Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2209(INS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0090/2010

Rozpravy :

PV 09/02/2010 - 4
CRE 09/02/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 09/02/2010 - 6.2
CRE 09/02/2010 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0010

Rozpravy
Utorok, 9. februára 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0091/2010

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rámcová dohoda, ktorú sme práve prijali, zásadne zlepšuje úlohu Európskeho parlamentu – úlohu, ktorá sa upevnila vďaka nadobudnutiu platnosti Lisabonskej zmluvy.

Pán predseda Barroso, dali sme vám dôveru a očakávame, že čo sa vás týka, budete rešpektovať naše väčšie výsady.

Myslíme si, že je mimoriadne dôležité, aby sme užšie spolupracovali a usilovali sa zaviesť pravidelný dialóg medzi týmito dvomi inštitúciami. Záväzky, ktoré ste dali v tejto rokovacej sále, vašu ochotu inštitucionalizovať pravidelný dialóg o kľúčových zásadných otázkach a o dôležitých legislatívnych návrhoch, považujeme za impulz. Podobne aj záväzok podávať správy o skutočnom sledovaní každej žiadosti o legislatívnu iniciatívu do troch mesiacov od jej prijatia.

Vážený pán predsedajúci, od našich inštitúcií sa bude požadovať, aby uplatňovali takzvanú „demokratickú metódu“ vytvorením špeciálneho partnerstva s cieľom definovať, vykonávať a predovšetkým ochraňovať skutočný záujem Európy. Je to väčšia zodpovednosť pre Komisiu, ale aj pre nás, priamych zástupcov občanov našej Európy.

Vážený pán predsedajúci, všetky tieto ciele si vyžadujú väčšiu angažovanosť všetkých: Komisie, Parlamentu, národných parlamentov a vlád. Je to Európa, akú od nás požadujú občania, a je to Európa, ktorú im musíme byť schopní zaručiť na nasledujúcich päť rokov.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za Komisiu a som aj za rámcovú dohodu, ktorá predstavuje historický krok vpred. Napriek tomu som hlasoval proti uzneseniu, pretože sme ho ako úplný text dostali včera a nemohli sme ho vážne prediskutovať a pes býva zakopaný v detailoch. Z tohto dôvodu by som chcel objasniť, že mám obavy z mnohých častí znenia, napríklad pokiaľ ide o práva jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu klásť otázky alebo o riziko tajnej dohody medzi Komisiou a Parlamentom o programe, ak sa Komisia zúčastní na Konferencii predsedov.

Preto žiadam, aby boli v záverečnom rokovaní o texte urobené ďalšie korekcie. Bolo správne povedané, že Parlament má viac právomocí. Potrebujeme úzke partnerstvo s Komisiou, ale nepotrebujeme tajnú dohodu. Potrebujeme viac demokracie, nie menej, pretože s týmito ďalšími právomocami prichádza aj potreba väčšej demokracie v Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(FR) Vážený pán predsedajúci, nikto v tejto rokovacej sále skutočne neverí, že z 500 miliónov Európanov sú títo 27 kandidáti najviac kvalifikovaní na to, aby sa stali európskymi komisármi. Komisia má prehnané právomoci. Má výkonnú moc v Európe a zároveň iniciuje tvorbu právnych predpisov. Koho však ustanovíme, aby vykonával tieto právomoci? Množstvo kompromisných kandidátov, ktorých nominovali národné vlády vďaka poskytnutým službám, alebo jednoducho preto, aby si rivalov držali v bezpečnej vzdialenosti.

Vezmime si napríklad kandidátku našej krajiny, barónku Ashtonovú. Vravia nám, že francúzska vláda je proti nej, pretože nehovorí po francúzsky. Vážený pán predsedajúci, je to však ten najmenší z jej nedostatkov! Barónka Ashtonová sa nikdy nedostala do pozície, v ktorej by musela čeliť všeobecnému hlasovaniu. Ako môže Európska únia učiť Irán alebo Kubu o demokracii, keď táto žena, ktorá riadi jej službu pre vonkajšiu činnosť, sama nie je voleným predstaviteľom? Barónka Ashtonová a jej federalistickí priatelia nás považujú za antieurópanov. Ak by však ona a jej priatelia z Kampane pre jadrové odzbrojenie boli vyhrali svoj boj, náš kontinent by bol zostal rozdelený a stovky miliónov Európanov by bolo stále vystavených marxistickej tyranii. Žiadny skutočný Európan…

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0071/2010

 
  
MPphoto
 

  Viktor Uspaskich (ALDE) . – (LT) Iste, aj ja by som rád privítal novú Komisiu a nových členov a zablahoželal im. Rád by som však upozornil na niektoré skutočnosti, o ktorých sa nediskutovalo ani v rámci politických skupín, ani parlamentných zasadnutí, plenárnych zasadnutí: o vymenovaní samotných členov. V našej politickej skupine som povedal, že do Európskej komisie by mali vymenovať minimálne tých kandidátov, ktorí majú dvojtretinovú podporu svojich národných parlamentov. To je jedna vec.

Ďalšou vecou, ktorá nebola prediskutovaná a o ktorej si myslím, že je veľmi dôležitá, je, že nová Komisia by mala venovať mimoriadnu pozornosť ochrane obchodníkov Európskej únie pred dovozom z tých krajín, ktoré sa nestotožňujú s hodnotami, ktoré presadzujeme. Hodnotami ako životné prostredie, sociálne záruky a napokon demokratické inštitúcie. Presne v týchto oblastiach by sme mali míňať viac finančných prostriedkov, pretože tento dovoz zvyšuje ceny našich služieb a tovarov a sťažuje konkurenciu našich obchodníkov…

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(FR) Vážený pán predsedajúci, barónka Ashtonová a jej federalistickí priatelia nás považujú za antieurópanov. Ak by však ona a jej priatelia z Kampane pre jadrové odzbrojenie boli vyhrali svoj boj, náš kontinent by bol zostal rozdelený a stovky miliónov Európanov by bolo stále vystavených marxistickej tyranii. Žiadny skutočný Európan a žiadny skutočný demokrat nemôže s pokojným svedomím podporovať týchto kandidátov. Hlasovaním za nich, výhradne s ohľadom na ich podporu európskej integrácie, sa tento Parlament sám súdi.

 
  
  

Návrh uznesenia – B7-0090/2010

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE) . – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som veľmi rada, že som hlasovala za toto nové kolégium komisárov. Som rada, pretože som videla mužov a ženy, ktorí sú skutočnými odborníkmi a majú jasne sformulované programy. S vaším dovolením by som predovšetkým rada popriala úspech v práci pánu Tajanimu, pretože je to veľmi významný muž, ktorý dokáže do veľkej miery prispieť k európskemu priemyslu.

Nakoniec ako podpredsedníčka Výboru pre rozvoj musím zdôrazniť vynikajúci dojem, ktorý urobila dezignovaná komisárka Georgievová. Je to skutočne rozhodná a schopná žena, ktorá bude pre Výbor pre rozvoj skvelým referenčným bodom. Všetkým im želám úspech v práci.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na obrovské problémy, ktorým Európa čelí, je dôležitá a vítaná skutočnosť, že máme efektívnu Komisiu. Okrem toho, ak chceme uspieť, spolupráca medzi Parlamentom a Komisiou založená na rovnakom postavení a na dôvere je nevyhnutná. Dohoda, ktorú sme dnes prijali, na to vytvára dôležitý základ.

Parlament má teraz úplnú právomoc spolurozhodovať, a preto má vo všetkých oblastiach rovnaké postavenie ako Komisia a Rada. Vzhľadom na to budeme intenzívne spolupracovať s Komisiou – na základe dôvery, ale nie bez súdnosti. Hlavne dohoda SWIFT dokazuje, že už o žiadnych otázkach nemožno rozhodovať bez Parlamentu. V tomto Parlamente od nás skutočne očakávam, že budeme schopní ešte raz diskutovať o dohode SWIFT.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za Barrosovu komisiu, pretože som si istý, že dokáže s odvahou a odhodlaním zvládnuť problémy, ktorým musíme pre hospodársku a finančnú krízu čeliť.

Okrem toho dúfam, že sa s náležitou pozornosťou bude venovať niektorým z tém, ktoré sú zvlášť blízke môjmu srdcu. Hovorím najmä o regionálnej politike, ktorá nadobúda zásadnú dôležitosť, pokiaľ ide o rast a rozvoj našich území, a ktorá po úprave rozpočtu Európskej únie vôbec nesmie trpieť znížením finančných prostriedkov.

Taktiež dúfam, že sa poskytne podpora na riešenie bytovej krízy, ktorej čelia naši spoluobčania a ktorá často dosahuje alarmujúcu úroveň predovšetkým vo veľkých mestských aglomeráciach. Preto dúfam, že medzi prioritami novej Komisie, ktorej želám všetko dobré v jej práci, budú opäť osobitné finančné nástroje na sociálne bývanie a ďalšie bytové stratégie.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Vážený pán predsedajúci, pred niekoľkými mesiacmi som s úplným presvedčením hlasoval za to, aby sa pán Barroso stal vedúcim predstaviteľom Európskej komisie. Celkom úprimne, iná možnosť neexistovala. Pán Verhofstadt, liberálna alternatíva, a pán Juncker, federalistická alternatíva, neboli akceptovateľní. Ako niekto, kto podporil pána Barrosa, musím so smútkom povedať, že Komisia, ktorú predstavil, má veľmi veľa nedostatkov, čo sa týka personálu. Ja ani moji kolegovia nemôžeme podporiť Komisiu, ktorej súčasťou je komisárka, ktorá sa – celkom úprimne – stále učí svoje povolanie. Ak by bola študentkou medzinárodných vzťahov a pri ústnej skúške by sa vyjadrila tak ako pri vypočutiach, pravdepodobne by ju vyhodili z miestnosti. V Poľsku by neurobila vôbec žiadnu skúšku. Nemôžem podporovať Komisiu, v ktorej dánsky komisár chce zavrieť uhoľné bane vrátane baní v našej krajine. Je to ďalší dôvod, z ktorého som sa zdržal hlasovania. Som presvedčený o tom, že nad touto Komisiou visí veľmi veľa otáznikov, a budeme ju pozorne sledovať.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). – Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti vymenovaniu novej Európskej komisie, pretože bude pokračovať v tej istej pravicovej neoliberálnej hospodárskej politike, ktorá už vyústila do hroznej krízy v kapitalistických hospodárstvach mnohých štátov EÚ. Ukáže sa, že táto – údajne nová – Európska komisia bude tým istým zvetraným starým vínom s tým istým starým neoliberálnym štítkom Barrosa.

Táto politika liberalizácie, deregulácie a privatizácie vykonávaná – majme v tom jasno – na príkaz európskych veľkých podnikov má katastrofálne dôsledky na životy ľudí robotníckej triedy v podobe hromadnej nezamestnanosti a krutých útokov na životnú úroveň. Vo svojom stanovisku ku kríze v Grécku a Írsku sa vedenie Európskej komisie zhodlo na tom, že na ňu doplatí práve robotnícka trieda, kým bankári a špekulanti sa zachránia. Európski robotníci a chudobní ľudia v Európe musia zmobilizovať svoje sily proti tejto hroznej politike a za skutočne demokratickú a socialistickú Európu, čo znamená byť proti politike novej Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Pre krátkosť prideleného času môžem, samozrejme, vybrať len niekoľko z mnohých dôvodov, z ktorých sme nedali tejto Európskej komisii podporu. Jedným z týchto dôvodov je napríklad skutočnosť, že súčasná Európska komisia pokračuje v začatej ceste k pristúpeniu neeurópskeho moslimského Turecka k Európskej únii, hoci je proti tomu veľká väčšina Európanov, ktorí nikdy nemali príležitosť vyjadriť svoj názor k tejto záležitosti.

