Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2663(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0051/2009

Rozpravy :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Hlasování :

PV 17/09/2009 - 4.7

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0020

Rozpravy
Čtvrtek 17. září 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

2. Krize v odvětví výroby mléka a mlékárenských výrobků (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem programu je rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení (B7-0208/2009), kterou pokládá Paolo De Castro jménem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Komisi, o krizi v odvětví mlékárenské výroby (O-0085/2009).

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, autor. (IT) Paní přesedající, paní komisařko, dámy a pánové, odvětví mlékárenské výroby prochází jednou z nejhlubších a nejvážnějších krizí za uplynulá desetiletí: klesající ceny mléka a všeobecná krize na trzích s mlékem a mléčnými výrobky přináší obavy celé Evropě. Jedná se o cyklickou krizi způsobenou obtížnou hospodářskou situací, jejímž výsledkem je pokles spotřeby mléka a stagnující trhy, při čemž výše cen vyplácených výrobcům klesá volným pádem.

Ceny vyplácené výrobcům prudce klesly ve všech oblastech Evropské unie, a to v průměru o 24 centrů za litr. Řada hospodářských subjektů se nachází v ještě vážnější situaci, neboť dostávají méně než 20–21 centů, zatímco jejich náklady na výrobu činí nejméně 40 centů za litr.

Znepokojivé zprávy přichází i z ostatních trhů, jako například z trhu s obilninami, olivovým olejem a ovocem a zeleninou. Z tohoto hlediska bychom především měli nadále využívat veškerá opatření, jež máme k dispozici, abychom docílili stabilizace trhu a vzestupu spotřeby, zároveň však je třeba mít na paměti budoucnost, přijímat střednědobé a dlouhodobé politiky a dělat vše, co je v našich silách, pro nalezení přijatelných a trvalých řešení, která omezí kolísání cen.

V souvislosti s tím Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova uvítal návrh Komise na prodloužení období intervence u másla a sušeného odstředěného mléka, což dokládá jednomyslné přijetí návrhu dne 2. září. Domníváme se však, že tyto návrhy nestačí ke zmírnění vážných důsledků krize v odvětví. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, stále ve vztahu k přijetí návrhu Evropské Komise, proto přijal pozměňovací návrh k mému návrhu, který obsahuje podporu soukromého skladování sýrů, jež bylo v listopadu roku 2008 zakázáno v rámci kontroly stavu společné zemědělské politiky.

Paní přesedající, toto rozhodnutí bylo jednomyslné, představuje tedy vskutku jednotný pohled všech členů Výboru pro zemědělství, jemuž mám tu čest předsedat, a vyjadřuje naši touhu vyslat důrazný signál Radě a Komisi v době, která je pro nesmírně významné odvětví evropského zemědělství tak choulostivá.

Toto opatření může být prvním důležitým dokladem pozitivního vedení, jež jako Evropský parlament, s ohledem na postup spolurozhodování i v zemědělských záležitostech, chceme zajistit, a zároveň nabízí okamžitou pomoc producentům mléka, kteří se potýkají se stále obtížnější situací na trhu, kde zcela zjevně a dramaticky klesá odbyt.

Nicméně opatření, o nichž budeme dnes hlasovat, jsou pouze počáteční a pro podporu výrobců potýkajících se s krizí nedostatečná, a z toho důvodu Výbor pro zemědělství předložil Komisi otázku k ústnímu zodpovězení a prostřednictvím usnesení, o němž budeme hlasovat, ji vyzývá k zavedení nových a účinných opatření k řešení krize a na podporu daného odvětví.

Chceme Evropské Komisi poskytnout veškerou podporu v procesu rozhodování o tom, co je třeba učinit, aby krize v odvětví mlékárenské výroby v Evropě byla definitivně vyřešena. Z tohoto hlediska věříme, že Komise na naše otázky vyčerpávajícím způsobem odpoví, že naše návrhy vezme vážně, aby interinstitucionální spolupráce přinesla výsledky, které si zemědělství v Evropě zaslouží, a že Komise projeví solidaritu s evropskými zemědělci v krizi zavedením praktických opatření, neboť již dnes potřebují naši pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komise. Paní Přesedající, chtěla bych vás požádat o to, abych mohla mluvit o něco déle než tři minuty, které jsou mi přiděleny, neboť téma, o němž hovoříme, je natolik důležité a závažné, že by dle mého názoru tři minuty nestačily.

Za prvé bych chtěla vyjádřit svoji spokojenost s otázkami, které položil Výbor pro zemědělství, neboť mi umožňují vysvětlit opatření, která jsme již přijali.

Rovněž děkuji Parlamentu za jeho neustálou práci v této oblasti. Všichni chceme nalézt řešení. Usilujete o to vy a já také.

Ne každý souhlasí s řešeními, které navrhuji, já však pevně věřím, že tato řešení jsou a budou účinná a že je lze i z politického hlediska obhájit.

Pan Paolo De Castro nás jménem svého výboru požádal, abychom objasnili, co konkrétně děláme . Pro začátek mám dobrou zprávu: ceny se zlepšují. V průběhu jednoho měsíce se například ceny másla zvýšily o 4 % ve Francii, o 8 % v Německu a ještě ve větší míře ve Spojeném království.

K nárůstu došlo i u cen sušeného odstředěného mléka, a to o 4 % ve Francii a v Německu, a průměrně v celé Evropě o 2–3 %.

Průměrné ceny mléka rovněž rostou a Albert Deß mi dnes ráno sdělil, že ceny na promptním trhu jsou nyní v některých oblastech na 30 centech.

Zaznamenali jsme, že intervenční skupování sýra bylo téměř zastaveno, neboť tržní cena nyní převyšuje cenu intervenční, což je další pozitivní signál.

Stále nejsme tam, kde bychom chtěli být, míříme však správným směrem. Díky těmto výsledkům jsem si více než kdy dříve jistá tím, že přístup, který jsme zvolili již na počátku, je správný.

Klíčové součásti našich opatření znáte. Využíváme veškerých dostupných tržních opatření a odhadujeme, že za období dvanácti měsíců vynaložíme přibližně 600 milionů EUR.

Zjistili jsme, že pro členské státy by bylo možné zahájit přímou platbu jednotných plateb na zemědělské podniky již dne 16. října namísto 1. prosince, a v souladu s reformou z roku 2003 jsme se rozhodli uvolnit prémie pro mléčné výrobky – 5 miliard EUR každý rok – a přiřadit je přímo do režimu jednotných plateb.

Máme k dispozici balíček na oživení a rozhodnutí přijatá v rámci kontroly stavu, jež poskytují dalších 4,2 miliard EUR na řešení nových problémů, včetně restrukturalizace odvětví mlékárenské výroby. Všechna tato opatření samozřejmě pouze doplňují to, co můžeme učinit v rámci politiky rozvoje venkova.

Chtěla bych jen panu Paolovi De Castrovi objasnit, že intervence v oblasti sýrů byla ve skutečnosti zastavena v roce 1994. Domnívám se, že muselo dojít k určité záměně intervence a soukromého skladování sýrů, neboť soukromé skladování sýrů bylo zakázáno v rámci kontroly stavu.

Jak jsem již uvedla, zdá se, že náš současný přístup funguje. Jsem tedy více než kdy dříve odhodlaná nevrátit se k tomu, co by naše odvětví mlékárenské výroby dlouhodobě poškodilo, a nenechat naše zemědělce v sebemenší nejistotě ohledně budoucnosti.

Jinými slovy, otočit se zády k rozhodnutí ohledně kontroly stavu není správná volba a Evropská rada, představitelé států, mě výslovně žádala, abychom se jí vyhnuli.

Myšlenku zachovat systém kvót po roce 2013 jsme tedy opustili. Stejně tak jsme zavrhli myšlenku zmrazení kvót a jakéhokoli návratu k využívání některých nákladných, avšak neúčinných tržních opatření z minulosti. Již je nebereme v potaz.

Samozřejmě to neznamená, že co se týče politiky, již jsme svou práci odvedli. Domnívám se, že je čas provést další opatření. Musíme navázat na zprávu o odvětví mlékárenské výroby z července tohoto roku, využít jejích opatření a rozhodnout o dalších dlouhodobých opatřeních.

Mohu-li začít touto zprávou, nejdříve se zmíním o státní podpoře. Zpráva přinesla myšlenku, že by členské státy v rámci dočasného krizového systému mohly přechodně zemědělcům poskytnout podporu ve výši až 15 tisíc EUR. Komise již myšlenku realizovala a v nejbližších týdnech očekává změnu pravidel.

Dalším bodem je zjednodušení postupů při reakcích na ceny v odvětví mlékárenské výroby. V současnosti není mléko zahrnuto do článku 186 jednotné společné organizace trhu, který Komisi umožňuje v dobách, kdy je trh narušen, přijímat dočasná opatření rychle a z vlastního rozhodnutí. Navrhuji tedy začlenit odvětví mlékárenské výroby do článku 186, což nám v budoucnosti umožní pružně reagovat na závažné problémy v tomto odvětví.

Například naše nejnovější rozšíření intervence musela nejdříve schválit Rada, Parlament o něm rovněž hlasoval, pokud by však odvětví mlékárenské výroby bylo součástí článku 186, mohli jsme reagovat okamžitě.

Z obecnějšího hlediska jsme mohli s téměř okamžitým účinkem zavést opatření, která podpoří poptávku a/nebo jsme mohli omezit uvádění mléka na trh, to všechno dočasně a pod podmínkou, že bychom k tomu měli nezbytné finanční prostředky.

