Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ερωτήσεων (B6-0231/2009).

Οι ακόλουθες ερωτήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή.

 
  
  

Ερώτηση αριθ. 23 του Manuel Medina Ortega (H-0206/09)

Θέμα: Ανταγωνισμός και διαφάνεια στη φορολόγηση εσόδων

Θεωρεί η Επιτροπή συμβατή με τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τη διατήρηση αδιαφανών συστημάτων φορολόγησης εσόδων, εντός των συνόρων της ΕΕ; Εάν όχι, ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει, προκειμένου να δοθεί τέλος στην εφαρμογή τέτοιου είδους συστημάτων στα κράτη μέλη ή σε τμήματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Επιτρέψτε μου καταρχάς να υπενθυμίσω ότι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, διαθέτουν μεγάλο περιθώριο ελευθερίας στο σχεδιασμό των συστημάτων άμεσης φορολογίας, με τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους και τις ανάγκες της εσωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια επέτυχαν κοινή συμφωνία για διάφορα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των φορολογικών βάσεων και των στρεβλώσεων στην κατανομή των επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν ότι η συνεργασία σε κλίμακα ΕΕ και οι κανόνες περί θεμιτού φορολογικού ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των εσόδων.

Όσον αφορά το ερώτημα για τη διαφάνεια που έθεσε το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι, πολύ πρόσφατα, στις 28 Απριλίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση με στόχο τον εντοπισμό δράσεων, προκειμένου να προωθηθεί η χρηστή διακυβέρνηση στο φορολογικό τομέα, γεγονός που συνεπάγεται διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών και θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό.

Πρώτον, στην ανακοίνωση αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί η χρηστή διακυβέρνηση στο φορολογικό τομέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ενισχυθούν τα επιχειρήματα υπέρ της συμμετοχής άλλων δικαιοδοσιών. Καλούνται τα κράτη μέλη να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατό τις προτάσεις οδηγιών της Επιτροπής σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων και τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν ως προτεραιότητα την απάλειψη των επιζήμιων καθεστώτων φορολογίας των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διοικητική συνεργασία περιέχει μια διάταξη, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να γίνεται πλέον επίκληση του τραπεζικού απορρήτου για την απόρριψη αίτησης άλλου κράτους μέλους για παροχή πληροφοριών, σχετικά με πρόσωπα που δεν κατοικούν στο κράτος μέλος αποδέκτη του αιτήματος. Τούτο ευθυγραμμίζεται απολύτως με τη διεθνή συναίνεση για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Δεύτερον, προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνεται στην ανακοίνωση ένας τρόπος για τη διασφάλιση βελτιωμένης συνοχής μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι η εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της δικαιοδοσιών θα συνοδεύεται από δέσμευση στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο να εξασφαλιστεί η στήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες τηρούν τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.

Επίσης, η ανακοίνωση προτείνει τρόπους για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των ατομικών θέσεων των κρατών μελών στο διεθνή φορολογικό στίβο και των συμφωνημένων αρχών χρηστής διακυβέρνησης. Σε αυτό περιλαμβάνεται κυρίως, κατά περίπτωση, μια συντονισμένη απάντηση στις δικαιοδοσίες οι οποίες αρνούνται να εφαρμόσουν τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα την ανακοίνωση στους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, στη συνεδρίαση του Ecofin, επιδιώκοντας τη στήριξή τους στην προτεινόμενη προσέγγιση για την τελευταία συνεδρίαση του Ecofin επί τσεχικής Προεδρίας τον Ιούνιο του 2009.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). - (ES) Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας, Επίτροπε. Αναφερθήκατε σε αρκετά θέματα, όπως είναι η διαφάνεια· αυτό που απουσίαζε όμως από την ομιλία σας ήταν η αναφορά στις πρόσφατες συμφωνίες στο πλαίσιο του G20, αναφορικά με την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και των αποκαλούμενων «μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών». Συνεισφέρει η Επιτροπή στην πρόταση του G20 ή παραμένει εντελώς στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων αυτού του είδους;

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Η Επιτροπή συμμετέχει πλήρως στο G20, καθώς και στην εν λόγω διαδικασία.

Ανέφερα ήδη ορισμένα από τα μέτρα, τη λήψη των οποίων εκ μέρους των κρατών μελών θα ήθελε να ενθαρρύνει η Επιτροπή. Συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία του G20.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, επί της αρχής τάσσομαι κατά της εισαγωγής νέων φόρων. Πάνω απ’ όλα, πλήττουν τη μεσαία τάξη. Πλήττουν τη δημιουργία πλούτου και δεν συμβάλλουν στην τόνωση των επενδύσεων.

Πρέπει, εντούτοις, να εξετάσουμε το θέμα των φόρων σε συνδυασμό με τα βραχυπρόθεσμα μετοχικά κέρδη. Θεωρείτε ότι οι φόροι επί των βραχυπρόθεσμων μετοχικών κερδών τα οποία αποκομίζονται από ακάλυπτες πωλήσεις θα διατεθούν για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας;

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Θα μπορούσε ο Επίτροπος να διαβεβαιώσει το Σώμα ότι τάσσεται αναφανδόν υπέρ τού να παραμείνουν όλες οι μορφές άμεσης φορολόγησης –φορολογία εισοδήματος και φορολογία εταιριών– στην αρμοδιότητα των κρατών μελών; Παρακαλώ, επιβεβαιώστε μας ότι αυτή είναι η άποψή σας.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Κοιτάξτε, υπάρχει συνθήκη και είναι ξεκάθαρη. Γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία ίσως για τη συνθήκη της Λισαβόνας, όμως τα εν λόγω άρθρα είναι πολύ σαφή σχετικά με τον τρόπο κατανομής των αρμοδιοτήτων στο κείμενο και η Επιτροπή δεν έχει καμία πρόθεση να συντάξει νέα συνθήκη με διαφορετικές αρμοδιότητες.

Αυτή είναι εν μέρει η απάντηση και για την αξιοποίηση της φορολογικής πολιτικής για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεδομένου ότι στις διάφορες χώρες οι καταστάσεις είναι διαφορετικές, ένα πανευρωπαϊκό φορολογικό μέσο δεν θα επιτύχει ενδεχομένως τους ίδιους στόχους με αυτούς στο εκάστοτε κράτος μέλος.

Ενίοτε τα φορολογικά μέσα λειτουργούν θετικά για τη δημιουργία κινήτρων ή για την ανάπτυξη της οικονομίας, όμως αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση στο εκάστοτε κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 24 του Νικολάου Βακάλη (H-0240/09)

Θέμα: Η πολιτική της ΕΕ για τους σεισμούς - ποιες οι ενέργειες της Επιτροπής μετά τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό στην Ιταλία

Το Νοέμβριο του 2007, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα (P6_TA(2007)0507) με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σεισμών από την ΕΕ (πρόληψη, αντίδραση και αποκατάσταση), με το οποίο ζητούσε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε θέματα πολιτικής προστασίας, θωράκισης των κτιρίων (με ειδική έμφαση στα κτίρια ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας), χρηματοδότησης, έρευνας, ενημέρωσης του κοινού κ.ά.

Επιπλέον, με επιστολές μου προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος (10.1.2008) και τον Πρόεδρο της Επιτροπής (22.5.2008) έθετα επιτακτικά την ανάγκη έκδοσης μιας ανακοίνωσης ειδικά και αποκλειστικά αφιερωμένης στην αποτελεσματική διαχείριση των σεισμών.

Μετά τον πρόσφατο φονικό σεισμό στην Ιταλία, θεωρεί η Επιτροπή ότι καλύπτεται από σχετική γραπτή της απάντηση της 22.7.2008 (P-3470/08) και από τις απαντήσεις των κκ. Barroso και Δήμα, ή προτίθεται να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τους σεισμούς;

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως να συμβάλει στην προστασία των ανθρώπων από τους σεισμούς. Η προστασία αυτή πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορούν να προκύψουν από διάφορες αιτίες κινδύνου. Η Επιτροπή προσφάτως υιοθέτησε ανακοίνωση με τίτλο 'Η κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών' η οποία καλύπτει μεταξύ άλλων και τους σεισμούς. Η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια των δράσεων που έχει αναλάβει η ίδια η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια και οι οποίες ευθυγραμμίζονται με πολλές από τις συστάσεις που έχει διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του το 2007. Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται ειδικότερα στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, στην ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση των κινδύνων, στη χαρτογράφηση, στην επιμόρφωση και στην ευαισθητοποίηση, επιδιώκοντας παράλληλα να βελτιωθεί η συνοχή και η συνέργεια των ήδη υφισταμένων χρηματοοικονομικών και νομοθετικών μέσων πρόληψης, ενισχύοντας έτσι την προστιθέμενη αξία της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα καταβάλει ακόμη κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετριάσει τις επιπτώσεις των σεισμών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να εντάξουν πλήρως τους κοινούς ευρωπαϊκούς κώδικες σχεδιασμού για τα κτίρια και τα δημόσια έργα, ιδίως μάλιστα τον ευρωπαϊκό κώδικα 8, στους αντίστοιχους εθνικούς κανονισμούς τους. Η Επιτροπή αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανταπόκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προσέγγιση που πρότεινε με την ανακοίνωσή της.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Βακάλης (PPE-DE). − Κυρία Πρόεδρε, λυπάμαι αλλά το θέμα παραμένει. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω γιατί αρνείται η Επιτροπή να κάνει για τους σεισμούς ό,τι έκανε για τις πλημμύρες; Ποια είναι η διαφορά; Μάλιστα, με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή γίνεται μετά την πρόσφατη καταστροφή στην Ιταλία. Σχετικά με την τελευταία ανακοίνωση στην οποία αναφερθήκατε, εκεί γίνεται περιπτωσιακά μνεία του σεισμού σε τρία σημεία, τα οποία και αναφέρατε. Πιστεύετε ειλικρινά ότι η παραπομπή του σεισμού στην ανακοίνωση σε τρία σημεία επαρκεί για να αντισταθμίσει τη μεγάλη ανάγκη που έχουμε στην Ευρώπη για μια ανακοίνωση που να αφορά ειδικά τους σεισμούς; Ειλικρινά, θα ήθελα μια απάντηση.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, η ανακοίνωση την οποία κάναμε, τον Φεβρουάριο του 2009, προσεγγίζει το όλο θέμα ολοκληρωμένα και ανεξάρτητα από την πηγή των κινδύνων. Θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι η καλύτερη. Όσον αφορά τις πλημμύρες έχουμε ανακοίνωση για τη λειψυδρία και την ξηρασία. Υπάρχουν ανακοινώσεις για συγκεκριμένους κινδύνους ή συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία υφίστανται, αλλά, θεωρούμε ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η πιο ενδεδειγμένη.

