Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0141/2009

Predkladané texty :

O-0141/2009 (B7-0235/2009)

Rozpravy :

PV 11/02/2010 - 4
CRE 11/02/2010 - 4

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Rozpravy
Štvrtok, 11. februára 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4. Hazardné hry na internete v súvislosti s nedávnymi rozsudkami Európskeho súdneho dvora (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava k otázke na ústne zodpovedanie o hazardných hrách na internete v súvislosti s nedávnymi rozsudkami Európskeho súdneho dvora, ktorú Komisii predložili Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardtová, Cristian Silviu Buşoi a Heide Rühleová v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (O-0141/2009 – B7-0235/2009).

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, autor. Vážený pán predsedajúci, v prvom rade mám tú česť prvýkrát privítať v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa nášho nového komisára Michela Barniera na pôde tohto Parlamentu, kde určite zažije množstvo názorových výmen, zvlášť preto, že sa elegantne presunul zo svojho kresla do tohto kresla vpredu v priebehu dvoch dní. Pán komisár, sme veľmi radi, že ste tu.

V druhom rade ďakujem za príležitosť zaznamenať v mene výboru v súvislosti s touto témou naše znepokojenie z vývoja v oblasti hazardných hier na internete a, pravdaže, celého odvetvia hazardných hier, ako aj niektoré z mnohých nejasností, ktoré sa objavujú v súvislosti s celkovou legislatívnou úpravou tohto odvetvia v rámci vnútorného trhu.

Viem, pán komisár, že vás už teraz čaká plná priehradka nevybavenej pošty, ale dúfame, že práve táto vec bude na jej vrchu, pretože ide o oblasť, ktorá značne znepokojuje náš výbor ostatných päť rokov. Z vlastnej iniciatívy sme pripravili množstvo štúdií a otázok na túto tému a, pravdaže, autorka našej poslednej zásadnej správy, pani Schaldemoseová vystúpi neskôr, a tak náš záujem o túto problematiku pretrváva.

Ako všetci viete, členské štáty sa pravidelne stretávali na úrovni Rady v rôznych diskusných skupinách, ktoré skúmali riešenia nárastu hazardných hier na internete vo vzťahu k aktivitám našich vlastných krajín v oblasti hazardných hier. Myslím, že musím predovšetkým zdôrazniť, že táto otázka v žiadnom prípade vopred nepredpokladá novú liberalizáciu trhu s hazardnými hrami alebo, pravdaže, akúkoľvek iniciatívu v tomto smere. Ako všetci viete, skutočnosťou ostáva, že intenzívna a rastúca popularita hazardných hier na internete určite tlačí aj na mnohé národné monopoly a existujúce systémy, či už vo vlastníctve, alebo pod kontrolou štátu, ktoré prinášajú veľký objem príjmov, ale dotýkajú sa členských štátov.

Snažíme sa vám povedať, že výsledkom tohto úsilia bolo množstvo podnetov na Európsky súdny dvor. S podrobnosťami budete oboznámení a kolegovia o tom asi budú hovoriť neskôr. Nebudem to hlbšie rozoberať, ale z nášho pohľadu nezrovnalosti medzi jednotlivými postojmi Európskeho súdneho dvora v skutočnosti neuľahčujú situáciu, ale skôr ju robia zložitejšou a neprehľadnejšou, ako bola v minulosti. Tiež vieme, že vaše úrady iniciovali množstvo konaní vo veci porušenia predpisov v súvislosti s hazardnými hrami. Nie všetky sa týkali internetu, ale mnohé z nich súviseli s otázkou samotnej slobody prevádzkovateľov pôsobiť v iných krajinách.

Všetky tieto záležitosti znamenajú, že je ten najvhodnejší čas, aby Komisia porovnala tieto informácie, zohľadnila priebeh konaní o porušení práva, preskúmala otázky vyplývajúce z rozsudkov Súdneho dvora a predovšetkým vypracovala jasnú stratégiu alebo vysvetlenie, ktorým smerom sa vydáme, a začala riešiť spomínané nezrovnalosti.

Z pohľadu ochrany spotrebiteľa musia regulačné orgány tiež vedieť, aká je ich pozícia pri práci v oblasti hazardných hier na internete. Hazardné hry jednoznačne môžu a musia byť regulované. Existuje skutočne veľa dobrých príkladov prevádzkovateľov hazardných hier na internete, ktorí sú odhodlaní poskytnúť nástroje a dozor pri riešení problému hráčskej závislosti a podobne. A, samozrejme, existujú problémy s podvodmi, ktoré sme tiež podrobne preberali v našom výbore. Ide o otázku ochrany spotrebiteľa a tiež súladu vnútorného trhu.

Napokon si myslím, že musíme rešpektovať aj našich občanov a fakt, že mnohí z nich chcú mať prístup k hazardným hrám na internete. Nemyslím si, že by existoval akýkoľvek zámer zakázať tieto hry, bolo by to skutočne prakticky nemožné, avšak zásadné rozpory tu sú. V niektorých krajinách je napríklad zjavne protizákonné zúčastniť sa na internete hazardnej hry, ktorú organizuje zahraničná spoločnosť. To nemôže byť v poriadku.

Ďalšou nezrovnalosťou, na ktorú upozornil jeden z mojich voličov, je, že ak sa britský občan zúčastní Britskej národnej lotérie cez internet zo Španielska a vyhrá, bolo by pre prevádzkovateľa lotérie nezákonné vyplatiť výhru v Španielsku. Toto sú rozpory, ktoré musíme odstrániť v záujme našich občanov a v záujme spotrebiteľov.

Pán komisár, to je kontext tejto otázky. Vypočujete si množstvo kvalitných príspevkov a zaujímavých názorov od mojich kolegov, ale dúfam, že práve toto bude jedna z hlavných priorít vo vašej novej pozícii.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, člen Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, určite si viete predstaviť radosť, s akou sa sem vraciam len 48 hodín po hlasovaní o schválení kolégia, za ktoré vám ďakujem. A tiež radosť, že budem pokračovať v práci s vami, pán Harbour, a hovorím to osobitne pre členov Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, že budem pokračovať v práci iným spôsobom a pravdepodobne na inom mieste, ale v rovnakom duchu.

Rád by som v tejto chvíli odpovedal v troch bodoch, skôr ako si pozorne vypočujem vaše pripomienky. Dovoľte mi, aby som začal vašou prvou otázkou. Ako ste uviedli, Komisia začala konanie o porušení práva voči mnohým členským štátom za cezhraničné poskytovanie služieb športového stávkovania. Komisia uvádza, že v štyroch z deviatich prípadov porušenia práva, a to v Dánsku, Francúzsku, Taliansku a Maďarsku, už boli navrhnuté zmeny v právnych predpisoch v nadväznosti na prebiehajúce konania o porušení práva. Komisia bude pokračovať v spolupráci so všetkými dotknutými členskými štátmi na riešení problémov identifikovaných v týchto konaniach o porušení práva. Vo všeobecnosti tieto konania ostávajú otvorené a je na novej Komisii, aby rozhodla, ako v nich bude ďalej pokračovať.

Druhým bodom, pán Harbour, je aktuálne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v prípade Portugalska, kde tradičný štátny monopol vykonáva striktnú kontrolu nad hazardnými hrami. Podľa analýzy vypracovanej právnymi útvarmi Komisie toto rozhodnutie od základov nezmení ani priebeh, ani posudzovanie konaní o porušení práva v tejto oblasti. Každý prípad bol hodnotený na základe dôkazov predložených jednotlivými členskými štátmi.

Na základe nedávnych rozhodnutí Európskeho súdneho dvora Komisia konštatuje, že Súdny dvor vždy vyžaduje, okrem iného v súlade so zaužívanou judikatúrou, aby všetky obmedzenia prichádzajúce do úvahy boli po prvé posudzované z pohľadu verejného záujmu a po druhé nevyhnutné a primerané. To zahŕňa aj potrebu vhodných, súdržných a systematických obmedzení.

Neriadi sa teda vecou Santa Casa, kde Súdny dvor poskytol členským štátom väčší priestor pri zavádzaní obmedzení. Súd vydal veľmi podrobný komentár k prevádzkovým metódam portugalského monopolu, k jeho veľmi dlhej tradícii a k veľmi špecifickým okolnostiam v tejto krajine.

V treťom bode môjho prvého príhovoru by som chcel zdôrazniť, dámy a páni, že Komisia nevylúčila alternatívy ku konaniam o porušení práva. Pán predsedajúci, dámy a páni, chcem začať konštruktívnu diskusiu na túto tému s Európskym parlamentom, ale tiež s členskými štátmi a dotknutými stranami.

Pripomínam, že na túto tému sa nekonali žiadne konzultácie s členskými štátmi, keďže tieto sa rozhodli v roku 2006 vyňať hazardné hry zo smernice o službách. Preto si vypočujem členské štáty a rozhodol som sa pozorne sledovať konanie pracovnej skupiny Rady. Viem, že Parlament na základe iniciatívy pani Schaldemoseovej 10. marca prijal správu napriek tomu, že mnohí poslanci podporovali protichodné uznesenie.

Pokiaľ mi je známe, doterajšia práca Parlamentu je dobrým štartovacím bodom pre otvorenie novej diskusie o možnom celoeurópskom riešení tejto zložitej problematiky. Dôvody, ktoré vedú členské štáty k obmedzovaniu hazardných hier na internete, musíme podrobiť dôkladnejšej analýze. V tejto súvislosti sa, samozrejme, musíme zaoberať aj sociálnymi zreteľmi, najmä problémom závislosti spojenej s hraním, a ja som sa tak rozhodol aj urobiť.

Dámy a páni, kolégium je v úrade sotva dva dni a ešte sme neprijali pracovný program. Dnešným dňom chcem začať výkon konzultácií pozorným vypočutím všetkých pripomienok, ktoré máte k tejto téme. Toto, myslím tým konzultácie, je konanie, s ktorým sa spája, samozrejme, viacero možností. Jednou z týchto možností, ktorú som osobitne pripravený zvážiť, je zelená kniha k tejto problematike.

Ešte raz by som vám rád poďakoval za váš záujem o túto dôležitú problematiku a za váš príspevok k práci Komisie, ktorej sa ujmem.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, v mene skupiny PPE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, v prvom rade by som v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) povedal, ako veľmi som rád, že vy, pán komisár, ste práve jasne povedali, že zvažujete nielen cielenú analýzu judikatúry vo veci Liga Portuguesa, ale že chcete riešiť aj to, ako by mohli pracovné skupiny Rady primerane reagovať na nárast hazardných hier na internete. V rámci tejto otázky na ústne zodpovedanie sa, samozrejme, zameriavame len na hazardné hry na internete. Ja chápem rozhodnutie vo veci Santa Casa tak, že hoci Európsky súdny dvor pripomenul členským štátom, že trh hazardných hier je úplne odlišný od iných trhov, členské štáty sú napriek tomu povinné dohodnúť sa na pravidlách, ktoré budú rovnaké v celej Európskej únii. Až doteraz sa o to Rada konštruktívne nepokúsila, aj keď tvrdila, že sa vecou bude zaoberať. Komisia a Parlament preto musia pracovať spoločne, aby sa v tejto oblasti pokročilo a aby boli položené zásadné otázky.

