Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0050/2009

Keskustelut :

PV 16/09/2009 - 5
CRE 16/09/2009 - 5

Äänestykset :

PV 17/09/2009 - 4.3
CRE 17/09/2009 - 4.3

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Keskiviikko 16. syyskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

5. SWIFT (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana neuvoston julkilausuma SWIFT-tiedoista.

 
  
MPphoto
 

  Beatrice Ask, neuvoston puheenjohtaja.(SV) Arvoisa puhemies, terrorismin yleisessä torjunnassa tärkein kysymys koskee sitä, miten kyseiset toimet rahoitetaan. Terrorismin rahoituksen estämisellä ja kyseisistä rahansiirroista mahdollisesti jääneiden jälkien seuraamisella voidaan ehkäistä terrorismirikoksia, ja ne voivat olla tärkeitä kyseisten rikosten tutkinnassa. Tämän aikaansaamiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Tässä meidän pitäisi vastata terrorismin rahoituksen vastaisessa YK:n yleissopimuksessa ja Euroopan neuvoston tämän alan yleissopimuksissa esitettyyn haasteeseen.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 3. syyskuuta 2009 suljetuin ovin pidettyyn kokoukseen osallistuneet jäsenet kuulivat, miten terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma, TFTP, on auttanut parantamaan EU:n kansalaisten ja muiden turvallisuutta. TFTP:stä saatu tieto on viime vuosina edistänyt terrorismirikosten paljastamista ja tutkimista, ja sen avulla on myös onnistuttu estämään terroristien hyökkäyksiä Euroopassa.

Neuvosto antoi 27. heinäkuuta 2009 yksimielisesti puheenjohtajavaltiolle komission ehdotukseen perustuvat neuvotteluvaltuudet. Olisi ollut parempi, jos Yhdysvaltojen kanssa olisi voitu käydä neuvotteluja Lissabonin sopimuksen perusteella. Euroopan parlamentti olisi silloin voinut osallistua täysimääräisesti, mutta kuten tiedätte, se ei ole vielä mahdollista. Koska SWIFT siirtää tietokantansa Yhdysvalloista EU:hun vuoden lopussa, on olennaisen tärkeää, että EU tekee Yhdysvaltojen kanssa lyhyen aikavälin sopimuksen mahdollisimman pian, jotta tiedonvaihdon keskeytymisestä ei ole vaaraa. Se on kaikkien edun mukaista.

Haluaisin korostaa, että tämä on väliaikainen sopimus siihen asti, kunnes voidaan tehdä pysyvä sopimus. Se saa olla enintään 12 kuukauden pituinen, ja komissio on sanonut, että se aikoo antaa ehdotuksen pysyväksi sopimukseksi heti, kun uusi perussopimus on voimassa. Jos EU ja jäsenvaltiot haluavat hyötyä TFTP:stä, Yhdysvaltojen on edelleen annettava asiaankuuluville valtuutetuille viranomaisille EU:ssa tietoa TFTP:stä samoin kuin aiemminkin. Näin todellakin tapahtuu.

Väliaikaisella sopimuksella annetaan lisäksi EU:n rikostentorjunnasta vastaaville viranomaisille nimenomainen mahdollisuus pyytää itse tietoa TFTP:n tietokannoista terrorismirikosten tutkinnassa. Puheenjohtajavaltio on vakuuttunut TFTP:stä peräisin olevien tietojen hyödyllisyydestä. Teemme samalla selväksi, että väliaikaisessa sopimuksessa on oltava tarvittavat mekanismit, joilla taataan yksityisyyden suoja, oikeusjärjestys ja tietosuoja. Sopimusluonnoksessa on siksi säännös, jonka mukaan on oltava erillinen EU:n viranomainen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyväksyy kaikki Yhdysvalloista tulevat pyynnöt saada tietoja SWIFT-järjestelmästä.

