Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0180(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0185/2009

Predkladané texty :

A6-0185/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0369

Rozpravy
Utorok, 5. máj 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

15. Ochrana zvierat počas usmrcovania (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0185/2009) pána Wojciechowského v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o návrhu smernice Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania (KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, spravodajca. – (PL) Vážený pán predsedajúci, naša civilizácie je civilizáciou, ktorá využíva zvieratá. Pre mäso, kože a rôzne hospodárske potreby zabíjame miliardy zvierat. Niekedy ich zabíjame, aj keď na to nie je žiadny hospodársky dôvod — pre šport, ako napríklad poľovníctvo, alebo pre zábavu, ako napríklad býčie zápasy. Pre mňa nie je usmrcovanie zvierat ani športom, ani zábavou, ani kultúrou, ale teraz sa tým nebudeme zaoberať, pretože predmetom našej rozpravy je usmrcovanie zvierat z hospodárskych dôvodov.

Ochrana zvierat počas usmrcovania. Je to možné? Je možné ochraňovať zviera, ktoré ideme usmrtiť? Áno, je to možné, hlavne tým, že ho ušetríme zbytočného utrpenia. Chránením zvierat pred neľudským zaobchádzaním chránime svoju vlastnú ľudskosť. Navrhované nariadenie zdokonaľuje normy na ochranu zvierat počas usmrcovania a zavádza vyššie, lepšie technické normy a podporuje lepšie monitorovanie ich používania. Zavádza väčšiu osobnú zodpovednosť za korektné zaobchádzanie so zvieratami, a tiež zavádza požiadavku menovať špeciálneho úradníka zodpovedného za ochranu zvierat v zariadeniach, ktoré vykonávajú porážku. Nové nariadenie, ktoré nahrádza starú smernicu z roku 1993, predstavuje zreteľný pokrok v realizácii myšlienky ochrany zvierat, a preto podporujem toto nariadenie ako spravodajca.

Existovalo niekoľko sporných oblastí. Zreteľným príkladom je otázka rituálneho zabíjania. Základnou zásadou je usmrcovať zvieratá, ktoré boli omráčené a uvedené do bezvedomia, ale z náboženských dôvodov je povolená výnimka — usmrtenie bez predchádzajúceho omráčenia, ak sa to vyžaduje z náboženských dôvodov. Týka sa to prívržencov islamu a židovstva, ktorí usmrcujú zvieratá bez toho, aby ich najprv omráčili. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli zamerané na zavedenie úplného zákazu rituálneho zabíjania v Európskej únii, boli zamietnuté Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Členovia výboru zastávali názor, že takýto zákaz by nefungoval.

Výbor zamietol aj návrh, ktorý by udeľoval každému členskému štátu právo zakázať rituálne zabíjanie prostredníctvom svojej vlastnej legislatívy. Nachádza sa to v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 28. Rád by som zdôraznil, že hlasovanie v prospech tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu znamená, že členské štáty nebudú mať možnosť zakázať rituálne zabíjanie na svojom území. Hlasovanie proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu znamená návrat k pozícii Európskej komisie, ktorá umožňuje uloženie zákazu rituálneho zabíjania v rámci vnútroštátneho práva.

Ďalšou kontroverznou záležitosťou je ustanovenie národných referenčných centier, ktoré mali byť vymenované každým členským štátom. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka odmietol túto myšlienku v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 64. Osobne si však myslím, že by takého referenčné centrá mali byť vytvorené a že by sa mohli podieľať aj na monitorovaní zaobchádzania so zvieratami počas usmrcovania.

Rád by som upozornil na návrhy Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktoré sú obsiahnuté v mojej správe. V prvom rade, opatrenia na zavedenie vyšších noriem ochrany zvierat počas usmrcovania by mali získať finančnú podporu Európskej únie. Ušľachtilé ciele ochrany zvierat nie je možné dosiahnuť bez finančnej schémy a bez vytvorenia materiálnych stimulov na zavedenie sprísnených noriem.

