Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2580(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0242/2009

Forhandlinger :

PV 24/04/2009 - 5.2
CRE 24/04/2009 - 5.2

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0310

Forhandlinger
Fredag den 24. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

5.2. Støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. − Næste punkt er forhandlingen om seks beslutningsforslag om støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone(1).

 
  
MPphoto
 

  Corina Creþu, forslagsstiller. – (RO) Hr. formand! Et af problemerne i retssystemet i mange lande i verden er ikke så meget manglen på velstrukturerede juridiske rammer, men nærmere den manglende håndhævelse af domme. I lande, der lider under borgerkrig, en permanent konflikttilstand eller massakrer, er konsekvenserne af denne situation katastrofale fra et humanitært og udviklingsmæssigt synspunkt.

I forbindelse med Den Særlige Domstol for Sierra Leone (SCSL) er det så meget desto vigtigere, at domme håndhæves, da denne domstol skaber præcedens på en række vigtige områder inden for folkeretten. Det er ikke blot den første domstol af sin slags, der er blevet nedsat i et land, hvor de påståede forbrydelser fandt sted, med også den første, der har stævnet et siddende afrikansk statshoved, nemlig Charles Taylor, Liberias tidligere præsident, og dømt vedkommende.

Disse aspekter kombineret med dommen for nylig mod tre tidligere oprørsledere fra borgerkrigstiden, er stærke tegn på den vilje, som det internationale samfunds og Sierra Leones regering udviser i kampen mod straffrihed for personer, der har begået overgreb i et helt årti.

Det internationale samfund skal fuldt ud afslutte gennemførelsen af det projekt, der er foreslået, til styrkelse af den retlige og lovgivningsmæssige procedure i Sierra Leone. Domstolens mandat ophører snart, i 2010, og Sierra Leones regering har været helt ærlig og oplyst, at den ikke er i stand til at sikre håndhævelsen af de afsagte domme.

Det er derfor afgørende, at EU og de internationale partnere, der er involveret i fredsprocessen, sikrer og støtter håndhævelsen af de domme, som Den Særlige Domstol for Sierra Leone har afsagt. Det er ikke kun fremskridtene mod fred og stabilitet i regionen, der er på spil, men også troværdigheden for de særlige domstole, der etableres i andre lande med støtte fra det internationale samfund.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, forslagsstiller. − (EN) Hr. formand! Den humanitære folkeret er en relativt ny og noget ufuldstændig retspraksis, men vi har allerede set nogle vigtige succeshistorier. I Europa har Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien spillet en enormt vigtig rolle i at sikre retfærdighed for en region, der var blevet splittet ad som følge af en række grusomme krige. På samme måde har en domstol i Tanzania retsforfulgt de personer, der var ansvarlige for folkedrabet i Rwanda i 1994.

Vi ved derfor, at sådanne domstole kan hjælpe krigshærgede områder ved at sætte en stopper for straffriheden og komme videre. På mange måder er denne type retfærdighed lige så vigtig som økonomisk bistand fra EU. Derfor bør det internationale samfund fortsat støtte Den Særlige Domstol for Sierra Leone ved om nødvendigt at tilbyde sikre fængselsfaciliteter i medlemsstaterne med henblik på fængsling af dømte tyranner.

Et af mine vigtigste resultater her i Parlamentet har været min rolle i Parlamentets beslutning, hvori Nigeria blev opfordret til at overdrage Charles Taylor til domstolen, hvilket rent faktisk skete efter forhandlinger med FN. Men mange andre vil undslippe uden straf uden en stærk og velfinansieret SCSL.

 
  
MPphoto
 

  Mikel Irujo Amezaga, forslagsstiller. − (ES) Hr. formand! For to år siden fik jeg lejlighed til som led i en mission ledet af fru Isler Béguin, min kollega her i Parlamentet, at besøge Sierra Leone og SCSL og få kendskab til den enorme opgave, som den varetager, ikke kun for Sierra Leone, men for menneskeheden som helhed.

Den Særlige Domstol for Sierra Leone har skabt præcedens, som det allerede er blevet nævnt. Den har skabt præcedens i den forstand, at den, som det anføres i beslutningen, er den første internationale domstol, der finansieres af frivillige bidrag, den første, der er blevet nedsat i et land, hvor de påståede forbrydelser fandt sted, og – som allerede påpeget – den første, der stævner et tidligere statsoverhoved.