Yhtä tärkeää on, että väliaikaisessa sopimuksessa on yksityiskohtaiset säännökset niiden tietojen tietosuojasta, jotka Yhdysvallat saa SWIFT-järjestelmästä eurooppalaisen viranomaisen kautta. Tämän osalta sopimuksessa mennään pidemmälle kuin aiemmin yksipuolisissa sitoumuksissa, jotka Yhdysvallat antoi EU:lle vuoden 2007 TFTP:tä koskevissa ilmoituksissa, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Haluaisin mainita tiettyjä muita säännöksiä, joiden sisällyttämistä sopimukseen vaadimme. Tiedot on varastoitava turvallisesti, kaikki tietojen käyttö kirjataan, kaikki haut TFTP-tietokannassa rajataan, ja ne kattavat henkilöt tai tiedot vain, kun epäilylle on hyvät perusteet tai kun terrorismirikokseen on selkeä yhteys. Tarkastellun tiedon varastointiaika on rajattu, ja tiedot tuhotaan tietokannasta vähintään viiden vuoden kuluttua tai mahdollisuuksien mukaan aikaisemmin.

Voimme todeta selkeästi, että TFTP:n käyttö sallitaan vain terrorismirikosten tutkinnassa, mukaan luettuna terrorismin rahoitus. Yhdysvallat tai EU ei voi käyttää järjestelmää tutkiakseen muunlaisia rikoksia tai muita tarkoituksia varten. On luonnollisesti myös tärkeää, että tiedonsiirto EU:sta Yhdysvaltoihin TFTP:n nojalla on oikeasuhtaista. Aiemmin mainitsemieni eurooppalaista viranomaista koskevien sääntöjen lisäksi sopimuksessa on siksi myös säännös, jonka mukaan riippumattoman arviointielimen on arvioitava järjestelmä. EU:n osalta tämä elin koostuu puheenjohtajavaltion ja komission edustajista ja jäsenvaltioiden kansallisista tietosuojaviranomaisista tulevasta kahdesta henkilöstä. Arviointielimen tehtävänä on tarkistaa sopimuksen säännösten noudattaminen, tarkistaa tietosuojaa koskevien säännösten asianmukainen soveltaminen ja tarkistaa, että tiedonsiirto on oikeasuhtaista.

Vastaamme yhdessä sen varmistamisesta, että rikostentorjunnasta vastaavat viranomaiset voivat torjua terrorismia tehokkaasti. Vastaamme yhdessä myös sen varmistamisesta, että siinä noudatetaan oikeusvarmuutta ja kunnioitetaan perusoikeuksia. Puheenjohtajavaltio on vakuuttunut siitä, että tiedonvaihto Yhdysvaltojen kanssa TFTP:n puitteissa lisää suojaa terrorismilta ja että voimme saada aikaan väliaikaisen sopimuksen ja lopulta pitkän aikavälin sopimuksen, jossa ei vain täytetä tiukimpia tietosuojaa koskevia vaatimuksiamme vaan jossa myös kunnioitetaan perusoikeuksia.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin ensiksi kiittää vilpittömästi neuvoston puheenjohtajaa Askia siitä, että hän teki meille yhteenvdon kaikesta SWIFT-järjestelmää koskevasta kehityksestä ja Yhdysvaltojen kanssa käynnissä olevista neuvotteluista, jotka koskevat terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman, TFTP:n, jatkoa.

Minulla itselläni oli kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 22. heinäkuuta järjestetyn edellisen kokouksen aikana tilaisuus selittää TFTP:n toimintaa ja sitä, miksi tarvitsemme väliaikaisen ratkaisun sen keskeytymisen estämiseksi. Kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan yhteinen kokous järjestettiin 3. syyskuuta puheenjohtajavaltio Ruotsin, oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston pääjohtajan Jonathan Faullin ja tuomari Jean-Louis Bruguièren läsnä ollessa. Uskon, että tuossa kokouksessa pystyttiin selventämään monia avoinna olleita kysymyksiä.

