Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 10. helmikuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

14. Henkilöskannerit - Tiedustelupalvelujen toiminta terrorismintorjuntastrategioiden puitteissa (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu terrorismin torjunnasta sekä neuvoston ja komission julkilausumat henkilöskannereista ja tiedustelupalvelujen toiminnasta terrorismintorjuntastrategioiden puitteissa.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pérez Rubalcaba, neuvoston puheenjohtaja.(ES) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, aluksi haluan kiittää parlamenttia mahdollisuudesta käydä rauhallista keskustelua terrorismintorjuntapolitiikasta ja erityisesti tietyistä sen osa-alueista. Pidän myös keskustelun ajoitusta onnistuneena, sillä viime vuoden joulukuussa maailmanlaajuista hämminkiä aiheuttaneesta epäonnistuneesta iskusta Detroitin-lennolla on ehtinyt kulua riittävästi aikaa.

Tietenkin kun jotain tällaista tapahtuu, siihen on mielestäni reagoitava, sillä kyse on kuitenkin niinkin suuresta asiasta kuin terrorismin uhkasta. Minusta on kuitenkin huomattavasti parempi, että työtä tehdään jatkuvasti ja kaikessa hiljaisuudessa, hitaasti mutta varmasti, niin kuin meilläpäin sanotaan. Korostaisin parlamentille, että terrorismin uhka on edelleen yhtä todellinen kuin aiemminkin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Tiedämme, että terroristit tarkkailevat meitä. Tiedämme, että he ovat kekseliäitä ja yrittävät muuttaa menetelmiään kiertääkseen terrorismintorjuntastrategioitamme. Sen vuoksi myös strategiamme on oltava innovatiivinen ja monipuolinen. Sitä on parannettava jatkuvasti, ja mikä tärkeintä, meidän on otettava opiksemme virheistämme, sillä selvää on, että teemme virheitä.

Kaikesta tästä huolimatta olemme hyvin tietoisia siitä, että ellei Detroitin epäonnistunutta iskua olisi ollut joulukuussa, emme todennäköisesti nyt keskustelisi tästä aiheesta parlamentissa ainakaan samalta pohjalta kuin nyt. Toisin sanoen tämä keskustelu on syntynyt varotoimien tarpeesta ja erityisesti tarpeesta koota yhteen niitä päätelmiä, joita me kaikki olemme tehneet äsken mainitsemani Detroitin tapauksen pohjalta.

Keskeistä tämänpäiväisessä keskustelussa on myös pyrkiä analysoimaan, miltä osin hyökkäysyrityksen käsittelyssä epäonnistuttiin ja millaisia toimia eri jäsenvaltiot aikovat ottaa käyttöön estääkseen samojen virheiden toistumisen. Puhumme siis tietojen analysoinnista ja terrorismin torjunnan erikoisyksiköistä, puhumme tietojenvaihdosta ja henkilöskannereista. Puhumme virheistä, joita onneksi toteutumattomaksi jääneen hyökkäyksen yhteydessä tehtiin.

Tämä on siis keskustelumme aiheena, ja haluan mainita muutamia selkeimpiä johtopäätöksiä, joita Detroitin epäonnistuneesta iskusta voidaan mielestäni tehdä. Johtopäätöksiä on viisi.

Ensinnäkin Detroitin tapaus osoittaa, että siviili-ilmailu on edelleen terroristien pääkohde.

Toiseksi Detroitin tapaus tuo esiin tietojen keräämisen mutta myös niiden yhdistämisen ja analysoinnin tärkeyden.

Kolmanneksi Detroitin tapaus osoittaa al-Qaidan liittolaisten kykenevän tekemään iskuja myös oman alueensa ulkopuolella. Tämä pätee niin Arabian niemimaalla toimivaan al-Qaidaan, jonka epäillään olleen Detroitin epäonnistuneen iskun takana, kuin islamilaisen Maghrebin al-Qaidaan, jotka ovat uhka meille kaikille.

Neljäs johtopäätös, jonka olen tehnyt, on se, että Detroitin tapahtumien tulisi muistuttaa meille, miten tärkeää on pyrkiä ehkäisemään radikalisoitumista. Mielestäni huomiota tulisi kiinnittää terroristiepäiltyjen persoonallisuuteen.

Viimeisenä johtopäätöksenä on se, että Detroitin tapahtumat vaativat meitä kiinnittämään entistä tarkemmin huomiota toimintakyvyttömiin valtioihin tai sellaisiin valtioihin, jotka ovat olosuhteidensa vuoksi vaarassa tulla toimintakyvyttömiksi.

Ensimmäinen ja toinen johtopäätös liittyvät siviili-ilmailuun kohdistuvaan jatkuvaan uhkaan ja siihen, että meidän olisi pystyttävä yhdistelemään kaikkia saatavilla olevia tietoja. Näillä asioilla puolestaan on suora yhteys tämänpäiväiseen keskusteluun tai keskusteluihin tiedoista ja niiden käytöstä sekä henkilöskannereista.

Sanoisin, ettei tässä keskustelussa ole mitään uutta eikä ole ensimmäinen kerta, kun näistä aiheista keskustellaan täällä parlamentissa. EU:n terrorismin torjunnan koordinaattori Gilles de Kerchove puhui tiedonhallinnasta ja henkilötietojen suojasta parlamentin istunnossa 26. marraskuuta antamassaan mielenkiintoisessa ja selkeässä selonteossa. Tiedot ja tietojen analysointi ovat keskeisiä terrorismin ehkäisyssä ja torjunnassa, joka on myös tämän iltapäivän keskustelun aiheena.

Meidän on tunnistettava terroristit. Meidän on tiedettävä, minne he aikovat iskeä ja kuka toimittaa heille aseita. Meidän on tunnettava heidän käyttämänsä fyysinen infrastruktuuri sekä heidän viestintäjärjestelmänsä. Kaikki tämä voidaan selvittää tietokantojen ja erityislähteiden avulla. Tietojenvaihtoa tarvitaan, jotta saamme käyttöömme kaiken saatavilla olevan tiedon, jota on myös hallittava asianmukaisesti.

Haluan vielä lisätä, että osa iskuista, joiden kohteiksi olemme joutuneet, olisi ollut vältettävissä, jos tietoa olisi ollut ajoissa terrorismin torjunnasta vastaavien viranomaisten käytettävissä, eli toisin sanoen, jos tietoja olisi käsitelty yhtenäisesti ja – anteeksi nyt vain – älykkäästi, mitä ei aina tapahdu. Siitä pääsemmekin tiedonhallinnasta käytävään keskusteluun.

Meillä on olemassa EU:n järjestelmä, jonka puitteissa tietoja voidaan vaihtaa asianmukaisesti. Äskettäin hyväksytty strategiamme sisältyi neuvoston viime marraskuisiin päätelmiin. Sen tavoitteena on taata turvallisuusjoukoille ja tiedustelupalveluille niiden tarvitsemat tiedot terrorismintorjuntastrategian käyttökelpoisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Siis tarvittavat tiedot ja vain tarvittavat tiedot, nimittäin suuret tietokokonaisuudet voivat pikemminkin heikentää kuin lisätä tietojen arvoa ja tehokkuutta.

Kuten strategiassa todetaan, tietojenvaihtoa koskevien päätösten tulee olla johdonmukaisia, ammattimaisia, tehokkaita, toteuttamiskelpoisia ja luotettavia sekä sellaisia, että kaikki kansalaiset ja tietoja käyttävät ammattilaiset pystyvät ne ymmärtämään. Strategiaa varten laadittujen suuntaviivojen mukaan strategiassa tulee ottaa huomioon parlamentin aiheesta esittämät kannanotot ja huolenaiheet: toisaalta terrorismin torjunnan tarpeellisuus ja toisaalta ihmisoikeuskysymykset, oikeus yksityisyyteen sekä henkilötietojen suoja.

Kuten keskustelun alussa sanoin, yksi johtopäätöksistä, jonka voimme Detroitin terrori-iskuyrityksestä tehdä, on se, että kaupalliset lentokoneet ovat edelleen terroristien pääkohde. Oletettu terroristi onnistui nousemaan lentokoneeseen mukanaan riittävä määrä räjähteitä koneen räjäyttämiseksi ilmassa ja onnistui siis kiertämään kaikki valvontajärjestelmämme ja lentokenttien turvajärjestelmät ja -laitteet. Toisin sanoen on selvää, että meidän on tarkistettava näitä turvajärjestelmiä, koska ne ovat selvästikin riittämättömiä, kun ei niillä pystytty estämään Detroitin-lennolle suunnitellun ja onneksi toteutumatta jääneen iskun kaltaisia iskuja.

Meidän on siis parannettava turvallisuuspalvelujemme toimintaa entisestään, jotta terroristit tai terroristiepäillyt eivät onnistuisi pääsemään kaupallisille lennoille. Meidän on estettävä mahdollisuus nousta lentokoneeseen aseita, räjähteitä tai räjähteiden valmistamiseen tarvittavia kemikaaleja mukana kuljettaen. Mikäli nykyiset turvatoimet eivät riitä, meidän on tehostettava lentokoneiden suojelua ja lennoilla tapahtuvien välikohtausten ehkäisyä.

Tämä on se tausta, jota vasten käymme keskustelua sekä parlamentissa että neuvostossa huolta aiheuttaneesta kysymyksestä eli henkilöskannereista.

Kuten arvoisat jäsenet tietävät, lentoturvallisuuteen liittyvissä asioissa komissiolla on valta asettaa tavoitteita ja antaa säädöksiä. Näistä asioista keskustellaan sekä virallisessa että epävirallisessa liikenneministerien neuvostossa. Haluan kuitenkin mainita, että lentoturvallisuudesta keskusteltiin myös pari viikkoa sitten Toledossa järjestetyssä epävirallisessa ministerineuvoston kokouksessa.

Tuossa kokouksessa sovimme useista asioista: ensinnäkin siitä, että EU:n olisi aiheellista ottaa henkilöskannereita koskevaan kysymykseen ja yleisemminkin kaikkiin lentokenttien turvajärjestelyihin yhteinen kanta. Ei ole järkevää, että joillakin lentokentillä turvajärjestelyt ovat heikommat kuin toisilla, koska silloin me kaikki olemme vähemmän turvassa. Näin ollen olisi hyvä, jos Euroopan unioni pääsisi asiasta sopuun ja omaksuisi yhteisen kannan aiheesta käytävään keskusteluun.

Toinen asia onkin hankalampi, ja siihen liittyy monenlaisia näkökohtia. Ensin on tietysti selvitettävä, miten tehokkaasti tämäntyyppisen henkilöskannerin avulla pystytään estämään terroristeja nousemasta lentokoneisiin mukanaan räjähteitä tai räjähteiden valmistamiseen tarvittavia kemikaaleja. Toiseksi on tutkittava, vaarantaako skannereiden käyttö ihmisten yksityisyyden suojan ja intimiteettisuojan, josta neuvosto, komissio ja parlamentti ovat huolissaan. Kolmas asia, josta sovimme, on se, että selvitetään, aiheutuuko matkustajille terveysriskejä heidän kulkiessaan skannerien läpi kaupallisille lennoille.

Näistä kolmesta asiasta voin todeta ensinnäkin sen, että komissiossa on parhaillaan käynnissä kolme tutkimusta henkilöskannereiden tehokkuudesta, niiden terveysvaikutuksista sekä niiden yhteensopivuudesta kansalaisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kanssa. Nämä tutkimukset toimitetaan neuvoston ja parlamentin käyttöön aivan lähiaikoina.

Neuvoston epävirallisessa kokouksessa Toledossa sovittiin, että asiaa tutkitaan ja tiedot julkaistaan, jotta asiasta voidaan käydä perusteellista keskustelua ja toivottavasti päästä yksimieliseen lopputulokseen, mikä olisi erittäin toivottavaa.

Kun olemme saaneet muodostettua yhteisen kannan, otamme asianmukaisesti huomioon parlamentin päätöslauselman, jonka se antoi 23. lokakuuta 2008 henkilöskannereita koskeneen keskustelun päätteeksi. Tuossa keskustelussa puhuimme siitä, että henkilöskannereiden vaikutukset ihmisoikeuksiin, niiden terveysriskit sekä taloudelliset vaikutukset on arvioitava ja että Euroopan tietosuojavaltuutetulta on pyydettävä asiasta lausuntoa. Nämä näkökohdat on otettava huomioon seuraavassa keskustelussamme.

Haluan vielä kerran kiittää parlamenttia mahdollisuudesta keskustella näistä aiheista, ja lisäksi kiitän parlamenttia joustavuudesta keskustelun ajoituksen suhteen.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, tarkoituksenamme on nyt tehdä yhteenvetoa tietyistä terrorismin torjuntaan liittyvistä näkökohdista. Liikenneasioista vastaavana komission jäsenenä olen erityisesti kiinnostunut matkustajien turvallisuudesta. Se on yksi yhteisen liikennepolitiikkamme tärkeimmistä painopistealueista ja aina äärimmäisen tärkeää.

Northwest Airlinesin lennolla 253 Detroitiin 25. joulukuuta tehty terrori-iskuyritys osoitti jälleen kerran, että siviili-ilmailuun kohdistuva uhka on todellinen. Haluan korostaa, että Amsterdamin Schipholin lentokentällä noudatettiin tuolloin 25. joulukuuta EU:n nykyisiä lentoturvallisuusnormeja asianmukaisesti.

Välikohtaus osoitti ensinnäkin tiedustelutoiminnan epäonnistuneen irrallisten tietojen yhdistelyssä. Lentoliikenne on edelleen terroristien kohteena. Emme voi sivuuttaa sitä tosiasiaa. Siksi lentoturvallisuus on taattava kaikin mahdollisin keinoin, mutta kuitenkin perusoikeuksia kunnioittaen.

