Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των ερωτήσεων (B6-0231/2009).

Οι ακόλουθες ερωτήσεις έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο.

Ο κ. Kohout είναι εδώ ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Δράττομαι της ευκαιρίας για να χαιρετίσω την απόφαση που ελήφθη σήμερα από την Τσεχική Γερουσία και μας δίνει μεγάλες ελπίδες για τη μελλοντική επικύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 1 του Manuel Medina Ortega (H-0205/09)

Θέμα: Προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας

Σύμφωνα με την εξασθένηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας, εξαιτίας των πολλαπλών παράνομων αντιγράφων πολιτιστικών έργων, ποια μέτρα προτείνει το Συμβούλιο για την αποτελεσματική προστασία τους;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout, Προεδρεύων του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια που απευθύνατε στην Τσεχική Δημοκρατία και στη Γερουσία. Είμαστε επίσης πολύ ευχαριστημένοι που το πράσινο φως για τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι τώρα πολύ ισχυρότερο απ’ ότι ήταν πριν από λίγες ώρες.

Σε απάντηση στην πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασε ο αξιότιμος βουλευτής σχετικά με την ανάγκη για σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος της πειρατείας προστατευόμενων έργων. Αυτό το ζήτημα έχει αναγνωριστεί ως προτεραιότητα πολιτικής, τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την προστασία και την προώθηση της καινοτομίας των Ευρωπαίων δημιουργών και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν εγκρίνει την οδηγία 2004/48/ΕΚ, η οποία δημιουργεί ένα κοινοτικό πλαίσιο για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και αυτή τη στιγμή εργάζονται πάνω σε μια πρόταση οδηγίας σχετικά με τα ποινικά μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των εν λόγω δικαιωμάτων.

Το νομοθετικό πλαίσιο που είναι ήδη σε ισχύ προβλέπει μια σταθερή βάση για να επιδιώκουν τα κράτη μέλη την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση της πειρατείας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη συμμετέχουν στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, όπως είναι το σχέδιο εμπορικής συμφωνίας καταπολέμησης της παραποίησης, για να καταστήσουν την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πιο αποτελεσματική σε διεθνές επίπεδο.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που θεσπίζει συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο ενός συνολικού ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας. Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε το Νοέμβριο του 2008 μια σειρά συμπερασμάτων σε απάντηση προς την ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιανουαρίου του 2008 σχετικά με το δημιουργικό περιεχόμενο επί γραμμής στην ενιαία αγορά, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για την προώθηση και τη διευκόλυνση των νόμιμων επιγραμμικών προσφορών υλικού με προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ως σημαντικό μέσο για την αποτελεσματική καταπολέμηση της πειρατείας.

Στον τομέα των δασμών, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα. Αυτός ο κανονισμός καθορίζει τους όρους παρέμβασης των τελωνειακών αρχών όσον αφορά εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι αρχές όταν εμπορεύματα διαπιστώνεται ότι είναι παράνομα.

Ειδικότερα, η Κοινότητα έχει συνάψει μια σειρά από συμφωνίες τελωνειακής συνεργασίας, όπως η συμφωνία που συνήφθη πρόσφατα με την Κίνα, για να βελτιώσει και να διευκολύνει τη συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση των παραποιημένων και πειρατικών εμπορευμάτων. Αυτές οι συμφωνίες είναι πρακτικά μέσα και μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των τελωνειακών αρχών των χωρών εταίρων. Οι εν λόγω συμφωνίες διαρκώς εφαρμόζονται και ενημερώνονται στο πλαίσιο των Μεικτών επιτροπών τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτούνται με βάση τις εν λόγω συμφωνίες.

Σε πολυμερές επίπεδο, το Συμβούλιο συμβάλλει ενεργά στις εργασίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Τέλος, στις 16 Μαρτίου 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε ένα σχέδιο ψηφίσματος σχετικά µε το σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων ΔΔΙ για τα έτη 2009 έως 2012, μετά το προαναφερόμενο ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2008.

Το Συμβούλιο παραμένει ανοικτό στην εξέταση οποιωνδήποτε μελλοντικών πρωτοβουλιών που θα στόχευαν στην ενίσχυση της καταπολέμησης της παραποίησης και της πειρατείας, για να παρασχεθεί πιο ολοκληρωμένη προστασία στους κατόχους των δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο εκτιμά όλες τις παρόμοιες προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ίδιο σκοπό.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). (ES) Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι, στην πραγματικότητα, το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό το σημείο και να σας ρωτήσω, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αν το Συμβούλιο έχει επίγνωση του ότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή πολιτιστική παραγωγή έχει φτάσει στο ναδίρ.

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της πολιτιστικής δημιουργίας είναι εκείνο μιας υπανάπτυκτης χώρας και, κατά συνέπεια, η πολιτιστική μας παραγωγή πέφτει στα επίπεδα που παρατηρούνται σε υπανάπτυκτες χώρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον οπτικοακουστικό τομέα, όπου αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής γίνεται εκτός της Ευρώπης, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η εν λόγω χώρα προστατεύει την πολιτιστική δημιουργία. Αν η Ευρώπη δεν προστατεύσει την πολιτιστική δημιουργία, δεν θα την έχουμε. Συνειδητοποιεί το Συμβούλιο την ευθύνη που φέρει αυτή τη στιγμή;