Haluaisin korostaa lyhyesti joitakin näkökulmia. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön TFTP:n puitteissa tekemän tietojen arvioinnin lisäarvo on vahvistettu tuomari Bruguièren raportissa, jota kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenet pystyivät tutkimaan syyskuun alussa järjestetyssä yhteisessä kokouksessa. Kuten puheenjohtajavaltio on meille muistuttanut, tämän tietojen analysoinnin perusteella Yhdysvaltain viranomaiset ovat pystyneet estämään hyökkäyksiä ja helpottamaan tutkimuksia, jotka koskevat terroristihyökkäyksiä, sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Tuomari Bruguièren raportissa vahvistettiin myös, että Yhdysvaltain viranomaiset olivat kunnioittaneet vuonna 2007 tietosuojan osalta tekemiään sitoumuksia, eli – kuten neuvoston puheenjohtaja Ask juuri äsken oikein hyvin selitti – rajoittaneet tietojen säilyttämistä ja rajoittaneet tietojen saatavuutta, jotta niitä voidaan käyttää vain, kun epäillään terrorismin rahoitusta. Lyhyesti, tuomari Bruguière sanoi, että sitoumuksia oli kunnioitettu.

On kuitenkin selvää, että vuonna 2007 neuvotellut oikeudelliset puitteet eivät enää ole käytössä, koska tiedot eivät enää sijaitse Yhdysvalloissa vuoden loppuun suunnitellun SWIFT-järjestelmän rakenteen muuttamisen jälkeen. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä väliaikaista kansainvälistä sopimusta tarvitaan, jotta Yhdysvaltain viranomaiset voivat edelleen analysoida tietoja Alankomaissa tapahtuvista Euroopan sisäisistä rahansiirroista.

Kaikkien tarvittavien takuiden sisällyttäminen tähän sopimukseen kansalaistemme perusoikeuksien, erityisesti henkilötietojen suojan, turvaamiseksi on ehdottoman välttämätöntä. Tuemme tietysti täysin puheenjohtajavaltiota sen tätä koskevissa ponnisteluissa.

Sitten haluaisin ennen kaikkea sanoa parlamentille, arvoisa puhemies, että kuten ministeri juuri mainitsi, puhumme väliaikaisesta sopimuksesta, jonka kesto ei voi olla yli 12 kuukautta. Se tarkoittaa, että se voidaan neuvotella uudelleen välittömästi sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, ja Euroopan parlamentti voi osallistua täysimääräisesti. Voin vilpittömästi vakuuttaa teille nyt, että komissio tiedottaa tietysti edelleen parlamentille tämän asian etenemisestä.

Haluaisin lisätä, että olemme tyytyväisiä voidessamme laatia tämän sopimuksen, josta tulee pysyvä sopimus, pitkän aikavälin sopimus, vaatien tietysti täysimääräistä vastavuoroisuuttaa yhdysvaltalaisilta kumppaneiltamme. Terrorismin torjunta koskettaa myös meitä, eikä ole mitään syytä, miksi vastavuoroisuus ei olisi täysimääräinen ja täydellinen. Siksi uskon, että parlamentin osallistuminen tähän tulevaan pitkän aikavälin sopimusta koskevaan neuvotteluun on hyödyllistä.

Uskon niin täysin vilpittömästi. Haluaisin vielä kerran kiittää puheenjohtajavaltio Ruotsia ja neuvoston puheenjohtajaa Askia siitä, että hän antoi meille perusteellisen katsauksen tilanteesta, joka on johtanut tähän, jälleen kerran, väliaikaiseen sopimukseen.

 
  
MPphoto
 

  Ernst Strasser, PPE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Ask, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Yhdysvallat on tärkeä kumppani terrorismin torjunnassa. Erityisesti arkaluonteisia tietoja koskevasta kysymyksestä on kuitenkin sanottava, että me haluamme tietoja koskevat EU:n asetukset tietoturvasta, kansalaisoikeuksista ja kansalaistemme yksilön oikeuksista yhteistyössä yhdysvaltalaisten kanssa. Siksi me Euroopan kansanpuolueessa (kristillisdemokraatit) kehotamme käyttämään monia peruskriteerejä tällaisen sopimuksen tekemisessä.

Ensinnäkin kansallisen turvallisuuden ja kansalaisoikeuksien on oltava tasapainossa. Toiseksi tarvitsemme oikeusvarmuuden kyseessä olevia yhtiöitä ja kansalaisiamme varten. Kolmanneksi pidämme myönteisenä Euroopan parlamentin asemaa toisena lainsäätäjänä ja siten pidämme myös myönteisenä aikomusta tehdä väliaikainen sopimus. Toivomme teille, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Ask, ja komissiolle tässä menestystä tulevina viikkoina.

