Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0258(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0256/2009

Indgivne tekster :

A6-0256/2009

Forhandlinger :

PV 23/04/2009 - 24
CRE 23/04/2009 - 24

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0318

Forhandlinger
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

24. Statistik over plantebeskyttelsesmidler (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning (Α6-0256/2009) af Bart Staes for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om statistik over plantebeskyttelsesmidler [11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD)].

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, ordfører. – (NL) Hr. formand! Vi står nu med den endelige aftale, som vi har forhandlet os frem til med Rådet og Kommissionen, en endelig aftale efter en førstebehandling, hvor vi fra Parlamentets side indtog en meget markant holdning og indførte en række elementer med stort flertal, der rent faktisk gav os et meget stærkt udgangspunkt over for Rådet. Jeg vil sige, at Rådets fælles holdning et par måneder efter vores førstebehandling var ret skuffende. Der var rent faktisk ikke den store vilje til at følge vores fremgangsmåde, derfor var forhandlingerne med Rådet langt fra lette.

Vi er dog kommet et skridt videre, og det skete i en meget konstruktiv atmosfære. Parlamentets delegation udgjorde også en stærk gruppe. Det er enhed i mangfoldigheden. Jeg mener, at vi kan tage resultatet med til afstemningen i morgen med en vis stolthed. Under alle omstændigheder yder vi et bidrag og sørger for, at der ud over de to retsakter, der allerede er vedtaget om pesticider, dvs. direktivet om bæredygtig anvendelse og forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, er grundlag for en række instrumenter, der kan anvendes til solid lovgivning vedrørende levering af data i form af statistikker. Derfor udgør dette efter min mening grundlaget for det parlamentariske lovgivningsarbejde, vi har udført.

Et af de vigtigste resultater er, at det er lykkedes at pålægge Rådet, selv mod dets vilje, at vi som vores grundlæggende definition af pesticider anvender den definition, som Parlamentet i den politiske aftale med Rådet tidligere medtog i direktivet om bæredygtig anvendelse. Dette sikrer en vis konsekvens, og det er også vigtigt med henblik på den senere anvendelse.

Det er også lykkedes os at medtage en meget tydelig henvisning til den overordnede lovgivningsramme for statistik, måden, som statistikker skal anvendes på, måden, de skal håndteres på, og frem for alt, hvordan data skal håndteres fremover, bl.a. ud fra fortrolighedsperspektivet. Vi har nået vores mål om, at medlemsstaterne skal fremlægge centrale oplysninger om pesticider i en form, der muliggør gensidige sammenligninger. Personligt ville jeg gerne være gået videre, men det, vi har opnået, er et første skridt.

Et andet resultat er utvivlsomt, at vi, fordi vi anvendte vores grundlæggende definition af ordet "pesticider" og definitionen af pesticider fra direktivet om bæredygtig anvendelse, også i anden omgang har medtaget princippet om "biocider". Dette var et meget vigtigt krav fra Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet. Det er et godt resultat. Det optræder i forordningen og i den nuværende politiske aftale, selv om det hedder i sidstnævnte, at vi forpligter os til at udvide den nuværende forordning om statistikker og pesticider med begrebet "biocider", når der indføres lovgivning om dette, og ligeledes – og dette var et centralt krav fra Rådets side – efter en konsekvensanalyse af spørgsmålet.

Vi har opnået større gennemsigtighed. Det er lykkedes os at komme igennem med et krav om, at oplysningerne skal offentliggøres på internettet. Der er også, som det bemærkes – det er altid et spørgsmål om forhandlinger, for sådan er demokratiet – en række ting, det ikke er lykkedes os at gennemføre. Jeg har allerede nævnt dem, også at formuleringen vedrørende ikkelandbrugsmæssig anvendelse af pesticider er blevet svækket: På dette punkt lever forslaget til forordning ikke helt op til det, vi opnåede ved førstebehandlingen. Men der bliver både givet og taget.

Jeg vil sige, at jeg er meget taknemmelig over for skyggeordførerne. Det var en behagelig måde at samarbejde på. Det var så min sidste lovgivningsbetænkning i denne valgperiode, og jeg håber, at jeg vil kunne bidrage med min del i den kommende valgperiode.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, medlem af Kommissionen. (EN) Fru formand! Temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i januar 2009, har til formål at supplere de eksisterende lovgivningsrammer ved at målrette indsatsen mod anvendelsesfasen for pesticiderne med henblik på at mindske pesticidernes indvirkning på menneskers sundhed og miljøet.

Dette forslag er den tredje juridiske søjle i strategien sammen med rammedirektivet og forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og sigter mod at levere pålidelige data, så det bliver muligt at fastslå, hvorvidt der gøres fremskridt med strategien.

Hovedformålet med dette forslag er således at sikre, at der indsamles sammenlignelige og pålidelige data i alle medlemsstaterne, og at disse overføres til Kommissionen, således at det bliver muligt at beregne harmoniserede risikoindikatorer og fastslå fremskridtene inden for temastrategien.

Der kan ikke indgås en aftale ved førstebehandlingen om dette forslag mellem Rådet og Parlamentet af årsager, der især skyldes forordningens dækningsområde og offentliggørelsen af resultaterne.

Takket være den intense og frugtbare trilog ved andenbehandlingen og navnlig ordførerens og skyggeordførernes kompromisvilje kan der findes løsninger på alle spørgsmålene.

Kommissionen mener, at dette kompromis er meget fornuftigt og imødekommer Parlamentets ønsker uden at medføre uforholdsmæssige byrder for de nationale myndigheder og virksomheder, og kan derfor støtte det.

Kommissionen vil gerne benytte denne lejlighed til at takke ordføreren, Bart Staes, for at have udført et fantastisk arbejde med et så kompliceret forslag, for hans tålmodighed og for de meget konstruktive meningsudvekslinger, han har haft med Kommissionen. På grundlag af det foreliggende kompromis har Kommissionen tillid til, at der kan indgås en aftale ved andenbehandlingen mellem Europa-Parlamentet og Rådet om dette forslag, der er så vigtigt med henblik på at sikre en vellykket gennemførelse af temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, for ALDE-Gruppen.(FR) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! På plenarmødet i januar 2009 vedtog vi to lovgivningsmæssige beslutninger om bæredygtig anvendelse af pesticider og om procedurerne for markedsføring af plantebeskyttelsesmidler. Forhandlingerne om disse tekster har været passionerede og har givet mulighed for reelle fremskridt vedrørende beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

Disse to tekster vil imidlertid være værdiløse uden denne tekst. Denne forordning sikrer rent faktisk gennemførelsen af de andre to. De husker sikkert, hr. kommissær, at disse statistikker er nødvendige for at se, hvordan mange nye produkter kommer på markedet, og ligeledes hvordan de bruges mere og mere, og frem for alt for at kunne beregne de risikoindikatorer, der defineres i betænkningen om bæredygtig anvendelse af pesticider.

Jeg vil også gerne understrege, at vi efter min mening ikke bare har fundet en balance mellem den nødvendige indberetning af data og datafortrolighed, men også indført forholdsmæssige administrative krav, eftersom dette er vigtigt for brugerne.

Med hensyn til biocider er det vigtigt at understrege, at denne tekst bør dække dem i tide i overensstemmelse med resultaterne af en konsekvensundersøgelse.

Vi har undersøgt den ikkelandbrugsmæssige, kommercielle anvendelse af pesticider. I øjeblikket kan enhver vurdering af deres omfang kun være intuitiv. Derfor vil de pilotundersøgelser, som Kommissionen vil foretage, være meget oplysende.

Endelig vil jeg gerne takke vores ordfører, som støttede os gennem forhandlingerne og ydede et vigtigt bidrag til aftalens indgåelse.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, ordfører. – (NL) Jeg tror, at alt er sagt. Dette er en god aftale, og jeg håber, at den vil blive vedtaget i morgen formiddag.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen fredag den 24. april kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), skriftlig.(RO) Som anført i Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram har EU anerkendt behovet for en mere konsekvent reduktion af pesticiders indvirkning på såvel miljø som folkesundhed. Denne forordning om statistik om plantebeskyttelsesmidler vil lukke de nuværende huller vedrørende brugen af pesticider i medlemsstaterne.

På grundlag af data fra Kommissionen om anvendelse og salg af pesticider har det vist sig, at vi har brug for en harmoniseret metode på fællesskabsplan for indsamling af statistikker om både markedsføring af produkterne og fra producenterne.

Vi er alle klar over, at der skal indføres en mere konsekvent lovgivningsramme på EU-niveau for brugen af pesticider. Derfor vil jeg gerne understrege, at jeg glæder mig over, at der er skabt en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker vedrørende markedsføring og brug af pesticider i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.

 
Seneste opdatering: 18. august 2009Juridisk meddelelse