť. Najprv musíme definovať, čo „legislatívna právomoc“ je. Musíme sa pozrieť na to, ako sa doteraz nariadenie vyvíjalo, a musíme ho vylepšiť. Toto chcem spraviť spoločne so všetkými zainteresovanými, pričom mám to potešenie uvítať tu švédsku poslankyňu Ceciliu Malmströmovú, ktorá na tejto problematike pôvodne pracovala. Všetci si želáme, aby sa problematika prístupu k informáciám posunula vpred.

Prečo? Pretože sme pochopili, že mnoho ľudí si uvedomuje, že sa tu odohrávajú veci, najmä v Rade, ako ste už objasnili, do ktorých sú zainteresovaní ich ministri, ministri jednotlivých štátov, ale ich rozpravy a hlasovanie sú tajné. Keď odhalíme tento element tajomstva a ukážeme, ako vlastne ministri členských štátov hlasujú, potom budú títo ministri vo svojich členských štátoch vnímaní ako zodpovední a následne sa obyvatelia týchto krajín budú cítiť prepojení na európskej úrovni.

Nuž, Marco, nanešťastie ste prekročili svoje kompetencie, najmä čo sa týka tohto vášho sna. Keby ste nevyhlásili, že patríte k talianskym radikálom, nikdy by som to z vašej správy nezistil, až z vášho očakávania, že politické skupiny budú vysielať svoje interné rozpravy – čo sa, mimochodom, nestane. V skutočnosti, ako už povedal predchádzajúci rečník, jediné, čo robíte, je, že odkrývate rozpory namiesto toho, aby ste podporili to, prečo sme tu, keďže veríme v Európu, ktorá je povinná skladať účty svojim obyvateľom. Preto bude zložité vypracovať zoznam hlasovania. Moje srdce je s vami, no musím poslúchať svoju hlavu.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, v mene skupiny ALDE. (DE) Vážený pán predsedajúci, vitajte pani komisárka, zajtra budeme hlasovať o správe zostavenej mojím kolegom, pánom Cappatom, o prístupe verejnosti k dokumentom. Pán Cashman, veľmi dobrý a neuveriteľne užitočný kolega, práve zdôraznil, že najdôležitejšou vecou je získanie prístupu verejnosti k dokumentom, o ktorých sa na tejto pôde hovorí a rozhoduje.

Mohli by sme pána Cappata obviniť, tak ako to urobili pán Herrero-Tejedor a pán Cashman, že prekročil svoje kompetencie. Iste je to len problém interpretácie a v tomto prípade tiež nie úplne opodstatnený. Problematika toho, či by mali byť schôdze politických skupín vysielané na internete, je určite témou, ktorú by sme mali prediskutovať. Vzniká tu otázka, či by sme napríklad mali právo nezverejniť takéto zasadnutie, ak o to požiada väčšina členov politickej skupiny. Dôvodom sú niektoré citlivé otázky – všetci ich poznáme z našich vlastných zasadnutí – ktoré potrebujeme objasniť najprv medzi sebou, až potom ich môžeme zverejniť. Podľa môjho názoru je prirodzené prať svoju špinavú bielizeň doma, nie na verejnosti.

Rád by som tiež dodal, že tento príklad ukazuje, že politické strany – v tomto prípade nie politické skupiny – vždy prejavujú určitý záujem o verejnosť vtedy, keď sa im to hodí. Inak by konferencie politických strán neboli vysielané až v takej veľkej miere. Napodiv, nikto nenamieta, aby konferencie niektorých politických strán, kde to môže byť veľmi živé, boli vysielané v celej dĺžke.

Myslím, že môžem povedať, že pán Cappato tu urobil veľký kus práce, aj keď – ako sme zvyknutí – návrhy na zlepšenie by mohli prísť od iných skupín. V niektorých prípadoch sú také dobré, že si zasluhujú naše zváženie.

V porovnaní s ktoroukoľvek inštitúciou môže byť Parlament stále považovaný za toho, kto razí cestu k transparentnosti, a preto by som túto problematiku nepovažoval za moju najvyššiu prioritu, pretože vzhľadom na prístup k dokumentom, transparentnosti parlamentných rokovaní a aktivít poslancov Európskeho parlamentu sme otvorenejší než ktorýkoľvek národný parlament. Neznamená to ale, že nepotrebujeme žiadne zlepšenie vrátane ostatných inštitúcií, najmä Rady, ktorá tu, bohužiaľ, teraz nie je zastúpená. Pán Cashman práve povedal, že potrebujeme vedieť, kto urobil aké rozhodnutie a ako, aby sme mohli určiť zodpovednosť za politické konanie.