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Η ερώτησή μου αφορά το εξής: Η συμβιβαστική τροπολογία της κ. Trautmann σχετικά με το πακέτο των τηλεπικοινωνιών καταψηφίστηκε σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει βάλει τον Πρόεδρο Sarkozy σε καλή θέση με τη λύση «τρία χτυπήματα κι έξω» του. Πώς αξιολογεί η Τσεχική Προεδρία τη σημερινή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολιτιστικούς δημιουργούς που θέλουν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους στο Διαδίκτυο;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να διαβεβαιώσω τον αξιότιμο βουλευτή ότι το Συμβούλιο γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή είναι μια σημαντική δραστηριότητα και μια πραγματική απειλή για τον πολιτιστικό πλούτο των Ευρωπαίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι προφανές από τη λίστα μέτρων που έχει καταρτίσει το Συμβούλιο κατά τους προηγούμενους μήνες και τα προηγούμενα χρόνια ότι αυτά τα ζητήματα αποτελούσαν και αποτελούν να είναι προτεραιότητα, ακόμη και εντός του πλαισίου του συνολικού ευρωπαϊκού σχεδίου που έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους δράσης, όπως η ίδρυση του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το πλαίσιο ότι το Συμβούλιο συνειδητοποιεί την ευθύνη του, έχει επίγνωση της σοβαρότητας αυτού του προβλήματος και είναι αποφασισμένο να αναλάβει συγκεκριμένη δράση γι’ αυτό το θέμα. Όσον αφορά το πακέτο των τηλεπικοινωνιών, τόσο η προηγούμενη προεδρία όσο και η προεδρία μας έχουν επενδύσει πολλή ενέργεια σε αυτό το θέμα. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν έχει εγκριθεί πλήρης συμβιβασμός, περιλαμβανομένης αυτής της διάταξης κατά της πειρατείας. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι το πακέτο των τηλεπικοινωνιών που συμφωνήθηκε τελικά θα περάσει, ύστερα από περαιτέρω διαδικασίες. Εντούτοις είμαι απογοητευμένος που, για τους λόγους που ανέφερε ο αξιότιμος βουλευτής, το πακέτο δεν πέρασε σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 2 του Gay Mitchell (H-0207/09)

Θέμα: Αλλαγή του κλίματος

Δεδομένης της γνωστής σκεπτικιστικής άποψης του Τσέχου Προέδρου Václaν Klaus για την αλλαγή του κλίματος, με ποιό τρόπο θα εξασφαλίσει το Συμβούλιο ότι οι απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών μελών και των πολιτών της ΕΕ που υποστηρίζουν την επιστημονική αλήθεια ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ανθρωπογενής θα γίνουν σεβαστές, συγκεκριμένα σε σχέση με την προετοιμασία της Διάσκεψης Κορυφής για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη και με την επερχόμενη σουηδική προεδρία;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout, Προεδρεύων του Συμβουλίου. Τον περασμένο Μάρτιο το Συμβούλιο και το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τελειοποίησαν περαιτέρω μια νέα θέση για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος, ιδίως ενόψει της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης.

Σε αυτή τη συνεδρίαση στις 19-20 Μαρτίου 2009, το Συμβούλιο τόνισε την πεποίθησή του ότι η οικονομική κρίση και τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπισή της προσφέρουν μια ευκαιρία να επιτευχθούν οι απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και ταυτόχρονα να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση μιας ασφαλούς και αειφόρου, ενεργειακά αποτελεσματικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου εφέτος δήλωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε δεσμευμένη στην ανάληψη ηγετικού ρόλου και στην επίτευξη της παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για το κλίμα στην Κοπεγχάγη εφέτος το Δεκέμβριο, η οποία έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2° Κελσίου.

Γι’ αυτό το σκοπό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε τη δέσμευση της ΕΕ σε μείωση κατά 30% των εκπομπών ως συνεισφορά της σε μια τέτοια συμφωνία, υπό την προϋπόθεση οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες να δεσμευθούν σε συγκρίσιμες μειώσεις των εκπομπών και οι προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες να συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει περαιτέρω αυτά τα ζητήματα στη συνεδρίασή του τον Ιούνιο.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE), αναπληρώτρια του συντάκτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την τσεχική Προεδρία για την προεδρία της επιτροπής και τις απόψεις της γι’ αυτό το θέμα.

Όπως ζήτησα από έναν από τους συναδέλφους σας προηγουμένως, θα μπορούσα να έχω τώρα διαβεβαιώσεις, καθώς πλησιάζουμε στην κρίσιμη συνεδρίαση που θα είναι η UNFCC COP-15 στην Κοπεγχάγη αυτό το Δεκέμβριο, ότι θα έχουμε την ενθουσιώδη υποστήριξη της τσεχικής κυβέρνησης για μια επαρκή και πλήρως αμερόληπτη παγκόσμια συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο;

Ξεκινήσατε την προεδρία σας με τη φήμη ότι είσαστε σκεπτικιστές για το κλίμα. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι τώρα έχετε προσηλυτιστεί και ότι συμφωνείτε πλήρως με τη νομοθετική δέσμη για την ενέργεια και το κλίμα που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία τον περασμένο Δεκέμβριο από αυτό το Κοινοβούλιο;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout , Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, σε απάντηση στην ερώτηση θα ήθελα να πω καταρχάς ότι εμείς − δηλαδή η τσεχική κυβέρνηση και η Τσεχική Δημοκρατία − δεν ήμασταν ποτέ σκεπτικιστές για την αλλαγή του κλίματος. Δεν νομίζω ότι αυτό που είπα στην παρέμβασή μου σχετικά με ορισμένα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, σχετικά με ορισμένα μέτρα που είχαν εγκριθεί από τα προηγούμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια στα οποία συμμετείχε η τσεχική κυβέρνηση και σχετικά με τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα εν λόγω συμπεράσματα, μπορεί να δείχνει με οποιονδήποτε τρόπο ότι είτε η απερχόμενη κυβέρνηση είτε η νέα κυβέρνηση που θα αναλάβει καθήκοντα την Παρασκευή έχουν αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο τη γνώμη τους γι’ αυτό το θέμα. Με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι θα ακολουθήσουμε την πορεία που υπεβλήθη ή που περιγράφηκε από προηγούμενα Συμβούλια, και φιλοδοξία μας είναι η ΕΕ να κάνει το παν κατά την επικείμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ του Ιουνίου για να προχωρήσει, παρόλα τα σχετικά προβλήματα και δυσκολίες, την προετοιμασία της εντολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Κοπεγχάγη. Αισθάνθηκα στην ερώτηση έναν υπαινιγμό για τον Τσέχο Πρόεδρο, αλλά μπορώ να σας πω κατηγορηματικά και ειλικρινά ότι πριν από δύο ημέρες πραγματοποιήθηκε στην Πράγα μια συνάντηση κορυφής με την Ιαπωνία, της οποίας προήδρευσε ο Πρόεδρος Klaus εξ ονόματος της ΕΕ και αν εντοπίσατε εκεί κάτι ασύμβατο με την ενιαία άποψη της ΕΕ για το κλίμα, παρακαλώ να με ενημερώσετε, παρόλο που γνωρίζω ότι τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρώ αυτές τις ανησυχίες κατανοητές, αλλά όχι πλήρως δικαιολογημένες κατ’ αρχήν, και ελπίζω ότι έχω καταφέρει να τις διαλύσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 3 της Avril Doyle (H-0210/09)

