Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0248(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0257/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0360

Rozpravy
Utorok, 5. mája 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3. Elektronické komunikačné siete a služby, osobné údaje a ochrana súkromia – Elektronické komunikačné sieťové systémy a služby – Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie a jeho úrad – Frekvenčné pásma pre mobilnú komunikáciu (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– odporúčanie do druhého čítania (A6-0257/2009), ktoré predkladá Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach používateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (16497.1.2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)) (Spravodajca: pán Harbour),

– odporúčanie do druhého čítania (A6-0272/2009), ktoré predkladá Výbor pre priemysel, výskum a energetiku k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (16496.1.2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD)) (Spravodajkyňa: pani Trautmannová),

– odporúčanie do druhého čítania (A6-0271/2009), ktoré predkladá Výbor pre priemysel, výskum a energetiku k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií (16498.1.2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD)) (Spravodajkyňa: pani del Castillová Verová), a

– správa (A6-0276/2009) pani Pleguezuelosovej Aguilarovej v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, je pre mňa cťou, že môžem dnes ráno otvoriť túto najdôležitejšiu rozpravu a vyzvať našich kolegov, aby podporili reformu telekomunikačného balíka, ktorú máme na stole.

Zdôrazňujem, že je to reforma. Ako ste počuli, na jej zložkách pracovali štyria spravodajcovia. Pokiaľ ide o hlavnú reformu balíka, chcel by som vzdať hold svojim kolegyniam, Catherine Trautmannovej a Pilar del Castillovej Verovej, pretože sme veľmi úzko spolupracovali pri práci na tomto balíku.

Je to dôležitá reforma, pretože súčasný balík, na ktorom som pracoval s kolegami v roku 2001 a 2002, veľmi dobre fungoval pre európske hospodárstvo. Máme veľmi úspešný a dynamický komunikačný sektor s aktívnymi spotrebiteľmi na trhu. Ale táto reforma ho modernizuje a moji kolegovia vysvetlia oblasti, na ktorých chcú pracovať. Najdôležitejšie je, že sa ňou tento balík posilní na ďalšie desaťročie. V druhom čítaní Parlament urobil podstatné zlepšenia.

Rád by som v mene troch z nás vyjadril našu vďaku francúzskemu predsedníctvu za dosiahnutie spoločnej pozície v novembri, vďaka ktorej sme vám dnes mohli predložiť tento vylepšený balík na poslednom zasadnutí tohto mandátu, keďže je pre európskych spotrebiteľov a európske hospodárstvo veľmi podstatné, aby sme mu pri zajtrajšom hlasovaní dali zvučný súhlas.

Ako vždy pri podobných komplexných otázkach, dostalo sa mi znamenitej spolupráce zo strany môjho vlastného tieňového tímu, ktorý tvorili Bernadette Vergnaudová, Cristian Buşoi a Heide Rühleová. Takisto sa chcem poďakovať tímu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorý viedol pán Alexander Alvaro, pretože jedna dôležitá zložka mojich reforiem zahŕňa smernicu o súkromí v elektronickej komunikácii, ktorú mali na starosti.

Vo svojich štyroch minútach nemám dnes ráno toľko času, aby som podrobne prešiel všetky body a všetky zlepšenia, ktoré sme urobili. Na bližšie informovanie bude dostatok času potom. Chcem vám poskytnúť len prehľad o tom, čo sme dosiahli a o čo sa snažíme.

V tejto smernici sme značne zlepšili práva spotrebiteľov a používateľov elektronického priestoru. Spotrebitelia musia mať právo rozhodnúť sa medzi komunikačnými službami v ponuke a aby tak mohli urobiť, majú nárok na informácie. Majú nárok na čestné podmienky, ktoré ich nezaväzujú na dlhé obdobie k jednotlivým poskytovateľom. Majú nárok na služby tiesňového volania vysokej kvality, na prístup k sociálnym informačným službám cez internet a k hlasovej telefónnej komunikácii. Predovšetkým majú nárok na ochranu údajov v priestore elektronickej komunikácie. O tom budeme počuť neskôr. Musíme takisto splnomocniť regulačné orgány, aby sa tieto nároky náležite uplatňovali. To všetko sa zahrnulo do tohto návrhu.

Myslím si, že je veľmi potrebné zdôrazniť, že je to umožňujúci a splnomocňujúci návrh. Nie je to návrh, ktorý by nejakým spôsobom obmedzoval práva ľudí na internete alebo akokoľvek obmedzoval služby. Chceme dať spotrebiteľom právo rozhodovať sa, a tým sa otvoria služby.

Na záver svojho prvého prejavu chcem povedať, že na tomto návrhu pracoval veľký počet ľudí a za sebou máme obrovské zdroje. Chcem predovšetkým spomenúť pána Petra Traunga z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, pána Luca Vusaggia, nášho právneho poradcu a pani Lindsay Gilbertovú z našej skupiny, ktorí všetci úzko spolupracovali s mojou asistentkou Sheenou Gooroochurnovou. Veľkú podporu sme dostali zo strany Komisie, od pána Petra Rodforda, samotnej pani komisárky a jej tímu a takisto od sekretariátu Rady vedeného Evou Veivovou. Spomínam to, pretože si myslím, že mnoho ľudí zvonku si neuvedomuje rozsah a záväzky, ktoré máme pri odovzdávaní týchto komplexných textov. Teším sa na vašu zajtrajšiu podporu, pretože je to veľmi dôležité pre budúcnosť nás všetkých.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, spravodajkyňa. (FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, zajtra začne hlasovanie o telekomunikačnom balíku. Je to záverečná fáza, ktorá bude znamenať koniec mesiacov práce a rokovaní vedúcich k tomuto kompromisu. Ten sa dosiahol po mnohých škriepkach s Radou, z toho dôvodu, že všetky tri inštitúcie štartovali z veľmi odlišných pozícií.

Chcem úprimne poďakovať predovšetkým pani del Castillovej Verovej, pánovi Harbourovi, pani Pleguezuelosovej Aguilarovej, tieňovým spravodajcom, politickým skupinám, predsedom výborov a ich sekretariátom, predsedníctvu Rady a Európskej komisii za ich neúnavnú prácu počas týchto dlhých mesiacov a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa rozhodli do mňa vložiť svoju dôveru a prejaviť mi podporu.

Tento balík prináša pokroky v mnohých oblastiach. Pre spotrebiteľov sú dôležité, pretože ponúkajú lepšie služby za primeranejšie ceny. Telekomunikácie sa v skutočnosti charakterizujú vplyvom na každodenný život a zohrávajú zjavnú sociálnu úlohu ako prostriedok rozvoja a rastu.

Len odvetvie telekomunikácií poskytuje viac ako 3,5 milióna pracovných miest a predstavuje čoraz vyšší podiel na európskom hospodárstve – takmer 3,5 %. Správne riadená hospodárska súťaž berie do úvahy rovnováhu medzi starými a novými operátormi a zabezpečuje značný rozvoj tomuto odvetviu vďaka právnej istote, ktorou sa následne podporujú investície.

Práve preto sme počas tohto kola rokovaní s kolegami spravodajcami a našimi tieňovými spravodajcami bojovali za vytvorenie regulačného rámca, ktorý je výhodný pre všetkých. Výbor pre priemysel, výskum a energetiku schválil v apríli predposlednú fázu legislatívneho procesu, keď veľmi veľkou väčšinou prijal celkový kompromis o mojej správe a správe pani del Castillovej Verovej.

Položili sme základ pre solídny kompromis, ktorý, ako dúfam, spolu so správou pána Harboura a pani Pleguezuelosovej Aguilarovej získa pri zajtrajšom hlasovaní vašu plnú podporu.

Rada by som sa takisto vrátila k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 138/46 a ujasnila význam a rozsah textu, ktorý podporuje dohodu Parlamentu a Rady, tzv. „kompromis poslednej šance“. Od hlasovania o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu v prvom čítaní ho Rada stále priamo odmietala, vylučovala zo svojich spoločných pozícií a odmietala spomenúť v odôvodneniach alebo článkoch.

Európsky parlament splnil svoj záväzok voči tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, keď zahrnul do tohto kompromisu kľúčové zložky pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 46: ochrana slobôd, právo na rozsudok a odvolanie sa na súd – výraz, ktorý je najviac v súlade s výrazom súdneho orgánu – a zaviedol dve dodatočné ustanovenia pre používateľov internetu: potvrdenie dôležitej úlohy internetu pri uplatňovaní základných práv a slobôd s osobitným odkazom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Znenie a charakter pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 46 sa preto dodržal a rozšíril pre dobro používateľov, a preto sa predišlo zamietnutiu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu členskými štátmi na základe toho, že im Európsky parlament nemôže nariadiť zmenu ich vnútornej organizácie súdnictva, čo by sa požadovalo pri vykonávaní tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

Jeho umiestnenie do článku 1, ktorý sa týka rozsahu a cieľov, v podstate robí z tohto návrhu zásadu, ktorá sa vzťahuje na všetky smernice v balíku, najmä na tie, ktoré sa týkajú prístupu a služieb. Odstraňujú sa tým preto právne nedostatky, ktoré boli dôsledkom pripojenia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 46 k článku 8, ktorým sa ustanovujú úlohy národných regulačných orgánov.

Dámy a pánu, čelíme voľbe: podporiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 taký, aký je, a teda vrátiť celý telekomunikačný balík späť do zmierovacieho konania, ktorým sa znovu otvorí diskusia o všetkých bodoch ustanovených v rokovaniach, čo povedie k jeho zrušeniu v dôsledku masívnej opozície členských štátov voči tomuto pozmeňujúcemu návrhu, alebo podporiť nové znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 46, ktorým sa zabezpečuje dodržiavanie základných slobôd, a tak potvrdiť to, čo Parlament prijal v čase hlasovania o správe pána Lambrinidisa.

Rada by som dodala, že prítomnosť článku 1 ods. 3 písm. a) a jeho odôvodnenie sa musí brať do úvahy pri transpozícií smernice a že sa nimi umožní, aby Parlament potom mohol prijímať a vydávať zákony.

Tvárou v tvár tejto neuveriteľnej voľbe vás, dámy a páni, vyzývam, aby sme sa zamysleli nad budúcnosťou našej práce v ďalšom volebnom období, ktoré sa medziiným zameria na univerzálne služby a takisto na obsah a duševné vlastníctvo. Preto vás vyzývam, aby ste podporili tento nový návrh v snahe dať práva zamestnancov, umelcov a používateľov internetu na rovnakú úroveň.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, spravodajkyňa. (ES) Vážená pani predsedajúca, tak ako ostatní spravodajcovia, pani Catherine Trautmannová a pán Malcolm Harbour, na úvod by som sa im chcela poďakovať predovšetkým za mimoriadnu príležitosť, že som mohla pracovať na tejto reforme európskeho nariadenia o trhu telekomunikácií, keďže podľa môjho názoru a kvôli ešte stále obmedzeným skúsenostiam v tomto Parlamente, išlo o model spolupráce medzi rozličnými poslancami z rozličných skupín. Ďakujem vám preto veľmi pekne.

Rada by som, samozrejme, poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali: tieňovým spravodajcom a najmä sekretariátu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ktorý podľa mňa zohral úplne zásadnú úlohu pri dosiahnutí tohto bodu. Takisto by som chcela poďakovať pani komisárke a Komisii za uľahčenie všetkých zložitých trojstranných rokovaní.

Takisto by som chcela zdôrazniť úsilie českého predsedníctva od úplne prvých neistých fáz až do tohto bodu, v ktorom české predsedníctvo preukázalo skutočné vedenie v rámci Rady. Rada by som im osobitne poďakovala za vynaložené úsilie.

Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, toto je reforma nariadenia, ktoré má vplyv na kľúčové odvetvie pre budúcnosť Európy: kľúčové pre blahobyt občanov a kľúčové pre riešenie hlbokej krízy, ktorej teraz čelia naše hospodárstva v Európe a inde, ale nateraz hovoríme o Európskej únii.

Ak existuje nejaké odvetvie, ktoré môže skutočne poskytnúť katalyzátor a stimuly potrebné na riešenie krízy, je to presne sektor informačných technológií a komunikácií, a konkrétne sektor elektronických komunikácií a telekomunikácií. Práve preto je také mimoriadne dôležité, že sme dospeli k tejto dohode, pretože nám umožní pohnúť sa vpred a to vďaka prístupu, ktorý považujem za ten najdôležitejší: zachovanie otvoreného pohľadu, pozeranie sa dopredu a namiesto odmietania protekcionizmu podporovanie hospodárskej súťaže a konkurencieschopnosti. Úloha tohto sektora je pre to nevyhnutná.

Vzhľadom na balík – už sa spomenuli rozličné aspekty viacerých správ – chcela by som ako spravodajkyňa tejto správy len spomenúť vytvorenie nového orgánu európskych regulátorov v sektore elektronických komunikácií, nevyhnutného nástroja na zabezpečenie toho, aby sa pravidlá, ktoré zajtra v novom nariadení prijmeme, v Únii sústavne dodržiavali a aby v praxi existovala harmonizácia umožňujúca vytvorenie a rozvoj skutočného vnútorného trhu s vnútornou hospodárskou súťažou, keďže je to najlepší spôsob ako zabezpečiť výhody pre spotrebiteľov a najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby mali európski spotrebitelia šancu využívať najlepšie služby za najlepšie ceny.

Iba hospodárska súťaž a nič iné zaručuje ten konečný výsledok a výhody pre spotrebiteľov a naše hospodárstva. Takže povedzme „nie“ všetkým formám protekcionizmu a povedzme „áno“ otvorenosti a hospodárskej súťaži. Sektor, ktorý to môže najlepšie zabezpečiť, je naozaj sektor elektronických komunikácií a trh telekomunikácií. Preto máme dôvod oslavovať.

 
  
MPphoto
 

  Francisca Pleguezuelos Aguilar, spravodajkyňa. (ES) Vážená pani predsedajúca, ako ostatní, aj ja by som rada oslovila svojich kolegov a pani komisárku, aby som im poďakovala za vykonanú prácu, ku ktorej si dnes môžeme gratulovať.

