Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0055(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0080/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0080/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 23
CRE 04/05/2009 - 23

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0344

Συζητήσεις
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

23. Ρύπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση του Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD)) (A6-0080/2009).

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual, εισηγητής. (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, Επίτροπε Μεταφορών, κ. Tajani, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, προσωπικά, δεν μπορώ να φανταστώ μια καλύτερη έκβαση για τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου από την έγκριση αυτή της πρότασης οδηγίας σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων ποινικών κυρώσεων για αδικήματα ρύπανσης, η οποία ελπίζω ότι θα εισπράξει την υποστήριξη όλων.

Η ομοφωνία την οποία επιτύχαμε δείχνει ότι έχουμε εξασφαλίσει ευρεία υποστήριξη για την πρόταση και ότι θα εγκριθεί αύριο σε πρώτη ανάγνωση. Πέρα από την τεράστια προσπάθεια η οποία έχει καταβληθεί από τα τρία θεσμικά όργανα στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η υποστήριξη αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι συμφωνήσαμε ότι η Κοινότητα πρέπει να λάβει μέτρα προκειμένου να καταπολεμήσει σοβαρά αδικήματα κατά του περιβάλλοντος.

Είναι βεβαίως γεγονός ότι τα κράτη μέλη αρχικά ήταν καχύποπτα, δεδομένου ότι το μέτρο το οποίο προοριζόταν να εγκριθεί – η συγκέντρωση εξουσιών από την Κοινότητα στον τομέα του ποινικού δικαίου – δεν θα αποτελέσει καρπό μεταρρύθμισης των Συνθηκών, αντιθέτως όμως, θα επιτευχθεί μέσω νομοθεσίας η οποία, συν τοις άλλοις, είναι αδιαμφισβήτητη και τεράστιας σημασίας.

Όλα αυτά προέρχονται από την ανάγκη αντιμετώπισης εκτεταμένων προβλημάτων των θαλάσσιων μεταφορών, όπως είναι η ανησυχητική κλιμάκωση των παράνομων λειτουργικών απορρίψεων ρυπογόνων ουσιών από τα πλοία στη θάλασσα. Παρότι διαθέτουμε ήδη ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς για τον μετριασμό αυτής της κατάστασης – τη Σύμβαση MARPOL 73/78 – διακρίνουμε ολοένα περισσότερο την ύπαρξη κατάφωρων ελλείψεων όσον αφορά την εφαρμογή και τη συμμόρφωση· έχει παρατηρηθεί επίσης ότι τα επί του παρόντος ισχύοντα συστήματα αστικής ευθύνης που διέπουν τη ρύπανση η οποία προκαλείται από τα πλοία δεν είναι επαρκώς αποτρεπτικά.

Οι αντικανονικές πρακτικές σε ορισμένες περιοχές των ευρωπαϊκών ακτογραμμών είναι τόσο συχνές που ορισμένοι από τους υπεύθυνους των θαλάσσιων μεταφορών προτιμούν την παράνομη πρακτική της ρύπανσης, επειδή οι διοικητικές κυρώσεις που τους επιβάλλονται κοστίζουν λιγότερο από τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Με τη συμπεριφορά αυτή η παλαιά αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» έχει μετατραπεί σε «πληρώνω για να ρυπαίνω».

Πράγματι, θεσπίζοντας ποινικές κυρώσεις λόγω της δριμύτητας που τις χαρακτηρίζει και του κοινωνικού στιγματισμού που επιφέρουν σε σύγκριση με τις διοικητικές κυρώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποτρέψει πιθανούς ρυπαίνοντες από κάθε είδους παράβασης.

Η αναθεώρηση είναι ο καρπός των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπείται από την τσεχική προεδρία η οποία, παρεμπιπτόντως, είναι αξιέπαινη, καθότι δεν ήταν λίγες οι πολιτικές δυσχέρειες τις οποίες χρειάστηκε να αντιμετωπίσει σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, αποτελεί συνδυασμό διαρθρωτικής μεταρρύθμισης της οδηγίας, η οποία δεν επηρεάζει τα θεμέλια της εντολής του Κοινοβουλίου και η οποία σέβεται πλήρως την αρχή της επικουρικότητας, καθώς η οδηγία θεσπίζει την αρχή της επιβολής κυρώσεων σε ενέργειες υπό όρους οι οποίοι καθορίζονται με απόφαση του Δικαστηρίου, αφήνοντας τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις μορφές των κυρώσεων.