Θέμα: Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η Τσεχική Προεδρία

Θα μπορούσε, παρακαλώ, το Συμβούλιο να εκφέρει άποψη σχετικά με ένα δυνατό χρονοδιάγραμμα για την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας από την Τσεχική Δημοκρατία;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout , Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, στην εισαγωγή σας στην παρέμβασή μου σήμερα κάνατε μια ανακοίνωση στην οποία συγχαρήκατε την Τσεχική Δημοκρατία για το γεγονός ότι η Γερουσία της ενέκρινε σήμερα με σαφή πλειοψηφία τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην προκείμενη ερώτηση.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Ευχαριστώ τον Τσέχο Υπουργό και συγχαίρω μέσω αυτού τον ηγέτη και όλα τα μέλη της Τσεχικής Γερουσίας. Τώρα τόσο η γερουσία όσο και η βουλή έχουν ψηφίσει για να εγκρίνουν την επικύρωση.

Μπορείτε να με κοιτάξετε ως Ιρλανδή βουλευτή αυτού του Σώματος και να πείτε: λέει αυτός ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα; Έχουμε δουλειά ακόμη να κάνουμε στην Ιρλανδία. Οι Πολωνοί και οι Γερμανοί έχουν επίσης λίγη τακτοποίηση να κάνουν.

Αλλά μπορώ να σας ζητήσω να αναφέρετε πότε και αν ο Πρόεδρός σας Klaus είναι πιθανό να κάνει δεκτές τις επιθυμίες της γερουσίας και της βουλής και να εγκρίνει – ή να υπογράψει, αν προτιμάτε – την πλήρη επικύρωση της Συνθήκης; Και πάλι, σας ευχαριστώ. Είμαι ικανοποιημένη με το σημερινό αποτέλεσμά σας στη γερουσία σας.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την Τσεχική Προεδρία για την απόφαση της γερουσίας. Μολαταύτα πρέπει να πω ότι εμείς στην Ευρώπη φυσικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με πολλούς τομείς της αλληλεπίδρασης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτό έχουμε διαπραγματευτεί αυτή τη μεταρρυθμιστική συνθήκη κατά τη διάρκεια των τελευταίων οκτώ μηνών. Θα ήταν ίσως δυνατόν να διεξαχθεί συζήτηση στην Τσεχική Δημοκρατία σχετικά με αυτό που πράγματι βρίσκουν ανησυχητικό σχετικά με αυτή τη συνθήκη και ποιες εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσε να προσφέρει ο Πρόεδρος Klaus στους λαούς της Ευρώπης για να καθησυχάσει την τρέχουσα δυσαρέσκεια, στην οποία μάλιστα αναφέρεται θορυβωδώς και ποιες λύσεις θα οραματιζόταν; Αυτή τη στιγμή, το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι θέλει να εμποδίσει τη μεταρρύθμιση, αλλά δεν υποβάλλει θετικές προτάσεις.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, αφού ο Πρόεδρος Klaus έβλαψε τη φήμη της χώρας του από καθαρό εγωκεντρισμό, θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ την τσεχική Προεδρία και να πω ότι ήταν προεδρία πρώτης τάξης. Χαίρομαι που τελείωσε με την επικύρωση της συνθήκης όσον αφορά την κοινοβουλευτική διαδικασία.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα λόγια εκτίμησής σας και τα συγχαρητήριά σας για την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας από τη Γερουσία μας. Ο Πρόεδρος Klaus έχει τις δικές του απόψεις και εμείς στην Τσεχική Δημοκρατία σεβόμαστε τη γνώμη του, η οποία είναι μέρος του δημοκρατικού φάσματος γνώμης. Όσον αφορά τη συζήτηση για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, απεδείχθη ότι είναι πολύ έντονη και γι’ αυτό το λόγο η Γερουσία δεν έχει εγκρίνει τη Συνθήκη της Λισαβόνας μέχρι τώρα, ύστερα από μακρές συζητήσεις για το θέμα. Το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων – 54 γερουσιαστές από τους 80 παρόντες – που δόθηκαν υπέρ της συνθήκης συμπεριελάμβαναν γερουσιαστές από το Δημοκρατικό Κόμμα Πολιτών (ODS) (το κόμμα που ίδρυσε κάποτε ο Πρόεδρος Klaus), πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει "ευρωρεαλισμός" στην Τσεχική Δημοκρατία, ότι υπάρχει πολύ ισχυρό αίσθημα συνυπευθυνότητας για την Ευρώπη και για την ΕΕ, καθώς και βούληση να συνεχιστεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να λάβουμε ενεργό μέρος σε αυτή. Όσον αφορά τη συνταγματική ρύθμιση για την έγκριση από τα δύο σώματα του Τσεχικού Κοινοβουλίου, είναι πραγματικά προϋπόθεση για την επικύρωση, η οποία μετά κορυφώνεται με την υπογραφή του Προέδρου. Από αυτή την άποψη το Σύνταγμα δεν ορίζει προθεσμίες και δεν θα ήθελα να κάνω εικασίες αυτή τη στιγμή σχετικά με την ημερομηνία μέχρι την οποία η συνθήκη θα υπογραφεί από τον πρόεδρο. Η κατάσταση για μας είναι τώρα αρκετά νέα, ακόμη και στην ίδια την Τσεχική Δημοκρατία. Έφυγε ένα μεγάλο βάρος από πάνω μας και φυσικά είμαστε περιχαρείς. Φυσικά θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις και τις συνομιλίες με σκοπό να οριστικοποιήσουμε την επικύρωση το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 4 του Bernd Posselt (H-0213/09)

