Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2264(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0157/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0293

Συζητήσεις
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. Απαλλαγές του προϋπολογισμού 2007, (Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη) (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει κοινή συζήτηση επί των ακόλουθων εκθέσεων:

- A6-0168/2009 του κ. Audy, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)),

- A6-0159/2009 του κ. Liberadzki, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2007 (COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)),

- A6-0184/2009 του κ. Casaca, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα I: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)),

- A6-0151/2009 του κ. Søndergaard, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα IV: Δικαστήριο (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)),

- A6-0152/2009 του κ. Søndergaard, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα V: Ελεγκτικό Συνέδριο (C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)),

- A6-0155/2009 του κ. Søndergaard, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα VI: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)),

- A6-0153/2009 του κ. Søndergaard, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα VII: Επιτροπή των Περιφερειών (C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)),

- A6-0156/2009 του κ. Søndergaard, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα VIII: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)),

- A6-0154/2009 του κ. Søndergaard, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα IX: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)),

- A6-0157/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)),

- A6-0158/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)),

- A6-0160/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)),

- A6-0161/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)),

- A6-0162/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)),

- A6-0163/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)),

- A6-0164/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής GNSS για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)),

- A6-0165/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)),

- A6-0166/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)),

- A6-0167/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)),

- A6-0169/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)),

- A6-0170/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)),

- A6-0171/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)),

- A6-0172/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)),

- A6-0173/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)),

- A6-0174/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)),

- A6-0175/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)),

- A6-0176/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)),

- A6-0177/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)),

- A6-0178/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)),

- A6-0179/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2007 (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)), και

- A6-0148/2009 του κ. Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών της ΕΕ (2008/2207(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κ. Kallas, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα, καταρχήν, να σας ευχαριστήσω, κ. Kallas, μαζί με τους συναδέλφους σας στην Επιτροπή, για την προσοχή που δώσατε στην κοινοβουλευτική εργασία που σχετίζεται με τη διαδικασία απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2007. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και προς τις διοικητικές υπηρεσίες.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπό την ηγεσία του προέδρου του, Vítor Caldeira. Είχε περιορισμένους πόρους στη διάθεση του με τους οποίους έπρεπε να αντιμετωπίσει το μέγεθος του στόχου που έπρεπε να επιτευχθεί.

Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σχετικά με το πλαίσιο αυτής της απαλλαγής. Το 2007 ήταν η πρώτη χρονιά του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 στο οποίο εφαρμόστηκε μια σειρά νέων κανόνων. Το 2007 ήταν επίσης η χρονιά της τελευταίας διαδικασίας απαλλαγής της παρούσας Επιτροπής, η οποία από την έναρξη της εντολής της, είχε υποσχεθεί – όπως θα θυμάστε, Επίτροπε, αυτό έγινε μέσω του προέδρου σας – να επιτύχει μια θετική δήλωση αξιοπιστίας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Εντούτοις, επί 14 χρόνια το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδιδε αρνητική δήλωση σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων για τη συντριπτική πλειονότητα των τομέων διαχείρισης δαπανών, θεωρώντας τους, σε διαφορετικούς βαθμούς, ως παρουσιάζοντες σημαντικά σφάλματα, αν και – και θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό – οι διοικητικές δαπάνες και οι ενοποιημένοι λογαριασμοί είναι αντικείμενο θετικής δήλωσης αξιοπιστίας.

Τέλος, το 2007 ήταν η χρονιά της τελευταίας ψηφοφορίας απαλλαγής πριν από τις ευρωεκλογές. Σε αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο, και πέραν των πολυάριθμων επιφυλάξεων που εμφανίζονται στο σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη διαχείριση των κοινοτικών ταμείων, ο στόχος μου, στην έκθεσή μου, ήταν να προσπαθήσω να αναλύσω τη διαδικασία απαλλαγής και να προσφέρω τη δική μου συμβολή σε αυτή τη δύσκολη πορεία που πρέπει να μας οδηγήσει σε μια θετική δήλωση αξιοπιστίας, γνωρίζοντας, ταυτόχρονα, πλήρως, τα όρια της άσκησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανυπομονώ να δω ποια είναι η στάση της Επιτροπής, των πολιτικών ομάδων και των συναδέλφων μου που πρόκειται να μιλήσουν επί του θέματος.

Με την εργασία επ' αυτού του θέματος να έχει πλέον ολοκληρωθεί, τα αισθήματά μου είναι ανάμεικτα: αφενός, έχω την πεποίθηση ότι τα πράγματα βελτιώνονται, αλλά όχι αρκετά και πολύ αργά, και, αφετέρου, υπάρχει το γεγονός ότι, ταυτόχρονα, δεν είναι δυνατόν να διατηρείται μια κατάσταση όπου το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει εκδώσει θετική δήλωση για 14 χρόνια και όπου το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει επί της απαλλαγής ανεξαρτήτως αυτού του γεγονότος.

Οι Ευρωπαίοι θα καταλήξουν να πιστεύουν ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν επιτελεί δεόντως τον ρόλο του της παρακολούθησης. Γι' αυτό το λόγο προτείνω, δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης, την άνευ καθυστέρησης διοργάνωση διοργανικής διάσκεψης. Σε αυτήν θα συμμετέχουν όλοι όσοι διαδραματίζουν ένα ρόλο στη διαχείριση και την παρακολούθηση των κοινοτικών ταμείων, ενώ η διάσκεψη θα χρησιμοποιηθεί για την έναρξη μιας περιεκτικής συζήτησης που θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξετάσουμε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να επιτύχουμε μια θετική δήλωση αξιοπιστίας το συντομότερο δυνατόν. Ανυπομονώ να ακούσω τους λόγους για τους οποίους ορισμένες πολιτικές ομάδες αντιτίθενται σε αυτή τη συζήτηση.

Πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο των κρατών μελών που διαχειρίζονται κατά προσέγγιση το 80% του προϋπολογισμού της Ένωσης. Το γεγονός είναι ότι είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης που αντιμετωπίζουμε τον μεγαλύτερο αριθμό προβλημάτων. Καθώς μιλώ επ’ αυτού του θέματος, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι πτέρυγα του Συμβουλίου είναι κενή. Οι τρέχουσες πολιτικές δυσχέρειες της Τσεχικής Δημοκρατίας δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν την ασυνεπή πολιτική παρουσία του Συμβουλίου, εκτός εάν ερμηνεύσουμε αυτή την απουσία και αυτή τη σιωπή ως αδιαφορία ή, ακόμα χειρότερα, ως έλλειψη ενδιαφέροντος.

Σε ό,τι αφορά την έκθεση για την επιμερισμένη διαχείριση από τα κράτη μέλη, θα ήθελα να τονίσω το ρόλο όχι μόνο των εθνικών διαχειριστικών δηλώσεων αλλά και των ετήσιων περιλήψεων, που είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε προς μια θετική δήλωση αξιοπιστίας.

Επιπλέον, και δυνάμει του άρθρου 248 της Συνθήκης, προτείνω την επίσπευση της συνεργασίας μεταξύ των ελεγκτικών φορέων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά τους ελέγχους της επιμερισμένης διαχείρισης.

Προτείνω να εξετάσουμε τη δυνατότητα οι εθνικοί ελεγκτικοί φορείς, υπό την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτών, και με τη δέουσα τήρηση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, να εκδίδουν πιστοποιητικά ελέγχου για τη διαχείριση των κοινοτικών ταμείων. Αυτά τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται στις κυβερνήσεις των κρατών μελών προκειμένου να προσκομίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής βάσει μιας κατάλληλης διοργανικής διαδικασίας που θα εφαρμοστεί.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω την έκπληξή μου σχετικά με το ότι οι ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί παρουσιάστηκαν με καθαρό ενεργητικό περίπου 58 δισεκατομμυρίων ευρώ, και προτείνω να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συνταξιοδοτικού ταμείου με σκοπό την εξωτερίκευση των δισεκατομμυρίων 33,5 ευρώ σε υποχρεώσεις προς το προσωπικό.

Για να ολοκληρώσω, αισθάνομαι ότι είναι καιρός να μεταρρυθμίσουμε το σύστημά μας, και πιστεύω ειλικρινά ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να βασιστεί σε εις βάθος και ειλικρινή διάλογο μεταξύ όλων όσοι ασχολούνται με τον προϋπολογισμό.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki, εισηγητής. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, μιλούμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, που αφορά τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Από τη δική μας άποψης, οι εν λόγω χώρες δεν είναι τυπικές περιοχές, δεν είναι συμβατικά κράτη και τα προβλήματά τους δεν είναι τυπικά. Από την άποψη της υλοποίησης του ταμείου, το 2007 διαπιστώσαμε αύξηση των πληρωμών και των υποχρεώσεων, γεγονός που σημαίνει αύξηση της αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι αναμφίβολα θετικό σημείο, και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό.

Το ταμείο αποτελούνταν από δύο τμήματα: το ένα τμήμα διαχειριζόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το άλλο βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το τμήμα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το τμήμα που αποτελεί αντικείμενο αυτής της συζήτησης για την απαλλαγή, ενώ το τμήμα που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ εξαιρείται, επί του παρόντος, της απαλλαγής, και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα αργότερα.

Η συζήτησή μας βασίζεται στη θέση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Συνέδριο δήλωσε σαφώς ότι οι υποκείμενες πράξεις για τα έσοδα και τις υποχρεώσεις για το έτος 2007 είναι, λαμβανόμενες στο σύνολό τους, νόμιμες και κανονικές, αλλά επέστησε την προσοχή στον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη που προκύπτει από τη «δυναμική ερμηνεία» της Επιτροπής, σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο αποκαλύφθηκε σημαντικό επίπεδο σφαλμάτων και διαπιστώθηκε – και εδώ συμφωνούμε – ότι είναι απαραίτητη η ταχεία πρόοδος στον τομέα της εποπτείας και του ελέγχου. Αυτού του είδους οι δυνατότητες υπάρχουν, και σε αυτό συμφωνούμε.