Επιπλέον, εδραιώνει τη διαφορά μεταξύ ήσσονος σημασίας απορρίψεων και μείζονων παραβάσεων και των αντίστοιχων κυρώσεων τις οποίες επισύρουν. Μέχρι τώρα, τα έχουμε καταφέρει. Έπρεπε απλώς να επαναλάβουμε τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης και τη θέσπιση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ και της απόφασης πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ του Συμβουλίου, σύμφωνα όμως με τη νέα νομική βάση, αφού οι προαναφερθείσες αποφάσεις συνεπάγονται την πιθανότητα ο κοινοτικός νομοθέτης να εγκρίνει μέτρα τα οποία αφορούν το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών.

Η κύρια καινοτομία την οποία προσθέσαμε σε αυτή την τροποποιητική πρόταση, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα στον αγώνα μας κατά των περιβαλλοντικών παραβάσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, είναι – όπως υποστήριξε ο ομιλών από την πρώτη κιόλας ημέρα – ότι ορίζει ότι η επανάληψη ήσσονος σημασίας απορρίψεων που προκαλούν ρύπανση των υδάτων μπορεί να συνιστά εξίσου ποινική παράβαση.

Με χαρά βλέπω ότι σε αυτή τη μάχη δεν ήμουν μόνος, αφού το Κοινοβούλιο μου πρόσφερε την υποστήριξή του μέσω των μελών της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού· η Επιτροπή και το Συμβούλιο, τελικά, κατανόησαν τη σημασία και την κλίμακα της πρότασής μου.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι με βοήθησαν στις προσπάθειές μου και οι οποίοι με στήριξαν στις δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή· θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για τη συμβολή τους. Τέλος, καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική λύση όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία, ήτοι μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι σήμερα όλοι έχουμε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι, επειδή, με τη θέσπιση αυτής της νομοθεσίας και την έγκριση της τρίτης δέσμης μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας στις αρχές Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει τη θέση της ως ηγετική δύναμη όσον αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Είμαι βέβαιος, κυρίες και κύριοι, ότι θα αποτελέσουμε παράδειγμα προς μίμηση.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να είναι ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε, το οποίο θα οδηγήσει στην έγκριση μιας νέας οδηγίας που θα τροποποιήσει την προηγούμενη.

Η έγκριση αυτής της οδηγίας θα καλύψει το νομικό κενό κατόπιν της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση πλαίσιο αριθ. 2005/667, η οποία θέσπιζε τη φύση, τη μορφή και το επίπεδο των ποινικών κυρώσεων για την παράνομη απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα. Μόλις εγκριθεί, η οδηγία θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη πάταξη όσων ευθύνονται για τη ρύπανση των θαλασσών. Το κείμενο το οποίο πρόκειται να ψηφισθεί από το Κοινοβούλιο αποτελεί, ως εκ τούτου, μια σημαντική προσθήκη στην τρίτη δέσμη μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας που υπεγράφη από τους προέδρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο τέλος της προηγούμενης συνόδου ολομέλειας.

Το συμβιβαστικό κείμενο για το οποίο διεξάγεται η παρούσα συζήτηση διαφέρει αμιδρά από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, παρότι οφείλω να πω ότι τα ουσιώδη σημεία έχουν παραμείνει αμετάβλητα: πρώτον, η ποινική φύση των κυρώσεων που θα επιβάλλονται για παράνομες απορρίψεις, και δεύτερον, η δυνατότητα δίωξης των υπευθύνων για τις εν λόγω απορρίψεις, συμπεριλαμβανομένων και νομικών προσώπων.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή στηρίζει το κείμενο, ακόμη και αν δεν θεσπίζει χωριστή αντιμετώπιση για τις ήσσονος σημασίας παραβάσεις και τις επανειλημμένες ήσσονος σημασίας παραβάσεις. Αφετέρου, εκτιμώ το γεγονός ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έκριναν επιθυμητό οι απορρίψεις που δεν οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων να μην υπόκεινται απαραιτήτως σε ποινικές διαδικασίες. Αδημονώ, περισσότερο ακόμη και από το Κοινοβούλιο, να δω ότι διώκονται ποινικά οι ήσσονος σημασίας απορρίψεις· παρότι μπορεί να μην είναι πολύ σοβαρές, μπορούν να οδηγήσουν, ακριβώς επειδή είναι επανειλημμένες, σε πραγματική ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο συμβιβασμός ο οποίος επετεύχθη όσον αφορά το ζήτημα των επανειλημμένων ήσσονος σημασίας παραβάσεων δίδει έναν πιο συγκεκριμένο ορισμό της «επανάληψης» και η Επιτροπή μπορεί επομένως να τον αποδεχθεί, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι ευχαριστημένη με την έκβαση αυτή χάρη στο έργο των υπαλλήλων της Επιτροπής και των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Πιστεύω επομένως ότι σήμερα μπορούμε να δηλώσουμε ευχαριστημένοι που στέλνουμε ένα μήνυμα για τη μείωση της ρύπανσης των θαλασσών μας.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. − Κύριε Πρόεδρε, το νομικό κενό που δημιουργήθηκε από τη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καθιστούσε αναγκαία την τροποποίηση της υπό συζήτηση οδηγίας. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι ένα σφάλμα νομικής βάσης έχει προκαλέσει καθυστέρηση στην υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής οδηγίας, και αναμφίβολα έχει καταστεί επιζήμιο για το θαλάσσιο περιβάλλον μας. Όλοι όσοι εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό μπορούν και πρέπει να παραδειγματιστούν προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια συμβάντα στο μέλλον.