Je dokonca dôležitejšie poskytnúť prístup k dokumentom vytvoreným v rámci komitologického postupu. Zvláštnym príkladom je nariadenie o tekutinách v príručnej batožine, ktorého príloha nebola dostupná pre obyvateľov, a dokonca nebola dostupná ani pre poslancov Parlamentu. Požiadavka transparentnosti nebola zavedená vo väčšine členských štátov Európskej únie bez dobrého dôvodu, ktorým je to, aby sme dali ľuďom príležitosť porozumieť politickým aktivitám, stanovili zodpovednosť a potom azda aj umožnili inak sa rozhodnúť vo voľbách.

Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za dodatočný čas. Veľa šťastia, Marco. Zajtra pri hlasovaní budete mať moju podporu. Verím, že dospejeme k uspokojivému záveru.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, v mene skupiny UEN.(PL) Vážený pán predsedajúci, ak má byť Európska únia viac pre občanov ako pre eurokratov, potom musí byť samozrejme transparentnejšia, rovnako aj aktivity orgánov Európskej únie. Len potom môže Únia znova získať dôveryhodnosť, ktorú tak ľahkomyseľne odhodila. Príkladom toho, ako bola dôveryhodnosť Únie zničená, boli pokusy pretlačiť Ústavnú zmluvu a zlyhanie v usporiadaní vnútroštátnych referend. Práve preto je správne požadovať, aby boli všetky rozpravy Rady, ktoré rozhodujú o osude Európy, dostupné všetkým obyvateľom členských štátov Európskej únie. Tieto rozpravy však neobsahujú rozpravy politických skupín.

Rovnako je veľmi dôležité, aby Parlament, Rada a Európska komisia prijali rovnaké zásady pre poskytovanie prístupu k informáciám tak, aby nezostali jedinými hviezdami na nebi informácií a informačných technológií. Myslím si, že táto správa je dôležitým krokom smerom k transparentnosti. Pevne však verím, že čo sa týka určitých otázok, môžeme urobiť krok ďaleko za hranicu. Už súdruh Lenin povedal, že niekedy potrebujeme urobiť dva kroky dopredu, aby sme mohli urobiť krok späť. Možno to bude chcieť mať pán spravodajca na pamäti.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, v mene skupiny GUE/NGL. – (SV) Vážený pán predsedajúci, správa pána spravodajcu Cappata poukazuje na vážne nedostatky v možnosti prístupu k dokumentom Európskej únie. Podporujem návrh pána spravodajcu o zlepšeniach v súvislosti s výročnou správou. Rovnako podporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré pán spravodajca predložil. Okrem toho sa domnievam, že Parlament bude hlasovať v prospech skutočnej zásady prístupu verejnosti k informáciám v nadchádzajúcom hlasovaní o správe pána Cashmana týkajúcej sa nariadenia o prístupe verejnosti k informáciám.

Čo sa týka výročnej správy, rada by som zdôraznila najmä skutočnosť, že je úplne neakceptovateľné, aby prístup verejnosti k dokumentom nebol garantovaný vzhľadom na delegované právne predpisy obsahujúce 90 % záväzných právnych noriem, ktoré inštitúcie EÚ prijímajú každý rok. Účasť poslancov na práci Parlamentu a všetky ich finančné záležitosti vzhľadom na ich funkciu v Parlamente musia byť rovnako úplne transparentné. Podporujem návrh na vytvorenie spoločného verejného registra.

Nakoniec by som rada povedala, že lepší prístup verejnosti k dokumentom nie je populistickou, ale demokratickou požiadavkou.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN MAURO
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, v mene skupiny IND/DEM.(SV) Vážený pán predsedajúci, v demokracii je transparentnosť pojmom cti. V demokratických krajinách si občania volia riadiace orgány. Následne tieto orgány menujú úradníkov na výkon demokratických rozhodnutí. Preto by bolo absurdné, aby títo volení zástupcovia a menovaní úradníci odopierali svojim voličom poskytnutie informácií. Skutočnosť, že sa to aj napriek tomu stáva, má dve vysvetlenia. Buď je to dedičstvo po preddemokratickej spoločnosti, v ktorej boli ľudia len poddaní nevolených vládcov. Ako poddaní nemali právo miešať sa do záležitostí vládcu. Alebo druhým vysvetlením môže byť, že takúto výnimku v rámci transparentnosti vyžaduje národná bezpečnosť, zváženie občianskej integrity, obchodné tajomstvo, vplyv trhu alebo iné podobné záležitosti.