Takisto by som chcela vyjadriť svoju vďaku za bezvýhradnú podporu, ktorej sa mi dostalo ako spravodajkyni smernice o GSM, najmä tieňovým spravodajcom, ktorí so mnou spolupracovali a pani komisárke Redingovej za flexibilitu, ktorú preukazovala počas celého procesu vrátenia úlohy Parlamentu, o ktorú sme žiadali: zúčastňovať sa na strategickom plánovaní používania rádiového frekvenčného spektra. Musím, samozrejme, takisto poďakovať českému predsedníctvu za preukázanie jasného odhodlania rozhodnúť o tejto smernici spolu so zvyškom balíka ešte pred koncom volebného obdobia.

Ako spravodajkyňa smernice o GSM som presvedčená, že sme našli správne konečné riešenie, a to umiestnenie strategického plánovania frekvenčného spektra na úrovni Spoločenstva do budúcich viacročných programov politiky rádiového frekvenčného spektra a jeho spojenie s rámcovou smernicou. Je to správne rozhodnutie, pretože uznávame, že frekvenčné spektrum ako vzácny, verejný majetok, ako aj strategické plánovanie potrebuje legislatívnu kontrolu pri rozvoji nových sietí – bezdrôtových sietí a sietí optických vlákien – ktoré sú, ako sme sa všetci zhodli, budúcnosťou. Budúcnosťou, v ktorej musíme ponúknuť operátorom právnu ochranu, aby mohli investovať a my sme mohli znovu nájsť to vodcovstvo, ktoré kedysi Európska únia preukazovala.

Chcela by som zdôrazniť, že je takisto veľmi dôležité, že sme stanovili zásadu neutrality technológií pre sieť v rámci všeobecného rámca, pretože vzhľadom na to, že išlo o výnimku z tejto zásady, dvojnásobne tak legitimizujeme opatrenia Parlamentu v situácii takéhoto rozsahu.

V tomto kontexte si myslím, že táto smernica je vynikajúci príklad, ako dať správe frekvenčného spektra väčšiu flexibilitu, ako to navrhuje reforma tohto telekomunikačného balíka.

Nemali by sme zabúdať – a chcela by som to zdôrazniť, ako to už urobili niektorí moji kolegovia – že služby v Európskej únii, ktoré sa týkajú rádiového frekvenčného spektra, vytvárajú obrat približne 300 miliárd EUR, čo predstavuje 1,2 % HDP Spoločenstva.

Preto optimalizovanie správy tohto vzácneho, verejného zdroja bezpochyby prinesie významné výhody, najmä v tomto čase hospodárskej krízy a určite nám túto krízu pomôže prekonať. Myslím si, že pre podniky je to investičná príležitosť, aby vytvorili nové služby, ktoré môžu opäť podnietiť dopyt a pomôcť zlepšiť verejné služby našich občanov.

Aby sme si boli istí, účinná politika frekvenčného spektra v Európskej únii nám umožní získať najväčšie sociálne a hospodárske výhody priamo z tohto zdroja, čo chceme urobiť čo možno nákladovo najefektívnejšie. Takisto ponúka tie najlepšie obchodné príležitosti pre poskytovateľov služieb.

Niet pochýb, že je v záujme nás všetkých, aby sme mali viac a lepšie služby pre zákazníkov, čo je napokon dôvod, prečo vytvárame právne predpisy, a aby sme našim občanom zabezpečili lepšie poskytovanie verejných služieb. Inými slovami, chceme byť schopní spolupracovať, aby sme dosiahli väčšie sociálne a územné zapojenie európskych občanov.

Dámy a páni, myslím si, že si dnes môžeme pogratulovať k dokončeniu tejto práce, ktorá je ohromne dôležitá pre priemysel telekomunikácií, pre odvetvie, ktoré v roku 2008 pokračovalo v raste rýchlosťou 1,3 %, zatiaľ čo reálny nárast celkového HDP bol len 1 %. Vyzývam vás, aby ste zajtra preukázali podporu našej práci, aby sme tak mohli konečne uplatňovať tento legislatívny rámec.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, členka Komisie. Vážená pani predsedajúca, toto bol skutočný model spolupráce medzi rozličnými stranami, ktoré sú tu zastúpené, medzi tieňovými spravodajcami, spravodajcami, českým predsedníctvom a všetkými našimi spolupracovníkmi a ja im gratulujem k ich skvelej práci.

Táto skvelá práca je výsledkom dohody, ktorá je tu dnes na stole potom, ako Komisia predložila balík na stôl v roku 2007. Výsledky zahŕňajú nové práva spotrebiteľov, ako je napríklad právo vymeniť telefónneho operátora za jeden pracovný deň, vytvorenie európskeho telekomunikačného orgánu, vyššia vzájomná závislosť národných regulačných orgánov, opatrenia na zabezpečenie toho, že sa Európania môžu pripojiť k širokopásmovému internetu, otvorenie rádiového frekvenčného spektra na použitie novými bezdrôtovými službami, nový nástroj funkčného oddelenia na povzbudenie hospodárskej súťaže a rozšírenie ponuky pre spotrebiteľa, jasné pravidlo investovania na podporenie hospodárskej súťaže vo vysokorýchlostných širokopásmových sieťach, lepšie práva a nové záruky pre spotrebiteľov, mechanizmy na riešenie narušenia údajov a tak ďalej. Sú to veľmi dôležité nové opatrenia pre sektor, ktorého príjmy majú hodnotu viac ako 300 miliárd EUR a ktorý stojí za globálnym vedením Európy, pokiaľ ide o mobilné telefóny a vysokorýchlostný internet.

Chcela by som zdôrazniť, že ak Parlament bude hlasovať za tento balík, ten sa musí do vnútroštátnych právnych predpisov zaviesť do roku 2010 a do konca tohto leta vznikne nový telekomunikačný orgán. Hlasovanie Európskeho parlamentu je veľmi dobrou správou pre spotrebiteľov v celej Európskej únií. Vďaka roamingu sme poskytli liek na symptóm, ktorý mal pôvod v chýbajúcom európskom trhu telekomunikácií. Teraz reforma smeruje do jadra problému. Pripravuje cestu pre skutočný jednotný trh pre telekomunikačných operátorov a takisto aj spotrebiteľom. Pre náš priemysel je to mimoriadne dôležité.

Legislatívny text poskytne stabilný právny rámec, ktorý podporuje investície a inovácie a poskytuje regulačnú konzistentnosť, ktorú tento priemysel potrebuje na plánovanie obchodných stratégií do budúcnosti. Je to veľmi dôležité v čase hospodárskeho zmätku, pretože práve v tomto čase musíme maximalizovať prispievanie tohto sektora k produktivite a rastu hospodárstva ako celku. Musím veľmi jasne povedať, že Parlament sa nevyhýbal svojej zodpovednosti, keď čelil tomuto problému.

Hospodárstvo je veľmi dôležité aj pre spotrebiteľov. Preto chcem povedať, že prístup k službám tiesňového volania, menej prekážok pri výmene operátora za jeden pracovný deň, súkromie týkajúce sa osobných údajov – že sa na to všetko našlo riešenie.

Vítam skutočnosť, že Parlament posilnil pravidlá týkajúce sa používania súborov cookies a podobných zariadení. Používatelia internetu budú nielenže lepšie informovaní o tom, čo sa deje s ich osobnými údajmi, ale bude pre nich takisto ľahšie vykonávať kontrolu nad svojimi osobnými informáciami v praxi. Vítam podporu povinného oznámenia o narušení osobných údajov. Toto je po prvýkrát, čo sa takýto druh záväzku zaviedol na európskej úrovni.

Vítam takisto skutočnosť – a Parlament to vždy podporoval – že používatelia so zdravotným postihnutím budú mať silnejšiu pozíciu. Predovšetkým vítam, že teraz budú mať spotrebitelia prospech zo záruk, pokiaľ ide o súkromie, slobodu prejavu a prístup k informáciám. Toto všetko spolu – či už prostredníctvom prijatia opatrení na harmonizáciu alebo prostredníctvom väčšieho dohľadu nad opravnými prostriedkami, ktoré si vyberú národné regulačne orgány – zabezpečí väčšiu konzistentnosť na vnútornom trhu a pomôže novému orgánu, ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu v tomto procese, spojiť odborné znalosti a skúsenosti 27 národných regulačných orgánov a prekonať zostávajúce prekážky na vytvorenie skutočnej Európy bez hraníc.

Som veľmi rada, že Parlament zohral dôležitú úlohu pri posilňovaní úlohy viacročných programov politiky rádiového frekvenčného spektra, ktoré navrhne Komisia a ku ktorým bude môcť po prvýkrát Parlament niečo povedať. Z tohto dôvodu, predtým ako sa začne uplatňovať smernica o lepšej právnej regulácii, upravíme rozhodnutia Komisie o skupine pre politiku rádiového frekvenčného spektra, aby táto skupina mohla priamo podliehať Rade a Parlamentu.

Takisto vítam podporu Parlamentu, pokiaľ ide o zásadu neutrality technológií a neutrality služieb a za odsúhlasenie možnosti harmonizácie frekvenčných pásiem, kde sa dá obchodovať s právami na používanie. Toto všetko bude nevyhnutné na investovanie do sietí ďalšej generácie a návratnosť investícií pri zohľadnení s tým súvisiacich rizík. Bude to takisto veľmi dôležité pri vedení Komisie, keď predloží podrobné regulačné usmernenie o prístupe ďalšej generácie.

Musím urobiť dve vyhlásenia ako odpoveď na body nastolené poslancami. Prvé vyhlásenie objasňuje, že Komisia podporí širokú rozpravu o rozsahu univerzálnej služby a podľa potreby predloží včasné návrhy. Druhé vyhlásenie uvádza, že Komisia začne bezodkladne pracovať na širokej konzultácii a vytvorí návrhy týkajúce sa rozšírenia požiadaviek na oznámenie o narušení údajov v iných sektoroch.

Ďalší dokument, ktorý máme na stole, je smernica o GSM. Tu Komisia môže plne podporiť zmeny, ktoré majú za cieľ objasniť, že frekvenčné pásma sú zahrnuté do pôsobnosti pozmeňujúcej a doplňujúcej smernice. Chcem len zdôrazniť, že len samotná smernica vedie k zníženiu úspor mobilného sektora až do výšky 1,6 miliardy EUR, čo veľmi jasne ukazuje, že Parlament je schopný predkladať rovnovážne rozhodnutia – rozhodnutia v prospech hospodárstva, rozhodnutia v prospech priemyslu, rozhodnutia v prospech spotrebiteľov. Toto všetko predstavuje veľmi dobrý balík v záujme Európy.

Vyhlásenie Komisie

– o univerzálnej službe (odôvodnenie 3a)

Komisia berie do úvahy text odôvodnenia (3a), ktorý odsúhlasil Európsky parlament a Rada.

Komisia chce v tejto súvislosti opätovne potvrdiť, že ako vyhlásila vo svojom oznámení KOM (2008) 572 z 25. septembra 2008 o rozsahu univerzálnej služby v elektronických komunikačných sieťach a službách, bude v priebehu roka 2009 podporovať rozsiahlu diskusiu na úrovni EÚ, ktorou sa preskúma široký rozsah alternatívnych prístupov a umožní, aby všetky zainteresované strany vyjadrili svoj názor.

Komisia zhrnie túto diskusiu do oznámenia Európskemu parlamentu a Rade a ak to bude potrebné, predloží do 1. mája 2010 tieto návrhy vo vzťahu k smernici o univerzálnej službe.

– o oznámení o narušení údajov (článok 2 písm. h) a 4 ods. 3 smernica o súkromí v elektronickej komunikácii)

Reforma regulačného rámca elektronických komunikácií zavádza nový pojem do pravidiel ochrany údajov a súkromia: povinné oznámenie o narušeniach osobných údajov zo strany poskytovateľov elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb. Je to dôležitý krok k posilneniu ochrany bezpečnosti a súkromia, hoci v tejto fáze sa stále týka len sektora elektronických komunikácií.

Komisia berie do úvahy želanie Európskeho parlamentu, že povinnosť oznamovať narušenia osobných údajov by sa nemala týkať len sektora elektronických komunikácií, ale mala by sa vzťahovať aj na subjekty, ako sú napríklad poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti. Takýto prístup by bol v plnom súlade s celkovým cieľom verejnej politiky – zvýšiť ochranu osobných údajov európskych občanov a ich schopnosť konať v prípade narušenia týchto údajov.

Komisia chce v tejto súvislosti opätovne potvrdiť svoje stanovisko, ako vyhlásila v priebehu rokovaní o reforme regulačného rámca, že v súvislosti so záväzkom poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb oznámiť narušenia osobných údajov je vhodné rozšíriť diskusiu na všeobecne uplatniteľné požiadavky oznámenia o narušení.

Komisia preto bezodkladne začne s príslušnými prípravnými prácami vrátane konzultácie so zainteresovanými stranami do roku 2011 s cieľom predstaviť vhodným spôsobom návrhy v tejto oblasti. Okrem toho bude Komisia konzultovať s pracovnou skupinou článku 29 a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov o možnostiach uplatnenia zásad obsiahnutých v pravidlách oznámenia o narušení údajov v smernici 2002/58/ES aj na iné odvetvia, bez ohľadu na odvetvie alebo typ údajov, ktorých sa to týka.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, chcela by som začať poďakovaním sa všetkým tým, ktorí pomohli k tomu, aby sme napokon dosiahli uspokojivý kompromis o telekomunikačnom balíku. Moja vďaka patrí predovšetkým nášmu Parlamentu: predovšetkým spravodajcom, mojim kolegom pánovi Harbourovi, pani del Castillovej Verovej a pani Trautmannovej a samozrejme aj pani Pleguezuelosovej Aguilarovej. Veľká vďaka, pani komisárka, aj za úžasnú spoluprácu s Komisiou. Vy osobne ste boli častokrát prítomná na trojstranných rokovaniach. Je to dobré znamenie. Spolu s českým predsedníctvom ste skutočne konštruktívne prispeli a pomohli nám tento kompromis nakoniec dosiahnuť.

Tento kompromis je dobrý a veľmi dúfam, že sa počas zajtrajšieho hlasovania stretne so širokým súhlasom. Ako už bolo spomenuté, celé odvetvie telekomunikácií je jedným z najefektívnejších odvetví nášho európskeho hospodárstva a práve uprostred finančnej a hospodárskej krízy je obzvlášť dôležité vytvárať všeobecné podmienky, aby sa tento stroj na pracovné miesta v Európe mohol znovu naštartovať a fungovať. Veľa pracovných miest je spojených s priemyslom telekomunikácií a týmto právnym rámcom, ktorý teraz prijímame, sme vytvorili podmienky, ktoré umožnia tomuto sektoru správne pokračovať v rozvoji.

