Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2512(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0062/2009

Keskustelut :

PV 02/02/2009 - 16
CRE 02/02/2009 - 16

Äänestykset :

PV 04/02/2009 - 7.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0044

Puheenvuorot
Keskiviikko 4. helmikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

8. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

***

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, edellisen juhlaistunnon aikana kysyin, eikö kameran käyttöä voisi helpottaa jättämällä yhden istuimen tyhjäksi. Tänäänkään ei ollut tehty niin. Kamera ei kuvannut minua vaan Philippe Morillonia ja sitten Mathieu Groschia. Ehkä olisi mahdollista varmistaa, että sekä kameramiehen työtä että meidän työtämme helpotetaan.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Kiitos, hyvä Reinhard Rack, muistutamme yksikköjä.

 
  
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Karl-Heinz Florenz (A6-0495/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin lopulta tämän mietinnön puolesta, koska kaiken kaikkiaan me kaikki kannatamme ympäristömme säilyttämistä. Se on puolueeni – Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivipuolueen – kunniakas perinne, mutta luulen, että meidän on tehtävä siihen kaksi lisähuomautusta.

Ensimmäinen lisähuomautus on se, että meillä voi olla asianmukainen ilmastonmuutosta koskeva politiikka vain, jos kaikki liittyvät siihen. On yksinkertaisesti ajantuhlausta, jos Euroopan unionilla tai yksittäisellä maalla on oma politiikkansa. Joten meidän on otettava Aasian maat mukaan.

Toinen lisähuomautus on se, että nykyisinä epävarmoina aikoina ilmastonmuutosta koskevaa politiikkaa on lievennettävä energiavarmuutta koskevan tarpeen osalta. Maailmassa on nyt tilanne, jossa kaikki maamme tarvitsevat vaivatonta energiahuoltoa. Sen on oltava tärkeimmällä sijalla, koska ilman sitä talouksia ja sosiaaliturvaa ja ihmistemme hyvinvointia ei voida pitää yllä.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Pęk (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, myös minä haluaisin puhua tämän direktiivin aiheesta. Äänestin direktiivin vastaan, koska olen täysin vakuuttunut, että se on äärimmäisen vaarallinen ja että se uhkaa Euroopan kehitystä. Siinä yhdistetään ympäristön järkevää suojelua koskeva itsestään selvä tarve täysin tekopyhään ajatukseen eli siihen, että ihmiset voivat vaikuttaa ilmastomme syklisiin muutoksiin.

Juuri tämä osa eli hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tämän asiakirjan merkittävin osa. Tähän tavoitteeseen käytetyt suunnattomat rahamäärät, arvioiden mukaan sadat miljardit, joutuvat täysin hukkaan, vaikka niitä olisi voitu käyttää luomaan todellista ympäristö- ja energiavarmuutta Euroopan unionissa. Tämä on hyvin onneton ja traagisen huono-onninen ratkaisu.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, Karl-Heinz Florenzin mietinnön monissa kohdissa ja osissa, erityisesti 190 kohdassa, viitataan maatalouden osuuteen ilmastonmuutoksessa. Vaikka vähäinen viljely tai kesannointiviljely on monissa EU:n jäsenvaltioissa vaihtoehto ja vaikka sillä on talouteen sekä ilmastonmuutokseen liittyviä etuja – ja vaikka se minun mielestäni ansaitsee enemmän tukea − maatalouden keskustelussa ja tutkimuksessa keskitytään suurelta osin märehtijöiden metaani- ja ilokaasupäästöihin.

Vaikka edistystä tapahtuu, en tue sitä, että jäsenvaltioiden on täytettävä muiden kuin kauppaan liittyvien sektorien päästövähennyksiä koskevat tavoitteet Euroopan nautakarjan pakollisen vähentämisen kautta. Älkäämme unohtako, että tuomme sen, mitä emme täällä Euroopassa tuota. Yksi kilo Brasiliassa tuotettua naudanlihaa aiheuttaa kuusi kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin yksi kilo Irlannissa tuotettua naudanlihaa.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, EU:n talous on fossiilisten polttoaineiden suurin tuoja. Kyseisten polttoaineiden suuremmasta kysynnästä ja korkeammista valmistamiskustannuksista johtuva hintojen nousu voi vaikuttaa merkittävästi ja kielteisesti kansalaistemme elämänlaatuun ja vähentää Euroopan unionin talouden kilpailukykyä.

Ponnistelut energian säästämiseksi ja vakaata ja suhteellisen edullista energiaa tuottavien puhtaiden energialähteiden käyttöönottamiseksi voisivat heikentää tätä suuntausta. Tieteellisen tutkimuksen hyödyntäminen ja sen käyttäminen teknisten ratkaisujen kehittämiseen vähentävät automaattisesti hiilidioksidipäästöjä. Ristiriitaisten teorioiden levittämisellä ja hiilidioksidia koskevilla tiedoilla pelottelulla ei kuitenkaan ole lisäarvoa, vaan ne vaikeuttavat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja energiantuotannossa käytettävien fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittamista koskevia teknisiä ja materiaalisia prosesseja.

Tuen kaikkea teknistä ja tieteellistä toimintaa, jolla pyritään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. En voi kuitenkaan valitettavasti olla samaa mieltä Karl-Heinz Florenzin mietinnössä esitetyistä teorioista. En tue mietintöä.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Karl-Heinz Florenzia hänen ponnisteluistaan ja demokraattisesta tavasta, jolla hän on toiminut ilmastonmuutosta käsittelevässä väliaikaisessa valiokunnassa. Vaikka hänen alkuperäinen mietintönsä oli parempi kuin tämä kompromissi, äänestin kuitenkin sen puolesta. Tämän päivän asiallisessa ja liikemiesmäisessä keskustelussa esitettiin hyvin monenlaisia näkemyksiä, joista jotkin olivat kriittisiä, mutta kaikissa jaettiin näkemys siitä, että ilmasto on muuttumassa ja että ei ole epäilystäkään siitä, että nykyisellä sivilisaation tasollamme pystymme vaikuttamaan siihen ja että meidän on tulevien sukupolvien tähden saatava aikaan sopimus tehokkaista toimenpiteistä. Mikään niistä ei ole patenttiratkaisu, ja kaikkia on sovellettava kaikissa maanosissa. Uskon, että huolimatta Tšekin presidentin äärimmäisistä näkemyksistä puheenjohtajavaltio Tšekki pystyy saamaan Yhdysvalloilta joitakin uusia sitoumuksia.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minä äänestin Karl-Heinz Florenzin mietintöä vastaan. Tämän mietinnön hyväksyminen merkitsee huonoja uutisia EU:n kansalaisille. Maapallon ilmasto on muuttunut, muuttuu ja jatkaa muuttumistaan riippumatta siitä, haluammeko sitä vai emme. Siihen eivät millään tavalla vaikuta järjettömät sitoumukset, joita EU itselleen tällä alalla määrää. Karl-Heinz Florenzin mietinnössä väitetään, että EU:n vuonna 2007 antamat ilmastoa koskevat sitoumukset eivät riitä ja että niitä on lisättävä. En ole tästä samaa mieltä. Niin kauan kuin EU on ainoa päästöjään vähentävä osapuoli maailmassa, maailmanlaajuisten päästöjen vähentämistä koskevaa tavoitetta ei koskaan saavuteta. Ainoa saavutuksemme on se, että suurempi osa eurooppalaisia liikeyrityksiä sijoitetaan uudelleen ja työpaikkoja menetetään. Mietinnön laatijat haluavat muuttaa Euroopassa kaiken, ruokalistoista matkailuun, jossa sosiaalisen matkailun pitäisi olla virallinen tavoite. Jopa Mao Zedong olisi ylpeä tällaisesta kulttuurivallankumouksesta, jossa kaikki vanha heitetään ulos ja korvataan uudella. Kukaan järkevä ihminen ei voisi olla samaa mieltä tällaisesta lähestymistavasta, ja siksi äänestin sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Arvoisa puhemies, vaikka 70 prosenttia maapallon pinta-alasta onkin vettä, vesivaramme, erityisesti juomavesivaramme, vähenevät pelottavalla vauhdilla. Koko ajan suurempia alueita planeetallamme uhkaa veden puute. Mitä nopeampaa kehitys on, sitä enemmän tarvitaan vettä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteiskuntien vaurastuessa veden kysyntä kasvaa. Ilman vettä ei ole edistystä.

Monet maailman alueet hoippuvat katastrofin partaalla. Vesitalouden vallitsevan tilanteen säilyttäminen voi johtaa tilanteeseen, jossa veden saatavuus ei aiheuta pelkästään kiistoja vaan johtaa sotiin. Maiden aineellinen tilanne, ei niinkään niiden mahdolliset sotilaalliset valmiudet, määrää niiden menestyksen. Vedenpuute johtaa hyvin lyhyessä ajassa elintarvikekriisiin.

Tarvitsemme sopivaa, yhdennettyä politiikkaa, jonka avulla voimme säilyttää vesivaramme ja kehittää niitä. Meidän on järkeistettävä veden käyttöä.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin selittää, miksi äänestin Karl-Heinz Florenzin ilmastonmuutoksesta laatimaa mietintöä vastaan.

Ilmastonmuutokseen liittyvä politiikka perustuu suurelta osin pelkoa herättäviin ideologioihin. Todisteet ilmastonmuutoksesta ovat ristiriitaisia. Olettamukset, joiden mukaan tästä muutoksesta syytetään ihmiskuntaa, ovat myös vähintään kiistanalaisia. Ihminen nähdään olentona, joka on luonnolle haitallinen antamatta hyödyllistä panosta. En ole tästä samaa mieltä.

Mietinnön sisältö on suora seuraus nykyisestä muodikkaasta vihreästä ideologiasta, jonka mukaan meidän on asetettava luonto ja planeetta etusijalle, emmekä voi huolehtia ihmisistä, heidän tarpeistaan ja eduistaan.

Mietintöön tehdyt muutamat tarkistukset, joissa kehotetaan edistämään edelleen ydinvoimaa ja tuetaan ydinfuusion edistämistä, tuskin voivat lieventää sen kielteistä vaikutusta koko Euroopan talouteen ja maatalouteen.

Äänestin mietintöä vastaan, koska se johtaa huomattaviin poliittisiin ongelmiin. Sen sijaan, että edistämme ajatuksia, joista kukaan ei ole kiinnostunut, meidän pitäisi pitää huolta ihmisistä ja heidän tarpeistaan.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, tuin tätä mietintöä pääasiassa siksi, että ne kohdat, joista olin hieman huolissani, joko poistettiin tai niitä muutettiin tavalla, joka minusta oli asianmukainen. Ne liittyivät erityisesti maatalouden karjankasvatukseen. Haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unioni on vähentänyt huomattavasti karjankasvatustaan YMP:n aiempien uudistusten takia, että nyt olemme naudanlihan nettotuojia ja että naudanlihaa tuotetaan muualla, mihin liittyy ilmastonmuutosta koskevia huolia.

Tämä todella osoittaa, miten tärkeää maailmanlaajuinen yhteisymmärrys siitä on, ja että vaikka Eurooppa voikin olla edelläkävijä, meidän on pyrittävä saamaan muut seuraamaan meitä, koska vahingoitamme vain itseämme, jos meidän katsotaan olevan ainoita, jotka vauhdittavat toimiaan.

Lopuksi tuen tämän mietinnön ajatusta erityisestä teemavuodesta, jonka avulla pyritään tarjoamaan tietoa ilmastonmuutoksesta ja käsittelemään sitä tavalla, jolla ihmiset saadaan tukemaan meitä. Tällä alalla on jo tehty hyvää työtä.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minun mielestäni Euroopan unioni toimii ensimmäistä kertaa samassa tahdissa Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Obama on valittu virkaan, ja hän on sanonut aikovansa asettaa ympäristön ensimmäiselle sijalle ohjelmissaan.

Mutta en tiedä, hyväksyvätkö äänestäjäni sen, että todella aiomme saada jotakin aikaan. Vaikka Yhdysvallat ja Euroopan unioni toimisivatkin yhdessä hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi, on mietittävä myös, mitä tapahtuu, jos emme kannusta tarpeeksi nousevia Intiaa ja Kiinaa tekemään samoin – siirtämällä teknologiaa ja auttamalla kiinalaisia ja intialaisia löytämään uudenaikaisin vähähiilinen tekniikka, jonka voimme viedä ja auttaa heitä kehittymään kumppaneina. Tosiasia on se, että meidän puhuessamme Kiina käynnistää hiili-intensiivisten hiiltä polttavien voimaloiden tuotantoa joka toinen viikko. Joten miten autamme itseämme rajoittamaan tätä edistämättä teknologian siirtoa?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on jälleen kerran asuttamassa virtuaalista maailmaa, maailmaa, joka on olemassa vain parlamentin päätöslauselmissa, komission tiedonannoista ja neuvoston lehdistötiedotteissa.

Tuomitsemme ilmaston lämpenemisen, ja silti kuukausittainen vaelluksemme Brysselin ja Strasbourgin välillä tuottaa satoja tuhansia tonneja kasvihuonekaasuja. Me ruikutamme kestävästä maankäytöstä, ja silti yhteisellä maatalouspolitiikalla rohkaistaan pensasaitojen kaatamista, kemikaalipohjaisten lannoitteiden käyttöä ja ylijäämien polkumyyntiä heikossa asemassa olevilla kolmannen maailman markkinoilla. Me saarnaamme säilyttämisestä, ja silti yhteisellä kalastuspolitiikalla on luotu ekologinen katastrofi ja pyyhitty pois se, minkä olisi pitänyt olla mahtava uusiutuva luonnonvara.