Prvé vysvetlenie je dnes úplne irelevantné. Štátne orgány nesmú odopierať prístup občanov k informáciám, keďže to vyplýva z ich postavenia. Naopak, aktuálne je druhé vysvetlenie, tu musíme postupovať veľmi uvážlivo v súvislosti so zachovaním rovnováhy. Takéto opodstatnené požiadavky na získanie správnej rovnováhy, nanešťastie, často využívajú orgány, ktoré tak zachovávajú právo na mlčanlivosť.

Európska únia sa nemôže pýšiť tradíciou transparentnosti. V období svojho „detstva“ a „ranej mladosti“ boli záležitosti EÚ takmer úplne tajné, dokonca aj interný telefónny zoznam Komisie. Európska únia začala ako „byrokratické kráľovstvo“, čím je dodnes, no už sa urobili dôležité kroky k zmene: kódex správania z roku 1993, prijatie požiadavky švédskeho združenia novinárov v roku 1998 a nariadenie z roku 2001.

S určitou hrdosťou poukazujem na moju krajinu, Švédsko, ktorá má historicky najdlhšiu tradíciu transparentnosti vyplývajúcej zo zákona. Z tohto dôvodu sa Švédsko angažovalo vo veci „Turco“ a minulé leto napomohlo Európskemu súdnemu dvoru zrušiť rozhodnutie Rady a Európskeho súdu prvého stupňa. Toto bolo ďalším krôčikom smerom od „byrokratického kráľovstva“, ale cesta k vybudovaniu demokratickej transparentnosti v Európskej únii je dlhá. Musíme potlačiť mnoho vzdoru vo vnútri. Myslím, že Parlament by mal preto plne podporiť správu pána Cappata, ktorá bude ďalším krokom vpred na našej dlhej ceste.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som v priebehu niekoľkých sekúnd vyjadril svoj súhlas s veľkou časťou správy pána Cappata. Bolo by prekvapujúce, keby som mal iný názor, keďže som jediným talianskym poslancom Európskeho parlamentu, ktorý sa pokúsil zverejniť dochádzku a počet otázok vznesených talianskou delegáciou tu na pôde Parlamentu. Robím tak rok čo rok v knižke, v ktorej podávam správu o svojich parlamentných aktivitách.

Bol by som radšej, keby napríklad talianska tlač, ktorá na nás až príliš často ukazuje prstom, zverejnila informácie, možno nie až také šokujúce, ale predsa slúžiace na ukázanie aktivít, ktoré tu vykonali talianski poslanci. Bolo by tým lepšie, keby tieto informácie mohli poukázať na naše konanie – ktoré, ak je správne, je nezávislé od politickej príslušnosti, vďaka ktorej sme boli zvolení – v tom zmysle, že sa pokúšame slúžiť celému systému.

Chválim iniciatívu pán Cappata. Budem hlasovať takmer za všetko, čo obsahuje jeho návrh.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Európska únia je založená na zásade transparentnosti, ktorá odkazuje na články 1 a 6 Zmluvy o Európskej únii, rovnako ako článok 41 Charty základných práv Európskej únie.

Európa od začiatku obhajovala rozhodovací proces, ktorý by bol čo najtransparentnejší a čo najbližšie občanom. Európsky parlament je svojou povahou prvý, kto podporuje prístup verejnosti k rozhodovaciemu procesu, pretože rozdielne názory na jeho zákonodarnú a ostatnú činnosť pomáhajú zvýšiť dôveru európskych občanov v inštitúcie EÚ.

Nateraz je prístup verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ celkom dobrý. Je však evidentné, že európska legislatíva z roku 2001 zastrešujúca právo na prístup k informáciám potrebuje zmodernizovať.

Parlament požiadal v roku 2006 Komisiu o predloženie návrhov na zmenu a doplnenie nariadenia, pričom navrhol niektoré odporúčania:

– všetky prípravné dokumenty k právnym aktom by mali byť bezprostredne prístupné verejnosti a

– čo sa týka prípravných dokumentov, mali by byť prístupné z jedného prístupového bodu.

Komisia vzala tiež do úvahy odporúčania, ktoré boli uvedené v novom návrhu nariadenia v roku 2008.

V priebehu zákonodarného procesu čelia zainteresované strany rozdielnym názorom, niekedy až protichodným. Rokovanie vedie k najprijateľnejšiemu rozhodnutiu pre všetkých, ktorých sa to týka. Občania Európy musia byť informovaní o procese, ktorý viedol k prijatiu rozhodnutí, pretože tieto rozhodnutia majú priamy vplyv na ich životy.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Mikko (PSE).(ET) Vážené dámy a páni, demokracia je založená na transparentnosti a otvorenosti. Je to dôležité najmä teraz, keďže sa blížime k júnovým voľbám do Európskeho parlamentu.

