Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2020(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0222/2009

Indgivne tekster :

A6-0222/2009

Forhandlinger :

PV 23/04/2009 - 23
CRE 23/04/2009 - 23

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0314

Forhandlinger
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

23. Problemer i forbindelse med profilanalyser, især på grundlag af etnisk tilhørsforhold og race og i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme, retshåndhævelse, indvandring, told og grænsekontrol (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0222/2009) af Sarah Ludford for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om problemer i forbindelse med profilanalyser, især på grundlag af etnisk tilhørsforhold og race og i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme, retshåndhævelse, indvandring, told og grænsekontrol [2008/2020(INI)].

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, ordfører. (EN) Fru formand! Igennem det seneste årti har man indført lovgivning og praksis, der giver mulighed for at lagre og udveksle kolossale mængder af personoplysninger. I øjeblikket foreslår EU selv en række foranstaltninger, der letter profilanalyse, en teknik, hvor man samler data fra forskellige kilder for at udarbejde en slags skabelon, som anvendes til at identificere personer, hvis kendetegn, adfærd eller bekendte forekommer mistænkelige, og som fortjener yderligere granskelse som sandsynlige ophavsmænd til kriminalitet eller terror.

Der er også set en bevægelse i politiarbejdet i forhold til en prædiktiv og forebyggende metode, der, selv om den ikke er uden værdi under visse omstændigheder, kan føre til repressive foranstaltninger over for uskyldige mennesker baseret på stereotyper, ofte på grundlag af race eller sågar religion.

Grunden til, at jeg er bekymret over profilanalyse og dataminering er, at de afviger fra hovedreglen om, at retshåndhævelsesbeslutninger skal være baseret på den enkeltes personlige adfærd. Der er fare for, at en uskyldig kan udsættes for vilkårlige undersøgelser, forhør eller afbrydelser af rejser. Hvis deres profil, som betyder, at de er en interessant person, ikke fjernes hurtigt, kan det føre til længerevarende restriktioner, såsom afslag på visum og indrejse, forbud mod ansættelse eller sågar anholdelse og fængsling.

I en verden med stadig større international udveksling af data kan identificering af nogen som en person af interesse for sikkerhedspersonalet eller politiet, hvis den ikke ændres, have ikke bare ubelejlige eller dyre, men rent ud forfærdelige konsekvenser. Man behøver bare tænke på det canadiske offer for torturflyvning, Maher Arrar – hvis skrækkelige oplevelser filmen "Rendition" var baseret på – der blev identificeret på grund profilanalyse baseret på personer, som hans bror tilfældigvis kendte. Han havde ikke selv gjort noget mistænkeligt, men han tilbragte ikke desto mindre syv måneder i en syrisk torturkælder.

Min betænkning har nydt godt af det betydelige bidrag fra skyggeordførerne, som jeg gerne vil rette en varm tak til. Den drejer sig om menneskerettigheder, databeskyttelse og standarder for ikkeforskelsbehandling i et forsøg på at fastholde to grundlæggende principper, som enhver profilanalyse skal overholde: At repressive foranstaltninger skal være baseret på individuel adfærd, og at princippet om lighed for loven skal fastholdes.

Ikke alle former for profilanalyser giver anledning til juridiske indsigelser. Vi kender alle spændingsfilm, hvor psykologen tilkaldes for at udarbejde en kriminel profil af den mordmistænkte, og hvis et vidne kommer med en klar beskrivelse, en profil – af en bankrøver som f.eks. hvid, mand og 30 – ville det være tåbeligt at anholde en, der var asiat, kvinde og omkring 50.

Den største risiko ved profilanalyser drejer sig om etnisk oprindelse eller race. Hvis politifolkene anvender dette som det eneste grundlag, når de skal beslutte, hvem de vil standse, visitere eller anholde, er det en ugidelig, misvisende og stereotyp metode, der udgør ulovlig forskelsbehandling af mindretal.

Der hersker stor bekymring over, at romabefolkningen er særligt udsat på grund af sådanne metoder. I min egen by London har konsekvenserne for unge sorte mænd ført til skrappere retningslinjer og sikkerhedsforanstaltninger – idet jeg skal understrege, at ingen af disse må hindre en efterforskningsbaseret undersøgelse af en forbrydelse.

Ud over problemer med legitimiteten har jeg store tvivl med hensyn til effektiviteten af profilanalyser. At blive ved med at kigge efter mistænkelige personer baseret på udseende eller adfærd kan fjerne opmærksomheden fra eftersøgningen af de virkeligt farlige. Der er også risiko for, at de virkeligt kriminelle tilpasser sig profilen ved at bruge uskyldigt udseende personer som narkokurerer eller selvmordsbombere eller ved at ændre rejseruter fra de overvågede.