Περιμένουμε την ανταπόκριση του Κοινοβουλίου και ανάλογα εάν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να αφήσουμε αυτή την προσέγγιση, τότε θα το μελετήσουμε. Πρέπει να σας αναφέρω όμως, ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής λίγο θα βοηθήσει στην πρόληψη των συνεπειών των σεισμών.

Απευθυνθείτε, ως εκ τούτου, στα κράτη μέλη -τα οποία με ζηλοτυπία διατηρούν την αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά την αρμοδιότητα στο θέμα αυτό- για να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα κτίρια, είτε για τα νέα κτίρια τον ευρωκώδικα 8 είτε για τα παλαιά τις διατάξεις για τη θωράκιση των κτιρίων. Ας το πράξουν αυτό, ας προβούν σε ορισμένες άλλες ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες, όπως για παράδειγμα η αυστηρή τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων, ώστε να αποτρέψουν τις περισσότερες από τις καταστροφές.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, υπάρχει άλλο ένα ρήγμα το οποίο διασχίζει τη Σλοβενία και συνδέεται με το ρήγμα που διέρχεται τα Απέννινα. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Krško βρίσκεται πάνω σε αυτό το ρήγμα. Με δική μας πρωτοβουλία εγκαταστάθηκαν εκεί διάφορα προειδοποιητικά όργανα. Ποια μέτρα σχεδιάζετε να λάβετε, κατόπιν του καταστροφικού σεισμού στην Ιταλία, προκειμένου να εγγυηθείτε την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού Krško, ο οποίος βρίσκεται πάνω σε ρήγμα που συνδέεται με αυτό; Πιστεύετε ότι ενδεχομένως θα λάβετε μέτρα προφύλαξης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και το κλείσιμο του Krško;

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Δημητρακόπουλος (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, και σε εμένα κάνει εντύπωση η θέση της Επιτροπής που εκφράστηκε σήμερα εδώ διότι, βεβαίως, είναι σεβαστή η απάντηση ως προς το θέμα της αρχής της επικουρικότητας και συμφωνώ απόλυτα με τις συγκεκριμένες προτροπές, αλλά αυτό δεν λύνει το θέμα μιας συλλογικής πολιτικής πρότασης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές καταστροφών που προέρχονται από σεισμούς. Ο συνάδελφος κ. Pirker προσέθεσε μία ακόμα και, ασφαλώς, θα βρίσκαμε και άλλες. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει: γιατί πέρα και πάνω από την αρχή της επικουρικότητας και τα συγκεκριμένα μέτρα που ανέφερε ο κ. Επίτροπος δεν έχουμε μια σφαιρική πρόταση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, όπως είπα και προηγουμένως περιμένουμε την απάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανακοίνωση την οποία κάναμε για την πρόληψη των σεισμών. Όταν θα έχουμε την απάντηση θα εξετάσουμε κατά πόσο αυτή η προσέγγιση ή η άλλη προσέγγιση είναι καλύτερη. Ειδικότερα, τώρα για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις υφίστανται ειδικές διατάξεις, σχετικά δε με τις βιομηχανικές υπάρχει η οδηγία Σεβέζο 2.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 25 της Avril Doyle (H-0211/09)

Θέμα: Ηλιοθερμική παραγωγή ηλεκτρισμού και το σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας

Για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ενεργειακές και οικονομικές προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, στη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη, έχει προτείνει μέτρα για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που αφορούν τόσο την οικονομική ανάκαμψη όσο και την ενέργεια. Ωστόσο, η ηλιοθερμική παραγωγή ηλεκτρισμού, μία από τις πλέον υποσχόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τους τομείς που αναμένεται να επωφεληθούν.

Επιπροσθέτως, η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατέχει σήμερα ηγετική θέση παγκοσμίως σε αυτό τον τομέα, την οποία όμως μπορεί να κρατήσει μόνο εάν επεκταθεί η εσωτερική αγορά και εάν προωθηθεί περαιτέρω η Ε&Α.

Μπορεί η Επιτροπή να σχολιάσει, παρακαλώ, γιατί ο τομέας της ηλιοθερμικής παραγωγής ηλεκτρισμού έχει αποκλειστεί από τις μεγάλες οικονομικές ενισχύσεις στο σχέδιο ανάκαμψης; Ποιες άλλες πηγές χρηματοδότησης τίθενται στη διάθεση της ηλιοθερμικής παραγωγής ηλεκτρισμού;

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Η ηλιοθερμική παραγωγή ηλεκτρισμού δεν αποκλείστηκε ποτέ από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Δεν περιλαμβάνεται, διότι σε αυτό το σχέδιο ασχολούμαστε με τις πλέον επείγουσες ενεργειακές ανάγκες. Τούτο σημαίνει ότι εξετάσαμε τα θέματα εκείνα στα οποία η κρίση είχε τις σημαντικότερες επιπτώσεις και για τα οποία δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τα έργα.

Το πρώτο ερώτημα αφορά τη διασύνδεση. Καμία μορφή παραγωγής ηλεκτρισμού, ιδίως από νέες πηγές ενέργειας, δεν λειτουργεί, αν υπάρχουν προβλήματα στο δίκτυο παροχής. Επομένως, αντιμετωπίσαμε ως επείγοντα τα δίκτυα ηλεκτρισμού και τη διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών.

Εκτός αυτού, είχαμε και την κρίση του φυσικού αερίου, η οποία κατέδειξε σαφώς ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ελλιπής υλική υποδομή έχει τεράστιες επιπτώσεις όσον αφορά τη διαταραχή της παροχής αερίου. Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ανταποκριθούμε στην ανάγκη για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο.

Επίσης ασχοληθήκαμε με δύο άλλα θέματα τα οποία πιστεύω ότι σίγουρα θα αναβάλλονταν αν δεν είχαν τη στήριξη της Κοινότητας: πρώτον, η υπεράκτια αιολική ενέργεια, ένα μάλλον μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να συνδεθεί με το χερσαίο δίκτυο παροχής, και, δεύτερον, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, τομέας στον οποίο πρέπει πράγματι να ενθαρρύνουμε τη βιομηχανία να καταρτίσει πλήρες σχέδιο το συντομότερο δυνατό.

Για το λόγο αυτό, δεν εξετάσαμε άλλους επιλέξιμους τομείς. Γι’ αυτό δεν περιλήφθηκε, όχι επειδή δεν πιστεύω σε αυτήν. Πιστεύω στην ηλιοθερμική παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά ασχοληθήκαμε με τις πιο επείγουσες ανάγκες.

Ποιες πηγές είναι διαθέσιμες για τη στήριξη της περαιτέρω εξέλιξης της ηλιοθερμικής παραγωγής ηλεκτρισμού; Πρώτον, υπάρχει το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο. Διαθέτουμε 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Δεύτερον, πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο παρέχεται το μέσο. Από τον επόμενο χρόνο θα έχουμε την ευκαιρία να διαθέσουμε 300 εκατομμύρια δικαιώματα εκπομπών για τους νεοεισερχόμενους. Τα έργα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι η ηλιοθερμική παραγωγή ηλεκτρισμού, είναι επιλέξιμα. Επομένως, αν υπάρχουν τα έργα είναι ευπρόσδεκτα.

Μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ενθαρρύνουμε τη μεγαλύτερη χρήση συνεργατικών πηγών ενέργειας· συγκεκριμένα, αυξήσαμε τα όρια της ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που μπορεί να χρησιμοποιείται σε σχέση με τις κατοικίες και την ενεργειακή απόδοση. Επομένως, αυξήθηκε η συνολική επιλεξιμότητα για τα εν λόγω μέτρα.

Εκτός αυτού, το καλοκαίρι ή στις αρχές του φθινοπώρου, η Επιτροπή θα υποβάλει νέα ανακοίνωση σχετικά με τη χρηματοδότηση των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Θα επιχειρήσουμε να επεξεργαστούμε το θέμα, ώστε οι εν λόγω τεχνολογίες να τύχουν υποστήριξης, όχι μόνο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και από τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη, προκειμένου η υποστήριξη αυτή να είναι στοχευμένη και η νέα τεχνολογική εξέλιξη να αναπτυχθεί τάχιστα για να επιτύχουμε το στόχο μας, σύμφωνα με τον οποίο το 20% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Ίσως όμως μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι από την άποψη αυτή.

Δεν την έχουμε αποκλείσει λοιπόν. Είναι απλώς πολλοί οι τομείς με τους οποίους πρέπει να ασχοληθούμε και επικεντρωθήκαμε στους πιο επείγοντες εξ αυτών, για τους οποίους πρέπει τώρα να επενδυθούν κονδύλια.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). − Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την άρτια απάντηση. Άκουσα προσεκτικά όσα είπατε.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα έργα που αναφέρονται συγκεκριμένα στο σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της 30ής Ιουνίου 2010, θα έχετε στη διάθεσή σας αυτό που αποκαλώ εφεδρικό κατάλογο έργων, τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, προκειμένου τα κονδύλια να διατεθούν τελικά στον εν λόγω κλάδο, της ενεργειακής απόδοσης και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας;

Στον τομέα της ηλιοθερμικής παραγωγής ηλεκτρισμού, για παράδειγμα, η κατασκευή μεγάλων έργων είναι έτοιμη να αρχίσει περί τα τέλη του 2009 και τις αρχές του 2010· είναι αρκετά τα έργα που είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Θα μπορούσαμε να έχουμε έναν εφεδρικό κατάλογο, ώστε αυτά τα κονδύλια να αξιοποιηθούν σε περίπτωση που τα έργα στα οποία έχουν κατανεμηθεί αυτήν τη στιγμή δεν είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν;

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Κατά την κατάρτιση του καταλόγου εξετάσαμε την πλειονότητα των έργων και ζητήσαμε επίσης τη συμμετοχή των κρατών μελών, επομένως στο στάδιο αυτό δεν έχω λόγο να θεωρώ ότι δεν θα είμαστε σε θέση να καταβάλουμε ή να δεσμεύσουμε όλα τα κονδύλια.

Αν παρατηρηθούν κάποιες καθυστερήσεις ή αν η προετοιμασία ορισμένων έργων δεν είναι επαρκής, θα συντάξουμε έκθεση το Μάρτιο του 2010. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που είναι διαθέσιμο μέρος των κονδυλίων, υποσχέθηκα κατά τον τριμερή διάλογο η Επιτροπή να εξετάσει, κατά περίπτωση, το ενδεχόμενο να υποβάλει μια απαραίτητη πρόταση. Είναι, ωστόσο, πρόωρη η υπόσχεση αυτή, διότι εξαρτάται από το πόσο καλά θα δεσμεύσουμε τα κονδύλια, δεδομένου ότι σήμερα είναι περιορισμένος ο αριθμός των έργων τα οποία θεωρούμε ότι έχουν εξελιχθεί αρκετά, ώστε να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 26 της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0218/09)

Θέμα: Πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πολλές χώρες της ΕΕ και άλλες υπό ένταξη σε αυτήν χώρες από τις νότιες και ανατολικές περιοχές της και την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου εξετάζουν σχέδια επέκτασης ή κατασκευής πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ερωτάται η Επιτροπή ποιες δράσεις και πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναπτύξει, για να θέσει εκ των προτέρων προϋποθέσεις και περιορισμούς στις πρωτοβουλίες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητες, τις κλιματικές συνθήκες αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης και βιωσιμότητας των σχεδίων αυτών;

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Κοιτάξτε, ο συνάδελφός μου Σταύρος Δήμας έχει ήδη απαντήσει σε συμπληρωματική ερώτηση επί του θέματος.

Κατά βάση, η πυρηνική ενέργεια καθιερώνεται με τρόπο που σημαίνει ότι κάθε χώρα διαθέτει ρυθμιστικό φορέα στον τομέα της πυρηνικής ασφαλείας, ο οποίος φέρει ακέραια την ευθύνη για την υλοποίηση των μέτρων πυρηνικής ασφάλειας. Την ίδια στιγμή, κάθε κράτος μέλος θα αποφασίσει αν θα χρησιμοποιεί ή όχι πυρηνική ενέργεια. Τούτο υπάγεται στη συνθήκη ΕΚΑΕ, ενώ σαφέστατα υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις. Οι εν λόγω πρόσθετες απαιτήσεις έγκεινται στο ότι κάθε έργο το οποίο υποβάλλεται αναλύεται και από την Επιτροπή, η οποία εκδίδει σύσταση για τα έργα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Το πράξαμε αυτό στην περίπτωση του Belene και του Mochovce.

Σαφής είναι επίσης η υποχρέωση να πληρούνται οι απαιτήσεις της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο κοινοτικό δίκαιο, ενώ θα εφαρμόζονται και οι πρόσθετες απαιτήσεις της σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο.

Επομένως, όποιο έργο και αν προτείνεται, δεν κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται είναι σαφείς και κάθε έργο αναλύεται με βάση την αξία του, βάσει του κοινοτικού κεκτημένου και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σας διαβεβαιώ ότι η εν λόγω διαδικασία είναι τόσο αδιάβλητη, ώστε δεν έχει δοθεί ποτέ άδεια για την κατασκευή πυρηνικής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αν δεν διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με αυτό που ανέφερε ο κ. Επίτροπος για την αξιολόγηση της κάθε πρότασης, εάν για την εν λόγω περιοχή μπορεί εκ των προτέρων να γίνει μία μελέτη, μεταξύ άλλων βάσει και της ευρωμεσογειακής συνεργασίας αλλά και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής, έτσι ώστε να υπάρχουν κριτήρια τα οποία κάθε χώρα θα πρέπει εκ προοιμίου να λαμβάνει υπόψη της και να τα τηρεί στον σχεδιασμό της.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Καταρχάς, κάθε χώρα θεσπίζει τη δική της νομοθεσία με βάση την οποία αποφασίζεται η διαδικασία για τον τρόπο σύνταξης της αίτησης. Στη συνέχεια, η διαδικασία σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και βασίζεται στην εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία ΕΚΑΕ. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε περιφερειακή προσέγγιση. Πρέπει να εξετάζουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος και, την ίδια στιγμή, κάθε έργο.

Δεν μπορούμε να εξετάζουμε μόνο μια μέση κατάσταση στην περιοχή και να λέμε ότι η εν λόγω περιοχή δεν είναι πρόσφορη για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν αληθές, διότι δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα έργο το οποίο θα χρησιμοποιείται λίγο πολύ παντού. Είναι θέμα των απαιτούμενων δαπανών, των συνθηκών και του χρόνου. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να προκρίνουμε την περιφερειακή προσέγγιση. Πρέπει να εξετάζουμε πράγματι κάθε συγκεκριμένο έργο, διότι μόνο με αυτό τον τρόπο εγγυώμαστε την πλήρη ασφάλεια του έργου αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δέσμη μέτρων περί πυρηνικής ασφάλειας την οποία μόλις καταθέσατε και η οποία, συγκεκριμένα, αφορά τους νέους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για την πρόταση να είναι δεσμευτικοί στο μέλλον οι τεχνικοί κανόνες του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Θα με ενδιέφερε να μάθω αν πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να συντάξετε πρόταση για μια ρυθμιστική αρχή της ΕΕ ή για την αναβάθμιση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) σε όργανο έκδοσης δεσμευτικών τεχνικών κανόνων κατά την επόμενη νομοθετική περίοδο, καθώς και αν θα μπορούσαμε να καταστήσουμε τους τεχνικούς κανόνες του ΔΟΑΕ υποχρεωτικούς για όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Ως προς το δεύτερο μέρος, θεωρώ ότι με την εν λόγω υψηλού επιπέδου ομάδα ρυθμιστικών αρχών για τα πυρηνικά μπορούμε να προχωρήσουμε με πιο αυστηρούς κανόνες. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο εκκίνησης· είναι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής που θα μπορούσαμε να έχουμε.

Την ίδια στιγμή, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του ζητήματος –από πολιτική αλλά και ενίοτε πολιτισμική άποψη– αμφιβάλλω σε μεγάλο βαθμό ότι η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή θα μπορούσε να διαδραματίσει τον απαιτούμενο ρόλο. Δεν θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, αλλά η αρχή αυτή πρέπει να διατηρεί αποστάσεις από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Πιστεύω ότι την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια πρέπει να φέρει πάντα μια εθνική ρυθμιστική αρχή, διότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος και έτσι θα αποφεύγεται πάντα η συζήτηση για το αν η κεντρική ρυθμιστική αρχή ασκεί επαρκείς πιέσεις για την πυρηνική ενέργεια κ.λπ.