Zjednodušenie internetového prostredia by napomohlo zvýšeniu účasti voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ak poskytneme obyvateľom jasné a zrozumiteľné informácie o aktivitách poslancov a fungovaní Európskeho parlamentu vo všeobecnosti, mohli by sme mladých aj starých priviesť k záujmu o to, čo robíme. Veľmi vítanou je iniciatíva e-Parlamentu.

Na základe zadaných kritérií sú pre občanov prístupné všetky informácie o práci poslanca. Som zajedno s pánom spravodajcom, že okrem aktivít v plenárnych zasadnutiach by mali mať ľudia prístup aj k informáciám o ich práci vo výboroch a delegáciách. Občania musia mať možnosť úplne porozumieť našej práci.

Rovnako podporujem myšlienku vytvorenia spoločného registra informácií a dokumentov. Je dôležité, aby občania mali možnosť sledovať konanie, ktoré ich zaujíma, a mali prístup k všetkým dokumentom z jedného miesta. Vytvorenie zjednoteného portálu bude trvať určitý čas, no mali by sme sa k tomu odhodlať. Toto je náš smer teraz, aj v budúcnosti. Podporujem správu pána Cappata.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, rada by som začala zablahoželaním môjmu kolegovi Marcovi Cappatovi k jeho správe. Je dôležité, že túto tému prejednávame tu v Parlamente.

Keď hovoríme o zodpovednosti a transparentnosti, musíme začať od nás samých, to znamená od všetkých inštitúcií EÚ. Súhlasím s väčšou časťou tejto správy. No mám jednu či dve námietky. Musíme sa napríklad uistiť, že ak poskytneme informácie o aktivitách poslancov, tieto informácie budú komplexné. Inak skončíme tak, že budeme poznať cenu všetkého a hodnotu ničoho. Chcela som tým povedať, že naša pracovná náplň je skutočne rozsiahla. Netýka sa to len dochádzky vo výboroch alebo plenárnych zasadnutiach. Akékoľvek informácie o aktivitách poslancov budú musieť zahŕňať všetky aktivity. Inak by mohla byť veľmi hodnotná práca, ktorá sa nemusí sústreďovať priamo v Parlamente, stratená, pretože by bola neviditeľná.

Rada by som ešte povedala k poznámke môjho kolegu pána Romagnoliho, že jeho dobre odvedená práca nebola zachytená médiami, keďže tie sa o nás zaujímajú, len keď si svoju prácu nerobíme, a nie naopak.

Nakoniec by som rada povedala, že jadrom veci je, aby v zákonodarnom konaní bola transparentnosť. Súhlasím s Michaelom Cashmanom, že všetci občania by mali vedieť, ako ich ministri hlasovali v Rade. Je to dôležité. Inak budeme nahrávať do kariet všetkým odporcom Bruselu zastávajúcich filozofiu „obviňme Brusel“ vždy, keď doma nie je niečo v poriadku.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, moja skúsenosť je pravdepodobne veľmi podobná tej, ktorú majú milióny Európanov. Pani komisárka, vstúpil som do tohto Parlamentu v roku 1999 s obrovským entuziazmom, ktorý nebol o nič menší než entuziazmus, ktorý naďalej prejavujete vy. Potom som urobil to, čo urobilo mnoho občanov. Chcel som sa niečo dozvedieť, a to: ako sa robia rozhodnutia? Kam idú peniaze? Kto ich dostáva? Viac a viac voličov ku mne prišlo a hovorilo: nevieme, kde sa v súvislosti s EÚ nachádzame. Toto bol aj môj prípad. Bohužiaľ, potom si človek uvedomí, že za mnohými opatreniami je vedomý úmysel skryť nespoľahlivosť, ktorá je vrátane nejasnej legislatívy stále prítomná v našich inštitúciách. Môžem vás len povzbudiť, aby ste vytrvali vo svojom presvedčení ísť ešte ďalej, ako to teraz robí správa pána Cappata, aby sme mali k dispozícii tieto základné informácie. To by bol úspech. Zopakujem to znova po 10 rokoch.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka Wallströmová, dámy a páni, princíp transparentnosti je základným princípom Európskej únie. Posilňuje demokratickú podstatu našich inštitúcií a uľahčuje účasť občanov na rozhodovacom procese tým, že zabezpečuje väčšiu legitímnosť verejných orgánov a robí ich efektívnejšími a zodpovednejšími vo vzťahu k ľuďom. Podporujem myšlienku, že všetky demokratické inštitúcie majú povinnosť zabezpečiť, aby všetky ich aktivity, dokumenty a rozhodnutia boli zverejnené. Prístup k dokumentom je základným prvkom spolupráce, ktorá je nevyhnutná medzi európskymi inštitúciami.