Neljänneksi katsomme, että Euroopan sisäisiä tiedostoja pitäisi käsitellä EU:n lainsäädännön mukaisesti, sekä väliaikaisessa sopimuksessa että lopullisessa sopimuksessa. Viidenneksi haluamme, että EU:n tasolla otetaan lisäksi käyttöön TFTP:tä vastaava väline, ja kuudenneksi katsomme, että se on vastavuoroisuuden ennakkoedellytys.

Nämä ovat ajatuksiamme, ja luotamme siihen, että ne saavat täysistunnossa laajan kannatuksen. Kun väliaikainen sopimus on tehty, meidän on neuvoteltava ja tehtävä lopullinen sopimus nopeasti.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, S&D-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, SWIFT-järjestelmästä on selkeästi tullut koekenttä sille, miten saadaan aikaan asianmukainen tasapaino Yhdysvaltojen kanssa tekemämme yhteistyön, terrorismin torjunnan ja perusoikeuksiemme suojelun välille.

Kun parlamentti vuosina 2006 ja 2007 antamissaan päätöslauselmissa pyysi, että SWIFT-järjestelmän vastaava toimipaikka siirretään Yhdysvalloista EU:n alueelle, se johtui tietysti siitä, että ajattelimme, että Yhdysvaltojen puitteiden EU:n kansalaisille tarjoama suojelu ei ollut EU:n normien mukaista ja että sitä pitäisi parantaa. Se on siis myönteistä kehitystä, ja ryhmämme pitää myönteisenä sitä, että SWIFT-järjestelmän kaksi uutta palvelinta siirretään nyt Eurooppaan ja että laaditaan uudet oikeudelliset puitteet, jotta Yhdysvaltojen TFTP voi edelleen käyttää ja käsitellä tietoja yhteistyössä lainvalvontaviranomaistemme kanssa.

Ryhmäni voi myös nähdä, että neuvoston antamassa suosituksessa pyritään käsittelemään joitakin parlamentin ja Euroopan tietosuojavaltuutetun esittämiä huolenaiheita. Mutta jotkin tärkeät kysymykset ovat edelleen avoinna. Jos Yhdysvaltojen oikeudellisia normeja sovelletaan edelleen EU:n alueella EU:n tietojen käsittelyyn, miten voimme taata menettelyyn liittyviä oikeuksia ja henkilötietojen suojaa koskevien EU:n normien kunnioittamisen? Minkä tuomarin luo EU:n kansalainen tai EU:n yritys voi mennä saadessaan rikossyytteen?