Lentomatkustajat, tiedotusvälineet ja ilmailualan toimijat kysyvät meiltä aivan oikeutetusti, ovatko nykyiset turvallisuusjärjestelyt riittäviä vai tarvitaanko lisätoimia. Siihen liittyen keskustelemme tänään uudesta turvatarkastustekniikasta, niin kutsutuista henkilöskannereista.

Lentoturvallisuusasiantuntijat ovat henkilöskannereiden käytöstä lentokentillä sitä mieltä, että näillä uusilla laitteilla on nykyisiä turvatarkastuslaitteita paremmat havainnointivalmiudet. Joidenkin mielestä ne ovat jopa huomattavasti parempia. Joidenkin mielestä ne eivät tuo kovinkaan suuria etuja, mutta vielä ei ole täysin selvää, miten merkittävästi nämä laitteet voivat parantaa lentokenttien turvallisuutta ja millaisia vaikutuksia niillä on ihmisten terveyteen ja yksityisyyden suojaan.

Kuten parlamentti aiemmin vuonna 2008 totesi, vartalonkuvantamistekniikan käyttö herättää lukuisia kysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti yksityisyyteen, tietosuojaan ja terveyteen. Aion esitellä teille huhtikuussa kertomuksen kuvantamistekniikasta ja sen käytöstä EU:n lentokentillä. Kertomuksessa käsitellään Euroopan parlamentin päätöslauselmassa vuonna 2008 esiin nostettuja kysymyksiä.

Näitä kysymyksiä on tarkasteltava vakavasti. On myös päätettävä, onko nämä asiat parasta ratkaista kansallisella vai EU:n tasolla. Minun mielestäni EU:n järjestelmä olisi parempi. Sanon tämän sen kokemuksen perusteella, mitä meille on ehtinyt kertyä yhteisestä lähestymistavasta syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen. Yhtenä perusteluna voidaan pitää myös ilmailun yhteismarkkinoiden tehokasta toimintaa. EU:n järjestelmä takaisi yhdenmukaiset normit sekä turvallisuuden että yksilön oikeuksien kunnioittamisen suhteen.

Lopuksi haluan korostaa, että lentokenttien turvallisuus on paljon laajempi kysymys kuin uuden kuvantamistekniikan käyttöönotto. Siviili-ilmailuun kohdistuvan terrorismin torjumiseen tarvitaan monenlaisia koordinoituja toimia: tiedustelutoimintaa, profilointia, erilaisia hakumenetelmiä ja kansainvälistä yhteistyötä. Kuten arvoisa ministeri juuri totesi, terroristien toimintatavat kehittyvät. Meidänkin on kehityttävä, ja henkilöskannerit ovat siinä vain yksi osa-alue.

Kiitän huomiostanne ja jään odottamaan kannanottojanne.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, tätä on komission uusi kaksitahoinen lähestymistapa. Kuten edellisistä puheenvuoroista kävi ilmi, Euroopan unionin tasolla tehtävä työ on Lissabonin sopimuksen myötä siirtymässä uuteen vaiheeseen. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että saan tehdä kanssanne yhteistyötä terrorismin torjunnassa ja muissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Samalla kuitenkin kunnioitamme täysin jäsenvaltioiden oikeutta vastata viime kädessä kaikesta operatiivisesta työstä ja tiedustelutoiminnasta tällä alalla.

Haluaisin muistuttaa teille, että minulle järjestetyssä kuulemisessa – jossa jotkut teistä olivatkin paikalla – pari viikkoa sitten lupasin laatia arvion kaikista terrorismin vastaisista toimista. Ensimmäiseksi olen pyytänyt yksiköitäni laatimaan yhteenvedon ja arvion kaikesta tähän mennessä saavutetusta. Sen pohjalta sitten päätän, miten edetä jatkossa. Meidän on saatava kattava kuva tämänhetkisistä toimista, niiden vaikutuksista, mahdollisista puutteista ja päällekkäisyyksistä, jotta pystymme ehdottamaan uusia ja entistä tarkemmin mietittyjä toimia. Odotan saavani esitellä tämän arvion teille ja keskustella siitä kanssanne.

Keskeneräinen arviointityö ei kuitenkaan tarkoita sitä, etten olisi täysin tietoinen siitä, ettei terrorismin uhka ole lainkaan pienentynyt. Kuten kollegani Siim Kallas ja neuvoston puheenjohtaja sanoivat, tiedämme, että terrorismi on edelleen yksi suurimmista uhkista, joita arvoihimme ja demokratioihimme kohdistuu. Viimeisin osoitus siitä saatiin Denverin-lennolla.

Europolin tilastojen mukaan vuonna 2008 EU:n jäsenvaltiot raportoivat yhteensä 515:stä onnistuneesti toteutetusta terrori-iskusta Euroopassa; 359 henkilöä sai syytteen terrorismista yhteensä 187 oikeudenkäynnissä; 50 prosenttia tapauksista liittyi al-Qaidaan tai islamilaiseen terrorismiin ja 39 prosenttia separatistiterrorismiin, kuten ETA:n toimintaan Espanjassa. Tiedämme, että vuonna 2008 koettiin traagisia tapahtumia ja Mumbain kauhea pommi-isku, joka kohdistui myös Euroopan kansalaisiin, muun muassa tämän parlamentin jäseniin. Nämä tapahtumat ja Europolin tilastot puhuvat selkeää kieltä: terrorismi on edelleen voimissaan, ja on tärkeää, ettei puolustuksemme herpaannu. Meidän on pidettävä huolta siitä, että terrorismin torjunnassa on kaikki mahdolliset välineet käytössä, mutta samalla kuitenkin kunnioitetaan täysin ihmisten perusoikeuksia.

Jos tarkastellaan tällä hetkellä käytettävissä olevia välineitä, meillä on ensinnäkin EU:n terrorismintorjuntastrategia, joka laadittiin Madridin ja Lontoon iskujen jälkeen. Tässä strategiassa korostetaan EU:n sitoutumista terrorismin torjuntaan maailmanlaajuisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Strategian tavoitteena on tehdä Euroopasta turvallisempi paikka, jossa kansalaiset voivat elää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Tämä sitoumus on tietysti edelleen voimassa.

Vapautta ei voi olla ilman turvallisuutta eikä turvallisuutta ilman vapautta. Siitä syystä perusoikeuksien kunnioittaminen ei ole vain demokraattisen yhteiskunnan vaatimus, jota pyritään toteuttamaan terrorismin torjunnassa, vaan myös välttämättömyys, mikäli haluamme politiikkamme olevan jatkossakin uskottavaa, laillista ja kestävää. Sen vuoksi komissio esittääkin ainoastaan sellaisia toimia, joiden yhdenmukaisuus EU:n lainsäädännön kanssa on tarkastettu, etenkin perusoikeuksien osalta, ja joille on tehty tiukka vaikutustenarviointi, jossa on otettu huomioon myös henkilötietoihin ja yksilöihin kohdistuvat vaikutukset.

Terrorismi on, kuten kaikki tiedämme, maailmanlaajuinen ilmiö, ja siksi olemme jatkossakin sitoutuneita yhteistyöhön liittolaistemme ja kumppaneidemme sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa kaikkialla maailmassa.

Terrorismin torjunnan ja ennaltaehkäisyn sisäisen ulottuvuuden osalta meillä on terrorismintorjuntastrategiassamme joitakin keskeisiä keinoja, joiden avulla EU voi osallistua terrorismin torjuntaan. Allekirjoitan täysin nämä tavoitteet, joista erityisen tärkeitä ovat väkivaltaisen radikalisoitumisen torjuminen, elintärkeiden infrastruktuurien suojaaminen, uhrien tukeminen sekä kansallisten viranomaisten keskinäisen tietojenvaihdon kehittäminen ja yhteistyön parantaminen kaikkien sidosryhmien kesken. Meidän on varauduttava uudentyyppisiin uhkakuviin ja kehitettävä uhkien havaitsemista. Meidän on suljettava terroristeilta rahoituslähteet ja sijoitettava entistä enemmän tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen.

Euroopan komissio on tietenkin tukenut voimakkaasti näiden toimien kehittämistä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Viime vuoden aikana komissio on panostanut merkittävästi jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntökehysten lähentämiseen. Esimerkkinä voidaan mainita eurooppalainen pidätysmääräys, joka on yhtenäistänyt terrorismirikoksen käsitteen määrittelyä koko EU:ssa sekä helpottanut rikollisten luovuttamista EU:n jäsenvaltioiden kesken. Olemme myös toteuttaneet tärkeitä toimenpiteitä, joilla ehkäistään internetin väärinkäyttöä terrorismitarkoituksiin. Olemme pyrkineet puuttumaan olosuhteisiin, jotka johtavat terroristien radikalisoitumiseen. Olemme käynnistäneet eurooppalaisen ohjelman elintärkeän infrastruktuurin suojelemiseksi sekä rajoittaneet terroristien mahdollisuuksia saada käyttöönsä terroritekojen toteuttamiseen tarvittavia välineitä – rahoitusta ja räjähteitä.

EU:n toimintasuunnitelma räjähdeturvallisuuden parantamiseksi sisältää tärkeitä toimia, jotka nostavat kynnystä räjähteiden käyttämiseen hyökkäystarkoituksessa. Tarkoituksenani on esittää lainsäädäntöä, jolla pystyttäisiin puuttumaan niihin vaaroihin, joita omatekoisten räjähteiden valmistamiseen käytettäviin lähtöaineisiin liittyy. Teen sen tämän vuoden aikana.

Lisäksi on vielä komission viime kesäkuussa ehdottama ja neuvoston hyväksymä kemiallista, biologista, säteily- ja ydinsuojaa koskeva toimintasuunnitelma (CBRN). Toimintasuunnitelma koostuu 130 toimenpiteestä. Komissio on varannut sen täytäntöönpanoon 100 miljoonaa euroa, jotka voidaan ottaa komission nykyisistä rahoitusohjelmista.

Olen täysin sitoutunut varmistamaan, että Euroopan komissio kehittää jatkossakin rooliaan yhteistyön, asiantuntijaverkostojen, parhaiden käytäntöjen vaihdon, voimavarojen yhdistämisen ja tutkimustoiminnan parantamisen edistäjänä ja alkuunpanijana sekä pyrkii kehittämään yhteisiä lähestymistapoja rajatylittäviin haasteisiin. Meidän on myös tarkistettava rahoitusvarojen käyttöä. Se voisi tapahtua perustamalla sisäisen turvallisuuden rahasto, jollaista Tukholman ohjelmassa kaavailtiin.

Laajemminkin kansainvälisessä tietojenvaihdossa, joka edellyttää tuhansia kansalaisia koskevien tietojen keräämistä ja tallentamista, on noudatettava erittäin korkeita tietosuojavaatimuksia väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Meidän on myös varmistettava, että osaamme yhdistellä eri lähteistä saatavia tietoja oikealla tavalla, kuten komission jäsen Kallas juuri sanoi. Aion yhdessä kollegani Viviane Redingin kanssa esittää aivan lähiaikoina ehdotuksen yhdistetyksi tietosuojajärjestelmäksi, joka kattaisi myös poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön.

Kaikkia näitä asioita pohditaan tulevassa arvioinnissa, ja ne sisältyvät sisäisen turvallisuuden strategiaan, joka esitellään teille lähiaikoina.

Lopuksi haluan korostaa, että pitkällä aikavälillä voimme onnistua terrorismin torjunnassa vain, jos pystymme välittämään arvojamme ja pitämään kiinni perusoikeuksien kunnioittamisesta. Meidän on huolehdittava siitä, etteivät toimemme näytä epämääräisiltä tai kaksinaismoralistisilta. Voimme puolustaa korkeita moraalisia periaatteita ja välttää ihmisten vieraantumisen yhteiskunnastamme ja elämänmuodostamme, jos pysymme uskollisina demokratiaan ja oikeusvaltioon liittyville arvoillemme.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esittelitte meille hyvin toiveikkaita tulevaisuudennäkymiä. Ehkä joskus te, Siim Kallas ja Viviane Reding, edustatte täällä komissiota kaikki yhtä aikaa.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Rubalcaba, arvoisat komission jäsenet, olen tyytyväinen siitä, että emme keskustele tänään vain SWIFT-sopimuksesta ja henkilöskannereista, vaan käymme laajempaa keskustelua terrorismin vastaisesta taistelusta, koska se on aihe, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Kun katsotaan taaksepäin, on pakko myöntää, että terrorismi on todellinen uhka eurooppalaisille. Nyt on ryhdytty myönteisiin toimiin, ja haluankin kiittää vilpittömästi viranomaisia siitä. Turvallisuudesta vastaavat ihmiset ovat tehneet hyvää työtä viime vuosina. Haluan myös kiittää kumppaneitamme.

Nyt meidän on kuitenkin katsottava eteenpäin. Mitä meillä on edessämme parin seuraavan vuoden aikana? Siihen liittyen minulla olisi kolme erityistä pyyntöä tai ehdotusta. Ensimmäinen koskee Euroopan viranomaisten keskinäistä yhteistyötä. Kaikkien asiakirjojen otsikoissa korostetaan yhteistoiminnan ja yhteistyön vahvistamisen merkitystä. Hienoja sanoja, mutta mitään ei ole tapahtunut käytännössä. Toledossakaan ei saatu mitään aikaan käytännön yhteistyön suhteen. Toimista ei ole puutetta – se kävi selväksi Detroitin tapauksessa. Sen sijaan mieltä puuttuu viranomaisten välinen yhteistyö. Siinä on ongelman ydin. Siksi pyytäisin neuvostoa lopultakin kantamaan vastuunsa ja vaatimaan komissiolta sopivia ehdotuksia.