Είναι θετική η θέσπιση κοινού πλαισίου, όμως η ευθύνη πρέπει να βαρύνει όλες τις ρυθμιστικές αρχές οι οποίες, όπως προτείνεται στην οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, διαθέτουν πλήρη εντολή και όλα τα απαραίτητα μέσα για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Στην Ένωση έχουμε εξαιρετικές ρυθμιστικές αρχές σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, επομένως δεν είναι απαραίτητη μια οργανωτική αναδιάρθρωση. Πρέπει μόνο να ενισχύσουμε τους δεσμευτικούς τεχνικούς κανόνες, αρχίζοντας από το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα και εργαζόμενοι από κοινού, για να αποδείξουμε με αυτό τον τρόπο στον κόσμο ότι μπορούν να ενισχυθούν οι τεχνικοί κανόνες στην πυρηνική βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 27 του Brian Crowley (H-0232/09)

Θέμα: Προαγωγή αειφόρων πηγών ενέργειας στις πόλεις

Στην πόλη μου, το Κορκ, οι τοπικές αρχές και οι επιχειρήσεις καταβάλλουν προσπάθειες για να δημιουργήσουν πολιτικές αειφόρου ενέργειας. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή, για να ενισχύσει πόλεις σαν το Κορκ στις προσπάθειές τους να προάγουν βιώσιμες μορφές ενέργειας;

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Χαίρομαι πολύ που θέτετε αυτή την ερώτηση, διότι αισθάνομαι υπερήφανος για ένα εκ των επιτευγμάτων μας, δηλαδή το Σύμφωνο των Δημάρχων.

Το 2008, στηρίξαμε την πρωτοβουλία των πόλεων για τη θέσπιση του Συμφώνου των Δημάρχων. Τούτο σημαίνει ότι οι πόλεις αναλαμβάνουν τη δεσμευτική υποχρέωση να περιορίσουν το CO2 κατά περισσότερο από 20% έως το 2020. Προς τούτο, εκπονούν σχέδια δράσης για τις αειφόρους πηγές ενέργειας. Ίδρυσαν επίσης ένα γραφείο συντονισμού και προώθησης του Συμφώνου των Δημάρχων. Εμείς στηρίζουμε τις δράσεις αυτές μέσα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, με την παροχή επιστημονικού υποβάθρου και τεχνικής στήριξης αναφορικά με την προετοιμασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης για τις αειφόρους πηγές ενέργειας. Όσο για τους μικρότερους δήμους, η Επιτροπή διαπραγματεύεται με άλλες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξή τους προς τις μικρότερες πόλεις.

Επίσης, φέτος πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή ένα προηγμένο σύστημα ορθών πρακτικών, τα Κριτήρια Αριστείας (Benchmarks of Excellence).

Θεσπίσαμε επίσης ένα μηχανισμό οικονομικής στήριξης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στον οποίο εντάσσουμε τα κονδύλια, ενώ αξιοποιούμε επίσης την ΕΤΕπ με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη στις πόλεις. Η ΕΤΕπ έχει ήδη συμμετάσχει σε συγκεκριμένα έργα, όπως στη Βαρκελώνη, για τα οποία οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά.

Γνωρίζω ότι ο Δήμος του Κορκ δεν έχει υπογράψει ακόμη το Σύμφωνο αυτό, οπότε εξαρτάται από αυτόν αν θα αξιοποιήσει την εν λόγω ευκαιρία. Είναι ένας καλός τρόπος να κινητοποιηθούν πραγματικά οι πολίτες χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και άλλα μέσα για την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ η πολιτική συνοχής παρέχει σημαντική στήριξη στις πόλεις για την υλοποίηση πολιτικών αειφόρων πηγών ενέργειας και δράσεων. Συνολικά, για την περίοδο 2007-2013, θα επενδυθούν 9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια για την πολιτική συνοχής απευθείας στις πρωτοβουλίες αειφόρων πηγών ενέργειας στην ΕΕ. Το νότιο και ανατολικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει το Δήμο του Κορκ, θα επενδύσει 669 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή και θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τα κονδύλια αυτά για την πολιτική συνοχής θα στηρίξουν άμεσα τα έργα σχετικά με τις αειφόρους πηγές ενέργειας στην περιοχή και θα συμβάλουν στην κινητοποίηση περαιτέρω εθνικών επενδύσεων. Η χρηματοδότηση μπορεί να αξιοποιηθεί για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, την ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και την προαγωγή καθαρών και βιώσιμων δημόσιων συγκοινωνιών, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Gateway Challenge Fund», το οποίο βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για το Κορκ.

Τέλος, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης υπέστη αλλαγές προσφάτως, προκειμένου να δίδεται σε όλα τα κράτη μέλη η δυνατότητα να αξιοποιούν τα περιφερειακά κονδύλια για τις βελτιώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και την ένταξη της ανανεώσιμης ενέργειας στις υπάρχουσες κατοικίες. Η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει ακόμη και στο 4% των συνολικών κονδυλίων του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, θεωρώ ότι θεσπίσαμε ένα πλαίσιο για τις πόλεις οι οποίες μοιράζονται από κοινού τη φιλοδοξία να σχεδιάσουν βιώσιμα μοντέλα για τους πολίτες τους, όπως είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων. Το Σύμφωνο των Δημάρχων συγκεντρώνει υποστηρικτές, όπως είναι η Νέα Υόρκη και το Rochester, ενώ διαθέτει συμμετέχοντες από άλλες χώρες εκτός ΕΕ, επομένως παρέχει αρκετές γνώσεις μέσω του γραφείου που λειτουργεί.

Όσον αφορά την οικονομική στήριξη, σε αυτό το στάδιο δεν διαθέτουμε πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση, έχουμε όμως τα διαρθρωτικά ταμεία, έχουμε το πρόγραμμα «Έξυπνη Ενέργεια-Ευρώπη», καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα μέσα για τη στήριξη των εν λόγω πρωτοβουλιών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι πολύ δραστήρια εν προκειμένω. Εντούτοις, στο παρόν στάδιο το θέμα δεν είναι τόσο η χρηματοδότηση, αλλά μάλλον τα καλά έργα και η πραγματική πολιτική δέσμευση εκ μέρους των πόλεων.

Ιδού η απάντησή μου στο εξαιρετικά σημαντικό ερώτημά σας. Πιστεύω ότι οι πόλεις έχουν κάθε ευκαιρία να αναλάβουν ηγετικό ρόλο προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Brian Crowley (UEN). − Ευχαριστώ τον Επίτροπο Piebalgs για την απάντησή του. Επίτροπε, στην απάντησή σας επισημάνατε ήδη ότι γίνεται εξοικονόμηση από οικονομική άποψη χάρη στην ενεργειακή απόδοση, τώρα όμως πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Αντί να προωθούμε απλώς την αειφορία και την ενεργειακή απόδοση, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια, προκειμένου να καθιερώσουμε νέους τρόπους παραγωγής ενέργειας ώστε οι πόλεις να καταστούν ακόμη πιο αυτάρκεις, αντί να εισάγουμε καύσιμα ή να κατασκευάζουμε πυρηνικούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως λέγαμε προηγουμένως. Πρέπει να εξεύρουμε πιο έξυπνους και καλύτερους τρόπους και ίσως στο μέλλον να στραφείτε όχι μόνο στην τράπεζα επενδύσεων αλλά και προς νέες ιδέες της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα. Έως το τέλος του χρόνου σχεδιάζουμε την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση το οποίο θα αφορά το θέμα αυτό. Συντάσσουμε επίσης μια ανακοίνωση σχετικά με τη χρηματοδότηση των πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Είναι πολύ σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την πρωτοβουλία και αναμένω ότι οι πόλεις θα καταθέσουν προτάσεις και θα ασκήσουν πιέσεις στα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κράτη μέλη με στόχο τη θέσπιση πανευρωπαϊκών μέσων στους υπό εξέταση τομείς.

Δίχως αυτή την προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, δεν θα κατορθώσουμε να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες ευκαιρίες. Οι ευρωπαϊκές πόλεις εμφανίζουν τέτοια πολυμορφία και είναι τόσες πολλές οι καλές ιδέες, ώστε δεν θα πρέπει να εφαρμόζουμε μόνο μια κατιούσα προσέγγιση σε κάθε πόλη.

Πιστεύω ότι το Σύμφωνο των Δημάρχων θα παράσχει τις απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία στις πολιτικές που πρέπει να χαράξουμε για να δημιουργήσουμε βιώσιμες πόλεις. Δεν πρόκειται μόνο για εξοικονόμηση. Είναι πολλά τα εμπλεκόμενα θέματα. Αφορά επίσης και τα έξυπνα δίκτυα παροχής, την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών – λεωφορεία υδρογόνου, ηλεκτρικά οχήματα. Οι ευκαιρίες είναι πολλές.

Κάθε πόλη θα μπορούσε να εκπονήσει το δικό της πρόγραμμα, διότι αυτό που κατόρθωσε το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι να αναγάγει σε υποχρέωση τη μείωση του CO2 κατά περισσότερο από 20%. Αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι τούτο θα επιτευχθεί μέσω της ενεργειακής απόδοσης. Θα μπορούσε να είναι ένας εντελώς διαφορετικός τομέας πολιτικής. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες σε τοπικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο, φοβάμαι ότι δεν θα δεχθώ την επόμενη συμπληρωματική ερώτηση. Λυπάμαι, κύριε Rübig, αλλά θέσατε ήδη μια ερώτηση και οι απαντήσεις του Επιτρόπου ήταν πληρέστατες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 28 του Claude Moraes (H-0216/09)

Θέμα: Η οικονομική κρίση και η αποφυγή του προστατευτισμού

Όπως ορθώς διεπίστωσε ο αρμόδιος για το εμπόριο Επίτροπος, θα πρέπει να αποφεύγουμε τον προστατευτισμό κατά την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, καθώς αναγνωρίζεται ευρέως ότι δε θα ξεφύγουμε από αυτή την οικονομική ύφεση με τον περιορισμό του εμπορίου.

Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή, για να αποτρέψει την αύξηση των τάσεων προστατευτισμού στις διεθνείς διαπραγματεύσεις που διεξάγει για το εμπόριο; Σημειώνεται κάποια πρόοδος όσον αφορά την ολοκλήρωση του Γύρου της Dοha;

Επιπλέον, πώς προτίθεται να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η προώθηση του ανοιχτού εμπορίου εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, όπως τα βασικά πρότυπα εργασίας και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε αυστηρή στάση κατά του προστατευτισμού, σύμφωνα με τη δέσμευσή της προς το δίκαιο και ανοιχτό εμπόριο.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εντατικά τα μέτρα προστατευτισμού που εφαρμόζονται από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της, με στόχο να αναλάβει την κατάλληλη δράση. Επιπλέον, η ΕΕ στηρίζει σθεναρά την πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την αναφορά των εμπορικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Από την έναρξη της τρέχουσας κρίσης, η ΕΕ περισσότερο από ποτέ επέδειξε τη δέσμευσή της στον πολυμερή χαρακτήρα, τη διαφάνεια και τις ανοιχτές αγορές επί τη βάσει κανόνων οι οποίοι ωφελούν εξίσου αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Η ΕΕ υποστηρίζει σταθερά ότι μια φιλόδοξη και ισορροπημένη έκβαση του Γύρου της Ντόχα συνιστά ένα εκ των πλέον σημαντικών μέσων για την αποτροπή του εμπορικού προστατευτισμού και για την τόνωση της οικονομίας.

Αυτό είναι και το μήνυμα που απέστειλε ο ΠΟΕ κατά την πρόσφατη αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής της πολιτικής εμπορίου της ΕΕ, στην οποία εκθείασε το ρόλο της ΕΕ στην ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Ο κύριος ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο Γύρος της Ντόχα στην τρέχουσα κρίση αναγνωρίστηκε και στο παγκόσμιο σχέδιο του G20 για την ανάκαμψη και τη μεταρρύθμιση, που δημοσιοποιήθηκε στις 2 Απριλίου. Οι ηγέτες του G20 εξέφρασαν εκ νέου τη δέσμευσή τους για την ταχεία ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα.

Τέλος, η δέσμευση της ΕΕ στο ανοιχτό εμπόριο συμβαδίζει με τη δέσμευσή της στην αειφόρο ανάπτυξη, η οποία αποτελεί κυρίαρχο πολιτικό στόχο για την ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο διάφορων πρωτοβουλιών που άπτονται της πολιτικής εμπορίου.

Η αειφόρος ανάπτυξη, και ιδίως τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της εμπορικής πολιτικής μας. Τούτο μαρτυρά και η ένταξη των διατάξεων σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη που εστιάζουν στα πρότυπα εργασίας και περιβάλλοντος στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες μας.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (PSE). − Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε· γνωρίζω ότι αντικαθιστάτε προσωρινά την Επίτροπο Ashton. Θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή, καθώς και τα Μέλη του Σώματος που συμμετέχουν στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου, διότι ηγήθηκαν των προσπαθειών για την αποθάρρυνση των προστατευτικών τάσεων.

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το θέμα που αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυξάνουμε ή διευκολύνουμε το εμπόριο, τόσο με τις χώρες αυτές όσο και μεταξύ των χωρών αυτών, για παράδειγμα ενισχύοντας τη βοήθεια για το εμπόριο. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να συνυπολογίσουμε. Εν γένει, διαπίστωσα ότι είναι πολύ ενθαρρυντική η δραστηριότητα της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου σχετικά με τις προστατευτικές τάσεις οι οποίες θα λειτουργούσαν οπισθοδρομικά.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Οι πληροφορίες από τον ΠΟΕ αλλά και την ίδια την παρακολούθηση της Επιτροπής δείχνουν ότι δεν υφίσταται επικείμενος κίνδυνος για γενικευμένη κλιμάκωση του προστατευτισμού. Καμιά από τις μεγάλες εμπορικές χώρες δεν έχει προβεί ακόμη σε καθολικούς περιορισμούς του εμπορίου και των επενδύσεων. Οι εξελίξεις σε ορισμένες χώρες –για παράδειγμα, στη Ρωσία, την Ινδονησία και την Αργεντινή– απαιτούν στενή παρακολούθηση, διότι οι χώρες αυτές μέχρι τώρα λάμβαναν τα περισσότερα συνοριακά μέτρα για τον περιορισμό του εμπορίου. Συνολικά, οι τομείς στους οποίους στοχεύουμε περισσότερο είναι η γεωργία και τα προϊόντα τροφίμων, ο σίδηρος και ο χάλυβας, τα μέταλλα, τα αυτοκίνητα, τα υφάσματα και τα παιχνίδια.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (PSE). - Δέχεται η Επιτροπή ότι, εκτός από το να επιπλήττουμε τους άλλους και να τους παρακολουθούμε για να αποτρέψουμε τον κίνδυνο του προστατευτισμού, θα πρέπει να είμαστε και οι ίδιοι προσεκτικοί και να διασφαλίσουμε ότι, όταν χρησιμοποιούμε τα δικά μας μέσα εμπορικής άμυνας, αυτά χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και όχι ως προστατευτικά μέτρα;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι γίνεται αυστηρή παρακολούθηση από κάθε άποψη, ιδίως ως προς το θέμα που θέσατε. Θα μπορούσα να μεταφέρω το μήνυμα στην Επίτροπο Ashton προκειμένου να διαμορφώσει πιο συγκεκριμένη άποψη, καθώς και πιο συγκεκριμένη απάντηση. Μέχρι τώρα όμως δεν παρατηρούνται ανησυχητικές ενδείξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 29 του Seán Ó Neachtain (H-0234/09)

Θέμα: Πειρατεία στο διαδίκτυο στον Καναδά

Ο Καναδάς έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα πειρατείας στο διαδίκτυο παγκοσμίως. Αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται, λόγω σοβαρών ανεπαρκειών που υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο και την εφαρμογή του. Πράγματι, ο καναδικός νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας χρειάζεται επειγόντως αναθεώρηση, για να ευθυγραμμιστεί με τα τρέχοντα διεθνή πρότυπα προστασίας στο περιβάλλον άμεσης επικοινωνίας με τον υπολογιστή, όπως αυτά ορίζονται με τις συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας περί διαδικτύου του 1996 και με την οδηγία της ΕΕ περί δικαιώματος του δημιουργού (2001/29/ΕΚ). Όσο διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση τόσο οι Ευρωπαίοι κάτοχοι δικαιωμάτων– συγκεκριμένα οι δημιουργοί (συγγραφείς, συνθέτες, ερμηνευτές, στιχουργοί και παραγωγοί φωνογραφημάτων)– στερούνται τα νομικά μέσα που χρειάζονται, για να θέσουν τέρμα στην ευρείας κλίμακας παραβίαση των δικαιωμάτων τους που σημειώνεται στον Καναδά. Οι απώλειες που υφίστανται εξαιτίας της πειρατείας στο διαδίκτυο είναι τεράστιες. Η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο ώστε να απαιτείται να αναληφθεί νομοθετική δράση τώρα και όχι να αφήνεται για μετά την επικείμενη Εμπορική Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά τον Μάιο και τις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.

Λαμβάνοντας υπόψη πόσο επιτακτικό είναι το θέμα, τι πράττει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι ο Καναδάς θα τροποποιήσει τη σχετική του νομοθεσία χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα θέματα που τίθενται σχετικά με την προστασία και επιβολή της τήρησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον Καναδά. Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για το γεγονός ότι φαίνεται να δίδεται ελάχιστη προτεραιότητα στην προτεινόμενη αναθεώρηση του καναδικού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Είναι σημαντική η λογική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για τη μελλοντική επιβίωση των δημιουργικών βιομηχανιών. Παρότι πολλά κράτη μέλη συζητούν με ζήλο αυτήν τη στιγμή σχετικά με τον τρόπο της καλύτερης προσαρμογής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδικτυακό κόσμο, οφείλουμε ακόμη να δίδουμε προσοχή στους κινδύνους της πειρατείας στο διαδίκτυο από τρίτες χώρες.

Ένα από τα βασικά θέματα που διακυβεύονται είναι το πώς θα εξευρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των κατόχων των δικαιωμάτων και εκείνα των καταναλωτών, τηρώντας ταυτόχρονα τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα θυμάστε ότι αυτό ήταν κύριο θέμα συζήτησης της πρωτοβουλίας της Επιτροπής σχετικά με το επιγραμμικό δημιουργικό περιεχόμενο, η οποία δρομολογήθηκε με την ανακοίνωση της 3ης Ιανουαρίου 2008.