Το δείγμα που ελήφθη για τον έλεγχο περιλάμβανε έξι κράτη και 250 πράξεις. Ένα από τα πολύ σημαντικά πορίσματα ήταν ότι η Επιτροπή συνεχίζει να μην είναι σε θέση να δώσει πλήρη λογιστικά στοιχεία. Χαιρετίζουμε τη δήλωση ότι ένα νέο σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2009. Ελπίζω ότι ο Επίτροπος θα επιβεβαιώσει αυτό το γεγονός.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η διαφορά μεταξύ λόγων και πράξεων όταν συντάσσουμε συμφωνίες. Η σύνταξη και η υπογραφή προκαλούν ιδιαίτερη αμφισημία. Η Επιτροπή πρέπει να το διασαφηνίσει αυτό, διότι οι χώρες ΑΚΕ έχουν επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς αυτό. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα από την δική μας άποψη του Ευρωκοινοβουλίου είναι ότι η αξιολόγηση της κανονικότητας δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μετά το γεγονός, αλλά θα πρέπει να έχει τη μορφή της εποπτείας και του ελέγχου με σκοπό την πρόληψη των παρατυπιών. Η πρόληψη των παρατυπιών βοηθά επίσης στην αξιολόγηση των οφελών που επιτυγχάνουμε από την χορήγηση των κονδυλίων. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα κανονικότητας των λογαριασμών, και απ' αυτή την άποψη θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στην ανάγκη συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων, διότι θα πρέπει να κατανοούν σε μεγάλο βαθμό αυτό το θέμα. Πρόκειται για ζήτημα συνεργασίας με τις αρχές και τις κυβερνήσεις, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών.

Μια πτυχή του θέματος που φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το ζήτημα της εποπτείας των κονδυλίων που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ συνεχίζει να είναι, κατά τη δική μας άποψη, ένας οργανισμός ο οποίος δεν είναι δυνατόν να εποπτεύεται. Επιβεβαιώνουμε με μεγάλη σαφήνεια στην έκθεση ότι η ΕΤΕπ είχε στη διάθεσή της ένα ποσό της τάξης των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά ήταν δημόσια χρήματα – δεν προήλθαν από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Φαίνεται, ως εκ τούτου, ότι η ΕΤΕπ είναι ένας εντελώς αντιδημοκρατικός οργανισμός ο οποίος, παρά ταύτα, έχει δημόσιο χρήμα στη διάθεσή του.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη συνεργασία του στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Łuckiewicz εξ ονόματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από την Επιτροπή Ανάπτυξης, καθώς και από την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, της οποίας αποτελεσματικός επικεφαλής ήταν ο κ. Bösch.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, εισηγητής.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κ. Kallas, κ. Bösch, κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση της ευρύτερης μεταρρύθμισης στην οποία υποβλήθηκε ποτέ το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη δημιουργία κανονισμών για τους βουλευτές και τους βοηθούς τους, τον τερματισμό των απαράδεκτων διακρίσεων στους μισθούς μεταξύ των βουλευτών, τον τερματισμό του αδιαφανούς συστήματος καταβολής των ταξιδιωτικών επιδομάτων μας και τον τερματισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος που δημιουργεί διακρίσεις.

Ως εισηγητής για την απαλλαγή των λογαριασμών του Ευρωκοινοβουλίου, ως επί δεκαετία μέλος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, και ως εκπρόσωπος τύπου της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου, είναι ιδιαίτερα υπερήφανος για αυτά που έχουμε επιτύχει και αισθάνομαι ότι δεν θα ήταν υπερβολικό να ζητήσω από τον κόσμο να καταγράψει αυτές τις αλλαγές, τις οποίες ο ίδιος ζητούσε επίμονα.

Μετά τα όσα είπα παραπάνω, τάσσομαι σήμερα, όπως πάντα, απολύτως υπέρ της πλήρους διαφάνειας στη χρήση των δημοσίων κονδυλίων. Συμφωνώ πλήρως με τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή από αυτή την άποψη. Σήμερα, όπως πάντα, αντιτίθεμαι στη χρήση των δημόσιων κονδυλίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ανάληψη κινδύνου των ιδιωτικών κεφαλαίων. Σήμερα, όπως πάντα, τάσσομαι κατά των εθελούσιων συνταξιοδοτικών ταμείων που αγνοούν τις μισθολογικές διαφορές, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση.

Θεωρώ απαράδεκτες τις απολύτως εσφαλμένες γενικεύσεις, όπως ο ισχυρισμός ότι όλοι οι ευρωβουλευτές δικαιούνται δύο συντάξεις.

Ως συντάκτης αυτής της έκθεσης, θα ήθελα να τονίσω ότι, μετά από δέκα χρόνια θητείας ως ευρωβουλευτής, και έχοντας περάσει μικρότερες περιόδους στο κοινοβούλιο της Πορτογαλίας και στο περιφερειακό κοινοβούλιο των Αζόρων, εγκαταλείπω τώρα το κοινοβουλευτικό αξίωμα χωρίς να δικαιούμαι αυστηρά κάποια σύνταξη, εθνική, περιφερειακή ή ευρωπαϊκή.

Απ' αυτήν την άποψη, πρέπει να πω ότι όσοι πιστεύουν ότι η μη αναγνώριση των δικαιωμάτων των εκπροσώπων τους, που είναι τα ίδια σε όλες τις κοινωνίες, βοηθά στη βελτίωση της Ευρώπης, έχουν απόλυτο άδικο.

Αντιθέτως, είμαι πεπεισμένος ότι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνης οποιουδήποτε στους εκπροσώπους του είναι η ελαχιστοποίηση θέσπισης συγκεκριμένων κανόνων για τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, δεδομένου ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την έγκριση αυτών των κανόνων. Πιστεύω ακόμη και ότι το μόνο ζήτημα επί του οποίου έπρεπε να αποφασίζει το Σώμα είναι η σχετική θέση των ευρωβουλευτών στο ευρωπαϊκό διοικητικό πλαίσιο.

Αν και λυπούμαι για την έλλειψη σαφήνειας που υπήρχε κατά το παρελθόν μεταξύ του δημόσιου καθήκοντος και του ιδιωτικού συμφέροντος στο συνταξιοδοτικό σύστημα, θα εκτιμούσα εάν υπήρχε κάποια αναγνώριση του έργου που πραγματοποίησαν όλοι όσοι, ιδίως στην Επιτροπή μας Ελέγχου των Προϋπολογισμών, κατέβαλαν ακαταπόνητα προσπάθειες υπέρ της σταθερότητας και της διαφάνειας στους ευρωπαϊκούς λογαριασμούς.

Εδώ, σε αυτό το Σώμα, θα ήθελα να εκφράσω από καρδιάς την ευγνωμοσύνη μου προς όλους, καθώς και την επιθυμία μου το έργο που πραγματοποίησε η επιτροπή μας μέχρι σήμερα να συνεχιστεί κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, με τον ίδιο δυναμισμό και προσήλωση που έχει επιδειχθεί μέχρι τώρα, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια πιο αυστηρή και πιο δίκαιη Ευρώπη που προσφέρει μεγαλύτερη αλληλεγγύη.

Το Κοινοβούλιο που πρόκειται να εκλεγεί τον Ιούνιο θα λειτουργεί υπό πολύ πιο διαφανείς και δίκαιους κανόνες, και αυτό αποτελεί αιτία χαράς για όλους μας εδώ σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ο επόμενος ομιλητής θα είναι ο κ. Fjellner. Ο εισηγητής, κ. Søndergaard, θα είναι μαζί μας αργότερα λόγω καθυστέρησης της πτήσης του, οπότε θα τον καλέσω να μιλήσει αργότερα.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, εισηγητής.(SV) Κύριε Πρόεδρε, έχω εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι τουλάχιστον εσείς επιχειρήσατε να παραθέσετε όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Ο αριθμός τους είναι, φυσικά, πολύ μεγάλος. Θα ισχυριζόμουν ότι η απαλλαγή έχει καταστεί ακόμη σημαντικότερη για τους οργανισμούς της ΕΕ, ακριβώς διότι έχει αυξηθεί ο αριθμός τους. Έχει αυξηθεί επίσης ο προϋπολογισμός και ο αριθμός των μελών του προσωπικού τους.

Ο αριθμός των οργανισμών έχει αυξηθεί από 11 το 1995 σε συνολικά 27 σήμερα. Το 2007, ο προϋπολογισμός για όλους τους οργανισμούς ανερχόταν σε 1.243.500.000 ευρώ. Το 1995, ο μέσος προϋπολογισμός για έναν οργανισμό ήταν 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα υπερβαίνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο δραματικά έχει αυξηθεί ο αριθμός των μελών του προσωπικού. Το 1995, σε κάθε οργανισμό εργάζονταν 38 άνθρωποι κατά μέσο όρο. Σήμερα, αυτός ο ρυθμός είναι 155. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η αύξηση είναι η ίδια αξιοσημείωτη και αποτελεί ένα γεγονός πάνω στο οποίο πρέπει να σκεφτούμε∙ να σκεφτούμε, δηλαδή, εάν πρόκειται για κατάλληλο μέσο και εάν είναι λογική αυτού του τύπου η αύξηση. Η αύξηση αυτή μας δημιουργεί επίσης υψηλότερες απαιτήσεις όταν συζητούμε περί απαλλαγής, γεγονός που απαιτεί από μας να δαπανήσουμε περισσότερο χρόνο και ενέργεια επ’ αυτού.