Třetí bod související se zprávou se týká systému intervenčního nákupu v členských státech. Jedním ze způsobů restrukturalizace je možnost, že by členské státy nakupovaly kvóty od zemědělců a poté je zařadily do státní rezervy.

Jak je vám známo, státní rezerva se v jistém smyslu započítává do celkové kvóty členského státu, pokud tedy jednotliví výrobci překročí svoji kvótu, avšak členský stát jako celek, včetně státní rezervy, ji nepřevýší, neplatí žádnou doplňkovou dávku.

Mým záměrem je navrhnout, aby nakoupené kvóty započítané do státní rezervy nebyly v případě rozhodování, zda máme přidat nebo požádat zemědělce o zaplacení doplňkové dávky, považovány za součást státní kvóty.

Pokud by přesto došlo k výběru doplňkové dávky, pak by část odpovídající nakoupeným kvótám mohla být využita na restrukturalizaci. Může se to zdát komplikované, ale ve skutečnosti se jedná o velmi účinný nástroj.

Všechny tyto kroky, jež nyní podnikáme, mají okamžitý dopad na trhy, musíme však rovněž přijmout další opatření se střednědobými a dlouhodobými výsledky. Chtěla bych poděkovat Francii a Německu za jejich návrhy a přínos pro tyto různé možnosti.

První dlouhodobé opatření se týká využití smluvních vztahů mezi producenty mléka a mlékárenským odvětvím, které by lépe vyvažovaly nabídku a poptávku na trhu s mléčnými výrobky.

Dle mého názoru se jedná o mnohem lepší přístup než je systém kvót, a v některých částech Evropské unie již funguje.

Výrobci mléka a mlékárenských produktů mají jasné dohody, které odstraní značnou část nejistoty. Některé členské státy na druhou stranu tuto možnost jednoduše nevyužívají, což však lze změnit nalezením vhodného právního rámce pro smluvní vztahy, přičemž samozřejmě zůstává zachována spravedlivá hospodářská soutěž.

Druhé dlouhodobé opatření se týká rovnováhy pravomocí, a sami víte, že o ní jsme hovořili mnohokrát. Musíme mít možnost sledovat celý řetězec, od primárního výrobce po supermarkety, a zjistit, kde mizí přidaná hodnota.

Prověříme i budoucí trhy a konečně, domnívám se, že je možné učinit řadu změn v oblastech výrobních nákladů a inovace.

Těmto myšlenkám pro střednědobý a dlouhodobý horizont je třeba věnovat náležitou pozornost a z toho důvodu bych chtěla ustavit pracovní skupinu odborníků z členských států a Komise, aby se jimi mohli zabývat do hloubky.

Já osobně nepovažuji problém na trhu s mlékárenskými výrobky pouze za záležitost Komise a členských států. Parlament v něm hraje rovněž významnou úlohu a já se těším na dnešní rozpravu o tak důležitém tématu.

Děkuji vám za trpělivost.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, jménem skupiny PPE. – (DE) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, je samozřejmě nesmírně obtížné shrnout tento problém ve dvou minutách, ale já se o to pokusím ve stručných bodech.

Odvětví mlékárenské výroby má potíže. Řada producentů mléka se potýká s existenčními problémy. Hlavní příčinou je obrovský pokles prodeje mléčných výrobků. V tomto ohledu Komise skutečně měla reagovat pohotověji.

Rovněž bych dal přednost opatřením, která více podpoří prodej, před vyšší mírou intervencí, jako je např. opětovné využívání máselného tuku při výrobě zmrzliny. Minulý rok se cena másla na krátkou dobu dostala na více než 4 EUR a velká část výroben zmrzliny přestala zpracovávat máselný tuk. Přesné počty znám jen, co se týče Německa, a zde přestal potravinářský průmysl zpracovávat přibližně 100 000 tun, což se rovná milionu tun mléka. Musíme se znovu pokusit stimulovat prodej, aby tato množství zmizela z trhu.

Chtěl bych poděkovat skupinám, které nám pomohly při vytváření společného návrhu usnesení. Skupina Zelených / Evropské svobodné aliance se bohužel na této diskusi nepodílela.

Paní komisařko, v dodatečném návrhu, který je předložen se čtyřiceti podpisy, vyzýváme k navýšení minimální výše podpory, neboť toto krátkodobé opatření by umožnilo pomoci především menším producentům mléka. Rovněž by bylo logické zavést nařízení o předčasném odchodu do důchodu. Znám řadu zemědělců ve věku padesáti osmi let, kteří by brzy chtěli přestat pracovat. V této oblasti bychom potřebovali vhodné nařízení.

Paní komisařko, chtěl bych vám upřímně poděkovat za vaši práci. Rovněž bych vás chtěl požádat, abyste zavedla vhodná opatření, která zlepší situaci našich producentů mléka. Možná že ještě stále máte možnost napravit tuto situaci v blízké budoucnosti.

(Předsedající řečníka přerušila)

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, jménem skupiny S&D.(PT) Paní komisařko, Komise a Rada příliš dlouho otálely s reakcí na vážnou krizi, která odvětví postihla. Na tom se shodneme všichni. Otřesná situace, v níž se nyní odvětví nachází, vyžaduje pohotovou a rozhodnou reakci, bez níž riskujeme krach tisíců zemědělců v celé Evropě.

Má politická skupina vyvinula značné úsilí, abychom dosáhli kompromisu, který je součástí usnesení, o němž dnes hovoříme. Věřím, že návrhy si zaslouží vaši pozornost, paní komisařko, neboť pouze úsilím o snížení nabídky a současné zvýšení poptávky bude možné obnovit rovnováhu na trhu a upravit výši cen tak, aby byly pro producenty výnosné.

S politováním konstatuji, že součástí kompromisu není dočasné zrušení zvýšených kvót nebo zavedení obdobné dočasné prémie, díky nimž by se snížila výroba. Opatření, která navrhujeme, však užitečným způsobem přispívají k rychlejšímu překonání krize. Na vás, paní komisařko, zbývá se jimi náležitě řídit.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, jménem skupiny ALDE. – Paní předsedající, jak zde již bylo uvedeno ostatními řečníky, odvětví mléka se potýká s krizí. Není pochyb, že musíme přijmout opatření, jimiž zmírníme jejich potíže, rád bych však velmi jasně uvedl, že se jedná o krizi krátkodobou, která vyžaduje krátkodobá tržní opatření ze strany Komise, jak to popisuje usnesení.

Rovněž je třeba jasně říci, že evropští spotřebitelé příliš dlouho doplácejí na nefunkční zemědělskou politiku, která zanedbává zemědělce i spotřebitele. Krize by tedy neměla být zneužita jako omluva toho, že se obrátíme zády k dalším reformám a liberalizaci v rámci SZP. Z toho důvodu a za tímto účelem jsme předložili pozměňovací návrhy a já vítám vaše ujištění v této záležitosti.

Rovněž bychom chtěli, aby se Komise zaměřila na urovnání situace na trhu, který zjevně selhává. Spotřebitelé jsou v nevýhodě, neboť nemohou získat prospěch z poklesu cen mléka. Zemědělci jsou v nevýhodě, neboť se jim nedostává spravedlivého podílu z tržní ceny mléka. Průzkum Komise v potravinovém řetězci je sice vítaný, my však chceme, paní komisařko, abyste šli ještě dále.

Zavážete se k přijetí opatření, která zabrání supermarketům ve zneužívání svého monopolního postavení? Zavážete se k vytvoření konkurenceschopného trhu, na němž výrobci mohou získat spravedlivý díl zisku, a funkčního trhu s mlékem a mléčnými výrobky, který zemědělcům nabídne spravedlivé zacházení a spotřebitelům spravedlivé ceny?

Paní komisařko, těším se na vaši odpověď.

 
  
MPphoto
 

  José Bové, jménem skupiny Verts/ALE.(FR) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, zemědělci zabývající se chovem skotu již celé měsíce varují Komisi a Radu, že krize je velmi závažná. Ve venkovských oblastech byly zrušeny desítky tisíc pracovních pozic. Evropská unie spoléhala na růst světové poptávky. Její odborníci se zásadně mýlili. Finanční a hospodářská krize, jíž nyní čelíme, má přímý dopad na zemědělství a spotřebu.

Rozhodnutí paní Boelové, komisařky pro zemědělství, zachovat zvýšené kvóty a přání Rady kvóty do roku 2015 zrušit, jsou pro výrobce mléka provokací. Doba se změnila. Evropská politika se musí přizpůsobit novému globálnímu prostředí. Ceny mléka, které jsou výrobcům vnuceny, nepokrývají náklady na výrobu. Na každém litru mléka někteří menší zemědělci ztratí až 30 centů. Řada z nich nebude mít na konci roku ani jedno euro zisku, nebo bude dokonce v mínusu. Někteří z nich, dle slov regionálních úředníků, dokonce zachází tak daleko, že si vezmou život.

Tváří v tvář této krizi, jež nemá obdoby, musí Evropská unie učinit zásadní kroky, a to velmi rychle. Vyzýváme hlavy států či předsedy vlád, které se dnes večer sejdou kvůli přípravě na summit G20, aby téma krize v odvětví mléka a mléčných výrobků zařadily na program svého setkání s cílem umožnit přijetí přiměřených kroků, jimiž odpoví zemědělcům zabývajícím se chovem skotu.