Toinen asiani on se, että meidän tulisi tutkia, mitä tietojen keräämistä ja matkapuhelintietoja koskevassa nykyisessä lainsäädännössä sanotaan esimerkiksi tietojen säilyttämisestä. Saatte siis Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) tuen tällaisen arvioinnin tekemiselle. Arviointi olisi hyvä uusia muutaman vuoden kuluttua.

Kolmanneksi olemme juuri keskustelleet SWIFT-sopimuksesta. Kysyisin, miksi yhteistyömme Yhdysvaltojen kanssa on järjestettävä tällä tavoin. Se on järjestettävä tällä tavoin siksi, että meillä eurooppalaisilla ei ole valmiuksia arvioida tietoja itse. Kysymys kuulukin, luotammeko itseemme niin paljon, että voisimme tehdä arvioinnin itse. Sitä kannattaisi jatkossa harkita.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, S&D-ryhmän puolesta. – (NL) Haluan minulle varatussa lyhyessä puheajassa esittää Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän puolesta kolme tärkeää näkökohtaa, jotka olisi mielestämme otettava huomioon arvioitaessa vielä jokin aika sitten ihmelääkkeenä markkinoitujen henkilöskannereiden mahdollista käyttöönottoa.

Ensinnäkin asiassa on noudatettava yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa. Meillä on siis oltava eurooppalaiset säännöt, tai muussa tapauksessa turvallisuusongelma vain siirtyy muualle ja syntyy kaaos. Neuvoston puheenjohtaja viittasikin jo tähän. Haluan kuitenkin huomauttaa puheenjohtajavaltio Espanjalle, että useat neuvoston jäsenet ovat tällä välin ottaneet käyttöön omia ratkaisujaan, ja pyytäisin teitä nimenomaisesti tuomitsemaan tämän.

Toiseksi meillä tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa turvallisuuteen ja terrorismin torjuntaan, ja se tarkoittaa sitä, että meidän on vältettävä vetämästä hätäisiä johtopäätöksiä ja lopetettava asiaa koskevilla ilmoituksilla politikointi. Henkilöskannereiden mahdollista käyttöönottoa ei myöskään voida tarkastella irrallaan muiden olemassa olevien tai mahdollisten toimien kokonaisuudesta. Meidän on myös nähtävä yhteydet muihin mahdollisiin näkökohtiin, kuten toimenpiteen vaikutukset kansanterveyteen ja talousarvioon.

Kolmas asia, jonka haluan tuoda esiin, on se, että meidän on lakattava antamasta sellaista vaikutelmaa, että henkilöskannerit takaisivat 100-prosenttisen turvallisuuden. Tietänette esimerkiksi, että näillä laitteilla pystytään havaitsemaan kehon pinnalla mutta ei kehon sisällä olevia räjähteitä.

Arvoisa puhemies, yhteenvetona haluan todeta, että edellä mainituista syistä kannatan komission ratkaisua tehdä ensin tutkimuksia ja antaa ehdotus vasta sen jälkeen.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, ALDE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja Rubalcaba totesi aivan oikein, ettei meillä tällä hetkellä ole lentoliikenteen turvaavaa järjestelmää. Alan turvallisuutta on parannettava. Detroitin ja Münchenin tapahtumat ovat osoittaneet, että turvatoimissa on aukkoja. Sen vuoksi nyt kiirehditään henkilöskannereiden käyttöönottoa, aivan kuin ne olisivat jokin ihmelääke. Niitä on jo käytössä Yhdysvalloissa, Alankomaissa ja muutamissa muissa maissa.

Herää kuitenkin kysymys, parantavatko henkilöskannerit todella turvallisuutta. Se on yksi keskeisistä kysymyksistä, joita meidän on pohdittava. Henkilöskannereihin liittyy itse asiassa koko joukko kysymyksiä. Minkä tyyppistä teknologiaa käytetään? Minkä tyyppistä säteilyä skannereista lähtee? Voivatko ne vahingoittaa terveyttä? Mitä niiden avulla nähdään? Vain joitain vihreitä tai punaisia pisteitä vai koko skannattava henkilö? Entä voimmeko varmistaa tietosuojan? Skannerit ovat myös kalliita. Jos aiomme asentaa niitä, kuka maksaa?

Vastausta vailla on vielä paljon kysymyksiä, ja juuri niihin me pyrimme tässä vastaamaan. Tekin haluatte tehdä niin ja esittää meille sen jälkeen ratkaisuehdotuksen. Joka tapauksessa tarvitsemme ratkaisun, joka kattaa koko Euroopan. Meidän on otettava huomioon myös Israelin kanta ja harkittava mahdollisuutta käyttää kokonaan toista menetelmää. Meidän on etsittävä pommittajia eikä pommeja. Menetelmää ei kuitenkaan voida soveltaa erottelematta kaikkiin tietyn ryhmän edustajiin, koska se olisi syrjivää, mutta meidän on tutkittava kaikki mahdollisuudet turvaten kuitenkin kansalaisten perusoikeudet.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (NL) Jokin aika sitten parlamentti määritteli vaatimukset, jotka henkilöskannereiden on täytettävä, jotta ne voidaan ottaa käyttöön. Vaatimukset koskivat yksityisyyttä, tietosuojaa, ihmisarvoa, terveyttä ja valinnanvapautta.

On olemassa tekniikoita, jotka täyttävät kaikki nämä vaatimukset, mikä tarkoittaa sitä, että röntgenkuvat ja alastomasta kehosta otettavat kuvat ovat väistämättä vanhentuneita menetelmiä, ja siinä me menemme tällä hetkellä vikaan. Heathrow'n lentokentällä Lontoossa tällaisia laitteita käytetään eikä matkustajilla ole valinnanvapautta. Italiassa ollaan ottamassa käyttöön uusia laitteita. Alankomaiden oikeusministeri vaati vastaavanlaisten laitteiden käyttöönottoa kaikilla Euroopan lentokentillä, ja ei vain Yhdysvaltoihin suuntautuvilla lennoilla, vaan kaikilla lennoilla.

Jos me vain jatkamme samaa vanhaa keskustelua tekniikasta, emme koskaan tule kysyneeksi sitä oleellista, tärkeää kysymystä, nimittäin sitä, että auttaako tämä todella ja onko tämä sellainen yhteiskunta, jossa haluamme elää. Kollegani Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmästä esitti nämä kysymykset, ja yhdyn hänen näkemyksiinsä. Meidän on mietittävä, millaisessa Euroopassa haluamme elää, sillä täydellistä turvallisuutta ei ole olemassa.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, ECR-ryhmän puolesta. – (NL) Skannereiden uusin sukupolvi täyttää parlamentin asettamat vaatimukset. Turvahenkilökunta näkee näytöltä kuvan ihmisen ääriviivoista, ja kuvaan on merkitty pisteillä kohdat, joihin on piilotettuna nesteitä, aseita tai muita kiellettyjä esineitä. Jos tällaisia pisteitä näkyy, kyseinen matkustaja tarkastetaan erikseen paikan päällä.

Uusimmilla skannereilla ei myöskään ole terveysvaikutuksia. Niistä lähtevä säteily on pienempi kuin matkapuhelinten säteily. Sitä paitsi henkilöskannerit ovat erittäin käyttäjäystävällisiä. Turvatarkastusjonot lyhenevät, kun tunnissa pystytään tarkastamaan enemmän matkustajia. Se alentaa myös lentomatkustajille aiheutuvia kustannuksia.

Arvoisa puhemies, uusimmat henkilöskannerit ovat kuitenkin vain lisätyökalu, jolla parannetaan turvallisuutta. Lisäksi tarvitaan erityisesti profilointia ja toimivaa tiedustelutietojen vaihtoa. Minun puolestani voimme hyvinkin nopeasti ottaa nämä välineet käyttöön lisätyökaluina.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Pari päivää sitten sain sähköpostia henkilöskannereiden myyjää edustavalta lobbarilta. Sähköpostissa puhuttiin "Detroitin-jälkeisestä aikakaudesta". Eikä mikään ihme. Yksi laite maksaa 250 000 euroa. Henkilöskannereita myymällä voi tienata omaisuuden, mutta lukiessani sähköpostia ja miettiessäni tätä Detroitin-jälkeistä aikakautta, minua alkoi askarruttaa, ansaitsiko tuo isku todella sen, että kokonainen aikakausi tulisi nimetyksi sen mukaan. Sehän oli vain yhden terroristin amatöörimäinen yritys, jonka muut lennolla olleet matkustajat saivat estetyksi.

Ei ansaitse, ellei sillä sitten tarkoiteta silkan häpeämättömyyden aikakautta. Ei ihan millä tahansa voida perustella jatkuvasti lisääntyvää tunkeutumista kansalaisten yksityiselämään. Euroopan kansalaisten on saatava olla varmoja siitä, että meillä täällä parlamentissa on vastuu. Kyllä, meidän on tosiaan tutkittava terrorismia. On totta, että poliisi tarvitsee koko ajan enemmän tietoja, niin kuin lentokentätkin, mutta on myös tärkeää perustaa selvitykset selkeille oletuksille, ja neuvoston ja komission tekemiä oletuksiahan riittää. Ikävä kyllä ne ovat vääriä.

Ajatus, että terrorismin uhka ei olisi pienentynyt, on kyseenalainen, ja siitä tulisi keskustella täällä. Sen sijaan on totta, että terrorismi muuttuu ja meidän on muututtava myös. Ihan ensimmäiseksi meidän on kuitenkin hoidettava hommamme kunnolla, sillä Detroitin isku, tai pikemminkin iskuyritys, olisi helposti voitu estää. Nyt olemme sitten päätyneet keskustelemaan tietokannoista ja poliisin tulevista toimintatavoista.

Entä sitten, kun paljastuu, että terroristit pystyvät nielemään pommin valmistamiseen tarvittavia materiaaleja? Aletaanko sitten lentokentillä tehdä tähystyksiä? Siihenkö haluamme päätyä? Vielä tulee aika, jolloin parlamentin on istuttava alas keskustelemaan tästä aiheesta perusteellisesti ja kansalaisten oikeuksia kunnioittaen.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas, EFD-ryhmän puolesta.(LT) Euroopan parlamentin on tehtävä kaikkensa varmistaakseen, että tiedustelupalvelut eivät käytä terrorismin vastaista taistelua perusteluna kidutuksille, salaisille vankiloille tai jopa vallankaappauksille sen toimia vastustavissa maissa.

Arvoisa puhemies, siteeraan todistajalausuntoa, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan Uzbekistanin-lähettiläs Craig Murray antoi Euroopan parlamentin väliaikaiselle valiokunnalle: "Olen nähnyt Uzbekistanissa runsaasti todisteita kidutuksesta. Satuin löytämään tietoja tapauksesta, jossa pidätetty oli kuollut kuulustelujen aikana, koska häneen oli käytetty vesikidutusta kiehuvalla vedellä." Toinen virkamies, Sir Michael Wood totesi todistajalausunnossaan, että kidutuksen avulla hankitun tiedustelutiedon vastaanottaminen ei ole kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen mukaan laitonta, mikäli kidutusta ei toteuteta itse.

Voidaanko ihmisoikeuksia tämän pahemmin polkea?

Arvoisa puhemies, pyydän teitä käynnistämään uuden parlamentaarisen tutkinnan ja kutsumaan uudelleen koolle väliaikaisen valiokunnan, joka käsitteli Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Meidän on pidettävä huoli siitä, ettei terrorismikeskustelu kavennu keskusteluksi henkilöskannereista tai tietosuojasta. On kummallista, etteivät neuvosto ja komissio maininneet lausunnoissaan radikaalia islamismia, joka on edelleen kansainvälisen terrorismin kasvualusta. Koska meidän ei poliittisen korrektiuden vuoksi ole enää lupa nähdä totuutta, kaikki lähestymistavat ovat tuomittuja epäonnistumaan, ennen kuin on päästy edes alkuun.

Komissio ja parlamentti korostavat kansalaisoikeuksien kunnioittamista, mikä onkin oikein ja tarpeellista, mutta vaarana on, että eksymme muotoseikkojen viidakkoon, niin kuin kävi terroristien rahoituksen jäljittämisen ohjelmasta käydyssä keskustelussa. Tietyt tahot ovat syyllistyneet nostattamaan kansalaisten tunteita kaikkia mahdollisia terrorismin torjuntayrityksiä vastaan, ja sillä tavoin me emme pysty palvelemaan Euroopan kansalaisia.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmälle terrorismin vastainen taistelu on yksi 2000-luvun merkittävimmistä haasteista. Joudumme kohtaamaan tämän haasteen sekä teknisellä että parlamentaarisella tasolla.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnassa olemme paitsi panneet täytäntöön nesteiden kuljettamista matkatavaroissa koskevia säännöksiä, myös perehtyneet tarkasti henkilöskannereihin. Haluan sanoa ensinnäkin yhden asian. Meillä ei ole tällä hetkellä täydellistä turvallisuutta, niin kuin monet aiemmat puhujat ovat jo korostaneetkin, eikä meillä ole sitä tulevaisuudessakaan. Voimme kuitenkin kehittää luonnollisia tekniikoita, joiden avulla on mahdollista päästä asymptomaattisesti lähemmäs täydellistä turvallisuutta.

Meidän on otettava huomioon joitakin perussääntöjä sekä täällä parlamentissa että sen ulkopuolella. Olemme jo yli puoluerajojen yhtä mieltä siitä, että ratkaisujen tulisi vaikuttaa matkustajien terveyteen mahdollisimman vähän. Siksi on otettava käyttöön kehittyneitä henkilöskannereita, joilla on tietynlaiset toimintaperiaatteet. Samoin on selvää, että ihmisten henkilökohtaiset oikeudet on turvattava. Antaessamme esimerkkejä siitä, minkä tyyppistä skannausta olisi tarkoitus käyttää, meidän ei pidä mainita pelkästään sellaisia henkilöskannereita, joilla voidaan nähdä alaston vartalo.

Liikenne- ja matkailuvaliokunta on sopinut kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa, että komissio esittää meille henkilöskannereita koskevan lainsäädäntöehdotuksen maaliskuun loppuun tai huhtikuun alkuun mennessä, joka tapauksessa ennen kesätaukoa. Asiassa on monia näkökohtia, jotka on otettava huomioon. Niihin kuuluu jatkuva yhteydenpito asiasta vastaavan liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kesken, laitteiden luotettavuus, eurooppalainen sertifiointi ja sama vaatimustaso koko Euroopassa, jotta voimme varmistua siitä, että koko maanosa on turvattu.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, sanoitte, että tästä asiasta vastaa kolme komission jäsentä. Olemme hyvin iloisia siitä. Siteeraan heistä ainoaa, joka ei ole nyt paikalla. Komission jäsen Reding sanoi viime viikolla, että "henkilöskannerien tiedetään voivan heikentää merkittävästi yksityisyyden suojaa, joten niiden vaikutukset on tutkittava tarkoin."

Juuri tämänkaltaisia lausuntoja voidaan näin alkuvaiheessa odottaakin. Me sosialistien ja demokraattien ryhmässä uskomme, että teknologian avulla voidaan torjua terrorismia, ja komission jäsen Malmström liitti asian laajempaan yhteyteensä puhuessaan mahdollisesta lainsäädäntökehyksestä.

Kyseessä on totinen taistelu. Minut on monesti pysäytetty lentokentillä. On hienoa, jos teknologia voi nopeuttaa kulkuani, niin ettei minua enää luulla joksikuksi toiseksi, mutta monille äänestäjilleni, joita kohdellaan kaltoin turvatarkastuksissa tai poimitaan lisätarkastuksiin, tärkeintä on kuitenkin turvallisuus. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan hyvä, yhtenäinen lähestymistapa takaakin sen, mutta samalla halutaan myös suojella kansalaisvapauksia terrorismin vaikutuksilta, niin ettei yhdelläkään lentokentällä ole yhtään heikkoa lenkkiä. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo ottaneet skannereita käyttöön, pitäisi tietää, että tähän tarvitaan Euroopan laajuista, tehokasta ja turvallista lähestymistapaa.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan puhua oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta tiedustelupalvelujen toiminnassa. Yhdistyneen kuningaskunnan vetoomustuomioistuimen tämänpäiväinen päätös paljasti Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen salailuyrityksen. Siinä vahvistettiin se järkyttävä totuus, jota parlamentti epäili jo kolme vuotta sitten, että Yhdistyneen kuningaskunnan salainen palvelu oli todellakin salaa hyväksynyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvan ja Yhdysvalloille luovutetun Binyan Mohamedin kidutuksen.

Mitä neuvosto ajattelee tällaisesta EU:n perustamissopimuksen 6 artiklan ja kidutuksen vastaisen yleissopimuksen räikeästä rikkomisesta? Vuonna 2006 johdin Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän väliaikaisen valiokunnan jäsenistä koostuvaa valtuuskuntaa Lontoossa. Yhdistyneen kuningaskunnan tuolloinen puolustusministeri Geoffrey Hoon tuhlasi puolet tapaamisajasta minun sättimiseeni siitä, että ylipäänsä tutkimme Yhdistyneen kuningaskunnan yhteyttä tapaukseen. Hän on minulle, ja ennen kaikkea Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan kansalaisille, anteeksipyynnön velkaa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on nyt tapahduttava neljä asiaa: On tehtävä täydellinen, riippumaton selvitys kyseisen valtion osallisuudesta terrorismin vastaisessa taistelussa tapahtuneisiin väärinkäytöksiin niinä vuosina, jolloin Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuolueen hallitus toimi Bushin juoksupoikana. On suoritettava pikainen poliisitutkinta ja tarvittaessa asetettava epäillyt syytteeseen kidutuksen vastaisen yleissopimuksen rikkomisesta. On paljastettava, millaiset ohjeet Yhdistyneen kuningaskunnan tiedusteluviranomaisille oli annettu ja oliko heitä käsketty vaikenemaan kidutuksesta. Tiedustelupalvelu on saatettava täyteen parlamentaariseen vastuuseen, mikä ei tällä hetkellä toteudu Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, palataanpa vielä henkilöskannereihin. Olen edelleen sitä mieltä, että kaikki toimet, jotka lisäävät matkustavaisten turvallisuutta, ovat tervetulleita.

Niiden on kuitenkin oltava oikeasuhtaisia ja taattava viattomille matkustajille, joita matkustajista on valtaosa, heidän ansaitsemansa kunnioitus. Joulupäivänä Yhdysvalloissa tapahtuneen lentokoneen räjäytysyrityksen jälkeen on eräänlaisena vaistomaisena puolustusreaktiona pyritty ottamaan käyttöön kaikki mahdolliset keinot, joilla vain voidaan lisätä turvallisuutta. Joissakin jäsenvaltioissa, erityisesti omassa kotimaassani, näiden laitteiden käyttö on nyt pakollista eikä mitään vaihtoehtoja, esimerkiksi tunnustelutarkastusta, ole tarjolla. Se on sitä "jos ei skannata, ei lennetä" -taktiikkaa.

Vastustan periaatteessa tällaista toimintatapaa. Mitä yksityisyyden suojaan tulee, minun täytyy sanoa, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus teki pöyristyttävän päätöksen kumotessaan lastensuojelulainsäädäntöä, jotta henkilöskannerit voitiin ottaa käyttöön. Meidän on syytä muistaa, että syynä joulupäivän tapaukseen, josta koko tämä keskustelu alkoi, eivät olleet lentokenttien heikot turvatoimet. Syynä oli Yhdysvaltojen presidentin mukaan tiedustelutietojen vaihdon epäonnistuminen.

Jotkut asiantuntijat ovat jo sanoneetkin, ettei tällaisilla skannereilla olisi pystytty havaitsemaan tuolloin käytettyjä räjähteitä.

Lopuksi minun täytyy ikävä kyllä sanoa, että mielestäni me tarvitsemme kunnollisen matkustajien profilointijärjestelmän.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, terrorismi muuttuu jatkuvasti ja meidän täytyy pysyä muutoksessa mukana.

Yksittäisiä terroristeja on vaikea tunnistaa, ja tässä me nyt keskustelemme yksityisyyden suojaa koskevasta lainsäädännöstä ja siitä, pitäisikö meidän ottaa käyttöön teknisesti kehittyneempiä keinoja. Mielestäni meidän tulisi pikemminkin olla huolissamme muutamista Luxemburgissa sijaitsevan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksistä, jotka paljastavat rakoilua länsimaiden terrorisminvastaisessa rintamassa, tai ainakin meidän tulisi kutsua sitä oikealla nimellään – islamilaiseksi terrorismiksi – ja varoa oikeuslaitoksen poliittista korrektiutta.

Oikeuslaitoksen poliittinen korrektius ei ole hyväksi kenellekään, se ei vie meitä mihinkään. Se heikentää meitä juuri, kun meidän pitäisi olla vahvimmillamme, sillä meihin kohdistuva uhka on edelleen olemassa ja voimakkaampana kuin koskaan juuri siksi, että terroristeja on niin vaikea tunnistaa. Se henkilöskannereista. Terroristit pääsevät kaikkialle: huomenaamuna he voivat olla samalla lennolla kanssamme.

Jos Eurooppa pitää liian tiukasti kiinni kansalaisvapauksien takaamisesta, kansakuntiemme sisäinen turvallisuus vaarantuu äärimmäisen vakavalla tavalla, ja siitä arvoisan komission jäsenen tulisi olla huolissaan. Sen sijaan hän näyttää minusta yleistävän asioita liikaa ja osoittavan pelkuruutta siinä, ettei puhu islamilaisesta terrorismista ja sen aiheuttamasta vaarasta niiden oikeilla nimillä.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Arvoisa puhemies, vuonna 2000 koko maailmassa kuoli terrori-iskuissa yhteensä 1 200 ihmistä. Kahdeksan vuotta myöhemmin, vuonna 2008, luku oli noussut 16 000:een. Vertailun vuoksi mainittakoon, että aidsiin kuolee päivittäin 6 000 ihmistä.

Mitä nämä luvut kertovat? Ensinnäkin terrorismi synnyttää hysteriaa, joka puolestaan johtaa siihen, että kansalaisten oikeuksia rajoitetaan tarpeettomasti, niin kuin henkilöskannereiden tai nykyisen SWIFT-sopimuksen kohdalla. Toiseksi terrorismin vastainen taistelu on epäonnistunut. Se on onnistunut vain lisäämään ongelmaa. Euroopan unionin turvallisuuspalvelujen keskinäisestä yhteistyöstä haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentti tarvitsisi kiireesti oikeuden harjoittaa demokraattista valvontaa tällä alalla, niin kuin jokaisessa demokraattisessa jäsenvaltiossa on tapana. Lisäksi haluaisin suositella, että komissio tukisi yhteisen standardoidun käyttöliittymän (Common Standardised User Interface, CSUI) käyttöönottoa. Meidän on vietävä eteenpäin käyttöliittymän kehittämistä, ja siihen on saatava komission rahoitus.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, näin vakavassa asiassa kuin terrorismi meidän ei pidä odottaa, että jotain tapahtuu, ennen kuin toimimme. Meidän pitäisi ennakoida tapahtumia, mutta sitä emme tee. Valitettavasti muutamme toimintatapojamme vasta, kun isku on jo tapahtunut. Tällä kertaa Detroitin epäonnistunut isku pakottaa meidät tekemään päätöksiä, joilla varmistetaan lentoliikenteen turvallisuus.

Hyvät kollegat, lentokentille asennettavia henkilöskannereita koskevan päätöksen tekeminen on velvollisuus, jota emme voi väistää. Emme voi enää odottaa, koska terroristit eivät odota.

Näin ollen komission on varmistettava mahdollisimman pian, että yksilöiden ihmisarvo ja yksityisyys saadaan säilymään ja ettei ihmisten terveydelle aiheudu vaaraa.

Kun nämä on taattu, on tehtävä koko Euroopan unionia koskevia päätöksiä. Niille, jotka ovat huolissaan perusoikeuksien vaarantumisesta, sanoisin, ettei ole suurempaa oikeutta kuin oikeus elää, ja niiden meistä, joille vapaus on kaikkein tärkein arvo, täytyy saada elää turvassa voidakseen tuntea itsensä todella vapaaksi.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, terrorismi on maailmanlaajuinen uhkatekijä ja sen torjuminen meidän kaikkien yhteinen velvollisuus. Tässäkin suhteessa Lissabonin sopimus tarjoaa perustan, jonka pohjalta voimme viimein alkaa rakentaa Euroopan unionin yhteistä terrorismintorjuntapolitiikkaa.

Olen täysin samaa mieltä neuvoston puheenjohtajan kommenteista ja haluan tuoda esiin joitakin niistä elementeistä, joihin yhteisen politiikan tulisi perustua.

Ensimmäinen on tietojenvaihdon tehostaminen. Erityisen tärkeää on terrori-iskujen ehkäisyyn sekä terrorismin rahoitusmekanismien tutkimukseen liittyvä tietojenvaihto.

Toinen on tieteellisten ja teknisten keksintöjen hyödyntäminen terrorismin torjunnassa yksilöiden perusoikeuksia kunnioittaen.

Kolmas on yhteistyö kolmansien maiden, erityisesti Afganistanin, Pakistanin ja Afrikan sarven maiden, kanssa.

Neljäs on se, että lentoturvallisuutta koskevassa keskustelussa on pidettävä huolta siitä, että tekniset keksinnöt, tässä tapauksessa henkilöskannerit, eivät vaaranna ihmisten terveyttä tai yksityisyyttä ja ennen kaikkea että ne eivät pidennä jonotusaikoja lentokentillä tai aiheuta haittaa matkustajille.

Asiaan liittyy myös kolme institutionaalista seikkaa. Ensimmäinen on sisäisen turvallisuuden pysyvä komitea COSI. Toinen on Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden neuvoston viimeisimmässä epävirallisessa kokouksessa Toledossa annettu julistus terrorismin vastaisista toimista. Kolmas on turvallisuuden transatlanttinen ulottuvuus, joka edellyttää yhteistyön tiivistämistä Yhdysvaltojen kanssa yhteisen uhkan torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, yksi keino ehkäistä terrorismia on tieto. Tiedon täytyy kuitenkin kulkea. Kulkeeko se tällä hetkellä? Sitä sopii epäillä. Pitääkö Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu eurooppalaiset kollegansa ajan tasalla? Sitä on syytä epäillä ainakin Amsterdamin ja Detroitin välisellä lennolla tapahtuneen terroristiepäillyn pidätyksen yhteydessä.

Vaikka ei nyt puhuttaisi tuosta kyseisestä tapauksesta, on yleisemminkin syytä kysyä, noudatetaanko terrorisminvastaisessa tietojenvaihdossa todella vastavuoroisuuden periaatetta. Asiaa tutkimaan tarvitaan kiireesti parlamentaarinen valvontaelin.

Parlamenttia ei tarvitse vaatia tukemaan kansalaisten henkilötietojen siirron lisäämistä, jos Yhdysvaltojen viranomaiset puolestaan pimittävät meidän tiedustelupalveluiltamme terrorismin torjunnassa välttämättömiä tietoja. Sen vuoksi Euroopan parlamenttiin on välttämätöntä perustaa parlamentaarinen valvontakomitea.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (EFD).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minun täytyy myöntää, että kun puhumme terrorismin torjunnasta vain tiedustelutoiminnan ja teknologian näkökulmasta, minusta tuntuu, ettemme oikein pääse asioiden ytimeen. On kuin yrittäisimme parantaa sairautta keskittymällä pelkästään sen oireisiin syiden sijaan.