Počas vyšetrovania aktivít CIA v Európe som Radu ostro kritizoval za porušovanie tejto spolupráce prijatím obmedzení – úplných alebo čiastkových – na prístup k základným dokumentom. Z tohto dôvodu som s radosťou prijal rozhodnutie Súdneho dvora vo veci „Turco“, ktorým sa stanovuje, že existuje povinnosť zverejniť stanoviská Európskeho súdneho dvora týkajúce sa legislatívneho procesu. Tieto stanoviská môžu byť dôležité pri porozumení smeru, ktorým sa uberá rozhodovací proces.

Súhlasím, že sa máme zaoberať revíziou nariadenia z roku 2001 nielen preto, aby sme poskytli reakciu na chyby, ktoré tu boli zistené, ale aby sme sem tiež začlenili poslednú judikatúru, najmä rozsudok vo veci „Turco“. Pritom musíme jednoznačne rešpektovať právny základ, ktorý máme k dispozícii. Niektoré z návrhov spravodajcu výrazne presahujú hranicu, ktorú povoľuje právny základ, čo už spomenuli páni Herrero a Cashman.

Existujú napríklad predpisy zamerané na národné parlamenty, ktoré nemajú žiadny právny základ. V rozsudku Súdneho dvora vo veci „Turco“ sám Súdny dvor uznáva, že uplatnenie rozhodnutia o nariadení musí rešpektovať rovnováhu medzi rizikom zverejnenia a verejným záujmom, ktorý umožní prístup k tomuto dokumentu. V niektorých prípadoch pán Cappato predniesol návrhy, ktoré, podľa môjho názoru, túto rovnováhu ohrozujú.

 
  
MPphoto
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) . – (RO) Rád by som zdôraznil skutočnosť, že kým sa pán Cappato na začiatku tešil zo širokej podpory svojej iniciatívy, pozmeňujúci a doplňujúci návrh číslo 18, ktorý predniesol neskôr, spôsobil stratu tejto prvotnej podpory.

Napriek tomu podporujem fakt, že prístup verejnosti k dokumentom, ktoré sú uchovávané Parlamentom, Radou a Komisiou, je nevyhnutný pre priblíženie sa Európskej únie bližšie k svojim občanom. Ako prvé by som rád zdôraznil potrebu zverejnenia hlavných dokumentov vytvorených komitologickým postupom.

Po druhé, myslím, že na internetovej stránke Európskeho parlamentu pod osobnými profilmi poskytujúcimi detailnejšie informácie o aktivitách každého poslanca EP by bolo dobré zverejniť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené každým poslancom EP v ich parlamentných výboroch. Občania potrebujú jasne vidieť, aké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli predložené poslancami EP počas európskeho rozhodovacieho procesu, mimo správ, rozhodnutí a plenárnych rozpráv.

Po tretie, keď Európska rada koná ako zákonodarná inštitúcia spolu s Parlamentom, mala by zverejňovať svoje rozpravy presne tak, ako to robí Parlament. Rada by mala odteraz preukázať transparentnosť zverejnením svojich rozpráv ešte pred tým, ako jej to prikáže Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, občianske práva zahŕňajú právo na informácie týkajúce sa činnosti poslancov volených spoločnosťou a vykonávajúcich dôležité verejné funkcie. Toto platí najmä v prípade inštitúcií Európskej únie vrátane Rady, ku ktorej dokumentom je horší prístup. Informačné programy dostupné na internete by mali byť jednoducho ovládateľné a dôležité je, aby človeka ľahko doviedli k dokumentu, ktorý hľadá. Hoci dnes má prístup k internetu veľa ľudí, to neznamená, že ho má každý. Potrebujeme publikácie, ktoré môžu byť prístupné v knižniciach. Potrebujeme tiež prehľady, ktoré sú prístupnejšie pre ľudí, ktorí neradi čítajú dlhé texty. Predsa len by sme mali zvážiť, či by mali byť publikované úplné prepisy diskusií politických skupín.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE).(SV) Vážený pán predsedajúci, transparentnosť v rámci EÚ skutočne prešla dramatickými zmenami, a ja som si istá, že pani komisárka so mnou bude súhlasiť, od času zavedenia nariadenia (ES) č. 1049/2001 a internetových stránok.