Po druhé, správa navrhuje, aby zdokonalené normy platili nielen pre výrobcov v rámci Európskej únie, ale aj pre dovozcov mäsových výrobkov do Európy. Chceme si byť istí, že na trh EÚ sa budú dodávať len výrobky zo zvierat usmrtených spôsobom požadovaným právom EÚ.

Dámy a páni, posledné zasadnutie Európskeho parlamentu je do značnej miery venované ochrane zvierat. Dnes sme sa rozhodli zakázať dovoz výrobkov z tuleňov, ktoré boli usmrtené krutým spôsobom, rozhodli sme sa zaviesť vyššie normy na ochranu pokusných zvierat a teraz diskutujeme o vyšších normách ochrany zvierat počas usmrcovania. Som rád, že Parlament je taký aktívny v oblasti ochrany zvierat a som rád, že sa na tom môžem podieľať. V tomto Parlamente je prítomný duch svätého Františka z Assisi. Hádam bude prítomný aj v nasledujúcom volebnom období.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som poďakovať Európskemu parlamentu, najmä spravodajcovi pánovi Wojciechowskému za to, že podporil hlavné časti návrhu Komisie v oblasti ochrany zvierat počas usmrcovania.

Hlavne som rada, že Európsky parlament prijal všeobecný prístup návrhu, ktorý slúži na zaistenie toho, aby bola legislatíva v oblasti životných podmienok zvierat, vzťahujúca sa na bitúnky, v súlade s balíkom hygienických predpisov, ktorý bol prijatý v roku 2004.

Súčasná legislatíva o ochrane zvierat počas porážky pochádza z roku 1993 a jednoznačne nie je v súlade s najnovším vývojom v oblastiach bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a životných podmienok zvierat. Podľa súčasného návrhu budú musieť prevádzkovatelia bitúnkov vytvoriť štandardné prevádzkové postupy, počítať s ukazovateľmi životných podmienok pre omračovanie a personál bude musieť absolvovať odbornú prípravu v oblasti životných podmienok zvierat.

Pokiaľ ide o otázku porážky z náboženských dôvodov, chcela by som zdôrazniť, že Komisia plne súhlasí so vzťahom Európskeho parlamentu k slobode náboženstva a že zámerom Komisie je zachovať v tejto citlivej otázke súčasný stav. Zmluva jasne uvádza potrebu zohľadniť pri formulácii politiky Spoločenstva zvyky súvisiace s náboženstvom. Je jasné, že v rámci členských štátov Únie existuje mnoho rôznych zvykov týkajúcich sa porážky z náboženských dôvodov.

Komisia navrhuje, aby bola v tejto oblasti zachovaná subsidiarita. Počas posledných 15 rokov to dobre fungovalo a v budúcnosti by to malo naďalej dobre fungovať. Z tohto hľadiska môžeme v podstate pod podmienkou preformulovania prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré odrážajú prístup súčasnej legislatívy, ktorá ponecháva právo slobody náboženstva a zároveň umožňuje členským štátom, aby prijali alebo zachovali prísne pravidlá. V tejto súvislosti by som chcela poznamenať, že sa zdá, že v tomto smere existuje v Rade dohoda.

Teraz by som sa rada niekoľkými slovami vyjadrila k vykonávaniu domácej porážky. Dnes je porážka zvierat pre vlastnú spotrebu mimo bitúnkov (s výnimkou dobytka) povolená, ale ošípané, ovce a kozy musia byť najprv omráčené. Niektorí občania v členských štátoch tradične zabíjajú ošípané na Vianoce a jahňatá na Veľkú noc. Zachovanie týchto tradícií je pre Komisiu dôležité, ale nie je potrebné upustiť od omračovania zvierat, a tým podkopávať životné podmienky zvierat. Z tohto dôvodu sa Komisia domnieva, že predchádzajúce omráčenie by sa malo vykonávať vždy, keď sú ošípané alebo jahňatá porážané mimo bitúnkov.