Ως εκ τούτου, επιλέξαμε να ασχοληθούμε σε χωριστές εκθέσεις με 21 από αυτούς τους οργανισμούς για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι, καθώς και να συντάξουμε μια οριζόντια έκθεση που ασχολείται με τα κοινά στην πλειονότητα των οργανισμών προβλήματα.

Είμαι ικανοποιημένος που μπορώ να πω ότι η πλειονότητα των οργανισμών έχει λάβει σαφείς δηλώσεις αξιοπιστίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ τούτου, η διαχείρισή τους ήταν χρηστή. Ταυτόχρονα, πολλοί από αυτούς – στην πραγματικότητα, σχεδόν όλοι τους – συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα πλεονασμάτων και προβλήματα όσον αφορά τη συμμόρφωση με το δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων χρόνο με το χρόνο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ήτοι, το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε την ίδια κριτική για ορισμένα θέματα χρόνο με το χρόνο και τίποτε δεν αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο σχετικά με τον τρόπο που θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε στους εν λόγω οργανισμούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τον τρόπο που θα τους διαχειριστούμε. Ως εκ τούτου, στην οριζόντια έκθεση προτείνω, μεταξύ άλλων, να προβούμε σε καθορισμένες μειώσεις όταν οι οργανισμοί δεν χρησιμοποιούν επάρκειας ποσοστό ενός προϋπολογισμού ή όταν δεν είναι σε θέση να πληρώσουν όλες τις θέσεις. Προτείνεται επίσης να δημιουργήσουμε μια κοινή υπηρεσία στήριξης που θα βοηθά τους μικρούς οργανισμούς με επαχθή διοικητικά καθήκοντα. Πιστεύω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Αυτή τη χρονιά, επιλέξαμε να εξετάσουμε ειδικά τέσσερις οργανισμούς που έλαβαν κακές δηλώσεις αξιοπιστίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτοί ήταν η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή GNSS – GNSS ο οργανισμός στον οποίο συνήθως αναφερόμαστε ως Galileo – ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων και το Frontex. Είμαι ικανοποιημένος που μπορώ να πω ότι κατέστη εφικτή η χορήγηση απαλλαγής στους τρεις οργανισμούς, στο Galileo, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων και στο Frontex, αφού εξετάσαμε όλα τα στοιχεία που μας παρείχαν.

Δυστυχώς, η Cepol, ήτοι, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, έχει υποβάλει πολλά στοιχεία, αλλά λείπουν ακόμη πολλά σε σχέση με το σύνολο όσων έπρεπε να έχουν υποβληθεί. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε ακόμη να της χορηγήσουμε απαλλαγή. Το πρόβλημα που παραμένει είναι το ζήτημα της ιδιωτικής χρήσης των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων, όπως η ιδιωτική χρήση για την πληρωμή επίπλων, κλήσεων ιδιωτικών κινητών τηλεφώνων και ιδιωτικών ταξιδιών. Έχουμε ζητήσει στοιχεία επ’ αυτών, αλλά δεν τα έχουμε λάβει ακόμη όλα. Η επιτροπή και, συνεπώς, εγώ προτείνουμε την αναβολή της απαλλαγής μέχρις ότου η Cepol παράσχει πλήρη δήλωση από αυτήν την άποψη. Υπάρχει, φυσικά, και ένας εν εξελίξει έλεγχος για απάτη στην Olaf όσον αφορά αυτό τον οργανισμό. Αυτό είναι σοβαρό, πρέπει να δείξουμε ότι το παίρνουμε στα σοβαρά και πρέπει να πάμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναβάλλουμε τη χορήγηση απαλλαγής. Δεν είναι κάτι που το κάνω ευχάριστα, αλλά θεωρώ ότι είναι η μόνη υπεύθυνη επιλογή. Πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία επί τάπητος πριν μπορέσουμε να χορηγήσουμε απαλλαγή.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η πέμπτη φορά που βρίσκομαι ενώπιόν σας καθώς ετοιμάζεστε να ψηφίσετε επί ενός ψηφίσματος της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή. Και πρέπει να παραδεχτώ, για πέμπτη φορά, ότι – παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού – συνεχίζουμε να μην έχουμε θετική δήλωση αξιοπιστίας.

Στο σχέδιο ψηφίσματος που έχετε μπροστά σας (παράγραφος 58), ο εισηγητής …

(FR) «καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση [sans délai] τις προτάσεις της για την επίτευξη του στόχου της θετικής δήλωσης αξιοπιστίας».

Οπότε θα το κάνω, «sans délai».

Θα αναφέρω τους τρεις λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη μου, δεν επιτύχαμε θετική δήλωση αξιοπιστίας, αν και αυτός ήταν ο στόχος που τέθηκε κατά την έναρξη της τρέχουσας εντολής της Επιτροπής.

Ίσως στην αρχή βασιστήκαμε υπερβολικά πολύ στην υπόθεση ότι τα κράτη μέλη συμμερίζονται τις ανησυχίες μας για τις αρνητικές δημόσιες και πολιτικές επιπτώσεις της αρνητικής δήλωσης αξιοπιστίας όταν, στην πραγματικότητα, το κάλεσμά μας για δράση κατέστη αποτελεσματικό μόνον όταν στηρίχθηκε από την πολιτική «προειδοποίηση, επίλυση ή αναστολή πληρωμών». Υπήρχε, λοιπόν, υπερβολικό καρότο και πολύ λίγο μαστίγιο αρχικά.

Επίσης, μάλλον επιδιώξαμε περισσότερο την εξέλιξη παρά την επανάσταση. Παραμερίσαμε πιο ριζοσπαστικές λύσεις, για παράδειγμα σε σχέση με την απλοποίηση, στο πλαίσιο της πρωτοπόρου απόπειράς μας να επιτύχουμε τη δήλωση αξιοπιστίας.

Προφανώς, πέντε χρόνια δεν ήταν αρκετά για το σχέδιο δράσης μας. Μόλις Τώρα αρχίζουν να φαίνονται οι επιπτώσεις από ορισμένα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης μας. Η επόμενη Επιτροπή θα δρέψει τα οφέλη, τα οποία δεν θα ήταν εφικτά χωρίς το σχέδιο δράσης.

Αλλά το ερώτημά σας είναι «πώς και πότε μπορείτε να εγγυηθείτε θετική δήλωση αξιοπιστίας;». Πρώτον, θα πρέπει να υπενθυμίσω στους αξιότιμους βουλευτές τι είναι η αποκαλούμενη «αρνητική δήλωση αξιοπιστίας».

Στο άρθρο 248 της Συνθήκης ανατίθεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο το καθήκον να παρέχει μια Δήλωση Αξιοπιστίας η οποία «βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων». Είχε ενσωματωθεί στη Συνθήκη του Μάαστριχτ την τελευταία στιγμή χωρίς καμία συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις. Αυτό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα έκτοτε.

Η αποκαλούμενη αρνητική δήλωση αξιοπιστίας αποτελεί μέρος της γνώμης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αναφέρει ότι κάποιοι τομείς δαπανών συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντικά σφάλματα, αν και σε διαφορετικά επίπεδα. Το Συνέδριο δηλώνει επίσης ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί μας είναι αξιόπιστοι και παραθέτει πολλά θετικά και επαρκή σχόλια σχετικά με τη δημοσιονομική μας διαχείριση. Ως τέτοια, η δήλωση αξιοπιστίας δεν ακούγεται καθόλου ως κάτι το ιδιαίτερο, σε σύγκριση με το συνήθη τρόπο διατύπωσης των ελεγκτικών γνωμοδοτήσεων.

Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη και συχνά σκόπιμη παρερμηνεία αυτής της πρότασης. Ως εκ τούτου, πρέπει να ομολογήσω ότι εξεπλάγην από το πόσο δύσκολο είναι να πείσει κανείς τους εκλεγμένους πολιτικούς και την κοινή γνώμη ότι η διαχείριση του προϋπολογισμού στην ΕΕ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι φαίνεται σε αυτήν την πρόταση. Πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε κάτι για να σταματήσει η διάδοση αυτής της πολιτικής αξιολόγησης σχετικά με τη χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων.

Για την επίτευξη επειγόντων, πιο εγγυημένων αποτελεσμάτων, θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τρεις επιλογές:

Επιλογή πρώτη: αλλαγή της Συνθήκης. Λόγω του τρόπου με τον οποίον είναι διατυπωμένη η Συνθήκη, υπονομεύονται οι εύλογες δημόσιες προσδοκίες για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση – αυτόματα και σχεδόν αναπόφευκτα – κάθε χρόνο αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Στη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, προσπάθησα να διαπιστώσω εάν μπορούσε κανείς να διορθώσει το άρθρο 248 της Συνθήκης. Μαζί με το Συνέδριο, αναζητήσαμε ένα πιο ρεαλιστικό καθήκον για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο θα κάλυπτε ίσως τον προϋπολογισμό για έναν κύκλο τριών ετών, αντί ετησίως, και βάσει του οποίου το Συνέδριο θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα περισσότερα συστήματα ελέγχου της Επιτροπής είναι πολυετή, διασφαλίζοντας τη διόρθωση των σφαλμάτων με την πάροδο του χρόνου. Ήρθαμε σε επαφή με αρκετές εθνικές αντιπροσωπείες: όλοι συμφώνησαν∙ κανείς δεν έδρασε.

