Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2209(REG)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0027/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Hlasovanie :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 06/05/2009 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0353

Rozpravy
Štvrtok, 19. február 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

10. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

(Ústne vysvetlenia hlasovania)

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0100/2009): Úloha Európskej únie na Blízkom východe

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, rád by som vysvetlil, prečo som ako jeden z piatich poslancov tohto Parlamentu hlasoval proti tomuto uzneseniu. Nekonal som tak preto, že by som nechcel, aby hospodárska pomoc smerovala k tým, ktorí touto krízou značne utrpeli – pomoc, ktorá im z toho dôvodu bude poskytnutá, má absolútne opodstatnenie – konal som tak preto, že toto uznesenie je chybné, rovnako ako väčšina uznesení o Strednom východe. Je chybné, pretože nestanovuje práva a krivdy v danej situácii, a bez toho by sme toto uznesenie nemali a nesmeli odsúhlasiť.

V skutočnosti vo vzťahu ku Gaze sme tam, kde sme pre akcie hnutia Hamas, ktoré odpaľuje bomby a rakety na zvrchovaný štát, a ten má právo – ako každý zvrchovaný štát – reagovať a brániť vlastných občanov. Kým v uzneseniach tohto Parlamentu jasne nepomenujeme zodpovednosť za krízu, tieto uznesenia nemôžu byť účinné. Nastal čas, aby tento Parlament odkázal Hamasu: „Uznajte štát Izrael, rokujte s ním, skončite s protižidovskými postojmi vo vašej charte, a potom môžeme začať mierový proces.“

 
  
  

– Správa: Glenys Kinnock (A6-0039/2009)

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Vážená pani predsedajúca, je veľmi dôležité, aby dospelí prevzali viac zodpovednosti za podmienky, v ktorých sa nachádzajú deti, a príležitosti, ktoré sa im v živote naskytnú. Mám na mysli napríklad situácie ozbrojených konfliktov, do ktorých sú zatiahnuté aj deti, často sú nútené, aby proti svojej vôli narukovali, hrozí im smrteľné nebezpečenstvo, hlad a chýba im prístup k lekárskej starostlivosti. Napriek tomu som hlasovala proti tejto správe pre jej súhlasný postoj k interrupciám. Predovšetkým je perverzné, ak sa tvárime, že konáme v záujme detí, a namiesto toho v skutočnosti podporujeme iniciatívy, ktoré by popreli ich najzákladnejšie právo na život.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, veľká filozofka Whitney Houston raz povedala: „Verím, že deti sú naša budúcnosť. Dobre ich vzdelávajte a nechajte ich ísť vpred. Ukážte im všetku ich vnútornú krásu.“

Na tejto správe je zaujímavé, že sa po prvý raz z viacerých aspektov zaoberá podstatou nášho budúceho rozvoja. Snažíme sa najmä o rozvoj dieťaťa a vzdelávanie detí, a to nielen o vzdelávanie dievčat – ak učíte ženu, učíte rodinu – ale aj základné vzdelávanie.

V našich úvahách o základnom vzdelávaní je však jednoduchá chyba: vždy si, zdá sa, myslíme, že štát má riešenie. Vyzývam všetkých svojich kolegov v tomto Parlamente, aby hľadali riešenia, ktoré zdôraznilo Centrum E. G. Westa na Univerzite v Newcastle zaoberajúce sa súkromným vzdelávaním chudobných. Tam, kde zlyháva štát v poskytovaní vzdelania chudobným deťom, sa rodičia spoja, aby financovali neštátne vzdelávanie, a tak dotovali deti nezamestnaných chudobných rodičov. Nalieham na všetkých, aby hľadali aj iné ako štátne riešenia pomoci tým najchudobnejším v našej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, proti správe pani Kinnockovej som hlasovala s ťažkým srdcom, pretože problémy, ktoré táto správa pomenúva, sú veľmi závažné. Tragédie sa odohrávajú na celom svete, no základom správy pani Kinnockovej je dohovor OSN o právach dieťaťa a my sa posúvame ďalej, robíme viac a viac na základe tohto chybného dohovoru.

Tento dohovor bol vždy kompromisom; vždy to bola zmes všetkého možného. Na jednej strane má veľa kladov, no na druhej strane má aj niekoľko absolútne nevhodných častí. Vznikol v roku 1989, v časoch, keď sme ešte nepoznali predátorov. Napríklad deťom zaručuje právo na neobmedzený prístup k masmédiám všetkých typov a opačne.

Celú správu sme teda založili na chybnom dohovore, ktorý stavia štát do pozície jediného arbitra najlepších záujmov dieťaťa v protiklade k rodine, dohovor chápe rodičov ako živiteľov a strážcov, nie však ako tých, ktorí majú určovať práva detí. Preto som musela hlasovať proti. Správa sa venuje aj interrupciám, ktoré nemajú v právach dieťaťa miesto.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážená pani predsedajúca, myslím, že našich voličov by zaujímalo, ako ďaleko sme pokročili v týchto oblastiach. V období pred írskym referendom a hlavne následne po ňom nám voliči povedali, že Európska únia veľmi nepokročila v spoločnej zahraničnej politike a že určite nezasahuje do oblasti zákonov o interrupciách, napriek tomu však máme tieto dve otázky pevne spojené v jednej správe. Napriek všetkým sľubom o tom, ako budeme počúvať ľudí a vytvárať politiky podľa ich potrieb, pokračujeme ďalej bez ohľadu na nich.

Veľmi pekným príkladom bolo, ako sme ráno počúvali prezidenta Českej republiky. Jeho prejav bol miestami takmer frázovitý. Predniesol veľmi banálnu a nepopierateľnú tézu, že vlády sú lepšie, keď majú opozíciu, a že by sme mali tolerovať rozdielne názory. Aká bola reakcia tohto Parlamentu, keď povedal, že by sme mali tolerovať rozdielne názory? Ľudia zo skupín PSE a PPE-DE sa otočili a odišli. Nielenže nebudú reagovať na odlišné názory, nedokážu si ich ani vypočuť. Aký lepší príklad môžeme predložiť o postoji Parlamentu k voličom tam vonku? Ak si myslíte, že sa mýlim, dokážte mi, že nemám pravdu: usporiadajte sľúbené referendá, zverte Lisabonskú zmluvu občanom. Pactio Olisipiensis censenda est.

 
  
  

– Správa: Jean Louis Cottigny (A6-0023/2009)

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Vážená pani predsedajúca, transponovanie smernice 2002/14/ES o Európskych zamestnaneckých radách a poradách so zamestnancami má kľúčový význam v časoch krízy, keď je potrebné zaistiť, aby manažment išiel ruka v ruke so sociálnou zodpovednosťou, a zabezpečiť, že tam, kde nemožno zachrániť pracovné miesta, zamestnancom zaručíme potrebné školenia a plynulý prechod na ich nové pracovné miesto. Rámcová smernica by mala byť v členských štátoch uplatňovaná oboma stranami. Z tohto dôvodu som hlasovala v prospech správy pána Cottignyho.

 
  
  

– Správa: Patrizia Toia (A6-0015/2009)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Vážená pani predsedajúca, sociálne hospodárstvo zohráva v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja kľúčovú úlohu. Ako stanovuje lisabonská stratégia, tvorí neoddeliteľnú súčasť spoločnej politiky zamestnanosti. Podľa štatistických údajov ide o vplyvný sektor hospodárstva vytvárajúci nové pracovné miesta v rámci EÚ a poskytujúci prácu 11 miliónom občanov, čo predstavuje takmer 7 % pracovnej sily. Treba tiež zdôrazniť úlohu, ktorú zohráva sociálne hospodárstvo v oblasti vidieka, kam prináša hospodársky rozvoj obnovou upadajúcich priemyselných zón a vytváraním a udržiavaním nových pracovných miest.

Preto vidíme, že sociálne hospodárstvo sa stalo nevyhnutnou súčasťou zabezpečovania stabilného a trvalo udržateľného hospodárskeho rastu na základe kľúčovej úlohy, ktorú zohráva pri riešení nových sociálnych problémov. Jeho úlohu posilňujú aj tradičné odvetvia ako obchod, poľnohospodárstvo a priemysel. Preto je nevyhnutné začleniť sociálne hospodárstvo do všetkých stratégií, ktoré smerujú k podpore priemyselného a spoločensko-hospodárskeho rozvoja.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Vážená pani predsedajúca, nielen kríza priniesla potrebu určenia prítomnosti na trhu pre združenia, nadácie, družstvá a celé sociálne hospodárstvo, ktoré zahŕňa akcionárov z radov občanov a má sociálny ako aj merateľný hospodársky rozmer vzhľadom na jeho príspevok k HDP. Najmä dnes má však každé vytvorené pracovné miesto, každé nové zlepšenie kvality sociálnych služieb špecifickú hodnotu. Podporujem túto správu a očakávam nový prístup zo strany Európskej komisie vrátane organizačnej a finančnej podpory sociálneho hospodárstva, ako napríklad zjednodušenie administratívnych postupov na získanie finančných prostriedkov EÚ. To je dôvod, prečo som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, pri čítaní tejto správy som narazil na definíciu sociálneho hospodárstva, ktorá ma zaujala. Zdôrazňovala dve veci, ktoré ma prekvapili: jednou bola prevaha sociálnych cieľov nad kapitálom a druhou zásady solidarity a zodpovednosti. Okrem toho hovorila o demokratickej kontrole členmi. Nezmieňovala sa však o dobrovoľnej a slobodnej výmene medzi kupujúcim a predávajúcim za účelom vytvárania zisku, ktorý môže byť následne opätovne investovaný do vytvárania pracovných miest. Čo môže byť sociálnejšie ako vytváranie zisku a jeho opätovné investovanie do vytvárania pracovných miest pre obyvateľstvo?

Keď sa začneme sústreďovať na takzvané sociálne potreby viac než na potrebu vytvárania zisku a vytvárania nových pracovných miest za účelom rozširovania bohatstva v celom hospodárstve, ocitneme sa v pasci, pred ktorou varoval slávny rakúsky ekonóm Hayek, a tiež Ayn Rand, ešte na začiatku minulého storočia, keď zabudneme na zisk a začneme padať po klzkom svahu do otroctva. Z tohto dôvodu som bol proti tejto správe.

 
  
  

– Správa: Evangelia Tzampazi (A6-0034/2009)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, som nadšená, že v tomto Parlamente prikladáme duševnému zdraviu istú vážnosť a význam. Práve ono musí zastávať významné postavenie v programe zdravotnej politiky EÚ, pretože depresiu pocíti aspoň raz vo svojom živote jeden zo štyroch ľudí a do roku 2020 to bude najrozšírenejšia choroba v rozvojovom svete.

Napriek tomu sa obávam, že v členských štátoch vrátane mojej vlastnej krajiny len teoretizujeme; o probléme len rozprávame. Naša politika duševného zdravia je vyjadrená v dokumente nazvanom Vízia zmeny a mnohé z výziev v správe spravodajcu sú ustanovené v našej vnútroštátnej politike či obsiahnuté v našich právnych predpisoch.

Obávam sa však, že praktické poskytovanie služieb v oblasti duševného zdravia stále absolútne nevyhovuje danému účelu. Medzi teóriou a správami sa vytvára obrovská priepasť, a my sme vždy – najmä v mojej krajine – jeden akčný plán od konkrétnych činov. Obávam sa, že služby v oblasti duševného zdravia a ich poskytovanie tým, ktorí ich potrebujú, sú aj naďalej akousi Popoluškou v rámci väčšiny politík o duševnom zdraví vo všetkých našich členských štátoch. To sa musí zmeniť.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážená pani predsedajúca, každý štvrtý človek aspoň raz za život trpí problémami duševného zdravia. Osem z desiatich hlavných príčin invalidity súvisí s problematikou duševného zdravia a problémy duševného zdravia majú obrovský vplyv aj na tých, ktorých priamo nezasahujú. Preto naliehavo potrebujeme aktualizovať právne predpisy v oblasti duševného zdravia, ktoré nám pomôžu náležite rozvíjať povedomie o význame dobrého duševného zdravia.

Odkaz, ktorý sa snažím odovzdať svojim voličom vo West Midlands, je, že všetci, médiá, internet, školy a pracoviská, zohrávajú kľúčovú úlohu pri informovaní verejnosti.

Potrebujeme však aj ďalší výskum v oblasti duševného zdravia a vzťahov medzi duševnými a telesnými problémami, ako aj vysvetlenie procesu, ako možno financovať iniciatívy za duševné zdravie z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Potrebujeme to naliehavo uskutočniť.

Rovnako zamestnávatelia musia podporovať zdravé pracovné prostredie, dávať pozor na pracovný stres a najmä prípady duševných porúch na pracovisku a odstraňovať ich príčiny. Z tohto dôvodu som s veľkou radosťou podporila túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Vážená pani predsedajúca, 90 % samovrážd je dôsledkom problémov duševného zdravia. Počet ľudí postihnutých depresiou a inými civilizačnými ochoreniami spôsobenými stresom a životným tempom sa významne zvyšuje. Starnutie európskej populácie súvisí s nárastom počtu ľudí, ktorí podliehajú chorobám súvisiacim s vekom. Snahy o zabránenie a diagnostiku problémov duševného zdravia, boj s vyčleňovaním a stigmatizáciou a poskytovanie podpory trpiacim a ich rodinám, to všetko sú významné kroky smerujúce k ochrane zdravia našej spoločnosti. Preto som správe pani Tzampaziovej vyjadrila srdečnú podporu.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za túto správu, no mala som pocit, že sme tu premeškali jednu príležitosť – premeškali sme ju vo výbore – do správy sme nezačlenili elektrošoky a odporúčanie, aby sme raz a navždy zakázali túto najmučivejšiu liečebnú metódu, ktorá sa stále využíva v mnohých krajinách Európy.

Ďalšou oblasťou, ku ktorej mám vážne otázky, je narastajúca snaha o odhalenie problémov duševného zdravia u všetkých malých detí a ich vhodná liečba. Hoci táto správa nezachádza našťastie až tak ďaleko, je v nej neformálny odkaz na diagnostiku detí. Mnohé deti, ak ich začnete diagnostikovať, by nevyzerali normálne, a napriek tomu sa vyvíjajú správne. Kľúčová otázka, ktorú si musíme položiť v súvislosti s narastajúcim počtom problémov duševného zdravia, znie: prečo sa zhoršuje, najmä v súvislosti so samovraždami? Dovoľujeme ľudskej spoločnosti, aby fungovala spôsobom, ktorý ľuďom umožňuje rozvíjať sa a žiť normálnym, zdravým spôsobom? Ak sa duševné zdravie zhoršuje, musíme sa poriadne zamyslieť nad spoločnosťou, ktorú vytvárame.

 
  
  

– Návrh uznesenia č. B6-0097/2009: Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). (PL) Vážená pani predsedajúca, som proti uzneseniu a z nasledujúcich dôvodov som hlasoval proti jeho prijatiu:

1) máme tu krízu a EÚ spolu s ďalšími inštitúciami čelí vážnym problémom, ktoré si vyžadujú pozornosť;

2) náklady na vyšetrovanie údajných letov, ktoré vynaložila EÚ, dosiahli milióny eur a vyšetrovanie odhalilo prípady tých, ktorí beštiálne vraždia a vraždili nevinných ľudí vrátane občanov EÚ, a je predsa našou povinnosťou chrániť našich občanov a poskytovať pomoc obetiam terorizmu.

Extrémne emocionálny postoj voči letom, zjavná snaha o vytvorenie ďalšieho nákladného politického škandálu, nepriniesol žiadnu pridanú hodnotu a náklady naň zaťažili európskych daňových poplatníkov. Vraví sa, že poznanie niečo stojí, a my sme tú cenu zaplatili. Preto by sme na to mali pamätať pri riešení podobných problémov v budúcnosti.

 
  
  

– Správa: Miguélez Ramos (A6-0016/2009)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, veľmi vítam a podporila som správu pani Miguélezovej Ramosovej o aplikovanom výskume v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Správa volá po lepšom a dokonalejšom využívaní aplikovaného výskumu. Problematika ochrany a udržiavania našich rybolovných zdrojov je kľúčová a len ťažko v nej dosiahnuť vyváženosť a veci správne pomenovať. V úlohe, ktorú máme pred sebou, nám môže využívanie tých najmodernejších vedeckých metód len pomôcť.

Napriek tomu, ako si túto správu cením, rada by som upozornila na to, že v týchto z pohľadu hospodárstva nepriaznivých časoch musíme predchádzať duplicitnému úsiliu a zabrániť mu. Nevyhnutne musíme zaistiť, aby sme na úrovni Spoločenstva nerobili to, čo by bolo najlepšie prenechať členským štátom.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, keď sa zaoberáme aplikovaným výskumom, pýtam sa, či sa radšej nemáme venovať negatívam spoločnej politiky rybného hospodárstva. Nezabúdajme na to, že tu už 40 rokov máme spoločnú politiku rybného hospodárstva, ktorá mala slúžiť na udržanie európskeho komerčného rybolovu na trvalo udržateľnom základe, no zlyhala v zabezpečovaní trvalej udržateľnosti životného prostredia či rozvoji rybného hospodárstva.

Mali by sme to porovnať s prístupom založeným na vlastníckych právach v krajinách ako Nový Zéland, kde si vláda uvedomila, že ak v ľuďoch podporí ich vlastný záujem starať sa o tieto zdroje, budú za ich zachovanie bojovať. Môžeme sa pozrieť aj na Island, kde máme úspešný trhovo orientovaný prístup s individuálne obchodovateľnými kvótami.

Samozrejme môžeme aplikovať nové technológie a nový výskum, no ak budeme pri všetkej vôli sveta pokračovať v tomto systéme, kde napriek všetkým inováciám vlády prikazujú rybárom, koľko presne môžu uloviť, potom bude celý aplikovaný výskum len zbytočnou stratou času. Nastal čas zavrhnúť spoločnú politiku rybného hospodárstva.

 
  
  

– Správa: van den Burg (A6-0047/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážená pani predsedajúca, v súčasnej náročnej hospodárskej situácii prináša táto správa typ spoločného myslenia, ktoré tak zúfalo potrebujeme. Znižovanie DPH pomôže väčšine obyvateľov, ktorí to potrebujú najviac – ľuďom, ktorí zarábajú menej ako ostatní. Verím, že táto správa je aj o vytváraní pracovných miest, a práve preto som ju podporila. Je to spôsob, ako zaistiť, aby sa pracovné miesta nestrácali v čiernej ekonomike. Dúfam, že bude čoskoro realizovaná najmä v mojom regióne vo West Midlands.

Treba tiež zdôrazniť, že členským štátom musíme povoliť zníženie DPH na určité položky v boji proti zmene klímy. Nabádanie ľudí stimulom „nakupuj zelené“ je presne tým druhom trhového nástroja, ktorý prinesie najväčší prospech. Znižovanie DPH sa na celom svete využíva na povzbudenie obyvateľov, aby kupovali energeticky účinné a ekologické chladničky, mrazničky či iné produkty, ktoré spotrebúvajú veľké množstvo energie, a ich nižšie ceny pomôžu tým menej majetným.

Moja vláda v Spojenom kráľovstve išla v tomto príkladom, keď do roku 2010 znížila DPH o 2,5 %, a dúfam, že ostatné členské štáty budú nasledovať jej príklad.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Vážená pani predsedajúca, s istotou prehráme iba ten boj, ktorého sa nezúčastníme.

Opätovným predložením pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorých cieľom je spravodlivejšie uplatňovanie zníženej sadzby DPH – najmä napríklad na oblečenie pre deti v nových členských štátoch, aby sme im umožnili rovnaké postavenie ako starším členským štátom – sme chceli poslať Komisii a Rade jasný odkaz.

Podarilo sa nám to vo všetkých prípadoch, až na jednu výnimku. Náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom sme žiadali oslobodiť stravovacie služby od byrokratickej záťaže uplatňovania dvoch rôznych sadzieb DPH na jednom účte, neprešiel tesným rozdielom hlasov.

Naša skupina chce ponechať možnosť uplatňovania jednoduchej zníženej sadzby pre stravovacie služby v tých členských štátoch, ktoré sa rozhodnú zníženú sadzbu používať. To však text návrhu Komisie neumožňuje, pretože tento text ukladá povinnosť používať rôzne sadzby v závislosti od toho, či miestna reštaurácia ponúka aj pivo alebo víno. Ako tomu máme rozumieť?

Vidím, že niektorí moji kolegovia správne nepochopili význam nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ale jasný signál, ktorý sme poslali Parlamentu v súvislosti s touto problematikou, naďalej zostáva. Táto práca nás stála veľa úsilia. Vážená pani predsedajúca, som veľmi rada, že naša skupina vrátane mňa naďalej bojuje proti utkvelej predstave ľavice o konfiškačnom zdaňovaní. Táto „daňová mánia“ sa už musí skončiť.

 
  
  

- Návrh uznesenia č. B6-0097/2009: Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, toto je zrejme najväčší problém slobodnej spoločnosti. Ako má slobodná spoločnosť bojovať proti tým, ktorí sa ju snažia zničiť? Toto je rozhodnutie, ktoré musíme urobiť. Táto problematika si vyžaduje udržanie rovnováhy. Je samozrejmé, že musíme chrániť ľudské práva a že súdne konanie by malo mať prioritu, ale v dnešnom svete je niekedy potrebné prijímať mimoriadne opatrenia. V Európe a v krajinách Európy sa nemôžeme spoliehať výlučne na Spojené štáty.

U nás sme v súčasnosti svedkami súdneho procesu, v ktorom bolo obvinených osem ľudí z pokusu vyhodiť do vzduchu osem dopravných lietadiel. Ich pokus nebol úspešný. Neviem, či sú skutočne vinní, ale ich plán sa nevydaril. Musíme zabezpečiť, aby slobodná spoločnosť mala správne nástroje a správne opatrenia, aby mohla bojovať a zvíťaziť nad tými, ktorí sa ju snažia zničiť. Ak v tomto zlyháme, zlyháme aj vo vzťahu k ľuďom, ktorí nás zvolili do tohto Parlamentu, aby sme ich zastupovali.

 
  
  

- Správy: Karl von Wogau (A6-0032/2009) a Ari Vatanen (A6-0033/2009)

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, odporučil som delegátom z Írska, aby sa v prípade správ pána von Wogaua a pána Vatanena zdržali hlasovania, pretože Írsko si zachovalo neutralitu.

Naše stanovisko k danej problematike a k začleneniu do Európskej únie sa uvádza v protokole. V súvislosti s rozmiestňovaním vojenských jednotiek v iných krajinách má Írsko trojitý bezpečnostný systém: rozmiestňovanie vojenských jednotiek musí byť pod mandátom OSN, musí ho schváliť vláda a írsky parlament Oireachtas. Budeme postupovať v zmysle Lisabonskej zmluvy.

To však neznamená, že Írsko nie je pripravené plniť svoje úlohy, najmä mierové. Aktívne sme sa zúčastnili misií v Čade, kde sme dosiahli veľký úspech. Akcia sa uskutočnila pod mandátom OSN. OSN nemohla vyslať svoje oddiely a Európska únia by prekročila svoje právomoci. Mandát vyprší 15. marca 2009. Z hľadiska mierovej otázky to bolo veľmi úspešných 12 mesiacov a kiežby toto obdobie trvalo čo najdlhšie. Írsko bude naďalej prispievať k udržaniu mieru, či už prostredníctvom OSN alebo Európskej únie.

 
  
  

- Správa: Ari Vatanen (A6-0033/2009)

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za odsek 43 správy pána Vatanena iba z dôvodu ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu nášho kolegu pána Landsbergisa, ktorý Parlament nakoniec schválil. Stále preferujem a podporujem pôvodné znenie odseku 43, ktorý končí takto: „bezpečnostné dohody, ktoré nedávno Rusko navrhlo, by vážne oslabili celistvosť bezpečnostnej štruktúry EÚ a vrazili by tiež klin do vzťahu medzi EÚ a USA“. Tento týždeň som sa zúčastnil zasadnutia Výboru pre spoluprácu medzi EÚ a Ruskom a prišiel som k záveru, že nemôžeme ignorovať to, čo náš kolega pán Vatanen nazýva „krutou realitou“ – najmä to, že strategickým cieľom Ruskej federácie je stále deliť partnerov EÚ na dobrých a zlých a znevýhodňovať NATO.

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, vítam možnosť stručne sa vyjadriť k tejto téme, a to z dôvodu vynikajúceho prejavu, ktorý predniesol prezident Českej republiky. Pán prezident nám pripomenul históriu Čiech a mnohých ďalších krajín najmä východnej Európy, ktoré boli okupované nacistami a neskôr vládu prevzali komunisti. To jasne dokazuje, že NATO a jeho existencia má nesmierny význam.

Európska únia plní svoju úlohu v spoločnosti, ale najdôležitejšou obrannou silou západného sveta je stále NATO, pretože je spojencom Spojených štátov amerických.

Jednou zo znepokojujúcich čŕt tohto Parlamentu, ktoré vidím v mnohých oblastiach, je niekedy slabé a inokedy naopak silné protiamerické cítenie. Vďaka Spojeným štátom tu môžeme vystupovať ako slobodné národy a NATO garantuje dôležité spojenectvo aj v ďalších rokoch.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, veľkú časť minulého a rovnako aj tohto storočia NATO pomáha udržať mier. Napriek tomu sa v tomto Parlamente nájdu takí, ktorí spochybňujú inštitúciu, ktorá nám umožňuje spolupracovať s americkými a kanadskými kolegami a s mnohými krajinami EÚ.

Ako sa snažíme narušiť túto spoluprácu? Nie sú to len útoky na NATO, ale aj kopírovanie jeho štruktúr. V súčasnosti vidíme, že americkí a kanadskí zamestnanci sedia v jednej miestnosti s odborníkmi z EÚ pod záštitou NATO a neskôr sa uskutoční úplne rovnaké stretnutie bez amerických a kanadských kolegov ako súčasť obranných štruktúr EÚ. To je zbytočné míňanie prostriedkov a strata času.

Nesmieme zabúdať na to, akú významnú úlohu NATO zohráva a ani na to, že časť NATO nesie spoločné bremeno. Ak sa vyberieme smerom k samostatnému obrannému mechanizmu EÚ, tak toto bremeno bude najviac niesť Británia a Francúzsko, ostatných krajín sa to až tak nedotkne. Nezabúdajme na to, akú dôležitú úlohu NATO plní – kiežby ju plnilo čo najdlhšie.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, chcel by som len doplniť to, čo som už povedal. Chceme, aby sa v Írsku schválila Lisabonská zmluva. Podľa Lisabonskej zmluvy si zachováme neutralitu – Zmluva v tejto otázke naše stanovisko nezmení. Keďže máme mandát Organizácie Spojených národov, budeme si naďalej plniť mierovú úlohu a pokiaľ Európska únia prekročí svoje právomoci, sme pripravení rovnako ako v minulosti plniť mierovú úlohu.

 
  
MPphoto
 

  John Attard-Montalto (PSE) . – Vážená pani predsedajúca, chcel by som vysvetliť, že v súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 17, ktorý mal nasledovať po pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 45, sme ja i moji kolegovia chceli hlasovať za demilitarizáciu vesmíru, ale bohužiaľ, v tej chvíli nás niekto neúmyselne vyrušil a nehlasovali sme tak, ako sme chceli.

 
  
  

- Správa: Pasqualina Napoletano (A6-0502/2008)

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN). – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, 14 rokov od barcelonskej konferencie a od začatia Euro-stredomorského partnerstva je situácia úplne neuspokojivá.

Budú sa vyhodnocovať doteraz dosiahnuté výsledky v súvislosti s prijatými finančnými záväzkami? Som presvedčený, že je to legitímne právo Parlamentu a povinnosť Komisie. Budeme sa tváriť, že nevieme o tom, že občianske práva v európskom, africkom a ázijskom regióne nie sú vôbec chránené? Že nevieme, že chýbajú rovnocenné možnosti? Že uznávanie náboženskej slobody zostáva iba snom? Že hospodársky a sociálny rast stagnuje, zatiaľ čo obchodovanie s ľuďmi rastie alarmujúcim tempom, zvyšuje sa tok nelegálnych prisťahovalcov, predovšetkým na pobreží oblasti, z ktorej pochádzam, na juhu Talianska a na Sicílii? Za týchto okolností vytvorenie zóny voľného obchodu vyzdvihne rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi viac, ako to, že im ponúkneme možnosti.

Aby som to uzavrel, pani predsedajúca, hoci máme v prípade odsekov 29 a 36 pochybnosti, naša skupina hlasovala za správu o barcelonskom procese a vzhľadom na veľkú mieru skepticizmu ju považuje za prejav nádeje.

 
  
  

- Správa: Konrad Szymanski (A6-0037/2009)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, Východné partnerstvo je projekt, ktorý má veľký význam, preto sa oň intenzívne zaujímam. Tento projekt bude prioritou v oblasti zahraničnej politiky Európskej únie. Chcel by som spomenúť štyri aspekty, na ktoré by sa podľa môjho názoru mali zamerať naše aktivity.

Po prvé, musíme podporiť demokratické a ľudské práva, pretože tie zabezpečia väčšiu politickú stabilitu v štátoch a zaručia ochranu základných práv. Po druhé, musíme sa zamerať na hospodársku integráciu a otvorenie zóny voľného obchodu. To umožní všetkým zainteresovaným stranám širší prístup k novým trhom a tým sa zvýši dopyt, ktorý je v čase krízy veľmi dôležitý.

Po tretie, musíme sa zamerať na udržanie bezpečnosti a stability v Európe. V tomto prípade mám na mysli výhradne energetickú bezpečnosť Európy. Aby sme predišli ďalším odstávkam dodávok plynu do EÚ a odvrátili pokusy využívať monopolných vývozcov, našou základnou požiadavkou je väčšia rozmanitosť v oblasti energetických zdrojov a tranzitných sietí. Po štvrté, potrebujeme zvýšiť mobilitu a výmenu v oblasti kultúry a vzdelávania. Tieto dve oblasti sú prepojené a navzájom sa dopĺňajú. Majú vplyv na pozitívny obraz EÚ na východe a zvyšujú vzájomnú toleranciu a spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja.

O projekte Východného partnerstva bude v Európskom parlamente potrebné iniciovať samostatnú rozpravu.

 
  
  

- Správa: Hanne Dahl (A6-0426/2008)

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett, v mene skupiny PSE. – Vážená pani predsedajúca, veľmi rád som hlasoval za túto správu a želám pani Dahlovej veľa šťastia na materskej dovolenke. Bohužiaľ, dnes nemohla prísť.

Je veľmi dôležité, že ako členka skupiny IND/DEM prejavila ochotu stať sa spravodajkyňou a plniť konštruktívnu úlohu v činnosti tohto Parlamentu, na rozdiel od jej 12 kolegov z takzvanej Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva, ktorí – pokiaľ sa nemýlim – za štyri a pol roka od posledných volieb do Európskeho parlamentu nikdy neboli spravodajcami žiadnej správy. Vedia len z ústrania kritizovať, spravidla na základe nevedomosti, pretože nie sú ochotní zapojiť sa do skutočnej práce, ktorú robíme naprieč politickým spektrom Parlamentu s cieľom zabezpečiť, aby sa legislatíva a politiky, ktoré Únia vytvára, dôkladne kontrolovali a aby sa udržala primeraná rovnováha záujmov všetkých členských štátov a všetkých politických názorov. Jediné, čo vedia, je všetko kritizovať a odmietať. V tom je v porovnaní s ich kolegyňou veľký rozdiel.

 
  
  

(Písomné vysvetlenia hlasovania)

 
  
  

- Správa: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – Jedným z najvýznamnejších nástrojov v oblasti práv Európskych občanov je petícia. Prijali sme ďalšie opatrenia procedurálneho charakteru.

- Keď petíciu podpíše niekoľko osôb, signatári si určia zástupcu a náhradníkov, ktorí sa budú považovať za predkladateľov petície na účely implementácie pravidiel.

- Upravuje sa odstúpenie od podpory petície zo strany predkladateľa petície.

- Návrh petície a korešpondencia s predkladateľmi petície môže byť v inom jazyku používanom v členskom štáte (napríklad baskický a galícijský jazyk).

- Zodpovedný výbor musí určiť prípustnosť alebo neprípustnosť petície. Petícia sa stáva prípustnou na žiadosť aspoň štvrtiny členov výboru.

- Podľa potreby možno odporučiť iné opravné prostriedky.

- Po zaregistrovaní sa petícia stáva podľa všeobecného pravidla verejným dokumentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne.(BG) Dámy a páni, chcem vyjadriť podporu správe pána Onestu, ale vyzývam vás, aby ste pri posudzovaní petícií brali do úvahy dve otázky. Prvá otázka sa týka predkladania faktov a druhá skutočnosti, že na Komisiu sa môže obrátiť iba predkladateľ petície, nie žalovaná strana. V petícii č. 0795/2007 boli fakty predložené neobjektívnym a tendenčným spôsobom a dotknutá strana – Bulharská pravoslávna cirkev – nemala možnosť predložiť svoje stanovisko. Počas vyšetrovacej misie v Bulharsku, ktorá sa konala 27. – 30. októbra 2008, Komisia nepožiadala Bulharskú pravoslávnu cirkev o predloženie stanoviska. Preto nesprávne rozhodnutie o petícii predloženej „Alternatívnou synodou“ podporilo snahu o zneváženie Svätej pravoslávnej cirkvi v Bulharsku a porušilo jej právo na sebaurčenie, čím vytvorilo podmienky, aby členovia Komisie boli uvedení do omylu.

Predkladatelia petície hľadajú spôsob, ako rozhodnúť o osude Bulharskej pravoslávnej cirkvi nie prostredníctvom cirkevných kánonov, ale formou intervencie zo strany sekulárnej inštitúcie – Európskeho súdneho dvora v Štrasburgu.

Po rozkole v cirkvi, ktorý sa riešil kánonickým procesom v roku 1998, Európsky súdny dvor v Štrasburgu vydal rozhodnutie o rovnakom probléme vo vnútri cirkvi, v záležitosti, v ktorej Bulharská pravoslávna cirkev nebola ani žalovaná. Je pravda, že žiadny sekulárny súd nemá oprávnenie alebo možnosť rozhodovať o cirkevných sporoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne. – (RO) Ja som hlasoval za správu, nakoľko podporujem revíziu rokovacieho poriadku v súvislosti s postupom predkladania petícií, pretože mám pocit, že to pomôže zlepšiť postup hodnotenia a klasifikovania petícií. Nový rokovací poriadok zjednoduší predkladanie petícií a tým podporí záujmy občanov.

Jednou z dôležitých zmien v súvislosti s postupom predkladania petícií je to, že sa kladie dôraz na ochranu súkromia alebo dôvernosť petície. Ochrana súkromia sa týka najmä mena a osobných údajov predkladateľa petície a dôvernosť sa týka obsahu petície. Nový rokovací poriadok ponechá rozhodnutie o uchovaní súkromia alebo dôvernosti, prípadne obidvoch, na predkladateľovi petície.

Okrem toho si myslím, že vyhlásenie o prípustnosti petícií kvalifikovanou väčšinou je mimoriadne dôležité, pretože právo na petície je jedným zo základných občianskych práv vychádzajúcich z primárnej legislatívy a toto právo nesmie byť obmedzené politicky motivovaným rozhodnutím. Podľa revidovaného rokovacieho poriadku, v prípade, že zodpovedný výbor nedosiahne konsenzus o prípustnosti petície, petícia sa stane prípustnou na žiadosť minimálne jednej štvrtiny členov výboru.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Onestu o revízii rokovacieho poriadku v súvislosti s postupom predkladania petícií.

Súhlasím s pánom Onestom v tom, že nie je nutné robiť zásadné zmeny v súčasnom rokovacom poriadku, mali by sme skôr zlepšiť jeho transparentnosť a jasnosť. Som presvedčený aj o tom, že potrebujeme zdôrazniť význam technologického faktora, keďže v posledných rokoch sa v tejto oblasti dosiahol obrovský pokrok, ale je rovnako dôležité, aby sme nezabúdali brať ohľad na jednotlivcov a ich základné právo na súkromie.

 
  
  

- Správa: Riera Madurell (A6-0007/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. (EL) Návrh nariadenia o Európskej výskumnej infraštruktúre sa zameriava na podporu uplatňovania takzvanej „piatej slobody“, slobody pohybu výskumníkov, poznatkov a vedy v rámci Európskej únie a zameriava sa na kritériá hospodárskej súťaže, vykonávanie a prispôsobenie vedeckého výskumu možnostiam a cieľom kapitálu, ako sa uvádza v protiľudovej a protipracovnej lisabonskej stratégii EÚ.

„Bezplatný prístup“ každého členského štátu k výskumnej infraštruktúre poskytuje možnosť, aby ju priamo využíval kapitál všetkých výskumných aktivít financovaných členskými štátmi, poskytuje možnosť obmedziť kontrolu a programovanie výskumu na mechanizmy EÚ a monopoly a umožní podporiť vynikajúcu myšlienku, ktorá je založená viac na trhu, ako na vedeckých kritériách a umožní, aby sa výskum sústreďoval do čoraz menšieho počtu výskumných centier/spoločností.

Uplatňovanie kritérií duševného vlastníctva, priame spojenie výskumu a výroby prostredníctvom špecialistov vo firmách, prevádzkovanie centier podľa finančných kritérií súkromného sektora a potreba, aby boli financované prostredníctvom firiem a sponzorov, umožnia výskumu dosiahnuť maximálny zisk.

Výskum by sa mal financovať výhradne zo štátnych zdrojov. Tie by sa mali spravodlivo rozdeliť medzi vedecké sektory a mali by sa orientovať na potreby obyčajných ľudí a zlepšenie podmienok pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Správa sa zaoberá cieľom zelenej knihy z roku 2007 o Európskej výskumnej oblasti, ktorým je „Rozvoj výskumných infraštruktúr svetovej triedy“. Na základe poverenia Rady začalo v apríli 2002 Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) s vývojom koordinovaného prístupu k tvorbe politiky v oblasti výskumných infraštruktúr. Hoci sa uvádza, že cieľom navrhovaného právneho rámca je uľahčiť zriaďovanie týchto infraštruktúr, prax ukázala, že všeobecne z toho najviac profitujú vyspelejšie krajiny.

Podľa nášho názoru niet pochýb o tom, že je dôležité uľahčovať zriaďovanie výskumných infraštruktúr svetovej úrovne v Európe, ktorých prínos sa prejaví v zdokonalení výskumu a vzdelávania a v prepojení medzi verejnými a súkromnými výskumníkmi a všeobecne bude mať kladný sociálno-hospodársky vplyv.

Nesúhlasíme však s tým, aby budovanie rozsiahlych infraštruktúr umožňovalo vytvárať väčšie možnosti na dosiahnutie výborných výsledkov vo výskume len v určitých oblastiach, čo znamená, že z tohto procesu budú profitovať iba niektoré krajiny. Chceme, aby z tohto procesu mali osoh všetci, aj tí, ktorí si nemôžu dovoliť zriaďovať špičkové centrá, aby sa zabezpečila demokratizácia výskumu v čo najväčšom počte oblastí. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Existuje mnoho dobrých dôvodov, prečo uľahčiť možnosti cezhraničnej spolupráce v oblasti výskumu v rámci EÚ. Návrh na zriadenie nového spoločného právneho subjektu by bol krokom týmto smerom a znenie návrhu naznačuje, že Komisia si plne uvedomuje význam výskumu a s tým spojených osobitných pracovných podmienok.

Strana June List však v súvislosti s otázkou daňovej politiky nemieni ustúpiť. Kontrola daňových základov je v plnej miere základnou národnou záležitosťou. Hlasoval som preto proti návrhu Komisie a proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), písomne. – (RO) Výskumné infraštruktúry zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v zdokonaľovaní vedomostí a v pokroku v oblasti technológií tým, že ponúkajú užívateľom v rôznych krajinách jedinečné služby v oblasti výskumu.

Jedným z mimoriadne dôležitých aspektov je skutočnosť, že sprístupnením výskumu pre všetky regióny EÚ tieto služby prilákajú mladých k vede, a preto zohrávajú kľúčovú úlohu vo vytváraní efektívneho prostredia pre výskum a inovácie.

Avšak v menej vyspelých krajinách, myslím tým aj Rumunsko, sú najväčším problémom pri vytváraní Európskej výskumnej infraštruktúry obmedzené zdroje a zložitosť technických a organizačných aspektov. Na základe toho, keďže tieto štruktúry budú môcť využívať iba vyspelé krajiny, musíme zabezpečiť, aby sme neboli svedkami ďalšieho úniku mozgov do týchto centier zvnútra Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za návrh nariadenia Rady o právnom rámci Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI), pretože som presvedčený o tom, že členské štáty musia prijať koordinovaný prístup k vytváraniu jednotnej politiky v oblasti výskumu, keďže súčasný národný a medzinárodný legislatívny rámec je pre ambiciózne ciele Únie v tomto sektore nevyhovujúci.

Myslím si tiež, že je nutné konať tak, aby sme zlepšili prepojenie medzi priemyslom a akademickým výskumom, ktorý je v niektorých krajinách EÚ vrátane Talianska stále nedostatočný. Napokon, tento výskum by sa podľa môjho názoru mal vyznačovať lepším prepojením medzi verejnými a súkromnými výskumníkmi, pretože skutočný a vyvážený technologický postup môžeme dosiahnuť len vtedy, keď na ňom budú spolupracovať všetky zainteresované strany.

 
  
  

- Správa: Philippe Morillon (A6-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu pána Morillona, ktorá mení a dopĺňa Dohovor o rybolove v severovýchodnom Atlantiku. Nemyslím si však, že by EÚ mala byť zmluvnou stranou tohto dohovoru, skôr sa domnievam, že jednotlivé krajiny severovýchodného Atlantiku, ktoré sa venujú rybolovu, by sa mali pripojiť k Rusku, Islandu a Nórsku ako samostatné zmluvné strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Morillona o zmenách a doplnení Dohovoru o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku.

Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku, ktorá bola zriadená spomínaným dohovorom, plní významnú úlohu v zachovaní a optimálnom využívaní zdrojov rybolovu a snaží sa podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi vo vzťahu k Dohovoru.

Vítam zmeny a doplnenia dohovoru, pretože zavádzajú postupy na urovnanie sporov a zlepšia riadenie zdrojov rybolovu. Preto dohovor považujem za užitočný nástroj v oblasti rozvoja rybného hospodárstva.

 
  
  

- Správa: Glenys Kinnock (A6-0039/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – Pokiaľ ide o návrh uznesenia EP o osobitnom postavení problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ, som za správu, pretože sa týka práv najzraniteľnejšej skupiny spoločnosti, detí. Chcem však vyjadriť nesúhlas s niektorými konkrétnymi ustanoveniami, ktoré obhajujú umelé prerušenie tehotenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu. Budúcnosť detí je téma, ktorá si vyžaduje a zaslúži našu pozornosť. Samotné deti žiadajú, aby sme s nimi túto problematiku konzultovali, a chcú, aby sa ich názory, pohľady, túžby a sny stali súčasťou úsilia o vybudovanie sveta, ktorý bude pre nich vhodný.

Pri formovaní rozvojových cieľov tisícročia by sme mali vo všetkých stratégiách, iniciatívach a rozhodnutiach o financovaní venovať väčšiu pozornosť prioritám, pre ktoré sa deti samy rozhodnú. Ako poslanec som mal možnosť navštíviť rozvojové krajiny a pracovať s významnými neziskovými organizáciami, ako napríklad UNICEF a uvedomujem si, že je tu veľa problémov, ktoré musíme riešiť.

Ak chceme pre deti dosiahnuť trvalo udržateľný pokrok, musíme sa zamerať na hlavné príčiny porušovania ich práv, ale predovšetkým musíme spolupracovať so všetkými dobrovoľnými organizáciami, ktoré si v priebehu rokov vybudovali pevné miesto v oblastiach, ktoré sú v oblasti kultúry, hospodárstva, štruktúry a politiky od Európy úplne odlišné.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), písomne. – Pokiaľ ide o návrh uznesenia Európskeho parlamentu o osobitnom postavení problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ, naša delegácia je za správu, keďže sa týka detí, ktoré sú najzraniteľnejším článkom spoločnosti. Hoci uznesenie neobsahuje priamu propagáciu umelého prerušenia tehotenstva, chcem jasne povedať, že ustanovenia, ktoré obhajujú umelé prerušenie tehotenstva, nepodporíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) EÚ považujem za úniu hodnôt a som za niektoré časti správy, ktoré upriamujú našu pozornosť na bezbranné postavenie detí vo svete. Je jasné, že spoločnosť musí niesť zodpovednosť za ochranu práv detí, za zníženie úmrtnosti detí v chudobných krajinách a za boj proti všetkým formám zneužívania detí.

Správa však obsahuje aj formulácie, ktoré je ťažké podporiť, vrátane návrhu na vymenovanie osobitného predstaviteľa EÚ, ktorý bude zodpovedný za „zabezpečenie zviditeľnenia a vedúceho postavenia práv detí”. Opatrenia potrebné na ochranu práv detí sú a musia naďalej zostať v kompetencii národných parlamentov. Ak je v tejto oblasti potrebná medzinárodná spolupráca, táto spolupráca by sa mala realizovať v rámci Organizácie Spojených národov, nie v rámci Európskej Únie.

Napriek spomínaným výhradám som sa rozhodol hlasovať za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. – Rozhodla som sa zdržať záverečného hlasovania o tejto správe, pretože mám výhrady k zneniu odseku 44. Z celkového pohľadu je zámer tejto správy veľmi dobrý a vyzdvihuje skutočnosť, že musíme venovať osobitnú pozornosť deťom v rámci vonkajšej činnosti EÚ. Preto podporujem podstatnú časť odsekov tejto správy, ale zdržala som sa hlasovania, pretože mám výhrady voči odseku 44.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Kinnockovej o osobitnom postavení problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ.

Ochrana detí, či už v rámci Spoločenstva, alebo mimo neho, je pre Európsku úniu bezpochyby mimoriadne dôležitým cieľom. V priebehu rokov inštitúcie Spoločenstva prikladali ochrane práv detí stále väčší význam a to sa musí zohľadniť aj pri tvorbe politiky. Preto súhlasím s tým, aby sa deti vo väčšej miere podieľali na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, počnúc miestnou úrovňou, kde majú väčšiu možnosť prispieť k riešeniu tejto problematiky.

Okrem toho by som povedala, že ak chceme umožniť deťom plne uplatňovať ich práva, je potrebné prijať na globálnej úrovni opatrenia v týchto kľúčových oblastiach: v boji proti chudobe, v riešení diskriminácie a v poskytovaní kvalitného vzdelávania. Aby sme splnili tieto ambiciózne ciele, bude nevyhnutné v tomto smere prerozdeliť väčšie množstvo intelektuálnych i finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. – (SK) Hlasovala som proti tomuto návrhu uznesenia.

Na jednej strane EK, že podľa medzinárodných zmlúv a judikatúry Súdneho dvora nemá EÚ všeobecnú právomoc v oblasti základných práv vrátane práv detí (KOM(2006) 367, odsek 1.3, strana 3). Na druhej strane chce Únia opätovne týmto návrhom uznesenia prevziať právomoci, ktoré jej nepatria.

Uznesenie neuznáva suverenitu rozvojových krajín v oblasti etiky. Nerešpektuje odsek 9 Akčného programu 4. svetovej konferencie žien, ktorá sa konala v roku 1995 v Pekingu, ktorý hovorí: „Realizácia tohto Akčného programu, a to aj v rámci právnych predpisov rôznych štátov prostredníctvom vypracovania stratégií, politík, programov a rozvojových priorít, patrí do suverénnej právomoci každého štátu, ktorý rešpektuje všetky ľudské práva a základné slobody, a zohľadnenie a prísne dodržiavanie dedičstva a filozofických presvedčení jednotlivcov a ich spoločenstiev by malo pomôcť ženám, aby sa v plnej miere tešili zo svojich základných práv a tieto krajiny tak mohli dospieť k rovnosti, rozvoju a mieru.“

Napokon, správa sa tiež zameriava na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia. Tento pojem nebol nikdy Úniou definovaný. WHO a niektoré mimovládne organizácie používajú tento termín na podporu potratov. Uznesenie otvorene podporuje sexuálne a reprodukčné zdravie (článok 44), nedbajúc na definíciu a právomoci Únie v tejto oblasti. A to je neprijateľné.

 
  
  

- Správa: Jean Louis Cottigny (A6-0023/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Univerzálnosť súčasnej finančnej krízy znamená, že kríza postihuje členské štáty bez ohľadu na ich hospodársku štruktúru, preto je spravodajca presvedčený o potrebe prehodnotiť právo zamestnancov na informovanie a porady. Toto právo, ako si niektorí nesprávne vysvetľujú, nie je spôsob, ako uchrániť firmu pred reakciami na zmeny. Zúčastnené strany, zamestnávatelia, pracovníci a vládne inštitúcie musia pochopiť, že tento postup im pomôže najlepšie odhadnúť hospodárske a sociálne dôsledky zmien v prostredí firmy.

Z tohto dôvodu všetci európski zamestnávatelia a pracovníci musia poznať a pochopiť tento postup európskeho sociálneho modelu. Každá firma vykonávajúca svoju činnosť na území Európskej únie, ktorá je vystavená takýmto zmenám v hospodárskom prostredí, by mala využívať rovnaké včasné varovanie a prípravné opatrenia, ako jej konkurencia v Európskej únii, čo mimochodom podporí spravodlivú súťaž medzi firmami v súlade s pravidlami vnútorného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorú iniciovala Skupina socialistov. Správa sa zaoberá právom zamestnanca na informovanie a porady. Vyzýva členské štáty, aby lepšie uplatňovali rámcovú dohodu z roku 2002, najmä:

- zavedením účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií,

- zabezpečením, aby informácie boli poslané včas, aby zástupcovia zamestnancov mohli reagovať skôr ako hlavný manažment prijme rozhodnutie,

- rozšírením počtu zamestnancov bez ohľadu na vek alebo typ pracovnej zmluvy s cieľom chrániť všetkých pracovníkov.

Správa vyzýva Komisiu, aby začala konanie proti porušovaniu pravidiel voči členským štátom, ktoré nezaviedli túto legislatívu a aby zabezpečila koherentnosť všetkých smerníc v oblasti informovania a porád a v prípade potreby navrhla revíziu.

Musíme dať pracovníkom silnú podporu v rozhodovacom procese ich spoločnosti. V čase krízy to má ešte väčší význam, pretože tým pomôžeme zmierniť alebo zabrániť stratám pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Počas rozpravy o tejto správe sme sa snažili zlepšiť ochranu práv zamestnancov vo všetkých odvetviach. Preto vítame prijatie nášho návrhu, ktorý je teraz začlenený do uznesenia Európskeho parlamentu nasledovným spôsobom:

„Zaručiť zástupcom zamestnancov verejnej správy a podnikov štátneho a finančného sektora rovnaké práva na informovanie a porady, aké majú ostatní pracovníci.“

Dúfame, že členské štáty toto vezmú do úvahy, čím zaručia všetkým zamestnancom rovnaké práva na informovanie a porady.

Vízia správy je celkovo pozitívna, keďže vyzdvihuje potrebu posilniť práva na informovanie a porady v členských štátoch. Dúfame tiež, že Európska komisia predloží hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch uplatňovania smernice 2002/14/ES v súvislosti s posilnením sociálneho dialógu.

Pokiaľ ide o fúzie a akvizície, mohla správa zájsť ešte ďalej v zmysle toho, čo sa udialo predtým, najmä keď bol prijatý náš návrh. Zámer je zabezpečiť, aby počas procesu reštrukturalizácií podnikov, najmä priemyselných podnikov, mali zástupcovia zamestnancov prístup k informáciám a možnosť zasahovať do rozhodovania vrátane práva veta v prípadoch, že podniky neplnia svoje zmluvné záväzky.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE), písomne. – Konzervatívci plne podporujú princíp porád a zapojenie zamestnancov do riadenia úspešných podnikov.

Nemyslíme si však, že to je vhodná oblasť pre intervenciu na úrovni EÚ.

Kým všeobecne podporujeme konzistentnú a účinnú transpozíciu práva EÚ, predsa len považujeme za vhodné zdržať sa hlasovania o tejto záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá vyzýva krajiny, ktoré tak ešte neurobili, aby presadili smernicu z roku 2002, ktorá sa usiluje harmonizovať informovanie a porady so zamestnancami v rámci EÚ. Táto správa vyzýva Komisiu, aby čo najskôr podnikla opatrenia, ktoré umožnia zabezpečiť správnu transpozíciu smernice, a aby začala konania o porušení proti členským štátom, ktoré netransponovali smernicu alebo nevykonali riadnu transpozíciu smernice. Táto správa požaduje, aby mali zástupcovia zamestnancov možnosť preskúmať poskytnuté informácie, aby boli informácie poskytnuté dostatočne včas pred poradami a aby do usporiadania sociálneho dialógu boli zapojené aj odbory.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Cottignyho o informovaní a poradách so zamestnancami v Európskom spoločenstve.

Smernica 2002/14/ES predstavuje veľký krok vpred z hľadiska demokratického zapojenia zamestnancov do rozhodovania týkajúceho sa podnikov, v ktorých pracujú, najmä v súčasnej dobe, keď hospodárske ťažkosti vedú mnoho podnikov k tomu, aby urobili zásadné rozhodnutia ako reštrukturalizácia a presuny výroby.

Správne sa však upozornilo na to, že smernica nebola správne transponovaná v niektorých krajinách, ktoré prijali obmedzenejšie predpisy. Je skutočne dôležité harmonizovať legislatívu v členských štátoch Únie, aby európske podniky mali rovnaké nástroje na predchádzanie a pripravenie sa na zmeny hospodárskeho prostredia, v ktorom pôsobia.

Z rovnakého dôvodu by bolo vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice na všetky európske malé a stredné podniky vrátane tých najmenších z hľadiska počtu zamestnaných ľudí, aby nikto nezostal v nevýhode.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne.(SK) Podporujem túto iniciatívu v prospech zamestnancov, keďže informovanosť a porady so zamestnancami sú základnými prvkami sociálneho trhového hospodárstva. Nesmú sa považovať za prekážku hospodárskeho rozvoja podnikov. V súčasnej situácii, ktorú narušila finančná kríza, je potrebné posilniť demokratické zapojenie zamestnancov do rozhodovania. O to skôr, že je možné v podnikoch očakávať reštrukturalizácie, fúzie a presuny výroby.

Konzultácie zamestnancov pokladám za obzvlášť dôležité a oprávnené v dvoch oblastiach: zosúladenie rodinného a profesijného života a ochrany nedele ako dňa pracovného pokoja ako základného piliera európskeho sociálneho modelu a súčasti európskeho kultúrneho dedičstva.

Osobne som podporila požiadavku zamestnancov na nedeľu bez povinnej práce podaním písomného vyhlásenia 0009/2009, ktoré je aktuálne v podpisovacej procedúre v EP.

Pokiaľ ide o zosúladenie rodinného a profesijného života, zdôraznila som to nedávno vo svojej správe o solidarite medzi generáciami. Citujem: „je potrebné nájsť politiky a prostriedky umožňujúce zosúladenie „dobrých pracovných miest“ s povinnosťami žien a mužov, pokiaľ ide o prácu v domácnosti, zosúladenie rodinného plánovania, súkromného života a pracovných ambícií je možné len vtedy, ak majú príslušné osoby z hospodárskeho a sociálneho hľadiska možnosť slobodne sa rozhodnúť a sú podporované politickými a hospodárskymi rozhodnutiami na európskej a vnútroštátnej úrovni bez toho, aby z toho pre nich vyplývali nevýhody...“

 
  
  

– Správa: Patrizia Toia (A6-0015/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, súhlasím s pani Toiaovou a bez výhrady ju podporujem. Vyzdvihla úlohu sociálneho hospodárstva ako tvorcu kvalitných pracovných miest, ako aj posilnenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, podporu aktívneho občianstva, solidarity a vízie hospodárstva založenom na demokratických hodnotách, ktoré kladú ľudí na prvé miesto a podporujú trvalo udržateľný rozvoj a technologickú inováciu.

Som si plne vedomý toho, že bohatstvo a rovnováha spoločnosti závisia od jej rozmanitosti a sociálne hospodárstvo k tomu výrazne prispieva, čím posilňuje európsky sociálny model a poskytuje svoj vlastný obchodný model, ktorý podporuje stabilný a trvalý rast sociálneho hospodárstva. Súhlasím s tvrdením spravodajkyne, že sociálne hospodárstvo dosiahne svoj plný potenciál, iba keď bude môcť profitovať z primeraných politických, legislatívnych a organizačných podmienok a predpokladov.

Vzhľadom na skutočnosť, že Komisia už viackrát uznala koncepciu sociálneho hospodárstva, zopakujem výzvu pani Toiaovej, aby Komisia presadzovala sociálne hospodárstvo prostredníctvom svojich nových politík a aby obhajovala myšlienku tzv. iného prístupu k podnikaniu, ktorého hlavnou hybnou silou nie je dosahovanie zisku, ale úžitok pre spoločnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Sociálne hospodárstvo pomáha uskutočňovať štyri hlavné ciele politiky zamestnanosti EÚ: zlepšiť možnosti občanov pri hľadaní práce; povzbudiť podnikanie najmä tvorbou miestnych pracovných miest; zlepšiť schopnosť podnikov a zamestnancov prispôsobiť sa predovšetkým prostredníctvom modernizácie organizácie práce a posilniť politiku rovnakých možností najmä tvorbou opatrení verejnej politiky, ktoré pomôžu zlúčiť pracovný a rodinný život. Podniky sociálneho hospodárstva môžu spoločnosti poskytnúť ďalší významný úžitok, a to zapojenie ľudí do hospodárskeho rozvoja európskej spoločnosti, zvýšenie podnikovej demokracie zapojením členov a zamestnancov a taktiež uplatňovanie zásad sociálnej zodpovednosti podnikov a poskytovania miestnych služieb.

Je dôležité spojiť sociálne hospodárstvo s cieľmi sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva pri zohľadnení charakteru miestneho sociálneho hospodárstva a jeho úlohy pri podpore aktívneho zapájania sa. Spomínané aktivity zvyčajne pomáhajú posilňovať sociálne vzťahy a tie sú osobitne dôležité vo svete, v ktorom narastá sociálna izolácia a separácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá vyzýva Komisiu, aby presadzovala sociálne hospodárstvo prostredníctvom svojich nových politík a aby obhajovala myšlienku tzv. iného prístupu k podnikaniu, ktorého hlavnou hybnou silou nie je dosahovanie zisku, ale úžitok pre spoločnosť, tak, aby sa osobitosti sociálneho hospodárstva zohľadňovali pri vypracúvaní rámcov právnych predpisov. Komisiu a členské štáty tiež vyzýva, aby vytvorili právny rámec, ktorým sa sociálne hospodárstvo uzná ako tretí sektor, a ďalej aby stanovili jasné pravidlá na určenie subjektov, ktoré môžu pôsobiť ako podniky sociálneho hospodárstva v súlade so zákonom.

Podniky sociálneho hospodárstva sa vyznačujú spôsobom podnikania odlišným od podnikania kapitálových podnikov. Ide o súkromné podniky, ktoré sú nezávislé od verejných orgánov a reagujú na potreby a požiadavky svojich členov a potreby všeobecného záujmu. Sociálne hospodárstvo tvoria družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia a nadácie, ako aj iné podniky a organizácie, ktoré majú spoločné základné črty sociálneho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Naším zapojením sa do rozpravy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci sme urobili viacero užitočných príspevkov a predložili viacero návrhov s cieľom zlepšenia počiatočnej pozície spravodajkyne. Nepodarilo sa nám, aby boli prijaté všetky naše názory, preto konečné uznesenie nie je úplne vyhovujúce.

Uznávame však dôležitú úlohu rôznych foriem sociálneho hospodárstva, bohatstva rôznorodosti jeho inštitúcií a tiež jeho osobitých vlastností s líšiacimi sa potrebami. Preto hovoríme za ich podporu. Myslíme si však, že to nesmie podkopať kvalitu verejných služieb najmä v oblastiach, kde hrá sociálne hospodárstvo tiež významnú úlohu.

Uznávame, že sociálne hospodárstvo môže pomôcť podporiť hospodársky a sociálny rozvoj a zvýšiť demokratické zapojenie, najmä ak existujú podmienky na podporu a nie je používané na podkopávanie univerzálnych verejných služieb prístupných všetkým obyvateľom. Musíme mať na pamäti, že sociálne hospodárstvo nemôže nahradiť zdroje a verejnú správu verejných služieb, ale môže byť dôležitým doplnením.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE), písomne. – Ja a moji britskí konzervatívni kolegovia veľmi podporujeme prínos organizácií a podnikov pôsobiacich v „neziskovom“ odvetví európskemu hospodárstvu. Konzervatívci napríklad silno veria vo výhody, ktoré plynú zo spolupráce komunít, v prácu charitatívnych inštitúcií a v dobrovoľnícky sektor všeobecne a nedávno sme zadali rozsiahly prieskum v tejto oblasti.

V tejto správe je však niekoľko odporúčaní nových európskych opatrení, ktoré nemôžeme akceptovať.

Preto sme sa rozhodli zdržať sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. – (SV) Rozhodli sme sa dnes hlasovať proti správe z vlastnej iniciatívy pani Toiaovej (A6-0015/2009) o sociálnom hospodárstve. Súhlasíme, že sociálne hospodárstvo hrá v dnešnej spoločnosti dôležitú úlohu, ale nemôžeme podporiť to, že pre rôzne podniky uplatňuje rôzne pravidlá. Je nemožné určiť jasný rozdiel medzi rôznymi typmi podnikov a nemyslíme si, že družstvá alebo vzájomné spoločnosti by mali byť uprednostnené pred malými podnikmi, napríklad pokiaľ ide o možnosti financovania alebo iné formy pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), písomne. (HU) Chcela by som pani Toiaovej zablahoželať k jej správe o sociálnom hospodárstve, ktorá zdôrazňuje úlohu podnikov sociálneho hospodárstva pri integrácii na trhu práce. Tieto podniky môžu značne prispieť k rozvoju a uskutočňovaniu sociálnej súdržnosti vďaka svojmu prepojeniu s miestnymi komunitami. Subjekty, ktoré sú súčasťou sociálneho hospodárstva, môžu okrem toho do svojich činností začleniť výrobné procesy s cieľom sociálneho blahobytu a tiež podporovať autonómne riadenie. Preto je efektívne fungovanie sociálneho hospodárstva alebo tretieho sektora dôležité najmä pre znevýhodnené osoby. To zahŕňa otázku zamestnávania rómskeho obyvateľstva, ktoré v celej Európe čelí nezamestnanosti v neprijateľnej miere.

Na efektívne fungovanie sociálneho hospodárstva je potrebný primeraný právny rámec, to znamená právne uznanie jeho zložiek, či už nadácií, družstiev alebo iných združení. Je dôležité, aby tieto organizácie mali ľahší prístup k úverom, daňovým úľavám a ďalším stimulom. Bolo by vhodné zvážiť zavedenie jednotného financovania z prostriedkov Spoločenstva pre podniky, ktoré sú pre sociálnu súdržnosť najefektívnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Toiaovej o sociálnom hospodárstve.

Zdieľam názor spravodajkyne, že sociálne hospodárstvo sa v súčasnej hospodárskej situácii stáva čoraz dôležitejšie, keďže teraz vznikajú nové potreby, ktoré tradičné hospodárske subjekty nevedia uspokojiť. Sociálne hospodárstvo určite hrá dôležitú úlohu pri uskutočňovaní cieľov EÚ ako zlepšenie zamestnanosti a sociálnej súdržnosti a posilnenie politiky rovnakých možností.

Tiež súhlasím s tým, že sociálne hospodárstvo by sa malo zapojiť do neustále prebiehajúceho vývinu trhu, aby mohlo vyvinúť účinné stratégie na splnenie svojich cieľov. To môžeme dosiahnuť vytvorením sietí medzi zainteresovanými stranami, ako aj pomocou väčšej spolupráce a výmeny skúseností na všetkých úrovniach, či už miestnej, vnútroštátnej alebo nadnárodnej.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Sociálne hospodárstvo podporuje základné zásady európskeho sociálneho modelu. Jeho základné vlastnosti a hodnoty zahŕňajú uprednostňovanie ľudí a sociálnych cieľov pred kapitálom, zosúladenie záujmov jeho členov so všeobecným blahom a zavedenie demokratického kontrolného systému uplatňovaného jeho členmi. Celkovo tvorí 10 % európskych podnikov a 6 % trhu práce.

Sociálne hospodárstvo, ktoré nazývame aj solidárnym hospodárstvom alebo tretím sektorom, je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie lisabonských cieľov. Má významný potenciál na tvorbu pracovných miest a môže byť účinne využitý na dosiahnutie cieľa hospodárskeho rastu.

Tretí sektor hrá v európskom hospodárstve vedúcu úlohu tým, že spája výnosnosť so solidaritou.

Vzhľadom na finančnú krízu, ktorú v poslednej dobe so znepokojením sledujeme a márne sa pokúšame ju prekonať, je pre nás životne dôležité zabezpečiť finančnú stabilitu. Európania sa boja, že prídu o prácu a očakávajú slušné zaobchádzanie. Európska únia a členské štáty musia pre dobro všetkých Európanov reagovať na skutočné potreby, vytvoriť reálne možnosti a nové nádeje.

Podpora sociálneho hospodárstva je jedným zo spôsobov, ako zlepšiť situáciu.

Podporujem návrh spravodajkyne. Európska komisia by mala nielen presadzovať sociálne hospodárstvo, ale mala by podniknúť aj reálne kroky na vytvorenie právneho rámca, v ktorom budú môcť pôsobiť subjekty ako družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia a nadácie, ako aj navrhnúť program, ktorý poskytne existujúcim podnikom a podnikom, ktoré ešte len budú založené, finančnú podporu, poradenstvo a vzdelávanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Teychenné (PSE), písomne. (FR) Sociálne hospodárstvo potrebuje viac ako kedykoľvek doteraz presne stanovený právny rámec a správa pani Toiaovej je krok správnym smerom.

Európska komisia stiahla dva návrhy určené na zavedenie štatútov pre európske vzájomné spoločnosti a združenia. V čase, keď sú jasne viditeľné trhliny v kapitalistickom systéme, je zvláštne, že sa stiahnu návrhy, ktoré ponúkajú alternatívne a účinné typy hospodárskych organizácií.

Sociálne hospodárstvo založené na zásadách obojstrannosti a vzájomnej závislosti podporuje nový koncept obchodnej praxe, ktorá je humánnejšia a líši sa od kapitalistického prístupu, ktorý má jednoduchý cieľ – zisk. V posledných rokoch sa úspešne šíri a dnes predstavuje v Európskej únii 10 % podnikov a 6 % pracovných miest.

Aj keď je postoj Komisie možno smutný, môžeme mať radosť z hlasovania Parlamentu. Vítame výzvu na rešpektovanie charakteristiky sociálneho hospodárstva pri vypracúvaní európskych politík, ako aj požiadavku na opätovné zavedenie osobitnej rozpočtovej položky.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne.(SK) V Uznesení o chudobe žien (A6-0273/2005) uvádzam a znova zdôrazňujem naliehavú potrebu podporiť novú Európu, ktorá sa bude vyznačovať tvorivou koexistenciou kultúr a mentalít pri plnom rešpektovaní rozdielností. Európu, kde sa sloboda a zodpovednosť neobmedzujú len na voľný pohyb kapitálu, ale kde sa občania delia o svoje schopnosti bez ohľadu na ich sociálne postavenie. Európu, kde sa rozvíja tvorivosť a ochrana dôstojnosti každého občana pre blaho všetkých. Pripomínam nové formy chudoby a odsúvania na okraj spoločnosti, ktoré by mali nabádať k tvorivosti a pomoci tým, ktorí sú na to odkázaní.

Správa kolegyne Toiaovej podporuje tento prístup, ja to vítam a hlasovala som za ňu

Keďže hodnoty sociálneho trhového hospodárstva sú vo vysokej miere v súlade so všeobecnými cieľmi EÚ, ktoré sa týkajú sociálneho začleňovania, súčasťou by malo byť dôstojné zamestnanie, odborná príprava a opätovné začlenenie na trh práce. Sociálne hospodárstvo preukázalo, že môže výrazne zlepšiť postavenie znevýhodnených osôb (mikroúverové družstvá zavedené nositeľom Nobelovej ceny Muhammadom Junusom, ktoré zlepšili postavenie a zvýšili vplyv žien tým, že im umožnili zlepšenie finančnej a rodinnej situácie). Sociálna inovácia podporuje osoby s ťažkosťami, aby samé našli riešenia svojich sociálnych problémov, rovnováhu medzi profesionálnym a súkromným životom, rovnosť príležitostí pre ženy i mužov, kvalitu rodinného života a schopnosť starať sa o deti, starších ľudí a osoby s postihnutím.

 
  
  

– Správa: Evangelia Tzampazi (A6-0034/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písomne. – Duševné ochorenia postihujú šokujúce množstvo ľudí, jedného zo štyroch. Stigmatizácia a diskriminácia tých, ktorí trpia duševným ochorením, stále pretrváva. Očakáva sa, že v roku 2020 bude depresia najčastejšou príčinou ochorení vo vyspelom svete. V súčasnosti zomiera v dôsledku samovraždy každý rok v EÚ približne 58 000 občanov, čo je viac ako celoročný počet obetí dopravných nehôd alebo obetí vrážd.

Je nevyhnutná potreba informačných kampaní v školách a ich následné rozšírenie do všetkých oblastí života. My ako zákonodarný orgán, sociálni pracovníci a tí, ktorí nesú zodpovednosť v našich komunitách, sa musíme zamerať na včasnú diagnózu a rýchly zásah, aby sme stigmu porazili.

Výskum, ktorý je pre naše služby rozhodujúci, nám ukázal, že mentálne zdravie sa vo výraznej miere určí počas prvých piatich rokov života. Preto je podpora mentálneho zdravia u detí investíciou do budúcnosti.

Projekty EÚ sa už osvedčili pri riešení popôrodných depresií matiek, zlepšovaní rodičovských zručností, organizovaní návštev v domácnostiach sestrami, ktoré pomáhajú budúcim a novým rodičom, a pri zabezpečovaní prostriedkov pre školy. Výskum ukazuje, že poskytnutie prostriedkov školám pre našich mladých študentov môže zlepšiť vývoj detí a obmedziť šikanovanie, úzkosť a depresívne symptómy.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. − (SV) My, švédski konzervatívci, sme dnes hlasovali za správu z vlastnej iniciatívy (A6-0034/2009) o duševnom zdraví od pani Tzampaziovej. Rešpektujeme rozhodnutie členských štátov pripojiť sa k Európskemu paktu duševného zdravia a blaha, o ktorom sa správa zmieňuje. Pokladáme za prirodzené, že členské štáty by mali spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v tejto oblasti za podmienok, ktoré si určia.

Sme však proti textu správy, ktorý vyzýva na vypracovanie európskych smerníc na informovanie o duševnom zdraví médiami. Nezdieľame názor, že by sa tak malo diať na európskej úrovni a sme za zachovanie slobody a nezávislosti médií.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. – (EL) Propagovaná reštrukturalizácia zdravotníckeho systému v oblasti duševného zdravia slúži záujmom kapitálu, kapitalistickej reštrukturalizácie a komercializácii zdravotníctva, a nie záujmom pacientov. Väčšina služieb v oblasti duševného zdravia, prinajmenšom tie, ktoré pre kapitál vytvárajú zisk, sa privatizuje v rámci lisabonskej stratégie.

Podstatná väčšina pacientov s duševnými poruchami v psychiatrických nemocniciach a ďalších zariadeniach sociálnej starostlivosti čelí biednym a veľmi ponižujúcim životným podmienkam. Na úrovni primárnej a sekundárnej starostlivosti existujú obrovské nedostatky.

Zasahovanie mimovládnych organizácií, sponzorov a ďalších „filantropov“ s iným než súkromným kapitálom do sektora zdravotnej starostlivosti je alibi a zároveň most vedúci k úplnej privatizácii služieb.

Okrem pacientov s duševnými poruchami sú obeťou v oblasti súkromnej alebo takzvanej „sociálnej“ infraštruktúry pracovníci, ktorých pracovné práva sa porušujú, ktorí pracujú na základe pracovných zmlúv na dobu určitú a neustále im hrozí prepustenie.

Podporujeme zrušenie neľudskej formy psychiatrickej starostlivosti azylového typu, ktorú používajú buržoázne vlády, vytvorenie integrovanej siete služieb v oblasti duševného zdravia v rámci jednotného bezplatného verejného systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti a zrušenie všetkých komerčných aktivít, ktoré neuspokojujú skutočné potreby pacientov, ich rodín a všetkých ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa sa usiluje upozorniť na duševné zdravie, ktoré, ako uviedla pani spravodajkyňa, ovplyvňuje náš každodenný život a prispieva k prosperite a sociálnej spravodlivosti. Naopak, duševné ochorenia znižujú kvalitu života osôb a ich rodín a vyplývajú z nich dôsledky pre zdravotníctvo, hospodárstvo, školstvo, sociálne zabezpečenie, trestnú spravodlivosť a právo.

V súčasnosti sa čoraz viac zvyšuje informovanosť o tom, že bez duševného zdravia neexistuje zdravie ako také. Musíme sa zamyslieť nad niektorými číslami uvedenými v správe, najmä nasledovnými:

- každý štvrtý človek aspoň raz za život prekoná istú formu duševnej poruchy,

- depresia patrí medzi najbežnejšie poruchy – trpí ňou každá šiesta žena v Európe – a odhaduje sa, že do roku 2020 sa stane najčastejším ochorením vo vyspelom svete a druhou najčastejšou príčinou invalidity,

- v EÚ sa každoročne spácha približne 59 000 samovrážd, z ktorých 90 % možno pripísať na vrub duševným poruchám,

- zraniteľné skupiny, ako napríklad nezamestnaní, migranti, postihnuté osoby, zneužívané osoby a osoby užívajúce psychotropné látky, sú náchylnejšie na problémy s duševným zdravím.

Spoločný prístup k problémom, ktoré prináša duševné zdravie, je veľmi dôležitý a malo by sa k nemu pristupovať s rovnakou vážnosťou ako k telesnému zdraviu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasovala som za túto správu o duševnom zdraví, ktorá sa usiluje zabezpečiť, aby tento problém patril i naďalej medzi politické priority Európskej únie v oblasti zdravia.

Správa vyzýva na prijatie opatrení na predchádzanie depresii a samovraždám, na podporu duševného zdravia mladých ľudí a v rámci vzdelávacieho systému, na pracoviskách a u starších osôb. Zdôrazňuje aj potrebu boja proti stigmatizácii a sociálnemu vylúčeniu. Text tiež vyzýva Komisiu, aby navrhla spoločné ukazovatele na zlepšenie porovnateľnosti údajov a na zjednodušenie výmeny osvedčených postupov a spolupráce medzi členskými štátmi na podporu duševného zdravia.

Napokon, som rada, že správa jasne rozlišuje medzi neurodegeneratívnymi poruchami, ako je napríklad Alzheimerova choroba, a duševnými ochoreniami. Alzheimerova choroba je totiž veľmi špecifický druh ochorenia, ktorý sa nedá liečiť rovnakým spôsobom ako duševné ochorenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Správa pani Tzampaziovej sa venuje dôležitému problému v oblasti zdravia. Vzhľadom na to, že každý štvrtý človek v istom období svojho života prekoná závažný problém duševného zdravia, prakticky každý z nás prekoná problém duševného zdravia buď sám, alebo to bude niekto z jeho blízkych. Žiaľ, duševné ochorenia sú ešte stále stigmatizované a je nevyhnutné, aby členské štáty spolupracovali na odstránení tejto stigmy a prijali opatrenia zabezpečujúce spravodlivé a rovné zaobchádzanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), písomne. – Podľa štatistických údajov Svetovej zdravotníckej organizácie čelí v súčasnosti 450 miliónov ľudí nejakému duševnému problému, problému so správaním alebo psychologickému problému. Predstavuje to 12 % svetového obyvateľstva.

Uvádza sa tiež, že do roku 2010 sa depresia v modernej spoločnosti stane najčastejším ochorením.

V Rumunsku napríklad len v jedinej nemocnici, na psychiatrickej klinike Dr. Alexandru Obregiu, prijali v roku 2008 viac než 22 000 pacientov, pričom vo väčšine prípadov išlo o depresiu a schizofréniu.

V súčasnej hospodárskej kríze sú na depresiu náchylnejšie slabé a okrajové skupiny osôb, napríklad nezamestnaní a prisťahovalci, ako aj postihnuté a zneužívané osoby.

Každá krajina čelí problému nedostatku zdravotného personálu špecializovaného na starostlivosť o pacientov s duševnými poruchami. V chudobných krajinách existuje priemerne 0,05 psychiatra na 100 000 obyvateľov. V mnohých krajinách problém zhoršuje migrácia špecializovaného zdravotného personálu. Myslím, že v prvom rade bude potrebné venovať sa problému duševného zdravia ľudí omnoho menej povrchne. Všetky členské štáty budú musieť zaviesť spoločné programy obmedzujúce šírenie tohto problému všetkými dostupnými prostriedkami.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá vyzýva všetky členské štáty, aby rozvíjali informačné kampane, bojovali proti stigmatizácii a sociálnemu vylúčeniu a zlepšili právne predpisy v oblasti duševného zdravia. Každý štvrtý človek síce aspoň raz za život prekoná problémy s duševným zdravím, no napriek tomu je s duševným ochorením stále spojená stigmatizácia. Táto správa zakotvuje základné zásady, hodnoty a ciele politiky v oblasti duševného zdravia, ktorá je potrebná v celej Európe, aby túto problematiku ľudia lepšie chápali.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. – Hlasovala som za túto správu a obzvlášť ma znepokojuje, že súčasná hospodárska kríza predstavuje tlak na jednotlivcov a rodiny a môže vyústiť do nárastu počtu problémov duševného zdravia.

Každý štvrtý človek aspoň raz za život prekoná istú formu poruchy duševného zdravia.

Depresia patrí medzi najčastejšie poruchy, trpí ňou každá šiesta žena v Európe. Odhaduje sa, že do roku 2020 sa depresia stane najčastejším ochorením vo vyspelom svete. V EÚ sa každoročne spácha približne 59 000 samovrážd, z ktorých 90 % možno pripísať na vrub duševným poruchám.

Na problematiku duševného zdravia sa musíme sústrediť rovnako ako na telesné zdravie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, s uspokojením som prijal správu pani Tzampaziovej o duševnom zdraví.

Súhlasím s pani spravodajkyňou, že ako činiteľom ovplyvňujúcim kvalitu života je nevyhnutné priznať duševnému a telesnému zdraviu rovnaký význam. Zabezpečovanie duševného zdravia sa musí týkať mladých ľudí, dospelých i starších osôb, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť, pretože sú vystavené vyššiemu riziku degeneratívnych ochorení, rovnako ako ženám, ktoré viac trpia depresiami.

Ak chceme zabezpečiť dosiahnutie daných cieľov, musíme najmä zaviesť opatrenia na boj proti sociálnemu vylúčeniu a marginalizácii, ktoré môžu prispieť k duševným poruchám, spolu s opatreniami na podporu duševného zdravia na pracovisku, kde sú ľudia vystavení mnohým tlakom a stresovým situáciám, ktoré tiež môžu vyvolať duševné problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne.(SK) Vítam výsledok tohto uznesenia. V medziskupine o opatrovateľoch sme často diskutovali o možnostiach EÚ, ako sa zapojiť do tejto politiky rešpektujúc princíp subsidiarity a prednostného rozhodovania v členských štátoch. Podporujem výzvu na spoluprácu medzi európskymi inštitúciami, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj sociálnymi partnermi v piatich prioritných oblastiach na podporu duševného zdravia. Ľudia každého veku, pohlavia, rôzneho etnického pôvodu a príslušnosti k rôznym sociálno-ekonomickým skupinám by mali byť chránení pred stigmatizáciou a sociálnym vylúčením. Prvoradá je ich ľudská dôstojnosť, a preto by malo byť posilnené poskytovanie pomoci a primeranej liečby pre ľudí s problémami duševného zdravia, pre ich rodiny a opatrovateľov.

Mentálne zdravie závisí od viacerých faktorov, preto vo svojej správe o solidarite medzi generáciami zdôrazňujem vzdelávaciu úlohu rodičov vo vzťahu k budúcim generáciám. Neopomínam ani pomoc starším či odkázaným členom rodiny a nezastupiteľnú úlohu žien a mužov ako opatrovateľov, ktorá je nevyhnutná pre zvyšovanie spoločného dobra. Táto by sa mala uznať ako taká prostredníctvom prierezových politík. Ženy a muži, ktorí sa slobodne rozhodnú venovať chorým v rámci rodiny, by mali byť finančne ohodnotení. Prerušenie pracovnej kariéry z dôvodu starostlivosti o príbuzných s poruchami mentálneho zdravia nemôže mať negatívne dôsledky na profesionálnu kariéru, prípade finančné zabezpečenie rodiny.

Vyzývam členské štáty na podporu režimov pracovného voľna, ktoré budú riešiť aj tieto prípady.

 
  
  

– Správa: András Gyürk (A6-0030/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Účinné využívanie energie by malo patriť medzi najvýznamnejšie základné kamene pripravovanej energetickej politiky EÚ. Účinnejším využívaním energie by sme v Európe zabezpečili vyššiu bezpečnosť dodávok. Keďže sa neprijímajú potrebné opatrenia, závislosť Európy od dovozu energie (momentálne dovážame 50 % energie) by počas nasledujúcich 20 – 30 rokov mohla dosiahnuť 70 %, v niektorých členských štátoch dokonca aj viac. Rozumnejším využívaním energie by sa znížilo znečisťovanie životného prostredia. Účinnejšie využívanie energie je jedným z najefektívnejších spôsobov zníženia emisií plynov, ktoré vyvolávajú skleníkový efekt, a zabezpečenia realizácie plánov klimatickej politiky EÚ. Opatrenia prijímané v tomto smere majú zároveň veľký vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a možnosť dosiahnutia cieľov lisabonskej stratégie. Účinnejším využívaním energie je možné znížiť zaťaženie najzraniteľnejších spotrebiteľov a zabrániť energetickej chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Ak chce EÚ znížiť výdavky na energie, energetická účinnosť je nevyhnutná. Je to cenný nástroj na zníženie našej závislosti od ropy.

Každý národ môže veľa získať, ak si všetky členské štáty budú v tejto oblasti vymieňať skúsenosti porovnávaním metodík a stratégií, hoci sú náležite ohraničené kontextom jednotlivých regiónov.

Čo sa týka Portugalska, je mi ľúto, že uskutočnené opatrenia neboli prijaté v rámci celistvého a komplexného akčného plánu predloženého Komisii v stanovenej lehote. Znamená to, že moja krajina je jednou z mála, ktoré to neurobili, a preto sa nemôžeme zúčastniť na vzájomnom poskytovaní riešení.

Toto prvé posúdenie národných akčných plánov je referenčným bodom pre dialóg v rámci EÚ a užitočným nástrojom, ktorý členským štátom umožní premeniť ducha energetickej efektívnosti na pragmatické opatrenia, ktoré do roku 2020 prinesú očakávané výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Viaceré členské štáty rozvíjajú akčné plány, no definovanie cieľov energetickej účinnosti je problematické. Zdá sa preto, že návrh zdôrazňujúci účinnú realizáciu opatrení zameraných na energetickú účinnosť vrátane rozvíjania osvedčených postupov a synergií a lepšie informovanie a poradenstvo pre koncových používateľov je primeraný. Nesmieme však zabudnúť na podporu, ktorú treba poskytnúť osobám s väčšími finančnými ťažkosťami.

Podľa všetkého je tiež dobre načasované, že v rámci revízie akčných plánov v roku 2009 má byť podrobne preskúmané, v akom rozsahu pokrývajú všetky možnosti úspor v oblasti energetickej účinnosti. Zvrchovanosť jednotlivých členských štátov sa pri tom nebude spochybňovať. Táto analýza by mala slúžiť na monitorovanie ťažkostí a v prípade potreby prijatie primeraných podporných opatrení zameraných na dosiahnutie navrhovaného cieľa energetickej účinnosti.

Zdá sa, že dôležité je aj podporovať opatrenia, ktoré posilňujú úlohu verejného sektora ako príkladu, a uznať, že zvyšovanie energetickej účinnosti budov má obrovský potenciál na znižovanie emisií skleníkových plynov a boj proti klimatickým zmenám, pokiaľ ide o prispôsobenie sa zmenám klímy i riešenie ich príčin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Európska únia plytvá viac než 20 % svojej energie v dôsledku nedostatočnej účinnosti, čo predstavuje približne o 400 miliónov toe (ton ekvivalentu ropy) energie menej. Znamenalo by to aj obrovský pokles emisií. Podporujem túto správu, pretože upozorňuje na potrebu účinnejšieho zaobchádzania s energiou. Správa nám stanovuje cieľ usporiť 9 % energie do roku 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Gyürka o sledovaní národných akčných plánov energetickej účinnosti.

Európsky problém s dodávkami energie je v súčasnosti všeobecne známy. Je úzko spojený s problematikou energetickej účinnosti. Plytvanie energie v EÚ je luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť. Musíme to čo najskôr napraviť, aby sme v budúcnosti nemuseli znášať ešte horšie následky.

Súhlasím s tým, že národné akčné plány sa doposiaľ realizovali len čiastočne, čo znamená, že aj výsledky sú zmiešané. Verím preto, že je potrebná väčšia angažovanosť verejného i súkromného sektora, ako aj všetkých občanov.

Vzhľadom na kľúčové postavenie malých a stredných podnikov v Európe je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na akčných plánoch. Keďže nárast cien energií má pre ne významné následky, mohli by aj výrazne ťažiť z lepšej energetickej účinnosti a ich príspevok by smeroval k dosiahnutiu vzdialených všeobecných cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písomne. (PL) Racionalizácia spotreby energie je mimoriadne významná činnosť. Verejnosť si musí uvedomiť, že je to najhospodárnejší spôsob boja proti zmene klímy. Neprinesie to však úžitok len životnému prostrediu. Čím lepšie využijeme dostupnú energiu, tým menej energie budeme potrebovať, v dôsledku čoho bude nižšia aj naša závislosť na dovoze energie. V súčasnej situácii, keď sa energia používa ako politický nástroj, netreba podceňovať význam tejto skutočnosti.

Energiu využívame rozumnejšie než v minulosti. Následky tejto politiky sú merateľné. Od roku 1990 stúpla výroba energie v EÚ o 40 % a príjmy per capita o 1/3, zatiaľ čo dopyt po energii sa zvýšil len o 11 %. Rozumnejšie riadenie energetiky teda prispelo k hospodárskemu rastu vo všetkých členských štátoch.

Energetická účinnosť a opatrenia na úsporu energie by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri obmedzovaní rastu dopytu a znižovaní množstva spotrebovaného paliva.

Zníženie emisií skleníkových plynov, nárast používania ekologickej energie a hospodárnejšie riadenie energetiky – to sú všetko príležitosti na zníženie miery závislosti od dovozu zemného plynu a ropy. Je potrebné znížiť citlivosť európskeho hospodárstva na výkyvy cien energií a infláciu, ako aj na riziko spojené s geopolitickým umiestnením týchto zdrojov.

 
  
  

– Správa: Miguélez Ramos (A6-0016/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) My, švédski sociálni demokrati, sme sa rozhodli zdržať hlasovania. Nemáme, samozrejme, nič proti výskumu a zvyšovaniu poznatkov v rybnom hospodárstve a súvisiacich odvetviach. Nazdávame sa však, že EÚ musí v oblasti politiky rybného hospodárstva predovšetkým premeniť slová na skutky. EÚ musí urýchlene konať, ak chce vyriešiť problém nadmerného rybolovu a ohrozených zásob. To musí byť východiskový bod a jadro spoločnej politiky rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – Nesmieme podceňovať potrebu venovať osobitnú pozornosť špecifickým problémom rybného hospodárstva a akvakultúry. Je to zrejmé vzhľadom na hospodársky, spoločenský a politický význam tohto sektora. Malta, moja krajina, venuje rybnému hospodárstvu i akvakultúre osobitnú pozornosť.

Plne sa pripájam k odporúčaniu Výboru pre rybné hospodárstvo, podľa ktorého musí byť v oblasti vedeckého morského výskumu prioritou nielen výskum zameraný na získavanie poznatkov o stave zásob rýb, ale aj na obchodné, hospodárske a spoločenské aspekty rozhodujúce pre riadenie rybného hospodárstva. Tieto aspekty sú totiž nesmierne dôležité. Musíme zabezpečiť, aby sa aplikovaný výskum stal prioritou v oblasti rybného hospodárstva a akvakultúry.

Je poľutovaniahodné, že z krátkodobého hľadiska existuje jednoznačný konflikt záujmov medzi rybármi a vedcami. Z dlhodobého hľadiska budú ciele lepšie zlučiteľné.

Výskum sa musí uskutočňovať s prihliadnutím na pokles zásob. Bude to viesť k vymretiu celých druhov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné dosiahnuť v tejto oblasti plnú spoluprácu medzi vedcami, rybármi a prevádzkovateľmi akvakultúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. − (SV) My, švédski konzervatívci, sme dnes hlasovali za správu z vlastnej iniciatívy pani Miguélezovej Ramosovej (A6-0016/2009) o aplikovanom výskume v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva. Súhlasíme so základnou premisou správy, že politika rybného hospodárstva musí mať vedecký základ a že konsenzus medzi rybármi a výskumnými pracovníkmi je základom politiky zameranej na udržateľnosť.

Myslíme si však, že siedmy rámcový program so svojimi prioritami a obmedzeniami by sa mal naďalej uplatňovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. − (SV) Rozhodla som sa hlasovať za správu pani Miguélezovej Ramosovej o aplikovanom výskume v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Je dôležité podporiť nárast investícií do výskumu následkov politiky rybného hospodárstva pre zásoby rýb, ekosystémy a biodiverzitu. Mám preto mimoriadne kritický postoj k niektorým častiam politiky rybného hospodárstva EÚ. Pani Miguélezová Ramosová však poukazuje na význam politických rozhodnutí založených na vedeckých poznatkoch a dlhodobej udržateľnosti, a nie primárne na krátkodobých záujmoch rybného hospodárstva. To považujem za dobrú vec.

Mám však kritický postoj k možným výkladom správy, ktoré by mohli viesť k nárastu súm peňazí použitých na finančnú podporu európskeho rybného hospodárstva a zlepšenie postavenia tohto odvetvia. Jasné environmentálne hľadisko musí byť vo výskume v oblasti rybného hospodárstva všade prítomné.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. (PT) V decembri 2006 Európsky parlament a Rada prijali dôležité rozhodnutie o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013). Som veľmi rád, že som v tom čase hovoril o obrovskom význame zabezpečenia rozsiahlejšieho a kvalitnejšieho technického rozvoja v oblasti rybného hospodárstva.

Myslím si preto, že táto správa z vlastnej iniciatívy prichádza práve včas a je mimoriadne dôležitá z hľadiska dosiahnutia cieľov novej reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH).

SPRH patrí medzi politiky Spoločenstva s najväčšou závislosťou od vedeckého výskumu vzhľadom na to, že dôveryhodnosť opatrení prijatých v rámci SPRH sa zakladá na vysoko kvalitných vedeckých názoroch.

Technický rozvoj lodí, rybárskeho výstroja a motorov môže byť navyše zárukou udržateľného vývoja odvetvia v budúcnosti, a tým môže prispieť k ochrane životného prostredia a zabezpečiť konkurencieschopnosť flotíl.

Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Vedecký výskum v oblasti rybolovu je rozhodujúci na zabezpečenie primeranej politiky riadenia rybného hospodárstva, ktorá musí zohľadňovať spoločenské, environmentálne a hospodárske hľadiská tejto činnosti, ktorá je významným zdrojom potravy.

Výskum by nemal len posudzovať stav zásob rýb a vytvárať modely na predpovedanie ich vývoja, ale aj prispievať k zlepšovaniu rybárskeho výstroja, lodí, pracovných a bezpečnostných podmienok rybárov a posudzovania vplyvov jednotlivých systémov a nástrojov riadenia rybného hospodárstva na zamestnanosť a príjmy rybárskych komunít.

Ak však má vedecký výskum v oblasti rybolovu dosiahnuť stanovené ciele a uspokojiť uvedené potreby, je nesmierne dôležité, aby EÚ a jednotlivé členské štáty poskytli potrebné zdroje vrátane finančných. Z tohto dôvodu podporujeme odporúčania správy v tomto smere.

Veríme však, že na rozvoj vedeckého výskumu je absolútne nevyhnutné uznať hodnotu zainteresovaných ľudských zdrojov. Znamená to záruku práv týchto pracovníkov v súvislosti s pracovnými zmluvami – prostredníctvom boja proti neistým pracovnoprávnym vzťahom, ktorým čelia mnohí z týchto výskumných pracovníkov – spravodlivé odmeňovanie, prístup k systémom sociálneho zabezpečenia a mnoho ďalších pracovných práv zamestnancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu pani Miguélezovej o výskume v oblasti rybolovu. Som proti spoločnej politike rybného hospodárstva a verím, že riadenie rybného hospodárstva by malo byť v právomoci európskych národov s prístupom k moru, ktoré by mali navzájom spolupracovať. Takáto spolupráca by si vyžadovala spoločné opatrenia v oblasti vedy a výskumu, čo je oblasť, v ktorej EÚ môže priniesť pridanú hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Miguélezovej Ramosovej o aplikovanom výskume v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Rozumné a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov je čoraz dôležitejšie vzhľadom na zjavné a neprijateľné ochudobnenie kvality aj kvantity týchto zdrojov v priebehu rokov.

Pokiaľ ide o morské prostredie, je preto nevyhnutné uvažovať o jeho ochrane a prijať prístup založený na starostlivom zhodnotení ekosystémov. Všetky činnosti súvisiace s európskymi morami je pritom potrebné posudzovať holistickým spôsobom. Je jasné, že takýto prístup môže pozitívne ovplyvniť vyvážený vývoj hospodárstva i spoločnosti, ako aj celkovú konkurencieschopnosť systému zo strednodobého až dlhodobého hľadiska.

Verím preto, že aplikovaný výskum v odvetví rybného hospodárstva nevyhnutne potrebuje viac financií vrátane finančných zdrojov zo siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, ako v minulosti ustanovili predchádzajúce rámcové programy. Mali by sme tiež umožniť vytvorenie siete výskumných centier, ktoré budú využívať spoločnú špecializovanú infraštruktúru a vymieňať si užitočné informácie a údaje.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. − (SV) Rozhodli sme sa hlasovať za správu pani Miguélezovej Ramosovej o aplikovanom výskume v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Je dôležité podporiť nárast investícií do výskumu následkov politiky rybného hospodárstva pre zásoby rýb, ekosystémy a biodiverzitu. V súvislosti so životným prostredím preto máme mimoriadne kritický postoj k niektorým častiam politiky rybného hospodárstva EÚ. Pani Miguélezová Ramosová však poukazuje na význam politických rozhodnutí založených na vedeckých poznatkoch a dlhodobej udržateľnosti, a nie primárne na krátkodobých záujmoch rybného hospodárstva. To považujeme za dobrú vec.

Máme však kritický postoj k možným výkladom správy, ktoré by mohli viesť k nárastu súm peňazí použitých na finančnú podporu európskeho rybného hospodárstva a zlepšenie postavenia tohto odvetvia. Jasné environmentálne hľadisko musí byť všade prítomné vo výskume v oblasti rybného hospodárstva, pre ktoré sa vyčleňujú väčšie zdroje.

 
  
  

– Správa: Charlotte Cederschiöld (A6-0029/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), písomne. – Hlasovala som za správu pani Cederschiöldovej, pretože verím, že možnosť pracovať a žiť v inom členskom štáte je dôležitým právom európskych občanov. Podporujem zámer správy uľahčiť mobilitu odborníkov a zaručiť bezpečnosť spotrebiteľov.

Niektoré aspekty správy pani Cederschiöldovej však nemajú moju plnú podporu, napríklad formulácie v súvislosti so zrušením prekážok voľného pohybu osôb a služieb, ktoré by sa dali interpretovať ako vyjadrenie proti kolektívnym zmluvám na trhu práce. Čo sa týka zahrnutia zdravotníckych pracovníkov do zmluvy, vidím tu riziko deregulácie zdravotníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Voľný pohyb patrí medzi základné slobody vnútorného trhu EÚ. Umožňuje nám v rámci jej hraníc nielen slobodne cestovať, ale aj zamestnávať sa. Počet ľudí, ktorí využívajú túto možnosť, neustále narastá. Najlepším príkladom tohto trendu je mobilita pracovníkov z nových členských štátov vrátane Poľska v posledných rokoch. Približne 2 % obyvateľov EÚ v súčasnosti žijú a pracujú v inom než svojom členskom štáte.

Napriek odstráneniu ďalších bariér spoločného vnútorného trhu je pre mnohých ľudí, ktorí chcú pracovať v inom členskom štáte, jednou z hlavných prekážok strach, že kvalifikácia získaná v inom členskom štáte nebude uznaná. Táto obava bola podnetom pre dnešnú správu, ktorá vyzýva na vytvorenie európskeho profesijného preukazu pre poskytovateľov služieb. Zavedenie takéhoto preukazu by mohlo uľahčiť mobilitu predstaviteľov mnohých povolaní a zároveň poskytnúť zamestnávateľom istotu o kvalifikácii zamestnanca, ktorý je držiteľom takéhoto preukazu. Zlepšila by sa nielen transparentnosť kvalifikácií, ale aj ich uznávanie a porovnateľnosť.

Teší ma preto, že Európsky parlament prijal túto správu, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvní budúce diskusie o európskom profesijnom preukaze.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Možnosť pracovať a žiť v inom členskom štáte je dôležitým právom európskych občanov. Podporujem zámery uľahčiť mobilitu odborníkov a zaručiť bezpečnosť spotrebiteľov. Niektoré aspekty správy pani Cederschiöldovej však nemajú moju plnú podporu, napríklad formulácie v súvislosti so zrušením prekážok voľného pohybu osôb a služieb, ktoré by sa dali interpretovať ako vyjadrenie proti kolektívnym zmluvám na trhu práce. Čo sa týka zahrnutia zdravotníckych pracovníkov do zmluvy, vidím tu riziko deregulácie zdravotníctva. Z tohto dôvodu som sa pri záverečnom hlasovaní o správe zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písomne. – Možnosť pracovať a žiť v inom členskom štáte je dôležitým právom európskych občanov. Podporujem zámery uľahčiť mobilitu odborníkov a zaručiť bezpečnosť spotrebiteľov. Niektoré aspekty správy pani Cederschiöldovej však nemajú moju plnú podporu, napríklad formulácie v súvislosti so zrušením prekážok voľného pohybu osôb a služieb, ktoré by sa dali interpretovať ako vyjadrenie proti kolektívnym zmluvám na trhu práce. Čo sa týka zahrnutia zdravotníckych pracovníkov do zmluvy, vidím tu riziko deregulácie zdravotníctva. Z tohto dôvodu som sa pri záverečnom hlasovaní o správe zdržala hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasovaním za som podporil túto iniciatívu na vytvorenie európskeho profesijného preukazu pre poskytovateľov služieb. Predstavuje totiž nový spôsob zabezpečenia voľného pohybu osôb a služieb. Je potrebné podporovať migráciu pracovnej sily a čo najviac uľahčiť pracovnú mobilitu prostredníctvom urýchlenia výmeny informácií medzi členským štátom pôvodu a hostiteľským členským štátom.

Podľa štatistických údajov sa 20 % sťažností prijatých sieťou SOLVIT v roku 2007 týkalo uznania odbornej kvalifikácie požadovanej na výkon regulovanej profesie. Vytvorením európskeho profesijného preukazu pre poskytovateľov služieb sa odstránia niektoré prekážky, ktoré ešte bránia európskym občanom vykonávať zárobkovú činnosť v inej krajine než svojej krajine pôvodu.

Informácie obsiahnuté v tomto profesijnom preukaze navyše pomôžu zamestnávateľom i spotrebiteľom a zároveň budú užitočné aj pre neregulované a neharmonizované profesie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani Cederschiöldovej o vytvorení európskeho profesijného preukazu pre poskytovateľov služieb.

Urobil som to, pretože sa nazdávam, že napriek existencii smernice 2005/36/ES zameranej na podporu pracovnej mobility je tento trh vo svojej podstate stále vnútroštátny. Všeobecnejšie povedané, mobilita pracovníkov je v Európskej únii stále veľmi nízka, čo predstavuje bariéru pre riadne fungovanie vnútorného trhu, ako aj pre plnenie lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť.

Vzhľadom na to si myslím, že je nevyhnutné zaviesť európske profesijné preukazy, ktoré už v niektorých prípadoch existujú, aby pokrývali všetky povolania vrátane neregulovaných. Podporí sa tým ich uznávanie v členských štátoch, vďaka čomu budú mať spotrebitelia viac príležitostí na jednoduchší prístup k zahraničným poskytovateľom služieb. Prispeje to k zvýšeniu integrácie na európskom vnútornom trhu.

 
  
  

– Správa: Elspeth Attwooll (A6-0025/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Som presvedčený, že vzhľadom na bolestnú minulosť komerčného lovu veľrýb a nedávny nárast ohrozenia populácií veľrýb – napríklad náhodné ulovenie pri rybolove, strety s loďami, globálna zmena klímy a zvukové znečistenie oceánov – musí EÚ na medzinárodných fórach jednotne a harmonicky zabezpečovať najvyššiu ochranu veľrýb na celosvetovej úrovni. Chcel by som vás naliehavo požiadať, aby ste sa postavili proti každému návrhu, ktorý by sa dal využiť na legalizovanie lovu veľrýb na vedecké účely a komerčného lovu veľrýb pri pobreží a inde alebo na povolenie medzinárodného obchodu s výrobkami z veľrýb.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. (PT) Napriek vynaloženému úsiliu a iniciatívam, ktoré uskutočnila IWC (Medzinárodná veľrybárska komisia), je situácia v súvislosti s početnými druhmi z radu veľrýb stále znepokojivá. Mnohým z nich totiž hrozí vyhnutie. Celá záležitosť s lovom veľrýb na vedecké účely ešte stále „zastiera“ lov týchto cicavcov. EÚ preto musí zasiahnuť, čo sa týka zmeny tohto medzinárodného postoja.

Podpora zachovania moratória, odmietanie všetkých návrhov týkajúcich sa nových spôsobov lovu veľrýb, súhlas s tým, že členovia IWC budú vykonávať lov veľrýb len pod kontrolou IWC, a podpora návrhov zameraných na ukončenie „lovu veľrýb na vedecké účely“ mimo kontroly IWC patria medzi premisy tejto správy, ktorú považujem za dôležitú.

Zabezpečenie zadefinovania politického postoja EÚ k tejto téme a prevzatie vedúcej úlohy pri plnení cieľov v súvislosti s rešpektovaním biodiverzity a udržateľným rozvojom našej planéty sú základné ciele, ktoré EÚ musí prijať za svoje.

Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Podobne ako pani spravodajkyňa podporujem celosvetové moratórium na komerčný lov veľrýb a zákaz medzinárodného obchodu s výrobkami z veľrýb. Existujú tiež dobré dôvody na to, aby sme sa usilovali ukončiť takzvaný „lov veľrýb na vedecké účely“.

Keď sa o týchto záležitostiach hovorí na medzinárodnej úrovni, spolupráca by sa mala uskutočňovať v rámci Medzinárodnej veľrybárskej komisie, nie v rámci EÚ.

Napriek tejto zásadnej námietke som sa rozhodol hlasovať za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Attwoollovej o akcii Spoločenstva, pokiaľ ide o lov veľrýb.

Uznávam, že je nevyhnutné zakázať lov týchto cicavcov a že na zabezpečenie ich prežitia sú potrebné prísne opatrenia. Jestvujúce moratórium na lov veľrýb už prinieslo dobré výsledky, pokiaľ ide o nárast populácií radu veľrýb, hoci ho mnohé kľúčové krajiny neratifikovali, čo znamená, že lov veľrýb naďalej pokračuje. Vítam preto výzvu, aby Komisia predložila nové návrhy na podporu zlepšovania týchto výsledkov.

Myslím si tiež, že je dôležité rozlišovať medzi komerčným lovom veľrýb a lovom veľrýb na zabezpečenie obživy, ktorý stále vykonávajú niektorí pôvodní obyvatelia. Je správne, že takýto lov je z moratória vylúčený, ako aj vedecký výskum veľrýb za predpokladu, že sa berie do úvahy potreba zachovania druhu.

 
  
  

– Správa: Ivo Belet (A6-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za túto správu. Jedným z hlavných dôvodov účasti ES v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade je názor, že činnosť úradu prispieva k posilneniu konkurencieschopnosti audiovizuálneho priemyslu Spoločenstva. Nedostatočné vedomosti o rozdieloch vo vnútroštátnych právnych predpisoch sú napríklad príliš častou prekážkou distribúcie audiovizuálneho tovaru. Poskytovaním odborných posudkov a systematických informácií dotknutým prevádzkovateľom prispieva úrad k prekonávaniu týchto prekážok.

Žiaľ, právne predpisy prijaté Európskym spoločenstvom však v Taliansku často nemajú dostatočnú publicitu. Z tohto dôvodu je potrebná väčšia transparentnosť právnych predpisov, najmä čo sa týka autorských práv, práva v oblasti ochrany spotrebiteľov, daňového práva a pracovného práva. Napokon, je nevyhnutné posilniť kapacitu úradu na monitorovanie nových trendov, napríklad nových modelov spotreby audiovizuálnych produktov, najmä videohier a internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Jedným z hlavných dôvodov účasti Európskeho spoločenstva na činnosti úradu je predpoklad, že úrad svojou činnosťou posilní konkurencieschopnosť audiovizuálneho priemyslu Spoločenstva. Nedostatočné vedomosti o rozdieloch vo vnútroštátnych právnych predpisoch sú často problémom pri distribúcii audiovizuálneho tovaru. Poskytovaním odborných posudkov a špecializovaných informácií dotknutým prevádzkovateľom prispieva úrad k prekonávaniu tejto prekážky. Účasť Spoločenstva by sa preto mala považovať za pozitívnu. Vďaka špeciálnemu nákupu informácií a reklame svojich publikácií sa úrad stal hlavným zdrojom hospodárskych a právnych informácií pokrývajúcich rôzne segmenty audiovizuálneho priemyslu, ktoré využívajú členovia vo verejnom i súkromnom sektore. Komisia navyše uvádza, že jedným z najcennejších aktív úradu je jeho schopnosť vytvárať siete vedeckých partnerov a dohliadať na ne. Tieto siete prispievajú k zvyšovaniu kvality hospodárskych a právnych analýz úradu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písomne. – Hlasoval som za túto správu, pretože Európsky audiovizuálny informačný úrad je jedinou celoeurópskou verejnou organizáciou zameranou na zbieranie a rozširovanie informácií o európskom audiovizuálnom priemysle. Poskytovaním podrobných informácií o odvetví verejným i súkromným orgánom zohráva v tejto oblasti rozhodujúcu úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Hlasoval som proti tejto správe o účasti Spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade. Je na členských štátoch, aby sa zúčastňovali v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade a financovali ho.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh správy o účasti Spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade – projekt, ktorý skupina PPE-DE podporuje. Mal som na to mnoho dôvodov.

Po prvé, verím, že je nevyhnutne potrebné dosiahnuť maximálnu transparentnosť audiovizuálneho trhu a zabezpečiť, aby malo čo najviac inštitúcií prístup k dôležitým informáciám v tejto oblasti. Je to jediný spôsob dosiahnutia skutočnej hospodárskej súťaže a splnenia cieľov hospodárskeho rastu stanovených v lisabonskej stratégii.

Po druhé, považujem za dôležité, aby úrad spájal členské štáty EÚ i európske štáty mimo Spoločenstva, čo predstavuje významný faktor súdržnosti na úrovni všetkých krajín Európy. Umožní nám to nielen vzájomne poprepájať celý svetadiel, ale aj zjednodušiť voľný pohyb tovarov a služieb v audiovizuálnom sektore, čím sa tento trh výrazne rozšíri.

Ak však chceme posilniť efektívnosť úradu, musíme brať do úvahy nástup a rozvoj nových technológií.

Ja osobne podporujem prijatie opatrení, ktorými sa rozšíri pôsobnosť úradu s cieľom zabezpečiť lepšie pokrytie v tejto oblasti a poskytovať ešte hodnotnejšie informácie, ktoré sú užitočné z hospodárskeho hľadiska, ale aj na pochopenie európskych spoločenských a kultúrnych súvislostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Beleta o účasti Spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade.

Z môjho pohľadu je činnosť úradu veľmi dôležitá. Je to jediná organizácia zameraná na zhromažďovanie a rozširovanie informácií o európskom audiovizuálnom priemysle. Jej úlohou je preto podporiť nové trendy v audiovizuálnej oblasti, ktorej význam v posledných rokoch vďaka rozširujúcemu sa využívaniu digitálnej technológie stále narastá. Prostredníctvom svojich štúdií a trhových analýz navyše poskytuje cennú pomoc politikom i samotnému audiovizuálnemu priemyslu.

Súhlasím aj s tým, že činnosť úradu by sa mala ďalej rozšíriť tak, aby zahŕňala skúmanie daňového a pracovného práva v súvislosti s audiovizuálnym sektorom. Posilnila by sa tým jeho spolupráca s členskými štátmi.

 
  
  

– Správa: Claudio Fava (A6-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) My, švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente, sme za veľkorysú prisťahovaleckú politiku zameranú na potreby ľudí. Znamená to, že sme sa napokon rozhodli podporiť správu pána Favu, lebo vysiela jasný signál v tom zmysle, že je neprijateľné, aby zamestnávatelia využívali bezbrannosť migrantov bez dokladov, a priznáva týmto migrantom bez dokladov isté práva, ktoré momentálne vo viacerých členských štátoch EÚ nemajú. Naše hlasovanie za správu bolo podmienené tým, že Rada schválila vyhlásenie Parlamentu, podľa ktorého článok 9 nesmie v budúcnosti nijakým spôsobom predstavovať precedens. To by totiž mohlo skomplikovať prijímanie spoločných pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti dodávateľov za subdodávateľov.

Podľa nás musia byť dodávatelia jednoznačne zodpovední za zabezpečenie dodržiavania uzavretých kolektívnych zmlúv subdodávateľmi. Zamestnávatelia nesmú mať možnosť vyhnúť sa uplatňovaniu ustanovení pracovného práva tým, že použijú zložitý reťazec subdodávateľov. Táto smernica však obmedzuje zodpovednosť na prvý stupeň subdodávateľov, čo považujeme za neprijateľné. Je ale dôležité uvedomiť si, že jednotlivým členským štátom nič nebráni zaviesť komplexnejšie právne predpisy.

V zásade sme tiež proti výnimke zo sankcií pre súkromné osoby, ktoré zamestnávajú osoby bez dokladov na domáce práce. Myslíme si, že osoby bez dokladov sú rovnako bezbranné, aj keď pracujú pre súkromné osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Lucian Antochi (PSE), písomne. (RO) Smernica, o ktorej sa práve hlasovalo, predstavuje ďalší krok vpred k návrhu a uplatňovaniu spoločných nariadení a opatrení potrebných na regulovanie situácie s prisťahovalcami, predovšetkým pokiaľ ide o zamestnancov tretích krajín bez povolenia na pobyt v Európskej únii.

Šanca na lepšiu životnú úroveň súvisiaca s možnosťou nájsť si prácu je jedným z kľúčových faktorov, ktorý podporuje nelegálne prisťahovalectvo. Dôsledkom výhod, ktoré získavajú zamestnávatelia, je však zároveň míňanie verejných financií a skreslená konkurencia v ekonomickom sektore, ktorá nelegálnych pracovníkov pripravuje o sociálne poistenie alebo právo na dôchodok.

Toto je dôvod, prečo sa súčasná smernica venuje prisťahovaleckej politike a sankciám zameraným na zamestnávateľov a nie pracovníkov prichádzajúcich z tretích krajín. Zvláštnu pozornosť treba venovať občanom nových členských štátov, ktorí napriek tomu, že majú postavenie európskych občanov, stále podliehajú nadnárodným pracovným predpisom a preto majú obmedzený voľný prístup na pracovný trh starších členských štátov.

Opatrenia ako nútená kontrola povolení na pobyt pracovníkov tretích krajín zo strany zamestnávateľov a finančné a trestné pokuty pre zamestnávateľov zdôrazňujú úsilie Spoločenstva a členských štátov koordinovať imigráciu a politiky súvisiace s nelegálnou prácou. V skutočnosti v čase, keď Európska únia čelí znižovaniu populácie, musíme mať na pamäti, že riešením nie je vyhostiť týchto pracovníkov, ale regulovať ich situáciu. S touto vierou som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) Hlasovala som za správu o sankciách voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt.

Cieľom návrhu je zabrániť vykorisťovaniu štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt zamestnávateľmi a posilniť práva pracujúcich. Osoba, ktorá má byť postihnutá v prípade nelegálneho zamestnávania je zamestnávateľ, ktorý porušuje právo, nie pracovník.

Tento druh legislatívy v istých štátoch EÚ chýba. Iné štáty túto legislatívu majú, no nie je implementovaná alebo dodržiavaná. Spoločné pravidlá EÚ o prevencii vykorisťovania štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt sú preto jedným zo spôsobov, ako zvýšiť latku v mnohých štátoch EÚ.

Návrh, o ktorom dnes hlasujeme, má mnohé nedostatky. Ak by bolo rozhodnutie na mne, mnohé časti by boli iné. Napríklad by som radšej uvítala väčšiu ochranu žien pri domácich prácach. Alternatívou je však nemať žiadnu smernicu, čo znamená menej ochrany pre štyri až osem miliónov štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt v rámci EÚ, ktorí sú v tomto veľmi zraniteľnom postavení opakovane vykorisťovaní zamestnávateľmi.

Keďže je dôležité zabrániť nelegálnemu prisťahovalectvu a vykorisťovaniu štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt, musíme tiež ľuďom zabezpečiť viac príležitostí na hľadanie a získanie práce v EÚ v súlade s právnymi predpismi. Toto upravujú iné smernice, o ktorých sme spolurozhodovali v Európskom parlamente počas minulého roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Podporujem správu pána Favu o sankciách proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Niektorí bezohľadní zamestnávatelia vykorisťujú ilegálnych pracovníkov vyplácaním miezd nižších ako zákonné minimum, otrasnými podmienkami a dlhým pracovným časom. Pri prichytení musia čeliť prísnym sankciám.

Problémom však ostáva, že vďaka začarovanej konšpirácii sa vykorisťovanie kryje. Zamestnávatelia majú zisk, ktorého sa jednoznačne nechcú vzdať a pracovníci, ak prezradia zneužívanie, čelia deportácii. Ak si máme zachovať vážnosť, musíme mať stratégiu, ktorá udelí amnestiu tomu, kto odhalí vykorisťovateľov. To zmení rozdelenie moci medzi zamestnancami a zamestnávateľmi spôsobom, ktorý prakticky odstráni problém.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Všeobecný zákaz zamestnávania pracovníkov bez povolenia s cieľom odstrašiť nelegálne prisťahovalectvo môžeme vnímať len pozitívne, rovnako ako sankcie proti zamestnávateľom, ktorí často siahajú po takýchto pracovníkoch, aby ich vykorisťovali, je tiež možné vnímať len pozitívne. Takíto zamestnávatelia sú v skutočnosti moderní otrokári.

Mám však niekoľko výhrad. Európska únia opäť využíva problematiku, ktorá v prvom rade vychádza z právneho základu Spoločenstva na rozšírenie svojich kompetencií pokiaľ ide o harmonizáciu trestného práva členských štátov. Významnou výnimkou je Írsko a Spojené kráľovstvo, ktoré presadzujú svoje právo odmietnutia, uznané v zmluvách.

Na um mi prichádzajú aj udalosti po štrajku v módnej reštaurácii v Neuilly, obľúbenej reštaurácii pána Sarkozyho. Manažment reštaurácie vyhlasuje, že je obeťou pracovného trhu, ktorý je príliš zošnurovaný alebo ochranársky vo vzťahu k pracovnej sile, ktorej platia zákonnú minimálnu mzdu, a otvorilo sa viac príležitostí na reguláciu prostredníctvom práce. Smernica to ešte viac posilní tým, že umožní nelegálnemu pracovníkovi regulovať svoje postavenie jednoducho nahlásením zamestnávateľa.

Obávam sa, že v praxi sa v krajinách v tomto smere takých nedbalých ako Francúzsko neudeje nič na zníženie prílivu nelegálnych prisťahovalcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Bez ohľadu na potrebu posilniť postupy v boji proti využívaniu nelegálnych pracovníkov je neprípustné, aby táto smernica trestala aj porušovateľa aj obete.

Cieľom tejto smernice je doplniť nevhodnú smernicu o návrate, ktorú prijala socialistická vláda v Portugalsku, uplatnením sankcií proti zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú pracovníkov bez povolenia na pobyt a stanovením všeobecného a automatického postupu na vyhostenie týchto pracovníkov, až na vzácne výnimky.

Vyhostenie by nemalo byť alternatívou vykorisťovania pracovníkov bez povolenia na pobyt.

Táto smernica nevyužíva princíp ochrany a zabezpečenia migrujúcich pracovníkov, ktorí sú nútení pracovať v neprípustných podmienkach a napriek tomu ich nahlásia. Okrem toho táto smernica nie celkom ochraňuje práva pracovníkov, keďže stanovuje, že „v prípade, že zamestnávateľ dodatočné platby nevykoná, by členské štáty nemali byť povinné splniť túto povinnosť namiesto zamestnávateľa“.

Neposkytnutím ochrany práv migrujúcich pracovníkov bez povolenia na pobyt, ak vezmeme do úvahy, že vo všeobecnosti neposkytuje reguláciu a namiesto toho vystavuje pracovníkov hrozbe vyhostenia, spôsobí táto smernica ešte väčšiu zraniteľnosť pracovníkov a podporí situáciu ešte väčšieho ukrývania nelegálnej práce.

To je však predmetom inej smernice, ktorá odhaľuje nehumánnu imigračnú politiku EÚ, čo je dôvodom, prečo nemôžeme nič iné, len ju odmietnuť.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. – (FR) Napriek tomu, že táto správa má veľa zaujímavých bodov a načrtáva bojový plán proti nelegálnemu prisťahovalectvu, má aj veľa kameňov úrazu. Neexistujú žiadne konkrétne opatrenia na ochranu vnútorných a vonkajších hraníc únie. Neexistujú žiadne opatrenia súvisiace s politikou vyhosťovania nelegálnych prisťahovalcov späť do krajín ich pôvodu. Jednoducho definuje osobu, ktorá nelegálne vstúpila na územie únie ako nelegálneho prisťahovalca, ktorý má svoje práva.

V skutočnosti táto problematika privádza európske inštitúcie do rozpakov. Na jednej strane v mene bezpečnosti a spravodlivosti požadujú minimálne európske pravidlá na obmedzenie nelegálneho prisťahovalectva. Na strane druhej, v mene týchto pravidiel, ktoré sa stali dogmou, ultraliberalizmus a sloboda pohybu, chcú, aby sa územie Únie stalo miestom, ktoré bude prijímať a priťahovať milióny budúcich prisťahovalcov.

Odmietame túto filozofiu, ktorá je nebezpečná pre občanov a národy v Európe. Znovu presadzujeme právo brániť sa a ostať samými sebou.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), písomne. (RO) Známou skutočnosťou je, že stratégie udeľovania víz a prísne prisťahovalecké nariadenia úspešne obmedzujú nelegálne prisťahovalectvo len v malej miere. Ak v niečom pomohli, tak vo vytvorení sietí na obchodovanie s nelegálnymi prisťahovalcami.

Návrh na trestanie zamestnávateľov, ktorí využívajú nelegálnych občanov prichádza včas. Musíme však dbať na to, aby nestratil účinnosť, keďže dôvody, prečo ľudia migrujú, sú rovnaké bez ohľadu na to, či budú alebo nebudú zavedené pokuty zamestnávateľom. Navrhované kontroly, samozrejme, budú imigrantov bez dokladov nútiť vyberať si ešte horšie práce, za ktoré dostanú ešte nižšiu mzdu, predovšetkým v súčasnej hospodárskej kríze.

Je zrejmé, že tieto opatrenia poskytujú len čiastočné, neúplné riešenie problému nelegálneho prisťahovalectva a práce načierno. Členské štáty EÚ musia už teraz začať dodržiavať spoločnú dôslednú politiku súvisiacu s problematikou nelegálneho prisťahovalectva.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá tvrdo zakročí proti zamestnávateľom nelegálnych prisťahovalcov v Európe. Jedným z faktorov, ktorý povzbudzuje nelegálnych prisťahovalcov, aby vstupovali do EÚ, je šanca nájsť si prácu. Podporujem túto legislatívu, pretože vytvorí spravodlivejší systém pre legitímnych európskych pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) Z pochopiteľných dôvodov je šanca nájsť si prácu v Európe atraktívna pre štátnych príslušníkov tretích krajín. V čase krízy však musíme venovať obzvlášť veľkú pozornosť tomu, kto obsadí čoraz menší počet pracovných pozícií, aby sme tiež predchádzali rastúcim sociálnym rozporom. Podľa môjho názoru je preto dôležité uvaliť sankcie na zamestnávateľov, ktorí nedodržujú pravidlá. V tejto pohnutej dobe nemôžeme tolerovať nelegálnu prácu a musíme začať s tým, čo máme na dosah ruky a udeľovať sankcie tam, kde budú účinné. Táto správa je preto pokusom riešiť tento problém rozhodnejšie, pretože príliv migrujúcich pracovníkov sa nezníži, obzvlášť nie počas krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne. (RO) Na základe jednoduchého pohľadu na vec existujú dva dôvody, prečo existujú nelegálni prisťahovalci: nestabilná situácia v krajine pôvodu a dopyt na trhu práce v iných krajinách.

Kým v súvislosti s prvým problémom máme zdroje na rozvojové programy a programy spolupráce podporované EÚ, ktoré očividne nie sú dostatočné, v druhom prípade sa problém doposiaľ riešil rôznymi spôsobmi na úrovni členských štátov. Na úrovni Spoločenstva sú potrebné štandardné ustanovenia pre postihovanie zamestnávateľov, keďže v mnohých prípadoch ide o nadnárodnú záležitosť týkajúcu sa sietí obchodovania s ľuďmi, ktoré využívajú zraniteľnosť nelegálnych prisťahovalcov.

Som rád, že Európsky parlament otvoril diskusiu o problematike zamestnávateľov, ktorí profitujú na úkor nelegálnych prisťahovalcov. Som presvedčený, že uplatňovanie tejto smernice zlepší praktické podmienky zamestnávania v rámci Spoločenstva.

Kým doposiaľ bola stratégia krajín zameraná viac na to, ako zabrániť tomu, aby nelegálni prisťahovalci získali prístup na pracovný trh, odteraz riešime koreň problému.

Zároveň však nesmieme interpretovať túto správu v tom zmysle, že hranice EÚ sa zatvoria. Práve naopak, potrebujeme ponechať hranice trhu práce otvorené, ale s podmienkou, že pohyb pracovníkov bude legálny a primeraný relevantným potrebám štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, boj s nelegálnym prisťahovalectvom by mal byť podľa mňa prioritou Európskej únie.

Verím, že z principiálneho pohľadu je nevyhnutné prebudovať právne podmienky na pracovnom trhu, či už vo vzťahu k občanom Európskej únie alebo občanom z tretích krajín, ktorí niekedy pracujú na pracovisku bez minimálnych bezpečnostných podmienok.

Z tohto dôvodu som hlasoval za správu pána Favu o sankciách voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Cítim, že tento druh opatrení je v súlade s túžbou vybudovať transparentnejší, spravodlivejší a rovnorodejší jednotný európsky trh práce.

Súhlasím so spravodajcom, že zamestnávatelia vykorisťujúci prisťahovalcov by mali byť postihnutí finančnými, administratívnymi a v niektorých prípadoch aj trestnoprávnymi sankciami zodpovedajúcimi rozsahu a vážnosti vykorisťovania, a že členské štáty musia monitorovať rizikové pracoviská a uviesť do života nástroje na zjednodušenie oznamovania prípadov vykorisťovania v rámci čiernej ekonomiky. Nesmieme zabudnúť, že kritériá rastu zamestnanosti a celkovo ekonomiky sa dajú dosiahnuť len pri podporovaní úplného súladu s pracovno-právnymi predpismi.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. – (SV) Rozhodli sme sa hlasovať za správu o sankciách voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt.

Cieľom návrhu je zabrániť vykorisťovaniu štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt zamestnávateľmi a posilniť práva pracujúcich. Osoba, ktorá má byť postihnutá v prípade nelegálneho zamestnávania je zamestnávateľ, ktorý porušuje právo, nie pracovník.

Tento druh legislatívy v istých štátoch EÚ chýba. Iné štáty túto legislatívu majú, no nie je implementovaná alebo dodržiavaná. Spoločné pravidlá EÚ o prevencii vykorisťovania štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt sú preto jedným zo spôsobov, ako zvýšiť latku v mnohých štátoch EÚ.

Návrh, o ktorom dnes hlasujeme, má mnohé nedostatky. Ak by bolo rozhodnutie na nás, mnohé časti by boli iné. Napríklad by sme radšej videli väčšiu ochranu žien zapojených do domácich prác. Alternatívou je však nemať žiadnu smernicu, čo znamená menej ochrany pre štyri až osem miliónov štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt v rámci EÚ, ktorí sú v tomto veľmi zraniteľnom postavení opakovane vykorisťovaní zamestnávateľmi.

Keďže je dôležité zabrániť nelegálnemu prisťahovalectvu a vykorisťovaniu štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt, musíme tiež ľuďom zabezpečiť viac príležitostí na hľadanie a získanie práce v EÚ v súlade s právnymi predpismi. Toto upravujú iné smernice, o ktorých sme spolurozhodovali v Európskom parlamente počas minulého roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), písomne. (SV) Rozhodli sme sa hlasovať za správu o sankciách voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt.

Cieľom návrhu je zabrániť vykorisťovaniu štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt zamestnávateľmi a posilniť práva pracujúcich. Osoba, ktorá má byť postihnutá v prípade nelegálneho zamestnávania je zamestnávateľ, ktorý porušuje právo, nie pracovník.

Tento druh legislatívy chýba v istých štátoch EÚ. Iné štáty túto legislatívu majú, no nie je implementovaná alebo dodržiavaná. Spoločné pravidlá EÚ o prevencii vykorisťovania štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt sú tak pre mnohé štáty EÚ jednou z ciest ako to zastaviť.

Návrh, o ktorom dnes hlasujeme má mnohé nedostatky. Ak by bolo rozhodnutie na nás, mnohé časti by boli iné. Napríklad by sme radšej videli väčšiu ochranu žien zapojených do domácich prác. Alternatívou je však nemať žiadnu smernicu, čo znamená menej ochrany pre štyri až osem miliónov štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt v rámci EÚ, ktorí sú v tomto veľmi zraniteľnom postavení opakovane vykorisťovaní zamestnávateľmi.

Keďže je dôležité zabrániť nelegálnemu prisťahovalectvu a vykorisťovaniu štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt, musíme tiež ľuďom zabezpečiť viac príležitostí na hľadanie a získanie práce v EÚ v súlade s právnymi predpismi. Toto upravujú iné smernice, o ktorých sme spolurozhodovali v Európskom parlamente počas minulého roka.

 
  
  

– Správa: Elisabeth Jeggle (A6-0472/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), písomne. (RO) Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike rastlinnej produkcie prináša množstvo doplňujúcich prvkov potrebných na zlepšenie uplatnenia nových ustanovení.

Štatistiky zohrávajú pri príprave politík Spoločenstva kľúčovú úlohu, pretože poskytujú presný obraz trhovej ponuky a dopytu a táto informácia pomáha dosiahnuť ekonomickú rovnováhu. Štandardné nariadenia na európskej úrovni sa zároveň nesmú stať byrokratickým bremenom, ale musia zabezpečiť nepretržitú výmenu informácií medzi členskými štátmi jednoduchým, účinným spôsobom.

Z tohto dôvodu vítam návrh Komisie a dodatky navrhnuté spravodajcami, keďže prinášajú novú etapu pri tvorbe jednoduchého, pružného legislatívneho rámca, ktorý je v súlade s princípmi EÚ. Vplyv týchto nariadení na európske poľnohospodárstvo vytvorí väčšie možnosti reagovať na problémy, ktoré môže priniesť trh, ako napríklad nadprodukciu, ktorá môže viesť k pádu cien.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Hlasoval som za túto správu čiastočne z dôvodu, že návrh Komisie je zameraný na zjednodušenie platnej legislatívy a čiastočne z dôvodu, že poľnohospodárske štatistiky sú v každom prípade potrebné v súčasných podmienkach, v ktorých sa nachádza spoločná poľnohospodárska politika.

Rád by som podčiarkol, že moje „áno“ pre túto správu nie je vyjadrením podpory pre samotnú spoločnú poľnohospodársku politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, vítam prácu pani Jeggleovej a hlasoval som za jej správu o potrebe zostaviť štatistiku rastlinnej produkcie.

Zdieľam názor spravodajkyne a Komisie, že štatistika rastlinnej produkcie je podstatná pre hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky a manažmentu trhov EÚ s týmito komoditami.

Som rád, že pani Jeggleová zdôraznila, že dodatočné náklady a zaťaženie by mali ostať v rozumných medziach, takže prínosy zjednodušenej byrokracie a kvalitnejšej legislatívy nebudú prevážené nadmernými nákladmi spojenými s navrhovanými opatreniami.

Verím, že správa dokonale zodpovedá akčnému programu na obmedzenie administratívnej záťaže v Európskej únii stanovenému oznámením z 24. januára 2007 a, ako som povedal, má teda moju podporu.

 
  
  

– Správa: József Szájer (A6-0216/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), písomne. (RO) Ako som už vyhlásil pri vyjadrení podpory správe o propagácii poľnohospodárskych výrobkov na trhu Spoločenstva a tretích krajín, víno je jedným z výrobkov Spoločenstva, ktoré sa tešia dominantnému postaveniu na svetovom trhu a musí získať kľúčovú úlohu v obchodnej stratégii Európy.

S cieľom poskytnúť väčšiu podporu rôznym druhom vína, nielen tým tradičným, ale aj tým, ktoré sú spomenuté v predloženej správe, potrebujeme v každom prípade jednoduché, pružné nariadenia, ktoré sú v súlade s európskymi princípmi na propagáciu kvality. Zároveň potrebujeme lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, európskymi inštitúciami, výrobcami, ako aj s organizáciami výrobcov a distribútorov.

Vítam návrh Európskej komisie a správu, ktorú predstavil náš kolega poslanec József Szájer, pretože tak budeme mať štandardné, zjednodušené pravidlá pre určenie, opis a ponuku aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov. Tieto výrobky sú celosvetovo známe a vďaka novým ustanoveniam pre ne úspešne dosiahneme lepšie postavenie na trhu a súčasne podporíme výrobcov a distribútorov Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu pána Szájera o aromatizovaných vínach, aromatizovaných nápojoch na báze vína a aromatizovaných kokteiloch z aromatizovaných vínnych produktov.

Verím, že vinárske odvetvie je veľmi dôležité pre hospodárstvo EÚ, keďže množstvo štátov vrátane Talianska, Francúzska a Španielska sa zaraďuje medzi vedúcich svetových výrobcov vína a vyváža svoje oslavované výrobky do celého sveta. Vítam preto návrh na zakotvenie jasných pravidiel o definícii spomenutých kategórií vínnych výrobkov, aby bolo možné vždy rozpoznať a identifikovať vysokú kvalitu európskej produkcie.

 
  
  

– Správa: van den Burg (A6-0047/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) My, Sociálni demokrati v Európskom parlamente sme sa rozhodli hlasovať za návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty. Radi by sme však upozornili, že znížené sadzby dane z pridanej hodnoty nepovažujeme za riešenie problému „čiernej“ ekonomiky.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. Dnes sme hlasovali za správu o znížených sadzbách DPH. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podčiarkujú, že znížené sadzby DPH budú mať pozitívny vplyv na premenu mnohých odvetví služieb, vzhľadom na to, že znížia objem nepriznanej práce.

Pokiaľ ide o odvetvie bytovej výstavby, znížené sadzby DPH je možné uplatniť pri renovácii a rekonštrukčných prácach zameraných na zvýšenie úspor energie a energetickej účinnosti.

Návrh sa vracia do leta 2008 a navrhuje doplnenie ďalších služieb poskytovaných na miestnej úrovni vrátane reštauračných služieb.

Popri službách súvisiacich s odvetvím bývania a reštauračných službách budú na zoznam služieb oprávnených na uplatnenie znížených sadzieb natrvalo začlenené služby vyžadujúce veľa pracovnej sily. Kategória je rozšírená o ďalšie služby podobného charakteru poskytované na miestnej úrovni, ako: drobné opravy hmotného hnuteľného tovaru vrátane bicyklov, topánok, odevov, počítačov a hodiniek; čistiace a údržbárske služby pre všetky uvedené tovary; služby domácej starostlivosti; všetky služby osobnej starostlivosti vrátane kaderníctva, starostlivosti o krásu, záhradnícke služby, renovačné a údržbárske služby poskytované posvätným miestam a miestam kultúrneho dedičstva a historickým pamiatkam.

Kategória farmaceutických výrobkov je tiež rozšírená o všetky sajúce hygienické výrobky, najmä detské vreckovky a zdravotnícke vybavenie pre postihnutých.

Predmetom znížených sadzieb môžu byť tiež tlačené knihy, vrátane audiokníh, podľa platnej legislatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Podpora malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú 99 % európskych spoločností, ktoré sú zodpovedné za 100 miliónov pracovných miest a ktoré len v uplynulých ôsmich rokoch vytvorili 8 miliónov pracovných miest, je ústrednou témou pre zákon o malých podnikoch.

Súčasný návrh ilustruje prijaté opatrenia. Umožňuje niektorým podnikom profitovať zo zníženej sadzby DPH a zároveň sa snaží vyriešiť nelegálny trh práce a vyzýva na zakladanie legálnych podnikov.

V snahe napomôcť pôsobeniu malých a stredných podnikov nesmieme ohroziť základné princípy EÚ. Jednotný trh je v tomto prípade chránený, pretože pravidlá tohto dokumentu sa budú vzťahovať len na spoločnosti, ktoré pôsobia na miestnej úrovni, čo zabráni deformácii trhu.

Z týchto dôvodov som hlasoval za túto správu, ktorú považujem za dokonalý príklad politiky, aké by mal prijímať Európsky parlament v ekonomickej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Prvýkrát som šťastný, že hlasujem za európsku smernicu o daniach. Na nejaký čas, kým nepríde všeobecnejšia revízia, ktorá všetko spochybní, zmiznú najžiarivejšie omyly tejto smernice. Služby poskytované na miestnej úrovni, napríklad reštaurácie, čo v každom prípade nemá nič spoločné s problémami vnútorného trhu a skresľovaním hospodárskej súťaže, a služby vyžadujúce veľa pracovnej sily budú schopné profitovať zo zníženej sadzby.

Lopta je teraz na strane vlády. Predovšetkým Rady, ktorá sa doposiaľ nerozhodla. Následne na vnútroštátnej úrovni, kde pozorne sledujeme spôsob a rýchlosť, s akými naši ľudia pri moci budú plniť predvolebné sľuby.

Je mi však ľúto, že tieto dobré správy majú pôvod v kríze, znížení kúpyschopnosti Európanov a predovšetkým blízkosti európskych volieb. Správnym riešením by bolo raz a navždy skončiť daňovú harmonizáciu, pre ktorú naďalej neexistuje dôvod.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá umožní Británii znížiť sadzby DPH pre novú kategóriu tovarov a služieb vrátane reštauračných služieb a ďalších služieb poskytovaných na miestnej úrovni. Podporujem správu, pretože dáva menším spoločnostiam možnosť prilákať lepšiu klientelu. Správa predstavuje pozitívne opatrenie v boji proti recesii pretože robí menšie, miestne podniky atraktívnejšie pre zákazníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), písomne. – Konzervatívci vždy tvrdili, že zdanenie je základnou otázkou suverenity, takže akýkoľvek krok na presun právomocí v tejto oblasti z Európskej únie na členské štáty by mal byť vítaný. Toto opatrenie, ktoré umožňuje členským štátom uplatniť nižšiu sadzbu DPH na množstvo služieb poskytovaných na miestnej úrovni a služieb, ktoré si vyžadujú veľa pracovnej sily je pozitívnym príkladom uplatnenia princípu subsidiarity a my podporujeme Komisiu, aby sa týmto smerom pohla ďalej. Predovšetkým by sme radi rozšírili zníženú sadzbu na miestne vyrábané pivo a jablčné víno, pretože to pomôže prežiť krčmám, ktoré trpia pod ťarchou vysokého zaťaženia.

Upozorňujeme, že je na rozhodnutí členského štátu, kedy je vhodné uplatniť tieto opatrenia. Nedávne zníženie všeobecnej sadzby DPH v Spojenom kráľovstve bolo drahým pokusom bez veľkého účinku, zatiaľ čo iné opatrenia ako napríklad oveľa väčšie, ale cielené zníženia DPH, ako to umožňuje tento návrh, alebo zvýšená odpočítateľná položka dane z príjmu by boli väčším prínosom pre jednotlivcov a súčasne pre celé hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE), písomne. – (DA) Poslanci Dánskej sociálno-demokratickej strany v Európskom parlamente, Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsenová, Christel Schaldemoseová, Dan Jørgensen a Ole Christensen, sa zdržali hlasovania o správe pani van den Burgovej o znížených sadzbách dane z pridanej hodnoty. Názorom našej delegácie je, že zníženie DPH v Dánsku by malo nesmierne malý vplyv na zamestnanosť v spojení s problematickou stratou príjmu pre štát. Vo svetle súčasnej hospodárskej krízy však môže v iných členských štátoch EÚ existovať väčšia potreba využiť nástroj DPH ako prvok národných krízových balíkov a tak posilniť zamestnanosť v odvetviach, ktoré boli vážne zasiahnuté. Už sme mali rôzne sadzby DPH a tak nechceme zabrániť ostatným členským štátom EÚ vo výbere tejto cesty. Môže to mať tiež pozitívny vplyv na dopyt v dánskom hospodárstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Európska parlamentná labouristická strana (EPLP) hlasovala za túto správu. Myslíme si, že zníženie sadzby DPH môže prispieť ku udržaniu istých pracovných miest a umožniť vznik ďalších. Každá krajina predložila skúsenosti, ktoré vedú k presvedčeniu, že miestne podmienky si vyžadujú reakciu na miestnej úrovni. To platí pre daň, akou je DPH.

V Spojenom kráľovstve viedlo všeobecné zníženie DPH k pádu inflácie o 1 % a k injekcii do hospodárstva vo výške 12 miliárd GBP.

 
  
  

– Návrh uznesenia B6-0097/2009: Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Od 11. septembra 2001 vedie Amerika globálnu vojnu proti teroru. Absolutistická kultúra ľudských práv v EÚ a politická zbabelosť mnohých jej vysokopostavených politikov donútili Spojené štáty prevziať na seba výrazne neúmernú zodpovednosť za vyriešenie hrozby, ktorá nepozná hranice.

Moslimskí džihádistickí extrémisti znamenajú hrozbu pre náš najzákladnejší spôsob života. Politici majú zodpovednosť chrániť verejnosť pred nebývalým a existenčným nebezpečenstvom. Som rád, že niektoré krajiny v EÚ zvolili spoluprácu so CIA, s našimi americkými spojencami. Nedokážem pochopiť, prečo niektoré krajiny povýšili ľudské práva teroristov nad ochranu vlastných občanov a odmietli spoluprácu so CIA. V EÚ tak rozšírený antiamerikanizmus opäť raz vystavil jej občanov ohrozeniu.

Celá záležitosť dokazuje dôležitosť toho, aby si každý členský štát ponechal právo konať nezávisle v otázkach zahraničnej politiky a spravodajskej služby.

Hlasoval som proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) V roku 2007 Európsky parlament na základe vyšetrovania, ktoré viedol príslušný výbor, prijal uznesenie obsahujúce tucet odporúčaní zameraných na zabránenie opakovania týchto nelegálnych aktivít.

Dnes sa zaoberá procesom hodnotenia uplatnenia týchto odporúčaní používajúc mnou navrhnutú metodológiu. Predseda Európskeho parlamentu nedávno poslal predsedom národných parlamentov oficiálnu žiadosť o spoluprácu a stretnutie sa uskutoční v krátkom čase.

Prijatie nového uznesenia pred zavŕšením tohto procesu by bolo unáhlené a viedlo by k chybám: k chybe predčasného hovorenia, bez vypovedania niečoho nového, k chybe podľahnutia túžbe prijať uznesenie s cieľom zapôsobiť na ľudí alebo robiť domácu politiku a k chybe začať s kritikou prezidenta Obamu, keď by sme mali pracovať na povzbudení transatlantickej spolupráce využitím zmeny v administratíve USA.

Preto nemôžem hlasovať za tento návrh uznesenia. Takisto nemôžem hlasovať proti textu, ktorý opakuje základné hodnoty úcty k ľudským právam, vlády zákona a hľadania pravdy. Preto sa zdržím hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Jas Gawronski (PPE-DE), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, moje rozhodnutie hlasovať proti návrhu uznesenia vychádza zo skutočnosti, že toto uznesenie obsahuje rovnaké myšlienky, s ktorými moja skupina nesúhlasila už pri záverečnom hlasovaní dočasného výboru vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov (TDIP). Svoj názor vyjadrujem ako koordinátor Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov za bývalý dočasný výbor TDIP a za následnú pracovnú skupinu v rámci Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Vyššie uvedený výbor sa rozhodol zaslať každému členskému štátu dotazník s cieľom ujasniť si vývoj, ktorý nastal po vyšetrovaní Európskeho parlamentu. Ako iste viete, do dnešného dňa sme nedostali ani jednu odpoveď na dotazníky, a to ani napriek zaslaným písomným upomienkam.

Z tohto dôvodu si nemyslím, že by bolo múdre prijať nový text s novými závermi, keď v skutočnosti neexistuje nič nové na zverejnenie. Mám pocit, že je to ďalšia volebná upútavka ľavice, a nie pokus o spravodlivosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE), písomne. – Hlasovala som za zachovanie odkazu na Portugalsko vrátane odkazu na zodpovednosť vlády pána Barrosa napriek skutočnosti, že si myslím, že text toho odseku by mal byť presnejší a mal by uvádzať „nové faktické informácie“ a nie len „tlačové informácie“.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Bez toho, aby sme znižovali význam dôležitých aspektov, s ktorými jednoznačne nesúhlasíme, nehovoriac o zjavných opomenutiach a protirečeniach, toto nariadenie:

- „odsudzuje, že dosiaľ neboli podniknuté kroky na odhalenie pravdy o programe mimoriadneho vydávania podozrivých“;

- „vyzýva členské štáty, Radu a Komisiu,... aby pomáhali pri zisťovaní pravdy tým, že začnú vyšetrovanie alebo spoluprácu s príslušnými orgánmi,... a zabezpečia účinnú parlamentnú kontrolu činnosti tajných služieb“;

- „vyzýva Európsku úniu, členské štáty a úrady USA, aby preskúmali a v plnej miere objasnili zneužívanie a porušovanie medzinárodného a vnútroštátneho práva v oblasti ľudských práv, základných slobôd, zákazu mučenia a zlého zaobchádzania, núteného zmiznutia a práva na spravodlivý proces, ku ktorým došlo v rámci „vojny proti teroru“, s cieľom určiť zodpovednosť... a zabezpečiť, aby v budúcnosti k takémuto porušovaniu nedochádzalo“.

Uznesenie však neodhaľuje alebo neodsudzuje základný prvok, predovšetkým takzvaný „boj proti terorizmu“, ani neodsudzuje „obmedzené dodržiavanie programov vydávania podozrivých a tajných zadržiavacích zariadení“ zo strany USA.

Potrebujeme jednoznačne odsúdiť a hľadať pravdu tak, ako to v skutočnosti navrhla Portugalská komunistická strana v portugalskom parlamente a ako to odmietli portugalské socialistické, sociálno-demokratické a ľudové strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Hoci sú v rezolúcii o CIA diskutabilné časti ako napríklad uvítanie dohôd o vydávaní a vzájomnej justičnej pomoci medzi EÚ a USA, hlasoval som za uznesenie, aby som podporil ľudské práva a snahu vniesť svetlo do programu mimoriadneho vydávania odsúdených.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Uznesenie prijaté touto snemovňou opätovne potvrdzuje, že v súlade s článkom 14 Dohovoru OSN proti mučeniu má každá obeť mučenia vymožiteľné právo na nápravu a na spravodlivé a primerané odškodnenie. To znamená, že britskí konzervatívni poslanci tejto snemovne hlasovali proti tomuto rozhodnutiu. Rovnako to znamená, že členovia britskej Labour Party sa zdržali hlasovania. Morálny bankrot labouristickej vlády priviedol Veľkú Britániu do nelegálnej vojny a dovolil, aby sa letiská využívali na výnimočné lety s väzňami. Dnešné hlasovanie unionistov to, žiaľ, len potvrdzuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písomne. – Napriek tomu, že uznesenie o CIA obsahuje niektoré body, ku ktorým sa staviam veľmi kriticky, ako napríklad uvítanie zmlúv medzi EÚ a USA o súdnej spolupráci a vydávaní stíhaných osôb, hlasovala som za toto uznesenie na podporu ľudských práv a pokusu odhaliť pravdu o programe mimoriadneho vydávania podozrivých.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) V minulosti som vyjadril svoj ostrý nesúhlas pokiaľ ide o informácie, ktoré vyšli najavo v súvislosti so zaobchádzaním s ľuďmi podozrivými zo spáchania trestného činu, ktorí ale dosiaľ neboli uznaní vinnými a ktorí boli vydaní orgánom iných štátov. Je to absolútne neprípustné a v rozpore s princípmi modernej demokracie. Táto záležitosť stále nebola objasnená a preto je dobré, že sa o týchto udalostiach hovorí.

Uznesenie parlamentu obsahuje veľa pozitívnych prvkov, ale som presvedčený, že začlenením nepodstatných znení sa jeho zahraničná politika stáva príliš ambiciózna. Odvádza to pozornosť od hlavnej problematiky, a tou je podozrenie z porušovania ľudských práv. To je veľmi nešťastné riešenie. Preto som hlasoval proti tomuto návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som proti návrhu tohto uznesenia vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov, keďže toto uznesenie je neopodstatnené.

V prvom rade by som rád zdôraznil, že z procedurálneho hľadiska mali politické strany, ktoré podpísali uznesenie, čakať, kým národné vlády neodpovedia na list pána predsedu Pötteringa z 9. februára 2009, v ktorom sa požadujú podrobné informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi po uznesení z februára 2007 v súvislosti s touto problematikou.

V druhom rade je absolútne neproduktívne zaoberať sa podozrievaním a obviňovaním niektorých členských štátov vyvolaných vládnym nariadením, ktoré prezident Obama schválil v januári 2009, v ktorom požaduje zatvorenie záchytného centra v zálive Guantánamo do jedného roka.

Pokiaľ ide o Rumunsko, pán komisár Barrot vo svojom prejave na ostatnom zasadaní spomenul, že dôkladne monitoroval opatrenia prijaté rumunskými orgánmi počas vyšetrovania. Som presvedčený, že Rumunsko plne preukázalo dobrú vôľu spolupracovať a dodalo Komisii a Európskemu parlamentu potrebné informácie a tiež všetky výsledky vyšetrovaní uskutočnených v tejto záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne. (RO) Rovnako ako na zasadaní v Štrasburgu, ktoré sa konalo od 2. do 5. februára, by som aj dnes rád potvrdil svoj nesúhlas s uznesením vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania údajných teroristov.

Obvinenia vznesené proti Rumunsku, podľa ktorých je krajina zapojená do teroristického prepravného programu, sú neopodstatnené. Je preto neprípustné, aby sa meno Rumunska voľne pretriasalo v diskusii o údajných väzniciach CIA.

Dosiaľ boli vznesené iba obvinenia bez spoľahlivých dôkazov, ktoré by ich podporili. Správa pána Martina je samozrejme najlepším príkladom takéhoto prístupu, keďže obvinenia voči Rumunsku sú jednak sporné, jednak neopodstatnené.

Myslím si, že dôvod pre takéto vážne obvinenia je súčasťou spoločného záväzku európskych vlád rešpektovať a podporovať základné slobody, práva a hodnoty Európskej únie, v mene ktorých bol iniciovaný tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rozhodol som sa použiť svoj hlas na podporu návrhu uznesenia vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov. Som presvedčený, že je veľmi dôležité plne implementovať odporúčania, ktoré parlament vydal v správe dočasného výboru vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov, pretože existencia tajných záchytných centier, nútené zmiznutia a mučenie zadržaných osôb nie sú len do oči bijúcim porušovaním medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, Dohovoru OSN proti mučeniu, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Charty základných práv, ale nemožno ich tolerovať ani v medzinárodnom demokratickom a právnom systéme.

Z tohto dôvodu vítam uznesenie, ktoré nalieha na členské štáty, aby odhaľovali zneužívanie páchané v tomto kontexte v mene vojny proti terorizmu, keďže skutočnú a účinnú vojnu proti terorizmu nemožno viesť, pokiaľ budú porušované ľudské práva a základné slobody, ktoré sa majú chrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. – Členovia Európskej parlamentnej labouristickej strany (EPLP) sú presvedčení, že toto uznesenie obsahuje množstvo podstatných bodov. Od začiatku sme podporovali proces návrhu tohto uznesenia a schválili sme spoločné uznesenie nastolené štyrmi európskymi parlamentnými skupinami.

Nemôžeme však podporiť toto uznesenie, ak obsahuje nepodložené obvinenia, o ktorých príslušné orgány ešte nerozhodli. Upravené uznesenie nanešťastie už nie je založené na overených skutočnostiach a EPLP, žiaľ, nemá inú možnosť ako zdržať sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), písomne. (PL) Zdržal som sa hlasovania z toho dôvodu, že nie som oboznámený s podrobnosťami doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov k danému návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. – Hoci sú v rezolúcii o CIA diskutabilné časti, ako napríklad uvítanie dohôd o vydávaní a vzájomnej justičnej pomoci medzi EÚ a USA, hlasoval som za uznesenie, aby som podporil ľudské práva a snahu vniesť svetlo do programu mimoriadneho vydávania odsúdených.

 
  
  

– Správa: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0019/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Vážený pán predsedajúci, podporil som správu pána Saryusza-Wolskiho. Som rád, že správa sa zameriava najmä na udalosti roku 2008, ktoré podrobili skúške účinnosť zahraničnej politiky EÚ. Opätovne sme sa presvedčili, že sila Európy je v spoločnom konaní. To isté platí pre európske inštitúcie. Musia spolupracovať rovnakým spôsobom, ako spolupracujú členské štáty, aby Európa na medzinárodnej scéne vystupovala jednotne.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Podporujem zachovanie práva veta členských štátov v oblasti zahraničných vecí a som stále viac znepokojený rastúcou úlohou EÚ na svetovej scéne napriek skutočnosti, že Lisabonská zmluva nebola ratifikovaná.

V každom prípade uznávam, že sú určité oblasti, v ktorých Únia môže vyjadrovať svoju vôľu spoločne, a jednou z takých oblastí je Taiwan. Rada nedávno vyjadrila svoju podporu zmysluplnej účasti Taiwanu v medzinárodných organizáciách. Podporujem túto politiku, pretože si myslím, že je neprijateľné uprieť 23 miliónom Taiwančanom právo vystupovať na medzinárodnej scéne.

Taiwan je úspešnou demokraciou so zdravotníckym systémom na najvyššej úrovni. Mám pochybnosti o morálnosti vylúčenia Taiwanu z výhod, ktoré by mu nepochybne vyplynuli z udelenia štatútu pozorovateľa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení. Dúfam, že inštitúcie EÚ spoločne pokročia v tejto záležitosti pred ďalším stretnutím Svetového zdravotníckeho združenia v máji.

Vítam pozitívne komentáre správy o zlepšovaní sa vzťahov medzi Čínou a Taiwanom.

Preto som sa zdržal hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) , písomne. (RO) Rád by som zablahoželal predsedovi Výboru pre zahraničné veci, pánovi Saryuszovi-Wolskimu, za výbornú správu, ktorú predložil. Domnievam sa, že Východnému partnerstvu musíme venovať osobitnú pozornosť. Podľa môjho názoru musí mať Východné partnerstvo jasnú inštitucionálnu štruktúru s parlamentným a medzivládnym rozmerom a aj s príslušným technickým a finančným zázemím.

Pokiaľ ide o medzivládny rozmer, domnievam sa, že musíme vypracovať harmonogram stretnutí na úrovni ministrov 27 členských štátov s ich náprotivkami z krajín Východného partnerstva. V prípade Bieloruska musíme samozrejme podporiť rozhodnutie Rady EÚ obnoviť rokovania s vládou v Minsku a so všetkými demokratickými silami v tejto krajine. Bieloruský autoritatívny režim musí pochopiť, že EÚ stanovila ako pevnú podmienku akejkoľvek spolupráce potrebu rešpektovať demokratické zásady a ľudské práva.

Domnievam sa, že parlamentný rozmer Východného partnerstva je dôležitý, pretože zabezpečuje demokratickú legitímnosť tohto projektu. Stretnutia budúceho parlamentného zhromaždenia musia prispieť k prijatiu tohto projektu ako vládnucimi stranami, tak aj opozičnými silami, ktoré môžu ponúknuť alternatívnu vládu založenú na demokratickom zmýšľaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. (EL) Skupina Komunistickej strany Grécka v Európskom parlamente hlasovala proti výročnej správe o uplatňovaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) EÚ v roku 2007.

Správa urážlivo žiada posilniť medzinárodnú politickú a vojenskú prítomnosť EÚ, inak povedané žiada posilniť jej imperialistické zásahy na celom svete. Využíva problémy vytvorené kapitalistickým rozvojom, ako zmenu klímy a energetické otázky, ako nové zámienky na svoj imperialistický intervencionizmus a na zlepšenie svojej pozície voči svojim svetovým imperialistickým protivníkom.

Zároveň sa však snaží o užšiu a hlbšiu spoluprácu s USA s vidinou spoločného prístupu k radovým voličom a ich odporu voči imperialistickej vláde.

Správa obhajuje imperialistické konanie EÚ v rôznych oblastiach sveta, ako napríklad v krajinách západného Balkánu, kde v Kosove už zriadila policajné/súdne sily EULEX, na celom Blízkom východe, v Gruzínsku, v Afrike a v iných oblastiach a chce sa stať ešte silnejšou.

Každým rokom sa EÚ stáva pre ľudí agresívnejšou a nebezpečnejšou. Ľudia musia čoraz odhodlanejšie a koordinovanejšie bojovať, aby túto politiku zvrátili spolu s politikou USA a NATO a aj celkovým imperialistickým usporiadaním.

 
  
MPphoto
 
 

  Jas Gawronski (PPE-DE), písomne. – Táto správa kritizuje situáciu ľudských práv v Číne, ale rovnako sa mohla zmieniť aj o situácii ľudských práv na Taiwane, ktorá je ukážková. Prosperujúca demokracia Taiwanu, ktorá sa opiera o ústavnú ochranu a právny poriadok, stojí v ostrom protiklade s totalitnou komunistickou diktatúrou v Číne.

Pripájam sa k slovám správy o zlepšovaní vzťahov medzi Čínou a Taiwanom. Pán prezident Ma Jing-ťiou si za svoj prínos k tomuto zlepšeniu zaslúži poďakovanie.

Možnosti SZBP sú nevyhnutne obmedzené, kým bude naďalej podliehať právu veta členských štátov. V každom prípade vítam, že Rada nedávno vyjadrila svoju podporu zmysluplnej účasti Taiwanu v medzinárodných organizáciách. Dúfam, že Rada a ostatné inštitúcie podporia ambície Taiwanu, aby bol pripustený ako pozorovateľ na Svetovom zdravotníckom zhromaždení. Je nemorálne, aby bol Taiwan vylúčený z fóra verejného zdravia iba kvôli nátlaku Číny.

Z tohto dôvodu som hlasoval za prijatie tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Rovnako ako druhé dve správy, o ktorých sme mali rozpravu na tomto rokovaní a ktoré sme prijali, aj táto správa je veľmi ambiciózna.

Okrem krásnych fráz správa verí, že „nadchádzajúce mesiace poskytnú EÚ jedinečnú príležitosť vypracovať spolu s novou vládou USA nový program v oblasti transatlantického partnerstva, ktorý zahrnie strategické otázky spoločného záujmu, ako sú nový… globálny poriadok“ majúc na pamäti najmä nadchádzajúci samit NATO a stretnutie G20, ktoré sú naplánované na apríl.

Správa a uznesenie vlastne tvoria prehľad cieľov, priorít a záujmov hlavných vplyvov EÚ, či už na Balkáne (Kosovo, Bosna a Hercegovina), vo východnej Európe (Kaukaz, Čierne more, Bielorusko, Gruzínsko, Rusko), na Blízkom východe (pásmo Gazy, Irak), v Stredozemí, strednej Ázii (Afganistan, Irán), Afrike (Čad, Sudán, Somálsko, Konžská demokratická republika), Ázii (Čína) alebo Latinskej Amerike.

Ich obsah siaha od očividného porušovania medzinárodného práva cez zasahovanie a intervencionizmus až po takmer otvorené ambície politickej a hospodárskej kontroly zo strany hlavných mocností EÚ.

Bol zverejnený skutočný obsah a význam „úlohy EÚ vo svete“. Inak povedané jej ambícia deliť sa o kontrolu nad priestormi vplyvu, trhmi a prírodnými zdrojmi s USA a Japonskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. (PL) Správu Jaceka Sarysza-Wolskiho o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky som jednoznačne podporil. Správa Rady za rok 2007 poskytuje výstižný popis týchto záležitostí. Bolo by ťažké nesúhlasiť s tým, že finančné prostriedky vyčlenené na presadzovanie SZBP sú nedostatočné najmä v situácii, keď ide o agresívnu teroristickú činnosť. Právo žiť v mieri a s pocitom bezpečia je prioritou EÚ. Táto bezpečnosť má mnoho rozmerov: politický, vojenský, energetický, potravinový a tak ďalej. Spolupráca s ostatnými krajinami hrá v tejto oblasti obrovskú úlohu. Mali by sme uznať mimoriadnu dôležitosť transatlantických vzťahov s USA a Kanadou, ako aj dôležitosť spolupráce medzi EÚ a NATO. Východné partnerstvo môžeme označiť ako veľmi sľubné. Z tohto pohľadu stoja za zmienku vzťahy s Ruskom, Ukrajinou, Gruzínskom a Bieloruskom. EÚ môže tiež vyvinúť pozitívny vplyv na situáciu na Blízkom východe. Nedávny konflikt v pásme Gazy demonštroval dramatické podmienky, v akých žijú ľudia na tomto území, či už sú to Palestínčania alebo Židia.

V oblasti bezpečnosti bude konanie EÚ účinné iba vtedy, ak budeme hovoriť a konať jednotne. Sústredenie sa na jednotlivé záujmy môže priniesť iba dočasný úžitok. Všeobecná solidarita navyše vyžaduje mimoriadne rešpektovanie základných hodnôt a ľudských práv, ako aj dôstojnosti a slobody, na ktoré má každý jednotlivec nárok. Úloha, ktorú v tejto oblasti môže hrať primerané diplomatické úsilie vrátane použitia takzvaných preventívnych diplomatických postupov, nie je vôbec druhoradá.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Ako je z rozpravy a zo správy o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike zrejmé, ambície Európskej únie v oblasti zahraničnej politiky sú obrovské. Z faktov je úplne jasné, že úloha EÚ vo svete nedosahuje jej ambície. Úloha EÚ však nielen rastie, ale vo väčšine prípadov sa členské štáty zhodujú a vo svojom konaní spolupracujú. Vyznávanie spoločných hodnôt, zásad a priorít medzi 27 členskými štátmi Európskej únie je oveľa rozšírenejšie, ako by sa mohlo zdať v časoch nezhôd. Je to presne tak, ako sa dalo očakávať.

Preto podporujem posilnenie dohody, na ktorej sú založené naše priority a kritériá konania.

Avšak poznanie, že existujú nezhody, ktoré v podstate pramenia z existencie rôznych záujmov a priorít, ma nevedie k záveru, že EÚ je vo svete nepodstatná alebo že jednotná zahraničná politika musí byť vnútená všetkým členským štátom v protiklade s ich vlastnými záujmami alebo dokonca ich vlastnou históriou. Budujeme spoločenstvo a tento proces, hoci pomalý, má väčšiu šancu na úspech ako snaha vnútiť jednotný prístup, ktorý nie je nevyhnutný.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh uznesenia Európskeho parlamentu „o výročnej správe o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 2007 predloženej Európskemu parlamentu v rámci uplatňovania oddielu G ods. 43 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006“, aby som podporil mier, ľudskú dôstojnosť, ľudské práva, demokraciu, mnohostrannosť a právny poriadok.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. – Správa pána Saryusza-Wolskiho obsahuje niekoľko vítaných zmienok o Taiwane a najmä o nedávnom zlepšení vzťahov medzi Taiwanom a Čínou. Gratulujem taiwanskému prezidentovi pánovi Maovi k jeho odvážnej a odhodlanej iniciatíve zlepšiť vzťahy s Čínskou ľudovou republikou.

Napriek tomu sa obávam, že my v EÚ nedoceňujeme úplne, aké dôležité je Taiwan podporiť a udeliť jeho 23 miliónom obyvateľom hlas na medzinárodnej scéne.

Rada podporuje zmysluplnú účasť Taiwanu v medzinárodných organizáciách. Je čas, aby Parlament túto podporu zopakoval, najmä pokiaľ ide o ambície Taiwanu, aby sa stal pozorovateľom na Svetovom zdravotníckom zhromaždení.

Vylúčenie Taiwanu z tohto zhromaždenia na podnet Číny je trestuhodné. Ako lekár odsudzujem zasahovanie politiky do záležitostí verejného zdravia. Číne sme sa postavili kvôli Tibetu, Číne sme sa postavili kvôli ľudským právam, nastal čas postaviť sa Číne aj kvôli Taiwanu.

Zdržal som sa hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. – Ja a moji britskí konzervatívni kolegovia vítame potrebu účinnej medzivládnej spolupráce v rámci SZBP, pokiaľ Spojené kráľovstvo nestratí svoje právo veta a v prípade potreby schopnosť konať samostatne vo svojom národnom záujme. Správa náležite hovorí o potrebe väčšej medzinárodnej spolupráce 27 členských štátov EÚ v oblastiach, ako sú transatlantické vzťahy, Gruzínsko, Východné partnerstvo a Blízky východ.

Sme však proti niekoľkým odkazom na Lisabonskú zmluvu. Náš nesúhlas s ňou vyjadrujeme už dlho a neveríme, že je v záujme Spojeného kráľovstva a EÚ, aby v nej boli stanovené nové nástroje zahraničnej politiky. Z týchto dôvodov sme sa úplne zdržali hlasovania.

 
  
  

– Správa: Karl von Wogau (A6-0032/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Vážený pán predsedajúci, podporil som správu pána von Wogaua. Som úplne za posilnenie Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP). Rozšírenie rozsahu spolupráce medzi európskymi ozbrojenými silami je, ako správa zdôrazňuje, nevyhnutným krokom smerom k vybudovaniu spoločnej zahraničnej a obrannej politiky. Súhlasím tiež s názorom, že Európska únia by mala zabezpečiť nielen svoju vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť svojich susedov. Zdanlivo bilaterálne konflikty našich susedov majú priamy vplyv na EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. (EL) Správa o aktualizácii európskej bezpečnostnej stratégie otvorene podporuje ešte väčšiu militarizáciu EÚ s cieľom posilniť jej vojenské možnosti pre imperialistické zásahy.

Víta cieľ Rady, aby EÚ zriadila stálu vojenskú silu so 60 000 mužmi vybudovanú popri existujúcich francúzsko-nemeckých jednotkách Eurocorps vyzbrojenú spoločným systémom zbraní a pripravenú na rýchle nasadenie v rôznych oblastiach sveta súčasne. Zámienky na zásahy EÚ, tzv. hrozby pre jej bezpečnosť, sa neustále rozširujú okrem terorizmu aj na iné oblasti, napríklad zmeny klímy, energetická bezpečnosť, databázy a počítačové siete, regionálne konflikty, námorná doprava a dokonca aj vesmír. V skutočnosti si EÚ na svoje imperialistické záujmy vyhradzuje „právo“ vojenského zásahu, kdekoľvek to považuje za potrebné a konkrétne nielen proti tretím krajinám a ľuďom, ale aj proti obyvateľom svojich členských štátov na obranu moci monopolov, ak to považuje za potrebné.

Z tohto dôvodu Komunistická strana Grécka hlasovala proti správe. Iba občianska neposlušnosť a prerušenie imperialistickej a protiľudovej politiky EÚ a jej celkovej koncepcie môžu pripraviť cestu pre Európu mieru a blahobyt ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Blahoželám pánovi von Wogauovi k jeho práci tu, ako aj všeobecne k jeho predsedníctvu v Podvýbore pre bezpečnosť a obranu. Podporujem myšlienku na zriadenie operačného vojenského štábu EÚ. Samozrejme, že NATO by mala byť, a aj je, našim prvým prístavom v prípade ohrozenia bezpečnosti. No práve počas diskusií medzi Bushom a Gorom pred vyše desiatimi rokmi George Bush povedal, že ak by bol prezident on, v Kosove by nezasahoval.

Napriek mojej antipatii k zahraničnej politike Bushovej administratívy pokladám jeho pozíciu, že presadzuje vlastné záujmy Spojených štátov, za úplne logickú. Ale to predsa nie je pozícia, ktorej by sa Európa mohla alebo mala držať. Okrem silného morálneho argumentu, že sme mali zodpovednosť ochraňovať tých, ktorí čelili genocíde Srbov, niesli sme tiež následky v podobe desiatok/stoviek tisícov utečencov. Musíme byť schopní angažovať sa aj bez Američanov v našom vlastnom, aj v ich záujme. Stály operačný vojenský štáb EÚ pripravený na takúto budúcu možnosť je malá cena za to, že to dosiahneme.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Ako v správe „o úlohe NATO v bezpečnostnej štruktúre EÚ“, tak aj táto správa (a uznesenie) znovu presadzuje cieľ potvrdenia a upevnenia EÚ ako politického a vojenského zoskupenia ofenzívneho charakteru v partnerstve s USA a v rámci NATO.

Medzi inými dôležitými a objasňujúcimi aspektmi táto správa a toto uznesenie potvrdzujú ofenzívnu a globálnu koncepciu NATO, ak zoberieme do úvahy, „že aktualizovaná európska bezpečnostná stratégia a budúca strategická koncepcia NATO by mali byť navzájom koherentné a že to by sa malo odrážať v deklarácii, ktorá bude prijatá na samite NATO v Štrasburgu/Kehli v apríli 2009“. V skutočnosti to zachádza ešte ďalej, keďže sa „požaduje vytvorenie... operačného štábu EÚ“.

Nakoniec sa správa a uznesenie napriek svojmu zámeru postarali o skutočné verejné odsúdenie militarizácie EÚ a takzvanej Lisabonskej zmluvy, ktorá túto militarizáciu ustanovuje.

Pravdu majú ľudia v Írsku, ktorí zavrhli a tým pádom odmietli militaristický charakter navrhovanej Lisabonskej zmluvy, ratifikácia ktorej by znamenala ďalšiu militarizáciu medzinárodných vzťahov, pokračujúce preteky v zbrojení a ďalšie intervencie a vojny.

Pravdu majú ľudia v Portugalsku, ako aj portugalská komunistická strana, ktorí odmietnutím Lisabonskej zmluvy požadovali, aby bolo usporiadané referendum a aby sa v celej krajine diskutovalo o jej mimoriadne závažných dôsledkoch pre Portugalsko, Európu, svet a mier.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písomne. – Britskí labouristickí poslanci EP sa spojili so Skupinou socialistov pri hlasovaní za túto správu. Labouristickí poslanci EP hlasovali proti odseku o vytvorení stáleho vojenského operačného štábu EÚ. Labouristickí poslanci EP stále spochybňovali potrebu novej inštitucionálnej štruktúry tohto druhu. Myslíme si, že Európa by sa mala zamerať na to, aby zabezpečila dostatočné prostriedky pripravené na nasadenie v pravý čas a aby zabezpečila efektívne fungovanie existujúcich inštitúcií namiesto budovania ďalších, ktoré predstavujú drahý a nepotrebný prepych.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Táto správa vyzýva na zriadenie samostatného a trvalého operačného štábu EÚ, ktorý bude oprávnený strategicky plánovať a vykonávať operácie a misie v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP). Táto správa správne odporúča reformu Organizácie Spojených národov, aby tá dokázala v plnom rozsahu plniť svoje povinnosti a konať účinne pri riešení globálnych problémov a odozve na kľúčové hrozby.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne. (RO) Vítam správu o EBS a EBOP, ktorá obsahuje niekoľko dôležitých a užitočných bodov definujúcich budúcu politiku Európskej únie ako svetového hráča.

Rád by som pri tejto príležitosti spomenul potrebu zosúladenia bezpečnostného rozmeru Európskej únie a NATO, aby sa predišlo zdvojenému úsiliu a plytvaniu prostriedkami. V tejto súvislosti vítam iniciatívu Rady na vytvorenie neformálnej skupiny na vysokej úrovni EÚ – NATO.

Navyše, vzhľadom na nedávne udalosti v tejto oblasti musíme prehodnotiť vzťahy s Ruskom. Na podporu stability u svojich východných susedov a zníženie dosahu na členské štáty na najnižšiu možnú mieru musí EÚ prijať tvrdú politiku voči Rusku, ktorá by mala byť navrhnutá v úzkej spolupráci s transatlantickými partnermi a ktorá by mala zapojiť príslušné multilaterálne organizácie, ako aj Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Tento cieľ súvisí s absolútnou nevyhnutnosťou postarať sa o bezpečné zásobovanie energiou v Európe, čo sa dá dosiahnuť iba spojením síl prostredníctvom špecifických projektov vrátane diverzifikácie zdrojov energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Keď sa rozhliadneme po Európe, je jasné, že z hľadiska bezpečnosti Európska únia má a musí mať svoje vlastné strategické záujmy a priority. Je to dané geograficky a aj geopoliticky. To však žiadnym spôsobom nezodpovedá predstave o bezpečnosti alebo obrannému záujmu považovaným za alternatívu k našim spojenectvám, najmä k spojenectvu so Spojenými štátmi. Zodpovedá to však myšlienke európskej zodpovednosti. Ak chceme bezpečnosť, musíme byť ochotní niesť náklady, ktoré so sebou prináša, či už materiálne alebo ľudské. Musíme sa tiež dohodnúť na tom, čo je spoločné a čo môžeme znášať spoločne v týchto obavách o bezpečnosť a o ktoré náklady sa môžeme podeliť. Bezpečnosť má svoju cenu a požiadavky našich spojencov na väčšiu mnohostrannosť predstavujú dodatočné náklady. V tejto súvislosti bude nasledujúce obdobie náročné. Európania nemôžu požadovať väčšiu bezpečnosť bez toho, aby za ňu zaplatili.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som v prospech návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o „Európskej bezpečnostnej stratégii a európskej bezpečnostnej a obrannej politike (EBOP)“, pretože mám pocit, že Európska únia potrebuje strategickú autonómiu vytvorenú prostredníctvom silnej a účinnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Tiež si myslím, že Európska únia musí byť schopná zaručiť nielen svoju vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť susedných krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. – Konzervatívna delegácia je zásadne proti účasti EÚ na obrane, ktorú táto správa zamýšľa významne rozšíriť.

EBOP je politický projekt, ktorý neprináša žiadne dodatočné vojenské schopnosti, pričom zároveň supluje a podkopáva NATO. Predpokladá ďalší neakceptovateľný presun štátnych kompetencií v oblasti obrany a bezpečnosti na EÚ. Navrhuje „integrované európske ozbrojené sily“ a „synchronizované ozbrojené sily Európy“ ako zárodok armády EÚ. Obsahuje aj veľa súhlasných zmienok o Lisabonskej zmluve, proti ktorej sme dôrazne protestovali. Preto sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
  

– Správa: Ari Vatanen (A6-0033/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) Rozhodli sme sa hlasovať proti tejto správe z vlastnej iniciatívy ako celku, pretože ju považujeme za zbytočnú. Určité časti správy sú nedostatočné a neprispievajú k rozširovaniu diskusie o európskej bezpečnostnej politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), písomne. – (FR) Hlasoval som proti tejto správe, ktorú predstavil francúzsky kresťanský demokrat, pán spravodajca Vatanen.

Znenie tejto správy sa týka úlohy NATO v bezpečnostnej štruktúre Európskej únie. Ide o dôležitú otázku, ktorú je potrebné zvážiť. Podľa môjho názoru však odpovede, ktoré dáva táto správa, nie sú správne a neriešia podstatu problému.

Svojím hlasovaním určite nechcem poprieť úlohu, ktorú Európa musí hrať na medzinárodnej úrovni. Ako od hospodárskej a demografickej mocnosti sa od nej očakáva, že bude konať v súlade so svojimi hodnotami, a musí to robiť v záujme udržania mieru a medzikultúrneho dialógu. Posilňovanie vojenskej dôveryhodnosti Európskej únie je však nevyhnutné. Z tohto dôvodu zdôrazňujem svoje odhodlanie podieľať sa na tvorbe skutočne autonómnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Podľa môjho názoru toto nie je to, čo sľubuje správa pána spravodajcu Vatanena. Kameň úrazu ostáva, predovšetkým čo sa týka odstránenia jadrových zbraní a vzťahov s Ruskom. Počet predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (265) to dokazuje: znenie správy malo ďaleko od dosiahnutia jednohlasného súhlasu. Nerieši hlavnú otázku, a to zabezpečiť, aby Európa mala silnú obranu a aby spolupracovala s NATO, ale aby mu nebola podriadená.

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Lucian Antochi (PSE), písomne. (RO) Konanie Európskej únie ako hlavného aktéra v oblasti bezpečnosti a obrany malo podobu zásahov s cieľom predchádzať konfliktom, čím získala status hlavného podporovateľa svetového mieru. Zatiaľ čo na konci studenej vojny bola otázna úloha NATO, nové hrozby pre bezpečnosť a pokrok, ktorým Európania čelili v oblasti obrany a uskutočňovania civilno-vojenských operácií v rozličných kútoch sveta, podčiarkujú potrebu nanovo definovať spoluprácu medzi EÚ a NATO.

Kvôli chýbajúcej akejkoľvek spoločnej európskej zahraničnej politike a rozdielom medzi členskými štátmi v oblasti financovania a vojenskej technologickej vybavenosti je NATO v súčasnej situácii rozhodujúcim partnerom pre zvládanie vojenských kríz.

Prijatie rozdelenia úloh, podľa ktorého by podpora civilných operácií bola v rámci EBOP a rýchle nasadenie početných vojenských jednotiek v rámci NATO, by malo zaručiť, že obidve organizácie sa budú vzájomne dopĺňať, a nie súperiť medzi sebou. Z toho vyplýva, že návrh pána spravodajcu na vytvorenie Operačného štábu EÚ by mohol slúžiť presne tomuto cieľu, čím by sa doplnili existujúce veliace štruktúry NATO v oblasti spoločných civilno-vojenských operácií.

Okrem toho musíme vziať do úvahy aj situáciu v štátoch Východnej Európy pre budúce vzťahy medzi EÚ a NATO. Vzhľadom na toto je dôležité podporovať politiku otvorených dverí a konštruktívny dialóg s Ruskom s cieľom dosiahnuť kolektívnu bezpečnosť v tejto časti Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Jedným z tých spornejších tvrdení zdôvodňujúcich existenciu EÚ je, že udržala mier v Európe od roku 1945. V skutočnosti je udržanie mieru v Európe od druhej svetovej vojny do veľkej miery zásluhou NATO.

V Európskom parlamente je silná protiamerická loby. Toto je veľmi poľutovaniahodné, pretože nesebecká účasť Ameriky na záchrane Európy v štyridsiatych rokoch sa odjakživa zahmlievala pod rúškom protiamerickej propagandy. Účasť Ameriky na našej kolektívnej bezpečnosti je a naďalej bude kľúčová.

Práca NATO a EÚ sa prirodzene v niektorých oblastiach prekrýva, ale ide o dve zásadne odlišné organizácie. Akúkoľvek snahu EÚ uzurpovať si prvoradú pozíciu a zodpovednosť za transatlantickú bezpečnosť je potrebné rozhodne odmietnuť.

Preto som sa rozhodol zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. – (EL) Táto správa doslova prekrúca fakty a urážlivo vychvaľuje takzvaný „mierový“ a „demokratický“ charakter a úlohu NATO a EÚ, ktoré spáchali tak veľa zločinov voči ľudskosti, a prezentuje ich ako spoločných strážcov mieru a ľudských práv v Európe. Urážlivo a bez stopy kritickosti zachádza až k tvrdeniu, že občan je údajne ten, kto rozhoduje a armáda NATO ten, kto vykonáva. Apeluje na EÚ, aby žiadala posilnenie úlohy transatlantickej spolupráce s USA a NATO s cieľom propagovať konkrétne záujmy európskeho kapitálu.

V tomto smere naliehavo žiada o väčšiu spoluprácu pri „krízovom riadení“, ako napríklad v Afganistane alebo Kosove, lepšiu výmenu informácií medzi obidvoma imperialistickými organizáciami a tak ďalej.

Víta francúzsku iniciatívu za návrat k vojenským štruktúram NATO a zároveň žiada o rozšírenie NATO a EÚ a neprípustne nabáda Cyprus, aby sa pripojil k „Partnerstvu za mier“ organizácie NATO.

Komunistická strana Grécka hlasovala proti tejto správe. Odsudzuje imperialistický a zločinecký charakter NATO a EÚ a zdôrazňuje naliehavú potrebu zosilniť boj od základov s cieľom oslobodiť našu krajinu od imperialistických organizácií a združení a potrebu bojovať za ich zničenie a zvrhnutie barbarského imperialistického poriadku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE), písomne. – Vyhlasujem, že som hlasovala v prospech správy pána spravodajcu Vatanena o úlohe NATO v bezpečnostnej štruktúre EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Máme tu správu Európskeho parlamentu a uznesenie, ktoré napriek tomu, že obsahujú isté mystifikujúce prvky, predstavujú základné dokumenty.

Tento text jasne uvádza – pre prípad akýchkoľvek pochybností – jeden z cieľov a ústredných motívov EÚ a jej navrhovanej Lisabonskej zmluvy: militarizácia a konsolidácia EÚ ako politického a vojenského celku v rámci NATO, teda v partnerstve (koordinácia a rivalita) s USA.

Keďže v tomto krátkom vysvetlení hlasovania nie je možné vyjadriť sa k celému obsahu tejto správy a uznesenia, chcel by som zdôrazniť myšlienku, ktorá sa v nich uvádza, že prišiel čas pre hlavné kapitalistické mocnosti EÚ, aby potvrdili samy seba. V dôsledku toho „očakávajú príležitosť, ktorú ponúkne nadchádzajúci samit pri príležitosti 60. výročia založenia NATO v Štrasburgu a Kehli na oživenie aliancie a posilnenie jej vzťahov s Európskou úniou,“ ktorému predchádzala nedávna konferencia o bezpečnosti v Mníchove.

V tejto súvislosti veľmi vítajú „francúzsku iniciatívu o formálny návrat k vojenským štruktúram NATO a úsilie francúzskeho predsedníctva v rámci Rady EÚ ďalej zblížiť EÚ a NATO v reakcii na nové bezpečnostné úlohy.“

Tu je správa a uznesenie v súlade s imperialistickými ambíciami hlavných mocností EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písomne. – Britskí labouristickí poslanci Parlamentu podporujú pozitívnu spoluprácu medzi NATO a EÚ a vítajú vzájomnú výmenu skúseností a odborných vedomostí ako kľúčový spôsob posilnenia základných schopností, zlepšenia vzájomnej spolupráce a koordinácie plánovania, vybavenia a výcviku. Hlasovali sme v prospech pôvodného znenia odseku 22, pretože vítame účasť Francúzska na posilnení spolupráce medzi EÚ a NATO.

Pri konečnom hlasovaní sa britskí labouristickí poslanci EP pripojili ku Skupine socialistov a hlasovali proti tejto správe, najmä kvôli začleneniu časti, ktorá sa celá venuje vytvoreniu stáleho vojenského Operačného štábu EÚ. Labouristickí poslanci EP stále spochybňovali potrebu novej inštitucionálnej štruktúry tohto druhu. Myslíme si, že Európa by sa mala zamerať na to, aby zabezpečila dostatočné prostriedky pripravené na nasadenie v pravý čas, a aby zabezpečila efektívne fungovanie existujúcich inštitúcií namiesto budovania ďalších inštitúcií, ktoré predstavujú drahý a nepotrebný prepych.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Nemohol som podporiť správu pána spravodajcu Vatanena o úlohe NATO v bezpečnosti EÚ. Správa uvádza, že NATO tvorí jadro európskej bezpečnosti. Mám opačný názor. Domnievam sa, že európsku bezpečnosť posilňuje spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ. NATO však ostáva alianciou založenou na vlastníctve jadrových zbraní. Som absolútne proti jadrovým zbraniam a moja strana sa po dosiahnutí nezávislosti bude usilovať o odstránenie jadrových zbraní z územia Škótska. Nezávislé Škótsko nebude členom NATO, kým ostane jadrovou alianciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) NATO zohralo dôležitú úlohu počas studenej vojny v rokoch 1949 až 1989. Jeho oficiálnou úlohou bolo ochraňovať spoločné teritórium členských štátov voči cudzím inváziám bez toho, aby zasahovalo mimo tohto teritória. Odôvodnením bola ochrana pluralitnej demokracie pred diktatúrami, ale v praxi išlo najmä o ochranu kapitalistického hospodárstva pred socialistickým hospodárstvom. Pravicové diktatúry v Portugalsku a Grécku sa mohli pripojiť k NATO, boli bilaterálne dohody s podobnými diktatúrami v Španielsku a francúzska kolónia Alžírsko bola prinútená byť súčasťou teritória NATO až do roku 1962. Po rozpade Sovietskeho zväzu a Varšavského paktu NATO stratilo zmysel svojej existencie. To, že stále existuje, predstavuje problém pre EÚ, pretože šesť členských štátov si zvolilo vojenskú neutralitu. Súčasné NATO je stále viac „koalíciou ochotných“ okolo USA ako rozšírením EÚ. V tomto roku, keď NATO bude mať 60. výročie, bude musieť dať jasne najavo, akej úlohy sa v budúcnosti ujme. Ak to bude úloha svetového policajta, ktorý uskutočňuje svoje vlastné projekty nezávisle od Organizácie Spojených národov, ktorých cieľom je prospech pre hospodársky najsilnejšie štáty, ukáže sa, že táto organizácia je škodlivá a zbytočná. Z tohto dôvodu budem hlasovať proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne. (RO) Vítam správu pána spravodajcu Vatanena ako realistické zhodnotenie európskej bezpečnosti. Hoci by sme radi vytvorili európsku bezpečnostnú politiku schopnú plniť bezpečnostné potreby všetkých členských štátov EÚ, musíme akceptovať, že už existuje bezpečnostná štruktúra, ktorá je ťažiskom obrany väčšiny členských štátov EÚ. Mám na mysli NATO.

Avšak rád by som zdôraznil dôležitosť využitia porovnateľných prínosov obidvoch organizácií s cieľom vytvoriť solídnu politiku humanitárnej intervencie. Bez ohľadu na to, aké podmienky sa použijú na sformulovanie európskej bezpečnostnej stratégie, „mozaika“ EÚ nám umožní zasiahnuť v zložitých oblastiach, kde diplomacia alebo obmedzená intervencia sú možné len vďaka bezkonkurenčnému zmyslu EÚ pre chúlostivé situácie. Z rovnakého dôvodu máme v NATO spoľahlivého spojenca s vyskúšanými a overenými nástrojmi, ktoré my Európania nesmieme prestať využívať na zmiernenie utrpenia, ktoré beztrestne spôsobujú súperiace sily. Prvým krokom k tejto konsolidácii môže byť operačný štáb Európskej únie.

Bez ohľadu na konkrétne politiky, ktorými sa riadia naše kroky v oblasti zahraničnej politiky, vítame úzku transatlantickú spoluprácu ako najpraktickejšie riešenie týchto otázok a ako stelesnenie našich spoločných hodnôt.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Poloha Európy predurčuje jej priority a obavy v oblasti bezpečnosti. Avšak integrácia Európy a 27 členských štátov v rámci súboru hodnôt a model spoločnosti, ktorý v širšom zmysle nazývame západným svetom, tiež definuje hrozby a náš kontext bezpečnosti. Z tohto dôvodu spojenectvo, ktoré spája väčšinu členských štátov EÚ so Spojenými štátmi, je a musí zostať hlavným prvkom našej bezpečnosti.

V roku, v ktorom oslávime 60. výročie vzniku Severoatlantickej aliancie, prišiel čas prehodnotiť jej strategickú koncepciu a zosúladiť ju s novou realitou. Po konci studenej vojny prišiel čas posunúť sa mimo kontextu studenej vojny a zosúladiť tieto koncepcie s novou realitou, ktorá sa vytvára: rast významu tichomorských krajín, väčší význam Ázie, úloha Ruska, ktoré sa snaží nanovo definovať, a hrozby, ktoré predstavujú skrachované štáty a okrem iného aj celosvetové teroristické hnutia.

Preto sa snažíme aktívne podieľať na tomto strategickom opätovnom definovaní ako plnohodnotní partneri Severoatlantickej aliancie.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som v prospech návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o „úlohe NATO v bezpečnostnej štruktúre EÚ“, keďže mám pocit, že silné a dynamické transatlantické partnerstvo zaručí stabilitu a bezpečnosť v Európe. Podľa môjho názoru silné väzby medzi EÚ a NATO významne prispievajú k zmyslu existencie Európskej únie, ktorá je založená na snahe o mier nielen v rámci celého svojho teritória, ale aj za jeho hranicami.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. – Hlasoval som za túto správu pána spravodajcu Ariho Vatanena o úlohe NATO v bezpečnostnej štruktúre EÚ. Pán spravodajca poukázal na najdôležitejšie nedostatky súčasnej „bezpečnostnej štruktúry“ EÚ a ponúka jasné a účinné riešenia pre zlepšenie bezpečnosti Európskej únie.

Súhlasím s pánom spravodajcom v tom, že najdôležitejšie pre bezpečnosť Európy, ako aj celého sveta, je zachovať a prehĺbiť spoluprácu medzi NATO a EÚ. Napriek viacerým zlepšeniam, ktoré zefektívnili spoluprácu NATO s EÚ, je stále priestor na zlepšenie v mnohých aspektoch.

Aby bolo možné vytvoriť efektívnejšiu spoluprácu, mali by sa všetky členské štáty EÚ zúčastňovať na spoločných rokovaniach medzi EÚ a NATO. Minulé roky, vzhľadom na nevyriešené problémy medzi Cyprom a Tureckom, jednoznačne ukázali, že súčasné rokovania medzi EU a NATO nie sú ani zďaleka také úspešné a prínosné, akými by mohli byť. USA a NATO sa musia brať ako partneri, nie ako súperi. EÚ a NATO sa menia navzájom a spoločne, a môžu dosiahnuť naše spoločné ciele najrýchlejšie a najúčinnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Hlasoval som proti tejto správe. Sila a bezpečnosť Európy istý čas závisela od spojencov ochotných aktívne sa podieľať na našej obrane.

Nielen na európskych hraniciach, ale aj na celom svete je dnes jasné, že NATO naďalej poskytuje kontinuitu spolupráce, ktorá zabezpečí bezpečnosť pre nás a pre ostatných.

Zmeny v globálnych strategických záujmoch z času na čas nepochybne znamenajú prispôsobenie priorít a prístupov. Potreba, aby NATO neustále udržiavalo obozretnosť a aby malo podporu, v súčasnosti najmä v Afganistane, je kľúčová. Z tohto dôvodu by ostatné európske štáty mali venovať pozornosť žiadostiam o viac jednotiek a väčšiu logistickú podporu. Rovnako vítam, že Francúzsko nedávno vyjadrilo svoje odhodlanie v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. – Konzervatívna delegácia víta niektoré aspekty tejto správy, vrátane posilnenia NATO, ktoré tvorí jadro európskej bezpečnosti, a výzvy európskym štátom na viac investícií do obrany. No vo svojej podstate ide o oslavný chválospev na EBOP, voči čomu protestujeme z princípu aj v praxi už viac ako desať rokov. Odvoláva sa na Lisabonskú zmluvu, voči ktorej sme dôrazne protestovali, a tiež vyslovuje podporu pre stály Operačný štáb EÚ, „bielu knihu“ o európskej bezpečnosti a obrane a Európsku obrannú agentúru. Z týchto dôvodov sme sa zdržali hlasovania o správe.

 
  
  

– Správa: Pasqualina Napoletano (A6-0502/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – Barcelonský proces prijalo vedenie štátu a vláda na parížskom samite o Stredozemí, ktorý sa konal 13. júla 2008. Prispieva k mieru a prosperite a bude krokom vpred smerom k hospodárskej a územnej integrácii, ako aj k spolupráci v otázkach týkajúcich sa životného prostredia a klímy medzi krajinami Stredozemia. Keďže moja krajina leží v Stredozemnom mori, tento proces sledujem veľmi pozorne. Súhlasím, že otvorením procesu krajinám, ktoré sa na partnerstve nezúčastňujú, sa zvýšia možnosti nadviazania rovnocenných vzťahov medzi Európskou úniou a partnerskými stredozemskými krajinami a komplexného riešenia problémov regiónu. Keďže pochádzam zo stredozemského maltského súostrovia, plne oceňujem možné prínosy procesu.

Je nevyhnutné, aby sa strategická hodnota euro-stredozemských vzťahov a dosiahnuté výsledky barcelonského procesu opäť potvrdili v podobe regionálnych a subregionálnych programov a spoločných usmernení pre bilaterálnu spoluprácu. Nedávne udalosti v Gaze a vyhlásenia na Cypre opäť potvrdili, aké to je dôležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Vážená pani predsedajúca, cieľom barcelonského procesu je podporiť krajiny južného Stredozemia v úsilí o dosiahnutie nezávislosti. V rámci rôznych programov je pre tieto krajiny dôležitá výmena skúseností s členskými štátmi, ktoré takisto nedávno prešli politickými a hospodárskymi premenami. S týmto zámerom je nevyhnutné vytvoriť primerané formy spolupráce.

Tiež som podporil správu, pretože podpora EÚ pre stredozemský región nemá žiadny nepriaznivý vplyv na ostatné iniciatívy v regionálnej spolupráci, ako napríklad Východné partnerstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Napriek starostlivým formuláciám sa správa stráca vzhľadom na to, čo objektívne a vedome opomína alebo sa snaží zakryť: napríklad jej neschopnosť odsúdiť a zavrhnúť systematické a hrubé porušovanie medzinárodného práva a ľudských práv Izraelom, ktorý osídľuje okupované územia Palestíny a utláča palestínsky ľud, a Marokom, ktoré osídľuje Západnú Saharu a utláča národ Sahrawi.

Správa zatajuje neprijateľnú prisťahovaleckú politiku EÚ a jej nehumánny a vykorisťovateľský charakter, ktorý podnecuje zločin a sústreďuje sa na vlastnú bezpečnosť. Z tohto hľadiska správa akceptuje ustanovenie dohôd medzi EÚ a stredozemskými krajinami o „založení prisťahovaleckých stredísk“.

Na druhej strane správa neskrýva skutočnosť, že model takzvanej „Únie pre Stredozemie“ je v konečnom dôsledku rovnaký ako model samotnej EÚ založený na liberalizácii trhov vrátane odvetvia energetiky a na kapitalistickej konkurenčnej súťaži, čím sa snaží zabezpečiť politickú a hospodársku nadvládu hlavných mocností. Ako cieľ stanovuje „vytvorenie... euro-stredozemskej zóny voľného obchodu“ a nie „Euro-stredozemského partnerstva... na základe princípu rovnosti, dialógu a rešpektovania špecifických asymetrií a charakteristík každej krajiny“, ako sme navrhovali v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý sme predložili.

Preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – (SV) Podporujeme väčšiu spoluprácu s krajinami v stredozemskom regióne, ale nemôžeme poskytnúť našu podporu väčšej moci EÚ v rámci integračnej politiky, ako sa uvádza v odseku 29. Tiež ľutujeme skutočnosť, že správa nekladie žiadne požiadavky okupantom ako sú Izrael a Maroko. V správe, ktorá hovorí o posilňovaní ľudských práv v stredozemskom regióne, by toto mala byť minimálna požiadavka. Preto sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Stredozemie tvorí južnú hranicu EÚ. Počas dlhých rokov sa EÚ snažila o úzku spoluprácu s pobrežnými štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ, aj s takými, ktoré sa nimi nikdy nebudú môcť stať. Táto spolupráca na juhu Európy sa považuje za dôležitú, ale vo zvyšku Európy sa jej pripisuje oveľa menší význam. Napriek tomu nie sú žiadne vážne rozdielne názory v tejto otázke, pretože nikto nenamieta voči dobrým vzťahom na vonkajších hraniciach EÚ. Najmä z iniciatívy Francúzska sa táto spolupráca v poslednej dobe ešte viac prehĺbila. V tejto súvislosti sa vytvorili samostatné a stále orgány. Otázka je, aký je zmysel týchto stálych orgánov. Je to pokus dostať sa bližšie k diktatúram v Sýrii a Líbyi, ktoré neustále porušujú ľudské práva? Je to pokus nájsť alternatívu k plnému členstvu v EÚ, ktorá bola v dlhodobom horizonte prisľúbená pobrežným štátom – Chorvátsku, Čiernej hore, Albánsku a Turecku? Je to spôsob ďalšieho upevňovania väzieb s Izraelom napriek skutočnosti, že v dôsledku výsledkov volieb z 10. februára nie je možné očakávať žiadnu izraelskú spoluprácu počas najbližších štyroch rokov, čo sa týka vytvorenia susedného palestínskeho štátu s rovnakými právami? Momentálne nemôžem súhlasiť s týmto návrhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) Projekty navrhované novovytvorenou Úniou pre Stredozemie všetky vyzerajú dobre a správne: solárny program, spolupráca pri civilnej ochrane, spoločné iniciatívy za zníženie znečistenia Stredozemného mora, nové projekty námorných ciest a pozemných diaľnic. No ako všetci vieme, papier znesie veľa. Či sa niečo z toho naozaj stane, je otázne. Koniec koncov, predchodca tejto organizácie, Euromed, nikdy nič nedosiahol. Navyše, pokiaľ zúčastnené štáty nevidia žiadnu skutočnú možnosť, že sa tieto projekty naplnia, určite neobetujú existujúce dobré bilaterálne vzťahy kvôli neistému projektu.

Keďže neverím, že novovzniknutá Únia pre Stredozemie bude úspešnejšia ako jej predchodca, hlasoval som proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, hlasoval som za túto správu. Verím, že je čas preniesť koncepciu Euro-stredozemského partnerstva, ktorá sa po prvýkrát začala formovať v Barcelonskej deklarácii z roku 1995 do praktickejšej a účinnejšej podoby, než akú mala doteraz. Teší ma, že pani spravodajkyňa podporuje rozhodnutie posilniť demokratickú opodstatnenosť Únie pre Stredozemie posilnením úlohy Euro-stredozemského parlamentného zhromaždenia. Dôvodom je, že som hlboko presvedčený o tom, že vytvorenie seriózneho a trvalého partnerstva by malo prekročiť hranice výlučne hospodárskej spolupráce a finančnej podpory – hoci aj to je nepochybne dôležité – a malo by napomôcť dosiahnuť mier a inštitucionálnu stabilitu, ako aj prosperitu a hospodársky rast.

Podobne ako pani spravodajkyňa dúfam, že posilnenie euro-stredozemských vzťahov oživí vývoj v oblasti kolektívnej a individuálnej bezpečnosti nad rámec oblastí, ktoré sú predmetom dohody, a že Európska únia môže prispieť k podpore zásad právneho štátu, k rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd a k vzájomnému porozumeniu medzi rozdielnymi národmi a kultúrami, čo sa bohužiaľ ešte stále často vážne porušuje dokonca aj v krajinách, s ktorými EÚ udržiava riadne hospodárske vzťahy. V tomto zmysle dúfam, že nástroje, ktoré budú k dispozícii, budú primerané na dosiahnutie ambicióznych cieľov, ktoré si toto partnerstvo stanovuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písomne. (PL) Pre mňa je dôležité, že dohoda v rámci barcelonského procesu umožňuje reguláciu v mnohých regionálnych strategických otázkach, ako napríklad energetická bezpečnosť, ekologická ochrana a vodné hospodárstvo.

Rád by som upriamil vašu pozornosť na výrazný pokrok pri vytváraní euro-stredozemskej voľnej zóny obchodu, ktorá s určitosťou vznikne v roku 2010. Rovnako by som chcel zdôrazniť potrebu podstatne širšej spolupráce v nasledujúcich odvetviach: služby (medicína a vzdelávanie), poľnohospodárstvo, keďže to poskytuje základ pre hospodárstvo v regióne, a v súvislosti s poľnohospodárstvom monitorovanie potravinovej bezpečnosti.

Na záver by som rád spomenul otázku podpory demokratických zmien v stredozemskom regióne. Podľa môjho názoru ide táto otázka ruka v ruke s potrebou podporovať sociálnu integráciu a aktivity obyvateľov krajín tohto regiónu. Dialóg, propagácia multikultúrnej a náboženskej tolerancie a projekty v oblasti vzdelávania môžu vydláždiť cestu mierovému riešeniu konfliktov, ktoré v súčasnosti tieto krajiny sužujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. – Ja a moji britskí konzervatívni kolegovia podporujeme silnejšie multilaterálne euro-stredozemské vzťahy, ktoré presadzuje barcelonský proces a jeho nasledovník, Únia pre Stredozemie. Toto umožní užšiu hospodársku a politickú spoluprácu, pokiaľ ide o vylepšené pomocné a obchodné mechanizmy, ako aj otázky bezpečnosti, výmenou za propagáciu spoločných hodnôt v oblasti demokracie a ľudských práv a právneho štátu.

Želáme si dať jasne najavo náš nesúhlas s Lisabonskou zmluvou v súlade s našou dlho presadzovanou politikou a preto nemôžeme akceptovať zmienky o nej v odseku 10 tejto správy. Avšak celkovo podporujeme správu a preto sme hlasovali v jej prospech.

 
  
  

– Správa: Konrad Szymański (A6-0037/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – Hlasovali sme o správe o revízii nástroja európskeho susedstva a partnerstva (NESP) a boli spomenuté nasledujúce body:

– Európska susedská politika (ESP) pre oblasť Stredozemia by mala dopĺňať barcelonský proces a jej ciele treba jasnejšie definovať, aby sa barcelonský proces posilnil tým, že sa uprednostní multilaterálny regionálny prístup;

– mala by sa rozšíriť účasť EÚ v čiernomorskom regióne a ambicióznom Východnom partnerstve. Taktiež existuje potreba urýchliť, najmä vo vzťahu k Arménsku, Azerbajdžanu, Gruzínsku, Ukrajine a Moldavsku, vytvorenie zóny voľného obchodu, hneď ako budú partnerské krajiny na to pripravené;

– parlamentné zhromaždenie východných susedných krajín („Euroeast“) za účasti Európskeho parlamentu by sa malo založiť za rovnakých podmienok, aké platia pre parlamentné zhromaždenia Euromed a Eurolat, a jeho cieľom by bolo vykonávanie NESP vo východoeurópskych krajinách, najmä v Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Moldavsku, na Ukrajine a v Bielorusku.

Domnievam sa, že musíme postupovať obozretne a vziať do úvahy citlivosť Ruska na najbližšie susedné krajiny, keď vidíme nový prístup medzi Spojenými štátmi a Ruskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za túto správu. V týchto chúlostivých časoch zastávam názor, že potrebujeme lepšiu spoluprácu v susedských a partnerských vzťahoch s cieľom vytvoriť priateľské prostredie v najbližšom okolí Európskej únie, čo je hlavným cieľom ESP.

Dúfam, že budem svedkom väčšej integrácie a následného zblíženia v hospodárskej a politickej sfére medzi Európskou úniou a susednými krajinami, a preto plne súhlasím so správou pána spravodajcu Konrada Szymańskeho. Apeluje na Komisiu, aby spolu s partnerskými vládami ďalej rozvíjali mechanizmy na komunikáciu s občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi, aby sa viac podieľali na vytváraní a monitorovaní realizácie NESP. Taktiež naliehavo žiada Komisiu, celoštátne, regionálne a miestne orgány o podporu pre programy spolupráce medzi mestami a regiónmi, a okrem toho žiada, aby sa každoročné akčné programy v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv ambicióznejšie presadzovali v súlade s cieľmi stanovenými v akčných plánoch ESP s požiadavkou urobiť viac a presvedčiť partnerské vlády, aby sa zaviazali konať v týchto oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (UEN), písomne. (PL) Dnes som podporil správu o revízii nástroja európskeho susedstva a partnerstva. Verím, že krajiny, ktoré sa nachádzajú za východnými hranicami EÚ, sú našimi strategickými partnermi. Hoci im nedokážeme poskytnúť perspektívu členstva v EÚ v blízkej budúcnosti, mali by sme s nimi rozvíjať hospodársku a politickú spoluprácu v záujme spoločného európskeho dobra.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. (PL) Podporil som správu pána Konrada Szymańskeho o revízii nástroja európskeho susedstva a partnerstva. Ide o zmysluplnú iniciatívu EÚ zameranú na upevnenie spolupráce medzi EÚ a partnerskými štátmi. Táto spolupráca okrem iného zahŕňa úsilie o podporu dialógu a reforiem, ekologickej ochrany a aktivít v oblasti energetickej bezpečnosti. Taktiež zahŕňa snahu o zmiernenie chudoby, propagáciu rovnosti medzi mužmi a ženami, podporu zamestnanosti a sociálnej ochrany, posilnenie cezhraničnej spolupráce, propagáciu zdravia, vzdelávania a ľudských práv, boja proti terorizmu a organizovanému zločinu a podporu spolupráce v oblasti vedy, vzdelávania, inovácií a kultúry. Preto je nevyhnutné vykonať vecnú a finančnú revíziu všetkých operačných programov NESP s ohľadom na zúčastnené krajiny a regióny a dotknuté otázky. Tieto aktivity by mali rozšíriť zónu voľného obchodu.

Je dôležité uvedomiť si, že Východné partnerstvo by nemalo brániť susedným krajinám v uchádzaní sa o členstvo v EÚ. Časť, v ktorej sa spomína 500 miliárd EUR určených Gruzínsku pre roky 2008 – 2010 na rekonštrukčné práce a na pomoc pre utečencov kvôli následkom vojny, si tiež zaslúži podporu. Uznávam, že je vhodné zvážiť aj našu spoluprácu s Bieloruskom a mieru finančnej podpory pridelenej tejto krajine, a zistiť, či by politika opätovného angažovania sa v tejto krajine iniciovaná v septembri 2008 mala pokračovať. Ďalej súhlasím s tým, že musíme zaručiť, aby akákoľvek finančná pomoc poskytnutá Rusku prispela k posilneniu demokratických princípov v tejto krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne. (RO) Európska susedská politika je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie stability v oblasti na východ od EÚ. Nedávne udalosti v regióne, ako napríklad kríza v Gruzínsku či plynová kríza, opäť ukázali potrebu, aby EÚ mala stratégiu, ktorá by jej zaručila aktívnu úlohu v tejto oblasti.

Podporujem túto správu, pretože zdôrazňuje dôležitosť iniciatív, ako sú Čiernomorská synergia a Východné partnerstvo. Sú veľmi užitočné na upevnenie spolupráce s krajinami regiónu, najmä s Ukrajinou a Moldavskou republikou, ako aj krajinami na Kaukaze a v kaspickej oblasti.

Tiež by som rád zdôraznil, že účinné vykonávanie ESP nie je možné dosiahnuť bez zvýšenia úrovne finančnej podpory programov financovaných prostredníctvom nástroja európskeho susedstva a partnerstva a bez zabezpečenia vyššej transparentnosti prideľovania finančných prostriedkov.

Navyše väčšina týchto zdrojov musí byť prideľovaná s cieľom zapojiť občiansku spoločnosť v partnerských krajinách do spoločných projektov a s cieľom podporiť mobilitu ich občanov. Nástroj európskeho susedstva a partnerstva sa môže stať účinnejším prostredníctvom užšieho zblíženia zo strany občanov v partnerských krajinách a prostredníctvom podpory procesu europeizácie na každej úrovni. Z tohto dôvodu podporujem odstránenie prekážok brániacich voľnému pohybu ľudí z týchto krajín, najmä prostredníctvom zmiernenia vízových požiadaviek voči týmto štátom.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) Cezhraničná spolupráca je dôležitým impulzom trvalo udržateľného rozvoja susedných pohraničných regiónov. Intenzívnejšie kontakty medzi ľuďmi a osobné skúsenosti s demokraciou a právnym štátom sú predpokladom pre optimálnu realizáciu projektov európskej susedskej politiky, preto je potrebné vytvoriť konkrétne nástroje s cieľom zabezpečiť pravidelné monitorovanie riadenia a procesu vykonávania spoločných operačných programov na obidvoch stranách hraníc EÚ.

Vítam skutočnosť, že spravodajca Konrad Szymański vo svojej správe o revízii nástroja európskeho susedstva a partnerstva začlenil cezhraničnú spoluprácu do rozsahu pôsobnosti nariadenia o nástroji európskeho susedstva a partnerstva (ENPI). Hlasovala som za správu, ktorá môže uľahčiť kandidátskym krajinám na vstup do EÚ ich negociačný proces. Krajiny ako Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko využívajúce výhody európskej susedskej politiky sa prostredníctvom spoločných projektov môžu viac priblížiť k EÚ.

Vychádzam aj zo skúseností, ktoré som získala počas implementácie iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA, pri realizácii spoločného slovensko-poľského projektu týkajúceho sa odkanalizovania obce Chmeľnica na slovenskej a mesta Piwničná na poľskej strane spoločnej hranice.

Som presvedčená, že je potrebné podporovať všetky iniciatívy zamerané na odbornú prípravu vrátane programov výučby jazyka susediacich krajín, ako aj iniciatívy partnerstva pre štátnych zamestnancov. Verím, že pravidelné analýzy týkajúce sa posilňovania kapacít a budovania inštitúcií na oboch stranách hraníc EÚ, ktoré navrhuje spravodajca, pomôžu pri implementácii tohto nástroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som proti správe pána Szymańskeho o revízii nástroja európskej susedskej politiky a politiky partnerstva. Som presvedčený, že musíme pripustiť, že v niektorých krajinách, ktoré tento nástroj pokrýva, sa nedosiahol žiadny pokrok v napĺňaní pôvodných cieľov podpory demokracie, stability a dobrej správy vecí verejných, integrácie a hospodárskej konvergencie s politikami Európskej únie. Hoci pomoc a susedský prístup EÚ môže na jednej strane pôsobiť ako stimul na šírenie a zavádzanie osvedčených postupov do praxe, na druhej strane je pravda, že je nevyhnutné, aby EÚ túto asistenciu a finančnú pomoc poskytovala podmienečne.

V tejto otázke súhlasím so svojím kolegom, že sektorová aj všeobecná rozpočtová podpora v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva by mala byť poskytovaná len vládam, ktoré sú schopné vykonávať ju transparentným, účinným a zodpovedným spôsobom a pre ktoré predstavuje skutočný stimul. Práve z tohto dôvodu však nemôžem súhlasiť s revíziou nástroja európskeho susedstva a partnerstva, ako sa navrhuje v tejto správe. Čaká nás ešte veľa práce, kým budeme môcť hovoriť o vytvorení skutočnej oblasti voľného obchodu. V opačnom prípade existuje riziko, že sa ďalej zhoršia slabé sociálno-inštitucionálne podmienky v uvedených krajinách a že Európska únia premrhá obrovské finančné prostriedky.

 
  
  

– Správa: Thijs Berman (A6-0036/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Bermana o financovaní aktivít mimo rámca oficiálnej rozvojovej pomoci v krajinách spadajúcich pod nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006.

Súhlasím so spravodajcom, že legislatívny návrh, ktorý predložil Parlament, by mal zabezpečiť, aby krajiny, ktoré nespĺňajú kritériá na zaradenie medzi oprávnených príjemcov oficiálnej rozvojovej pomoci, ale sú otvorené napĺňaniu zásad príbuzných zásadám Spoločenstva v politickej a hospodárskej oblasti a v oblasti riadenia a Spoločenstvo s nimi má strategické vzťahy, by mali získať podporu na projekty, ktoré si zaslúžia pozornosť. Príkladmi môže byť vytváranie partnerstiev medzi aktérmi v hospodárskej, akademickej a vedeckej oblasti, najmä v odvetviach s veľkým významom, ako sú vedecký a technologický výskum, doprava, energetika a životné prostredie.

Som presvedčený, že ak sa dôsledne zváži oprávnenosť financovania a prospešnosť konkrétneho projektu v danom čase, môže to byť len prospešné pre zainteresované krajiny a Európsku úniu, ako aj pre celé medzinárodné spoločenstvo.

 
  
  

– Správa: Hanne Dahl (A6-0426/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, podporujem správu pani Dahlovej a, citujúc článok 1, súhlasím s tým, že Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie „je medziinštitucionálnym úradom, ktorého úlohou je zabezpečiť vydávanie publikácií inštitúcií Európskych spoločenstiev a Európskej únie za čo najlepších podmienok“. Podporujem výzvu pani Dahlovej, aby európske inštitúcie zmenili právne základy medziinštitucionálnych orgánov spôsobom, ktorý umožní jasné určenie administratívnej a politickej zodpovednosti, keďže v súčasnosti je jej určovanie zložité.

Som presvedčený, že využívanie informácií je hlavným nástrojom na priblíženie Európskej únie k občanom. V tejto súvislosti musí byť viacjazyčnosť kľúčovým nástrojom na praktické splnenie cieľov Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie prostredníctvom súbežného vydávania Úradného vestníka vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie tak, aby mu mohli všetci plne rozumieť. Táto zásada by sa mala rozšíriť na všetky aktivity, ktoré bude Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie vykonávať.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písomne. – Hlasoval som za návrh rozhodnutia, ktoré rešpektuje požiadavky Európskeho parlamentu a jasne vymedzuje administratívnu a politickú zodpovednosť úradu a Komisie na rozdiel od predchádzajúceho rozhodnutia z roku 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) Aj po mnohých rokoch od svojho vytvorenia EÚ v skutočnosti stále nie je blízko k svojim občanom. Jednoducho predpokladá, že všetci občania používajú internet a vedia sa bez problémov zorientovať na internetovej stránke EÚ. Nie je to však pravda, pretože internetovým stránkam často rozumejú len zainteresovaní a tieto stránky navyše nie sú vždy zrozumiteľné vo všetkých jazykoch. Mnohé štáty majú tiež silnú tradíciu tlačených médií, ktoré sú dôležitým prostriedkom poskytovania nestranných informácií občanom.

EÚ vždy zdôrazňuje dôležitosť informačnej politiky, napriek tomu však dovoľuje, aby sa v tejto oblasti vytvorila informačná medzera. Po prvé, ak by sa upustilo od povinných záznamov v Úradnom vestníku, mienkotvorné denníky by utrpeli obrovské straty. Po druhé, ľudia, ktorí neovládajú moderné technológie, by boli znevýhodnení. Z tohto dôvodu som hlasoval proti správe pani Dahlovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Dahlovej o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Súhlasím so spravodajkyňou, že predchádzajúce rozhodnutie z 20. júna 2000 by sa malo nahradiť, najmä s cieľom reagovať na názor Európskeho parlamentu vyjadrený v rámci rozhodovania o absolutóriu za rozpočtový rok 2001. Som presvedčený, že správa je tiež užitočná na určenie politickej a administratívnej zodpovednosti v rámci Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie a že takéto určenie zodpovednosti je potrebné s cieľom zabezpečiť, aby úrad vykonával svoje úlohy správnym, zjednodušeným a účinným spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Týmto končím vysvetlenia hlasovania.

 
Posledná úprava: 25. apríl 2009Právne oznámenie