Terrorbekæmpelsen er fokuseret på asiater, navnlig af pakistansk oprindelse. 32 % af de britiske muslimer beretter om, at de udsættes for forskelsbehandling i lufthavne. Der er stor risiko for at fremmedgøre disse mennesker, som måske ender med ikke at samarbejde med politiet og i sidste ende hindre sikkerheden.

Derfor beder jeg i denne betænkning om, at den europæiske eller nationale lovgivning om profilanalyser bringes i overensstemmelse med den eksisterende europæiske lovgivning og internationale traktater. Om muligt bør alle sikkerhedsforanstaltninger vedrørende profilanalyser samles i ét juridisk instrument.

Ud over den juridiske vurdering bør der foretages yderligere undersøgelser af proportionaliteten og effektiviteten af profilanalyser. Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør spille en central rolle i disse undersøgelser i deres respektive egenskaber.

Hvis profilanalyserne skal anvendes juridisk og retfærdigt som en metode til at bidrage til opretholdelse af sikkerheden, skal der udformes en konsekvent og retfærdig juridisk ramme.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, medlem af Kommissionen. (EN) Fru formand! På Kommissionens vegne vil jeg gerne udtrykke tilfredshed med dette initiativ fra Parlamentets side, hvormed man ønsker at sætte fokus på spørgsmålet om profilanalyser, navnlig på grundlag af etnisk oprindelse og race, i en europæisk sammenhæng.

Ludford-betænkningen er en meget fin platform, der bidrager yderligere til dette spørgsmål ved at starte en bred diskussion og fremsætte forslag til løsning af dette problem. Jeg vil gerne understrege, at den eksisterende databeskyttelseslovgivning allerede sikrer en høj grad af beskyttelse af personoplysninger – herunder følsomme oplysninger om etnisk oprindelse eller race – og er gældende uanset den anvendte teknologi. Derfor er det klart, at de generelle databeskyttelsesprincipper finder anvendelse på profilanalyser i deres egenskab af en databehandlingsmetode.

Kommissionen mener i høj grad, at ubegrundet eller unødvendig etnisk profilanalyse er en uretfærdig og forbudt praksis, selv når dette sker med henblik på håndhævelse af lovgivningen eller i forbindelse med immigrations-, told- og grænsekontrol, og strider mod EU's grundlæggende værdier.

I henhold til centrale instrumenter, som foreslås af Kommissionen – som Schengengrænsekodeksen, Eurodac, SIS, VIS – er brugen af ubegrundede etniske profilanalyseteknikker ikke tilladt. Med hensyn til grænsekontrol kræves det f.eks. i artikel 6 i Schengengrænsekodeksen, at grænsevagterne foretager kontroller uden forskelsbehandling af rejsende på grund af race eller etnisk oprindelse, religion eller tro.

Jeg vil også gerne nævne aktiviteterne inden for Agenturet om Grundlæggende Rettigheder inden for dette område. Agenturet skal snart fremlægge en håndbog med god praksis i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af etnisk profilanalyse. Kommissionen støtter, at agenturets arbejdsprogram for 2010 kommer til at omfatte fælles uddannelse med FRONTEX, hvor den omtalte håndbog kan anvendes. Kommissionen støtter ligeledes, at agenturets arbejdsprogram for 2010 kommer til at omfatte et projekt for gennemførelsen af artikel 6 i Schengengrænsekodeksen vedrørende dataindsamling.

Endelig glæder Kommissionen sig over den undersøgelse af mindretal og diskrimination, der blev præsenteret i går. Afsnittene om retshåndhævelse og grænsekontrol giver os flere og nyere oplysninger om erfaringer med etnisk profilanalyse. Kommissionen vil naturligvis nøje gennemgå resultaterne af undersøgelsen af mindretal og diskrimination, der vil blive offentliggjort kapitel for kapital hen over året. Men allerede nu kan vi konkludere, at racisme og fremmedhad stadig er et fremtrædende fænomen i EU og påvirker hverdagen for de etniske mindretal.

Kommissionen er enig i formuleringerne i udkastet til betænkningen om, at databehandling til statistiske formål, herunder vedrørende etnisk oprindelse, race eller oprindelse, kan anvendes til at identificere indirekte diskrimination eller ubegrundet retshåndhævelsespraksis. Men denne vinkel er blevet vurderet grundigt. Derfor kigger Kommissionen på muligheden for at bede artikel 29-gruppen vedrørende Beskyttelse af Personoplysninger udarbejde en udtalelse om behandling af personoplysninger til statistiske formål, herunder etnisk oprindelse, race eller oprindelse.

Kommissionen følger også Europarådets aktiviteter vedrørende udkastet til henstilling om profilanalyser nøje. Kommissionen vil snart fremsende en anmodning til Rådet om et mandat til forhandlinger om dette udkast til henstilling.

Med hensyn til behovet for en juridisk ramme for definitionen af profilanalyser mener Kommissionen, at den relevante EU-lovgivning om grænseforvaltning og databeskyttelse er tilstrækkelig til at beskytte de grundlæggende rettigheder. Den mener rent faktisk, at enhver databehandlingsaktivitet skal være begrundet i et specifikt, anerkendt retsgrundlag og navnlig respektere principperne om nødvendighed, proportionalitet, formålsbegrænsning og nøjagtighed. Det er genstand for overvågning fra uafhængige offentlige myndigheder. I øjeblikket indeholder rammerne også strenge regler vedrørende behandling af følsomme personoplysninger eller automatiserede beslutninger. Alle disse principper gælder også for profilanalyse som en af metoderne til at foretage behandling af personoplysninger.

Kommissionen – og jeg personlig – lægger vægt på at bekæmpe racisme og fremmedhad med brug af alle de beføjelser, vi har fået overdraget i henhold til traktaterne, og dette omfatter også tilfælde, hvor racismen kommer fra de offentlige myndigheder. Kommissionen er fast besluttet på at styrke vores politik for bekæmpelse af racisme og fremmedhad i Stockholmsammenhængen, hvilket også bør omfatte spørgsmålet om etnisk profilanalyse.

På Kommissionens vegne vil jeg gerne endnu en gang hilse dette forslag til betænkning velkommen, og jeg ser frem til, at det vedtages på plenum i morgen.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, for PSE-Gruppen.(EN) Fru formand! Som Socialdemokrater støtter vil fuldt ud denne betænkning og har bidraget til den, fordi vi mener, at det er første gang her i Parlamentet, at de politiske, juridiske og moralske spørgsmål vedrørende etnisk profilanalyse og dens indvirkning på den brede befolkning er blevet behandlet grundigt.

Vi mener, at prædiktive profilanalyser og dataminering er spørgsmål, der længe har været uudforskede, og jeg glæder mig i høj grad over Kommissionens positive tilgang både med hensyn at anerkendelse af dette spørgsmål og forståelsen for den eventuelle indirekte diskrimination, der kan skyldes etnisk profilanalyse.

Socialdemokraterne håber, at der, hvis denne betænkning vedtages i morgen og efter den kommende henstilling fra Europarådet om profilanalyse, vil være tilstrækkelig politisk dynamik til at behandle spørgsmålet på højeste plan. Hvorfor? For min valgkreds i London og på egne vegne kan jeg sige, at jeg ved, hvad etnisk profilanalyse betyder. Det betyder, at man bliver standset og undersøgt regelmæssigt på grund af sit udseende i stedet for, at man bliver standset og undersøgt som følge af korrekte efterretninger, godt politiarbejde og med anvendelse af de korrekte procedurer.

Denne type profilanalyse er spild af ressourcer. Man fanger ingen terrorister og ingen forbrydere. Den er indirekte eller direkte rettet mod de sårbare, mennesker med en etnisk baggrund, der bare er den forkerte baggrund.

Dette kan føre til – og jeg mener, at folk skal forstå dette – kropsvisitering og andre krænkelser, som vi har været vidne til. Denne betænkning er et vigtigt fremskridt med hensyn til at beskytte befolkningen mod noget, der hidtil har været uudforsket, men jeg er glad for, at Sarah Ludford nu har rejst spørgsmålet i Parlamentet, og vi vil give vores fulde støtte til denne betænkning i morgen.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, for Verts/ALE-Gruppen.(EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke Sarah Ludford for hendes betænkning. Kathalijne Buitenweg kan ikke være til stede, men jeg vil fremlægge hendes synspunkter.

Først vil jeg gerne spørge: Hvad er en terrorist? Hvilke følelser fremkalder terrorister? De skaber usikkerhed. Terrorister gør også alle folk sårbare og forhindrer dem i at leve deres liv, som de ønsker det.

Så kigger man på antiterrorlovgivningen med profilanalyse og ser, at den skaber usikkerhed og problemer for befolkningen i deres dagligdag. Man kan ikke bekæmpe terror med antiterrorlove, der skaber den samme følelse af usikkerhed.

Jeg mener, at EF-Domstolen har sagt dette meget tydeligt, nemlig, at det skal forbydes. Vi kan se, at det hverken er effektivt eller juridisk korrekt. Carter Center i USA har vist, at det ikke var effektivt. Den tyske overvågningsordning af 18-40-årige muslimske mænd i Tyskland var ikke effektiv. Det virker ikke, og jeg håber virkelig, at vi kan fjerne de sidste undtagelser, der giver lufthavne, havne osv. lov til at anvende disse ineffektive metoder, der gør befolkningen dårligt tilpas.

Og hvordan kan De sige, at De ønsker et højt beskyttelsesniveau, når folk lader cd'er med personoplysninger om 20 mio. mennesker ligge i caféer, og når vi ved, hvor let det er at hacke sig ind i computere? Det gjorde jeg faktisk selv som barn.

Så jeg mener, at denne betænkning er vigtig. Rådet skal tilpasse sin logik og bruge ressourcerne effektivt, rettet mod bestemte personer og bruge tiden på dem i stedet for på etnisk registrering, som på alle måder strider mod alle menneskerettighedsstandarder.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (PSE). (NL) Fru formand! Først vil jeg gerne takke Baroness Ludford for denne fine betænkning. Betænkningen burde have været endnu stærkere, men den er et fremskridt i forhandlingen om dette emne.

Undertiden kan "profilanalyse" være nødvendigt, men sådanne tilfælde skal klart afgrænses og beskyttes mod misbrug. Mulighederne for at oplagre, udveksle og fortolke oplysninger er inden for de senere år vokset hurtigere end de nødvendige grænser, som demokratierne opstiller for sig selv i denne henseende. Den amerikanske sikkerhedstjeneste har ikke opnået bedre eller mere pålidelige oplysninger ved hjælp af dataminering og efterforskning baseret på profilanalyse, men i stedet især en større arbejdsbyrde. En sikkerhedsagent sammenlignede det meget sigende med at fylde et vandglas med en brandslange, med andre ord temmelig ineffektivt.

Naturligvis har man i årevis anvendt profiler baseret på etnisk oprindelse, selv om vi normalt benytter en anden betegnelse. Selv jeg, hele 1,60 m høj og dermed næppe med den mest truende fysiske fremtoning, trækkes regelmæssigt til side af tolderne. Et mindre personligt irritationsmoment, men mange mennesker, som overholder loven til punkt og prikke, oplever denne ulejlighed ikke regelmæssigt, men systematisk. Disse mennesker får det budskab fra vores samfund, at de altid er mistænkelige, er mindre værd og ikke er velkomne. Vi fanger ikke de sande kriminelle, der kommer fra alle befolkningsgrupper, ved hjælp af denne metode.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, medlem af Kommissionen. (EN) Fru formand! Indlæggene fra de forskellige medlemmer viser betydningen af spørgsmålet om profilanalyse og Parlamentets respekt for grundlæggende rettigheder og opmærksomhed om dette.

Betænkningen giver et fremragende billede af de spørgsmål, som brugen af profilanalyseteknikkerne giver anledning til, navnlig når de er baseret på etnisk oprindelse, race, nationalitet eller religion i forbindelse med retshåndhævelse, indvandring eller grænsekontrol.

Kommissionen holder et vågent øje med – og vil fortsat gøre det – problemerne med brug af profilanalyse i almindelighed og i særdeleshed inden for de sektorer, der udtrykkelig omtales i betænkningen.

Kommissionen i øjeblikket i færd med at iværksætte en høring om udfordringerne ved nye teknologier til databeskyttelse. Resultaterne af denne vil give Kommissionen oplysninger, som den kan anvende i sine overvejelser, og som kan vejlede den, når den skal tage sig af de problemer, som profilanalyse kan medføre inden for retfærdighed, frihed og sikkerhed.

De seneste resultater, som er offentliggjort af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om mindretal og diskrimination i EU, som Kommissionen modtog med glæde i går, viser, at racisme og fremmedhad er fremherskende fænomener i EU, og at de påvirker hverdagen for vores mindretal.

Kommissionen vil studere resultaterne af denne undersøgelse nøje, før den beslutter sig for vejen frem. Igen vil jeg gerne hilse dette forslag til betænkning velkommen, og jeg ser frem til, at det vedtages på plenum i morgen.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, ordfører. − (EN) Fru formand! Jeg glæder mig meget over kommissærens positive svar. Jeg mener, at nogle af de ting, han har talt om vil være utroligt nyttige – Agenturet om Grundlæggende Rettigheder, vejledning i etnisk profilanalyse, Kommissionens samarbejde med Europarådet om dets henstilling og forslaget om, at artikel 29-gruppen kan anmodes om vejledning.

Jeg vil dog gerne presse Kommissionen lidt yderligere til at fokusere på de specifikke problemer ved profilanalyse. Vi har trods alt en henstilling på bordet vedrørende profilanalyse i forbindelse med passageroplysninger, så der findes særlige problemer.

Jeg vil gerne rette en meget varm tak til den lille, men udvalgte gruppe af kolleger, der har bidraget til forhandlingen. Jeg mener, at budskabet er blevet tydeligt: først og fremmest det forhold, at såkaldte "sikkerhedsforanstaltninger" kan forårsage usikkerhed, og for det andet, at de kan udgøre et spild af ressourcer i stedet for en fokusering. Så vi taler både om effektivitet og om borgerlige frihedsrettigheder her.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen fredag den 24. april kl. 12.00.

 
Seneste opdatering: 18. august 2009Juridisk meddelelse