Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0110(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0087/2009

Indgivne tekster :

A6-0087/2009

Forhandlinger :

PV 24/04/2009 - 4
CRE 24/04/2009 - 4

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.15
CRE 24/04/2009 - 7.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0323

Forhandlinger
Fredag den 24. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

4. Sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt er forhandlingen om betænkning (A6-0087/2009) af Schnellhardt for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (forordningen om animalske biprodukter) (KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt, ordfører. – (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vi har udarbejdet en fornuftig betænkning, og det er lykkedes os at opnå konsensus om forordningen om animalske biprodukter ved førstebehandlingen. Jeg vil derfor gerne takke det franske og det tjekkiske formandskab, Kommissionen og ordførerne fra de enkelte grupper.

Samarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af betænkningen var kendetegnet af tillid, og vi kunne færdiggøre betænkningen hurtigt, selv om betænkningen – og det er sådan, vi må tænke på det – i væsentlig grad har ændret Kommissionens forslag, ikke så meget på indholdsmæssigt plan som på strukturelt plan. Mange af oplysningerne er blevet omstruktureret. Det nye forslag var nødvendigt, da der opstod et par mangler i forbindelse med gennemførelsen af 2002-forordningen, der førte til problemer i praksis. Selv om 2002-forordningen kontrollerede dyresygdomme som f.eks. BSE, dioxinforurening og spredning af andre dyresygdomme såsom mund- og klovsyge og svinepest, var det for at gøre yderligere fremskridt i denne henseende afgørende, at der blev fastlagt krav, for så vidt angår spørgsmålene om ansvar, sporbarhed og slutpunktet for slagteaffald.

Det var også nødvendigt at fjerne den retlige usikkerhed med hensyn til anvendelsesområdet for bestemmelserne om animalske biprodukter fra vildtlevende dyr. I tråd med tidligere forordninger om hygiejnespørgsmål vil driftslederen også fremover være ansvarlig for produkterne. Jeg har allerede sagt det i forbindelse med andre forordninger. Det må dog ikke føre til mindsket offentlig kontrol.

Med den nye forordning ønsker vi at øge sikkerheden for borgerne og ikke blot flytte ansvaret. Det er derfor vigtigt, at driftsledere, der håndterer biprodukter, er omfattet af en godkendelse. Det fastsættes tydeligt, hvilke driftsledere der kræver godkendelse. Den kendsgerning, at der ud over en godkendelsesproces også er en registreringsproces skyldes ønsket om at reducere den bureaukratiske byrde. Fremover vil vi skulle undersøge nøje, om registreringsproceduren sikrer et tilstrækkelig højt sikkerhedsniveau. Jeg mener endvidere, at den usikkerhed, som bestemmelserne om animalske biprodukter fra vildtlevende dyr har skabt, er blevet fjernet. Det står nu klart, at det er afgørende at sikre god jagtskik. Dyr, der indsamles i skoven, må ikke anvendes. Jeg mener også, at vi har tilgodeset mange medlemsstaters ønsker ved at tillade fodring af truede arter af ådselædende fugle i visse regioner.

Evnen til at fastlægge et slutpunkt i animalske biprodukters livscyklus er et væsentligt fremskridt. Det vil fjerne den retlige usikkerhed og rette op på en del mangler og vanskeligheder. Vi må undersøge, hvorvidt Kommissionens fastlæggelse af slutpunktet er i overensstemmelse med førnævnte kriterier, navnlig kriteriet om retlig sikkerhed. Jeg er naturligvis klar over, at det kan variere fra produkt til produkt, og at der derfor er behov for fleksibilitet, men jeg vil også sige til Kommissionen nu, at der er behov for gennemsigtighed, således at det også er klart for forbrugeren.

Vi er nu nået til det afgørende punkt, der for mig altid er problemet i forbindelse med komitologi. For mange bestemmelser i den nye forordning er gennemført under anvendelse af komitologiproceduren. Vi må undersøge dette nøje. Vi ved selvfølgelig, at vi som medlemmer af Parlamentet har en mulighed for at spille en rolle, men vi ved også fra praksis, at vi ikke kan overvåge eller undersøge alle komitologiprocedurer. Jeg bifalder derfor den kendsgerning, at Kommissionen har sagt, at den ønsker at forelægge sine forslag for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed forud for vedtagelsen heraf. Det er en god tilgang, da der er mange former for komitologi. Jeg tror, at vi er på rette spor.