Evropská unie musí posílit vyjednávací pozici zemědělských podniků s chovem skotu na mléko, aby již nepodléhaly diktátu zemědělsko-potravinového průmyslu. Rovněž by měla zavést bezpečnostní síť, jíž zaručí dostatečně lukrativní ceny, které vždy pokryjí náklady na výrobu. Evropská unie rovněž musí zastavit svůj program vývozních náhrad. Právě nás stál horentní částku 480 milionů EUR a byl přijat za podpory různých levicových i pravicových parlamentních skupin, aby Unie mohla levně prodat své přebytky na světových trzích. Přináší zkázu stovek tisíců pracovních pozic v zemědělství na jihu a cynicky nutí zemědělce opustit svoji půdu nebo se odstěhovat.

Evropská unie musí především neprodleně a razantním způsobem snížit evropské kvóty pro mléko, o 5 %, které jsou nepřímo úměrné objemu, jež dodávají menší výrobci, a tím znovu dosáhnout rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou. Politika laissez-faire je nepřijatelná. Má hrozivé důsledky pro zaměstnanost a využití půdy.

Bez malých zemědělců Evropa přestane existovat.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, jménem skupiny ECR. – Paní předsedající, nabyl jsem silného přesvědčení, že Komise se tímto konkrétním problémem začala zabývat velmi pozdě. Příliš dlouho nečinně přihlížela a kvůli tomu řada zemědělců velmi utrpěla. Můžeme se rozhodnout tomuto odvětví poskytnout pomoc, nebo propustit všechny naše zemědělce z práce. Pak můžeme veškeré zboží dovážet ze zahraničí spolu s problémy, které by přineslo.

Vaše poznámky týkající se budoucnosti jsem, paní komisařko, uvítal, nejsem však spokojen s vašimi návrhy v krátkodobém horizontu. Domnívám se, že bychom v krátkodobém kontextu měli zemědělství poskytnout větší pomoc, aby překonalo stávající krizi. Krátkodobá opatření vyžadují okamžitou reakci.

Samozřejmě si vzpomínám na mléčná jezera a máslové hory, a nechci se k nim vracet. Nedomnívám se, že by se kdokoli z odvětví chtěl k této situaci vracet: zemědělci, zpracovatelé, Komise, ani my zde v Parlamentu. K tomu se vrátit nechceme, avšak jedním z hlavních problémů současné doby je dle mého názoru skutečnost, že zemědělci drastickým způsobem snížili cenu, kterou dostávají za mléko, nicméně spotřebitelé zaplatí téměř stejnou částku jako dříve.

Dokud se v této oblasti nevypořádáme s mocí supermarketů, nedostaneme se k řešení. Supermarkety je třeba mít pod kontrolou. Potřebujeme veřejného ochránce práv, nebo někoho, kdo by jim řekl, že přesahují rámec svých pravomocí, že při tom ožebračují lidi, ožebračují zemědělce a připravují je o práci.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, jménem skupiny GUE/NGL.(PT) Paní předsedající, opět mohu pouze vyjádřit politování nad postoji, které zaujala Rada, a nad tím, co zde právě vyslovila paní komisařka, která trvá na tom, že nepůjde do hloubky problému, a nepřipouští nutnost přezkoumat rozhodnutí, jichž bylo dosaženo ohledně zrušení kvót. Namísto toho chce pokračovat v deregulaci odvětví i proti zájmům zemědělců.

My tedy trváme na tom, že je nezbytné zachovat systém kvót, který však bude přizpůsoben tak, aby vyhovoval potřebám jednotlivých zemí, včetně zrušení ročního 1% navýšení, do roku 2015. Copak se paní komisařka nedomnívá, že v době, kdy čelíme tak vážné krizi, je mnohem důležitější podpora zemědělství a odvětví mlékárenské výroby v členských státech, propagace venkovských oblastí a spravedlivého zaměstnání, než deregulace odvětví a liberalizace mezinárodního trhu? Nepovažuje za zásadní nutnost vytvořit mimořádný fond podpory pro odvětví mlékárenské výroby na úrovni Společenství, jež by přinesl pomoc nejvíce postiženým výrobcům a zemím, a stanovit nové formy podpory výroby mléka a masa? Dle mého názoru je to nezbytné.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scotta', jménem skupiny EFD.(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zdůraznit své pochybnosti ohledně návrhu na prodloužení období intervence u másla a sušeného odstředěného mléka, neboť u něj hrozí, že se krátkodobé opatření s cílem vyřešit stávající krizi na trhu změní v opatření strukturální, které navrátí odvětví mlékárenské výroby do stavu, v němž bylo před zavedením kvót.

V zájmu větší vyváženosti tržních opatření, jež by nepřinášela prospěch pouze těm členským státům, které se podílí na výrobě másla a sušeného odstředěného mléka, vyzývám ke znovuzavedení podpory soukromého skladování sýrů s dlouhou dobou zrání na úrovni Společenství.

Na závěr bych vás chtěl upozornit na téma označování původu zboží a uvádění dalších informací na mléčných výrobcích a na zpětnou vysledovatelnost výrobků: tato žádost přichází přímo od evropských spotřebitelů – ve stále větším množství – a mohla by nám pomoci vyřešit krizi v zemědělském odvětví mlékárenských výrobků. Doufám, že se moji kolegové poslanci z ostatních skupin k tomuto návrhu rovněž mohou připojit.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Paní předsedající, chtěla bych poděkovat paní komisařce za to, co nám dnes řekla. V mé zemi, v Severním Irsku, je odvětví mlékárenské výroby životně důležité. Má-li odvětví mlékárenské výroby potíže, pak má potíže celé venkovské hospodářství. Producenti mléka v současné době dostávají pouze 20 centů za litr mléka, přičemž náklady stoupají. V Severním Irsku se museli smířit nejen s nízkými cenami za mléko a vysokými náklady, ale navíc se již třetím rokem po sobě vyrovnávali s mnoha letními dešti, což v mé zemi mělo ničivý dopad na mlékárenské odvětví.

Včera večer jsem s úzkostí pozorovala belgické zemědělce ve stavu takového hněvu a bezmoci, že polévali svá pole mlékem na protest proti nízkým cenám mléka a problémům, s nimiž se i oni potýkají. Komise učinila vítané kroky, které položí základy trhu, my však nemůžeme udržovat ceny na výši, která je ekonomicky nenávratná.

Vyzývám Komisi, aby učinila krátkodobá opatření: opatření na zvýšení poptávky po mléce; opatření na snížení nákladů na výrobu; opatření, jež budou řešit celý zásobovací řetězec a klesající ceny zaplacené zemědělcům oproti vysokým cenám v supermarketech; a opatření, jež z dlouhodobého hlediska vytvoří udržitelný průmysl a zajistí budoucnost mladým zemědělcům, kteří se potýkají s vážnými potížemi vyplývajícími z nízkých cen a vysokých bankovních poplatků.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Paní předsedající, když ženy pracující v zemědělství začnou protestovat, je jasné, že se jedná o závažný problém. O víkendu jsem se setkala se skupinou irských žen, které si říkají „Farm Women for a Fair Price“ (Irské ženy za spravedlivé ceny), a dle mého názoru bychom si měli povšimnout těch „spravedlivých cen“ v názvu, neboť výrobci nedostávají řádnou nebo spravedlivou cenu – a o tom dnes hovoříme.

Bylo by neslušné nepřivítat slova paní komisařky o tom, že trh začíná být stabilní, přestože na velmi nízké úrovni, a já připouštím, že Komise učinila kroky a vynaložila finanční prostředky k nastolení stability na trhu. Problém je v tom, že to nestačí, opatření nepřišla včas a my se potýkáme s vážnou krizí.

Chtěla bych říci, že co se týče budoucnosti, vaše slova velmi vítám. Znepokojuje mě skutečnost, že tato sněmovna je rozdělená v záležitosti kvót pro mléko, neboť budeme-li používat postup spolurozhodování, pokud Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, budeme muset smýšlet jako skupina soudržněji a vysílat zemědělcům jasné signály namísto nejednotných poselství, chtěla bych tedy zopakovat, že vaše slova ohledně vytváření vztahů mezi výrobci a zpracovateli a o úrovních výroby musí být pro nás předmětem dalšího zkoumání a podrobnějších diskusí.

Musíme se vás, paní komisařko, zeptat, jaká opatření na podporu trhu, která zajistí spravedlivé a řádné ceny našim výrobcům, budou dle vašeho názoru existovat v případě, že zrušíme kvóty? Rovněž vyřešte, prosím, situaci na trhu – ten je zcela nefunkční. Všichni tvrdí, že na mléku nic nevydělávají, včetně supermarketů – o čemž značně pochybuji – je však nutné docílit větší srozumitelnosti a spravedlnosti pro zemědělce.

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Le Foll (S&D).(FR) Paní předsedající, paní komisařko, budu stručný.

Domnívám se, že tato rozprava má dvě části. Je tu naléhavá otázka, jakým způsobem se vyprostit z této krize. Veškerá opatření od pomoci zemědělcům po intervenci jsou nezbytná – vlastně naprosto nezbytná. Musíme je podpořit a vyzvat k tomu, aby jejich působnost byla rozšířena. A přesně to chceme spolu s několika kolegy zde v Parlamentu navrhnout.

Za druhé se zabýváme otázkou strukturalizace a řízení trhu s mléčnými výrobky, a v tom se, paní komisařko, naše názory rozchází. Navrhujete, abychom se vydali směrem k využívání smluvních vztahů. Mohu vás předem ujistit, že zavedení smluvních vztahů mezi průmyslovými společnostmi a zemědělci z dlouhodobého hlediska vyústí v situaci, kdy si tyto společnosti budou navzájem konkurovat, a to v celoevropském měřítku.

