Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 7. toukokuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 4.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 5.Moldovan tasavallan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettava audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma (keskustelu)
 7.Luonnos komission asetukseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevan asetuksen liitteen XVII muuttamisesta (keskustelu)
 8.Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt (keskustelu)
 9.Äänestykset
  9.1.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n ulkosuhteissa sekä rauhanrakentamisessa ja valtiorakenteiden kehittämisessä (A6-0225/2009, Libor Rouček)
  9.2.Parlamentin uusi rooli ja vastuu Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa (A6-0145/2009, Jo Leinen)
  9.3.Lissabonin sopimuksen rahoituskysymykset (A6-0183/2009, Catherine Guy-Quint)
  9.4.Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008–2013 (päätöksen N:o 573/2007/EY muuttaminen) (A6-0280/2009, Bárbara Dührkop Dührkop)
  9.5.Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat vähimmäisvaatimukset (uudelleenlaatiminen) (A6-0285/2009, Antonio Masip Hidalgo)
  9.6.Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaatiminen) (A6-0284/2009, Jeanine Hennis-Plasschaert)
  9.7.Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten (uudelleenlaatiminen) (A6-0283/2009, Nicolae Vlad Popa)
  9.8.Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustaminen (A6-0279/2009, Jean Lambert)
  9.9.Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävät kahdenväliset sopimukset, jotka koskevat sopimusvelvoitteisiin ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavaa lakia (A6-0270/2009, Tadeusz Zwiefka)
  9.10.Kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettava audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma (A6-0260/2009, Ruth Hieronymi)
  9.11.Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt (A6-0274/2009, Paolo Costa)
  9.12.Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävät kahdenväliset sopimukset, jotka koskevat tuomioita ja oikeuden päätöksiä avioliittoa, vanhempainvastuuta ja elatusvelvollisuutta koskevissa asioissa (A6-0265/2009, Gérard Deprez)
  9.13.Moldovan tasavallan tilanne
  9.14.Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2008 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka (A6-0264/2009, Raimon Obiols i Germà)
  9.15.EU:n rikosoikeudellisen alueen kehittäminen (A6-0262/2009, Maria Grazia Pagano)
  9.16.Euroopan unionin institutionaalinen tasapaino (A6-0142/2009, Jean-Luc Dehaene)
  9.17.Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehitys Lissabonin sopimuksen tultua voimaan (A6-0133/2009, Elmar Brok)
  9.18.Kansalaisaloitetta koskevat menettelyt (A6-0043/2009, Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  9.19.Luonnos komission asetukseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevan asetuksen liitteen XVII muuttamisesta
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  13.1.Iran: Roxana Saberin tapaus
  13.2.Madagaskar
  13.3.Venezuela: Manuel Rosalesin tapaus
 14.Äänestykset
  14.1.Iran: Roxana Saberin tapaus
  14.2.Madagaskar
  14.3.Venezuela: Manuel Rosalesin tapaus
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 17.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 18.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 19.Taloudellisia etuja koskeva ilmoitus: ks. pöytäkirja
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 21.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 22.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
  
KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio on yksin vastuussa annetuista vastauksista)
  
KYSYMYKSET KOMISSIOLLE
Puheenvuorot
EUVL-painos (387 kb)
  Liite
EUVL-painos (108 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1091 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. syyskuuta 2009Oikeudellinen huomautus