Ďalší bod návrhu súvisí so zriadením národných referenčných centier. Domnievame sa, že tento prvok je nevyhnutný na zaručenie náležitého presadzovania navrhovaných opatrení. Na bitúnkoch vykonávajú kontroly bezpečnosti potravín úradní inšpektori, predovšetkým v prípade jatočných tiel. Na posúdenie parametrov životných podmienok zvierat majú krátky čas a obmedzené právomoci. V dnešnej dobe je hodnotenie účinnosti omračovacích zariadení na životné podmienky zvierat komplexné a zložité. Národné referenčné centrá by spĺňali potrebu poskytovania technických a vedeckých informácií o životných podmienkach zvierat počas porážky a Komisia sa domnieva, že táto požiadavka by mala byť v návrhu zachovaná.

Komisia zároveň zastáva názor, že osvedčenia o spôsobilosti, požadované od pracovníkov na bitúnkoch, by mali byť vydávané na základe nezávislého preskúmania. Tento systém bol vyvinutý v iných oblastiach životných podmienok zvierat vo verejnom aj v súkromnom sektore. Pokiaľ bol náležite zavedený, poskytol dobré výsledky. Preto je potrebné rozšíriť ho na všetky bitúnky EÚ.

Zvieratá sú v obrovskom množstve usmrcované aj mimo bitúnkov s cieľom kontrolovať šírenie chorôb. Pravdou je, že už existujú požiadavky vzťahujúce sa na zdravie zvierat, ale dnešné požiadavky sa netýkajú životných podmienok zvierat. Ľudia sa domnievajú, že hromadné zabíjanie na účely regulovania chorobnosti by malo byť vykonávané čo najhumánnejším spôsobom. Preto je nevyhnutná transparentnosť, ktorá znamená náležité vykazovanie. Predchádzajúce skúsenosti z týchto núdzových situácií navyše ukázali, že zhromažďovanie informácií o osvedčených postupoch a chybách, ktoré sa možno vyskytli, je veľmi dôležité. V prípadoch hromadného zabíjania by preto malo byť povinné náležité monitorovanie a vykazovanie v oblasti životných podmienok zvierat.

Veľmi by som uvítala vašu podporu návrhu Komisie. Ak bude úspešne prijatý, Európska únia by mala potenciál riadiť a inovovať životné podmienky zvierat v celosvetovom meradle.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko.(SV) Každý rok sú milióny zvierat – ošípané, dobytok, ovce, sliepky, kone a ďalšie zvieratá – porážané a prepravované po celej Európe. Okrem toho je zabitých 25 miliónov kožušinových zvierat. Pre zvieratá to znamená nesmierne množstvo utrpenia. Samozrejme, najlepším riešením by pre nás bolo vôbec ich nejesť a neobliekať si zvieratá vo forme kožušín.

O tom však toto nariadenie naozaj nie je, ale je o tom, ako môžeme zmenšiť utrpenie zvierat na bitúnkoch. Návrh Komisie je pokrokom, ale v niekoľkých bodoch je potrebné sprísniť ho. Vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sme hlasovali o mojom stanovisku, v ktorom okrem iných vecí požadujeme kratšie prepravné časy a doby čakania na bitúnkoch, investície do mobilných bitúnkov, aby boli do tohto nariadenia zahrnuté aj kožušinové zvieratá, aby boli členské štáty schopné urobiť pokrok a sprísniť ustanovenia a aby boli inšpektori pre životné podmienky zvierat a navrhované národné referenčné centrá pre životné podmienky zvierat nezávislé a bolo im udelených viac právomocí.

