Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0192(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0258/2009

Rozpravy :

PV 04/05/2009 - 16
CRE 04/05/2009 - 16

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.5
CRE 06/05/2009 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0364

Rozpravy
Pondelok, 4. mája 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa (A6-0258/2009) pani Lullingovej v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS (KOM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD));

– správa (A6-0267/2009) pani Estrelovej v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (KOM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, spravodajkyňa.(FR) Vážený pán predsedajúci, po 22 rokoch od hlasovania o texte, ktorý sa už zameriaval na zaistenie rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane ich vypomáhajúcich manželiek a manželov, Komisia konečne predložila nový návrh, ktorý má nahradiť neúčinný a mierny text z roku 1986. Použila však pevnejší právny základ.

V prvom rade by som sa rada zmienila o významnom zlepšení, a to, že založenie podniku manželmi alebo uznanými životnými partnermi nebude viac zakázané v žiadnom členskom štáte. Je to účinný spôsob zlepšenia situácie vypomáhajúcich manželov a manželiek – miliónov prehliadaných pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, remesiel, obchodu, malých a stredných podnikov, ako aj slobodných povolaní. Ich osud znepokojuje Európsky parlament od deväťdesiatych rokov minulého storočia.

Bohužiaľ, návrh Komisie je stále nedostačujúci v jednom základnom bode. Je ním sociálne zabezpečenie vypomáhajúcich manželov alebo manželiek a uznaných životných partnerov. Skúsenosti ukazujú, že ak majú vypomáhajúci manželia alebo manželky sami požiadať o zaradenie do programu sociálneho zabezpečenia, veľká väčšina z nich to neurobí. Nikto z nich si neuvedomuje, že v prípade rozvodu, často po viac ako 20 rokoch manželstva a práce v rodinnom podniku, stratia všetky sociálne výhody a hlavne dôchodkové práva.

Tiež by sme chceli zachovať staré ustanovenia týkajúce sa uznania práce vypomáhajúcich manželov alebo manželiek s cieľom zaistiť im odškodnenie, a to najmä v prípade rozvodu, kedy sa vypomáhajúci partner po rokoch práce v rodinnom podniku dostáva do nepríjemnej situácie.

Nakoniec, pokiaľ ide o ochranu v materstve, prišli sme s formuláciou, ktorá najlepšie vyhovuje špecifickej situácii samostatne zárobkovo činných žien a vypomáhajúcich manželiek. Musia mať právo na materskú dovolenku takého trvania, aké si samy zvolia, ale pod podmienkou, že nepresiahne trvanie uvedené v smernici o pracovníčkach.

To sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré považujeme za najdôležitejšie, aby sme zabránili uverejneniu ďalšej oslabenej smernici, ktorá nám neumožní zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v tejto oblasti.

Informovali nás o tucte pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložil pán Cocilovo v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu a ktoré sa týkajú definície vypomáhajúcich manželov alebo manželiek a životných partnerov. Trochu ma to prekvapuje, pretože vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť sme sa – a tým mám na mysli všetky skupiny – dohodli, že sa budeme riadiť definíciami v návrhu Komisie, ktoré sú právne vyhovujúce a prijateľné pre každého. Podľa nich sa pod vypomáhajúcimi manželmi alebo manželkami majú tiež chápať životní partneri samostatne zárobkovo činných osôb v zmysle vnútroštátneho práva.

Definícia je jasná a je tiež presná. Prečo predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú nejasné a právne nespoľahlivé? Vyzývam skupinu ALDE, aby ich stiahla. Domnievam sa, že medzi tieňovým spravodajcom skupiny a pánom Cocilovom prišlo k nedorozumeniu. V súčasnosti sa tým zaoberám.

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, žiaľ, schválil ďalšiu správu obsahujúcu 74 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, väčšina z ktorých nemá priamu súvislosť s pôvodným cieľom uvedeným v návrhu Komisie. Bolo ním posilnenie základov ochrany materstva prostredníctvom zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok.

Chcela by som upozorniť, že táto smernica sa netýka samostatne zárobkovo činných žien, vypomáhajúcich manželiek alebo partneriek samostatne zárobkovo činných mužov. Ich špecifická situácia sa bude skúmať v rámci novej smernice o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby, ktorá bude predmetom správy.

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, spravodajkyňa.(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v prvom rade by som sa chcela poďakovať nasledujúcim ľuďom: tieňovým spravodajcom, spravodajcom Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre právne veci požiadaných o stanovisko, sekretariátu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ako aj sekretariátu Skupiny socialistov v Európskom parlamente, sociálnym partnerom, mimovládnym organizáciám, odborníkom, ktorí sa zúčastnili na verejnom vypočutí v Bruseli a Lisabone, zástupcom Komisie a Rady a svojim asistentom. Ďakujem všetkým za ich podporu a pripomienky.

Návrhy v mojej správe sú preto výsledkom procesu s veľkou spoluúčasťou a mnohých pracovných stretnutí s tými, ktorí majú záujem vybaviť Európsku úniu smernicou o materskej dovolenke primeranej tejto dobe. Hlavnými cieľmi navrhnutých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sú: po prvé, upevniť práva pracovníčok počas tehotenstva, po pôrode a počas dojčenia; po druhé, podporiť zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života; a po tretie, pomôcť Európanom, ktorí chcú mať deti, aby ich mali, a teda zvýšiť pôrodnosť.

Z tohto dôvodu navrhujem predĺženie ochrany proti prepusteniu na 12 mesiacov, zrušenie povinnosti vykonávať nočnú prácu a prácu nadčas, ak to žena chce, a skrátenie pracovného dňa o dve hodiny na dojčenie bez straty akýchkoľvek výhod. Najpokrokovejší návrh v porovnaní s návrhom Európskej komisie sa týka otcovskej dovolenky. V práve Spoločenstva musí byť zakotvená zásada delenej dovolenky s cieľom podporovať spravodlivejšie rozdelenie súkromných a rodinných povinností medzi mužmi a ženami, a teda zlepšovať kvalitu života a blaho detí. Otcovia sa musia zapájať do rodinných povinností už od narodenia alebo osvojenia dieťaťa. Musíme tiež bojovať proti hospodárskym, sociálnym a kultúrnym predsudkom súvisiacim s právom na otcovskú dovolenku a zmeniť spôsob zmýšľania.

Zatiaľ čo napríklad vo Švédsku je muž, ktorý sa nepodieľa na rodičovskej dovolenke, považovaný spoločnosťou za zlého otca, v krajinách južnej Európy je opak pravdou. Zamestnávatelia a kolegovia v práci odrádzajú otcov od toho, aby si brali dovolenku, na ktorú majú právny nárok. Navrhujem preto, aby boli dva týždne otcovskej dovolenky povinné, neprenosné a 100 % platené bez straty akýchkoľvek pracovných práv. Bolo dokázané, že rozdelenie rodinných povinností medzi mužmi a ženami je prvým krokom k zosúladeniu rodinného a pracovného života. Aj keď majú ženy rovnaké právo na profesionálnu kariéru ako muži, nemôžu v porovnaní s mužmi vykonávať rovnakú prácu mimo domu a doma ju ešte strojnásobiť.

Rodinný život je jedným z dôvodov, prečo je viac nezamestnaných žien ako mužov. Navyše, je bežné počas pracovného pohovoru položiť otázku, či sa uchádzačky plánujú vydať a mať deti. Osobný život žien sa podrobne skúma. Ak prejavia prirodzenú túžbu stať sa matkami, doplatia na to. Materstvo sa nemôže považovať za problém pre zamestnávateľa alebo hospodárstvo. Práve naopak, je to služba poskytovaná spoločnosti, keďže nám umožňuje riešiť problém nízkej pôrodnosti a starnutia obyvateľstva a zároveň je zárukou trvalej udržateľnosti systému sociálneho zabezpečenia.