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on tietenkin sopimuksen ajoitus ja sopimuksen väliaikainen luonne, kuten neuvosto ja komissio ovat todenneet. Kolmannen pilarin oikeusperustan valinta ja sopimuksen väliaikainen luonne jättävät parlamentin – ja siten EU:n kansalaiset – täysin lainsäätämisprosessin ulkopuolelle. Sosialistien ja demokraattien ryhmä tekee selväksi, että tätä väliaikaista sopimusta pitäisi soveltaa vain 12 kuukauden ajan ja että uudesta sopimuksesta pitäisi neuvotella toisen lainsäätäjän eli parlamentin kanssa, jotta me tässä parlamentissa voimme taata EU:n kansalaisten perusoikeuksien suojelua koskevan herkän tasapainon merkittävässä ja elintärkeässä terrorismin torjunnassa.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, ALDE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, kaikkien näiden lämpimien sanojen jälkeen minä aion hieman hämmentää soppaa! En aio sanoa mitään sisällöstä, koska minusta on itsestäänselvää, että se, mitä on neuvoteltu, on oikeussuojaa ja henkilötietojen suojaa koskevien EU:n normien mukaista, mutta haluan nyt saada muutamia vastauksia prosessista, koska tämä on ties kuinka mones esimerkki siitä, että neuvosto tekee kansalaisiin vaikuttavia päätöksiä suljettujen ovien takana. EU:n ja Yhdysvaltain hallitukset haluavat tietää kaiken yksityiselämästämme, mutta me emme kansalaisina saa tietää, mitä neuvosto tekee. Minusta se on hieman nurinkurista. Terrorismin torjunnasta on käytännössä tullut eräänlainen keppihevonen, jonka avulla neuvosto osoittaa täydellistä EU:n kansalaisten ja parlamentaarisen demokratian halveksuntaa. Aina, kun kyseessä oleva asia liittyy SWIFT-tietoihin, matkustajarekisteriin, tietojen säilyttämiseen tai vaikka mihin, meille kerrotaan, että "tämä on välttämätöntä terrorismin torjunnassa". Arvoisa ministeri, ihmettelenpä, milloin me todella saamme kerrankin joitakin tosiasioita, milloin teemme arviointeja? Haluaisin myös saada vastauksia moniin SWIFT-tietoihin liittyviin kysymyksiin, koska niihin ei vastattu 3. syyskuuta. Miksi ei? Jo vuonna 2007 tiedettiin, että SWIFT-järjestelmän rakennetta piti uudistaa. Miksi neuvosto esitti tämän suunnitelman vasta kesän viimeisillä hetkillä, kun parlamentti ei ollut vielä kokoontunut? Miksi ette ole kuulleet kansallisia parlamentteja valtuuksista? Miksi? Arvoisa ministeri, eikö kyseessä olekin poliittisten tarkoitusperien salaaminen, kun todellisuudessa kyse on siitä, että EU:n hallitukset yrittävät päästä tietoihimme käsiksi Yhdysvaltain hallituksen kautta? Sanokaa se vain rohkeasti!

Lopuksi haluaisin käsitellä avoimuutta. Asiakirjat, ja erityisesti neuvoston oman oikeudellisen yksikön oikeudelliset neuvot, on julkaistava, eikä vain pelkästään parlamentin jäsenten käytössä olevassa pienessä huoneessa – koska olemme jo löytäneet ne kopiokoneen vierestä, tiedämme jo, mitä niissä sanotaan – vaan EU:n kansalaisille. Se on todellista avoimuutta.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, puheenjohtajavaltio ja komissio puhuvat jatkuvasti kansalaisoikeuksien vahvistamisesta ja kansalaisten Euroopasta. Tosiasiassa kuitenkin perusoikeuksia vähennetään ja niistä käytävä julkinen keskustelu estetään. Parlamenttien syrjään sysäämiseksi ja tiedon panttaamiseksi tehdään kaikki voitava. Tällaista kaikkea muuta kuin avointa toimintaa ei voida hyväksyä demokraattisessa Euroopassa.

Ei riitä, että vain kysellään, vastuullisen parlamentin on lopetettava tämä haitallinen kehitys. Puheenjohtajavaltion on keskeytettävä neuvottelut siihen asti, kunnes se voi taata kansalaisten ja parlamenttien oikeudet. Lehmänkaupoissa, joita suunnittelette pankkitietoja varten ilman sitovaa suojamekanismia, EU:n kansalaisten tietosuojaoikeudet kavalletaan ja luodaan ennalta ehkäisevä yleinen epäily kaikkia kansalaisia kohtaan.

Meillä vihreillä ei tule olemaan mitään tekemistä tämän kanssa. Ei edes väliaikaisesti eikä varmasti silloin, jos palvelimia on täällä Euroopassa eikä enää vain Yhdysvalloissa, koska tietoja lähetetään joka tapauksessa Yhdysvaltoihin, eikä oikeussuojaa taata.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minulle on suuri kunnia puhua ensimmäistä kertaa tässä parlamentissa miljoonien toisenlaista Eurooppaa haluavien eurooppalaisten puolesta.