Po druhé, rád by som dodal, že argumenty členských štátov v súvislosti so zabezpečením ochrany spotrebiteľa na trhu hazardných hier na internete ma celkom nepresvedčili. Členské štáty tvrdia, že pokiaľ ide o hazardné hry na internete (a platí to aj vo veciach Liga Portuguesa a Santa Casa), sú schopné plniť ciele týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a efektívne sa vyrovnať so súvisiacou kriminalitou bez zásahu Európy. Keď však tento argument otočíme, jeho logickým záverom je, že sme v situácii, keď je Európska únia oveľa menej schopná nájsť vhodné riešenia tých poľutovaniahodnejších foriem kriminálnych aktivít a ďalších vecí, ktoré sa odohrávajú na internete, ako jednotlivé členské štáty. Myslím si, že je to veľmi zvláštny záver, a neverím, že zodpovedá skutočnosti. Môj názor je, že riešenie problémov spojených s hazardnými hrami na internete nájdeme jedine vtedy, keď prijmeme jednotné celoplošné nariadenia, ktoré budú chrániť záujmy členských štátov, založené na ich sčasti tradičných štruktúrach, ale ktoré zároveň, tak ako upozornil predseda výboru, budú zamerané najmä na záujmy spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, v mene skupiny S&D.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, veľmi pekne vám ďakujem za informácie, ktoré ste nám poskytli, ale úprimne povediac, nie som s nimi úplne spokojná. Predchádzajúca Komisia si stanovila jasný cieľ liberalizovať trh s hazardnými hrami. Európsky parlament opakovane zdôrazňoval, že to nie je správny prístup, keďže to bol práve Parlament a nie členské štáty, kto napríklad vyňal hazardné hry spod pôsobnosti smernice o službách. Prijali sme názor, že nejde o službu, ako sú iné, že musíme zaviesť záruky, ktoré ochránia našich občanov pred organizovaným zločinom, a že v tomto smere požadujeme jasné pravidlá.

Napriek tomu Európska komisia naďalej privádza členské štáty pred Európsky súdny dvor. Nastal čas, aby Komisia od tejto praxe upustila, pretože tieto súdne spory prehráva. Tento fakt treba jednoducho prijať. Z tohto dôvodu privítam, ak sa vám, pán Barnier, podarí splniť to, čo ste práve povedali, že je potrebný iný prístup v tejto oblasti, pretože pri súčasnom stave vecí nemôžeme napredovať.

V odpovedi na jednu z vašich pripomienok, pán Harbour, tvrdím, že rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sú vo vzájomnom súlade a vôbec si neodporujú. Súdny dvor vo svojich rozhodnutiach opakovane konštatoval, že členské štáty majú právo zaviesť jasné pravidlá, ktoré nám umožnia skutočne overiť, či občania sú, alebo nie sú chránení proti zločinu, a že členské štáty nie sú povinné otvoriť tento trh. Tiež nie sú povinné umožniť prevádzkovateľom z iných členských štátov pôsobiť na svojom území, ak zabezpečia silné a efektívne kontrolné mechanizmy.

Očakávame od Európskej komisie, že sa s týmto prístupom konečne stotožní a začne tak aj konať. Tiež to však znamená, že musíme hazardným hrám na internete venovať osobitnú pozornosť, pretože internet nepozná žiadne obmedzenia alebo hranice a, samozrejme, preto, že naši občania majú prístup k stránkam s hazardnými hrami. Musíme zvážiť, ako dokážeme nastaviť kontrolné mechanizmy a pravidlá v tejto oblasti, aby boli občania chránení.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Creutzmann, v mene skupiny ALDE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ak to, o čo sa zasadzujete, je ďalší vývoj a zosúlaďovanie vnútorného trhu, potom musíme zaviesť spoločnú sústavu pravidiel. Hazardné hry na internete majú tri základné črty, ktoré by mali byť v tejto rozprave zohľadnené. Ako môžeme najlepšie ochrániť záujmy našich občanov a spotrebiteľov? Ako môžeme čo najlepšie zabrániť podvodom a kriminálnej činnosti? Ako najlepšie ochránime našich občanov pred ujmou? Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na internete naznačilo metódy a cesty, ako pokračovať v riešení tejto problematiky. Rovnako ako predtým, aj teraz skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu podporuje princípy súvisiace s bezúhonnosťou hazardných hier na internete obsiahnuté v uznesení Parlamentu z 10. marca 2009.

V súlade s rozsudkom Európskeho súdneho dvora je v kompetencii každého členského štátu regulovať si za určitých podmienok hazardné hry na internete a uznesenie z 10. marca 2009 to dôrazne podčiarkuje. Národné pravidlá sú vhodnejšie v boji s podvodmi pri manipulovaní výsledkov zápasov, aj keď nám posledné príklady z Nemecka naznačili, že tento druh podvodu sa nedá úplne eliminovať. Musíme však tiež povedať, že trhy s hazardnými hrami sú oveľa lepšie regulované na národnej úrovni v súlade s tradíciami a kultúrou danej krajiny. Hráči sú lepšie chránení pred závislosťou, podvodmi, praním peňazí a manipulovaním s výsledkami zápasov, ak môžu hrať prostredníctvom hlavných prevádzkovateľov hazardných hier na internete, ktorých pôsobenie nie je z podstaty veci nikdy obmedzené hranicami. Nedokážeme regulovať všetko v súlade s koncepciou vnútorného trhu a najmä nedokážeme zabrániť hazardnému hraniu maloletých ani hráčskej závislosti.

Hazardné hry na internete poskytujú bohatšie možnosti pre nečestné praktiky, akými sú podvody, manipulovanie s výsledkami zápasov a nezákonné stávkové kartely, keďže hry na internete môžu byť spustené a zastavené vo veľmi krátkom čase. Osobitný problém v tomto smere predstavujú nelegálni prevádzkovatelia stávkových služieb z daňových rajov, keďže je v podstate nemožné ich kontrolovať a regulovať. Príjmy z hazardných hier by mali byť primárne použité pre blaho spoločnosti, okrem iného s cieľom propagovať amatérsky šport. Najlepšie je nechať to v kompetencii národných úradov. Nepretržitá finančná podpora napríklad kultúry a profesionálneho a amatérskeho športu dáva členským štátom určité dôvody na povolenie hazardných hier. Podmienkou však je, aby sa zdôrazňovalo riziko závislosti a aby sa proti nemu aktívne bojovalo.

Keďže úplný dosah jednotlivých foriem hazardných hier ponúkaných na internete na spotrebiteľov ešte nie je známy, musíme urýchlene podniknúť kroky a odstrániť tento nedostatok informácií. V tejto súvislosti je podstatné, aby členské štáty skutočne splnili svoje úlohy. V prípade hazardných hier na internete je kľúčový aj dohľad nad trhom. Ak my v Európskom parlamente odsúhlasíme na základe princípu subsidiarity členským štátom právo regulovať ich trhy s hazardnými hrami v súlade s ich tradíciami a kultúrou, musíme sa tiež pomocou efektívnej kontroly a dohľadu nad trhom uistiť, že sa tak deje.

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, po predchádzajúcich dvoch príspevkoch mi toho neostalo veľa, čo sa dá dodať. Rada by som len opäť zdôraznila, že naša skupina plne podporuje návrh uznesenia, ktorý predložil Parlament, ale radi by sme tiež spochybnili tvrdenie, že rozsudky Európskeho súdneho dvora boli nejednoznačné. Naopak, myslím si, že tieto rozhodnutia boli veľmi jednoznačné. Vítame aj vaše slová, že by ste radi začali konzultácie s členskými štátmi. Možno by som mala dodať, že konzultácia bude vhodnejšia ako konania o porušení práva. Konzultácie sú správnou cestou, ako riešiť tento problém so zreteľom na národné osobitosti a nájsť vhodné riešenie pre spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, hovorím ako bývalý minister Spojeného kráľovstva zodpovedný za kontrolu hazardných hier, takže ak hovoríme o Európe voľného obchodu a o Európe odmietajúcej protekcionizmus, o Európe, ktorá otvára trhy a búra obchodné prekážky, som, samozrejme, rozhodne za. Niektorí z našich kolegov, ktorí tu stoja a volajú po otvorenejšej Európe, súčasne podporujú udržiavanie monopolných štruktúr v odvetví hazardných hier.

Môžem povedať, že monopoly, alebo môžu povedať, že by som mal povedať, že monopoly sú vhodnejšie na kontrolu a riešenie problému hazardných hier, ktorý bol prediskutovaný ráno. To je veľmi zaujímavé, pretože mnohé údaje tento argument určite nepodporujú. Argumenty v prospech protekcionizmu a monopolov v odvetví hazardných hier sú účelové – viac kontroly a potom viac peňazí pre národné vlády. To nie je otvorená Európa alebo transparentná Európa, akú chcem. Je to Európa, ktorá „vodu káže a víno pije“. Neexistuje dôvod, prečo by súkromní prevádzkovatelia hazardných hier pôsobiaci v súlade s vysokými stupňami regulovanej ochrany v niektorom z členských štátov EÚ nesmeli pôsobiť v iných členských štátoch. Neexistuje dôvod, prečo by prísne regulovaný, no otvorený trh nemal poskytovať svojim občanom rovnocenný, ak nie vyšší stupeň ochrany ako akýkoľvek iný prísne kontrolovaný štátny monopol.

Kým na to čakáme, pokračuje vydávanie rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. V Luxemburgu už musia byť z tejto témy trochu unavení, alebo rečou právnika, možno nie sú z nej dosť unavení, avšak z ohlušujúceho ticha, ktoré doposiaľ prišlo zo strany Komisie, mám pocit, že nastal čas konať. Miera právnej neistoty sa musí skončiť.

Dovoľte mi len povedať, že si myslím, že je pre Parlament dôležité dať najavo svoju obnovenú vôľu riešiť tento problém a vyslať silný signál Rade a Komisii, že by sme sa pred ním nemali schovávať. S novou Komisiou dúfame v nový stimul. Pevne vo vás verím, pán komisár Barnier. Dúfam, že vezmete na vedomie rady, ktoré ste dostali, a začnete pripravovať stratégiu, ktorá zabezpečí, aby sa hazardné hry mohli stať legitímnou súčasťou vnútorného trhu, samozrejme, s primeranými reguláciami.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong, v mene skupiny GUE/NGL.(NL) Dobre známe porekadlo v Holandsku hovorí gokken is dokken (hazardná hra ťa vyžmýka). Znamená to, že hazardní hráči zvyčajne prehrávajú. Navyše sú hazardné hry návykové. Osobitne pre mladých ľudí znamenajú skutočnú hrozbu.

Ak má niekto o hazardných hrách romantickú predstavu, musím ho zarmútiť. V podstate ide o biznis v hodnote miliárd eur, ktorý sa príliš často spája s kriminálnou činnosťou. Preto v Holandsku platia právne predpisy, ktoré bojujú s hazardnými hrami v ľahko prístupných zariadeniach, ktoré často navštevujú veľké množstvá mladých ľudí. Avšak hazardné hry na internete, často vzhľadom na svoju podstatu bez hraníc, to zase oveľa viac sprístupnili.

Viac ako spoliehať sa na slobodný trh musíme preto v tomto osobitnom prípade nielen dovoliť členským štátom, aby prijali reštriktívne opatrenia, ale ich k tomu vlastne povzbudiť. Ústna otázka na zodpovedanie, ktorá podnietila túto diskusiu, sa podľa mňa stále príliš spolieha na sily trhu. Som predovšetkým na pochybách, či je možné hovoriť o „zodpovednom“ hraní na internete. Podľa mňa by mali byť hazardné hry na internete čo najviac obmedzené.