Chcela by som tiež zdôrazniť, že za posledné roky Komisia a pani komisárka prispeli mimoriadne dobrým a konštruktívnym podielom k tejto problematike. Od začiatku to nebola ľahká úloha, no myslím si, že spolupráca počas posledných rokov bola veľmi prínosná, bolo to niečo, za čo si zasluhujete uznanie. Každý sa stále sťažuje na Komisiu, no ja si nemyslím, že je to vždy v každom ohľade opodstatnené.

Prirodzene nemôžeme mať situáciu, v ktorej spravodlivosť a legislatíva vnútorných vecí, čo sa týka odôvodnení, nie sú transparentné. Pán Alvaro má v tomto úplnú pravdu. Je to, samozrejme, nemožné. Keby sme mali zájsť až tak ďaleko, aby úradníci a poslanci EP každý deň predkladali správu o tom, čo urobili v daný deň, bolo by to dosť absurdné. Nakoniec by strávili pol dňa písaním správy o tom, čo spravili.

Rada by som to zhrnula vyjadrením, že podporujeme správu pána Cappata za predpokladu, že vyústi do právne jasnej legislatívy, ktorá nie je zbytočne byrokratická.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Vážený pán predsedajúci, za predpokladu, že demokratické systémy založené na právnych normách by mali byť viazané zverejňovaním ustanovení, ktoré sú záväzné pre ich občanov, mali by sme sa uistiť, že aktivity inštitúcií sú transparentné a otvorené. Schôdze a rozpravy demokratických legislatívnych orgánov, rovnako ako ich voľby, by tam, kde je to možné, mali byť prístupné verejnosti. Bohužiaľ, Rada často pracuje spôsobom, pri ktorom je ťažké priradiť dokument k postupu, a preto sa občania nemôžu dostať k týmto dokumentom.

Ako vieme, internet hrá mimoriadne dôležitú úlohu pre občana pri umožnení prístupu k dokumentom EÚ. Preto potrebujeme jeden portál EÚ, ktorý umožní prístup k dokumentom, postupom a inštitúciám. Mali by sme stanoviť spoločné pravidlá na zavedenie administratívnych postupov, rovnako ako na zostručnenie, klasifikáciu, registráciu a šírenie dokumentov. Náš Parlament musí ísť príkladom pre ostatné inštitúcie.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, starostlivo som si poznamenala, čo povedal pán spravodajca. Sú tu zhrnuté dve kategórie: prístup k informáciám o legislatívnej práci EÚ a prístup k dokumentom v oblasti mimo legislatívy. Čo sa týka prvého menovaného, podporujem to, čomu sa hovorí aktívna transparentnosť, až do bodu slobody informácií ako normy a tiež veľmi redukované použitie tajných zasadnutí a dokumentov na úrovni Rady. Domnievam sa, že by sme mali vedieť, ako naši ministri hlasujú, aby niesli zodpovednosť za zastavenie kultúry „obviňme Brusel“, ktorá pretrváva v národných parlamentoch. Tiež by som uvítala jednoduchý prístup k záznamom poslancov EP o dochádzke a hlasovaní počas parlamentnej práce na všetkých úrovniach.

Sme volení občanmi, aby sme robili svoju prácu, a za naše rozhodnutia nás môžu brať na zodpovednosť. Na druhej strane, návrh, aby boli všetky politické skupiny a ich zasadnutia otvorené na verejnú kontrolu, je nonsens a dôvod na to, aby bol tento program ukradnutý. Neobávam sa transparentnosti. Vykonávame tu čestnú prácu ako politici a musíme sa postaviť za dôstojnosť našej profesie.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som si absolútne istý, že vo svojej správe sa pán Cappato opatrne vyhol tomu, aby stúpil na otlaky verejným úradníkom, ktorí sa boja o svoje súkromie a majú potrebu chrániť utajenie údajov v určitých situáciách, ktoré musia takto zostať. Toto je určite veľmi dôležitý dôvod na prijatie jeho správy. Rád by som sa obrátil k tým z nás, ktorí sa obávajú, že naše právo na slobodu konania a súkromie je ohrozené.