Θέμα: Κροατία, Μακεδονία και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Πόσο δυνατό κρίνει το Συμβούλιο ότι είναι να ολοκληρωθούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία φέτος, να οριστεί η ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων με τη Μακεδονία εντός του έτους, καθώς και να καταστεί σαφής η ευρωπαϊκή προοπτική των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, περιλαμβανομένου του Κοσσόβου, τα οποία βρίσκονται μεταξύ Κροατίας και Μακεδονίας;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout , Προεδρεύων του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία, έχουν εισέλθει σε σημαντική και απαιτητική φάση. Από την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων έχουν ανοίξει 22 κεφάλαια, από τα οποία επτά έχουν κλείσει προσωρινά. Δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για την ολοκλήρωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Όπως γνωρίζετε, η πρόοδος των διαπραγματεύσεων καθοδηγείται κυρίως από την πρόοδο της Κροατίας στην προετοιμασία για την ένταξη, στην ικανοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης για το άνοιγμα και το κλείσιμο, καθώς και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του διαπραγματευτικού πλαισίου και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κροατίας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Η εφαρμογή της αναθεωρημένης εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση είναι επίσης σημαντικό να προετοιμαστεί για περαιτέρω ενσωμάτωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα έγγραφα, παραμένει ουσιώδης σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Συμβούλιο έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο και την εταιρική σχέση για την προσχώρηση, οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση των σχέσεων καλής γειτονίας πρέπει να συνεχιστούν – ιδίως οι εργασίες για την εξεύρεση λύσεων σε διμερή ζητήματα με γειτονικές χώρες, ιδίως συνοριακά ζητήματα.

Η προεδρία εκφράζει τη λύπη της διότι το συνοριακό ζήτημα με τη Σλοβενία επηρεάζει το ρυθμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κροατίας και η πρόοδος επί τόπου δεν ταιριάζει με την προηγούμενη πρόοδο που καταγράφηκε. Όπως γνωρίζετε, η Προεδρία, μαζί με την προηγούμενη και την επερχόμενη προεδρία και την Επιτροπή, έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες διευκόλυνσης για να σημειώσει πρόοδο σε αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων τον Απρίλιο διεξήγαγε μια χρήσιμη συζήτηση για να αποτιμήσει την κατάσταση.

Όσον αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 να της χορηγήσει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις απαιτήσεις της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και τα κριτήρια για την ένταξη και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης, τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στην ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τη Συμφωνία Πλαίσιο της Οχρίδας, καθώς και τις επιδόσεις της στην εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών της που αφορούν το εμπόριο από το 2001.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2008, θα είναι δυνατά περαιτέρω βήματα από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην πρόοδό της προς την ΕΕ, υπό τον όρο να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίστηκαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005, τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης και οι εκκρεμές βασικές προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση. Η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, περιλαμβανομένης μιας αμοιβαίως αποδεκτής λύσης μέσω διαπραγματεύσεων για το κύριο ζήτημα, παραμένει ουσιώδης. Είναι κρίσιμη η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της αποστολής του ΟΑΣΕ/ODIHR για την παρακολούθηση των εκλογών, οι εκλογές που διεξήχθησαν στις 22 Μαρτίου και 5 Απριλίου ήταν άρτια οργανωμένες και πληρούσαν τις περισσότερες διεθνείς δεσμεύσεις και πρότυπα.

Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη δημοκρατία στη χώρα. Ενθαρρύνουμε το νέο πρόεδρο και την κυβέρνηση στις προσπάθειές τους για την επίτευξη προόδου στη χώρα τους, προς όφελος όλων των πολιτών, καθώς και την κυβέρνηση διότι επικεντρώνεται στην ατζέντα μεταρρυθμίσεων, όπως η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η οικονομική πρόοδος και η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Όσον αφορά τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος προς την ένταξη στην ΕΕ, αλλά αυτή ήταν επίσης άνιση και παραμένουν τεράστιες προκλήσεις. Το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ιδίως μέσω της εφαρμογής των Συμφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και μέσω της χορήγησης σημαντικής χρηματοδοτικής στήριξης. Η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης παραμένει το γενικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Παρουσιάζοντας σταθερή πρόοδο στην οικονομική και πολιτική μεταρρύθμιση και εκπληρώνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτήσεις, οι υπόλοιπες εν δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα έπρεπε να επιτύχουν το καθεστώς υποψήφιας χώρας, ανάλογα με την αξία τους, με τελικό στόχο την ένταξη στην ΕΕ.

Τον Δεκέμβριο του 2008 το Μαυροβούνιο υπέβαλε την αίτηση ένταξής του. Εφέτος στις 23 Απριλίου το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προετοιμάσει τη γνωμοδότησή της σχετικά με την αίτηση, για να μπορέσει το Συμβούλιο στη συνέχεια να λάβει περαιτέρω αποφάσεις. Στις 28 Απριλίου η Αλβανία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ. Αιτήσεις από άλλες χώρες θα μπορούσαν να ληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει την προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει την οικονομική και πολιτική ανάπτυξη του Κοσσόβου μέσω σαφούς ευρωπαϊκής προοπτικής, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Το Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, το φθινόπωρο του 2009, μια μελέτη που εξετάζει μέσα για την προώθηση της πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του Κοσσόβου. Το Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τις διαπροσωπικές επαφές, όπως η άρση των απαιτήσεων θεώρησης όταν πληρούνται τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στους οδικούς χάρτες για την απελευθέρωση της θεώρησης, καθώς και να προωθήσει περαιτέρω τις ανταλλαγές φοιτητών και νέων επαγγελματιών.