Επιλογή δεύτερη: έρχομαι τώρα στη δεύτερη επιλογή και την πλέον ριζοσπαστική σύντομη διαδρομή για την επίτευξη θετικής δήλωσης αξιοπιστίας. Βάσει της παρούσας συνθήκης, θα πρέπει ίσως να σταματήσουμε να χορηγούμε κεφάλαια σε προγράμματα διαχείρισης που είναι τόσο πολύπλοκα ώστε να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στα ισχύοντα χαμηλά όρια σφάλματος.

Εάν δεν μπορούμε να χειριστούμε συλλογικά την τρέχουσα πολυπλοκότητα, τότε πρέπει να την απλοποιήσουμε. Η «απλοποίηση» είναι μια ωραία λέξη που αρέσει σε όλους. Υπάρχουν εκατομμύρια πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν. Πως θα μπορούσαν ποτέ 480 ελεγκτές, με έδρα το Λουξεμβούργο, όσο ικανοί και να είναι, σε 27 κράτη μέλη με 23 επίσημες γλώσσες, να έχουν τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση δήλωσης κάθε χρόνο σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκείμενων πράξεων σε όλους τους τομείς δαπανών;

Εάν επιθυμείτε η απλοποίηση να έχει σύντομα και ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την επιμερισμένη διαχείριση σε ορισμένους τομείς. Αυτό σημαίνει μείωση του αριθμού των πράξεων από εκατομμύρια σε μερικές χιλιάδες.

Αν εξετάσουμε το παράδειγμα των Διαρθρωτικών Ταμείων, αυτό θα σήμαινε σαφώς τον προσδιορισμό των ευθυνών που επί του παρόντος επιμερίζονται. Για να επιτευχθεί αυτό, τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να διοχετευτούν στη στήριξη του προϋπολογισμού στις φτωχότερες περιφέρειες. Μια επιλέξιμη περιφέρεια ή κράτος μέλος θα ελάμβανε κοινοτικά κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία θα προορίζονταν να δαπανηθούν μέσω των εθνικών συστημάτων, στο πλαίσιο της αποκλειστικής λογοδοσίας του υπουργείου οικονομικών, και ελεγχόμενα από τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

Ένα κράτος μέλος θα λαμβάνει μια ετήσια δόση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, και θα λογοδοτεί στους πολίτες του και σε άλλα κράτη μέλη βάσει των αποτελεσμάτων. Οι κανόνες επιλεξιμότητας, οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και οι ρυθμοί απορρόφησης δεν θα είναι πλέον ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Βάσει αυτού του ριζοσπαστικού σεναρίου, θα απορρίπταμε τα εκατομμύρια των σχεδίων που είναι υπερβολικά μικρά και πολύπλοκα ώστε να εποπτεύονται από τις Βρυξέλλες σε απόσταση ασφαλείας. Τέλος στα μικρά, δημιουργικά σχέδια που καταλήγουν να διακωμωδούνται στον ευρωσκεπτικιστικό τύπο!

Επιλογή τρίτη: Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη Συνθήκη ή την ερμηνεία της, θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε τι σημαίνει ένας συγκεκριμένος τύπος πράξης να είναι «ΕΝΤΑΞΕΙ». Θα μπορούσαμε να ορίσουμε ρεαλιστικά όρια χαμηλού κόστους για το τι είναι «νόμιμο και τακτικό».

Αυτή είναι η συζήτηση για το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Προς το παρόν, το Συνέδριο εφαρμόζει ένα ομοιόμορφο όριο σημαντικότητας 2%. Το ίδιο το Συνέδριο έχει ζητήσει καλύτερη ανάλυση κινδύνου και πολιτική συμφωνία σχετικά με το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου σε διάφορους τομείς του προϋπολογισμού.

Για να δώσουμε μια ώθηση σε αυτή τη συζήτηση, έχετε τώρα μια ανακοίνωση επί τάπητος από την Επιτροπή. Ο εισηγητής σας προτείνει να χαιρετιστεί η εν λόγω ανακοίνωση ως μια «στερεή μεθοδολογική βάση» και κάνει έκκληση για περαιτέρω ανάλυση, συλλογή δεδομένων, διάλογο και συγκεκριμένες προτάσεις. Θα ήμουν ευγνώμων για αυτή τη στήριξη και προτείνω να προχωρήσουμε μπροστά το συντομότερο δυνατό. Επίσης, φαίνεται ότι και το Συμβούλιο είναι έτοιμο να συμμετάσχει.

Βάσει της συνολικής πολιτικής σας στήριξης, η Επιτροπή θα ήθελε να προχωρήσει με προτάσεις προκειμένου να οριστούν συγκεκριμένα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου, γραμμή προς γραμμή του προϋπολογισμού. Για κάθε μελλοντική πρόταση δαπανών, θα σας ζητείται να «αποδεχτείτε» ένα προσεκτικά υπολογισμένο επίπεδο κινδύνου, ούτως ώστε το Συνέδριο – ελπίζουμε – να προσαρμόσει το όριό του σημαντικότητας επ’ αυτής της βάσης.

Πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Εάν περιμένουμε αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό, ή τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013, αυτό δεν θα αντικατοπτρίζεται στη διαδικασία απαλλαγής για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεστε σήμερα να ψηφίσετε για το εάν θα χορηγήσετε απαλλαγή για το 2007, έτος για το οποίο οι ελεγκτές λένε τώρα, όσον αφορά όλους τους τομείς του προϋπολογισμού, εκτός των Διαρθρωτικών Ταμείων, ότι οι πληρωμές, σε ποσοστό 95% ή περισσότερο, δεν παρουσιάζουν σοβαρά δημοσιονομικά σφάλματα.

Πρόκειται για την καλύτερη δήλωση αξιοπιστίας που έχουμε λάβει ποτέ, γεγονός που αποτελεί βελτίωση σε σχέση με την περασμένη χρονιά, δεδομένου ότι πρόκειται για χρονιά με υψηλότερα επίπεδα πληρωμών, με αυξημένο αριθμό κρατών μελών, την ΕΕ των 27. Η δημοσιονομική διαχείριση μας βελτιώνεται σταθερά και είναι οπωσδήποτε αρκετά καλή ώστε να αξίζει απαλλαγής. Δεν μπορεί, εν τούτοις, να θεωρηθεί τέλεια.

Η ΕΕ δημιουργήθηκε για να φέρει την ειρήνη και την ευημερία. Τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Προφανώς, εξετάζοντας τη θεσμική μορφή της ΕΕ, είναι πιθανό κατά τη δημιουργία της να μην ήταν παρών κανείς ελεγκτής, με αποτέλεσμα να μην είναι τέλεια. Αλλά η τελειότητα των ελέγχων είναι σπάνιο φαινόμενο οπουδήποτε στον κόσμο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και παρακαλώ να ψηφίσετε υπέρ της απαλλαγής. Η Επιτροπή δεν θα επιδείξει καμία αυταρέσκεια.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού χαιρετίζει το γεγονός ότι τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για τα σχέδια TEN-T συνεχίζουν να είναι υψηλά, φθάνοντας σχεδόν στο 100%, και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς ώστε να καλυφθεί αυτή τη κοινοτική υποχρέωση.

Η επιτροπή ανησυχεί για το χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την ασφάλεια των μεταφορών και για την Εποπτική Αρχή Galileo, καθώς και για τις πιστώσεις ανάληψης πληρωμών για την εσωτερική αγορά και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων μεταφορών, και για τα δικαιώματα των επιβατών.

Διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το μέγιστο ποσοστό οικονομικής ενίσχυσης για διασυνοριακά σχέδια έχει αυξηθεί στο 30% και το ελάχιστο όριο χρηματοδότησης στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των σχεδίων έχει βελτιωθεί σε συνδυασμό με τη σχετική παρακολούθηση, αλλά, ταυτόχρονα, η επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η δομή για την περιγραφή των εργασιών δεν έχει εναρμονιστεί, ενώ η τεχνική και δημοσιονομική παρακολούθηση δεν έχει τυποποιηθεί.

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.(SV) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική απασχόλησης περιλαμβάνεται στην πολιτική συνοχής. Συνεχίζει να υπάρχει ένας αριθμός ατελειών και μειονεκτημάτων σε αυτόν τον τομέα καθώς και κάποια πράγματα για τα οποία έχουν επιφυλάξεις. Το 27% περίπου της πολιτικής συνοχής εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, στην πλειονότητά τους προέρχονται από την περίοδο μεταξύ 2000 και 2006. Είναι ικανοποιητικό να διαπιστώνει κανείς ότι στη διάρκεια αυτής περιόδου χρησιμοποιήθηκε το 100% των πιστώσεων ανάληψης πληρωμών.

Αυτό που είναι ενίοτε προβληματικό, είναι η έλλειψη αποδείξεων για τα έμμεσα κόστη και τα κόστη προσωπικού, καθώς και η υπερεκτίμηση αυτών των κοστών. Ως εκ τούτου, έχουμε εκφράσει τη στήριξή μας για έναν πιο τυποποιημένο τρόπο υπόδειξης αυτών, σε συνδυασμό με καλύτερους ελέγχους σε επίπεδο κρατών μελών, τους οποίους θα έχουμε την επόμενη περίοδο και οι οποίοι ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.(HU) Μετά το 2006, είχα την τιμή να συντάξω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των πέντε ευρωπαϊκών οργανισμών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία μας για το έτος 2007.

