Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0077(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0082/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0082/2009

Keskustelut :

PV 08/03/2010 - 15
CRE 08/03/2010 - 15

Äänestykset :

PV 09/03/2010 - 6.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0048

Puheenvuorot
Maanantai 8. maaliskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

15. Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. (CS) Esityslistalla on seuraavana Bairbre de Brúnin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta (KOM(2009)0268 - C7-0035/2009 - 2009/0077(COD)) (A7-0082/2009).

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún, esittelijä.(GA) Arvoisa puhemies, tämä on ensimmäinen täysistunnossa käsiteltävä ja Lissabonin sopimuksen määräysten soveltamisalaan kuuluva muutettu asetus. Esitän kiitokseni varjoesittelijöille – Catherine Soullielle, Glenis Willmottille, Adina-Ioana Văleanille, Jill Evansille, James Nicholsonille ja Anna Rosbachille – heidän avustaan useissa vaikeissa neuvotteluissa, ja olen kiitollinen parlamentin oikeudelliselta yksiköltä ja yhteispäätösmenettely-yksiköltä saamastani tavanomaista suuremmasta tuesta. Haluan kiittää myös neuvostoa ja komissiota.

Ympäristövaliokunnan asiakirjojen sisällöstä päästiin yhteisymmärrykseen joulukuun alussa, ja tämän vuoden alusta olemme käsitelleet joitakin näkökohtia, jotka liittyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan täytäntöönpanotapaan näiden asiakirjojen osalta.

Joskus vaikutti siltä, ettemme koskaan onnistuisi pääsemään yhteisymmärrykseen. Me kuitenkin onnistuimme. Löysimme tälle asialle ratkaisun. Siten varmistimme, että lemmikkien omistajat voivat edelleen matkustaa EU:n rajojen yli lemmikkiensä kanssa samalla kun otimme käyttöön siirtymäjärjestelyn, jonka ansiosta määrätyt jäsenvaltiot voivat taudista riippuen soveltaa tiukempaa valvontaa 18 kuukauden ajan.

Muutetussa ehdotuksessa asetukseksi tunnustetaan tähän mennessä saavutettu edistys. Sen varmistamiseksi, että raivotautitilanne EU:ssa paranee tästä eteenpäin, siirtymäjärjestelyä jatketaan viidessä jäsenvaltiossa 31. joulukuuta 2011 saakka – kyseiseen ajankohtaan mennessä lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin liittyvät säännökset yhdenmukaistuvat kaikkialla EU:ssa. Siirtymäjärjestelyä suositellaan sovellettavaksi myös heisimadon (Echinococcus multilocularis) ja puutiaisen osalta 31. joulukuuta 2011 saakka.

Uusien menettelyjen osalta, jotka korvaavat komiteamenettelyn, komissiolle pitäisi tämän asetuksen mukaisesti antaa valtuudet antaa perustamissopimuksen 290 artiklan soveltamisalaan kuuluvia delegoituja säädöksiä. Artiklassa Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle vallan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia.

Jotta esimerkiksi muut taudit kuin raivotauti – taudit, joita lemmikkieläinten kuljettaminen voi lisätä – saadaan pidettyä kurissa, komissio voisi toteuttaa terveyteen liittyviä ennaltaehkäiseviä toimia delegoiduilla säädöksillä. Toiseksi komissio voisi delegoiduilla säädöksillä tehdä muutoksia eläinten tunnistusmerkintöjä koskeviin teknisiin vaatimuksiin teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi ja kolmanneksi se voisi delegoiduilla säädöksillä tehdä muutoksia raivotautirokotusta koskeviin teknisiin vaatimuksiin tieteellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

Onnistuimme pääsemään yhteisymmärrykseen kaikkia näitä seikkoja koskevasta sanamuodosta ja tähän asiaan liittyvistä, perustamissopimuksen 290 artiklassa määrätyistä täytäntöönpanojärjestelyistä. Lisäksi noudatimme kaikessa mahdollisimman johdonmukaisesti Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan parlamentille kuuluvaa toimivaltaa.

Yhteisymmärrys ensimmäisessä käsittelyssä osoittaa, miten merkittävänä kaikki osapuolet pitävät tämän asian kiireellisyyttä.

Lopuksi toteaisin, että se seikka, että yhtä parlamentin pienistä poliittisista ryhmistä edustava esittelijä otti hoitaakseen näin monimutkaisen tehtävän muita poliittisia ryhmiä edustavien varjoesittelijöiden aktiivisen yhteistyön avulla, on tärkeä demokraattinen signaali ja asia, josta parlamentin pitäisi olla ylpeä. Haluan vielä kerran esittää kiitokseni kaikille kolmen toimielimen – parlamentin, neuvoston ja komission – edustajille, jotka työskentelivät herpaantumatta tämän asian parissa. Toivon kollegoiden antavan äänestyksessä tukensa tälle työlle.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, kiitän ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sen työstä tämän asian parissa. Kiitän erityisesti esittelijää, Bairbre de Brúnia, hänen toiminnastaan yhteisymmärryksen saavuttamiseksi tässä asiassa, joka on arkaluonteinen joillekin jäsenvaltioille. Arvostamme myös sitä, että ilmenneiden ongelmien lisäksi hänen oli selvitettävä prosessissa delegoituja säädöksiä koskeva vaikea osuus. Suuret kiitokset.

Olen tyytyväinen siihen, että kolmen toimielimen välisten intensiivisten keskustelujen tuloksena on saatu aikaan kompromissi, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon komission ehdottamat tekniset toimenpiteet ja käsitellään myös ehdotusten tarpeellista mukauttamista Lissabonin sopimukseen komission kannalta hyväksyttävällä tavalla. Mukautukset ovat tosiaankin mutkistaneet ja hidastaneet yhteistyötämme. Komissio pystyy nyt silti varmistamaan, että työ saadaan ajoissa päätökseen.