Pozrime sa na to, čo by sa stalo, keby sa ručička obrátila a nejaký verejný administrátor by chcel zistiť, čo my občania práve robíme. Nemôžeme mať žiadne tajomstvá: v niektorých členských štátoch sú dokonca prerušované súkromné hovory medzi manželom a manželkou, medzi rodičmi a deťmi a podobne. Nesmieme sa obávať občanov, ktorí presne vedia, ako sa tvoria zákony a ako sa dospeje k rozhodnutiam v Komisii alebo v Rade. Toto všetko sa týka aj legislatívnych rozhodnutí urobených naším Parlamentom. Vítam túto iniciatívu.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Zrozumiteľnosť a transparentnosť by mali tvoriť základ aktivít inštitúcií Európskej únie. Jedine ak dosiahneme určitú úroveň transparentnosti, naše aktivity sa stanú pre občanov komplexnejšími, a teda aj bližšími. Ústavná kríza, ktorej čelí Únia, nám ukazuje všetky dôsledky prijatia nesprávneho prístupu k problematike. Podľa môjho názoru to bol presne tento odmietavý postoj k občanom Európskej únie, ktorý skončil v ústavných reformách fiaskom a zlyhaním schválenia Lisabonskej zmluvy vo Francúzsku, Holandsku a Írsku.

Preto by sme z toho mali vyvodiť správne závery a uvedomiť si to, že spoločenská akceptácia aktivít Európskej únie by mala byť našou základnou prioritou. Aby sme túto akceptáciu dosiahli, občania si musia uvedomiť, čo robíme, ako konáme a, koniec koncov, aké rozhodnutia robíme. Potrebujeme jasný, súdržný a čitateľný zdroj informácií o aktivitách všetkých inštitúcií Európskej únie. Európsky parlament by určite mal ísť v čele takejto zmeny, keďže je to inštitúcia, ktorá je najbližšie k občanom Európskej únie. Mali by sme pamätať na to, že Únia bola vytvorená práve pre týchto občanov.

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, podpredsedníčka Komisie. Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám za túto rozpravu a za túto diskusiu. Myslím si, že nie je ľahké to zhrnúť, ale ak by som to mala urobiť, zopakovala by som to, čo o tom povedali niektorí z vás, že je to základný prvok každej demokracie.

Ja sa na túto problematiku radšej pozerám z pohľadu občanov: právo občanov vedieť, čo sa deje, a prístup k informáciám a dokumentom, aby sa potom mohli informovane rozhodovať. Všetkých nás čaká veľmi kľúčový rok, pretože 7. júna budú európski občania hlasovať vo voľbách. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby občania mali prístup k informáciám.

Nesieme ešte stále bremeno historicky podmienených kultúrnych rozdielov a rozdielnych názorov na to, čo by sa malo alebo nemalo zverejňovať. Myslím si, že v niektorých prípadoch s tým stále zápasíme. V krajine, z ktorej pochádzam má zásada otvorenosti a prístupu k dokumentom veľmi dlhú tradíciu, zatiaľ čo v iných členských štátoch to bolo naopak: Najprv je to tajné a zverejniť by sa mali iba tie veci, o ktorých rozhodnete, že sa nemajú utajovať. Myslím si, že týmto problémom sa ešte musíme zaoberať a pokúsiť sa ho vyriešiť. Myslím, že správa poukázala tiež na všetky spojitosti a vzájomné prepojenia všetkých týchto problémov a musíme sa na to pozerať z politického hľadiska.

Na Lisabonskej zmluve je krásne tiež to, že by skutočne zväčšila právo na informácie a prístup k dokumentom, a pretože by nám tiež umožňovala sledovať, čo sa odohráva v Európskej rade, verím, že by pomohla skoncovať so vzájomným obviňovaním. Zmienil sa o tom pán Cashman a iní poslanci a myslím si, že je to dôležité pre nás všetkých.

Dúfam, že viete, že sa môžete na mňa spoľahnúť, že sa naďalej budem neustále snažiť zabezpečiť, aby Komisia zlepšila prístup k dokumentom. Môžeme sa pozrieť na to, čo robíme vo výboroch, môžeme zlepšiť prácu na registroch a viacerých miestach, na ktoré upozornil pán Cappato a ktoré sú pre nás užitočné. Myslím, že by ste mali naďalej vyvíjať tlak na Komisiu, ale ukázali ste tiež, že sa to týka aj Parlamentu. Môžete tiež zlepšiť a zvýšiť otvorenosť a transparentnosť. Je to určite súčasť posilnenia demokracie v Európe. Počas príprav na voľby do EP budeme mať príležitosť na tom pracovať. Pre nás všetkých to bude jedna z rozhodujúcich skúšok.

Ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu, ku ktorej sa čoskoro vrátime, keď budeme diskutovať o nariadení (ES) č. 1049/2001.