Je teda neprijateľné, aby boli ženy trestané za to, že sú matkami. Pravdou je, že často nemôžu dosiahnuť kariérny postup, nedostávajú zvyčajné výkonnostné odmeny alebo podiel zo zisku a musia prijať menej dôležitú a menej profesionálne uspokojivú prácu. Túto situáciu musíme zmeniť.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komisie. (CS) Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, na úvod by som rád poďakoval pani Estrelovej a pani Lullingovej za ich správu. Oceňujem ich úsilie a podporu, ktorú Európsky parlament venoval návrhom Komisie, ktoré sú súčasťou balíka opatrení v oblasti zosúladenia pracovného a rodinného života prijatého minulý rok na jeseň.

Ako viete, dosiahnutie súladu medzi pracovným, rodinným a súkromným životom je jednou z priorít plánu Komisie týkajúceho sa rovnosti žien a mužov. Presadzovanie politík zameraných na túto problematiku má zásadný význam pre zvýšenie účasti žien na trhu práce, zvládnutie problémov súvisiacich s meniacimi sa formami rodiny, starnutím populácie, ako aj pre podporu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. V tejto súvislosti sa domnievam, že je nevyhnutné zlepšiť právne predpisy v oblasti materskej a rodičovskej dovolenky. Rovnako je mimoriadne dôležité zlepšiť situáciu samostatne zárobkovo činných žien.

Mám radosť z pokroku, ktorý sa dosiahol v prípade obidvoch legislatívnych návrhov Komisie. Tiež ma teší, že rokovania medzi sociálnymi partnermi týkajúce sa rodičovskej dovolenky boli úspešné. Dúfam, že ešte pred letnými prázdninami budem môcť predložiť formálny návrh, na základe ktorého sa ich dohoda stane záväznou. Dovoľte mi teraz v krátkosti pripomenúť ciele pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu Komisie k smernici o materskej dovolenke: presadzovanie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia matiek, povzbudenie žien k tomu, aby mali toľko detí, koľko chcú, ako aj podpora účasti žien na trhu práce. V tomto ohľade sa návrh Komisie usiluje predovšetkým o predĺženie materskej dovolenky zo 14 na 18 týždňov, zvýšenie materského príspevku s cieľom umožniť ženám prerušiť zamestnanie a starať sa o deti a pritom sa cítiť finančne zabezpečené, väčšiu pružnosť, ktorá by mala byť ženám poskytnutá, pokiaľ ide o usporiadanie materskej dovolenky a pracovných podmienok pre návrat do zamestnania. Som si vedomý ťažkostí súvisiacich s dosahovaním správnej rovnováhy medzi zvyšovaním ochrany a tým, aby boli tieto dodatočné opatrenia z hospodárskeho hľadiska prijateľné pre zamestnávateľov a členské štáty.

Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, Komisia víta mnohé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, ktoré prispievajú k posilneniu alebo objasneniu tohto návrhu. Medzi ne patria: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 o demografických tendenciách, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 zdôrazňujúci potrebu lepšieho zosúladenia pracovného a rodinného života, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50 týkajúci sa podpory určenej členským štátom pri presadzovaní práce na čiastočný úväzok, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35 o nepovinnom období materskej dovolenky pred pôrodom, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53, v ktorom sa objasňuje, že ženám na materskej dovolenke sa môže zvýšiť plat a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56 o dôchodkových právach pracovníkov. Komisia je tiež pripravená prijať rad ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, a to buď v princípe alebo v celom rozsahu.

Vítam tiež doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý by za určitých podmienok umožnil počítať rodičovskú dovolenku ako materskú dovolenku. Takéto ustanovenie by bralo ohľad na rozdiely medzi členskými štátmi a vyhovelo by požiadavkám členských štátov s rozvinutými systémami dovolenky z rodinných dôvodov, ako sú napríklad severské krajiny. Napriek tomu by som sa chcel vyhnúť situácii, kde by sa revízia smernice 92/85/EHS využívala na zavádzanie tém, ktoré by sa mali riešiť v inej súvislosti. Podľa môjho názoru by to oslabilo ciele návrhu Komisie, ktoré v prvom rade zahŕňajú zvýšenú ochranu matiek a v druhom rade podporu účasti žien na trhu práce.

Vzhľadom na to – hoci plne podporujem váš návrh na zavedenie otcovskej dovolenky – si nemyslím, že súčasná smernica zameraná na ochranu matiek je pre tento cieľ vhodným nástrojom. Komisia preto zamietla pozmeňujúce a doplňujúce návrhy súvisiace s otcovskou dovolenkou. Napriek tomu sa Komisia domnieva, že je správne zaoberať sa touto otázkou v budúcnosti a s ohľadom na konečné znenie dohody medzi európskymi sociálnymi partnermi o rodičovskej dovolenke.

S potešením som tiež zaznamenal žiadosť Parlamentu o zavedenie dovolenky v prípade osvojenia dieťaťa (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44). Myšlienka je správna, ale aj v tomto prípade sa domnievam, že revízia smernice 92/85/EHS nie je tým správnym prostriedkom. Musíme si uvedomiť, že situácia matky, ktorá si dieťa osvojí, je rozdielna. Podobne ako v prípade otcovskej dovolenky považuje Komisia za správne zaoberať sa touto otázkou neskôr, a to najmä v súvislosti s rodičovskou dovolenkou.

Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, Komisia víta váš návrh na dvadsaťtýždňovú materskú dovolenku. Je to v súlade s logikou návrhu Komisie, ktorý v niektorých prípadoch umožňuje poskytnúť materskú dovolenku v trvaní viac ako 18 týždňov. Je však potrebné premietnuť si vplyv tohto predĺženia na ostatné ustanovenia návrhu Komisie. Čo sa týka dojčenia, žena s 18-týždňovou materskou dovolenkou by mala dostatok času, aby mohla dojčiť svoje deti a nemusela tomu prispôsobiť svoj pracovný čas. Za týchto okolností by som nebol za myšlienku zavedenia právnej povinnosti týkajúcej sa úpravy pracovného času dojčiacich žien. Namiesto toho by som vyzval členské štáty, aby posúdili možnosť prijatia ďalších opatrení, ktoré by ženám umožnili pokračovať v dojčení aj po 18 týždňoch materskej dovolenky. Podobne aj v prípade materského príspevku zavádza návrh Komisie zásadu vyplácania platu v plnej výške. V skutočnosti mnohé členské štáty už túto zásadu uplatňujú. Návrh Komisie tiež členským štátom umožňuje stanoviť maximálnu výšku tohto príspevku. Komisia nie je naklonená návrhu Parlamentu, ktorý spočíva v plnom vyplácaní platov počas určitého obdobia, ako aj v zavedení maximálnej výšky pre zvyšok materskej dovolenky, pretože by to odradzovalo matky od toho, aby si čerpali materskú dovolenku v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu Komisia neodporúča, aby boli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy schválené.

Komisia je tiež presvedčená, že niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy buď oslabujú účinok tohto návrhu, alebo zavádzajú príliš mnoho podrobností, či presahujú rozsah pôsobnosti tejto smernice. Je to tak napríklad v prípade pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 30, ktorý sa týka práva odmietnuť prácu v nočných hodinách. Domnievam sa, že tehotná alebo dojčiaca žena by mala mať možnosť kedykoľvek odmietnuť nočnú prácu bez toho, aby musela uviesť dôvod. To isté platí pre otázku sankcií. V tomto ohľade Komisia zastáva názor, že je dôležité uviesť, že náhrada sa nemôže obmedzovať žiadnou hornou hranicou stanovenou na vnútroštátnej úrovni. Túto dôležitú zásadu stanovil Európsky súdny dvor. Komisia nemôže teda prijať ani pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68.

Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, teraz by som sa chcel podrobnejšie zaoberať správou pani Lullingovej. V prvom rade mi dovoľte zdôrazniť význam, ktorý Komisia tomuto návrhu prikladá. Je totiž nevyhnutné zlepšiť situáciu týkajúcu sa rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatne zárobkovú činnosť, keďže ženy sú v tejto oblasti málo zastúpené. V Európskej únii je iba každý tretí podnikateľ žena. Je rovnako dôležité zlepšiť postavenie vypomáhajúcich manželov a manželiek. Nemôžeme súhlasiť so súčasnou situáciou, keď osoby, ktoré sa podieľajú na činnosti rodinného podniku, nemajú žiadnu sociálnu ochranu.

Teší ma, že stanoviská Parlamentu a Komisie sa vo veľkej miere zhodujú. Komisia preto môže prijať (v celom rozsahu alebo v princípe) podstatnú väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila pani spravodajkyňa. Ide najmä o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 o materskej dovolenke samostatne zárobkovo činných žien, ako aj o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18, ktorého cieľom je opätovné zavedenie článku 7 smernice 86/613/EHS týkajúceho sa uznávania práce vypomáhajúcich manželov a manželiek. Ďalej sa to týka aj veľkého počtu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré môže Komisia prijať v celom rozsahu alebo v princípe. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy väčšinou objasňujú návrh Komisie, a teda sa usilujú o väčšiu právnu istotu.

Napriek tomu by som chcel upozorniť, že Komisia nemôže prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14, ktorý sa týka sociálnej ochrany vypomáhajúcich manželov a manželiek. Je mi jasné, že je to pre Európsky parlament dôležitý aspekt. Tento konkrétny návrh však prináša určité problémy. Predovšetkým prístup na dobrovoľnom základe zavedený v návrhu Komisie predstavuje v porovnaní so súčasnou situáciou podstatné zlepšenie. Návrh Komisie stanovuje – je to povinnosť zákonne uložená členským štátom – aby mali vypomáhajúci manželia a manželky na požiadanie rovnocennú úroveň ochrany ako majú samostatné zárobkovo činné osoby. Povinné zahrnutie vypomáhajúcich manželov alebo manželiek do systému sociálnej ochrany by tiež malo významný finančný dosah. V tomto období hospodárskej krízy by sme sa mali usilovať o to, aby podnikom, hlavne malým rodinným podnikom, nevznikali proti ich vôli ďalšie náklady. Preto sa domnievam, že vypomáhajúci manželia a manželky by mali mať možnosť voľby. Okrem toho by tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh značne skomplikoval možnosť dosiahnutia dohody s Radou.

Na záver by som chcel povedať, že stanovisko Komisie k jednotlivým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k obidvom legislatívnym návrhom bolo odovzdané Parlamentu v písomnej forme a bude pripojené k zápisnici z plenárneho zasadnutia.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, zástupca spravodajcu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko.(PT) Pani Madeirová sa snažila zaistiť skutočnú rovnosť pre tehotné pracovníčky a ženy v plodnom veku, pokiaľ ide o prístup k trhu práce a zotrvanie na ňom. Vážené dámy a vážení páni, ženy sa často musia rozhodovať medzi pracovným a rodinným životom najmä v súvislosti s otázkou materstva. V konečnom dôsledku im to nedovoľuje cítiť sa ako ucelený jedinec z hľadiska ich fyzického a duševného zdravia. Musíme preto prijať taký prístup, ktorý nebude poškodzovať práva a ochranu žien a bude v súlade s európskym sociálnym modelom. Do tohto rámca by sme chceli zahrnúť aj rodičovskú dovolenku, čo, ako sme videli, Komisia nemala v pláne.

Vážený pán komisár, každý, kto strávi 18 mesiacov mimo svojho pracoviska potrebuje pri návrate do práce špeciálnu prípravu, aby si zachoval primerané vyhliadky na kariéru a aby sa zabránilo dvojnásobnému znevýhodneniu v pracovnom živote. Z tohto dôvodu musíme zaistiť nasledovné: pracovné miesto musí byť 12 mesiacov chránené, aby si ženy po návrate k práci, odbornej príprave a novým pravidelným povinnostiam mohli zorganizovať chod domácnosti. Zvýšenie zo šiestich na dvanásť mesiacov je teda jednoducho zmysluplné. Je nevyhnutné, aby jednotlivé členské štáty prijali zákony týkajúce sa práv samostatne zárobkovo činných žien. To je jasný politický signál a chceli by sme, aby naň Komisia zareagovala.

Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, táto úprava pracovného času po narodení dieťaťa by nemala byť výlučným právom žien, pretože manžel, partner alebo rodič by mal tiež mať možnosť to žiadať od svojho zamestnávateľa. Tento návrh je veľmi dôležitý a musí byť monitorovaný regulačnými orgánmi v členských štátoch. Napokon, vážené dámy a vážení páni, sme presvedčení, že tento prístup je viac v súlade s európskym sociálnym modelom, o ktorý sa snažíme. V tejto otázke nejde iba o ženy, ale ide v nej aj o spoločnosť.

 
  
MPphoto
 

  Luigi Cocilovo, spravodajca Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, s cieľom ušetriť čas by som chcel hneď na začiatku povedať, že v zásade súhlasím s objasnením pani Lullingovej, ktorá bola spravodajkyňou hlavného výboru pre túto správu.

Predmetom je rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci prijal niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré som znovu predložil v mene svojej skupiny. Domnievam sa, že niektoré z nich sa môžu stiahnuť, keďže sa v podstate zhodujú s textami, ktoré prijal hlavný výbor.

Aj my budeme trvať na pozmeňujúcom návrhu 14, ktorý sa týka článku 6, pretože sme presvedčení, že ustanovenie toho, čo je povinné pre iných pracovníkov, za dobrovoľné pre vypomáhajúcich manželov alebo manželky znamená zníženie ochrany a otvorenie dvier podmienkam, ktoré oslabujú ciele Komisie.

Pokiaľ ide o zvyšok, domnievam sa, že tiež dosiahneme dohodu s pani Lullingovou, aby sa v každej časti textu Komisie spolu s vypomáhajúcimi manželmi a manželkami uvádzali aj vypomáhajúci partneri a nezostalo to otvorené rôznym interpretáciám. Úprimne povedané, v porovnaní s hlavným cieľom, s ktorým sa každý stotožňuje, je to iba otázka druhotného charakteru.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, spravodajkyňa Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. – (PL) Vážený pán predsedajúci, cieľom smernice Rady z roku 1986 bolo uplatniť zásadu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť, zabezpečiť vypomáhajúcim manželom alebo manželkám jasne vymedzené profesijné postavenie, ako aj stanoviť ich práva a minimálne záruky. Súčasný návrh Komisie stále nie je dostatočne ambiciózny a obsahuje len málo v oblasti záväzných riešení.

Návrh, ktorý má zaistiť, aby mali samostatne zárobkovo činné ženy možnosť čerpať 14-týždňovú materskú dovolenku vrátane dvoch týždňov povinnej dovolenky si zasluhuje podporu, podobne ako návrh poskytnúť vypomáhajúcim manželom a manželkám právo na sociálne zabezpečenie na rovnakom základe ako samostatne zárobkovo činným osobám.

Na druhej strane je však návrh na oslobodenie samostatne zárobkovo činných osôb a hlavne vypomáhajúcich manželov a manželiek od povinnej účasti v systéme sociálneho poistenia znepokojujúci. Takéto riešenie nebude viesť k rovnakému zaobchádzaniu s mužmi a ženami. Z tohto dôvodu by bolo vhodné, aby orgán, do ktorého kompetencie patria záležitosti rovnakých práv pokryté v smerniciach, dohliadal na správne uplatňovanie tejto smernice.

Nakoniec by som chcela zablahoželať obidvom autorkám k vynikajúco vypracovaným dokumentom.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre, v mene skupiny PPE-DE.(RO) Predovšetkým by som chcela poďakovať pani spravodajkyni Estrelovej za jej správu a vynaložené úsilie.

Som presvedčená, že zlepšenie smernice 92/85 poskytuje riešenie skutočného a vážneho problému, ktorému Európa čelí. Mám na mysli starnutie obyvateľstva a aj jeho pokles, teda to, o čom už tak dlho hovoríme. Podľa nášho názoru v Skupine Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov nás skutočnosť, že považujeme rodinu za hlavnú hodnotu, oprávňuje navrhovať politické opatrenie zamerané na túto problematiku. Z tohto dôvodu vítame dianie súvisiace so smernicou o materstve a zdraví matiek.

S potešením som si v Parlamente vypočula pána komisára Špidlu, ktorý podporuje predĺženie materskej dovolenky tak, ako bolo schválené v našom Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť. Nemyslím si, že to súvisí s rovnakým prístupom žien na pracovný trh. Všetci sme si tiež vedomí, že Svetová zdravotnícka organizácia a UNICEF podporujú skutočnosť potvrdenú vedeckými argumentmi a to, že ženy po pôrode potrebujú 24 týždňov na úplnú obnovu svojich pracovných schopností.

Som presvedčená, že nesmieme dopustiť, aby si ženy museli vyberať medzi rodinným životom a prácou. Naša dnešná diskusia o zmenách a doplnení smernice bude v skutočnosti predstavovať základ na zosúladenie pracovného a rodinného života. Vítam zavedenie pojmu otcovskej dovolenky, hoci to momentálne nie je nevyhnutné. Umožňuje nám to aspoň vyslať signál mladým rodinám, ktoré od nás, teda Európskeho parlamentu, niečo podobné očakávajú.

Verím, že možnosť mať doma obidvoch rodičov je veľmi dôležitá pre malé deti najmä v prvých týždňoch ich života. Tiež som presvedčená, že materstvo a otcovstvo je normálna vec, a preto súhlasím s tým, aby sa k nej pristupovalo s náležitou pozornosťou a nie ako k problému alebo nepríjemnosti. Ako rumunská poslankyňa a matka dvoch detí narodených, žiaľ, počas komunistického režimu, ktorým naša krajina prešla, vás môžem ubezpečiť, že mám viac dôvodov nato, aby som navrhované opatrenia podporila.

 
  
MPphoto
 

  Lissy Gröner, v mene skupiny PSE.(DE) Vážený pán predsedajúci, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť prišiel s hodnotným príspevkom k zabezpečeniu sociálnej Európy. Chcela by som úprimne poďakovať obidvom spravodajkyniam, pani Estrelovej a pani Lullingovej.

Pre nás v Socialistickej skupine v Európskom parlamente sú v tejto veci mimoriadne dôležité dva aspekty, ktoré by som chcela stručne vyzdvihnúť. Na jednej strane je nevyhnutné do rámcovej stratégie zahrnúť aj otcov s cieľom zosúladiť pracovný a rodinný život. Nechceme, ako Komisia uvádza, osemnásť týždňov materskej dovolenky, keďže tá je už vo väčšine európskych krajín, s výnimkou Nemecka a Malty, zavedená. Máme v úmysle ísť o krok ďalej a zaviesť dvojtýždňovú otcovskú dovolenku.

Podľa nás je dôležité, aby obidve smernice ponúkali rovnaké práva aj párom rovnakého pohlavia. Má to význam v prípade smernice o vypomáhajúcich manželoch alebo manželkách a vypomáhajúcich partneroch nezosobášených párov. Tiež by som chcela zdôrazniť, že tieto systémy ochrany musia byť povinné, lebo inak dostávajú svojvoľný charakter.

Ešte raz by som sa chcela vrátiť k tvrdeniu zamestnávateľov, a to, že smernica o predĺženej materskej dovolenke by v tomto období krízy priniesla podnikom veľa problémov. Jednoducho to tak nemôže byť. V Nemecku máme systém, kde v prípade programu platenia zrážkou môžu byť náklady vrátené, a to dokonca až vo výške sto percent! Žiadam preto konzervatívnu skupinu, aby preukázala pochopenie a nasledovala nás v procese zlepšovania právnej ochrany pracujúcich žien.

Pred voľbami do Európskeho parlamentu chceme ľuďom, a to najmä otcom a matkám, poslať zreteľný a konkrétny signál, že aj v čase krízy sa nevzdáme myšlienky sociálnej Európy a jasne ukázať, že chceme investovať do ľudí, budúcich generácií, ako aj do demografickej zmeny. Chcela by som požiadať pána komisára Špidlu, aby sa v súvislosti so zahrnutím otcov do právneho predpisu opäť zamyslel a spolu s nami v Rade bojoval za posun týkajúci sa materskej dovolenky a zabezpečenia lepšieho súladu medzi pracovným a rodinným životom.

 
  
MPphoto
 

  Claire Gibault, v mene skupiny ALDE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dámy a páni, chcela by som zablahoželať a poďakovať pani Estrelovej za jej kvalitnú správu.

Je čas, aby sa Komisia a Parlament začali touto otázkou zaoberať. Naliehavo potrebujeme opatrenia chrániace tehotné ženy, ženy krátko po pôrode a dojčiace ženy a tiež musíme zaistiť, aby boli ich práva dodržiavané. Z tohto pohľadu je správa skutočne vyvážená. Zaoberá sa nariadením týkajúcim sa nočnej práce, ochranou pred prepustením, právami súvisiacimi so sociálnou ochranou a pracovnými zmluvami, ako aj ochranou týchto práv, a to najmä pokiaľ ide o materský príspevok.

Nesúhlasím však s návrhmi pani Estrelovej, ktoré sa týkajú povinnej rodičovskej dovolenky a trvania materskej dovolenky. Nedá sa poprieť, že materstvo stále predstavuje prekážku pre kariéru mladých žien. Nesmieme teda zanedbávať túto dôležitú problematiku, ktorá sa týka návratu matiek do práce.

Materská dovolenka nesmie ženy znevýhodňovať. Materská dovolenka, ktorá trvá príliš dlho, má nevyhnutne pre ženy za následok menej možností, pokiaľ ide o návrat do dobrých podmienok na trhu zamestnanosti. Z tohto dôvodu je návrh Komisie stanoviť trvanie materskej dovolenky na 18 týždňov spolu s reálnymi opatreniami vynikajúci. Berie totiž do úvahy situáciu pracovníkov, ako aj zamestnávateľov.

Ak chceme bojovať proti diskriminácii a chrániť práva žien, potrebujeme zaistiť, aby sa ženy nemuseli rozlúčiť so svojou kariérou a aby voľba životného štýlu závisela výlučne od ich aktívneho rozhodnutia. Musíme odhaliť pokrytectvo myšlienky slobodnej voľby, ktorá je často priamym dôsledkom nepomeru medzi platmi mužov a žien a nedostatku zariadení detskej starostlivosti.

Nemyslím si, že otcovská dovolenka má miesto v tejto smernici. Ak však má zostať jej súčasťou, musí byť pružnejšia. Hlasovanie vo výbore o kompromise týkajúcom sa skrátenia otcovskej dovolenky zo štyroch na dva týždne je krokom vpred. Prečo by však mala byť otcovská dovolenka povinná?

Súhlasím, že otcovia by mali zohrávať úlohu, ale nemal by sa z toho stať kalich s jedom. Ak chceme, aby bola prítomnosť otca a matky osožná pre nich a ich dieťa, musíme zachovať myšlienku voľby. Zosúladenie pracovného a rodinného života zostáva v centre európskeho sociálneho projektu a taká významná kultúrna zmena by mala byť slobodne prijatá predtým, ako bude schválená.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, návrh, ktorého cieľom je predĺženie trvania materskej dovolenky a ktorý obsahuje ďalšie nariadenia uľahčujúce spájanie rodiny a práce, je krokom správnym smerom. Podporujeme tento návrh, hoci si myslíme, že to stále ešte nie je dosť.

V čase obrovského demografického kolapsu v Európe je každá forma podpory rodiny hodnotná. Kontakt, ktorý má malé dieťa, hlavne nemluvňa, so svojou matkou, podporuje jeho náležitý emocionálny rozvoj. Dojčenie dieťaťa je veľmi dôležité pre jeho imunitu a biologické zdravie. Zmena návrhu však stále nie je dostačujúca. V súlade so zásadou subsidiarity by mali jednotlivé členské štáty vždy hľadať vhodnejšie riešenia.

Rada by som tiež upozornila na dva problémy. Oprávnenie žien na starobný dôchodok zvyčajne nezohľadňuje obdobie strávené starostlivosťou o deti a ak áno, tak nedostatočne. Ženy a matky s viacdetnými rodinami sú diskriminované na trhu práce a aj v dôchodkovom systéme. Mali by sme sa usilovať o zavedenie odmeňovania za starostlivosť o deti.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE.(ES) Vážený pán predsedajúci, teší ma, že otázky týkajúce sa rovnosti mužov a žien a predovšetkým nediskriminácie medzi pohlaviami sa postupne stávajú významnými v sociálnej a politickej sfére. Napriek tomu však rozpravy, ktoré sme v posledných týždňov mali v kontexte reformy týchto smerníc ukazujú, že ešte veľa treba urobiť v oblasti diskusie a presviedčania.

Súhlasím s tými, ktorí zastávajú názor, že skutočnú rovnosť dosiahneme iba vtedy, keď sa nám podarí vytvoriť primerané systémy, aby ženy neboli diskriminované vo verejnom živote alebo práci. A tiež iba vtedy, ak tieto systémy umožnia a prinútia mužov prijať povinnosti v súkromnom živote a domácnosti.

V súvislosti s tým chcem zdôrazniť, že materská dovolenka v celej Európe by mala trvať aspoň 24 týždňov. Podobne ako to vyžaduje Svetová zdravotnícka organizácia a Európska ženská loby, aj ja trvám na potrebe neodkladného posunu k spoločnej a rovnakej zodpovednosti pre páry, a to pokiaľ ide o deľbu práce, ako aj rovnakú zodpovednosť za výchovu detí.

 
  
MPphoto
 

  Věra Flasarová, v mene skupiny GUE/NGL. – (CS) Vážené dámy a vážení páni, pani Lullingová sa pustila do neľahkej, ale potrebnej úlohy. Vo väčšine členských štátov EÚ nemajú vypomáhajúce osoby, hlavne manželky a manželia, žiadne právne postavenie a ich práca nie je uznávaná napriek tomu, že ich činnosť predstavuje viac ako 11 % samostatne zárobkovej činnosti v Európskej únii. Sprievodným javom je absencia sociálneho poistenia pre týchto ľudí. Kým to závisí od slobodnej voľby, mnohí ľudia radšej neplatia poistné pre výšku nákladov. Častým dôsledkom je situácia, keď sa tieto spolupracujúce osoby ocitnú napríklad vinou rozchodu alebo úmrtím partnera samy bez prostriedkov a bez nároku na sociálne dávky alebo dôchodok. Preto sa pripájam k návrhu, aby bolo sociálne poistenie v krajinách Európskej únie povinné. Chcela by som však dodať, že poistenie týchto osôb musí byť motivujúce, a teda primerané.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Gratulujem pani Astrid Lullingovej aj pani Estrelovej k predloženým správam a pevne verím, že tieto správy pomôžu mnohým rodinám a odstránia diskrimináciu aj v oblasti podnikania, aj v oblasti podpory materstva. Mnohé ženy pomáhajú svojim manželom v podnikaní a terajšie úpravy v rámci sociálneho zabezpečenia im neposkytovali žiadnu ochranu. Podporujem, aby v rámci takzvaného rodinného podniku vypomáhajúci manželia alebo manželky mohli používať ochranu na takej istej úrovni ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Samozrejme, že nesmie ísť o fiktívnu prácu, ale o prácu, ktorá je v podniku súčasťou pracovných pochodov. A takisto poskytnutá odmena za túto výpomoc má byť úmerná poskytnutej práci. Súhlasím s navrhovateľkou, že na rozdiel od návrhu Komisie sme podporili pri registrácii nie bázu dobrovoľnosti, ale právo vypomáhajúcej manželky alebo manžela byť zaregistrovaný v zodpovedajúcich systémoch sociálneho zabezpečenia ako samostatne podnikajúce osoby, a tak mali kryté náklady v chorobe, starobe, invalidite.

Návrh tejto smernice má veľký význam práve v odstránení diskriminácie žien, ktoré pomáhajú v podnikaní svojim manželom a v prípade choroby, materstva alebo staroby zostávajú bez prostriedkov, čo z nich robí odkázané, prípadne veľmi zraniteľné osoby. Tieto situácie sa často vyskytujú najmä v nových členských štátoch, kde podnikanie samostatne pracujúcich osôb ešte nemá dobre fungujúce algoritmy.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE-DE).(HU) Rodina je základnou hodnotou Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov. Všetci sme si zjavne vedomí súčasnej demografickej krízy. Hoci sa teraz málo spomína, jej dôsledky sú rovnako vážne ako dôsledky hospodárskej krízy. Na základe toho si nariadenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci týkajúce sa matiek zaslúžia osobitnú pozornosť. Napriek tomu navrhovaná smernica rozdeľuje európsku verejnú mienku a tiež Parlament.

Nie je to dobrá myšlienka rozšíriť nariadenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré sa týkajú iba tehotných žien a dojčiacich matiek, aj na otcov, keďže tieto opatrenia si nevyžaduje zmenu v dôsledku skutočnosti, že sa stanú otcami. Ak sa dohodneme na rozšírení právneho základu nariadenia, aby pokrývalo článok 137 Zmluvy o ES a rozšírime pôsobnosť nariadenia aj na rodičovskú dovolenku, potom by sa uplatňovali dve nariadenia, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku vrátane otcovskej dovolenky. Ak sme požiadali sociálnych parterov, aby sa dohodli na smernici 96/94/ES o rodičovskej dovolenke, ktorú spomenul aj pán komisár Špidla, prečo sa snažíme predvídať, aká dohoda sa dosiahne?

V niektorých krajinách je rozpor medzi jurisdikciou a praxou taký veľký, že zmena a doplnenie smernice si vyžaduje značnú pozornosť. Nebolo by tiež vhodné, aby sa Parlament miešal do diskusie a správal sa ako slon v porceláne. Slabý návrh nariadenia o ochrane môže byť za niektorých okolností nepriaznivý pre mladé ženy, keďže náklady spojené s ich zamestnávaním by boli vyššie ako zamestnávanie ich mužských kolegov.

 
  
MPphoto
 

  Anne Van Lancker (PSE).(NL) Vážený pán predsedajúci, rada by som srdečne zablahoželala pani Estrelovej k jej vynikajúcej práci. Návrh Parlamentu na predĺženie materskej dovolenky na 20 plne platených týždňov, šesť z nich po pôrode, nebol v žiadnom prípade vysypaný z rukáva. Mnohé krajiny už poskytujú matkám viac ako 18 týždňov a 80 až 100 % ich platu. Z tohto dôvodu nechápem, prečo chcú moji kolegovia zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov degradovať európske ambície na 16 týždňov.

Tým, ktorí si myslia, že náklady sú privysoké, by som povedala, že ženy nesmú strácať iba preto, že sa stanú matkami. V súčasnosti sa často stáva, že sa ženy musia rozhodnúť pre inú formu rodičovskej dovolenky. Všetky však nemajú na to právo. Navyše sú tieto možnosti menej platené, a teda nevhodné pre ženy, ktoré nie sú dobre situované.

Vážené dámy a vážení páni, pre nás je tiež dôležité, aby bola otcovská dovolenka a spoločná materská dovolenka upravená v tejto smernici, pretože sa tiež zaoberá rovnakým zaobchádzaním s mužmi a ženami. Spravodlivé rozdelenie povinností súvisiacich so starostlivosťou o deti znamená, že aj otcovia dostanú po narodení svojho dieťaťa dovolenku. Ak mám byť otvorená, vážené dámy a vážení páni, dva týždne sú iba skromným začiatkom, ale veľmi dôležitým v krajinách, kde otcovia ešte len majú dostať miesto v mladej rodine.

Vážené dámy, vážení páni, sociálni partneri nedosiahli dohodu o otcovskej dovolenke ani dovolenke na účely adopcie, preto my, Socialistická skupina v Európskom parlamente, považujeme za svoju povinnosť, aby bola táto oblasť upravená v smernici v záujme otcov a adoptívnych rodičov. Som si istá, že získame podporu väčšiny v tomto Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni. lepšie zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života je jednou z oblastí činnosti stanovených v usmerneniach o rovnosti mužov a žien. Napokon všetci si dobre uvedomujeme, že Európska únia čelí demografickým problémom, ako sú nízka pôrodnosť a čoraz vyšší podiel starších ľudí. Napriek tomu by zavedenie finančných úľav pre zamestnávateľov, ktorí podporujú svoje pracovníčky, aby mali deti, určite nebolo najlepším riešením.

Nemôžem podporiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22, najmä nie jeho druhú časť. Materstvo a otcovstvo sú základné práva, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie rovnováhy v spoločnosti. Tiež je veľmi dôležité, aby boli obidvaja rodičia súčasťou života dieťaťa od jeho prvých mesiacov. Nemôžem však súhlasiť s návrhom zaviesť povinnú otcovskú dovolenku. Rodinu novonarodeného dieťaťa by sme tým poškodili – otcovia totiž zvyčajne zarábajú viac. Nariadenie o otcovskej dovolenke musí byť pružné. Jedine tak môžeme dosiahnuť pozitívny výsledok. Nakoniec by som sa rada poďakovala pani Estrelovej za prácu, ktorú s toľkým nadšením odviedla.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, správa pani Lullingovej o samostatne zárobkovo činných osobách je vyčerpávajúca. Osobne na tejto problematike pracovala toľko, že sa domnievam, že už k tomu viac nemusíme dodať. Musíme však upozorniť poslancov na správu pani Estrelovej, ktorá je, samozrejme, pripravená chrániť ženy, hoci jej unikla podstata. Tu v Parlamente sa pokladáme za menších bohov a myslíme si, že svojimi rozhodnutiami si naplníme sny. Tento problém nemôžeme riešiť ako sa nám chce, ale musíme robiť to, čo je prijateľné a skutočne v záujme žien.

Máme smernicu, ktorá sa týka výlučne žien, pretože ony rodia deti, sú tehotné a len ony môžu dojčiť. A chceme v nej ustanoviť práva pre mužov, zatiaľ čo sociálni partneri majú smernicu o rodičovskej dovolenke, ktorá sa môže vzťahovať aj na mužov, a to v súlade s tým, ako sa sociálni partneri dohodnú. Nemali by sme teda zradiť práva žien v období, ktoré je v ich živote jedinečné tým, že ostatným poskytneme možnosť mať úžitok zo všetkého, čím ženy fyzicky prechádzajú. Nemali by sme ženy trestať tým, že ich vďaka neprimeranej dovolenke budeme nútiť zostať mimo práce. Nie je ani v záujme žiadneho zamestnávateľa čakať, kým žena dosiahne štyridsiatku a potom ju zamestnať.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu (PSE).(RO) Niektoré témy sú pre inštitúcie Európskej únie významné, iné menej. O dôležitých otázkach sa diskutuje na akciách s maximálnou účasťou a publicitou alebo sa počas nich aspoň hľadajú riešenia a ponúkajú odpovede. Žiaľ, musíme povedať, že práva žien k týmto otázkam nepatria.

Konzervatívci v Parlamente, Komisia a členské štáty spoločne zaujímajú postoj, aj keď nie v rovnakej miere, že riešenie rodových otázok má iba druhotný význam. Keďže toto je posledná plenárna rozprava na túto tému v tomto volebnom období, musíme uznať, že Parlament je určite tou európskou inštitúciou, ktorá berie práva a sociálno-ekonomické postavenie žien vrátane tehotných a samostatne zárobkovo činných žien vážne.

Prostredníctvom právnych predpisov a správ z vlastnej iniciatívy sa snažíme zaviesť do praxe zásady, ktoré sú už v zmluvách zakotvené s cieľom dostať prehliadané skupiny do programu spoločnosti. V skutočnosti sa to najčastejšie deje krátko po polnoci, alebo keď prichádzame priamo z letiska. Chýba však politická vôľa. Je to zjavné pri uplatňovaní a presadzovaní potrebných a dlho očakávaných právnych predpisov, ktoré navrhujeme. Nedodržiavanie termínov a nedostatočné presadzovanie sú v členských štátoch bežné.

Vyzývame Európsku komisiu a členské štáty, aby nevyužívali krízu ako zámienku na zanedbávanie ostatných rozhodujúcich otázok a problémov týkajúcich sa uplatňovania európskych právnych predpisov v tejto oblasti, či už súčasných alebo starších. Obetovanie žien a ich práv na oltári zdanlivých hospodárskych záujmov vedie k sociálnemu úpadku. Neviem, či sú ženy budúcnosťou mužov, ale jedno je isté – budúcnosť našej spoločnosti závisí od žien a ich zdravia.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE).(NL) Vážený pán predsedajúci, výskumy Svetovej zdravotníckej organizácie ukazujú, že 16 týždňov materskej dovolenky je príliš málo a odporúčajú dokonca 24 týždňov. Rovnako ako medzinárodná organizácia práce (MPO) aj Komisia navrhuje 18 týždňov. Parlament sa uzniesol na 20 týždňoch, hoci stále existujú rozdielne názory medzi našou skupinou a Socialistickou skupinou v Európskom parlamente: my sme za 16 týždňov plus štyri a skupina PSE za 20 týždňov. Môžem napokon súhlasiť s 20 týždňami.

Môj druhý bod sa týka rodičovskej a otcovskej dovolenky, ako aj dovolenky na účely adopcie. Veľmi podporujem, aby boli do prvých týždňov života dieťaťa zapojení aj otcovia. Všetci však vieme, a rada by som sa poďakovala pánovi komisárovi Špidlovi za to, že jasne povedal, že to súčasná smernica nemôže upraviť. Táto smernica sa predsa týka ochrany zdravia a bezpečnosti a nie rodičovskej dovolenky. Sú to odlišné opatrenia, ktorými sa budeme zaoberať so sociálnymi partnermi.

Môj tretí bod sa týka materskej dovolenky samostatne zárobkovo činných žien a vypomáhajúcich manželiek. Myslím si, že pani Lullingová v tejto oblasti odviedla vynikajúcu prácu.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE).(BG) Preskúmanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k smernici o materstve má v tomto období obrovský význam, keďže nám umožňuje preukázať zodpovednosť za riešenie niektorých problémov ovplyvňujúcich spoločnosť, ako aj zamerať túto zodpovednosť na budúcnosť Európy. Prostredníctvom správy pani Estrelovej začleňujeme novú filozofiu do starostlivosti o matky, tehotné ženy, dojčiace matky a tiež rodičov vo všeobecnosti. Je zvlášť dôležité, aby boli do výchovy detí zapojení aj otcovia. Prispeje to k posilneniu úlohy rodiny. Využime to na obnovenie rovnováhy, ktorá je dôležitá pre výchovu detí od ranného veku. Týmto doplníme všetky naše ostatné uznesenia týkajúce sa antidiskriminačných politík Európskej únie.

Je mimoriadne dôležité, aby sme tehotným ženám poskytli zabezpečenie a ochranu v rodine aj v práci. Zároveň im musíme zabezpečiť rovnaký prístup k pracovným miestam, poskytnúť pružný pracovný čas a špecifické služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj plne presadzovať právne prepisy. Odmietnutie menovať na pracovnú pozíciu ženu, ktorá je tehotná a má odísť na materskú dovolenku, je neprijateľné. Musíme zabezpečiť, aby aj ženy na materskej dovolenke mohli mať automaticky prospech zo zmien zavedených počas tejto dovolenky.

Naša krajina, Bulharsko, ponúka mimoriadne priaznivé právne predpisy týkajúce sa materskej dovolenky, ako aj iné možnosti, z ktorých si ženy môžu vybrať. Dvojité spájanie práva a slobody voľby, ako aj rodinných povinností a kariéry je osvedčený postup, ktorý možno odporučiť všetkým členským štátom. V podstate je to súčasť integrovanej politiky rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, členské štáty sú nepochybne zodpovedné za právne predpisy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Európa stanovila minimálne kritéria pre materskú dovolenku. V jednotlivých členských štátoch máme odlišné právne predpisy, ktoré sa nedajú porovnávať. V niektorých krajinách je materská dovolenka hradená z daňových príjmov. V iných, čo je aj prípad Nemecka, sa vypláca prostredníctvom zdravotných poisťovní a hlavnú časť nákladov nesú podniky. Dĺžka trvania, ako aj finančná podpora počas materskej dovolenky sa líšia. Vo všetkých prípadoch má však matka zaručenú ochranu v prípade choroby, dokonca aj po skončení materskej dovolenky.

Pletiete si dve záležitosti: materská dovolenka a rodičovská dovolenka sú dve rozdielne veci – ako ste už upozornili, vážený pán komisár Špidla. Chcela by som vedieť, či napríklad v Nemecku by celkový úhrn materskej a rodičovskej dovolenky spĺňal požiadavky novej smernice. Predĺženie trvania materskej dovolenky, ktoré sa zameriava na zdravie matky, nie je vždy výhodou pre ženy. Podniky budú zamestnávať menej žien, keďže muži si materskú dovolenku neberú.

Okrem toho prísnejšia právna ochrana pred prepustením nepomôže pri hľadaní si novej práce. Musíme tiež zabezpečiť, aby si ženy boli schopné nájsť zamestnanie a mohli pracovať za rovnakých podmienok. V súvislosti s tým sa od podnikov vyžaduje pomoc pri zabezpečovaní pracovného prostredia zohľadňujúceho potreby rodiny.

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE).(SL) V našich končinách hovoríme, že deti sú naším pokladom, pretože predstavujú našu budúcnosť. Žiaľ, zdá sa, že Európania neprejavujú žiadny záujem o tento poklad, a preto je európska kultúra a identita ohrozená.

Vítam správu pani Estrelovej, pretože sa usiluje dosiahnuť najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť pre tehotné ženy a matky. To zároveň znamená lepšie zdravie detí a menej problémov počas ich dospievania. Ženy v niektorých menej vyspelých krajinách Európskej únie majú dlhšiu materskú dovolenku ako ženy v bohatších západných krajinách. Zastávam názor, že Európsky parlament by mal podporovať najlepšie riešenia týkajúce sa matiek a rovnako aj detí. Úspory, ktoré sa vytvárajú na úkor detí, sú najhoršou formou investícií do budúcnosti.

My ženy chceme byť matkami, ale zároveň sa, prirodzene, musíme postarať o svoje sociálne zabezpečenie vo svete neistoty a v čase, keď sa nemôžeme spoliehať na nerozlučnosť manželstiev. Zosúladenie rodinného a pracovného života by malo byť najvyššou prioritou v procese riešenia demografických problémov Európy.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, chcela by som hovoriť o správe pani Estrelovej, ktorá sa týka zlepšenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci tehotných žien. Je to malý krok vpred, pokiaľ ide o ochranu v materstve a otcovstve, teda základných práv a hodnôt našej spoločnosti.

V mene našej skupiny, Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice, som žiadala o väčšie napredovanie v ochrane v materstve a otcovstve, a to konkrétne 22-mesačnú dovolenku platenú vo výške 100 %. V správe sa navrhuje iba 20 mesiacov a príspevok vo výške 100 % platu nie je zaručený počas celého tohto obdobia. Nerozumiem preto stanovisku Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, ktorá nechce prijať ani to.

Dnes musíme prijať tento malý krok navrhnutý v správe, aby sme presadili práva žien, detí a rodín. Nestačí iba povedať, že tieto práva bránime. Musíme postupne napredovať v ich presadzovaní a ochrane.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Materstvo je najväčší zázrak, ktorým Boh obdaril ženu. Materstvo nemôže ženu diskriminovať, ale naopak ju musí spoločensky oceniť v priebehu jej aktívneho života aj v starobe.

Musíme však byť realisti, pretože dobre mienené návrhy môžu byť niekedy problematické. Členské štáty Európskej únie majú rôzne sociálne systémy. Škandinávske krajiny v tejto problematike už pokročili, nová EÚ-12 má ešte čo doháňať, preto bude pravdepodobne veľmi ťažké nájsť harmonizované pravidlá, ktoré by mohli byť zavedené v celej EÚ.

Napriek tomu, že správa pani kolegyne Estrelovej prináša veľa pozitívnych zmien v návrhu smernice, je tu aj niekoľko problematických bodov, ktoré do tejto správy podľa môjho názoru nepatria a je potrebné ich zo správy vylúčiť, ako to už spomenul aj pán komisár Špidla.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy našej politickej skupiny PPE-DE upravujú niektoré body, napríklad dĺžku a výšku materského príspevku a jeho predĺženie v prípade predčasného alebo viacnásobného pôrodu alebo dojčenia, pracovné voľno na účel dojčenia, ako aj zamestnanecké práva v súvislosti s návratom žien do zamestnania po materskej dovolenke. Dúfam, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy budú pri hlasovaní schválené.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Je jasné, že musíme uznať potrebu účinnejšie uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi pracujúcimi ako samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj s manželmi a manželkami, ktorí im pomáhajú.

Žiaľ, vypomáhajúci manželia a manželky nepredstavujú veľkú a jednotnú cieľovú skupinu, žiadny členský štát neupravuje ich postavenie a ich práca je neuznaná. Chýba im sociálne zabezpečenie, hrozba chudoby je veľká a v prípade rozvodu sa z nich z hľadiska sociálneho zabezpečenia stávajú ľudia mimo zákona.

Domnievam sa teda, že vypomáhajúci manželia a manželky by mali byť povinne prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia a zároveň je potrebné vytvoriť rámec pre minimálne záruky.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komisie. – (CS) Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, rád by som vám poďakoval za diskusiu, ktorá sa zaoberala návrhom z viacerých hľadísk. Myslím si, že nie je potrebné zmieniť sa o všetkých návrhoch. Veľká väčšina odôvodnení bola úplne jasná, ako som sa už vyjadril vo svojej úvodnej reči. Napriek tomu si myslím, že dva návrhy sa objavovali opakovane z rôznych strán a diskutovalo sa o nich z rôznych hľadísk. Prvým bola otázka otcovskej dovolenky. Chcel by som jasne povedať, že som zástancom otcovskej dovolenky, ale napriek tomu som presvedčený, že smernica, ktorá má chrániť zdravie matiek, nie je vhodným nástrojom na zavádzanie tohto princípu. Vo svojej úvodnej reči som uviedol, že sociálni partneri dosiahli dohodu v otázke rodičovskej dovolenky, a teda je logické, že sa v nej berie do úvahy aj možnosť otcovskej dovolenky. Podľa môjho názoru existujú aj iné nástroje, ako je táto smernica. Druhou spomínanou otázkou bol pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14, teda povinné zavedenie poistenia. Tu by som rád dodal, že chápem dôvody, ale napriek tomu si myslím, že nie je vhodné pristúpiť k takému radikálnemu kroku, lebo by vážne ohrozil možnosť dosiahnutia kompromisu. Na druhej strane by som ale chcel zdôrazniť, že návrhy, ktoré sme predložili, sú významným krokom vpred, pretože v súčasnosti v niektorých krajinách neexistovala možnosť vstúpiť do podobného systému, dokonca ani na požiadanie. Znamená to, že teraz bude zavedená nová povinnosť. Podľa môjho názoru je to typický príklad harmonizácie smerom nahor.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, spravodajkyňa.(FR) Vážená pani predsedajúca, mrzí ma, že pán komisár je proti kľúčovému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu v mojej správe, ktorý podporili všetky politické skupiny a v ktorom sa požaduje, aby vypomáhajúci manželia, manželky a uznaní partneri mali nárok na rovnaké sociálne zabezpečenie ako samostatne zárobkovo činné osoby, a to na povinnom základe, nielen na požiadanie. Skúsenosti dokazujú, že ak nie sú povinní platiť príspevky do systému sociálneho zabezpečenia, potom to nerobia z rovnakého poľutovaniahodného dôvodu, ktorý ste už spomenuli, vážený pán komisár: sú ním náklady.

Prirodzene, sociálne zabezpečenie stojí peniaze, a to rovnako samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj zamestnaných pracovníkov. Želanie ušetriť na sociálnych príspevkoch je obrovskou chybou, ktorej sa treba vyvarovať.

Samozrejme, ak v členskom štáte neexistuje žiadne sociálne zabezpečenie pre samostatne zárobkovo činné osoby, nemôžeme vyžadovať, aby bolo povinné pre ich partnerov. Partneri by však mali mať na požiadanie naň nárok. Predložím k tomu ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh spolu s pánom Cocilovom.

Dovoľte mi dodať niekoľko slov o ochrane materstva, pretože naše stanovisko bolo úplne nesprávne pochopené. Ak chceme posilniť ochranu v materstve predĺžením trvania materskej dovolenky, nemali by sme zabúdať, že jej predĺženie na 18 týždňov, z ktorých iba tretina zodpovedá povinnosti čerpať 6 týždňov po narodení dieťaťa, je v rozpore s cieľom lepšej ochrany zdravia matky a dieťaťa.

Podľa nás by preto bolo najlepšie mať šesť povinných týždňov a predĺženie na dvadsať týždňov v prípade viacnásobného pôrodu a dojčenia. Nezabúdajme ani na problémy týkajúce sa náboru do zamestnania a kariérneho postupu, ktorým ženy v plodnom veku čelia.

Pokiaľ ide o vek, je absurdné, aby si otcovia brali rovnakú dovolenku ako tehotné ženy. Prirodzene, vážená pani predsedajúca, narastajúca neplodnosť mužov v Európe je znepokojujúca, ale podľa mňa nie tak, ako pretrvávajúce nerovnosti medzi mužmi a ženami v oblasti delenia rodinných povinností, pretože to je dôvod, prečo sa mnohé ženy rozhodnú nemať deti. A navyše demografický problém Európy nevyriešime prehnanou ochranou, pretože tá iba oberá ženy o možnosti sa zamestnať.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, spravodajkyňa.(PT) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, stanovisko Európskej komisie k môjmu návrhu o otcovskej dovolenke ma šokuje. Je to konzervatívny a neprijateľný postoj, ktorý je vzdialený od reality.

Vážený pán komisár, nehovorila som o rodičovskej dovolenke, ale o otcovskej dovolenke. Sú to dva úplne odlišné pojmy.

Ak otcovská dovolenka nepatrí do pôsobnosti tejto smernice, prečo potom Komisia navrhla rozšírenie jej právneho základu a prečo nevychádza iba z článku 137, ktorý sa týka ochrany zdravia? Prečo Komisia prišla s článkom 141 Zmluvy o ES týkajúcom sa rovnakých príležitostí pre mužov a ženy?

Vážený pán komisár a vážení členovia Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov, materstvo a otcovstvo predstavujú významné spoločenské hodnoty, ktoré treba uznávať a spájať. Práve v tejto smernici sa musí otcovská a materská dovolenka prepojiť. Pán komisár, musíme myslieť na deti. Musíme myslieť na blaho detí, lebo ak majú podporu otca a matky od útleho veku, ich fyzický a psychologický vývoj sa môže výrazne zlepšiť.

Pán komisár, okrem toho ste si určite vedomý, že otcovská dovolenka už existuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch mnohých členských štátov. Usiluje sa Komisia zostať vzdialená od reality, ktorá už v členských štátoch existuje?

Vážený pán komisár, prekvapuje ma tento postoj. Ľudia sú odmeraní práve preto, lebo európske inštitúcie nie sú v kontakte so skutočným životom. A práve preto je neúčasť vo voľbách taká vysoká.

Musíme dať občanom dôvod, aby išli voliť. Musíme preto, vážený pán komisár, prijímať také právne predpisy, ktoré im pomáhajú. Ak uvidia, že uznesenia prijaté v Európskom parlamente zlepšujú ich život, budúci mesiac budú mať určite väčší dôvod, aby sa zúčastnili volieb.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 6. mája o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), písomne. – Práve počas krízy by malo byť rovnaké zaobchádzanie politickou prioritou. Ženy budú súčasnou krízou trpieť v dlhodobom horizonte a budú postihnuté v druhej vlne prepúšťania. Ženy sa budú musieť vyrovnať so svojou nestabilnou sociálnou a hospodárskou situáciou a s rastúcou záťažou, ktorá vyplýva z hľadania rovnováhy medzi zarábaním peňazí a povinnosťami týkajúcimi sa starostlivosti. Za takýchto okolností nesmieme dopustiť, aby boli ženám odňaté ich práva.

Samostatná zárobková činnosť má pre ženy obrovský význam, pretože im môže pomôcť, aby sa vyhli nezamestnanosti, alebo aby lepšie zosúladili pracovný a rodinný život. Týmto spôsobom by ženy mali k dispozícii efektívny nástroj, ktorým by prispeli k rozvoju hospodárstva. Ženy by mali mať rovnaké príležitosti venovať sa samostatným zárobkovým činnostiam a zakladať podniky. Systémy materskej dovolenky by mali zabezpečiť, aby z nich samostatne zárobkovo činné ženy ťažili rovnakým spôsobom ako zamestnankyne. Obdobne má rozhodujúci význam bezpečnosť a ochrana zdravia tehotných pracujúcich žien a žien, ktoré nedávno porodili, alebo dojčia.

Nielenže to pomáha Európe neprísť o talent žien a ich prítomnosť na pracovnom trhu, ale taktiež to prispieva k riešeniu súčasnej demografickej krízy a pomáha to zabezpečiť zdravý fyzický, citový a psychický vývoj detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Ako sociálna demokratka a matka túto smernicu podporujem, pretože sa týka nasledovných otázok: ochrana zdravia a bezpečnosť tehotných pracujúcich žien, žien, ktoré nedávno porodili, alebo dojčia, otázky rovnakého zaobchádzania, ako aj právo na návrat na rovnaké alebo rovnocenné pracovné miesto, právo na kariéru, nariadenia o materskej dovolenke a práva v pracovnej zmluve alebo poskytnutie vyššej finančnej podpory počas materskej dovolenky.

V súčasnosti je dĺžka materskej dovolenky v členských štátoch rôzna: od 14 týždňov do 28 týždňov. V niektorých prípadoch môže naozaj trvať až 52 týždňov, pritom sa ale materský príspevok vypláca iba za časť tohto obdobia. Preto si myslím, že možnosť predĺženia materskej dovolenky a zvýšenia príslušného príspevku vyplácaného počas tohto obdobia je vhodným spôsobom, ako zlepšiť zdravie a zabezpečenie žien a ako im umožniť, aby našli rovnováhu medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami, čím sa podporujú rovnaké príležitosti pre mužov a ženy na pracovnom trhu.

Stresujúce podmienky na pracovisku môžu mať vplyv na duševné rozpoloženie tehotnej ženy alebo ženy, ktorá nedávno porodila. Preto musíme postupovať preventívne a zabezpečiť, aby sa na pracovisku vykonal primeraný odhad rizika.

 
Posledná úprava: 8. septembra 2009Právne oznámenie