Je potešiteľné, že Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka podporuje náš návrh týkajúci sa mobilných bitúnkov a zaradenia kožušinových zvierat. Veľmi ma však znepokojuje niekoľko ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložil tento výbor a jednotliví poslanci. Je poľutovaniahodné, že Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka úplne vypustil navrhované časové limity pre dopravu na bitúnok a čakacie doby na bitúnku. Hlasujte prosím za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125, ktorý predložila Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica, aby sme znovu dosiahli tieto požiadavky. Zároveň nerozumiem, prečo chce Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vypustiť návrh týkajúci sa národných referenčných centier pre životné podmienky zvierat. Tiež je nesmierne dôležité umožniť členským štátom, aby pokročili a mali náročnejšie ustanovenia, ako sú uvedené v návrhu. Naliehavo vás žiadam, aby ste hlasovali za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124. Na záver, som veľmi znepokojený skutočnosťou, že Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka nechce umožniť členským štátom, ktoré majú v súčasnosti úplný zákaz porážky bez omráčenia, aby si tento zákaz ponechali. Týka sa to napríklad mojej krajiny, Švédska. Našli sme rovnováhu medzi náboženskou tradíciou a životnými podmienkami zvierat, s ktorou je väčšina ľudí spokojná. Hlasujte prosím proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 28, ktorý predkladá spravodajca.

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano Sanzarello, v mene skupiny PPE-DE.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, šťastnou zhodou okolností vyšlo na mňa, aby som dnes večer vystúpil naposledy. Prinajmenšom počas tohto volebného obdobia, počas vašej funkcie predsedajúceho, o ktorej sa domnievam, že je vašou poslednou, pretože ste sa rozhodli neuchádzať o znovuzvolenie. Pán Cocilovo, som rád, že môžem vyjadriť spokojnosť s tým, čo ste urobili v tomto Parlamente a s tým, že si vás vážili všetci poslanci a nielen talianska delegácia. Bol som zvolený v rovnakom volebnom obvode ako vy; sme politickými protivníkmi, ale mám pocit, akoby som vám dlhoval prianie výnosnej politickej budúcnosti pri pôsobení v záujme našej krajiny, ale aj Európy.

Už sa dostanem k téme. Som presvedčený, že sme vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka odviedli vynikajúcu prácu. Po vypočutí si poradcov a po vypočutí si rôznych odborných skupín sme sa pokúsili vylepšiť znenie návrhu, ktoré nám poskytla Rada a Komisia, aby bolo použiteľnejšie a dôslednejšie a zaručovalo, čo predstavuje prejav a právo na náboženské zvyky po všetkých ich stránkach. Vyskytli sa určité rozpory, pretože Komisia a Rada uviedli a tvrdili, že oni by uchránili rituálnu porážku, ale určité záväzky to v praxi znemožňujú – hovorím o zavesení hore nohami a často diskutovanej téme omráčenia.

Z dialektického hľadiska to vyzerá ako krutosť, ale čo to vlastne znamená: rázny rez je spojený s rovnakou úrovňou bolesti ako omráčenie, ktoré je vykonané pomocou jatočnej pištole do čela, po ktorom už zvieratá necítia žiadnu bolesť, po ktorom by bolo ďalšou krutosťou omráčiť zvieratá, len čo im boli podrezané hrdlá. Preto sa domnievam, že sa so zvieratami nezaobchádza kruto, ak po podrezaní hrdiel nie sú omráčené.

V Charte ľudských práv sa uvádza, že pokiaľ vznikne konflikt s právami zvierat, ľudské práva majú prednosť. Inými slovami, právo na náboženské zvyky, a to nielen moslimské a židovské, ale aj kresťanské zvyky – o čom sme vo výbore podrobne diskutovali – by mali byť chránené a chránené čo najviac. Hlavne preto, že odkedy máme obojstranné vzťahy s nečlenskými krajinami, ľudia, ktorí vyznávajú určité typy náboženstiev, by inak nemohli v Európe jesť mäso, pretože by v Európe nemohlo byť vyrobené a nemohlo by do nej byť dovezené. Domnievam sa, že je to nespravodlivé.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, v mene skupiny PSE.(ES) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ako sme už počuli, návrh, o ktorom dnes diskutujeme, nahrádza smernicu, ktorá je zastaraná kvôli technologickému pokroku, a prináša nové nariadenie, ktoré umožní, aby boli požiadavky Spoločenstva v oblasti životných podmienok zvierat uplatnené jednotne v celej Európskej únii.