Ennen kompromissista toimitettavaa äänestystä voin mielelläni vahvistaa, ettei komissio aio ehdottaa pidennystä siirtymäjärjestelyyn, joka päättyy 31. joulukuuta 2011. Näin ollen täysin yhdenmukaiset säännöt tulevat voimaan 1. tammikuuta 2012 alkaen. Komissio aikoo kuitenkin ehdottaa koko asetuksen, ja etenkin delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin liittyvien näkökohtien, uudelleentarkastelua ennen 30. kesäkuuta 2011.

Delegoitujen säädösten tiedoksi antamisessa komissio aikoo ottaa huomioon myös toimielinten lomakaudet, jotta varmistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston mahdollisuus käyttää oikeuksiaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä kulloinkin vahvistetuissa määräajoissa.

Lopuksi voin vahvistaa komission yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa antaman sitoumuksen, että tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta toimielinten tuleviin kantoihin, jotka koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan soveltamista tai muita lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, joihin sisältyy tällaisia säännöksiä. Toivon, että parlamentti tukee kompromissia, jossa vakaan käsitykseni mukaan käsitellään asianmukaisesti kaikkia parlamentin esiin tuomia huolenaiheita.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, PPE-ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tämä on erittäin tärkeä mietintö osittain siksi, että siinä selvitetään, miten voimme tehdä lemmikkien kuljettamisen kansallisten rajojen yli helpommaksi omistajien kannalta, ja osittain siksi, että siinä käsitellään lemmikkien mukana kulkeutuvien vaarallisten tautien leviämisen ennaltaehkäisyä Euroopassa.

Ruotsia edustavana Euroopan parlamentin jäsenenä olen erityisen kiinnostunut tästä kysymyksestä kahden sellaisen taudin takia, joita Ruotsissa ei onneksi vielä ole: kääpiöheisimadon ja ennen kaikkea raivotaudin.

Tästä ehdotuksesta käytyjen keskustelujen aikana olen ollut useaan otteeseen huolissani siitä, että joutuisimme muuttamaan Ruotsin nykyisiä asetuksia ja että sen seurauksena kääpiöheisimato ja raivotauti kulkeutuisivat Ruotsiin. Tällä olisi kauhistuttavat seuraukset etenkin sille, miten kansalaiset käyttävät Ruotsissa jokamiehenoikeuttaan maaseutualueilla, toisin sanoen mahdollisuuttaan liikkua vapaasti metsissä ja pelloilla.

Olen erittäin tyytyväinen tänään, sillä Ruotsi pystyy pitämään voimassa nykyiset vapautuksensa ainakin siirtymäkauden ajan, minkä ansiosta pystymme varmistamaan, etteivät kyseiset taudit kulkeudu maahamme.

Koko prosessin aikana emme voineet pitää tätä itsestäänselvyytenä. Jopa aivan lopuksi käytiin komiteamenettelyn yhteydessä keskustelu, jonka ainakin minä pelkäsin voivan lisätä epävarmuutta ja jättävän menettelyn soveltamiseen porsaanreiän, joka aiheuttaisi riskin kyseisten tautien kulkeutumisesta Ruotsiin.

Esitän lämpimät kiitokseni kaikille, jotka ovat työskennelleet lujasti kehittääkseen ratkaisuja, jotka mahdollistavat lemmikkien kuljettamisen Euroopassa ja varmistavat poikkeusten säilyttämisen niissä maissa, joissa ei esiinny määrättyjä tauteja, jotta meidän ei missään Euroopan alueella tarvitse huolestua uusien tautien kulkeutumisesta tämän ehdotuksen takia. Haluan kiittää esittelijää, neuvostoa ja komission jäsentä.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, S&D-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, saanen aloittaa kiittämällä Bairbre de Brúnia, joka otti tämän mietinnön tehtäväkseen olettaen sen valmistuvan kohtalaisen nopeasti. Sitten asia mutkistui, kun päädyimme neuvottelemaan aivan uusista delegoiduista säädöksistä, jotka eivät muodosta ennakkotapauksia tuleville säädöksille, joten kiitän häntä sekä neuvostoa ja komissiota. Arvoisa komission jäsen, yksi ensimmäisistä tehtävistänne täällä on ratkaisun löytäminen.

Keskustelu on suureksi osaksi koskenut säädöksen teknisiä näkökohtia, mutta kyseessä on monien kansalaisten kannalta merkittävä säädös, joka koskee lemmikkien kuljettamista vapaasti EU:n alueella. Kun tämä säädös annettiin ensimmäisen kerran joitakin vuosia sitten, se sai paljon kannatusta. Christofer Fjellnerin mainitsema siirtymäkausi on kuitenkin tärkeä, jotta voidaan ennaltaehkäistä tautien leviäminen sellaisiin valtioihin, joissa niitä ei esiinny.

Olen tyytyväinen siihen, että komissio kannattaa siirtymäkauden jatkamista, jotta kaikkien maiden lainsäädäntö yhdenmukaistuu sitten, kun uusi säädös tulee voimaan. Tuossa vaiheessa eläinten terveys ja hyvinvointi ovat kaikkialla EU:ssa paljon korkeammalla tasolla.

Komiteamenettelyn osalta ryhmämme tukee kompromissia, josta on neuvoteltu. Mielestämme parlamentin pitäisi olla neuvoston kanssa yhdenvertainen – tasa-arvoinen – lainsäätäjä. Koko asiassa oli kyse asiantuntijaryhmistä ja siitä, keitä niihin pitäisi kuulua. Tarkoitammekin, että kun kyse on asiantuntijoiden kuulemisesta, sen on koskettava kaikkia asiantuntijoita, ja komissio valitsee asiantuntijat jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen ja kenties myös Euroopan parlamentin suosittelemien asiantuntijoiden joukosta.

Olen erittäin tyytyväinen saavuttamaamme yhteisymmärrykseen. Se mahdollistaa siirtymäkaudesta sopimisen ajoissa poikkeuksen päättymistä silmällä pitäen, ja odotamme innokkaasti komission uusia ehdotuksia tuleviksi säädöksiksi.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, muistakaamme, että vapaa liikkuvuus on ollut yksi EU:n yhtenäismarkkinoiden peruspilareista. Markkinoiden tarkoituksena on lisätä kilpailua ja saada aikaan suurempia mittakaavaetuja, ja EU:n vetovoima perustuu pääasiassa niihin. Ajan mittaan ihmisten mahdollisuudesta liikkua vapaasti EU:ssa on tullut paitsi olennainen osa sisämarkkinoita myös perusoikeus.

Poistamalla erilaiset kansallisten säännösten ja asetusten muodostamat esteet edistetään Euroopan kansalaisten ja yritysten menestymistä. Samoin EU:n kansalaisten mahdollisuus kuljettaa lemmikkinsä mukanaan kansallisista määräyksistä ja vaatimuksista riippumatta on tärkeä, sillä se voi merkittävästi vähentää matkustamisen vaivaa ja kustannuksia. Olen tyytyväinen siihen, että tämä on komission ehdotuksen tavoite.

Olen tyytyväinen yleisen järjestelyn mukaiseen passiin, joka yhdenmukaistaa eläinten terveyttä koskevat toimenpiteet ja tarkastukset helpottaen lemmikkieläinten kuljettamista vapaasti. Samalla hyväksyn sen, että meidän on turvattava korkeatasoinen ihmisten ja eläinten terveyden suojelu. Siirtymäjärjestelyn avulla saadaan lisäaikaa asianmukaisen infrastruktuurin ja henkilöstön perustamiseen. Niinpä parlamentti aikoo tällä perusteella varmasti äänestää huomenna siirtymäjärjestelyn jatkamisesta joidenkin jäsenvaltioiden osalta vuoden 2011 loppuun, sillä väitteiden mukaan kyseisten maiden on otettava huomioon erityisiä terveysriskejä.

Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun joillekin jäsenvaltioille on annettu lupa soveltaa tiukempia terveyttä koskevia vaatimuksia kuin muiden. Alun alkaen siirtymäkausi kesti heinäkuuhun 2008. Sitten sitä jatkettiin vuoteen 2010, ja nyt olemme sopineet uudesta pidennyksestä. Vaikka minulta riittää jonkin verran myötätuntoa niiden jäsenvaltioiden peloille, jotka katsovat lemmikkieläinpopulaationsa altistuvan herkemmin määrätyille taudeille, ja ymmärrän, että ehdotettu jatkoaika päättyisi samanaikaisesti EU:n rahoittamien rokotusohjelmien kanssa, jotka tähtäävät sylvaattisen raivotaudin hävittämiseen joistakin jäsenvaltioista, kyseisten maiden erityiskohtelua ei enää tämän jälkeen pitäisi mielestäni jatkaa. Tiedämme kaikki, että epäyhtenäisillä toimenpiteillä ja osallistumattomuudella ei saavuteta tällä alalla täysimääräisiä sisämarkkinahyötyjä. Sopikaamme siis, että siirtymäjärjestely on poistettava ja että tasapuoliset toimintaedellytykset on varmistettava mahdollisimman pian.

Mielenkiintoista kyllä, mietinnön kiistakysymys ei niinkään ole ollut sisältö, joka on herättänyt parlamentissa kiivasta keskustelua siitä, miten soveltaa uuden Lissabonin sopimuksen komiteamenettelyä koskevia määräyksiä. Tämä on ensimmäinen yhteispäätösmenettelyllä ratkaistava asia, jossa näitä määräyksiä sovelletaan käytäntöön. Koska uusi perussopimus on laajentanut parlamentin toimivaltaa, meille oli ratkaisevaa, ettei tämä nimenomainen päätös muodosta ennakkotapausta myöhemmille päätöksille.

Tässä suhteessa olen tyytyväinen kirjalliseen kannanottoon, josta parlamentti ja neuvosto pääsivät yksimielisyyteen kolmikantaneuvotteluissa ja jossa todetaan, ettei tätä asiakirjaa pidä pitää ennakkotapauksena.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, aluksi kiitän esittelijää ahkerasta työstä mietinnön parissa. Asiakirja, jota monet meistä alussa pitivät suhteellisen ongelmattomana, paljastuikin paljon hankalammaksi kuin olimme kuvitelleet.

Valitettavasti esittelijä joutui kantamaan suurimman vastuun useimmissa neuvotteluissa, mutta hänen oli todella tehtävä lujasti töitä varmistaakseen mietinnön läpimenon vaaditun aikataulun mukaisesti, mikä oli erittäin tärkeää, sillä meillä oli paineita varmistaa jatkoaika hänen ehdottamalleen poikkeukselle, jonka oli määrä päättyä tämän vuoden kesäkuussa.

Mielestäni tämä on pieni mutta merkittävä säädös, jolla suojataan ne alat ja maat, joita raivotaudin uhka koskee. Sitä esiintyy edelleen joissakin osissa EU:ta, ja toivottavasti tauti onnistutaan rokotusohjelmien avulla hävittämään kokonaan vuoden 2011 loppuun mennessä.

Olemme kuitenkin löytäneet keinon, jonka avulla voimme siihen saakka pitää voimassa omat, tiukemmat vaatimustemme siirtymäkauden ajan, ennen kuin liitymme muiden EU:n jäsenvaltioiden rinnalla yleiseen järjestelyyn.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, EFD-ryhmän puolesta.(DA) Arvoisa puhemies, kiitän Bairbre de Brúnia erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt saattaakseen ajan tasalle lemmikkien kuljettamista EU:n alueella koskevat tekniset määräykset. Monien tavallisten perheiden mielestä on hankala hoitaa kaikki rokotukset ja paperityöt, joita yhteiselle lomalle lähtevän perheen jäseniltä edellytetään. Se on kuitenkin välttämätöntä, sillä jotkut maat ovat jo pitkään käyneet ankaraa kamppailua hallitsemattomasti leviäviä eläintauteja vastaan. Lukuisia toimenpiteitä on toteutettu: kestoltaan vaihtelevia karanteeniaikoja, kaksinkertaisia eläinlääkintätarkastuksia sekä ennen matkaa että sen jälkeen kohdemaasta riippuen, luonnonvaraisten eläinten kalliita pakollisia rokotuksia jäsenvaltioissa, vain muutama mainitakseni. Voinkin hyvin ymmärtää, miksi jotkut jäsenvaltiot pelkäävät tiukkojen kansallisten määräystensä lieventämistä, ja mielestäni on välttämätöntä kunnioittaa niiden tiukkoja turvallisuusvaatimuksia, joista haluaisin muiden ottavan mallia.

Näin ollen haluan kysyä komissiolta, eikö olisi kuitenkin hyvä ajatus panna toimeen eläinlääkinnällisiä rajatarkastuksia, joissa lemmikin omistajan on todistettava, ettei hänen mukanaan matkustavalla eläimellä ole vaarallisia tauteja, että se on rokotettu ja sen kohdemaata koskevat paperit ovat kunnossa. Se antaisi myös mahdollisuuden tarkastaa sikojen ja muiden eläinten kuljetuksia, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia, ja aivan liian nuorten koiran- ja kissanpentujen salakuljetus saataisiin paljastettua rajatarkastusten avulla.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Hyvät kollegat, minäkin haluan onnitella esittelijää, joka on tehnyt asiantuntevaa työtä. Asiakirja kattaa monia aloja. Viime vuosina lemmikki- ja kotieläinten määrä on kasvanut, ja luonnollisesti myös halu voida ottaa nämä eläimet mukaan matkalle. Tämä on oikein, ja näin sen pitäisikin olla, sillä mahdollisuus ottaa lemmikki mukaan lisää hyvänolontunnetta. Tästä syystä EU:ssa tarvitaan kuitenkin määräyksiä eläintautiepidemioiden leviämisen estämiseksi. Meillä on epidemioita. Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 on erittäin hyviä määräyksiä, ja vuodesta 2011 alkaen tulee käyttöön eurooppalainen rokotuskortti, jossa on tarkat tiedot siitä, mitä rokotuksia eläin on saanut. Lisäksi elektroniset tunnistimet estävät vuodesta 2011 alkaen sekaannuksia ja petoksia.

Viime vuosina Euroopassa on tehty paljon eläintautiepidemioiden, etenkin raivotaudin, kurissa pitämiseksi hyödyntämällä myös Euroopan komission saavutuksia: se ajoi ensimmäisenä läpi kettujen rokotukset ja rahoitti ne. Meidän pitäisi myöntää, että se on erittäin tärkeä asia. Erityismääräykset, joita toistuvasti annetaan joitakin maita varten, ovat rasite kansalaisille. Niiden kustannukset eivät ole missään suhteessa hyötyyn. Olen saanut kirjeitä monilta kansalaisilta, jotka valittavat hankalista rajamenettelyistä. Mainitsen esimerkkinä Yhdistyneen kuningaskunnan: saapuminen kaksi päivää liian aikaisin puolen vuoden oleskelulta johtaa 3 000 euron sakkoihin ja eläimen määräämisen kuuden viikon karanteeniin. Olisi harkittava, onko tällainen menettely oikein. Arvoisa komission jäsen, siksi kannatan vielä yhden vuoden pidennystä, mutta sitten tämän on loputtava. Meillä on yleisesti sovellettavat EU:n asetukset. Mikäli eläintautiepidemiatilanne säilyy ennallaan, mikä on aina otettava huomioon, lemmikki- ja kotieläimet eivät enää aiheuta tautien leviämisriskiä tässä muodossa.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tervetuloa parlamenttiin. Kollegani Horst Schnellhardtin tavoin totean, että merkittävä tehtävänne tällä alalla on luoda aidosti tasapuoliset olosuhteet 27 jäsenvaltioon vuoteen 2010 mennessä, jotta kotieläimiä voidaan kuljettaa ja tuoda maiden välillä esteettä.

Koirien ja kissojen vapaa liikkuvuus oli varmastikin vuonna 2003 annetun asetuksen tavoite. Nyt teemme poikkeuksen kolmannen kerran. EU:ssa jotkut asiat kestävät todella pitkään: tällaisten asetusten viimeistely vie kymmenen vuotta. Mikään EU:n jäsenvaltio ei halua alueelleen tauteja, ja ihmettelen myös, miksi 22 maata hyväksyy ajatuksen, että koirien ja kissojen sallitaan matkustaa omistajansa mukana, ja viisi maata taas ei.

On tutkittava, vastaavatko todellinen tilanne ja esteet edelleen näitä erityismääräyksiä. Tiedän, että jäsenvaltioissa käydään kiperiä keskusteluja, mutta EU on nyt yksi oikeusalue, ja viimeistään vuoteen 2011 mennessä on aika ottaa käyttöön vapaa liikkuvuus, lemmikkien yhtenäismarkkinat. Eläinasiantuntija Horst Schnellhardt on jo maininnut edellytykset, nimittäin rokotuskortin, ja välineistä muun muassa elektronisten tunnistimien käytön, jotka sitten takaavat pääsyn kyseisiin viiteen maahan loma- tai työmatkoilla, joille lemmikki halutaan ottaa mukaan.

Tämä lemmikkejä koskeva asetus jää historiaan. Se on itse asiassa ensimmäinen säädös Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, ja halusimme saada ministerineuvoston kanssa tasapuoliset edellytykset valtuuttaa komissio antamaan delegoituja säädöksiä. Tämä oli raskas ponnistus, mutta se kannatti. Onnittelen Bairbre de Brúnia mietinnöstä ja tämän menettelyn aloittamasta uudesta aikakaudesta. Tästä syystä se on erittäin tärkeä, sillä säädöksiä annetaan kenties sata vuodessa, mutta delegoituja säädöksiä 6 000, ja tästä voimme arvioida, miten tärkeää on saada uusi menettely oikeille raiteille alusta alkaen.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, halusin vain sanoa muutaman sanan kehuakseni nykyistä säädöstä. Ymmärtääkseni se perustui Yhdistyneen kuningaskunnan lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään, joka otettiin käyttöön noin vuosikymmen sitten. Se auttoi meitä vähentämään merkittävästi maamme karanteenimääräyksiä, jotka olivat aiheuttaneet paljon stressiä sekä lemmikeille että niiden omistajille. Ymmärtääkseni ensimmäinen eläin, joka hyötyi lemmikkieläinten matkustusjärjestelmästä, oli koira nimeltä Frodo Baggins, ja sen jälkeen sadattuhannet eläimet ovat voineet matkustaa vapaasti.

Sitten EU saattoi noin viisi vuotta sitten voimaan tämän säädöksen, joka noudattaa hyvin samanlaisia periaatteita, ja se on osoittautunut erittäin onnistuneeksi. Sadattuhannet eläimet matkustavat nyt omistajiensa mukana joka vuosi Euroopan alueella. Olen kuullut, että 60 prosenttia niistä on sattumoisin englantilaisten eläimiä, mikä saattaa kertoa jotakin englantilaisten luonteesta, mutta emme puutu siihen tällä foorumilla. Tietenkin olemme myös säilyttäneet tasapainon. Kyse oli liikkumisen mahdollistamisesta tauteja levittämättä, ja todellisuudessa raivotauti on pidetty erittäin hyvin hallinnassa: tautitapaukset, joita 20 vuotta sitten oli 2 700, ovat vähentyneet viime vuonna alle 300:aan, eikä yksikään tapaus liity kotieläinten kuljettamiseen tämän järjestelmän mukaisesti.

Olen jokseenkin pettynyt, että frettejä ei kuljeteta siinä määrin kuin alun perin odotin. Kun tästä säädöksestä aluksi keskusteltiin, monet frettien omistajat Yhdistyneessä kuningaskunnassa tulivat kysymään minulta, miksi säädös ei voisi koskea myös frettejä. He halusivat viedä niitä frettinäyttelyihin eri puolille Eurooppaa. Komission jäsen näyttää yllättyneeltä, mutta asiasta keskusteltiin. Ilmeisesti fretin voi rokottaa raivotautia vastaan, mutta ongelma oli se, ettei rokotus näy. Lopulta päätimme, että raivotautia esiintyy lemmikkifreteissä niin vähän, että ne voidaan sisällyttää asetukseen, mutta olen kuullut, että ilmeisesti niitä on kuljetettu suhteellisen vähän. Vastatakseni Jo Leinenin huomautukseen totean, että kenties yksi syy tähän on se, että joissakin maissa, kuten Portugalissa, fretit luokitellaan edelleen tuhoeläimiksi, joten lemmikkien omistajat ovat haluttomia viemään eläimiään kyseisiin maihin. Pahemminkin voisi olla – kuten Kiinassa, olettaisin.

Arvoisa komission jäsen, totean vielä lopuksi, että minusta suuri etu on se, että voin nyt kertoa valitsijoilleni, jotka kysyvät minulta, mitä Euroopan unioni on tehnyt heidän hyväkseen, että olemme antaneet heille mahdollisuuden viedä lemmikkinsä – kissansa, koiransa tai frettinsä – lomalle.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, ymmärtääkseni ajatus lemmikkipassien käyttöönotosta on peräisin Official Monster Raving Loony Party -puolueelta Yhdistyneestä kuningaskunnasta, mikä todennäköisesti antaa parhaan yleiskuvan tästä vaarallisesta järjestelmästä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli pakollinen kuuden kuukauden karanteeniaika kotieläimille. EU:n lemmikkipassijärjestelmässä tämä merkittävä turva tautien leviämistä vastaan poistettiin empimättä. Euroopan komissio, jota ei ole vaaleilla valittu, pystyi hylkäämään demokraattisilla vaaleilla valitun Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ehdotuksen ja ottamaan käyttöön rokotuksiin ja papereiden paikkansapitävyyteen nojaavan järjestelmän, josta puuttuu karanteeniaika.

Maanviljelijänä tiedän jonkin verran rokotuksista. Rokotukset eivät suinkaan ole tae siitä, etteivät eläimet kuljettaisi tauteja yli rajojen. Rokotteen tehon saattavat vaarantaa monet asiat, muun muassa sen antaminen eläimelle, joka jo sairastaa tautia, jota vastaan se rokotetaan. Rokotetut eläimet voivat myös olla taudinkantajia, vaikka eivät oireilisi. Erot rokote-erien laadussa ja väärennetyt paperit ovat todennäköisiä.

Ymmärtääkseni järjestelmän täytäntöönpanon valvonta ei ole yhdenmukaista. Toiset maat edellyttävät virallista passia kun taas toiset kelpuuttavat asiakirjan missä tahansa muodossa. Silti toiset eivät aio hyväksyä passia rokotustodistuksena. Monet lentoyhtiöt eivät pysty antamaan tarkkoja tietoja virallisista menettelyistä, ja henkilöstö on huonosti koulutettua.

Toisin sanoen vahinkoja on odotettavissa. Maassani on sanonta: "Jos jokin toimii, miksi muuttaa sitä?" Tällainen neuvo komissiolle on hukkaan heitetty.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymyksen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti)

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan vain kysyä arvoisalta kollegalta, eikö hän ryöpyttäisi Euroopan unionia vielä kovemmin, ellei Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus olisi ottanut käyttöön samanlaista lainsäädäntöä ennen Euroopan unionia?

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, mielestäni Euroopan unionista on tullut aivan liian iso ja aivan liian monikulttuurinen. En yksinkertaisesti luota tähän järjestelmään lainkaan, ja se vain pahenee.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, toivotan komission jäsenen tervetulleeksi ja kiitän esittelijää hänen työstään. Jatkaakseni John Stuart Agnew'n ajatusta siitä, että "jos jokin toimii, miksi muuttaa sitä", totean, että juuri niin me mielestäni täällä teemme: jatkamme poikkeuksia, kun jäsenvaltiot ovat sitä pyytäneet, mutta sallimme lemmikkien kuljettamisen. Olen varma, että yleisölehterillä olijat luulivat, että eläinten kuljettaminen jäsenvaltioiden välillä oli melko yksinkertainen asia, mutta koska käsittelemme eläinten terveyteen – ja ihmistenkin terveyteen – liittyviä kysymyksiä, se ei ole niin yksinkertaista. Asiassa tarvitaan tiukkoja sääntöjä ja valvontaa, ja samalla on hyväksyttävä, että monet Yhdistyneen kuningaskunnan samoin kuin muidenkin jäsenvaltioiden kansalaiset haluavat kuljettaa eläimiä mukanaan.

Olin tämän mietinnön osalta huolissani siitä, että se saattaisi juuttua teknisiin yksityiskohtiin Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen – mielestäni tämän istuntosalin ulkopuolella olevien ihmisten ei suoraan sanoen tarvitsisi olla huolissaan sopimuksesta tai edes tietää siitä, vaan sillä oli merkitystä meille parlamenttina. Mielestäni esittelijä on selvittänyt asian erittäin hyvin puolestamme, ja häntä on onniteltu siitä. Vaarana on, että jos mietintö olisi luiskahtanut verkosta, käytössä ei olisi ollut toimenpiteitä Ruotsin, Irlannin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden huolenaiheiden ratkaisemiseksi. Mutta olemme nyt oikeassa paikassa.

Mielestäni tulevaisuus on paljon tärkeämpi. Arvoisa komission jäsen, mainitsitte, että aiotte pohtia tätä asiaa koskevaa uutta lainsäädäntöä. Mielestäni se on asia, josta meidän pitäisi keskustella tässä vaiheessa. Yhteinen tavoitteemme parlamentissa ovat eläinten ja ihmisten terveyttä koskevat korkeat vaatimukset, ja lupaamanne uuden säädöksen pitäisi taata ne.

Esittelijä ja muut mietinnön laatimiseen osallistuneet ovatkin tehneet hyvää työtä saadessaan sen tämänpäiväiseen vaiheeseen. Se on vastannut kaikkiin huolenaiheisiin – kenties ei kaikkien niiden, jotka ovat minusta katsottuna äärimmäisenä vasemmalla, mutta useimpien jäsenten. Toivon, että kuulette järkevästi ja laajasti tarpeitamme, jotka liittyvät lemmikkien kuljetusta koskevaan uuteen säädökseen. Tuotantoeläimille on oma säädöksensä; tarvitsemme yksinkertaisemman mutta tehokkaan säädöksen lemmikeille.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D).(SV) Arvoisa puhemies, komissio on laatinut järkevän ehdotuksen lemmikkieläinten kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että tämä antaa meille mahdollisuuden pidentää ajanjaksoa, jonka ajan muutamat maat, Ruotsi mukaan luettuna, voivat säilyttää raivotautia ja kääpiöheisimatoa koskevat tiukemmat määräyksensä.

Ruotsin asiasta vastaava viranomainen eli Ruotsin maatalousministeriö on todennut, että ilman mahdollisuutta erityistarkastuksiin esimerkiksi heisimato todennäköisesti leviäisi pysyvästi Ruotsiin. Tämä rajoittaisi oikeutta päästä vapaasti maaseudulle, mikä on merkittävä osa ihmisten jokapäiväistä elämää Ruotsin kaltaisessa maassa.

Haluan kiittää komission jäsentä, esittelijää ja varjoesittelijöitä vaatimuksiemme kuuntelemisesta ja siten sen mahdollistamisesta, että otettiin käyttöön alun perin tilapäiseksi aiottu ratkaisu.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

 
  
MPphoto
 

  Nessa Childers (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää kollegaani Bairbre de Brúnia ahkerasta työstä mietinnön parissa.

Viime vuonna Royal Victoria Hospital -sairaalassa Belfastissa kuolleen 38-vuotiaan naisen tapaus oli pieni muistutus Irlantia jatkuvasti uhkaavasta raivotaudista. Hänen uskotaan saaneen taudin yrittäessään erottaa kahta tappelevaa koiraa ollessaan lomamatkalla Etelä-Afrikassa.

Hiljattain neljälle ihmiselle piti antaa ennaltaehkäisevä rokotus Dublinissa sen jälkeen, kun laittomasti maahan tuotu kissanpentu alkoi käyttäytyä oudosti ja puri heitä.

Raivotauti on yksi vanhimmista eläintaudeista, joka on vahingollinen ihmisille ja johtaa poikkeuksetta kuolemaan oireiden ilmaannuttua. Maailmanlaajuisen matkailun takia tauti on aina ovellamme.

Tästä syystä Irlanti määrää tuontieläimille tiukan karanteenin, ja vain näiden tiukkojen toimenpiteiden ansiosta pystymme säilyttämään asemamme raivotaudista vapaana maana. Jotta tilanne jatkuisi tällaisena, on ratkaisevaa, että siirtymäkauden sopimuksen, jota tällä ehdotuksella jatkettaisiin seuraavan vuoden loppuun, ei anneta raueta heinäkuussa 2010.

Ehdotetut lisäsuojatoimet ovat myös välttämättömiä sekä ihmisten että eläinten terveydelle, sillä ne auttaisivat torjumaan paitsi raivotautia myös määrättyjä puutiaisia ja heisimatoja, joita Irlannissa ei nykyisin ole.

Hyväksymällä tämän ehdotuksen parlamentti helpottaisi raivotaudin torjumista ja loisi edellytykset sen hävittämiselle kaikkialta Euroopasta. Näistä syistä tämän asian kiireellisyys ei saa jäädä vahvistamatta.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Olen samaa mieltä lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta, joka tosiasiassa helpottaa liikkumista rajojen yli Euroopan unionissa.

Haluaisin myös antaa tunnustusta esittelijän tekemälle työlle. Hän on laatinut ensiluokkaisen mietinnön, johon sisältyy sellaisia toimenpiteitä, jotka edistävät raivotautirokotuksia ja muita tauteja vastaan annettavia rokotuksia sekä muita ennaltaehkäiseviä toimia. Olen vakuuttunut siitä, että jo pelkästään näillä toimenpiteillä yhdenmukaistamme täysin Euroopan unionin sisämarkkinavaatimukset ja vaikutamme toistaiseksi laajakantoisimmin kyseisten tautien tartuntariskin poistamiseen.

Olen kuitenkin tietoinen jatkuvista riskeistä ja eläinten kuljettamiseen liittyvistä vaaroista ja siksi kannatan siirtymäkausien kohtuullista pidentämistä sellaisten jäsenvaltioiden kuin Maltan, Irlannin ja Ruotsin osalta, joiden sisäiset vaatimukset ovat tiukemmat. Tämä on järkevä menettelytapa, jossa korostetaan erityisesti ennaltaehkäisyä ja otetaan kutakin maata koskevat erityispiirteet huomioon.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Arvoisa puhemies, haluan aivan ensiksi kiittää esittelijää kovasta työstä sekä kaikkia niitä, jotka tekivät tämän kompromissin mahdolliseksi. Olen tyytyväinen siihen, että mietintö antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden jatkaa suojatoimenpiteiden toteuttamista raivotaudin leviämistä vastaan ja myös siihen, että sen ansiosta lemmikkieläimiä voidaan kuljettaa vapaasti ja turvallisesti kaikkialla Euroopassa vuoden 2011 jälkeen.

Mielestäni on saavutettu hyvä kompromissi, joka tarjoaa tehokkaan ratkaisun silloin, kun jäsenvaltiot ovat perustellusti huolissaan määrättyjen tautien leviämisestä. Lisäksi se antaa takeet siitä, että käyttäessään delegoitua toimivaltaa komissio kuulee useita komission, jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen tai kansallisten parlamenttien asiantuntijoita.

Laajemmassa yhteydessä olemme saaneet kirjallisen vahvistuksen siitä, ettei tämä mietintö muodosta ennakkotapausta delegoidun toimivallan käytölle tulevaisuudessa. Näin ollen parlamentin huolenaiheita ennakkotapauksen luomisesta uudelle Lissabonin sopimuksen mukaiselle komiteamenettelylle aiotaan käsitellä.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin toimet eläintautiepidemioiden ja raivotaudin kaltaisten tautien pysäyttämiseksi ja hävittämiseksi ovat tietenkin erittäin kiitettäviä, ja on varmasti hyvin myönteistä, että toimenpiteitä toteutetaan lemmikkien kanssa tapahtuvan kansainvälisen matkailun helpottamiseksi.

Eurooppalainen rokotuskortti, rokotusohjelmat ja jopa lemmikkien elektroniset tunnistimet ovat ehdottomasti järkeviä toimenpiteitä, jotka saattavat helpottaa tätä. Tiedän kuitenkin Itävallassa saatujen kokemusten perusteella, että on ilmiöitä, jotka uhkaavat tätä. Esimerkiksi koiranpentujen salakuljetus halvoista Itä-Euroopan maista Keski-Eurooppaan tai Euroopan unioniin johtaa toistuvasti tautien kulkeutumiseen.

Eläinten joukkokuljetukset EU:n alueella, Itävalta mukaan luettuna, voivat myös mahdollistaa vaarallisten tautien ilmaantumisen uudelleen. Lisäksi luonnonvaraiset eläimet eivät todennäköisesti piittaa rajatarkastuksista ja saattavat tietenkin toistuvasti aiheuttaa eläintautiepidemioiden kuten raivotaudin leviämisen. On välttämätöntä toteuttaa toimenpiteitä tällä alalla.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, mielestäni voimme kaikki olla ylpeitä tämän mietinnön nopeasta edistymisestä erittäin kiireisen aikataulun aiheuttaman paineen alla ja vaikeassa oikeudellisessa tilanteessa.

Viiteen jäsenvaltioon suuntautuvaa eläinten kuljettamista koskevan siirtymäjärjestelyn pidentäminen 18 kuukaudella antaa näille valtioille aikaa sopeutua muualla Euroopan unionissa sovellettuun järjestelyyn. Olen myös vahvistanut, ettei komissio aio ehdottaa siirtymäajan jatkamista enempää.

Samanaikaisesti se antaa komissiolle mahdollisuuden laatia koko asetuksen uudelleentarkastelua koskevan kattavan ehdotuksen ja erityisesti yhdenmukaistaa komiteamenettelyä koskevat entiset säännökset Lissabonin sopimuksen periaatteiden ja sanamuodon kanssa.

Olen samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä asiakirja Euroopan kansalaisille, ja olen tyytyväinen siihen, että olemme saaneet sen onnistuneesti päätökseen.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún, esittelijä.(GA) Arvoisa puhemies, haluan myös toivottaa komission jäsenen John Dallin tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin, ja olen tyytyväinen tilaisuuteen työskennellä hänen kanssaan. Olen tyytyväinen julkilausumaan, jonka hän antoi parlamentille tänä iltana. Kuten hän totesi, mietintöni sisältö on sopusoinnussa komission ehdotuksessa esitetyn lähestymistavan kanssa.

Haluan myös esittää kiitokseni kaikille, jotka käyttivät puheenvuoron tämäniltaisessa keskustelussa. Useimmat kannattivat ehdotettua järjestelmää, ja vain muutama vastusti.

Komission ehdotuksessa ja mietinnössäni käytetään tieteellisesti perusteltua lähestymistapaa. Jäsenvaltioiden erilaisen raivotautitilanteen takia komissio valitsi turvallisen, ennalta varautuvan lähestymistavan. On tarkoituksenmukaista, että ehdotettu pidennys ajoittuu samanaikaisesti sen vaiheen kanssa, jolloin Euroopan komission odotetaan lopettavan EU:n rahoituksen rokotusohjelmalle, joka tähtää raivotaudin hävittämiseen joidenkin jäsenvaltioiden luonnonvaraisista eläimistä.

Kuten komission jäsen John Dalli ja Adina-Ioana Vălean ehdotetun päivämäärän osalta totesivat, olemassa olevaa järjestelmää voidaan muuttaa ja nykyistä henkilökuntaa uudelleenkouluttaa. Siirtymäjärjestelyä jatketaan viidessä jäsenvaltiossa vuoden 2011 loppuun, ja siihen mennessä lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin liittyvät säännökset on yhdenmukaistettu EU:ssa. Sillä välin ihmiset voivat kuljettaa lemmikkinsä rajojen yli EU:ssa, mutta siirtymäjärjestely pysyy voimassa, jotta jotkut jäsenvaltiot voivat soveltaa tiukempaa valvontaa kyseisen kauden ajan.

Haluan jälleen esittää kiitokseni kaikille, jotka auttoivat tässä työssä. Työ oli toisinaan mutkikasta, mutta vaikka se oli raskasta, se lopulta kannatti. Kiitos teille kaikille.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna (tiistaina 9. maaliskuuta 2010).

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), kirjallinen.(CS) Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annettu asetus (EY) N:o 998/2003 tuli voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2003. Sen tavoitteena oli helpottaa lemmikkieläinten omistajien matkustamista lemmikkiensä kanssa. Tämä oli määrä saavuttaa ottamalla käyttöön passi, josta ilmenee, että eläin on saanut raivotautirokotuksen, ja säätämällä eläinten merkintävelvoite, jotta ne ovat selvästi tunnistettavissa. Sen lisäksi, että ehdotetussa tarkistuksessa täsmennetään alkuperäisen asetuksen teknisiä näkökohtia, siinä pidennetään uudestaan ajanjaksoa, jonka kuluessa koirien ja kissojen kanssa Suomeen, Irlantiin, Maltalle, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuviin matkoihin sovelletaan tiukempia vaatimuksia. Erot edellä mainittujen jäsenvaltioiden suojatoimenpiteissä, erityisesti rokotuksia ja serologisia kokeita koskevat erilaiset aikarajat ja loistutkimusten erilaiset määräajat vaikeuttavat tarpeettomasti lemmikkieläinten kanssa matkustamista ja lisäävät sen kustannuksia EU:ssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että melkoinen määrä EU:n kansalaisia joutuu turhaan syrjityksi vielä puolentoista vuoden ajan käyttäessään oikeuttaan EU:n jäsenvaltioiden väliseen vapaaseen liikkuvuuteen. Määräajan toistuva pidentäminen saattaa olla osoitus siitä, että komissio asetti alkuperäisessä direktiivissä määräajan väärin ottamatta huomioon todellista asiaintilaa tai että määrätyt jäsenvaltiot eivät kyenneet tai halunneet panna asetusta (EY) N:o 998/2003 ajoissa täytäntöön. Joka tapauksessa tällaiset erivapaudet osoittavat, ettei komission suhtautuminen yleisten järjestelyjen täytäntöönpanoon EU:n jäsenvaltioissa ole tasapuolista.

 
Päivitetty viimeksi: 4. kesäkuuta 2010Oikeudellinen huomautus