Έχω την αίσθηση ότι το γενικό επίπεδο της εκτέλεσης των γραμμών του προϋπολογισμού σε αυτόν τον τομέα, το οποίο είναι 94,6%, είναι γενικά ικανοποιητικό. Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα LIFE+ ήταν εξαιρετικό, στο 98,87%. Άλλοι εξαιρετικοί οργανισμοί ήταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο οποίος επέτυχε ποσοστό 100% από την άποψη πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Εντούτοις, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης από την άποψη της διαχείρισης του προϋπολογισμού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Στην περίπτωση του τελευταίου, το 2007 ήταν, στην πραγματικότητα, η πρώτη χρονιά λειτουργίας του. Ως συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, προτείνω να δοθεί απαλλαγή στους οργανισμούς της Επιτροπής για το 2007 στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει αναλύσει διεξοδικά τα αποτελέσματα της εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην εξαιρετικά διεισδυτική εργασία που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Η σύγκριση αυτών των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα που ήταν το αντικείμενο της προηγούμενης απαλλαγής αποκαλύπτει ότι έχει σημειωθεί βασική πρόοδος στο έργο της επιτροπής από την άποψη του επιπέδου της εποπτείας. Εντούτοις, γνωρίζουμε ότι τα πρώτα ορατά αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης θα κάνουν την εμφάνισή τους μόνο τα επόμενα λίγα χρόνια.

Για την επιτροπή μας είναι σημαντικό τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην παρεμποδίζουν την κατανόηση της σημασίας της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ και να μην υπονομεύουν τους στόχους αυτής της πολιτικής. Θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα σφάλματα που επισημαίνονται στην έκθεση δεν πρέπει να παρερμηνευτούν ως παρατυπίες ή πιθανώς ακόμη ως καταχρήσεις. Γενικά πιστεύουμε ότι έχει σημειωθεί ορατή πρόοδος και πρόκειται να στηρίξουμε τη χορήγηση απαλλαγής της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.(BG) Η έκθεση σχετικά με την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2007 δείχνει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αν και συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη να εναρμονίσουμε ορθά τις δράσεις και τους μηχανισμούς ελέγχου προκειμένου να επιτύχουμε αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, να μειώσουμε τον αριθμό και τη σοβαρότητα των παραβάσεων και να παρέχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και αποφασιστικότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό για τα φύλα.

Δεν πρέπει να αγνοηθεί η ευθύνη της Επιτροπής να συνεργασθεί με τα κράτη μέλη και τα όργανα. Η συνεργασία και η επικοινωνία είναι σημαντικά εργαλεία και συχνά διαπιστώνουμε τα αποτελέσματα των παραλείψεων απ' αυτήν την άποψη. Χωρίς να παραβλέπουμε ορισμένες από τις παραβάσεις στα νεότερα κράτη μέλη, τη Βουλγαρία και Ρουμανία, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών.

Και στις δύο αυτές χώρες εφαρμόζεται ειδικός μηχανισμός συνεργασίας, ο οποίος δεν πρέπει να καταστεί πολύπλοκος. Ορισμένα από τα κείμενα στην έκθεση είναι απαράδεκτα, ειδικότερα οι προτάσεις για ένα μηχανισμό για τη σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καθώς και ειδικών εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων. Συνιστώ την απόρριψη αυτών των κειμένων. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στις χώρες να επικεντρωθούν στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουμε προκύψει.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα ήθελα να πω ότι δεν έχουμε ακούσει τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ή της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, διότι οι εισηγητές δεν προσήλθαν στη συζήτηση εγκαίρως, και, ως εκ τούτου, έχει γίνει αλλαγή στη σειρά των ομιλητών. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Τώρα θα μιλήσει ο κ. Ferber εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών – ενάμιση λεπτό.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι, στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, έχουμε πραγματοποιήσει από κοινού κάποια πρόοδο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία απαλλαγής για τα ευρωπαϊκά όργανα. Εντούτοις, λυπούμαι για την μεγάλη καθυστέρηση, διότι, καταρχήν, ολοκληρώσαμε μόλις τώρα κάτι που είχε περιγραφεί την εποχή της παραίτησης της Επιτροπής το 1999 – με άλλα λόγια πριν από 10 χρόνια. Αυτό δείχνει ότι πρέπει σίγουρα να βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας και τις μεθόδους εργασίας μας, και να εξασφαλίσουμε την ταχεία εμφάνιση της απαραίτητης διαφάνειας όταν πρόκειται για πολίτες που ανακαλύπτουν για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται οι φόροι που πληρώνουν.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Casaca, με τον οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωκοινοβουλίου για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Λυπούμαι ιδιαίτερα που ένας συνάδελφος βουλευτής, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά σχόλια στον τύπο σχετικά με διάφορα θέματα που σχετίζονται με το Ευρωκοινοβούλιο, δεν συμμετέχει σήμερα στις συζητήσεις, ούτε στις ψηφοφορίες στην επιτροπή, ούτε στη συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια. Αυτό είναι κάτι που θέλω να καταστήσω ιδιαίτερα σαφές αυτό το σημείο, ούτως ώστε να καταγραφεί στην ιστορία!

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει μια σειρά προβλημάτων εδώ, και είναι οι βουλευτές που βρίσκονται τώρα εδώ που διασφαλίζουν τα τελευταία πέντε χρόνια την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων σε διαφορετικούς τομείς προς όφελος των βουλευτών. Γι' αυτό το λόγο, θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς όλους. Πράξαμε ό,τι έπρεπε να πράξουμε και δεν δημοσιεύσαμε ευρέως όλες τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης χωρίς στη συνέχεια να συμμετέχουμε. Σας ευχαριστώ για τη θετική συνεργασία σας.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μποτόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(EL) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με αυτό που διατυπώνω πάντοτε όταν συζητάμε θέματα προϋπολογισμού και ελέγχου του προϋπολογισμού, ότι δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε όχι με μια τεχνική αλλά με μια βαθιά πολιτική διαδικασία.

Έχει μεγάλη σημασία η εικόνα που δίνει το Κοινοβούλιό μας, αλλά και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους πολίτες. Πόσο δηλαδή, και με τί τρόπο χρησιμοποιούμε τα λεφτά του ευρωπαίου πολίτη και τί εικόνα δίνουμε για τη διαφάνεια αυτής της διαχείρισης στον ευρωπαίο πολίτη. Άρα, είναι μια πολιτική διαδικασία και έχει πολύ σημασία να εξετάσουμε τις γενικές γραμμές, την εντύπωση που κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν συγκεκριμένες χώρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε για όλες τις χώρες.

Αυτή η παρατήρηση με ωθεί να αναφέρω ότι και οι εκθέσεις μας έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ένα παράδειγμα που αναφέρθηκε είναι το παράδειγμα της βελτίωσης που, επιτέλους, κάναμε στον χώρο του καθεστώτος των βουλευτών και των βοηθών των βουλευτών, μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας και στο σημείο θέλω και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετίσω την προσπάθεια του συνάδελφου του κ. Casaca. Έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα σήμερα και αυτό δείχνει ότι οι εκθέσεις μας έχουν σημασία και αποτέλεσμα και πρέπει να τις προσέξουμε.

Θα ήθελα να προσθέσω δύο λόγια για τα αποτελέσματα της φετινής μας προσπάθειας. Θα πω αυτό που είπε και ο εισηγητής κ. Audy, ότι σημειώσαμε βεβαίως πρόοδο αλλά ότι αυτή δεν είναι ακόμη αρκετή. Το μεγάλο ζήτημα είναι το πρόβλημα του πεδίου της συνοχής, αλλά εδώ θέλω να πω ότι εμείς οι σοσιαλιστές ζητούμε βελτίωση, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, απλοποίηση όπως είπε και ο Επίτροπος, και εδώ νομίζω κ. Επίτροπε πρέπει από την ‘evolution’ να περάσουμε στη ‘revolution’ στο πεδίο της απλοποίησης, αλλά όλα αυτά όχι για να καταργήσουμε την συνοχή η οποία είναι μια βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για να την κάνουμε καλύτερη και αποτελεσματικότερη.

Και τέλος, ένα σημαντικό θέμα που τίθεται επίσης στην έκθεση είναι το θέμα της δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει τις κρίσεις. Πρέπει ν' αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις μόνοι μας και να μην παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα σε άλλα ενδιάμεσα Σώματα.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (NL) Θα ήθελα, πρώτα απ’ όλα, να ευχαριστήσω τους εισηγητές, και τον κ. Audy, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, έδωσε μια εξαιρετική ομιλία. Είμαι επίσης υπόχρεος στον Επίτροπο και στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ακούνε πάντοτε το Κοινοβούλιο, κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα. Υπήρξαν κάποιες διαμάχες εδώ κι εκεί, αλλά και πού δε συμβαίνει αυτό;

Κατά τη γνώμη μου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογηθεί βάσει των όσων είπε κατά την έναρξη της περιόδου και βάσει του παρόντος αποτελέσματος. Λοιπόν, όπως έχει ήδη πει ο Επίτροπος, η Επιτροπή δεν έχει επιτύχει – ούτε κατά διάνοια – αυτό που είχε θέσει ως στόχο, ήτοι μια θετική δήλωση αξιοπιστίας, δεν πλησίασε καν κοντά στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα, γεγονός που αποτελεί πρόβλημα, αλλά και ο Επίτροπος έκανε μια σειρά προτάσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Είναι λυπηρό ότι αυτές οι προτάσεις ήρθαν στο τέλος της περιόδου. Ίσως η επίτευξη του στόχου να ήταν εφικτή – δεν γνωρίζω – αν είχαμε τη δυνατότητα να συζητούμε αυτά τα τρία χρόνια της θητείας του, διότι υποβλήθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις.