Οι ανησυχίες της Επιτροπής έχουν γνωστοποιηθεί με έμφαση στις καναδικές αρχές εδώ και αρκετό καιρό. Το γεγονός ότι σύντομα πρόκειται να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά, θα μας δώσει μια ακόμη ευκαιρία ώστε να επιτύχουμε σημαντική βελτίωση της προστασίας των ΔΔΙ στον Καναδά. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα συζητήσει το θέμα με τις καναδικές αρχές στο υψηλότερο επίπεδο. Επίσης, θα ζητήσει να ξεκινήσει κατά το δυνατόν συντομότερα η αναθεώρηση του καναδικού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την απάντηση αυτή. Θα ήθελα όμως να θέσω ένα ερώτημα – πόσο αισιόδοξη είναι η Επιτροπή ότι η προσπάθεια που καταβάλλει σε σχέση με τον Καναδά θα ευοδωθεί και ποια είναι τα άμεσα σχέδια της Επιτροπής για να σταματήσει την πειρατεία στο διαδίκτυο και την πρακτική αυτή; Αν δεν είμαστε σε θέση να τη σταματήσουμε σε μια χώρα, όπως είναι ο Καναδάς, τι πιθανότητες έχουμε να το επιτύχουμε αυτό σε άλλες περιπτώσεις;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Όπως προανέφερα, μια εμπορική συμφωνία θα παράσχει το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα αντιμετωπίσουμε ορισμένα από τα ζητήματα που διαταράσσουν τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ και άλλα θέματα με τον Καναδά, όπως είναι τα πρότυπα επιβολής της τήρησης των ΔΔΙ και ορισμένες πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί θα διεξαγάγουμε διαπραγματεύσεις σχετικά με μια ΣΕΣ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 30 του David Martin (H-0245/09)

Θέμα: Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Κορέα

Σύμφωνα με τις πρόσφατες συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και του Υπουργείου Εμπορίου της Νότιας Κορέας, είναι σε θέση η Επιτροπή να αναφέρει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Κορέας;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα είναι οι πλέον προχωρημένες από τις υπό εξέλιξη εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ. Έπειτα από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων, είναι πλέον δυνατό να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία με τον τέταρτο σε μέγεθος εμπορικό εταίρο της ΕΕ εκτός Ευρώπης.

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα θα παράσχει πρόσβαση σε νέες αγορές σε πολλούς τομείς ενδιαφέροντος για τους εξαγωγείς της ΕΕ. Παραδείγματος χάριν: η συμφωνία θα καταργήσει ταχέως τελωνειακούς δασμούς ύψους 1,6  δισεκατομμυρίων ευρώ προς όφελος των εξαγωγέων της ΕΕ· θα προβλέπει αυστηρές υποχρεώσεις για τα μη δασμολογικά εμπόδια σε τομείς προτεραιότητας, όπως είναι οι τομείς των αυτοκινήτων, των φαρμάκων ή των καταναλωτικών ηλεκτρικών ειδών· θα παρέχει σημαντική πρόσβαση σε νέες αγορές για υπηρεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ· θα προσφέρει επίσης το πλέον φιλόδοξο πακέτο σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τις κρατικές προμήθειες, την αειφόρο ανάπτυξη και άλλα θέματα κανόνων· και θα προβλέπει νέους τρόπους συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, προστατεύοντας τους τομείς για τους οποίους εκφράζουμε ευαισθησία με τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Επιπλέον, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα αποτελέσει χρήσιμο σημείο αναφοράς για άλλες διαπραγματεύσεις. Επιπροσθέτως, με τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας τώρα θα αποδειχθεί η δέσμευση και των δύο πλευρών στις ανοιχτές αγορές ως απάντηση στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Με τη λήξη του όγδοου γύρου των διαπραγματεύσεων το Μάρτιο του 2009 και οι δύο πλευρές σημείωσαν σημαντική τεχνική πρόοδο στο επίπεδό τους, ορισμένα ακανθώδη ζητήματα όμως παρέμειναν άλυτα.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Εμπορίου Ashton και ο Κορεάτης Υπουργός Εμπορίου Kim συναντήθηκαν στη συνέχεια στο Λονδίνο, στις 2 Απριλίου 2009. Παρά τις έντονες συζητήσεις, δεν στάθηκε δυνατό να γεφυρωθεί το χάσμα επί των υπολοίπων θεμάτων, όπως είναι η επιστροφή δασμού και οι κανόνες καταγωγής.

Αυτήν τη στιγμή η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με αντικείμενο την καλύτερη ακολουθητέα πορεία.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (PSE). − Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, για την απάντηση. Πρώτον, συμφωνώ απολύτως ότι μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα θα αποφέρει τεράστια οφέλη τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Κορέα και θα αποστείλει ένα θετικό μήνυμα για την αποφασιστικότητά μας να διατηρήσουμε τις αγορές ανοιχτές. Ωστόσο, το ενδεχόμενο μη σύναψης της εν λόγω συμφωνίας φαίνεται να εξαρτάται πλέον περισσότερο από τα κράτη μέλη παρά από τον διαπραγματευόμενο εταίρο μας.

Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν συνάψουμε συμφωνία με την Κορέα, θα παραδεχθεί η Επιτροπή ότι η ΓΔ Εμπορίου θα πρέπει να μαζέψει τα πράγματά της και να αποχωρήσει σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, διότι, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Κορέα, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ούτε με την Ινδία, τις χώρες ASEAN ή για άλλες παρόμοιες συμφωνίες για τις οποίες βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Αντιθέτως, τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν προσφάτως το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μιας φιλόδοξης και ισορροπημένης συμφωνίας με την Κορέα.

Ως είθισται, η Επιτροπή θα υπεραμυνθεί των αρχών βάσει των οποίων διαπραγματευόμαστε με όλες τις χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Glyn Ford (PSE). - Ευχαριστώ πολύ. Ίσως η Επίτροπος θα ήθελε να σχολιάσει τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης επί του θέματος αυτού.

Όπως ο κύριος Martin, υποστηρίζω και εγώ την εν λόγω συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Δημοκρατία της Κορέας. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να είμαστε σχολαστικοί με τις λεπτομέρειες και την επιλογή της χρονικής στιγμής. Υπολογίζεται ότι 650.000 κορεατικά αυτοκίνητα πωλούνται στην Ευρώπη ετησίως. Αν και υπάρχει σε κάποιο βαθμό παραγωγή στην ανατολική Ευρώπη, ο όγκος των νέων εισαγωγών θα είναι σημαντικός.

Οι περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν ότι αυτά θα αντικαταστήσουν τις πωλήσεις των ιαπωνικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, όπως αυτά που κατασκευάζονται από το εργοστάσιο της Honda στην περιφέρειά μου, το Swindon. Το εργοστάσιο αυτό δεν λειτουργεί αυτήν τη στιγμή και οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Προκειμένου να μην επιδεινωθεί η παρούσα κατάσταση εδώ αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, θα διασφαλίσετε ότι θα παρέλθει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να επιτραπούν τέτοιου είδους εισαγωγές;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Κατανοώ τις ανησυχίες σας για την κατάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Από την αρχή των διαπραγματεύσεων με την Κορέα η Επιτροπή επένδυσε σημαντικούς πόρους, αποσκοπώντας σε μια θετική έκβαση για την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς αυτοκινήτων θα επωφεληθούν από το συνδυασμό της κατάργησης των κορεατικών δασμών στα αυτοκίνητα και την αποτελεσματική άρση των τεχνικών εμποδίων. Ήδη από την πρώτη ημέρα ισχύος της συμφωνίας θα αρθούν τα πιο σημαντικά εμπόδια.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 31 του Georgios Papastamkos (H-0257/09)

Θέμα: Εμπορική διαφορά ΕΕ-ΗΠΑ για το ορμονούχο βόειο κρέας

Μπορεί να με ενημερώσει η Επιτροπή σχετικά με την έκβαση των διαβουλεύσεων που διεξάγει με τις αμερικανικές αρχές, προκειμένου να αποτραπεί οριστικά -μετά την απόφαση προσωρινής αναστολής- η ενεργοποίηση των λεγομένων αντιμέτρων καρουσέλ, στο πλαίσιο της διατλαντικής εμπορικής διαφοράς για το ορμονούχο βόειο κρέας, καθώς και να αρθούν τα ήδη ισχύοντα αντίμετρα;

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Η Επιτροπή βρίσκεται προς το παρόν σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε αμοιβαία αποδεκτή λύση. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε έντονες διατλαντικές επαφές επί του θέματος αυτού. Η Ευρωπαία Επίτροπος Εμπορίου Catherine Ashton και ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Ron Kirk συμφώνησαν στις 22 Απριλίου να διεξαγάγουν περαιτέρω συνομιλίες, προκειμένου να εξευρεθεί διαπραγματευτική λύση στη μακροχρόνια διαφορά σχετικά με το ορμονούχο βόειο κρέας.

Επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους να επιλύσουν αυτό το ακανθώδες ζήτημα το οποίο επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην ΕΕ και τις ΗΠΑ και, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση λύσης, η Επίτροπος Ashton και ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Kirk συμφώνησαν ότι η επιβολή των λεγομένων αντιμέτρων «καρουσέλ» από τις ΗΠΑ σε ορισμένα προϊόντα της ΕΕ θα μετατεθεί χρονικά κατά δύο επιπλέον εβδομάδες πέραν της αρχικής προθεσμίας της 23ης Απριλίου.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξευρεθεί μια θετική και διαρκής λύση στο θέμα αυτό, ενώ αυτήν τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες υψηλόβαθμων αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές. Οι τελικοί στόχοι της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις αυτές είναι να αποτραπεί οριστικά η ενεργοποίηση των αντιμέτρων «καρουσέλ» και να ανακληθούν τα αντίμετρα που ισχύουν αυτήν τη στιγμή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία, η οποία θα διαφυλάσσει πλήρως τους στόχους μας για τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών στο θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). − Κυρία Πρόεδρε, απούσης της αρμοδίας Επιτρόπου, της κυρίας Ashton, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο κα. Kuneva για την απάντηση και σας παρακαλώ κυρία Επίτροπε να μεταφέρετε στην κ. Ashton τις ευχαριστίες μου για τη διαμεσολάβηση, για τις διαβουλεύσεις με την αμερικανική πλευρά σε ό,τι αφορά την άρση των αντιμέτρων ‘Καρουσέλ’ τα οποία εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρόκειται για μια δράση, η οποία, αν μη τι άλλο, υπερακοντίζει, ξεπερνά τα όρια της εταιρικής σχέσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύο κορυφαίων εμπορικών δρώντων με κυρίαρχο ρόλο και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Παπαστάμκο, ευχαρίστως θα μεταφέρω το μήνυμά σας στην Επίτροπο Ashton και, χωρίς να θέλω να πω περισσότερα, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πραγματικά πολύ ικανοποιητικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 32 της Giovanna Corda (H-0209/09)

Θέμα: Μη συμμόρφωση των αεροπορικών εταιρειών προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε απόφαση στις 22 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με την οποία μια αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί να αποζημιώσει τους επιβάτες κατόπιν ματαίωσης πτήσης που οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα του αεροσκάφους. Στη Σουηδία, πρωτοδικείο το οποίο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει από τον εκεί συνήγορο του πολίτη εξέδωσε παρόμοια απόφαση.

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει σε ποιο βαθμό θα λάβει υπόψη αυτές τις αποφάσεις που καταδεικνύουν ακόμα μία φορά την κακή θέληση των εταιρειών, την εξαιρετικά ασαφή διατύπωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (1) σχετικά με τις «έκτακτες περιστάσεις» που δικαιολογούν ματαίωση πτήσης, καθώς και την παθητική στάση της Επιτροπής απέναντι στις αναρίθμητες παραβιάσεις του εν λόγω κανονισμού εις βάρος των επιβατών;

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, πρώτα απ’ όλα, φρονώ ότι πρέπει να τονίσουμε πως δεν είναι καθήκον της Επιτροπής να ερμηνεύει τις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν προδικαστικά ερωτήματα που υποβάλλουν τα εθνικά δικαστήρια με στόχο τη διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή του κανονισμού και υποχρεούνται να διώκουν τις αεροπορικές εταιρίες οι οποίες δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις. Κατά την επεξεργασία των απαιτήσεων επιβατών που αποστέλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες διορίζονται από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του κανονισμού, οι αρχές αυτές πρέπει προφανώς να λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως με βάση τις οικείες αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής με τις αρμόδιες εθνικές αρχές πραγματοποιήθηκε στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, με άλλα λόγια λίγες εβδομάδες πριν από την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει προγραμματίσει νέα συνεδρίαση για τις 14 του τρέχοντος μήνα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής, θα εξεταστεί η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση C-549/07.

Οι εθνικές αρχές θα έχουν την ευκαιρία να σχολιάσουν τη δικαστική απόφαση και να αναφέρουν πώς εκτιμούν τη συμπεριφορά των αεροπορικών εταιριών προς τους επιβάτες σε περίπτωση ματαίωσης με βάση αυτό το προηγούμενο, καθώς και τις πρακτικές συνέπειες της απόφασης.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda (PSE). (IT) Επίτροπε, σας ευχαριστώ γιατί θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στο θέμα αυτό. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, τα κράτη μέλη πρέπει να διαχειρίζονται τα θέματα αυτά, αλλά και εσείς ελέγχετε αν μπορεί να γίνει κάτι. Ευχαριστώ λοιπόν για την απάντησή σας και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Ευχαριστώ που μιλήσατε στα ιταλικά. Γνωρίζω ότι κατάγεστε από την Ιταλία, οπότε σας ευχαριστώ και πάλι. Η Επιτροπή φυσικά θα παρακολουθεί τα τεκταινόμενα, διότι θεωρώ ότι τα δικαιώματα των επιβατών είναι πολύ σημαντικά για όλους μας. Είναι ένας εκ των στόχων του έργου μου ως Επιτρόπου.

Το δήλωσα αυτό όταν το Κοινοβούλιο ενέκρινε το διορισμό μου. Θα εξακολουθήσω λοιπόν να εξασφαλίζω ότι υπάρχει εποπτεία, ώστε να ελέγχουμε αν τα κράτη μέλη σέβονται τα δικαιώματα των επιβατών. Δεσμευόμαστε όλοι, ακόμη και η κυρία Kuneva, να υπερασπιζόμαστε αποτελεσματικά τα δικαιώματα των πολιτών σε όλους τους τομείς.

 
  
MPphoto
 

  Glyn Ford (PSE). - Θα είμαι σύντομος, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι ελάχιστος. Επίτροπε, οφείλω να πω ειλικρινά ότι αυτήν τη στιγμή έχει γίνει ανέκδοτο η τήρηση των δικαιωμάτων μας. Ήμουν προσφάτως στο Άμστερνταμ και είδα ότι η KLM αντιμετώπιζε τους επιβάτες που προσέρχονταν καθυστερημένα κάνοντας νέα κράτηση μέσω ιδίου ελέγχου των εισιτηρίων (self check-in). Το προσωπικό, συστηματικά και χωρίς να ρωτά τους επιβάτες, τους αρνούταν την αποζημίωση και τη βοήθεια που δικαιούνταν.

Μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποιο βαθμό εποπτείας εκ μέρους της Επιτροπής; Μπορούν κάποιοι όντως να βρίσκονται στα αεροδρόμια και να ελέγχουν τι κάνουν οι αεροπορικές εταιρίες; Διότι, ομολογώ, μου φαίνεται ότι έχει γίνει ανέκδοτο.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή σκοπεύει να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 με ανακοίνωση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στο εν λόγω έγγραφο θα αναλύεται η λειτουργία του κανονισμού σε περίοδο τεσσάρων ετών και θα προτείνονται τυχόν άλλα μέτρα, για να μειωθεί ο αριθμός των περιστατικών και να βελτιωθεί η προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών εταιριών.

Θα ελέγχονται λοιπόν όλα τα αεροδρόμια. Ελπίζω ότι η Επιτροπή με το έργο της θα βελτιώσει την κατάσταση και θα δώσει στους πολίτες τις απαντήσεις που αναμένουν. Σας διαβεβαιώνω, επομένως, για τη δέσμευσή μου ως Επιτρόπου. Έτσι άρχισα και έτσι θα συνεχίσω και μπορώ να επιβεβαιώσω τη δέσμευσή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 33 του Εμμανουήλ Αγγελάκα (H-0212/09)

Θέμα: Ιδιωτικοποιήσεις αεροπορικών εταιρειών στην ΕΕ

Με δεδομένο το επιτυχημένο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας και τη μεταβίβαση σε επενδυτή ιδιώτη, ερωτάται η Eπιτροπή κατά πόσο το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εταιρείες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα;

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής για μελλοντικές ιδιωτικοποιήσεις αεροπορικών εταιρειών στην ΕΕ; Πόσο συμβάλλουν οι συγχωνεύσεις αεροπορικών εταιρειών στην αντιμετώπιση της κρίσης, χωρίς να δημιουργούνται μονοπωλιακές καταστάσεις και μείωση του ανταγωνισμού;

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη που εκφράσατε στο κείμενο της ερώτησής σας, με άλλα λόγια ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής οδήγησαν προφανώς στην πώληση ορισμένων τμημάτων των Ολυμπιακών Αερογραμμών και της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Η κίνηση αυτή στέφθηκε με επιτυχία από την άποψη του ανταγωνισμού και της πολιτικής μεταφορών.

Η Alitalia χρησιμοποίησε το ίδιο μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί από όλες τις αεροπορικές εταιρίες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες. Επομένως, η απόφαση αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου αεροπορικών εταιριών, πώς δηλαδή θα πρέπει να είναι οι αεροπορικές εταιρίες του μέλλοντος: οι εταιρίες να μην είναι πλέον κρατικές αλλά πλήρως ιδιωτικοποιημένες. Αυτό το έργο επιχειρεί να στηρίξει η Επιτροπή. Θεωρώ ότι το στόχο της ιδιωτικοποίησης συμμερίζονται και άλλες αεροπορικές εταιρίες και αναφέρομαι στην Austrian Airlines, τη Malev και την Czech Airlines.

Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Επιτροπή οφείλει παρ’ όλα αυτά να παραμείνει ουδέτερη όσον αφορά τη δημόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία των εταιριών. Η Επιτροπή διάκειται ευνοϊκά προς την ενοποίηση του κοινοτικού τομέα των αερομεταφορών, τον οποίο εξακολουθεί να θεωρεί υπερβολικά κατακερματισμένο, ιδίως εν όψει της τρέχουσας κρίσης.