Ďalším dôvodom je skutočnosť, že táto Európska komisia naďalej obhajuje obnovené prisťahovalectvo miliónov a z dlhodobého hľadiska dokonca desiatok miliónov nových neeurópskych prisťahovalcov na kontinent, ktorý už i tak má desiatky miliónov nezamestnaných. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že už pri vypočutiach sa ukázalo, že ani jeden z nových európskych komisárov nie je pripravený urobiť niečo s demokratickým deficitom.

Je to dosť dôvodov na to, aby som za túto novú Európsku komisiu nehlasoval.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, od novej Komisie sme nedostali jasné alebo uspokojivé odpovede, pokiaľ ide o boj proti nezákonnému prisťahovalectvu v rámci Európskej únie. Už len to by stačilo na odmietnutie schválenia jej práce a programu.

Je tu však aj iná skutočnosť. Ukázalo sa, že Komisia a predovšetkým jej samotný predseda nie je ochotný akceptovať legislatívne iniciatívy Parlamentu. Je to tak trocha porušenie demokracie, minimálne to tak pôsobí. My poslanci Parlamentu sme jedinými priamo volenými zástupcami ľudí a pre neschopnosť splniť naše právo na iniciatívu alebo minimálne pre pokusy nerešpektovať ho – i keď podľa novej Lisabonskej zmluvy je v súčasnosti v článku 255 zmlúv uznané – nemôžeme hlasovať o vyjadrení dôvery pánovi Barrosovi, ani jeho komisárom.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, keď sa pozriete na jednotlivých kandidátov, ktorí tu dnes pred nami boli, myslím si, že väčšina ľudí v Parlamente by bez ohľadu na svoje politické presvedčenie povedala, že niektorí boli dobrí, niektorí možno boli veľmi, veľmi dobrí, niektorí boli slabí a niektorí jednoducho podpriemerní. Žiaľ, niektorí z nich ani neodpovedali na všetky otázky týkajúce sa ich minulosti. Ako poslanci Európskeho parlamentu však nemôžeme hlasovať za jednotlivých komisárov, tak sme mali na výber, buď hlasovať za všetkých ako celok, alebo ich odmietnuť. Je to veľmi smutné a poľutovaniahodné a z tohto dôvodu som sa dnes zdržal hlasovania.

Počuli sme, ako pán Barroso hovoril o Európe, ktorá reaguje na krízu. Ak skutočne chceme zareagovať na krízu, uistime sa, že nehromadíme stále viac a viac nevhodných nariadení. Uistime sa, že máme správne zhodnotenie vplyvu na každú smernicu alebo nariadenie. Ako typický príklad si vezmime smernicu o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa zníži celková čiastka finančných prostriedkov dostupných pre podnikateľov v Európe a ktorá vyženie z Európskej únie tých, čo vytvárajú bohatstvo, a ktorá zníži investície v rozvojových krajinách. Keby sme len mohli znížiť počet nariadení, ktoré prešli týmto Parlamentom!

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR). – Vážený pán predsedajúci, občania juhovýchodu Anglicka ma zvolili, aby som reformoval EÚ. Hlasovanie za všetkých 27 komisárov ako za jeden celok jedným hlasovaním je práca ako zvyčajne: bez reformy, bez transparentnosti, bez zodpovednosti, bez zodpovedného schválenia. Pán Barroso má moju osobnú dôveru, ako aj niektorí ďalší komisári, s ktorými som v minulosti mal dočinenia. To však neznamená vyjadrenie dôvery celému kolégiu komisárov. Každý komisár je svojou politickou históriou jedinečný. Žiadna iná osoba v takzvanej demokracii nemá právomoc iniciovať, vydávať a vykonávať tie isté právne predpisy s tým, že ju individuálne nikto nezvolil. Vážený pán predsedajúci, je to úplne neprijateľné, a preto som sa, žiaľ, musel zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Hlasoval som proti novej Komisii, pretože neexistuje ani jediný náznak toho, že nová Komisia začne pracovať na zmenšení priepasti medzi priemerným Európanom a európskymi inštitúciami, najmä Európskou komisiou.

Počas vypočutia vo Výbore pre zahraničné veci som počúval vtedajšieho dezignovaného komisára pre rozširovanie, kde – ako sa zdalo – prejavil napríklad veľmi vysoký stupeň pripravenosti zamiesť pod koberec všetky námietky proti pristúpeniu neeurópskeho Turecka, čo sa už päť rokov deje.

Nová Komisia chce aj vyššiu mieru hospodárskeho prisťahovalectva, ešte viac povýšeneckého správania a ešte viac zasahovania, nad ktorými je určite mimoriadne potupný stav záležitostí podľa Lisabonskej zmluvy, ktorá ani zďaleka neponúka upokojujúcu perspektívu.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). – Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti Komisii, pretože nechcem, aby ma riadila Európska komisia akéhokoľvek zloženia. Na hlasovanie proti tejto však existujú konkrétne dôvody. Mnoho z jej členov bolo členmi komunistickej strany alebo s ňou boli spojení. Sú medzi nimi, napríklad pán Barroso, pán Šefčovič, pán Füle, pán Piebalgs a pán Potočnik. Barónka Ashtonová bola pokladníčkou Kampane za jadrové odzbrojenie, ktorá bola o niečo lepšia ako popredná komunistická organizácia, pričom časť jej finančných prostriedkov pochádzala zo sovietskeho bloku.

Nie je vhodná na to, aby bola zodpovedná za zahraničnú bezpečnosť a obrannú politiku. Vznešená barónka pracovala na tom, aby podkopala obrannú politiku svojej vlastnej krajiny, keď sme čelili najzávažnejšej hrozbe od našich nepriateľov – jadrovej hrozbe. Komisia je novou skutočnou vládou Európskej únie. Európa námesačne kráča smerom k pohrome. Teraz nám vládnu komunisti, kolaboranti a zradcovia.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, s radosťou som dnes hlasoval za Komisiu, pretože si myslím, že za týchto okolností a vzhľadom na rokovací poriadok Parlamentu to bola správna vec. Potrebujeme Komisiu a teraz ju máme.

Mnohí z kolegov však správne poukázali na jednu vec, že systém by bol lepší, keby bol každý z komisárov volený podľa skutočných zásluh, nie ako celok. Ak by ste zostavovali futbalový tím, ktorý by vás mal reprezentovať, nevyberali by ste ho predsa ako celok. Každého hráča by ste vyberali podľa jeho skutočných zásluh, aby ste dostali čo najlepší výsledok. Myslím, že by sme naše úsilie mali smerovať k takejto situácii a zmeniť predpisy, aby sme sa postarali o to, že nabudúce pri voľbe Komisie bude každý zvolený podľa jeho vlastných zásluh. To by prinútilo krajiny navrhnúť najlepších možných kandidátov a zaistilo, že kandidáti by funkciu vykonávali na maximum. Myslím si, že ak by sme tak urobili, mali by sme lepší tím. Dovtedy sa však teším na čo najužšiu spoluprácu s Komisiou počas nasledujúcich piatich rokov.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, teší ma, že dnes bola v Parlamente vysoká miera konsenzu. Mnohí sa dožadovali silnej Európy. Konsenzus nás posilňuje, a preto som rád, že vidím taký pozitívny výsledok hlasovania za novú Komisiu. Napokon len efektívna Európa môže byť aj sociálnou Európou. Komisia v tomto ohľade prijala jasný záväzok, pretože v konečnom dôsledku môžeme rozdeľovať len to, čo sa už vytvorilo. Preto je pre nás dôležité zaoberať sa školením a vzdelávaním a zamerať sa na infraštruktúru a výskum v Európe.

Je relatívne jednoduché urobiť z bohatého človeka chudobného, ale oveľa inteligentnejšou, náročnejšou a ďalekosiahlejšou úlohou je urobiť z chudobného človeka bohatého. To by malo byť aj naďalej cieľom Európy.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0091/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Medziinštitucionálne vzťahy medzi Parlamentom a Komisiou sa vďaka Lisabonskej zmluve uberajú iným smerom. My poslanci vysielame Komisii jasný odkaz, že Európsky parlament pri vytváraní európskej politiky už nikdy nebude obyčajným pozorovateľom, ale rovnocenným hráčom. Politickým krokom na úrovni Spoločenstva chýba koherencia a Európa potom nie je schopná nič urobiť, ak sa objavia neočakávané situácie. A keď sa skutočne objavia, nie sme schopní na ne zareagovať efektívnym a koordinovaným spôsobom. Predseda Komisie sa zaviazal, že bude vytvárať otvorený, transparentný a konštruktívny vzťah s Európskym parlamentom, aby spoločne stanovili jasné a realizovateľné politické ciele a zaistili právne predpisy vysokej kvality. Teraz pre pána Barrosa nastal čas, aby pamätal na svoje sľuby a zaistil, že požiadavky Európskeho parlamentu sa budú jasne odzrkadľovať v rámcovej dohode.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Podporujem túto rámcovú dohodu, keďže spolupráca medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou je osobitne dôležitá pre posilnenie stability Európskej únie a účinnosti jej práce. Podľa tejto dohody musí Európska komisia po predložení legislatívnej iniciatívnej žiadosti Európskemu parlamentu do jedného mesiaca odpovedať a do jedného roka pripraviť vhodný právny predpis Európskej únie. Ak Európska únia odmietne pripraviť požadovaný zákon, bude musieť svoje rozhodnutie podrobne odôvodniť. Právne predpisy Európskej únie mohla doteraz iniciovať len Európska komisia, ale Lisabonská zmluva stanovuje, že parlamentná väčšina má právo na tvorbu právnych predpisov EÚ. Parlament a Komisia budú v počiatočnom štádiu úzko spolupracovať na každej žiadosti o legislatívnu iniciatívu vychádzajúcej z občianskych iniciatív. Do diskusií spojených s podpisovaním medzinárodných zmlúv budú zapojení aj odborníci Európskeho parlamentu. Podľa zmluvy bude mať Parlament právo zúčastňovať sa ako pozorovateľ na istých medzinárodných rokovaniach Európskej únie, ako aj právo na získanie informácií o medzinárodných zmluvách.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), písomne. – Súhlasíme síce s tými časťami návrhu, ktoré stanovujú rovnaké zaobchádzanie s Parlamentom a Radou, pokiaľ ide o prístup na schôdze a k informáciám, pravidelný dialóg medzi predsedom Komisie a predsedom Parlamentu, spoluprácu pri občianskych iniciatívach, hodnotenia vplyvov legislatívy a používane „soft law“ (namiesto represívnych právnych predpisov?), ale nesúhlasíme s nasledovnými bodmi: potvrdenie a sprísnenie záväzných lehôt pre uplatňovanie smerníc a používanie blahoprajného spôsobu vyjadrovania v súvislosti s Európskou úniou a jej predstaviteľmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam návrh uznesenia, ktorý bol dnes prijatý, o novej rámcovej dohode, ktorá bude upravovať medziinštitucionálne vzťahy medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom a ktorá posilní právomoc Parlamentu udelenú Lisabonskou zmluvou.

Záruka, že Komisia bude voči Parlamentu a Rade uplatňovať základnú zásadu rovnakého zaobchádzania, je jedným z aspektov, ktoré sú dôležité pre novú inštitucionálnu rovnováhu a ktorým sa táto dohoda venuje.

Vyzdvihnúť chcem tiež to, aký dôležitý je pravidelný dialóg medzi Komisiou a Parlamentom prostredníctvom prístupu na stretnutia Konferencie predsedov, Konferencie predsedov výborov a na stretnutia kolégia komisárov.

Navyše prispeje zavedenie novej hodiny otázok s členmi Komisie na plenárnych zasadnutiach k zvýšenej zodpovednosti exekutívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o revidovanej rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou na ďalšie legislatívne obdobie, pretože to je dôležitá dohoda nielen pre jej symbolickú hodnotu – za predpokladu, že vyšle jasný znak odhodlania obidvoch európskych inštitúcií Parlamentu a Komisie pracovať spoločne v snahe o európsky projekt – ale tiež pre jej obsah, pretože určuje záväzky obidvoch strán, aby mohli lepšie čeliť výzvam budúcnosti a riešiť problémy občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európsky parlament bol často postavený pred hotovú vec Komisie alebo Rady, čo ho odsúdilo na úlohu prijaté rozhodnutie už len ratifikovať. Táto situácia, na ktorú si tento Parlament sťažoval, spôsobila nerovnováhu vo vzťahoch medzi hlavnými európskymi inštitúciami. Je nevyhnutné, aby Parlament, ktorý sa v rozhodovacom procese stále viac stáva oprávneným partnerom Rady, dostal zaslúženú, rovnakú pozornosť Komisie, akú tá venuje Rade.