V súvislosti s vnútorným trhom a za predpokladu, že dodržiavanie nariadení môže poškodiť hospodársku súťaž, umožní podobné štandardy hospodárskej súťaže pre všetkých prevádzkovateľov Spoločenstva. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorý sa rozhodol udeliť malým prevádzkovateľom výnimku v prípade niektorých požiadaviek, vlastne zvýšil zodpovednosť zvyšných veľkých prevádzkovateľov – to je znenie, o ktorom dnes diskutujeme – a navyše, vo veľkých spoločnostiach vytvoril funkciu úradníka pre životné podmienky zvierat.

Správa, o ktorej diskutujeme, zlepšuje návrh Komisie v základných otázkach. Jedným z príkladov je to, že už sa nepokúša prostredníctvom tohto návrhu pozmeniť súčasné ustanovenia v oblasti prepravy zvierat týkajúce sa celkových prepravných časov – považovali sme ich za úplne neprimerané – a zachováva súčasný zákaz prepravovať zvieratá, ktorých konkrétne charakteristiky znamenajú, že nie sú vhodné na prepravu.

Navyše opravuje a objasňuje zodpovednosti spoločností pri dodržiavaní nariadení v oblasti životných podmienok: prevádzkovatelia sú za zabezpečenie uplatňovania pravidiel zodpovední viac než pracovníci.

Na záver, pani komisárka, bola by som rada, keby ste pamätali na to, že v Európskej únii nie sú ani dva právne systémy v rozličných regiónoch a krajinách rovnaké; každý je iný. Ak by boli národné referenčné centrá, ktoré navrhujete a o ktorých ste práve hovorili vo svojom prejave, zavedené tak, ako to Komisia navrhuje vo svojom návrhu, v Španielsku by si to vyžadovalo vytvorenie 17 národných referenčných centier a nielen jedného národného referenčného centra. V Španielsku sú právomoci ústrednej vlády decentralizované na samosprávy, a preto by sme boli nútení zriadiť 17 týchto národných centier, o čom sa domnievate, že prichádza do úvahy. To by bolo smiešne: jedno centrum pre každý región. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby bol príslušný orgán zodpovedný za zabezpečenie toho, že sa pravidlá uplatňujú správne.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, v mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, správa pána Wojciechovského o návrhu nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania upozorňuje na veľmi dôležitú tému životných podmienok zvierat. Nepriamo kladie otázku, či je moderné ľudstvo schopné skončiť s krutosťou a vytvoriť nový svet hodnôt, kde sa vníma bolesť, utrpenie, úzkosť a strach zo straty života, a to nielen v súvislosti s ľuďmi, ale aj zvieratami.

Bohužiaľ, napriek vývoju civilizácie a technológie každý rok sú stále usmrcované miliardy zvierat a vtákov, často kruto a dokonca bez omráčenia. Z toho vyplývajú ďalšie otázky v zmysle, prečo je správanie inteligentných a vzdelaných ľudí voči zvieratám často rovnaké ako správanie primitívnych kmeňov, odsúdených na boj o svoj život. Čo by sme mali urobiť, aby sme to zmenili?

Tieto otázky sú vo veľkej miere zodpovedané v správe, ktorá ešte stále nerieši mnoho základných pridružených problémov, napríklad v oblasti legislatívy, rituálnej porážky a utvárania svedomia spoločnosti. Preto tieto problémy čakajú, aby na ne našla riešenie Rada, Komisia a nový Parlament. Dúfam, že ďalšia práca na zlepšení životných podmienok zvierat bude sprevádzaná uvedomením si toho, že zvieratá sú živé bytosti, ktoré dokážu cítiť bolesť a utrpenie; že to nie sú veci a že ľudia im dlhujú úctu, ochranu a starostlivosť.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, rád by som sa osobne pripojil k blahoželaniu nášmu spravodajcovi pánovi Januszovi Wojciechowskému k tomu, že sa sebaisto púšťa do veľmi komplexného a emocionálneho dokumentu a rieši množstvo protichodných názorov. V tomto prejave, ktorý je pravdepodobne mojím posledným prejavom počas tohto mandátu, by som rád upozornil kolegov na to, čo nazývam klasickým európskym dokumentom Európskeho parlamentu. Je odborný, je komplexný, je trochu vzdialený od našich občanov, bolo by však dobré pamätať, že životné podmienky zvierat majú rozhodujúci význam pre našich občanov a spravodlivosť má rozhodujúci význam pre naše postupy, pre našich spotrebiteľov a pre náš trh.