Chceme-li trh regulovat, potřebujeme veřejnou regulaci. Jiné řešení neexistuje. Po překonání krize je třeba se tímto tématem zabývat. Domnívám se, že v této rozpravě je třeba brát v potaz všechny názory a možnosti; dle mého názoru jsme se unáhlili v době, kdy probíhala kontrola stavu a příliš rychle jsme vyřešili záležitosti, jako jsou například kvóty, díky nimž se doposud podařilo udržet výrobu mléka a mléčných produktů v Evropě, zajistit vysokou míru rozvoje v odvětví mlékárenské výroby a zároveň udržet ceny v dostupné výši pro spotřebitele, na což bych chtěl upozornit všechny, kteří zde dnes vystoupili.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). – Paní předsedající, v uplynulých dvanácti měsících producenti mléka v Irsku a celé Evropské unii prodávají mléko za cenu, která je nižší než náklady na výrobu. Živobytí producentů mléka je vážně ohroženo.

Rozhodnutí Komise prodloužit období intervence u másla a sušeného odstředěného mléka až do roku 2010 vítáme, avšak krátkodobá opatření nezmírní dlouhodobý tlak na producenty mléka. Nyní je třeba učinit kroky, které vyřeší nejen současné, ale i dlouhodobé problémy, a zajistí udržitelnost a úspěšnost odvětví v budoucnosti. Producenti mléka požadují okamžitou finanční pomoc. Je zcela nezbytné vytvořit fond podpory pro odvětví mlékárenské výroby ve výši 600 milionů EUR, jak Parlament žádal v rozpočtovém procesu na rok 2009. Producenti mléka mají právo na spravedlivé ceny a na vhodný systém podpory cen, který výrobcům mléka a mlékárenských produktů zaručí přijatelnou minimální cenu za litr a přijatelný příjem, z nějž budou moci přežít. Nemůžeme připustit, aby irští a evropští producenti mléka byli vytlačeni ze hry, a já naléhavě vyzývám Komisi a Radu, aby neprodleně a účinně zareagovala.

Paní komisařko, chtěl bych vám sdělit, že jste na svém postu velmi úspěšná, a vzdát hold nesmírnému objemu práce, který jste odvedla. Nedávno jste oznámila svůj záměr odstoupit a já bych vás chtěl vybídnout k tomu, abyste vyřešila, nebo udělala co nejvíce k vyřešení tohoto problému ještě před vaším odchodem.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). - (ES) Bon dia! Obracím se k tomuto Parlamentu bez možnosti hovořit svým vlastním jazykem, katalánštinou, kterou používá přes 10 milionů evropských občanů.

Dnes bych chtěl jménem své skupiny vyjádřit solidaritu s celým zemědělským odvětvím a především se stávkou výrobců mléka a jejich akcemi po celé Evropě. Stávající situace není udržitelná a vyžaduje politické řešení. Opatření doposud přijatá Komisí zjevně nezvládla zmírnit krizi nebo poskytnout uskutečnitelnou alternativu k nahrazení systému kvót, k němuž by mělo dojít v roce 2015. Výsledkem byla situace, kdy se například ve Španělsku, přesněji v Galícii, 14 tisíc výrobců mléka muselo vyrovnat s totální restrukturalizací, aby mohli nadále žít a pracovat na své půdě, nicméně dnes jsou stále na pokraji zániku.

Ze všech zmíněných důvodů musí Komise, tak jako zasáhla do ostatních odvětví, zasáhnout i v odvětví mléka prostřednictvím regulace výroby, redistribuce kvót, zajištění dočasných kompenzací, podpory zpětné vysledovatelnosti výrobků a sblížení výrobců a spotřebitelů, a tím, že napraví to, co narušily oligopolní distribuční řetězce.

Z jakého důvodu Komise účinně nezasáhla proti negativním dopadům těchto oligopolů, jež založily hlavní distributoři?

Z jakého důvodu nejsme schopni zaručit, že ve venkovských oblastech přežijí naši výrobci mléka – a zemědělci obecně – kteří jsou zdrojem nesmírně pozitivních hospodářských, sociálních a environmentálních lavinovitých efektů?

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (ECR). – (CS) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, krize v sektoru produkce mléka ukazuje, že celý systém evropské regulace založený na kvótování je špatný a neefektivní. To, co potřebujeme, není další regulace a manipulace s kvótami, ale úplné odstranění kvót u mléka. Mléko musí mít možnost produkovat hlavně ti, kteří mají nízké náklady a dosahují zisku. Cestou k překonání mléčné krize je co nejrychlejší odstranění kvót u mléka. Podporuji snahu paní komisařky odstranit kvóty do roku 2015, ale nezlobil bych se, pokud by to bylo i dříve.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) . – (FR) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, vaše slova ještě více zesílila mé obavy. Nejsou totiž dostatečnou reakcí na to, jakými strastmi procházejí výrobci mléka a zemědělci obecně.

Krize je strukturálního charakteru a její příčinou nejsou pouze současné okolnosti, jak jste uvedla, ale po sobě následující deregulace. Z toho důvodu vyzýváme k mimořádnému zasedání Evropské rady, jejímž cílem bude záchrana menších zemědělců.

Rada by měla, za prvé, rozhodnout o zřízení mimořádného fondu na podporu neprůmyslové výroby mléka; za druhé neprodleně stanovit minimální výši cen v celé Evropě, kterou budou obchodní centrály nuceny respektovat, aniž by navýšily ceny pro spotřebitele, a za třetí, zablokovat kvóty pro vnitrostátní produkci a zastavit nepřístojný dovoz zboží z oblastí mimo Společenství.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). – Paní předsedající, mám velké obavy o odvětví mlékárenské výroby ve Spojeném království. Domnívám se, že největší problém spočívá v distribučním průmyslu, který vydělává vysoké sumy na úkor našich producentů mléka. Podíváme-li se, za jakou cenu se prodává mléko v supermarketech a kolik z toho se nakonec ve skutečnosti dostane k zemědělci, rozdíl, který nám vyjde, je neuvěřitelný.

Hlavní výdaje na výrobu mléka nesou zemědělci, kteří odvádějí práci, supermarkety si z nich však přivlastňují vysoké zisky. Část, která následně připadá zemědělci, je zcela nespravedlivá. Je třeba vyvinout tlak na supermarkety, aby zemědělcům platily spravedlivě, a dle mého názoru by cena mléka v supermarketech měla zůstat nezměněná. Spotřebitelé nebudou muset za mléko platit více. Supermarkety budou muset snížit své ziskové marže. Je zcela skandální sledovat, jak obrovským ziskům se tyto supermarkety každý rok těší, zatímco naše mlékárenské odvětví se potýká se závažnými problémy. Pokud do této záležitosti v nejbližší budoucnosti nezasáhneme, skutečně se domnívám, že řada našich producentů mléka ve Walesu a v celém Spojeném království přijde o živobytí.

Ještě jedna krátká poznámka k tomu, co paní komisařka řekla dnes ráno ohledně doplňkové dávky. Její slova mne znepokojují. Dle mého názoru se nejvíce dotknou našich nejefektivnějších výrobců – těch, kteří se postavili problému čelem, odpověděli na požadavky trhu a investovali vysoké částky do svých podniků na základě informací od Komise, že budou zrušeny kvóty. Uvalení doplňkové dávky protiřečí strukturálním změnám, které EU i Spojené království domněle podporuje.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Paní předsedající, Komise je opět v nesmírně optimistickém rozpoložení a přináší nám dobré zprávy, já tomu však nerozumím a nevidím nic dobrého na tom, že bylo vylito tisíce tun mléka na protest proti politice, kterou nyní uplatňuje.

Pan De Castro a další řečníci, kteří tu dnes vystoupili, se vskutku nemýlí v tom, že Komise a Rada v průběhu kontroly stavu neučinily dostatečná opatření, jimiž by krizi předešly. Mimochodem, kde jsou zástupci Rady, kteří by se k této záležitosti měli vyjádřit, vzhledem k tomu, že právě Rada má rozhodující hlas ohledně jakýchkoli reforem?

Kolegové z východní Evropy a já za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jsme při různých příležitostech varovali, že je třeba kvóty zásadně navýšit, nebo zcela odstranit, neboť naše země, které jsou v systému Evropské unie nové, jako první pocítily důsledky krize. Zůstali jsme však bohužel v tomto názoru opuštění, což je vina Parlamentu.

S politováním musím konstatovat, že my, kteří jsme se o reformy zasazovali a skutečně usilovali o reformu zemědělské politiky, jsme se stali proroky zkázy. Doufám, že si z toho vezmete ponaučení pro příště.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Řada lidí v průběhu tohoto období, již od počátku krize, požadovala zastavit zvyšování kvót pro mléko. Podobné opatření by nejenže nebylo řešením, ale dokonce by bylo zcela chybné, alespoň z následujících hledisek.

Za prvé, mezi navýšením kvót pro mléko a poklesem tržních cen neexistuje žádná hospodářská spojitost. Kvóty narostly a výroba poklesla. Nevidím v tom žádnou spojitost. Trh jako takový podává vysvětlení klesajících cen. Domnívám se, že stabilní kvóty by v průběhu času vedly k nárůstu cen. Nicméně užitek by z toho měli opět zpracovatelé a prodejci, nikoli výrobci. Chceme-li omezit výrobu, možná bychom měli výrobce povzbuzovat k tomu, aby chov hospodářských zvířat zastavili dobrovolně, a poskytovat spíše podněty než opatření, která narušují trh. Za předpokladu, že růst kvót bude zastaven, co se stane, pokud se například opět objeví poptávka na světovém trhu? Co by evropští producenti mohli dělat? Výroba mléka nemá kohoutek, jímž bychom ji mohli spustit nebo zavřít…

(Předsedající řečníka přerušila).

Jak jsem uvedl, co by evropští producenti mohli dělat v případě, že se opět objeví poptávka na světovém trhu? Výroba mléka totiž nemá kohoutek, jímž bychom ji mohli spustit nebo zavřít, jak se nám zachce. Budeme-li nyní chtít snížit produkci, zemědělci evidentně upustí od chovu krav, bylo by však velmi obtížné doplnit stavy hospodářských zvířat, pokud bychom zjistili, že to, co se nyní dle některých zdá jako vhodné opatření, je ve skutečnosti velkou chybou.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Paní předsedající, paní komisařko, Rado, nejdříve bych chtěla poděkovat svému kolegovi, panu Capoulasi Santosovi, který toto usnesení umožnil.

Dnes hovoříme o našich producentech mléka a o tom, zda je necháme na holičkách, nebo zda s nimi budeme čestně jednat. Domnívám se, že bychom je neměli nechat na holičkách a že bychom s nimi měli čestně jednat. Ano, naléhavě potřebujeme krátkodobá opatření, díky nimž překonáme krizi. Ano, intervence je přijatelné řešení na krátké časové období, pokud ceny mléka klesly na nejnižší míru, a odůvodněné jsou i další dotace, půjčky a fondy, jejichž cílem je překonat krizi. Zcela nepřijatelné je však zaprvé znovuzahájení diskuse o kvótách pro mléko a zadruhé znovuzavedení vývozních náhrad financovaných z daní na produkty dodávané do rozvojových zemí. Toto bezvýchodné opatření jsme opustili v roce 2003 a já vás vyzývám, abyste se k němu v zájmu našich producentů mléka nevraceli.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE).(DE) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, světová hospodářská krize narušila rovnováhu světového trhu. Producenti mléka doplácejí na to, že se ceny dostaly na minimum, které v historii nemá obdoby. Znovu a znovu se ozývají hlasy, že je třeba pozměnit přijatá opatření týkající se kvót pro mléko. Já sám jsem producentem mléka a nezbývá mi než vás před takovými kroky varovat.

Intervenční opatření Komise úspěšně zastavila další pokles cen mléka a zdá se, že trh se zotavuje. Nedomnívám se však, že intervence je vskutku vhodným prostředkem k dosažení těchto výsledků, neboť jejím výsledkem bude nahromadění zásob, které by později mohly zatížit obnovující se trh. Vyzývám tudíž Komisi, aby vysvětlila, jakým způsobem se s tímto problémem vyrovná.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). – Paní předsedající, blahopřeji paní komisařce k její představě o budoucnosti tohoto odvětví, a rád bych vyjádřil svoji jednoznačnou podporu jejímu záměru zrušit kvóty pro mléko. Dle mého názoru je to správné řešení. Rovněž vítám její návrhy řešení stávající krize, neboť představují rozumný a přiměřený způsob podpory výrobců, kteří prochází obtížným obdobím.

Chtěl bych se však zmínit o dvou záležitostech. Za prvé, dle mého názoru by zavedení doplňkové dávky v současné době nebylo vhodné. Jedná se o okamžitou krátkodobou reakci. Její zavedení by bylo zcela špatným signálem a jediným výsledkem by bylo znevýhodnění schopných výrobců, kteří se chtějí v odvětví udržet dlouhodobě.

Za druhé, musíme uznat, že mezi prodejní cenou v obchodních řetězcích a výstupní cenou, kterou obdrží zemědělci za suroviny, není žádná anebo velmi malá spojitost. Tento jev nazývám dysfunkčním mechanismem cenového řetězce.

Hlavní vliv bude vždy mít světový trh a musíme počítat s jeho nestálostí. Vyzývám tedy Komisi, aby z dlouhodobého hlediska prosadila plány, jimiž zajistí existenci stabilizačních mechanismů, které přinesou prospěch výrobcům, ale samozřejmě dlouhodobě i spotřebitelům.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE).(ES) Paní předsedající, paní komisařko, váš projev jste zakončila slovy o krizi v odvětví mléka, avšak začala jste tím, že již byla učiněna veškerá možná opatření a že situace se již uklidňuje.

Měla byste vědět, že pouze moudrá žena dokáže připustit, že se zmýlila. Toto španělské přísloví lze velmi dobře uplatnit na současnou situaci. Odvětví mléka se již po celé měsíce potýká s jednou z nejhorších krizích v historii. Přesto Evropská komise a některé vlády – jak se zdá, i vláda španělská – nechtějí ustoupit a odmítají vzít zpět svá rozhodnutí ohledně kontroly stavu společné zemědělské politiky.

Tato rozhodnutí byla učiněna bez sebemenšího ohledu na nestálý charakter odvětví a za tržních podmínek, které se značně liší od těch, které vznikly po odsouhlasení kompromisu. Vypadá to, jakoby členské státy v té době neviděly, nebo nechtěly vidět blížící se bouřku. Reforma velmi rychle ztratila svůj význam kvůli zásadním zvratům na trhu, které jsou dokladem toho, že odvětví je zcela vydáno napospas cenovým výkyvům.

Skutečnost, že největší producenti mléka, jako je Francie a Německo – což jsou země, které v konečném důsledku díky této dohodě získaly nejvyšší nárůst vnitrostátních kvót pro výrobu – nyní žádají o přezkum rozhodnutí ohledně kontroly stavu, vzbuzuje řadu otázek.

Můj názor je ten, že se členské státy zmýlily a měly více naslouchat hlasům, včetně mého, které vyzývaly k tomu, aby jakákoli definitivní řešení týkající se budoucnosti odvětví byla odložena do roku 2011.

Je ostudné, že nám nikdo nenaslouchal. Možná byste to nyní mohli napravit.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D).(ES) Paní předsedající, paní komisařko, dnešní rozprava je rozhodující pro to, abychom vyjádřili svůj zájem a obavy ohledně krize v odvětví mléka. Stávající situace ohrožuje budoucnost značného počtu producentů mléka v Evropské unii a je nutné ji vyřešit.

Krize se týká Evropy a je nutné k ní přistupovat z evropské perspektivy, cílevědomě a pomocí veškerých dostupných nástrojů Společenství, čehož, jak se zdá, Komise v současné chvíli není schopna.

Paní komisařko, neměla byste přehazovat řešení problému na členské státy, aby pomohly kde mohou. Je třeba nalézt společná řešení.

Tento Parlament tudíž nese důležitou zodpovědnost za prosazení opatření na opětovné povzbuzení poptávky, a to nejen těch, která jsou obsažena v návrhu usnesení, ale i opatření, jež jsou k dispozici v rámci společné organizace trhu.

Další významnou oblastí je obrovský rozdíl mezi cenou, již obdrží výrobce, a konečnou cenou, kterou zaplatí spotřebitel, což má dopad nejen na odvětví mléka, ale i na zemědělství a chov hospodářských zvířat.

Řada mužů a žen nyní čelí nejistotě a potřebuje, abychom vyslali jednoznačný signál, že bude zaručeno pokračování jejich činnosti.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D) . – (FR) Paní předsedající, paní komisařko, zemědělci včera ve Valonsku vylili tři milióny litrů mléka, neboť jsou frustrováni nejvážnější krizí v historii tohoto odvětví. Získávají pouhých 19 centů za litr. Krizi způsobily nadbytečné zásoby mléka, kvůli nimž ceny prudce klesají. Deregulace podporuje nestabilitu a podmínky na trhu nyní jsou zcela opačné než byly ještě nedávno.

Paní komisařko, přestaňte se tvrdošíjně schovávat za rozhodnutí učiněná minulý rok a začněte se zabývat tím, co se děje v této chvíli!

Vinu nese i Rada, v prvé řadě za to, že zde není přítomna, ale i za to, že neučinila rozhodnutí, neboť je více ovládána čistě národními zájmy, než evropskou představou o zemědělství.

Trh nefunguje. Dochází k nadvýrobě. Bylo by jednoduché zastavit 1% navýšení kvót, nebo okamžitě snížit kvóty o 3–5 %, neboť naléhavě potřebujeme nějaká krátkodobá řešení. Přijetím tohoto opatření bychom zabili dvě mouchy jednou ranou: výrobci by opět dostali přiměřenou cenu, a snížením výroby by klesly i stomilionové částky eur, které Evropa vydá na různé intervence včetně vývozních náhrad.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D).(PL) Dnes jsem hovořil s polskými zemědělci a výrobci produktů a opatření, jež byla učiněna, přinášejí určité zlepšení, třebaže zatím nijak významné, v odvětví mlékárenské výroby, avšak velmi obtížná situace, v níž se nachází polští a evropští zemědělci, se nezměnila. Stále za své produkty dostávají velmi malé částky, které klesly pod hranici udržitelnosti jejich podnikání. Týká se to i zemědělců, kteří vložili mnoho finančních prostředků do investic, včetně dotací EU a půjček. Tato situace je vehnala do dalších problémů, díky nimž nejsou schopni dostát svým závazkům.

Se zřetelem k těmto obtížím chci hovořit o budoucnosti. Dnes je třeba reagovat na události, k nimž dochází nyní, avšak zároveň musíme myslet na to, co leží před námi, a naši společnou politiku plánovat způsobem, který zahrne i zemědělce. V tomto bodě bych chtěl zopakovat následující: společná politika zohledňující producenty mléka musí obsahovat plány na rozumné investice do odvětví, abychom se vyhnuli vynakládání finančních prostředků, které nás v důsledku zvýšené výroby přivedou do potíží, jimž čelíme dnes. Rovněž věřím tomu, že politické orgány dosáhnou shody ohledně budoucích kvót.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Ti, kteří zde vystoupili přede mnou, zcela správně poukazují na skutečnost, že bychom se neměli vrátit k systému kvót a vývozním subvencím, avšak politika, kterou prosazovala Komise, naprosto selhala. Krize nepolevila. Z toho důvodu já i pan Le Foll navrhujeme, aby byly kvóty dočasně zrušeny, avšak pouze přechodně.