Úprimne dúfam, že revidovaná rámcová dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou nielen obrúsi ostré hrany, ale že tiež urýchli postupy, povedie k užšej spolupráci a rýchlym a účinným spôsobom podporí výmenu informácií a umožní, aby bol hlas zvolených zástupcov členských štátov včas vypočutý a braný do úvahy. Vzhľadom na spôsob, akým bola vypracovaná, si myslím, že to bude možné.

Z týchto dôvodov je iniciatíva predsedu Európskej komisie, v rámci ktorej sa usiluje o zriadenie osobitného partnerstva medzi Parlamentom a inštitúciou, ktorej predsedá, plne opodstatnená. Dúfam, že nebude len prekvitať, ale že prinesie aj ovocie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na účinok Lisabonskej zmluvy týkajúci sa fungovania inštitúcií Európskej únie a posilnenia spoločnej zodpovednosti v rozhodovacom procese bolo nanajvýš potrebné zaistiť súbor postupov, ktoré zabezpečia a zaručia konštruktívnu a účinnú výmenu informácií a názorov týkajúcich sa stratégií na upevnenie a rozvoj európskej integrácie. Možnosť konania systematických pracovných stretnutí pred tým, ako každá inštitúcia vypracuje legislatívne dokumenty alebo podklady k nariadeniam, určite podporí spoločnú prácu, zosúladenie nápadov, projektov a perspektív a zlepšenie návrhov rozhodnutí. Týmto spôsobom sa vyhneme administratívnym a byrokratickým postupom, najmä pokiaľ ide o návrat a opravu nariadení, čím sa obmedzí riziko viacnásobných návrhov a protinávrhov.

Je to dohoda, ktorá posilňuje spoluprácu medzi európskymi inštitúciami a ktorá zaručuje, že Komisia bude voči Parlamentu a Rade uplatňovať základnú zásadu rovnakého zaobchádzania. Je preto veľmi dôležité, aby sa táto rámcová dohoda rýchlo zaviedla do praxe, a musí sa uznať potreba ustavičného hodnotenia s cieľom zlepšovať výkonnosť a účinnosť tohto vzťahu medzi inštitúciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Zdržal som sa hlasovania o rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Ako spoločný zákonodarca by Parlament mal prestať so snahou o získanie väčších právomocí na úkor Komisie. Celá zmluva a nič, len zmluva: takto Parlament okliešťuje právo Komisie na iniciatívu. Predseda Buzek povedal, že sme práve urobili jeden krok vpred smerom k právu poslancov iniciovať právne predpisy. Keď nastane čas, že poslanci budú predkladať legislatívne návrhy, každá loby si nájde nejakého poslanca, ktorý poslúži ich záujmom. Chcem zachovať preverenú a vyskúšanú metódu Spoločenstva – kde Komisia je ochrancom a sudcom európskych záujmov –, z ktorej pochádza výhradné právo legislatívnej iniciatívy. Zvýšenie počtu stretnutí medzi orgánmi Komisie a Parlamentu nie je správny spôsob, ako dosiahnuť účinnejšiu európsku politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za novú rámcovú dohodu medzi Parlamentom a Komisiou. Keď teraz platí Lisabonská zmluva, získal tento Parlament zvýšené právomoci a náš pracovný vzťah s Komisiou sa musí náležite prispôsobiť. V novej dohode vítam predovšetkým odsek, ktorý od predsedu Komisie vyžaduje, aby reagoval, keď tento Parlament vyjadrí nejakému komisárovi nedôveru. Hoci som dnes hlasoval za novú Komisiu, mám námietky voči systému všetko alebo nič, podľa ktorého Parlament musí schváliť alebo odmietnuť Komisiu ako celok. Vítaný je akýkoľvek postup, ktorý by posilnil našu schopnosť vyvodiť zodpovednosť voči jednotlivým komisárom.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Skutočnosť, že Európsky parlament schválil novú Komisiu, nepredstavuje neobmedzenú plnú moc, ale vyjadrenie dôvery. Teraz však konečne môžeme začať našu spoluprácu s plne spôsobilou Komisiou. Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy upevnilo a posilnilo úlohu Európskeho parlamentu a rámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou, ktorá bola dnes prijatá, náležite potvrdila ustanovenie Európskeho parlamentu ako rovnocenného partnera Komisie. Túto skutočnosť jednoznačne vítam. Týmto sme vytvorili dobrý základ pre budúcu spoluprácu a ako rovnocenný partner aj budeme dôrazne trvať na tomto dialógu. Bude pravdepodobne tiež vo veľkom záujme Komisie, aby Európsky parlament zapojila do legislatívnych iniciatív v počiatočnom štádiu na zabezpečenie účinného procesu, ktorý bude v záujme a v prospech obyvateľov Európy a aktívnej demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL) , písomne. (FR) Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na základe všeobecného volebného práva a ako takí zastupujú európsku verejnosť. Je preto neuveriteľné, že Konferencia predsedov by sa mala uspokojiť s tým, že prosí o prístup k rovnakým informáciám, ako má Komisia a Rada, alebo o zúčastnenie sa na niektorých ich stretnutiach, pričom oni sú v skutočnosti pozvaní na stretnutia Parlamentu. Ako je možné, že Parlament nepresadzuje svoju zastupiteľskú úlohu a nedožaduje sa toho, aby Komisia ako samozrejmú vec podporila jeho iniciatívy? Prečo Parlament akceptuje skutočnosť, že Komisia môže odmietnuť dať súhlas s vyjadrením nedôvery komisárovi, ak o to žiada? Ako môže byť akceptovateľné, že Parlament nemôže dať záväzné stanovisko, keď Komisia zmení svoj spôsob práce?

Ako je možné, že Parlament sa rozhodnejšie nedožaduje, aby bol predsedom delegácii udelený len štatút pozorovateľa, keď ho títo zastupujú na medzinárodných konferenciách? To, že Lisabonská zmluva prisúdila Európskemu parlamentu úlohu parlamentu v úzadí, je jedna vec, ale to, že jeho poslanci vyjadrili svoj súhlas s týmto nezmyslom, je niečo úplne iné. Z úcty k dôstojnosti mandátu, ktorý mi udelili francúzski obyvatelia, budem hlasovať proti tomuto rozhodnutiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy vznikla potreba dohodnúť novú rámcovú dohodu na úpravu vzťahov medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Návrh uznesenia, ktorý bol dnes prijatý drvivou väčšinou, odráža novú a mimoriadne dôležitú úlohu, ktorú má Európsky parlament prevziať. Duch Lisabonskej zmluvy je v tomto dokumente jednoznačne prítomný, prejavuje sa rozšírením úloh Parlamentu, rovnakým zaobchádzaním s Parlamentom a s Radou a novými výsadami Parlamentu v súvislosti s rôznymi záležitosťami. Z tohto pohľadu vyjadruje prijatý návrh prehlbovanie ústavného procesu EÚ správnym smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Návrh uznesenia o revidovanej rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou na ďalšie legislatívne obdobie obsahuje mnoho rozumných východiskových bodov. Zahŕňa to požiadavku na záruku Komisie, že v budúcnosti bude voči Parlamentu a Rade uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania, a tiež stanovenie presných lehôt, ktoré musí Komisia pri predkladaní legislatívnych iniciatív dodržať.

Avšak požiadavka na predsedu Komisie, aby jednotlivých členov Komisie vyzval odstúpiť na základe požiadavky Parlamentu, je neprijateľná a nezmyselná. Malo by to význam len vtedy, ak by pri voľbe Komisie bolo možné hlasovať za jednotlivých kandidátov, čo v súčasnosti nie je možné. Z tohto dôvodu som hlasoval proti návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Schnieber-Jastram (PPE), písomne. (DE) Je mi ľúto, že v rámcovej dohode chýba zmienka o kontrolných mechanizmoch Európskeho parlamentu a v niektorých častiach dohody zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o zásady rozdelenia právomocí. Z tohto dôvodu som sa rozhodla zdržať sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Lisabonská zmluva stelesňuje novú inštitucionálnu rovnováhu, ktorá Európskemu parlamentu dáva výrazne lepšie postavenie voči ostatným inštitúciám. Rámcová dohoda sa usiluje o úpravu každodenných vzťahov medzi Parlamentom a Komisiou v partnerstve, ktoré sa teraz upevnilo a prispôsobilo novým stránkam Lisabonskej zmluvy, a ako svoje východisko použila prísľub nedávno zvoleného predsedu Komisie Josého Manuela Durãa Barrosa a jeho návrh na „osobitné partnerstvo medzi Európskym parlamentom a Komisiou“. Požiadavka, aby Komisia mala povinnosť v krátkej lehote reagovať na všetky žiadosti o legislatívne iniciatívy, je vítaná, pretože odzrkadľuje rastúci význam Európskeho parlamentu ako spoločného zákonodarcu konkrétne v oblastiach, akou je regionálna politika. Za mimoriadne pozitívne považujem aj to, že dohoda zahŕňa požiadavku na záruku Komisie, že v budúcnosti bude voči Parlamentu a Rade uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania, a tiež lepšiu úroveň spolupráce medzi inštitúciami pri príprave a presadzovaní legislatívneho programu a ročného pracovného programu. Z týchto dôvodov a predovšetkým preto, že tento návrh posilňuje úlohu Európskeho parlamentu a vzpružuje Európsku úniu, som zaň hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE), písomne. (PL) Nová rámcová dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou obsahuje niekoľko dôležitých prvkov. Po prvé, zásada rovnakého zaobchádzania voči Parlamentu a Rade, ktorá posilňuje demokratické oprávnenie Európskej únie. Po druhé, dáva Parlamentu ďalšie právomoci na sledovanie legislatívnych iniciatív Komisie, vďaka čomu bude mať Parlament väčší vplyv na vypracovávané právne predpisy.

Do dohody sa začlenilo ustanovenie o povinnom zverejňovaní tabuliek zhody, čo som požadovala vo svojej správe o hodnotení výsledkov vnútorného trhu, a záväzné lehoty pre implementáciu smerníc, ktoré by nemali presiahnuť dva roky. Vďaka tomu existuje šanca, že plán pre zriadenie spoločného trhu sa dokončí rýchlejšie. Dohoda tiež posilňuje prístup Spoločenstva a zdokonaľuje fungovanie obidvoch inštitúcií. Taktiež ich zaväzuje fungovať spôsobom, ktorý zabezpečí, že Európska únia bude skutočným spoločenstvom.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za uznesenie o novej rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou na ďalšie volebné obdobie, pretože túto dohodu považujem pre spoluprácu medzi Európskym parlamentom a budúcou Európskou komisiou za veľmi potrebnú. Európske inštitúcie musia zabezpečiť, aby sa metóda Spoločenstva používala účinne v prospech európskych občanov. V súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy, ktorá zavádza novú inštitucionálnu rovnováhu, môže Európsky parlament požiadať Komisiu o predloženie legislatívnych návrhov a Komisia musí príslušné legislatívne návrhy predložiť najneskôr do jedného roka od požiadavky Parlamentu. Rozšírenie právomocí Parlamentu, spolupráca medzi inštitúciami a podpora jednoduchších právnych predpisov EÚ zaistia, že legislatívny proces bude lepšie fungovať a že občania budú aktívnejšie a priamejšie zapojení do navrhovania európskej legislatívy. Komisia musí riadiť postupy a podmienky stanovené v Lisabonskej zmluve, podľa ktorých môžu občania EÚ vyzvať Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy o veciach, ktoré považujú za potrebné.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Plenárne zasadnutie vo februári 2010 je teraz svedkom skutočného začiatku spolupráce medzi inštitúciami, ktorá bude pokračovať ďalších päť rokov. Hoci Parlament začal svoju internú prácu po európskych voľbách a rýchlo rozhodol o rozdelení riadiacich funkcií a svojich vnútorných pravidlách, trvalo nám určitý čas, kým sme v zmysle Lisabonskej zmluvy uplatnili dohody o medziinštitucionálnej spolupráci medzi Radou a Komisiou. Súbežný proces menovania budúcich komisárov určite uľahčil zavedenie práva legislatívnej iniciatívy, ktoré bude môcť Parlament odteraz požívať. Odteraz bude musieť Komisia podávať správy o skutočnom sledovaní žiadostí o legislatívnu iniciatívu po prijatí legislatívnej iniciatívnej správy podľa článku 225 ZFEÚ. Ak o to Európsky parlament požiada jednoduchou väčšinou, musí Komisia legislatívny návrh predložiť najneskôr do jedného roka alebo návrh zahrnie do ďalšieho ročného pracovného programu. Vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby pozorne sledovali prácu, ktorú Parlament vykonáva, pretože je jasné, že poslanci Európskeho parlamentu toto ustanovenie využijú najmä v oblasti všeobecnej sociálnej etiky.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0071/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), písomne. – Niektorých možno prekvapí, že by sme mali podporiť návrh skupiny GUE/NGL. Súhlasíme síce s niektorými výčitkami skupiny voči Európskej únii, ale náš názor na to, čo by malo EÚ nahradiť, je úplne iný. Okrem toho sú naše svetonázory úplne odlišné. My sme nacionalisti, ktorí si vážia zvrchovanosť národného štátu. Oni sú internacionalisti. My veríme v systém založený na súkromných podnikoch s určitým stupňom regulácie a určitou mierou vlastníctva verejných podnikov, kým oni sú pravdepodobne za omnoho väčšiu mieru štátneho vlastníctva. Súhlasíme s nasledovnými bodmi: odmietanie neoliberálnych hospodárskych politík, potreba väčšej sociálnej spravodlivosti (hoci sa môžeme líšiť v jej definícii) a kritika vykrúcania sa, nezrozumiteľnosti a nedostatočných odpovedí zo strany niektorých komisárov. Radi však hlasujeme s kýmkoľvek, ak súhlasíme s tým, čo navrhuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), písomne. (IT) Svojím rozhodným hlasovaním za chcem dodať väčšiu silu slovám predsedu Barrosa, slovám, ktoré ohlásili budovanie zjednotenejšej a silnejšej Európy počas nasledujúcich päť rokov.

Svoj prejav začal spomenutím základných hodnôt európskej jednoty, z ktorých tou najdôležitejšou je ľudská dôstojnosť. Úprimne súhlasím, ale problém je, že slovo „dôstojnosť“ sa stalo viaczmyselným, pretože sa používa nielen na zaručenie života a ľudskej rovnosti, ale aj na diskrimináciu a poškodzovanie najzraniteľnejších členov spoločnosti a dokonca aj na odôvodnenie smrti. Preto dúfam, že v nasledujúcich piatich rokoch Komisia bude pracovať takým spôsobom, aby sa slovu „dôstojnosť“ vrátil jeho jednoznačný a skutočný význam.

Symbolický význam má skutočnosť, že minulý rok 15. decembra, v čase najväčšieho úsilia vytvoriť novú Komisiu, 500 000 európskych občanov zo 17 krajín v spoločnej petícii žiadalo, aby na základe rovnakej dôstojnosti všetkých ľudských bytostí naše inštitúcie interpretovali a presadzovali Chartu základných práv v každom rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za kandidátov Komisie, pretože som si vedomý kľúčovej úlohy Komisie, ktorú zohráva v štruktúre Európy ako celku, a jej rastúcej dôležitosti, ktorú získala ako tvorca legislatívnych návrhov. Ako Portugalcovi mi nedá nevyjadriť svoju radosť nad skutočnosťou, že náročný post predsedu Komisie bol opäť zverený môjmu krajanovi Josému Manuelovi Durãovi Barrosovi, mužovi, ktorý predtým túto úlohu vykonával nepopierateľne vynikajúco.

Vedomý si problémov, ktoré nedávna doba priniesla, ale inšpirovaný nádejou lepších dní pre Európsku úniu a európsky projekt, želám jemu a jeho tímu všetok možný úspech.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom k zásadám subsidiarity, zastúpenia a rovnakých práv jednotlivých členských štátov zdôrazňujem význam spravodlivého rozdelenia zodpovedností a právomocí medzi členmi Európskej komisie. V súvislosti s postupujúcim prehlbovaním spolupráce medzi členskými štátmi a rastúcim významom schopnosti Európskej únie globálne zasahovať by bolo nepochopiteľné v rámci európskych inštitúcií rozdeliť rôzne strategické a politické rozhodnutia a voľby.

Všetci noví komisári boli vypočutí a prijatí v Európskom parlamente, kde mohli vyjadriť svoje očakávania a projekty v príslušných oblastiach kompetencií, pričom sa vždy zdôrazňoval význam rozdeľovania zodpovedností prostredníctvom vzájomného pôsobenia medzi rôznymi portfóliami a schopnosťami, ktoré tvoria Európsku komisiu. Skôr než ukazovanie akejkoľvek neschopnosti alebo narážania na prezidencionalizmus, posilňuje tento prístup ducha spolurozhodovania podporovaného spoločným vodcovstvom, ktoré samotné podporuje účinný a užitočný dialóg pre upevnenie Európskej únie. Vzhľadom na uvedené som hlasoval proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Uznesenie predložené Konfederatívnou skupinou Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice sa týka dôležitých stránok nášho posúdenia kolégia komisárov, ktorí boli tomuto Parlamentu predstavení, a tiež sumarizuje niekoľko základných dôvodov pre naše hlasovanie proti tejto Komisii: predloženie programu predsedom Komisie – ktorým sa komisári budú prirodzene cítiť viazaní a ktorý vo vypočutiach v Parlamente bezvýhradne obhajovali –, ktorý predstavuje pokračovanie neúspešnej neoliberálnej politiky predchádzajúcej Komisie; a skutočnosť, že tento kolektív bol vybraný, aby tento program realizoval na základe stratégie, ktorá nepovedie k potrebným zmenám politickej orientácie, pokiaľ ide o zabezpečenie väčšej sociálnej spravodlivosti, vznik pracovných miest a odstránenie chudoby, namiesto toho však obsahuje nebezpečné prvky, ktoré tieto vážne problémy zhoršia. Aby som to zhrnul, taká Európa, za akú bojujeme – Európa spravodlivosti a sociálneho pokroku, hospodárskej a sociálnej súdržnosti, spolupráce medzi zvrchovanými štátmi s rovnakými právami a Európa, ktorá podporuje mier –, má malú šancu, že ju dosiahneme pomocou usmernení, ktorými sa máme podľa tejto Komisie riadiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Po niekoľkých týždňoch konania vypočutí nových komisárov teraz nie je vhodný čas na spochybňovanie kvality kolégia komisárov, ktoré počas mnohých hodín v rôznych výboroch už poskytlo veľmi užitočné vysvetlenia o politikách, ktoré sa majú prijať. Teraz preto nadišiel čas poskytnúť EÚ legitímnu Komisiu, ktorá bude schopná reagovať na závažné udalosti posledného obdobia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Parlament a Komisia budú stáť pred kľúčovými problémami Európskej únie, konkrétne pred zvrátením krízy prostredníctvom obnovy hospodárstva a zamestnanosti, dosiahnutia rovnováhy verejných financií členských štátov a dohodnutím finančného rámca na obdobie po roku 2013, vzhľadom na čo by som chcel zdôrazniť dôležitosť politiky súdržnosti.

Mal som príležitosť položiť kandidátovi na komisára pre regionálnu politiku Johannesovi Hahnovi otázku týkajúcu sa jeho záujmu o vytvorenie špecifického programu stálej finančnej podpory pre najvzdialenejšie regióny.

Predložil som mu aj návrh na flexibilnejší systém oprávnenosti na získanie štrukturálnych fondov pre regióny s prechodným financovaním, t. j. regióny, ktoré sú na pomedzí cieľa konvergencie a cieľa konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

Kandidát na komisára preukázal kompetentnosť a rozhodnosť a tiež ochotu preskúmať tieto možnosti, čo ma napĺňa nádejou v súvislosti s jeho budúcou ochotou a ohľaduplnosťou k najvzdialenejším regiónom, ako je napríklad Madeira.


Hlasoval som za tento tím komisárov, ktorý povedie José Manuel Barroso, pretože vo všeobecnosti preukázali dobrú odbornú pripravenosť, serióznosť a ambície riešiť problémy EÚ, pričom nezabúdajú na hodnoty, na ktorých je založená, teda na solidaritu a územnú súdržnosť.

 
  
  

Návrh uznesenia – B7-0090/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne.(LT) Dnes sme schválili zloženie novej Európskej komisie, hoci musíme uznať, že pochybnosti nad kandidátmi na komisárov neboli úplne rozptýlené. V rámci činností Komisie a v programoch jednotlivých komisárov chýba predovšetkým sociálny aspekt. Vzniká dojem, že hlavnými kritériami, na ktorých je založené formulovanie cieľov a úloh, je posilnenie úlohy Európy vo svete, zatiaľ čo práva, nádeje a sociálna ochrana našich občanov boli odsunuté do úzadia. Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente sa rozhodla podporiť Komisiu, pretože v čase, keď Európu trápi nekonečná hospodárska a finančná kríza a neustále rastúca nezamestnanosť a jej občania strácajú o Európe ilúzie, Európsky parlament a Európa vo všeobecnosti sa nesmú stať miestom, ktoré sa rozdelí na proti sebe stojace politické tábory. Najdôležitejšou vecou teraz je koncentrovať sa na tieto najdôležitejšie úlohy politického programu, čo najskôr ukončiť stav neistoty a nestability v Európe a rýchlejšie a účinnejšie riešiť najakútnejšie problémy, akými sú finančná kríza a nezamestnanosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), písomne.(NL) Druhá Komisia pána Barrosa je zmiešaná skupina. V uplynulých týždňoch sme stretli niektorých silných, ale aj niektorých veľmi slabých kandidátov. To neuľahčuje hodnotenie Komisie ako celku. Tento zmiešaný pocit zosilňuje skutočnosť, že mnohí kandidáti na post komisára sa počas vypočutí Európskemu parlamentu očividne zaliečali. No aj teraz je ešte niekedy nejasné, čo vlastne budú presadzovať.

Holandská Reformovaná politická strana v Európskom parlamente sa rozhodla zdržať sa hlasovania. Chceme tak prejaviť zmiešaný pocit, ktorý v nás vyvoláva táto Komisia. Ide však aj o iné veci. Jedna komisárka, ktorá je zároveň prvou podpredsedníčkou, v nás vyvoláva zásadné obavy. Barónka Ashtonová má pochybnú česť byť prvou predstaviteľkou EÚ, ktorá spája kariéru v Komisii s funkciou v Rade ministrov. Nemôžeme podporiť tento neodôvodnený, inštitucionálne riskantný postup. Barónka Ashtonová v nás navyše nikdy nevyvolala dojem, že bude schopná vyrovnať sa s tlakom spojeným s touto funkciou. Patrí medzi najslabšie články tejto Komisie a nikdy nepreukázala, že sa skutočne vyzná v zahraničných veciach. Na obdobie rokov 2010 – 2014 sa teda pozeráme s istým znepokojením.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Máme novú Komisiu, ktorá sa ujala mandátu v ťažkom období, ale ktorú tvorí skupina profesionálov, na pleciach ktorých spočíva zodpovednosť všetkých 27 členských štátov. Máme Lisabonskú zmluvu, ktorá mení rozloženie moci a od Komisie si vyžaduje prispôsobivosť. Máme teda Európsku úniu v novej, citlivej situácii, ktorá si však vyžaduje výkonnosť, stabilitu a rozhodnosť pri navrhovaní a presadzovaní zosúladených stratégií.