Zameriam sa hlavne na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 45 a 46 o zaistení toho, aby tretie krajiny snažiace sa dovážať na naše územie, spĺňali naše normy. Je to rozhodujúca súčasť spravodlivosti pre našich výrobcov a pre dôveru spotrebiteľov na našich trhoch, takže to musíme uvítať.

Podobne musia proporcionalitu opatrenia v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 65 až 67, ktorá umožňuje praktické vzdelávanie, uvítať predovšetkým menšie bitúnky a menšie prevádzky v celej Európskej únii. Aj výnimky, ktoré umožňujú malým bitúnkom, aby boli oslobodené od prítomnosti úradníka pre životné podmienky zvierat, musia byť veľmi vítané.

Pokiaľ ide o porážku z náboženských dôvodov, myslím si, že pani komisárka má úplnú pravdu. Nemyslím si, že je potrebné upravovať to v tomto balíku, takže pre spotrebiteľov to je dobrá správa. Je to dobrá správa pre dôveru trhu s mäsom EÚ a celkove je to dobrý výkon. Blahoželám.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO)prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi a poďakovať mu za prejavenú otvorenosť.

Súhlasím s návrhmi Komisie, ktoré stanovujú, že zvieratá musia byť usmrcované jedine použitím metódy, ktorá zaistí okamžitú smrť alebo po omráčení, zatiaľ čo tolerujú ako výnimku porážku, ktorá je súčasťou náboženských rituálov. Zároveň podporujem, aby toto nariadenie nebolo uplatňované v prípade zvierat usmrcovaných na vlastnú spotrebu ako súčasť tradícií významných náboženských sviatkov, ako napríklad Veľkej noci a Vianoc, a to len počas obdobia 10 dní pred dátumom, kedy sa konajú tieto sviatky.

Personál zúčastňujúci sa porážky a ďalších súvisiacich činností musí absolvovať primerané vzdelávacie kurzy, ktoré sa vykonávajú bežným spôsobom, s udelením osvedčenia o spôsobilosti.

Európske nariadenia zavedené v oblasti ochrany zvierat patria medzi najprísnejšie na svete. Majú za následok vyššie výrobné náklady, a tiež môžu narušiť hospodársku súťaž so štátmi, ktorých právne predpisy nie sú po tejto stránke také prísne. Preto vyzývam Komisiu, aby zaistila, že mäsové výrobky alebo iné výrobky živočíšneho pôvodu dovážané z krajín mimo EÚ budú spĺňať európske normy. Boli by sme radi, keby bola Komisia schopná vykonávať inšpekcie na bitúnkoch oprávnených vyvážať svoje výrobky do Európskej únie, aby potvrdila, že okrem už udelených zdravotných osvedčení sa dodržiavajú aj nariadenia o ochrane zvierat.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi veľmi pekne poďakovať pani Vassiliouovej za jej prácu v tomto Parlamente. Na tento dokument nadviazala len pred niekoľkými rokmi a odviedla nesmierne dobrú prácu, takže jej blahoželám. Zároveň mi dovoľte poblahoželať pánovi Januszovi Wojciechowskému k tomu, že vypracoval veľmi dobrú správu a bol veľmi dobrým podpredsedom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Som presvedčený, že normy v oblasti životných podmienok zvierat v Európe sú absolútne rozhodujúce pre skutočnosť, že vyrábame mäso vysokej kvality. Chceme sa uistiť, že zvieratá sú porážané starostlivo a pri dodržaní vysokých noriem z hľadiska hygieny aj životných podmienok zvierat. Skutočne vítam myšlienku mobilných bitúnkov, pretože si myslím, že to bude nesmierne pozitívne. Zároveň sa domnievam, že musíme byť opatrní, pretože v minulosti bolo v Európe – a aj v našom členskom štáte – zrušených mnoho malých bitúnkov, takže sa chceme uistiť, že máme náležité nariadenie, ale nie prehnané nariadenie, ktoré ukončí ich činnosť.