Παράλληλα με την ενίσχυση της αρχής της κυριότητας, η ΕΕ τονίζει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η περιφερειακή συνεργασία και η ευρωπαϊκή ατζέντα συνδέονται. Όσο περισσότερο συνεργάζονται μεταξύ τους οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τόσο περισσότερο ενσωματώνονται στις ευρωπαϊκές δομές. Αυτό συμβαίνει διότι η περιφερειακή συνεργασία συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση στην περιοχή και στην εξεύρεση λύσεων για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, του εμπορίου, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, της επιστροφής των προσφύγων και του ελέγχου των συνόρων.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή και πολύ εξαντλητική απάντηση.

Έχω τρεις πολύ σύντομες συμπληρωματικές ερωτήσεις:

Πρώτον, πιστεύετε ότι είναι νοητό η τσεχική Προεδρία να ανοίξει νέα κεφάλαια με την Κροατία;

Δεύτερον, θα αναφέρετε μια ημερομηνία για τη Μακεδονία εφέτος;

Τρίτον, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για χαλάρωση των περιορισμών θεώρησης;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την πρώτη ερώτηση που αφορά την απεμπλοκή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, όπως έχω δηλώσει προηγουμένως στην εναρκτήρια παρέμβασή μου, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τελευταίας συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων ήταν αφιερωμένο ακριβώς σε αυτά τα ζητήματα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προεδρίας θα επιτευχθεί πρόοδος σε αυτό το θέμα, καθώς και μια συμφωνία για να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των κεφαλαίων της διαπραγμάτευσης που έχουν προετοιμαστεί για κλείσιμο. Ήταν ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της προεδρίας από την αρχή για να απεμπλακεί αυτή η κατάσταση. Μια λύση παίρνει μορφή και ελπίζουμε ότι θα γίνει αποδεκτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιτρέποντας την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις.

Όσον αφορά την ερώτηση που αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή δεν αναμένουμε να καθοριστεί ημερομηνία ή να οριστικοποιηθούν άλλες ιδιαιτερότητες κατά τη διάρκεια αυτής της προεδρίας. Δεν προβλέπουμε την ελευθέρωση των θεωρήσεων στην πρώτη σύνοδο εφέτος, αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του επόμενου έτους οι πολίτες από ορισμένες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είναι κοντά στην εκπλήρωση ή έχουν ήδη εκπληρώσει τα κριτήρια αξιολόγησης, θα μπορούσαν να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση από μερικές από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τονιστεί εδώ σε αρκετές περιπτώσεις ότι μία από τις προτεραιότητες της προεδρίας μας είναι να φέρουμε κοντά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες γι’ αυτό το σκοπό και θέλουμε να καταβάλουμε ίσες, αν όχι μεγαλύτερες, προσπάθειες γι’ αυτή την προτεραιότητα στους δύο μήνες που μας απομένουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 5 του Claude Moraes (H-0215/09)

Θέμα: Προστασία των περισσότερο ευάλωτων στην οικονομική κρίση

Στα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19/20 Μαρτίου αναφέρεται ότι για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στο κοινωνικό σώμα "ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε εκείνους που είναι περισσότερο ευάλωτοι και στους νέους κινδύνους που συνδέονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό".

Με ποιούς τρόπους το Συμβούλιο εστιάζει στην προστασία εκείνων που είναι περισσότερο ευάλωτοι, όπως νέοι μετανάστες, ηλικιωμένοι, εγκατεστημένες εθνοτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρία και άστεγοι, ώστε να μην απωθηθούν στα περιθώρια της κοινωνίας;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout , Προεδρεύων του Συμβουλίου. Όπως έχει πει πολύ καλά ο αξιότιμος βουλευτής, η κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση, η οποία υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19-20 Μαρτίου, τονίζει την ανάγκη για κατάλληλες κοινωνικές πολιτικές, όχι μόνο για να αμβλυνθεί ο δυσμενής κοινωνικός αντίκτυπος στους περισσότερο ευάλωτους, αλλά και για να αποσβεστεί ο αντίκτυπος της κρίσης στην οικονομία συνολικά.

Αυτό συνεπάγεται ρύθμιση των επιδομάτων, όπου χρειάζεται, για να διασφαλιστεί κατάλληλη στήριξη για τους δικαιούχους. Πρέπει να εφαρμοστούν ειδικότερα ολοκληρωμένες στρατηγικές ενεργητικής ενσωμάτωσης που συνδυάζουν και ισορροπούν μέτρα και ολοκληρωμένη πρόσβαση της αγοράς εργασίας σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και επαρκή ελάχιστα εισοδήματα.

Πρέπει να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες των κρατών μελών να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών, περιλαμβανομένης της προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής φύλαξης παιδιών.

Απαιτείται επίμονη εργασία για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, ως εξαιρετικά σοβαρής μορφής αποκλεισμού, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, των πολλαπλών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά και της τρωτότητάς τους στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Χρειάζεται επίσης επαγρύπνηση, καθώς ενδέχεται να προκύψουν νέες ομάδες υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων νέοι εργαζόμενοι και εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, καθώς και νέοι κίνδυνοι.

Όσον αφορά την ειδική κατάσταση των ηλικιωμένων, των εθνοτικών μειονοτήτων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, το Συμβούλιο έχει ήδη θεσπίσει νομοθεσία που στοχεύει στην προστασία αυτών και άλλων ευάλωτων ομάδων από τις διακρίσεις. Η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Η οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, που περιλαμβάνουν την απασχόληση, την αυτοαπασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.