Arvoisat kollegat, ettekö usko, että äänestäjämme ovat huomanneet? Kuvitteletteko te, että voitte Descartesin ilkeän demonin lailla vääristää heidän todellisuuttaan valvomalla heidän havaintojaan? Tosiasia on, että äänestäjämme ovat nähneet lävitsemme kauan sitten, ja siksi he äänestävät aina tilaisuuden tullen "ei". Jos luulette, että olen väärässä, osoittakaa se. Järjestäkää Lissabonin sopimuksesta kansanäänestys. Pactio Olisipiensis censenda est.

 
  
  

– Mietintö: Claudio Fava (A6-0026/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vaikka äänestin Claudio Favan mietinnön puolesta, minulla on perustavanlaatuisia varauksia maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä annetun direktiivin otsikon osalta. Tämä on tekopyhää, kun harmaaseen talouteen kuuluu myös miljoonia eurooppalaisia työntekijöitä, kauppiaita, kotiapulaisia ja muita, ja seuraamusten yhtenäistämistä on sovellettava pimeillä markkinoilla tehtävään työhön riippumatta siitä, mistä työntekijä tulee.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (PSE).(NL) Alankomaiden työväenpuolueen (PvdA) valtuuskunta tukee tämän direktiivin tavoitetta eli rankaisemista laittomien maahanmuuttajien palvelukseen ottamisesta, jotta voidaan ehkäistä laitonta työskentelyä yhtä laittomia maahanmuuttajia eniten houkuttavana tekijänä ja jotta samalla pyritään estämään ja valvomaan maahanmuuttajien hyväksikäyttöä.

Tämän kompromissin monista myönteisistä osista huolimatta meidän oli mielestämme pakko äänestää vastaan monista syistä. Alun perin korvausvastuu kattoi koko ketjun pääasialliseen toimeksisaajaan asti. Valitettavasti neuvosto ja parlamentti eivät päässeet tästä lausekkeesta kompromissiin, ja sitä rajoitetaan nyt ulkoistamisen tai alihankinnan ensimmäiseen vaiheeseen. Tämä vaikuttaa kielteisesti ja rohkaisee ulkoistamiseen yhteiskuntavastuun välttämiseksi.

Siinä ei myöskään ole riittävästi takeita siitä, että maahanmuuttajia suojellaan ja että työnantajia rangaistaan sääntöjen rikkomisesta. Maahanmuuttajat eivät voi saada maksamattomia palkkoja ennen karkottamista, eikä heidän anneta odottaa palkkaansa Euroopan unionissa. Mahdollisuudet siihen, että he saavat rahansa karkottamisen jälkeen, ovat olemattomat. Tämä tarkoittaa, että laittomat maahanmuuttajat, jotka ovat hyväksikäytön uhreja ja jotka haluavat taistella oikeuksiensa puolesta, saavat tuskin mitään mahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tyhjää tässä tärkeässä äänestyksessä täällä parlamentissa. En tietysti kannata sitä, että laittomat maahanmuuttajat tulevat maihimme ja vievät työpaikat niiltä, jotka ovat aikanaan maksaneet veronsa ja maksaneet oman osuutensa, mutta minun mielestäni vastuun ei pitäisi tässä olla työnantajilla vaan yksittäisen maiden kansallisilla hallituksilla.

Tämän pidättäytymisen ansiosta minulla on tilaisuus merkityttää pöytäkirjaan näkemykseni, jonka mukaan meidän nykyinen Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksemme on epäonnistunut surkeasti asianmukaisen maahanmuuttopolitiikan luomisessa maahamme – maahanmuuttopolitiikan, jossa seurataan sekä maahan tulevia että maasta lähteviä, jolla varmistetaan oikeudenmukaisuus niiden välillä, jotka ovat oikeutettuja maahantuloon ja jotka eivät, ja ennen kaikkea politiikan, jolla ylläpidetään hyviä rotujen ja yhteisöjen välisiä suhteita, mikä perustuu siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansa tuntee, että niiden, jotka tulevat maahan, niiden, jotka ovat täällä, ja niiden jotka lähtevät maasta, välillä on oikeudenmukainen ja asianmukainen tasapaino.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, halusin esittää työjärjestyspuheenvuoron, koska minun nähdäkseni emme ole äänestäneet Claudio Favan mietinnöstä. En ymmärrä, miten voimme antaa äänestysselityksiä, kun äänestystä ei ole järjestetty.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Äänestimme mietinnöstä, mutta emme järjestäneet lopullista äänestystä, joten ihmiset voivat hyvinkin haluta ilmaista mielipiteensä aiemmista äänestyksistä.

***

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Arvoisa puhemies, väestönkehityksen kriisi on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä haasteista lähitulevaisuudessa. Alhainen syntyvyys ja pidempi keskimääräinen eliniänodote tarkoittavat, että yhteiskuntamme ikääntyy. Samalla myös koko ajan pienempi kansalaisten ryhmä joutuu maksamaan liitännäiskustannukset.

Puute tiettyjen työpaikkojen hakijoista tarkoittaa, että palvelukseen otetaan laittomia maahanmuuttajia, koska heidän työvoimakustannuksensa ovat huomattavasti alhaisemmat. Laittomasta palvelukseen ottamisesta pitäisi rangaista, ja sen kielteisten seurausten pitäisi ennen kaikkea koskea työnantajia ja vasta myöhemmin vaikuttaa itse työntekijöihin.

Direktiivillä säädetään asianmukaisista hallinnollisista vaatimuksista, jotka työnantajien on täytettävä. Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan saisi olla liiallisia, koska ne saattavat vaikuttaa kielteisesti niihin ihmisiin, jotka ovat saapuneet Euroopan unioniin laillisesti ja joilla on voimassa olevat työluvat. Hakijan paperien tutkimisvelvollisuus voisi estää työnantajia ottamasta ulkomaalaisia palvelukseen ja siten johtaa työllisyyden laskuun ja heikentää työmarkkinoita.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Aion äänestää Claudio Favan mietinnön puolesta, vaikka se on tietysti kaukana täydellisestä. Haluaisin joka tapauksessa ilmaista tukeni direktiiville, jolla pyritään puuttumaan laittomien maahanmuuttajien palvelukseen ottamiseen.

Tämä on tietysti vain jäävuoren huippu, koska meidän pitäisi myös puuttua ihmiskauppiaisiin, verkostoihin, joilla annetaan tukea laittomille maahanmuuttajille, ja tietysti niiden jäsenvaltioiden hallituksiin, jotka laillistavat suurin joukoin laittomia maahanmuuttajia. Kaiken kaikkiaan juuri tämä rankaisemattomuus on yksi tärkeimmistä vetonumeroista koko tässä laitonta maahanmuuttoa koskevassa kysymyksessä. Laittomat maahanmuuttajat voivat järjestää mitä tahansa haluamiaan protesteja, tehdä vaatimuksia, toimittaa vetoomuksia ilman vaaraa joutua pidätetyksi tai palautetuksi alkuperämaahan. Pitäisi ottaa käyttöön palautuspolitiikka, joka on tehokas ja jossa tehdään juuri se, mitä kannessa luvataan.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Arvoisa puhemies, oikeus määrätä, kuka saa ylittää rajat ja asettua alueelle, on valtion määräävä tuntomerkki. Vuosien ajan tämä parlamentti on pyrkinyt liittämään tuon valtion tuntomerkin Euroopan unioniin ja tehnyt niin ilman äänestäjien suostumusta ja Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin kansanäänestyksistä päätellen äänestäjien aktiivisesta vastustuksesta huolimatta. Laitonta maahanmuuttoa koskevan kysymyksen pitäisi olla kansallinen erioikeus, ja laittomien maahanmuuttajien työnantajille annettuja seuraamuksia koskeva kysymys pitäisi ehdottomasti varata jäsenvaltioille.

Jos Euroopan unioni haluaa laajentaa toimivaltaansa tälle alalle, sen pitäisi ensin varmistaa kansan varaukseton tuki oikeusperustalle, jonka nojalla se aikoo tehdä niin. Se tarkoittaa, että Lissabonin sopimuksesta järjestetään kansanäänestys. Pactio Olisipiensis censenda est.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, tämä on hirvittävä laki. Se on hirvittävä, koska siinä kriminalisoidaan työnantaja, mutta ei kriminalisoida laitonta maahanmuuttajaa. Se on hölynpölyä. Tällä luodaan pahoja aavistuksia kaikille työnantajille aina, kun heidän on otettava joku palvelukseen. Voitteko kuvitella, mitä tapahtuu, kun mahdollinen työnantaja katsoo mahdollista työntekijää ja alkaa kysellä hyvin tungettelevia kysymyksiä?

Tällä ei myöskään ole mitään tekemistä Euroopan unionin kanssa. Tämän pitäisi kuulua kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisille hallituksille – yksittäisten jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien pitäisi päättää, keitä ne haluavat maahansa ja keitä eivät. Kansallisten työnantajien kriminalisointi syvenevän laman aikana on järjetöntä. Tämän lain ei pitäisi milloinkaan nähdä päivänvaloa.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: B6-0062/2009 (energiatehokkuus)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Euroopan unioni voi nyt nähdä yhteisen energiapolitiikkansa ensimmäiset tulokset. Päästökauppajärjestelmän huutokaupat alkavat vuonna 2015, ja uusiutuvaa energiaa koskevat ohjelmat ovat alkanet. Vain Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä voidaan EU:n painopistealoja hallita tehokkaammin energia-alalla, ja ne ovat nyt muuttumassa. Kaikkein tärkeintä on poliittinen riippumattomuus. Energiahuolto ei saa olla poliittisen kiristyksen lähde. Toinen painopisteala on puhtaan energian ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen. Siksi myös näihin tekniikoihin kuten ydinenergiaan ja sen toiminnan turvallisuuteen ja jätekysymyksiin on kohdennettava tutkimusrahoitusta. Perustavimmanlaatuinen asia, jonka tämä keskustelu on osoittanut, on se, että meidän on myös tutkittava tapoja rajoittaa kulutusta ja osoittaa kunnioitusta luonnonvarojamme kohtaan. Se kuitenkin alkaa lastemme valistamiselle.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, muistan, että eräs luennoitsija sanoi minulle kerran ollessani nuori yliopisto-opiskelija, että tekniikka tarjoaa monia ratkaisuja, mutta asioiden saavuttamiseksi tarvitaan usein poliittista ja hallinnollista tahtoa saavuttaa päämäärät.

Näin se on jälleen kerran Euroopan parlamentissa. Puhumme ilmastonmuutoksesta. Puhumme energiatehokkuudesta. Muistetaan kuitenkin, että muutamme tämän parlamentin 12 kertaa vuodessa Brysselistä Strasbourgiin, puhumattakaan ylimääräisistä rakennuksista, joita meillä on Luxemburgissa. Sen lisäksi, että se maksaa eurooppalaisille veronmaksajille ylimääräiset 200 miljoonaa euroa vuodessa, siitä pääsee 192 000 tonnia hiilidioksidia, mikä vastaan 49 000 kuumailmapalloa. Joten on aika, että tämän salin poliitikot lopettavat päästämästä omaa kuumaa ilmaansa energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen osalta, lopettavat tekopyhyyden ja sulkevat Strasbourgin parlamentin.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, ajan autoa ja olen jatkuvasti kyllästynyt kaikkeen vainoon, jota autonajajat kohtaavat. Jotkin tässä mietinnössä esitetyistä ehdotuksista ovat tästä tyypillisiä esimerkkejä, ja siksi äänestin sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, tuin tätä vastahakoisesti, vaikka olisin mieluummin ollut äänestämättä siitä. Syy on se, ettemme saa aikaan tehokkuutta ilman kilpailua. Kilpailu on tehokkuuden liikkeellepaneva voima kaikilla markkinoilla – energiamarkkinoilla ja millä tahansa – ja nyt me käytämme välinettä – tekniikkaa – koko Euroopan unionissa edistääksemme energiatehokkuusmarkkinoita.

Meidän pitäisi varmasti edistää energiatehokkuutta kilpailukyvyn avulla Euroopan unionissa. Jos olisimme tehneet niin ja jos olisimme miettineet, miten voimme kilpailla toistemme kanssa lisätäksemme energiatehokkuutta, meillä olisi maailman parhaat tehokkaan energian markkinat. Siksi sanoin, että äänestin tämän puolesta vastahakoisesti.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: RC-B6-0066/2009 (Guantanamon vangit)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, ennen kuin heitämme Guantanamolle jäähyväiset tämän parlamentin päätöslauselman ja Yhdysvaltojen presidentin täytäntöönpanopäätöksen yhdistelmällä – ilkeä yhdistelmä alastonta valtaa – haluaisin, että pöytäkirjaan kirjataan kaksi asiaa.

Ensinnäkin, Guantanamo perustettiin suojelemaan kaikkia kansalaisiamme. Yhdysvaltojen osalta se toimi. Syyskuun 11. päivän jälkeen Yhdysvaltojen mannerosaan ei ole tehty yhtään terrori-iskua. Presidentti George W. Bushin jäädessä eläkkeelle tehkäämme kunniaa hänen perinnölleen siltä osin. Huomaan lausuneeni äärimmäisen harhaoppisuuden tässä parlamentissa, mutta se on totta.