Af alle disse årsager, ikke kun fordi den har skabt præcedens, men også fordi den er et eksempel for andre domstole, der er blevet nedsat og struktureret på en tilsvarende måde – såsom domstolene i Rwanda, det tidligere Jugoslavien, Cambodja eller Libanon – mener vi, at det er afgørende, at denne beslutning, som vi nu har arbejdet sammen med domstolen om i flere måneder, vedtages.

For to år siden vedtog vi en beslutning for at støtte finansieringen af domstolen, da den på det tidspunkt gik igennem en vanskelig periode, hvor den ikke havde midler og den nødvendige støtte – og her bør vi også takke Kommissionen, der gav sin finansielle støtte til domstolen.

På nuværende tidspunkt beder vi frem for alt om to ting, nemlig for det første at de dømte afsoner deres dom – det, der er på spil her, er ikke Den Særlige Domstol, der vil afslutte sit arbejde næste år, men den arv, den efterlader – og for det andet at alt dette naturligvis ledsages af yderligere støtte.

Kort sagt er Den Særlige Domstol for Sierra Leone et godt eksempel for os alle og for alle de domstole, der har beskæftiget sig med krigsforbrydelser. Den et godt eksempel og en lærestreg fra verdens næstfattigste land. Da vi kom ind i domstolens lokaler, så vi sloganet "ingen fred uden retfærdighed". Det er netop derfor, at vi har en moralsk forpligtelse, ikke kun som europæere, men som mennesker, til at sikre, at Den Særlige Domstol sætter sit præg på historien.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, forslagsstiller. − (NL) Hr. formand! Sierra Leone har som sin nabo Liberia oplevet alvorlige overgreb, hvor mange borgere mistede livet eller blev alvorligt såret, mentalt eller fysisk.

De forbrydere, der fik børnesoldater til at skære lemmerne af uskyldige borgere, skal straffes og må ikke få mulighed for at gentage deres forbrydelser. Det ser ud til, at forsøget på at straffe disse forbrydere mellem 2000 og 2010 har fejlet. FN's Særlige Domstol for Sierra Leone fungerer ikke. Personer, der dømmes, kan ikke tilbageholdes i Sierra Leone i et tilstrækkeligt tidsrum.

Spørgsmålet er nu, hvad vi kan gøre for at sikre et bedre resultat. Domstolen vil ikke fungere uden eksterne midler, en udvidelse af dens mandat eller uden fængselspladser uden for Sierra Leone. Beslutningen henleder med rette opmærksomheden på disse muligheder. Disse erklæringer skal føre til handling – hurtigt. Ellers vil det være for sent.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, for PPE-DE-Gruppen. – (PL) Hr. formand! I Polen siger man, at man skal afslutte det, man starter. Det er meget relevant for dagens forhandlinger, der frem for alt handler om finansiel støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone. Det er sandt, at vi er midt i en krise, og at denne domstol, der finansieres af frivillige bidrag fra forskellige lande, absorberer store summer. Vi må dog ikke tillade dette organ, der er det eneste af sin slags, at afslutte sit arbejde i international skam – og det ville være en skam, hvis domstolen måtte lukke af finansielle årsager, og de dømte løslades.

EU, og efter min mening især FN, er forpligtet til at færdiggøre domstolens arbejde, sikre finansiel støtte og håndhæve de domme, der afsiges af domstolen.

Den Særlige Domstols arbejde og de store udgifter hertil er genstand for megen debat i Sierra Leone, fordi mange folk i landet venter på kompensation, og Sierra Leone er et af verdens fattigste lande. Det er derfor, vi ikke må glemme fremtiden, når vi dømmer fortiden.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, for UEN-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Den Særlige Domstol for Sierra Leone har idømt Issa Hassan Sesay, som var øverstkommanderende for Revolutionary United Front, 52 års fængsel. Den har endvidere idømt Morris Kallon, en af lederne af RUF, 40 års fængsel, og Augustine Gbao, som var sikkerhedsansvarlig i RUF, 25 års fængsel.

De organiserede en af de mest kyniske oprørsbevægelser i moderne tid. Voldsomme lemlæstelser af civilbefolkningen, især amputationer af lemmer i stort omfang, seksuel vold som våben og rekruttering af børn til hæren er blot nogle få af de brutale metoder, som RUF anvendte under ledelse af de anklagede.