Pred nami je nový finančný výhľad, čo znamená, že od Komisie sa vyžaduje citlivá reakcia prostredníctvom reforiem a nových adaptácií v každom odvetví, počínajúc hospodárstvom.

Všetky členské štáty pociťujú v plnom rozsahu účinky finančnej krízy. Varovný signál, ktorý vyslalo Grécko, mal silný ohlas: od štátov s dobre vyváženým hospodárstvom až po štáty, ktoré sa na každej úrovni snažia obmedziť deficit štátneho rozpočtu. Stabilná, dobre koordinovaná hospodárska politika vo všetkých 27 krajinách poskytuje príležitosť zabrániť výraznej nerovnováhe na úrovni EÚ a dosiahnuť prospešný účinok v druhej fáze. Cieľom opatrení EÚ je poskytnúť riešenie problémov súvisiacich s krízou a postupovať tvorivo pri obnovení stability v členských štátoch. Inými slovami, majú obmedziť deficit, zabrániť nerovnováhe a zároveň konsolidovať hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Briard Auconie (PPE), písomne.(FR) Podobne ako kolegovia z troch hlavných politických skupín v Európskom parlamente som práve schválila vymenovanie kolégia členov Európskej komisie, ktoré nám predstavil pán Barroso. Ide naozaj o dobrý tím, ktorý spája ľudí s rozličnými a vzájomne sa dopĺňajúcimi skúsenosťami. Do roku 2014 kresťanskí demokrati, liberáli a socialisti zanechajú politické a geografické rozdiely a budú v rámci kolégia spolupracovať a slúžiť vo všeobecnom európskom záujme. Poslanci EP počas troch týždňov urobili pozoruhodnú prácu a preskúmali kvalitu kandidátov prostredníctvom parlamentných vypočutí. Na konci tohto procesu bolo našou povinnosťou plne podporiť tento nový tím. Teraz očakávame, že táto druhá Komisia pod vedením pána Barrosa nás prekvapí neúnavnou rozhodnosťou pri ďalšom rozvíjaní Európskej únie. Jej hlavnou úlohou bude každý deň dokazovať pridanú hodnotu európskeho projektu všetkým európskym spoluobčanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) V kritickom období, ktorým prechádza Európa vo finančnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, je mimoriadne dôležité mať silnú Komisiu s ambicióznym, odvážnym programom v kľúčových oblastiach, akými sú energetická bezpečnosť a zmena klímy, vedecký výskum a inovácia.

Nová štruktúra Komisie s jedným portfóliom vyhradeným výlučne pre zmenu klímy a ďalším, ktoré spája inovácie a výskum, jasne dokazuje ambiciózny projekt a dôveryhodnú stratégiu pre Európu až do roku 2020.

Táto nová Komisia pod vedením predsedu Barrosa a s novou štruktúrou v týchto oblastiach spĺňa potrebné kritériá na to, aby sa stala motorom hospodárskej obnovy na základe účinného využívania zdrojov a inovácií a zároveň mala ako svoj cieľ väčšiu sociálnu spravodlivosť.

Vítam nové kolégium komisárov a predsedu Barrosa a blahoželám im k výsledku týchto volieb. Predstavuje to širšiu parlamentnú podporu v porovnaní s predchádzajúcou Komisiou a vysiela to jasný signál podpory novej inštitucionálnej spolupráce medzi Parlamentom a Komisiou. Môžu teda vystupovať čoraz jednotnejšie v EÚ, ktorá je na svetovej úrovni vedúcou silou.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som proti tejto Komisii, podobne ako všetci francúzski poslanci Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Väčšina komisárov predstavuje liberálny prúd Európskej únie, ktorý odmietame. Iní komisári nominovaní svojimi členskými štátmi nemajú, čo sa týka Európy, žiadne ambície ani osobnú víziu. Jedno je isté: budúci komisári sa nezaviazali k žiadnemu z bodov, ktoré považujeme za podstatné. Aká stratégia nás vyvedie z krízy? Ako by sme mali reagovať na núdzový stav v sociálnej oblasti a v oblasti klímy? Ako by sme mali oživiť európsky projekt? Keďže sme nedostali dostatočné odpovede na tieto otázky, hlasovali sme proti, pretože nemôžeme Európskej komisii vystaviť bianko šek. Nemyslím si, že Komisia môže európskym občanom poskytnúť novú budúcnosť alebo zaistiť Európe miesto vo svete, ak sa jej nepodarí dosiahnuť tieto ciele. Na základe toho nemôže mať našu podporu. Samozrejme, teraz budem musieť päť rokov pracovať na návrhoch tejto Komisie. Moje dnešné hlasovanie je vyjadrením nedôvery a politickej ostražitosti, ktoré budem prejavovať počas tohto funkčného obdobia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Spolu s našou politickou skupinou, socialistami a demokratmi, som bola veľmi potešená definitívnym zložením novej Komisie. Najmä komisári pre životné prostredie a energetiku budú mimoriadne dôležití pre rozvoj Európy v nadchádzajúcich rokoch a som spokojná s tým, že predseda Barroso vybral správnych predstaviteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , písomne.(EL) Hlasoval som proti navrhovaným komisárom (kolégiu), pretože budú uplatňovať rovnaké, neoliberálne politiky, ktoré priviedli Európsku úniu do tejto viacrozmernej krízy a obrovskej nerovnosti. Budú presadzovať Lisabonskú zmluvu a stratégiu EÚ 2020, ktorá posilní suverenitu trhov, zvýši nezamestnanosť a počet neistých pracovných miest, naruší systém sociálneho zabezpečenia a obmedzí demokratické a sociálne práva. Podivné postupy a demokratický deficit v Európskej únii vyvolávajú nedôveru občanov a prehlbujú krízu dôvery voči európskym inštitúciám, čo sa nedávno prejavilo mimoriadne nízkou účasťou na voľbách do Európskeho parlamentu. Pokračovanie tejto politiky sklame očakávania európskych občanov. Európska ľavica sa postaví proti tejto politike Európskeho parlamentu a bude spolu s pracujúcimi a spoločenskými hnutiami bojovať za uskutočnenie nádejí mladej generácie na demokratickú, sociálnu, feministickú, ekologickú a mierumilovnú Európu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Blahoželám Dr. Barrosovi nielen k vynikajúcej práci, ktorú urobil počas prvého funkčného obdobia, ale aj k zaslúženému opätovnému vymenovaniu za predsedu Európskej komisie na ďalšie funkčné obdobie. Dúfam, že Parlament a Komisia dokážu úzko spolupracovať a budú v plnej miere rešpektovať vzájomné kompetencie a právomoci s cieľom vytvoriť osobitné partnerstvo medzi oboma inštitúciami, ako ho navrhol predseda Barroso vo svojich politických usmerneniach. Som presvedčený o tom, že zvolený predseda Komisie splní sľuby, ktoré dal tomuto Parlamentu a ktoré by mali viesť k revízii rámcovej dohody. Len tak budeme môcť dokončiť integráciu Európy, ktorej prvoradým cieľom je ochrana práv občanov.

Vypočutia kandidátov na posty komisárov sú vždy dôležitými momentmi, ktoré odhalia hĺbku európskej demokracie. Parlament uplatnil svoje právomoci a proces prebehol dôstojne, dôsledne a transparentne. Myslím si, že druhá Komisia predsedu Barrosa bude z politického hľadiska ešte silnejšia a lepšie pripravená než predchádzajúca Komisia. Dúfam, že bude súdržná a že všetci jej členovia budú hodní veľkej zodpovednosti v čase, keď si každý želá hospodársku obnovu a vytváranie pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne.(PT) Európsky parlament schválil veľkou väčšinou novú Komisiu predsedu Barrosa. Samozrejme, aj ja som hlasoval za. A neurobil som tak len vedome, ale aj s presvedčením a dôverou. Urobil som tak, pretože nové kolégium komisárov má na základe svojich skúseností oveľa väčšie politické schopnosti a poskytuje záruky, že bude dôsledne a rozhodne riešiť veľké problémy, pred ktorými stojí Európska únia: vážnu finančnú krízu, ktorú zažívame, a jej strašné sociálne a hospodárske následky, najmä nezamestnanosť, bezpečnosť a boj proti terorizmu, posilnenie postavenia Európy vo svete, čo znamená Európu s aktívnou spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, boj proti zmene klímy a konkurencieschopnosť našich hospodárstiev s cieľom chrániť náš sociálny model. Realistický a ambiciózny program, ktorý predložil José Manuel Barroso a ktorý schválil náš Parlament, môže byť teraz konečne zrealizovaný na prospech 500 miliónov európskych občanov. Predsedovi Európskej komisie a jeho tímu želám veľa šťastia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) V septembri nehlasovali členovia strany Demokratické hnutie (MoDem) za vymenovanie pána Barrosa za predsedu Komisie, pretože nedosiahol také výsledky, ktoré by odporúčali jeho opätovné zvolenie. Nehlasovali ani dnes za kolégium komisárov, pretože pri vypočutiach sa ukázalo, že mnohým jej členom chýbajú ambície, čo vzbudzuje malú nádej na silnú Komisiu, ktorú EÚ potrebuje. Najnovší vývoj navyše, žiaľ, poukázal na neschopnosť tohto tímu reagovať na udalosti. Pochybnosti sa objavili najprv v decembri počas kodanského samitu, kde Európa nedokázala vystupovať jednotne. Potvrdili sa v januári, keď barónka Ashtonová nenavštívila Haiti, aby prejavila solidaritu Európy, ani sa nezúčastnila na konferencii darcov v Montreale, kde jej prítomnosť bola potrebná z hľadiska koordinácie pomoci EÚ a členských štátov. Napokon, teraz vo februári, keď na Grécko zaútočili špekulanti a Komisia nie je schopná predložiť dôveryhodný plán záchrany, už o tom nemôžu byť žiadne pochybnosti. Z týchto dôvodov zvolení predstavitelia strany MoDem neprejavili dôveru druhej Komisii predsedu Barrosa.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Ehrenhauser (NI), písomne.(DE) Ako presvedčený zástanca Európy nemôžem vyjadriť súhlas s novou Európskou komisiou. Je založená na netransparentných rozhodnutiach v národných stranách a vládnych úradoch. Navrhovaní komisári EÚ nie sú nezávislé výrazné politické osobnosti, čo si právom želali najmä mladší občania. Počas výberového procesu sa neuplatnili žiadne odborné kritériá. Skutočnosť, že medzi nomináciou rakúskeho komisára Johannesa Hahna a pridelením jeho portfólia prebehli štyri týždne, je sama osebe toho dôkazom. Napriek reformnej zmluve EÚ, Lisabonskej zmluve, ktorá je teraz v platnosti, Európsky parlament stále nemôže zvoliť jednotlivých komisárov alebo im vyjadriť nedôveru. Politické osobnosti, ako napríklad francúzsky alebo španielsky európsky komisár, tu stroskotajú. Táto Európska komisia nie je symbolom prehĺbenia demokracie a nového začiatku: je pokračovaním cesty, ktorá nás zaviedla do súčasnej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D), písomne.(SV) Na jeseň minulý rok sme hlasovali proti pánovi Barrosovi, pretože sa nestotožnil s naším názorom na dôležitosť dobrých pracovných podmienok, rovnosť a prechod k trvalo udržateľnej spoločnosti. Dnešné hlasovanie sa týka kolégia 26 komisárov.

Pred opätovným zvolením pána Barrosa za predsedu Komisie sme predložili jasné požiadavky týkajúce sa revízie smernice o vysielaní pracovníkov. Pán Barroso bol nútený ustúpiť a po prvýkrát uznal, že rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v prípade Laval, okrem iného, boli problematické. Sľúbil tiež, že čo najskôr predloží nariadenie na riešenie týchto problémov. To bola veľmi významná zmena postoja predsedu Komisie, ale nebola dostatočná v takej miere, aby sme mohli podporiť jeho kandidatúru.

Dnes zaujmeme stanovisko k celej skupine komisárov a dúfame, že niektorí komisári, ktorí dostali kľúčové posty, aby sa mohli zaoberať krízou v súvislosti s pracovnými miestami, reguláciou finančných trhov a ochranou základných práv odborových organizácií, prinesú požadovanú zmenu. Je osobitne pozitívne, že pán Barnier a pán Andor jasne vyjadrili, že interpretácia smernice o vysielaní pracovníkov zo strany Európskeho súdneho dvora je problematická. Jasne sa tiež vyjadrili, že sú ochotní začať s realizáciou potrebných zmien európskych právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Vítam skutočnosť, že Lisabonská zmluva zachováva možnosť každého štátu mať vlastného komisára, čo je dôležitý prístup, ak chceme, aby sa názory všetkých odtieňov v Európe identifikovali s procesmi a projektmi Komisie.

Je mi ľúto určitých ťažkostí, ktoré sa vyskytli počas parlamentných vypočutí a ktoré viedli k stiahnutiu jednej kandidátky, a úprimne dúfam, že sa to nebude stávať často.

Podľa môjho názoru je prijatá metóda podrobenia kandidátov na úrad komisára parlamentnému hodnoteniu prospešná integrácii Európy, pretože umožňuje väčšiu transparentnosť v rozprave a pri hodnotení vhodnosti jednotlivcov pre plánované funkcie, a vyzývam na to, aby sa vypočutia uskutočňovali v náročnej, ale priateľskej atmosfére, pretože Európsky parlament a jeho poslanci by sa mali vyhýbať snahe premeniť vypočutia na divadlo zbytočných urážok a konfrontácie.

Dúfam, že Komisia vypracuje lepšie právne predpisy, že bude vždy zohľadňovať potrebu riadneho rešpektovania zásady subsidiarity a že prioritne prijme hlavnú politickú úlohu pri riešení hospodárskej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) V rozhodujúcej fáze pre obnovu hospodárstva budú skúsenosť a mnohostrannosť tejto Komisie, ktorú vedie José Manuel Durão Barroso, ako aj jednoznačný záväzok, kompetentnosť a uznanie veľkých európskych úloh zo strany komisárov, ktorí boli vypočutí v tomto Parlamente, rozhodujúce pre zachovanie jednotnej a sociálne spravodlivej Európy schopnej ujať sa vedúcej úlohy v rámci boja proti zmene klímy a pri posilňovaní konkurencieschopnosti našich podnikov na základe podpory vedeckého výskumu a inovácie.

Zdôrazňujem opätovné očakávania kladené na tím, ktorý uzná veľkú rôznorodosť kultúr a identít v Európe ako rozvíjanie najlepších hodnôt každého členského štátu. Čo sa týka nových inštitucionálnych vzťahov vytvorených zavedením Lisabonskej zmluvy a vzhľadom na úlohy, ktoré sa objavujú vo vývoji súčasných spoločností, myslím si, že s touto Komisiou Európska únia posilnila svoju schopnosť zasiahnuť do súčasného hospodárskeho, sociálneho a politického rámca, a to nielen vnútorne, ale aj na globálnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Naše hlasovanie proti Európskej komisii je prirodzeným dôsledkom nášho nesúhlasu s jej programom, väčšinou stanovísk prejavovaných počas uskutočnených vypočutí a cieľmi a obsahom samotnej Lisabonskej zmluvy, ktorú Komisia sľubuje obraňovať, ale s ktorou nesúhlasíme.

Zatiaľ čo je pravda, že Európska komisia patrí medzi najdôležitejšie inštitucionálne orgány Európskej únie, je pravda aj to, že kolégium komisárov sa skladá z komisárov nominovaných členskými štátmi Európskej únie. Keďže väčšina ich vlád je pravicovo-konzervatívna alebo sociálnodemokratická s podobnými politikami, nie je prekvapujúce, že Európska komisia sa vydáva podobným smerom a prehlbuje tak neoliberálne, militaristické a federalistické politiky. Prakticky sme teda nepočuli odpovede na vážne hospodárske a sociálne problémy, ktorým čelia pracujúci a občania.

Bojujeme za inú Európu, za Európu spravodlivosti a sociálneho pokroku, v ktorej budú hospodárska a sociálna súdržnosť realitou a v ktorej bude medzi hlavné ciele patriť spolupráca medzi štátmi, ktoré sú suverénne a ktoré majú rovnaké práva, ako aj mier.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Hlasoval som za novú Komisiu, druhú pod vedením pána Barrosa. Od európskych volieb v júni 2009 bola Európska únia politickým vákuom, vákuom, ktoré sa zhoršilo oneskoreným nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Preto je naliehavo potrebné, aby nová Komisia ako jediná európska inštitúcia s právomocou iniciovať právne predpisy začala vystupovať aktívne. S výnimkou pani Jelevovej, ktorá musela stiahnuť svoju kandidatúru, dostalo všetkých 26 komisárov, ktorí boli vymenovaní, podporu poslancov EP. Nemalo by zmysel odmietnuť kolégium. Hlasovanie o vymenovaní Komisie bolo preto len formalitou, administratívnym schválením. Hlasovaním za druhú Komisiu pána Barrosa jej nechcem udeliť bezpodmienečnú politickú podporu. Budem Komisiu posudzovať podľa jej politických iniciatív.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goulard (ALDE), písomne.(FR) Napriek prítomnosti viacerých vynikajúcich jednotlivcov v kolégiu som hlasovala proti vymenovaniu Komisie z dvoch dôvodov. Čo sa týka hospodárskych a menových záležitostí (lisabonská stratégia, dohľad nad eurozónou), sú zlyhania predchádzajúcej Komisie dobre známe. Čo sa týka zastupovania EÚ navonok, barónka Ashtonová nemá potrebné schopnosti a nezdá sa, že sa s plnou angažovanosťou venuje tejto funkcii, ako sme videli v súvislosti s tragédiou na Haiti. Bola členkou vlády Tonyho Blaira, ktorá uskutočnila inváziu do Iraku na základe porušenia medzinárodného práva a ktorá sa dohodla na výnimke z Charty základných práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), písomne.(DE) Hlasoval som za túto Komisiu, pretože celkovo preukázala, najmä (novými) nomináciami, že dokáže úspešne pokračovať vo svojej práci. Výsledok rokovaní medzi Komisiou a Parlamentom je takisto uspokojivý. Myslím si, že je osobitne dôležité, aby Komisia nedostala bianko šek na nadchádzajúcich päť rokov, ale aby bola neustále pod kontrolou.

Osobitnou úlohou zostáva zosúladiť politiky v rôznych oblastiach, napríklad v oblasti životného prostredia, sociálnej a hospodárskej oblasti, a sformulovať našu komunikáciu s vonkajším svetom tak, aby bola európska politika transparentnejšia a zrozumiteľnejšia pre všetkých občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som proti Komisii pána Barrosa, pretože nespĺňa moje požiadavky z hľadiska presadzovania sociálnych reforiem, ktoré musíme uskutočniť, ak máme prekonať krízu, v ktorej sa nachádzame. Je jasné, že táto Komisia nebude vôbec predstavovať aktívnu silu vystupujúcu za silnú politickú Európu a že je na hony vzdialená od Európy, ktorú by som rada videla. S nesprávne definovanými portfóliami a oslabenými právomocami budú tejto Komisii chýbať prostriedky na konanie a bude sa snažiť zohľadňovať skôr národné záujmy než európsky záujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za nové kolégium komisárov. Z pohľadu Škótska, národa, ktorý zastupujem, musia noví komisári riešiť významné úlohy a problémy. S blížiacou sa reformou spoločnej zahraničnej a spoločnej poľnohospodárskej politiky je potrebné uznať kľúčový záujem Škótska o tieto politiky a vyzývam príslušných komisárov, aby umožnili sociálny a hospodársky rozkvet škótskych pobrežných a vidieckych spoločenstiev. Škótsko je významným potenciálnym zdrojom výroby energie, najmä z obnoviteľných zdrojov, a Komisia by preto mala dať prioritu projektom a iniciatívam, ktoré pomôžu rozvinúť mohutný potenciál Škótska ako dodávateľa čistej, ekologickej energie.

Ako člen proeurópskej strany dúfam, že táto Komisia bude schopná obnoviť aspoň časť dôvery v EÚ, ktorú mnohí Škóti stratili, napríklad v priamom dôsledku skúseností Škótska s nevydarenou spoločnou politikou rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Cãtãlin Sorin Ivan (S&D), písomne.(RO) Druhá Komisia pod vedením pána Barrosa bude prvou Komisiou fungujúcou na základe Lisabonskej zmluvy, podľa ktorej má Európsky parlament rozšírené právomoci, čo z neho robí viditeľnejšieho a aktívnejšieho partnera než doposiaľ. Na základe výsledku hlasovania sme vymenovali kolégium komisárov, čo celkove neprebehlo úplne hladko, napríklad v prípade komisárky, ktorú vymenovalo Bulharsko, a jej nasledujúceho nahradenia, čo zdôrazňuje tento bod. Skutočnosť, že sme úspešne splnili túto úlohu zmeny zloženia Komisie, je vlastne úspechom Európskeho parlamentu vo všeobecnosti a najmä úspechom našej politickej skupiny. Myslím si však, že hlasovanie za toto kolégium je momentálne najvhodnejším postupom, pretože akékoľvek oneskorenie pri prijímaní tohto rozhodnutia by mohlo priviesť EÚ do nepríjemnej situácie, v ktorej by mohla byť oprávnene obvinená z neefektívnosti. Je dôležité, aby sa nová Komisia pustila čo najskôr do práce a dobehla Európsky parlament, ktorý je už niekoľko mesiacov zvolený, aspoň z hľadiska práce, ktorá už bola vykonaná. Môžeme len dúfať v dobrú spoluprácu, v rámci ktorej nadobudnú ciele a akčné plány formu, ktorá bude konkrétnejšia než forma predstavená počas vypočutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE).(PL) Zdržala som sa hlasovania o zložení Európskej komisie, pretože spolu s dobrými kandidátmi v nej boli slabí a veľmi slabí kandidáti. Je pre mňa neprijateľné, aby som súhlasila s ľuďmi, ktorí boli navrhnutí na posty šéfa európskej diplomacie, komisára pre hospodárske a menové záležitosti a komisára pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, pretože nie sú kvalifikovaní na tieto funkcie. Mali by sme si pripomínať, že sa stále nachádzame v kríze a že z nej hľadáme východisko. Európa si preto nemôže dovoliť komisárov, ktorí sa až teraz idú oboznámiť so svojimi portfóliami. Som veľmi prekvapená postojom predsedu Európskej komisie, ktorý po päťročnom funkčnom období a po nadobudnutí takých rozsiahlych skúseností s vedením Komisie navrhol takých slabých kandidátov. Úprimne povedané, mala som hlasovať proti navrhovanému zloženiu Komisie, ale spolu so slabými kandidátmi bolo nominovaných aj niekoľko veľmi dobrých kandidátov vrátane poľského kandidáta Janusza Lewandowského. Napriek tomu, že som sa zdržala hlasovania, želám celej Komisii úspech, pretože je veľmi dôležitý pre všetkých Európanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. – Hlasoval som za kolégium komisárov a vyjadril som tak dôveru predovšetkým predsedovi Komisie. Nepovažujem zloženie Komisie za ideálne. Vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci je pre mňa stále problémom, pretože nemá dostatočné skúsenosti v zahraničných záležitostiach a nemá ani jasnú víziu, ako viesť zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Napriek tomu si myslím, že je rozhodujúce, aby Komisia začala pracovať na základe plnohodnotného mandátu, a považujem širokú podporu Európskeho parlamentu v tejto veci za veľmi dôležitú, pretože podľa môjho názoru sú Komisia a Európsky parlament najbližší spojenci pri vytváraní spoločných politík EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Všetci želáme tejto novej Komisii úspech. Má veľa priorít, ale niet pochýb o jednej oblasti, na ktorej sa všetci zhodneme, a to na potrebe vytvorenia pracovných miest. To by malo byť hlavným kritériom, na základe ktorého sa bude táto nová Komisia posudzovať. Budem veľmi otvorený: mnohé členské štáty zažívajú hospodársky kolaps alebo pred ním stoja. Zvrátenie tejto situácie a rozvíjanie fungujúceho sociálneho trhového hospodárstva, v ktorom by bola EÚ globálnou vedúcou silou vo všetkých oblastiach hospodárskeho života, bude meradlom tejto Komisie. Osobitne dúfam, že írska komisárka pani Geogheghanová Quinnová sa ujme v novej Komisii vedúcej úlohy s portfóliom v oblasti inovácie a výskumu. Bude zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu v obnove Európy a želám jej pri tom veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 
 

  Morten Løkkegaard (ALDE), písomne.(DA) Vážený pán predsedajúci, v súvislosti s novým tímom komisárov pána Barrosa bolo vyslovených veľa pochvalných slov, a to oprávnene.

Hovorím teraz, pretože je potrebné upozorniť na veľkú chybu, ktorá sa urobila v súvislosti s novou Komisiou: márne v nej hľadáme post komisára pre komunikáciu. Táto funkcia sa celkom jednoducho ZRUŠILA – a to v čase, keď viac než v minulosti potrebujeme riadnu, koordinovanú a dobre premyslenú komunikačnú politiku v rámci EÚ.

Pred niekoľkými týždňami som poslal pánovi Barrosovi list v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, v ktorom sme vyjadrili obavy a pýtali sme sa, PREČO už nemáme komisára pre komunikáciu.

Nedostal som žiadnu odpoveď, čo je vlastne tiež samo osebe určitou odpoveďou, aj keď nie uspokojivou.

Preto sa zdá, že si nikto nie je istý tým, prečo nemá EÚ komisára v tejto mimoriadne dôležitej, ba vlastne rozhodujúcej oblasti, ak mnohé veľké prejavy o priblížení EÚ k občanom a o vytvorení spoločného európskeho verejného priestoru majú byť viac než pekné slová.

Stále čakám na odpoveď pána Barrosa, uvítal by som odpoveď s primeraným plánom pre oblasť komunikácie na nadchádzajúcich päť rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Lövin (Verts/ALE), písomne. – Stotožňujem sa s kritikou postupu pri nominovaní Komisie, ako sa vysvetľuje v uznesení Skupiny zelených, najmä čo sa týka nedostatočnej transparentnosti, postupu členských štátov, ktoré svojich kandidátov vybrali skôr na základe domácich politických úvah a nie ich vhodnosti, a tiež vzhľadom na nemožnosť vyjadriť nesúhlas s jednotlivými kandidátmi. Nemohla som však hlasovať proti celej Komisii, pretože kandidáti na komisárov pre absolútne rozhodujúce a kľúčové oblasti, akými sú klíma, životné prostredie, rozvoj, humanitárna pomoc, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, sú považovaní za veľmi kompetentných a angažovaných. Preto som sa zdržala hlasovania o novej Komisii.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), písomne.(DE) Práve som vyjadril súhlas so zvolením Európskej komisie, hoci to nebolo ľahké rozhodnutie. Bolo to z toho dôvodu, že počas vypočutí vysvitlo, že niektorí kandidáti, ktorých navrhli členské štáty, nemali potrebné odborné znalosti a ani nedokázali predostrieť konkrétne myšlienky o svojom portfóliu a ani žiadnu víziu do budúcnosti. Aj rámcová dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou o budúcej spolupráci necháva nezodpovedaných veľa otázok. Momentálne je to len katalóg želaní Európskeho parlamentu bez akéhokoľvek záväzku. Počas konkrétnych rokovaní bude potrebné podrobne konkretizovať rozsah, v akom boli na základe Lisabonskej zmluvy významne posilnené naše práva ako zástupcov ľudu. Medziinštitucionálna dohoda však obsahuje niekoľko dôležitých krokov správnym smerom. Dôsledky všetkých opatrení prijatých Komisiou má pravidelne vyhodnocovať nezávislá inštancia. Parlament bude už v počiatočnej fáze informovaný o personálnych zmenách v Komisii. Predseda parlamentnej delegácie dostane štatút pozorovateľa na medzinárodných konferenciách. Európsky parlament bude mať právo zapojiť sa do prípravy a realizácie ročného pracovného programu EÚ. Európska komisia sa napokon zaväzuje, že do troch mesiacov predloží správu o legislatívnych iniciatívach. Hlasoval som preto za novú Komisiu pod vedením pána Barrosa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písomne.(PL) Hlasovanie za Európsku komisiu je z mojej strany vyjadrením dôvery a nádeje, ktoré vkladám do novozvoleného kabinetu pána Barrosa. Myslím si, že napriek veľkým kontroverziám a pravdepodobnosti, že niektorým komisárom chýbajú skúsenosti, mali by sme Európskej komisii umožniť, aby sa zaoberala existujúcimi problémami. Len aktívnym zapojením sa a vykonaním skutočnej práce budú môcť komisári dokázať svoju skutočnú hodnotu. Dúfam, že nový kabinet v úzkej spolupráci s Radou Európskej únie a Európskym parlamentom a s účinnou kontrolou ukáže, že moje hlasovanie bolo správne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam vymenovanie novej Komisie a teším sa na plnenie sľubov, ktoré Komisia dala. Osobitne ma teší potvrdenie pani Cathy Ashtonovej ako vysokej predstaviteľky a som si istý, že jej tichá diplomacia bude na prospech celej Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL) , písomne.(FR) Druhá Komisia pána Barrosa, ako ukázali voľby jej predsedu, je pokračovaním predchádzajúcich Komisií, ktorých neoliberálne politiky priviedli EÚ do situácie dlhodobej hospodárskej, sociálnej a ekologickej krízy, ktorá sa tu odvtedy udomácnila. Program, ktorý predložil pán Barroso, ani nominovanie komisárov nenaznačujú nejakú zmenu v cieľoch politiky Komisie.

Druhá Komisia pod vedením pána Barrosa sa nachádza niekde medzi pokračovaním najhoršej možnej situácie a kolapsom a stelesňuje Európu, ktorá bola redukovaná na sociálnu deštrukciu a na atlanticizmus, ktorý milujú neoliberálne elity, Európu, ktorá odmieta vzdať sa neoliberálnej dogmy zameriavania sa výlučne na zisky, čo ničí ľudí a planétu. Moja úloha ako poslanca EP je budovať Európu spravodlivého rozdeľovania bohatstva a environmentálneho plánovania, ktoré štáty potrebujú. Budem teda hlasovať proti Komisii, ktorá predstavuje antitézu uvedeného.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Po niekoľkých týždňoch konania vypočutí nových komisárov teraz nie je vhodný čas na spochybňovanie kvality kolégia komisárov, ktoré počas mnohých hodín v rôznych výboroch už poskytlo veľmi užitočné vysvetlenia o politikách, ktoré sa majú prijať.

Teraz preto nadišiel čas poskytnúť EÚ legitímnu Komisiu, ktorá bude schopná reagovať na závažné udalosti posledného obdobia. To tu opakuje hlavný tón vysvetlenia hlasovania v súvislosti s návrhmi uznesení B7-0071/2010, B7-0088/2010B7-0089/2010. Podpísaný osobitne víta skutočnosť, že Európska únia je teraz lepšie vybavená na riešenie problémov súčasnosti i úloh budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne.(FR) Ako presvedčená Európanka a po schválení rámcovej dohody medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom na nadchádzajúcich päť rokov som podporila vymenovanie novej Európskej komisie, ako to urobila aj väčšina kolegov z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). Výsledok hlasovania je jasný: 488 kolegov spolu so mnou schválilo vymenovanie kolégia Európskej komisie. Zdôraznila by som, že po prvý raz v európskych dejinách sme vymenovali Európsku komisiu ako skutočný spoločný zákonodarca. V Európe otriasanej krízou a s novým inštitucionálnym zložením potrebujeme ambície a významný zjednocujúci projekt, aby sme vybudovali silnejšiu Európu pre európskych občanov. Preto naliehavo vyzývam Európsku komisiu, aby bez meškania začala prijímať opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne.(RO) Hlasoval som za druhú Komisiu pána Barrosa z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je, že predložila dôveryhodný a realistický program, ktorý považujem za primeraný vzhľadom na súčasné potreby. Dúfam, že nové kolégium bude čo najskôr pokračovať v realizácii tohto programu. Druhým dôvodom je skutočnosť, že tím pána Barrosa je zložený z mnohých spoľahlivých profesionálov, ktorí, čomu pevne verím, významne prispejú k úspechu reforiem, ktoré v nadchádzajúcich rokoch potrebujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Poľská delegácia Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente hlasovala za predĺženie dôvery novej Európskej komisii. Uvedomujeme si, samozrejme, slabé miesta novovymenovanej Komisie a výhrady vyjadrené v súvislosti s kompetentnosťou niektorých komisárov. Na novú Európsku komisiu sme museli dlho čakať. Mali by sme však uznať, že nová Komisia dostala prevažnú väčšinu hlasov. To je silný mandát do budúcnosti. Na druhej strane však sotva niekto hlasoval za novú Komisiu bez výhrad. Jedným problémom je určite skutočnosť, že v prípade 27 komisárov sa ich portfóliá často prekrývajú, čo nevytvára veľmi jasnú situáciu.

Mnohí kolegovia poukazujú aj na problém nadmernej kontroly niektorých komisárov zo strany pána Barrosa. Vítame skutočnosť, že nová Komisia vykoná hodnotenie sociálnych a hospodárskych účinkov finančnej krízy. S veľkým sklamaním však konštatujem, že v prejave pána Barrosa sa nenachádzala konkrétna informácia o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo politiky súdržnosti. Tieto oblasti budú určite patriť medzi najdôležitejšie oblasti činnosti v nadchádzajúcom funkčnom období Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne.(LT) Občania a inštitúcie všetkých členských štátov EÚ by mali mať záujem na tom, aby sa komisármi stali najlepší a najsilnejší kandidáti. Zodpovednosť je veľká: majú ju krajiny, ktoré navrhujú kandidátov, i poslanci Európskeho parlamentu. Niektoré štáty sa, žiaľ, neriadia týmto postojom. Vzniká dojem, že niekedy vlády členských štátov EÚ vyšlú slabých alebo „nechcených“ politikov do Bruselu, aby uvoľnili posty vo svojich hlavných mestách. To je nebezpečný trend. Európsky parlament sa však snaží ukázať červenú kartu slabým kandidátom, ktorí získali nomináciu svojich vlád i súhlas predsedu Komisie Barrosa alebo ktorých finančné záujmy nie sú transparentné. Pred piatimi rokmi neprešli dvaja kandidáti, tento rok jedna kandidátka. Poslanci EP však doteraz nemajú právo hlasovať o jednotlivých komisároch, hlasujeme o kolégiu komisárov. Keďže väčšina kandidátov na komisárov urobila dobrý dojem, hlasoval som za novú Európsku komisiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Európa potrebuje riadiaci orgán s autoritou, ktorý táto Komisia jednoznačne stelesňuje.

Nová Komisia bude mať ťažkú úlohu podporiť udržateľný rast prostredníctvom realizácie európskeho hospodárskeho modelu v plnom rozsahu, teda modelu sociálneho trhového hospodárstva.

Posilnenie vnútorného trhu musí poskytnúť kľúč k zachovaniu zdravej hospodárskej súťaže s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest a rast. Osobitne som hrdý na skutočnosť, že v novej európskej exekutíve zabezpečuje Taliansko v osobe pána Tajaniho kontinuitu výkonnosti a kompetentnosti, keďže mu bolo pridelené jedno z kľúčových portfólií, konkrétne priemysel, ktorý má strategický význam pri zvládnutí krízy a reorganizácii európskej výroby.