Nové členské státy jsou stále značně znevýhodněny kvůli postupnému zavádění, neboť tento rok dostáváme pouhých 60 % dotací z Bruselu. Maďarská vláda navrhla, aby se to vyvážilo navýšením dotací na základě kvót, avšak Komise na tento návrh nezareagovala kladně, ani na návrh Francie, přesněji francouzského ministerstva. Na závěr vyzývám své kolegy, aby podpořili pozměňovací návrhy pana Le Folla a jeho kolegů. Rovněž podporujeme návrh paní Elisabeth Jeggleové na vytvoření fondu pro mlékárenské odvětví ve výši 600 milionů EUR a rozšíření programu mléka ve školách.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). - (DA) Paní předsedající, paní komisařko, děkuji za dobrý začátek – a vhodné uvedení rozpravy! Připouštím, že evropští producenti mléka prochází krizí vážného rozsahu, nerozumím však tomu, jak se někteří kolegové poslanci mohou domnívat, že vy v Komisi jste toho neučinili dost. Rozhodně bych vás, paní komisařko Fischer Boelová, chtěla požádat o to, abyste znovu zdůraznila, co jste učinili. Mám dojem, že seznam iniciativ ze strany Komise je dlouhý, a ve skutečnosti je snad příliš dlouhý. Je to skoro jako bychom se chtěli zbavit pokroku, jehož jsme dosáhli v souvislosti s kontrolou stavu. Chtěla bych rovněž poukázat na skutečnost, že úsilí, které bylo vynaloženo v zájmu producentů mléka, nebylo stejně vynaloženo, i pokud jde o pracovníky automobilového nebo loďařského průmyslu, kteří přišli o zaměstnání v důsledku současné hospodářské krize.

Chtěla bych tedy požádat, abychom při řešení této krize dávali pozor na to, jak ji řešíme, a abychom se přesvědčili, že při tom nezmaříme pokrok, jehož již bylo, konec konců díky kontrole stavu, dosaženo. Myšlenka zmrazit kvóty pro mléko dle mého názoru nemá opodstatnění! Nemůžeme se ani vrátit ke starým zvykům tím, že zaručíme vývozní náhrady – jejich výsledkem je narušení trhu na jiném místě ve světě. Musíme být opatrní. Paní komisařko, chtěla bych vás požádat, abyste zopakovala dlouhý seznam opatření, která jste již vykonali, aby moji kolegové pochopili, že v žádném případě nemusíme propadat panice a vymýšlet řady dodatečných opatření, jejichž výsledkem bude zmaření pokroku, jehož již bylo dosaženo.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos (PPE). - (EL) Paní předsedající, paní komisařko, opatření jsou bezpochyby nedostatečná. Navrhujeme jiné, cílenější intervence, především v horských a znevýhodněných oblastech Evropské unie, aby všechny členské státy měly stejné výhody; intervence, mezi něž patří zesílení ochrany označování původu, nejen v rámci Evropské unie, ale na mezinárodních trzích, jasné značení a povinné udání původu na mlékárenských výrobcích, znovuoživení – proč by ne – soukromého skladování mlékárenských výrobků a zajištění dostatečné pomoci, rozšíření počtu destinací, na něž lze uplatnit vývozní náhrady, naprostá transparentnost dodavatelského řetězce a snížení rozdílu mezi výrobními a spotřebitelskými cenami.

Nejsme mluvčími za zájmy zemědělců. Tlumočíme úzkostné volání o pomoc vycházející od tvůrčích sil evropského venkova, které je pro nás naléhavým pokynem k činům.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Paní předsedající, paní komisařko – a byl bych rád oslovil i předsednictví Rady – dámy a pánové, jak jste, paní komisařko, sama Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova přiznala, cena, kterou dostávají výrobci mléčných produktů, již nemůže pokrýt stávající náklady na výrobu. Znamená to, že naši výrobci prochází procesem dekapitalizace.

Právě jste vyjmenovala opatření, která jste učinili za uplynulých devět měsíců. K těmto opatřením reálně došlo, jak vám všichni potvrdí. Nepřinesla však očekávané výsledky, neboť dle našeho názoru nejsou dostatečně rozsáhlá a setkáváme se s příliš velkou nejistotou ohledně efektivity jejich zaměření.

Dnes ráno jste hovořila o zotavení trhu, výrobci však jeho důsledky pocítí až v platbách na začátku příštího roku. Trh se zemědělskými výrobky není stejný jako trh s kovy nebo energií. Potřebuje regulační nástroje, neboť na tržní podmínky má vliv i střídání ročních období a koloběh přírody.

Způsob, kterým si vykládáte kontrolu stavu, jež proběhla pod francouzským předsednictvím, nás překvapuje, neboť její prozatímní hodnocení týkající se odvětví mlékárenské výroby nechává všechny dveře otevřené, včetně možnosti nových rozhodnutí ohledně nástrojů pro regulaci trhů.

Francouzská delegace, jejímž jsem členem, je přesvědčena, že po roce 2013 bude třeba zavést obnovený systém kvót. Napětí, které před současnou hospodářskou krizí vrcholilo na trhu s potravinovými výrobky, bylo dokladem křehké rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v celosvětovém měřítku.

Poté, co jsme částečně odstranili intervenční nástroje, již dnes nemáme právo odstranit nástroje pro výrobu, které budeme v krátkodobém horizontu potřebovat.

Paní komisařko, musíme zemědělcům vrátit důstojnost: jsou to muži a ženy, kteří se nebojí tvrdé práce.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Nesmíme dovolit, aby došlo ke zhroucení odvětví mlékárenské výroby. Má zásadní význam pro venkovské oblasti, zabezpečení potravin a pro jejich kvalitu.

Budoucnost trhů a střednědobé a dlouhodobé vyhlídky trhu s mlékem a mléčnými výrobky v Evropské unii naznačují kladný vývoj. Musíme zabránit tomu, aby se změnily v negativní. Potřebujeme proticyklická opatření a společné iniciativy.

Prudký pokles cen je jednoznačným dokladem nedostatečnosti podpůrných opatření. Narušení trhu s mléčnými výrobky poukazují na to, že ne všechny dodavatelské řetězce mohou fungovat efektivně a spravedlivě.

Výrobci jsou poškozeni poklesem cen, který narušuje rovnováhu trhu, avšak nedotýká se spotřebitelů a oddaluje zotavení odvětví. To je třeba napravit. Musíme zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a posílit dohledatelnost v rámci trhu.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - (FI) Paní komisařko, vyjádřila jste se, že již nemůže být řeč o návratu k systému kvót. Nebyli jsme snad svědky toho, co se stalo v odvětví mlékárenské výroby poté, co se Komise na jaře rozhodla kvóty postupně rušit? Bylo to velmi nešťastné a krátkozraké rozhodnutí. Úplné zrušení kvót bude pro řadu malých zemědělců osudovou ránou. Toto je tedy politika, kterou Komise chce prosazovat? Pravda je taková, že mlékárenské odvětví potřebuje restriktivní systém. Pokud kvóty již nepřicházejí v úvahu, vyzývám vás, paní komisařko, aby Komise navrhla jiná řešení k překonání krize. Tato krize se týká Evropy a je třeba provádět zemědělskou politiku, která zemědělcům, bez ohledu na stát či region, zaručí alespoň rozumný životní standard.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE).(FR) Pane předsedající, paní komisařko, jsem zvoleným zástupce za region na západu Francie, kde je soustředěna velká řada producentů mléka, a nevěřím tomu, že jste vzala na vědomí, v jak tragické společenské situaci se nyní nacházejí.

Paní komisařko, vyslovíte-li „výrobce“, já za tím slyším „zpracovatelé“ a „distributoři“. Producenti mléčných výrobků, paní komisařko, nepotřebují váš soucit. Nepotřebují zastaralé liberální teorie, které nás přivedly do světové krize nebývalých rozměrů. Producenti mléčných výrobků potřebují skutečnou zemědělskou politiku. Potřebují striktní kvóty. Z toho důvodu vyzýváme Radu, aby zastavila svoji politiku a namísto ní dosadila politiku skutečnou, jíž podpoří producenty mléčných výrobků a skoncuje s jejich hromadným ničením.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - (PL) Pane předsedající, paní komisařko, naše rozprava probíhá na pozadí dramatických událostí, kdy zemědělci na protest vylévají mléko. Všichni jsme hluboce otřeseni tím, co se stalo.

Chtěl bych se zmínit o problému, jejž zde nadnesl můj kolega Nicholson, konkrétně o tom, jakým způsobem velké obchodní řetězce a hypermarkety zneužívají spotřebitele a především dodavatele. Rád bych vám připomenul, že v uplynulém volebním období Evropský parlament přijal písemné usnesení – byl jsem jedním z jeho autorů – které pojednávalo o nezbytnosti skoncovat s tímto zneužíváním a vyzývalo Komisi k tomu, aby v záležitosti provedla důkladné šetření. Dle mých informací byla určitá opatření učiněna, zdá se však, že proces je velmi pomalý. Chtěl bych se zeptat, zda Komisi záležitost zajímá a jaké má v souvislosti s těmito činnostmi obecně plány do budoucnosti.

S hospodářskou politikou Evropské unie je něco v zásadním nepořádku, neboť zemědělci dostávají méně než 10 % z ceny svých výrobků. To se musí změnit. Chtěl bych požádat paní komisařku, aby se v této záležitosti angažovala.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).(CS) Paní komisařko, vy vidíte jako pokrok vzestup cen hotových výrobků, jako je odstředěné mléko a máslo, o 3 až 8 %. Já si myslím, že to je výsměch našim zemědělcům. Hlavním problémem je cena, za kterou je mléko vykupováno od zemědělců. Např. v České republice je výkupní cena až o 25 % pod cenou výrobní, ale cena hotového produktu, který si potom koupíte v obchodě, ta už výrazně veškeré ty ceny, které zemědělci mají, splňuje. Takže hlavní problém je, že někde je tam velká díra. A ten je třeba řešit. V České republice je dnes už méně skotu než po napoleonských válkách. To už ohrožuje i údržbu venkovské krajiny. Pan Bové má zajisté pravdu a kolega Fajmon se hluboce ...

(Předsedající řečníka přerušila)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Pane předsedající, situace je katastrofická a vyžaduje mimořádná opatření. Není však možné, že problém spočívá v něčem zcela základním? Na modelu nebo systému, v němž se například z Latinské Ameriky dováží obrovské množství sóji, jež umocňuje přebytek v Evropě a zároveň ničí životní prostředí v Latinské Americe, je něco špatně. Následkem je krize a my si lámeme hlavu, zda bychom měli vyvážet zemědělské výrobky do rozvojových zemí za minimální ceny a tím přinést zkázu tamějšímu trhu a jeho malým podnikům a výrobcům. Neměli bychom vytvořit nový model, jako např. potravinovou soběstačnost, namísto zavádění myšlenek volného trhu do zemědělství podle diktátu Světové obchodní organizace? Má druhá otázka je následující. Žádáme o konkrétní radu nebo návrh, ohledně toho, jak…(Předsedající řečníka přerušila)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(DE) Pane předsedající, zachránili jsme banky, protože jsme museli. Nyní čelíme situaci, kdy je třeba urychleně zachránit tisíce zemědělců před bankrotem, neboť ceny již nepokryjí náklady na výrobu.

Musíme však zajistit udržení výrobní kapacity tak, aby obyvatelstvu byly dodávány potraviny vysoké kvality. Patřím ke generaci, která zažila přídělový systém potravin. Vzpomínám na to, jak jsem kvůli dvěma vejcím musela v zimě roku 1944 ujet osm kilometrů na kole. Tak daleko to, doufám, nedojde, ale bezpečnost dodávek – nejen v odvětví energetiky – rovněž má svůj význam.

Nejsme-li připraveni učinit opatření, k nimž jsme v usnesení vyzývali, náklady z hlediska následků pro sociální, hospodářskou a environmentální politiku, budou několikrát…

(Předsedající řečníka přerušila)

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D).(ES) Pane přesedající, paní komisařko, dámy a pánové, jak Evropská komise ve svém sdělení ze dne 22. července informovala, situace v odvětví mlékárenské výroby se za uplynulých dvanáct měsíců dramaticky zhoršila.

Vezmeme-li však v úvahu nedozírný dopad krize na ceny mléčných výrobků, především na příjmy výrobců, opatření doposud navrhovaná Evropskou komisí a zvažovaná Radou ministrů nestačí ke zvrácení poklesu poptávky a jeho následků.

Stávající krize je výzvou k zastavení poklesu poptávky, a zároveň příležitostí k povzbuzení spotřeby a k propagaci mléčných výrobků. Rovněž je třeba zajistit, aby nesporně vysoká kvalita počátečního produktu byla zachována až ke koncovému spotřebiteli.

V tomto ohledu mohou opatření jako zlepšení označování výrobků, navýšení spotřeby mléka u určitých skupin obyvatel nebo využívání mléka k výživě telat pomoci napravit stávající situaci i celkový strukturální stav odvětví.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komise. − Pane předsedající, především děkuji poslancům a poslankyním Parlamentu za zasvěcenou rozpravu. Všemu jsem pečlivě naslouchala. Samozřejmě jsem si všimla i rozdílných názorů, jež tu zazněly od různých poslanců tohoto Parlamentu.

Co se týče systému kvót, zdá se, že se z něj stal obětní beránek celé situace, v níž se nacházíme. Nepodceňuji skutečnost, že odvětví mlékárenské výroby, nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku, se nachází v krizi, která v historii nemá obdoby – což tvrdím od samotného počátku této diskuze. To je třeba objasnit. Zajisté tedy rozumím frustraci, jíž jsme svědky v různých částech Evropy, ne v celé Evropě, ale v různých částech.

O zrušení systému kvót bylo rozhodnuto v roce 2003, nejedná se tudíž o unáhlené rozhodnutí učiněné, zatímco nikdo netušil, co se děje. Následně jsme v průběhu kontroly stavu hovořili o možnosti navýšit kvóty a tím zaručit producentům mléka hladké přistání.

Domnívám se však, že ti, kteří ukazují prstem na systém kvót a chtějí jej označit za příčinu veškerých problémů, s nimiž se producenti mléka potýkají, se mýlí. Jsme totiž svědky toho, že i za přítomnosti systému kvót se nám nepodařilo udržet vysoké ceny a v odvětví mlékárenské výroby přesto došlo ke strukturálním změnám. Roku 1984, kdy byl zaveden systém kvót, bylo v EU–10 1,6 milionů producentů mléka. Nyní počet producentů mléka v EU–10 nepřesahuje 300 tisíc: oproti roku 1984 je to méně než jedna pětina počtu producentů mléka po zavedení systému kvót. Ke strukturálním změnám tedy dochází přirozeně.

Domnívám se, že krok zpět nebo úplné zrušení rozhodnutí učiněných v rámci kontroly stavu není správným přístupem, v čemž mě podporují veškeré hlavy států, které se na zasedání v červnu jasně vyjádřily, že se mám těchto rozhodnutí přidržet. Nikdy v průběhu diskuzí v rámci kontroly stavu jsem nenaznačila, že bych chtěla připustit odvolání těchto rozhodnutí, neboť jejich zrušení by zajisté ohrozilo jistoty zemědělců v Evropské unii.

Myslím, pane José Bové, že jste se vyjádřil, že jsem nejednala precizně; tedy přístupem laissez-faire. Tvrzení, že jsme neudělali nic, považuji za nespravedlivé. Nebudu opakovat všechna různá opatření, jež jsme učinili. Chtějí-li členské státy věnovat zvláštní pozornost odvětví mlékárenské výroby, mají dle mého názoru díky kontrole stavu možnost přerozdělit přímé platby tak, aby upřednostnily oblasti pastvin. Vím o jednom velkém členském státě, který této možnosti využil, a řada dalších možností existuje pro horské oblasti.

Produkce v Evropě je nyní o 45 % pod kvótou, co by se tedy stalo, kdybychom chtěli snížit kvótu o 5 %? Zhoršili bychom podmínky mladým zemědělcům, kteří investovali do budoucnosti.

Z toho důvodu bych státům, které skutečně chtějí svému odvětví mlékárenské výroby pomoci, doporučila, aby využily možnosti vykoupit kvóty od těch, které hodlají odvětví mlékárenské výroby opustit. Jedná se o mnohem lepší způsob, jímž lze zajistit podporu těm, kteří vynaložili prostředky na investice, a zároveň podat pomocnou ruku těm, kteří chtějí z odvětví odejít. Tento přístup považuji za správný.

Mohla bych ještě uvést na pravou míru nedorozumění ohledně doplňkové dávky? Nezavádíme nový systém doplňkových dávek. Pouze nabízíme členským státům možnost, aby v případě, že vykupují kvóty od zemědělců, mohly snížit počet kilogramů nebo tun své nejvyšší hranice, nejedná se však o novou doplňkovou dávku, která by měla zemědělce poškodit.

Ještě pár slov ohledně propagace. Na zbytek letošního roku jsme již vyčlenili 14 milionů EUR na propagaci. Shodli jsme se na rozšíření působnosti programu mléka do škol; nyní do něj bude zařazen jogurt s nízkým obsahem cukru, tedy jogurt, který nemá více než 7 % cukru. Označování – od různých poslanců Parlamentu tu zaznělo, že mají zájem o systém označování. Můžeme se jím zabývat podrobněji v rámci dokumentu o kvalitě, o němž nyní jednáme. Domnívám se tedy, že existuje řada možností.

Konečně co se týče potravinového řetězce, naprosto souhlasím s vaším tvrzením, že není transparentní a nelze vysledovat, kde dochází ke ztrátě přidané hodnoty. Těším se tedy, až bude tato zpráva před koncem roku předložena, abychom se v situaci zorientovali.

Musím říci, že při pohledu na situaci v supermarketech po celé Evropě nalezneme řadu velkých rozdílů. V Německu má tradici řada supermarketů se zlevněným zbožím. Ty využívají mlékárenské nebo mléčné produkty a mléko jako prostředek k přilákání zákazníků a nabízí je za nízkou cenu, na niž však doplatí zemědělci, neboť za svoje zboží rovněž obdrží nízkou cenu. Domnívám se tedy, že je na místě zjistit, co se v tomto řetězci skutečně děje, začněme tedy o této transparentnosti jednat a prověřme trh, v rámci Komise i úřadů pro hospodářskou soutěž v členských státech.