Eikö nyt olisi tullut aika selättää terrorismi menemällä itse asian ytimeen sen sijaan, että takertuisimme pelkkiin ulkoisiin seikkoihin? Asian ytimeen meneminen merkitsee esimerkiksi sitä, että tiedostamme terrorismin olevan suora osoitus etnisten ryhmien haluttomuudesta integroitua eurooppalaiseen yhteiskuntaan.

Kysynkin parlamentilta, haluammeko todella käydä keskustelua terrorismista? Onko parlamentilla rohkeutta tarttua poliittiseen keskusteluun sellaisella tasolla, jolla käsitellään muslimien integroitumista Eurooppaan ja heidän halukkuuttaan omaksua länsimaisia arvoja, oikeuksia ja vapauksia? Tätä varten olen esittänyt komissiolle kysymyksen burkan käytöstä tarkoituksenani saada parlamentti keskustelemaan aiheesta avoimesta. Näyttää siltä, ettei kukaan ole halukas käsittelemään aihetta.

Ihmettelen ja kysyn teiltä, arvoisat kollegat kaikista poliittisista ryhmistä: jos Euroopan kansalaisia edustava poliittinen elin ei voi ilmaista mielipidettään näistä aiheista, niin mistä sitten?

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Arvoisa puhemies, Pohjois-Irlannin edustajana tiedän aivan liian hyvin, millaisia hirvittäviä vaikutuksia terrorismilla on syyttömiin siviileihin: murhia ja sekasortoa ihmisten tehdessä viikonloppuostoksiaan Shankhill Roadilla Belfastissa, nuoria ja vanhoja ihmisiä räjäytettynä ilmaan maailmansodissa kaatuneiden muistotilaisuudessa Enniskillenissä – Irlannin tasavaltalaisuuden nimissä tehtyjä tekoja. Me puhumme täällä turvallisuusjoukkojen yhteistyöstä. Pohjois-Irlannin kokemuksesta näemme, että joukkojen toiminta esti monien ihmisten kuoleman, siitä ei ole epäilystäkään. Meidän on tuettava turvallisuusjoukkojamme heidän tarvitsemillaan varusteilla terrorismin torjumiseksi.

Niiden, jotka ovat tänään asettaneet turvallisuuden ja varmuuden vastakkain valinnanvapauden ja tietosuojan kanssa, on harkittava, mille kannalle he asettuvat. Uskokaa minua: terrorismi tuhoaa elämää ja hajottaa yhteisöjä. Olen kuullut tässä parlamentissa tänään jopa sanottavan, että terrorismi on hysteriaa. Se on täyttä hölynpölyä! Uskokaa minua: kun aseistettu mies yrittää tappaa, kyse on kylmästä ja kuolettavasta todellisuudesta – jostain, minkä minun äänestäjäni tuntevat hyvin.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – (PT) Arvoisa puhemies, uskoaksemme olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ihmisiä ja tavaroita on suojeltava ja julkisen liikenteen turvallisuus varmistettava. Nämä ovat henkilöskannereihin liittyviä oikeutettuja huolenaiheita. Toivon, että kolme niistä ratkaistaan tutkimuksilla, joita komissio parhaillaan tekee. Pyydän komissiota saattamaan tutkimukset nopeasti päätökseen ja kertomaan niiden tuloksista parlamentille. Ensinnäkin ovatko henkilöskannerit tarpeellisia ja tehokkaita? Toiseksi ovatko ne terveydelle haitallisia vai ei? Kolmanneksi loukkaako niiden käyttö ihmisten yksityisyyttä ja ihmisarvoa vai ei?

On kuitenkin muitakin huolenaiheita. Meille kerrottiin alun perin, että henkilöskannaus olisi vapaaehtoista. Ihmiset voisivat valita, antavatko he kuvata itsensä skannerilla vai suostuvatko he vanhan järjestelmän mukaiseen ruumiintarkastuksen. Vaikuttaa kuitenkin siltä että tietyt jäsenvaltiot soveltavat "ei tarkastusta, ei lentoa" -periaatetta pakollisena.

Haluan onnitella komission jäsentä Cecilia Malmströmiä kattavasta arvioinnista, josta hän aikoo keskustella parlamentin kanssa, ja haluaisin korostaa sitä, että meidän vastuullamme on löytää ratkaisuja, jotka edistävät turvallisuutta vaarantamatta yksilöiden oikeuksia.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, me kaikki haluamme torjua terrorismia ja uhkaa, jonka se aiheuttaa demokratioille. Siitä parlamenttimme on käsittääkseni yksimielinen. Sanonta, jonka mukaan se, joka valmis uhraamaan osan vapaudestaan hetkellisen turvallisuuden takia, menettää lopulta molemmat, tuntuu minusta todella liioitellulta, mutta olen silti vakuuttunut siitä, että meidän on tehtävä kaikki voitavamme löytääksemme tasapainon vapauden ja turvallisuuden välille, koska se on demokratian perusta ja ilman tätä tasapainoa terroristit voittavat, jos he onnistuvat terrorisoimaan meitä kaikkia.

Minulla on kaksi kysymystä henkilöskannereista. Takaavatko nämä skannerit todella tänä päivänä turvalliset olosuhteet? Mitä tulee vapauteen, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenenä ihmettelen, eikö niistä ole vaaraa terveydelle ja eikö näiden kuvien käytössä ole luonnollisesti vaarana yksityisyyden suojan ja siten perusoikeuksien loukkaaminen? Meidän on syytä odottaa päättäväisesti komission työtä niin, että voimme edetä asiassa ja tehdä sen Euroopan unionina, kaikki yhdessä, varmistaaksemme turvallisuutemme Euroopan demokraattisella alueella.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EL) Ajanpuutteen vuoksi en voi hyväksyä enempää puheenvuoroja sinisen kortin menettelyssä tai "catch the eye" -menettelyssä.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, terrorismi on määritelmän mukaan väkivallan ja pelottelun käyttöä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.

Niiden meistä, jotka arvostavat rauhaa, vapautta ja demokratiaa, pitäisi olla huolestuneita terrorismista, koska se toimii. Sinn Féin/IRA:n jäseniä on nyt Pohjois-Irlannin hallituksessa. He pommittivat, ampuivat ja murhasivat tiensä menestykseen vaaliuurnilla.

Mitkä olisivatkaan parempia esimerkkejä terrorismin menestyksestä kuin kommunismi Venäjällä, Itä-Euroopassa ja Aasiassa?

Kiinaa terrorisoi yhä 61 vuotta vallassa ollut Kiinan kommunistinen puolue. Se on paras esimerkki terrorismin menestymisestä.

Euroopan komissioon, josta parlamentti äänesti eilen, kuuluu kommunisteja, Itä-Euroopan julmien kommunistihallintojen entisiä puoluevirkailijoita ja heidän kannattajiaan. Ja tietysti Euroopan komission puheenjohtaja Barroso on entinen maolainen. Ei epäilystäkään, että tulevat terroristit pitävät tätä kaikkea erittäin rohkaisevana.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, yhteiskuntiemme turvallisuus ei ole neuvoteltavissa oleva arvo, ja meidän on tavoiteltava sitä päättäväisesti.

On hyvin selvää, että tehokkaampia turvatarkastuksia on tuettava tiedostelujärjestelmien välisellä korkeatasoisella yhteistyöllä ja huipputeknisten varusteiden käytöllä. Eurooppalaiset ministerit ovat onnistuneet hyvin välttämään ajautumisen tunteiden vietäväksi ja keskittyneet sen sijaan siihen, miten tätä toimintaa pitäisi koordinoida.

Jotkin hallitukset ovat oikeutetusti aloittaneet henkilöskannerien kokeilut arkaluonteisilla reiteillä. Jos emme halua päätyä siihen, että Euroopassa sovelletaan epäyhtenäisiä standardeja, meidän on kuitenkin otettava huomioon mahdollisimman pian valmistumassa olevien tutkimusten tulokset. Meidän on tietysti puolustettava henkilökohtaisia oikeuksia mutta ilman, että käytämme hyväksi ihmisten pelkoja.

Meidän on puhuttava terveydestä, vahvistettava varautumisen periaatetta ja pyydettävä vahvistusta mahdollisesta radioaalloille tai röntgensäteille altistumisesta johtuvasta haitasta, mutta meidän ei pidä valittaa yksityisyyden loukkaamisesta vain muutaman epäselvän kasvottoman kehon kuvan takia, jotka tuhotaan välittömästi, vaikka GPS, matkapuhelimet ja tv-kamerat ovat olleet osa elämäämme jo vuosia.

Siihen asti, kun kansainväliset terrorismin keskukset on tuhottu, meidän on opittava elämään näiden uhrausten kanssa, annettava kansalaisille luotettavia vastauksia ja tehokkaita ratkaisuja vain yhdellä rajoituksella, joka on yksilön fyysinen koskemattomuus.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Hyvät kuulijat, siirrymme nyt "catch the eye" -menettelyyn. Tässä ovat kutsuttavien jäsenten nimet. Suljen yksinkertaisesti mikrofonin, kun minuutti on kulunut. En lyö nuijaani, en anele enkä halua, että minut ymmärretään väärin.

Kutsun puhujat seuraavassa järjestyksessä:

Artus Zasada

Salvatore Iacolino

Iosif Matula

Jörg Leichtfried

Ioan Enciu

Monika Flašíková Beňová

Charles Tannock

Cornelia Ernst

Michèle Rivasi

ja Andreas Mölzer.

Jokainen puhuu minuutin eikä yhtään pidempään. Pyydän teiltä muilta anteeksi.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, tämänpäiväisen keskustelun valossa henkilöskannerien käyttöön lentoasemilla liittyy vielä monia kysymyksiä, joihin ei ole vastattu. Matkustajien turvallisuus on tietysti tärkeintä, mutta meidän ei pidä unohtaa suhteellisuudentajun tarvetta suojelukeinojen käytössä. Tämäntyyppisten laitteiden käyttö jättää edelleen joukon kysymyksiä vaille vastausta. Mikä vaikutus skannereilla on niillä kuvattujen matkustajien terveyteen? Miten taataan skannerilla kuvattujen ihmisten kuvien suoja? Eikö olisi parempi kiristää nykyistä järjestelmää kuin kuluttaa laitteistoon miljardeja euroja, kun tiedetään, että se ei paljasta ihmisen kehon sisällä piilossa olevia räjähteitä? Meidän pitäisi vastustaa skannerien pakollista käyttöönottoa Euroopan lentoasemilla siihen asti, kunnes olemme saaneet vastaukset näihin kysymyksiin.

Lopuksi haluan huomauttaa yhdestä asiasta: minulla on sellainen vaikutelma, että olemme löytäneet ratkaisun ja etsimme nyt ongelmaa, joka ratkaistaan sillä. Voi olla, että skannerit ovat yksi ratkaisu, mutta ne eivät varmasti ratkaise lentoasemien turvallisuusongelmaa.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, sanomani ydinviesti on seuraava: mikään ongelma ei ole yhtä vakava kuin henkilökohtaisten oikeuksien ja yksityisyyden suojan ongelma, jos oikeutta ei ole suojattu asianmukaisesti.

Jos me hyväksyimme muutama viikko sitten tässä samassa parlamentissa päätöslauselman Tukholman ohjelmasta, se johtuu siitä, että saavutimme tasapainon eri tarpeiden välillä: ensinnäkin henkilökohtaisen vapauden, toiseksi yksityisyyden ja kolmanneksi turvallisuuden tarpeen.

Jos me nyt varmistamme, että Euroopan unioni ottaa huolekseen tämän yhteisen ongelman, sillä jäsenvaltiot ovat siinä jo pidemmällä, siitä tulee mitä todennäköisimmin tärkeä haaste, joka tarkoittaa muiden asioiden lisäksi rajanylityspaikkojen suojelua, eikä sitäkään pystyttäisi käytännön tasolla takamaan.

Siksi kehotan puheenjohtajavaltio Espanjaa ja komission jäseniä tekemään yhteistyötä tiiviimmän yhteistyön ja tiedotuskulttuurin vuoksi.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Haluaisin heti puheenvuoroni aluksi tehdä selväksi, että tällä keskustelulla me vahvistamme terrorismin vaaran olemassaolon ja korostamme myös tarvetta olla askeleen edellä tämän ilmiön torjunnassa.

Keskustelulla henkilöskannerien käyttöönotosta kaikilla Euroopan unionin jäsenvaltioiden lentoasemilla on kuitenkin laajempia seurauksia. Toimenpiteen tehokkuus on kyseenalaista, koska tällä tekniikalla ei havaita aineita, jotka on nielty tai jotka ovat jauhemuodossa räjähtäviä. Se kuitenkin aiheuttaa meille myös turvallisuusongelman matkustajien terveyden suhteen, erityisesti niiden, jotka kulkevat usein näiden skannauslaitteiden läpi.

Me emme voi jättää huomiotta kansalaisten perusoikeuksia, oikeutta yksityisyyteen ja ihmisarvoon niin kauan, kun skannerit tuottavat yksityiskohtaisen kuvan ihmisen kehosta. Mielestäni on tehtävä riippumattomia tutkimuksia, joissa määritetään käytettävän tekniikan turvallisuuden lisäksi myös sen tehokkuus...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, yksi lentomatkustuksen turvallisuutta koskeva periaate on se, että EU:n vastuu kasvaa jatkuvasti. Yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi enää tehdä, mitä haluavat. Tämä koskee erityisesti henkilöskannereita. Meillä on yhden turvatarkastuksen periaate, mikä tarkoittaa, että on oltava joko henkilöskannereita koskevat EU:n säännökset tai ei lainkaan säännöksiä eikä henkilöskannereita. Vaihtoehtona on periaate, jonka mukaan jokainen tekee, mitä haluaa, eikä kukaan tee, mitä pitäisi, mutta kaikki tekevät jotakin.