En streng dom til dem er et stærkt signal, der bør afholde andre fra at begå lignende handlinger, og et tegn på, at den civiliserede, demokratiske verden ikke vil lade stå til og har et stærkt instrument til at straffe de personer, der begår sådanne overgreb. Det instrument er Den Særlige Domstol, og den skal støttes både finansielt og politisk.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Hr. formand! Jeg er glad for, at denne forhandling finder sted, da vi har forsøgt at få den på dagsordenen for adskillige møder.

I dag, ikke længe inden valgperiodens udløb, vil vi således meget gerne understrege, at Sierra Leone, som er et af verdens fattigste lande, og som virkelig har haft succes med at nedsætte SCSL for at dømme de personer, der er ansvarlige for de overgreb, der er begået, bør støttes.

Jeg har været leder af EU's valgobservationsmission i Sierra Leone og mener virkelig, at det er vores politiske og moralske ansvar at støtte denne domstol, da det ville være virkelig uansvarligt og utænkeligt, hvis denne domstol ikke kunne fortsætte sit arbejde af årsager, der potentielt er økonomiske.

Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at støtte den – selvfølgelig økonomisk. På daværende tidspunkt anmodede dommerne ved disse domstole os endvidere om at yde finansiel støtte for at bidrage til at holde domstolen i gang.

Nu er der imidlertid behov for tiltag på politisk niveau, da domstolen lukkes i 2010. Vi skal…

(Formanden fratog taleren ordet)

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. − (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Kommissionen har forpligtet sig til at bidrage til Sierra Leones overgang fra en efterkrigssituation til en situation med vækst og udvikling. Kommissionen støtter under alle omstændigheder landets indsats for at konsolidere freden, stabiliteten og frem for alt demokratiet.

I denne henseende anerkender og bifalder Kommissionen den afgørende rolle, som Den Særlige Domstol for Sierra Leone har spillet og fortsat spiller, når det gælder genindførelsen af fred og stabilitet i Sierra Leone. Vi er overbevist om, at Den Særlige Domstols aktiviteter kan sende det budskab til alle om, at alvorlige forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab og krigsforbrydelser ikke vil forblive ustraffet.

Den Særlige Domstol for Sierra Leone har faktisk spillet en afgørende rolle i udviklingen af folkeretten i kraft af den retspraksis, der er skabt om spørgsmål såsom rekruttering af børnesoldater og tvangsægteskaber, som var emnerne i domstolens første sager. I denne henseende har Kommissionen støttet Den Særlige Domstols aktiviteter siden 2003. Vi har givet Den Særlige Domstol 2 700 000 EUR gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder. Formålet med denne finansiering er at støtte Den Særlige Domstols formidling af dens målsætning om at fremme anvendelsen af retsstatsprincippet, humanitær folkeret og menneskerettigheder i Sierra Leone og den vestafrikanske region som helhed.

Derudover vedtog Kommissionen i 2008 et projekt med en finansiering på 1 mio. EUR under den tiende europæiske udviklingsfond, som blev udviklet sammen med Den Særlige Domstol og Sierra Leones regering. Projektet, der skal gennemføres i 2009 og 2010, vil integrere tidligere aktiviteter og sigter mod at sikre en varig arv, hvorpå der kan bygges efter afslutningen af domstolens aktiviteter, især gennem kapacitetsopbygning for aktører inden for retsvæsenet og styrkelse af den institutionelle kapacitet i Sierra Leones retssystem som helhed.

Kommissionen, som havde modtaget oplysninger om Den Særlige Domstols budgetproblemer, ydede i 2008 nødhjælp til domstolen for et beløb på 2,5 mio. EUR gennem stabilitetsinstrumentet og havde til hensigt at dække finansieringsomkostningerne og hovedsagelig løn til domstolens ansatte. I denne henseende var Kommissionen glad for, at det lykkedes Den Særlige Domstol at dække budgetunderskuddet i flere måneder. Vi tror på, at det til trods for finanskrisen vil lykkes det internationale samfund at finde de nødvendige ressourcer til at sikre, at SCSL kan udføre sine opgaver med succes og i fuldt omfang og afslutte retssagen mod Charles Taylor, Liberias tidligere præsident.

Inden jeg afslutter mit indlæg, vil jeg gerne give udtryk for min støtte til anmodningen om yderligere undersøgelser af forskellige særlige domstoles roller og funktioner, og her er jeg glad for på Kommissionens vegne at kunne meddele, at to initiativer vil blive finansieret på dette område under menneskerettigheder, konflikter og sikkerhed, i det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag kl. 12.00.

 
  

(1)Se protokollen.

Seneste opdatering: 18. august 2009Juridisk meddelelse