Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2184(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0186/2009

Predkladané texty :

A6-0186/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 22
CRE 01/04/2009 - 22

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.8
CRE 02/04/2009 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0203

Rozpravy
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

22. Uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je krátke prednesenie správy (A6-0186/2009) pani Văleanovej v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov (2008/2184(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, zo všetkých základných práv, ktoré majú občania EÚ, tým, ktoré najviac pomáha zjednocovať nás, je právo na slobodu pohybu vo vnútri Európskej únie.

Toto právo, ktoré je ustanovené v zmluvách, sa uplatňuje na základe smernice 2004/38/ES, ktorá stanovuje podmienky a obmedzenia pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území EÚ.

Od 1. januára 2006 toto právo na pobyt v inom členskom štáte uplatnilo vyše 8 miliónov občanov EÚ a ďalšie milióny ho využili na cestovanie po EÚ.

Ako spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre hodnotenie tejto smernice musím povedať, že konkrétne uplatňovanie práva na voľný pohyb našich občanov je vážne narušované členskými štátmi, ktoré stavajú bariéry a porušujú tým zmluvy a túto smernicu.

Po prvé, keď príde reč na transpozíciu členskými štátmi, môžeme prinajlepšom povedať, že je chabá. Komisia spolu s dvoma nezávislými štúdiami, ktoré boli vypracované na žiadosť Parlamentu, poukazuje na sériu problémov, z ktorých niektoré predstavujú vážne porušenia základných práv občanov EÚ. Tieto problémy zdôrazňujem vo svojej správe.

Existuje veľa neoprávnených administratívnych záťaží, hlavne pre rodinných príslušníkov občanov tretích krajín, medzi ktoré patria: požiadavky pre vstup a dlhé procedurálne meškanie, nedostatky v uznávaní práv na voľný pohyb určitým registrovaným partnerom vrátane tých, ktorí sú v homosexuálnom vzťahu, výnimky vo verejnej politike, ktoré slúžia hospodárskym a bezpečnostným cieľom a ktoré ignorujú zásadu úmernosti a končia sa zneužívaním príkazov na vyhostenie; a diskriminácia príslušníkov určitých štátov a etnických spoločenstiev vo vzťahu k právam, ktoré by im mala zaručovať smernica.

Po druhé, súhlasím, že pre tých, ktorí sa rozhodnú zamerať iba na zneužívanie tohto práva, sú tieto otázky dôležité, ale hovorím, že článok 35 smernice už dáva členským štátom možnosť bojovať proti takému zneužívaniu, akým sú napríklad manželstvá z rozumu alebo podvodné manželstvá – je len potrebné uplatňovať ho.

Rovnako chcem spomenúť, že som konštruktívne spolupracovala s národnými parlamentmi, Komisiou a spravodajkyňou Výboru pre právne veci pani Frassoniovou, ktorí sa zaoberajú problémami, o ktorých som hovorila v súvislosti s problémami s transpozíciou a s nutnosťou, aby všetky strany napomohli ich okamžitému riešeniu.

Vo svojej správe taktiež vyzývam k viacerým opatreniam s cieľom poskytnúť riešenia. Jedným z najdôležitejších a bezprostredných krokov, ktoré je potrebné urobiť, je, aby Komisia vytvorila komplexné usmernenia pre transpozíciu. Tieto usmernenia by slúžili na objasňovanie výkladu takých pojmov ako „dostatok zdrojov“ a „verejná bezpečnosť“. Keď sa tak stane, bude závisieť od členských štátov, či tieto usmernenia implementujú, a to najlepšie do konca roka 2009.

Diskriminačné prechodné dohody obmedzujúce pohyb pracovníkov z členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004, musia byť definitívne zrušené alebo upravené.

Je potrebné vyčleniť viac peňazí na opatrenia na miestnu integráciu občanov EÚ žijúcich v iných členských štátoch a, napokon, Komisia nesmie váhať so začatím konania vo veci porušenia proti členským štátom, ktoré nepostupujú v súlade s touto smernicou.

Musíme uznať, že členské štáty musia konečne správne uplatňovať a transponovať smernicu tak, aby sa tieto a iné problémy riešili vhodným spôsobom. Nemali by sa pokúšať vyhýbať svojim povinnostiam pri zabezpečovaní voľného pohybu tým, že budú vyžadovať revíziu na oslabenie smernice. Európsky parlament je zásadne proti takej revízii a ďakuje Komisii, že zastáva rovnaký názor.

Nadišiel čas pre členské štáty a Radu, aby zabezpečili, že Európa sa stane miestom, kde sa môže voľne pohybovať nielen kapitál, služby a tovary, ale aj naši občania. Bez voľného pohybu niet Európy.

Na záver mi dovoľte povedať, že revidovaný ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh priložím k svojej správe ako poznámku pod čiarou, aby som tak zamedzila výhovorkám tých, ktorí sú proti voľnému pohybu osôb z nacionalistických, rasistických alebo xenofóbnych pohnútok, ale neodvážia sa vyhlásiť to otvorene, hlasovať proti mojej správe.

Po zajtrajšom hlasovaní podľa mien uvidíme, kto Európu a európske občianstvo, voľný pohyb osôb a občianske práva bez diskriminácie podporuje a kto nie.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie.(DE) Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, chcel by som sa čo najúprimnejšie poďakovať pani spravodajkyni za jej pozoruhodnú správu a chcem jej taktiež poďakovať za vynikajúcu, konštruktívnu spoluprácu v tejto zložitej a citlivej oblasti.

Voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd na európskom vnútornom trhu. Táto sloboda je základom pre fungovanie vnútorného trhu a tým aj pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. Musíme si uvedomiť, že nedostatky v uplatňovaní práva Spoločenstva v tejto oblasti naozaj protirečia hlavným zásadám, ktoré tvoria podstatu Európy. Z tohto dôvodu je to veľmi dôležitá otázka.

Vítam teda túto správu, ktorá dopĺňa správu Komisie o uplatňovaní smernice 2004/38/ES, prijatú dňa 10. decembra 2008. Som rád, že prakticky všetky výsledky správy Európskeho parlamentu sa zhodujú s výsledkami správy Komisie.

Myslím si, že teraz máme kompletný obraz transpozície a uplatňovania smernice priamo v členských štátoch a podľa mňa nastal čas skutočne konať. Správa celkom správne zdôrazňuje, že zodpovednosť za riadnu transpozíciu a uplatňovanie smernice leží na členských štátoch. Vyzýva však Komisiu, aby v určitých oblastiach podnikla kroky. Dovoľte mi teda, aby som vysvetlil, aké sú hlavné priority Komisie v tejto oblasti.

Komisia kladie veľký dôraz na riadne, správne uplatňovanie smernice. Toto je jedna z priorít 25. výročnej správy Komisie o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva (2009).

Komisia sa bude naďalej snažiť, aby bola smernica riadne transponovaná a uplatňovaná v celej Európskej únii. V nasledujúcich mesiacoch uskutočníme bilaterálne stretnutia s členskými štátmi, aby sme prediskutovali veľmi časté prípady chybnej transpozície a uplatňovania smernice. Ak nedosiahneme uspokojivé výsledky, Komisia nebude váhať a začne konania vo veci porušenia proti členským štátom, ktorých sa to priamo týka.

Komisia má v úmysle poskytnúť informácie a pomoc členským štátom aj samotným občanom. Jedným z riešení môže byť vydanie usmernení k radu otázok, ktoré sa ukázali problematické v súvislosti s transpozíciou alebo uplatňovaním smernice, ako sú napríklad otázky vyhostenia a riešenie zneužívania. Usmernenia sa budú taktiež zaoberať otázkami, ktoré sa v správe Parlamentu považujú za problematické.

Po odbornej stránke bude Komisia naďalej spolupracovať s odborníkmi v členských štátoch s cieľom definovať problémy a vyriešiť otázky výkladu smernice.

Vážená pani Văleanová, musím povedať, že Komisia nemôže podporiť návrh č. 23. Tento návrh požaduje, aby sa na základe návštev tímov zložených z odborníkov vykonávaných priamo na mieste zaviedol systém vzájomného hodnotenia na základe týchto návštev. Musím vás upozorniť na skutočnosť, že tieto vzájomné kontroly sa spravidla vykonávajú v rámci tretieho piliera, a nie v rámci práva Spoločenstva. Právne a administratívne tradície a riešenia, ktoré si vybrali členské štáty na transpozíciu smernice, znamenajú, že predpokladaná pridaná hodnota týchto kontrol sa dosť obmedzí. Koniec koncov, ako viete, členské štáty si môžu slobodne vybrať formu a metódy transpozície smernice.

Komisia však bude naďalej venovať osobitnú pozornosť šíreniu informácií o smernici, občanom EÚ bude poskytovať aktualizované, zjednodušené usmernenia a bude využívať internet na šírenie informácií. Prostredníctvom kampaní bude taktiež podporovať a pomáhať členským štátom pri poskytovaní informácií občanom o ich právach.

Chcel by som skonštatovať, že Komisia je pripravená vyhovieť veľkej väčšine návrhov obsiahnutých v správe Parlamentu. Rád by som poďakoval Európskemu parlamentu za podporu a návrhy na riadne uplatňovanie tejto dôležitej smernice, v ktorej ide najmä o náležitú realizáciu jednej zo štyroch základných slobôd v rámci európskej integrácie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Bod je uzavretý.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Antochi (PSE), písomne.(RO) V plnej miere podporujem správu pani Văleanovej o uplatňovaní smernice 2004/38/ES, keďže nedávne udalosti v niektorých členských štátoch upozornili na nehanebné porušovanie jednej zo štyroch základných slobôd, a síce práva občanov voľne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov.

Neúčinná transpozícia, alebo dokonca žiadna transpozícia tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov má ďalej za následok množstvo zneužití, ktoré sa týkajú administratívnych formalít a reštriktívneho výkladu legislatívnych opatrení o „nepovolenom pobyte“, ktorých výsledkom je nespravodlivé zadržanie a vyhostenie občanov Európy. Uzavretie hraníc však nie je riešením; treba vykonať konkrétne opatrenia na zjednodušenie integrácie občanov do rozmanitých spoločností v Európe.

Pri úspešnej spolupráci členských štátov a Komisie si myslím, že správa, o ktorej hovoríme, bude významným príspevkom k monitorovaniu transpozície nariadení stanovených touto smernicou.

V súčasnosti si každý občan Európy želá žiť v Európskej únii, v ktorej sa rešpektujú základné hodnoty, ako je napríklad voľný pohyb osôb. Nesmieme však zabudnúť, že k dosiahnutiu tohto cieľa musíme prispieť všetci.

 
Posledná úprava: 22. júna 2009Právne oznámenie