Jos tämäntyyppinen toimenpide halutaan ottaa käyttöön, meidän on keskusteltava siitä, kuka sen maksaa ja miten se rahoitetaan, koska sekä nesteskannerit että henkilöskannerit maksavat valtavan paljon. Olen sattumalta tätä aihetta koskevan mietinnön laatija ja olisin iloinen, jos neuvosto alkaisi vähitellen toimia tässä asiassa, koska periaatteessa on tärkeää pitää kiinni siitä, että yleinen turvallisuus on julkinen asia, ja se täytyy rahoittaa ainakin osittain julkisista varoista.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Haluaisin kiinnittää komission, neuvoston ja kollegojeni huomion sivuvaikutuksiin sekä syöpää aiheuttavien vaikutusten ja geneettisten mutaatioiden riskin kasvuun, jos altistutaan toistuvasti gamma-, röntgen- ja terahertsisäteilylle.

Röntgensäteiden säteilyn vaikutukset ja riskit tunnetaan hyvin lääketieteessä, missä toistuva altistuminen tämäntyyppiselle säteilylle ei ole suositeltavaa. Suuri yleisö ei ole yhtä tietoinen terahertsisäteilyn vaikutuksista. Sen lisäksi, että terahertsisäteilyyn perustuvat skannerit voivat tuottaa tarkkoja 3D-kuvia ihmiskehosta, mikä on henkilön yksityisyyden suojan vastaista, toistuva altistuminen tämäntyyppiselle säteilylle voi vaurioittaa DNA-ketjuja ja aiheuttaa myöhemmin ilmeneviä geneettisiä poikkeamia.

Haluaisin korostaa sitä, että riskit ja ahdistus, joille me voisimme altistua, jos henkilöskannereita mahdollisesti käytettäisiin laajassa mittakaavassa, sekä epävarmuus niiden tehokkuudesta eivät oikeuta tekemään tällaista ratkaisua...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Terrorismilla ei ole arvoja, eikä sillä ole mitään syvempää tarkoitusta. Terrorismin ainoa tavoite on kuolema. Siviilien kuolema mahdollisimman pienin kustannuksin. Tämä saattaa olla eri itsemurhaiskujen tekijöiden tarina. Tähän tavoitteeseen liittyen on myös surullinen tosiasia, että olemme terrorismin vuoksi ottaneet käyttöön erilaisia siviiliväestön suojelemiseen tarkoitettuja toimenpiteitä, joissa käytetyt menetelmät rajoittavat jollain tapaa siviiliväestön oikeuksia.

Siksi olisi erittäin hyvä asia, jos tämä täysistunto hyväksyisi jossain vaiheessa skannerit ja me voisimme alkaa ajatella oikeuden ja sisäasioiden alueen lainsäädännön hyväksymistä ja yhdenmukaistamista, koska vain uusien teknisten toimenpiteiden käyttöönotto voi todella auttaa meitä terrorismin torjunnassa.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, pääministeri Gordon Brownin hiljattainen ilmoitus pakollisista röntgensäteiden takaisinsirontaan perustuvaa tekniikkaa soveltavista koko vartalon kuvaavista henkilöskannereista Yhdistyneen kuningaskunnan lentoasemilla on mielestäni skandaali.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun ihmisiä, niin lapsia kuin raskaina olevia naisiakin, altistetaan ionisoivalle säteilylle, jota käytetään laajalti terveisiin ihmisiin muusta kuin lääketieteellisestä syystä.

Pehmeät matalaenergiset röntgensäteet imeytyvät itse asiassa paremmin kuin korkeaenerginen kosminen säteily, jolle altistutaan lentäessä, ja siksi ne ovat paljon vaarallisempia eivätkä vaarattomampia iholle ja pehmytkudoksille. Lisäksi kun lääketieteessä käytetään röntgensäteitä diagnosointiin, käyttäjän eli potilaan sukurauhaset voidaan suojata lyijysuojuksella DNA-vaurioita ja tulevia geneettisiä mutaatioita aiheuttavan kokonaisannoksen vähentämiseksi – mikä ei myöskään ole mahdollista näillä laitteilla.

Lääkärinä ja usein matkustavana en voi missään tapauksessa hyväksyä tätä julmaa toimenpidettä terveyssyistä puhumattakaan yksityisyyden loukkaamisesta ja tehottomuudesta, ja toivon, että EU kieltää tällaiset pakolliset toimenpiteet koko Euroopassa. Sen sijaan meidän pitäisi aloittaa matkustajien profilointi israelilaisten tapaan.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Arvoisa puhemies, on täysin kiistatonta, että henkilöskannerit aivan selvästi loukkaavat vakavasti yksityisyyttä. Meidän on esitettävä itsellemme kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, onko tämä vastatoimi oikeasuhteinen ja voiko se todella auttaa saavuttamaan terrorismin torjunnan tavoitteen? Tähän kysymykseen ei ole toistaiseksi saatu selviä vastauksia. Siksi tuen sitä, mitä komission jäsen Malmström on sanonut tarpeesta arvioida kaikentyyppiset skannerit. Haluaisin nähdä tämän valmiin arvioinnin, ennen kuin teemme mitään muuta.

Toinen kysymys koskee terveysriskejä. Kaikki tässä salissa ja myös kaikki jäsenet, jotka ovat tällä hetkellä muualla, joutuvat kulkemaan henkilöskannerien läpi useita kertoja viikossa. Minun pitäisi tehdä niin vähintään kaksi kertaa viikossa. Tämä on pysyvä toimenpide, ja haluaisin tietää, miten paljon se vahingoittaa terveyttäni. Tällä alueella ei ole tehty todellisia arviointeja. Haluan tehdä täysin selväksi, että en ole valmis altistamaan itseäni henkilöskannereille, ennen kuin nämä arvioinnit on tehty. Siksi vaadin selviä vastauksia hätäisten toimien sijaan.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE).(FR) Arvoisa puhemies, haluaisin yhdistää toisiinsa skannerin, terveyden ja terrorismin. Mitä sanoo järjestöjen välinen säteilyturvakomitea, joka yhdistää Euroopan komission, IAEA:n – kansainvälisen atomienergiajärjestön – ja ydinenergiajärjestön NEA:n? Se sanoo, että raskaana olevia naisia ja lapsia ei pidä kuvata henkilöskannerilla, vaikka annokset ovat äärimmäisen pieniä.

Meidän pitäisi todella olla tietoisia siitä, että toistuva altistuminen pienille säteilymäärille voi aiheuttaa syöpää ja epämuodostumia. Minun kysymykseni koskee siksi riskien oikeutusta. Kun on olemassa vaihtoehtoisia tekniikoita, joiden avulla voidaan saavuttaa samat tavoitteet, näiden skannereiden käyttö ei todella ole oikeutettua kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja meidän on saatava tietää…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, emme saa unohtaa, että harhaanjohtavat tiedot ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun tekemät huonot päätökset ovat toistuvasti mahdollistaneet kansainväliset terrori-iskut. Tästä huolimatta erilaisten terrorismin vastaisten toimenpiteiden hyödyllisyyttä ei ole koskaan kyseenalaistettu. Sen sijaan jokainen isku on johtanut kansalaisoikeuksien ja -vapauksien lisärajoituksiin. Euroopan parlamentti herää vasta nyt, kun EU:n kansalaiset velvoitetaan riisuutumaan sekä kirjaimellisesti että taloudellisesti Yhdysvaltojen edessä. Läpinäkyvästä kansalaisesta on tulossa todellisuutta, ja kaikki tämä perustuu tietoihin, joita on saatu salaisilta palveluilta, joiden asema ja luotettavuus on muodostunut erittäin ristiriitaiseksi erityisesti Afganistanin ja Irakin sodista lähtien.

Henkilöskannerien hyödyt, käytettävyys ja yhteensopivuus henkilökohtaisten oikeuksien kanssa herättää epäilyjä, ja lisäksi vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, että ne estäisivät radikaaleja islamilaisia tekemästä terroritekojaan. Meidän on torjuttava islamistiterrorismia jatkuvilla toimenpiteillä, mutta meidän lopetettava EU:n kansalaisten jatkuva…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pérez Rubalcaba, neuvoston puheenjohtaja.(ES) Arvoisa puhemies, olen kuunnellut tarkasti kaikkien ryhmien ja jäsenten aiheesta käyttämiä puheenvuoroja. Me olemme kuulleet joitakin erittäin mielenkiintoisia näkemyksiä, joihin olen tyytyväinen.

Haluaisin muistuttaa teitä, kuten tein ensimmäisessä puheenvuorossani, että en todellakaan pidä mielelläni puheita tällaisista monimutkaisista ja arkaluonteisista aiheista kuin terrori-iskujen torjunta iskujen tai oletettujen iskujen jälkeen.

Meidän on selvästi tutkittava nämä iskut tai oletetut iskut selvittääksemme, mikä turvallisuusjärjestelmissämme meni vikaan, mutta ei ole epäilystäkään, kuten täällä on tänä iltapäivänä toistuvasta sanottu, että terrorismintorjuntapolitiikkaa on harkittava perusteellisesti, sen on oltava maltillista ja harkittua politiikkaa ja sitä on sovellettava kohtuullisella tavalla.

Jos me hyväksymme toimenpiteitä, jotka heikentävät periaatteitamme, teemme todennäköisesti vakavan virheen. Siksi meidän on analysoitava esimerkiksi se, mitä tapahtui Detroitissa, pyrkiäksemme ehkäisemään virheet, mutta me emme saa vastata automaattisella reaktiolla jokaisen iskun jälkeen, koska se johtaisi luultavasti siihen, että hyväksyisimme toimenpiteitä, joissa ei joissakin tapauksissa yksinkertaisesti olisi mitään järkeä.

Euroopalla on oma terrorismintorjuntapolitiikan strategiansa. Meillä Euroopan unionissa on hyvä terrorismintorjuntastrategia, joka on osoittautunut viime vuosina tehokkaaksi. Meidän tarvitsee vain tarkastella turvallisuusjoukkojen toimia eri maissa, niin näemme, miten laajasti nämä toimet monissa tapauksissa ovat perustuneet meidän muutama vuosi sitten käyttöönottamamme yhteisen strategian soveltamiseen.

Meillä on tärkeä henkilö, terrorismin torjunnan koordinaattori, jonka puheet ovat hyvin mielenkiintoisia. Jälleen kerran suosittelisin, että tutkisitte tarkasti hänen viimeisintä puhettaan täällä parlamentissa, koska se on mielestäni erinomainen puhe, jossa korostetaan strategiamme laajuutta. Me olemme tosiaankin viime aikoina yrittäneet toteuttaa tätä strategiaa konkreettisesti ennaltaehkäisyn avulla toisin kuin sen soveltamisen alkuvuosina, jolloin korostimme enemmän tekijöiden paljastamista.

Tärkein tekijä terrorismin torjunnassa on tietysti ennaltaehkäisy eli iskujen ehkäiseminen. Siksi keskitämme yhteiset toimemme, kuten sanoin, ennaltaehkäisyyn. Sen vuoksi myös keskitymme sellaisiin näkökohtiin kuin radikalisoituminen, minkä mainitsin puheessani samoin kuin komission jäsen. Olemme innokkaita analysoimaan politiikkoja, joita kukin maa toteuttaa ehkäistäkseen radikalisoitumista, joka on epäilemättä monien viime vuosina kärsimiemme terrori-iskujen lähtökohta.

Haluamme myös varmistaa asianmukaisen tiedonvaihdon. Sitä on korostettu parlamentissa monissa eri tilanteissa. Tärkeää ei ole siirtää kaikkea tietoa vaan se tieto, joka on vastaanottajan kannalta oleellista. Se tieto on siirrettävä. Tarkoituksena ei ole hukkua tietoon, vaan meillä on oltava tiedonhallintavälineet, joiden avulla vaihto on mahdollisimman tehokasta.

Euroopan unionissa on tässä suhteessa tapahtunut hiljattain huomattavaa parannusta. Meillä on strategia, jonka toteuttaminen parantaa esimerkiksi tiedonvaihtojärjestelmiemme toimintaa. Kun puhun tiedonvaihdosta, tarkoitan Europolia, tarkoitan Eurojustia, tarkoitan COSIa, jonka jotkut jäsenet ovat täällä maininneet, ja lopuksi tarkoitan tiedonvaihtoa ja sitä, miten sitä voitaisiin tehostaa.

Lopuksi, kiistanalaiset henkilöskannerit ovat nyt todella ohjelmassa, ja kuten sanoin ensimmäisessä puheenvuorossani samoin kuin komission jäsen, se on mielestäni asia, joka meidän on selvitettävä. Ihanteellista olisi, jos voisimme päättää yhteisestä ratkaisusta EU:n tasolla. Jos me emme tee niin, jokainen maa voi tietysti panna täytäntöön omat politiikkansa ja luultavasti, vaikka päättäisimme yhteisestä ratkaisusta, jotkin maat saattavat päättää noudattaa omien lakiensa mukaista omaa politiikkaansa. Silti on täysin selvää, että yhteisestä kannasta tässä asiassa olisi tavattoman paljon hyötyä.

Jotta voimme hyväksyä tällaisen kannan tämän puheenvuoron alussa sanomani mukaisesti, meidän on käytävä maltillinen ja harkittu keskustelu, jossa keskitytään kolmeen tekijään, joita komissio parhaillaan tutkii: ensinnäkin skannerien tehokkuus (ovatko ne tehokkaita, mitkä ovat niiden rajoitukset ja voivatko ne tehdä sen, mitä me haluamme niiden tekevän), toiseksi niiden yhteensopivuus perusoikeuksien ja henkilökohtaisten oikeuksien kanssa ja kolmanneksi niiden yhteensopivuus niiden läpi kulkevien ihmisten terveyden kanssa.

Mielestäni meidän on tutkittava näitä kolmea asiaa. Kun kertomukset ovat saatavilla, me hyväksymme yhteisen kannan, joka on mielestäni välttämätön.

Arvoisa puhemies, haluan todeta jälleen kerran, että arvostan erittäin paljon täällä parlamentissa käytettyjä puheenvuoroja, jotka ovat mielestäni neuvoston työn kannalta erittäin hyödyllisiä.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, esitin neuvostolle suoran kysymyksen ja haluaisin saada siihen vastauksen. Kysyin, mitä mieltä neuvosto on EU:n perustamissopimuksen 6 artiklan – perusoikeuslausekkeen – räikeästä rikkomisesta, kun Yhdistyneen kuningaskunnan vetoomustuomioistuimen päätöksessä vahvistetaan, että Yhdistynyt kuningaskunta syyllistyi...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kiitän puheenvuoroistanne, mutta minun on sanottava, että me emme ole saaneet tänään ehdotusta uusien laitteiden pakollisesta käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla lentoasemilla. Asia ei ole niin. Me olemme vasta tekemästä huolellista tutkimusta näistä uusista tekniikoista ja palaamme asiaan huhtikuun jälkeen, merkittävän kertomuksen jälkeen, jossa tutkimme uusien tekniikoiden kaikkia näkökohtia.

Minulla on itselläni tiettyjä epäilyksiä varsinkin tehokkuudesta, ja kuten joku sanoi täällä, tämän uuden tekniikan oikeasuhtaisuudesta, mutta meidän ei pitäisi hylätä uusia tekniikoita välittömästi. Terrorismi kehittyy, ja meidänkin on hyödynnettävä kaikkea teknistä edistystä puolustaaksemme kansalaisia ja matkustajia. Joten älkää demonisoiko uusia tekniikoita. Aion yhdessä kollegojeni Cecilia Malmströmin ja Viviane Redingin kanssa ehdottaa EU:n yhteistä lähestymistapaa kaikkiin tarvittaviin vaatimuksiin, jotka koskevat tekniikkaan, oikeuteen, perusoikeuksiin ja yksityisyyteen liittyviä aiheita ja näkökohtia. Me ehdotamme varmasti jonkinlaista EU:n yhteistä lähestymistapaa, josta uskon päästävän yhteisymmärrykseen ja jota pidetään tärkeänä täällä ja käsittääkseni myös monissa jäsenvaltioissa.

Tämän me siis aiomme tehdä lähitulevaisuudessa. Esitämme kertomuksen ja jatkamme sitten tätä keskustelua. Uskokaa minua, meillä ei ole mitään salaliittoa jonkin uuden laitteen käyttöönottamiseksi välittömästi. Ei ole olemassa mitään teknistä ratkaisua, joka olisi täysin luodinkestävä tai takaisi turvallisuuden 100-prosenttisesti, ja ilmailuturvallisuus on erityisen monimutkainen alue, jolla tarvitaan laaja valikoima yhdistettyjä toimenpiteitä ja hyvin vahvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Tämän kertomuksen jälkeen me siis esitämme konkreettisia ehdotuksia ja ehdotamme varmasti EU:n yhteistä lähestymistapaa mahdollisiin standardeihin ja vaatimuksiin, jos jäsenvaltiot päättävät ottaa käyttöön uusia skannaustekniikoita.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, tämä on todella äärimmäisen tärkeä keskustelu. Terrorismin torjunta on tärkeä terrorismin vastaisen taistelun väline. Meillä on Euroopan unionissa tuskallisia kokemuksia terrorismin vaikutuksista ja sen muodostamasta uhkasta sekä yksilöille että yhteiskunnille, demokratialle ja perusarvoillemme.

Operationaalinen vastuu ja vastuu omasta tiedustelutoiminnasta on tietysti jäsenvaltioilla, mutta olen vakuuttunut siitä, että me voimme tehdä EU:n tasolla paljon enemmän koordinoimalla ja hienosäätämällä käytössämme olevia välineitä. Siksi olen pyytänyt omia yksiköitäni suorittamaan hyvin nopeasti analyysin politiikoista, kehyksestä ja välineistä, jotka meillä jo on, jotta näemme, mitä voidaan parantaa ja miten voimme hyödyntää niitä vielä järkevämmin. Olen samaa mieltä tiettyjen jäsenten kanssa, jotka ovat sanoneet niin. Olen myös vakuuttunut siitä, että Europol, Eurojust ja jäsenvaltioiden viranomaiset voivat tehdä paljon parempaa työtä ja paljon koordinoidummin. Sitä varten on varmasti olemassa toimenpiteitä.

Detroitin kaltaiset tapahtumat ovat tärkeitä, koska ne toimivat eräänlaisena hälytyskellona, joka varoittaa meitä siitä, että terrorismia on yhä olemassa ja se on yhä hyvin merkittävä uhka. Meitä poliitikkoja vaaditaan ja painostetaan tekemään asioita nopeasti, toteuttamaan parannuksia ja suojelemaan kansalaisia välittömästi. Se on täysin luonnollista. Meidän vastuullamme on suojella turvallisuutta mutta myös toimia perusteellisten analyysien, arviointien ja keskustelun jälkeen ehdottamalla asianmukaisia ja oikeasuhtaisia toimenpiteitä, kuten komission jäsen Siim Kallas ja neuvosto ovat jo sanoneet. Me teemme niin. Me otamme myös kaikin tavoin huomioon perusoikeuksien kunnioittamisen.

Näin komissio siis aikoo toimia. Palaamme asiaan ja esitämme teille tarkempia ehdotuksia tämän arvioinnin suorittamisen jälkeen ja keskustelemme asiasta kanssanne lisää. Kiitos teille tärkeästä ja hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EL) Keskustelu on päättynyt.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, ennen kuin lopetamme, haluaisin vain käyttää työjärjestyspuheenvuoron ilmaistakseni hämmästykseni siitä, että "catch the eye" -menettelyn alkaessa nostin käteni ajatellen, että se alkaisi silloin, mutta teillä oli jo täysi luettelo. Haluaisin vain, että "catch the eye" -perusteet olisivat yhdenmukaiset niin, että me kaikki voisimme käyttää puheenvuoron, koska näyttää siltä, että muut jäsenet puhuvat, vaikka te sanoitte luettelon olevan täynnä.

Siksi haluan vain ilmaista hämmästykseni ja pyytää, että seuraavan kerran me kaikki tiedämme, mitä meidän on tehtävä saadaksemme puheenvuoron.

 
  
 

(Puhemies selitti "catch the eye" -menettelyä ja sitä, miksi hän ei ollut antanut puheenvuoroa kyseiselle jäsenelle.)

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen.(RO) Terrorismi on edelleen suuri uhka Euroopan unionissa. Siksi kaikki jäsenvaltiot ovat lisänneet ponnistelujaan sen ehkäisemiseen ja torjumiseen käytettävien välineiden parantamiseksi. Lissabonin sopimuksen hyväksyminen tarjoaa mahdollisuuden vastata paljon tehokkaammin kaikilla terrorismin torjuntaan liittyvillä alueilla, suoraan tai välillisesti. Henkilöskannerien käyttö on arka aihe. Mielestäni täytyy tutkia tietyt tärkeät tekijät huolellisesti, ennen kuin tästä tehdään päätös. Ne koskevat skannerien tehokkuutta, yksityisyyden suojan kunnioittamista, niiden käytön taloudellista vaikutusta korkean ostohinnan vuoksi ja ennen kaikkea sitä, miten näiden laitteiden käyttö vaikuttaa niiden kuvaamien ihmisten terveyteen. Euroopan komission on määrä tuottaa kolme tutkimusta henkilöskannerien käytöstä ja vaikutuksista. Siksi on mielestäni tärkeää, että odotamme asiantuntijoiden johtopäätöksiä, analysoimme ne tarkasti ja teemme vasta sitten päätöksen asiaa koskevasta yhteisestä kannasta.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), kirjallinen.(EN) Kun kysymys terrorismin torjuntatoimenpiteistä tulee esiin, keskustelu painottuu aina niiden vaikutuksiin kansalaisoikeuksiin. Olen aina ollut sitä mieltä, että se on tärkeysjärjestyskysymys. Kyse on siitä, ovatko matkustajat valmiita kärsimään epämukavuutta turvallisuutensa vuoksi. Kansalaisoikeusryhmien velvollisuutena on punnita kaikkia uusia esitettyjä toimenpiteitä. Niillä, jotka ehdottavat henkilöskannerien tapaisia uusia toimenpiteitä, on velvollisuus osoittaa niiden tarpeellisuus. Vaikka ratkaisut perustuvat yleensä kompromissiin, tässä yhteydessä kompromissit eivät ehkä ole mahdollisia. On selvää, että nykyiset menettelyt, erityisesti ruumiintarkastukset, eivät ole riittäviä. On todettu, että henkilöskannerit ovat tehokkaampia. Ongelmana on, että ne saattavat loukata matkustajien ihmisarvoa. Siksi tähän kysymykseen on tartuttava. Mahdollisuuksia on monia.

Esimerkiksi kummallekin sukupuolelle voisi olla omat henkilöskannerit, joita käyttäisi samaa sukupuolta oleva henkilöstö.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen.(LT) Lentomatkustamisen turvallisuuden varmistaminen terrorismin torjunnassa on epäilemättä tärkeää, mutta meidän on varmistettava, mitä vaikutuksia tämän turvallisuuden varmistavilla toimenpiteillä on terveydellemme, perusoikeuksillemme ja -vapauksillemme, yksityisyydelle ja ihmisarvolle. Henkilöskannerien käyttö yhtenä mahdollisena teknisenä ratkaisuna on hyvin vakava asia, koska se koskee uusien tekniikoiden käyttöä kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi, ja siksi toivon, että komissio esittelee viimein arvioinnin henkilöskannerien vaikutuksesta ihmisten terveyteen sekä perusihmisoikeuksiin ja -vapauksiin. Haluaisin kiinnittää huomion siihen, että kun käytämme uusia teknisiä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saavuttaa korkean tason turvallisuus lentoasemilla, on myös hyvin tärkeää asettaa rajat ihmisoikeuksien ja turvallisuuden välille, koska nämä toimenpiteet eivät liity vain kansalaisten suojeluun vaan heidän oikeuksiinsa ja vapauksiinsa kohdistuviin vaikutuksiin. Komissio ei ole vielä esittänyt vaikutusten arvioinnista kertomusta, jossa vahvistettaisiin, että nimenomaan henkilöskannerit varmistavat lentomatkustajien tehokkaan suojelun, ja siksi on edelleen epäilyksiä siitä, ovatko nämä tekniset turvatoimenpiteet todella turvallisia, tehokkaita ja järkeviä. Siksi meidän on nykytilanteen arvioinnin jälkeen edelleen jatkettava työtä tällä arkaluonteisella alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), kirjallinen.(EN) Euroopan parlamentti ei voi antaa suostumustaan röntgensäteisiin perustuvien henkilöskannerien käyttöönottoon, ennen kuin EU:n viranomaiset ovat käsitelleet asianmukaisesti niihin liittyvät terveyttä ja yksityisyyttä koskevat huolenaiheet. Olen tietoinen siitä, että asia huolestuttaa paljon lentäviä, ja olen huolestunut siitä, että jotkut matkustajat, kuten raskaana olevat naiset ja lapset, joutuvat henkilöskanneriin. Suurta huolta herättää myös näiden kuvien tungetteleva luonne, ja meidän on varmistettava, että EU:n kansalaisten yksityisyyttä suojellaan, ennen kuin hyväksymme näiden aikaa vievien ja kalliiden laitteiden laajan levityksen. Koska Yhdysvaltojen viranomaiset ovat myöntäneet, että hiljattainen Detroitin terroriuhka johtui heidän turvallisuusviranomaistensa virheestä eikä lentoasematekniikasta, pitäisi ennen tähän ristiriitaiseen tekniikkaan investoimista tutkia useita vähemmän kalliita menetelmiä, kuten tiedustelun lisäämistä, erilaisia hakumenetelmiä ja kansainvälisen yhteistyön tehostamista. Yhdysvaltojen perustaja Benjamin Franklin sanoi kerran, että se, joka pitää turvallisuutta tärkeämpänä kuin vapautta, ei ansaitse kumpaakaan, ja mielestäni Euroopan kannattaisi ottaa tulevina kuukausina vaari tästä neuvosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. – (EN) Kansainvälinen journalistiliitto, joka edustaa 600 000:a journalistia 125 maassa, on vaatinut Israelin viranomaisia kumoamaan journalisti Jared Malsinin karkotuspäätöksen. Hänet karkotettiin, koska hän arvosteli raporteissaan Israelin hallitusta Länsirannan ja Gazan alueen tilanteesta. Journalistiliitto tuomitsi karkotuksen lehdistönvapauden rikkomiseksi, jota ei voida suvaita. Lisäksi 13 israelilaista ihmisoikeusjärjestöä on osoittanut mieltään Israeli Knessetille ja pääministeri Netanjahulle entistä järjestelmällisemmästä ihmisoikeusjärjestöjen vastaisesta kampanjasta Israelissa. Israelin on kerrottu vaativan nyt Euroopan unionia lopettamaan rahoitusavun antamisen Israelissa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla toimiville ihmisoikeusjärjestöille. Haluaisin pyytää teitä, arvoisa puhemies, ottamaan yhteyttä pääministeri Netanjahuun ja tekemään selväksi, että EU:n perustana on sananvapauden kunnioittaminen, oikeus arvostella omaa hallitusta, vapaa lehdistö ja oikeus rauhanomaiseen mielenilmaukseen, jotka muodostavat demokraattisen valtion perustan. Pääministeri Netanjahulle on myös muistutettava, että EU:n kauppasopimuksissa vaaditaan liikekumppaneitamme kunnioittamaan näitä oikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), kirjallinen.(FR) Lähes 10 vuotta on kulunut 11. syyskuuta 2001 tapahtuneesta iskusta mutta terroriuhka on edelleen olemassa, ja lentokoneet ovat terroristien suosimia välineitä iskuissa maitamme vastaan. Meidän on löydettävä keino suojella kansalaisiamme ja estää heitä joutumasta terrori-iskujen uhreiksi. Henkilöskannerit saattavat olla yksi keino lisätä turvallisuutta lentoasemilla ja lentokoneissa. Ennen päätöksen tekemistä meidän on kuitenkin varmistettava, että nämä laitteet eivät loukkaa yksilön oikeuksia eivätkä ole haitallisia matkustajien tai lentoasemien työntekijöiden terveydelle. Odotan suurella mielenkiinnolla aihetta koskevaa tutkimusta, jonka Euroopan komissio esittää maaliskuussa. Tämän niiden käytön kaikkia eri näkökohtia koskevan kertomuksen pitäisi mahdollistaa se, että skannerit sertifioitaisiin kaikkialla Euroopassa ja taattaisiin kansalaisoikeuksien ja terveyden suojelu samalla kun parannettaisiin turvallisuutta. Jotta kaikki kansalaiset saisivat saman suojan, toivon, että Euroopan komission esitettyä tutkimuksen me kannustamme jäsenvaltioita pääsemään yksimielisyyteen asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE) , kirjallinen.(HU) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kansainvälisillä lentoasemilla käytettyjen turvatoimenpiteiden joukko laajenee jatkuvasti, kun lentoturvallisuus – meidän turvallisuutemme – kohtaa entistä enemmän haasteita. Samanaikaisesti lentoturvallisuuden parantamiseksi jo toteutettujen, suunniteltujen tai testattujen toimenpiteiden jotkin osatekijät ylittävät jo tiukat ilmailu- ja lentoturvallisuuden vaatimukset. Siksi näitä asioita pitäisi tutkia kokonaisasiayhteydessä. Turvallisuus on tärkeä asia elämässä – se on tärkein asia. Tunnemme kuitenkin olomme turvalliseksi vain, jos turvallisuustoimenpiteet eivät rajoita oikeuksiamme suhteettomasti, loukkaa henkilökohtaisia oikeuksiamme ja joissakin tapauksissa vahingoita terveyttämme ja jos turvallisuuden varmistamistoimenpiteet eivät kokonaisuudessaan ole suhteettomia, niitä ei voi kiertää ja ne ovat sopivan tehokkaita. Me tarvitsemme henkilöskannerien kaltaisia laitteita, joilla voidaan valvoa tehokkaasti matkustajaliikennettä, joita käytetään vapaaehtoisen suostumuksen pohjalta ottaen huomioon muun muassa matkustajat, joilla on välttämättömiä lääketieteellisiä implantteja (sähköisiä sydämentahdistimia tai metalli-implantteja), jotka eivät ole haitallisia terveydelle, lapsille, raskaana oleville naisille tai paljon matkustaville ja lopuksi jotka eivät tallenna kuvatietoja ja joita käytetään vain varoittamaan tarvittaessa mahdollisesta riskistä. Siksi keskustelun jatkaminen testiskannereiden käyttöönotosta on hyödyllistä vain, jos on tehty riittävän tarkka edellä lueteltujen vaikutusten arviointi. Vain näiden vaatimusten mukaisten laitteiden käyttö on mielestämme hyväksyttävää.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), kirjallinen.(EN) Me emme voi odottaa uutta katastrofia, ennen kuin ryhdymme toimiin lentomatkustajien suojelemiseksi. Dublinin lentokenttäviranomainen DAA on järjestänyt kahden miljoonan euron arvoisen tarjouskilpailun Dublinin lentoaseman henkilöskannereista. DAA sanoi, että jos liikenneministeriö antaa luvan, mikä vaikuttaa hyvin todennäköiseltä, ja laite osoittautuu menestykseksi, skannereita hankittaisiin myös Corkin ja Shannonin lentoasemille. Tietosuojasta vastaava komission jäsen on kuitenkin kiinnostunut siitä, että Irlannin viranomaisten toimia skannerien käyttöönottamiseksi harkitaan asianmukaisesti ja turvallisuustarpeet ja yksityisyyden suojelu ovat tasapainossa. Manchesterin lentoasema, missä yksi skanneri on koekäytössä, väittää, että mustavalkoiset kuvat eivät ole pornografisia tai eroottisia ja niitä katsoo vain yksi kauempana oleva virkailija, joka tuhoaa ne välittömästi. Henkilöskannerit eivät ole pettämättömiä, mutta ne ovat tällä hetkellä parasta saatavilla olevaa tekniikkaa, ja meidän on käytettävä niitä työkaluja, jotka meillä on terroriuhkan vähentämiseksi. Me tarvitsemme yleiseurooppalaisen lähestymistavan skannerikysymykseen – lentoasemien turvallisuuden on oltava yhdenmukaista. Odotan innokkaasti komission henkilöskannerien vaikutuksia koskevan kertomuksen valmistumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), kirjallinen. (PL) Hyvät kuulijat, tämän päivän keskustelua kuunnellessa voi saada sen vaikutelman, että Euroopan maiden suurin ongelma olisi tällä hetkellä se, pitääkö lisätä henkilöskannerien käyttöä lentoasemilla vai rajoittaa mahdollisuuksia niiden käyttöönottoon. Mielestäni asiaa ei kuitenkaan pitäisi ajatella näin. Tästä näkökulmasta ihmisoikeuksien suojelun takaamisen ongelma ei myöskään ole kovin suuri. Peruskysymys, joka meidän pitäisi kysyä, on se, käytetäänkö erikoisyksiköiden ehdottamia uusia menetelmiä tai välineitä tehokkaasti. Jos luovumme joistakin vapauksistamme turvallisuuden vuoksi, onko turvallisuutemme todella taattu? Tästä saamamme tiedot tekevät meistä hyvin epäileväisiä. Jos kyseiset palvelut eivät edes pysty takaamaan tehokkaita passintarkastuksia eivätkä osaa hyödyntää hallussaan olevia tietoja – mikä näkyy selvästi Detroitin lennolla sattuneesta tapauksesta – mitä takeita meillä on siitä, että ne pystyvät hyödyntämään näitä uusia välineitä tehokkaasti? Historia on opettanut meille, että kriisitilanteissa erikoisyksiköt haluavat valita yksinkertaisimman reitin. Ne vaativat uusia valtuuksia, lisää rahaa ja parempia välineitä, vaikka ne eivät pysty hyödyntämään jo olemassa olevia mahdollisuuksiaan. Jonkun pitäisi puolustaa tervettä järkeä ja epäilevyyttä, ja minusta vaikuttaa siltä, että Euroopan parlamentti on tässä suhteessa merkittävässä asemassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), kirjallinen. (PL) Viime vuosien tapahtumat ovat pakottaneet meidät etsimään uusia ratkaisuja, jotka varmistavat matkailijoiden mahdollisimman suuren turvallisuuden. Terroriuhkan vuoksi olemme valmiimpia hyväksymään oman vapautemme rajoitukset. Toivon, että ennen kuin päätetään henkilöskannerien yleisestä käyttöönotosta lentoasemilla, tehdään perusteellinen analyysi niiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta sekä niistä syntyvistä kustannuksista. Emme halua, että nyt toistuu sama kuin A1/H1N1-influenssarokotusten antamisessa suurelle yleisölle, kun hallitukset jonkinlaisessa paniikkiaallossa hankkivat valtavilla kustannuksilla rokotevarastoja saamatta valmistajilta takeita niiden turvallisuudesta, ja varastot jäävät nyt käyttämättä. Saattaisi olla tehokkaampaa käyttää israelilaisten kehittämiä ratkaisuja, joissa painotetaan matkustajien käyttäytymisen tarkkailemista ja eniten epäilyksiä herättävien perusteellista tarkastamista kaikkien tarkastamisen sijaan. Tämä järjestelmä on osoittanut tehokkuutensa monien vuosien ajan.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen.(RO) Meidän velvollisuutemme Euroopan parlamentin jäseninä on olla mukana ratkaisemassa kysymystä henkilöskannereista sekä terrorismin torjunnan että eurooppalaisten kansalais- ja henkilökohtaisten oikeuksien suhteen.

Olen täysin samaa mieltä siitä, että kansalaistemme turvallisuuden parantamiseksi on löydettävä toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Velvollisuutenamme on kuitenkin varmistaa kaikkien kansalaisten oikeuksien suojelu koko Euroopan unionissa. Tämä tarkoittaa oikeutta yksityisyyteen ja perusoikeutta ihmisarvoon, joiden täytyy olla tasapainossa lentoaseman laitteiden turvallisuuskäsitteen kanssa. Tässä yhteydessä herää kysymys siitä, ovatko nämä henkilöskannerit toteuttamiskelpoisin ratkaisu lentoasemien turvallisuusongelmiin.

Mielestäni EU:n on sanottava "kyllä" ratkaisun löytämiselle terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja "ei" yksityisyyden oikeuden ja ihmisarvon loukkaamiselle, mikä on demokratian perusperiaate.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), kirjallinen.(EN) Joka kerta, kun todellinen tai mahdollinen terroristi tai sellaiseksi haluava nousee lentokoneeseen rohkeiden vartijoidemme valppautta ja heidän hienoja laitteitaan huijaten, miljoonien matkustajien elämä vaikeutuu tulevina vuosina. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän iskut tehneet terroristit ovat onnistuneet ennenkuulumattomalla tavalla: he onnistuivat muuttamaan elämämme – huonommaksi – ikuisiksi ajoiksi! Me idässä halusimme päästä eroon "isosta veljestämme" ja saimme vastineeksi "läntisen" muunnelman, joka on kehittyneempi mutta vähintään yhtä pelottava. Joillakin lentoasemilla monet "vartijat" käyttäytyvät huonosti. He katsovat olevansa lain yläpuolella ja pitävät jokaista matkustajaa epäiltynä, ottavat vapaudekseen tarkastaa joka ikisen matkatavaran antamatta tietenkään minkäänlaista selitystä, kun heidän "epäilyksensä" osoittautuu perusteettomaksi. Jos uskaltaa esittää vastalauseen, he nauravat päin naamaa. Olette varmasti samaa mieltä, että tämä on herjaavaa. On korkea aika, että komissio tutkii näiden yritysten toimintaa ja asettaa jonkinlaiset standardit sille, miten suurta määrää rehellisiä kansalaisia kohdellaan. Loppujen lopuksi jokaisen EU:n kansalaisen pitäisi yhtäläisesti kunnioittaa perusoikeuskirjaa, myös lentoasemiemme turvallisuudesta vastaavien.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), kirjallinen. (PL) Jotta voimme torjua terrorismia tehokkaasti, tarvitsemme koordinoitua toimintaa mukaan lukien EU:n skannereita koskevat säännöt. Periaatteisiin, jotka meidän on hyväksyttävä, on kuuluttava perusoikeuksien ja henkilötietojen suojelu sekä jotain, mikä ei ole yhtään vähemmän tärkeää – kansalaisten terveys. Päätös skannauslaitteiden pakollisesta käytöstä on tehtävä. Ei ole mitään järkeä ylipäätään puhua siitä, jos skannausten on tarkoitus on olla vapaaehtoisia. On vaikea uskoa, että terroristit suostuisivat skannerilla kuvattaviksi. Yksi hyvin tärkeä kysymys on luonnollisesti skannerien turvallisuus terveyden kannalta. Näkemykset tästä jakaantuvat Tšekin ydinturvallisuusviraston näkemyksestä, joka osoittaa skannauslaitteen tuottaman säteilyn olevan haitallista ihmisten terveydelle, Ranskan siviili-ilmailuhallituksen näkemykseen, jonka mukaan laite on täysin turvallinen. Tarvitaan ehdottomasti lisätestejä, jotta voidaan osoittaa, minkä tyyppiset skannerit ovat terveydelle turvallisia ja mitkä ovat niiden käytön mahdolliset haittavaikutukset. Euroopan komission pitäisi koordinoida tutkimusta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Käytössä olevilla skannereilla on oltava turvallisuussertifikaatti, joka sallii niiden käytön kaikissa jäsenvaltioissa. Näin vältämme yksittäisten jäsenvaltioiden tutkimuskustannusten päällekkäisyyden ja varmistamme, että kansalaisten terveyttä suojellaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, joillakin Euroopan lentoasemilla on otettu käyttöön uusi matkustajien tarkastusmenetelmä. Nykyisten turvallisuuskeinojen lisäksi on otettu käyttöön koko kehon kuvaavia skannereita. Useimmat lentomatkustajat ovat ehdottomasti sitä vastaan ja katsovat, että tämä tarkastusmenetelmä loukkaa perusihmisoikeuksia, kuten intimiteettisuojaa ja ihmisarvon suojelua. Lisäksi – ja tämä on hyvin tärkeää – tätä haluttomuutta syventää tiedon puute siitä, mitä vaikutuksia skannereilla on niillä kuvattujen terveydelle.

Skannerilla kerättyjen tietojen säilyttämisestä ja suojelusta ei ole selviä säännöksiä. On myös väitetty, että skannerit eivät ole läheskään yhtä tehokkaita kuin niiden valmistajat väittävät. Olisi toivottavaa, että niiden tehokkuus ei osoittautuisi vastaavaksi kuin sikainfluenssarokotusten, jotka lopullisten analyysien mukaan olivat tehokkaita vain lääkekonsernien tulojen lisäämisessä. Ottaen huomioon kaikki nämä oikeutetut epäilykset olen sitä mieltä, että Euroopan komission pitäisi määrittää matkustajien oikeuksien suojelun periaatteet varmistaen samalla heidän turvallisuutensa.

 
Päivitetty viimeksi: 7. toukokuuta 2010Oikeudellinen huomautus