Prečo je telekomunikačný balík taký dôležitý? Chcela by som zdôrazniť to, čo je podľa môjho názoru tým najdôležitejším bodom. Potrebujeme rýchly internetový prístup v celej Európe, nielen v mestách ale takisto aj vo vidieckych regiónoch. Pod „my“ mám na mysli mladých ľudí, ktorí komunikujú po celom svete. Pod „my“ mám na mysli naše podniky, ktoré pôsobia na svetovej úrovni a sú vytvárané medzinárodne a samozrejme aj naše orgány a úrady. Čo sa dosahuje telekomunikačným balíkom v tejto súvislosti? Vytvára potrebný právny rámec, aby tak podniky mohli investovať do rozvoja celoštátnych širokopásmových sietí. Týmto balíkom a ochranou investícií, ktorá je do neho zahrnutá, sme vytvorili zmysluplné stimuly a prostredníctvom požiadaviek tohto nariadenia sme zabezpečili, že to, čo stmeľujeme, nie sú nové trhy. Riziká pri budovaní nových sietí sa uspokojivo a spravodlivo rozložili.

Čo sa týmto telekomunikačným balíkom ďalej usmerňuje? V prvom rade účinné využívanie frekvenčných pásiem, čo je takisto dôležité pri celoštátnom rozvoji dodávok širokopásmových technológií. V balíku obhajujeme flexibilnejšiu frekvenčnú politiku v Európe. Frekvenčné pásma, ktoré budú uvoľnené digitalizáciou na digitálnu televíziu – takzvaná digitálna dividenda – by mala byť dostupná aj pre mobilné širokopásmové služby, ktoré môžu obzvlášť vyplniť prázdne miesta vo vidieckych oblastiach. Zároveň sme však uznali osobitnú úlohu, ktorú zohráva vysielanie, keďže zaručuje slobodnú mienkotvorbu v našej demokratickej spoločnosti. Jedno s druhým, je to dobrý kompromis a dúfam, že zajtra získa širokú podporu.

 
  
MPphoto
 

  Erika Mann, v mene skupiny PSE. – Vážená pani predsedajúca, je fascinujúce sledovať túto rozpravu – kolegovia už načrtli hlavné témy a pani komisárka podala svoje stanovisko – ale vidieť, že Radu tu nezastupuje vôbec nikto, čo nám veľa hovorí o tom, ako niekedy fungujeme v Európskej únii. Toto je úplne neprijateľné. Sme svedkami jednej z vôbec najvážnejších kríz v Európe a na celom svete a rozprávať sa o téme, ktorá je taká podstatná a dôležitá pre vytváranie pracovných miest – o jednej z oblastí, kde ešte máme do veľkej miery určitú stabilitu – a to, že Rada tu dnes s nami neuvažuje a nediskutuje, mi napovedá o mnohom. Dúfam, že ďalšie predsedníctvo Rady tu uvidíme častejšie, pretože takýmto spôsobom nemôžeme ďalej fungovať.

Dovoľte mi povedať dve veci. Chcem poďakovať tieňovej spravodajkyni pani Pilar del Castillovej Verovej, ktorá odviedla dobrú prácu. Bolo to ťažké a na samotnom začiatku nebolo jasné, že to dosiahneme a že v tejto oblasti budeme mať väčšiu europeizáciu. Zdá sa, že sme našli spôsob, ktorý je prijateľný a pomôže vnútroštátnym regulačným orgánom spolupracovať a učiť sa jeden od druhého. Bude to dobrý prielom najmä pre nové členské štáty.

Dovoľte mi uviesť dva body, ktoré na moju radosť spomenula pani komisárka: investície do novej infraštruktúry, ktorá bude mať nový rámec a bude pracovať v rámci pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré hoci sú rozdielne, pomôžu toku investícií v tejto oblasti; a usmernenia, ktoré sa čoskoro vydajú pre NGA (prístup ďalšej generácie). Dúfam, že tieto usmernenia budú dodržiavať filozofiu tohto Parlamentu, od ktorej sa, dúfam, pani komisárka neodkloní.

Pokiaľ ide o univerzálnu službu, dúfam, že pani komisárka nájde spôsob, ako zaručiť, aby telekomunikační operátori, ktorí budú teraz profitovať z nových investičných príležitostí, investovali, a tak zabezpečili, že všetci občania budú mať v budúcnosti prístup k širokému pásmu. Dúfam, že sa to zahrnie do smernice o univerzálnej službe, ktorá má prísť v druhej polovici roka.

Môj posledný bod sa týka naliehania na tento Parlament, mojich kolegov a Komisiu – a dúfam, aj Radu – aby sa pozreli na tie oblasti, v ktorých sme už dospeli ku kompromisu, ale s ktorými ešte nie sme celkom spokojní. To sa týka otázok spojených s internetom, ako napríklad spôsob, akým môže štát zasiahnuť, ak si myslí, že občania majú nezákonný prístup k obsahu internetu, čo v Nemecku nazývame „Internet sparen“, a riadenie siete. Dúfam, že nájdeme spôsob, ako vyriešiť tieto otázky v druhej polovici roka a nájdeme správny rámec k získaniu väčšej zhody medzi nami a občanmi, ktorí sú od nás do veľkej miery závislí.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, v mene skupiny ALDE. (DE) Vážená pani predsedajúca, ako tieňový spravodajca za skupinu liberálov by som chcel poďakovať pánovi Malcolmovi Harbourovi a svojim ostatným kolegom za vynikajúcu spoluprácu. Tento dokument je veľmi dôležitý pre všetkých účastníkov elektronických komunikácií v Európskej únií a kompromis, ktorý sme nakoniec s Radou dosiahli – pričom nešlo vôbec o ľahké rokovania – bol vyvážený.

Výsledkom rokovaní s Radou bolo niekoľko dôležitých úspechov. Jedno z veľkých zlepšení v porovnaní s prvým čítaním sa týka prístupu k európskemu núdzovému telefónnemu číslu 112 a záväzok operátorov, aby bezodkladne sprístupnili lokalizáciu volajúceho za predpokladu technickej realizovateľnosti, minimálne pri operátoroch mobilných telefónov aj pevných liniek. Toto je hlavný úspech, keďže pomôže záchranným službám účinnejšie reagovať a zlepší ochranu životov všetkých občanov nech už sa nachádzajú kdekoľvek v Európskej únii.

Ustanovenia o stratégiách v oblasti riadenia prevádzky siete boli v správe kontroverzným bodom, ale som silne presvedčený, že kompromis chráni práva účastníkov na prístup k obsahu, službám a aplikáciám a na využívanie služieb podľa vlastného výberu. Nikto v tomto Parlamente si nikdy neželal obmedziť slobodu na internete. Naším cieľom bolo povoliť postupy v oblasti riadenia prevádzky siete, kým budú potrebné, aby zabezpečovali čo možno najlepšie skúsenosti online pre koncových používateľov a kým nebudú obmedzovať hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi služieb. Domnievam sa, že kompromis je celkom v súlade s týmto cieľom, a to je dôvod, prečo ho plne podporujem.

Takisto si myslím, že všetky opatrenia týkajúce sa prístupu a užívania služieb by mali rešpektovať základné práva a slobody všetkých občanov, a to sa takisto zabezpečilo v tejto správe. Niektorí z nás možno nie sú s týmto kompromisom spokojní, ale rád by som zdôraznil, že napriek svojim nedostatkom, je to to najlepšie, čo sme mohli s Radou dosiahnuť a preto vám dôrazne radím, aby ste zajtra hlasovali za.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážená páni predsedajúca, je jedna vec, za ktorú by som chcela pani spravodajkyňu pochváliť. Myslím si, že je veľmi dobré, že v niektorých bodoch pani komisárka Redingová od svojho návrhu odstúpila. Prístup k frekvenčným pásmam je teraz, keď sa má ustanoviť právny rámec, oveľa vyrovnanejší, ako pôvodne predpokladal návrh Komisie.

Podľa môjho názoru, ako sme sa teraz dohodli, sa budú vďaka frekvenčným pásmam oveľa viac zohľadňovať verejné záujmy v prospech vysielania. Vzhľadom na súčasnú rozpravu súvisiacu s finančnými trhmi som presvedčená, že sme našou rozpravou vlastne predišli problémom. Tento teraz dohodnutý návrh vezme oveľa vyrovnanejším spôsobom do úvahy vzťahy medzi trhom a tým, čo trh môže vytvoriť a úlohami štátu. Som presvedčená, že predstavuje pokrok pre bezpečnosť našej demokracie a že môže hodnotne prispieť aj kultúre.

Dokonca aj keď v rámci našej skupiny ešte budeme diskutovať, rada by som tu a teraz povedala, že s kompromisom vôbec nie som spokojná, pokiaľ ide o obmedzenie práv používateľov internetu v prípadoch, keď existuje podozrenie na porušenie predpisov.

Viem, že pôvodný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138 nemal súdne optimálnu formu. Vidím však, že kompromis, ktorý sme teraz našli, nezaručuje, že ešte pred obmedzením základných práv občana v Európskej únii sa do tohto rozhodnutia o obmedzení základných práv zapojí sudca. Pani komisárka, veľmi by ma zaujímalo, ak by som si to mohla vypočuť, ako vy interpretujete tento kompromis, najmä to, čo podľa vášho názoru znamená tento kompromis, ktorý máme na stole, pre francúzsky model zákona Hadopi („trikrát a dosť“).

Som presvedčená, že vytvoríme dve rozdielne situácie na posudzovanie základných práv. Možno to bude v jednom členskom štáte lepšie ako v druhom. Myslím si, že je to veľmi, veľmi zle formulovaný kompromis. Ako Parlament by sme to mali robiť lepšie. Pokiaľ ide o práva umelcov, pani predsedajúca, súhlasím so svojou kolegyňou pani Mannovou, že práva umelcov sa musia upraviť v inom nariadení a nie v rámci regulácie trhu.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, v mene skupiny GUE/NGL. – (SV) Ďakujem, pani predsedajúca. Dnes sme svedkami rastu novej spoločnosti. Vidíme technologickú obnovu v rámci spoločnosti, v ktorej staré druhy komunikácie jednosmerného typu „jedna osoba hovorí a všetci ostatní počúvajú“ nahradila viacrozmerná komunikácia, forma participatívnej komunikácie a mnohí z nás túto novú kultúru slobody prijali. Ide o prepojenie, slobodu prejavu, tvorivosť a tvorivé nadšenie. Ide o výmenu informácií, ktorá často nezávisí od komerčných záujmov, ale nanešťastie sa staré štruktúry pri moci cítia ohrozené, a preto chcú zasahovať, regulovať a kontrolovať to, čo sa deje na internete.

Pod zámienkou boja proti organizovanému zločinu a terorizmu sa snažia obmedzovať naše občianske práva, ale toto sa nesmie stať. Spolu s mojimi kolegami v Konfederatívnej skupine Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica, sme preto vypracovali množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v prospech občianskych práv, na ochranu práv občanov na internete. Znovu predkladám svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166, ktorý bol prijatý v predchádzajúcom čítaní. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby mali koncoví používatelia elektronickej komunikácie, a teda my občania, príležitosť pristupovať k službám a uplatneniam bez neoprávnených obmedzení. Musíme nájsť rovnováhu medzi právami ľudí na slobodný prejav a súkromie a ochranu osobných údajov a slobodami a právami ostatných vrátane práva na ochranu duševného vlastníctva a ochranu verejnej bezpečnosti a istoty.

V niektorých krajinách chcú vlády zaviesť nové, prísnejšie zákony, ktoré umožnia poskytovateľom internetu zablokovať prístup ľudí k internetu. Sme presvedčení, že by nemalo byť možné zablokovať prístup k internetu žiadnemu občanovi bez toho, aby tomu predchádzalo súdne konanie. Ako občan musím mať takisto slobodu môcť surfovať po rozličných stránkach na internete a cítiť sa bezpečne s vedomím, že súkromné podniky nemôžu získať tieto informácie. Tí z nás, ktorí milujú internet a príležitosti, ktoré prináša, tvrdia, že práva používateľov by malo určovať to, na čo používame naše poplatky. Nechceme byť ponížení len na spotrebiteľov, aby naše práva pozostávali len z toho, čo je napísané v našej zmluve o predplatenej službe. Nanešťastie, spoločné stanovisko Rady aj kompromis otvárajú cestu práve k tomuto, ale chceme byť občanmi na internete, nie len obyčajnými zákazníkmi a spotrebiteľmi. Internet je miesto stretávania, fórum slobodných informácií, niečo ako spoločná zem. Budeme teraz regulovať toto fórum a prispôsobovať ho záujmom obchodných predstaviteľov? Nie, myslím si, že nie. Otázka je, v akom type spoločnosti chceme žiť? Chceme žiť v spoločnosti pod stálym dozorom alebo chceme spoločnosť, v ktorej si ľudia môžu byť istí, že sa dodržiavajú princípy právneho štátu? Spoločnosť, v ktorej ľudia vedia, že ich súkromie sa rešpektuje; spoločnosť, kde sa uprednostňuje sloboda prejavu pred kontrolou ľudských životov. Toto je typ spoločnosti, v ktorej chcem žiť a pracovať, aby sa nám ju podarilo dosiahnuť. Preto na vás nalieham, aby ste podporili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy o právach občanov, ktoré som vypracovala ja a skupina GUE/NGL.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, v mene skupiny IND/DEM. Vážená pani predsedajúca, internet mení ten svet, ktorý poznáme. Informácie, ktoré by bolo zložité alebo nemožné nájsť, sa teraz dajú zohnať za pár sekúnd, ale určujúcou vlastnosťou internetu nie je rýchlosť alebo technológie; je to sloboda: sloboda vyjadrovania názorov, sloboda výmeny myšlienok a sloboda spoločného využívania informácií.

Niektorí obhajujú obmedzenú budúcnosť. Takú, v ktorej sa zastaví voľný pohyb údajov, v ktorej veľké podniky môžu potláčať inovácie a v ktorej sa poskytovatelia internetu stanú sprostredkovateľmi. Už sme tento prístup videli – v Číne.

Dúfam, že si zvolíme zachovanie slobody, ktorá nám priniesla toľký úspech a zmenila náš svet k lepšiemu. V čase, keď naše hospodárstva potrebujú všetku pomoc, akej sa im môže dostať, musíme si vybrať otvorenosť pre pokrok a nie krátkodobý protekcionizmus kvôli zisku. V mene svojich voličov budem hlasovať za slobodu informácií a budúci slobodný prístup k internetu na všetky zákonné účely. Takto budem hlasovať za demokraciu a hospodárstvo s príležitosťami pre každého.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážená pani predsedajúca, hoci takzvaný zákon „Hadopi“, na ktorom sa pracuje v Paríži, prezentoval legitímne dôvody ochrany umeleckej tvorby, je to v skutočnosti zákon ničiaci slobodu.

Tento text skutočne nepodporuje tvorbu. Len sotva poskytuje rozšírené dozeranie na aktivity používateľov internetu. Nezahŕňa žiadne osobitné návrhy na zlepšenie legálnej ponuky kultúrnych tovarov. Pateticky zaostáva za technickými možnosťami ukrývania alebo navádzania na nesprávne adresy IP. Ide o krok dozadu, pokiaľ ide o právo na súkromné kopírovanie, za ktoré aj tak každý platí poplatok za digitálne nosiče. Čisto administratívnemu orgánu dáva právomoc trestne stíhať a ukladať pokuty. Znovu ustanovuje dvojitú sankciu pri zamietnutom prístupe internetových používateľov k webu, ale vyžaduje pokračovať v platení poplatkov. Nakoniec, pohŕda právom na prezumpciu neviny a právom na obranu.

Zablokovaním toho zákona, ktorý sa hodí skôr do komunistickej Číny alebo iných totalitných režimov, zákona, ktorý chce presadiť pán prezident Sarkozy, by tento Parlament znovu potvrdil právo každého z nás na súkromie, prístup k informáciám, slobodu prejavu a správnym zákonným postupom. To je absolútne nevyhnutné.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade musím poďakovať a zagratulovať spravodajcom a tieňovým spravodajcom. Všetci sme na tom tieto posledné mesiace veľmi tvrdo pracovali, aby sme dospeli k balíku, ktorý je podľa môjho názoru konzistentný a vysoko kvalitný.

Je pravda, že rokovania neboli ľahké ani v Parlamente alebo s Radou a Komisiou, ale stanoviská sa od prvého hlasovania v parlamentnom výbore veľmi zmenili, keď otázky týkajúce sa obsahu kompletne zatienili zvyšok zložiek tohto balíka.

V správe pána Harboura sa preto mnoho úspechov dosiahnutých pre spotrebiteľov vôbec nespomína. Dúfam, že to bude tentokrát iné, nielen z toho dôvodu, že dosiahnuté kompromisy o základných slobodách a rešpektovaní súkromia sú dobré, ale takisto aj vďaka tomu, že tento dokument má obrovský potenciál pre spotrebiteľov aj pre odvetvie telekomunikácií a jeho zamestnancov. Dosiahnuté kompromisy o rámcovej smernici a smernici o univerzálnej službe sa jasne odvolávajú na záväzok členských štátov dodržiavať zásady práva na spravodlivý proces, čo musí celkom iste uistiť tých, ktorí stoja proti francúzskemu projektu pokutovania administratívnym orgánom. Tieto texty nie sú ničím iným ako trójskym koňom diferencovanej odpovede a dokonca odporujú skutočnej podstate.

Ďalšou záležitosťou je neutralita internetu a problém obmedzovania prístupu. Konečný text hovorí o tejto záležitosti veľmi jasne. Politika riadenia siete je oprávnená len s cieľom zachovať minimálnu úroveň kvality služieb a nemala by viesť k diskriminácii medzi službami a uplatneniami, pričom nad všetkým ostatným by mali dohliadať národné regulačné orgány.

Chcem takisto zdôrazniť to, čo sme pre spotrebiteľov dosiahli v súvislosti so smernicou o univerzálnej službe. Nebude možné, aby sa operátor skrýval za problémy technickej realizovateľnosti ako dôvod neposkytnutia spoľahlivého prístupu k záchranným službám a k lokalizácií každého, kto využije núdzové telefónne číslo 112. Nakoniec sa vyrieši tento podstatný bod pre bezpečnosť európskych občanov; bolo to možné technicky zrealizovať už dlhé roky, ale orgány a operátori radšej obetovali bezpečnosť na oltár úspor z investícií.

To isté sa týka zlepšovania transparentnosti a kvality informácií týkajúcich sa zmluvy, pričom sa majú poskytovať záväzne a pravidelne. Spotrebitelia budú schopní profitovať z cenových informácií, ktoré zodpovedajú ich spotrebiteľskému profilu a takisto aj z varovných správ v prípade, ak prekročia svoj obvyklý cenový balík, čo je výhodné najmä pri osobitných tarifách na použitie v zahraničí alebo mladými ľuďmi, ktorí sú hlavnými používateľmi SMS správ so zvláštnou sadzbou. Dĺžka trvania zmlúv sa preto obmedzí na 24 mesiacov, pričom záväzkom operátorov bude ponúkať 12-mesačné zmluvy a v prípade zmeny operátora sa to musí uskutočniť za jeden deň. Dosiahli sme maximálny prístup pre používateľov so zdravotným postihnutím, ako aj preskúmanie rozsahu univerzálnej služby s cieľom rozšíriť ho do budúceho roka hlavne na mobilné telefóny.

Dámy a páni, dúfam, že budeme hlasovať za tento konečný text, ktorý je vyvrcholením mesiacov rokovaní, bez toho, aby sme si robili prílišné starosti ktoré, aj keď pochopiteľne, vzhľadom na zásadný význam…

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Vážená pani predsedajúca, ako spravodajca pre smernicu o ochrane údajov v oblasti elektronických komunikácií, by som chcel najskôr poďakovať pánovi Harbourovi, ktorý dal konceptu posilnenej spolupráce celkom nový význam. Nebol to prvý postup tohto typu, ale v tejto forme mal pravdepodobne ten najväčší prínos. Rád by som poďakoval pani komisárke Redingovej, ktorá bola prítomná na každom z trialógov a osobne sa na ich zúčastňovala. Je to niečo, čo sa dnes nedá povedať o všetkých komisároch.

Verím, že sme boli schopní ukázať, že najlepšou ochranou spotrebiteľa je predovšetkým úspešná ochrana údajov; že je mimoriadne dôležité, aby boli ľudia poučení v prípade, keď surfujú po internete a presne nevedia, čo sa deje za ich obrazovkami. Prijali a zlepšili sme návrh Komisie urobiť oznámenie o narušení bezpečnosti záväzným. Je to postup, ktorý sa bude vykonávať vo viacerých fázach a vypracoval sa v spolupráci s národnými regulačnými orgánmi, poskytovateľmi telekomunikácií a tvorcami politiky. Potešilo ma oznámenie Komisie, že s týmto cieľom sa do konca roka 2011 predloží horizontálna smernica, pretože nemá zmysel ustanoviť to len v oblasti elektronických komunikácií.

Zároveň sme zabezpečili, aby bolo povinné získať súhlas používateľa na uchovávanie programov a aplikácií vrátane osobných údajov, ktoré sú na pevnom disku. V tejto súvislosti by som chcel v krátkosti spomenúť, že sme na pôvodných návrhoch úzko spolupracovali s príslušným priemyslom. Pri niektorých oblastiach priemyslu to nedošlo veľmi ďaleko alebo to zašlo až priďaleko. Tie potom v Rade a v Komisii spôsobili starosti a zmätky, než sa nakoniec chceli vrátiť k tomu, čo sa predložilo pôvodne, pretože sa im nepáčili kompromisné návrhy. Poučením je, že ako inštitúcie by sme mali veriť tomu, že môžeme dobre spolupracovať, a nemali by sme nechať tých, ktorí majú iné záujmy, aby medzi nás vrážali klin.

Na záver by som chcel ešte raz spomenúť správu svojej kolegyne pani Trautmannovej. Niektorí v našej skupine ani ostatní nebudú súhlasiť so zákonom typu „trikrát a dosť“. Pred tým, ako sa zablokuje prístup k sieti, potrebujeme súdnu kontrolu.

 
  
MPphoto
 

  David Hammerstein (Verts/ALE). - (ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, vďaka. Bolo mi potešením zúčastniť sa na tomto neobyčajnom procese. Dovoľte mi tiež poďakovať spravodajcom.

Práve v tejto chvíli pán prezident Sarkozy vznáša námietky proti európskym inštitúciám o budúcnosti internetu. Aká bude naša odpoveď? Zostaneme ticho a neodpovieme? Aké je stanovisko Európskej únie a Komisie, pokiaľ ide o diferencovanú reakciu na nový zákon HADOPI (Vysoký úrad pre rozširovanie diel a ochranu autorských práv na Internete)?

Mali by sme načúvať prevažnej väčšine Európanov, najmä mladým ľuďom, ktorí vyrastajú v digitálnej ére a tým, ktorí nechcú existenciu sprostredkovateľov. Nechcú, aby sa na výmenu vedomostí, kultúry a informácií na internete uvalil ťažký zámok.

Veľká väčšina chce slobodu; chcú si zachovať svoje súkromie, mať prístup ku kultúre bez strachu či obavy, zachovať si neutralitu internetu; nechcú kontrolu alebo diskrimináciu, pokiaľ ide o prenos údajov.

Drvivá väčšina nechce, aby sa operátori stali digitálnou políciou, špiónmi, sudcami aj advokátmi, ktorí prehliadajú obvyklé zákonné demokratické postupy. To sa musí vyjasniť.

Žiadame preto pani spravodajkyňu Trautmannovú, aby pred hlasovaním o kompromise zmenila zoznam hlasovania. Ak pozíciu prijme viac ako 80 % Parlamentu, môžeme prinajmenšom hlasovať za internetové práva a za zasahovanie len v tom prípade, keď sa predtým prijalo právne rozhodnutie.

Neutralita internetu je v nebezpečenstve, nielen z toho dôvodu, ale aj pre to, čo je známe ako „riadenie prevádzky siete“ a obávam sa, že určité aspekty správy pána Harboura týkajúce sa univerzálnej služby nejasne chránia túto neutralitu.

Len tie informácie spotrebiteľom, ktoré sa uvádzajú v zmluvách, nie sú dostačujúce.

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). - Vážená pani predsedajúca, tento telekomunikačný balík veľmi zaujíma mnohých občanov v našej krajine, v Írsku a skutočne aj v celej Európskej únii, a to oprávnene. Dúfam, že ako poslanci dokážeme v mene týchto občanov vyslať silný odkaz o tom, že sme za slobodný internet, kde sa plne rešpektuje súkromie používateľov a ich práv. Dnes musíme stáť za súborom predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov občanov, čo je najlepší spôsob obrany týchto práv našich občanov.

Ak tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prejdú, obnovia niečo ako rovnováhu medzi právami a slobodami koncových používateľov a právami a slobodami ostatných vrátane ochrany práv duševného vlastníctva a, samozrejme, aj práva na súkromie. Cieľom tohto návrhu by malo byť ochraňovať tých, ktorí potrebujú ochranu, ale posilniť aj práva občanov mať prístup k informáciám v medziach zákona, kedy a kde uznajú za vhodné. Vnútroštátne orgány by mali zohrávať úlohu pri vyšetrovaní akéhokoľvek obmedzenia, ktoré zavedú poskytovatelia služieb.

Na záver, dúfam, že tento Parlament bude tento týždeň stáť za našimi občanmi pri podpore balíka pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov občanov, a tak podporiť slobodu používateľov internetu a občianske slobody v rámci Únie.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM). - (DA) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, nemyslím si, že je tento kompromis dostatočne dobrý, pokiaľ ide o práva občanov. Obávam sa, že francúzsky minister kultúry je stále presvedčený, že by malo byť možné administratívne odrezať prístup k internetu po „tri krát a dosť“. S viacerými kolegami sme následne vypracovali pozmeňujúci a doplňujúci návrh, o ktorom sa už raz v tomto Parlamente hlasovalo. Nie je však možné o ňom hlasovať tak, ako sa teraz stanovilo pri hlasovaní, keďže musíme najskôr hlasovať o kompromise. Preto žiadam svojich kolegov, aby zmenili poradie hlasovania, aby sme mohli najskôr hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch občanov a až potom o úplnom texte kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, myslím si, že internet by mal zostať otvorený. Keďže komunikačný priemysel riadi prenos údajov, má de facto kontrolu nad demokratickou diskusiou a prístupom k poznatkom. Účinne kontroluje náš prístup k obchodu a vo všeobecnosti kontroluje obeh informácií.

Podľa podmienok telekomunikačného balíka, tak ako sú teraz dohodnuté, budú prevádzkovatelia sietí schopní zablokovať prístup k webovým stránkam, obsahu, aplikáciám a všetkému ostatnému. Práve preto som vo svojej nedávno predloženej otázke varoval, že hrozí riziko obmedzovania slobody tlače, myslenia, prejavu a združovania sa, tak ako ju zaručuje Charta základných práv EÚ, keď vnútroštátna vláda, ako sa to malo stať v Taliansku, alebo komunikačný priemysel na seba prevezme zodpovednosť zablokovať webovú stránku podľa vlastného uváženia, bez ohľadu na to, či je jej obsah nezákonný alebo nie. Ten druhý prípad je tou hlavnou skutočnosťou, ktorá sa objavuje: možnosť zablokovať webovú stránku, dokonca aj keď sa nevyvíja, nehrozí ani neiniciuje žiadny trestný čin.