Jeg vil fremsætte et par bemærkninger til andre spørgsmål mod forhandlingens afslutning.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. − (IT) Fru formand, mine damer og herrer! I dag vil Parlamentet blive bedt om at stemme om en fælles holdning, der er baseret på Kommissionens forslag til en ny forordning om animalske biprodukter. På nuværende tidspunkt vil jeg gerne takke ordføreren for hans arbejde, der har gjort det muligt at nå frem til denne fælles holdning, og for hans kendskab til reglerne inden for den veterinære sektor, der har gjort det muligt at opnå et positivt resultat med bred tilslutning. Min kollega, fru Vassiliou, beklager, at hun ikke personligt kan være til stede under forhandlingen, men hun har bedt mig om at takke ordføreren personligt for hans arbejde og den indsats, som han har gjort for at nå målet.

I Kommissionen er vi naturligvis også taknemmelige over for skyggeordførerne, der har bidraget til dette arbejde på en konstruktiv måde, som ordføreren understregede i sin tale. Gennem dette samarbejde har det således også været muligt at inddrage de vigtigste overvejelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i den fælles holdning. Ligesom ordføreren vil jeg også gerne takke det franske formandskab, som gjorde et stort stykke arbejde, selv om det var klar over, at det ikke selv ville kunne gøre arbejdet færdigt, og det tjekkiske formandskab, der har gjort en stor indsats for at opnå et klart og konsekvent mandat for forhandlingerne med Parlamentet. Kommissionen støtter derfor den fælles holdning fuldt ud.

Teksten belyser forholdet mellem sundhedsbestemmelser og miljøbestemmelser og bidrager således til at nå målet om "bedre lovgivning". De bestemmelser, som Parlamentet skal stemme om, vil give mulighed for bredere anvendelse af animalske biprodukter, som på nuværende tidspunkt ikke kan anvendes fornuftigt, men sikrer samtidig hensigtsmæssige sikkerhedsvilkår. De administrative udgifter vil også blive reduceret, hvilket vil gøre driftslederne mere konkurrencedygtige. Alt dette vil have afgørende betydning for deres evne til at reagere dynamisk på udfordringerne fremover, uanset om de stammer fra import fra tredjelande eller fra nye teknologiske udviklinger inden for anvendelse af biprodukter.

De nye bestemmelser vil også være fuldt ud i overensstemmelse med målet om at beskytte biodiversiteten og – vigtigst af alt – gøre det muligt at bevare et højt beskyttelsesniveau i EU mod folkesundheds- og dyresundhedsrelaterede risici.

 
  
  

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Thomas Ulmer, for PPE-DE-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg bifalder i høj grad Horst Schnellhardts betænkning, og jeg vil gerne takke ham for hans udmærkede arbejde. Efter de mange kriser i de seneste år i forbindelse med animalske produkter, der har udgjort en risiko for folkesundheden og dyresundheden, er det afgørende med en omfattende lovgivningsmæssig forordning. Der var behov for en revision af den gældende forordning.

Nu, som tidligere, er vi nødt til at sikre et højt sikkerhedsniveau. Selv om vi overvejende støtter betænkningen, er der et par punkter, der efter min mening giver anledning til bekymring. En lang række punkter i forordningen er blevet lempet, hvilket gør handel med animalske biprodukter noget lettere. Lad mig give et par eksempler. Det er tilladt at anvende visse typer kategori 1-materiale i foder til kæledyr. Kategori 2- eller kategori 3-materiale kan, uanset den risiko, der er forbundet hermed, bortskaffes på en lettere måde under officielt tilsyn, hvis der kun er tale om små mængder affald om ugen. Den risiko, der er forbundet med animalske biprodukter i en hvilken som helst kategori, er kun delvist bestemt af mængden heraf. Det er fortsat sådan, at det er Kommissionen, der vedtager gennemførelsesforordningen, og som den gældende forordning indeholder forslaget en del tilladelser til Kommissionen. Det betyder, at Kommissionen kan fastlægge omfattende og grundlæggende forordninger vedrørende håndtering af animalske biprodukter i komitologiproceduren med det resultat, at Parlamentet – hvilket desværre ofte er tilfældet – ikke får indflydelse.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, for PSE-Gruppen. (DA) Fru formand! Jeg vil starte med at takke hr. Schnellhardt for hans meget ambitiøse arbejde med denne meget tekniske betænkning. Jeg vil på vegne af vores skyggeordfører, Åsa Westlund, også takke de andre skyggeordførere for et godt samarbejde, som betyder, at vi i dag kan stemme om et forslag, som vi alle sammen kan stille os bag. Forslaget, som vi nu skal stemme om, er både mere klart og mere enkelt at bruge end den meget komplicerede lovgivning, som i dag gælder på området. Vi er i Den Socialdemokratiske Gruppe særligt glade for, at det er lykkedes at få gehør for vores ændringsforslag om, at ådselædende dyr også får mulighed for at finde den føde, der skal til, for at de kan overleve. Men også at vi får sat fokus på både sundhedsrisici og sikkerhed, men alligevel får den nødvendige fleksibilitet. Så tak for arbejdet og vi er glade for, at vi får et godt forslag.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, for Verts/ALE-Gruppen. – (FI) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke Horst Schnellhardt for hans fremragende arbejde og samarbejde. Det er godt, at vi har haft en førsteklasses ekspert på området som ordfører vedrørende dette spørgsmål.