Εντούτοις, η εν λόγω ενοποίηση δεν πρέπει να παρακωλύει τον ανταγωνισμό σε βαθμό που να υπονομεύει την αποτελεσματική λειτουργία της κοινής αγοράς. Η Επιτροπή ή η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τους όρους της οικείας κοινοτικής νομοθεσίας, αναλόγως του μεγέθους της σχετικής πράξης συγκέντρωσης.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Αγγελάκας (PPE-DE). − Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Επίτροπο για τα σχόλια και την απάντηση που έδωσε. Με την ευκαιρία της παρουσίας του κ. Επιτρόπου, θα ήθελα να τον ρωτήσω εάν υπάρχουν εκτιμήσεις εκ μέρους της Επιτροπής για την απώλεια θέσεων εργασίας στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες κατά την περίοδο των τελευταίων οκτώ μηνών που εκδηλώθηκε η χρηματοοικονομική κρίση, και, εάν ναι, με ποια μέτρα πιστεύετε ότι μπορεί να αναστραφεί αυτή η κατάσταση;

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν έχω οριστικά στοιχεία σχετικά με την απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της κρίσης, γνωρίζω όμως πολύ καλά τι συμβαίνει στον τομέα των αερομεταφορών.

Όλες μου οι προσπάθειες ως Επιτρόπου Μεταφορών κατευθύνονται προς τη στήριξη αυτής της μορφής μεταφορών και δεν αποτελεί έκπληξη το ότι συζητάμε και πάλι ένα θέμα, το ζήτημα των χρονοθυρίδων, με στόχο τη μη επιδείνωση της κατάστασης των αεροπορικών εταιριών εν καιρώ κρίσης: αυτό σημαίνει επίσης ότι προσπαθούμε να μειώσουμε την απώλεια των θέσεων εργασίας, με άλλα λόγια να συγκρατήσουμε τα επίπεδα απασχόλησης στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 34 του Bernd Posselt (H-0214/09)

Θέμα: «Magistrale» για την Ευρώπη και σήραγγα του Brenner

Θα μπορούσε η Επιτροπή να παραθέσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα και το επενδυτικό σχέδιο, τόσο για το τμήμα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού άξονα υψηλής ταχύτητας «Magistrale», Στρασβούργο-Βιέννη, όσο και για τη σήραγγα Brenner, που αποτελεί βασικό κομμάτι της γραμμής Βερολίνο-Ρώμη; Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Έχουν προκύψει, στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, επιπλέον δυνατότητες;

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Posselt, όπως γνωρίζετε, ο σιδηροδρομικός άξονας Βερολίνο-Παλέρμο αποτελεί ένα εκ των 30 έργων προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και το έργο για τη σήραγγα Brenner είναι το κεντρικό στοιχείο του εν λόγω έργου προτεραιότητας.

Η Επιτροπή στηρίζει αυτό το βασικό στοιχείο του έργου προτεραιότητας το οποίο θα καταστήσει δυνατή τη σύνδεση των σιδηροδρομικών δικτύων εκατέρωθεν των Άλπεων, μέσω μιας υψηλής ισχύος και υψηλής ταχύτητας γραμμής, η οποία προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Ως εκ τούτου, το έργο θα συνεισφέρει στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και στην οικονομική ανάκαμψη.

Συνεπώς, η Επιτροπή επιθυμεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών με τρόπο πρακτικό. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο επιταχύναμε τη χρηματοδότηση στο τέλος του περασμένου έτους, μόλις δόθηκε η έγκριση για τα κονδύλια ύψους 786 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο προτεραιότητας αριθ. 1. Η συντονίστρια κυρία van Miert παρακολουθεί το έργο από το 2005, πιστεύω με θετικά αποτελέσματα.

Ξεκινήσαμε τώρα διαδικασία διαβούλευσης με τα κράτη μέλη της ΕΕ, για να ανανεώσουμε την εντολή των Ευρωπαίων συντονιστών και, ως εκ τούτου, να καλύψουμε την περίοδο 2009-2013. Έτσι, θα είμαστε σε θέση να τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν το έργο τους, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση των έργων προτεραιότητας. Στις 22 Μαρτίου 2009, οι αυστριακές αρχές υπέβαλαν το δικό τους πολυετές πρόγραμμα υποδομών, στο οποίο περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της σήραγγας Brenner. Στις 17 Απριλίου 2009, κατόπιν της ολοκλήρωσης της μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου, εξέδωσαν άδεια κατασκευής για το έργο.

Οι ιταλικές αρχές, από την πλευρά τους, κατέθεσαν το έργο τους για τη σήραγγα στη διυπουργική επιτροπή οικονομικού προγραμματισμού (CIPE), ώστε η χρηματοδότηση να εγκριθεί το Μάιο. Ο υπουργός Matteoli, με τον οποίο μίλησα, επιβεβαιώνει τη βούληση του ιταλικού κράτους να επιδιώξει το στόχο, με άλλα λόγια τη χρηματοδότηση του έργου, και φρονώ ότι οι αρχές της Αυστρίας και της Ιταλίας συμφωνούν απολύτως για το θέμα αυτό.

Το έργο προτεραιότητας 17 –το τμήμα υψηλής ταχύτητας Στρασβούργο-Βιέννη το οποίο αποτελεί μέρος του σιδηροδρομικού άξονα Παρίσι-Στρασβούργο-Στουτγάρδη-Βιέννη-Μπρατισλάβα– προχωρά ικανοποιητικά σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη: Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και Σλοβακία. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής μήκους 831 χλμ. ανάμεσα στο Στρασβούργο και τη Βιέννη –πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα Στρασβούργο-Στουτγάρδη και Λιντς-Βιέννη– θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2015. Το τμήμα Στουτγάρδη-Ουλμ, το οποίο σχηματίζει την πλέον σοβαρή στενωπό, θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2020.

Το σχετικό πρωτόκολλο χρηματοδότησης υπεγράφη στις 2 Απριλίου του τρέχοντος έτους. Προς το παρόν, το πλέον περίπλοκο τμήμα φαίνεται ότι είναι το διασυνοριακό τμήμα στη Βαυαρία, ανάμεσα στο Μόναχο και το Σάλτσμπουργκ. Η γερμανική κυβέρνηση πραγματοποιεί αυτήν τη στιγμή αναθεώρηση του πολυετούς της προγράμματος και, επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος του έτους, για να αρχίσουμε να συζητάμε σχετικά με αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα. Το τμήμα Στρασβούργο-Βιέννη θα κοστίσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ και το έργο προτεραιότητας θα κοστίσει 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Πιστεύω ότι αυτή είναι ενδεχομένως χρήσιμη πληροφορία και καλύπτει όλα τα αιτήματα που αναφέρονται στην ερώτηση του κυρίου Posselt.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική και λεπτομερή σας απάντηση αλλά και για την εξαίρετη δουλειά σας σχετικά με αυτά τα δύο σημαντικά έργα τα οποία συναντώνται στο Μόναχο. Έχω μόνο δύο σύντομες συμπληρωματικές ερωτήσεις:

Πρώτον, κυκλοφορεί μια φήμη για τη σήραγγα Brenner, ότι δηλαδή μπορεί να περιοριστεί στη μεταφορά επιβατών. Το αποκλείετε αυτό;

Δεύτερον, στην Αυστρία και τη Στουτγάρδη γίνονται πολλά για την κύρια διαδρομή από Στρασβούργο προς Βιέννη και Βουδαπέστη. Ωστόσο, έχουμε το πρόβλημα που αφορά την παράκαμψη του Μονάχου, τη σύνδεση με το αεροδρόμιο του Μονάχου και τη διαδρομή από Μόναχο προς Mühldorf, Freilassing και Σάλτσμπουργκ, δηλαδή το χημικό τρίγωνο και τη διαδρομή μέσω Mühldorf. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας επ’ αυτού συγκεκριμένα, διότι η πρόοδος είναι ακόμη πολύ βραδεία εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση Βερολίνο-Παλέρμο, σας διαβεβαιώ ότι αν και είναι σίγουρο πως εκφράζονται ανησυχίες όταν κυκλοφορούν φήμες, οι φήμες αυτές είναι εντελώς ανυπόστατες.

Θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποιες άλλες ειδήσεις, αφού ενδιαφέρεστε ιδιαιτέρως για το τμήμα Στρασβούργο-Βιέννη. Στις 31 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ΔΕΔ-Μ. Στο πλαίσιο των προτάσεων αυτών, το τμήμα Στρασβούργο-Βιέννη θα μπορούσε να λάβει στήριξη σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα του 2009 –ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ για τις μελέτες και για τα έργα– και το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας το οποίο παρέχει 500 εκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν αποκλειστικά σε έργα, τα οποία θα αρχίσουν το αργότερο στο τέλος του 2010.

Εναπόκειται φυσικά στις εθνικές κυβερνήσεις να καταθέσουν προτάσεις συγχρηματοδότησης, οι οποίες θα εκτιμηθούν έναντι προτάσεων από άλλα κράτη μέλη. Τούτο σημαίνει ότι αν η Γερμανία προτίθεται να υποβάλει σχέδιο αναφορικά με το εν λόγω τμήμα που σας ενδιαφέρει περισσότερο απ’ όλα, μπορεί να το υποβάλει και το σχέδιο χρηματοδότησης θα αξιολογηθεί προσεκτικά από την Επιτροπή.

Όσον αφορά την πρόοδο του έργου 17, η Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό διάφορα έργα κατά μήκος του άξονα αυτού, πιο συγκεκριμένα τα τρία διασυνοριακά τμήματα και τις στενωπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

 
  
 

Η ώρα των ερωτήσεων έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.10 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  

(1)ΕΕ L 46, της 17.2.2004, σ. 1

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου