Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0007(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0002/2010

Rozpravy :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Hlasování :

PV 10/02/2010 - 9.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0014

Rozpravy
Pondělí 8. února 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

14. Správní spolupráce v oblasti daní – Vzájemná pomoc při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření – Volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (změna směrnice 2006/112/ES) – Podpora řádné správy v daňové oblasti (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem pořadu jednání je společná rozprava o čtyřech zprávách týkajících se daní.

Máme zde:

− zprávu, kterou předkládá paní ÁÁlvarez, o správní spolupráci v oblasti daní (A7-0006/2010),

− zprávu, kterou předkládá pan Dumitru Stolojan, o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (A7-0002/2010),

− zprávu, kterou předkládá pan Casa, o volitelném a dočasném používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží (A7-0008/2010),

− zprávu, kterou předkládá pan Domenici, o podpoře řádné správy v daňové oblasti (A7-0007/2010).

Předávám slovo paní ÁÁlvarez, zpravodajce, na čtyři minuty.

 
  
MPphoto
 

  Magdalena Álvarez, zpravodajka.(ES) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Evropská unie je založena na solidaritě mezi členskými státy. Dobrým příkladem této solidarity je samozřejmě správní spolupráce v otázkách daní, která tvoří klíčovou složku fungování Unie. To vše záleží na loajalitě mezi členskými státy a jejich orgány daňové správy. Tato loajalita přerůstá v důvěru, partneři si navzájem důvěřují, považují se za spojence, kteří podvodníkům nedovolí, aby na jejich území nalezli útočiště a pokračovali tam v podvodných činnostech.

Daňové podvody poskvrňují celou ekonomiku a mají závažné dopady na rozpočty jednotlivých států, neboť snižují schopnost vynakládat finanční prostředky a provádět investice. Kromě toho je z hlediska občanů, kteří dodržují pravidla, porušena zásada spravedlivého zdanění. Dochází k nekalé soutěži, a tudíž k neodpovídajícímu fungování trhu. Všechy tyto důsledky jsou obzvláště znepokojivé, neboť z nejnovějších odhadů vyplývá, že daňové podvody v Evropské unii dosahují ročně částky 200 miliard EUR. Pokud vezeme v úvahu, že se tato částka rovná dvojnásobku nákladů na navrhovaný plán Komise pro hospodářskou obnovu, lze si představit, o jak velkou částku jde.

Je tedy zřejmé, že stojíme před důležitou výzvou a měli bychom rozhodujícím způsobem zareagovat. Platná směrnice dozajista představuje první krok správným směrem. Bohužel navzdory všem dobrým úmyslům, které jsou v ní obsaženy, nevedlo její praktické provádění k žádoucím výsledkům.

Je na čase učinit další kroky a vybavit se novými nástroji, aby bylo možné zabývat se otázkami v oblasti zdanění a zároveň problematikou tržní integrace a liberalizace. Proto vítám návrh předložený panem komisařem Kovácsem a blahopřeji mu za práci, kterou v průběhu svého mandátu vykonal, a dnes zejména za tento návrh nové směrnice.

Návrh nám poskytne účinnější prostředky k boji proti daňovým podvodům a daňovým únikům v Evropě. Tato nová směrnice představuje v tomto ohledu kvalitativní a kvantitativní skok vpřed. Jde o krok kvantitativní, neboť směrnice stanoví nové povinnosti, a krok kvalitativní, jelikož směrnice rozšiřuje a upřesňuje povinnosti současné. Je rozšířena oblast působnosti, neboť se přechází od výměny informací na žádost k výměně automatické.

Třetí novou složkou je zrušení bankovního tajemství. Podle mého názoru jde o nejpozoruhodnější opatření v návrhu, neboť uplatňování bankovního tajemství je hlavní překážkou, se kterou se orgány daňové správy potýkají. OECD již dlouho vyzívá ke zrušení bankovního tajemství a věcí se nyní začala zabývat skupina G20. Zrušení bankovního tajemství nám poskytne velice účinný nástroj, s jehož pomocí budeme moci učinit přítrž daňovým rájům v EU.

Tentýž cíl sdílí i zpráva, kterou se dnes zabýváme. v této zprávě se v podstatě snažíme posílit výsledky návrhů Komise. Záměrem je zvýšit účinnost a rozšířit oblast působnosti nové směrnice.

Nehodlám se zabývat vyčerpávajícím komentářem a soustředím se na hlavní pozměňující návrhy. Zaprvé, rozšiřuje se oblast působnosti, je posíleno provádění automatické výměny informací a pokud jde o bankovní tajemství, navrhuje se rozšířit použitelnost kritéria tak, aby bylo uvedeno do souladu se zbývající částí směrnice. Návrh obsahuje také kompromisní změny, zejména změny týkající se automatické výměny informací, ochrany údajů a důvěrnosti a také změny ohledně výměny informací se třetími zeměmi.

Na závěr bych rád poděkovala kolegům ve výboru za jejich práci a ochotu spolupracovat. Je třeba jim pogratulovat za jejich postoj. Dosáhli jsme rozsáhlé shody. Parlament vysílá jednoznačnou zprávu. Je pevně odhodlán bojovat proti daňovým podvodům a únikům a posílit významné zásady EU týkající se loajality, transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan, zpravodaj.(RO) Současná finanční a hospodářská krize jasně ukazuje, jak velice je důležité, aby měl každý členský stát řádné, udržitelné veřejné finance. Členské státy, které mají veřejné finance pod kontrolou a provádějí proticyklickou fiskální politiku, jsou schopné poskytovat finanční pobídky, jimiž svým ekonomikám pomáhají krizi překonat.

V tomto kontextu jako zpravodaj vítám iniciativu Evropské komise a návrh směrnice Rady o zlepšení vzájemné pomoci členských států při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní a cel. Tato směrnice nejen pomůže zvýšit účinnost v této oblasti při vymáhání pohledávek, ale rovněž přispěje k lepšímu fungování jednotného trhu. Rád bych podotkl, že návrh směrnice obsahuje významná zlepšení řady důležitých aspektů vymáhání pohledávek: aspektů týkajících se výměny informací mezi orgány, metod sledování pohledávek a zpětné vazby požadované Evropskou komisí pro účely sledování neustále se rozrůstající činnosti, na což poukazuje řada případů mezi členskými státy.

Byly koncipovány pozměňovací návrhy. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se na těchto pozměňovacích návrzích, v nichž jsou jasněji stanoveny podmínky uplatňování směrnice, podíleli.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, zpravodaj.(MT) Jsem přesvědčen, že tato zpráva bude názorným příkladem toho, jak účinně Evropská unie prostřednictvím svých instituce jedná, je-li třeba vyrovnat se s problémem, který naléhavě vyžaduje, aby mu byla věnována konkrétní pozornost.

Jsem přesvědčen, že když hovoříme o podvodu ve Společenství s využitím chybějícího obchodníka, je třeba zaměřit se na opatření, která je nutno přijmout v rámci tohoto dočasného režimu, který má zastavit subjekty, jež zneužívají systémy DPH v Evropě. Jak jsem již uvedl, tento typ podvodu je znám jako podvod uvnitř Společenství s využitím chybějícího obchodníka. v nejzávažnější podobě je znám jako „kolotočový podvod“, což je trestná činnost, kterou provádějí odborníci a profesionální podvodníci.

Z nejnovějších studií vyplývá, že tento typ podvodu představuje 24 % všech typů podvodů s DPH. Dochází k němu v případě, kdy osoba, která nabízí službu či prodává zboží, obdrží platbu DPH od kupujícího uvnitř Společenství a tato platba doslova zmizí, aniž by tito podvodníci a zločinci řádně odvedli platbu do státní pokladny.

Z toho důvodu je označován jako „kolotočový podvod“, jelikož tato DPH mizí z každé země, v níž je tento typ obchodu prováděn. Návrh Komise je tudíž příležitostí odstranit toto riziko, které vzniká při obchodu uvnitř Společenství. Musíme zaručit, že nezvýšíme byrokratickou zátěž a že poctiví podnikatelé neponesou žádné následky. Rovněž musíme dbát na to, abychom toto dočasné opatření neuplatnili na rozsáhlou škálu výrobků, ale pouze na ty, které lze kontrolovat a hodnotit.

Je na místě zmínit systém obchodování s emisemi, neboť jej tento návrh Komise mění. To uvádíme vzhledem ke zranitelnosti systému obchodování s emisemi, další provedená změna stanoví, že pokud se členský stát rozhodne, že je připraven tento systém přijmout, pak se musí mechanismus zpětného vyúčtování povinně vztahovat na všechny platby, které se týkají emisí skleníkových plynů, neboť je naprosto nutné, aby byly všechny členské státy koordinovány a aby mezi nimi docházelo k okamžité akci.

V současné době a až do roku 2012 je přibližně 90-95 % kreditů přidělováno těm, kdo produkují nejvíce emisí. Tyto kredity jsou vydávány vládami jednotlivých států a přibližně 5-10 % z těchto kreditů je prodáno v dražbě. Od roku 2013 bude velká část těchto kreditů vydražena, a do doby, než bude tento systém zaveden a než bude funkční, tudíž musíme zaručit, že je trh chráněn před subjekty, které se snaží systém zneužívat.

Jsem přesvědčen, že vezmeme-li v úvahu shodu v rámci Hospodářského a měnového výboru, a to i s kompromisy, jichž se mi podařilo dosáhnout – se socialisty, liberály a všemi politickými skupinami – jsem přesvědčen, že by měl návrh připravit cestu ke spolehlivějšímu systému. Pokud tedy bude moje zpráva schválena, budeme s podvody bojovat se vší vážností, a tudíž budeme úspěšnější v otázkách týkajících se systému DPH v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Leonardo Domenici, zpravodaj.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, třebaže bylo téma řádné daňové správy vždy velice důležité, po hluboké ekonomické a finanční krizi před dvěma lety je nyní ještě zásadnější a významnější. Na evropských a mezinárodních vrcholných setkáních – G20 – se o tomto tématu diskutovalo a diskutuje, a to zejména v souvislosti s bojem proti daňovým únikům a daňovým rájům.

To vše je důležité. Je to znamením odhodlání a pevné vůle, ale neměli bychom si namlouvat, že bude stačit pouhé oznámení. Potřebujeme účinnou a trvalou politiku. Stále je třeba ještě vyřešit mnoho problémů. Stále je až příliš snadné koupit či zřídit krycí společnost, a vyhnout se tím zdanění. Stačí se podívat na internet: existují tisíce webových stránek, které nabízejí společnosti na prodej, a to dokonce v zemích Evropské unie. Jediné, co často stačí k tomu, abyste si založili společnost, je zaslat e-mail a přiložit k němu scanovou kopii pasu. Musíme učinit přítrž tvorbě fiktivních právnických osob, které mají sloužit k daňovým únikům.

Zpráva, kterou předkládám, vychází ze sdělení Evropské komise ze dne 28. dubna 2009 o podpoře řádné správy v daňové oblasti. Zpráva se snaží předložit konkrétní návrhy a vyzívá Evropskou komisi a Radu k pevnému odhodlání, aby bylo možné tyto návrhy provést. Boj proti daňovým rájům, daňovým únikům a nezákonnému úniku kapitálu musí Evropská unie považovat za prioritu.

Proto je důležitá zásada řádné správy založené na transparentnosti, výměně informací, přeshraniční spolupráci a spravedlivé daňové soutěži. Jde o to, že je třeba, abychom zesílili daňovou spolupráci a součinnost v Evropské unii.

Obecný cíl, který si musíme vytyčit, spočívá v automatické výměně informací na globální a vícestranné úrovni, musíme však nevyhnutelně začít v Evropské unii. Jak již uvedla paní Álvarezová, musíme zcela zrušit bankovní tajemství v zemích Evropské unie a urychleně ukončit dočasnou odchylku, která místo výměny informací umožňuje uplatnit srážkovou daň, která je často obcházena či podceňována.

Nebudu se zdržovat konkrétními návrhy, které zpráva obsahuje. Zdůrazňuji však, že stále potřebujeme provést zejména následující kroky: rozšířit oblast působnosti směrnice o zdanění příjmů z úspor z roku 2003, bojovat proti podvodům s DPH, vytvořit veřejný rejstřík EU se jmény osob a podniků, které si zřídily společnosti nebo účty v daňových rájích, a poskytnout nový podnět projektům harmonizace daní, přičemž můžeme začít společným konsolidovaným základem daně z příjmů právnických osob.

Evropská unie musí rovněž vyslat pouze jediný mezinárodní signál a bojovat za zlepšení norem OECD, aby dosáhla automatického sdílení informací, nikoli sdílení informací na žádost.

Pane komisaři Kovácsi, důkladně jsem vyslechl i ostatní zprávy a domnívám se, že je třeba, aby Komise dala najevo pevné odhodlání, a rovněž aby byly tyto priority zdůrazněny nové Komisi při předávání funkcí. Jako členové Evropského parlamentu smíme vyzvat Radu a Komisi, aby se zodpovídaly ze své práce.