Επιπλέον, το Συμβούλιο εξετάζει αυτή τη στιγμή μια νέα πρόταση της Επιτροπής που στοχεύει να επεκτείνει περαιτέρω την προστασία έναντι των διακρίσεων. Η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξάρτητα από θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό θα επέκτεινε την προστασία έναντι των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού σε τομείς πέρα από την απασχόληση. Στις 2 Απριλίου 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της πρότασης της Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης και στο Συμβούλιο είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για το σχέδιο οδηγίας.

Επιτρέψτε μου επίσης να υπενθυμίσω ότι την περασμένη άνοιξη το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκαν επιτυχώς μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για την πρόταση της Επιτροπής να θεσπίσει ένα Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού το 2010. Εκείνη την εποχή λίγοι από εμάς θα μπορούσαν να μαντέψουν την έκταση της επερχόμενης οικονομικής κρίσης. Όμως με το όφελος που δίνει η γνώση εκ των υστέρων είναι σαφές ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχαν απόλυτο δίκιο που εστίασαν στα προβλήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τέλος, το Συμβούλιο εξετάζει επίσης μια σειρά σχεδίων συμπερασμάτων σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες στη γενιά ηλικίας άνω των 50, η οποία υποβλήθηκε από την τσεχική Προεδρία. Αναμένεται ότι αυτά τα συμπεράσματα θα εγκριθούν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο. Αυτή θα είναι άλλη μία ευκαιρία να επαναβεβαιώσει το Συμβούλιο τη δέσμευσή του να εξασφαλίσει ότι οι γηραιότεροι πολίτες μας θα μπορούν να ζουν δραστήρια ζωή και γηρατειά με αξιοπρέπεια.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας Προεδρίας της ΕΕ, εφέτος τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε στην Πράγα η Διάσκεψη για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες με τίτλο «Κοινωνικές υπηρεσίες: ένα εργαλείο για την κινητοποίηση του εργατικού δυναμικού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής». Η διάσκεψη υπογράμμισε τη σημασία των κοινωνικών υπηρεσιών για την ενεργό ένταξη των ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και αποκλείονται από την αγορά εργασίας.

Ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών, λόγω οικονομικών και δημογραφικών αλλαγών, αφενός γίνεται ο σημαντικός τομέας νέων ευκαιριών απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους εργαζομένους και αφετέρου βοηθά τους ίδιους τους χρήστες κοινωνικών υπηρεσιών να διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους.

Η διάσκεψη εισήγαγε βασικά σημεία εκκίνησης για περαιτέρω πανευρωπαϊκές συζητήσεις σχετικά με το ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών στην κοινωνία. Παρόλο που οι τρόποι παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, κατανομής αρμοδιοτήτων και η αντίληψη της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας διαφέρουν στα κράτη μέλη της ΕΕ, υπήρξε αρκετή συναίνεση μεταξύ των ομιλητών στη διάσκεψη για το ρόλο και τους στόχους των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στα συμπεράσματα της διάσκεψης, τα οποία θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και μετά διαπραγμάτευση με στόχο την έγκριση από το Συμβούλιο EPSCO τον Ιούνιο, τονίστηκε ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών ως ουσιαστικού μέσου για τις κοινωνικές πολιτικές.

Υπογραμμίζεται επίσης η αναγκαιότητα να υπάρχει ολοκληρωμένος τρόπος στη σύλληψη και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους ανάγκες των πελατών. Μνημονεύεται ο σημαντικός ρόλος των δημόσιων αρχών στη διασφάλιση της ποιότητας, της πρόσβασης και της βιωσιμότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και αναφέρεται ότι η επένδυση σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αποδίδει και μπορεί να ενισχύσει το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης και τη συνοχή των οικονομιών και των κοινωνιών. Επισημαίνεται η σημασία της άτυπης φροντίδας και η αποκαλούμενη «κοινή φροντίδα», ένας συνδυασμός τυπικής και άτυπης φροντίδας, φαίνεται ότι είναι η βέλτιστη και η πιο αποτελεσματική.

Στα συμπεράσματα της διάσκεψης μνημονεύεται η σημασία της προώθησης ενός συστήματος δια βίου κατάρτισης και ενίσχυσης των ικανοτήτων για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, δίνεται έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και των ειδικών αναγκών των χρηστών κοινωνικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (PSE), αναπληρώτρια του συντάκτη. (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την τσεχική Προεδρία που απάντησε στην ερώτησή μου. Χάρηκα που άκουσα ότι το ζήτημα της επέκτασης της οδηγίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε αγαθά και υπηρεσίες έλαβε εξέχουσα θέση στις απαντήσεις σας σε ερωτήσεις σχετικά με την καταπολέμηση της αυξανόμενης φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων. Επιτρέψτε μου να σας πω πόσο το εκτιμώ.