Από ό,τι καταλαβαίνω – και ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης σε αυτό – αυτό που συνεχίζει να είναι ουσιαστικής σημασίας είναι η κοινή διαχείριση. Μπορούμε να αφήσουμε αυτό το εγχείρημα στα κράτη μέλη ή όχι, και πώς μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα τα κράτη μέλη; Δηλώσαμε στη διοργανική συμφωνία ότι θέλουμε δηλώσεις σε ένα ορισμένο πολιτικό επίπεδο, κάτι που μεταφράστηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες και κανονισμούς. Το μεγάλο ερώτημα ήταν πάντα, για μένα, εάν αυτό αρκεί ή όχι. Δεν έχω αρκετές γνώσεις επ’ αυτού αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την εκτεταμένη έκθεση που έστειλε, αν και, κατά τη γνώμη μου, είναι κατά τόπους ασαφής. Πού είναι τα καρότα για όσα κράτη μέλη έχουν παρουσιάσει αποτελέσματα, και τα μαστίγια για όσα κράτη μέλη δεν έχουν παρουσιάσει αποτελέσματα; Αυτό δεν είναι πλήρως σαφές για μένα, και είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί στην πολιτική.

Πιστεύω ότι η συζήτηση για τη θετική δήλωση αξιοπιστίας πρέπει να συνεχιστεί χωρίς χαλάρωση. Είναι πολύ επιζήμιο από την άποψη της κοινής γνώμης, εάν η κατάσταση της αρνητικής δήλωσης αξιοπιστίας συνεχίζεται χρόνο το χρόνο.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.(DA) Κύριε Πρόεδρε, η εξέταση των λογαριασμών για το 2007 δείχνει ότι αυτό το έτος, ακόμη μια φορά, απλώς δεν είμαστε απολύτως σε θέση να διαχειριστούμε τους μεγάλους πόρους που παρέχουν στην ΕΕ τα κράτη μέλη. Οι εξαιρετικές εκθέσεις της επιτροπής αποκαλύπτουν με σαφήνεια τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν. Επιτρέψτε μου ν αναφέρω κάποια σημεία από μία από αυτές τις εκθέσεις. Σε ό,τι αφορά τη συνοχή, η επιτροπή δηλώνει ότι διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία την εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τουλάχιστον 11% του συνολικού ποσού που επιστράφηκε σε σχέση με τα σχέδια διαρθρωτικής πολιτικής δεν θα έπρεπε να έχει επιστραφεί.

Αναγνωρίζω το γεγονός ότι το σύνολο του τεράστιου δικτύου νομοθεσίας και διοικητικών φορέων της ΕΕ, σε συνδυασμό με την κακή διοίκηση και την απροκάλυπτη διαφθορά σε ορισμένα κράτη μέλη, καθιστούν δύσκολη την υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση, αλλά αυτό είναι, και θα παραμείνει, απαράδεκτο. υπάρχει μία μόνο λύση και αυτή είναι η διακοπή των πληρωμών των μεγάλων χρηματικών ποσών στην ΕΕ, τερματίζοντας, κατά αυτό τον τρόπο, το σύνολο του τσίρκου αναδιανομής της ΕΕ.

Η μικρή μου χώρα, η Δανία, θα καταβάλει φέτος στην ΕΕ σχεδόν 20 δισεκατομμύρια δανικές κορόνες. Ποτέ δεν θα σκεφτόμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για τους σκοπούς για τους οποίους τα προορίζει η ΕΕ. Ακόμη και η αποστολή των χρημάτων των κρατών μελών για αναδιανομή μέσω των Βρυξελλών σημαίνει μείωση της καθαρής αξίας αυτών των χρημάτων και συμβάλλει στην αύξηση της παράνομης χρήσης των χρημάτων των πολιτών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτούν τους εαυτούς τους και όχι να φορολογούν τους γείτονές τους.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, κ. Bösch, για την εξαιρετική διαχείριση εκ μέρους του της εργασίας της εν λόγω επιτροπής, τον εισηγητή, τους συναδέλφους μου, τη γραμματεία της επιτροπής και όσους συμμετείχαν για την εξαιρετική προσήλωσή τους και την ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία τους.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (NL) Αυτή τη φορά, θα περιοριστώ στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου για την έκθεση του κ. Casaca, ιδίως για το κεφάλαιο σχετικά με το εθελούσιο συνταξιοδοτικό ταμείο, όπου εγκρίναμε περίπου 10 παραγράφους. Μια σειρά αυτών των παραγράφων ήταν αρχικά τροπολογίες τις οποίες είχα καταθέσει ο ίδιος και οι οποίες ήταν, κατά τη γνώμη μου, απαραίτητες σε αυτό το σημείο.

Αυτό που συμβαίνει τώρα στο εν λόγω εθελούσιο συνταξιοδοτικό ταμείο καταδικάστηκε από τους ευρωσκεπτικιστές. Δικαίως, διότι είναι ντροπή! Αυτό που συμβαίνει είναι αντιδεοντολογικό και πρέπει να δράσουμε εναντίον του. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι, σε καιρούς όπως αυτοί, οι ευρωβουλευτές φροντίζουν πρώτα για το δικό τους εισόδημα και μετά για το εισόδημα των πολιτών. Μαζί με τον κ. Ferber, θα ήθελα να πω στους ευρωσκεπτικιστές που κάθονται εκεί ότι δεν έχουν, καθοιονδήποτε τρόπο, προσπαθήσει να κάνουν μια εποικοδομητική συμβολή για τη διόρθωση των ελλείψεων στη διάρκεια αυτής της περιόδου συνόδου.

Θα ήθελα ειδικά να ζητήσω από τους συναδέλφους μου να στηρίξουν την παράγραφο 105, που σχετίζεται με το εθελούσιο συνταξιοδοτικό ταμείο. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το Προεδρείο του Κοινοβουλίου δεν θα χρησιμοποιήσει χρήματα των φορολογουμένων για να καλύψει τα τεράστια κενά, διότι κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται. Ως εκ τούτου, καλώ τους συναδέλφους μου να στηρίξουν ιδιαίτερα και να εγκρίνουν την έκθεση Casaca. Έχω υποβάλει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, καθώς πρέπει όλοι να υποστηρίξουν τις πεποιθήσεις τους επ’ αυτού του θέματος!

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την περίοδο της οικονομικής ύφεσης, ήταν σημαντικό για την ΕΕ να συνεχίσει να δείχνει αλληλεγγύη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ας μην ξεχνούμε ότι, το 2007, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη συνεισέφεραν μαζί το 60% του συνόλου της αναπτυξιακής βοήθειας, καθιστώντας την ΕΕ το μεγαλύτερη δωρητή παγκοσμίως.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης μας δίνει τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε τη φτώχια, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοκρατία. Ως εκ τούτου, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που χορηγήθηκε προϋπολογισμός 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στις χώρες ΑΚΕ για την περίοδο 2008-2013 στο πλαίσιο του 10ου ΕΤΑ. Αυτό το νούμερο είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το ποσό που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του 9ου ΕΤΑ.

Στην έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεραίνει ότι οι λογαριασμοί για το 7ο, 8ο και 9ο ΕΤΑ είναι, σε γενικές γραμμές, αξιόπιστοι, νόμιμοι και κανονικοί. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τα επίπεδα ρεκόρ υλοποίησης των συμβάσεων και πληρωμών στο πλαίσιο των ΕΤΑ.

Εντούτοις, διαπιστώνω επίσης ότι πρέπει να κάνουμε και άλλη πρόοδο από την άποψη της ενίσχυσης του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου, δεδομένου ότι συνεχίζει να υπάρχει σημαντικό επίπεδο σφαλμάτων που επηρεάζει ορισμένες πράξεις.

Επίσης, ιδιαίτερα συχνά υφίσταται υψηλός κίνδυνος στον τομέα της δημοσιονομικής υποστήριξης, και πιστεύω ότι τέτοιοι κίνδυνοι θα πρέπει να αξιολογούνται καλύτερα. Από αυτή την άποψη, συμμερίζομαι τη γνώμη ότι η δημοσιονομική υποστήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνο εάν η δικαιούχος χώρα έχει την ικανότητα να διαχειριστεί τα κονδύλια με διαφάνεια, ευθύνη και αποτελεσματικότητα.

Από τις προτεραιότητες επί των οποίων θα πρέπει να εργαστούμε στο μέλλον, θα ήθελα να αναφέρω την ένταξη του ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό της Κοινότητας, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια της αναπτυξιακής βοήθειας.

Ολοκληρώνοντας, κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την εξαιρετική έκθεση, τους εκπροσώπους του Συνεδρίου και το σύνολο του προσωπικού της Επιτροπής για την εξαιρετική εργασία τους επί τόπου. Δεν χρειάζεται να πω ότι λυπούμαι για την απουσία του Συμβουλίου και, ιδίως, για την απουσία της Τσεχικής Προεδρίας.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE).(HU) Στη διάρκεια αυτού του κύκλου, το Ευρωκοινοβούλιο είχε αναλάβει την υποχρέωση να ελέγχει τη διοίκηση ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού οργανισμών, γεγονός που ανέφερε και ο συνάδελφος κ. Fjellner. Ο εποικοδομητικός διάλογος που εξελίχθηκε στη διάρκεια της διαδικασίας παρακολούθησης μεταξύ του Κοινοβουλίου, των οργανισμών και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαφάνειας και την αυστηρότερη διαχειριστική πειθαρχία. Στο πλαίσιο του τρέχοντος δυσχερούς οικονομικού και χρηματοπιστωτικού κλίματος, η σημασία της παρακολούθησης έχει γίνει σημαντικότερη από ποτέ.