Děkuji svým kolegům a zejména stínovým zpravodajům za přínos k této práci a doufám, že ji Parlament přijme.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, člen Komise. – Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, jsem potěšen, že s vámi právě dnes mohu diskutovat o daňových otázkách, neboť dneškem končí můj mandát komisaře odpovědného za daně a cla.

Nejprve bych rád poděkoval Evropskému parlamentu, a zejména Hospodářskému a měnovému výboru, za podporu, které se Komisi i mně během posledních pěti let dostávalo u většiny, ne-li u všech daňových návrhů, které jsme předložili.

Otázky daňové politiky, o nichž v současnosti diskutujete, mají důležitou roli, má-li být dosaženo cíle Komise, jenž spočívá v lepším boji s daňovými podvody a úniky, které jsou na úrovni EU každoročně příčinou ztráty ve výši 200 až 250 miliard EUR. Rovněž hodláme zvýšit transparentnost a posílit spolupráci.

Zejména bych rád poděkoval panu Domenicimu, paní Álvarezové, panu Stolojanovi a panu Casovi za to, že se těmito daňovými iniciativami konstruktivně zabývali. Jsem velmi potěšen, že základním poselstvím zpráv je podpora iniciativ Komise. Podle mého názoru zprávy podporují vyšší úsilí zaprvé v otázkách řádné správy v daňové oblasti jak v Evropské unii, tak mimo ni; zadruhé, v otázkách správní spolupráce v oblasti daní; zatřetí, v oblasti vzájemné pomoci při vymáhání daňových pohledávek; a za čtvrté, při boji proti podvodům s DPH, zejména podvodům kolotočovým.

Pokud jde o řádnou správu v daňové oblasti, politika Komise se snaží prosazovat zásady transparentnosti, výměny informací a spravedlivé daňové soutěže na globální úrovni. Komise přijala v dubnu 2009 sdělení, v němž tyto zásady prosazuje s cílem bojovat proti přeshraničním daňovým podvodům a únikům jak v EU, tak mimo ni a nastolit rovné podmínky pro všechny subjekty.

Komise předložila několik návrhů, které mají zlepšit řádnou správu v EU. O těchto návrzích se diskutuje, ale doufám, že budou brzy přijaty a že posílí naše argumenty, které mají jiné jurisdikce přimět, aby učinily obdobné kroky.

Komise je pevně přesvědčena, že prohloubení ekonomických vztahů mezi EU a jejími partnerskými jurisdikcemi by mělo být vždy provázeno závazkem dodržovat zásady řádné správy. Na základě závěrů Rady z roku 2008 je cílem začlenit do příslušných dohod se třetími zeměmi ustanovení, na jehož základě by partneři EU uznávali a zavazovali by se provádět zásady řádné správy v daňové oblasti.

Je třeba věnovat obzvláštní pozornost rozvojovým zemím. Útvary Komise v současné době připravují sdělení, které se zabývá řádnou správou v daňové oblasti ve specifickém kontextu rozvojové spolupráce. Toto sdělení se zaměří na to, jakou úlohu může řádná správa v daňové oblasti sehrát při zdokonalování mobilizace zdrojů v rozvojových zemích, zejména budováním kapacity.

Oceňuji, že podporujete, aby se Komise plně zapojila do vzájemného přezkumu v rámci světového fóra OECD, a to zejména v souvislosti s identifikací nespolupracujících jurisdikcí, rozvojem procesu hodnocení souladu a prováděním opatření na podporu dodržování norem. Evropská komise by měla být nadále aktivní, aby bylo zaručeno, že všichni partneři dostojí svým závazkům.

Pokud jde o počet dohod o výměně daňových informací – je jich 12 –, které musí určitá země uzavřít, aby získala status spolupracující jurisdikce, Komise souhlasí s tím, že je potřeba jej přezkoumat a zohlednit kvalitativní aspekty, např. především jurisdikce, s nimiž byly dohody podepsány. Abych se vyjádřil zcela jasně, daňový ráj, který podepsal 12 dohod s jinými daňovými ráji, práh zcela jistě nesplní. Zadruhé, ochotu jurisdikce i nadále podepisovat dohody po dosažení tohoto prahu a zatřetí, účinnost provádění.

Pokud jde o vaši žádost o přezkoumání široké škály možností sankcí a pobídek na podporu řádné správy v daňové oblasti, Komise již zkoumá řadu pobídek na podporu řádné správy na úrovni EU, např. zesílené používání rozvojové pomoci, která má některé třetí země přimět, aby upustily od nespravedlivé daňové soutěže. Práce na možných sankcích pokračuje pomaleji a každá akce EU musí samozřejmě zohlednit individuální daňové politiky členských států.

Existují však dvě konkrétní oblasti, v nichž s vámi úplně nesouhlasím. Jedna se týká veřejných rejstříků a zveřejňování informací o investorech v daňových rájích. Domnívám se, že musí být nastolena rovnováha mezi soukromím a potřebou jurisdikcí vynucovat své daňové zákony.

Třebaže by neměla platit žádná omezení pro výměnu na základě bankovního tajemství či vnitrostátních požadavků na zdaňování úroků, musejí být respektována práva daňových poplatníků a přísná důvěrnost vyměňovaných informací. Tato omezení musejí být dodržena, a veřejný rejstřík tudíž nemusí být tím nejlepším řešením.

Další obava se týká převodních cen. Navrhujete přejít ke srovnatelným ziskovým metodám, aby bylo možné lépe identifikovat nepřesné ceny transakce a nejčastěji uplatňované metody daňových úniků. Ačkoli je podle mého názoru pravda, že srovnání zisků výrobního odvětví může být znamením, že něco není v pořádku, tento jediný ukazatel sám o sobě nestačí, aby bylo možné s konečnou platností určit neodpovídající převodní ceny, a může sloužit pouze jako jeden z faktorů v mnohem širším posouzení přesnosti cen účtovaných za transakce mezi dceřinými společnostmi v rámci nadnárodní společnosti.

Srovnávací zisková metoda je přijatelná, ale pouze tehdy, je-li díky ní dosaženo stejného výsledku jako pomocí transakční metody. Prosté přímé uplatnění srovnávací ziskové metody – jak pozměňovací návrh podle všeho předpokládá – by nám nutně nemuselo poskytnout tu správnou odpověď.

Navrhovaná nová směrnice o správní spolupráci v oblasti daní se snaží posílit a zjednodušit všechny mechanismy výměny informací a jiné formy spolupráce mezi členskými státy s cílem předcházet daňovým podvodům a únikům. Směrnice zejména navrhuje, aby bylo pro účely správní spolupráce zrušeno bankovní tajemství ve vztazích mezi členskými státy. Vřele vítám konstruktivní postoj a podporu, kterou tomuto návrhu vyjadřuje zpráva paní Álvarezové.

Jsem si vědom, že nejvíce kontroverzním bodem diskuse ve výborech byly pozměňovací návrhy ohledně automatické výměny informací, podle nichž má být použití automatické výměny pouze volitelné a založené na rozhodnutí přijatém členskými státy.

Rád bych připomněl, že cílem tohoto návrhu je posílit všechny typy výměny informací v EU a jiné formy správní spolupráce a konkrétně automatickou výměnu, která je hlavním pilířem boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům.

Podpora výměny informací na žádost jakožto normy OECD je zcela jistě přijatelný přístup v případě třetích zemí, ale u plně integrovaného vnitřního trhu, jako je jednotný trh EU, musejí být členské státy více ambiciózní a jít ještě dále. Musejí být schopny využívat nejlepší nástroje, které mají k dispozici, aby dosáhly politických cílů týkajících se boje proti daňovým podvodům a únikům.

Podotýkám, že návrh zprávy o řádné správě v daňové oblasti zdůrazňuje, že je nutné vyvinout automatickou výměnu informací jako obecné pravidlo, jako prostředek k ukončení využívání umělých právnických osob k vyhnutí se zdanění. Rovněž podotýkám, že zpráva vítá tento návrh nové směrnice o správní spolupráci, neboť rovněž rozšiřuje oblast působnosti směrnice tak, aby se vztahovala na daně všeho druhu, a ruší bankovní tajemství. Proto vás vyzývám, abyste nehlasovali pro nový pozměňovací návrh předložený skupinou PPE, podle nějž mají být ze zprávy odstraněny všechny odkazy na automatickou výměnu informací.

Pokud jde o pozměňovací návrhy, jejichž cílem je stanovit lépe definovaná pravidla ochrany soukromých údajů, rád bych zdůraznil, že členské státy jsou v každém případě vybízeny, aby respektovaly stávající právní předpisy Společenství týkající se této otázky, a tudíž budou muset být tato pravidla dodržována bez jakéhokoli dalšího pozměňovacího návrhu ke stávajícímu návrhu směrnice. V zájmu jasnosti bych si však dokázal představit obecný bod odůvodnění odkazující na stávající pravidla Společenství.

Pokud jde o pozměňovací návrhy týkající se systému a požadavků na hodnocení, jsem přesvědčen, že pravidla předpokládaná v návrhu a posílená v kompromisním textu předsednictví by měla stanovit odpovídající rámec, v němž by se odrážel duch navrhovaných pozměňovacích návrhů.

Komise může v zásadě přijmout určité pozměňovací návrhy, např. ty, které zavádějí možnost, aby Komise přijala delegované akty v souvislosti s technickými zlepšeními kategorií příjmů a kapitálu, které podléhají automatické výměně informací, zatímco dotčené kategorie by měly být definovány v samotné směrnici, nikoli postupem projednávání ve výboru. To je rovněž v souladu se zaměřením probíhajících diskusí v Radě.

Komise může rovněž v zásadě přijmout pozměňovací návrhy k bankovnímu tajemství, které nerozlišují mezi daňovými poplatníky podle jejich daňového sídla. Kromě toho Komise rovněž v zásadě přijímá pozměňovací návrhy týkající se přítomnosti a účasti úředníků ve správních šetřeních.

Komise bude hájit podstatu těchto pozměňovacích návrhů při diskuzích v Radě, aniž by svůj návrh formálně změnila, jelikož se zdá, že se tato ustanovení již odrážejí v kompromisním textu.

Rád bych se nyní soustředil na návrh Komise o vzájemné pomoci při vymáhání daní. Oblast působnosti vnitrostátních ustanovení o vymáhání daní je omezena na území jednotlivých států a podvodníci tuto skutečnost zneužívají, aby zorganizovali úpadky v zemích, v nichž mají dluhy. Členské státy tudíž v rostoucí míře žádají o pomoc při vymáhání daní jiné členské státy, ale stávající ustanovení povolují, aby bylo vymáháno pouze 5 % dluhů.

Návrh Komise má stanovit zlepšený systém pomoci s pravidly, která by bylo možné snadněji používat, a zajistit pružnější podmínky pro žádání o pomoc. Jak víte, Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci dosáhla dne 19. února 2010 dohody o obecném přístupu k návrhu směrnice. Velice oceňuji podporu, kterou tomuto návrhu prokazuje ve své zprávě pan Stolojan.

Komise může v zásadě přijmout pozměňovací návrh, podle nějž má výkon inspekčních pravomocí úředníky žádajícího členskému státu ve státě, od nějž je pomoc žádána, podléhat dohodě mezi dotčenými členskými státy. To se rovněž odráží v kompromisním textu Rady. Komise nicméně nemůže přijmout jiné pozměňovací návrhy, např. ty, které zavádějí systematickou a automatickou výměnu informací v oblasti vymáhání, jelikož by mohly vést k nepřiměřené administrativní zátěži, protože by se vztahovaly také na ty situace při vymáhání, které nejsou problematické. Komise bude nicméně ve spolupráci s členskými státy zkoumat možnosti, jak dále zlepšit pomoc při vymáhání daní a řešení případných problémů.

Na závěr bych rád řekl pár slov k návrhu Komise o volitelném a dočasném používání mechanismu přenesení daňové povinnosti. Ve snaze rychle reagovat na nové a znepokojující modely podvodného jednání, které oznámilo několik členských států, je cílem tohoto návrhu umožnit zúčastněným členským státům, aby v rámci volitelného a dočasného režimu použily tzv. mechanismus přenesení daňové povinnosti, v jehož rámci je to právě klient, kdo musí zaúčtovat DPH v omezeném počtu odvětví se zvýšeným rizikem podvodů. Podle navrhované směrnice by si členské státy mohly ze seznamu pěti kategorií zvolit nanejvýš dvě kategorie zboží se zvýšeným rizikem podvodů, např. mobilní telefony, a jednu kategorii služeb, např. povolenky pro emise skleníkových plynů, u nichž byly během posledního léta zjištěny závažné podvody.

Bylo by nutné posoudit účinnost tohoto opatření a jeho dopady z hlediska možného přesunu podvodu do jiných členských států, na jiné typy dodávek či jiné modely podvodného jednání.

Byl jsem potěšen, že se Rada začala tímto návrhem zabývat tak rychle a že Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci dosáhla dne 2. prosince dohody. Samozřejmě je politováníhodné, že bylo možné dosáhnout dohody pouze o jedné části návrhu – o povolenkách pro emise skleníkových plynů – jsem si však plně vědom skutečnosti, že v této části byla potřeba reakce nejnaléhavější.