Teraz budem dosť kontroverzný. Som presvedčený, že zvieratá sa narodia na tento svet a my ako ľudstvo presne rozhodneme, akým spôsobom budú usmrtené. Myslím si, že Komisia sa musí rozhodnúť. Buď tolerujete porážku z náboženských dôvodov a skutočnosť, že zvieratá nie sú omráčené, takže tieto zvieratá, ktoré chceme zabiť na Vianoce, môžu byť v iných krajinách zabité rovnakým postupom. Alebo sa postavíte za to, o čom sa domnievam, že je správne, a to je, že sa ako ľudstvo rozhodneme, akým spôsobom je zviera usmrtené a že zvieratá by mali byť pred porážkou omráčené. Myslím si, že je absolútne jasné, že by sa to malo uskutočniť. V niektorých členských štátoch existuje omráčenie pred a po usmrtení zvierat v rámci porážky povolenej v islame aj v židovstve. Rozmýšľam, prečo sa to nemôže udiať v celej Európe, pretože si musíme byť úplne istí, že so všetkými zvieratami zaobchádzame rovnako. Hoci prijímam subsidiaritu, zároveň chcem vidieť, že Komisia vyvíja nátlak na členské štáty, aby sa uistila, že v budúcnosti budeme mať náležité zabíjanie a omračovanie.

Tiež nemám problém, pokiaľ ide o označovanie. Prečo by sme nemali označovať zvieratá podľa toho, ako boli usmrtené? Ak nie je problém s moslimskou a židovskou porážkou, potom prečo sa obávať jej označenia? Dovoľte nám riadne označenie, aby ľudia v budúcnosti presne vedeli, čo kupujú, pretože pre európske poľnohospodárstvo je veľmi dôležité, aby malo veľmi vysoké normy.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, právo na náboženskú slobodu nemôže podľa mňa ignorovať predpisy a nariadenia našich krajín a nemôže tak závažne porušovať normy dodržiavania hygieny počas zabíjania zvierat a životné podmienky zvierat. Z tohto dôvodu nedokážem pochopiť, prečo by sme mali v mene náboženstva tolerovať anachronické, nehygienické a dokonca sadistické usmrcovanie zvierat, ktoré sa niekedy vykonáva pri pompéznych obradoch pred zrakmi dospelých aj detí.

Z tohto dôvodu si myslím, že zvieratá by mali byť usmrcované len za kontrolovaných podmienok v schválenom a kontrolovanom bitúnku, a žiadne zviera by nemalo byť zabité bez predchádzajúceho omráčenia. Náboženská sloboda je jedna vec, spôsobovanie zbytočnej bolesti zvieratám a porušovanie hygienických pravidiel je vec druhá. Predpisy a zákony v EÚ by mali platiť rovnako pre všetkých bez ohľadu na náboženské vyznanie.

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, myslím si, že v tejto diskusii až príliš zužujeme otázku životných podmienok zvierat na otázku, či máme alebo nemáme vykonávať omráčenie. Nie som proti omračovaniu, len si musíme uvedomiť, že omračovanie nebolo pôvodne zavedené s cieľom zlepšiť životné podmienky zvierat, ale z hospodárskych dôvodov, aby sa chované zvieratá, ktoré sa hromadne usmrcujú na bitúnkoch, zabíjali bez ovplyvnenia a zníženia kvality mäsa z dôvodu stresu spôsobeného zabíjaním.