Európsky súdny dvor uznal, že členské štáty musia mať priestor na prijatie opatrení, a tak vyzývam Komisiu, aby sa nepokúšala znížiť úroveň ochrany prostredníctvom európskych legislatívnych návrhov, ale aby radšej povzbudila členské štáty, aby vydali pravidlá poskytujúce vysokú mieru ochrany. Vyzývam tiež Komisiu, aby upustila od posielania členských štátov pred Súdny dvor, ako povedala pani Gebhardtová, ale aby radšej povzbudila dialóg o najlepšej možnej forme ochrany.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD.(SK) V súvislosti s témou hazardných hier na internete by som chcel poukázať na dve oblasti, v ktorých vidím viacero nevyriešených problémov. My sa snažíme o to, aby komunikácia medzi ľuďmi bola čo najotvorenejšia. To obnáša aj otvorený prístup k internetu pre deti a mládež.

Európsky parlament svojím uznesením z 10. marca 2009 v bode 16 konštatuje, že zodpovednosť za ochranu pred hraním hazardných hier na internete neplnoletými deťmi nesú ich rodičia. Vážení, pýtam sa: čo je to za nezmysel? Kto vytvára legislatívny rámec, kto vytvára pravidlá pre takéto podnikanie? Rodičia alebo niekto iný? My sme to, kto nesie zodpovednosť za takéto podnikanie, my vytvárame legislatívny rámec, my vytvárame zákony, takže vlády, parlamenty, tí sú zodpovední za ochranu detí pred hazardom a hrami.

V čase, keď pornografia a hazard prichádzajú do domácností v 3D kvalite, rodičia nemajú žiadnu nádej uchrániť svoje deti pred týmito vplyvmi a brániť im v tom, aby sa zapájali do takýchto aktivít. Preto si myslím, že tu je základná povinnosť Komisie, Európskeho parlamentu, aby vytvorili právny rámec, aby nezastupovali v tomto prípade svojou nečinnosťou tých, ktorí podnikajú, ale aby zastupovali tých, ktorí ich volia a ktorým sú zodpovední.

Ďalší problém, na ktorý by som chcel poukázať, je kontrola toku peňazí. V jednotlivých krajinách sa finančné prostriedky z hazardných hier a z tohto druhu činností dávajú na podporu športu, kultúry, vzdelávania. Ak nám bude finančný tok z jednotlivých krajín utekať na Bahamy a do daňových rajov, tak sa pýtam, či z týchto peňazí sa dostane niečo späť na podporu športu v jednotlivých krajinách. Pretože ak podnikáme a hráme hazardné hry cez internet, tak zisky sa tvoria niekde inde ako v krajinách, odkiaľ pochádzajú hráči. Tento problém rovnako nie je riešený a ustrážený dostatočne a myslím si, že je potrebné naozaj, aby Európska komisia sa zobudila a začala pracovať na rámcových pravidlách pre tento druh podnikania, aby sme vytvorili také podmienky, že jednak neohrozíme zdravie a výchovu detí a súčasne neprídeme o finančné prostriedky, ktoré sa do hazardu dostávajú.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Rozvoj hazardných hier na internete umožňuje takmer nekontrolovateľne obchádzať zákony členských štátov a prať špinavé peniaze. Pre vnútorný trh predstavuje otáznik nad monopolným postavením stávkových kancelárií a ďalšie otázniky nad neprehľadným financovaním profesionálneho športu práve pre jeho väzbu na hazardné hry. Zvyšuje riziko závislosti najmä u mladých ľudí.

Európsky súdny dvor uznal so zreteľom na verejný záujem právo vlád zakazovať či obmedzovať hazardné hry na internete. Hoci hazardné hry na internete nemajú hranice, ich regulácia sa v každom členskom štáte líši mierou zdanenia, dostupnosti, kontrolami a mierou právnej zodpovednosti prevádzkovateľov. Navyše nestačí len sledovať kvalitu oficiálnych stávkových a lotériových spoločností. Musíme tiež sledovať pohyb peňazí.

Efektívna kontrola už nie je možná bez dohody o spoločných pravidlách pre všetkých 27 členských štátov. Preto sme už vlani požiadali Komisiu, aby navrhla rámec európskej regulácie hazardných hier na internete. Som pevne presvedčená, že musí existovať zákaz reklamy na hazardné hry na internete orientovanej na mládež. Vystaviť deti vplyvu reklamy na hazardné hry na internete je to isté, ako vystaviť ich neobmedzenej ponuke alkoholu, cigariet, drog a ďalších návykových látok.

Čo sa týka regulácií, Česká republika, žiaľ, v Únii zaostáva najviac. Nielenže neobmedzuje takú reklamu, nezvláda ani odstrániť kombináciu herní a záložní z okolia škôl. Očakávam, že táto správa dá Komisii čerstvý impulz, aby rokovala o opatreniach potrebných na zblíženie regulácie hazardných hier na internete vzhľadom na verejný záujem štátov EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D).(DA) Vážený pán predsedajúci, vitajte v Parlamente, pán Barnier, a veľa šťastia vo vašej práci.

Som skutočne veľmi rada, že tu dnes stojím a diskutujem s vami o hazardných hrách na internete, pretože počas vášho vypočutia v Parlamente ste kládli osobitný dôraz na svoj názor, že vnútorný trh by mal byť pre občanov a nie naopak. Teraz máme dobrú príležitosť to ukázať v praxi.

Dovoľte, aby som na úvod povedala, že podporujem iniciatívy, ktoré ste spomenuli. Boli trochu nejasné, ale znie rozumne vypracovať zelenú knihu, začať s prípravou množstva štúdií, zhromažďovať údaje a získať o tejto oblasti informácie, ktoré nám poskytnú prehľad o situácii na európskej úrovni.

Rada by som vám však pripomenula aj politické reálie. Aj keď je pravda, že v čase prijatia mojej správy v marci existoval aj menšinový názor, jasná väčšina v Parlamente správu podporila a pre objasnenie poviem, že správa má veľkú podporu aj v Rade. Zároveň však musíme zaručiť, že zostane na členských štátoch, aby definovali, ako si želajú regulovať celé odvetvie hazardných hier. To, čo potrebujeme v oblasti hazardných hier na internete, je, samozrejme, zistiť, ako môžeme chrániť našich občanov, preskúmať sociálne náklady hazardných hier a tak ďalej.

Rada by som však počula o niečo jasnejšiu odpoveď. Len ste sa ujali svojho postu a ste stále nový, ale rada by som dostala trochu jasnejšiu odpoveď na otázku, či budete postupovať smerom k ukončeniu prípadov týkajúcich sa porušenia zmluvy a začnete oveľa konštruktívnejší dialóg s Parlamentom a Radou tak, aby sme mohli zistiť, ako sa s týmto vyrovnať. Navrhujem vám preto nečakať v týchto prípadoch na rozhodnutia Európskeho súdneho dvora; prijmime v týchto prípadoch politické rozhodnutia. Je toto smer, ktorým sa chcete vydať alebo nie? Na toto by som rada dostala veľmi jasnú odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). (GA) Vážený pán predsedajúci, vítam túto aktuálnu diskusiu o hazardných hrách na internete a najmä o problémoch týkajúcich sa hrania maloletých a zraniteľných spotrebiteľov. Je v záujme verejnosti, ako aj spotrebiteľov, aby bol pri riešení tohto problému ukázaný vzor a jasné a konečné smerovanie.

Začiatkom minulého novembra som otvoril v Rade tému hazardných hier a odpoveď, ktorú som dostal, uvádzala, že Komisia podporuje program Bezpečnejší internet, informačné centrá a linky pomoci v členských štátoch. Tie rodičom poskytnú informácie o nebezpečenstvách, ktoré môžu deti na internete stretnúť – vrátane hazardných hier.

Hranie hazardných hier na internete je však skrytý problém a je to problém, ktorý rastie.

– Pri hazardných hrách na internete je v porovnaní s klasickými hazardnými hrami jasným problémom nedostatok fyzického dohľadu. Nie je prítomný žiadny kompetentný alebo priamy riadiaci orgán, ktorý by sa presvedčil, či je hráč plnoletý a koná v súlade so zákonom. Bezpečnostné kontroly a bezpečnostné postupy pre hranie hazardných hier na internetových stránkach je možné obísť. Požičané alebo odcudzené kreditné karty môžu byť použité neplnoletými a identity môžu byť falošné. Zraniteľní spotrebitelia totiž zvyčajne hrajú hazardné hry na internete v izolovanom prostredí a odborníci na túto problematiku poukazujú na zvýšený problém impulzívneho konania a na možnosť nekontrolovane a ľahkomyseľne hrať, a pretože pre maloletých hráčov neexistujú ochranné opatrenia bežné pri tradičnom hraní hazardných hier.

Pri hraní hazardných hier na internete je zložitejšie určiť problémového hráča, pretože je potrebný čas, zodpovednosť a zdroje na identifikovanie toho, kto hrá, toho, kto platí, a toho, kto má problém. Je potrebné jasné smerovanie na všetkých úrovniach, aby bolo možné riešiť túto záležitosť s cieľom podniknúť konečné opatrenia riešiace problém neplnoletých hráčov a zabezpečiť ochranu záujmov najzraniteľnejších spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Vážený pán predsedajúci, v Holandsku je približne 120 000 závislých hráčov, čo predstavuje takmer 1 % našej populácie. Hráčska závislosť vedie k závažným sociálnym problémom, ako sú rozvrátené domácnosti, finančné problémy a trestná činnosť. Preto by členské štáty mali vynaložiť všetko úsilie na boj proti hazardnému hraniu a súvisiacim problémom s maximálnou silou.

Pán predsedajúci, je zarážajúce, že niektoré členské štáty majú úplne legálny trh hazardných hier. Okrem toho nás herný priemysel presviedča, že trh hazardných hier je normálnym odvetvím vnútorného trhu, a teda nie je potrebné, aby podliehal obmedzeniam. Toto je nepochopiteľné. Členské štáty by nemali podporovať trhy, ktoré podporujú sociálnu mizériu.

Bohužiaľ, mnohí ľudia nedokážu odolať vábeniu hazardných hier. Z tohto dôvodu sa holandská vláda rozhodla prevziať trh s hazardnými hrami a povoliť len štátny monopol na ne. Aj keď by som najradšej nevidel vyrastať kasína kdekoľvek v Európskej únii, toto stále považujem za najmenej zlé riešenie.

Pán predsedajúci, Európsky parlament musí veľmi dôrazne vyzvať členské štáty, v ktorých sú hazardné hry povolené, aby dôrazne odstránili tento trh všade, kde je to možné.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Vážený pán predsedajúci, táto otázka nepriamo vyzýva k novým právnym predpisom Spoločenstva. Vzhľadom na to, že aj Európsky súdny dvor stanovil obmedzenia a podmienky, za ktorých môžu členské štáty prostredníctvom svojich národných právnych predpisov stanoviť, ako regulovať hranie hazardných hier na internete, však nie je potrebné volať po európskych právnych predpisoch.

Okrem toho Súdny dvor vo veci Schindler rozhodol, že hazardné hry majú určitý morálny, náboženský a kultúrny podtext, prinášajú však aj vysoké riziko trestnej alebo podvodnej činnosti a môžu mať škodlivé následky na jednotlivca a na spoločnosť. Toto je najdôležitejšia poznámka.

Práve na základe verejného záujmu by mal tento sektor zostať pod kontrolou členských štátov, ktoré vedia viac o jeho osobitostiach a o tom, ako ich zvládať. Okrem toho to podporuje tak štúdia vypracovaná pre Komisiu Švajčiarskym ústavom porovnávacieho práva, ako aj správa pani Schaldemoseovej z roku 2009 prijatá Parlamentom.

Táto správa dospela k záveru, že prístup výlučne v rámci vnútorného trhu nie je pre toto vysoko citlivé odvetvie vhodný, a vyzýva Komisiu, aby v tejto veci venovala osobitnú pozornosť stanoviskám Európskeho súdneho dvora.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som začať rozhodnutím Európskeho súdneho dvora, pretože možnosť členských štátov zakázať súkromným prevádzkovateľom ponúkať hazardné hry na internete zvýrazňuje potrebu štandardizovať tento pre spotrebiteľov vysoko ziskový, ale rovnako aj vysoko rizikový trh.

Preto si v prípade neexistencie európskej harmonizácie v oblasti hazardných hier môže každá krajina slobodne zvoliť svoju vlastnú úroveň ochrany. Je často nemožné zistiť, kde použitie takého obmedzenia začína a kde končí. Faktom je, že zatiaľ čo Komisia začala voči niektorým krajinám – rada by som upozornila, že vrátane Talianska – niekoľko konaní o porušení práva za to, že porušujú zásadu voľného pohybu služieb, Európsky súdny dvor naopak potvrdil obmedzujúce portugalské rozhodnutie.

V tomto kontexte je základnou úlohou európskych inštitúcií previesť odvetvie hazardných hier regulačným procesom, ktorý je plne harmonizovaný medzi členskými štátmi na úrovni EÚ. Je preto nevyhnutné ísť nad rámec individuálnych hospodárskych záujmov a zabezpečiť podstatnú úroveň ochrany spotrebiteľov, najmä detí, ktoré sú v takýchto prípadoch hlavnými obeťami trestnej činnosti a podvodov.

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D). (PT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, sme uprostred konfliktu medzi dvoma prúdmi politiky vyznávanými v Európskej únii: ochranou spotrebiteľa a verejného poriadku na jednej strane a voľným pohybom a poskytovaním služieb na strane druhej.

Podľa judikatúry Súdneho dvora v tejto veci by si členské štáty mali udržať autonómiu a legitimitu pri regulácii činnosti poskytovateľov hazardných hier na internete a hazardných hier. Ide o citlivú oblasť, ktorá má vplyv na spoločenské hodnoty v prípade, že ide o deviantné správanie súvisiace s hazardnými hrami, a tiež na národné tradície smerovania prostriedkov získaných z tohto trhu na financovanie sociálnych prác.

Počas niekoľkých minulých rokov judikatúra z Luxemburgu sformulovala súdržný a jednotný smer súdneho myslenia, ktorý by mal viesť európske inštitúcie a najmä Komisiu k tomu, aby prijali jednoznačnejší postoj. Ten zahŕňa vytvorenie regulačného rámca, ktorý berie do úvahy tak všeobecné požiadavky všetkých členských štátov v oblasti predchádzania cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti využívajúcej tieto typy hier ako spôsob svojho rozširovania, ako aj poskytovanie náležitej ochrany spotrebiteľom, ktorí sú týmto typom hazardných hier na internete ohrozovaní.

Pán komisár Barnier, tešíme sa, že nová Komisia, ktorá práve nastupuje do úradu, sa bude touto záležitosťou zaoberať ako jednou z priorít svojho programu.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Vážené dámy a páni, ako všetci vieme, hazardné hry sú tradične prísne regulované vo väčšine krajín EÚ. Situácia sa však, samozrejme, zmenila, pretože internet sa stal najväčšou herňou na svete. Je fakt, že technický vývoj súvisiaci s prevádzkou hazardných hier postupuje na celom svete veľmi rýchlo a že príslušné právne úpravy nie sú v súčasnosti schopné dostatočne reagovať.

Európskemu súdnemu dvoru sú často adresované prípady týkajúce sa hrania hazardných hier na internete, čo jasne ukazuje na to, že výklad a uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti hazardných hier sú nejasné. Odvetvie hazardných hier na internete je navyše vnímané ako „sivá oblasť“ práva.

Myslím, že musíme rešpektovať fakt, že každý štát má vydávanie povolení na hazardné hry vo svojej kompetencii. Zároveň sa však vo všeobecnej rovine zhodneme na tom, že vnútroštátna právna úprava nesmie prekročiť zásady EÚ o podnikaní a poskytovaní služieb v rámci EÚ. Toto však, paradoxne, znamená, že české právo napríklad nemusí českým firmám umožniť získať licenciu na prevádzkovanie hazardných hier na internete, ale Česká republika nemôže zakázať zahraničným spoločnostiam prevádzkujúcim hazardné hry pôsobiť na svojom území. Takúto situáciu nemôžeme akceptovať, a to ani nehovorím o sociálnych, zdravotných alebo bezpečnostných rizikách spojených s hraním hazardných hier na internete alebo daňových súvislostiach.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, ako si dobre pamätáte, pán komisár Barnier, Európsky parlament bol súdržný vo svojej politike, keď sa postavil proti zaradeniu hazardných hier do smernice o službách, keďže hazardné hry nie sú služby ako také: sú spojené s rizikom závislosti a pridruženými sociálnymi nákladmi.

Bezúhonnosť športu je tiež niečo, čo podľa Európskeho parlamentu stojí za ochranu, a to najmä teraz, keď na základe Lisabonskej zmluvy máme právomoc riešiť túto problematiku. Čím menej sú hazardné hry regulované, tým viac sa šport stáva len prostriedkom k hromadeniu zisku a tým aj náchylnejším napríklad k trestnej činnosti v podobe prania špinavých peňazí.

Komisia musí navrhnúť riešenie, ktoré zoberie do úvahy dôslednú politiku Parlamentu ponechať hazardné hry v právomoci členských štátov vzhľadom na ich osobitnú povahu. Pred Súdny dvor Európskej únie prišlo najmenej tucet vecí, poslednou je vec Liga Portuguesa. Napriek tomu nie je správne, že sa tieto prípady môžu vyvíjať len vo forme súdnych rozhodnutí alebo ako výsledok konania o porušení práva. V týchto veciach musíme prijať také politické rozhodnutie, ktoré nebude mať za následok harmonizáciu, pretože členské štáty už aj tak znášajú sociálne náklady a tiež ďalšie nepriaznivé dôsledky hazardných hier.

Potrebujeme logickú a zrozumiteľnú politiku v oblasti hazardných hier, pretože hazardné hry na internete sú len ich časťou a samy osebe neznamenajú, že akákoľvek politika v oblasti hazardných hier bude cezhraničnou politikou. Nárast hazardných hier na internete nie je výsledkom neutíchajúcich prírodných síl. Existuje množstvo výrobkov, ktoré internetové obchody nemôžu predávať cez hranice, takže spoločnosti zaoberajúce sa hazardnými hrami na internete by tiež mali rešpektovať právo platné v jednotlivých členských štátoch.

Pán komisár, chcel by som vás povzbudiť k vypracovaniu zelenej knihy o hazardných hrách. Tá by nám určite poskytla prostriedky na boj proti hazardným hrám na internetových stránkach pochádzajúcich spoza hraníc Európy a s problémami, ktoré hazardné hry spôsobujú.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D). – Vážený pán predsedajúci, rada by som poďakovala predchádzajúcim rečníkom za ich príspevky a tiež kolegyni Christel Schaldemoseovej za jej prácu na tejto problematike.

Tak ako uviedli predchádzajúci rečníci, hazardné hry nie sú bežnou službou. Ako povedali mnohí kolegovia dnes ráno, negatívne dôsledky hazardných hier nemôžu byť nikdy dostatočne zdôraznené. Existujú dve medzinárodne uznávané stupnice, ktorými je možné merať problém hrania hazardných hier. Jednou z nich je tzv. Diagnosticko-štatistický index závažnosti a druhou Kanadský index závažnosti problémového hazardného hrania. Boli použité v Spojenom kráľovstve a odhaduje sa, že len v Spojenom kráľovstve, a ako povedal holandský kolega, že je postihnuté jedno percento ich populácie, ide približne o 236 000 až 284 000 dospelých, ktorí majú problém s hraním hazardných hier.

Aké by bolo toto číslo pre celú Európsku úniu? Keď sa nad tým zamyslíte, ak je vypracovanie zelenej knihy na dobrej ceste, priala by som si, aby Komisia dostala k dispozícii kvalitné štatistiky, lepšie povedané štúdie o dosahoch hazardných hier a hazardných hier na internete na občanov EÚ. Myslím si, že by bolo veľmi užitočné mať v našej rozprave tieto údaje na dosah ruky.

So zreteľom na poznámku o rozsudkoch Európskeho súdneho dvora, keď sa pozriete na slová „aby sa zabránilo prevádzke hazardných hier na internete na podvodné alebo kriminálne účely“ a na prevahu kartelov v rámci jediného trhu, podčiarknutú správou o hospodárskej súťaži, musíme zabezpečiť, aby spoločnosti prevádzkujúce hazardné hry na internete nepoužívali registráciu v inej krajine ako v tej, v ktorej pôsobia, ako zástierku na skrývanie nelegálnych praktík.

Teším sa na ďalšie slová pána komisára Barniera. Želám vám to najlepšie, pán komisár, vo vašej novej funkcii.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, chcem sa pridať k blahoželaniam pánovi komisárovi Barnierovi. Pán komisár, toto nie je najjednoduchšia problematika na začiatok vašej kariéry v Komisii, ale trúfam si povedať, že váš predchodca pán McCreevy by mi nezazlieval tvrdenie, že si zvláštne stávky užíval. Obľuboval preteky a očividne aj stávkoval.

Je zrejmé, že v tejto otázke existujú dva názorové prúdy. Stanovisko Parlamentu je však úplne zrejmé z jeho uznesenia z 10. marca 2009 a myslím, že stojí za to citovať tri riadky z tohto uznesenia, v ktorom sa uvádza „…majú členské štáty záujem a právo na reguláciu a kontrolu svojich trhov s hazardnými hrami“. Uznesenie tiež veľmi jasne hovorí, že „prevádzkovatelia hazardných hier na internete musia dodržiavať právne predpisy členských štátov, v ktorých poskytujú svoje služby“, a že „prístup vychádzajúci výlučne z vnútorného trhu nie je v tejto vysoko citlivej oblasti vhodný“.

Problémom pre nás ako zákonodarcov a pre členské štáty je, že trh má pred nami veľký náskok. Vývoj v tejto oblasti predstihol existujúce právne predpisy a bude v tom pokračovať. Či sa nám to páči alebo nie, ľudia sa z hazardných hier tešia. Osobne by som si radšej kúpila topánky, ale iní robia pre svoje potešenie iné veci.

Úplne súhlasím s tými, ktorí veľmi jasne hovorili o problémoch s hazardnými hrami, či už internetovými, alebo inými. Keď závislí ľudia konajú nad rámec toho, ako by mali, vynárajú sa obrovské sociálne otázky. Ale pamätajte tiež na to, že členské štáty podporujú lotérie a že možno aj to je legalizovaná forma podpory možnej závislosti.

Takže v tejto otázke nie úplne jasno, ale opäť je problémom Európskeho parlamentu a EÚ všeobecne nesúlad medzi členskými štátmi, a pritom naši občania chcú využívať a využívajú služby mimo vlastnej krajiny.

Zelená kniha by bola veľmi vítaná: je pre vás veľkou výzvou zhromaždiť o tomto probléme informácie. Myslím, že problémom je veľká priepasť medzi informáciami a poznaním, a je na Komisii, aby predložila riešenie tohto problému.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, vraví sa, že politika je hra, niekedy dokonca aj hazardná hra, ale hazardné hry nie sú v skutočnosti podnikaním alebo službou ako takou. Sú spojené s celým radom spoločenských neduhov, ktoré priťahujú trestnú činnosť.

Hráčska závislosť môže až príliš často a príliš ľahko dostať jednotlivca do finančných ťažkostí, ktoré tiež môžu viesť k veľmi vážnym psychickým problémom. V nadväznosti na obsah prejavu kolegyne pani Stihlerovej by som rád spomenul, že v roku 2008 bolo vo Fínsku približne 40 000 ľudí, ktorí mali problém so závislosťou na hazardných hrách. Ak by sme to prepočítali na úroveň celej EÚ, znamenalo by to, že dnes má viac ako 35 miliónov ľudí v Európe problémy s hazardnými hrami a to je obrovské číslo. Preto si myslím, že členské štáty musia mať v budúcnosti právo samy rozhodovať, ako organizovať hazardné hry tak, aby sa minimalizovali prípadné duševné a finančné škody. Potrebujeme prísne pravidlá, reguláciu trhu a monitorovanie zo strany verejných orgánov.

Na záver by som chcel zdôrazniť, aké je pre nás dôležité brať do úvahy ochranu zvlášť zraniteľných spotrebiteľov a nebezpečenstvá hráčskej závislosti a kompulzívneho správania a vyvíjať skutočné úsilie na boj proti organizovanému zločinu, ktorý sa takto snaží o zisk.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI DURANT
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, gratulujem, pán komisár, a vitajte.

Za posledných pár rokov sme boli všetci svedkami veľkého rozmachu trhu s hazardnými hrami na internete, ktorý si vyslúžil hospodársku i mediálnu pozornosť. Ide o jav, ktorý sa týka nových sociálnych skupín a ktorý je charakterizovaný nadmernou spotrebou. Technológie uľahčujú prístup na tento trh a umožňujú zapojiť sa rastúcemu počtu spotrebiteľov, často mladých ľudí, ktorí sú vo všeobecnosti zručnejší v práci s počítačom a internetom.

Sen zmeniť svoj život prostredníctvom hazardných hier má často katastrofálne následky a mnohé rodiny sa dostali do nepriaznivej situácie, z ktorej často niet návratu. Okrem toho nesmieme podceňovať vážnu škodu spôsobenú nedostatkom spoločenského kontaktu a vzájomných prepojení medzi hráčmi hazardných hier na internete. Osamelosť a vlastne neviditeľnosť hráčov hazardných hier predstavuje všeobecne neprijateľnú závislosť. Hranie hazardných hier je neresť, ktorá je ešte aj dnes vo veľkej miere skrytá.

Vo svojej predchádzajúcej funkcii som ako riaditeľ úradu pre verejné zdravie vytvoril špecializované oddelenie pre chorobné hranie hazardných hier. Ukázalo sa, že navrhovaný model opatrení je úspešný, keďže liečba kombinuje terapiu, ako aj prevenciu, výskum a rehabilitáciu.

Musíme zasiahnuť a prijať spoločnú pozíciu a zabezpečiť, aby všetky závislosti podliehali rozsiahlej forme riadenia. Doteraz to tak nebolo. Narážam na závislosť od drog, alkoholu, tabaku, potravín a internetu.

Mrzí ma, že otázka, ktorú som predložil ja a následne 42 poslancov Parlamentu, sa z dôvodu odporu ľavice ešte stále nedostala na program plenárneho zasadnutia. Preto uvažujem nad tým, ako sa Komisia naozaj zaujíma o ľudí, ktorí majú problém s drogovou závislosťou alebo inou potvrdenou závislosťou, a akú dôležitú úlohu zohráva boj proti obchodovaniu s drogami v programe Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Vážená pani predsedajúca, dôvod, prečo sa cítime v Európe bezpečne, dôvod, prečo Európa už tak dlho napreduje, je ten, že vždy rešpektovala chúlostivé národné otázky. Vzniknutá nekonečná dilema, pokiaľ ide o to, či má prvé a posledné slovo Európska únia, alebo členský štát, je dôležitou problematikou. Perfektným príkladom sú hazardné hry, a to najmä hazardné hry na internete. Internet je vzrušujúce miesto, ale takisto ukrýva nebezpečenstvá, ktoré sa len veľmi ťažko kontrolujú. Zásada konkurencieschopnosti, ktorá je pilierom vnútorného trhu, zároveň nemôže ignorovať základné otázky rešpektovania vnútroštátnych verejných záujmov. Myslím si, že to, čo v tejto rovnováhe potrebujeme, sa jasne uvádza v oboch rozsudkoch Súdu, ktorý na jednej strane chápe a bráni koncepciu verejného záujmu, tak ako ju zachovávajú národné tradície, a na druhej strane formuluje námietky voči neprimeraným opatreniam, ktoré v konečnom dôsledku fungujú v neprospech občana.

Keďže vieme, že sa v súčasnosti v Rade uskutočňujú konzultácie, zaujíma na nás, čo urobí Komisia na zachovanie fungovania vnútroštátnej autonómie a vytvorenie účinnej základne pre spoluprácu, aby sa mohlo bojovať proti problémom návykov a podvodov. Na záver vám gratulujem, pán komisár, a vyhlasujem, že verím všetkému, čo ste v tomto Parlamente povedali. Počuť od vás, že sa rozlišujete v litere, ale nie v duchu, je niečo, čo rada uvidím v praxi. Veľa šťastia.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, predovšetkým vítam pána komisára. Je dobré vidieť vás tu a vidieť vás sedieť na tomto osobitnom mieste. V tejto oblasti skutočne okrem iného riešime aj uplatňovanie regulačného rámca pre sociálne trhové hospodárstvo.

Sme v napätej situácii. Na jednej strane potrebujeme zájsť ďalej, pokiaľ ide o trh, keďže musíme zaviesť zásady vnútorného trhu. Na druhej strane nemôžeme zabúdať na zmysel pre zodpovednosť. Práve preto musíme stanoviť určité obmedzenia trhu s hazardnými hrami. Musíme prijať svoju zodpovednosť. Nemôžeme dovoliť každému na trhu s hazardnými hrami robiť si to, čo chce, o nič viac, ako si môžeme my dovoliť na finančnom trhu, a potom za to nechať zaplatiť spoločnosť. Zaoberáme sa tu otázkami vzdelávania, prania špinavých peňazí, zločinnosti a slobody hrať hazardné hry. Tieto veci musíme vyriešiť spolu.

Nemáme vymedzené ani žiadne jasné definície. Hovoríme tu o hazardných hrách, ale existujú mnohé rozličné druhy hazardných hier, ako aj ich rozličné definície. Preto vítam oznámenie zelenej knihy, pretože nám umožní priblížiť sa k otázkam definície a zároveň k problémom a rozmanitosti jednotlivých vnútroštátnych ciel.

Prístupom vychádzajúcim výlučne z vnútorného trhu sa v týchto otázkach nikam nedostaneme. Nemali by sme však využiť jeden prístup, aby sme vylúčili druhý. Potrebujeme regulačný rámec na úrovni EÚ, aby sme o tom nemuseli diskutovať každý rok. Sú do toho zapojené členské štáty a rozličné subjekty. Spoluprácou by sme nemali narušiť právo členských štátov, ale zabezpečiť právnu istotu na európskom trhu.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, uvedomujeme si rozdiely, ktoré existujú medzi rozličnými regulačnými rámcami jednotlivých krajín, a takisto vieme, že rozličné interpretácie európskych a vnútroštátnych judikatúr vedú v súčasnosti k veľkému počtu porušovania predpisov a sporov v rámci členských štátov.

Už dlhšie nemôžeme znášať neexistenciu politiky Európskej únie, pokiaľ ide o problémy spôsobené cezhraničnou povahou služieb s hazardnými hrami na internete. Rýchly rozmach internetu a elektronického obchodovania v nedávnych rokoch okrem toho umožnili zvýšenie ponuky hazardných hier na internete a následný vznik cezhraničných problematík, ktoré zostávajú nedoriešené.

Z tohto dôvodu som presvedčený, že európske inštitúcie by mali čeliť spoločným problémom, ako je ochrana spotrebiteľa, najmä detí, ochrana pred zločinnosťou a podvodmi, ale takisto aj problémom týkajúcim sa boja proti nelegálnej a nepovolenej ponuke služieb, ktoré nedokážu vyriešiť vnútroštátne vlády.

Komisia preto musí reagovať na požiadavky Parlamentu a pokúsiť sa dosiahnuť európsky regulačný rámec. Musí tak urobiť s nevyhnutným odhodlaním. Pán komisár, vaša dobrá vôľa sa nespochybňuje, a práve preto vám hovorím, že konzultácia je dobrý nápad a že samotná zelená kniha je takisto dobrý nápad za predpokladu, že sa použije na identifikovanie správneho legislatívneho rámca a nebude samoúčelná. Stará Komisia veľmi často vytvárala príliš veľa zelených a bielych kníh bez toho, aby sa prijalo akékoľvek rozhodnutie. Myslím si však, že ste si, pán komisár, vedomý toho, že potrebujeme rozhodnutia a nie len slová.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). – Vážená pani predsedajúca, keď sa pozrieme na postoje, ktoré doteraz zaujali Európsky súdny dvor, Rada, Komisia a Parlament, pokiaľ ide o hazardné hry a stávkovanie, rada by som z toho vyvodila tieto závery. Prakticky všetky členské štáty a Parlament odmietajú uplatňovanie zásady krajiny pôvodu a vzájomného uznávania v tejto mimoriadnej a citlivej oblasti. Súd to akceptuje, ako to znova explicitne vyjadril vo svojom rozsudku minulý september. Pre Komisiu tento rozsudok znamená, že stráca jeden z kľúčových argumentov, ktorý používala vo všetkých prípadoch porušenia práva.

Členské štáty majú právo vytvoriť si vlastné ciele politiky stávkovania a hrania hazardných hier a podrobne zadefinovať úroveň ochrany, ktorú považujú za vhodnú pre svojich občanov. Rada a Parlament už roky pracujú spoločne. V rokoch 2006 a 2007 sa dohodli na vyčlenení hazardných hier a stávkovania zo smernice o službách a smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Správa pani Schaldemoseovej bola minulý rok vypracovaná na základe práce, ktorú vykonala Rada počas francúzskeho predsedníctva, a rovnaké smerovanie pokračovalo aj počas švédskeho a španielskeho predsedníctva. V správe pani Schaldemoseovej som bola zodpovedná za smerovanie PPE a mám rovnaký názor ako ona.

Vážený pán komisár, rada by som sa vás spýtala, či máte ten istý názor, že Komisia by konečne mala začať pomáhať členským štátom v boji proti všetkým nezákonným, inými slovami nepovoleným ponukám hazardných hier, ako tráviť čas otázkami, ktoré sa už zodpovedali. Ak áno, tak ako?

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, niet pochýb o tom, že trh s hazardnými hrami na internete v Európe rastie veľmi dynamicky. Skutočne, v Európe je sústredených viac ako 40 % svetového trhu s hazardnými hrami, čo vytvára rastúce zisky. Za posledné štyri roky sa tieto príjmy takmer zdvojnásobili zo 6,5 miliardy EUR na 11 miliárd EUR. Vďaka týmto štatistikám môžeme povedať, že tento jav sa bude stále rozširovať na nadnárodnej aj cezhraničnej úrovni. Rozvoj služieb, internetového trhu, ako aj zmeny postoja spotrebiteľov si vyžadujú reakciu zo strany Európskej únie. Nedostatok regulácie hazardných hier na internete zo strany Spoločenstva je len jeden príklad, kedy sa inštitúcie nedokážu vyrovnať so sociálnymi zmenami, ale ani s reakciami na potrebu meniaceho sa spoločného európskeho trhu. Dynamicky rastúci trh s hazardnými hrami, ktorý je založený na cezhraničných kontaktoch a transakciách, si vyžaduje spoločné a jasné nariadenia, aby sa minimalizovali riziká spojené s podvodmi, praním špinavých peňazí, manipuláciou s výsledkami zápasov a závislosťou. Jasné a transparentné zásady by mali byť založené na fungovaní jednotného trhu a mali by sme predovšetkým ochrániť európskych spotrebiteľov pred týmito hrozbami.

Mali by sme informovať spotrebiteľov o možných negatívnych následkoch hrania hazardných hier na internete. Ako sme spomenuli v uznesení v marci, mladí ľudia nie sú dostatočne zrelí, aby rozlišovali pojmy ako šťastie, príležitosť a pravdepodobnosť víťazstva. Potrebujeme identifikovať riziko závislostí od hazardných hier, ktoré sa vyvíja u mladých ľudí. Čoraz častejšie, a to nielen v tejto záležitosti, sa Komisii nedarí držať krok s mimoriadne rýchlym vývojom internetu a rozličných druhov činností na internete. Môže za to skutočnosť, že celú Komisiu tvoria ľudia, ktorí vyrastali v dobe, keď bol tento elektronický svet podnikania na internete len predmetom futuristických románov?

Komisia musí začať pracovať na dôkladnej správe, v ktorej analyzuje všetko, čo sa týka problému čestnosti pri hraní hazardných hier a s tým spojenými právnymi a sociálnymi následkami. Potrebujeme jasne vymedzený európsky kódex postupov, ktorým sa stanovia tie najprísnejšie normy a rozlíši to, čo je čestná, férová súťaž pri hraní hier a čo špinavá hazardná hra.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Regulácia trhu s hazardnými hrami v Európskej únii je krehká záležitosť bez ohľadu na to, či hovoríme o tradičných hazardných hrách, alebo o hrách na internete. Odvetvie hazardných hier sa v posledných rokoch rozširovalo a teraz je to oblasť s veľkou tvorbou zisku. Sú tu ľudia, ktorí otvorene hovoria v prospech zakázania hazardných hier, zatiaľ čo iní sú presvedčení, že takýto zákaz by viedol k rastu týchto aktivít bez akejkoľvek možnosti platnej regulácie.

Európska únia aj členské štáty majú spoločné ciele v snahe zlepšovať reguláciu hazardných hier. Chcú chrániť neplnoletých, nájsť riešenie problémov so závislosťami, zaviesť vhodné opatrenia dohľadu, pokiaľ ide o transparentnosť a pravidlá reklamy, nehovoriac o predchádzaní závislostiam a nadmernému hraniu hazardných hier na internete.

Keďže v tejto oblasti chýbajú akékoľvek harmonizované právne predpisy, majú členské štáty právo určiť si vlastné ciele politiky a zadefinovať požadovanú úroveň ochrany. Hoci sa ciele zdajú byť rovnaké, riešenie problematiky regulácie v tejto oblasti nie je vôbec jednoduché. Nemôžeme však popierať podstatu tejto situácie – hazardné hry sú dôležitou hospodárskou činnosťou, ktorá nie je úplne v súlade s pravidlami vnútorného trhu. Keďže technické prekážky nepredstavujú žiadne obmedzenia, tieto činnosti sú dostupné cez hranice a vytvárajú zisky až vo výške niekoľko miliárd eur.

Rozsudkami Európskeho súdneho dvora sa nepribližujeme k postojom tých, ktorí majú odlišné názory na ten správny spôsob presadzovania regulácie. Komisia stále čelí paradoxnej skutočnosti medzi jurisdikciou členských štátov regulovať túto oblasť a sťažnosťami prevádzkovateľov hazardných hier proti vnútroštátne nastoleným obmedzeniam.

Neobhajujem hazardné hry na internete. Skôr by som povedala, že som proti. Napriek tomu mám pocit, že musíme prijať skutočnosť, že tieto hry existujú. Preto musíme vytvoriť harmonizované právne predpisy, ktoré budú nielen regulovať činnosti hospodárskych prevádzkovateľov, ale čo je najdôležitejšie, poskytovať opatrenia na podporu spotrebiteľov. Musíme zabezpečiť, aby sa s hazardnými hrami zaobchádzalo zodpovedne. Musíme chrániť neplnoletých a zraniteľných. Takisto musíme predchádzať závislostiam a zabraňovať organizovanému zločinu.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch (PPE).(HU) V prvom rade vrele vítam pána komisára Barniera a v jeho snahách mu želám všetko najlepšie. Dámy a páni, dovoľte mi zhrnúť to, čo chcem povedať, do troch hlavných bodov.

Predovšetkým v tejto dobe, keď odborníci tvrdia, že nášmu svetu dominujú masmédiá a internet, nemôžeme diskutovať o hazardných hrách a najmä hazardných hrách na internete a pritom ignorovať príslušné sociálne, kultúrne, zdravotné a mentálne vplyvy. Je takisto jasné, ako naznačuje rozhodnutie prijaté Parlamentom pred rokom, že hazardné hry na internete majú zrejmý škodlivý vplyv na spoločnosť. Stačí spomenúť len vplyvy spojené s rozvojom závislostí, organizovaným zločinom a praním špinavých peňazí. Nemali by sme zabúdať ani na toxické vplyvy športového stávkovania, keďže aj dnes Európa zažíva otrasný škandál s ovplyvňovaním výsledkov zápasov, ktorý je, nanešťastie, spojený s touto problematikou.

Po druhé, podľa môjho názoru, držíme to za zlý koniec, ak si myslíme, že regulovanie hazardných hier na internete je otázkou voľného trhu. Je to hlavne otázkou ochrany spotrebiteľa. Podľa môjho názoru by sa mala regulácia zamerať na otázky ochrany spotrebiteľa.

V neposlednom rade mi dovoľte predložiť dva návrhy. Na európskej úrovni je potrebná spoločná regulácia založená na ochrane spotrebiteľa a zameraná na prevenciu, aby sa predchádzalo vzniku závislostí, spájaniu hazardných hier na internete s organizovaným zločinom a škandálom ovplyvňovania výsledkov zápasov, ktoré ohrozujú pravidlá fair play. V neposlednom rade potrebuje Európska únia uviesť nariadenie, ktoré presahuje hranice Európskej únie, keďže hranie hazardných hier na internete je svetovou problematikou, a verím, že aj to je problém, ktorý musíme riešiť.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – Vážená pani predsedajúca, ako toľko iných oblastí činnosti, aj hazardné hry využívajú moderné technológie. Má to svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je, že to stávkarom pomáha a uľahčuje získavanie a podávanie stávok. Je to obrovský zdroj príjmov pre členské štáty, ktorý sa rozšíril do mnohých oblastí. Kedysi to boli iba dostihy a športy, ale dnes už máme veľký počet ďalších oblastí, ako sú napríklad politické predpovede. Ako hovoríme v Írsku, môžete si staviť už aj na dve muchy lezúce po stene. Takže pokiaľ ide oblasti zahrnuté do hazardných hier, ide o značný pokrok.

Nevýhodou je, že tu máme podvody, ovplyvňovanie výsledkov zápasov, sociálny a domáci chaos, závislosť od hazardných hier a pod. Odhaduje sa, že len v Spojenom kráľovstve je podľa Anonymných hráčov hazardných hier od hazardných hier závislých asi 600 000 ľudí, ktorí sú členmi tejto organizácie. V Írsku máme ten istý problém a aj v celej EÚ ide o bežný problém.

Myslím si, že na rozsudky Súdneho dvora sa musíme pozerať v tom zmysle, že každý členský štát si musí stanoviť svoje vlastné pravidlá a nariadenia. Potrebujeme však spoločnú politiku, pretože hazardné hry presahujú hranice. Zasahujú celú Európsku úniu. Myslím, že sa musíme vrátiť k vynikajúcim odporúčaniam z 10. marca 2009, ktoré stoja za to, aby sme sa na ne pozreli znova. Napríklad v nich poslanci vyzývajú členské štáty na úzku spoluprácu s cieľom vyriešiť sociálne problémy a problémy verejného poriadku, ktoré vznikajú z dôvodu cezhraničných hazardných hier na internete. Po druhé, musíme chrániť spotrebiteľov pred podvodmi, a preto by mala existovať spoločná pozícia. Po tretie, musí existovať spoločné nariadenie vo vzťahu k podpore reklamy a ustanoveniam hazardných hier na internete. V neposlednom rade by sme mali stanoviť maximálnu sumu poskytovania úverov a, samozrejme, z hľadiska veku by sa mala určiť presná veková hranica.

Ako už povedal pán Panzeri – a má pravdu –, veľa hovoríme o uzneseniach a odporúčaniach, všetky sú veľmi chvályhodné, ale je potrebné ich zaviesť do praxe. Inak by to boli len márne snahy. Hovoríme tu o praxi a hovoríme o časovom pláne. Práve preto sa teším na odpoveď Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Pravdepodobne sa nikto nebude hádať, že hranie hazardných hier, ako aj iné formy závislostí, spôsobuje vážne sociálne problémy, ktoré majú vplyv nielen na hazardného hráča, ale aj na celú spoločnosť. Ide o komplexný problém.

Pri rýchlom rozšírení prístupu na internet v našom globalizovanom svete došlo k značnému rastu novej formy závislosti, závislosti od hrania hazardných hier na internete. Trh s hazardnými hrami za štrnásť rokov od roku 1996 dramaticky vzrástol. Ako rastie trh, rastú vo svete aj celkové príjmy z hazardných hier. Pokiaľ nezavedieme spoločný systém Európskej únie na reguláciu hazardných hier na internete, jediní, kto bude profitovať z týchto príjmov, budú zástupcovia podnikov s hazardnými hrami na internete.

Európsky súdny dvor vyhlásil, že služby ponúkajúce hazardné hry môžu využívať slobodu pohybu a že členské štáty by ich mali sami regulovať pri zohľadnení svojich hodnôt a tradícií. Napríklad Litva je stále jednou z tých krajín Európskej únie, v ktorej sú hazardné hry zakázané. Voľný pohyb služieb však poskytuje príležitosť hrať hazardné hry, mať voľný prístup k hraniu hazardných hier na internete. Ak dokonca zakážeme hazardné hry v celej Európskej únii, stále nebudeme chránení pred hazardnými hrami registrovanými v ostatných častiach sveta. Preto je nevyhnutné zaviesť spoločný systém Európskej únie na reguláciu hazardných hier na internete, ktorým by sa zohľadnila ochrana rizikových skupín, osobitne ochrana maloletých a kontrola transakcií.

Pokiaľ ide o maloletých, nestávajú sa závislými len od hazardných hier spojených s peniazmi, ale často od hier, ktoré sú agresívne svojou povahou a majú agresívny obsah. Aj to je veľký problém.

Táto situácia je takmer identická s otázkou emisií CO2, o ktorej sme tak často diskutovali. Internet nemá hranice, takže ak máme rozdielne pravidlá a ustanovenia týkajúce sa hazardných hier na internete, bude to ako s problémom zmeny klímy; príliš veľa rozprávania a, bohužiaľ, žiadne výsledky.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, rád by som Komisii položil otázku v súvislosti s otázkami, ktoré položil môj kolega pán Nitras, ktorý sa dnes nemohol zúčastniť z dôvodu problémov, ktoré sa mu stali na ceste do Štrasburgu. Po prvé, chcel by som Komisiu požiadať, či by sa mohla vyjadriť k nedávnym zmenám právnych predpisov v členských štátoch v súvislosti so spoločnými rozsudkami Európskeho súdneho dvora. Po druhé, zvažuje ešte stále Komisia prijatie právnych opatrení na zavedenie spoločných rámcov, ktorými by sa mohli regulovať transakcie spojené s hazardnými hrami na internete, pri zohľadnení najmä ochrany spotrebiteľa a boja proti závislosti od hazardných hier a takisto aj rastúcej prítomnosti organizovaného zločinu v systéme, ktorý sa náležite neoveruje a nekontroluje?

Pokiaľ ide o to, súhlasí Komisia s tým, že aj napriek dnes platným európskym nariadeniam členské štáty stále nie sú schopné zmierniť hranie hazardných hier svojich občanov aj napriek využívaniu zákazov? V tejto oblasti sa zdá, že právne nariadenia nie sú prispôsobené súčasnej situácii a rozvíjajúcemu sa trhu služieb na internete. V spojitosti s tým chcem položiť túto otázku: aké opatrenia má Európska komisia v pláne prijať v tejto oblasti, aby možno ustanovila spoločné právne rámce, ktoré by boli rovnaké pre všetky členské štáty?

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE).(NL) Chcel by som zablahoželať pánovi komisárovi Barnierovi k jeho zvoleniu za člena Komisie a takisto ho tu veľmi vrele privítať, keďže v tomto programe zohráva veľkú úlohu.

V smernici o službách alebo tzv. Bolkesteinovej smernici, o ktorej sme tu diskutovali, sa hazardné hry výslovne vylúčili. Je to poľutovaniahodné, keďže to znamená, že nemáme odvahu uznať, že ide o problém pre spotrebiteľov. Myslím si, že to podnecovali práve vlády, ktoré boli príliš ochotné to stále vnímať ako monopol pre členské štáty. Výsledkom bol legislatívny mišmaš, ktorý v súčasnosti vedie k značnej právnej neistote. Je to poľutovaniahodné a skrýva sa za tým nedostatok odvahy zaoberať sa problémami, a to aj z našej strany. Koniec koncov, mať problém a neriešiť ho je ako vopchať hlavu do piesku ako pštros. Ale predsa sú to skutočné problémy, keďže organizácie poskytujúce služby hazardných hier stále hľadajú nové príležitosti.

Naše súčasné právne predpisy sú založené na fyzických hraniciach, ale vek virtuálnych hraníc sme dosiahli už dávno. Podľa môjho názoru preto musíme zabezpečiť, aby európsky prístup k hazardným hrám zaviedol jasnejšie právne predpisy, zapojil do toho ich poskytovateľov a zabezpečil, aby sa ochraňovali spotrebitelia a zabraňovalo organizovanému zločinu. To však takisto znamená, že sa musíme odvážiť vyjsť zo situácie, keď si vlády udržiavajú monopol na základe rozsudku Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého „sú monopoly dovolené, pokiaľ sa uplatňuje reštriktívna politika“, pretože sa nám to takto úplne vymyká spod kontroly.

Európsky súdny dvor to takisto pravidelne vyhlasuje a myslím si, že musíme mať odvahu prijať záväzné právne opatrenia, ktorými sa odstránia nerovnosti a zneužívanie hazardných hier nielen pre dobro našich občanov, ale aj na zamedzenie organizovanému zločinu. Dúfam, že to bude úspešné, pán komisár Barnier. Máte pred sebou obrovskú úlohu a želám vám všetko dobré.

Možno – a toto je moja posledná poznámka – je to úloha pre vás, aby ste Parlamentu dodali odvahu a pozreli sa zblízka na uplatňovanie smernice o službách. Koniec koncov som v tomto smere počul veľa kladných ohlasov.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, vo veci C-42/07 Európsky súdny dvor prešetroval, či Portugalsko porušilo zákon EÚ tým, že zakázalo hazardné hry na internete. Portugalsko zakázalo spoločnostiam poskytovať na hazardné hry na internete. Spoločnosti, ktoré boli postihnuté týmto zákazom, ako BWin a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, išli na súd a prebojovali sa viacerými súdnymi spormi až pred Európsky súdny dvor. Hlavným argumentom bolo, že Portugalsko porušilo slobodu poskytovania služieb a že naozaj by každý podnikateľ mal mať možnosť poskytovať svoje služby za hranicami. Okrem toho by každý občan EÚ mal mať slobodu prijímať služby, čo je pasívna forma slobody.

Pokiaľ ide o obsah, sloboda poskytovať služby však zahŕňa aj zákaz diskriminácie, čo znamená, že štát nemôže dostať zahraničných poskytovateľov služieb do menej priaznivej pozície ako domácich. Na druhej strane zahŕňa sloboda poskytovať služby aj zákaz obmedzovania, čo znamená, že akákoľvek činnosť, ktorá sama osebe nie je diskriminačná, ale je zameraná na sťaženie vstupu zahraničných spoločností na trh, je, samozrejme, zakázaná. Čo je dosť zaujímavé, Európsky súdny dvor to zamietol s tvrdením, že sa sloboda poskytovať služby môže obmedziť, keďže poškodzuje verejný záujem a je nevyhnutné bojovať proti podvodom, zaručovať ochranu spotrebiteľa a predchádzať závislosti od hazardných hier.

Závislosť od hazardných hier je teraz hlavný problém. Len v Nemecku bolo 200 000 ľudí oficiálne zaradených do skupiny závislých od hazardných hier, pričom čoraz viac mladých ľudí padá za obeť tejto závislosti. V jednej štúdii sa zistilo, že ľudia začínajú hrať hazardné hry už v 13 rokoch. Na druhej strane, a my sme si vedomí tohto problému, súkromní prevádzkovatelia, ktorí dodržiavajú prísne požiadavky a majú zavedené príslušné postupy na ochranu spotrebiteľa, sú kategoricky vylučovaní z trhu, zatiaľ čo na druhej strane sa monopoly s hazardnými hrami vo vlastníctve štátu môžu vyhýbať hospodárskej súťaži v Spoločenstve, čo im dáva väčšiu výhodu na trhu.

Dúfam, že táto veľmi zložitá a polarizovaná situácia sa pri vytváraní nového regulačného rámca zohľadní a že Komisia začlení tie kľúčové problematiky, ktoré som spomenul.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Collino (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade by som chcel zaželať všetko dobré pánovi komisárovi Barnierovi v jeho práci, pretože tu dobrú prácu potrebujeme.

Hranie hazardných hier má vo svojej podstate psychologické dôsledky na jednotlivých hráčov a ovplyvňuje kultúrne aspekty a aspekty týkajúce sa správania jednotlivých spoločností. Vzhľadom na riziká, ktoré hazardné hry prinášajú, je nedávny rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý udeľuje každému členskému štátu právo vytvárať vlastné pravidlá na riadenie stávkovania a hazardných hier na internete, rozumný.

Rozsudok týkajúci sa Liga Portuguesa potvrdzuje, že Európsku úniu vnútorne reguluje 27 rozličných pravidiel, na základe ktorých sa každý štát rozhoduje schvaľovať zákony. Tento postoj je celkom proti uplatňovaniu zákona o vnútornom trhu a proti odvetviu hazardných hier a harmonizácie na európskej úrovni.

Ponuka, ktorá nie je prísne regulovaná, by mala negatívny vplyv na potreby a správanie jednotlivých občanov EÚ a konkrétne tým myslím tie najzraniteľnejšie skupiny a mladých ľudí.

Žiadame vás, pán komisár Barnier, aby ste prijali kroky na vypracovanie regulačného rámca, ktorým sa objasnia povinnosti a stanovia spoločné zásady a kódex správania pre prevádzkovateľov, aby sa tak ochránili všetci európski občania, ktorí majú vášeň pre hazardné hry na internete.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE).(SL) Pán komisár, vo vašej funkcii vám želám veľa úspechov.

Hazardné hry sú súčasnou formou závislosti. Vieme to všetci, je to druh úniku pre moderných mužov a ženy. Napriek tomu sú hazardné hry na internete skutočnosť, ktorej my politici musíme čeliť a nachádzať tie najlepšie možné riešenia. Na jednej strane musíme ochraňovať zásady, na ktorých je Európska únia založená, ako je voľný pohyb služieb, a na druhej strane musíme ochraňovať spotrebiteľov.

Akým smerom sa teda vybrať? Ak vložíme do rúk administratívy členských štátov príliš široké kompetencie, zdá sa mi, že tým neodstránime všetky nevýhody hazardných hier na internete. Ani tým nezabránime praniu špinavých peňazí ani inej s tým spojenej trestnej činnosti.

Predovšetkým sa nám nepodarí odstrániť monopoly, pretože, samozrejme, zanietení prevádzkovatelia dostanú presne túto úlohu v rámci svojich vnútroštátnych hraníc. Som proti protekcionizmu, pokiaľ ide o hazardné hry, a želám si, aby vaša zelená kniha vedela vyriešiť tento problém pre dobro každého, pre dobro spotrebiteľov a vnútroštátnych správnych orgánov a pre dobro zásad, na ktorých stojí Európska únia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, riešime tu veľmi dôležitú záležitosť ochrany záujmov občanov a ochrany proti rizikám podvodov, ktoré sú pri hraní hazardných hier vrátane hier na internete bežné.

Členské štáty si musia zachovať svoju samostatnosť a celkovú legitímnosť na schvaľovanie zákonov v oblasti kontroly hazardných hier podľa tradícií svojich vlastných krajín a na zabezpečenie úrovne ochrany, ktorá je pre spotrebiteľov a záujmy občanov vhodnejšia, vrátane investícií do sociálnych oblastí, ako sa to deje v Portugalsku.

Z týchto dôvodov tu nemôže existovať priestor na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a slobody poskytovania služieb. Neriešime tu normálny typ služby, ale hazardné hry, ktoré majú vážne následky na životy občanov. Preto dúfame, pán komisár, že budete mať na pamäti tento postoj pri vytváraní opatrení a tentoraz uznáte celkovú legitímnosť členských štátov pokračovať v prijímaní zákonov.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Vážená pani predsedajúca, ďakujem, že ste mi dali príležitosť povedať zopár slov o tejto dôležitej medzinárodnej problematike.

Hranie hazardných hier a najmä hazardných hier na internete je skrytá závislosť a na rozdiel od iných závislostí, ako je drogová závislosť alebo závislosť od alkoholu, pri tejto chorobe neexistujú žiadne zrejmé fyzické prejavy. Po druhé, hranie hazardných hier na internete je závislosť novej generácie a vyskytuje sa najmä u mladých ľudí, ktorí majú oveľa väčšie digitálne zručnosti ako ich rodičia, a preto ich nemožno odhaliť a následne ani chrániť.

Vítam preto blízke zverejnenie zelenej knihy, ktorá musí vyriešiť tri veci: po prvé, uviesť fakty o tom, ako rozšírené je hranie hazardných hier. Ako príklad uvediem, že v mojom meste s 10 000 obyvateľmi boli pred pár rokmi len dve stávkové kancelárie. Dnes je ich 18. Po druhé, po stanovení faktov potrebujeme výchovný program pre mladých ľudí, rodičov a pedagógov a po tretie, právne predpisy, ktoré sa uplatnia vo všetkých krajinách.

(GA) V tejto dôležitej práci vám želám to najlepšie, pán komisár.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, v diskusii o tom, či by mali byť hazardné hry výhradnou doménou monopolov, či by mali podliehať udeľovaniu povolení alebo či mali byť všetky zakázané, myslím si, že by sme nemali zabúdať na to, že nárast závislostí od hazardných hier je veľmi dramatický. Ako všetci vieme, krupiéri v kasínach absolvujú psychologické školenie, aby dokázali rozoznať hráčov s návykovým správaním. Ak treba, môže sa im zakázať hrať. Od obrovského rozvoja počtu hazardných hier na internete sa aj problém závislosti čoraz častejšie naozaj presúva na internet. Ohrozuje vzťahy ľudí, ich prácu a zdravie a za pár sekúnd môže nahromadiť dlhy vo výške tisícov eur.

Chrániť mladých ľudí je ďalší problém, ktorý sa týka tejto problematiky. Ak však zakážeme mladým ľuďom hrať hazardné hry, nikam sa nedostaneme. V jednej štúdii sa zistilo, že v Hamburgu jeden z desiatich študentov vo veku od 14 do 18 rokov nelegálne hráva na internete o peniaze, či už pri pokri na internete, alebo pri športovom stávkovaní. Nemali by sme zabúdať ani na to, že okrem tragických osudov ľudí priamo postihnutých a ich rodín zaťažuje závislosť aj verejné financie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Vážený pán komisár, dovoľte mi najskôr vás privítať, keďže som neotvárala diskusiu, a navyše vám dať slovo, aby ste mohli odpovedať na tieto početné otázky.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, člen Komisie. − (FR) Vážená pani predsedajúca, ďakujem za vaše slová privítania a ďakujem každému z vás za povzbudenie a podporu. Ako ste pochopili – a ako som povedal v Parlamente – začínam túto novú úlohu, ktorú mi zveril pán predseda Barroso, s veľkým odhodlaním a rozhodnosťou. Zostanem dokonca aj trochu idealistický. Verím, že kreatívne ideály naozaj existujú, najmä pokiaľ ide o európsky projekt.

Otázka, ktorú práve veľmi jasne predložil pán Harbour, a najmä otázky pána Schwaba, pani Gebhardtovej, pani Rühleovej a pána de Jonga sa týkajú toho, či tentoraz Európska komisia preukáže odhodlanie a iniciatívu a či tak navyše urobí použitím iných metód, ako sú konania o porušení práva.

Dámy a páni, neurobte žiadnu chybu. Samozrejme, som v úrade 48 hodín. Takže vás prosím o to, aby ste dali mojim kolegom a mne čas, aby sme mohli pracovať a predložiť vám veci serióznym spôsobom. Chcem vám však povedať o novom prístupe, a to z dôvodu, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. Ako povedali pred chvíľou niektorí z vás – vrátane pána Karasa a pani Gebhardtovej a Figueiredovej –, toto sa týka inej služby, ako sú ostatné. Práve preto máte právo čakať od Komisie tento nový prístup. Začnem konzultáciou, ktorú som vám práve navrhol.

V súčasnosti majú členské štáty možnosť zvoliť si prístup k tejto otázke, pokiaľ sa riadia zmluvou. Všetky členské štáty veria, že hazardné hry sa musia regulovať veľmi opatrne vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú pre spoločnosť. Tieto riziká sa v správe pani Schaldemoseovej – ktorú som čítal veľmi pozorne a so záujmom – popisujú veľmi podrobne.

Práca Rady poukázala aj na existenciu značne rozdielnych názorov, tradícií a postupov. Všimol som si, že odkedy členské štáty v 2006 rozhodli o stiahnutí hazardných hier z rozsahu smernice o službách, Komisia pri európskej iniciatíve nekonzultovala členské štáty. Práve toto sa preto zmení. Pokiaľ ide o mňa, so svojimi tímami budem veľmi podrobne sledovať snahy pracovnej skupiny Rady. Viem aj, že mnohé členské štáty chcú, aby sa obmedzil rozsah návrhu smernice o právach spotrebiteľa. Potvrdzujem, že Komisia nevylučuje iné riešenia ako konania proti porušovaniu predpisov.

Aby sme našli ten správny spôsob, chystám sa zverejniť politický dokument. Sám som použil slová „zelená kniha“, ale na to potrebujem skontrolovať obsah a harmonogram pracovného programu Komisie a prediskutovať ich so svojimi kolegami. Mali by sme však zverejniť politický dokument, aby sme k tejto otázke vytvorili štruktúru budúcich diskusií. Dámy a páni, táto otázka je bezpochyby nový a významný druh európskej koordinácie.

Samozrejme, je tu hospodársky rozmer, ale opakujem, že pokiaľ ide o mňa, nie je jediný. Sú tu ďalšie vážne problematiky, ktoré predstavujú rovnako veľký problém verejného záujmu. Pán Creutzmann, pán Kirkhope, pán Paška – nemôžem vymenovať každého, kto dnes hovoril, ale veľmi pozorne som si zaznamenal to, o čom vo vašom mene hovorili rozliční koordinátori z vašich skupín.

Jednou z týchto otázok, jedným z týchto problémov je cezhraničný zločin. Je možné bojovať proti tomuto druhu zločinu bez zaujatia európskeho prístupu? Myslím si, že je to nemožné. A čo viac, ak neprijmeme európsky prístup k hazardným hrám na internete, nedosiahneme pokrok vo vytváraní vnútorného trhu elektronického obchodovania.

Pokiaľ ide o hazardné hry na internete, najmenej, čo musíme urobiť, je posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi regulujúcimi hranie hazardných hier v Európe. Toto je navyše určite jeden z problémov, ktorý rieši pracovná skupina Rady, a práve preto bude Komisia pracovať na tejto aj na ďalších problematikách s členskými štátmi.

Verím, že okrem toho, že budem počúvať názory členských štátov, budem naďalej počúvať, čo sa hovorí v Európskom parlamente, tak ako to bolo dnes ráno, hoci som jasne pochopil, že na rôznych stranách tohto Parlamentu existujú rozdielne názory, ktoré nie sú vždy v zhode. Uvedomujem si však, že hlavné smerovanie Parlamentu v zhode je. Budem počúvať Parlament a všetky zainteresované strany, ako aj združenia v rámci tejto konzultácie o lepšej európskej koordinácii. V každom prípade to v týchto dňoch navrhnem kolegom komisárom.

Hovoril som o problémoch a skúškach, pani predsedajúca, a tým aj skončím. Medzi problémami, ktorým spoločnosť čelí, je, samozrejme, aj otázka závislostí, čo je mimoriadne dôležité a čo sa zdôraznilo vo vašej správe, ako aj otázka neplnoletých osôb. Musíme mať prísne obmedzenia, aby neplnoleté osoby nemohli hrať hazardné hry. Pracujú na tom všetky členské štáty, ale veľmi neorganizovane. Práve preto som v tejto otázke presvedčený o tom, že musí existovať koordinácia na európskej úrovni.

Aby sme vykonávali dobrú prácu, musíme to najskôr správne pochopiť, a práve preto akceptujem požiadavky mnohých z vás, aby politický dokument Komisie obsahoval okrem údajov, ktoré sa práve spomenuli, aj ďalšie údaje a spoľahlivé štatistiky. Budem sa snažiť – a toto je to, o čo osobitne žiadali pani Stihlerová a pani McGuinnessová –, aby som okrem jasného politického smerovania, ktoré znamená nielen slová, ale aj navrhované rozhodnutia, zabezpečil, aby dokument Komisie obsahoval najmä čo najpresnejšiu diagnózu všetkých týchto problematík.

Ešte posledné slová, pani predsedajúca, týkajúce sa toho, čo sa takisto spája s otázkou hazardných hier, a to financovania športu. Navyše to hovorím ako človek, ktorý zasvätil 10 rokov svojho života organizovaniu športových aktivít. Máme pár dní od otvorenia olympijských hier vo Vancouvri a mám tú česť byť spolupredsedom organizačného výboru olympijských hier. Preto viem, že organizovanie obrovských športových podujatí stojí veľké peniaze a že do určitej miery sú finančné siete napojené na hazardné hry.

Z tohto dôvodu si mnohé členské štáty, ktoré financujú šport prostredníctvom hazardných hier, želajú zachovať vnútroštátne postupy alebo právne predpisy. Komisia v súčasnosti vykonáva štúdiu o financovaní športu s cieľom lepšie pochopiť všetky tieto obavy. Budúci týždeň sa takisto bude konať konferencia v Bruseli a v politickom dokumente, ktorý vám predložím, sa budeme zaoberať aj tými sieťami, ktoré financujú podujatia a šport prostredníctvom hazardných hier.

Dámy a páni, veľmi pozorne som vás počúval a som veľmi vďačný za rozdielnosť a kvalitu vašich prejavov. Budem vás naďalej počúvať. Okrem toho budem v spojení s Parlamentnom konzultovať všetky zainteresované strany. Preto na základe tohto politického dokumentu, ktorý podlieha dohode kolégia a bude pravdepodobne vo forme zelenej knihy, si s vami dohodnem stretnutie najneskôr na jeseň, aby sme mohli dosiahnuť tento cieľ väčšieho súladu a zavedenia úžasnej formy koordinácie na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Pán komisár, ďakujem vám veľmi pekne za vašu kompletnú a povzbudivú odpoveď.

Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), písomne. – (PL) Na úvod by som chcel upozorniť na význam hazardných hier na internete v súčasnom svete. V tejto rozprave sa zaoberáme niekoľkými záležitosťami, ktoré by podľa môjho názoru mali byť vyriešené čo najskôr a ideálne na úrovni Spoločenstva. Vo svojom rozsudku Európsky súdny dvor vyhlásil, že regulácia zákonov o hazardných hrách je záležitosťou členských štátov a že sa sprísni regulácia v tejto oblasti. Nielen v Poľsku, ale aj v iných krajinách sa ozývajú hlasy, ktoré hovoria, že by sme mali značne obmedziť možnosti hrania hazardných hier na internete. Podľa môjho názoru je to krok správnym smerom, ktorý má viesť k zavedeniu jasných a jednoznačných právnych predpisov vrátane zásad bezpečného internetu. Na druhej strane sa hazardné hry na internete často hrajú mimo územia jednej krajiny. To spôsobuje vážne právne a finančné následky. Otázka o tom, ktorá jurisdikcia a do akej miery by sa mala uplatniť, zostáva nezodpovedaná. Som toho názoru, že keďže jednou z hlavných úloh Európskej únie je zaisťovať bezpečnosť svojich občanov, malo by sa zaviesť nariadenie na úrovni EÚ a takisto zaistiť jeho účinné vykonávanie.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 11.25 hod. a pokračovalo o 12.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ROUČEK
podpredseda

 
Posledná úprava: 10. mája 2010Právne oznámenie