Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2173(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0025/2010

Predkladané texty :

A7-0025/2010

Rozpravy :

PV 08/03/2010 - 20
CRE 08/03/2010 - 20

Hlasovanie :

PV 09/03/2010 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0050

Rozpravy
Pondelok, 8. marca 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

20. Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A7-0025/2010) pani Sophie in ’t Veldovej v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 (KOM(2009)03742009/2173(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, páni komisári, drahí kolegovia – aj vy, ktorí práve opúšťate miestnosť – túto správu prijal Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON) prevažnou väčšinou a je ovocím spoločného úsilia všetkých politických skupín. Chcela by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom – ktorí sú tu ešte prítomní, pokiaľ vidím – za ich výbornú spoluprácu.

Výbor ECON víta najmä dôraz kladený na spotrebiteľov. Predchádzajúca komisárka pani Kroesová vynikajúco uviedla spotrebiteľa do centra pozornosti politík hospodárskej súťaže a my veríme, že pán komisár Almunia na to nadviaže.

Týmto sa dostávam k prvému veľkému problému, konkrétne ku kartelom. Viedli sme rozsiahle diskusie o otázkach, ako sú najúčinnejšie sankcie, spravodlivosť vysokých pokút či uskutočniteľnosť trestných sankcií.

Skôr než sa však budem venovať podrobnostiam našich diskusií, rada by som pripomenula európskym spoločnostiam, že najlepšou zárukou, ako sa vyhnúť sankciám, je jednoducho sa nezapojiť do kartelov. Môžete sa domnievať, že prekabátite úrady pre hospodársku súťaž, no v skutočnosti uškodíte spotrebiteľovi. Kartely nie sú prefíkané. Sú trestuhodné.

Preto vítame pevné stanovisko Európskej komisie k správaniu narúšajúcemu hospodársku súťaž. Podstatné je, aby sankcie trestali zlé správanie, najmä opakované porušenie zákona, no musia zároveň podporovať dodržiavanie predpisov. Sankcie musia mať dostatočne odstrašujúci účinok. Vysoké pokuty sú účinným nástrojom, no ako jediné opatrenie môžu byť príliš necitlivé. Z tohto dôvodu vyzývame Komisiu, aby predložila návrhy, ako urobiť súbor nástrojov sofistikovanejším a účinnejším. V správe navrhujeme, aby sa zrak upriamil na otázky, ako sú individuálna zodpovednosť, transparentnosť a sledovateľnosť firiem, kratšie postupy, riadny proces a vypracovanie európskych noriem a spoločných programov súladu.

Druhým kľúčovým problémom je štátna pomoc. V kontexte hospodárskej krízy sa udelili obrovské sumy štátnej pomoci. Výnimočné okolnosti si vyžadujú výnimočné opatrenia. Uvedomujeme si to, no nesmieme zabúdať, že poskytnutie štátnej pomoci niečo stojí. Narúša hospodársku súťaž a vedie k rekordným úrovniam verejného dlhu a rozpočtovým deficitom. Účet za toto obdobie sa vystaví budúcim generáciám. Našou povinnosťou je odôvodniť každý cent, ktorý sa minul. Preto ma teší, že výbor ECON nalieha na Komisiu, aby dôkladne vyhodnotila výsledky pôsobenia výnimočnej štátnej pomoci.

Radi by sme predovšetkým videli vyhodnotenie štátnej pomoci udelenej na tzv. ekologickú obnovu. Pred dvomi rokmi nás presvedčili prijať balík obnovy a opatrenia štátnej pomoci s prísľubom, že sa použijú na dosiahnutie posunu, ktorý tu mal byť už dávno, smerom k udržateľnej znalostnej ekonomike. Teraz sa pýtame, priniesli vynaložené peniaze skutočne ten posun? Na čo sa vynaložili? Kto boli príjemcovia a čo v skutočnosti urobili pre ekologickú obnovu?

Pán komisár, tiež potrebujeme mať jasno v otázke vplyvu štátnej pomoci vo finančnom sektore, a to najmä jej možných deštrukčných následkov.

Teraz by som sa rada niekoľkými slovami vyjadrila k problému vertikálnych obmedzení. Vieme, že súčasná dohoda sa prehodnotí v máji tohto roka. Európska komisia sa zaviazala úzko zainteresovať Európsky parlament do procesu preskúmania. Na moje sklamanie som sa však musela dočítať o najnovšej verzii návrhov v médiách. Keď som následne požiadala Komisiu o poskytnutie tých istých dokumentov, ktoré prenikli do tlače, ich získanie bolo na dlhé lakte. Len ťažko sa mi darí zakrývať zlosť. Komisia by mala ukončiť systematický a úmyselný únik informácií do tlače. Poprieť, že sa to deje, je, úprimne povedané, urážka našej inteligencie.

Popravde, návrhy Komisie umožňujú diskrimináciu internetových predajcov, ktorí nevlastnia kamenné obchody. Využila som svoje výhradné právo spravodajkyne na predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, v ktorom žiadam Komisiu o nápravu tejto situácie. V 21. storočí musíme podporovať a nie potláčať hospodársku súťaž medzi internetovými predajcami. Vyzývame Komisiu, aby záujmy spotrebiteľov povýšila nad záujmy majetkových práv.

Žiadame Komisiu, aby uskutočnila odvetvový prieskum predovšetkým v oblasti reklamy na internete, ktorý sa mal vykonať už dávno a o ktorý Parlament žiadal niekoľkokrát. Ak je Komisia proti, radi by sme poznali dôvody odmietnutia.

Napokon, pán komisár, skutočne vítame záväzok pána komisára Almuniu zahrnúť Parlament do vytvárania politík hospodárskej súťaže. Hospodárska kríza jasne ukázala potrebu väčšej demokratickej legitimity politík hospodárskej súťaže a v tomto kontexte sa domnievam, že incident s dokumentom o vertikálnych obmedzeniach bol len omylom. Uznávame nezávislosť Komisie – a ja ako liberálka určite áno –, no tiež očakávame, že Komisia bude úzko spolupracovať s Parlamentom na formovaní politík hospodárskej súťaže v súlade s postupmi objasnenými v správe.

Tešíme sa na odpoveď Komisie. Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám za vašu zhovievavosť.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, člen Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, chcem sa v mene môjho kolegu a priateľa pána Almuniu, pravdaže, poďakovať pani in ’t Veldovej za jej správu o politike hospodárskej súťaže za rok 2008. Tiež by som rád poďakoval pánovi Bütikoferovi a pánovi Bielanovi, ktorí ako spravodajcovia Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa tiež prispeli k tejto správe.

Pani in ’t Veldová, Komisia si tento rok všimla, že uznesenie Parlamentu sa spája s veľkým množstvom problémov, ktoré ste nám pred chvíľou pripomenuli. Okrem správy Komisie o politike hospodárskej súťaže sa zaoberá aj správami Komisie o spôsobe fungovania nariadení a hodnoteniami nariadení týkajúcich sa koncentrácií.

Pokiaľ ide o Komisiu, vaše uznesenie má dva ciele. V prvom rade nám toto uznesenie umožňuje ďalej zlepšovať obsah našich výročných správ o politike hospodárskej súťaže. V druhom rade, a čo je dôležitejšie, poslúži ako základ pre Komisiu na vedenie podrobného dialógu s Parlamentom. Isto postúpim pánovi Almuniovi vaše posledné odporúčanie viesť s Parlamentom ešte hlbší dialóg.

Tento dialóg je v skutočnosti podstatný pre dobré fungovanie všetkých politík a podľa nášho názoru to zahŕňa aj politiku hospodárskej súťaže. Parlament nám pripomenul svoje želanie vidieť v rámci spolurozhodovacieho postupu fungujúcu politiku hospodárskej súťaže. Pani in ’t Veldová, dovoľte mi hovoriť úprimne: Komisia nemá právomoc upraviť ustanovenia zmluvy týkajúce sa právneho základu vzťahujúceho sa na túto politiku hospodárskej súťaže. Sme však pripravení od prípadu k prípadu skúmať, či spolurozhodovací postup možno použiť na nové iniciatívy, keď ich ciele presahujú sféru kompetencií hospodárskej súťaže.

Pokiaľ ide o túto vec, viete, že pán komisár Almunia oznámil v januári, že Parlament bude úplne začlenený do všetkých legislatívnych iniciatív týkajúcich sa žalôb o náhradu škody podaných súkromnými osobami. Komisia rovnako ako Parlament neverí, že súčasná hospodárska kríza môže ospravedlniť uvoľňovanie hospodárskej súťaže, ktoré sa vzťahuje na kontrolu koncentrácií alebo na štátnu pomoc. Aktuálne záznamy jasne naznačujú neochvejný postoj Komisie v týchto princípoch: predchádza všetkým narušeniam hospodárskej súťaže dokonca aj v období krízy, zatiaľ čo v prípade potreby ostáva flexibilná a otvorená v otázke postupov.

Rok 2008, v ktorom začala táto hospodárska a finančná kríza, bol veľmi osobitý. Správa o politike hospodárskej súťaže odzrkadľuje veľmi náročnú prácu, o ktorú sa v tomto kontexte pričinila Komisia v úzkej spolupráci so svojimi partnermi na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Kríza dosiahla úplné dno v roku 2009. Hlavná kapitola správy za rok 2009 sa bude venovať hospodárskej súťaži v kontexte tejto hospodárskej a finančnej krízy. Správa by mala byť prijatá v druhom štvrťroku tohto roka. Parlamentu ju prednesie pán komisár Almunia. Pre Parlament a Komisiu to bude určite príležitosť znova vstúpiť do konštruktívnej rozpravy.

Pani in ’t Veldová, vo svojom prejave ste tiež poukázali na problém vertikálnych obmedzení, váš predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V tejto súvislosti, pani in ’t Veldová, je Komisia presvedčená, že našla primeranú rovnováhu.

Na jednej strane výnimka podľa kategórie umožňuje dodávateľom vyberať si svojich distribútorov a dospieť k dohode o podmienkach ďalšieho predaja dodaných produktov, čo sa týka fyzického predaja i predaja online. Dáva im tak možnosť rozhodnúť sa pre najlepší spôsob distribúcie svojich produktov a chrániť meno svojej značky.

Na druhej strane musia mať schválení distribútori príležitosť voľne používať internet a podmienky vzťahujúce sa na ich predaj online musia byť totožné s podmienkami schválenými pre fyzický predaj, aby sa predišlo akýmkoľvek zbytočným obmedzeniam používania internetu. To znamená, že tento návrh podporuje všeobecnú politiku Komisie týkajúcu sa propagácie internetového trhu aj obchodu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, pani spravodajkyňa spomenula kartely. Existencia kartelov a dokazovanie, že existujú, sú dve odlišné záležitosti. Viem, že v Írsku, najmä v odvetví poľnohospodárstva, mnohí poľnohospodári veria, že továrne prevádzkujú kartel. Keďže sme ostrovným štátom, preprava dobytka – zvlášť v dnešnej dobe so zvýšenými, takmer krutými obmedzeniami – sa stáva čoraz ťažšou, a tak si továrne ponechávajú všetko pre seba.

Musíme poznamenať, že ceny rastú pomaly, rovnomerne, no klesajú rýchlo a tiež rovnako. Dôsledkom je, že rozdiel v cenách dobytka v Írsku a v Británii je niečo medzi 150 EUR až 200 EUR na kus. Ako som povedal, dokazovanie môže byť zložité. Možno by však pán komisár Barnier mohol využiť svoje dobré styky na overenie situácie a hádam aj pomôcť uskutočniť nápravné kroky.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, na začiatok by som chcel vám a pánovi komisárovi poďakovať za vaše prednesenia a najprv by som rád zdôraznil, že kontrola obsahu ustanovení európskeho práva hospodárskej súťaže je vo veľkom záujme spotrebiteľov. Teší ma, že Komisia teraz po prvýkrát zahrnula vlastnú kapitolu o práve hospodárskej súťaže a jeho význame pre spotrebiteľov. Zvlášť je to potešujúce po päťročnom neproduktívnom období komunikácie o európskej politike hospodárskej súťaže zo strany Európskej komisie.

Náročná fáza zavádzania európskeho práva hospodárskej súťaže týkajúca sa najmä práva na pomoc a pomoci vyplývajúcej z nariadení členských štátov pre banky ešte len príde. V roku 2008 to nebol problém. V tejto súvislosti vysiela táto správa jasný odkaz, že Komisia musí monitorovať situáciu veľmi opatrne, aby jednotný trh ani európski spotrebitelia neboli nepriaznivo zasiahnutí.

V tomto kontexte je zaobchádzanie s malými a strednými podnikmi zvlášť dôležité. Správa je zreteľne za to, aby sa so strednými podnikmi zaobchádzalo zvláštnym spôsobom, keď v prípade kartelov dôjde na uloženie pokút.

Z nášho pohľadu sú vertikálne opatrenia na internetovom trhu tvrdé, no hodnotenie v navrhovanej podobe podľa hlasovania vo Výbore pre hospodárske a menové veci sa nám zdá unáhlené, a preto chceme stáť za správou Výboru pre hospodárske a menové veci.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 po prvýkrát obsahuje časť venovanú kartelom a spotrebiteľom. Po prvý raz sa tiež venuje ukladaniu donucovacích pokút. Správa navyše spomína významné iniciatívy, ako sú sprievodné usmernenia týkajúce sa balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky a biela kniha o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel.

Správa sa tiež zaoberá úlohou politiky hospodárskej súťaže počas krízy. Následky tejto politiky pomohli stabilizovať a zmierniť štátnu pomoc. Keď sa začneme spamätávať z krízy, bude nutné napraviť spôsobené škody a vytvoriť rovnaké podmienky s cieľom vyhnúť sa morálnemu riziku.

Správa vyžaduje definovať budúcnosť automobilového priemyslu, sústrediť pozornosť na problémy malých a stredných podnikov a preskúmať distribučný reťazec potravinárskeho priemyslu s následnými opatreniami pre mliečne výrobky.

Tiež obhajuje sofistikovanejšiu a legitímnejšiu politiku hospodárskej súťaže zosilnením úlohy Parlamentu. To sú dôvody, pre ktoré ju podporujeme, a blahoželám pani spravodajkyni k dosiahnutým výsledkom.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) . – (LT) Ako tieňový spravodajca by som na úvod chcel zablahoželať kolegyni poslankyni pani in ’t Veldovej k príprave vynikajúcej správy. Myslím si, že správa zreteľne vyzdvihuje tie oblasti, ktorým by Komisia mala venovať špeciálnu pozornosť. V prvom rade je tu monitorovanie opatrení štátnej pomoci. V priebehu krízy Európska komisia poskytla členským štátom možnosť výhradného použitia opatrení štátnej pomoci. Tieto opatrenia sa poskytovali narýchlo, a tak Komisia musí prešetriť, či sa použili účelne, či boli produktívne a či kríza spôsobila protekcionistickú reakciu členských štátov, keďže protekcionizmus a rozdelenie spoločného trhu ničia hospodársku súťaž a len oslabujú pozíciu Európskej únie vo svetovom hospodárstve. Tiež ma teší, že pani spravodajkyňa zobrala do úvahy názor Výboru pre priemysel, výskum a energetiku na problémy vnútorného trhu s energiou v rámci Európskej únie a najmä tú skutočnosť, že je nemožné zabezpečiť konkurencieschopnosť a všeobecné fungovanie tohto trhu, pokiaľ existujú energetické ostrovy a pokiaľ energetické infraštruktúry nie sú prepojené a nepracujú správne.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok 9. marca 2010 o 12.00 hod.

 
Posledná úprava: 4. júna 2010Právne oznámenie