Η ερώτησή μου προς εσάς είναι, μήπως αυτό σημαίνει επίσης ότι το κείμενο το οποίο ενέκρινε αυτό το Σώμα τον Απρίλιο απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της τσεχικής Προεδρίας και ποια πρακτικά μέτρα έχετε λάβει, ως Προεδρεύων του Συμβουλίου, για να διασφαλίσετε ότι αυτή η οδηγία θα εγκριθεί επίσης το συντομότερο δυνατό από τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο; Ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). (LT) Θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω για την ολοκληρωμένη απάντησή σας. Το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πολύ διαδεδομένο και πολύπλευρο, διότι, κατά τη γνώμη μου, τώρα πολλοί άνθρωποι απλά αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Είναι διατεθειμένο το Συμβούλιο να αυξήσει την επισιτιστική βοήθεια; Η επισιτιστική βοήθεια είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα τώρα, καθώς μαίνεται αυτή η κρίση, και μου φαίνεται ότι θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout , Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (CS) Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επικροτήσατε την προηγούμενη απάντησή μου και τις προσπάθειές μου να δώσω μια πραγματικά εξαντλητική απάντηση στην ερώτηση που τέθηκε. Όσον αφορά τη συμπληρωματική ερώτηση, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να δώσω μια απολύτως σαφή απάντηση. Μολαταύτα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και εκείνα που αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας σε αυτήν την περίοδο κρίσης, είναι φυσικά στην ημερήσια διάταξη και συζητώνται έντονα στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, περιλαμβανομένης της οδηγίας που αναφέρατε. Όσον αφορά την επισιτιστική βοήθεια, ίσως να έχω παρεξηγήσει το σκοπό της ερώτησης, αλλά στο Συμβούλιο συζητούμε την επισιτιστική βοήθεια κυρίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες, με άλλα λόγια τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και από την προηγούμενη επισιτιστική κρίση. Όσον αφορά την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συζητείται τέτοιο θέμα. Παρόλα αυτά, έχουμε επίγνωση της ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους λιγότερο επιτυχημένους ή εκείνους που χρειάζονται πολύ περισσότερη βοήθεια στην τρέχουσα κατάσταση, και αυτό το θέμα θα συμπεριληφθεί επίσης στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης των υπουργών για την αναπτυξιακή συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 6 της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0217/09)

Θέμα: Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση

Πώς αξιολογεί το Συμβούλιο την πρόταση θεσμοθέτησης Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής αλλά και για την προώθηση της ανάπτυξης και της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout , Προεδρεύων του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο δεν έχει λάβει καμία πρόταση από την Επιτροπή για έναν ευρωπαϊκό φόρο απασχόλησης. Άρα το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να απαντήσει στα συγκεκριμένα σημεία που έθεσε η αξιότιμη βουλευτής σε αυτό το ζήτημα. Εντούτοις το Συμβούλιο συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασε η αξιότιμη βουλευτής στην ερώτησή της και θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να προωθηθεί η ανάπτυξη και η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υποφέρει από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Προεδρία θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν, κατά πρώτο λόγο, υπεύθυνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης. Παρόλα αυτά το Συμβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις πολιτικές απασχόλησης, ιδίως τώρα που η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και υιοθετεί νέες κατευθυντήριες γραμμές για την πρώιμη απασχόληση, σύμφωνα με τη Συνθήκη.

Με αυτή την έννοια η Προεδρία θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι πέρυσι το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, ζητημάτων απασχόλησης που προκύπτουν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Το σχέδιο αποτελείται από άμεσα δημοσιονομικά μέτρα ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνουν, αφενός κοινοτικά μέτρα που ανέρχονται σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ και αφετέρου εθνικά μέτρα που ανέρχονται σε 170 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστήριξε επίσης την ιδέα της ταχείας δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την υποστήριξη της απασχόλησης, ιδίως προς όφελος των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως η στήριξη πολιτικών ευελιξίας με ασφάλεια και πολιτικών που διευκολύνουν τις μεταβατικές περιόδους απασχόλησης και παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα, όπου είναι αναγκαίο, να επαναπρογραμματίζουν τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να ενισχύσουν τις στρατηγικές απασχόλησής τους.

Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι, πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει επίσης κοινοτική συνδρομή για τη συμπλήρωση των εθνικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό το ταμείο, που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο το 2007, ασχολείται με συγκεκριμένες κρίσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα που προκαλούνται από την παγκοσμιοποίηση και παρέχει εφάπαξ, χρονικά περιορισμένη μεμονωμένη στήριξη προσαρμοσμένη άμεσα στους απολυμένους εργαζόμενους.

Μια αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι σε εξέλιξη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2009 έκανε έκκληση να επιτευχθεί ταχέως συμφωνία. Το Συμβούλιο χαιρετίζει τη συμφωνία για έγκριση αυτής της αναθεώρησης σε πρώτη ανάγνωση και ενεργεί σύμφωνα με τη σημερινή ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου συμφώνησε επίσης σε ορισμένα πρόσθετα μέτρα, όπως τα ακόλουθα: άρση των εμποδίων με ταυτόχρονη πρόληψη της δημιουργίας νέων και επίτευξη μιας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς, περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, βελτίωση των βασικών συνθηκών για τη βιομηχανία για να διατηρηθεί μια ισχυρή βιομηχανική βάση και για τις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και την καινοτομία, ενθάρρυνση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και εντατικοποίηση και βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων στην έρευνα, τη γνώση και την εκπαίδευση.

Τέλος, η Προεδρία θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η πρωτοβουλία της τρέχουσας Προεδρίας, μια Σύνοδος Κορυφής για την Απασχόληση, θα διοργανωθεί στις 7 Μαΐου στην Πράγα. Χθες, ο Τσέχος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Vondra, είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε αυτή την ολομέλεια γι’ αυτό το ζήτημα εξ ονόματος της Προεδρίας.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την απάντηση. Ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος ήταν άλλωστε και η δική μου ερώτηση. Όλα αυτά τα μέσα που προγραμματίζονται κατά διαστήματα -και ιδιαίτερα με αφορμή την κρίση- δεν θα έπρεπε να συντονιστούν κάτω από μια ομπρέλα, αυτό που ονομάζω "σύμφωνο για την απασχόληση", προκειμένου να αποδώσουν καρπούς στους ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι ακούνε μεν για εκατομμύρια ευρώ -αναφερθήκατε σε 200 δισ.- δεν βλέπουν όμως τα χρήματα αυτά να μετατρέπονται σε αποτελεσματικές ενέργειες οι οποίες θα τους δώσουν διέξοδο στην ανεργία και την ανέχεια;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout , Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι αντιμετωπίζω πολύ θετικά αυτά που ειπώθηκαν εδώ και είμαι πεπεισμένος ότι η προσεχής σύνοδος κορυφής, η «σύνοδος κορυφής για την απασχόληση» στην Πράγα, θα είναι μία ακόμη ευκαιρία να δημιουργήσουμε και να προβάλουμε πρωτοβουλίες στις οποίες θα μπορέσει να στραφεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και οι οποίες θα επικεντρωθούν ακριβώς στα θέματα που συζητούμε εδώ, με άλλα λόγια σε ζητήματα που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 7 του Justas Vincas Paleckis (H-0219/09)