Pri zabíjaní zvierat z náboženských dôvodov ide o zručnosť zabiť zviera takým spôsobom, aby zbytočne netrpelo, a pokiaľ ide o otázku omračovania na bitúnkoch, nie je to len otázka, či by sa malo alebo nemalo vykonávať omráčenie, ale je to taktiež otázka zaobchádzania so zvieratami počas prepravy a na bitúnkoch. Súhlasím s poznámkou pána Parisha, že mäso zvieraťa zabitého z náboženských dôvodov by malo byť primerane označené, aby spotrebitelia vedeli, čo kupujú a čo podporujú.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, dnešná rozprava o správe pána Wojciechovského vyjadruje obavy Parlamentu, Komisie a samozrejme aj verejnosti o životné podmienky zvierat počas zabíjania. Návrh Komisie predstavuje dôležité inovácie, ktoré dúfam podporíte.

V súčasnosti vyžadujú právne predpisy EÚ, aby prevádzkovatelia z tretích krajín, ktorí vyvážajú do EÚ, uplatňovali rovnaké normy. Okrem toho dovozné certifikáty na mäso musia potvrdzovať, že boli dodržané normy EÚ vo vyvážajúcich prevádzkarňach. Z tohto dôvodu, pokiaľ ide o návrh Komisie, myslíme si, že princíp rovnocenného zaobchádzania by sa mal naďalej uplatňovať.

Pozorne som počúvala všetky vaše pripomienky a myslím si, že sú veľmi užitočné pri našom úsilí o dosiahnutie skutočne efektívneho vytvorenia životných podmienok zvierat. Prijatím tejto správy vyšleme verejnosti správne signály, že riešime ich obavy, a súčasne stanovujeme moderné normy pre jednotné postupy počas zabíjania zvierat, ktoré sa týkajú ich životných podmienok. Ďakujem Parlamentu a jeho spravodajcovi za podporu.

Vzhľadom na to, že toto je môj posledný prejav v Parlamente, by som chcela vyjadriť potešenie z našej spolupráce a dovoľte, aby som vám popriala úspech a veľa šťastia vo vašom ďalšom úsilí.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, spravodajca. (PL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, chcel by som sa taktiež pripojiť k týmto želaniam a som rád, že posledný prejav pani komisárky v Parlamente sa týka predstavenia skutočne dobrého návrhu nariadenia, s ktorým sa stotožňuje aj väčšina poslancov, ktorí vystúpili v tejto rozprave. Veľmi si želám, aby konečný výsledok tejto práce, tejto spoločnej práce Parlamentu, Komisie a Rady, podstatne nezhoršil to, čo Komisia navrhla, keďže Komisia predložila naozaj veľmi dobré návrhy. V prístupe k ochrane zvierat, v tých opatreniach, ktoré sa snažia zlepšiť životné podmienky zvierat, však existujú dve dôležité veci.

Prvou sú peniaze. Súhlas spoločnosti na sprísnenie týchto noriem žiaľ nezískame, ak nezabezpečíme ich riadne financovanie. Prostriedky Spoločenstva sú nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov. Nie je možné zaviesť takéto prísnejšie normy bez peňazí a prevedením všetkých nákladov na orgány, ktoré musia tieto normy zaviesť.

Druhá záležitosť sa týka rovnocennosti, aby vylepšené normy neznížili konkurencieschopnosť výrobcov v Európskej únii. Myslím si, že ideme správnou cestou za dosiahnutím tohto cieľa. Som rád, že tento Parlament súhlasí s týmito návrhmi.

Ešte raz by som sa chcel poďakovať pani komisárke. Chcel by som taktiež poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili v tejto rozprave, a som rád, že myšlienka sprísnenia noriem týkajúcich sa životných podmienok zvierat získala v tejto rokovacej sále všeobecný súhlas.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 6. mája 2009.

 
Posledná úprava: 8. september 2009Právne oznámenie