Ανατρέχοντας στην παρελθούσα περίοδο, αυτό που παρέχει ικανοποίηση είναι ότι κατά την παρακολούθηση του προϋπολογισμού όχι μόνο διαπιστώσαμε τη συμμόρφωση ή την έλλειψη συμμόρφωσης, αλλά μπορέσαμε να προβούμε σε συστάσεις που αφορούν το μέλλον προς τα όργανα που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, τα οποία και προσπάθησαν επιτυχώς να τις εφαρμόσουν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό, και το στηρίζω, οι οργανισμοί να υπόκεινται όχι μόνο σε πλήρως αντικειμενικό έλεγχο, αλλά θα πρέπει επίσης να εξετάζουμε τη δική τους ατομική ανάπτυξη. Είμαι επίσης ιδιαίτερα υπέρ της σύστασης οργανισμών σε νέα κράτη μέλη, ούτως ώστε να φέρουμε το έργο της ΕΕ πιο κοντά στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Συμφωνούμε σχεδόν απόλυτα με τον κ. Fjellner και η τελική ετυμηγορία θα εκδοθεί αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση Audy – τα θερμά μου συγχαρητήρια στον εισηγητή – μας πηγαίνει πραγματικά ένα βήμα μπροστά, διότι περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία όπως η κατονομασία και μομφή – που αποτελεί ορόσημο στο πλαίσιο του ελέγχου του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει στοχευμένη κριτική αντί γενικών παραπόνων. Το γεγονός ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα τώρα υποχωρεί και θα προτιμούσε να κρύψει την αλήθεια κάτω από το χαλί είναι σκανδαλώδες και ζημιώνει τις δραστηριότητες ελέγχου μας. Διακυβεύεται η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και καλώ τους συναδέλφους μου να μην επιτρέψουν κάτι τέτοιο.

Θα ήθελα να πω κάτι για τα μεγαλύτερα προβλήματα μας, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η αποτυχία της Επιτροπής σε σχέση με την προετοιμασία για την ένταξη των εν λόγω χωρών είναι πλέον εμφανής εδώ. Έχουμε χάσει πολλά χρήματα. Η Επιτροπή καθόταν και παρακολουθούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν πάγωσε τα κονδύλια έως το 2008. Εντωμεταξύ, ωστόσο, χάθηκε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με τη Βουλγαρία και περίπου 142 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τη Ρουμανία. Το πάγωμα των κονδυλίων, ωστόσο, δεν είναι λύση για τα προβλήματα. Ο μηχανισμός συνεργασίας και επαλήθευσης, για τον οποίον είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής, είναι εικονικός, και οι εκθέσεις προόδου δεν είναι αντάξια του ονόματός τους. Η έκθεση Audy περιλαμβάνει πρόταση σχετικά με το τρόπο που θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπλάνησε το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με την ετοιμότητα των εν λόγω χωρών για ένταξη και ο Επίτροπος για τη διεύρυνση θα πρέπει, στην πραγματικότητα, να πάρει ένα μάθημα από αυτό. Ενδιαφερόμαστε για τη διαχείριση μελλοντικών εντάξεων, ωστόσο, και, ως εκ τούτου, αυτό το θέμα παραμένει στην ατζέντα.

Η ομάδα μας θα χορηγήσει απαλλαγή στην Επιτροπή, αλλά, προσωπικά, θα της αρνηθώ την απαλλαγή. Δυστυχώς, ο ζήλος της Επιτροπής για μεταρρύθμιση, μια μικρή φλόγα του οποίου είχαμε και πάλι τη δυνατότητα να δούμε πέρσι, έχει σβήσει και πάλι. Υπάρχει ακινησία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της απάτης, τίποτα δεν συμβαίνει αναφορικά με την πρόληψη και δεν υπάρχει καμία επιθυμία για περισσότερο δεοντολογική συμπεριφορά, μεταξύ άλλων. Ένα πράγμα το οποίο η Επιτροπή και ειδικότερα ο επίτροπος Kallas θα πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια είναι ότι όποιος επιθυμεί να είναι στην Επιτροπή εξαρτάται από τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους αξιότιμους βουλευτές για τις παρατηρήσεις τους. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι στη διάρκεια αυτών των πέντε διαδικασιών απαλλαγής απόλαυσα και ικανοποιήθηκα ιδιαίτερα από τη συνεργασία τους. Η διαδικασία ήταν πάντα πολύπλοκη, αλλά και πάντα εποικοδομητική και πολύ επαγγελματική. Ως εκ τούτου, σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας στον πολύπλοκο μηχανισμό της απαλλαγής.

Δύο μόνο παρατηρήσεις. Στον κ. Liberadzki θα ήθελα να πω ότι οι λογαριασμοί ΕΤΑ μεταφέρθηκαν με επιτυχία στο σύστημα λογιστικής ABAC το Φεβρουάριο 2009. Εγείραμε το θέμα, αλλά η συγχώνευση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Το ερώτημα του Jan Mulder σχετικά με τους λόγους για τους οποίους αυτές οι ριζικές προτάσεις έρχονται τόσο καθυστερημένα ήταν πολύ καλό. Τέσσερα χρόνια για αυτού του είδους την ωρίμανση προτάσεων δεν είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην Ευρώπη τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους, και σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης μας, δεδομένου ότι κατανοούμε ότι κάτι πολύ σοβαρό πρέπει να γίνει για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.

Ως εκ τούτου, δεν νομίζω ότι είναι πολύ αργά, αλλά, φυσικά, λυπούμαι γιατί τόσο μεγάλη καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, η ομιλία μου θα είναι σύντομη. Μεταξύ των κύριων συμπερασμάτων σχετικά με την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην παράγραφο 4 της έκθεσης του κ. Audy αναφέρεται ότι, κατά τη γνώμη του, η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας δεν αντιμετωπίστηκε από την Επιτροπή με την απαιτούμενη σοβαρότητα, ότι, τη χρονική στιγμή ένταξης των δύο υποψήφιων χωρών, οι εκθέσεις για τις δύο υποψήφιες χώρες ήταν παραπλανητικές, ότι αυτή η παραπληροφόρηση είχε ως αποτέλεσμα την τρέχουσα κατάσταση όπου Ταμεία Συνοχής αποδεσμεύτηκαν για κράτη μέλη με μη λειτουργικά διοικητικά και νομικά συστήματα, και ότι αυτή η ενέργεια παραπλάνησε την κοινή γνώμη και το Ευρωκοινοβούλιο εις βάρος της υπόληψης της ΕΕ.

Θα επιθυμούσα ειλικρινώς οι συνάδελφοί μου κ. Jørgensen και κ. Casaca, που κατέθεσαν αυτή την τροπολογία, και οι άλλοι συνάδελφοι που την ενέκριναν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών να διευκρινήσουν αυτά τα επιχειρήματα, διότι πιστεύω ότι τόσο η Ρουμανία όσο και η Βουλγαρία διαθέτουν λειτουργικά διοικητικά και νομικά συστήματα, χωρίς ίσως να βασίζονται στις παραμέτρους που θα έπρεπε, λειτουργικά, ωστόσο. Δεν πιστεύω επίσης ότι θέλησε κανείς να παραπλανήσει την κοινή γνώμη, πόσο μάλλον, το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η περίπτωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας αξίζουν συζήτησης, αλλά εδώ βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

Όσον αφορά τα συμπεράσματα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες και όλους τους ομιλητές, ιδίως την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Θα ήθελα να ολοκληρώσω μια σειρά από θέματα.

Πρώτον, δεν υφίσταται απάτη σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Δεύτερον, έχουμε πολλά σφάλματα, και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι κανονισμοί μας είναι υπερβολικά πολύπλοκοι, με αποτέλεσμα οι τελικοί δικαιούχοι να δυσκολεύονται να τους εφαρμόσουν και να διαπράττουν σφάλματα, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρμόζει υπερβολικά χαμηλό όριο σημαντικότητας: 2% σε όλους τους τομείς∙ σύμφωνα με τις μεθόδους ελέγχου, αυτοί θα πρέπει να επανεξεταστούν.

Έτσι, λέγεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα, αλλά αυτό συμβαίνει διότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη διότι δεν έχει τηρήσει την υπόσχεσή της, και σας ευχαριστώ, Επίτροπε, για το ότι εξετάζετε τις προτάσεις για την επόμενη εντολή. Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο διότι χάνει το ενδιαφέρον του: δεν βρίσκεται εδώ. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα διότι δεν εφαρμόζουν τους κανονισμούς αρκετά αυστηρά. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι υπεύθυνο διότι πρέπει να σκεφτεί επάνω στις μεθόδους ελέγχου του, και ιδιαίτερα επάνω στα επίπεδα σημαντικότητας∙ αποτελεί ευθύνη του Συνεδρίου, όχι της Επιτροπής ή του Κοινοβουλίου, να θεσπίσει τα όρια σημαντικότητας. Το Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο διότι πρέπει να είναι σαφές σχετικά με τις υφιστάμενες ατέλειες και πρέπει να αποδεχτεί τις μεταρρυθμίσεις.

Εν συντομία, πιστεύω ότι έχουμε μια σειρά κοινών ευθυνών. Η περίληψη πραγματοποιείται στο τέλος αυτής της εντολής. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταρρύθμιση, ούτως ώστε να επιτύχουμε επιτέλους μια θετική δήλωση αξιοπιστίας, στις επικείμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ελπίζουμε επίσης ότι εάν έχουμε αρνητική δήλωση αξιοπιστίας, θα έχουμε αρνητική ψήφο από το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να υπάρχει πολιτική συνέπεια μεταξύ των φορέων που πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις ελέγχου του προϋπολογισμού.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω το τιμητικό καθήκον να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, πρώτα προς τους εισηγητές, οι οποίοι έκαναν σπουδαία εργασία και κατέθεσαν εποικοδομητικές εκθέσεις, μία εκ των οποίων θα συζητήσουμε αύριο. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εξαίρετη γραμματεία που μας στήριξε τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά όσους μας διαδέχονται, το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι ότι διαθέτουν και αυτοί ένα τόσο εξαίρετο προσωπικό.