V priebehu tohto nového funkčného obdobia si musí Komisia stanoviť jasné priority a musí byť schopná dať prisťahovaleckej politike a politike v oblasti energie európsku tvár a poskytnúť tak Únii konzistentný prístup, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje len ťažko. Musí byť tiež schopná poskytnúť Európskej únii zahraničnú a obrannú politiku hodnú svojho mena.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne.(ES) Výbor pre priemysel, výskum a energetiku je zodpovedný za výskum, energetiku a rozvoj informačnej spoločnosti. Toto sú tri priority z hľadiska východiska z krízy a regenerácie nášho výrobného systému, pričom naša skupina, Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, si želá, aby bol tento systém konkurencieschopnejší a inovatívnejší, ale aj sociálne a ekologicky udržateľnejší. Výskum a inovácie sú významnými motormi zmeny. Pán Barroso sa zaviazal vložiť 3 % investícií do výskumu a vývoja. S obavami však pozorujeme, ako sa táto oblasť postupne vytráca z priorít z hľadiska politických harmonogramov a rozpočtov. Komisia v tomto smere prijala jednoznačnejší záväzok. Hospodárska obnova sa vo veľkej miere dostaví ako výsledok zmeny nášho energetického modelu. Budúcnosť hospodárstva je budúcnosťou ekologického hospodárstva. Komisia opätovne potvrdila aj tento cieľ. Čo sa týka informačnej spoločnosti, zhodneme sa na mnohých úlohách, ktorým čelíme, aby sme zaručili prístup k informačným a komunikačným technológiám pre všetkých a všade. Komisári, ktorí navštívili náš výbor, vyjadrili významné, konkrétne záväzky a my sme im dali dôveru, ale ručíme za to, že zabezpečíme, aby boli tieto záväzky splnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne.(NL) Hlasoval som záporne na otázku, či považujeme druhú Komisiu pána Barrosa za motor, iniciátora a inšpiratívnu silu európskeho projektu. Pán Barroso nie je silným vedúcim predstaviteľom, ktorého potrebujeme. Dovolil, aby len tak uplynulo päť mimoriadne dôležitých rokov, rokov, počas ktorých EÚ mohla presadzovať menej neoliberálnu a viac sociálnu politiku, rokov, počas ktorých mohla Európa podporovať malé a stredné podniky, rokov, počas ktorých mohol pomôcť pri podpore kvality európskych, nezávislých médií a mohol pomôcť pri demokratizácii európskeho rozhodovania, aby vrátil miliónom občanov dôveru v projekt európskej spolupráce. Nič z toho sa nestalo.

Slepým zameriavaním sa na liberalizáciu, vysoké ceny na akciovom trhu a makroekonomický rast stratila sociálna a udržateľná tvár EÚ svoj výraz. Svet ničia tri krízy: finančno-hospodárska, sociálna a ekologická. Chýba kolektívna odpoveď, a to podporuje verejný cynizmus a politický nihilizmus. Slabý a vágny politický plán pána Barrosa vzbudzuje slabú nádej na zmenu. Uznal, že členské štáty niekedy pretláčajú úplne neschopných kandidátov, a rozdelil portfóliá niektorých komisárov, z čoho vyplynula neistota o tom, kto je vlastne teraz zodpovedný za kľúčové politické oblasti. Pánovi Barrosovi chýba vízia a politická odvaha, a to Európe nepomôže. To vysvetľuje moje hlasovanie proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne.(PT) Parlament a Komisia budú stáť pred kľúčovými problémami Európskej únie, konkrétne pred zvrátením krízy prostredníctvom obnovy hospodárstva a zamestnanosti, dosiahnutia rovnováhy verejných financií členských štátov a dohodnutím finančného rámca na obdobie po roku 2013, vzhľadom na čo by som chcel zdôrazniť dôležitosť politiky súdržnosti. Mal som príležitosť položiť kandidátovi na komisára pre regionálnu politiku Johannesovi Hahnovi otázku týkajúcu sa jeho záujmu o vytvorenie špecifického programu stálej finančnej podpory pre najvzdialenejšie regióny. Predložil som mu aj návrh na flexibilnejší systém oprávnenosti na získanie štrukturálnych fondov pre regióny s prechodným financovaním, t. j. regióny, ktoré sú na pomedzí cieľa konvergencie a cieľa konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Kandidát na komisára preukázal kompetentnosť a rozhodnosť a tiež pripravenosť preskúmať tieto možnosti, čo ma napĺňa nádejou v súvislosti s jeho budúcou ochotou a citlivosťou vzhľadom na najvzdialenejšie regióny, ako je napríklad Madeira. Hlasoval som za tento tím komisárov, ktorý povedie José Manuel Barroso, pretože vo všeobecnosti preukázali dobrú odbornú pripravenosť, vážnosť a ambície a schopnosť riešiť úlohy EÚ, pričom nezabúdajú na hodnoty, na ktorých je založená, teda na solidaritu a územnú súdržnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE), písomne. – (PL) Hlasovala som za vymenovanie Komisie, aj keď v prípade niektorých komisárov by som rada vyjadrila odlišný názor. Ako všetci vieme, Európsky parlament hlasoval len za zostavu celej Komisie. Napriek skutočnosti, že nemôžem povedať, že ma teší výber barónky Ashtonovej, kolégiu komisárov dominujú mimoriadne kompetentní a skúsení ľudia. Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), do ktorého patrím, sa rozhodol podporiť Komisiu, aby umožnil účinné fungovanie Európskej únie. Keby som hlasovala proti vymenovaniu Komisie, bol by to protest a mohlo by to vyzerať ako nelojálnosť voči našej skupine, ale neovplyvnilo by to rozhodnutie Parlamentu. Novú Komisiu pána Barossa tvoria skúsení a rozumní politici, ako napríklad pán Barnier a pani Redingová, s ktorými budem úzko spolupracovať. Aj pán Lewandowski, ktorý je zodpovedný za rozpočet, bude určite vynikajúcim komisárom. Môžeme byť naozaj hrdí. Európsky parlament dokázal ovplyvniť Bulharsko, ktoré nahradilo pani Jelevovú, ktorá nebola dostatočne kvalifikovaná v oblasti humanitárnej pomoci a rozvoja, pani Georgievovou. Považujem to za veľký úspech a konštruktívny prínos Európskeho parlamentu k vytvoreniu novej Komisie. Myslím si, že predkladanie správnych návrhov a schopnosť mať nepriamy vplyv na pána Barrosa a členské štáty, je najúčinnejší spôsob, ako dnes môžeme pracovať. Hlasovaním proti Komisii by sa predĺžili nákladné rokovania a konečný výsledok by nemusel automaticky byť lepší ako ten, ktorý sme dosiahli.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne.(EL) Členovia Európskej komisie majú podporu politických predstaviteľov kapitálu, ale nie pracujúcich. Členovia Európskej komisie boli vymenovaní neoliberálnymi a sociálnodemokratickými vládami členských štátov EÚ a hlasovaním Európskeho parlamentu, pričom jediným politickým kritériom ich zvolenia bola ich schopnosť neobmedzene slúžiť záujmom kapitálu. Členovia Európskej komisie sa to veľmi snažili potvrdiť počas vypočutí vo výboroch Európskeho parlamentu tým, že bez váhania podporili imperialistický charakter EÚ, moc jej antidemokratickej politiky a jej vojenské intervencie na medzinárodnej úrovni s cieľom presadzovať ziskovosť kapitálu, prejavili oddanosť dokončeniu jednotného trhu a štyroch maastrichtských slobôd, konkurencieschopnosti a kapitalistickej reštrukturalizácii s cieľom zaviesť vhodné podmienky na koncentráciu kapitálu, podporili zintenzívnenie protidemokratických opatrení rozsiahlym útokom na prácu, mzdy, sociálne práva a poistenie pracujúcich, aby tak zvýšili zisky monopolov, zintenzívnenie a posilnenie reakčných represívnych nástrojov s cieľom potlačiť demonštrácie pracujúcich a ľudových hnutí. Poslanci EP za grécku Komunistickú stranu hlasovali proti Európskej komisii, ktorá zachová a zintenzívni politiku vykorisťovania pracujúcich, chudobných poľnohospodárov a samostatne zárobkovo činných osôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. – Chceme pragmatickú Európsku komisiu, ktorá presadí reformu vrátane deregulácie a zníženia výdavkov EÚ a zameria sa skôr na problematiku riadenia než na politickú integráciu. Zatiaľ čo niektorí nominovaní komisári sú kompetentní, iní nie sú. Funkcia vysokého predstaviteľa je výsledkom Lisabonskej zmluvy. Nesúhlasím s touto zmluvou ani s jej výtvormi. Nemá demokratickú legitimitu. Barónka Ashtonová bola zvolená na základe zákulisného obchodu medzi socialistickými stranami Európy ako jeden z posledných nápadov britského premiéra. Okrem toho, že nemá žiadne skúsenosti v oblasti požadovaných úloh, má veľmi pochybnú minulosť ako celoštátna pokladníčka Kampane za jadrové odzbrojenie. Táto podvratná organizácia sa uprostred studenej vojny snažila dosiahnuť jednostranné odzbrojenie Spojeného kráľovstva a šíriť obavy a zúfalstvo. Sú tu mnohí kandidáti s komunistickou minulosťou. Niektorí kandidáti, napríklad László Andor, ukázali, že sa málo vyznajú vo vlastnom portfóliu, a zdá sa, že budú mať tendenciu zavádzať ďalšie a ďalšie zbytočné nariadenia. Je dosť nesprávne, že Parlament nemôže hlasovať o jednotlivých komisároch, ale musí hlasovať o kolégiu ako celku. Zatiaľ čo niektorých jednotlivcov by som schválil, v prípade iných by som hlasoval proti. V záujme solidarity našej skupiny som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Vážený pán Barroso, pragmatický dôvod pre hlasovanie za kandidátov Komisie je jednoducho fakt, že práca, ktorú treba vykonať, sa konečne môže začať. Ušetrí to drahocenné peniaze daňových poplatníkov. Vážený pán Barroso, pri voľbe Komisie ste prejavili zručnosť. Niektorí kandidáti na komisárov sú vynikajúci. Sú tam aj takí, ktorí majú určite potenciál na ďalší rozvoj. Mali by dostať príležitosť oboznámiť sa s úlohami Európy, ako si želajú. Sú tu však aj kandidáti na komisárov, ktorí zaostávajú za očakávaniami, ktorí podľa všetkého nemajú potrebné odborné znalosti, a zdá sa, že im chýbajú potrebné ambície, aby mohli zaujať vrcholnú funkciu v Európe.

Z týchto dôvodov som odmietla návrh na kandidátov na komisárov, ktorý bol vypracovaný týmto spôsobom. Želám si, aby boli komisári vymenovaní oveľa transparentnejším spôsobom – a želala by som si aj viac kvalifikovaných komisárok.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. – (FR) Hlasovala som za návrh uznesenia a teda za novú Európsku komisiu. Európsky parlament nevydáva pánovi Barrosovi a kolégiu komisárov bianko šek. Počas prvého funkčného obdobia som sa však veľmi často stretávala s pánom predsedom Barrosom, keď som počas tohto obdobia dozerala na prácu parlamentného Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Mohla som teda pozorovať jeho citlivý prístup k riadeniu práce Európskej komisie a rešpekt, ktorý prejavuje voči svojim blížnym i spoločnému blahu. Veľmi ma teší aj slovenský kandidát, ktorý bol vystavený nečestným útokom na základe ignorancie a výlučne malicherných politických dôvodov. Keď sa budú ohováranie a menšiny prostredníctvom špinavej kampane využívať na spochybnenie integrity politickej osobnosti z malicherných politických dôvodov, bude to znamenať začiatok konca inštitucionálnej politickej kultúry. Úprimne želám všetkým členom Európskej komisie veľa úspechov v ich snahe vykonať vynikajúcu prácu.

 
Posledná úprava: 7. mája 2010Právne oznámenie