SWIFT-asia on ominaista terrorismin nimissä säädetyille turvallisuusmunauksille, joissa kansalaistemme perustavanlaatuisimpia oikeuksia kohtaan osoitetaan täydellistä halveksuntaa. Tässä asiassa Yhdysvallat ryösti pankkitiedot ilman oikeusperustaa ja ilman pienintäkään tietoa viranomaisilta Euroopassa. Skandaali on saanut eurooppalaiset viranomaiset reagoimaan. Yhdysvaltain hallituksen kanssa on allekirjoitettu sopimus. Asiantuntija on arvioinut tämän sopimuksen. Mutta mikä asiantuntija? Ranskalainen terrorismia vastustava tuomari, tuomari Bruguière, jonka virheet perusoikeuksien alalla tunnetaan Ranskassa hyvin. Suhtaudumme siksi epäillen hänen raporttinsa laatuun.

Periaatteellisten asioiden lisäksi eteemme pannussa päätöslauselmaesityksessä on monia varoituksia, joista olemme samaa mieltä, mutta ne eivät riitä. Ehdotamme tarkistuksia vahvistamaan vaatimuksia, joiden tekeminen on Euroopan parlamentin velvollisuus. Meidän on mentävä pidemmälle ja kehotettava lykkäämään sopimusta, jos ilmoitettuja periaatteita rikotaan. Haluaisimme tietää, miksi eurooppalaisilta viranomaisilta on vienyt niin kauan aikaa tiedottaa parlamentille ja miksi tämän uuden sopimuksen tekemisessä on kiirehditty niin paljon.

Luotamme puheenjohtajavaltio Ruotsiin. Valvomme jatkuvasti ihmisoikeuksien kunnioittamista. Kyllä, kansalaisillamme on oikeus turvallisuuteen, mutta se on tehtävä niin, että meitä ei pakoteta elämään isoveliyhteiskunnassa, jossa kaikki tietävät meistä kaiken.

 
  
MPphoto
 

  Beatrice Ask, neuvoston puheenjohtaja. (SV) Arvoisa puhemies, kiitos näistä tärkeistä näkökohdista. Yritän vastata joihinkin kysymyksiin käytettävissä olevassa lyhyessä ajassa.

Ensimmäinen esiin nouseva kysymys on tietenkin se, miten voimme varmistaa, että Yhdysvallat noudattaa sopimusta. Haluaisin sanoa, että ensinnäkin meillä on tuomari Bruguièren raportti, jossa annetaan hyvä kuvaus tähän mennessä sovitun noudattamisesta. Toiseksi, sopimusluonnoksessa mainitaan arviointielin, jonka kuvailin teille, sekä puheenjohtajavaltio, komissio ja kansallisten tietosuojaviranomaisten edustajat, joiden osallistumisen tarkoituksena on tarkistaa, että asiaa käsitellään asianmukaisesti. On tietysti olennaista, että tieto on luotettavaa. On myös tärkeää, että kaikki ymmärtävät, että kun tietoa siirretään tässä tieto-ohjelmassa, kyse ei ole siitä, että ihmiset voivat käyttää sitä milloin vain ja katsoa sieltä mitä vain. Tietoihin pääsemiseksi on oltava epäilty terrorismirikos tai sellaisen rahoitus. Se tietysti rajoittaa tiedon käyttöä.

Arvosteluun, joka koskee sitä, miksi tämä on otettu esiin nyt, kesän aikana, vastaisin, että puheenjohtajavaltio on kysynyt kutakuinkin samat kysymykset kuin mitä Euroopan parlamentin jäsenet kysyvät. Meille annettiin tehtäväksi valmistella asia perusteellisesti ja analysoida – muun muassa – tämä raportti, jossa vastataan joihinkin kysymyksiin, mutta myös muita tehtäviä. Totuus on, että me emme päättäneet, että SWIFT on siirrettävä Eurooppaan; niin tehdään muiden päätösten perusteella. Yhdysvallat haluaa kuitenkin pystyä käyttämään tätä välinettä terrorismin torjunnassa, ja myös me katsomme, että vastaava tieto olisi hyödyllistä meille. Sen aikaansaamiseksi tarvitsemme sopimuksen. Koska Lissabonin sopimus ei ole tullut voimaan, meistä oli välttämätöntä tehdä väliaikainen ratkaisu. Siitä me neuvottelemme ja sen tekemiseen olemme saaneet neuvostolta valtuudet. Sitä olen yrittänyt kuvailla.

Ei ole myöskään niin, että puheenjohtajavaltio haluaa tarpeettomasti rajoittaa käsityksiä tai keskusteluja missään suhteessa. Ensinnäkin, tämä on joka tapauksessa julkinen keskustelu, ja toiseksi, puhumme tietysti mielellämme siitä, miten keskustelut etenevät. Neuvottelujen aikana ei ole kuitenkaan mahdollista sallia jatkuvaa pääsyä asiakirjoihin, koska neuvottelujen todellinen luonne on sellainen, että asiat muuttuvat ja sitten ne muuttuvat uudelleen. Olen kuitenkin yrittänyt kuvailla lähtökohtaamme ja neuvostolta saamiamme selkeitä valtuuksia. Pyrimme siinä hyvin päättäväisesti yhdistämään tehokkuuden korkean tason ja käytännöllisen käytön oikeussuojaa koskeviin tiukkoihin vaatimuksiin ja kansalaisvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Olen täysin vakuuttunut, että saamme sen aikaan. Jos odotusten vastaisesti emme siihen pysty, sopimusta ei tule.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin vain vahvistaa ministerin tekemät huomiot, sillä hän on ohimennen sanoen tehnyt hyvin selkeän johtopäätöksen: jos meillä ei todellakaan olisi tarvitsemiamme tietosuojaa koskevia vakuuksia pysyvässä sopimuksessa, josta puheenjohtajavaltio neuvottelee ja jolle komissio antaa tukensa, sopimusta ei tulisi.

Näin ollen uskon, että meidän pitää voida ratkaista asioita ja jatkaa siten terrorismin torjuntaa osoittaen tietysti kunnioitusta suurille arvoille ja suurille periaatteille, jotka osoittavat, että Euroopassa me annamme suuren arvon toisaalta yksityisyyden suojalle ja toisaalta kaiken kaupallisen vakoilun estämiselle.

Haluaisin vain sanoa, että omalta osaltani, siitä asti, kun aloitin toimeni, olen tietysti pannut merkille, että neuvosto pyysi tuomari Bruguièrea suorittamaan tämän tiedonkeruumatkan Yhdysvaltoihin. Tuomari Bruguièren raportti, joka on laadittu joulukuussa 2008, annettiin minulle tammikuussa 2009. Raportti esitettiin Euroopan parlamentille ja oikeus- ja sisäasioiden neuvostolle helmikuussa 2009. Silloin komissio katsoi, että sillä oli käsissään olennaiset osat TFTP:n jatkuvuuden varmistamiseksi odotettaessa sitä aikaa, jolloin, kun Lissabonin sopimus on allekirjoitettu ja parlamentti on toinen lainsäätäjä, voimme kaikki todella neuvotella pitkän aikavälin sopimuksesta, jossa on kaikki vakuudet, jotka ministeri mainitsi, ja kaikki vastavuoroisuusvaatimukset, joita erityisesti Ernst Strasser myös käsitteli.

Mielestäni neuvosto on tässä asiassa tehnyt tahtonsa hyvin selväksi. Komissio jakoi tämän mielipiteen, neuvoston lujan ja selkeän sitoumuksen varmistaa, että Euroopan parlamentista todella tulee toinen lainsäätäjä, kun on pysyvän sopimuksen aika.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, käytän lyhyen työjärjestyspuheenvuoron. Huomaan jälleen kerran, että emme saa neuvostolta vastauksia esittämiimme kysymyksiin. Kysyin, miksi neuvosto odotti kaksi vuotta, viime hetkeen saakka, päättääkseen tästä sopimuksesta, ja haluaisin myös tietää – ja voimme ottaa vastauksen kirjallisena – miksi kansalliset parlamentit on jätetty kokonaan syrjään koko menettelystä. Lopuksi, luin vastauksenne, joka oli sangen epäselvä ja näytti sanovan, että ette aio julkaista neuvoston oikeudellisen yksikön oikeudellista kannanottoa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Keskustelu on päättynyt.

(Äänestys: 17. syyskuuta 2009)

 
Päivitetty viimeksi: 6. tammikuuta 2010Oikeudellinen huomautus