Určite je dobrý nápad zachovať vnútroštátnu úlohu pri riadení rádiového frekvenčného spektra, pretože musíme zabezpečiť a zohľadňovať osobitné prvky vnútroštátnych systémov, ale kompromisný text, ktorý sme schválili v apríli, obsahuje určité zložky, ktoré sú nepochybne povzbudzujúce, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa a, všeobecnejšie, súkromia, boja proti spamom – už budem končiť – a všetkému ostatnému. Som však naďalej presvedčený, že obsah pozmeňujúceho a doplňujúceho článku 138 je mimoriadne chvályhodný a mal by sa preto…

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE).(SV) Ďakujem, pani predsedajúca. Telekomunikačný priemysel je jedným z popredných dynamických priemyslov Európy. Potrebuje investície, hospodársku súťaž a nepretržité inovácie, aby sa k občanom dostali väčšie príležitosti v súvislosti s hospodárskym životom aj v súvislosti s informáciami, demokraciou a rozmanitosťou. V tomto balíku vidíme jasnejšie pravidlá hospodárskej súťaže a zreteľnejšiu úlohu európskeho orgánu, aby sa zabezpečilo, že trh bude pre konkurentov otvorený. Zaoberáme sa takými otázkami, ako je frekvenčné plánovanie a digitálna dividenda: vytvoril sa nový priestor, aby sa umožnilo viac služieb a pôsobenie viacerých operátorov. Toto všetko, pani predsedajúca, bude viesť k väčšej slobode pre spotrebiteľov a väčším možnostiam. Ak uvediem ako príklad moju vlasť, Švédsko, bude to znamenať, že vedúce postavenie, ktoré si Telia, dlho pôsobiaca monopolná spoločnosť, mohla užívať v súvislosti s poskytovaním služieb domácnostiam, sa teraz naruší, pretože sa teraz nastolí otvorená hospodárska súťaž priamo v domovoch ľudí. Toto je pokrok: otvorí sa tým cesta pre väčšiu voľbu, vytvorí sa lepšia hospodárska súťaž a posilní sa právomoc individuálneho spotrebiteľa, a teda aj sloboda jednotlivca, pokiaľ ide o Internet a širokopásmové pripojenie.

Vážená pani predsedajúca, celá táto záležitosť slobody internetu je v tomto Parlamente predmetom diskusie. Som niekedy prekvapený, keď tí, ktorí sú proti Európskej únii a Lisabonskej zmluve, požadujú vyššiu právomoc ako členské štáty, pričom hlasujú proti vo všetkých ostatných súvislostiach. Počul som dnes jedného kolegu zľava, pána Svenssona, ako požaduje pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým by sa EÚ umožnilo priamo vplývať na postoj členských štátov k právnym postupom. Ide o odchýlenie sa od zmlúv, ktoré dnes máme a od Lisabonskej zmluvy, o ktorej diskutujeme a ide o formu nadnárodnosti, o ktorej ešte nikto vlastne nehovoril. Pri zavádzaní právnych predpisov sme však zabezpečili jasné rozdelenie toho, čo musia robiť súdne orgány a čo musia robiť internetoví operátori. Zabezpečili sme, že nikto nemôže porušovať slobodu individuálneho používateľa na internete bez právneho a súdneho procesu, ktorý spĺňa základné požiadavky. Požiadavky pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 138 sa teda dodržiavajú a odstránili sa viaceré existujúce hrozby. Myslím si, že je to pokrok, s ktorým by sme mali byť spokojní, pretože tým zároveň zabezpečujeme, že európsky telekomunikačný trh je otvorený a poskytuje väčšiu slobodu, rozmanitosť a hospodársku súťaž. Týmto kladie základy, aby bol aj v budúcnosti dynamickým a svetovým vedúcim trhom.

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna (PSE).(FI) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcel by som, samozrejme, poďakovať najmä pani Trautmannovej, ale takisto aj ostatným spravodajcom. Osobitná vďaka patrí pani komisárke Redingovej za vynikajúcu spoluprácu, ktorú tak dlho prejavovala. Máme veľa komisárov, ale ako sa už spomenulo, vy ste rozhodne jednotka, pokiaľ ide o prácu s nami.

Radi by sme zlepšili status skupín, pre ktoré nové technológie prinášajú nové príležitosti, ale ktoré v prípade, že sa nebudú monitorovať ich práva, zostanú bez prístupu k informačnej spoločnosti. Takéto skupiny zahŕňajú starších a zdravotne postihnutých ľudí. Zaručiť by sa mali aj práva spotrebiteľov, aby im nespravodlivá hospodárska súťaž nebránila používať nové služby. Nakoniec Rada prijala takmer všetky naše návrhy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, takže ide o uspokojivý výsledok.

10 rokov sme reformovali právne predpisy, ktoré kontrolujú informačnú spoločnosť a, v poslednom období, civilizovanú spoločnosť. Dnes rozhodujeme o názore, že používanie internetu je občianskym právom. Treba ho chrániť a diverzifikovať. Už predtým sme rozhodli, že informácie sú občianskym právom.

Obavou zostáva, že elektronická komunikácia, ktorá má dosah na široké vrstvy obyvateľstva, bude svojím spôsobom stále povrchnejšia a nebude ničím iným ako len nezmyselným odpadom. Cieľ civilizovanej spoločnosti je samozrejme taký náročný, že sa jednoducho nemôžeme prikláňať k cieľu, ktorý je založený na tom druhu obsahu, ktorý máme teraz. Používame naše vynikajúce technické nástroje a vedieme ľudstvo do nevedomosti v informačnej spoločnosti a do obmedzenosti v civilizovanej spoločnosti. Zlá kniha zostane zlá, akákoľvek je jej kvalita tlače či papier. Zločin zostane zločinom aj na internete a rovnako odpad zostáva odpadom aj na internete.

Vedú potom inteligentné siete k hlúposti? Dámy a páni, s týmto druhom obsahu sa naozaj nemôžeme stať popredným svetovým znalostným hospodárstvom či spoločnosťou. Naše vedomosti na to jednoducho nestačia. Chcel by som sa spýtať pani komisárky, čo by sme mali urobiť teraz, keď sme zaviedli veľmi účinné nástroje, aby sme zlepšili kvalitu obsahu na úroveň civilizovanej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). - Vážená pani predsedajúca, vítam dohodu o telekomunikačnom balíku, pretože vznik tejto dohody prináša ďalšiu dohodu o menej diskutovanej otázke: o zrušení smernice o GSM.

Priemysel mobilných telefónov, pochopiteľne, veľmi chcel získať prístup k šírke prenosového pásma rádiového frekvenčného spektra, ktoré je v súčasnosti vyhradené len pre GSM, s cieľom udržať si svoju celosvetovú konkurencieschopnosť. Poslanci si však želali, aby sa zachovala demokratická zodpovednosť za používanie frekvenčného spektra.

Predchádzajúce právne predpisy týkajúce sa frekvenčného spektra, ako napríklad rozhodnutie o mobilných satelitných službách, ukázali, že mnohé otázky, ktoré boli podľa Komisie technické, majú v skutočnosti aj svoju politickú stránku. Čo je technické, môže naozaj ovplyvniť zásady súdržnosti a prístupu pre všetkých. Takže vítam skutočnosť, že cez telekomunikačný balík si teraz poslanci udržia dohľad nad prideľovaním frekvenčného spektra.

Budem hlasovať za telekomunikačný balík, ale urobím tak s určitou neochotou, pretože som presvedčená, že na najvyššej úrovni došlo k zásadnej zrade základného princípu liberalizácie telekomunikácií, ktorá sa mala touto smernicou dosiahnuť. Odvolávam sa na znenie článku 8 o zabezpečovaní prístupu pre tradičných operátorov a ich postoja voči trhu. Zdá sa mi, že dohoda, ktorú o tom uzavreli v súkromnom rozhovore pán premiér Gordon Brown a pani kancelárka Merkelová, dala tradičným operátorom, ako napríklad Deutsche Telecom, obrovskú výhodu. Nevieme, čo za to dostal pán premiér Brown. Obávam sa, že súkromné dohody medzi vedúcimi predstaviteľmi za zatvorenými dverami nie sú tým správnym spôsobom, ako vytvárať právne predpisy EÚ. Je mi ľúto, že sa to stalo.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, mám niekoľko výhrad. Nedôverujem Komisii, nedôverujem nevoleným byrokratom v zákulisí, ktorí mávajú stretnutia, z ktorých ja nemám žiadnu zápisnicu. Nedôverujem tomuto miestu, ktoré je pozlátkou demokracie, ale ktorého značnú časť tvoria dosadení ľudia.

Mne to pripadá ako politická redakčná kontrola nad vecami na internete – nové médium. Práve takéto veci odsudzujeme, keď sa stanú v Číne. Nepáči sa mi to. Trochu mi to smrdí. Neviem, čo sa deje v zákulisí, ako povedala predchádzajúca rečníčka, a aké dohody sa uzatvárajú bez toho, aby sme o tom vedeli.

Máme dokonalé zákony o autorských právach. Máme dokonalé zákony o ochrane údajov. To by malo stačiť. Nechcem žiadnu ďalšiu kontrolu do tejto hroznej a skorumpovanej inštitúcie.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, môžem len odporučiť, aby môj kolega už nekandidoval do tohto Parlamentu, v tom prípade urobí dobre.

Chcel by som vzdať pani komisárke Redingovej a takisto aj českému predsedníctvu úprimnú vďaku, pretože spolu s našimi spravodajcami urobili ďalší krok pre občanov Európy. Koncept vnútorného trhu ponúka občanom veľký pokrok najmä v oblasti telekomunikácií, ako aj vo všetkých oblastiach, v ktorých sme predtým monopolom stáli zoči-voči. Okrem toho sme už pri nariadení o roamingu videli, že pri tom môžu domácnosti veľa ušetriť a občania môžu byť chránení.

Okrem toho je prístup na trh pre malé a stredné podniky dôležitou podmienkou na zabezpečenie toho, aby sa poskytovali dobré služby, aby sa uplatňovala neutralita siete a aby sme, samozrejme, oprávnili nezávislé regulačné orgány v členských štátoch zastupovať svoj priemysel a podniky, ale takisto aj svojich spotrebiteľov v iných európskych krajinách.

Presadzovanie práv občanov jedného národa v inom členskom štáte zohráva podstatný význam pre malé a stredné podniky. Mali by sme zabezpečiť, že sa širokopásmové pripojenie bude v budúcnosti stále používať v prospech obyvateľstva a cenového poklesu, pretože pri veľmi dynamickom rozvoji širokopásmových služieb a internetu, ktorý sa v súčasnosti deje hlavne v oblasti telefonovania, máme celkom nové možnosti využívania širokopásmových pripojení. Z tohto dôvodu som takisto veľmi vďačný, že frekvenčné pásmo GSM 900 je UMTS k dispozícii a že sme sa po prvýkrát zamysleli nad štvrtou generáciou sietí, ktorá si azda zachová nepretržitú podporu Komisie, aby sme tak mali zrozumiteľnú podporu širokopásmového pokrytia hlavne vo vidieckych oblastiach.

Ochrana spotrebiteľa je v tomto právnom predpise usmernená veľmi dobre: Skutočnosť, že súdy pracujú, aby zabezpečili správne uplatňovanie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, je veľký pokrok. Máme teda v tejto oblasti obrovskú šancu spolu s prideľovaním frekvenčných pásiem využiť aj výhodu neobmedzeného a neprerušovaného využívania internetu a zároveň máme istotu, že súdy rozhodnú, ak budú obmedzenia potrebné.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcela by som poďakovať všetkým kolegom za vynikajúco odvedenú prácu. Rada by som poďakovala aj Rade, ale nikoho z nich tu nevidím. Avšak je tu pani komisárka. Verím, že sme urobili niečo dobré.

Pán Harbour, boli ste spravodajcom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a musím povedať, že naša spolupráca a spoločný postup boli veľmi pozitívne. Dosiahli sme obrovský pokrok pre občanov, ktorý je v oblasti univerzálnej služby mimoriadne dôležitý pre nás sociálnych demokratov. Telekomunikačný balík je teraz oveľa viac orientovaný na zákazníka a to je dôležitý príspevok k ochrane spotrebiteľa. V budúcnosti budú musieť poskytovatelia telekomunikácií ponúkať zmluvy s dĺžkou len 12 mesiacov, čo je veľmi dôležité. Až doteraz tu bolo veľa poskytovateľov, ktorí ponúkali 24-mesačné zmluvy, čo je veľmi dlhá doba a bráni ľuďom odstúpiť skôr od zmluvy. Toto je dôležitý prínos. Pri zmene poskytovateľa musia mať spotrebitelia možnosť ponechať si svoje číslo v rámci jedného dňa. Až doteraz dlhá čakacia doba často bránila ľuďom v prechode k lacnejšiemu poskytovateľovi a obmedzovala hospodársku súťaž v tejto oblasti. Aj tu sme dospeli k veľkému úspechu.

Socialistická skupina sa medzitým snažila zabezpečiť, aby sa pri tiesňovom volaní z mobilu automaticky preniesla pozícia volaného, a tak sa umožnilo k nemu rýchlo dostať. Dlho sme bojovali, aby sme pretlačili aj toto, pretože na začiatku mnohí tvrdili, že to technicky nie je vôbec možné. Dokázalo sa, že je to možné a že sa to musí urobiť. Pre našich občanov je to veľká pomoc.

Čoskoro by to malo byť jednoduchšie aj pre ľudí s postihnutím. Musí sa im zaručiť neobmedzený prístup k telekomunikačným prostriedkom. Aj tu musíme – najmä ak hovoríme o univerzálnych službách – zabezpečiť napredovanie a to je tiež veľmi pozitívne.

Po celý čas tu bol jeden kontroverzný bod: ako budeme riešiť trestné stíhanie, keď sa objavia otázky týkajúce sa trestných činov alebo trestných vecí občianskeho práva? Urobili sme dôležitý krok s kompromisom, ktorý sme dnes s Radou dosiahli, keďže sme zahrnuli súdne výhrady. Súdna výhrada znamená, že samotné podniky nebudú môcť rozhodnúť, ktoré sankcie uložiť. Namiesto toho sme zabezpečili, tak ako zachytáva Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, že spotrebitelia sa môžu sami brániť a poskytovatelia služieb nemajú prílišnú právomoc. Toto je skutočne dôležitý bod.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze (ALDE).(FR) Vážená pani komisárka, dámy a páni, dovoľte mi v prvom rade pochváliť našich spravodajcov za prácu na telekomunikačnom balíku, o ktorom sa má zajtra hlasovať, lebo je to dobrý text. Zohľadňuje všetky stránky revolúcie v komunikáciách, ktorú práve prežívame: telekomunikačné siete, regulácia, hospodárske stránky, práva spotrebiteľov a prístup k internetu.

K tomuto poslednému bodu však musím povedať, že delegácia Demokratického hnutia bola sklamaná. Kompromis dosiahnutý minulý týždeň v súvislosti so správou pani Trautmannovej o tejto konkrétnej otázke je neuspokojivý. Slabina tohto návrhu spočíva v tom, že v súvislosti s článkom 6 Európskeho dohovoru pre ochranu ľudských práv nezohľadňuje judikatúru. V skutočnosti tento návrh len legalizuje pokusy francúzskej vlády presadiť svoju myšlienku najvyššieho správneho orgánu, známeho zákona „trikrát a dosť“.

Sú ľudia, ktorí sa internetu boja, ľudia, ktorí nechápu jeho vývoj ani jeho záujmy. Títo ľudia často povedia, že internet je priestor, v ktorom neplatí zákon.

Práve preto, aby sa internet nestal priestorom bez zákona, si delegácia Demokratického hnutia myslí, že ukončenie prístupu k internetu by nemalo byť správne rozhodnutie, ale súdne rozhodnutie. Internet je úžasný nástroj uplatňovania základných práv človeka.

Niektorí ľudia veria, že riešenie spočíva v správnom riadení. Z toho vidíme, akú dôležitosť pripisujú základným právam. Pravidlá, ktoré zaručujú slobodu komunikácie medzi ľuďmi, sú nadčasové a nezávisia od toho či iného média. Právo na súdny proces sa nesmie spochybňovať pod žiadnou zámienkou.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM) . – (PL) Vážená pani predsedajúca, ľudia sa boja, že opatrenia, akým je telekomunikačný balík, obmedzujú ich slobodu. V súvislosti s touto záležitosťou som dostal stovky listov, a to nielen z Poľska. Uvediem jeden z nich: „Európsky parlament navrhuje zaviesť zmeny zákona, ktoré ovplyvnia môj prístup k internetu a ktoré môžu obmedziť alebo podmieniť používanie určitých internetových stránok. Legislatívne zmeny navrhované Európskym parlamentom umožnia môjmu poskytovateľovi internetu, aby mi ponúkol obmedzené alebo podmienené služby. Bojím sa, že takéto zmeny internet zabijú a môžu mať nežiaduce dôsledky pre hospodárstvo Európskej únie.“

Toto je hlas Európy, hlas voličov. Ja ich podporujem. Radím ľuďom, aby boli pri voľbách opatrní, najmä v prípade kandidátov z Poľska, kde strany Občianska platforma ani Právo a spravodlivosť nevedia, o čom to celé je.

. – Ešte k pánu Harbourovi. Zdá sa, že nejakým šašom z kruhov Občianskej platformy a Práva a spravodlivosti viac záleží na tuleňoch a opiciach než na ľuďoch.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester (PPE-DE) – Vážená pani predsedajúca, je spravodlivé povedať, že sektor telekomunikácií je v rámci EÚ úspešný, a preto je o to dôležitejšie, aby sme stanovili správny regulačný rámec. Chcel by som poďakovať spravodajcom za ich prácu a najmä svojej kolegyni Pilar del Castillovej Verovej za to, že vo veľkej miere zlepšili návrh Komisie vzhľadom na regulačné orgány a vytvorili z nich Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Je škoda, že rozprava o internete, cenzúre internetu a právomociach členských štátov odviedla pozornosť od podstaty tohto balíka. Chcel by som poďakovať kolegovi poslancovi Malcolmovi Harbourovi za to, že sa v tejto chúlostivej otázke dopracoval s Radou ku kompromisnému textu, ktorý je známy ako pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138.

Ak nič iné, tak táto časť balíka vyvolala prúd emailového lobovania a ľuďom, ktorí veria, že zaváži veľké množstvo emailov a veľa slov, musím povedať, že sa veľmi rýchlo stávajú kontraproduktívne. Čo sa dá ľahko v okamihu poslať, rovnako ľahko sa dá aj v okamihu zmazať a posúvanie sa po obrazovke v snahe nájsť niečo iné ako spam, žiaľ, trvá veľmi dlho.

Vrelo dúfam, že regulačné orgány sa budú cítiť plno vybavené zabezpečiť väčšiu hospodársku súťaž, rovnaké podmienky a výrazne posilnené práva spotrebiteľov, ako aj nájsť správnu rovnováhu pre povzbudenie investícií a inovácie, ktoré udržia Európu na špici.

Ďalšia dôležitá stránka tohto balíka je zabezpečenie posilnených práv spotrebiteľov, konkrétne prenositeľnosti čísla za jeden pracovný deň a väčšej transparentnosti zmlúv a vyúčtovania. Tieto praktické záležitosti sú pre jednotlivého spotrebiteľa dôležité.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade by som, samozrejme, veľmi rád úprimne poďakoval všetkým zúčastneným za ich významnú prácu.

Viem, že výbor a predovšetkým pani Trautmannová preukázali veľké odhodlanie dosiahnuť dva ciele: na jednej strane vytvárať východisko pre modernizáciu, pre nepretržitú technickú revolúciu v Európe v zmysle vytvárania nových pracovných miest a aj v zmysle konkurencieschopnosti nášho svetadielu – čo tiež vo významnej miere prispieva k Lisabonskej stratégii – a na druhej strane chrániť práva spotrebiteľov, ako sme tu už niekoľkokrát spomínali.

Myslím si, že sa podarilo dosiahnuť obidva ciele. Zavedenie určitých frekvenčných pásiem v budúcnosti, keď prejdeme na digitálny systém, vytvorí viac možností a väčšiu inováciu. Toto tiež vo významnej miere prispeje k inovatívnej spoločnosti, za čo sme vďační.

Existuje tu však, samozrejme, aj niekoľko chúlostivých záležitostí. Ako človek, ktorý často využíva internet, píše blogy a je aktívny na Facebooku a Twitteri, viem, že je tu dosť veľa problémov. Predsa som však úplne presvedčený o tom, že by sme nemali zasiahnuť bez súdneho rozhodnutia. Nielenže by to bolo v zásade nesprávne, vyslalo by to tiež nesprávny signál, predovšetkým k mladým ľuďom, ktorí neustále brázdia internet a využívajú tieto moderné komunikačné prostriedky vo veľkej miere.

Som preto veľmi rád, že, okrem iného, v odôvodneniach jasne zaznelo, že na jednej strane, samozrejme, nie sme ochotní zmieriť sa s trestnou činnosťou, ale na druhej strane tiež nie sme ochotní dovoliť zásah bez rozsudku sudcu, bez právneho základu. Podľa mňa je to základná zásada, ktorá sa musí dodržiavať. Veľmi pekne ďakujem svojej kolegyni pani Trautmannovej a všetkým ostatným za to, že v tejto veci vytrvali a postarali sa o jasnú hranicu.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE).(NL) Vážená pani predsedajúca, aj ja chcem v prvom rade pochváliť spravodajcov za ich usilovnú prácu a poďakovať im. Obávam sa však, že ešte stále mám s balíkom problém. Obsahuje veľa dobrých prvkov a regulácia v tomto sektore je jednoznačne potrebná.

Posun, ktorý sa tu podarilo dosiahnuť, zahŕňa výrazne posilnenú ochranu spotrebiteľa a uistenia Komisie, že predloží návrhy na všeobecnú oznamovaciu povinnosť v prípade straty údajov. Predsa však mám s týmto balíkom problém. Na tento problém už poukázalo množstvo poslancov vrátane mojej kolegyne poslankyne z Francúzska: vlády sa pokúsili zaviesť do kompromisu cez zadné dvierka prvok „trikrát a dosť“, ktorý v skutočnosti nemá s touto smernicou vôbec nič spoločné. Musím povedať, že ma to mimoriadne popudzuje.

Tento kompromis preto nepovažujem za prijateľný, a tak by som chcela kolegov poslancov vyzvať, aby hlasovali za pozmeňujúci a doplňujúci návrh mojich kolegov, pána Alvara a pána Schmidta. Ak mám tento balík podporiť, toto je moja základná podmienka. Bola by, podľa mňa, do neba volajúca hanba, ak by tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý.

Kompromis s Radou, samozrejme, chceme, ale nie za každú cenu. Rozčuľuje ma tiež, že Rada nás zakaždým pritlačí k múru a že sa nám to buď musí páčiť, alebo sa s tým musíme zmieriť. Rada nesie práve toľko zodpovednosti za dosiahnutie kompromisu ako Európsky parlament. Európsky parlament má povesť, že čo sa týka ochrany občianskych práv, stojí si, najmä v uplynulých rokoch, za svojím. Dúfam, že Parlament sa počas zajtrajšieho hlasovania bude podľa tejto povesti správať.

Na záver by som, pani predsedajúca, aj ja chcela povedať pár slov o tejto loby. Musím povedať, že hoci v podstate nesúhlasím s pánom Chichesterom, aj mňa rozčuľuje záplava niekedy pomerne výhražných emailov. Myslím si, vlastne som presvedčená,…

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE).(FR) Vážená pani predsedajúca, chcela by som sa poďakovať spravodajcom, Komisii, pani Trautmannovej a pánovi Harbourovi, ktorým sa podarilo v poslednej chvíli dosiahnuť kompromis. K tomuto kompromisu v oblasti, ktorá poznačí budúcnosť vedúceho priemyselného odvetvia, sme dospeli po dvoch rokoch intenzívnej práce.

Návrh Komisie o využívaní rádiového frekvenčného spektra, ktorý zohľadňuje úspechy v satelitnej technike, bol pozmenený a doplnený správnym smerom a z oznámenia Komisie o budúcej rozprave o univerzálnych službách a iných pretrvávajúcich právnych problémoch vyplýva, že práca bude pokračovať. Toto je preto len prvý krok v očakávaní ďalších nariadení.

Tento projekt občanom poskytne mimoriadny prístup k informáciám a kultúre. Mnohé problémy však z pohľadu infraštruktúry a kvality pretrvávajú, pretože ešte stále nemá každý zaručený prístup rovnakej kvality, keď zvážime mnohé technické problémy, ktoré ešte existujú vo vzťahu k bezdrôtovej komunikácii.

Otázky slobody prístupu k internetu, problémy autorského práva a súkromia spolu so záujmom chrániť pred zločinom, brániť morálne zásady a chrániť mladých ľudí – nie je to trochu priveľa, aby sa to zvládlo? Čo sa týka tých, ktorí sú voči kompromisu skeptickí, budú schopní predložiť hotové riešenie, ktoré sa dá uplatniť okamžite?

Myslím si, že tento projekt predstavuje významný krok vpred. Dajme preto regulačným orgánom, ktoré sme zriadili, šancu a skeptici budú mať potom možnosť ovplyvniť tieto nové inštitúcie, ktoré budú musieť dokázať svoju efektivitu.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE). – Vážená pani predsedajúca, pracovali ste dva roky a ja vám všetkým chcem za vaše úsilie poďakovať. Telekomunikačný balík vo veľkej miere prispieva k Lisabonskej stratégii, keďže tento sektor predstavuje 4 % HDP a 25 % rastu HDP. Je to jeden zo základných sektorov, ktorý sa podieľa na európskej hospodárskej moci.

Telekomunikačný balík vo veľkej miere prispieva k znalostnej ekonomike, a to nielen prostredníctvom samotného sektora, ale tiež zvyšovaním príležitostí pre používateľov, či už spoločnosti, malé a stredné podniky alebo jednotlivcov. Každý z neho môže mať osoh.

Telekomunikačný balík svojím budovaním siete vo veľkej miere prispieva k plánu hospodárskej obnovy Európy. Telekomunikačný balík vo veľkej miere prispieva k posilňovaniu práv spotrebiteľa a možností spotrebiteľa, keďže ho môže využívať stále viac spotrebiteľov. Telekomunikačný balík však tiež vo veľkej miere prispieva k budovaniu demokracie. Zabezpečuje prístup k všetkým Európanom a nové prostriedky uplatňovania našich práv a povinností, ale je to aj rovnováha nastolená regulačným orgánom: rovnováha medzi poskytovaním nástroja Európe, ktorý slúži na dosiahnutie skutočne vnútorného trhu v telekomunikačnom sektore a využívaním odbornosti, ktorá je k dispozícii na úrovni vnútroštátnej regulácie.

Blahoželám všetkým spravodajcom aj Komisii. Počas nasledujúcich piatich rokov urobíme prvý krok, po ktorom musia nasledovať ďalšie.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROTHE
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Na začiatok by som chcela poďakovať našim spravodajcom, ktorí viac ako rok pracovali výlučne na tomto balíku. Ide skutočne o mimoriadne dôležitý balík pre občanov Európskej únie.

Tento balík obsahuje množstvo dokumentov. Myslím si, že je dôležité, aby som sa najprv vyjadrila k správe pani Trautmannovej, ktorá nastoľuje regulačný rámec pre sektor elektronických komunikácií a venuje sa niekoľkým mimoriadne dôležitým stránkam, ako sú funkčné oddelenie, politika rádiového frekvenčného spektra aj využívanie a propagácia sietí novej generácie. Teším sa zo skutočnosti, že funkčné oddelenie bolo schválené a prijaté ako naliehavé osobitné opatrenie.

Okrem toho som presvedčená, že je dôležité, aby sme tu zdôraznili, že sa musia chrániť práva spotrebiteľov. Preto sa správa pána Harboura dotkla týchto stránok a preto náš kolega Reino Paasilinna úspešne podporil názor Strany európskych socialistov, že kľúčovým prvkom musí byť spotrebiteľ. Pre ochranu každého spotrebiteľa je dôležité, ako sa dohodnú zmluvné doložky.

Pokiaľ ide o technologickú neutralitu, je prospešné, aby mal v tomto ohľade každý k dispozícii širokú škálu technických možností. Chcela by som však zdôrazniť, že internet ponúka obrovské možnosti. Pre spotrebiteľov a používateľov je dôležité, aby boli chránení a aby nedošlo k neoprávnenému zasahovaniu do osobných údajov, ktoré je tiež potrebné chrániť. Predovšetkým musíme chrániť duševné vlastníctvo, ale nie na úkor záujmov spotrebiteľov.

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). (SV) Ďakujem, pani komisárka. V rámci elektronickej komunikácie je potrebné zvýšiť harmonizáciu a potrebujeme jasnejšie a jednoduchšie právne predpisy. Táto harmonizácia musí prispieť k dobre fungujúcemu vnútornému trhu. Hlavným cieľom je zvýšiť hospodársku súťaž, výsledkom čoho bude väčší výber, nižšie ceny a lepšia kvalita pre koncových používateľov. Ak máme uspieť, musíme zvážiť množstvo rôznych záujmov a nájsť dobrú rovnováhu. Telekomunikačný balík nesmie a nemal by byť použitý na účely trestného práva alebo penále, ani ovplyvňovať procesné právo členských štátov. Predovšetkým sa musí zlepšiť hospodárska súťaž. Všetci občania musia mať možnosť predložiť svoj prípad súdu – nesmie sa to ponechať na komerčné sily. Dúfam preto, že moji kolegovia poslanci teraz tento kompromis podporia.

Problém so súkromím sa rodí v právnych predpisoch v oblasti obchodu, uchovávania údajov, v právnych predpisoch v oblasti trestného práva a transparentnosti. Európska únia ešte nenašla spoločný prístup so spoločnými zásadami, ktoré je možné uplatniť vo všetkých troch oblastiach, a aby sa z dlhodobého hľadiska predišlo protirečivým právnym predpisom, bude nevyhnutné celkové posúdenie. Do budúcnosti ďalej zostáva úloha nájsť rovnováhu medzi záujmami polície, zástancami transparentnosti, tými, ktorí chcú chrániť údaje, a samozrejme, spoločnosťami v oblasti informačných technológií.

Komisia by k tomu mala byť schopná prispieť vytvorením spoločnej pracovnej skupiny, ktorá bude hľadať spoločné zásady a rovnováhu medzi rôznymi záujmami v tejto dôležitej oblasti.

Na záver by som rada poďakovala za dobrú prácu pani komisárke Redingovej a spravodajcom.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som sa chcel poďakovať pani Redingovej, našej pani komisárke, francúzskemu predsedníctvu, ktoré v decembri dospelo k veľmi inteligentnému spoločnému stanovisku, a ďalej českému predsedníctvu, ktoré práve dosiahlo svoj cieľ. Tiež by som chcel poďakovať a zablahoželať predovšetkým našim trom spravodajcom, pánovi Harbourovi, pani Trautmannovej a pani del Castillovej Verovej, ktorí urobili vynikajúcu prácu.

Balík, o ktorom dnes hlasujeme, zahŕňa ustanovenia, ktoré sa uberajú presne tým smerom, aký by si človek pre vývoj telekomunikačného trhu želal, usporiadaným spôsobom a všetkým na úžitok: európsku reguláciu zverenú Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) so zmiešaným financovaním, bez veta, rovnováhu medzi hospodárskou súťažou a potrebou nových investícií – funkčné oddelenie je obmedzené na výnimočné prípady, želanie venovať pozornosť verejným službám v správe frekvenčného spektra, nové služby, novú slobodu prístupu a najmä vďaka pánovi Harbourovi výrazný nárast v právach spotrebiteľov. Ľutujem len, že bolo zamietnuté znenie „musí niesť“.

Pre Francúzsko je tento text dokonale vyvážený, je to dobrý kompromis, a tým chcem povedať, že pokiaľ ide o tie známe kontroverzné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, záverečný návrh je podľa mňa inteligentný, lebo umožňuje zaviesť práva duševného vlastníctva na internet bez toho, aby robil kompromisy v otázke slobody prístupu k nemu. Internet musí v tejto oblasti uplatniť právo tak, ako v iných. Virtuálny svet nie je bezzákonný svet a nesmie sa podrobovať len sile reklamy, ktorú prinášajú prevádzkovatelia a poskytovatelia prístupu k internetu. Preto mám rovnaký názor ako pani Trautmannová. Tento kompromis kladie práva zamestnancov, umelcov a používateľov internetu na rovnakú úroveň, a to je dobrá vec.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, najprv by som chcel Komisii a jej pracovníkom a tiež všetkým spravodajcom vysloviť pochvalu. Hovorím ako jeden z tieňových spravodajcov Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v čase, keď sa v rámci celého balíka tvorila časť o súkromí a elektronických komunikáciách. Tiež by som chcel poďakovať za prácu Alexandrovi Alvarovi a ostatným tieňovým spravodajcom vrátane pána Lambrinidisa zo Skupiny socialistov.

Všetci sme sa veľmi snažili dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou údajov, ktorú všetci považujeme za veľmi dôležitú otázku, a právom spoločností vyvíjať bezpečnostné programy, ktoré zaistia bezpečnosť našich sietí a zamerajú sa na tých, ktorí sa snažia zaviesť do sietí malvér a vírusy. Toto je vec, ktorá si niekedy vyžaduje preskúmanie prenosu dát.

Nebolo to o tom, že je potrebné zaviesť zásadu „trikrát a dosť“. Veľmi málo ľudí to tu podporuje a je veľmi nešťastné, že niektorí ľudia mimo tohto Parlamentu sa to snažia vykresliť ako podporu zásady „trikrát a dosť“.

Kým hovoríme o dátových balíkoch, dovoľte mi prejsť na otázku neutrality siete. Myslím, že musíme súhlasiť, že určitá miera riadenia siete je nevyhnutná. Keď spoločnosti vybudujú väčšiu prenosovú kapacitu, prichádzajú iné spoločnosti, aby túto prenosovú kapacitu naplnili, a toto by mohlo viesť k problémom preťaženia. Kto by si bol pred pár rokmi pomyslel, že teraz budeme mať služby, ako sú BBC iPlayer alebo YouTube? Preto je dôležité, aby boli prevádzkovatelia schopní svoje siete riadiť. Táto myšlienka „prvý balík dnu, prvý balík von“ by sa mohla ukázať ako škodlivá, najmä keď v dôsledku prenosového preťaženia dôjde k potlačeniu núdzových služieb.

Chcel by som v súvislosti s touto témou poďakovať všetkým spravodajcom za to, že sa snažia dosiahnuť správnu rovnováhu a požiadať lobistov mimo tohto Parlamentu, aby to nevykresľovali ako „trikrát a dosť“. Prosím nevykresľujte to ako zásadný útok na naše slobody. My sa len snažíme dosiahnuť správnu rovnováhu.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE).(SV) Veľmi pekne vám ďakujem, pani predsedajúca. Je mi ľúto, že trochu meškám. Na začiatok by som chcel povedať, že podľa mňa je dôležité poukázať na to, že telekomunikačný balík vo svojej dnešnej podobe pred hlasovaním je v zásade dobrý. Posilňuje hospodársku súťaž a práva používateľov a toto je dôležité zdôrazniť, lebo si myslím, že je to niečo, na čo sa v tejto rozprave často zabúda. My sa takmer výlučne sústredíme na detaily a potom nám niekedy unikne celkový obraz. O toto predsa ide v telekomunikačnom balíku – o posilnenie hospodárskej súťaže a práv používateľov.

V súčasnosti však naše občianske slobody a práva na internete a tiež otvorenú a voľnú štruktúru internetu ohrozuje veľa vecí. Nikdy to nebolo jasnejšie ako počas rozpravy o tom, či vylúčiť používateľov z internetu bez vypočutia na súde. Som veľmi hrdý na to, že sme sa v Parlamente zhodli na tom, že toto nepovažujeme za prijateľné. Nesmieme ľuďom brániť v prístupe k internetu bez toho, aby ich prípad vypočul súd. Je to dôležité, lebo ide o veľmi vážne obmedzovanie občianskych slobôd a práv. Tiež to stavia právne zásady na hlavu tak, ako by sme nikdy nedovolili v iných situáciách. Keď niekto ukradne bicykel, nezakážeme mu využívať cesty. Preto ma teší, že zajtra vyslovíme jasné zamietnutie takéhoto návrhu.

Zároveň platí, že toto neodstráni všetky hrozby pre internet. Je ešte veľa iných otázok, o ktorých sa bude ďalej diskutovať a ja sa na tieto rozpravy teším. Bol by som rád, keby sme v určitých oblastiach mohli zájsť trochu ďalej, no celkovo toto predstavuje krok správnym smerom. Som hrdý na to, že zajtra bude jasné to, že slobody a práva občanov na internete, najmä pokiaľ ide o možnosť nebyť vylúčený z internetu bez vypočutia na súde, je vec, ktorú Európsky parlament podporí.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE). (DE) Vážená pani predsedajúca, chcela by som povedať, že v dnešnej rozprave prevládala nasledujúca otázka: Ako nájsť rovnováhu medzi slobodou na internete, slobodným prístupom, ochranou autorských práv a dodržiavaním základných práv? Toto je nepochybne recept na objavenie správnej rovnováhy.

Chcela by som zdôrazniť, že tu nejde o svojvoľné zablokovanie internetu. My nemôžeme zatvoriť YouTube ako v Turecku, lebo sa tam údajne objavili urážky Atatürka. Nechceme takú situáciu, aká je v Číne. Internetové stránky sa, samozrejme, nemôžu svojvoľne zatvárať z politických dôvodov. Chcela by som však jasne povedať, že občania nemôžu mať neobmedzené právo na neobmedzené protizákonné sťahovanie dát! Toto nie je vec, o ktorej je tu možné vyjednávať. Musíme však zaistiť – a toto je rovnováha, ktorú hľadáme a ktorú sme ešte nenašli – aby autori tvorivého obsahu, ktorých práce sa objavujú na internete, mohli byť spravodlivo odškodnení. Na toto potrebujeme nový model. Nie je to francúzsky model. Chceme súdnu výhradu, súdne rozhodnutie o základných právach. Túto novú spoločenskú zmluvu v znalostnej spoločnosti medzi autorskými právami a ochranou základných práv však ešte musíme nájsť.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, členka Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, ďakujem všetkým, ktorí tomuto veľmi dôležitému balíku umožnili uzrieť svetlo sveta. Mám, samozrejme, na mysli spravodajcov a ich kolegov, ale aj české predsedníctvo a chcela by som tu oficiálne povedať, že pani veľvyslankyňa Reinišová fantasticky spolupracovala s Parlamentom a Komisiou na tom, aby sa mohol tento projekt uskutočniť.

Teraz máme vyvážený text, ktorý dovoľuje otvoriť trhy, investovať, mať slobodu na internete a právo na internet. Máme text, ktorý má potenciál rozvíjať toto odvetvie – a tým udržať a vytvárať pracovné miesta – a aj potenciál pre používateľov. Tento text vyvažuje na jednej strane Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť a na druhej strane mnohé zlepšenia v súvislosti s právami spotrebiteľov, ktorí využívajú internet.

Dovoľte mi, aby som zodpovedala niektoré nastolené otázky.

Jedna z otázok sa týkala investícií do prístupových sietí novej generácie zaistením spravodlivej návratnosti investícii telekomunikačným operátorom, pričom sa náležite zohľadní riziko s tým spojené. Už súčasné pravidlá umožňujú, aby si niekoľko spoločností rozdelilo investičné riziko. Nové pravidlá to potvrdzujú a zároveň uvádzajú, že sa musí zachovať efektívna hospodárska súťaž a pravidlá nediskriminácie. To je veľmi dôležité. Chcem to podčiarknuť, lebo niekedy počúvam len čiastočnú pravdu, no do praxe sa musí uviesť celá pravda o investíciách.

Druhá otázka sa týka porušenia ochrany údajov. Operátori musia prevziať zodpovednosť, ktorú prináša spracovanie a ukladanie tohto obrovského množstva informácií. Nové pravidlá preto po prvýkrát v európskom práve zavádzajú povinné oznamovanie v prípade porušenia ochrany osobných údajov. To znamená, že poskytovatelia komunikácií budú povinní informovať orgány a svojich zákazníkov o porušení bezpečnosti, ktoré má dosah na ich osobné údaje. Pravidlá v súvislosti so súkromím a ochranou údajov sú okrem toho posilnené v takých oblastiach, ako je používanie cookies a podobných prostriedkov. Používatelia internetu budú lepšie informovaní o tom, čo sa deje s ich osobnými údajmi a v praxi budú môcť ľahšie uplatniť kontrolu nad svojimi osobnými informáciami.

Druhá časť sa týka otvorenejšieho a neutrálnejšieho internetu pre spotrebiteľov. Európski spotrebitelia budú mať k dispozícii stále väčší výber konkurenčných poskytovateľov širokopásmových služieb. Poskytovatelia internetových služieb majú k dispozícii mocné nástroje, ktoré im umožňujú rozlišovať medzi rôznymi typmi prenosu údajov na internete, ako sú hlasová komunikácia alebo peer-to-peer. Hoci riadenie prevádzky môže umožniť vytvorenie prvotriednych služieb vysokej kvality a môže pomôcť zaistiť bezpečné komunikácie, rovnaké metódy sa môžu použiť aj na zhoršenie kvality komunikácií alebo iných služieb na neprijateľne nízku úroveň. Preto podľa nových pravidiel EÚ budú mať vnútroštátne telekomunikačné orgány moc stanoviť minimálnu úroveň kvality pre prenosové služby siete v snahe propagovať neutralitu siete a slobody siete pre európskych občanov.

Do nového textu sme pridali nové požiadavky na transparentnosť, ktoré sú mimoriadne dôležité.

Štvrtá vec, ktorú by som chcela zdôrazniť, je uznanie práva na prístup k internetu. Nové pravidlá výslovne uznávajú, že prístup k internetu je také základné právo ako sloboda prejavu a sloboda prístupu k informáciám. Tieto pravidlá teda zabezpečujú, že všetky opatrenia urobené v súvislosti s prístupom alebo využívaním služieb a aplikácií musia rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb vrátane práva na súkromie, slobody prejavu a prístupu k informáciám a vzdelaniu, ako aj práva na riadny súdny proces.

(FR) Vážená pani predsedajúca, považovala som za veľmi dôležité zdôrazniť tieto základné práva, lebo tvoria základ našich európskych hodnôt, európskych hodnôt, ktoré sú tiež založené na nových telekomunikačných pravidlách.

Ďalej by som chcela niečo povedať o slobode na internete, lebo o tom hovorili mnohí poslanci. Dosiahnutý kompromis je víťazstvom pre slobodu občanov a používateľov internetu.

Po prvé tento kompromis veľmi jasne presadzuje slobody našich občanov, ako ich uvádza Charta základných práv vrátane práva na prístup k internetu, ktoré je súčasťou slobody prejavu a informácií. Po druhé tento kompromis ustanovuje, že nepomerné riešenia navrhnuté na obmedzenie práv používateľov internetu nie sú zákonné. Po tretie tento kompromis potvrdzuje, že vždy musí existovať možnosť postúpiť prípad sudcovi, nezávislému a nestrannému súdu, rozhodnutie ktorého sa musí rešpektovať.

Kompromis obsahuje toto všetko a myslím si, že na základe tohto kompromisu, bude mať práca Komisie a Parlamentu vo veľmi blízkej budúcnosti pevný základ, ktorý podčiarkne práva občanov a vlastné hodnoty našej Európy.

Na základe tohto by som chcela požiadať Radu, aby konala rýchlo, aby konečná verzia textu, ktorý sa, dúfam, zajtra odhlasuje, bola k dispozícii čo najskôr.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, spravodajca. – Vážená pani predsedajúca, najprv by som sa chcel poďakovať každému, kto sa zúčastnil na tejto rozprave. Je to veľmi konštruktívna rozprava. Teším sa najmä z podpory, ktorú mne a mojim kolegom z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa preukázal Parlament pri dôležitých zlepšeniach, ktoré sme urobili v častiach smernice o právach používateľov a súkromí údajov.

Potešilo ma, že v priebehu rozpravy sa k týmto stránkam vyjadril každý. Sú dôležité pre každého spotrebiteľa. Dúfam, že s nastávajúcimi voľbami budete všetci hovoriť o práci, ktorú v tomto Parlamente robíte pre spotrebiteľov vo svete internetu, lebo je rozhodne kľúčová.

Myslím si, že moja druhá a dôležitá úvaha je, že samotný priestor internetu – elektronické komunikácie, samotný sektor – je prospievajúci, vyvíjajúci sa a dynamický sektor. Úlohou nás regulátorov je dovoliť, aby táto dynamickosť, táto inovácia mohla pokračovať. Stanovili sme rámec regulácie, aby sme spotrebiteľom zaistili možnosť zapojiť sa, dali im právo vedieť o týchto službách, umožnili im využiť ich – to je kľúčové. Internet však nie je taký prosperujúci, aký je – a keď ste dostali to množstvo pošty v súvislosti s týmto návrhom, videli ste, aký je dynamický, – nie je taký preto, lebo obmedzujeme činnosť na internete, nie je taký preto, že presadzujeme nové obchodné modely. Spútavame veci, ktoré ľudia spravili. Chceme, aby prišli nové subjekty, chceme malé podniky, chceme veľké podniky, chceme investície.

Práve tento pocit dynamickosti a naliehavosti potrebujeme posunúť dopredu. Pani Redingová má pravdu: musíme členské štáty povzbudiť k tomu, aby tieto zlepšenia zaviedli čo najskôr. Chceme, aby fungoval nový úrad BEREC, chceme, aby nový regulačný orgán spolupracoval s nami v Parlamente a zaisťoval, že sa tieto veci uskutočnia čo najrýchlejšie.

Posuňme sa ďalej a pozrime sa do budúcnosti. Ďakujem, pani komisárka, za kľúčové vyhlásenia, ktoré ste spravili v oblastiach ochrany údajov a univerzálnej služby, ktoré nám umožnia s vami spolupracovať na napredovaní v týchto kľúčových oblastiach.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, spravodajkyňa.(FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, ďakujem veľmi pekne za vaše vyhlásenie, ktoré vrhá veľmi pozitívne svetlo na rozpravu, ktorá práve prebehla, a ďakujem všetkým tým kolegom poslancom, ktorí sa do nej zapojili.

Chcela by som povedať, že ak bude náš Parlament hlasovať za tento kompromis o telekomunikačnom balíku, poukáže tým na jasnú voľbu: voľbu regulovaného trhu a nie neregulovanej hospodárskej súťaže. Je to tiež dôkaz stratégie, užitočnej stratégie rozvoja v situácii krízy, ktorá európsku spoločnosť pripravuje na digitálny vek. Toto hlasovanie tiež vďaka nediskriminačným doložkám umožní zaistiť rovnováhu medzi právami štátov a právomocami Komisie, medzi starými a novými operátormi, no bude tiež signalizovať, že Európsky parlament robí pokrok vo využívaní svojej spolurozhodovacej moci, najmä pokiaľ ide o stratégiu prideľovania frekvenčného spektra, ktoré sa považuje za verejný majetok, a pokiaľ ide o podporu, ktorú znovu prejavuje vysielateľom a službám.

Mnohí kolegovia poslanci hovorili o otázke internetu ako o verejnom priestore, ktorý si ako taký vyžaduje slobodu a bezpečnosť a ja s nimi súhlasím. Následkom toho v smernici po prvýkrát došlo k prepojeniu medzi prístupnosťou internetu a základnými právami občanov, a to v novej verzii pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 46.

Výraz „prijaté opatrenia“ skutočne funguje ako chýbajúce prepojenie medzi všetkými prijatými opatreniami v súvislosti s elektronickými komunikačnými sieťami, či už ide o ukončenie prístupu alebo filtrovanie, a základnými právami používateľov. Čo sa týka pochybností, ktoré vyjadrili moji kolegovia poslanci v súvislosti s ochotou spravodajcu brániť právo na súdne posúdenie skôr, ako sa preruší prístup, musím povedať, že výraz „nezávislý a nestranný súd“ zaručuje používateľom internetu právo na takéto posúdenie.

Dokázať, že Hadopi by bol nezávislý a nestranný súd, by znamenalo uložiť tomuto najvyššiemu orgánu všetky povinnosti, ktoré musí rešpektovať sudca: právo na obhajobu, na súdny proces, pri ktorom sú vypočuté obidve strany, a na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch. V dôsledku tohto by, samozrejme, vznikol systém, ktorý sa spolieha, ako to možno povedať o francúzskom práve, na výbuch komputerizácie a masovosti obvinení a pokút. Vyzývam preto Európsku komisiu, aby transponovaniu telekomunikačného balíka venovala veľkú pozornosť.

Keď je v texte Spoločenstva, ktorý je predmetom kompromisu medzi Radou a Európskym parlamentom ako spoluzákonodarcov, zakotvená základná zásada, musí sa náležite transponovať do vnútroštátneho práva.

Na záver by som chcela, dámy a páni, povedať, že ma teší vyhliadka na širšiu, verejnú konzultáciu s viacerými partnermi, ktorá nám umožní nadviazať na naše úsilie v rámci kompromisu, ktorý rešpektuje právo stanovené v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 46 a robí ho použiteľným.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, spravodajkyňa. (ES) Vážená pani predsedajúca, rada by som stručne zopakovala svoje poďakovanie všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na tomto už aj tak zdĺhavom diskusnom procese o telekomunikačnom balíku: pani komisárke, ostatným spravodajcom; skrátka všetkým, ktorí sa popri úradujúcom predsedníctve Rady do tohto procesu zapojili.

Načrtnem tri hlavné body, tie totiž považujem za najdôležitejšie, ak chcem súhrnne vyjadriť prínosy tohto rozhodnutia, pričom verím, že ho zajtra schváli väčšina tohto Parlamentu. Táto revízia legislatívneho rámca v oblasti telekomunikácií má tri okamžité dôsledky.

Prvým je, že uľahčuje rozvoj sietí pre nasledujúcu generáciu, a preto bude znamenať prínos pre spotrebiteľov, keďže budú mať možnosť surfovať a uskutočňovať transakcie, skrátka mať prístup k rýchlejšiemu a bezpečnejšiemu internetu. Takýto internet znamená všeobecne prínos nielen pre individuálnych spotrebiteľov, ale aj pre malé a stredné podniky, pre ktoré je internet mimoriadne dôležitý.

Druhým dôsledkom je viac hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, a to bude, či už individuálnym spotrebiteľom alebo spoločnostiam, taktiež prinášať výhody. V prospech spotrebiteľov budú aj lepšie ceny, lepšie produkty a viac inovácií ako dôsledok širšej, väčšej a reálnejšej hospodárskej súťaže.

Napokon treba uviesť, že toto všetko – a nedovoľte nikomu mimo tohto Parlamentu ani nikde v Európe, aby o tom, čo i len trochu pochyboval – sa uskutoční bez porušovania základných práv; na vnútroštátnej úrovni nemôže existovať zákon, ktorý by tieto práva nerešpektoval, pretože Európa rozhodla, že princíp, na ktorom je založená táto reforma, zaručuje rešpektovanie základného práva na prístup na internet.

 
  
MPphoto
 

  Francisca Pleguezuelos Aguilar, spravodajkyňa. – (ES) Vážená pani predsedajúca, rada by som zopakovala svoje poďakovanie všetkým kolegom poslancom za ich prejavy v tejto rozprave, ktorá sa niesla vo veľmi pozitívnom duchu.

Nemyslím si, že by ktokoľvek mohol pochybovať o tom, že táto reforma pre našu inovatívnu spoločnosť 21. storočia znamenala veľký prínos. Vydláždili sme si cestu tak, aby sme mohli naďalej vytvárať nové príležitosti pre telekomunikačný priemysel, pre odvetvie, ktoré má pre hospodársky a sociálny rozvoj Európskej únie neuveriteľnú dynamiku, ale najmä príležitosti na ochranu spotrebiteľa.

Som si istá, a verím, že sa to ukázalo aj počas rozpravy, že tu prevládajú svetlé stránky, hoci existujú aj tienisté body, ako napríklad zahrnutie diskusie o obsahu do tohto balíka, uviedla to aj sama pani komisárka a mnoho iných poslancov.

Napriek tomu mám pocit, že kompromisom sa vyriešilo aj toto hľadisko, pretože ako už bolo povedané, rozsah pôsobnosti oboch smerníc v článku 1 po prvýkrát zahŕňa uznanie základných práv a slobôd, ako aj prístupu na internet.

Nech nikto nepochybuje o mojej podpore požiadavky pani Trautmannovej, podľa ktorej, ak majú členské štáty byť zodpovedné za zabezpečenie súkromia, slobody prejavu, slobody informácií a všeobecne za práva uvedené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nech to robia pod prísnym, dôsledným dohľadom Európskej komisie, ktorá podľa mňa v súčasnosti spoločne s Parlamentom predstavuje najlepšiu záruku, a aby bola sloboda na internete zásadou rovnocennou k ostatným právam.

To je všetko. Veľmi pekne vám ďakujem, dámy a páni. Myslím si, že sme vykonali dobrú prácu a mali by sme si k nej zablahoželať; preto vás žiadam, aby ste hlasovali za túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďakujem veľmi pekne, spoločná rozprava sa teraz skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, teda v stredu.

°°°

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - (SV) Podotýkam, že úlohou Rady tu nie je vyjadrovať sa k tejto dohode. Bol by som rád, keby ste jej zástupcov požiadali, aby tu zajtra boli pred hlasovaním. Som presvedčený, že mnohí európski občania by radi počuli odpoveď Rady na otázku, prečo nesúhlasí s textom, ktorý výslovne uvádza, že nikto by nemal byť vylúčený z prístupu k internetu bez predchádzajúceho nariadenia súdu. Bol by som rád, keby sa predstavitelia Rady postavili a vysvetlili tento svoj zamietavý postoj. Som si istý, že tisícky Európanov chcú poznať dôvod.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Vašu požiadavku predložíme Rade.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), písomne. – (PL) Legislatívny rámec Európskej únie v oblasti telekomunikácií vznikol v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a jeho cieľom bolo liberalizovať domáce trhy, ktorým dominovali štátne monopoly. Odvtedy sme boli svedkami revolučných technologických zmien v rozvoji mobilných telefónov a internetu. Účelom návrhov reforiem právnych predpisov upravujúcich trh Európskej únie s telekomunikáciami, o ktorých sa bude v Parlamente zajtra hlasovať, je prispôsobiť zákony EÚ týmto zmenám, napríklad zlepšením postavenia používateľov na trhu s elektronickými službami.

Z môjho osobného pohľadu je prístup na internet dôležitým faktorom, ktorý podporuje proces vzdelávania, dokazuje, že ľudia vedia využiť svoju slobodu prejavu a že majú prístup k informáciám a na pracovný trh. Používateľom internetu sa bez predchádzajúceho rozhodnutia kompetentného súdneho orgánu nesmie odopierať ani obmedzovať prístup na internet. Preto mám veľmi silný pocit, že by sme mali obnoviť dva najdôležitejšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, 138 a 166, ktoré boli v septembri 2008 v prvom čítaní prijaté Parlamentom. Tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by obnovili záruku práv používateľov, zaviedli by pre domáce regulačné orgány monitorovaciu povinnosť a svojvoľné blokovanie prístupu občanov k aplikáciám, službám a obsahu uverejnenému na internete alebo jeho obmedzovanie z dôvodu utajovania by sa stalo nezákonným.

V podobe, v akej boli 6. mája predložené do druhého čítania, predstavujú tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli nielen očividne upravené, ale v skutočnosti významným spôsobom zmenené, vážnu hrozbu pre slobodu prejavu, slobodu prístupu na internet a právo na informácie, a teda pre základné piliere modernej, demokratickej občianskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), písomne. (ET) Nové pravidlá uvedené v novom telekomunikačnom balíku pomôžu regulovať trh s telekomunikáciami a podporiť ochranu spotrebiteľa. Pre spotrebiteľov bude omnoho jednoduchšie získať informácie od svojho poskytovateľa služieb, prípadne zmeniť poskytovateľov služieb. Informácie získané pred uzavretím zmluvy musia jasne stanovovať, či je spotrebiteľ viazaný zmluvou na konkrétne časové obdobie. Poskytovatelia služieb navyše nemôžu spotrebiteľov zmluvne viazať na viac ako 24 mesiacov. Prenos telefónneho čísla od jedného poskytovateľa služieb k inému poskytovateľovi sa musí uskutočniť za jeden pracovný deň. Zlepšila sa transparentnosť poskytovania služieb a spotrebitelia si môžu porovnať ceny na webových stránkach, pričom sú miestni operátori povinní poskytovať služby hendikepovaným osobám. Spotrebitelia môžu po dosiahnutí určitej mesačnej spotreby požiadať o stanovenie maximálnej cenovej úrovne. Ak poskytovateľ služby neúmyselne zverejní osobné údaje jednotlivca na internete, musí ho o tejto skutočnosti riadne oboznámiť.

Nové pravidlá takisto pomôžu regulovať trh s telekomunikáciami a uľahčia príchod nových služieb na trh. Koordinácia rádiového frekvenčného spektra v EÚ vytvára príležitosť na poskytovanie úplne nových služieb a odstraňuje prekážky, ktoré doteraz existovali, napríklad pri sledovaní televíznych programov cez mobilný telefón. Práva štátnych regulačných úradov sa rozšírili a v záujme posilnenia nezávislého dohľadu nad trhom bol na úrovni EÚ vytvorený nový regulačný úrad, ktorý bude pre spotrebiteľov rozhodne znamenať prínos. Ďakujem.

 
Posledná úprava: 8. septembra 2009Právne oznámenie