Toiseksi, muistetaan myös se, että vaikka olemmekin neuvoneet sangen vapaasti yhdysvaltalaisia, katsotaan, mitä EU nyt tekee jakaakseen taakan joidenkin näiden vankien osalta ja suojellakseen kansaamme tulevilta terrori-iskuilta. En pidätä hengitystäni.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI).(EN) Arvoisa puhemies, aina yhtä innokkaana hyppäämään minkä tahansa soittokunnan liikkuvaan vaunuun Euroopan parlamentti on tänään vaatinut, että jäsenvaltiot avaavat ovensa selkoselälleen Guantanamon vangeille, juuri sinä päivänä, kun turvallisuuspalvelut ovat paljastaneet, että viime vuonna vapautettu mulla Sakir on nyt Al-Qaidan korkea johtaja ja johtaa iskuja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Naton joukkoja vastaan Afganistanissa. Juuri sinä päivänä me julistamme, että EU:ssa on avoimet ovet tuollaisille terroristeille. Olemmeko hulluja? Muistakaa, että kun kyseiset ihmiset on hyväksytty ja laillistettu kansalaisiksi, he voivat liikkua vapaasti kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Luotan siihen, että tämän hulluuden puolesta äänestäneet huolehtivat siitä, kun kaikki menee pieleen.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, haluaisin selittää, miksi äänestin tyhjää Guantanamon vankilan sulkemista koskevan päätöslauselman kohdalla. Eilisen keskustelu osoitti, että kaikki pitävät myönteisenä tätä Yhdysvaltojen presidentin suosittua tai populistista suunnitelmaa, mutta se on kaikki, mitä voimme tehdä. Päätöslauselmassa on arvioita, joita varten meillä ei ole riittävästi varmennettuja arvioita tai varmennettuja tietoja. Käytimme kolme tuntia eilisen kiihkeästä keskustelusta kysymykseen siitä, minne pannaan vangit ja ne, joiden rikoksista ei ole todisteita. Ratkaisu on tietenkin Yhdysvaltain kongressissa ja joidenkin Euroopan maiden yksittäisissä hallituksissa, mutta ei Euroopan parlamentissa. Siksi en äänestänyt päätöslauselmasta.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vaikka Guantanamoa koskevassa päätöslauselmassa on monia osia, jotka vahvistavat oikeusvaltion periaatteen todellisen perustan, en tietenkään ole tyytyväinen tämän tekstin taustalla olevaan ajatukseen eli siihen, että Guantanamon vangit olisivat jonkinlaisia uhreja, jotka ansaitsevat myötätuntomme. He eivät tarkalleen ottaen ole putipuhtaita. He ovat ihmisiä, joita epäillään terrori-iskujen tekemisestä mutta joiden osalta ratkaisevat todisteet puuttuvat.

Jäsenvaltioiden pitäisi ryhtyä tarvittaviin järjestelyihin Guantanamon vankien vastaanottamiseksi, tai niin päätöslauselmassa vaaditaan. Tämä on vähintäänkin ongelmallista. Jyrkkää islamilaista fundamentalismia koskeva ongelma on minun mielestäni riittävän huomattava Euroopassa, ja osoittaa tiettyä lyhytnäköisyyttä haluta torjua terrorismia mutta samalla avata ovet ihmisille, joita epäillään yhteyksistä Al-Qaidaan, talibaneihin ja muihin ryhmittymiin.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Arvoisa puhemies, tämä parlamentti on vuosien ajan arvostellut Yhdysvaltoja kansalaisvapauksien riistämisestä Guantanamon turvalaitoksen ylläpidon takia. Minun ääneni oli huolestuneiden joukossa.

Hyväksyin – toisin kuin jotkut tässä salissa – että nämä olivat vaikeita ja arkaluonteisia asioita. Monia pidätettyjä vapautettiin vain, jotta heidät vangittiin uudelleen Afganistanin taistelukentillä. Yksi räjäytti itsensä torilla Irakissa ja tappoi kymmeniä ihmisiä. Jotkin periaatteet ovat kuitenkin ehdottomia, eikä niitä pidä uhrata tarkoituksenmukaisuudelle. Yksi sellainen periaate on, että ketään ei saisi pidättää ilman rikossyytettä.

Arvoisat kollegat, me alustimme jokaista Guantanamoa koskevaa päätöslauselmaamme hyvän tahdon vastalauseilla. Puhuimme, vaadimme, Yhdysvaltojen ystävinä. No, nyt on tilaisuutemme lunastaa tuo kerskailu. Yhdysvaltain hallinto tekee sen, mitä olemme pitkään vaatineet, ja pyytää tukeamme. Sen tarjoamatta jättäminen olisi ilkeää, epäjohdonmukaista, tekopyhää ja tuhoisaa.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, ne meistä, jotka uskovat vapauteen, yksilönvapauteen ja oikeusjärjestykseen, ovat vuosien ajan yrittäneet saada yhdysvaltalaisia ystäviämme sulkemaan Guantanamon, tai sen pidätyskeskuksen. Maa, joka kutsuu itseään vapaan maailman johtajaksi, ei voi panna kyseisiä arvoja syrjään mukavuutensa takia, vaikkakin ymmärrettävien turvallisuuskysymysten takia.

Nyt, kun presidentti Obama on ilmoittanut Guantanamon sulkemisesta, meidän pitäisi auttaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ei ole kuitenkaan Euroopan unionin asia määritellä, kuka tulee Euroopan unionin maihin. Sen pitäisi olla jäsenvaltioiden asia, ja kehottakaamme Euroopan unionin jäsenvaltioita tekemään oma osansa yhdysvaltalaisten ystäviemme auttamiseksi tällä kertaa. He ovat osoittaneet tahtoa. He ovat kuunnelleet meitä. On korkea aika, että me kuuntelemme heitä, aivan kuin EU:n poliittisen eliitin pitäisi kuunnella äänestäjiä, kun nämä kansanäänestys kansanäänestyksen jälkeen ovat torjuneet Lissabonin sopimuksen. Meidän on aika kuunnella ääniä, joilla on merkitystä.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, Magna Carta ja habeas corpus ovat perustat, joille Yhdysvaltain perustuslaki kirjoitettiin. Ne ovat myös perusta, jolle minun kotimaani lait on kirjoitettu. Ei voida syyttää jotakuta ja vangita häntä nostamatta syytettä ja pitämättä oikeudenkäyntiä. Vuosi vuoden jälkeen me tässä parlamentissa kuitenkin tuomitsimme presidentti Bushin siitä, mitä hän teki Guantanamossa. Nyt olemme tilanteessa, jossa presidentti Obama on aivan oikein päättänyt päästä siitä eroon.

Kun Yhdysvaltain istuva presidentti on kuunnellut, mitä meillä on sanottavana, meidän tehtävänämme on varmasti rohkaista jäsenvaltioita ottamaan taakka yhdysvaltalaisten liittolaistemme hartioilta. Ei ole kuitenkaan niin, että tämä parlamentti voisi antaa määräyksiä toisille parlamenteille. On kansallisten parlamenttien asia päättää, että on niiden etujen mukaista auttaa yhdysvaltalaisia, kun apua tarvitaan.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Karl-Heinz Florenz (A6-0495/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen.(LT) EU tarvitsee yhtenäisen strategisen energiapolitiikan, jolla taattaisiin luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen ja vähennettäisiin ympäristövaikutukset mahdollisimman pieniksi.

EU:n ja jäsenvaltioiden on varmistettava EU:n energiainfrastruktuurin kehittäminen, sillä se on olennaista pyrittäessä monipuolistamaan EU:n energialähteitä ja vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Tällä hetkellä EU:ssa rakennusten lämmittämiseen käytetään suurin osa käytetystä energiasta, ja siitä aiheutuu suurin osa kaikista päästetyistä hiilidioksidipäästöistä, noin 40 prosenttia. Erityisesti tällä alalla on monia mahdollisuuksia energiansäästöön.

Olen samaa mieltä esittelijän ehdotuksesta, joka koskee tehokkaan energiankäytön lisäämistä koskevien kansalaisten tiedotuskampanjoiden järjestämistä, minkä aikana talojen ja huoneistojen omistajat saisivat lämpökuvia kiinteistöistään ja heille annettaisiin tietoa niiden energiatehokkuudesta ja esitettäisiin rahoitusehdotuksia mahdollisia modernisointitoimia varten mikrolainoja hakemalla. Huono energiatehokkuus on neuvostoajan jälkeisten rakennusten heikko kohta, ja monet omistajat eivät tiedä, miten he voivat säästää energiaa. Mielestäni on välttämätöntä lisätä rakennerahastoista saatavaa tukea 15 prosenttiin asti (tällä hetkellä kolme prosenttia) asuntojen remontointia varten.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit pitävät ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan mietinnön yleisiä vaikuttimia myönteisinä. Mielestämme mietinnöllä edistetään huomattavasti keskustelua, joka johtaa tehokkaaseen kansainväliseen ilmastonmuutossopimukseen Kööpenhaminassa vuonna 2009. Tuemme erityisesti kunnianhimoisia keskipitkän ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteita koskevaa päämäärää, uusiutuvan energian ja paremman energiatehokkuuden edistämistä ja kehotusta metsätaloutta, sademetsiä ja metsien häviämistä koskevaan kestävään lähestymistapaan. Mielestämme myös vähähiilinen talous saa aikaan enemmän innovointia, joka luo uusia ja kilpailukykyisiä liikeyrityksiä ja uusia työpaikkoja puhtaan teknologian, uusiutuvien energialähteiden ja vihreiden yritysten alalla.

Emme kuitenkaan voi tukea käsitystä siitä, että Euroopan turvallisuusstrategialla ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla olisi tehtävänsä ilmastonmuutoksen vaikutusten käsittelemisessä.

Vastustamme myös lujasti viittauksia Lissabonin sopimukseen, erityisesti niitä, joissa esitetään, että Euroopan unionin toimivalta ilmastonmuutoksen alalla ei ole vielä riittävä. Meidän mielestämme EU:lla on kaikki valta, mitä se tarvitsee auttaakseen Euroopan kansoja työskentelemään onnistumisen eteen yhdessä ja johtaakseen esimerkillään ilmastonmuutoksen osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin Karl-Heinz Florenzin mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä suosituksista, jotka on tehty tulevan yhdennetyn ilmastonsuojelupolitiikan osalta.

Tässä mietinnössä komissiota kehotetaan valvomaan tiiviisti ja analysoimaan uusimpia tieteellisiä tietoja erityisesti sen arvioimiseksi, täyttäisikö EU:n kahden celsiusasteen tavoite edelleen vaarallisen ilmastonmuutoksen välttämisen tavoitteen.

Samalla siinä korostetaan, että EU:lle ja muille teollistuneille maille on ryhmänä asetettava keskipitkän aikavälin tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 25−40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä sekä pitkän aikavälin tavoite niiden vähentämisestä vähintään 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoteen 1990 verrattuna niin, että keskitytään edelleen rajoittamaan globaalin keskilämpötilan kohoaminen kahteen asteeseen teollistumista edeltävään tasoon verrattuna, jotta näin päästään 50 prosentin todennäköisyyteen tämän tavoitteen saavuttamisen osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Tällä mietinnöllä osoitetaan tie eteenpäin ja lähetetään selkeä viesti siitä, että toimiin on ryhdyttävä nyt, ennen kuin se on liian myöhäistä. Emme voi ottaa riskejä luonnon ja ihmiskunnan säilymisen ehkäisemisessä. Tarvitsemme yhdennettyä politiikkaa välttääksemme työn päällekkäisyyttä, ja meidän on yhtenäistettävä tavoitteitamme ja strategioitamme. Euroopan unionin pitäisi ottaa johtava asema ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja tämä mietintö on suuri askel siihen suuntaan. Oikeudet elämään, turvallisuuteen, terveyteen, koulutukseen ja ympäristönsuojeluun ovat perustavanlaatuisia, ja meidän velvollisuutemme on turvata ne tuleville sukupolville. Olemme jo tietoisia ilmastonmuutoksen aiheuttamasta valtavasta vahingosta, ja velvollisuutemme on sitoutua pienentämään tämä vahinko mahdollisimman pieneksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Olemme jo tänään äänestäneet EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevista suosituksista laaditun mietinnön puolesta. Haluaisimme kuitenkin tässä yhteydessä korostaa, että päästöoikeuksien kaupasta peräisin olevien tulojen pitäisi mennä jäsenvaltioille.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. −(RO) Äänestin mietinnön "2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia" puolesta, koska ilmastonmuutos voi aiheuttaa peruuttamattomia katastrofeja ja koska halvan fossiilisen energian aika on päättymässä.

Siksi EU:n on yhdistettävä voimat strategisten kumppaneidensa kanssa tehdäkseen kaiken voitavansa, jotta sen nykyistä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista voidaan vähentää ja jotta käytetyn uusiutuvan energian osuutta voidaan lisätä huomattavasti.

Asianmukaisten investointien avulla EU:n talouden energiatehokkuuden on kasvettava, ja saastuttavia kasvihuonekaasuja on leikattava yli 25 prosentilla seuraavien 12 vuoden aikana.

EU:n on ryhdyttävä tarvittaviin lujiin toimenpiteisiin saavuttaakseen seuraavat tavoitteet vuoteen 2050 mennessä: kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, 60 prosentin taso uusiutuvan energian käytössä ja energiatehokkuus.

Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuosi voi olla tässä suhteessa merkittävä lähtökohta, koska siinä korostetaan tieteelliseen tutkimukseen ja uusiin teknologioihin suunnattujen investointien perustavanlaatuista merkitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Ilmastonmuutos johtuu siitä, että pääoma on voitontavoittelussaan käyttänyt luonnonvaroja vastuuttomasti hyväkseen.

EU katsoo, että syy on työntekijöissä, heidän elintavoissaan ja kulutustottumuksissaan. Se haluaa panna pukin kaalimaan vartijaksi asettamalla vastuun ilmastonmuutoksen hillitsemisestä juuri niiden harteille, jotka aiheuttavat sitä: monopoleille ja ylikansallisille yhtiöille. Energia, vesi, metsät, jäte ja maataloustuotanto yksityistetään ja keskitetään ylikansallisten yhtiöiden käsiin, tällä kertaa ympäristön nimissä. "Vapaiden markkinoiden" esteetön toiminta, markkinoiden vapauttaminen ja kapitalistiset uudelleenjärjestelyt ovat Euroopan parlamentin mietinnössä ehdotettujen toimenpiteiden ydin.

EU:n sopimuksissa kolmansien maiden kanssa vaaditaan markkinoiden ja julkisten palvelujen vapauttamista kaikilla näillä aloilla. Siihen kuuluu tavoitteita muun muassa metsiä suunnattomasti tuhoavien biopolttoaineiden osalta. Edistetään mutaatioita ja annetaan tukea yksipuoliselle viljelylle ja tuhotaan siten luonnon monimuotoisuutta.

Jopa ympäristönsuojelua käytetään verukkeena imperialistiselle toiminnalle "Solanan opin" mukaisesti.

EU:n ja Yhdysvaltojen edistämä vihreä talous tarjoaa keinon liiaksi kasaantuvan pääoman, monopolien voittojen suojelun ja työntekijöiden ja luonnonvarojen hyväksikäytön lisäämistä varten. Sen lisäksi, että sillä ei ratkaista mitään, sillä päinvastoin pahennetaan ilmastonmuutosta koskevaa ongelmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. − (PT) Äänestin Karl-Heinz Florenzin mietinnön "2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia" puolesta, koska siinä annetaan Euroopan unionille, jäsenvaltioille ja niiden kansalaisille monia ehdotuksia Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

Haluaisin korostaa, että ilmastonmuutosta koskeva ongelma edellyttää monialaista lähestymistapaa kaikilla julkisen päätöksenteon tasoilla ja että investoiminen "vihreisiin" teknologioihin on myös nykyisestä talouskriisistä johtuva vaatimus, koska se auttaa luomaan lisää työpaikkoja.

Minun mielestäni ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan, jonka jäsen olin, laatima loppumietintö on erittäin myönteinen panos ilmastonmuutoksen torjunnalle, ja siinä osoitetaan selkeästi, että vuoden lopussa Kööpenhaminassa on saatava aikaan kansainvälinen sopimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Mietinnössä ei käsitellä ympäristön hyväksikäytön syitä koskevaa ydinkysymystä, joka on kapitalismissa harjoitettu riisto. Siinä vain yritetään jakaa vastuuta kaikille osapuolille, jotta voidaan oikeuttaa suositukset, jotka olennaisesti perustuvat markkinoiden vapauttamiseen, jonka kustannukset käyttäjät ja työntekijät maksavat.

Vaikka täysistunnossa hyväksytty teksti on maltillisempi kuin alkuperäinen ehdotus, ja siinä todellakin on joitakin myönteisiä osia, emme ole samaa mieltä muista kohdista, eli siitä, että ympäristönsuojelua käytetään tekosyynä vielä yhdelle mahdollisuudelle vahvistaa ideologista hyökkäystä, kaataa vastuu tavallisten ihmisten ja työntekijöiden niskaan ja kaupallistaa kaikki ympäristöön liittyvä toiminta ja tehdä siitä kannattavaa.

Siksi me äänestimme tiettyjen ehdotusten puolesta, mukaan luettuna oman ryhmämme esittämät ehdotukset, joilla pyrittiin parantamaan mietinnön sisältöä, mutta meidän oli osoitettava olevamme eri mieltä pyrkimyksistä kaupallistaa kaikki, mikä on ihmiselämälle olennaista, mukaan luettuna hengittämämme ilma.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Ilmastonmuutos on tällä hetkellä yksi maailman suurimmista haasteista. Kannatan energiaa säästäviä hehkulamppuja, mutta se ei suoraan sanottuna riitä. Meidän kaikkien on muutettava elintapaamme ja elämäämme jyrkemmin ja dramaattisemmin.

Minulta kysyttiin äskettäin julkisessa kuulemisessa vaalipiirissäni Cheltenhamissa, mikä minun mielestäni on tärkein asia, joka voidaan tehdä ilmaston lämpenemisen ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vastaukseni oli selkeä: Lissabonin sopimuksen ratifioiminen. Ilman vahvaa EU:ta, jolla on toimivalta yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ei minun mielestäni saada Yhdysvaltoja ja Japania, Kiinaa ja Intiaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Yhdellä äänellä esiintyvän EU:n tuki ja kannustus edistää enemmän ilmastonmuutoksen torjumista kuin miljoonat energiaa säästävät hehkulamput.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Tässä mietinnössä yhdistetään monien poliittisten ryhmien kannat ja alakohtaiset edut viimeisimpien ja luotettavimpien tieteellisten tietojen pohjalta. Tämä asiakirja on siksi kiistämättömän perusteellinen, kauaskantoinen, ajankohtainen ja asiaankuuluva.

Kannatan mietintöä yleisesti, mutta äänestin karjankasvatuksen vaikutusta ilmastonmuutokseen koskevia suorempia viittauksia vastaan, koska ne olivat mielestäni liiallisia. Maataloutta ei saa julistaa pannaan. Sen sijaan on korostettava paikallisten tuotteiden tuotantoa ja kulutusta, koska niiden kuljetus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Toisaalta äänestin maataloudelle ilmastonmuutoksesta koituvia ongelmia koskevien viittausten puolesta, koska mielestäni alueille, joihin se vakavimmin vaikuttaa, pitäisi maksaa asianmukainen korvaus. Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevasta aiheesta haluaisin vielä sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että on kiireellisesti pantava täytäntöön uusi maaperän suojelusta annettu puitedirektiivi ja että koheesiopolitiikka, vesiensuojelupolitiikka ja Natura 2000 -verkosto on sopeutettava selviämään odotettavissa olevista vaikutuksista.

Lopuksi, äänestin niiden viittausten puolesta, joiden mukaan on vältettävä käyttämästä liikaa Kioton pöytäkirjan joustavuusmekanismeja, koska EU:n on todella vähennettävä päästöjään, jos se haluaa säilyttää johtavan asemansa kansainvälisissä neuvotteluissa ja varmistaa, että Kööpenhaminassa saadaan aikaan maailmanlaajuinen sopimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), kirjallinen. (CS) Ilmastonmuutos on tosiasia. Jotkut tiedemiehet esittävät kuitenkin siitä perusteltuja epäilyksiä. Samoin jotkut tiedemiehet kyseenalaistavat ihmisten toiminnan vaikutuksen, jota jopa tässä mietinnössä pidetään ilmastonmuutoksen tärkeimpänä syynä. Oli miten oli, mietinnön 22 luvussa tarjotaan hyvä yhteenveto ongelmasta asiantuntijoiden maailmanlaajuisen enemmistön näkemyksen perusteella. Yksittäisten lukujen osalta energiaa koskeva luku on sangen epätäydellinen. Siinä todetaan aivan oikein, että fossiiliset polttoaineet ovat rajallinen luonnonvara, mutta laiminlyödään täysin tärkein kysymys eli riittävän energiamäärän varmistaminen, mikäli maailmanlaajuinen kulutus todella kasvaa vuoteen 2030 mennessä 60 prosentilla.

Siksi on selvää, että hyvin lähellä olevassa tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaita ponnisteluja ydinvoimaloiden rakentamiseksi. Tällä hetkellä se on ainoa tunnustettu laajassa mittakaavassa tuotettavan puhtaan energian lähde, mutta sillä on Euroopan parlamentissakin aatteellisia vastustajia. Siihen asti, kunnes lämpöydinfuusio hallitaan, ydinenergialle ei ole vaihtoehtoja etsittäessä puhdasta energialähdettä. Tällä varauksella tuen mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), kirjallinen. (FR) Karl-Heinz Florenzin mietinnössä laaditaan hyvin yksityiskohtainen luettelo toimista, joihin on ryhdyttävä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja tukitoimien kehittämiseksi. Se kärsii kuitenkin rakenteellisista heikkouksista Euroopan unionin elintärkeän ja toivottavan uudelleensuuntautumisen osalta.

Suurimmat puutteet liittyvät rahoitukseen.

Vaikka hiilidioksidiveron luomista suunnitellaan, sen tai tuotekohtaisen päästöhyvityksen analysointia ja täytäntöönpanoa ei ole sisällytetty vuosien 2009−2011 toimintasuunnitelmaan. Se on kuitenkin olennainen tekijä.

Talousarvion osalta ei ole mainittu mitään lukuja lopullisesti kohdennettuja toimia ja hankkeita, julkista infrastruktuuria tai innovatiivista teollisuuspolitiikkaa, aluekehitystä, paikallisviranomaisten tukea tai tutkimusta ja kehitystä varten.

Teollisuuden osalta viittaus "säädöksiin" ei riitä.

Eurooppalaisen ilmastorahaston perustamiseen sovelletaan vaatimusta, jonka mukaan "jätetään markkinoiden päätettäväksi, mitä tekniikoita tulevaisuudessa käytetään…".

Siten sillä ei edistetä pitkän aikavälin näkemystä eikä yleistä etua. Tämä on järjetöntä.

Siksi on ehdottoman tärkeää, että EU tarkastelee hyvin pian hiilidioksidiveroa, julkista apua vihreän New Dealin tukemiseksi ja yhteisön talousarviota ilmastonmuutoksen estämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Ilmaston muuttumisesta ei ole epäilystäkään. Ei ole kuitenkaan selvää, johtuuko se pääasiassa vai suurelta osin ihmisen toiminnasta vai onko se pääasiassa tai suurelta osin luonnollinen prosessi. Sen suhteen, mitä tapahtuu ja mitä sille pitäisi tehdä, on huomattavasti epävarmuutta. Juuri tämä epävarmuus kuitenkin esimerkiksi osoittaa, että meidän pitäisi ottaa ensimmäiset askeleet ilmakehään joutuvien hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi. Tämä selittää, miksi äänestin aiemmin niiden vähentämistä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä koskevan ehdotuksen puolesta.

Euroopan parlamentin ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta on nyt jättänyt mietinnön siitä, miten EU:n pitäisi toimia ilmastonmuutoksen osalta. Mietintö on hyvin rönsyilevä. Minusta näyttää, että siihen osallistuvat jäsenet ovat sitoutuneet tyydyttämään tiettyjä etuja, kuten maatalouden ja matkailun etuja. Mietinnössä vaaditaan samalla enemmän rahoitusta ja uusia mekanismeja, ja käytännössä siinä ehdotetaan merkittäviä askelia keskitetysti suunnitellun talouden ja Brysselistä valvottujen koulujen propagandakampanjoiden ja vapaa-ajan virkistyskeskusten suuntaan.

Mietintö on niin kaukana tärkeimmistä kysymyksistä, että huomasin olevani pakotettu äänestämään sitä vastaan. Emme voi edelleen sanoa "kyllä" kaikelle, mitä on esitetty, osoittaaksemme perustellun huolemme, epävarmuutemme ja halukkuutemme toimia ilmastonmuutoksen osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuin tätä mietintöä, jossa vahvistetaan EU:n lyhyen aikavälin sitoutuminen päästöjen vähentämiseen 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, jos kansainvälinen sopimus on olemassa. Siinä myös vahvistetaan Balin etenemissuunnitelmaan sisällytetty tavoite siitä, että teollistuneiden maiden pitäisi vähentää päästöjään 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Pidän myönteisenä tätä mietintöä, jossa vaaditaan komissiota ja neuvostoa ottamaan johtava asema tulevissa Kioton jälkeisissä neuvotteluissa Kööpenhaminassa ja kehotetaan ottamaan käyttöön energiatehokkuutta koskevat EU:n vähimmäisstandardit uusille ja kunnostetuille rakennuksille. Mietinnössä kehotetaan Ecofin-neuvostoa ottamaan käyttöön alhaisempi arvonlisävero uusiutuvalle energialle ja energiaa säästäville tuotteille.

Tuen kehotusta päästökauppajärjestelmän kaltaisten taloudellisten kannustimen luomisesta maille, jotta ne voivat suojella trooppisia sademetsiään, sekä kehotusta energiaköyhyyden torjumista koskevien energiatehokkuustoimenpiteiden käyttöönottamisesta paikallisella ja alueellisella tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Se, että Euroopan unioni hyväksyy tämän mietinnön, todistaa, että se sitoutuu aktiivisesti torjumaan ilmastonmuutoksesta johtuvia kielteisiä vaikutuksia. Ilmaston lämpeneminen on yksi koko planeetan kohtaamista monimutkaisimmista haasteista. Siksi tarvitaan kaikkien maiden yhteistä ponnistusta. Tämän mietinnön sisältämät yli 150 suositusta kattavat useimmat alat, joilla voidaan tehdä parannuksia, jotta EU voi saavuttaa tavoitteensa lämpötilan nousun vähentämisestä kahteen celsiusasteeseen.

Tämän tavoitteen saavuttamisen takaamiseksi kaikkien ihmisten on osallistuttava aktiivisesti, ja heille on tiedotettava asianmukaisesti, miten ympäristöä suojellaan, ja heidän on kannettava vastuunsa tulevien sukupolvien osalta.

Euroopan talouden elvyttämissuunnitelmalla tuetaan ilmaston lämpenemisen torjuntaa osoittamalla varoja innovatiivisten teknologioiden kehittämiselle mutta myös käyttämällä keinoja, jotka vauhdittavat energiatehokkuutta. Tutkimukseen ja innovointiin investoiminen mahdollistaa puhtaiden teknologioiden kehittämisen vastauksena ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Mielestäni ehdotetut toimenpiteet voidaan toteuttaa ja ne voidaan panna täytäntöön keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Vaikka useimmilla mailla on monia talouteen ja rahoitukseen liittyviä ongelmia, ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. − Olin tyytyväinen voidessani tukea ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan lopullista mietintöä.

Karl-Heinz Florenzin laatima tämänpäiväinen mietintö perustuu tieteellisiin periaatteisiin ja kartoituksiin yhteiskuntamme liikenteen, maankäytön, energian ja jätteenkäsittelyn kaltaisilla aloilla kohtaamista haasteista. Nykyistä talouskriisiä ei pitäisi käyttää tekosyynä ilmastoa koskevista sitoumuksistamme luopumiselle. Jotkin vähemmän edistykselliset voimat ovat yrittäneet käyttää taloudellista taantumaa tekosyynä ilmastoa koskevien välttämättömien sitoumusten perumiselle. Sitä ei pitäisi nähdä vain kyynisenä juonena, joka se on, koska se on peräisin voimilta, jotka eivät ole tippaakaan kiinnostuneita ilmastonmuutoksen todellisuuden kohtaamisesta, vaan myös äärimmäisenä lyhytnäköisyytenä.

Vastustan erityisesti käsitystä, että ydinvoimalla olisi minkäänlainen asema huomisen ja tulevaisuuden vihreässä taloudessa. Irlannin on pysyttävä ydinvoimasta vapaana saarena. Energiahuoltomme perustana pitäisi olla puhtaat ja uusiutuvat energialähteet, ei ydinvoiman vaarallinen lyhyen ajan hullutus.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), kirjallinen. (SK) Hyvää päivää kaikille. Annan täyden tukeni mietinnölle ja haluaisin kiittää teitä, hyvä Karl-Heinz Florenz, Euroopan unionin tulevaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskevasta yksityiskohtaisesta mietinnöstä. On kauheaa, miten maailmanlaajuinen ilmastonmuutos vaikuttaa nyt ja vaikuttaa jatkossakin ympäristöömme ja siten terveyteemme ja yhteiskuntaamme. Siksi meidän velvollisuutemme on edetä kohti sellaista poliittista sopimusta, joka auttaa meitä vähentämään tulevaa katastrofia edistäviä tekijöitä.

Siitä lähtien, kun parlamentti huhtikuussa päätti perustaa ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan, neuvottelut EU:n vastauksen yhdentämisestä maailmanlaajuisiin puitteisiin ovat olleet menestyksekkäitä. Meidän on kuitenkin jatkuvasti arvioitava uudelleen huolenaiheitamme vähennystavoitteiden, energiankulutuksen ja maatalouden aseman osalta. Yhteistyöllä voimme ehkä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hidastaa ilmaston lämpenemistä Euroopassa ja koko maailmassa.

Kuten Karl-Heinz Florenz on sanonut, ilmastonmuutoksen käsittelemiseksi on useampia kuin yksi tapa, mutta tiedämme, että on oikein aloittaa parannuksista tehokkuudessa ja luonnonvarojen hallinnoinnissa. Globaali ilmastonmuutos tuhoaa ympäristöämme, nykyistä elintapaamme ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Meidän on tehtävä parhaamme hidastaaksemme tätä prosessia, jos emme pysty pysäyttämään sitä. Kiitän teitä kaikkia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), kirjallinen. − (NL) Vaikka tämä mietintö saikin tukeni lopullisessa äänestyksessä, se ei estä minua ilmaisemasta vakavaa vastustustani joitakin sen osia kohtaan. En usko, että rehun viljely tehokasta karjankasvatusta varten vaikuttaa kielteisesti ilmastoon. Enkä usko, että ilmastonmuutosta koskevan ongelman käsittelemiseksi pitäisi esittää EU:n maaperää koskevaa direktiiviä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on koko ajan vaikeampaa rahoittaa investointeja puhtaaseen teknologiaan ja vihreään talouteen, jotka ovat niin välttämättömiä ilmaston lämpenemisen torjunnassa. Siksi haluan liittyä niihin kollegoihini, jotka tukevat tätä mietintöä, ja ehdottaa toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään "älykkäitä" investointeja, mikä ei ole ratkaisu ainoastaan ilmastokriisiin vaan myös luottokriisiin, koska siinä on mahdollisuudet uusien työpaikkojen luomiseen.

Yksi sellainen toimenpide on komission asetusluonnos, josta keskustellaan parlamentissa ja jossa säädetään, että jäsenvaltiot voivat rahoittaa rakenne- ja koheesiorahastoista laajamittaisia julkisia töitä koskevia ohjelmia asuntojen kunnostamiseksi. Tästä voi koitua monia etuja. Pienituloiset perheet voivat esimerkiksi saada taloudellista apua, jolla niitä autetaan ajanmukaistamaan lämmitysjärjestelmänsä, mikä auttaa heitä säästämään huomattavasti ylläpitokustannuksissaan. Tällä toimenpiteellä autetaan myös vähentämään Euroopan energiariippuvuutta, mikä on ensisijainen tavoite Euroopan äskettäin kokeman energiakriisin takia.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Tässä mietinnössä käsitellään ilmastonmuutokseen liittyviä tärkeimpiä kysymyksiä, kuten kehotusta vähentää huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä, edistää uusiutuvia energialähteitä ja parantaa energiatehokkuutta.

Olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen seuraukset lähenevät meitä nopeammin kuin aiemmin kuvittelimme. Tämän takia on ehdottoman tärkeää, että ympäristöpolitiikka pysyy EU:n ja yksittäisten jäsenvaltioiden ensisijaisena painopistealana.

Joulukuussa hyväksytyn ilmasto- ja energiapaketin ansiosta EU on selkeästi johdossa ympäristölainsäädännön osalta, ja se voi kannustaa Euroopan ulkopuolisia maita seuraamaan esimerkkiä ja edistämään politiikkaa, jolla pyritään puuttumaan ilmastonmuutokseen.

Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää tätä asiaa huomiotta ja odottaa 50 vuotta nähdäksemme mahdolliset seuraukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä esitetään tulevan yhdennetyn ilmastonsuojelupolitiikan "12 toimintakohdan etenemissuunnitelma".

Mietinnössä korostetaan, että EU:lle ja muille teollistuneille maille on ryhmänä asetettava keskipitkän aikavälin tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 25−40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä sekä pitkän aikavälin tavoite niiden vähentämisestä vähintään 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoteen 1990 verrattuna.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi EU:n tasolla on osoitettava varoja noin 175 miljoonan euron arvosta vuodessa. Tämä sisältää päästökauppajärjestelmästä ja/tai vastaavista jäsenvaltioiden yksityisistä rahastoista saatavista tuloista rahoitetun ilmastorahaston luomisen, jotta voidaan mahdollistaa tulevan ilmastopolitiikan rahoittamisessa vaaditut investoinnit ja solidaarisuus.

Tutkimukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta voidaan varmistaa tieteellinen tuki "puhtaiden" teknologioiden kehittämiselle ja täytäntöönpanolle. Ympäristöpolitiikkaa on käytettävä mahdollisuutena ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista koskevalle strategialle. Sitä on myös sovellettava asianmukaisesti ja niillä eri aloilla, joilla kamppaillaan kriisin vaikutusten kanssa, luomalla "vihreitä" työpaikkoja kilpailukykyisiin yrityksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), kirjallinen. (PL) Tähän mennessä Euroopan parlamentissa on esitetty eri vaalikausien aikana 13 päätöslauselmaa ilmastonmuutoksesta. Sekä komission että parlamentin ponnisteluista huolimatta tämä asia aiheuttaa edelleen ristiriitoja. Karl-Heinz Florenzin mietinnöllä ei muuteta niiden kantaa, jotka eivät ole vakuuttuneita ihmisen toiminnan ratkaisevasta vaikutuksesta ilmastonmuutokseen, johon ovat miljoonien vuosien ajan vaikuttaneet vain luonnonlait.

Toinen ongelma koskee itse ajatusta kaikkien Euroopan maiden yhdennetystä politiikasta. Koska mietinnössä ei viitata uusien jäsenvaltioiden erityisiin olosuhteisiin tai, mikä on vielä tärkeämpää, niiden vuodesta 1989 alkaen tekemiin ponnisteluihin saastumisen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, yhdennetystä lähestymistavasta ei voida puhua. Eri mailla on oikeus asettaa erilaiset tavoitteet. Mailla on oltava oikeus valita teknologia, jota ne käyttävät energian saamiseen. Sen suosituksen osalta, että komission on määrättävä sitovasta 20 prosentin tavoitteesta energiatehokkuuden parantamisen osalta, näyttää siltä, että epäilyt kalliin, ulkomaisen energian salamyhkäisestä edistämisestä eivät ole perusteettomia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), kirjallinen. (FR) Äänestin Karl-Heinz Florenzin mietinnön puolesta. Se on erinomainen työ, koska tässä mietinnössä esitetään yksityiskohtaisesti monia toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä niin erilaisilla aloilla kuin energia, biopolttoaineet, energiatehokkuus, liikkuvuus, matkailu, maatalous ja karjankasvatus, maaperän suojelu ja vesitalous sekä jätteiden ja luonnonvarojen käsittely, tulevaisuutta koskevat aiheet, opetus ja koulutus.

Vuonna 2007 huhtikuun 25. päivä perustetun ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan erinomainen työ on kaukonäköistä, ja sen suositukset ilmastonmuutoksen torjunnasta ansaitsevat kaikkien poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään osallistuvien tuen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskeva keskustelu kattaa valtavan määrän aiheita, ja sen pitäisi ohjata meitä järkevien, toteuttamiskelpoisten ja tieteeseen perustuvien ratkaisujen etsimisessä. Fanaattinen keskustelu, jossa torjutaan kaikki virallisesta versiosta poikkeava tiede, jätetään huomioimatta tieteen tarpeellisuus ja luovutaan tieteelliseen keskusteluun liittyvästä epävarmuudesta, muuttaa tieteen opinkappaleeksi, ja opinkappaleista on hyvin vähän hyötyä politiikan päätöksentekijöille.

Siksi meidän on ensisijaisesti keskityttävä monipuoliseen ja tehokkaaseen energiantuotantoon ja -kulutukseen, joilla voidaan vähentää riippuvuuttamme ja varmistaa elämänlaatu, jota haluamme kaikille, eurooppalaisille ja myös muille kuin eurooppalaisille.

Siksi meillä on edessämme valtava tieteellinen haaste, jossa julkisilla viranomaisilla on velvollisuus asettaa tärkeysjärjestykseen investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, ja erityisesti, jos ne ovat myös itse markkinoiden toimijoita, edistää kannattavien markkinoiden luomista energiatehokkaammille tuotteille. Ilmastonmuutos vaatii meitä ottamaan kehityksessä askelen eteenpäin, ei taaksepäin. Yritetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. − (EN) EU:n asettamat tavoitteet koordinoidun vähentämisen toteuttamisesta ovat olennaisia, jos halutaan, että ympäristömme muuttuu vastaavasti paremmaksi.

Äänestin, jotta tämän koordinoinnin rakennetta parannetaan käyttämällä monia lähteitä – mukaan luettuna turvallisesta ydinenergian tuotannosta johtuva hyödylliset vaikutukset – joita kaikkia on tarkasteltava kansallisista tarkastuskeskuksista saatujen tietojen ja teknologian muutosten perusteella.

Koska rahoitus on välttämätöntä, myös minä äänestin sen puolesta, että päästökauppajärjestelmän huutokauppaa käytetään kattamaan kaikkien tarvittavien muutosten kustannukset. Tähän sisältyy investointi uuteen teknologiaan.

Lentoliikenteen päästökauppajärjestelmä on jatkossa edelleen asianmukainen tapa edetä, vaikka sillä saattaakin olla vain rajalliset vaikutukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − Keskustelu yhdennetystä ilmastonmuutospolitiikasta on olennaista, jos haluamme leikata hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Äänestin Karl-Heinz Florenzin mietinnön "2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia" puolesta. Mietintö laadittiin ilmastonmuutosta käsittelevässä väliaikaisessa valiokunnassa, joka nimitettiin kesäkuussa 2007.

Mietinnössä on erityinen luettelo suosituksista, jotka koskevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja jotka yhteisön elinten (pääasiassa Euroopan komission) ja jäsenvaltioiden on määrä toteuttaa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on myös välttämätöntä ryhtyä toimenpiteisiin paikallistasolla.

Muutokset ilmastossamme ovat äkillisiä, ja niillä on vakavia kielteisiä seurauksia. EU:n ja teollistuneiden maiden pitäisi hyväksyä tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 25−40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja pitkän aikavälin tavoite niiden vähentämisestä 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoteen 1990 verrattuna.

Muut mietinnön sisältämät suositukset sisälsivät kumppanuuden ja yhteistyön Välimeren alueella sijaitsevien kolmansien maiden kanssa aurinkoenergian tuotannon alalla, jotta nettoenergia on nolla uusissa asuinrakennuksissa vuoteen 2015 mennessä ja kaikissa muissa rakennuksissa vuoteen 2020 mennessä ja että kunnostetut rakennukset on sisällytettävä tähän tavoitteeseen pitkällä aikavälillä. Suunnitelmaan kuuluu myös Euroopan uusiutuvan energian yhteisön luominen, minkä tarkoituksen on tukea tutkimus- ja kehitystoimia uusien uraauurtavien teknologioiden kehittämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Äänestin tyhjää ilmastonmuutosta koskevasta mietinnöstä. Se ei tarkoita, että minun mielestäni koko mietintö olisi huono. Siinä kuitenkin yhdistetään asianmukaista tieteellistä tietoa ja valheellista polemiikkia. Kaikki valiokunnan tekemä työ oli yksipuolista ja monia tieteellisiä lausuntoja ei otettu huomioon. Tällä perusteella ei ole mahdollista saada aikaan tasapainoista mietintöä. Valitettavasti tällainen lähestymistapa on yleistynyt Euroopan parlamentin vaalien lähestyessä.