Ωστόσο, υπάρχει κάτι, κύριε Πρόεδρε, που δεν καταλαβαίνω. Κοιτώντας την προεπισκόπηση του τύπου – την προεπισκόπηση της συνεδρίασης της Ολομέλειας της 21 έως 24 Απριλίου – μπορώ να διαβάσω σχετικά με τις σημαντικές εκθέσεις για την ασυλία των βουλευτών, αλλά δεν υπάρχει τίποτα σχετικά με τις απαλλαγές για το οικονομικό έτος 2007. Εάν δεν αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου, ποιος, τότε, από το ευρύ κοινό, θα αναγνωρίσει εμάς, θα μας πάρει στα σοβαρά και θα ψηφίσει στις 7 Ιουνίου, εάν αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το πλέον ισχυρό δικαίωμα που έχει το Ευρωκοινοβούλιο; Αυτό το δικαίωμα είναι ο έλεγχος του τρόπου με τον οποίο δαπανήθηκαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ το 2007.

Εάν δεν συζητούμε γεγονότα τότε θα πρέπει να συζητήσουμε φήμες. Ο κ. Ferber έχει ήδη αναφερθεί σε αυτό το σημείο. Πρέπει να οικοδομήσουμε αυτήν την Ευρώπη πάνω σε γεγονότα. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία και τις εποικοδομητικές ιδέες που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που, στο τέλος αυτής της περιόδου, έχουμε, στην πραγματικότητα, δημιουργήσει τη μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη και τον μεγαλύτερο βαθμό σαφήνειας της περιόδου αυτής. Αυτό οφείλεται εν μέρει στους ανθρώπους που συμμετείχαν, τους οποίους θα ήθελα να συγχαρώ, αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουμε ξεκαθαρίσει διάφορα πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι τι σημαίνει τελικά ο έλεγχος για τους ευρωπαίους φορολογούμενους.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα κινηθούμε και πέραν του έτους του 2007. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι έγιναν κάποια λάθος πράγματα και τα έχουμε διορθώσει σε κάποιο βαθμό. Είμαι ευγνώμων προς τον κ. Κώστα για όσα είπε. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχουμε θεσπίσει ένα καθεστώς για τους βοηθούς. Αυτό είναι κάτι για το οποίο μας ασκήθηκε κριτική πριν από λίγα χρόνια. Θεσπίσαμε ένα καθεστώς για τους βοηθούς και μας ασκήθηκε κριτική. Ορισμένοι μπορεί να μην είναι πεπεισμένοι εκατό τοις εκατό γι' αυτό, αλλά ας μην ξεχνούμε, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, ότι τα πράγματα δεν μπορούν πάντα να γίνονται σύμφωνα με το γερμανικό, το πορτογαλικό, το αυστριακό ή το ισπανικό μοντέλο. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Αυτό είναι μερικές φορές κάπως δύσκολο και, ιδίως στη διάρκεια των εκλογών, ενίοτε ιδιαίτερα δύσκολο να πούμε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς όλους όσοι αντιστάθηκαν στους πειρασμούς της επικείμενης εκλογικής εκστρατείας και είπαν: θα προσκολληθούμε στα γεγονότα, και είμαστε επίσης έτοιμοι να εξηγήσουμε αυτά τα γεγονότα στους συναδέλφους μας και στους ψηφοφόρους.

Κύριε Kallas, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη, δεδομένου ότι μιλούμε για αυτό το θέμα σε σχέση με την απαλλαγή Audy, την οποία χαιρετίζω ιδιαίτερα. Αφορά μια υποτιθέμενη τραπεζική προμήθεια. Για πολλά χρόνια η Επιτροπή αργοπορούσε όσον αφορά τον υπολογισμό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ για να εξαγάγει το ΑΕΕ σωστά, κάτι που είναι θεσπισμένο. Αυτό κοστίζει σε διάφορα κράτη μέλη αρκετά εκατομμύρια ευρώ, για το οποίο έχουν ήδη μιλήσει. Ελπίζω ότι εσείς ή ο διάδοχος σας θα ξεκαθαρίσετε αυτό το θέμα δεόντως.

Κύριε πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για αυτό το εξαιρετικό δείγμα εργασίας που παρήγαγε η επιτροπή μου και, όπως γνωρίζετε, αύριο θα προτείνουμε τη μη χορήγηση της απαλλαγής. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που είμαι πρόεδρος αυτής της επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, εισηγητής.(SV) Κύριε Πρόεδρε, ακούγονται πολλά «ευχαριστώ», αλλά θα ήθελα, παρά ταύτα, να εκμεταλλευτών την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον εξέχοντα πρόεδρό μας, κ. Bösch. Θεωρώ ότι έχει κάνει εξαίρετη εργασία όσον αφορά την προεδρία της επιτροπής τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Αν και δεν υπήρξε ιδιαίτερη συζήτηση επί των εκθέσεων μου για την απαλλαγή για τους οργανισμούς, ελπίζω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου θα επιλέξουν να τις στηρίξουν, ανεξάρτητα από το πώς ψήφισαν στην επιτροπή ή τι έχουν υποδείξει στο παρελθόν. Σε αυτά τα θέματα είναι σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο να είναι ενωμένο.

Δεδομένου ότι αυτή είναι μια κοινή συζήτηση για όλες τις εκθέσεις, θα ήθελα να σχολιάσω επί μιας έκθεσης που δεν ανήκει στις δικές μου. Στηρίζω ιδιαίτερα θερμά την έκθεση του κ. Casaca, η οποία θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά καλή έκθεση, ιδίως η παράγραφος 105, στην οποία διαπιστώνουμε το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν θα παράσχει επιπλέον χρήματα για να καλύψει το έλλειμμα του εθελούσιου συνταξιοδοτικού ταμείου για εμάς τους ευρωβουλευτές. Γνωρίζω ότι πολλοί από σας πιστεύουν ότι αυτά τα σημεία είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα, αλλά, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον είναι δεδομένα. Πολλοί ασκούν κριτική σε αυτό το ταμείο για πολλά χρόνια. Θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι το ίδιο το ταμείο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα σκάνδαλο. Όλοι μας πληττόμαστε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι απλοί άνθρωποι βλέπουν τις συντάξεις τους να μειώνονται, η πολιτική δεν πρέπει να σώζουν τους εαυτούς τους χρησιμοποιώντας περισσότερα χρήματα των φορολογουμένων για τις δικές τους συντάξεις.

Ελπίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θα αποδεχτούν πραγματικά όσοι συμμετέχουν σε αυτό το Σώμα και δεν θα καλύψουν το ταμείο χρησιμοποιώντας ακόμα περισσότερα χρήματα των φορολογουμένων. Αντιθέτως, πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτό και πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE), γραπτώς.(ES) Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ζητήσει τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή, καθώς και στους πέντε κοινοτικούς οργανισμούς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Ακόμη και έτσι, η επιτροπή μας ανησυχεί για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης πληρωμών στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης σε σύγκριση με το 2006 (60,41% το 2007 και 86,26% το 2006).

Παρά ταύτα, γνωρίζουμε ότι η ευθύνη δεν βρίσκεται τόσο πολύ στην πλευρά της επιτροπής, όσο στα κράτη μέλη, και ότι η χαμηλή εκτέλεση οφείλεται ιδιαίτερα στην έγκριση, το Μάιο και τον Ιούνιο του 2007, κονδυλίων που περιλαμβάνονταν στο πλαίσιο αλληλεγγύης και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και σε καθυστερήσεις στην εκτέλεση άλλων συγκεκριμένων προγραμμάτων (όπως όσα σχετίζονται με την πολιτική δικαιοσύνη και τις πληροφορίες, και την πρόληψη των ναρκωτικών).

Όπως έλεγα, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχει προτείνει να χορηγήσει απαλλαγή στους:

- Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

- Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας στη Λισαβόνα,

- Frontex,

- Eurojust, και

- CEPOL.

Θα ήθελα να πω τα ακόλουθα για τους δύο τελευταίους οργανισμούς:

- ελπίζουμε ότι η Eurojust θα μειώσει τις υπερβολικά υψηλές μεταφορές και θα τυποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο αναθέτει συμβάσεις, όπως αναφέρθηκε από τον Οργανισμό∙

- λαμβανομένης υπόψη της κριτικής που ασκήθηκε στη CEPOL από την επιτροπή μας, η άποψή μας είναι ότι η απαλλαγή για τον Οργανισμό δεν θα πρέπει να αναβληθεί. Εξ όσων γνωρίζουμεas, ο διευθυντής της CEPOL συνεργάστηκε στενά με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και κάνει όσα είναι απαραίτητα για να διορθώσει τα σφάλματα διαχείρισης που εντοπίστηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE), γραπτώς. – (DE) Τα κράτη μέλη συνεχίζουν να διαχειρίζονται και να δαπανούν περίπου το 80% των κοινοτικών κονδυλίων, ενώ συνεχίζουν να υφίστανται ερωτήματα και παρατυπίες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των χρημάτων της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο έχει αποτύχει να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των οικονομικών πράξεων της ΕΕ στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου 14 διαδοχικές φορές. Είναι απαραίτητη η πλήρης γνωστοποίηση και ο έλεγχος των δαπανών της ΕΕ. Είναι απαραίτητο οι υπουργοί οικονομικών των κρατών μελών να υποβάλουν μια εθνική δήλωση αξιοπιστίας για το σύνολο των κοινοτικών κονδυλίων που χρησιμοποιήθηκαν.

 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Αυγούστου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου