Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2245(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0198/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0198/2009

Debates :

PV 21/04/2009 - 28
CRE 21/04/2009 - 28

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.24
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


Debates
Otrdiena, 2009. gada 21. aprīļa - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

28. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai komiteju un delegāciju darbā (īss izklāsts)
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs . – Nākamais jautājums ir ziņojuma (A6-0198/2009) par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai komiteju un delegāciju darbā, ko Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā sagatavojusi Záborská kundze, īss izklāsts (2008/2245(INI)).

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 142. pants)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, referente. (SK) Pēdējos gados sieviešu cieņa un profesionālā darbība ir ieguvusi jaunu dimensiju. Tas ir jo īpaši pamanāms Kopienas horizontālo politiku virzienos, kas noteikti Lisabonas stratēģijā, demogrāfiskajos izaicinājumos un centienos panākt darba un personiskās dzīves līdzsvaru, kā arī kustībās, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm un cilvēku tirdzniecību.

Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai komiteju un delegāciju darbā ir viens no regulārajiem Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumiem, ar kuru man likumdošanas laikā divas reizes bija gods iepazīstināt Parlamentu. Lai gan daži cilvēki atzinīgi vērtē sieviešu pieaugošo klātbūtni Eiropas Parlamentā, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja izsaka nožēlu par faktu, ka sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas Parlamenta augstākā līmeņa funkcionālajās struktūrās. Ģenerāldirektorātu līmenī sieviešu pārstāvība joprojām ir nepietiekama. Mēs atbalstām tādu amatpersonu tīklu izveidi sekretariātos, komitejās un delegācijās, kuras būtu īpaši apmācītas šajā jautājumā, lai regulāri apmainītos ar izmēģinātām un pārbaudītām procedūrām.

Ziņojumā ģenerālsekretariāts tiek aicināts turpināt integrētas darba un personiskās dzīves stratēģijas īstenošanu un veicināt sieviešu amatpersonu karjeras attīstību. Ziņojumā ir uzsvērts, ka dzimumu līdztiesība ir pozitīva tendence gan attiecībā uz sievietēm, gan arī vīriešiem, un ka prasībai pēc dzimumu līdztiesības ir jāizpaužas praktiskā pieejā, kura nenostāda sievietes un vīriešus vienu pret otru.

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja uzsver to, ka ir nepieciešams, lai komiteju un delegāciju rīcībā būtu piemēroti instrumenti, kas ļautu nodrošināt izpratni par dzimumu līdztiesību. Mums ir vajadzīgi atbilstoši dzimumiem sagrupēti rādītāji, dati un statistika, kā arī mums ir vajadzīgi budžeta resursi, ko piešķirtu no dzimumu līdztiesības perspektīvas.

Mēs aicinām politiskās grupas ņemt vērā dzimumu līdzsvaru, nozīmējot personas vadošajos amatos. Šis dzimumu līdztiesības ziņojums ir sadarbības starp parlamentārajām komitejām un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju rezultāts.

Kā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja un kā referente es vēlos jums no sirds pateikties par šo darbu. Jo īpaši es vēlos pateikties saviem kolēģiem dažādajās komitejās, kuri bija atbildīgi par šo darbu. Šis darbs tika vienbalsīgi pieņemts komitejā, un es to augstu vērtēju. Komiteja ir izveidojusi jaunu metodoloģisko modeli, kurš ļauj novērtēt katras parlamentārās komitejas darbu. Ziņojuma paskaidrojumā šis modelis ir sīki aprakstīts. Šādam novērtējumam noteikti būtu lielāka pierādījuma vērtība, ja būtu atbildējušas visas Eiropas Parlamenta komitejas un delegācijas.

Diskusiju rezultātā tika pieņemts liels skaits grozījumu priekšlikumu, palielinot šī ziņojuma nozīmīgumu. Es novērtēju to, ka šis ziņojums tika sagatavots plurālistisku parlamentāru diskusiju ceļā un ka tas ir uzsvēris šīs tēmas svarīgumu. Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā es vēlos uzsvērt to abu dzimumu vēlētāju nozīmi, kuri cenšas nodrošināt, lai sievietes iespējami lielākā skaitā tiktu pārstāvētas Eiropas Parlamentā.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs . – Šovakar Parlamentā, sēžu zālē, sievietes ir vairākumā. Es tikai vēlējos to norādīt.

Ar to šis jautājums tiek slēgts.

Balsojums notiks trešdien, 2009. gada 22. aprīlī.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 142. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE), rakstiski.(RO) Mēs atzinīgi vērtējam faktu, ka ir sasniegts zināms progress, lai panāktu līdzsvarotu pārstāvību administratoru un asistentu amatos komiteju sekretariātu līmenī. Mēs ceram, ka līdzīgi pasākumi tiks pieņemti arī saistībā ar galvenajiem amatiem politiskajās grupās un jo īpaši politiskas funkcionēšanas līmenī Parlamentā. Tomēr mēs nevaram neatzīmēt, ka šīs izmaiņas ir tikai neliela daļa no tā, kas ir nepieciešams, lai panāktu dzimumu līdztiesību.