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato , spravodajca.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem veľmi srdečne pani komisárke. Predtým som to nespomínal, ale správa uznáva, že sa zvýšila efektívnosť prístupu v kladných odpovediach na žiadosti o prístup k dokumentom. Pokúsil som sa zdôrazniť potrebu zmeny myslenia, mohli by ste ju nazvať paradigmou, podľa ktorej sú informácie už v okamihu ich vytvorenia určené na zverejnenie.

Vážená pani Cederschiöldová, ja nežiadam väčšiu byrokraciu, aby sa všetko oznamovalo a zverejňovalo, ale aby nám systém, ktorý je už vytvorený, zabezpečoval prístup k dokumentom nielen vtedy, keď oň požiadame, ale aby sme mali tiež prístup k informáciám v okamihu ich vzniku, a zároveň, pokiaľ ide o politické skupiny a schôdze politických skupín, by sa, samozrejme, rešpektovala dôvernosť. Hovorím to tiež pani Doylovej a pánovi Herrerovi, ktorý odišiel.

To, samozrejme, neznamená, že skupiny už nebudú môcť mávať schôdze za zatvorenými dverami. Hovorím o väčšej a jednoduchšej dostupnosti informácií. Hovorím o zabezpečení vytvorenia infraštruktúry pre prípad, keď ju budeme potrebovať, a nie o absolútnej a ideologickej povinnosti, ktorá by sa vzťahovala na každú schôdzu. Nemyslím si, že zodpovedá skutočnosti to, čo povedal pán Herrero, že informácie o účasti, hlasovaniach a podobne sa v plnom rozsahu uchovávajú a sú plne k dispozícii. Nie je to pravda. Zápisnice sú dostupné pre jednotlivé výbory a tieto informácie sa dajú dať dokopy iba preskúmaním jednotlivých schôdzí.

Priamou obeťou tejto situácie som bol aj ja osobne. Jedny talianske noviny zverejnili palcovými titulkami, že som chýbal viac ako ktokoľvek iný, jednoducho preto, lebo som nastúpil do Parlamentu v polovici funkčného obdobia, a tieto noviny svoje výpočty založili na niekoľkých mesiacoch po mojom nastúpení a porovnávali účasť za posledné tri roky. Tento príklad ukazuje, že my sami musíme sprístupňovať informácie, aby sa umožnila maximálna transparentnosť a zabránilo sa manipulácii s nimi a ich zneužívaniu.

Dobre si uvedomujem, že hodnota práce poslanca nespočíva iba v účasti a neúčasti, ale nedokážem pochopiť dôvod, prečo by sme my sami mali tieto informácie napoly utajovať a otvárať tak dvere najhorším a najdemagogickejším druhom manipulácie. Preto dúfam, že pokiaľ ide o tieto aspekty a o aspekty prístupu ľudí so zdravotným postihnutím k údajom – neviem si predstaviť, prečo skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európski demokrati požadovali o tom samostatné hlasovanie – skutočne dúfam, že nebudeme mať žiadne prekvapenie na poslednú chvíľu, pretože si myslím, že táto záležitosť má veľký význam pre každého. Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám za pochopenie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu, 14. januára 2009 o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – Čo sa týka posledného prípadu, nejde o všetkých komisárov a je poľutovaniahodné, že v súčasnosti nie sme schopní zverejňovať údaje týkajúce sa ďalších príjmov. Pokiaľ však ide o naše príjmy, existuje tu všeobecné nepochopenie.

Po prvé, všetci poslanci Európskeho parlamentu dosiaľ dostávajú rovnaký plat ako poslanci ich národných parlamentov. Znamená to, že maltská delegácia v EP dostáva rovnaký honorár ako poslanci, ktorí sú zamestnaní a prevádzkujú naše kancelárie v Bruseli a na Malte.

Možno by bolo dobré, keby komisári a poslanci museli každoročne vyplniť schválené finančné výkazy o všetkých prijatých odmenách. Tieto výkazy by mali byť prístupné pre verejnosť. Myslím si, že tento návrh by mohol predstavovať rovnováhu medzi dvomi dôležitými otázkami ochrany údajov a transparentnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , písomne.(FI) Vážený pán predsedajúci, súhlasím s mnohými otázkami nastolenými v tejto správe, o ktorej budeme hlasovať vo štvrtok. Rada musí v budúcnosti zabezpečiť, aby všetky jej rozpravy, dokumenty a informácie boli otvorené verejnej kontrole.

Podporujem tiež návrh uvedený v správe, že na internetovej stránke Parlamentu by malo byť viac informácií o činnostiach a dochádzke poslancov.

 
Posledná úprava: 26. mája 2009Právne oznámenie