Komise bude nadále co nejkonstruktivněji přispívat k jednáním Rady o zbývajících částech návrhu.

Na závěr bych rád znovu poděkoval Evropskému parlamentu za rychlou reakci a za jednoznačnou podporu. Ačkoli Komise nyní nemůže formálně přijmout všechny navrhované pozměňovací návrhy, poslouží nám tyto návrhy jako užitečný vstup při nadcházejících debatách v Radě. v sázce je naše schopnost rychle reagovat na rozsáhlý mechanismus podvodů, ale rovněž důvěryhodnost systému EU pro obchodování s emisemi.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Děkuji vám, pane komisaři Kovácsi. Jak jste se zmínil, je toto vaše poslední návštěva Parlamentu, proto bych vám rád poděkoval za vynikající spolupráci během vašeho funkčního období.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, jménem skupiny PPE.(FR) Pane předsedající, do běhu věcí mnohdy zasáhne náhoda. v okamžiku, kdy diskutujeme o ochraně soukromí a jednotlivců a kdy tyto debaty mají nové odezvy, členové této sněmovny mají vynikající příležitost potvrdit některé pevné zásady. Ať jde o zavedení detektorů pro fyzickou kontrolu na letištích či dohodu SWIFT se Spojenými státy, ti, kdo usilovně hájí svobody jednotlivce, tento týden nezaváhají a dají najevo svůj názor, a to i v případě, že by tak mělo vzniknout silné diplomatické napětí.

Lituji však, že jejich boj za práva občanů je proměnlivý a nedůsledný. Jde-li o ochranu bankovních a finančních údajů, dobro se náhle mění ve zlo. To, co je v jiných oblastech potřebuje chránit, si zasluhuje opovržení ve jménu nového imperativu: obecně povinné fiskální kolonoskopie. Hromadná automatická výměna, která je základem zpráv paní Álvarezové a pana Domeniciho, je detektorem, který vás obnaží na každém kroku; je to dohoda SWIFT ve velkém, z níž není návratu. Tento Parlament se však rozporem nenechá zastavit. Může rozhodnut ve prospěch automatické výměny všech představitelných druhů údajů mezi daňovými orgány v Evropě a zároveň ve jménu individuálních svobod zamítnout dohodu SWIFT se Spojenými státy.

Je možné tuto neshodu, tuto nedůslednost chápat a někdy dokonce ospravedlňovat ve jménu účinnosti? Nikoli. Zlaté pravidlo, vaše zlaté pravidlo, jinými slovy automatická výměna všech fiskálních, bankovních a finanční údajů všech osob, které nejsou rezidenty, nevyhnutelně vyústí v záplavu údajů, v nichž se nikdo nevyzná. Precedens zdanění úspor by vás však měl varovat. Tak tomu ale není. Znovu se musíte vydat po špatné cestě a obhajovat systém, který nefunguje. Nikdo není tak hluchý jako ti, kdo nechtějí naslouchat.

Těm z mých přátel, kteří jsou podle všeho znepokojeni přemírou byrokracie, k níž by mohlo po provedení této struktury dojít, bych ráda sdělila, že jediným řešením je odmítnout ji, nikoli ji nejprve zavést a poté být překvapeni jejími katastrofálními důsledky.

Pane předsedající, dovolte mi, abych na závěr řekla pár slov panu komisaři Kovácsovi, který dnes večer bojuje svoji poslední bitvu. Přeji mu šťastný důchod. Pane komisaři, během kariéry jste se často vrhal do špatných bitev, ale protože jsem přívětivá, nakonec vám to nemám příliš za zlé. Přeji vám šťastný důchod, pane komisaři.

(Mluvčí souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou „postupem modré karty“ podle čl. 149 odst. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL). (PT) Paní Lullingová, rád bych vám položil jeden dotaz. Jak ve vašem projevu souvisí automatická výměna daňových informací se zrušením bankovního tajemství, kdy jde zjevně o dvě odlišné otázky? Většina zemí v Evropě bankovní tajemství nemá. Automatické mechanismy jsou zavedeny pro oběh informací mezi daňovými orgány a jejich majetek není na internetu zveřejňován. Copak není možné obě otázky oddělit?

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, jménem skupiny PPE.(FR) Pane předsedající, můj kolega bohužel nic nepochopil, ale jelikož již nemám čas na odpověď, vysvětlím mu problematiku soukromně. Doufám, že ji pochopí, než dojde ke hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc, jménem skupiny S&D.(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, v tomto období krize již byly ve velkém měřítku využity veřejné finance, zpočátku k záchraně finančního systému, poté ke zmírnění sociálního a ekonomického dopadu.

V této souvislosti se hodně hovoří o veřejných schodcích, jsou napadány výdaje členských států, ale pokles daňových příjmů necháváme zmizet v neurčitu. Zapomínáme, že Evropská unie každý rok přijde o 200 miliard EUR při daňových únicích, a právě toto jsou zdroje, které by bylo možné využít k zásadním politikám obnovy, zdroje, které by nám umožnily s klidem čelit tomu, co někteří v uvozovkách nazývají časovanou demografickou bombou.

Proto jsou texty, o nichž dnes diskutujeme, tak důležité. Zavedení společných nástrojů a absolutní transparentnost mezi členskými státy v oblasti vymáhání dluhů jsou důležitými kroky, máme-li zaručit, že žádný občan, žádná společnost nemohou uniknout svým daňovým povinnostem a že každý přispívá ke společnému úsilí.

Musíme daňovým orgánům v jednotlivých zemích Unie poskytnout zdroje, aby mohly plnit své poslání. Rovněž musíme zdůraznit, jak velice je zdravá fiskální politika důležitá.

V současnosti jsou všichni znepokojeni situací v Řecku. Dnes jsme svědky krajních jevů, které jsou výsledkem neexistence účinného fiskálního aparátu. Karamanlisovu vládu nepoškozuje pouze krize; především jí škodí nedostatek politické odvahy, který projevil její předchůdce, když neprovedl reformu řecké fiskální správy, a tudíž nezřídil účinný vynucovací nástroj.

Doufám, že v této otázce Unie využije všechny zdroje, které má k dispozici, aby potvrdila svoji solidaritu s Řeckem. Osobně doufám, že naše středeční hlasování potvrdí hlasování ve výboru a že jeho výsledkem bude povzbudivý text zabývající se vymáháním daní.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles , jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, jsem potěšena, že o těchto zprávách diskutujeme ve funkčním období pana komisaře, i když na poslední chvíli. Výbor tvrdě usiloval o to, aby tomu tak bylo. O mnoha – vlastně bych řekla o většině – věcí jsme vedli vzájemně přínosný dialog, pane komisaři, ačkoli jsme se samozřejmě neshodli ve všem. Shodli jsme se například na DPH u dodávek uvnitř Společenství, nesouhlasili jsme na společné a nerozdílné odpovědnosti v rámci přeshraničních transakcí a v poměrně značném počtu případů jsme oba byli zklamáni tím, jak pomalu členské státy poskytují podporu, nebo tím, že ji neposkytují vůbec. Jedním z těchto návrhů je návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob.

Avšak tváří v tvář těmto zklamáním jste předložil intenzivnější, tradiční kontrolní nástroje založené na spolupráci, výměně informací a přístupu k údajům. Takže bych vám jak osobně, tak jako předsedkyně Hospodářského a měnového výboru chtěla při této příležitosti poděkovat za vaši práci a elán, který jste během funkčního období projevoval. Jak již uvedli kolegové, v době fiskální krize je o to důležitější, aby členské státy mohly v plném rozsahu vybírat náležité daně. s touto hnací silou musí být Rada v budoucnu více progresivní. Ti, kdo se vědomě snaží uniknout a vyhnout se zdanění, poškozují společnost a jsou-li přistiženi, neměli by očekávat mírnost, a musíme tudíž mít k dispozici nástroje, které nám pomohou tyto osoby dopadnout.

Pokud jde o problematiku správní spolupráce, jsem přesvědčena, že automatická výměna informací je prospěšná. Je v souladu se směrnicí o zdanění příjmů z úspor, kterou snad Rada brzy přijme. Ale díky vaší činorodosti v této otázce již dochází k příznivému vývoji jak v EU, tak mimo ni. Rovněž chválím směrnici o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek, ale domnívám se, že nižší práh pro provádění by byl vhodnější. Na závěr se vám a vaši kolegům omlouvám, že zde nezůstanu po celou debatu, neboť se nemohu zúčastnit dvou rozprav zároveň.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, jménem skupiny Verts/ALE.(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, v posledních týdnech je v módě vyjadřovat obavy o schodky rozpočtů některých členských států. Je samozřejmě možné kritizovat některé příklady veřejných výdajů – a ani my si to neodpustíme – je možné poukazovat na miliardy eur na dotace na fosilní paliva, ale nezapomínejme, jak zmínil člen socialistické skupiny, že nárůst veřejných schodků je především důsledkem finanční a hospodářské krize.

Nejsem přesvědčen, že vlády potřebují, aby je ti, kdo díky slabosti pro riskantní operace – financované, věřte, či nevěřte, na dluh – poučovali o řádné správě.

S přihlédnutím k této skutečnosti souhlasíme s tím, že veřejné schodky jsou na stávajících úrovních neudržitelné, neboť snižují možnost, aby Evropa prosazovala zelený „Nový úděl“, který tak naléhavě potřebuje. Proto se musíme touto otázkou zabývat nejen na linii výdajů, ale také na linii příjmů, a přesně v tomto duchu vnímáme zprávy, které jsou nám dnes předloženy, zejména zprávy paní Álvarezové a pana Domeniciho.

Tím, že z automatické výměny informací mezi daňovými orgány členských států činí normu, poskytují členským státům prostředky k opravdovému boji proti daňovým podvodům. Chci vám připomenout, že odhadovaná roční částka daňových podvodů činí 200-250 miliard EUR, neboli dvě procenta HDP. Než vůbec začneme hovořit o restrukturalizaci evropského daňového režimu, měli bychom zaručit, že jsou daně řádně vybrány.

Kromě toho návrh podporuje zavedení společného daňového základu pro zdanění společností, který ujasní otázky jak pro daňové poplatníky, tak pro členské státy. Půjde tedy o krok vpřed, ten by však neměl vést k silnější soutěži, ale k silnější spolupráci. Je na čase, abychom učinili přítrž daňovému dumpingu, této cestě k úpadku, která snižuje daňové příjmy členských států, a k čí újmě? k újmě daňových poplatníků a malých a středních podniků, kteří nemají zdroje jako velké nadnárodní společnosti, aby mohli členské státy popudit vůči sobě navzájem.

Konsolidovaný daňový základ je tudíž podle našeho názoru základním předpokladem zavedení – v souladu s tím, co děláme u HDP – postupné harmonizace daňových sazeb pro společnosti, a to počínaje stanovením minimálních prahů.

Závěrem nutno říci, že vytvoření udržitelného základu pro daňové režimy členských států bude vyžadovat mnohem hlubší změny: snížení poplatků ze zisku ze zaměstnanosti a vyrovnání tohoto poklesu zavedením progresivní daně z energie – z neobnovitelných zdrojů – a daně z finančních transakcí a zisků. Jak však říkávala moje babička, to je jiná kapitola.

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance gratuluje paní Álvarezové a panu Domenicimu k jejich vynikající práci, která není pouhým opakováním minulých postojů Evropského parlamentu, ale činí tyto postoje více ambiciózní a praktické.

Na závěr bych se také rád rozloučil s panem Kovácsem. Když jste přijel, nebyl jsem tady. Moji kolegové mi řekli, že dojem, jakým jste na ně prostřednictvím svých akcí zapůsobil, je mnohem lepší než dojem, který jsme z vás získali, když jste byl poprvé jmenován. Příjemně jste nás překvapil. Přeji vám hodně štěstí.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox , jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, rád bych zpravodajům i ostatním kolegům poděkoval za tvrdou práci, kterou při přípravě těchto zpráv odvedli.

Zdanění a zejména jakákoli forma harmonizace je vždy citlivou otázkou. Je třeba, abychom vyvážili potřebu provozovat účinný jednotný trh a potřebu chránit pravomoc členských států v otázkách zdanění. Panu Lambertsovi bych poradil, že nejlepším způsobem, jak minimalizovat daňové úniky, je zjednodušit daně a snížit sazby daní. Daňová soutěž je skvělá věc. Chrání daňové poplatníky před nenasytnými vládami.

Členské státy musí mít možnost volně podepisovat dvoustranné dohody se třetími zeměmi. Spojené království a Spojené státy ochotně sdílejí informace, neboť se opírají o historii spolupráce při boji proti terorismu. Pokud by takovéto informace měly být sdíleny v EU, mnoho třetích zemí by v budoucnosti podpis podobných dohod odmítlo. Spolupráce by ustala a byla by ohrožena národní bezpečnost.

Nabádám poslance, aby k těmto zprávám přistupovali pragmaticky. Musíme zaručit, že si nebudeme libovat ve zbytečné harmonizaci, která ohrožuje národní bezpečnost.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis, jménem skupiny GUE/NGL.(EL) Pane předsedající, tyto zprávy bezpochyby představují pozitivní úsilí o vytvoření legislativního rámce pro správní spolupráci na úrovni Evropské unie v oblasti přímého a nepřímého zdanění jiného než DPH a spotřební daň.

Musím však poznamenat, že zprávy, návrhy směrnic atd. se dotýkají problému daňových úniků a daňových podvodů.

Během krize však vynikaly zejména dva aspekty daňových úniků. První souvisí s daňovou soutěží v Evropě; poslední věcí, které tato soutěž prospívá, je solidarita a hospodářská a sociální soudržnost mezi členskými státy. Je třeba, abychom se tímto problémem zabývali a vyřešili jej.

Druhý aspekt souvisí se společnostmi v daňových rájích. Jak všichni víme, tyto společnosti jsou nástroji pro daňové úniky a praní špinavých peněz. Například záměr řecké vlády jednoduše uložit na takovéto transakce 10% daň je skandální.

Vzhledem k této skutečnosti a jak zdůrazňuje řada poslanců, v těchto časech hospodářské krize, kdy všechny členské státy čelí finančním potížím, ani nemluvě o tom, že Evropská centrální banka a Pakt stability fungují nepřiměřeně a že problém spíše zhoršují, než aby jej řešily, potřebujeme společně řešit společné problémy, a daňové úniky jsou jedním z nich.

Musíme se zaměřit na daňové úniky a daňové podvody, aby vlády měly určité příjmy, až bude naléhavě nutné provádět přerozdělovací a rozvojové politiky.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, jménem skupiny EFD. – Pane předsedající, koncepce zdanění se během posledních 3 000 let příliš nezměnila, že ano? Bohatí a mocní okrádají běžné lidi, aby si zpříjemnili život.

V moderní době se ale koncepce přeci jen změnila, neboť nyní dochází ke zdanění „ve prospěch zdaněných“: že jsem tedy jaksi zdaňování v zájmu veřejného blaha.

Abychom tento mýtus ochránili, pravidelně vymýšlíme různá strašidla, abychom si lidi strachem podrobili. Posledním z těchto strašáku samozřejmě je, že pokud nezaplatíme zelené daně, všichni se upečeme k smrti – připomínka středověkých náboženství, není-liž pravda, která hrála tutéž hru: zaplať, nebo se smaž v pekle.

Daňová harmonizace je koncepce vysněná moderní politickou třídou, aby se zaručilo, že žádná vláda své lidi neokrádá příliš málo: takový zlodějský kartel, chcete-li.

Mám návrh, pokud opravdu chcete harmonizovat daně, pak by Komise a byrokraté měli platit tytéž daně jako voliči, měly by nést stejnou daňovou zátěž jako ostatní, a to dříve, než voliči vtrhnou do této budovy a pověsí nás na trámy, na což mají plné právo.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Pane předsedající, je třeba, abychom důkladně zrevidovali demokratický proces. Jako mladý autor a novinář jsem z přesvědčení platil 62% daň, neboť jsem věřil a měl jsem dojem, že nám vládnou rozumní lidé. Nicméně od doby, kdy jsem se stal poslancem Evropského parlamentu, jsem byl svědkem toho, co se s příjmy z daní skutečně děje. Kdysi jsme platívali miliony šilinků každý rok. Znepokojuje mě, že se při této debatě o podpoře řádné správy v oblasti daní vůbec nezabýváme vlastními výdaji, ale jednoduše diskutujeme o zlomyslných daňových podvodnících.

Tedy, když sazba daně činila 62 %, byl mým daňovým poradcem Christoph Matznetter, který se později stal rakouským ministrem financí. Říkal mi: „Jste z Vorarlbergu, odejděte do zahraničí, do Lichtenštejnská nebo Švýcarska!“ Neodešel jsem, ale jiní ano. Nicméně pokud s ohledem na tyto zkušenosti přistupujete k této problematice střízlivě a racionálně jako někdo, kdo na rozdíl od většiny členů tohoto Parlamentu nikdy nebyl státní zaměstnanec, pro systém sociálního zabezpečení nepředstavoval žádné výdaje ani nebyl aktivní v žádné veřejné oblasti, pak si musíte položit otázku, jak pro všechno na světě mohu své těžce vydělané peníze uchránit před takovouto rozhazovačností?

Můj návrh zní: začněme tím, že prokážeme, že rozumná správa bude peníze používat rozumně, tedy za naší účasti. Proč potřebujeme další 200 nových pracovních míst? Proč musíme tento víkend financovat školní lyžařský kurz? K čemu to všechno je? Pokud vážně chceme bojovat proti daňovým rájům, vymáhat daňové pohledávky a přilákat lidi k projektu Evropské unie, musíme začít u sebe a ukázat lidem, že instituce, které zastupujeme, vynakládají peníze daňových poplatníků rozumně. Jinak budeme nadále přicházet o příjmy z daní, aniž bychom mohli tyto lidi volat k odpovědnosti.

 
  
MPphoto
 

  Enikõ Gyõri (PPE).(HU) Dámy a pánové, 4% propad HDP, 21 milionů nezaměstnaných občanů EU, řízení při vysokém schodku proti 20 členským státům, 80% státní zadluženost. Je-li Evropská unie v takovémto stavu, ptám se: můžeme si dovolit takový přepych, že jen tak necháme zmizet miliardy z daní? Není možné tolerovat, že zatímco obětujeme obrovské částky na oživení ekonomiky a zachování pracovišť, nedošlo na úrovni EU k žádnému pokroku při hledání způsobů, jak například posunout vymáhání přeshraničních daňových povinností nad ostudnou 5% úroveň. Či zda bychom měli rozšířit automatickou výměnu informací jednotně na veškeré příjmy, a tím vládám ulevit od nutnosti získávat informace o nezdaněných příjmech jejich občanů, které jsou tu a tam investovány, z kradených paměťových médií.

V současnosti je míra daňových podvodů v EU dva a půlkrát vyšší než celkový rozpočet EU. Jsem pevně přesvědčen, že daňové orgány členských států musejí spolupracovat, aby daňové podvody vypátraly. Nikdo by neměl mít možnost skrývat se za bankovní tajemství a měli bychom zrušit kvazidaňové ráje v Evropské unii, a to i tehdy, vážení kolegové, pokud tím bude zraněn dotčený členský stát. Zájem Evropy jako celku musí být nadřazen dílčím hlediskům. Poctiví občané EU, kteří platí daně, od nás neočekávají nic menšího než pravidla, která jsou závazná pro všechny a v nichž nejsou žádná zadní vrátka.

Zpráva pana Domeniciho je návodem, jak tato zadní vrátka zavřít. Naším tématem nyní není daňová harmonizace, ale otázka, jak vymáhat daně uložené podle pravidel jednotlivých členských států, a to případně za pomoci jiných členských států. Všechny ostatní složky daňového balíčku, o němž diskutujeme, slouží témuž účelu. Jménem skupiny EPP jsem do zprávy pana Domeniciho doplnil několik návrhů, které podpořily i jiné politické skupiny. Zaprvé, navrhl jsem, aby byl vytvořen systém pobídek, který by zaručoval, že členský stát jednající jménem státu, který se snaží vymáhat přeshraniční daně, obdrží podíl získaných částek. Tímto způsobem bychom mohli oživit pokulhávající spolupráci mezi daňovými orgány. Zadruhé, využitím systému srovnávacích zisků bychom mohli učinit účinné kroky, zejména proti nadnárodním společnostem, které falšují převodní ceny, aby se vyhnuly zdanění. Vím, že o tomto pan Kovács pochybuje, ale myslím si, že by se práce mohly ubírat tímto směrem.

Na závěr chci vyjádřit potěšení, že Komise podporuje potřebu zpřísnit požadavky na výměnu daňových informací, jak stanoví modelová dohoda OECD, která je použitelná pro 12 států. Budeme-li se ubírat touto cestou, domnívám se, že se můžeme přiblížit k upřímnější daňové politice.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D).(SV) Pane předsedající, dnes večer diskutujeme o řadě opatření na boj proti různým druhům daňových podvodů a úniků. Tyto záležitosti jsou velice důležité. Bylo by velice dobré, kdybychom v EU navrhovaným způsobem dokázali posílit naše nástroje a spolupráci při boji proti daňovým únikům.

Ekonomická a finanční krize zvýšila potřebu učinit naše daňové systémy co nejefektivnější, nejspolehlivější a nejspravedlivější. Oceňuji návrh rozšířit uplatnění mechanismu přenesení daňové povinnosti. Mimo jiné jde o důležitý krok ve vývoji našeho úsilí o změnu klimatu. Začnou-li být emisní práva dražena v roce 2013, je třeba zavést důvěryhodný systém obchodování, který není nakažen podvody s DPH a obdobnými potížemi. Je pravděpodobné, že mechanismus přenesení daňové povinnosti bude představovat vynikající způsob, jak takovýmto podvodům s DPH předcházet. Zaručí jak důvěryhodnost, tak účinnost systému.

Práce na zprávě o mechanismu přenesení daňové povinnosti byla velice konstruktivní. Jsem potěšen tím, že Komise, Rada i moji kolegové byli odhodlání rychle nalézt dobré řešení. Ústřední složkou zprávy je vytvoření uceleného systému posouzení – systému, který je založen na jednotných kritériích. Je velice důležité, abychom pozorně sledovali, jak tento mechanismus přenesení daňové povinnosti v praxi v dotčené oblasti funguje. Navrhovaná opatření na boj proti daňovým únikům jsou důležitým krokem vpřed, je však třeba považovat je za malou část rozsáhlejšího dlouhodobého procesu.

V této oblasti je ještě třeba odvést velký kus práce. Měla by být posílena spolupráce v EU a EU by se měla ujmout vedoucí úlohy při tvorbě účinných mezinárodních dohod o boji proti daňovým únikům.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE).(FR) Pane předsedající, tento zdánlivě spíše technický balíček se ve skutečnosti týká některých vysoce politických otázek. Zaprvé, správní spolupráce států v daňových otázkách je klíčovou otázkou vnitřního trhu. Jsem přesvědčena, že toto je nutné zdůraznit, jelikož volný pohyb osob a kapitálu představuje jedno ze vzácných acquis Evropské unie, na nich tak lpíme. Nesmí však vést k situacím nespravedlivého zdanění, kdy se dobře informovaní a mobilní občané vyhýbají svým daňovým povinnostem, zatímco pro usazené občany tyto povinnosti dále platí.

Stejně tak by neměl být pobídkou k soutěži mezi státy a mám tím na mysli pobídku k podvodům či únikům. To vysvětluje náš kladný postoj ke konsolidovanému daňovému základu pro společnosti a automatické výměně informací mezi členskými státy, o které se již diskutovalo.

Kdyby nás byla paní Lullingová poctila svou přítomností, byla bych jí mohla vysvětlit, že otázka občanských svobod je při diskusi o výměně citlivých informací samozřejmě důležitá, že je ale podle mého názoru podstatný rozdíl mezi údaji, které si vyměňujeme mezi členskými státy Evropské unie – jinými slovy v rámci vnitřního trhu či pro účely vnitřního trhu –, a údaji, které si vyměňujeme s jinými zeměmi, třebaže jsou přátelské jako např. Spojené státy.

Druhou vysoce politickou otázkou, a to zejména po krizi, je boj proti daňovým rájům, ale také proti šedým zónám – či benevolentním postupům – které bohužel v Evropské unii či v přidružených územích stále existují. Po prohlášeních skupiny G20 občané očekávají výsledky a důvěryhodnou Unii. To bylo stěžejní myšlenkou mnoha pozměňovacích návrhů a jsem přesvědčena, že Parlament musí těmto otázkách znovu začít přikládat význam.

Na závěr bych ráda řekla pár slov panu Kovácsovi – je poměrně vzácné, můžeme-li se s někým rozloučit právě v ten večer, kdy mu končí mandát – a především poradit navrženému komisaři, panu Šemetovi, jehož počáteční kroky v této oblasti jsme uvítali, stejně jako vítáme počáteční kroky druhé Komise pana Barrosa, která je podle všeho odhodlána se s touto otázkou vypořádat, což je zřejmé zejména z toho, že pana Montiho pověřila vypracováním návrhu zprávy o vnitřním trhu, v níž by byly všechny tyto aspekty obsaženy.

Jsem přesvědčena, že ať jsou členské státy jakkoli odolné a neochotné, je na Komisi, aby – stejně jako jste to učinil vy, pane Kovácsi – využila právo iniciativy, možná snad ve větší míře. Pokladny členských států zejí prázdnotou. Zdanění je jedním ze způsobů, jak je naplnit, a bude-li zdanění prováděno inteligentně, pak je podpoříme.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly (Verts/ALE).(FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, díky usilovné práci pana Domeniciho je zpráva, o které máme tento týden s konečnou platností hlasovat, vysoce kvalitním dokumentem. Upřímně doufám, že bude ve středu na našem plenárním zasedání přijata. Řada návrhů, které obsahuje a které se týkající otázek finanční transparentnosti, daňové politiky a boje proti daňovým rájům, jejichž závažné důsledky jsou zde oprávněně zdůrazněny, jednoduše nemá obdoby.

Zaprvé bychom měli uvítat skutečnost, že text uznává, že dosavadní boj proti daňovým rájům je značně omezený. Daňové smlouvy a seznam OECD s výčtem nespolupracujících jurisdikcí, abychom použili úřední pojmy, nejsou uspokojivé a dokonce jsou součástí problému, který mají řešit.

Z toho důvodu mají návrhy v této zprávě, které se snaží přesáhnout rámec tohoto přístupu, nově definovat daňové ráje a zavést nové nástroje včetně sankcí, jež mají pomoci při tomto boji, zásadní význam. Tak je tomu zjevně u návrhu zavést automatickou výměnu daňových informací jak v Evropské unii, tak na mezinárodní úrovni.

Obdobně je tomu u účetnictví jednotlivých zemí, které zpráva požaduje a které umožní, aby byly měřeny skutečné činnosti společností v zemích, kde jsou tyto společnosti usazeny, a ověřovat, zda skutečně platí daně, které v těchto zemích legitimně dluží. To jsou dva základní požadavky, které řada odborníků již dlouho podporuje. Můžeme jen uvítat skutečnost, že je Evropský parlament přijímá a že se tak stává jednou z institucí, které jsou do tohoto boje zapojeny nejvíce.

Dámy a pánové, problém daňových rájů není pouhou technickou otázkou. Týká se základních voleb. Chceme rozvojovým zemím poskytnout prostředky k tomu, aby mohly využívat své vlastní zdroje, místo by přihlížely, jako jsou o ně připravovány? Chceme zaručit, že všechny naše společnosti a naši spoluobčané přispívají v rámci svých možnosti k financování občanského života? Budeme-li hlasovat pro zprávu pana Domeniciho, bude to znamenat, že na tyto otázky odpovídáme kladně. Což jsou odpovědi, na které můžeme být podle mého názoru jedině hrdí.

Osobně bych chtěla panu Kovácsovi poděkovat za seminář, který jsme 9. prosince společně uspořádali v Bruselu a jehož cílem bylo zařadit toto téma do programu. Děkuji vám a hodně štěstí.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR). (CS) Pane předsedající, pane komisaři, dnes projednáváme balík ekonomicky i politicky sporných návrhů, které mají významně zlepšit správní spolupráci v oblasti daní. Daňové podvody jsou nepochybně velkým problémem, který omezuje příjmy veřejných rozpočtů. Jaké jsou však příčiny daňových úniků a jaké jsou motivace těch, kteří se k daňovým podvodům uchylují?

Za prvé, vysoké daňové sazby. Čím vyšší daně jsou, tím více daňových poplatníků hledá cesty, jak vlastní daňovou povinnost obejít. Tato známá ekonomická pravda by v našich úvahách měla být přítomna především v dnešní době, kdy se většina politiků domnívá, že schodky veřejných financí vyřeší zvyšováním daní, tedy na příjmové straně rozpočtu, namísto zásadních škrtů na výdajové straně rozpočtu. Dovolím si ještě jednu poznámku. Proto jsou daňové ráje. Protože majitelé přesouvají svůj kapitál do míst nižšího zdanění. Chcete-li zničit či omezit existenci daňových rájů, pak snižte daně.

Za druhé, dalším významným důvodem, proč dochází k daňovým únikům, je nepřehlednost a komplikovanost daňových řádů. Čím více výjimek, tím více podvodů. Statistická data a různé výzkumy potvrzují, že komplikovanost výběru např. DPH je způsobena především nejasným výkladem a tisíci nejrůznějšími výjimkami. Bohužel ani Evropská komise, ani poslanci Evropského parlamentu nenavrhují členským státům snížení daní či zásadní korekce, které mohou vést k transparentnosti daňových jurisdikcí.

Sporné návrhy jsou následující: zavádí se princip povinnosti výměny informací o daňových poplatnících, za druhé, povinné informace o poplatníkovi jsou přesně specifikovány a je jasné, že jsou velmi citlivé, za třetí, poprvé se vztahuje povinnost výměny informací na všechny typy daní a za čtvrté – legislativní novinka – prolomení bankovního tajemství.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL). (PT) Pane předsedající, tato rozprava má velký význam, neboť to, co nám vlády i sama Komise sdělují, je, že v nadcházejících letech bude strategie vedoucí k ukončení krize záviset na plánech radikálních škrtů ve veřejných investicích a sociálních výdajích. A z neměnných informací z různých zpráv, o nichž jsme dnes diskutovali, je zřejmé, že nakonec ve skutečnosti existuje ještě jiná a lepší cesta vpřed, která zvýší upřímnost a zadostiučinění daňových poplatníků!

A tato cesta vpřed je rovněž cestou k překonání krize z hlediska příjmů – především z hlediska příjmů – neboť ukončí noční můru způsobenou daňovými ráji a noční můru způsobenou rozsáhlými daňovými úniky a daňovými podvody velkých společností a bankovního systému.

A právě proto rozhodně se zprávou pana Domeniciho souhlasím v tom, že nevyvíjíme dostatečné úsilí, abychom ukončili bankovní tajemství. A přesně proto musíme pokračovat, protože je pravda, že trocha spravedlnosti v ekonomice nikdy nikomu neuškodila.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).(LV) Pane předsedající, pane komisaři, otázka nezní: jsme pro boj proti daňovým podvodům, či nikoli. Samozřejmě jsme pro. Otázkou spíše je, jaké prostředky chceme k dosažení tohoto cíle využít. Současná situace ve členských státech je taková, že některé z nich nejsou ochotné poskytovat informace o daňových poplatnicích jiným členským státům, i když jsou o to požádány. Návrh, o němž diskutujeme, se týká zavedení automatického systému, v němž si budou daňové orgány vyměňovat všechny informace o státních příslušnících a podnicích s pobytem v zahraničí. Podle mého názoru je důležité, abychom nezvyšovali byrokracii, ať si informace vyměňujeme jakkoli. v současnosti je Evropská unie v krizi – ve Španělsku dosahuje nezaměstnanost téměř 20 %, v Lotyšsku 20 % přesáhla a v mnoha zemích značně převyšuje 10 %. Tento vývoj má bohužel rostoucí tendenci. Výsledkem je, že jsou členské státy nuceny snižovat vládní výdaje, což je ve skutečnosti v přímém rozporu se rozšiřováním byrokratického soustrojí. Nemůžeme si dovolit byrokratické soustrojí rozšiřovat. Zavedení tohoto systému automatické výměny informaci by však k rozšíření byrokratického soustrojí nevyhnutelně vedlo. Podle mého názoru si evropští daňoví poplatníci jednoduše nemohou dovolit takovýto systém udržovat. Domnívám se, že bychom neměli zacházet do krajností a vyměňovat si automaticky všechny informace a že bychom měli diskutovat spíše o tom, jak zaručit, aby si všechny členské státy vyměňovaly všechny informace alespoň na žádost. Stručně řečeno, aby fungovala automatická výměna informací na žádost. Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy, (S&D). – Pane předsedající, při ročních ztrátách přesahujících 200 miliard EUR musí být boj proti daňovým podvodům a únikům pro tento Parlament, Evropskou komisi a vlády členských států i nadále prioritou. Nevěřím tomu, že by byl kdokoli v této sněmovně přesvědčen, že právo na soukromí je totéž co právo vyhýbat se placení daně.

Panuje samozřejmě globální shoda, že nedostatečná řádná správa v daňových otázkách podněcuje k daňovým podvodům a daňovým únikům. Daňové podvody mají závažný dopad na státní rozpočty. Veřejné služby, zdravotnictví, vzdělávání a výzkumu jsou okrádány o důležité zdroje. Kromě toho mají podle významné dobročinné organizace daňové úniky nadprůměrně bohatých osob a globálních korporací závažný dopad na životy více než pěti milionů dětí v rozvojovém světě.

Vlády nejchudších rozvojových zemí jsou ročně okrádány o 92 milionů EUR na daních z příjmu a Světová banka odhaduje, že pouze třetina z této částky – přibližně 30 až 34 miliard EUR – by stačila k zaplacení rozvojových cílů tisíciletí OSN. A co je ještě otřesnější, dobročinná organizace ve Spojeném království s názvem Christian Aid tvrdí, že v daňových rájích je ukryto přibližně 7 bilionů EUR.

Proto mají akce a doporučení navržená v těchto zprávách zásadní význam pro podporu rovných podmínek a pro boj s narušováním a zneužíváním, o něž se systémy daňových úniků a podvodů opírají. Aktiva držená v zahraničí se nyní rovnají třetině globálních aktiv...

(Předsedající požádal mluvčí, aby v zájmu tlumočení hovořila pomaleji.)

...daňovými ráji prochází polovina světového ochodu a jsou posilována opatření na jejich likvidaci. Daňové ráje jsou předmětem šetření a jsou předkládány různé návrhy v EU i v zemích OECD.

Jedinou cestou vpřed je intenzivní daňová spolupráce. Tato spolupráce neoslabuje suverenitu států, ale naopak posiluje a podporuje vnitrostátní daňové systémy a je překážkou pro ty, kdo se snaží oslabit integritu a fungování těchto systémů.

Jestliže jsme se z globální finanční krize něco naučili, pak je to fakt, že finanční transakce musejí být otevřenější a transparentnější. Proto podporuji návrhy ohledně globální dohody a normy pro automatickou výměnu daňových informací, které předložili naši zpravodajové.

Na závěr bych ráda poznamenala, že ti, kdo se snaží tyto návrhy rozmělnit a šíří poplašné zprávy o ochraně údajů, se ke globální akci proti daňovým únikům a na podporu řádné správy, dobrého občanství a sociální odpovědnosti staví beze vší vážnosti a zcela bez ambicí.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, podvody s DPH nejsou pouhým pokleskem. Jsou trestným činem a problémem, který se postupem času buď vystupňuje, nebo zmenší. Podle nejnovějších odhadů ztrácejí občané, a tím daňoví poplatníci ročně až 100 miliard EUR, možná více.

V době rostoucího veřejného dluhu a sílící krize nemají občané žádné pochopení pro fakt, že se Evropské unii dosud nepodařilo se s tímto problémem úspěšně vypořádat. Proto vítám čerstvý pokus o zavedení postupu přenesení daňové povinnosti, o němž budeme pozítří hlasovat. Postupem přenesení daňové povinnosti se snažíme účinně odstranit problém s únikem DPH nebo jej alespoň snížit. Musíme počkat, abychom zjistili, zda díky tomuto postupu příjmy z DPH žádoucím způsobem vzrostou, či nikoli a zda bude postup odstrašovat od nových pokusů o podvod. Zcela jistě to však stojí za pokus. Budeme důkladně sledovat výsledky postupu, jehož uplatňování je v současnosti omezeno rokem 2014, a provedeme kritické posouzení.

Uvítal bych nicméně jeden konkrétní pozměňovací návrh: jsem pro to, aby společnosti, které v rámci přezkumu registračních čísel pro účely DPH náležitě plní povinnosti řádné péče, byly osvobozeny od všech povinností, i když se příjemce dopustí podvodu. Výslovně lituji, že můj pozměňovací návrh v tomto ohledu většinu členů Hospodářského a měnového výboru nepřesvědčil.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). – Pane předsedající, daňový podvod je zločin, kterým jsou okrádány nejen vlády, ale všichni daňoví poplatníci – každý občan, který včas platí daně. OECD, skupina G20 a samozřejmě různí zpravodajové v Parlamentu odvedli veliký kus poctivé práce, kterou přispěli k boji proti daňovým podvodům. Ráda bych se zaměřila konkrétně na zprávu pana Domeniciho a poděkovala mu za velkou transparentnost, kterou projevil při spolupráci se všemi skupinami v Parlamentu ve snaze zlepšit tento dokument. Znepokojují mě však tři otázky.

První z nich je, že by boj proti daňovým podvodům neměl být používán jako omluva pro ty, kteří chtějí zahájit rozpravu o harmonizaci daní v celé EU. v dokumentu je pasáž o společném konsolidovaném základu daně pro právnické osoby a domnívám se, že bychom měli počkat, až nám Komise letos předloží posouzení dopadu, než vyvodíme závěry ke kladům a záporům této rozpravy.

Druhá obava se týká kontroverzní problematiky výměny informací. Je zcela jasné, že za určitých okolností je nutné si informace vyměňovat lepším způsobem, a automatická výměna má své výhody, jako např. u daně z úspor. Tento dokument však jde mnohem dále a požaduje automatickou výměnu informací ve všech oblastech. Podle mě by bylo vhodnější, abychom potřebnost automatické výměny posuzovali podle konkrétních okolností.

Zatřetí, zpráva pana Domeniciho navrhuje, aby byla v celé EU vybírána dávka z finančních pohybů do určitých jurisdikcí a z těchto jurisdikcí. Jak poznamenala Komise, existují různé sankce a různé pobídky, které lze použít k podpoře řádného chování v této oblasti. Jsem velice znepokojena tím, že bychom mohli skončit pouze s jedním návrhem, který by byl hluboce kontroverzní právě kvůli slovům o dávce na úrovni EU.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). (PT) Pane předsedající, při diskusi o těchto čtyřech zprávách, které mají podle všeho zcela mimořádnou technickou strukturu, se zabýváme důležitými politickými otázkami. Zaprvé a aby to bylo zcela jasné: boj proti daňovým podvodům a únikům by měl být neutuchající. A to z úcty vůči těm, kteří daně platí a dodržují pravidla.

Rovněž chci jasně vyjádřit, že nejde o otázku, která by byla spjata s jakoukoli krizí. Jde o otázku veřejné etiky. A stejně jako je třeba diskutovat o této otázce, tak by Evropská unie a členské státy měly diskutovat o další záležitosti týkající se daňové konkurenceschopnosti, aby byl prostřednictvím daňových politik podpořen ekonomický růst.

Rovněž je nutné vnímat boj proti daňovým podvodům a únikům z legislativního hlediska. Zákony musejí být jednoznačné. Zákony musejí být transparentní a také správní subjekty musejí jednat odpovídajícím způsobem. A právě proto je otázka výměny informací důležitá a musíme vzít v úvahu rozhodnutí, která přijaly mezinárodní organizace, jež se touto problematikou důkladně zabývají, tedy především OECD. v tomto ohledu má zásadní význam výměna zkušeností, aby opatření, která v teoretické rovině budí příznivý dojem, nebyla v praxi kontraproduktivní.

Pokud jde o problematiku daňových rájů, musíme podpořit rozhodnutí a pokrok skupiny G20, a především nesmíme zapomínat, že by opatření v této oblasti měla být vhodná, přiměřená a účinná.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D).(PT) Pane předsedající, pane komisaři, zde jsou některá fakta, která stojí za to si zapamatovat: podle OECD byla v roce 2008 v daňových rájích uložena aktiva v hodnotě 5 až 7 bilionů EUR. Jak již dnes bylo zmíněno, v Evropské unii představují daňové úniky 2 až 2,5 % bohatství EU, jinými slovy dvojnásobek rozpočtu EU.

Dnes již rovněž nelze pochybovat o tom, že k děsivé krizi, kterou právě zažíváme, přispěly daňové ráje, nejasnost nových finančních produktů, nedostatečná správní spolupráce, chybějící regulace a dohled nad trhy a nadměrné ambice hospodářských subjektů.

I na globální úrovni je dosaženo určitého pokroku a z krize čerpáme různá ponaučení – ponaučení, která byla vymezena v iniciativách Mezinárodního měnového fondu, OECD, G20 a Fóra finanční stability. Evropská unie, a to zejména pod vedením pana Kovácse, kterému bych ráda poblahopřála, se řady těchto iniciativ účastní. Patří mezi ně správní spolupráce, směrnice o zdanění příjmů z úspor, pomoc při vymáhání dluhů, kodex chování a také rostoucí spolupráce Belgie, Rakouska, Lucemburska, ostrova Man a dokonce sousedních zemí: Švýcarska, Monaka a Lichtenštejnska.

Je však důležité, aby toto kolektivní úsilí nevedlo k tomu, co tak výstižně popisuje jeden z krajanů pana Domeniciho, když v knize Leopardo říká, že se mnoho věcí musí změnit, aby vše mohlo zůstat stejné. A k tomu nesmí dojít!

Evropští občané jsou nyní zasaženi nezaměstnaností, ohrožováni zvyšováním daní a ztrátou základních práv na důchod. Malé a střední podniky nezískávají úvěry a oběti jsou značné. A právě tito občané od nás jakožto od svých zástupců v tomto parlamentu očekávají, že se poučíme a skutečně zaručíme soutěž, spravedlnost, transparentnost a upřímnost v Evropské unii.

Tyto čtyři zprávy, zejména zprávy pana Domeniciho a paní Álvarezové, se tímto směrem ubírají. Doufám, že tyto zprávy získají od poslanců v této sněmovně rozsáhlou podporu a že ve skutečnosti dodají Evropské unii politickou motivaci, kterou potřebuje k tomu, aby se správným způsobem poučila, a že rovněž přispějí k tomu, aby byla tato ponaučení uznána mezinárodně.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Pane předsedající, všichni jsme si vědomi toho, že daně jsou citlivou otázkou, jak jsme již ostatně slyšeli. Členské státy celkem oprávněně považují daně především za vnitrostátní záležitost; v důsledku finanční krize si však stále více zemí uvědomuje, že je nezbytné zlepšit spolupráci v EU.

Daňová soutěž je dobrá věc. Pravidla však musejí být spravedlivá a žádný členský státy nesmí těžit z toho, že jsou jeho pravidla používána k obcházení daňové povinnosti. Daňové podvody jsou nezákonné, nemorální a narušují situaci v jednotlivých členských státech EU.

Můžeme kritizovat daňovou zátěž ve vlastní zemi. Je známo, že ji kritizuji i já. Musíme se však snažit změnit politiku ve vlastní zemi spíše než vyhýbat se povinnostem. Nejúčinnějším způsobem, jak si vyměňovat informace, je vyměňovat si je automaticky. EU často kritizuje různé druhy daňových rájů. Proto je důležité, abychom dali najevo, že rovněž interně usilujeme o zlepšení transparentnosti, otevřenosti a spolupráce v oblasti daní a že zároveň respektujeme nedotknutelnost soukromého života.

S cílem zabránit zbytečným správním výdajům a vytvořit jasnější právní základ skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu předložila pozměňovací návrh, podle nějž nesmějí být členské státy nuceny pomáhat jinému členskému státu, jde-li o částku nižší než 1500 EUR ročně. Jsem přesvědčen, že takto budou jasně vymezeny pravomoci orgánů a jestli tomu správně rozumím, pan Kovács s tím souhlasí.

– Na závěr bych chtěl panu Kovácsovi, který bude komisařem ještě nějakých 18 hodin, poděkovat. Spolupracovat s vámi byla výsada. Nedosáhl jste všeho, ale udělal jste, co jste mohl. Děkuji vám a hodně štěstí.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Włosowicz (ECR).(PL) Pane předsedající, během šestého funkčního období přijala Evropská komise řadu legislativních návrhu v rámci boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům v Evropské unii. Klíčovým faktorem je dnes návrh směrnice o správní spolupráci v oblasti daní. Díky tomu, že byla přijata prakticky všemi členskými státy, byla směrnice, která je v současnosti platná, nepochybně první krokem ke správní spolupráci v této oblasti, ačkoli bylo zjevné, že se nedostavují konkrétní výsledky, pokud jde o provádění této směrnice. v tomto návrhu však jde o posílení vnitřní suverenity jednotlivých členských států v oblasti daní uplatněním konkrétnější a účinnější správy příjmů z daní v jednotlivých zemích a rovněž o zesílení procesu evropské integrace, která je v oblasti daní stále nezbytnější, a to jak z hlediska politického, tak ekonomického a správního.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE).(DE) Pane předsedající, panu komisaři Kovácsovi děkuji za vynikající práci. Správní spolupráce mezi členskými státy EU v daňových otázkách, což je moje kompetence, je ambiciózním projektem. Je nezbytná, protože daňové úniky už nejsou pouhým pokleskem. Ovlivňují i jiné země.

Musíme při boji proti daňovým podvodům a pochybným daňovým rájům spolupracovat. Názor členských států, že ne všechno je třeba řešit na evropské úrovni, je do očí bijící omyl. Zkoumání možnosti kupovat nezákonně získané údaje o podvodnících, což je otázka právně problematická a v Německu se s ní potýkáme, by nemělo být jedinou cestou, po které se ubíráme. Může se však stát, že takovýto nákup bude nezbytný.

V této směrnici vítám především plánovou automatickou výměnu informací mezi daňovými orgány; zadruhé oceňuji posílený postup vzájemné výměny pracovníků mezi správními orgány; a zatřetí, vítám naléhavě nutné opatření k uvolnění zákonů upravujících bankovní tajemství daleko za hranicemi EU.

Je nesporně nutné, abychom odstranili některé překážky, zejména střet mezi výměnou údajů na jedné straně a ochranou údajů na straně druhé. Mezi těmito oblastmi musíme nastolit rovnováhu a nesmíme dovolit, aby jeden zájem převážil nad druhým.

Kromě toho je třeba věnovat důkladnou pozornost přeshraničnímu dvojímu zdanění. Hovořil jsem se zástupci řady malých a středních podniků, které působí v různých členských státech současně. Tito zástupci tvrdí, že situace je až příliš složitá a že chybí transparentnost a zkušenosti, a právě proto nejsou schopni učinit správná investiční rozhodnutí. To je třeba zvážit. Je také nutné, abychom omezili byrokracii a věnovali vyšší pozornost tomu, co je skutečně nezbytné, aby nám orgány daňové správy mohly pomáhat při těsnější spolupráci a při zjednodušování našich postupů. Pokud tohoto cíle dosáhneme, pokud se nám podaří začlenit tyto zjednodušené postupy do každodenního života podnikatelů, pak dosáhneme jednoznačného pokroku. Tato směrnice je zásadním vyjádřením našeho úmyslu tak učinit.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Naše rozprava o navrhovaných daňových reformách probíhá za situace, kdy se musí nevyhnutelně promítnout do daňových politik. Hospodářská a finanční krize je příčinou celosvětového nárůstu schodků, což následně zvyšuje význam zdrojů vyčleněných na veřejný rozpočet.

Jak již bylo řečeno, nejnovější zprávy k tomuto tématu zdůrazňují znepokojivý rozsah daňových podvodů v Evropské unii, které ročně přesahují částku 200 miliard EUR, což se rovná 2-2,5 % HDP.

Naši kolegové, kteří na těchto zprávách pracovali a za jejichž úsilí bych jim chtěl projevit uznání, nám poskytli jasnou představu o rozsahu podvodů. Plán hospodářské obnovy navrhovaný Evropskou komisí, jehož cílem je snížení dopadu krize, vyžaduje celkovou částku ve výši 1 % HDP. Jsem přesvědčen, že tato situace vyžaduje silná opatření proti podvodům a těsnější spolupráci členských států v daňových otázkách, a to tím spíše, že krize více než kdy dříve zdůraznila negativní aspekty vzájemných vazeb mezi ekonomikami jednotlivých států.

Na základě těchto souvislostí představuje návrh směrnice krok vpřed, jelikož evropské právní předpisy týkající se daní uvede do souladu jak s ekonomickým vývojem, tak s posílením evropského integračního procesu. v tomto smyslu mohou automatická výměna informací, zrušení bankovního tajemství a opatření na zlepšení vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek výrazně přispět ke zvýšení účinnosti správní spolupráce mezi 27 členskými státy.

Na závěr chci panu komisaři Kovácsovi popřát mnoho úspěchů v budoucnosti.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund (ALDE).(SV) (z počátku bez mikrofonu) … současná směrnice je velice vítaná v době, jako je ta dnešní, kdy se příjmy z daní po celém světě zmenšují. v rámci společného trhu nemůžeme v žádném případě přijmout současný stav, kdy mohou zdanitelné příjmy zůstat skryty a nezdaněny v jiném členském státě. Jak již bylo zmíněno, členské státy EU přicházejí každoročně o miliardy eur na příjmech z daní kvůli tomu, že selhává výměna informací mezi členskými státy. Chtěl bych vám připomenout, že dokud budou někteří lidé schovávat své příjmy, a tím se vyhýbat platbě daní, budeme muset my ostatní platit o to více, abychom ztracené částky vyrovnali. Takový byl sotva záměr – alespoň ne podle mého názoru.

Je podivuhodné, že někteří lidé stále obhajují stávající systém, který lidem ve skutečnosti umožňuje, aby se vyhýbali placení daní. Uvědomuji si, že některé státy mohou hodně ztratit, ale předkládají vůbec důvěryhodné argumenty? Nikoli.

Měli bychom prosazovat mezinárodní spolupráci v oblasti daní a vypracovat společné normy, abychom zabránili daňovým podvodům jak na úrovni EU, tak celosvětově. Zároveň bych vám chtěl připomenout, že někteří lidé jsou přesvědčeni, že ochrana soukromí je důležitá a že musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena. To je důležité mít na paměti, jelikož systém, který vytváříme, jinak nebude pro naše občany důvěryhodný, a to je zcela zásadní, máme-li uspět.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). – Pane předsedající, domnívám se, že během této hospodářské krize je bolestně jasné, že buď v EU samostatně selžeme, nebo společně uspějeme. Trvalo velice dlouho, než jsme se dostali do bodu, kdy můžeme skutečně zavést řádnou automatickou výměnu informací o daních v EU a dosáhnout naprosté transparentnosti a účinné správní spolupráce mezi úředníky a národními státy.

Zatímco žádáme soukromý sektor, tedy banky, aby byl po finanční krizi transparentnější a spolehlivější, jsem ve skutečnosti přesvědčena, že to samé musíme požadovat o našich národních států i od nás samotných. Proto vítám kroky, které zde byly učiněny, před námi je však ještě dlouhá cesta. Vybízím Komisi, aby byla velice ambiciózní a neústupná při mezinárodní spolupráci, abychom dosáhli mezinárodní dohody o daňových rájích a automatické výměně informací.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Pane předsedající, zdanění má zcela zásadní význam pro chod zemí – a jsem přesvědčen, že s tím by souhlasila většina občanů. Mnoho občanů však platbu daní nevítá s otevřenou náručí a úsměvem na tváři. Tento přístup pochází z doby, kdy náš Pán poukázal na to, že nejvíce nenáviděným druhem jeho časů byli výběrčí daní, kteří byli považováni za zlosyny.

Nejsem si jist, zda se jejich status během staletí příliš zlepšil. Nyní jsou označováni jako příjmoví komisaři, ale soutěže popularity by nejspíš nevyhráli.

S tím je nicméně těsně spjata skutečnost, že ti, kdo se v minulosti vyhýbali placení daní, byli někdy považováni téměř za hrdiny, kteří obelstili vládu. I to se však naštěstí dnes mění, daňové úniky jsou však zároveň běžnou věcí v celé zemi a na celém světě. Dokonce v mé vlastní zemi i samotné banky poskytovaly lidem v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století adresy v zahraničí pro účely daňových úniků. Když to vyšlo najevo, jednotlivec pak samozřejmě musel platit.

Musíme zajistit, aby se daňové úniky v budoucnosti snížily. OECD odhaduje, že se při daňových únicích ztratí 2,5 % globálního HDP. Precedentem je pašování cigaret v případech, kdy se cigarety přesunuly z ekonomik s nízkými daněmi do ekonomik s daněmi vysokými, a pašování devastuje zdraví a také finance.

EU může zároveň jednat jen v omezené míře, neboť jí Lisabonská smlouva v oblasti daní neuděluje žádné rozsáhlejší pravomoci. Tato skutečnost se do Lisabonské smlouvy dostala v podobě záruk pro Irsko.

Z toho důvodu nemůže být stanoven žádný společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob a musí být zachována zásada spravedlivé daňové soutěže. Musíme se tedy snažit, abychom součinností, spoluprácí, přesvědčováním a domlouváním znovu uvedli věci do pohybu – nesmíme však použít nátlak.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Pane předsedající, tyto návrhy jsou příkladem jedinečné snahy o zjednodušení boje proti daňovým podvodům a zlepšení spolupráce mezi orgány.

Měli bychom si zapamatovat, že zdanění nikdy není samoúčelné, ale je nástrojem společnosti, který slouží k provádění politicky dohodnutých cílů včetně vyrovnání rozložení příjmů, zdanění škodlivých postupů a vytvoření ekonomického základu pro společné služby sociálního zabezpečení. Dobrý daňový systém je založen na spravedlivém a širokému daňovém základu a na rozumných úrovních zdanění.

Daňové úniky a podvody zmenšují daňový základ a poctiví občané a společnosti musejí chtě nechtě uhradit daňový účet, jehož zaplacení se podvodníci vyhýbají. Jak jsme zde již slyšeli, hrubý domácí produkt je nyní v různých částech Evropy v kritickém bodě. Daňové podvody a úniky jsou příčinou slabších výsledků ohledně HDP, a to přibližně o 200 miliard EUR ročně. To si opravdu nemůžeme dovolit.

Ráda bych vznesla několik připomínek ke zprávám samotným. Uvažujeme-li o způsobech, jak bojovat proti podvodům s DPH, je třeba mít na paměti pojmy jako rentabilita, právní jistota a zásada proporcionality. Tyto pojmy jsou velice jasně zdůrazněny ve zprávě pana Casy. Při boji proti podvodům s DPH je rozumné soustředit se zejména na zboží a služby s vysokým rizikem podvodů a mechanismus přenesení daňové povinnosti poskytuje těmto členským státům příležitost, aby odchylně od hlavní zásady směrnice o DPH přenesly daňovou povinnost.

Správní spolupráce je jedním ze způsobů, jak doplnit vnitrostátní právní předpisy, musíme však mít na paměti, že spolupráce předpisy nikdy nenahradí ani nepovede k jejich sblížení.

Pokud jde o tyto směrnice, je největším zdrojem rozporů otázka výměny informací. Účinná výměna informací mezi celními a daňovými orgány členských států pomáhá bojovat pro zneužívání, a proto si myslím, že bychom měli výměnu daňových záznamů podporovat, a ne jí bránit. Ve Finsku jsou daňové záznamy veřejné a tato země patří mezi nejméně zkorumpované na světě. Proto nechápu, jak by automatická výměna daňových záznamů mohla ohrozit občanská práva, jak se podle všeho někteří kolegové domnívají.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Pane komisaři Kovácsi, pane předsedající, finanční právní předpisy jsou samozřejmě odpovědností jednotlivých států a ve členských státech vzbuzují sebestředný zájem. v Evropské unii bychom však měli přemýšlet o tom, jak v budoucnosti zachováme vnitřní trh, a zejména čtyři svobody.

Jedním z hlavních problémů, jimiž se v této souvislosti musíme zabývat, je samozřejmě dvojí zdanění. Zejména pro malé a střední podniky, které nemohou vést v patrnosti všechny právní předpisy v této oblasti, je obzvláště obtížné nabízet služby v jiných zemích. Komise by tudíž měla předložit návrh, jak dvojí zdanění řídit, který by pro tyto podniky zavedl jednoduchý a transparentní systém zdanění, neboť o tom, zda určitá společnost na trhu přežije a zda zůstane solventní, nakonec rozhoduje její rating. Rovněž bych velice uvítal jednotné kontaktní místo pro malé a střední podniky, aby se tyto podniky mohly obracet na konkrétní místo a aby bylo možné vracet daně rychle, účinně a transparentně.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Ráda bych se zmínila o systémech elektronické správy, které již jsou vyvíjeny v různých členských státech s cílem provádět následující typy aplikací: elektronickou platbu daní, elektronickou platbu DPH či iniciativy jako elektronická fakturace. Hovoříme o nové digitální agendě pro nacházejících pět let, což znamená, že by členské státy měly rovněž využívat informační technologii k tomu, aby zlepšily správní spolupráci v otázkách daní.

Jsem přesvědčena, že alespoň pokud jde o elektronickou fakturaci, byla již v roce 2008 zřízena skupina na vysoké úrovni, která minulý listopad dokončila zprávu a doporučení pro Evropskou komisi.Pan komisař Tajani se rovněž zavázal, že během nadcházejícího období předloží iniciativy na podporu elektronické fakturace, aby byl tento způsob fakturace ve velké míře přijat ve všech členských státech. Chtěla bych se Komise zeptat, zda a kdy takovýto návrh předloží.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI). – Pane předsedající, diskutovat o daňové spolupráci během stávající krize eura je jako přerovnávat křesla na palubě Titaniku.

Jižní národy jsou v angličtině označovány nevlídnou zkratkou PIGS (Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko). Ti, kdo však trpí na kříži eura, nejsou prasata, ale lidé, deptaní utopickým dogmatem, že jedna velikost vyhovuje všem. Hospodářství jižních zemí buď pohasnou, nebo budou zachráněna, což však zničí daňové poplatníky v Británii i jinde. Pak už nezbude mnoho daní, kvůli nimž by bylo třeba spolupracovat.

Existují dvě cesty, jak z toho ven: buď zrušit euro a vrátit národům zajatým v této podivné totalitě jejich měnu, nebo z eurozóny vyloučit problémové země. A to by mohly být právě zmíněné jižní země. A ještě spravedlivější by bylo vyloučit Německo a jeho francouzského kolaboranta, protože v jádru tohoto zmatku je fakt, že euro funguje podle německých zájmů.

Tato nekonečná krize zničí federální projekt – daňovou spolupráci i všechno ostatní. Je tragédie, že přitom zdrtí a uvrhne do chudoby tolik nevinných obětí.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Chtěla bych panu Stolojanovi pogratulovat za úsilí, s jakým se věnoval přípravě zprávy o vymáhání pohledávek. k boji proti daňovým podvodům a únikům potřebuje EU společné právní předpisy, které budou jednotně vynucovány ve všech členských státech. Nebudou-li placeny daně a cla, může to ovlivnit vnitřní trh a rozpočty členských států. Kvůli volnému pohybu kapitálu a osob je nutné rozšířit oblast působnosti právních předpisů. Od začátku tohoto roku jsou do ní rovněž zahrnuty povinné příspěvky na sociální zabezpečení.

Jedním důležitým krokem v procesu vymáhání pohledávek v EU je rychlá výměna informací. Existence společných standardních nástrojů a formulářů, které budou přeloženy do všech úředních jazyků EU, usnadní každodenní činnost příslušných orgánů. Společný automatizovaný systém umožní, aby byly jednotlivé dotazy vyřizovány rychleji a při nižších nákladech.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D).(DE) Pane předsedající, třebaže dnes gratulujeme paní Álvarezové, panu Domenicimu a jiným kolegům k vynikajícím zprávám, třebaže dnes blahopřejeme panu komisaři Kovácsovi k jeho obětavé práci a přejeme mu vše nejlepší do budoucna, a třebaže vyjadřujeme naději, že na svého nástupce přenese zápal, s nímž bojoval o společnou daňovou politiku, musíme zároveň poukázat na členské státy, ty členské státy, které nadále váhají s přijetím opatření, jež jsou za této krizové situace více než nezbytná, opatření, která nakonec vyústí v lepší spolupráci.

Je poměrně šokující, že jsme v otázce daňového základu dosud nedosáhli průlomu. Každý, kde se domnívá, že bude schopen hájit tímto způsobem vlastní suverenitu, ji ztratí stejně jako ztratí příjmy z daní. Proto nám tyto zprávy především sdělují, že musíme v Evropě navázat lepší spolupráci. Jen tak dosáhneme pokroku!

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, boj s daňovými podvody je nevyhnutelný. Daňové úniky a podvody ale příčinami hospodářské a finanční krize samozřejmě nejsou. Podle mého názoru je důležité znovu v této sněmovně jasně zopakovat, že musí získat zpět důvěru daňových poplatníků pomocí jednoduchých daňových systémů a nízkými a spravedlivými daněmi. To však neznamená, že bychom neměli aktivně bojovat proti daňovým únikům a podvodům, protože každý daňový únik oslabuje náš smysl pro spravedlnost.

Tím se dostáváme k tématu daňových rájů. Soused Německa, Švýcarsko, vyjádřil určité znepokojení nad tím, že je na něj vyvíjen nátlak. Konkrétně na tento bod bych se rád Komise zeptal: jsou předkládány návrhy, či spíše jsou přijímána opatření, aby byl na Švýcarsko vyvinut konkrétní tlak? Osobně jsem přesvědčen, že si Švýcarsko nesmí dovolit ohrožovat EU o nic více než Spojené státy. To tím pádem znamená, že se Švýcarsko v podstatě musí připojit k našemu společnému úsilí o boj proti daňovým únikům.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, člen Komise. – Pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, debatu považuji za zajímavou a inspirativní. Stejně jako většina z vás jsem přesvědčen, že stojí za to věnovat chvilku pozornosti našim snahám bojovat proti daňovým podvodům a únikům a zesílit daňovou spolupráci. Oceňuji vaši podporu a práci čtyř zpravodajů a jsem velice vděčný za podporu těchto důležitých iniciativ Komise.

Podpora řádné správy v daňových otázkách je složitou problematikou, která zahrnuje několik různých otázek. Vaše zprávy se zabývají prakticky všemi z nich, od formálního legislativního návrhu na podporu správní spolupráce po naši práci se třetími zeměmi. Jsem potěšen, že mnoho z vás vybízelo Komisi k tomu, aby byla více ambiciózní. Naprosto s vámi souhlasím a jsem si jist, že s vaší podporou a s podporou vlád členských států bude Komise schopna vypořádat se s výzvami, které na ni čekají. Vím, že i pro mého nástupce zůstávají tyto otázky prioritou. Komise, Parlament a Rada by se měly nadále snažit o schválení legislativních návrhů, které jsou předloženy či připravovány skupinou pro kodex chování v oblasti zdanění podniků.

Pokud jde o vnější aspekty zásad řádné správy v daňových otázkách, měla by být podporována všechna opatření uvedená ve sdělení a zvláštní pozornost je třeba věnovat opatřením, která se týkají rozvojových zemí.

Pokud jde o konkrétní návrhy týkající se správní spolupráce, vzájemné pomoci při vymáhání daňových pohledávek a volitelného a dočasného opětovného uplatnění mechanismu přenesení daňové povinnosti, chtěl bych vám rovněž poděkovat za připomínky a názory. Jsem potěšen, když se Evropský parlament a Komise shodují v tom, jaká opatření je třeba přijmout k účinnějšímu boji proti daňovým únikům a podvodům v Evropské unii i jinde ve světě. Tyto tři návrhy jsou podle mého názoru obecně podporovány.

Dosažení rychlého pokroku a jednomyslná dohoda na návrhu o správní spolupráci jsou jednou z priorit španělského předsednictví. Nyní jsou také prioritou většiny členských států. Pro EU je naléhavě nutné dosáhnout interní jednomyslné dohody, aby mohla dát na mezinárodní úrovni najevo své odhodlání pokročit od normy OCED a doporučení skupiny G20 a připravit cestu budoucímu vývoji na mezinárodní úrovni, a to tím, že prokáže, že je schopna navázat vyspělou správní spolupráci.

Je jasné, že k otázce odstranění daňových podvodů a úniků neexistuje jedno globální řešení, ale návrhy, o nichž jsme dnes diskutovali, jsou v rámci strategie Evropské unie pro boj proti daňovým podvodům důležitým krokem vpřed.

Na závěr bych vám dnes, den před koncem funkčního období, ještě jednou rád poděkoval za podporu, kterou jste vyjádřili iniciativám Komise v oblasti daní a cel, a zejména za spolupráci výboru ECON a IMCO.

 
  
MPphoto
 

  Magdalena Álvarez, zpravodajka.(ES) Pane předsedající, ráda bych se zabývala důvody, proč v souvislosti s automatickou výměnou informací jdeme za rámec zavedených norem OECD.

V tomto ohledu by bylo možné citovat řadu argumentů, ale model OECD se jednoznačně vztahuje na širší rámec mezinárodních vztahů, v nichž se pravidla značně liší od pravidel, která se používají v Evropské unii.

Jak uvedl pan Kovács, v Evropské unii existuje jednotný hospodářský prostor, v němž by se daňové informace měly pohybovat se stejnou volností jako lidé, aby každý členský stát mohl uplatňovat svůj daňový režim. v Unii máme jednotný trh, na němž pohybu zboží ani osob nebrání žádné překážky. Proto neexistuje jediný důvod, proč by měly nějaké překážky bránit pohybu daňových informací.

Členské státy jsou součástí politického projektu a vztahy mezi jejich orgány daňové správy musejí být s tímto politickým projektem v souladu. v sázce jsou politické zásady, které jsou nadřazené otázkám praktické vhodnosti.

Ráda bych rovněž zdůraznila, že národní daňová suverenita je bojem proti podvodům spíše posílena, než oslabena. Jinými slovy, daňová suverenita členských států bude posílena, jakmile budou mít státy k dispozici účinnější nástroje pro provádění vlastních daňových systémů. To vše bychom tudíž měli mít na paměti, a proto je naší povinností tuto směrnici podpořit.

Kromě toho, jak správně řekl pan Klinz, podvod je trestný čin. Nelze jej ospravedlňovat tak slabými argumenty, jako jsou např. režimy vysokých daní v některých daňových systémech. Naopak, odvažuji se tvrdit, že pokud by byly daňové podvody omezeny, bylo by možné daně snížit. Zcela jistě musíme vytrvat v úsilí o zjednodušení různých daňových systémů.

Na závěr bych ráda zdůraznila, že čtyři zprávy a čtyři směrnice, které podporujeme, mají silný odrazující účinek, neboť když si daňoví poplatníci uvědomí, že v důsledku těchto ustanovení budou mít podvodníci menší manévrovací prostor a méně bezpečných útočišť, pokušení dopouštět se podvodů bude mnohem slabší. A i když se někteří jednotlivci podvodů přeci jen dopustí, budeme mít k dispozici účinnější nástroje, abychom se s nimi vypořádali.

Závěrem musím zmínit, že tato opatření přicházejí v nejvhodnější chvíli, jelikož krize zdůraznila nebezpečí spojená s nedostatkem transparentnosti a s přenosem z jedné země do jiných a poukázala na nezbytnost veřejných podnětů. v této souvislosti bych ráda poukázala na podporu pana Lamberta. Dal jasně najevo, že v časech, jako jsou ty dnešní, musejí veřejné finance vyvinout obzvláštní úsilí o přijetí opatření, jejichž cílem je oživení ekonomiky a sociální ochrana, aby byly zmírněny dopady krize.

Ze všech těchto důvodů si jsou dnešní občané více než kdy dříve vědomi závažnosti daňových podvodů a jejich důsledků pro ekonomiku obecně. Kromě toho netrpělivě čekají, až jejich zástupci přijmou odpovídající opatření, aby se s touto problematikou vypořádali.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan, zpravodaj.(RO) Pozorně jsem poslouchal názory svých kolegů. Rovněž jsem si všiml, že se někteří kolegové zdrželi hlasování o automatické výměně informací. Jsem nicméně pevně přesvědčen, že my v této komoře, na úrovni evropské instituce, musíme každému evropskému občanovi, který poctivě platí cla a daně, ukázat, že jsme odhodláni přijmout jakékoli opatření, abychom daňové úniky snížili na minimum, aby bylo možné řádně vynucovat rozhodnutí o vymáhání pohledávek vyplývajících z cel a daní, a to bez ohledu na to, v jakém členském státě dlužník pobývá.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: paní WALLIS
Místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  David Casa, zpravodaj. – (MT) I já jsem pozorně poslouchal, co zde zaznělo, a pokud bych měl z této důležité rozpravy vyvodit nějaký závěr, byl by takový, že se všichni shodneme na tom, že musíme použít veškeré dostupné prostředky na boj proti daňovým únikům a různým druhům podvodů, k nimž dochází v různých zemích. Musíme toho dosáhnout s pomocí opatření, jako jsou ta, která byla dnes navržena, aniž bychom poškodili odvětví obchodu – zejména malé a střední podniky – a aniž bychom navýšili byrokracii. Právě naopak, doporučuji, abychom byrokracii v oblastech, které často ohrožují odvětví ochodu, snížili.

Musíme zajistit, aby nebyli penalizováni poctiví občané, kteří daně řádně platí. To se týká také lidí v obchodním odvětví, lidí, kteří se zabývají přeshraničním obchodem, a těch, kteří nepáchají daňové úniky a nejsou tudíž zločinci.

Proto jsem přesvědčen, že těmito návrhy posílíme věrohodnost systému obchodování s povolenkami a s ním souvisejících plateb. Zároveň, jak jsem poukázal, je třeba snížit administrativní zátěž pro poctivé podnikatele, a navíc zajišťujeme, aby byl Parlament během celého přijímacího procesu informován o mechanismu zpětného vyúčtování.

Stejně jako moji kolegové poslanci jsem přesvědčen, že bych měl poděkovat panu komisaři za všechnu práci, kterou v posledních letech vykonal. Pane komisaři, sice jsme se vždy zcela neshodli, ale když se zpětně podíváme na oblast daní, jsem přesvědčen, že dnes máme pro naše občany, konkrétně občany Evropské unie, spravedlivější a účinnější systém.

 
  
MPphoto
 

  Leonardo Domenici, zpravodaj.(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, rád bych vyjádřil své díky za poznámky k našim zprávám, které byly výsledky společného úsilí. Doufám, že tyto poznámky jsou předzvěstí pozitivního hlasování v Evropském parlamentu.

Jsem přesvědčen, že – jak řekli také pánové Stolojan a Casa – si naše zprávy zaslouží podporu, přinejmenším jménem našich spoluobčanů – poctivých daňových poplatníků, kteří jsou prvními, kteří podvody a daňovými úniky trpí. Cílem je přimět platit každého, aby každý jednotlivec mohl platit méně.

Rád bych přednesl dvě poznámky. Paní Lullingová na počátku rozpravy hovořila o daňové kolonoskopii. Z vlastní zkušenosti vím, že kolonoskopie není příjemné vyšetření, i když může být pro lidské zdraví velmi přínosné. V oblasti daní existuje velmi snadný způsob, jak se mu vyhnout: prostě nezatajovat, neskrývat svůj příjem a nevyhýbat se svým právním závazkům.

Druhá poznámka je o tom, že je vždy správné se zabývat tím, jak jsou veřejné peníze využívány, ale také je správné tak činit, když jsou vlády nuceny tyto veřejné peníze využívat pro záchranu bank a finančních institucí, které své peníze prospekulovaly.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Společná rozprava je ukončena.

Hlasování proběhne ve středu 10. února 2010.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně.(RO) Daňové podvody jsou zločinem, který má obrovský dopad na rozpočty, přičemž ve všech členských státech včetně Rumunska jsou využívány nezákonné režimy vracení daní (např. kolotočové podvody).

Systém přenesení daňové povinnosti, který zavedly některé členské státy včetně Rumunska, funguje velmi dobře. Bylo však také nutné přizpůsobit směrnici o DPH 2006/112/ES současné situaci, aby se riziko nezákonných režimů vracení DPH (založených na fiktivních vývozech) udrželo na minimu. Proto je uplatňování přenesení daňové povinnosti na výrobky s vysokým rizikem daňových podvodů spolehlivým postupem, který má celkově pozitivní dopad na rozpočet, přestože dochází k opožďování plateb DPH plynoucích z transakcí, které této dani podléhají, do národních rozpočtů.

Závěrem, máme-li si zvolit mezi obdržením DPH až na konci hospodářského cyklu, když hotový produkt nebo služba dojde ke konečnému uživateli, a zabráněním podvodům zahrnujícím nezákonné režimy vracení DPH, je správnou volbou první možnost. Ideální scénář by byl, kdyby se přenesení daňové povinnosti uplatňovalo jako pravidlo, a nikoli jako výjimka. Tento krok by se však měl podniknout až po hloubkové analýze dopadů na rozpočet.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – Ohledně spolupráce mezi členskými státy ve věci daní chci vyzdvihnout jednu konkrétní věc. Bylo to nejcitlivějším tématem při irské kampani před referendem o Lisabonské smlouvě. Chci své kolegy v Parlamentu upozornit na to, že je třeba být obezřetní. Spolupráce mezi členskými státy je základem této Unie; tato spolupráce však byla vždy založena na vzájemném souhlasu. Na poli daní musíme dbát na to, abychom neopomněli potřeby některých členských států. V některých zemích je třeba uplatňovat zákony jinak: například pokud je ta země ostrovem nebo nemá dostatek obyvatel, kteří by podpořili velký fungující trh, musí využít každou příležitost k přilákání investorů. Vyzývám kolegy, aby to měli na paměti, když o této záležitosti rozhodují. Návrhy by neměly zasahovat do principu subsidiarity. Veškeré návrhy budou potřebovat schválení členských států. To není nepodstatný prvek této rozpravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), písemně.(RO) Opatření související s daněmi, o nichž dnes diskutujeme, hrají významnou úlohu v boji proti přeshraničním daňovým podvodům a únikům, což jsou problémy, které jsou z velké části politické a mají závažné dopady na rozpočty členských států. Prosazování řádné správy v daňových záležitostech vyžaduje opatření na úrovni EU a mimo EU stejně jako ve všech členských státech. Potřebujeme silná opatření, jednoduché transparentní zákony a k tomu méně byrokracie. V neposlední řadě musíme zajistit, aby občané měli přístup k pomoci.

Opatření, jako je záruka transparentnosti, výměna informací na všech úrovních, zlepšení pomoci poskytované členským státům, zavedení účinné přeshraniční spolupráce a spravedlivá daňová soutěž, jsou základními cíly, zejména nyní, během finanční krize, kdy jsme se všichni přesvědčili o tom, jak důležitá je udržitelnost daňových systémů. Členské státy s řádnou správou v daňových záležitostech byly schopné mnohem rychleji a účinněji na hospodářskou krizi zareagovat.

Vítám iniciativu Komise a práci, kterou odvedli zpravodajové. Jsem přesvědčena, že je zde politická vůle prosazovat řádnou správu v daňových záležitostech. Je však třeba zajistit, aby tyto návrhy byly víc než jen politickými hesly, a vyvinout snahu o jejich co možná nejrychlejší zavedení.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), písemně. – (NL) Paní předsedající, daňové úřady čelí v globalizovaném, digitalizovaném světě náročnému úkolu. Odhalování finančních a sociálních podvodů je složité i v rámci vnitřního trhu. Kromě toho, nedostatečná současná evropská legislativa pro přeshraniční administrativní spolupráci mezi daňovými úřady je problematická. Proto si založení kontaktního útvaru v oblasti daní pro každý členský stát, který urychlí a zjednoduší administrativní spolupráci mezi členskými státy, zaslouží naši podporu. V současné době trvá vyřízení žádostí o sdílení informací o daních tak dlouho, že daňové úřady se často prostě rozhodnou na informace nečekat. Možnost automatické výměny informací, kterou navrhla Komise, má mou plnou podporu, a to ze dvou důvodů. Zaprvé to členským státům umožní vybírat daně účinněji, což je v době krize jedině spravedlivé, rozhodně ne luxus. Zadruhé to bude znamenat rovné zacházení s podnikateli na vnitřním trhu. Zásada reciprocity ve sdílení informací o daních je také v souladu s dohodami v rámci OECD a G20. To je jednoznačné poselství, po kterém před nedávnem belgický Účetní dvůr také – oprávněně – naléhavě volal. Proto zprávu paní Alvarezové s přesvědčením podpořím.

 
Poslední aktualizace: 7. května 2010Právní upozornění