Hovedformålet med forordningen er at sikre hygiejne og menneskers sundhed og sikkerhed. Jeg vil dog på nuværende tidspunkt gerne nævne en anden detalje, der er vigtig i forbindelse med beskyttelsen af biodiversiteten og mindre iværksættere inden for naturturisme i mit land. Jeg er glad for, at der blev opnået politisk konsensus i Parlamentet og Rådet for at løse dette problem.

Det handler om mindre operationer, hvor kroppe af døde dyr fra husdyrbrug, f.eks. fra svinestier, transporteres direkte til fodringssteder på landet, således at vilde dyr kan spise dem. Det er vigtigt i f.eks. Spanien for at bevare rovfuglepopulationen. I Finland har denne praksis reddet havørnen fra at uddø på et tidspunkt, hvor dens naturlige fødekilder var for kontaminerede som følge af kemiske giftstoffer, og hvor havørne ikke ville have kunnet formere sig blot ved at overleve på naturlige fødekilder.

I de nordlige, meget tyndt befolkede dele af Finland brugte naturfotografer denne metode til at tiltrække vilde dyr til steder, hvor de kan fotograferes, og små rejseselskaber arrangerer f.eks. også bjørnesafarier. Jeg er meget glad for, at denne retsakt sikrer en løsning, der vil beskytte menneskers sundhed og sikkerhed, men samtidig bevare mindre iværksættervirksomheder inden for turisme og metoden til beskyttelse af biodiversiteten.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Fru formand! Jeg er enig med alle talerne i, at folkesundhed, fødevaresikkerhed og hygiejne skal være øverst på vores dagsorden. Jeg ville også sætte det højt på dagsordenen at få det maksimale ud af alle naturlige ressourcer, herunder animalske biprodukter. Jeg vil gerne takke ordføreren, Horst Schnellhardt, for hans fremragende arbejde med at inddrage alle vores overvejelser og for det fine resultat af hans drøftelser med Det Europæiske Råd. Personligt beklager jeg, at henvisningen til direktivet om forbrænding af affald er blevet fjernet, men jeg har ikke tid til at uddybe det her.

Jeg har indgivet et ændringsforslag, hvor jeg anmoder om forsikringer om, at der skal være en tydelig sondring mellem animalske biprodukter, der flyttes i store mængder mellem medlemsstaterne med risiko for at komme ind i fødevare- eller foderkæden, og specialiserede animalske biprodukter til farmaceutisk og anden diagnostisk og forskningsrelateret anvendelse. Sidstnævnte er produkter fra sikre kilder af høj værdi, der transporteres mellem medlemsstaterne i meget små mængder til og fra registrerede leverandører, producenter og brugere.

Jeg vil gerne igen have både kommissærens og Horst Schnellhardts garanti for, at mine overvejelser på dette område tages i betragtning, navnlig at denne specialiserede anvendelse af animalske biprodukter vil fortsætte uden afbrydelse.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. − (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Dagens drøftelser har vist bred støtte til den fælles holdning vedrørende animalske biprodukter, og Kommissionen kan derfor gå videre til næste trin. Kommissionen vil udarbejde gennemførelsesbestemmelserne for den nye forordning under hensyntagen til de fremsatte bemærkninger, vi vil lytte opmærksomt på driftsledernes erfaringer, vi vil tale med vores partnere på internationalt niveau, og vi vil være åbne over for Parlamentet under hele processen.

Jeg kan således over for ordføreren bekræfte det løfte, som Kommissionen allerede har afgivet, for så vidt angår komitologiproceduren og de valgfrie bestemmelser. For så vidt angår fru Doyles spørgsmål, kan jeg sige, at den gældende forordning allerede anerkender visse vilde dyrearters særlige fødebehov og tillader medlemsstaterne at anvende biprodukter til at fodre vilde dyr, forudsat at der føres behørigt tilsyn med sundhedsrisiciene.

Det er imidlertid for nylig blevet påpeget, at Kommissionen bør optrappe sin indsats for at bevare biodiversiteten. Kommissionen støtter derfor lovgivningsmyndighedens beslutning om at udvide vilkårene for fodring af beskyttede dyrearter i deres naturlige habitat med animalske biprodukter, og hvor de nuværende bestemmelser henviser til ådselædere og ørne, vil den nye forordning også gøre det muligt at finde egnede løsninger for ulve og bjørne.

På baggrund af ny viden overvejer vi også det tilrådelige i at fastlægge ordninger, der vil udvide det nuværende system med faste steder til fodring af beskyttede arter med dyrekroppe, navnlig til omfattende avlssystemer, forudsat at specifikke sundhedsstandarder overholdes. Kommissionen er villig til at indgå i en dialog herom med alle de involverede parter.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt, ordfører. – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne påpege over for hr. Ulmer, at jeg naturligvis har taget Deres overvejelser vedrørende mulig blanding af kategori 1- og kategori 2-materialer i betragtning, og vi har også mod slutningen af forhandlingerne rådført os med industrien vedrørende dette problem.

Jeg mener, at man virkelig ville skulle handle ekstremt ulovligt for at kunne blande disse materialer. Vi vil undersøge, om der er behov for skærpede regler på dette område. Det, vi ønskede at opnå med den nye forordning, var at give mulighed for at anvende slagteaffald på mange måder, og i den henseende kan jeg også sige til fru Doyle, at hendes bekymringer er ubegrundede. Alt er som før. Ved at fastlægge slutpunktet for slagteaffald har vi også klart bestemt, at slagteaffald herefter bliver genstand for helt andre bestemmelser. Med andre ord har vi klart anført en overgang til rammedirektivet om affald. Jeg tror, at vi er på rette spor.

Jeg vil også gerne nævne, at vi naturligvis med den nye forordning ønsker at behandle spørgsmålet om skandaler med råddent kød. Vi er endnu ikke helt på rette spor på dette område, men med mærkning og sikring af sporbarhed mener jeg, at vi har taget et skridt i den rigtige retning. Vi må selvfølgelig se, hvilken type mærkning Kommissionen foreslår. Det bliver ikke nemt, da vi alle kender problemet med Blue Chappi-hundefoderet – ingen ønsker en sådan situation. I denne henseende skal vores forskere vælge en tilgang.

For så vidt angår spørgsmålet om organiske gødningsstoffer, der også var til debat, men som endnu ikke er blevet drøftet indgående, havde Kommissionen faktisk til hensigt at sikre mere grundig blanding af materialer, således at dyrene ikke ville bemærke det. Det ville imidlertid ændre gødningsstoffets kvalitet, og jeg mener, at vi har formuleret en god forordning i denne henseende, og at der tages hensyn til vores små gartnere, der sætter så stor pris på organiske gødningsstoffer.

Det er altså i det store hele en god forordning. Jeg er meget tilfreds med den og med samarbejdet, og jeg håber ikke, at vi bliver nødt til at ændre den igen foreløbig. Vi havde et godt samarbejde med Kommissionen, og det er jeg meget taknemmelig for.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Fru formand! For så vidt angår planlægningen af mødet, vil jeg gerne nævne, at vi havde en meget lang afstemningstid i går, hvilket førte til en lang række problemer med efterfølgende aftaler.

Vi udsætter mødet om kort tid i dag og starter ikke afstemningen før kl. 12.00. Måske vil det være muligt at planlægge mødet, således at tiden kan opdeles mere hensigtsmæssigt. Det ville hjælpe medlemmerne og især gæsterne, der i går måtte vente på os i længere tid. Der er tale om borgere, som også har ret til at tale med deres medlemmer, og i denne henseende ville jeg være meget tilfreds, hvis vi i planlægningen fremover kunne inddrage sådanne procedurer til alles glæde.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. Vi vil tage hr. Rübigs bemærkninger til efterretning og sende dem videre. Det er et meget vanskeligt tidspunkt, da vi er ved udgangen af valgperioden.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag kl. 12.00.

(Mødet udsat kl. 10.15 og genoptaget kl. 10.50)

 
  
  

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Næstformand

 
Seneste opdatering: 18. august 2009Juridisk meddelelse