Dzimumu līdztiesības piemērošana nozīmētu to, ka ikviena tiesību akta sagatavošanai iepriekš būtu jāveic pētījums par ietekmi dzimumu jomā. Tāpat katrā komitejā būtu nepieciešama izpratne par dzimumu jautājumiem, kā arī obligāts ekspertīzes līmenis. Kā rāda realitāte, tad 2004.-2009. gada parlamentārā sasaukuma laikā nav noraidīts neviens komitejas iesniegtais tiesību akts, pamatojoties uz to, ka tajā nav iekļauts šis ietekmes pētījums, lai gan tā iekļaušana ir obligāta, kopš spēkā stājies Amsterdamas līgums. Diemžēl mums jāatzīst, ka sasniegtie pozitīvie rezultāti ir nelieli un ka dzimumu līdztiesības mērķis joprojām atrodas tālu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), rakstiski.(HU) Es vēlos apsveikt Záborská kundzi ar šo ziņojumu, kurā uzsvērts fakts, ka, lai gan dažas no Eiropas Parlamenta komitejām ir pieņēmušas stratēģiju dzimumu līdztiesības veicināšanai, joprojām acīmredzami ir trūkumi attiecībā uz šī principa saskaņotu piemērošanu. Tāpat šajā ziņojumā ir ietverta virkne progresīvu ieteikumu. Viens šāds priekšlikums, piemēram, ir iniciatīva, lai Eiropas Parlamentā strādājošās amatpersonas apmeklētu apmācības vienlīdzīgu iespēju jomā, jo, praktiski īstenojot šo principu, ir nepieciešamas atbilstīgas zināšanas.

Dzimumu līdztiesība ir viens no Kopienas tiesību aktu pamatprincipiem. Tomēr Eiropas Parlaments var saglabāt savu uzticamību sabiedrības acīs tikai tad, ja tas uzstās uz tādu pasākumu ieviešanu un pilnīgu īstenošanu, kuri veicina dzimumu līdztiesību arī šajā iestādē, jo īpaši attiecībā uz tās komitejām un delegācijām.

Paturot prātā šo mērķi, mums ir jāizstrādā tāda stratēģija, kurā būtu izvirzīti konkrēti mērķi, lai aktīvi veicinātu vienlīdzīgas iespējas, un tai ir jābūt saistībā ar dzimumu līdztiesību. Nožēlojami ir tas, ka nav panākts praktiski nekāds progress kopš ziņojuma, ko Záborská kundze par šo pašu tēmu sagatavoja 2007. gadā. Mēs ceram, ka šis pēdējais paziņojums par nostāju dos labākus rezultātus.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), rakstiski. (SK) Sievietes veido 52 % no Eiropas iedzīvotāju kopējā skaita. To sieviešu uzdevums, kuras aktīvi darbojas politikā, ir īpaši pārliecināt sievietes vēlētājas, ka sieviešu piedalīšanās Eiropas politikā ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī demokrātisko sistēmu pienācīgai funkcionēšanai.

Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka sieviešu pārstāvībai politika nav jābūt pamatotai uz obligātu kvotu ieviešanu, kas noteiktu sieviešu kandidātu obligāto skaitu, bet gan uz sieviešu politiķu spēju meklēt, pieņemt un veicināt tāda veida jautājumus, kuri palīdzētu sievietēm atrisināt viņu faktiskās problēmas.

Kā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas locekle es daudzas reizes Eiropas Parlamentā esmu runājusi par tiem ierosinājumiem, ko es saņemu, tiekoties ar sievietēm. Jo īpaši es domāju bērnu audzināšanas iekļaušanu pensijas aprēķināšanā un vairāk mazbērnu novietņu un pirmskolu nodrošināšanu kā galveno faktoru, kas ļautu panākt darba un personiskās dzīves līdzsvaru. Es stingri uzskatu, ka tāda politiķe, kura rīkosies, pamatojoties pati uz savu personisko mātes un ģimenes dzīves pieredzi, labāk sapratīs sieviešu problēmas.

Záborská kundzes ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai komiteju un delegāciju darbā apstiprina to, ka Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja Eiropas Parlamentā darbojas ārkārtīgi aktīvi. Tā ir pieņēmusi daudzus ziņojumus un atzinumus, kuri pelna lielāku citu komiteju ievērību Parlamentā. Arī šī iemesla dēļ Eiropas Parlamenta deputātu sieviešu skaitam no trešdaļas ir jāpalielinās līdz pusei.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), rakstiski.(RO) Mūsdienās aizvien lielāks skaits sieviešu iesaistās politikā un galveno lēmumu pieņemšanā uzņēmumos. 2006. gadā 32,6 % vadītāju Eiropas Savienībā bija sievietes. Sieviešu skaits Eiropas Parlamentā ir pieaudzis no 16,3 % 1979. gadā, kad notika pirmās Eiropas vēlēšanas, līdz 31 % 2009. gadā. Tomēr joprojām, šķiet, ir nepieciešams pieņemt un piemērot dzimumu līdztiesības stratēģiju, iekļaujot konkrētus mērķus visos Kopienas politikas virzienos, kuri ietilpst parlamentāro komiteju un delegāciju kompetencē ietilpstošajās darbības jomās.

Es atbalstu vajadzību, lai parlamentāro komiteju un delegāciju rīcībā būtu atbilstīgi līdzekļi, lai iegūtu pareizu izpratni par dzimumu līdztiesību, tostarp par rādītājiem, datiem un statistiku, kas sadalīta pa dzimumiem, kā arī to, lai tām piešķirtu budžeta līdzekļus dzimumu līdztiesības nodrošināšanai.

Visām šīm iespējām ir jāveicina pastāvīga labas prakses apmaiņa, lai īstenotu integrētu ģimenes dzīves un darba dzīves savienošanas stratēģiju, kā arī veicinātu sieviešu darba ņēmēju karjeras attīstību.

Kā sociāldemokrāte es uzskatu, ka šī ir izcila iniciatīva, lai valstu parlamentiem nodotu pozitīvu modeli, ko EP piedāvā dzimumu līdztiesības jomā (Rumānijas parlamentā 11 % deputātu ir sievietes).

 
Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 18. augustaJuridisks paziņojums