Το κύριο ζήτημα σε αυτή τη φάση είναι η ταχεία τροποποίηση της προτεινόμενης οδηγίας και η δρομολόγηση της υλοποίησής της το συντομότερο δυνατόν. Μόνο τότε θα μπορούμε να οραματιστούμε ότι το ευρύ πρόβλημα της αύξησης της συχνότητας και της κλίμακας των παράνομων λειτουργικών απορρίψεων ρυπογόνων ουσιών από τα πλοία έχει τεθεί υπό έλεγχο, και μόνο τότε το καθήκον μας να αγωνιζόμαστε για να διατηρούνται οι θάλασσες μας καθαρές έχει ελπίδα να επιτύχει.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαιρετικό του έργο σε αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η θαλάσσια ρύπανση έρχεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μόνο αφότου σημειωθεί κάποιο δραματικό ατύχημα. Τότε, διεξάγονται σοβαρές συζητήσεις για τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί μας από αυτή τη συνεχόμενη ρύπανση. Δυστυχώς, το ζήτημα εν τω μεταξύ ξεχνιέται πάντοτε σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τις διαρκείς και επανειλημμένες παραβιάσεις της νομοθεσίας οι οποίες συμβάλλουν τόσο σημαντικά και τόσο δραματικά στην απειλή που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι ωκεανοί μας, αλλά και οι ακτογραμμές μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνάδελφους βουλευτές με τους οποίους καταφέραμε να συζητήσουμε το ζήτημα της συνεπούς προσέγγισης της προστασίας των ωκεανών μας. Κατάγομαι από μια ηπειρωτική χώρα, αλλά παρ’ όλα αυτά, ως Ευρωπαία, νιώθω υπεύθυνη για την προστασία των ωκεανών μας από τη συνεχιζόμενη ρύπανση που προκαλείται από φθηνά επιχειρηματικά συμφέροντα, και για την ολοκλήρωση των αρχών της τρίτης δέσμης μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας, τα οποία είναι αναγκαία επί του παρόντος, όπως πρότεινε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών στηρίζει την έκδοση της τροποποιητικής οδηγίας, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του εισηγητή και του Συμβουλίου και η οποία θεσπίζει κυρώσεις κατά της ρύπανσης που οφείλεται στα πλοία. Θα θέλαμε να τον συγχαρούμε θερμά για το έργο του. Θα θέλαμε, επίσης, να συγχαρούμε τον Αντιπρόεδρο, επειδή χωρίς τη βοήθεια της Επιτροπής δεν θα ήταν εφικτό να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Είναι μια μεγάλη ημέρα για εμάς, επειδή μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτόν τον σημαντικό φάκελο στο τέλος αυτής της περιόδου.

Πάντοτε πρέπει να θυμόμαστε ότι οι νέοι κανονισμοί ήταν αναγκαίοι επειδή το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινότήτων με τις αποφάσεις του από το 2005 έως το 2007 κατέστησε επιτέλους απολύτως σαφές ότι η νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του ποινικού δικαίου, επιτρέπεται με βάση τον πρώτο πυλώνα. Χρειαζόμαστε αυτή τη νομοθεσία για να προστατεύσουμε τις θάλασσες από τα πλοία και από τη συμπεριφορά των κυβερνητών, των πλοιοκτητών και άλλων. Μέχρι στιγμής η νομοθεσία περί αστικής ευθύνης απλώς δεν υπήρξε αρκετά αποτρεπτική.

Οι παράνομες απορρίψεις στη θάλασσα είναι πολύ πιο φθηνότερες. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να είναι ορθό. Επομένως, πρέπει να θεσπίσουμε αποτελεσματικές κυρώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την τριπλή συμφωνία, η οποία επετεύχθη μεταξύ και των τριών θεσμικών οργάνων. Είναι σαφές ότι η σοβαρή ρύπανση από τα πλοία πρέπει να χαρακτηρισθεί και να τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα και η ήσσονος σημασίας ρύπανση από τα πλοία μπορεί να θεωρηθεί ως κανονιστικό αδίκημα, ούτως ώστε να υφίσταται διάκριση μεταξύ της σοβαρότητας των δύο τύπων δραστηριότητας. Εντούτοις – και η τρίτη παρατήρησή μου είναι πολύ σημαντική – η επανειλημμένη ήσσονος σημασία ρύπανση από τα πλοία πρέπει τώρα να χαρακτηριστεί ποινικό αδίκημα, επειδή συμβάλλει στη συνολική ρύπανση των ωκεανών και αυτό δεν αποτελεί ασήμαντο παράπτωμα.

Βάσει αυτού πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρα μηνύματα και να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη – και ελπίζω ότι κάποιος θα μεταφέρει την έκκληση αυτή στο Συμβούλιο – να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν αμέσως αυτή την οδηγία. Μπορούμε να προστατεύσουμε τους ωκεανούς μας μόνο με αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (RO) Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κ. de Grandes Pascual. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι η ρύπανση της θάλασσας αποτελεί πράγματι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αποτελεί συχνότερα αντικείμενο ων συζητήσεών μας. Δυστυχώς, μπορώ να παραθέσω το παράδειγμα της Μαύρης Θάλασσας, όπου, στα δύο τελευταία μόλις χρόνια, το γεγονός ότι έχει ρυπανθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οδήγησε σε τετραπλή αύξηση του όγκου των φυκών, ακριβώς λόγω της πολύ υψηλής συγκέντρωσης νιτρικών αλάτων.

Προφανώς, η θαλάσσιες μεταφορές ευθύνονται δυστυχώς για ένα μέρος αυτής της ρύπανσης. Η οδηγία αυτή ουσιαστικά προορίζεται για την αντιμετώπιση των παράνομων απορρίψεων από τα πλοία είτε λόγω αμέλειας, προμελέτης ή απερισκεψίας. Στην πράξη, η οδηγία εναρμονίζει τον ορισμό της ρύπανσης από τα πλοία που προκαλείται από άτομα ή νομικές οντότητες, την έκταση της αντιμετώπισής της και το κολάσιμο των κυρώσεων οι οποίες μπορεί να επιβληθούν σε περίπτωση διαπράξης των εν λόγω παραβιάσεων από φυσικά πρόσωπα.

Θέλω επίσης να αναφέρω ότι ένα συνεκτικό σύνολο νομοθετικών μέτρων έχει ήδη εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και την αποτροπή της ρύπανσης από τα πλοία. Η νομοθεσία αυτή απευθύνεται στα κράτη σημαίας, τους πλοιοκτήτες και τους νηογνώμονες, καθώς και τα κράτη του λιμένα και τα παράκτια κράτη.

Εντούτοις, το υπάρχον σύστημα κυρώσεων για τις παράνομες απορρίψεις των πλοίων πρέπει να ενισχυθεί με τη συμπλήρωση της νομοθεσίας αυτής. Πρέπει να τονίσουμε ότι η νομοθεσία αυτή ήταν αναγκαία ακριβώς επειδή οι ισχύοντες προληπτικοί κανονισμοί δεν επιβάλλονταν επαρκώς. Δυστυχώς, ούτε και η Σύμβαση MARPOL 73/78 επιβλήθηκε επαρκώς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εκρίνουμε αυτή τη δέσμη νομοθετικών μέτρων. Πιστεύω επίσης ότι το γεγονός ότι οι γνωμοδοτήσεις δόθηκαν τόσο από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όσο και από την Επιτροπή Αναφορών επισημαίνει τη σπουδαιότητα αυτού του ζητήματος.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Είναι αυτονόητο ότι σε νομοθετικό και εκτελεστικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν υποχρέωση προς τους ευρωπαίους πολίτες που είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται σε τελική ανάλυση από τη ρύπανση η οποία έχει παρατηρηθεί στις θαλάσσιες περιοχές μας.

Εξετάζω αυτό το ζήτημα από την οπτική γωνία του προηγούμενου κανονισμού και της επιβολής του που αποσκοπούσε στην προστασία του περιβάλλοντος, των θαλασσών και των σχετικών ακτών. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η υλοποίηση του κανονισμού και της τροποποίησης των οδηγιών είναι απαραίτητη, αλλά εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Το σημαντικότερο όλων είναι πόσο αποτελεσματικά επιβάλλονται.

Δεν μπορώ να δεχθώ ως φυσιολογικό ότι μπορείτε να ρίπτετε τα απόβλητά σας στη θάλασσα και να πληρώνετε ένα πρόστιμο το οποίο κοστίζει λιγότερο από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Αυτός είναι ο λόγος, πάνω απ’ όλα, για τον οποίο η προσοχή πρέπει να εστιαστεί στην παρακολούθηση. Σήμερα, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός τεχνολογικών επιλογών που μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα ύδατα και οι ακτές μπορούν να προστατεύονται από μια μακροπρόθεσμη πολιτική η οποία θα διέπει τη χρήση και την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας συνολικά.

Στηρίζω την πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας, καθώς πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συσταθεί ένα ειδικό σώμα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, οι δραστηριότητες του οποίου θα αποσκοπούν στην υλοποίηση αυτής της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, στο τέλος αυτής της συζήτησης θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τη διοργανική συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, την οποία επεσήμανε ο κ. Jarzembowski στην ομιλία του. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του.

Αυτή τη φορά τα θεσμικά όργανα έδειξαν, ακόμη και στο τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, ότι μπορούν να συνεργαστούν και να εξεύρουν λύση σε πρώτη ανάγνωση, και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται στους πολίτες την παραμονή των ευρωεκλογών.

Ένα ακόμη μήνυμα σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα των μεταφορών, και, εφόσον αυτή θα είναι μια από τις τελευταίες συζητήσεις στις οποίες θα συμμετέχει η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου, αδράττω αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλα τα μέλη αυτής της επιτροπής για το έργο το οποίο επιτέλεσαν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μαζί μου, είναι να σκεφθούμε πρακτικές λύσεις για διάφορα σημαντικά ζητήματα, ορισμένα από τα οποία εκκρεμούν εδώ και μήνες. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην ευφυϊα των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και επίσης χάρη στο έργο το οποίο επιτελέσαμε για την επίτευξη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων μας, αποδεικνύοντας ότι, όταν τα καθήκοντα της γραφειοκρατίας είναι σαφώς προσδιορισμένα, όταν υπάρχουν στόχοι τους οποίους πρέπει να επιτύχουμε, η γραφειοκρατία δεν αποτελεί εμπόδιο για τους πολίτες, αλλά ένα αποτελεσματικό εργαλείο, μαζί με την πολιτική, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.

Πιστεύω ότι σήμερα, και φυσικά αύριο με την ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο θα αποδείξει για άλλη μία φορά την αποτελεσματικότητά του και την επιθυμία να εργάζεται πάντοτε για τους πολίτες. Επομένως, με τη συζήτηση αυτή και την ψηφοφορία, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα καλύψουν ένα νομικό κενό και θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη, από αύριο, να διώκουν καλύτερα όσους ρυπαίνουν τις θάλασσές μας: ένα ακόμη μέτρο το οποίο λαμβάνεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual, εισηγητής. (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω πολύ σύντομα, και για αυτό οι βουλευτές θα με ευγνωμονούν αφού είναι τόσο αργά το βράδυ. Κύριε Tajani, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι επειδή αποδείξατε, όπως και στην τρίτη δέσμη μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας, ότι η ώθηση και οι πολιτικές δεξιότητές σας έφεραν ως αποτελέσμα μια συμφωνία με το Συμβούλιο και έδωσαν τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταλήξουν σε συμφωνία στην περίπτωση αυτή και κατά τις τελευταίες ημέρες της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Πιστεύω ότι μας αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαι, βεβαίως, ευγνώμων στους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων τόσο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων όσο και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, για τη στενή τους συνεργασία.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου για τη σκληρή εργασία που κατέβαλαν οι σκιώδεις εισηγητές καθώς και για τη συνεργασία τους· είμαι βέβαιος ότι η αυριανή έγκριση συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με έναν τόσο σημαντικό κανονισμό που είναι βέβαιο ότι θα συμπληρώσει το έργο της τρίτης δέσμης μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας, θα είναι μια επιτυχία του Κοινοβουλίου και των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· για άλλη μία φορά, αιτιολογείται η ωφέλιμη διαδικασία συναπόφασης η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να διεξαγάγουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο προς όφελος όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, όχι μόνο για το έργο σας ως Επίτροπος, αλλά και ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο (Τρίτη, 5 Μαΐου 2009).

 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου