Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2101(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0004/2010

Predkladané texty :

A7-0004/2010

Rozpravy :

PV 08/02/2010 - 16
CRE 08/02/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0021

Rozpravy
Pondelok, 8. februára 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2009 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom je správa pána Marca Tarabella v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť o rovnosti žien a mužov v Európskej únii (KOM(2009)00772009/2011(INI)) (A7-0004/2010).

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella, spravodajca.(FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade by som chcel zagratulovať Európskej komisii k tejto skvelej správe. Táto správa o rovnosti žien a mužov, o ktorej hlasujeme každý rok, vo mne vyvoláva špeciálnu rezonanciu. Je to prvá správa, ktorú som prezentoval v rámci Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorého som aktívnym členom. Táto správa je navyše absolútne nevyhnutná v tomto roku kvôli hospodárskej, sociálnej a finančnej kríze, ktorou Európska únia prechádza.

Preto som vo svojej správe chcel zdôrazniť dosah krízy na ženy. Najprv som spozoroval, že sa prepúšťanie dotklo na začiatku krízy viac mužov, a to najmä kvôli dosahu krízy na ťažký priemysel, ale v posledných mesiacoch nezamestnanosť rastie rovnako, rovnakou mierou u žien aj u mužov.

Navyše existuje dobrý tucet členských štátov, v ktorých je miera nezamestnanosti stále vyššia u žien a v ktorých sú na čiastočný úväzok zamestnávané prevažne ženy. Vyzývam preto Komisiu a členské štáty, aby poskytli presné štatistiky o dosahu krízy na ženy a mužov, a vyzývam členské štáty, aby pred implementovaním akýchkoľvek politík zameraných na obmedzovanie rozpočtových výdavkov uskutočnili hodnotiace štúdie vplyvu podľa pohlavia, aby zabránili tomu, že ženy budú takouto politikou neprimerane postihované.

Boj proti násiliu páchaného na ženách je podľa môjho názoru tiež dôležitým bodom. Faktom je, že dvadsať až dvadsaťpäť percent žien v Európe je v priebehu dospelého života vystavených fyzickému násiliu, ale 10 % z nich sú obeťami i sexuálneho násilia. Som presvedčený, že muži sa takisto musia zaviazať k boju proti násiliu páchanému na ženách.

Španielske predsedníctvo Európskej únie stanovilo boj proti násiliu páchanému na ženách ako jednu zo svojich priorít okrem iných vytvorením európskeho monitorovacieho centra násilia páchaného medzi pohlaviami na získanie zosúladených údajov, ale tiež vytvorením európskeho poriadku na ochranu obetí. Preto podporujem tento prístup a navrhujem vyhlásenie európskeho roka boja proti násiliu páchanému na ženách, aby sme naň upriamili pozornosť vo všetkých členských štátoch a zabezpečili, aby sa tento boj stal prioritou.

Prejdime na zamestnanosť. Uvediem fakt: ženy na pracovnom trhu spravili obrovský krok. Dnes pracuje 59,1 % žien. Lisabonská stratégia určila za cieľ 60 %. Už nám nechýba veľa, ale v niektorých členských štátoch je ešte stále značný rozdiel, rovnako ako v priemerných rozdieloch v odmeňovaní, ktoré sa líši o 17 % až 25 % podľa toho, ktorú štúdiu práve čítate.

Žiadam preto členské štáty, aby riadne používali smernicu o rovnakom zaobchádzaní so ženami a mužmi v pracovných záležitostiach. Tie isté členské štáty by som rád poprosil, aby zaviedli legislatívne opatrenia na podporu rovnováhy v riadiacich funkciách, najmä v súkromných spoločnostiach. Som, samozrejme, presvedčený, že musíme bojovať proti sexistickým stereotypom. Vo svojej predchádzajúcej funkcii ako minister vzdelávania som stretol jednu ženu, ktorá musela zanechať kurz vodiča školského autobusu, pretože sa jej učiteľ vysmieval.

Dúfam, že sa v budúcnosti nikto nebude čudovať, ak bude muž umývať riad alebo žena riadiť školský autobus, ako som práve uviedol v príklade. V krátkosti povedané, musíme vyzvať Komisiu a členské štáty, aby v školách zaviedli kampaň zameranú na podporu informovanosti o tejto problematike.

Sexuálne a reprodukčné práva žien sú dôležité, pretože ženy musia mať kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami. Tisíce žien riskovali svoj život v boji za tieto práva a dnes je umelý potrat povolený v 24 z 27 členských štátov. Európsky parlament je povinný tento acquis ochraňovať, pretože je absolútne zásadný pre ženy, a trváme na tom, aby ženy mohli samy kontrolovať svoje sexuálne a reprodukčné práva, v neposlednom rade prostredníctvom jednoduchého prístupu k antikoncepcii a možnosti umelého potratu.

Prejdime na otcovskú dovolenku. Uvediem fakt: muži majú právo sa plne zapájať v prvých dňoch po narodení svojho dieťaťa. V skutočnosti v tejto súvislosti môžeme požiadať Komisiu, aby podporovala akékoľvek kroky na zavedenie jednej formy otcovskej dovolenky na európskej úrovni. Myslíme si, že materská dovolenka musí byť prepojená na otcovskú.

Budem končiť, pani predsedajúca, pán komisár. Správa po predstavení vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť získala veľké uznanie predstaviteľov politických skupín Európskeho parlamentu. Hlasovanie v spomínanom výbore prebiehalo tiež veľmi dobre a správu odhlasovala veľká väčšina. Preto vyzývam všetkých poslancov, aby v stredu znovu podporili moju správu na hlasovaní. Budem ale pozorne sledovať nasledujúcu rozpravu a následne odpoviem na vaše otázky.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komisie. (FR) Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, súčasná Komisia víta správu a návrh uznesenia o rovnosti žien a mužov v Európskej únii 2009.

Rád by som poďakoval spravodajcovi pánovi Tarabellovi, Parlamentu za podporu prístupu a Európskej komisii za prijaté kroky na podporu rovnosti žien a mužov. Rodová rovnosť je jednou zo základných priorít Európskej únie a základnou podmienkou dosiahnutia rastu, cieľov zamestnávania a sociálnej kohézie Európskej únie.

Európska únia na základe tohto vybudovala reálnu politiku na podporu rovnosti žien a mužov. V tejto oblasti sa síce dosiahol nepopierateľný pokrok, ale hlavné úlohy ešte stále stoja pred nami. Komisia sa stotožňuje s názorom spravodajcu, že je nevyhnutné pokračovať v našom úsilí.

Počas svojho mandátu stála otázka rodovej rovnosti a práv žien v stredobode mojej pozornosti. V priebehu posledných piatich rokov sa angažovanosť Komisie vo veci rodovej rovnosti prejavovala vo forme cestovnej mapy pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov. Počas implementácie tejto cestovnej mapy Komisia zaviedla niekoľko významných iniciatív. Pre názornosť uvediem tri z nich.

Komisia navrhla niekoľko praktických krokov na prekonanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien. Tento rozdiel zodpovedajúci 17 % je jednoducho neprijateľný. V roku 2010 Komisia vydá správu o analýze účinnosti európskych právnych predpisov a predstaví ďalšie kroky na prekonanie tohto rozdielu.

Komisia si všimla zaujímavé nápady obsiahnuté v rozhodnutí Európskeho parlamentu. Tiež by som vám rád pripomenul, že Komisia v marci 2009 odštartovala informačnú kampaň zameranú na zmobilizovanie všetkých strán zainteresovaných v boji proti rozdielom v odmeňovaní. Vďaka jej úspešnosti sa kampaň predĺži aj na rok 2010.

Počas svojho mandátu som sa takisto snažil podporovať väčšie zastúpenie žien v hospodárskom a politickom živote. Preto som v júni 2008 zaviedol Európsku sieť žien pracujúcich v rozhodovacích pozíciách. Dosiahol sa istý pokrok. Súčasný Európsky parlament má napríklad doteraz svoje najvyššie percento zastúpenia žien, a to 35 %.

Treba však vynaložiť veľké úsilie, najmä na národnej úrovni, kde ženy predstavujú iba 24 % národných poslancov, a v podnikoch, v ktorých ženy predstavujú menej než 11 % členov správnych rád.

Treťou významnou iniciatívou je vytvorenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Dnes s radosťou môžem povedať, že inštitút i napriek pomalšiemu štartu začal svoje aktivity v Bruseli a už zriadil svoje kancelárie vo Vilniuse.

Súčasná kríza má vážne dôsledky na pracovný trh. Ohrozuje dosiahnutý pokrok v oblasti zamestnávania žien, pretože je menej pravdepodobné, že si ženy nájdu novú prácu, a pretože sú od začiatku znevýhodnené.

Dámy a páni, počas svojho mandátu som sa zaviazal k zlepšovaniu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Súhlasím s Európskym parlamentom, ktorý zdôrazňuje dôležitosť toho, aby sa otcom umožnilo zohrávať väčšiu úlohu v rodinnom živote. Z tohto dôvodu som požiadal svoje služby, aby vykonali analýzu potenciálnej iniciatívy Komisie v tejto sfére.

Správa Európskeho parlamentu takisto správne zdôrazňuje dôležitosť odstránenia násilia páchaného na ženách. Komisia sa bude snažiť dosiahnuť tento cieľ účelovo a s veľkým odhodlaním.

Nechcel by som svoj príhovor ukončiť bez toho, aby som nevyzdvihol vynikajúcu spoluprácu medzi Parlamentom a Komisiou. Táto spolupráca bola kľúčová pre dosiahnutie pokroku v oblasti rodovej rovnosti. Rodová rovnosť nie je posledným krokom. Závisí od nej dosiahnutie cieľov rastu, zamestnávania a sociálnej kohézie Európskej únie.

Ďakujem vám za spoluprácu a pozornosť.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ANGELILLI
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, v mene skupiny PPE. (FR) Vážená pani predsedajúca, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť hlasoval za túto správu s malou väčšinou troch hlasov, pretože 33 jeho členov nebolo prítomných. Nemyslím si, že môžeme hovoriť o „veľkej“ väčšine. Je jasné, že aj my máme obavy z diskriminácie, ktorá existuje vo vzťahu rovnosti žien a mužov i napriek veľmi dobrým európskym právnym predpisom, ktoré v tejto oblasti máme od roku 1975.

Prečo táto diskriminácia pretrváva tak dlho? Je to buď kvôli tomu, že sa smernice nepoužívajú dobre, alebo pretože diskriminovaní z istého dôvodu nie sú schopní uplatniť svoje práva pred súdmi. Namiesto toho, aby sme neustále požadovali nové smernice s rizikom oslabenia, ktoré to spôsobí, radšej zabezpečme, aby sa vo vládach, u sociálnych partnerov a v každodennom pracovnom živote plne dodržiavali súčasné právne predpisy.

Táto správa znovu vymenúva všetky sťažnosti, všetky hrubé zovšeobecňovania o chudobných, týraných a znásilnených ženách... Preto treba dať isté záväzky do perspektívy formou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Podľa mňa je dôležitejšie, že táto ozajstná glorifikácia sociálneho a solidárneho hospodárstva nám má dať pocit, že ak doňho ženy dotlačíme, úspešne dokážeme ich možnosť zamestnania a tak im umožníme zlepšiť si svoje sociálne postavenie a získať finančnú nezávislosť.

V skutočnosti je opak pravdou. Ženy by týmto upadli do rozsiahlej chudoby, stratili by podnet a motiváciu zarábať vlastnou zásluhou a stratili by všetku zodpovednosť.

A návrhy na vytvorenie európskej charty práv žien, a teda novej formy ochrany popri ľudských právach, ktoré ženy našťastie majú, a novej formy byrokracie vo forme európskeho monitorovacieho centra násilia páchaného medzi pohlaviami, napriek tomu, že máme dostatok oddelení vykonávajúcich túto prácu, sú okrem toho buď kontraproduktívne alebo nekompatibilné s princípom rodovej rovnosti, ktorá je vlastne pevne určená v zmluve. Keby posmech zabíjal, niektorí členovia Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť by už neboli medzi nami.

Na záver chcem povedať, že ľutujem zanovitosť niektorých poslancov, ktorí pri každej príležitosti bez ohľadu na vhodnosť obhajujú aj v tejto správe nepodstatný umelý potrat pod zámienkou, že na zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia sa musíme zasadzovať za bezplatný a ľahký prístup k umelému potratu. Nie. Prioritou musí byť podporovanie lepšej informovanosti mladých dievčat, najmä čo sa týka antikoncepcie. Tá dnes existuje na zabránenie tehotenstva vo veľmi mladom veku. Keď som bola mladá, ešte neexistovala. Preto sme navrhli oddelené hlasovanie, aby sme nemuseli hlasovať proti správe pána Tarabella, ktorého neobviňujeme, ale ktorý sa znovu stal obeťou extrémizmu niektorých svojich kolegov.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, v mene skupiny S&D.(ES) Vážená pani predsedajúca, na začiatok by som rada poďakovala pánu Tarabellovi a všetkým poslancom, ktorí pomáhali vytvoriť túto správu.

Pred rokom sme diskutovali o veľmi podobnej správe. Bohužiaľ, musíme sa naďalej sústrediť na hlavné otázky, v ktorých ešte musíme dosiahnuť pokrok v oblasti rovnosti mužov a žien. Patrí sem rodovo podmienené násilie, ktoré sa považuje za jedno z najväčších nedostatkov spoločnosti, nielen v Európe, ale na celom svete. Potom tu je rozdiel v odmeňovaní, ktorý sa nezmenil a ktorý sa nám nepodarilo prekonať. Ďalšia problematika sa týka práv sexuálneho a reprodukčného zdravia, zosúladenia rodinného a pracovného života, vstup žien na pracovný trh za rovnakých podmienok ako muži, situácie bezbranných skupín žien, ako napríklad postihnutých žien či žien z vidieckych oblastí a zastúpenia žien vo verejnom živote.

Rok čo rok preberáme tieto témy a nedokázali sme dosiahnuť veľký pokrok. Dovoľte mi uviesť jeden údaj. Iba v troch z 27 členských štátov majú ženy vyššie než 40 % zastúpenie v národnom parlamente.

Myslím si, že musíme trvať na tom, aby sme zintenzívnili svoju prácu v podporovaní rovnosti mužov a žien. Je nevyhnutné, aby sme podporovali iniciatívy, aké malo aj španielske predsedníctvo, ktoré vyhlásilo rovnosť mužov a žien za jednu zo svojich priorít. Je to záväzok voči súčasným ženám a tiež ženám budúcich generácií. Dosiahol sa určitý pokrok, ale ešte je pred nami dlhá cesta a musíme byť ambiciózni pri navrhovaní politík na zabezpečenie toho, aby polovica európskeho obyvateľstva mala rovnaké práva a príležitosti ako druhá polovica.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE. (NL) V prvom rade by som chcela pochváliť pána spravodajcu. Rada by som začala s niekoľkými malými bodmi, v ktorých s ním nesúhlasím. Keď ide o dosah hospodárskej krízy na ženy, považujem za veľmi dôležité, aby sme svoje verejné financie dali do poriadku a obnovili ich čo najrýchlejšie. To pomôže ženám, a nie predĺženie verejného dlhu. Tiež si myslím, že správa obsahuje niekoľko návrhov, ktoré môžu znieť veľmi príťažlivo, ale smerujú k symbolickej politike, napríklad vyhlásenie roku a vytvorenie monitorovacieho centra. Sústreďme sa na konkrétne opatrenia.

Správa napriek tomu obsahuje aj mnoho vecí, ktoré veľmi vítam. Prvou je – vďaka pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu predloženému Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu – odkaz na situáciu domácností tvorených jednou osobou. Vyzvala by som Európsku komisiu, aby tentoraz vykonala štúdiu o tejto otázke, pretože máme európsku rodinnú politiku, ale iba málokto si uvedomuje, že jedna z troch domácností v Európe je domácnosť tvorená jednou osobou. Títo ľudia často trpia z dôvodu vážnej diskriminácie v súvislosti so sociálnou bezpečnosťou, daňovými otázkami, bývaním a podobne.

Po druhé, a tu sa pozerám na pani Lullingovú, potešili ma veľmi jasné odkazy na sexuálne a reprodukčné zdravie a sexuálnu autonómiu žien a prístup k bezpečnému a legálnemu umelému potratu je súčasťou tohto sexuálneho reprodukčného zdravia. Síce plne súhlasím s pani Lullingovou, že informovanosť je určite veľmi dôležitá, poznamenávam, že – aspoň v mojej krajine – možno je to v Luxembursku inak, sú to kresťanskí demokrati, ktorí vždy považovali túto tému za uzavretú. Ak teda dokážeme spolupracovať na rozumnom a otvorenom informovaní mladých ľudí, môžete rátať s mojou podporou. Takisto si myslím, že musíme skoncovať s pretvárkou – nesmieme zatýkať ženy alebo ich odsúdiť na nebezpečný umelý potrat.

Na záver, pani predsedajúca, v súvislosti s násilím páchaným na ženách veľmi vítam iniciatívu španielskeho predsedníctva určiť túto problematiku jednou zo svojich priorít. Veď si málokto uvedomuje, že si násilie páchané na ženách vyžiada každoročne niekoľkonásobne viac obetí než terorizmus a napriek tomu sa úplne nesprávne stále považuje za výlučne ženskú záležitosť.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážená pani predsedajúca, máme pomerne nový Európsky parlament a máme takmer novú Európsku komisiu. Pri hlasovaní o správe pána Tarabellu hlasujeme vlastne po prvýkrát o opatreniach, ktoré chce prijať Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť nového Parlamentu v nasledujúcich rokoch.

Zelení sú veľmi spokojní s touto celkom progresívnou správou. Prekypuje plánmi, ktoré chceme splniť. Napokon chceme urobiť legislatívne kroky na posilnenie rozdelenia starostlivosti mužov a žien so žiadosťou o zavedenie rodičovskej dovolenky. Napokon navrhujeme zvýšiť zastúpenie žien v rozhodovaní podľa nórskeho príkladu kvót pre správne rady.

Zelení sa tiež veľmi tešia z pozornosti venovanej vplyvom krízy na ženy: nezamestnanosť žien sa líši a vplyv škrtov vo verejných výdavkoch sa líši. Mali by sme sa tým vážne zaoberať.

Veľmi dúfame, že Parlament hlasovaním v prospech tejto správy preukáže svoju odvahu a pripravenosť potlačiť diskrimináciu žien a podporiť rovnosť konkrétnymi opatreniami, ktoré by mohli priniesť výsledky. Dúfame, že Komisia prijme potrebné opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, v mene skupiny ECR. (PL) Vážená pani predsedajúca, správa so svojím návrhom umožniť ľahký prístup k umelému potratu v Európskej únii porušuje výlučnú kompetenciu členských štátov v tejto oblasti. Nie je to však najzávažnejší dôvod, prečo hlasovať proti nej. Dnes už nepotrebujeme mať žiadnu vieru na to, aby sme v nenarodenom ľudskom plode videli človeka. Stačí jednoduché ultrazvukové vyšetrenie dostupné v ktoromkoľvek, dokonca aj v tom najmenšom, meste v Belgicku na to, aby sme na obrazovke mohli vidieť obraz nenarodenej ľudskej bytosti. Preto by mal každý zodpovedný zákonodarca urobiť všetko pre to, aby počet potratov klesol. Uľahčenie prístupu k umelému potratu odzrkadľuje to, ako hlboko klesla naša spoločnosť a ukazuje naše odchýlenie od ľudských hodnôt. Bol by som preto rád, keby ste to zvážili, prv než budete hlasovať tu v Parlamente za túto škodlivú správu.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, v mene skupiny GUE/NGL. (PT) Vážená pani predsedajúca, realita dokazuje a sám Eurostat potvrdzuje, že hospodárska a sociálna kríza majú vážny vplyv na ženy. Je to zapríčinené narastajúcou nezamestnanosťou, neistými pracovnými miestami a nízkymi platmi v kombinácii s rozdielmi v odmeňovaní mužov a žien, ktoré opäť narástli a v priemere presiahli na úrovni EÚ 17 %. Je to takisto kvôli chudobe zapríčinenej buď problémami okolo nízkych platov a príjmov vrátane dôchodku starších žien, alebo problémami získať prístup k lacným alebo bezplatným kvalitným verejným službám. Existuje takisto problém s obchodovaním s ľuďmi a prostitúciou žien a dievčat, násilie v práci a doma a rôzne formy diskriminácie žien v bezbranných situáciách.

V správe sa zdôrazňuje, a tu by som chcela zablahoželať spravodajcovi, že je preto pri príprave stratégie Spoločenstva dôležité venovať mimoriadnu pozornosť hospodárskej a sociálnej situácii žien. Vyžaduje si to študovanie sociálneho dosahu nových stratégií Spoločenstva, aby sa predišlo zvýšeniu diskriminácie a nerovnosti, aby sa zabezpečila rovnosť v sociálnom postupe a nie v úpadku hospodárskych, sociálnych a zamestnaneckých práv a na ochranu sociálnej úlohy materstva a otcovstva. Je potrebné investovať do ozajstnej stratégie na rozvoj a sociálny postup, ktorého prioritou je zamestnanie s právami, výroba, kvalitné verejné služby a sociálne začlenenie. Je čas podniknúť významné kroky smerom k zlepšeniu života väčšiny žien vrátane oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a ukončiť pokrytectvo, ktoré ešte stále obklopuje otázku umelého potratu.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, v mene skupiny EFD. – Vážená pani predsedajúca, existuje ideológia, ktorá sa v Európe dostáva do popredia a ktorá hlása nerovnosť mužov a žien. Hovorí, že ženy majú nižšie postavenie ako muži. Hovorí, že v dedičnom práve musí byť podiel muža dvakrát väčší ako podiel ženy. Hovorí, že v súdnictve sa vyžadujú výpovede dvoch svedkýň proti výpovedi jedného svedka. Hovorí, že na súdnom pojednávaní o znásilnení sú na usvedčenie muža potrební štyria svedkovia, ale výpoveď ženy, dokonca ani samotnej znásilnenej ženy sa neuznáva. A okrem toho, tí štyria svedkovia musia byť moslimovia a nie nemoslimovia.

Asi ste uhádli, že hovorím o zákone šaría. Niektorí moslimovia si myslia, že samovražední bomboví útočníci budú v raji odmenení 72 pannami, ale nenašiel som žiadnu zmienku o tom, že by i samovražedné útočníčky čakala ekvivalentná odmena. Je to príklad očividnej diskriminácie na základe rodovej príslušnosti.

Britská vláda už na niektorých súdoch oficiálne uznala zákon šaría. Bigamia je v Spojenom kráľovstve síce stále nelegálna, polygamické moslimské manželky sú na účely daňových úľav a priznania peňažných dávok oficiálne uznané za nezaopatrené rodinné príslušníčky.

Európa nebojácne kráča naspäť do Arábie šiesteho storočia. Ak chceme ozajstnú rovnosť, tak jednotlivé európske štáty nesmú v žiadnej podobe, žiadnym spôsobom alebo formou uznať zákon šaría.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, na pracovný trh vstúpilo viac žien. Viac pracovných miest však nie vždy znamená viac kvalitných pracovných miest. Vysoký počet žien pracuje na čiastočný pracovný úväzok a v pozíciách, na ktoré má súčasná kríza mimoriadny dosah. Približne 60 % všetkých absolventov univerzít sú ženy a napriek tomu existujú prekážky, ktoré znemožňujú ženám plne využiť svoj potenciál. Preto sme vytvorili záväzné minimálne štandardy: minimálne štandardy pre materskú dovolenku, zlepšenú starostlivosť o deti a zlepšenú zdravotnú starostlivosť v celej EÚ. Týmto dokážeme odstrániť rodové stereotypy a napokon dosiahnuť naliehavú skutočnú rodovú rovnosť.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE).(HU) Pán Tarabella mi určite odpustí, ak sa mu nepoďakujem hneď na začiatku, ale poďakujem v prvom rade pánovi komisárovi Špidlovi, pretože tu je s nami pravdepodobne posledný raz vo funkcii komisára. Chcela by som vyzdvihnúť jeho oddanosť venovať sa otázke rodovej rovnosti, zamestnávaniu a podobným problémom.

V súvislosti so správou sa objavilo niekoľko otázok. Rada by som upriamila pozornosť aspoň na dva body: jedným je rozdiel v odmeňovaní mužov a žien. Najnovšie štatistiky uvádzajú rozdiel viac než 17 %. Rozvoj je nielen pomalý, ale i nejasný, pretože toto číslo je vyššie než pred dvomi rokmi. A v súčasnosti vlastne nevieme, aké budú dôsledky krízy. Každodenné skúsenosti naznačujú, že zlepšenie v krátkej dobe nie je pravdepodobné.

Čo však vôbec nie je prijateľné, je skutočnosť, že rozdiely v odmeňovaní sa neobjavujú u tých, ktorí sú na začiatku svojej kariéry, ale u matiek vracajúcich sa na pracovný trh po materskej alebo rodičovskej dovolenke. V Európe zápasiacej s demografickou krízou je to samo osebe rušivé a absolútne neprijateľné. Nariadenia EÚ takúto diskrimináciu, samozrejme, zakazujú.

Ako už bolo spomenuté, príslušný právny štandard pochádza z roku 1975 a je jednoznačné, že táto smernica, podobne ako mnohé ďalšie, je úplne neúčinná. Som veľmi rada, že pán komisár Špidla oznámil, že v roku 2010 môžeme očakávať správu o krokoch, ktoré Komisia mieni urobiť na zefektívnenie legislatívy. Rada by som povedala ešte jednu vetu k charte práv žien. Pravdepodobne je dôležitejšie a naliehavejšie zlepšiť účinnosť a prístupnosť súčasných zákonov, než vytvárať nový právny štandard, ktorý bude rovnako neúčinný ako tie predošlé.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). - (PT) Vážená pani predsedajúca, na začiatok by som chcela zagratulovať pánovi spravodajcovi k jeho vynikajúcej práci a dúfam, že návrhy obsiahnuté v tomto uznesení budú prijaté. Počas Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu máme možnosť vidieť, že tvár chudoby čoraz viac nadobúda ženské rysy. Väčšina z takmer 80 miliónov ľudí žijúcich v Európe v chudobe sú ženy a deti. V hospodárskej a sociálnej kríze trpia ženy viac ako ktokoľvek iný. Ženy vstupujú ako posledné na trh práce a ako prvé sa stanú nezamestnanými, navyše rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v roku 2004 predstavoval 15 % a v roku 2009 viac než 17 %.

Rada by som upriamila vašu pozornosť na niektoré návrhy, ktoré považujem za inovatívne a veľmi významné, a požiadala o pomoc kolegov poslancov v týchto návrhoch: je veľmi potrebné, aby vznikla európska charta žien, ako už bolo spomenuté, ďalej návrh smernice na prevenciu a boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách, domáceho násilia a obchodovania so ženami, zahrnúť otcovskú dovolenku do európskych právnych predpisov, ktoré už existujú v drvivej väčšine členských štátov ako prostriedok podporujúci rovnováhu medzi pracovným, rodinným a súkromným životom a zvyšujúci pôrodnosť.

Na záver sa chcem poďakovať pánovi komisárovi Špidlovi za všetko, čo urobil pri presadzovaní rovnosti mužov a žien, a za jeho angažovanosť v Európskom parlamente. Želám vám veľa úspechov, pán komisár.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE).(BG) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, aj ja by som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi Tarabellovi za túto správu. Pevne verím, že táto správa poskytne odpoveď na potrebu bojovať proti stereotypom a sexuálnej diskriminácii. Pre mnohých kolegov poslancov môže správa vyznieť tuctovo, ale ja ju vnímam ako obnovený a účinnejší záväzok k rovnosti mužov a žien na európskej úrovni, ktorý sa zameriava na podporu sociálno-ekonomického postavenia žien, najmä žien z nových členských štátov, ako aj na zabezpečenie ich širšieho zastúpenia v politickom a podnikateľskom živote, a na podporu ich profesionálneho rozvoja.

Vzhľadom na to, že sociálne, právne a ekonomické inštitúcie určujú, aký majú muži a ženy prístup k zdrojom, aké majú možnosti a relatívnu moc, uvedomujem si, že je mimoriadne dôležité, aby mali ženy zaručené rovnaké práva vzhľadom na ich účasť v politike, zastávanie dôležitých politických a manažérskych pozícií v obchodnej činnosti a zastúpenie na najvyššej úrovni v zasadacích miestnostiach podnikov. Takisto je potrebné zvyšovať vzdelanie žien a poskytnúť im rovnaké príležitosti pre kariérny rozvoj ako mužom, najmä po dlhšej materskej dovolenke. Zároveň je vždy potrebné zvážiť, ako udržiavať rovnováhu medzi kariérou a rodinnými povinnosťami.

Musíme vymyslieť inštitucionálny mechanizmus pre spustenie konzistentnej politiky v tejto oblasti, pretože boj proti sexuálnej diskriminácii môžeme vyhrať, ak zavedieme dlhodobé pozitívne stimuly a legislatívne reformy a ak zvýšime príjmy a kvalitu života žien. Inak by sme dnes tu v rokovacej sále o tejto záležitosti nediskutovali.

Aby bolo možné dosiahnuť výrazný pokrok v rovnosti pred zákonom, v rovnosti príležitostí vrátane rovnosti odmeňovania za vykonanú prácu a v rovnakom prístupe k ľudským zdrojom a iným výrobným zdrojom, ktoré poskytujú viac šancí, my – Európsky parlament a Európska komisia – máme príležitosť a musíme podporovať členské štáty a občiansku spoločnosť, aby prijali účinné opatrenia.

Verím, že rovnaká účasť žien na riadení zdrojov, v hospodárskych možnostiach, vo vláde a v politickom živote bude mať pozitívny vplyv na hospodársky rozvoj našej spoločnosti, čím sa posilní schopnosť krajín rozvíjať sa, znižovať chudobu a efektívne a lepšie fungovať.

V tomto ohľade je podpora rovnosti mužov a žien kľúčovým prvkom stratégie, ako vyjsť z hospodárskej krízy a poskytnúť uspokojivé riešenie demografickej krízy. Ženy a muži získajú možnosť bojovať proti chudobe a zlepšiť svoju životnú úroveň.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). – Vážená pani predsedajúca, rada by som upriamila pozornosť novej Komisie na dva aspekty správy, ktoré sú zvlášť dôležité pre našu skupinu Zelených, a dúfam, že tieto pripomienky môžu byť odovzdané nastávajúcemu komisárovi.

Dve poznámky: prvá z nich je dlho očakávaná revízia smernice o rovnakom odmeňovaní za rovnakú prácu. Myslíme si, že to je kľúčové pre ženy v celej Európe. Rozdiely v odmeňovaní sú, samozrejme, neprijateľné: nachádzame sa dnes v roku 2010 a je čas, aby boli prijaté opatrenia na odstránenie tohto rozdielu. Vy, pán Špidla, ste si uvedomili, že potrebujeme nové právne kroky. Naozaj sa tešíme na návrh Komisie na nové právne kroky v priebehu tohto volebného obdobia.

Druhá poznámka sa týka nároku na rodičovskú dovolenku. Tu by som chcela zdôrazniť, že táto správa je o rovnosti mužov a žien. Chceme dosiahnuť rovnosť aj pre mužov, aby mohli tráviť čas so svojimi deťmi a boli za ne zodpovední, ak by si to želali. Pre ženy a mužov potrebujeme zabezpečiť rovnakú možnosť voľby ako žiť, pracovať a ako sa starať o svoju rodinu a deti. Čiže hoci si myslíme, že je mimoriadne dôležité, aby Európsky parlament vyslal otcom signál, my by sme chceli vyslať viac než signály: chceli by sme otvoriť dvere do modernej spoločnosti. Spoliehame sa na Komisiu, že k tejto otázke konečne predstaví veľmi modernú perspektívnu smernicu.

Napokon sa veľmi tešíme na návrhy španielskeho predsedníctva v súvislosti s odstránením násilia páchaného na ženách v celej Európe a dúfame, že Komisia na ne nadviaže.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). – Vážená pani predsedajúca, my europoslankyne sme tu určite v menšine. Naša práca nás uspokojuje a podnecuje, máme rovnaké platy, rovnaké dôchodky a rovnaký prístup k pracovným miestam so zodpovednosťou: veľmi sa to líši od situácie, v ktorej sa nachádza veľký počet našich voličiek.

Vítam túto správu a oceňujem dôraz, ktorý pán Tarabella kladie na hospodárske blaho žien. Myslím si, že to je najdôležitejším faktorom pri presadzovaní rovnosti mužov a žien. Ak ženy ovládajú svoj život po hospodárskej stránke, sú oveľa lepšie schopné kontrolovať všetky ostatné aspekty svojho života. Musíme zabezpečiť, aby v týchto náročných hospodárskych časoch ženy neostali pozadu na nízko platených a nedostatočne zabezpečených pracovných miestach.

Rada by som sa poďakovala Európskemu združeniu strojárskeho priemyslu za jeho nedávnu politickú víziu, v ktorej žiada o podporu štúdia matematiky a prírodných vied najmä u žien. Združenie chce, citujem, „v oveľa väčšom počte pritiahnuť kvalifikované ženy, ktoré sa príliš dlho vyhýbali mnohým oblastiam inžinierstva“.

Áno, v podstate ide o politiku, ide o smer, ale aj o činy: o opatrenia, ktoré hovoria jasnejšie než slová. To je cesta vpred spolu s osvietenými zamestnávateľmi, ktorí uznávajú silné stránky žien a podporujú ich hospodárske blaho.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). - (SV) Vážená pani predsedajúca, rada by som sa poďakovala pánovi Tarabellovi a jeho kolegom vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť za skvelú správu.

Chcela by som vyzdvihnúť najmä dve veci. Dúfam, že plenárne zasadnutie podporuje dôležitosť otcovskej dovolenky. Otcovská dovolenka nielen vysiela dôležitý signál, že obaja rodičia sa delia o zodpovednosť za deti, ale má aj iné pozitívne dôsledky. Štúdie ukazujú, že otcovia, ktorí si vzali otcovskú dovolenku, preberajú aj naďalej väčšiu zodpovednosť za domácnosť, rodinu a deti v neskoršom veku. Inými slovami, keď sa otcovia budú zapájať, vznikne dobrý základ pre ďalšiu rovnocennú prácu mužov a žien.

Druhý bod, na ktorý som chcela upozorniť a ktorý podporujem, je ten, že ženy musia mať právomoc rozhodovať nad svojimi telami, sexualitou a reprodukciou. Ak ženy dostanú túto právomoc, znamená to, že ak sa im narodia deti, budú chcené a môžu sa skutočne vyvíjať – to je základné právo každého dieťaťa. Chceme, aby sa životy žien prestali poškodzovať, pretože faktom je, že ešte aj dnes ženy zomierajú na následky nelegálnych umelých potratov. Dajte ženám právo na sebaurčenie – a nielen pokiaľ ide o financie, politiku a spoločnosť, ale aj keď ide o ich vlastné telo.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD).(DA) Vážená pani predsedajúca, aj ja si myslím, že táto otázka je dôležitá, a preto, ako tu sedím a počúvam túto rozpravu, nemôžem sa ubrániť údivu nad tým, že všetky politické skupiny s výnimkou Skupiny Európa slobody a demokracie, si myslia, že ženy si majú boj za rovnosť žien riešiť samy. Takýto dojem človek môže rozhodne nadobudnúť, keď tu dnes počúva inak výborných rečníkov. Myslím si, že absencia mužov rečníkov je až zarážajúca, a som rád, že naša skupina bola schopná vyslať dvoch.

Keď som sa takto vyjadril o štýle a forme rozpravy, rád by som povedal, že podľa mňa sa samotná správa silne sústreďuje len na sociálno-hospodárske aspekty. Hovorí sa v nej obšírne o trhu práce, rozdieloch v odmeňovaní, odbornej príprave, pravidlách týkajúcich sa riaditeľov spoločností a podobne, a to je skutočne dôležité, ale existuje najmä jedna oblasť – ako už spomenula predchádzajúca rečníčka – a tá úplne chýba a predstavuje obrovský kultúrny problém, ktorému čelíme v dôsledku prisťahovalectva z islamského sveta. Myslím si, že je trochu hanba, že správa, ktorá sa má zaoberať rovnými právami žien, sa vôbec nezmieňuje o problémoch, ako sú nútené sobáše, vynútené nosenie šatky na hlave, vraždy zo cti, obriezka, nedostatočný prístup k vzdelaniu a tak ďalej. Tieto prvky musia byť v správe zahrnuté, ak chceme mať presný obraz Európy v roku 2010.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Chcela by som navrhnúť, aby Európsky parlament prijal nový prístup k otázke umelého potratu. Žiadam, aby sme konečne ukončili ohromujúce lži vyhlasujúce, že potrat je pre ženy prospešný a je možno aj meradlom slobody. Nie! Veľa ľudí vie, rovnako ženy aj muži, že umelý potrat je bolestivý a škodlivý zásah do ženského tela a duše. Práve z toho dôvodu sa nezaoberajme ľahším prístupom k umelému potratu, ale hovorme konečne s dôrazom o prevencii umelého potratu a o pomoci ženám v tomto ohľade. Pomôžme ženám pripraviť sa na plánované tehotenstvo, a v prípade neplánovaného tehotenstva, neplánovaného počatia dieťaťa, im umožnime, aby ich dieťa mohlo prísť na svet a aby ho samy alebo spolu s partnerom vychovávali s láskou, pretože ženy by mali dostať všetku pomoc a podporu, aby to dokázali.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - (FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, skutočne ambiciózny návrh uznesenia nám predstavil pán Tarabella, ktorý sa k nám pripojil vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť v posledných voľbách do Európskeho parlamentu. Mám na mysli najmä odsek 20: „Parlament prejavil vôľu, aby vznikla európska charta práv žien.“

Každý, kto pozná históriu európskej integrácie, si pamätá, že v Rímskej zmluve už boli stanovené zásady rovnosti mužov a žien na trhu práce. Zákony o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami existujú v každom členskom štáte. Žiadať o nové charty je jednoduché riešenie. Treba vynaložiť viac úsilia na uplatnenie súčasných nástrojov.

V skutočnosti, ak neodstránime odsek 20 tohto návrhu uznesenia, pridáme k Európskemu dohovoru o ľudských právach Rady Európy, k Charte základných práv Európskej únie a k úplne novému Európskemu inštitútu pre rodovú rovnosť štvrtý nástroj, ktorý by mal formu špeciálnej novej charty určenej na podporu žien.

Mám pár otázok. Aké využitie by mala nová charta práv žien? Akú pridanú hodnotu by poskytla? Žiadnu. Je chybou domnievať sa, že charta vyrieši problémy žien. Prirodzené právo, ktoré nás má sprevádzať v našom uvažovaní a zodpovedných politických opatreniach, nepripúšťa zvláštne práva. Nikto nemôže povedať, že právne nástroje ignorujú práva žien. Z intelektuálneho hľadiska by to bolo nečestné a z vecného hľadiska nesprávne.

Z toho dôvodu hlasujem proti odseku 20. Charta je hlavným problémom. Ak odsek 20 zostane v návrhu uznesenia, nemôžem ho podporiť.

Na záver vám, pán komisár, ďakujem za spoluprácu s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť počas vášho mandátu.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D).(FR) Vážená pani predsedajúca, najprv by som sa rada poďakovala svojmu kolegovi pánovi Tarabellovi za kvalitnú správu, ktorú spísal, a za úspešné zvládnutie tejto úlohy, v ktorej sa zaoberá celým radom otázok týkajúcich sa rovnosti mužov a žien.

Musíme uznať, že pokiaľ ide o rodovú rovnosť, nastal určitý pokrok. Je však potrebné vyvinúť veľké úsilie najmä v súvislosti s hospodárskou a sociálnou krízou, ktorá má ešte väčší dosah na jednu, už teraz veľmi zraniteľnú časť obyvateľstva, a tou sú ženy.

Musíme tiež zdôrazniť dvojitú diskrimináciu, ktorá niekedy postihuje ženy v dôsledku zdravotného postihnutia, veku alebo príslušnosti k národnostnej menšine. Chcem zdôrazniť tri konkrétne body. Musíme sa vybaviť spoločnými, spoľahlivými a konzistentnými ukazovateľmi na európskej úrovni. To by nám malo umožniť navrhnúť riešenia odrážajúce skutočné životné podmienky, ktoré môžu byť merané pomocou spoľahlivých údajov týkajúcich sa rovnosti mužov a žien.

Ak naozaj chceme dosiahnuť skutočnú rodovú rovnosť, musíme zaviesť otcovskú dovolenku na európskej úrovni. Je to dôležitý faktor, pokiaľ ide o rovnosť príležitostí v zamestnaní a rodinnom živote.

A nakoniec po tretie, rodová rovnosť sa nevyhnutne opiera o ženy, ktoré majú kontrolu nad vlastným telom. To jasne znamená, že ženy musia mať čo možno najlepší prístup k antikoncepcii a umelému potratu. Je mi ľúto, že tento problém ešte stále vyvoláva takéto, mierne povedané, citlivé reakcie, ale je zrejmé, že kým ženy nebudú môcť ovládať svoje sexuálne práva, nepodarí sa nám dosiahnuť náš cieľ v boji za skutočnú rovnosť mužov a žien.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, v prvom rade chcem pochváliť pána Tarabella, ale teraz prejdime k správe. Rovnosť mužov a žien nie je samotným cieľom, ale je to predpoklad pre dosiahnutie našich všeobecných cieľov.

Rovnosť v každodennom živote je v záujme všetkých, mužov i žien, ale tento problém sa nevyrieši iba jednotlivými právnymi predpismi. Skutočnosť, že dnes stále diskutujeme o tomto probléme, o ktorom hovoríme už 40 rokov, je známkou toho, že iba multilaterálna integrovaná politika nás privedie bližšie k cieľu. Chcem preto zdôrazniť, aký veľký význam má implementácia a dohľad.

Po druhé, šírenie zastaraných rodových stereotypov spôsobuje, že muži a ženy zastávajú v podstate stredovekú úlohu v spoločnosti, a to posilňuje nerovnosť pohlaví. Chceme zmeniť situáciu, ale takisto by sme tu mali ísť príkladom. Zajtra budeme ratifikovať novú Európsku komisiu, v ktorej ženy tvoria len tretinu. Dnes to už nemôžeme zmeniť. Priala by som si, aby sa nabudúce pri zvolení novej Komisie menovali dvaja kandidáti na komisára z každého členského štátu – muž a žena. Takto sa budeme rozhodovať nie na základe pohlavia, ale na základe kvalifikácie. Vzdelávacie štatistiky ukazujú, že ženy by sa toho nemali báť, a preto som si istá, že my by sme sa nemali hanbiť. Na záver som chcela poďakovať pánovi Špidlovi a dúfam, že sa mu podarí dosiahnuť všetky ciele, ktoré si predsavzal.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Vážená pani predsedajúca, táto dôležitá správa za rok 2009 úplne správne uvádza, že násilie je zásadnou prekážkou pre rovnosť mužov a žien. Domáce násilie sa však špecificky nespomína. Bohužiaľ, tento problém je rozšíreným javom a týka sa každej komunity. Napríklad v Grécku bolo v priebehu posledných osemnásť mesiacov zaznamenaných 35 manželských vrážd.

Napriek tomu sú podporné štruktúry pre týrané ženy základné alebo dokonca neexistujú. Európsky parlament by mal motivovať členské štáty vrátane Grécka, aby vytvorili podporné štruktúry pre týrané ženy na každom miestnom úrade s plným psychologickým, právnym a profesionálnym poradenstvom a dostatočne personálne vybavenými ubytovňami pre ženy.

Členské štáty by tiež mali brať do úvahy pozmeňovacie a doplňujúce návrhy ženských organizácií a právnikov na odstránenie nejasností a medzier v zákonoch v súvislosti s domácim násilím. Napokon by mali byť na školách zavedené antisexistické vzdelávacie programy v snahe zmeniť spoločenské stereotypy.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Úvodom chcem povedať, že považujem za správne, že sa Európsky parlament dôsledne zaoberá rovnosťou medzi pohlaviami. Len sa nemôžem ubrániť dojmu, že naša európska politika trpí ťažkou, ale skutočne ťažkou schizofréniou. Dovoľte mi citovať z jednej čerstvej agentúrnej správy. Šestnásťročnú Medinu Memiovú z mesta Kahta v tureckej provincii Adiyaman pochovala jej rodina zaživa v kurníku pri rodinnom dome. Policajti ju našli spočívať v sede zahrabanú dva metre pod zemou. Pri pitve sa zistilo, že dievča malo v pľúcach a žalúdku veľké množstvo zeminy. Otec dievčaťa sa policajtom k činu pokojne priznal a povedal, že veď ju zahrabal preto, lebo dievča malo medzi kamarátmi aj chlapcov. Vážení, v Turecku a podobných krajinách sa takto vraždia ženy aj dievčatá napríklad len za to, že sa zhovárali s cudzím mužom. Ak to myslíme s rodovou rovnosťou vážne, ako sa môžeme vôbec zaoberať myšlienkou, že by krajina s takýmto prístupom k nežnému pohlaviu bola súčasťou našej civilizovanej Európy. Rodová rovnosť predsa nie je len o počítaní drobných rozdielov v príjmoch, ale predovšetkým o práve na život, ľudskú dôstojnosť, ktorá sa ženám v mnohých krajinách našich susedov stále a stále upiera.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI) . – (NL) Vážená pani predsedajúca, dnes diskutujeme o správe zaoberajúcej sa pokrokom v rovnosti mužov a žien v Európskej únii. Veľa sa už diskutovalo, ale ak jedna téma v správe chýba, tak je to desivá nerovnosť medzi mužmi a ženami v európskej moslimskej komunite, v ktorej sú ženy úplne podriadené mužom na základe pravidiel stanovených v Koráne. Muži sotva, ak vôbec, pripúšťajú diskusiu o účasti moslimských žien na pracovnom živote alebo o ich vysokoškolskom vzdelaní, pričom ženy musia nosiť burku alebo šatku, čo výrazne znižuje ich šance zamestnať sa.

Preto by Európska únia nemala bojovať za právo nosiť burku, ale za právo na prácu bez nosenia burky. Holandská strana pre slobodu (PVV) podporuje Francúzsko v snahe zakázať burku na verejných priestranstvách a želá si, aby sa podobné zákazy zaviedli na vnútroštátnej úrovni i v ostatných členských štátoch. Vážená pani predsedajúca, je potrebné urobiť niečo proti šokujúcemu podriadenému postaveniu týchto žien.

PVV chce s elánom bojovať proti tejto zaostalosti. Tieto ženy majú právo na slobodu prejavu a slobodu študovať bez toho, aby sa museli obávať takého islamu, ktorý by ich chcel držať v izolácii. Nastal čas na novú vlnu emancipácie. PVV nepodporí aktuálnu správu, pretože nerieši skutočne dôležité otázky, a myslíme si, že to je veľká škoda.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, dnes sme už veľakrát počuli, že ženy v Európe aj naďalej trpia nerovnosťou na pracovisku. Napriek tomu sa ich miera nezamestnanosti zvýšila z 51 % v roku 1997 na 58 % v roku 2007. Dnes sú ženy vysoko kvalifikované, ale za posledných niekoľko rokov sa počet žien vo vedúcich pozíciách nezmenil ani napriek tomu, že počet študentiek prihlásených na štúdium ekonómie, obchodu a práva je vyšší ako počet študentov.

Musíme si uvedomiť, že v roku 2007 bolo 31 % žien zamestnaných na čiastočný úväzok, čo je štyrikrát viac ako u mužov. V priemere zarábajú ženy o 17,4 % menej ako muži, u žien existuje väčšie riziko chudoby, a to najmä v starobe, pričom ich ťažko postihuje nielen osamelosť a odkázanosť na starostlivosť iných, ale aj chudoba. Musíme to zmeniť.

Podnikajúce a pracujúce ženy – toho sa dovolávame. Požadujeme osobitný režim, aby rodičovská dovolenka a ochrana materstva boli kladené na rovnakú úroveň, ale nejako sme dosiahli opak: ženy sú príliš drahé, a preto prácu nedostanú. Ide tu o hospodárstvo, ktoré prichádza so všetkými riešeniami. Skutočná nespravodlivosť tejto situácie spočíva v horšej pozícii žien a v skutočnosti, že sa ženám dostáva málo uznania za svoje povinnosti voči rodine a domácnosti.

Pán komisár, práve ste povedali, že by sa mala vykonať nákladovo-prínosová analýza tejto situácie, ale rovnako ako si analýzu neviete spraviť, neviete ju ani zaplatiť. Musíme si uvedomiť, že matky a otcovia by si radi vybrali, kto sa bude starať o rodinu, pokiaľ by sa to nepovažovalo za podradné a vo všeobecnosti to nebolo nevýhodné pre kariérny postup. Ľudia, ktorých práca spočíva vo venovaní sa rodine, zastávajú veľmi významnú úlohu v spoločnosti, pretože vytvárajú našu budúcnosť, osvojujú si zručnosti a získavajú silu pre svoje budúce profesijné aktivity.

Preto by sa malo hospodárstvo zasadzovať za rodiny a ženy. Oveľa naliehavejšie ako zavádzať nové európske monitorovacie strediská a inštitúty je prehodnotiť, ako naše spoločnosti fungujú.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D).(EL) Vážená pani predsedajúca, celosvetová hospodárska kríza má zjavne negatívny vplyv na mužov i ženy. Spôsobila straty pracovných miest a vyústila do politiky úsporných opatrení. Za žiadnych okolností by sa však nemala používať ako výhovorka, prečo prestať propagovať politiku rovnosti, pretože táto politika môže poháňať sociálny a hospodársky rozvoj a obnovu v Európe.

Kríza zároveň predstavuje jedinečnú príležitosť a výzvu, aby Európska únia a vlády členských štátov vytvorili podmienky pre zvýšenie konkurencieschopnosti na globálnej úrovni tým, že preskúmajú a začlenia dimenziu rovnosti mužov a žien do každej politiky, aby bolo možné riešiť dlhotrvajúce nedostatky v oblasti demokracie na úkor žien.

Musíme zvýšiť svoje úsilie o potlačenie nerovného odmeňovania, násilia, „skleneného stropu“, diskriminácie a chudoby. Musíme nájsť spôsob, ako zosúladiť pracovný a rodinný život, zlepšiť zariadenia starostlivosti o deti, dojčatá a seniorov, podporovať pracujúce ženy a pracujúce páry a neúplné rodiny a osoby so zdravotným postihnutím. V prvom rade však musíme účinne zaviesť do praxe všetky zákony týkajúce sa rodovej rovnosti.

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch (ALDE).(DE) Vážená pani predsedajúca, máme Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ženy sú stále vystavené veľmi vysokému riziku, že budú chudobné alebo budú musieť žiť v biede. Existuje mnoho malých krokov, ktoré ich vedú týmto smerom: dievčatá majú sklon vyberať si pracovné miesta, ktoré nie sú tak dobre platené. Potom sa rozhodnú mať deti, čo často vedie k práci iba na čiastočný úväzok. Prípadne sa rozhodnú starať o svojich rodičov či starých rodičov, čo opäť stavia staršie ženy do situácie, v ktorej nie sú schopné vrátiť sa do práce. Tieto doby sa sčítavajú a v dôsledku toho napredujú profesionálne kariéry žien oveľa pomalšie. Odráža sa to aj na skutočnosti, že majú napríklad nižšie dôchodky. Existuje veľa aspektov a mnohé z nich boli zahrnuté do tejto správy.

Dnes už existuje veľa príležitostí, ale dievčatá sa ich musia chopiť, a to je naozaj dôležité posolstvo, ktoré musíme odovzdať. V školách musíme podporovať povedomie, že dievčatá študujú inžinierstvo a že na to majú dosť odvahy. Tiež to platí najmä pre ženy z radov prisťahovalcov. Rada by som uviedla ešte jeden argument: keď sa tu dnes pozriete okolo seba, uvidíte, že dve tretiny z nás prítomných na tejto diskusii sú ženy a jednu tretinu tvoria muži. Musíme si tiež získať mužov, aby prejavili oveľa väčší záujem o túto tému a aby sa jedného dňa zúčastnili aj zvyšné dve tretiny mužov na týchto diskusiách a pomáhali riešiť ženské otázky.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - (PL) Vážená pani predsedajúca, v správe pána Tarabella o rovnosti mužov a žien v Európskej únii je niekoľko veľmi dôležitých návrhov pre Európsku komisiu a členské štáty. Pokiaľ ide o nerovnosť v súvislosti s odmeňovaním žien, tento problém bol znovu zdôraznený, rovnako ako nedostatok legislatívnych návrhov od Komisie s cieľom zmenšiť tieto rozdiely. Bola nastolená otázka týkajúca sa žien pracujúcich v malých rodinných podnikoch, v ktorých sú často bez sociálneho zabezpečenia a ich práca nie je zahrnutá v evidencii odpracovaného času, a preto sa nepočíta k ich nároku na dôchodok. Rovnako sa zdôrazňovala dôležitosť a potreba poradenstva pri výbere povolania, čo by pomohlo zaktivizovať ženy, ktoré prišli o svoje miesto na trhu práce veľmi často z dôvodu, že priviedli na svet dieťa alebo zostali doma, aby sa starali o staršie osoby. Dôraz sa kládol aj na potrebu poskytovať pomoc ženám, ktoré si chcú založiť vlastnú firmu. Dožadujeme sa podpory technických povolaní u mladých žien, ktoré stoja na začiatku svojho pracovného života, a chceme zvýšiť podiel žien na pracovných miestach, ktoré sú zvyčajne obsadzované mužmi. Takisto sa zdôrazňovala potreba prioritného zaobchádzania so skupinami žien, ktoré sú v mimoriadne zložitých situáciách, ako napríklad ženy so zdravotným postihnutím, staršie ženy a ženy s nezaopatrenými rodinnými príslušníkmi.

Podľa môjho úsudku sa však medzi týmito významnými a zásadnými otázkami nachádzajú aj nepotrebné ustanovenia týkajúce sa reprodukčného zdravia a ustanovenia, ktoré poskytujú široký a neobmedzený prístup k umelému potratu. Rada by som upozornila kolegov poslancov na skutočnosť, že rozhodovanie o záležitostiach týkajúcich sa umelého potratu je v právomoci vlád jednotlivých členských štátov. Bojujeme za rovnaké zaobchádzanie mužov a žien, ale nemalo by závisieť od voľby vzťahujúcej sa na oblasť sexuality. Takýto postup môže výrazne ubrať z podpory správy, o ktorej diskutujeme.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Tarabellovi za jeho prácu.

Aby sme prekonali hospodársku krízu, je veľmi dôležité investovať do ľudského kapitálu a sociálnej infraštruktúry, vytvoriť podmienky pre ženy a mužov, aby mohli naplno využiť svoj potenciál.

Európska únia sa teraz priblížila k cieľu Lisabonskej stratégie dosiahnuť 60 % miery zamestnanosti žien do roku 2010. Zamestnanosť žien sa však v jednotlivých členských štátoch veľmi líši. Komisia a členské štáty preto musia prijať účinné opatrenia na zabezpečenie implementácie smernice o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami v otázkach zamestnanosti a povolania.

V dnešnej dobe sa platy mužov a žien v členských štátoch veľmi líšia a z toho dôvodu musíme naliehavo vyzvať členské štáty, aby uplatňovali zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Komisia musí ešte na diskusiu predložiť návrh týkajúci sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy.

Je nevyhnutné podporiť rovnaké rozdelenie povinností medzi mužom a ženou v osobnom a rodinnom živote a lepšie si rozdeliť čas určený na platenú a neplatenú prácu.

Členské štáty musia prijať všetky možné opatrenia, aby sprístupnili predškolské zariadenia zamerané na starostlivosť o deti.

Ešte treba vyriešiť otázku otcovskej dovolenky. Preto musíme nájsť spoločné riešenie, ako konsolidovať túto dovolenku v smernici.

Okrem toho sa v konzultáciách Komisie o novej stratégii 2020 nevenuje dostatočná pozornosť otázkam rovnosti mužov a žien. Záležitosti týkajúce sa rovnosti mužov a žien musia byť posilnené a začlenené do novej stratégie.

Na záver chcem z hĺbky svojho srdca poďakovať členom Komisie za dlhodobú spoluprácu v oblasti rodovej rovnosti, zamestnanosti a sociálnych vecí. Ďakujem vám a prajem vám veľa šťastia.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, v Európe dochádza k zmenám – ako vyplýva zo správy – ktoré podporujú zlepšenie v oblasti vzdelávania a zvyšovania zamestnanosti žien, hoci stále existujú veľké rozdiely. Toto zlepšenie sa odohráva v oblastiach, v ktorých ženy za seba rozhodujú a preukazujú iniciatívu a odvahu. Avšak v oblastiach, v ktorých majú len malý vplyv, pretrvávajú stereotypy, ktoré im nedovoľujú, aby vo verejnom živote napredovali alebo sa na ňom zúčastňovali. Z toho dôvodu počet žien v riadiacich pozíciách nestúpa a účasť žien v politike sa len veľmi pomaly zvyšuje. Preto je podstatné bojovať tu proti stereotypom a prijať opatrenia určené na podporu rodovej rovnosti vo verejnom a v politickom živote. Správa hovorí o posilnení týchto opatrení, ale to nestačí. Musíme spoločne predkladať takéto návrhy. Musíme posmeľovať Komisiu a členské štáty, aby začali diskutovať a prijali opatrenia na zvýšenie účasti žien v politike. Ak sa ženy viac zapájajú do politiky, tak sa venuje viac pozornosti sociálnym otázkam, zariadeniam pre starostlivosť o deti, ženským otázkam a rovnosti žien vo všeobecnosti.

V Poľsku sme začali diskusiu na tému priority v politike. Skupina žien spustila iniciatívu na návrh zákona o parite v politike, aby 50 % kandidátov vo voľbách museli byť ženy. Zozbierali sme viac ako 100 000 podpisov na podporu zákona a predložili ich poľskému parlamentu. Spustila sa obrovská diskusia a ja netuším, či to bude mať úspech, či bude parlament hlasovať v prospech nášho návrhu. Neviem, či to bude veľký úspech, ale už iba samotná rozprava, ktorá momentálne prebieha, veľmi zmenila povedomie spoločnosti. Máme výsledky prieskumov, ktoré to potvrdzujú. Z toho dôvodu prichádzam s výzvou, aby sa začala diskusia o účasti žien v politike v krajinách Európskej únie.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN WIELAND
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D).(PL) Vážený pán predsedajúci, je správne, že uznesenie, o ktorom diskutujeme, zahrňuje bod 38, ktorý zaručuje právo žien na kontrolu ich sexuálnych a reprodukčných práv, najmä prostredníctvom jednoduchého prístupu k antikoncepcii a možnosti bezpečného potratu. Je to významné hlavne pre obyvateľky štátov s obmedzujúcimi zákonmi proti potratom a klamlivou propagandou pro–life. Politická pravica v mojom štáte, Poľsku, ktorá je pod vplyvom cirkvi, neumožňuje riadnu sexuálnu výchovu a obmedzuje antikoncepciu a legálne potraty. Dokonca slovo „potrat” bolo takmer úplne odstránené z poľského jazyka a nahradené výrazom „zabitie počatého dieťaťa”. V záujme ukončenia legálnych prerušení tehotenstiev, ktorých sa ročne uskutoční len niekoľko stoviek, prebiehajú niekoľko rokov pokusy o pridanie doložky do poľskej ústavy, ktorá by chránila život od okamihu počatia. Hodnota 100 000 ilegálnych potratov netrápi tzv. aktivistov pro-life, ktorí pokrytecky predstierajú, že takéto potraty neexistujú.

Európska únia musí skoncovať s neúctou voči reprodukčným a sexuálnym právam žien členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). – Vážený pán predsedajúci, ženy tvoria polovicu talentu Európy. Nesmieme márniť taký kreatívny potenciál. Ak sa nám podarí prepojiť tento potenciál do hospodárstva, vykonáme obrovský krok vpred v súvislosti so stále existujúcimi postojmi v spoločnostiach Európy, ako aj s novým programom Únie pre väčší rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť.

Rovnaké príležitosti existujú na papieri. Únia vypracovala aspoň 13 smerníc o rodovej rovnosti. Zásada je zakotvená v zmluve a v ústavách a legislatívnych aktoch členských štátov, no fakty z reálneho života hovoria o inom. Nikdy predtým neboli ženy viac vzdelané, no čo sa týka podnikania, sú väčšinou stále nedostatočne zastúpené.

Čo sa týka rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, v posledných rokoch sa v podstate nič nezmenilo. V podnikaní ženy zriedka meškajú s vrátením pôžičiek, no prístup k financiám je pre ne náročnejší, pretože banky požadujú záruky. Potrebujete viac peňazí na to, aby ste si peniaze mohli požičať, no iba 1 % bohatstva sveta vlastnia ženy.

Napriek vyššej kvalifikovanosti a vyššej vzdelanosti ženy ostávajú celkom nedostatočne zastúpené medzi tými, ktorí rozhodujú. Dostať viac žien do rozhodovacích pozícií je kľúčom ku všetkému. Ženy dokážu presadzovať svoje záujmy a predávať svoj program, no skutočná sila je v rozhodovaní, a preto by sa na ňom ženy mali zúčastňovať.

Kritické množstvo je základom pre dosiahnutie zmeny. Jediná žena v rozhodovacom orgáne musí rýchlo prispôsobiť svoje správanie, aby bola prijatá mužskou väčšinou. Už prítomnosť niekoľkých žien v rozhodovacej rade by na začiatok mala význam, no akékoľvek stratégie nebudú veľmi nápomocné, pokiaľ sa neodstráni najväčšia prekážka žien: zosúladenie rodinného a pracovného života. Zostávajúce prekážky si žiadajú politickú reakciu, a preto potrebujeme stratégie zamerané na rodovú rovnosť na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Vážený pán predsedajúci, rád by som podporil to, čo povedali moji kolegovia poslanci, mnohé ženy a muži a náš spravodajca pán Tarabella, ktorému blahoželám, a rád by som povedal, že všetci vášnivo podporujeme každý krok a iniciatívu na potlačenie akejkoľvek formy diskriminácie medzi mužmi a ženami. Je to úplne samozrejmé, pretože tak musíme fungovať v otvorenej, demokratickej a liberálnej spoločnosti, v ktorej chceme všetci žiť.

Musíme zdôrazniť, že sa vynakladá veľké úsilie. Rád by som Parlamentu pripomenul smernicu 2006/54/ES, ktorá na európskej úrovni vyžaduje od členských štátov do augusta 2009 potlačiť všetky formy diskriminácie na základe rodovej príslušnosti. Tiež by som Parlamentu pripomenul Plán Európskej únie pre rovnosť medzi ženami a mužmi na roky 2006 – 2010.

Vítam tiež a Parlamentu by som pripomenul všetky iniciatívy, ktorých sa v tejto otázke ujali národné vlády členských štátov Európskej únie, z ktorých najnovšou bolo presadenie právneho predpisu vládou prezidenta Sarkozyho o zákaze nosenia burky na verejných priestoroch.

Sú to všetko konkrétne kroky, no potrebujeme ich viac, ak chceme zmeniť najmä náš postoj z hľadiska zabránenia akýmkoľvek formám diskriminácie. Žiaľ, diskriminácia naďalej existuje a jedna zraniteľná kategória, ktorú by som rád spomenul, sú mladé rodičky. Pri čítaní správy Európskej komisie o barcelonských cieľoch a o zariadeniach detskej starostlivosti v Európskej únii ma zarazilo, že takmer všetky matky Európy tvrdia, že nie sú schopné vychovávať svoje deti tak, ako by si želali, vzhľadom na množstvo záväzkov, ktorým dennodenne čelia. Musíme pochopiť a maximálne zdôrazniť skutočnosť, že neschopnosť dosiahnuť ozajstnú rodovú rovnosť ohrozuje dnešné deti, zbavené stabilného rodinného prostredia, v ktorom je prítomnosť matky akútne pociťovaná. Ohrozuje to psychickú rovnováhu a vývoj stabilnej osobnosti dnešných detí, ktoré sú zajtrajšími občanmi Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). – Vážený pán predsedajúci, hospodárska kríza zdôraznila skutočnosť, že práva žien a rodová rovnosť sú prepojené s prebiehajúcimi hospodárskymi otázkami.

V štátoch, kde sa zaviedli právne predpisy rodovej rovnosti, je zastúpenie žien na pracovnom trhu výrazne vyššie a vyššia je aj percentuálna miera pôrodnosti. Tieto štáty zvyčajne majú zdravšiu hospodársku, sociálnu a dôchodkovú situáciu. Okrem toho majú výplaty žien pre rodinu zásadný význam.

Je jasné, že nadchádzajúca stratégia EÚ 2020 musí naznačiť jasné odhodlanie v súvislosti so začlenením rodovej rovnosti do všetkých európskych politík. Stratégia musí byť koordinovaná s novým plánom pre rodovú rovnosť a tiež s budúcou chartou práv žien. Ako vo svojej správe uviedol kolega Marc Tarabella, zdravotné a sexuálne práva žien sú tiež rovnako dôležitým nástrojom na zlepšenie sociálno-hospodárskeho postavenia žien. Musíme umožniť prístup k poznatkom, informáciám, lekárskej starostlivosti a pomoci, aby mali všetky ženy výber a prístup k rovnakým právam. Rada by som sa poďakovala Vladimírovi Špidlovi za päť rokov spolupráce, pretože toto je posledná možnosť tak urobiť. Ďakujem vám veľmi pekne za váš vynikajúci prínos i za prínos vášho tímu.

 
  
MPphoto
 

  Hella Ranner (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, táto mimoriadne zaujímavá rozprava už pokryla takmer všetko. Len ťažko môžem vymyslieť niečo nové, čím by som do nej mohla prispieť. Chcela by som však predsa vysloviť jednu stručnú poznámku: všetci by sme sa mali snažiť o to, aby už ženy neboli v situácii, keď si musia vybrať medzi rodinou na jednej strane a prácou na strane druhej. Musíme vytvoriť také podmienky, aby sa to stalo realitou. Mali by sme byť schopní prijať rýchle opatrenia a zabezpečiť, aby žena mohla vykonávať materské aj zamestnanecké úlohy tak dobre, ako to je len možné.

Realisticky je vylúčenie z existujúceho platového systému pravdepodobne neodvratné. Po návrate do práce by však mala byť žena reálne schopná dobehnúť stratený pracovný čas. Myslím si, že je to riešenie, o ktoré by sme sa mali usilovať najmä v náročných hospodárskych časoch. Ak sa nám to podarí, a my v Európskom parlamente môžeme k takému úspechu prispieť výrazným spôsobom, vytvoríme modernú Európu s ozajstnými rovnakými príležitosťami. Je nám všetkým jasné, že je to možné dosiahnuť jedine dôsledným dodržiavaním rovnosti medzi ženami a mužmi.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen (S&D).(DA) Vážený pán predsedajúci, správa pána Tarabellu o rovnosti medzi mužmi a ženami ponúka výbornú analýzu významných úloh, ktoré nás očakávajú v oblasti rovnosti v EÚ. Jednou z týchto úloh je dosiahnuť zvýšenie podielu žien v správnych radách štátnych a súkromných podnikov, a to nielen vo finančnom sektore. Sme uprostred hospodárskej krízy, keď musíme využiť všetok dostupný talent, ak máme prispieť k potrebnému rastu. V stávke je jednoducho naša konkurencieschopnosť.

EÚ by sa preto mala učiť od Nórska. V roku 2002 sa vtedajší nórsky minister obchodu a priemyslu ujal iniciatívy a na základe chladných kalkulácií navrhol, aby aspoň 40 % každého pohlavia malo zastúpenie v správnych radách podnikov. Nórsko musí využiť všetok dostupný talent, ak chce konkurovať ostatným štátom. Súčasný spôsob prijímania pracovníkov, v ktorom muži prijímajú predovšetkým mužov, je z hľadiska inovácií a rastu deštruktívny. Musíme využiť potenciál oboch pohlaví a ujať sa v EÚ iniciatívy za prijatie právnych predpisov podobných predpisom v Nórsku. V roku 2002 sedelo v správnych radách v Nórsku 200 žien, dnes je to takmer päťkrát viac. Štúdie pritom ukazujú, že z čisto hospodárskeho hľadiska sa podnikom so zastúpením oboch pohlaví v správnych radách darí lepšie. Boj o rovnosť je preto vecou zdravého rozumu.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán komisár, zásada rovnosti medzi ženami a mužmi je súčasťou hlavného prúdu veľkej rieky, ktorá už oslobodila cudzincov, otrokov a černochov, a je to zásada ľudskej dôstojnosti, rovnakého pre všetkých. Správa pána poslanca Tarabellu a Komisie si preto zaslúži pochvalu, lebo je správne vždy trvať na tejto zásade.

Rád by som však prispel dvomi kritickými pripomienkami. Prúd ľudskej dôstojnosti a rovnosti by mal zasahovať všetkých, úplne všetkých, vrátane tých, ktorí len čakajú na príchod na svet, na nenarodené deti. Neprijateľný je preto bod 38 správy, ktorý o potrate hovorí ako o aspekte sexuálnych reprodukčných práv alebo ako o ženskom práve. Nikto nepopiera zložitosť problémov týkajúcich sa komplikovaných a nechcených tehotenstiev, sú to vážne veci. O týchto záležitostiach by sa však nemalo hovoriť, jedine v zmysle výchovy rešpektu k životu, a matkám by sa mal ponúknuť akýkoľvek typ pomoci, aby sa mohli slobodne rozhodnúť o pokračovaní ich tehotenstva.

Moja druhá kritika sa týka rozšírenia koncepcie sexuálneho a reprodukčného zdravia nielen o fyzické a psychické aspekty, ale aj o aspekty sociálne, ako to ponúka odôvodnenie X.

Čudujem sa, prečo všetko sexuálne správanie, nech je už akékoľvek, má byť ostatnými chápané ako blaho, a teda ocenené a chválené. Neznamená to, že skončíme nielen pri porušovaní slobody svedomia ale aj slobody názoru? Budem sa pýtať túto otázku, lebo si nemyslím, že je banálna.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi súhlasiť s kolegami, ktorí tvrdia, že ďalšie právne predpisy nie sú riešením, ak sa neuplatňuje existujúci právny poriadok o rovnosti.

Po druhé, ako niekto, kto vyrastal spolu s hnutím za väčšiu rovnosť, sa obávam, že mladé ženy si môžu myslieť, že bitka sa skončila. Musíme preto medzi mladými ženami a mužmi povzbudiť diskusiu o programe rovnosti.

Čo sa týka hospodárskej krízy, áno, má na ženy vplyv, no keď muži prídu o prácu, dotkne sa to, samozrejme, aj žien. Myslím si, že by sme si mali jasne uvedomiť, že hospodárska kríza zasahuje každého, najmä rodiny.

Plne súhlasím s odsekmi 34 a 35 a rada by som sa pridala k hlasom žiadajúcim štáty, ktoré ešte neratifikovali Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, aby tak urobili. Dúfam, že írska vláda splní svoj záväzok urobiť tak tento rok.

Domáce násilie je hrozná skutočnosť: mnoho žien je naozaj zavraždených vo vlastných domovoch. V Írsku sme mali nedávno súdny proces s takýmto prípadom.

Odsek 38 však vo vzťahu k potratom nerešpektuje doložku subsidiarity a myslím, že by mal byť zmenený a doplnený.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Vážený pán komisár, dámy a páni, keď asi pred sto rokmi prebiehal zápas žien o uznanie volebného práva, ženy nebojovali o privilégium, ale za spravodlivé uznanie svojich základných občianskych práv. Skúsme ísť touto cestou aj dnes.

Som presvedčená, že väčšiemu zapojeniu žien do politického života najmä na národnej úrovni napomôže ozajstná voľná súťaž medzi kandidátmi vo volebných súbojoch. Za takýchto podmienok ženy určite obstoja. Napríklad počas posledných parlamentných volieb v Českej republike by sa pri voľnej súťaži kandidátov zvýšil celkový počet zvolených žien zo všetkých parlamentných strán z chabých 15 % na prijateľných 26 %. Podobné výsledky nájdeme aj pri iných typoch volieb.

Ženy nemusia byť v úlohe prosebníka. Keď budú mať rovnaké šance, uspejú. Pokiaľ sú však volebné systémy súťažami medzi vybranými skupinami kandidátov na očakávane zvoliteľných miestach bez reálnej možnosti ostatných kandidátov byť zvolený, nejde o rovnaké príležitosti. Usilujme sa teda o skutočne rovnaké príležitosti pre všetkých, inými slovami, aj pre ženy. Potom žiadne kvóty potrebné nebudú.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nedávno som vystúpila s prejavom o mojej práci v Európskom parlamente, o mojich úlohách a o mojich mnohých vymenovaniach. Potom sa ma jeden muž spýtal nasledovnú otázku: „Čo na to hovorí váš manžel?“ Túto otázku som si vypočula veľakrát. Viem, že ženy často dostávajú túto otázku, no verím, že žiadny muž nedostáva otázku opačnú: „Čo na to hovorí vaša manželka?“

(protestné pokrikovanie)

Váš ju dostáva? Vo vašom prípade potom môžeme hovoriť o ozajstnej rovnosti.

Dovoľte mi uviesť ďalší príklad: Nedávno zosobášenému páru, mojim známym, sa práve narodilo dieťa a rodičia sa delia o jednu prácu, staranie sa o dieťa. U ženy sa to chápe ako niečo normálne. Manžel však čelí otázkam, prečo trávi pol dňa prebaľovaním plienok, a ani v kariére mu to nepomáha. To tiež nie je rovnosť.

Na záver mi dovoľte dotknúť sa témy rovnakého odmeňovania, o ktorej sme dnes diskutovali. Hoci existujú firmy s odborovými výplatami, sú dôkazy, že ženy pracujú v oddeleniach s menšími možnosťami rastu a s menšími platmi. Ešte posledný príklad: firmy, ktoré majú vo vedení aspoň 30 % žien, dosahujú lepšie hospodárske výsledky. Rovnosť sa vypláca.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Vítam toto uznesenie a teší ma, že kľúčové miesto získala otázka žien, ktoré pracujú v poľnohospodárstve a chýba im jasné, zákonné postavenie v súvislosti s vlastníckym právom a ich úlohou v domácnosti. Táto otázka má mnoho významných dôsledkov a je dôležitým bodom programu španielskeho predsedníctva Rady. Musíme nájsť čo najvhodnejšie riešenie tohto problému.

Taktiež dúfam, že úloha žien v európskom hospodárstve bude mať tiež dôležité miesto v budúcej stratégii EÚ 2020, o ktorej sa bude diskutovať práve tento týždeň na informačnom samite v Bruseli.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, veľmi rada by som poďakovala môjmu kolegovi pánovi Tarabellovi za jeho správu. Skutočnosť, že táto správa obsahuje viac ako 40 odsekov, je jasným dôkazom, že rovnosť a rovnaké príležitosti pre ženy nie sú témami, ktorým sa možno plne venovať menej ako hodinu. Je tu dosť materiálu na niekoľko rozpráv. Dnes by som sa však chcela zamerať na dve témy. Prvou je odsek 8 správy, ktorý kritizuje skutočnosť, že presadzovanie rodovej rovnosti v súčasnej lisabonskej stratégii v podstate nie je prítomné. Rada by som sa pripojila k hlasom žiadajúcim Komisiu a Radu o zaradenie kapitoly o presadzovaní rodovej rovnosti do postlisabonskej stratégie „EÚ 2020“.

Okrem toho je podstatné, aby členské štáty vypracovali rodovo založené posudky o účinkoch hospodárskej krízy. Ozajstný boj s dôsledkami súčasnej krízy si žiada kroky, ktoré budú zohľadňovať konkrétnu situáciu žien. Myslím si, že takéto informácie a posudky by mali povzbudiť členské štáty k prijatiu krokov, ktoré by podporili obnovu hospodárstva. Som tiež názoru, že ženy majú právo rozhodovať o vlastnom tele a zdraví.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE).(RO) Vítam túto správu, no rada by som zdôraznila jednu vec. Nemyslím si, že právne predpisy sú podstatné, najmä preto, že rovnosť medzi mužmi a ženami je hlavnou zložkou ľudskej civilizácie a kultúry. Myslím si, že pozitívne opatrenia musia sprevádzať začiatok vývoja každého jednotlivca a mali by začať výchovou, ktorá hneď od mladosti odstraňuje stereotypy a jasne podporuje rodovú rovnosť a dáva jej zmysel. Pokiaľ si neosvojíme takéto myslenie a nebudeme pokračovať v integrácii týmto spôsobom, budeme naďalej diskutovať o výskume tejto problematiky a menej o konkrétnych činoch.

Rada by som zdôraznila ešte jednu vec. Nerovnosť zaniká vo vzdelanej spoločnosti alebo v novej forme hospodárstva. Myslím si, že toto sú dôležité kroky smerujúce k rovnosti.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rada by som vás upozornila, že zastarané barcelonské ciele, na ktoré sa správa odvoláva, sú v rozpore s odporúčaniami odborníkov. Bolo dokázané, že najmenšie deti do dvoch rokov by nemali byť umiestňované do kolektívnych zariadení, a preto je nemožné predpísať členským štátom taký cieľ. Pre zdravý psychický vývoj dojčiat a batoliat je zásadne dôležité, aby sa o ne celý deň starala matka alebo otec. Okrem toho táto správa zasahuje do práv členských štátov, keď žiada zmenu ich rodinných politík. Našou úlohou je, samozrejme, bojovať za účinné európske opatrenia na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a proti násiliu na ženách a deťoch. Myslím si a chcela by som upozorniť na to, že správa nerešpektuje právo na život nenarodeného dieťaťa. Považujem túto správu za nevyváženú. Na záver by som sa chcela poďakovať pánovi komisárovi Špidlovi a popriať mu veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D).(SK) Je pravda, že za posledných tridsať rokov Európska únia urobila mnoho v náprave postavenia a práv žien. Najvýraznejší rozdiel, ktorý však stále pretrváva, a dokonca sa stále prehlbuje, je práve v odmeňovaní mužov a žien.

Ženy zarábajú takmer o 20 % menej v priemere, pritom rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi majú významný vplyv aj na celoživotné zárobky a dôchodky žien, a čoraz častejšie si zvykáme na feminizáciu chudoby. Rozdiely v odmeňovaní sú prepojené s množstvom právnych, sociálnych a hospodárskych faktorov, ktorých rozsah je širší a nedotýka sa len problému rovnakých platov za rovnakú prácu.

Mali by sme sa aj prostredníctvom celoeurópskej kampane pokúsiť odstrániť stáročiami vryté predsudky o prirodzenosti toho, že sú tí, ktorí nosia nohavice, a tí menejcennejší, ktorí nosia sukne. Musíme otvorene hovoriť o téme domáceho násilia a obchodu s bielym mäsom, ktoré je stále tabu, a, samozrejme, o zahŕňaní rovnosti medzi mužmi a ženami do vyučovacieho procesu žiakov na základnej škole.

A nakoniec by som dala jednu otázku pre všetkých, ako tu sedíme. Ako si spoločnosť cení a chráni ženu ako jedinečnú a výnimočnú bytosť, ako nositeľku života tak, že medzinárodný deň žien považujeme za socialistický prežitok?

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, veľmi ma teší, že dnes diskutujú aj muži, hoci ako vidno, sme v menšine. Rád by som bol, keby sme sa na rodovú politiku pozreli z hľadiska obrovského, nevyužitého sociálneho potenciálu. Ak chceme, aby sa spoločnosť prudko rozvíjala, mal by sa nepomer vo všetkých oblastiach počas nasledujúcich 10 rokov tejto generácie vyrovnať.

Existujú tri problematické oblasti: po prvé, nepomer v akademickom svete. Ženy majú lepšie vzdelanie, no nebývajú povýšené. Po druhé, podiel žien v politike by mal byť výrazne vyšší, a preto si myslím, že všetky členské štáty by mali zaviesť pravidlá rovnosti. Po tretie, oblasť podnikania. Ženám sa lepšie darí napríklad v drobných podnikoch, no ich účasť vo vedení veľkých firiem je veľmi nízka. Súčasná miera rastu predpokladá, že ženy dosiahnu rovnakú spoluúčasť až v roku 2280. To sa musí zmeniť.

Sú tri závery. Po prvé, monitorovacie centrum by sa malo snažiť o čo najefektívnejšie praktiky. Po druhé, chcel by som vyjadriť hlbokú vďaku pánovi Špidlovi za presadenie možnosti investovania do materských škôl z Európskeho sociálneho fondu, vynikajúceho finančného nástroja Európskej únie. Po tretie, rád by som vyhlásil, že ak sa počas tohto volebného obdobia rozhodnem mať dieťa, zoberiem si otcovskú dovolenku, pokiaľ mi to pán Buzek povolí.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Myslím si, že na zaistenie rovnakých príležitostí pre mužov a ženy je potrebný systém účinného plánovania kariéry, čo znamená dostatok zariadení detskej starostlivosti, ako sú detské jasle a materské školy.

V Európskej únii sú v súčasnosti poradovníky na zaregistrovanie detí do jaslí a materských škôl. Vzhľadom na nedostatočný počet miest veľké množstvo detí do takýchto výchovných inštitúcií ani nie je možné zaregistrovať. Každé euro investované do rozvoja zariadení detskej starostlivosti znamená návrat šiestich eur pre spoločnosť, čo je výsledkom novovytvorených pracovných miest a zlepšenia kvality života občanov Európy. Preto verím, že Európska únia a členské štáty budú v budúcnosti investovať viac do zariadení pre deti najmladšieho veku.

Na záver by som vás rada upozornila na postavenie rodín s jedným rodičom a ťažkosti, ktorým osamelí rodičia pri výchove svojich detí čelia.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, na dosiahnutie rovnakých práv žien a mužov existujú podľa môjho názoru dva kľúče. Prvým kľúčom je rovnaký prístup k ekonomickým zdrojom, druhým je rovnaký prístup k rozhodovaniu vo verejnom živote. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, ktoré stále vzdorovito pretrvávajú, sú podľa môjho názoru neprijateľné. Za rovnakú prácu by mala byť rovnaká odmena. Okrem toho si myslím a rada by som zdôraznila, že je mimoriadne dôležité, aby sa zvýšil podiel žien v politickom živote a vo verejnom živote všeobecne. Som hlboko presvedčená, že väčší podiel žien vo verejnom živote, vo väčšom množstve a na spravodlivejších zásadách, bude znamenať, že rozpočty a politiky, ktoré sa budú tvoriť, a plány, ktoré sa budú realizovať, budú vo väčšej miere odrážať túžby, potreby, nároky a plány celej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) V protiklade s predpoveďami o hospodárskej a finančnej kríze vzrástla v roku 2009 miera nezamestnanosti u žien o 1,6 %, zatiaľ čo u mužov to bolo 2,7 %.

Došlo k mimoriadnemu nárastu účasti žien v rozhodovacom procese v politike. V porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím vzrástlo percento žien v Európskom parlamente z 31 % na 35 %. Percento žien zastupujúce Rumunsko je 36 %. Príkladom z Rumunska je zvolenie ženy, bývalej poslankyne Európskeho parlamentu, za predsedníčku poslaneckej snemovne rumunského parlamentu. Dovolím si osobnú poznámku; mne ako mladej žene, ktorá sa dala na politickú kariéru, sa ako nezávislej kandidátke do Európskeho parlamentu podarilo bez pomoci straníckeho zoznamu získať potrebný počet hlasov. V súkromnom sektore sú ženy zastúpené omnoho lepšie, keď tretina z nich…

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, názov rozpravy dnes večer je „Rovnosť medzi ženami a mužmi”, no väčšina rečníkov pri diskutovaní o otázke povedala „medzi mužmi a ženami“.

Myslím si, že to čiastočne odpovedá na otázku pani poslankyne Lullingovej, ktorá sa pýtala, prečo sa od roku 1975 v tejto veci nepokročilo ďalej. Dôvodom je tradícia. Je to kultúrna záležitosť. Ženy boli chápané ako tie s podradenou, vedľajšou úlohou. V mnohých štátoch sveta takéto videnie stále pretrváva a je veľkým problémom ho zmeniť.

EÚ však, chvalabohu, dosiahla veľký pokrok, najväčší pravdepodobne v tomto Parlamente, kde je skutočná rovnosť číselná aj názorová. V tom sa musí pokračovať s pomocou právnych predpisov, cieľov a smerníc.

Počuli sme názor, že mladé dievčatá by mali mať viac informácií. Súhlasím, no viac informácií potrebujú aj mladí chlapci, najmä na odstránenie škôd napáchaných mnohými filmami a televíznymi programami, ktoré vôbec nesmerujú k vytváraniu rovnocennej spoločnosti v duchu rovnosti. V tejto oblasti je pred nami veľa práce a musíme začať konať.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, v ťažkých časoch je to zvyčajne tak, že väčšina problémov so zaistením každodenného blahobytu rodiny spočíva na ženách. Nielen že si za to zaslúžia vďaku zo všetkých strán, no v rámci sociálnej politiky by mali získať aj významnú podporu. Myslím si, že v tejto oblasti je pred nami veľa práce.

Rodová rovnosť a ženské práva vychádzajú z ľudských práv. Môže sa zdať, že tvorba rozsiahlych právnych predpisov na pozdvihnutie tohto základného práva je otvoreným popieraním zásady. Na záver, najviac v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi môžeme dokázať vytvorením systému primeraného vyučovania, pretože úcta k ženám nestačí, nedá sa jednoznačne zadefinovať a začleniť do najlepších dokumentov, pokiaľ nie je súčasťou našej kultúry, zvykov a výchovy.

V Poľsku máme príslovie, že žena podopiera tri kúty domu, a muž iba jeden. Môžeme konštatovať, že takáto situácia rozoznáva a oceňuje ženy, alebo že ich nadmerne využíva a slúži ako príklad nerovnosti.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komisie. – (CS) Vážené dámy, vážení páni, rozprava, ktorá prebehla, bola nezvykle rozsiahla. V Parlamente som sa zúčastnil na mnohých rozpravách a táto bola určite jednou z najbohatších. Myslím si, že tiež jasne ukázala, že politika, ktorú formuluje Európska únia a Európa ako taká, je politikou s vlastným vnútorným zmyslom a vlastnou vnútornou logikou a je potrebné v nej pokračovať. Rovnosť príležitostí je podľa môjho názoru naozaj zásadným elementom nášho usporiadania, bezpochyby vychádza z ľudských práv a je tiež zrejmé, že ho musíme zabezpečiť pre všetkých. Nemôžeme pripustiť, že budú existovať izolované oblasti, kde rovnosť príležitostí nebude dôsledne aplikovaná.

Politika sformulovaná v našom pláne pre rovnosť by podľa môjho názoru mala v budúcnosti pokračovať a takisto súhlasím s názorom, že v nadchádzajúcej stratégii „Európa 2020“ by sme mali rodové otázky posilniť. Ako už bolo v rozprave povedané mnohokrát, a ja s tým úplne súhlasím, moderná spoločnosť, ktorá chce byť úspešná, si nemôže dovoliť nevyužiť svoj celý ľudský potenciál. Myslím si, že rovnosť príležitostí predstavuje pre Európu jednoznačnú konkurenčnú výhodu.

Dámy a páni, diskutovali sme tiež o opatreniach, o kultúrnych aspektoch, o zákonodarstve a mnohých iných aspektoch tejto zložitej otázky. Myslím si, že k žiadnemu prostriedku nemôžeme zaujať a priori záporné alebo kladné stanovisko. Je nepochybné, že existujúce právne predpisy je nutné dôsledne aplikovať. O tom nieto pochýb a existuje tu mnoho problémov. Je však tiež zrejmé, že nový a veľmi odvážny právny poriadok môže situáciu podstatne zmeniť. Bol spomenutý nórsky príklad kvót pre správne rady veľkých akciových spoločností a tento zákon zjavne zmenil situáciu. Myslím si, že by bolo zaujímavé preštudovať nórske skúsenosti. Napriek tomu však verím, že dôraz na plné uplatnenie v súčasnosti platných právnych predpisov by malo ostať prioritou.

Dámy a páni, význam rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom bol jasne zdôraznený a podľa môjho názoru bolo tiež jasne povedané, že rovnosť príležitostí je záležitosťou mužov i žien. Veľmi ma preto teší, že sme sa do tejto rozpravy zapojili na základe skúseností obidvoch pohlaví, a myslím si, že by tak tomu malo byť vždy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pán komisár Špidla, rád by som sa pridal k hlasom vďaky, ktoré k vám smerovali z rôznych častí rokovacej sály, a k želaniam všetkého dobrého. Želám vám len to najlepšie, Boh vás žehnaj.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella, spravodajca.(FR) Vážený pán predsedajúci, tiež by som rád zagratuloval pánovi komisárovi k jeho záverečnej snahe – áno, ja, ktorý mu často namietal v iných fórach – a poďakoval sa všetkým za veľmi bohatú rozpravu, v ktorej vystúpilo mnoho poslancov.

Pozorne som počúval všetkých a je pravda, že vystúpilo nemálo mužov, čo ma teší. V každom prípade bol pomer mužov vyšší ako vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť, kde zo 61 členov sme boli len štyria muži, čo je príliš málo. Prirodzene, súhlasím s tými, ktorí povedali, že toto je boj, ktorého sa musia zúčastniť aj muži.

Nemôžem reagovať na všetkých, no pani poslankyňa Lullingová uviedla, že výsledok hlasovania vo výbore nebol taký jednoznačný. Nuž, pätnásti hlasovali „áno“ a piati „nie“, trikrát viac „áno“ ako „nie“, siedmi sa zdržali.

Som si vedomý, že veľké množstvo času sme strávili nad kapitolou 38, ktorá sa venuje reprodukčnému zdraviu, sexuálnym právam a osobitne antikoncepcii a potratom. Viem, že táto otázka je o niečo citlivejšia než iné témy a neželal som si, aby moja správa bola ako vrece s handrami, no túto problematiku som nemohol prehliadnuť.

Rád by som spomenul najmä mladé dievčatá, ktoré trpia po náhodnom otehotnení, pretože nemali všetky potrebné informácie. Čo ma na tom najviac mrzí, je časté pokrytectvo tých, ktorí by radi takéto otázky ignorovali a z problémov týchto dievčat si robia žarty. Keď sa to však stane ich vlastnému dieťaťu, majú zdroje na to, aby im zaplatili „revitalizačnú“ terapiu vo Švajčiarsku alebo niekde inde bez toho, aby tým vzbudili veľa pozornosti.

Čo sa týka rozdielov v odmeňovaní, pani poslankyňa Bauerová to dobre vystihla. O sume 25 % hovoríme, keď pripočítame efekt práce na čiastočný úväzok, ktorý je obmedzený. Samozrejme, je ťažké byť úplne presný.

Toto nie je – a tu budem končiť, lebo mi ostáva už len zopár sekúnd – správa ako vrece s handrami, hoci sa spomína zmrzačenie pohlavných orgánov, burka a manželstvo z donútenia. Buďte si istí, že verím, že v demokracii takéto praktiky nemajú svoje miesto a musíme s nimi bojovať prostriedkami demokracie.

Je pravda, že pokiaľ by som toto vložil do správy, zatienilo by to všetko ostatné, čo bolo podľa môjho názoru dôležitejšie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 10. februára.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. – (RO) Hoci je počet žien na pracovnom trhu prvýkrát v histórii vyšší ako počet mužov, príklady rodovo zameranej diskriminácie pretrvávajú. Výrazný podiel prác, ktoré ženy vykonávajú, je zvyčajne založený na čiastočnom úväzku či na dobe určitej s nevýhodnou odmenou. Viac ako pol storočia po zahrnutí zásady rovnakého odmeňovania do zmlúv o Spoločenstve musí žena v Európskej únii odpracovať 418 kalendárnych dní na to, aby zarobila to, čo muž zarobí za 365 dní.

Hoci bola zásada EÚ novátorská, rozdiel v odmeňovaní zostáva od roku 2000 neprekonateľne veľký. Na to, aby sme konali, máme potrebné právne nástroje. Preto žiadam budúcu Európsku komisiu, aby sa zasadila o realizáciu smernice 2006/54/ES o zásade rovnakých príležitostí a rovnakého postavenia mužov a žien vo veciach zamestnania a povolania vo všetkých členských štátoch. Hoci sa recesia dotkla najmä oblastí s prevahou mužov, aj v Rumunsku existuje nebezpečenstvo, že rozpočtové obmedzenia povedú k zániku mnohých pracovných miest vo verejnom sektore, v oblasti s najvyšším zastúpením žien. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby sa zásady rodovej rovnosti neupravovali diskriminačnými opatreniami útočiacimi na zamestnancov verejného sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dãncilã (S&D), písomne.(RO) Správa o rovnakých príležitostiach ponúka nový stimul rovnakým príležitostiam v rámci Európskej únie, pretože podpora ozajstnej, demokratickej rovnosti medzi ženami a mužmi ostáva kritériom vytvárania demokracie, ktorá integruje celú spoločnosť.

Rovnaké príležitosti ponúkajú podporu sociálneho vývoja a nemôžu ostať len nástrojom sudcov. Vo väčšine európskych štátov zostáva segregácia podľa povolania a sektora takmer nezmenená. Odráža sa to v nižších platoch žien, menšom počte pracujúcich žien, ktoré majú nezaopatrených rodinných príslušníkov, ako aj v rozdelení zodpovedností medzi mužmi a ženami v rodinnom živote.

Okrem toho nesmieme zabúdať ani na úlohu žien, ktoré pracujú v európskom poľnohospodárstve, a ich prínos doňho: jedna tretina poľnohospodárskych zamestnancov sú ženy. Často nedostanú zaplatené a nemajú primeranú sociálnu ochranu, pretože pracujú na farmách, aby mohli zabezpečiť jedlo vlastným rodinám.

Myslím si, že Európsky parlament musí podporiť iniciatívy za založenie Európskeho centra pre monitorovanie násilia proti ženám, prijatie európskeho právneho poriadku zameraného na ochraňovanie obetí a zostavenie orgánu podporujúceho rovnaké príležitosti na úrovni Organizácie Spojených národov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), písomne. (FI) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som poďakovať pánovi Tarabellovi za vynikajúcu správu o rovnosti medzi ženami a mužmi v Európskej únii. Nerovnosť medzi ženami a mužmi na trhu práce odráža skutočnosť, že ženy stále dostávajú 80 centov za každé euro, ktoré dostane muž za rovnakú prácu. Na dosiahnutie rovnakej odmeny existujú opatrenia a teraz je čas aplikovať ich v praxi. Napríklad by malo byť povinné vykonať posudok o požiadavkách práce, na ktorom by bola založená odmena. V prípade, že zamestnávateľ nemá vypracovaný riadny program rovnosti, mali by mu byť uložené sankcie. Ženy by v profesijnom živote nemali bojovať s prekážkami a mať na základe pohlavia zastavený kariérny postup. Firmy aj verejný sektor by mali venovať väčšiu pozornosť zabezpečeniu toho, aby bolo v riadiacich funkciách viac žien. Keď sa bude tvoriť Európska komisia, každý členský štát by mal za komisárov navrhnúť tak mužov, ako aj ženy. Ako tvrdí správa, problémy sú aj v zosúladení pracovného a rodinného života a dotýkajú sa rovnosti medzi ženami a mužmi v profesionálnom živote. Rozvoj verejných služieb zabezpečujúcich starostlivosť a väčší rozsah rodičovskej dovolenky sú spôsoby, ako vyrovnať rozdiely medzi ženami a mužmi na trhu práce. Európska únia potrebuje sociálne nariadenie. EÚ už začala pracovať na rovnocennejšej Európe: štatút európskych žien sa vďaka právnym predpisom EÚ výrazne zlepšil. Vo veciach rovnosti smeruje Únia správnym smerom, no veci sa nedejú samy od seba: v budúcnosti budeme požadovať silnejší sociálny rozmer EÚ, aby sa zaručila rovnocennejšia a sociálnejšia Únia než kedykoľvek predtým.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne.(RO) Rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou Európskej únie. V posledných rokoch sa v tomto smere dosiahol výrazný pokrok. V oblastiach rovnakej odmeny za odrobenú prácu, počtu žien na manažérskych postoch a percentuálneho podielu žien na pracovnom trhu sú však medzi jednotlivými členskými štátmi ešte stále značné rozdiely. Napriek súčasnému právnemu poriadku EÚ je v členských štátoch stále badateľný rozdiel priemerne 15 % – 17 % medzi platmi mužov a žien. Dôvodom je skutočnosť, že ženy vykonávajú slabo platenú prácu alebo sú zamestnané na čiastočný úväzok. Výsledkom znižovania zárobkov a dôchodkov žien počas ich života je chudoba u starších žien. 21 % žien vo veku 65 rokov a viac je vystavených riziku chudoby, v porovnaní so 16 % mužov v podobnej situácii. Na zaistenie rovnakých práv pre ženy i mužov sa musia členské štáty podeliť o osvedčené metódy v oblasti rodovej rovnosti. Rada by som okrem toho zdôraznila potrebu výchovných programov v školách, aby sa predišlo dedičstvu stereotypov spojených so ženami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), písomne.(HU) Najdôležitejšou úlohou týkajúcou sa politiky podpory rovnosti mužov a žien Európskej únie je zhodnotenie úspechov a porážok štvorročného obdobia, ktoré končí tento rok, a vytýčenie návrhu novej stratégie. Plán, ktorý začne platiť budúci rok, musí zdôrazniť – tak ako ten súčasný – fenomén viacnásobnej a „čiastkovej” diskriminácie a venovať väčšiu pozornosť otázkam ženských práv etnických menšín. Správa oprávnene konštatuje škodlivé dôsledky globálnej hospodárskej krízy na situáciu žien, najmä čo sa týka zamestnania a rozdielov v rodovom odmeňovaní. Je preto podstatné, aby nová stratégia zvážila hospodársky význam rovnakých príležitostí pre mužov a ženy, keďže diskriminácia založená na rode je nielen nespravodlivá, ale aj spomaľuje hospodárstvo. Členské štáty a podniky, ktorých sa to týka, tak musia byť nabádané, aby na jednej strane zapracovali do svojich stratégií riešenia krízy hľadisko rodovej rovnosti a aby na strane druhej upustili od finančných obmedzení, ktoré škodia rovnakým príležitostiam mužov a žien. Plán, ktorý vstúpi do platnosti po roku 2010, musí pokračovať v prioritách predchádzajúcej stratégie s väčším zameraním na aspekty, ktoré sa týkajú zníženia chudoby a sociálneho vylúčenia, zvlášť počas európskeho roka venovaného tejto téme. Nová stratégia musí byť konkrétnym akčným plánom s dosiahnuteľnými a overiteľnými cieľmi. Z hľadiska jej zavádzania je okrem toho nutná omnoho efektívnejšia spolupráca medzi Európskou komisiou a členskými štátmi.

 
Posledná úprava: 7. mája 2010Právne oznámenie