Dnes jsme tu vedli velmi zajímavou diskusi. Doufám, že jste vzali na vědomí krátkodobá i dlouhodobá opatření, která jsme vypracovali za pomoci Francie a Německa. Věřím tomu, že budeme zajímavým způsobem projednávat budoucnost odvětví mlékárenské výroby v Evropě, neboť všichni chceme, aby toto odvětví mělo budoucnost.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, autor. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat Komisi za její rozhodnutí zavítat dnes do Parlamentu a předložit nám nové návrhy týkající se krize v zemědělském odvětví mlékárenské výroby. Volební období Parlamentu ve stávajícím složení začalo nedávno a je důležité, aby jeho charakteristickým znakem byl interinstitucionální dialog mezi Komisí a Parlamentem, jak jej již započal postup spolurozhodování.

Vaše nové návrhy pozorně zvážíme, paní komisařko, a mým úkolem bude požádat Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova o okamžité a bezodkladné zaujetí stanoviska k novým opatřením.

Uzavřu však upozorněním na skutečnost, že bude-li pozměňovací návrh jednohlasně přijatý ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova přijat i v této sněmovně na plenárním zasedání, budeme čelit politickému problému v případě, že jej Rada po ratifikaci Lisabonské smlouvy zamítne. Vyzývám tedy vás a Radu, abyste se jím náležitě zabývali.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. Na závěr této rozpravy jsem obdržel sedm návrhů usnesení(1) na základě čl. 115 odst. 5 jednacího řádu.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat dnes ve 12:00.

Písemná prohlášení (Článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně.(PT) Pocházím z nejvzdálenějšího regionu, z Azor, kde je produkce mléka hlavním pilířem hospodářství, společnosti a životního prostředí. V uplynulých týdnech jsme se setkali s výrobci, jejich organizacemi a zástupci zpracovatelského průmyslu. Všichni se shodli. Je nezbytné, aby Komise reagovala na globální úrovni efektivnějším a rychlejším způsobem, jímž by vyřešila stávající situaci.

Finanční toky v odvětví vysychají. Je zásadně důležité zvažovat situaci nejvzdálenějších regionů se zvláštní pečlivostí, a EU je musí začlenit do svých opatření na zmírnění dopadu stávající krize.

Všichni zastávají názor, že je třeba zastavit navyšování kvót. Na trhu vyvedeném z rovnováhy kvůli přebytkům dochází k situaci, kdy nárůst produkce jednoho státu poškozuje všechny ostatní státy. Rovněž se domnívají, že bychom měli nadále udržet kvóty ve funkci regulačního mechanismu dodávek, který dodává jejich činnosti stabilitu.

Je nutné ihned přezkoumat stávající scénář celkové liberalizace a jeho hospodářské dopady na tyto regiony. Je třeba navrhnout konkrétní opatření, jimiž lze zabránit úpadku činnosti, která tvoří naši krásnou krajinu a nese zodpovědnost za kvalitu životního prostředí a venkovských oblastí a za hospodářský pokrok a konvergenci, jíž jsme dosáhli.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE), písemně. – (HU) Stávající krize na trhu s mlékem je zapříčiněna především navýšením kvót na mléko. Evropská komise a vlády členských států rovněž nesou zodpovědnost za současnou vážnou situaci v odvětví mlékárenské výroby, neboť prosazovaly navýšení kvót, které přineslo nahromadění přebytků mléka a prudký pokles cen.

Jejich rozhodnutí vycházelo z chybných tržních prognóz Evropské komise. Evropská komise však od svých záměrů neupustila i v době, kdy již bylo jasné, že nárůst produkce jde proti tržním trendům.

Z toho důvodu je třeba, aby Evropská unie neprodleně zanechala svých opatření, která vedou k navyšování mlékárenské výroby. Dále rovněž navrhujeme, aby po roce 2015 byly kvóty definitivně odstraněny. Ze stávající krize plyne důležité poučení, že trh s mlékem je nezbytné regulovat. Bez toho nebude možné předvídat ceny. Výrobci mléčných produktů v Evropě nemohou snášet ztráty, jejichž příčinou je rozsáhlá nestabilita cen.

S potěšením mohu konstatovat, že s cílem zmírnit krizi hlasoval Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova pro moji iniciativu, která navýší vývozní dotace ze 450 milionů EUR na 600 milionů EUR. Bez vývozních dotací zůstanou některé přebytky na vnitřním trhu EU, což by vedlo k dalšímu poklesu cen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), písemně. – Kvóty pro mléko je třeba snížit o 5–10 % a navrátit tak ceny zpět na udržitelnou úroveň. Samotné kvóty však odvětví mlékárenské výroby nezachrání. Komise zcela správně zaujímá dlouhodobý přístup, nemůže se však zcela odpoutat od reality – a drsnou realitou je, že zemědělský průmysl a zejména odvětví mlékárenské výroby, je ve vážném ohrožení. Nejnižší ceny od roku 1983, vysoké náklady, nepříznivé počasí a chybějící úvěry vedly v roce 2009 k nečekaným finančním tokům a krizi příjmů v rodinách producentů mlékárenských výrobků. Objevují se známky toho, že trhy dosáhly svého dna, ztrácí se však nezbytně nutné navyšování cen, a je třeba, aby EU zasáhla. Souhlasím s prezidentem Sdružení irských zemědělců Padraigem Walshem a jeho předsedou pro mlékárenské odvětví Richardem Kennedym v tom, že zotavení cen nejvíce uspíšíme, pokud Evropská komise průbojnějším způsobem využije tržních opatření, jako jsou:

– vývozní náhrady

– pomocné látky

– rozšířené intervence na celou výši ceny

– delší časové období pro soukromé skladování másla

– opatrné zacházení se skladovými zásobami.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písemně. – (FI) Pane předsedající, v uplynulém roce se situace v odvětví mlékárenské výroby dramaticky zhoršila. Klesla cena mléka pro výrobce a v současné době je řada z nich nucena prodávat mlékárenské výrobky za cenu, která neodráží výrobní náklady. Přežití výrobců mléka je nyní vážně ohroženo. Pomocí opatření, která zavedla Komise, se doposud nepodařilo krizi v odvětví mlékárenské výroby vyřešit. Je tedy na čase vyhrnout si rukávy a přijít s novými řešeními. Komise musí dosáhnout stabilizace trhu s mléčnými výrobky v Evropě velmi rychle. Zároveň by měla provést důkladné vyhodnocení budoucnosti mlékárenského průmyslu ve spolupráci s činiteli daného odvětví a s členskými státy. Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písemně.(FR) Odvětví mlékárenské výroby nyní čelí mimořádně obtížné hospodářské situaci, k jejímuž řešení jsou nezbytně nutná rozhodná opatření ze strany EU. Spolu s většinou členských států se domnívám, že řešení, která prosazuje Komise, jsou nevyhovující. Flexibilitu, již připouští, jistě vítám, a díky ní je možné navýšit maximální hranici vnitrostátní podpory výrobcům, kteří čelí problémům, ze 7 500 EUR na 15 tisíc EUR. Pro nás je však nezbytně nutné přijmout efektivnější intervenční nástroje. Je třeba ve větší míře regulovat naše trhy, aby se vyrovnaly s narůstající nestabilitou cen. Společné prohlášení šestnácti členských států ohledně stavu trhu s mléčnými výrobky v Evropě představuje Komisi některé hodnotné návrhy ohledně zlepšení regulace trhu s mléčnými výrobky. Rovněž se domnívám, že je nezbytné přezkoumat dočasné pozastavení nárůstu kvót, jak to požaduje sedm členských států. Ráda bych též znovu zdůraznila, že podporuji vytvoření „fondu pro mlékárenské odvětví“ na pomoc organizacím a družstvům výrobců a na podporu investic do zemědělství, modernizace a diverzifikace mlékárenského odvětví, opatření souvisejících s geografickým umístěním a tržních opatření pro mléčné výrobky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), písemně. – (ET) Při pohledu na stávající situaci na trhu s mléčnými výrobky je zjevné, že naše odvětví stále není zásadním způsobem připraveno na vyrovnání se s následky celosvětové hospodářské krize. V důsledku toho by rozvoj společné zemědělské politiky měl být nadále zaměřen na zlepšení konkurenceschopnosti a na menší míru řízení trhu z dlouhodobého hlediska. Provedení „kontroly stavu“ společné zemědělské politiky je krok správným směrem a jediný způsob, jak odvětví posílit, je tento směr zachovat při diskusích o společné zemědělské politice po roce 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písemně.(RO) V současné době procházíme nejhlubší krizí odvětví mlékárenské výroby, již způsobila krize celosvětová, která je výsledkem nepoměru mezi poptávkou a nabídkou. Pokles cen mléka a mléčných výrobků dopadá na prvním místě na zemědělské podniky s nízkými příjmy. Z toho důvodu se domnívám, že by systém kvót neměl být zmrazen ve všech členských státech, ale každý členský stát by se měl rozhodnout, jakým způsobem nastaví své kvóty. Problém spočívá v tom, že oproti létům 1983–1984 zůstala na trhu v současné době pouze jedna pětina výrobců a nyní hrozí, že budou muset zavřít i další podniky. Potřebujeme tudíž přijmout naléhavá opatření, jimiž předejdeme uzavření dalších podniků. K překonání krize v odvětví musíme přijmout následující opatření: rozšířit opatření určená pro skladování másla, sušeného mléka a sýrů, urychlit vytvoření fondu pro mlékárenské výrobky, jehož pomocí budou naplněny potřeby malých výrobců a mladých zemědělců, a dosáhnout dohody se supermarkety ohledně stanovení spravedlivé ceny pro zemědělské výrobce a prodejce.

 
  

(1)Viz zápis.

Poslední aktualizace: 5. ledna 2010Právní upozornění