Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d. - Strasbūras Tekstas OL

6.36. Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu
PV
  

– Prieš balsavimą:

 
  
MPphoto
 

  Karel Schwarzenberg, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. − Gerb. pirmininke, leiskite priminti, kad Taryba visada su dideliu susidomėjimu ir atida žiūrėjo į Parlamento nuomones ir rezoliucijas. Taip pat Taryba labai rimtai žiūri į žmogaus teisių klausimą, kaip galima matyti iš kontraktinių Europos Sąjungos ryšių su šalimis įvairiose pasaulio vietose.

Pagal Kotonu susitarimą – sutartį tarp Europos Sąjungos ir grupės Afrikos, Karibų jūros baseino ir Ramiojo vandenyno baseino valstybių – daugiau nei 15 atvejų nuo 1995 m. Bendrija iš dalies ar visiškai sustabdė susitarimų taikymą, kai kai kurios šalys nevykdė įsipareigojimų, susijusių su išlyga dėl žmogaus teisių.

Jūs taip pat, be abejo, žinosite apie sankcijas, kurias Taryba pritaikė Uzbekistanui po įvykių Andijane 2005 m. Žinoma, dar daug reikia nuveikti žmogaus teisių srityje ir paramos teisinei valstybei ir demokratijai Turkmėnistane.

Mes ir toliau ypač spausime, kad būtų paleisti visi politiniai kaliniai, kad Raudonojo Kryžiaus tarptautinis komitetas galėtų patekti į kalėjimus, kad būtų atšaukti apribojimai kelionėms į užsienį ir kad galiotų spaudos laisvė pilietinėje visuomenėje. Mes įsipareigojame imtis tinkamų priemonių, derančių su susitarimu, įskaitant, jei reikės, susitarimo su Turkmėnistanu sustabdymo, jei bus pažeistos žmogaus teisės, kaip nurodyta susitarime.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Komisijos narys. − Gerb. pirmininke, Komisija atkreipė dėmesį į Parlamento nerimą dėl demokratijos ir žmogaus teisių padėties Turkmėnistane. Sveikiname pareiškimą bendrame rezoliucijos projekte, kad laikinojo prekybos susitarimo pasirašymas būtų geras pirmas žingsnis, kuris mums leistų daugiau bendrauti su Turkmėnistanu, siekiant tolesnių teigiamų pokyčių ir bendradarbiavimo.

Komisija žino, kad Parlamentas nerimauja dėl galimybės sustabdyti susitarimus. Prisimenu pareiškimą, kurį pateikė mano kolegė B. Ferrero-Waldner, per diskusiją praeitą mėnesį, kad ir laikinajame prekybos susitarime (1 straipsnyje), ir partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime (PBS; 2 straipsnyje) yra išlygos dėl žmogaus teisių, kurios yra svarbiausios tų susitarimų dalys. Be šių nuostatų, laikinojo prekybos susitarimo 28 straipsnis ir PBS 94 straipsnis leis abiem pusėms imtis tinkamų priemonių, jei bus sunkiai pažeisti susitarimai. Komisijos nuomone, tarp šių priemonių turėtų būti ir susitarimų sustabdymas.

Komisija imasi atidžiai stebėti žmogaus teisių padėtį Turkmėnistane drauge su valstybėmis narėmis ir reguliariai teikti ataskaitas atitinkamoms Parlamento institucijoms. Jei Parlamentas rekomenduotų imtis priemonių, pastebėjus sunkių pagrindinių laikinojo prekybos susitarimo punktų pažeidimų, ypač dėl žmogaus teisių, Komisija tą rimtai apsvarstys, atsižvelgdama į Parlamento rekomendacijas pasiūlyme Tarybai.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (PSE).(FR) Gerb. pirmininke, Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Komisijos nario pareiškimai labai įdomūs, nes jie įrodo, kad Europos Parlamentas teisingai reikalauja, kad naujo prekybos susitarimo su Turkmėnistanu pasirašymas būtų susietas su pagarba žmogaus teisėms. Jos yra pagrindinis principas, taikomas, kai Europos Sąjunga sudaro prekybos susitarimus.

Tačiau kadangi toje šalyje žmogaus teisės pažeidimų labai daug net ir dabar, manau, kad geriausias būdas šitą filosofiją įgyvendinti yra iš pradžių atidėti naują prekybos įsipareigojimą, kurį jūs mums siūlote, ir neduoti savo sutikimo, kurį esame prašomi duoti šiandien.

 
  
MPphoto
 

  Helmuth Markov (GUE/NGL).(DE) Gerb. pirmininke, norėčiau pasakyti, kad šioje diskusijoje ir jos dokumentuose Parlamentas ragina ir Komisiją, ir Tarybą paskelbti, kad, jei Parlamentas siūlytų sustabdyti ar atšaukti šį susitarimą, jie taip ir padarytų.

Pareiškimai buvo labai skirtingi. Tarybos Pirmininkas nepareiškė jokios nuomonės apie tai, kaip Taryba reaguotų, jei Parlamentas to pareikalautų. Komisijos narys paprasčiausiai atsakė, kad Komisija pamąstytų, ką darytų, jei Parlamentas to pareikalautų. Ką noriu pasakyti: Parlamento reikalavimų nei Komisija, nei Taryba neįvykdė, todėl tegaliu rekomenduoti dabar neteikti paramos šiam dokumentui.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, apie Turkmėnistaną diskutuojame jau trejus su puse metų įvairiuose šio Parlamento komitetuose. Yra Europos sutartys, kurių Parlamentas taip pat turi laikytis, net jei mums ne visada tai patinka.

Šiandien Tarybos ir Komisijos pareiškimuose pavyko gauti patikinimus, kurie galimi Europos sutarčių ribose. Komisija ir Taryba sutiko rimtai apsvarstyti Parlamento nuomonės reiškimus ir gal net raginimus sustabdyti susitarimą, kai tokių bus.

Kaip visi žinome, deja, Parlamentas tik tiek tegali tikėtis Europos sutarčių veikimo ribose. Vienos klaidos neturėtume daryti: pasinaudoti santykiais su šalimi, kad Europos Parlamentas įgytų daugiau įtakos. Raginu jus pripažinti Tarybos ir Komisijos pareiškimus. Tik tiek ir galėjome tikėtis. Susiklosčius tokioms aplinkybėms ir situacijai, norėčiau jūsų paprašyti paremti susitarimo pasirašymą.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, jei čia nebuvo kalbėta frakcijos vardu, Žaliųjų frakcijos/ Europos laisvojo aljanso vardu. prašau atidėti pasisakymą

 
  
 

(Prašymas grąžinti klausimą komitetui buvo atmestas)

 
Atnaujinta: 2009 m. rugpjūčio 19 d.Teisinis pranešimas