 
  
  

– Mietintö: Claudio Fava (A6-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), kirjallinen. (FR) Äänestin Claudio Favan laittomien maahanmuuttajien työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia koskevasta direktiiviluonnoksesta laatiman mietinnön puolesta.

Komission lukujen mukaan 4,5−8 miljoonaa kolmansien maiden kansalaista elää laittomasti Euroopan unionissa, ja he ovat siksi suotuisia kohteita häikäilemättömille työnantajille, jotka haluavat hyötyä laittomasta työvoimasta.

On ehdottoman tärkeää, että korostamme näitä käytäntöjä, jotka eivät ole sellaisen Euroopan arvoisia, jossa perusihmisoikeuksien kunnioitusta pitäisi soveltaa jokaiseen ihmiseen. Viimeinkin on aika korostaa niiden vastuuta, jotka hyötyvät näistä erityisen heikossa asemassa olevista ihmisistä. Meidän on lopetettava uhrien kriminalisointi leimaamalla laittomia maahanmuuttajia. Puolustamiemme toimenpiteiden osalta kyse ei ole ainoastaan epärehellisten pomojen rankaisemisesta vaan myös ammattijärjestöjen edustusoikeuden kaltaisten tiettyjen yhteiskunnallisten oikeuksien puolustamisesta.

Meidän ei pitäisi kuitenkaan julistaa voittoa liian pian, koska seuraamusten uhka ei riitä, vaan meillä on mieluummin oltava käytössämme tarvittavat oikeudelliset valvontavälineet. Vain sitten voimme panna täytäntöön tehokkaan yhteisen maahanmuuttopolitiikan.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Euroopan parlamentti on tänään äänestänyt Claudio Favan (Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä, Italia) mietinnöstä (A6-0026/2009), joka koskee EU:ssa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden työnantajia koskevia seurauksia.

Koska mietinnössä säädetään jäsenvaltioiden vastuusta seuraamusten säätämisestä rikosoikeuden nojalla, me Ruotsin sosialidemokraatit olemme päättäneet olla antamatta sille tukeamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), kirjallinen. (FR) Tuin Claudio Favan mietintöä, jota käytämme säätääksemme ankarampia rangaistuksia niitä työntekijöitä kohtaan, jotka käyttävät laitonta työvoimaa.

Sakkoihin pitäisi tästä alkaen kuulua kustannukset työntekijöiden palauttamisesta alkuperämaihinsa ja maksamattomista maksuista (palkat, verot ja sosiaalimaksut). Muut ehdotetut seuraamukset vaihtelevat julkisten etuuksien poistamisesta väliaikaiseen tai pysyvään toiminnan lopettamiseen.

Korostetaan järjestelmän kolmea tärkeintä kohtaa: ensinnäkin häikäilemättömille tai epärehelliselle työnantajille annettu viesti säätämällä seuraamuksista laittoman työvoiman hyväksikäytön vakavimmissa tapauksissa, kuten alaikäisten palvelukseen ottamisesta erityisesti epäsopivissa työoloissa tai kun työntekijä on ihmiskaupan uhri. Seuraavaksi, mahdollisuus löysempiin määräyksiin yksittäisten henkilöiden osalta, jos yksityiset työolot ovat kunnossa. Lopuksi, alihankintaketjuun osallistuvien yritysten vastuu, jos voidaan osoittaa, että ne tiesivät, että alihankkija on ottanut palvelukseensa laittomia maahanmuuttajia.

Lopuksi, emme saa unohtaa, että tässä on kyse vähimmäisvaatimuksista (kaikki valtiot voivat vapaasti säätää enemmän seuraamuksia työntekijöille ja laittomien maahanmuuttajien suojaksi) ja että joka kolmas vuosi pidettäviä tarkistuksia koskevan lausekkeen nojalla voimme mukauttaa tavoitettamme kokemuksen perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Kollegamme laatima mietintö on ensimmäinen askel laittoman työnteon torjumiseksi ja rajatylittävän rikollisuuden yhden vakavimman osan vähentämiseksi. Tähän asti maiden politiikassa on keskitytty enemmän siihen, miten estetään laittomia maahanmuuttajia pääsemästä työmarkkinoille, mutta tästä lähtien puutumme ongelmaan alusta alkaen rankaisemalla työnantajia, jotka hyötyvät laittomien maahanmuuttajien heikosta asemasta.

Suurin osa näistä työntekijöistä työskentelee maatalousalalla, ja lukemattomissa tapauksissa olosuhteet, joita nämä ihmiset joutuvat sietämään, ovat epäinhimillisiä, ja hyvin usein palkkaa ei makseta. Ehdottamillamme asetuksilla ei ainoastaan rangaista työnantajia vaan varmistetaan myös, että työntekijät saavat kaikki heille kuuluvat palkat. Tarvitsimme tällaisia säännöksiä laatiaksemme yleiset asetukset yhteisön tasolla työnantajien rankaisemiseksi, koska useimmissa tapauksissa rajatylittävät ihmiskaupan verkostot toimittavat ihmisiä tasaisena virtana.

Tätä mietintöä ei pidä tulkita niin, että EU:n rajat aiotaan sulkea, vaan yhteisön suosituimmuusperiaatteen vahvistamisena. Jäsenvaltioiden enemmistön väestörakenne mielessä pitäen meidän on pidettävä työmarkkinoiden rajat avoinna, mutta sillä edellytyksellä, että työntekijöiden virta on laillinen ja että tulijat sopivat yhteisön tarpeisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen. − (FR) Olen iloinen, että hyvin suurella enemmistöllä hyväksyttiin direktiiviluonnos, jonka merkitys laittoman maahanmuuton torjunnassa on perustavanlaatuinen ja joka on olennainen yhteisen yleisen maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanolle.

Laiton työnteko on pääasiallinen vetovoimatekijä niille tuhansille miehille ja naisille, jotka ylittävät rajamme joka päivä kuvitellessaan, että he löytävät ihmisarvoisen työn ruokkiakseen perheensä. Todellisuudessa heistä tulee vain orjia tietyille työnantajille, jotka hyödyntävät ja käyttävät hyväksi heidän heikkoa asemaansa ja tietämättömyyttään oikeuksistaan käyttääkseen heitä hyväksi ja käyttääkseen heitä halpana työvoimana.

Tällä direktiivillä lähetetään kaksinkertainen viesti: toinen petoksellisille työnantajille, jotka eivät enää pysty käyttämään tilannetta rankaisematta hyväksi, ja toinen mahdollisille laittomille maahanmuuttajille, joiden määrää yritetään rajoittaa lailliseen työhön pääsyä koskevilla tiukemmilla ehdoilla.

Neuvoston kanssa neuvoteltu kompromissi on tyydyttävä, ja voidaan vain toivoa, että jäsenvaltiot panevat tämän direktiivin nopeasti täytäntöön, jotta voidaan lopettaa tämä haavoittuvuus, josta tuhannet ihmiset Euroopassa kärsivät.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Voimme vain tukea laittomien työntekijöiden työnteon yleistä kieltoa laittoman maahanmuuton rajoittamiseksi. Samoin voimme vain tukea seuraamuksia niille työnantajille, jotka turvautuvat tällaiseen työvoimaan käyttääkseen sitä usein hyväksi, sillä he ovat vain uuden ajan orjakauppiaita.

Minulla on kuitenkin joitakin varauksia. Jälleen kerran Euroopan unioni hyödyntää yhteisön lainsäädäntöön (ensimmäiseen pilariin) perustuvaa asiaa laajentaakseen toimivaltaansa jäsenvaltioiden rikosoikeuden yhtenäistämisen osalta, huomattavana poikkeuksena Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta, sillä ne ovat käyttäneet perustamissopimuksilla tunnustettua osallistumattomuuttaan.

Sitten muistutan, mitä tapahtui Ranskassa Neuillyssä sijaitsevan presidentti Sarkozyn suosiman muodikkaan ravintolan lakon jälkeen: johtajat väittivät olevansa liian jäykkien työmarkkinoiden uhreja tai suojelevansa työvoimaa, jolle he maksoivat lainmukaisen vähimmäispalkan, ja laillisen aseman hankkimisesta työn kautta tuli helppoa laittomille maahanmuuttajille – tilanne, jota tällä direktiivillä edistetään entisestään lupaamalla sellaisten henkilöiden laillistamista, jotka ilmoittavat hyväksikäyttötapauksista.

Pelkään, että todellisuudessa maissa, jotka ovat tässä yhteydessä yhtä löyhiä kuin Ranska, kaikella tällä ei rajoiteta laittoman maahanmuuton tulvaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. (FR) Tällä mietinnöllä on erilaisia ansioita.

Ensimmäinen on se, että sillä on valistustavoite. Siinä todetaan se hälyttävä tosiasia, että laiton maahanmuutto lisääntyy Euroopassa, komission omien lukujen mukaan maahanmuutto on arviolta 4,5−8 miljoonaa, ja siinä eritellään talouden alat, joille laiton työvoima on keskittynyt eniten: rakennusala, maatalous, siivous sekä hotelli- ja ravintola-ala.

Toinen ansio on se, että siinä tehostetaan pimeän työn torjuntaa erityisesti ottamalla käyttöön taloudelliset ja rikosoikeudelliset seuraamukset laittomien maahanmuuttajien työnantajille.

Valitettavasti mietinnössä on myös paljon rajoitteita. Siinä ei mainita mitään toimenpiteistä näiden laittoman maahanmuuton epäsäännöllisten tulvien pysäyttämiseksi. Sisärajojen valvonnan ottamista uudelleen käyttöön ei edes harkita.

Sosiaalisen ja taloudellisen kriisin sekä jyrkästi kasvavan työttömyyden aikana Euroopan unionin jäsenvaltioiden ensisijainen välttämättömyys on lisäksi niiden omien työpaikkojen suojelu, joten on elintärkeää panna täytäntöön sosiaalista protektionismia koskevat kansallisen tason ja Euroopan tason politiikat. Meidän on varattava työpaikat ranskalaisille Ranskassa ja eurooppalaisille Euroopassa. Siinä on kyse kansallisen ja eurooppalaisen suosituimmuus- ja suojeluperiaatteen soveltamisesta ensisijaisena edellytyksenä Euroopan unionin jäsenvaltioiden taloudelliselle ja sosiaaliselle elpymiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Äänestän Claudio Favan maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä laatiman mietinnön puolesta.

Meidän on lopetettava laittomien maahanmuuttajien työhön ottaminen sekä heidän suojelemisekseen hyväksikäytöltä että kyseessä olevan maan talouden vahingoittumisen estämiseksi.

Tärkein asia on se, että ei rangaista kolmansista maista tulevia laittomia työntekijöitä, vaan säädetään seuraamuksista heidän työnantajilleen, jotka ovat vahvemmassa asemassa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen sitä, että maassa laittomasti oleskelevien maahanmuuttajien työnantajiin kohdistettavat seuraamukset otetaan käyttöön ja että niitä valvotaan. Tämä mietintö sisältää vähimmäissäännöt työnantajiin kohdistettavista rikosoikeudellisista seuraamuksista, ja tarkastuksia on tehtävä aloilla, jotka ovat alttiimpia hyväksikäytölle, vaikka meitä Skotlannissa jo suojellaankin vuonna 2006 maahanmuutosta, turvapaikasta ja kansallisuudesta annetulla asetuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä direktiiviluonnosta, jossa puututaan laittoman maahanmuuton laajalle levinneeseen uhkaan, joka usein aiheuttaa hyväksikäyttöä. Euroopan unionissa on itse asiassa 4,5−8 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa työskentelemässä rakennusalalla, maataloudessa, hotellialalla ja muilla aloilla. Meidän on vahvistettava laittoman maahanmuuton torjuntaa ottamalla käyttöön erilaisia seuraamuksia näiden laittomien maahanmuuttajien työnantajia kohtaan EU:n tasolla.

Kyse on itse asiassa siitä, että annetaan yritykselle vastuullisuuden tunne ja edistetään siten laittoman maahanmuuton torjunnan vahvistamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. − (FR) Olen tyytyväinen, että Euroopan parlamentti on tänään suurella enemmistöllä hyväksynyt direktiiviluonnoksen, jolla pyritään säätämään seuraamuksista laittomien maahanmuuttajien työnantajille.

Tämä "seuraamusdirektiivi" sopii EU:n laittoman maahanmuuton torjuntastrategiaan, johon kuuluu "sininen kortti", jolla edistetään valikoivaa maahanmuuttoa, ja "palauttamisdirektiivi".

Pimeä työ on uhka Euroopan taloudelle, etenkin nyt nykyisen talouskriisin puitteissa.

EU näyttää edelleen olevan ihmemaa monen laittoman maahanmuuttajan mielestä, he löytävät täältä usein työtä ja elämänlaatua, joita he eivät voi omassa maassaan löytää.

Arvioidaan, että EU:ssa elää laittomasti noin 4,5−8 miljoonaa kolmannen maan kansalaista, jotka yleensä löytävät työtä rakennusalalla, maataloudessa, kotitaloustöissä ja hotellialalla. He tekevät huonosti palkattua työtä, johon usein liittyy hyväksikäyttöä.

Häikäilemättömät työnantajat hyötyvät näistä laittomista työntekijöistä, jotka ovat valmiita työskentelemään hyvin pienillä palkoilla ja vaarallisissa oloissa.

Tämän päivän äänestyksen ansiosta laittomien maahanmuuttajien työhön ottaminen on tästä lähin työnantajille kallista ja saattaa jopa viedä heidät vankilaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. − (IT) Äänestin Claudio Favan maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä laatiman mietinnön puolesta. Jaan esittelijän esittämän huolen tämän ilmiön sosiaalisista seurauksista ja hyväksikäytölle alttiista oloista, joissa nämä maahanmuuttajat työskentelevät.

Häikäilemättömät työnantajat käyttävät laittomia maahanmuuttajia täyttääkseen huonosti palkatut ja vähäistä ammattitaitoa vaativat työpaikat, joita kukaan muu ei halua. Laitonta työtä olisi myös pidettävä ei sen vähempänä kuin yhteiskunnallisena pahuutena, koska se voi huonontaa palkkoja ja työoloja sekä häiritä liikeyritysten välistä kilpailua. Siksi kiitän Claudio Favan aloitetta, jolla pyritään suojelemaan näiden heikossa asemassa olevien ihmisten oikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Komission ehdotus direktiiviksi ja siihen liittyvä Euroopan parlamentin mietintö maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä ovat tekopyhyyden ja petoksen muistomerkki. Todellisena tavoitteena ei ole seuraamusten säätäminen niitä työnantajia kohtaan, jotka käyttävät raa’asti hyväksi maahanmuuttajatyöntekijöitä. Tavoitteena on päinvastoin maahanmuuttajien rankaiseminen, pidättäminen ja karkottaminen väkivaltaisesti alkuperämaihinsa. Tämä on yksi monista toimista EU:n maahanmuuton vastaisessa politiikassa, kuten "maahanmuuttosopimuksessa" ilmaistaan, ja se seuraa pahamaineista "häpeädirektiiviä", jolla säädetään laittomien maahanmuuttajien 18 kuukauden pituisesta säilöönotosta, karkottamisesta ja viiden vuoden kiellosta saapua EU:n alueelle.

Täysin samaan suuntaan kulkevilla direktiiviehdotuksella ja Euroopan parlamentin mietinnöllä itse asiassa vahvistetaan maahanmuuttajiin kohdistettuja sortotoimenpiteitä, järjestetään metodisesti heidän sosiaalinen syrjäytymisensä ja tehdään pääomalle vielä helpommaksi heidän raakalaismainen hyväksikäyttönsä.

Kreikan kommunistinen puolue äänestää sekä mietintöä että komission direktiiviehdotusta vastaan.

Se tukee maahanmuuttajien oikeudenmukaisia vaatimuksia, heidän laillistamistaan, pimeän ja ilmoittamattoman työn poistamista, palkkojen nostoa, samaa palkkaa samasta työstä ja sosiaalisten oikeuksien ja kansalaisoikeuksien täysimääräistä turvaamista.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: (B6-0062/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. − (PT) Äänestin energiatehokkuuden parantamisesta tieto- ja viestintäteknologian avulla laaditun päätöslauselmaesityksen puolesta, koska mielestäni tieto- ja viestintäteknologialla on ratkaiseva tehtävä energiatehokkuuden parantamisessa ja koska se voi johtaa arvioituihin 50 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin vuodessa.

Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä täysimääräisesti tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia, jotta ne voivat saavuttaa ilmasto- ja energiapaketissa asetetut tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä vähintään 20 prosentilla, uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian lisäämisestä 20 prosenttiin ja 20 prosentin parannusten saavuttamisesta energiatehokkuudessa Euroopan unionissa vuoteen 2020 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tämän parlamentin ryhmäämme kuuluvan tšekkiläisen jäsenen laatiman mietinnön puolesta, koska mielestämme siinä käsitellään erittäin merkittävää aihetta: energiatehokkuuden parantamista tieto- ja viestintäteknologian avulla koskevaa haastetta. Kyseinen teknologia voisi olla liikkeellepaneva voima suuremmassa tuottavuudessa, kasvussa ja kustannusten vähentämisessä, joilla edistetään kilpailukykyä, kestävää kehitystä ja EU:n kansalaisten elämänlaadun parantamista. Siksi olemme samaa mieltä ehdotuksesta esittää tuleville neuvoston puheenjohtajavaltioille, että ne ottaisivat toimikautensa yhdeksi painopistealueeksi tieto- ja viestintäteknologian ja sen merkityksen ilmastonmuutoksen torjunnalle ja siihen mukautumiselle.

Meistä on myös tärkeää, että kaikilla päätöksentekotasoilla on vielä entistä ponnekkaammin käytettävä saatavilla olevia rahoitusvälineitä, jotta uusia energiatehokkuutta parantavia tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvia sovelluksia voitaisiin ottaa käyttöön.

Ottaen huomioon viiveen älykkäitä tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuja koskevan järjestelmällisen lähestymistavan hyväksymisessä on tärkeää tiedottaa niistä korostamalla erityisesti päästöjen vähentämistä kaupunkikehityksessä, varsinkin kehittämällä älykkäitä rakennuksia, katuvalaistusratkaisuja ja siirto- ja jakeluverkkoja sekä liikenteen reaaliaikaisen organisoinnin avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN) , kirjallinen. (PL) Tuin päätöslauselmaa energiatehokkuuden parantamisesta tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Tieto- ja viestintäteknologiasta pitäisi kehittyä tulevaisuuden ratkaisu käytännössä kaikille energiaa kuluttaville laitteille, ja sen pitäisi auttaa saavuttamaan huomattavia säästöjä energiankulutuksen osalta. Sellaiseen toimintaan ryhtymättä jättäminen voisi johtaa huomattavaan kasvuun energian kysynnässä jo muutaman seuraavan vuoden aikana (noin 25 prosenttia neljän vuoden aikana).

Suurimmat säästöt voisivat olla mahdollisia sähköntuotantoa ja -siirtoa käsittelevillä aloilla. Tehokkuuden pitäisi lisääntyä noin 40 prosentilla energiantuotannon alalla ja noin kymmenellä prosentilla energianjakelun alalla. Tieto- ja viestintäteknologialla edistetään myös energiaverkon parempaa hallintaa sekä helpotetaan uusiutuvien energialähteiden yhdentämistä. Tieto- ja viestintäteknologian soveltamisen ansiosta on mahdollista saada huomattavia säästöjä rakennusten lämmityksen, ilmastoinnin ja valaistuksen osalta. Kaikki tämä edistää hiilidioksidipäästöjen todellista vähentämistä sekä energiayksiköissä että yleisesti.

Tämä teknologia mukaan luettuna itse osat sekä mikro- ja nanoelektronijärjestelmät ja monet nykyaikaiset tekniset lähestymistavat (esimerkiksi fotoniikka) lisäävät kilpailukykyä ja luovat uusia mahdollisuuksia liikeyrityksille ja työmarkkinoille.

Energiatehokkuuden lisäämiseen kuuluu energiankulutuksen vähentäminen tuotanto-, siirto- ja jakeluvaiheiden aikana sekä loppukuluttajan osalta. Koska tämä saavutetaan sellaisilla muutoksilla tekniikassa ja käytöksessä sekä taloudessa, joilla pyritään varmistamaan mukavuuden ja palvelun samanlaisen tason säilyminen, nykyaikainen tieto- ja viestintäteknologia pitäisi panna täytäntöön mahdollisimman laajasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. − (IT) Äänestin energiatehokkuuden parantamisesta tieto- ja viestintäteknologian avulla laaditun päätöslauselman puolesta.

Väittäisin itse asiassa, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen ohella meidän on myös sitouduttava parantamaan energiatehokkuutta 20 prosentilla samana aikana. Tämän takia tuen annettua esitystä, jolla pyritään esimerkiksi esittelyhankkeiden avulla lisäämään tietoisuutta tieto- ja viestintäteknologian merkityksestä energiatehokkuuden parantamisessa EU:n taloudessa. Kyseinen teknologia on liikkeellepaneva voima suuremmassa tuottavuudessa, kasvussa ja kustannusten vähentämisessä, joilla edistetään kilpailukykyä, kestävää kehitystä ja EU:n kansalaisten elämänlaadun parantamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin energiatehokkuutta koskevan ongelman ratkaisusta tieto- ja viestintäteknologian avulla laaditun Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta, koska uskon lujasti, että tämä teknologia voi tarjota toteuttamiskelpoisia ratkaisuja tähän ongelmaan.

Energiatehokkuus on erittäin tärkeä aihe, koska olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, että luonnonvarat, joista saamme energiamme, vähenevät koko ajan ja loppuvat jossain vaiheessa. Siksi minun mielestäni kaikki teknologiat, joita voidaan käyttää energiatehokkuuden saavuttamiseksi, hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Euroopan unionin energiavarmuutta koskeva kysymys on nostettu monesti tässä parlamentissa esiin ja erityisesti uusien jäsenvaltioiden edustajat ovat tehneet niin.

Viime viikkoina moniin jäsenvaltioihin vaikuttanut kriisi on osoittanut selkeästi, miten todellinen vaara oman kaasuhuoltomme katkaiseminen on ja miten huonosti olemme valmistautuneet käsittelemään seurauksia.

Euroopan on lopulta alettava osoittaa yhteenkuuluvuutta ajatuksissaan ja toimissaan. Meidän on rakennettava sopiva siirtoinfrastruktuuri, luotava tukimekanismeja maille, joilla ei ole raaka-ainevarastoja ja monipuolistettava lähteitä, joista niitä saamme. Meidän on etsittävä vaihtoehtoisia kaasulähteitä ja luotava järjestelmä energian säästöä ja kaasunkulutuksemme tehostamista varten.

Tiedän, että nämä kohdat on nostettu esiin monta kertaa aiemmin, mutta mitä se hyödyttää, jos olemme edelleen jumissa piirustuslaudalla?

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Energiatehokkuuden merkitystä ja sen panosta ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa ei voi aliarvioida. Energiatehokkuusohjelmat voivat luoda työpaikkoja.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys: (RC-B6-0066/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), kirjallinen. (FR) Äänestin tämän Guantanamon pidätyskeskuksen vankien palauttamisesta ja uudelleensijoittamisesta laaditun päätöslauselmaesityksen puolesta.

Minusta näyttää, että Eurooppa voi vain onnitella presidentti Obamaa päätöksestä sulkea pidätyskeskus, mikä on jotain sellaista, mitä monet meistä ovat vaatineet monia vuosia. Siksi tämä näyttää minusta hyvältä tilaisuudelta vastata Yhdysvaltojen pyyntöön esittämällä yhteinen kanta Euroopan unionin arvojen mukaisesti.

On olennaista, että pystymme panemaan myös omat asiamme kuntoon omien rajojemme sisällä ja että niille eurooppalaisille valtioille, jotka ovat antaneet CIA:n kuljettaa salaisesti vankeja, tehdään puolestaan niiden vastuu selväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk, Anne E. Jensen ja Karin Riis-Jørgensen (ALDE), kirjallinen. (DA) Tanskan liberaalipuolueen Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät Guantanamon pidätyskeskuksen vankien palauttamisesta ja uudelleensijoittamisesta laaditun päätöslauselmaa 4 kohtaa vastaan, koska meidän mielestämme on yksittäisten jäsenvaltioiden riippumaton oikeus päättää, ottavatko ne Guantanamon vankeja vastaan, mikäli Yhdysvaltain hallinto sitä pyytää.

Me kannatamme tietysti sitä, että jäsenvaltiot kuulevat toisiaan mahdollisista vaikutuksista yleiseen turvallisuuteen koko EU:ssa, mikäli jäsenvaltiot haluavat ottaa vankeja vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Guantanamon vankilasta tuli monelle Euroopan parlamentin jäsenelle keppi Yhdysvaltojen lyömiseen. Minä olen henkilökohtaisesti kiitollinen siitä, että Yhdysvallat kantoi jälleen epäsuhtaisen vastuun Euroopan suojelemisesta terrorismilta.


Hyväksyn kuitenkin sen, että Guantanamon vankila pitäisi sulkea. Se ei johdu siitä, että mielestäni väkivaltaisia terroristeja ei pitäisi sulkea vankilaan, itse asiassa aivan päinvastoin. Mutta vihollisen taistelijoiden pidätystä koskevat oikeudelliset ongelmat on selkeästi ratkaistava, ja paras tapa tehdä se, on Camp X-Ray -leirin sulkeminen.


Niin paljon kuin ihailenkin ja tuen Yhdysvaltoja, on sanottava, että Guantanamon vangit ovat ensisijaisesti Yhdysvaltojen vastuulla, eivät meidän. Heidät otettiin kiinni tai pidätettiin Yhdysvaltojen komennossa, ja siksi heitä pitäisi syyttää ja heidät pitäisi vangita väitetyistä rikoksista Yhdysvaltoja vastaan, Yhdysvaltain lainsäädännön nojalla Yhdysvaltojen alueella.


En tue ajatusta siitä, että EU:n jäsenvaltiot ottaisivat vastuuta näistä äärimmäisen vaarallisista terroristeista. En myöskään kuitenkaan usko, että EU:n pitäisi kertoa jäsenvaltioille, mitä tässä suhteessa on tehtävä.


Siksi äänestin tyhjää tämän päätöslauselman kohdalla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Meidän on oltava hyvin huolellisia tehdessämme päätöksiä, kuten tässä päätöslauselmassa esitettyjä päätöksiä. Emme voi vain avata syliämme ja toivottaa kaikki Guantanamosta vapautetut tervetulleiksi. Taatessamme entisten vankien ihmisarvoisen kohtelun meidän on varmistettava, että he ovat syyttömiä ilman varteenotettavaa epäilystä ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Yksikin huono-onninen päätös voi olla kohtalokas, jos emme ole äärimmäisen tarkkaavaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE), kirjallinen. − (EN) Pidän päätöstä Guantanamon sulkemisesta myönteisenä, mutta olen kuitenkin huolestunut Euroopan maiden halukkuudesta ottaa vastaan entisiä vankeja, joilla saattaa edelleen olla yhteyksiä terroristeihin. Koska EU:ssa on voimassa ihmisten vapaata liikkumista koskeva politiikka, EU:n yhden jäsenvaltion toimilla voi olla seurauksia muille, kun meillä jo on monimutkaisia terrorismiongelmia. Valmiuttamme karkottaa terroristiksi epäilty rajoitetaan lisäksi kansainvälisillä yleissopimuksilla kuten ECHR:llä, jonka tarkistaminen on myöhässä.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen tätä päätöslauselmaa, jossa pidetään myönteisenä presidentti Obaman päätöstä sulkea Guantanamon pidätyskeskus sekä hänen muita merkittäviä siihen liittyviä asetuksiaan, muistutetaan, että päävastuu tämän keskuksen sulkemisprosessista ja sen vankien tulevaisuudesta on Yhdysvalloilla, kehotetaan kuitenkin jäsenvaltioita vastaamaan myönteisesti kaikkiin Yhdysvaltojen pyyntöihin tuesta Guantanamon vankien sijoittamisessa Euroopan unioniin, jotta siten kaikille tarjottaisiin oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu ja vahvistettaisiin kansainvälistä oikeutta.

Olen kuitenkin syvästi huolissani raporteista, joiden mukaan Obaman hallitus aikoo pitää voimassa luovuttamiskäytännön.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela ja Armando França (PSE), kirjallinen. (PT) Kannatimme äänestyksessä Euroopan parlamentin yhteistä päätöslauselmaesitystä, joka koskee mahdollisuutta ottaa vastaan Guantanamon vankeja, joita ei ole syytetty rikoksista, koska mielestämme EU:n yhteistyö on olennaista kansainvälisen oikeuden vahvistamiseksi ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että Guantanamon vangit saavat oikeudenmukaisen ja puolueettoman kohtelun.

Siksi pidämme Portugalin hallituksen aloitetta ja halukkuutta tehdä yhteistyötä Yhdysvaltain hallinnon kanssa Guantanamon pidätyskeskuksen sulkemisprosessissa esimerkkinä, jota muiden jäsenvaltioiden on seurattava Yhdysvaltojen tukemiseksi tämän monimutkaisen ongelman ratkaisemisessa ihmisoikeuksia ja kansainvälisen oikeuden sääntöjä kunnioittaen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Äänestin tätä yhteistä päätöslauselmaesitystä vastaan. Johdanto-osan D kappaleen (kolmas alakohta) ja F kappaleen perusteella on minun mielestäni mahdotonta hyväksyä, että EU:n pitäisi kannustaa jäsenvaltioitaan olemaan valmiina ottamaan vastaan Guantanamosta vapautettuja vankeja vastauksena Portugalin ulkoasiainministerin ajattelemattomaan ja demagogiseen ehdotukseen.

Meidän ei itse asiassa pitäisi missään oloissa sallia EU:n jäsenvaltioiden ottaa vastaan vankeja, joiden uskotaan olevan "turvallisuusuhkia" (johdanto-osan D kappale), emmekä saisi unohtaa ennakkotapausta eli että 61 entistä Guantanamon vankia on syyllistynyt terrorismiin vapauttamisensa jälkeen.

Koska on mahdotonta tehdä varmasti ero niiden välillä, jotka ovat turvallisuusuhka, ja niiden välillä, jotka eivät ole, on selvää, että ennalta varautumisen periaatetta ei pitäisi soveltaa pelkästään REACH-asetuksen puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka yhteinen päätöslauselmaesitys sisältää tiettyjä kohtia, joita pidämme myönteisinä, erityisesti, kun siinä todetaan, että "päävastuu koko Guantanamon pidätyskeskuksen sulkemisprosessista ja sen vankien tulevaisuudesta on Yhdysvalloilla", siinä ei tarkenneta oloja, joissa meidän pitäisi tarkastella kyseessä olevaa äärimmäisen vakavaa humanitaarista tilannetta.

Kuten olemme korostaneet aiemmin, vastustamme kaikkia maiden välisiä tai Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisiä sopimuksia Guantanamossa pidettyjen vankien siirrosta. Se ei tarkoita, että yksittäisten henkilöiden vapaasti ilmaisemia päätöksiä ja pyyntöjä, erityisesti turvapaikasta Portugalissa, ei pitäisi käsitellä kansallista itsemääräämisoikeutta, Portugalin tasavallan perustuslakia ja kansainvälistä oikeutta kunnioittaen.

Päätöslauselmassa kuitenkin

− jätetään ilmoittamatta se, että Yhdysvaltain uusi hallinto ei ole kyseenalaistanut kansalaisten pidättämistä ja laitonta siirtämistä, ja

− jätetään täysin huomioimatta se, että on paljastettava koko totuus kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksista, joita tehtiin osana niin sanottua terrorismin vastaista sotaa, mukaan luettuna monien EU:n jäsenvaltioiden hallitusten vastuu niiden maiden ilmatilan ja alueen käytöstä laittomasti pidätettyjen vankien luovuttamiseen ja kuljetukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen.(LT) Onnittelen ja tuen lämpimästi Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman päätöstä aloittaa Guantanamon pidätyskeskuksen sulkeminen. Se on tärkeä askel kohti uutta alkua Yhdysvaltain politiikassa. Olen varma, että kaikki EU:n jäsenvaltiot tukevat sellaista Yhdysvaltojen politiikkaa ja vastaavat presidentti Obaman kehotukseen yhteistyöstä tai auttavat vapautettuja vankeja koskevan kysymyksen ratkaisemisessa, jos hän sitä pyytää. Äänestin kuitenkin sitä päätöslauselman kohtaa vastaan, jossa kehotetaan jäsenvaltioita "valmistautumaan vastaanottamaan Guantanamon vankeja", koska mielestäni yhteisön kunkin jäsenvaltion pitäisi päättää tästä kysymyksestä itsenäisesti. En epäile yhtään, että kun niillä on edessään konkreettinen tapaus, ne kaikki vastaavat myönteisesti ja tarjoavat tukea Yhdysvaltain hallinnolle. Se edustaa kuitenkin niiden omaa valintaa ja hyvää tahtoa, ja siinä kunnioitetaan humanitaarisia ja kansainvälisiä oikeudellisia normeja.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Kreikan kommunistisen puolueen Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät tätä Euroopan parlamentin poliittisten puolueiden laatimaa päätöslauselmaesitystä vastaan. Siinä vaaditaan vapauttamaan välittömästi kaikki Yhdysvaltojen mielivaltaisesti pidättämät ja Guantanamon tukikohdassa pitämät vangit ja sulkemaan välittömästi ja lopullisesti tukikohta, jota he myös laittomasti ylläpitävät Kuuban maaperällä vastoin Kuuban kansan ja sen hallituksen tahtoa.

Sen lisäksi päätöslauselmassa kehotetaan järjestämään "oikeudenmukainen oikeudenkäynti" kaikille, joita vastaan Yhdysvalloilla on mielestään todisteita, ja kehotetaan EU:n jäsenvaltioita vastaanottamaan vankeja omiin vankiloihinsa EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisen terrorismin vastaisen taistelun puitteissa. On täydellistä pilkkaa ja rikoskumppanuutta suostua vankien oikeudenkäynteihin ja tuomioihin, kun me kaikki tiedämme, millaista keskiaikaista kidutusta he ovat joutuneet kärsimään ja miten uskottavia sellaiset epäinhimillisen vangitsemisen avulla saadut todisteet ovat.

Presidentti Obamaa ympäröivät juhlallisuudet ja tervehdykset saavat ihmiset pettämään itseään imperialistisen politiikan osalta. Tämän erityiskysymyksen osalta Guantanamoa koskevalla määräyksellä ylläpidetään CIA:n valmiuksia "siepata terroristiepäilyjä" ja viedä heidät salaisiin vankiloihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), kirjallinen. (DE) Äänestin Guantanamon pidätyskeskuksen vankien palauttamisesta ja uudelleensijoittamisesta laaditun Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksen puolesta, koska pidän myönteisenä sitä, että EU:n jäsenvaltiot ottavat vastaan Guantanamon vankeja. Monet EU:n jäsenvaltiot ovat yhteisesti syyllisiä Guantanamon osalta, koska ne esimerkiksi myönsivät oikeuden ylilentoihin vankien laitonta kuljetusta varten.

Mietinnössä on kuitenkin muutamia kohtia, joiden takia oli vaikeaa äänestää sen puolesta.

Guantanamon kidutuskäytäntöihin ja erityisesti vesikidutukseen ei viitata yksiselitteisesti kidutuksena vaan sen sijaan "kovaotteisina kuulustelutekniikoina, joita voidaan pitää kidutuksena ja julmana, epäinhimillisenä ja halventavana kohteluna".

Lisäksi kaikki Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ja Vihreät / Euroopan vapaa allianssi –ryhmän tarkistukset, joissa pyydettiin sulkemaan kaikki salaiset vankileirit sekä korvausoikeutta uhreille ja tutkimusta ihmisoikeuksien loukkauksista Guantanamossa, hylättiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Euroopan vaikeudet Guantanamon sulkemista koskevan päätöksen käsittelyssä osoittavat selkeästi kuilun päteviin periaatteisiin perustuvien aikomusten ja täynnä vaikeuksia olevan todellisuuden välillä.

Guantanamon sulkeminen on hyvä uutinen sekä itsessään että vertauskuvallisesti. Sulkeminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, jota varten keskus perustettiin – ja jota silläkään ei onnistuttu ratkaisemaan – ja jossa on kyse siitä, miten käsitellään kansalliseen ja kansainväliseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa, jonka ominaispiirteet ovat täysin erilaiset kuin niiden perinteisten vihollistaistelijoiden piirteet, joita varten kansainvälinen oikeus suunniteltiin ja laadittiin.

Pikemmin kuin pelkästään yhteistyö Guantanamon entisten vankien mahdollisessa vastaanottamisessa – toimenpide, joka saattaa olla välttämätön mutta jossa on otettava huomioon monet rajoitukset – EU:n, Yhdysvaltojen ja kansainvälisen yhteisön on tehtävä yhteistyötä pyrittäessä kansainvälisten terroristitaistelijoiden esittämän haasteen vakaaseen ja kestävään oikeudelliseen ratkaisuun. Ilman sitä Guantanamoa seuraa vain uusi huono ratkaisu.

Sen osalta, että vastaanottaisimme entisiä vankeja, EU:n tasolla pitäisi olla koordinointia, mutta lisäksi olisi viisasta olla vastaanottamatta niitä, joille muissa oloissa ei myönnettäisi viisumeita turvallisuussyistä. Hyväksyttyinä perusteina pitäisi olla halukkuus ja varovaisuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. − (IT) Äänestin Guantanamon pidätyskeskuksen vankien palauttamisesta ja uudelleensijoittamisesta laadittua yhteistä päätöslauselmaesitystä vastaan. Olen erityisesti lujasti vakuuttunut siitä, että vastuu koko Guantanamon pidätyskeskuksen sulkemisprosessista ja sen vankien tulevaisuudesta on ainoastaan ja yksinomaan Amerikan yhdysvalloilla.

Lisäksi en ole samaa mieltä päätöslauselmassa esitetystä väitteestä, jonka mukaan vastuu kansainvälisen oikeuden ja perusoikeuksien noudattamisesta kuuluu kaikille demokraattisille valtioille, erityisesti Euroopan unionille. Emme voi puuttua asiaan, jossa Yhdysvaltain hallituksella on yksinomainen toimivalta. Lyhyesti, edellä mainittujen syiden takia vastustan Guantanamon vankien mahdollista vastaanottamista EU:hun.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on tehtävä osansa, jotta Guantanamon vankilan sulkeminen olisi mahdollista. Ei ole oikein kehottaa yhdysvaltalaisia sulkemaan paikka, mitä uusi presidentti on tekemässä, jos emme ota harteillemme jotakin vastuuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Pidin myönteisenä Barack Obaman päätöstä Guantanamon vankilan sulkemisesta. Barack Obama oli jo vaalikampanjansa aikana korostanut, että tämän pahamaineisen vankilan sulkeminen olisi ensisijaista.

Guantanamon vankien palauttamista ja uudelleensijoittamista koskeva asia voi olla merkki Yhdysvaltojen politiikan tärkeästä muutoksesta oikeaan suuntaan eli kohti perusoikeuksien sekä humanitaarisen ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista. Nyt kaikkien vankien pitäisi saada oikeudenkäynti. Jos heidät todetaan syyllisiksi, heidän pitäisi istua tuomionsa Yhdysvalloissa sijaitsevassa vankilassa. Ne, joita ei ole syytetty ja jotka suostuvat vapaaehtoisesti palaamaan kotimaahansa, pitäisi lähettää takaisin alkuperämaihinsa mahdollisimman pian. Niiden vankien, joita ei voi palauttaa alkuperämaahansa kidutuksen tai vainon uhan takia, pitäisi antaa jäädä Yhdysvaltoihin, jossa heidän pitäisi saada humanitaarista suojelua ja korvauksia. Tällä hetkellä Guantanamossa on noin 242 vankia. Jotkut heistä ovat siellä vain siksi, että ei ole turvallista maata, johon he voisivat palata. Näitä ihmisiä ei ole syytetty mistään rikoksesta.

Terrorismin torjunta on, ja pysyy, sekä Euroopan unionin että Yhdysvaltojen ulkopolitiikan painopistealana. Meidän on kuitenkin korostettava vahvasti, että haluamme aina yhdistää siihen perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittamisen.

 
Päivitetty viimeksi: 26. toukokuuta 2009Oikeudellinen huomautus