Θέμα: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εξωτερικό

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών (COM(2008)0414), η οποία προβλέπεται να εξετασθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον μήνα Απρίλιο, περιλαμβάνει κοινές διατάξεις όσον αφορά τον τρόπο επιστροφής των δαπανών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εξωτερικό. Ο στόχος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να μπορούν στο μέτρο του δυνατού οι ασθενείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εξωτερικό (λ.χ. με την εκ προοιμίου επιστροφή των υψηλών δαπανών υγείας, ώστε η περίθαλψη αυτή να μην επιφυλάσσεται μόνον στα εύπορα άτομα), ενώ, στο πλαίσιο του Συμβουλίου η τάση είναι να περιοριστούν τα δικαιώματα αυτά και να αποφασίζουν τα κράτη μέλη ποιες από τις δαπάνες στις οποίες υπεβλήθησαν οι πολίτες τους στο εξωτερικό επιθυμούν να επιστρέψουν.

Κατά την άποψη του Συμβουλίου, κατά ποίον τρόπο οι αντίθετες απόψεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου μπορούν να συμβιβασθούν; Ποιες είναι οι συμβιβαστικές λύσεις που μπορούν να εξετασθούν;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout , Προεδρεύων του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία, με βάση την εργασία που εκτελέστηκε από τη γαλλική Προεδρία, επιδιώκει ενεργά συζητήσεις σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Στόχος της Προεδρίας είναι να βρει λύσεις που θα επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης.

Όπως δήλωσε η Προεδρία κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της 23ης Απριλίου 2009, οι ασθενείς που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν πλήρη πληροφόρηση και υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η οδηγία πληροί τις αρχές της σαφήνειας, της νομικής ασφάλειας και της επικουρικότητας. Συζητήσεις είναι ακόμη σε εξέλιξη στο Συμβούλιο, άρα είναι αδύνατο να προβλεφθεί αν μπορεί να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία στο πλαίσιο της τρέχουσας τσεχικής Προεδρίας. Όμως οι τρέχουσες συζητήσεις στο Συμβούλιο υποδηλώνουν ότι ένα σύστημα προηγούμενης εξουσιοδότησης είναι πιθανό να περιοριστεί σε ειδικές μορφές υγειονομικής περίθαλψης. Θα είναι επιλογή για τα κράτη μέλη, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή να μη χρησιμοποιήσουν. Αυτή η δυνατότητα αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το Συμβούλιο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να συνοδεύσει οποιοδήποτε σύστημα προηγούμενης εξουσιοδότησης με μέτρα που αποσκοπούν στη διαφάνεια και στην πλήρη ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Από την άλλη πλευρά, η οδηγία καθορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο αυτού που πρέπει να εγγυώνται τα κράτη μέλη στους ασθενείς τους όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Είναι το ίδιο ποσό που θα απαιτείτο για την ίδια θεραπευτική αγωγή στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να παρέχουν στους ασθενείς τους που λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη μια πιο επωφελή μορφή επιστροφής, ακόμη και προκαταβολικά. Εντούτοις αυτό εξαρτάται από την εθνική πολιτική των κρατών μελών.

Μολαταύτα σε περιπτώσεις όπου το άτομο χρειάζεται πραγματικά να λάβει θεραπευτική αγωγή σε άλλο κράτος μέλος και υπάρχουν αντικειμενικοί ιατρικοί λόγοι γι’ αυτό, υπάρχει ήδη ο κανονισμός (ΕΚ) 883/2004, σύμφωνα με τον οποίο ο ασθενής θα λάβει υγειονομική περίθαλψη χωρίς στην πραγματικότητα να υποστεί κόστος ο ίδιος.

Σύμφωνα με την έκθεση που ψηφίστηκε στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 24 Απριλίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε επίσης το σύστημα προηγούμενης αδειοδότησης ως εργαλείο σχεδιασμού και διαχείρισης αν είναι διαφανές, προβλέψιμο, χωρίς διακρίσεις και υπόκειται σε σαφή πληροφόρηση για τους ασθενείς.

Το Συμβούλιο θα μελετήσει με προσοχή όλες τις τροπολογίες και θα εξετάσει τρόπους για να τις λάβει υπόψη στην κοινή θέση του για να επιτευχθεί συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). (LT) Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ για την ολοκληρωμένη και, θα έλεγα, ελπιδοφόρα απάντηση. Είναι πολύ καλό που εναρμονίζονται οι όροι για την απόκτηση ιατρικής βοήθειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Όμως είναι σαφώς λάθος ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την ικανότητα του ασθενούς να πληρώσει. Εκείνοι οι ασθενείς που δεν είναι σε θέση να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ του κόστους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δεν θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτό.

Η Τσεχική Δημοκρατία, η οποία ανέλαβε την προεδρία από τη Γαλλία, εξακολουθεί να είναι μια νέα χώρα και θα ήθελα να ρωτήσω: υπήρχαν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αξιολόγησαν αυτό το πρόβλημα τα νέα και τα παλαιά κράτη μέλη;

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόσθετη παρατήρηση του αξιότιμου βουλευτή. Την έχουμε κατά νου και θα τη λάβουμε υπόψη. Νομίζω ότι έχει διαπιστώσει ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή το ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί με σαφή και απλό τρόπο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από το Συμβούλιο στις περαιτέρω συζητήσεις του γι’ αυτά τα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

 
  
 

Οι ερωτήσεις προς το Συμβούλιο έληξαν.

Εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την τσεχική Προεδρία και τον Υπουργό για τη συνεργασία τους.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8 μ.μ. και συνεχίζεται στις 9 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ: κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου