Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2580(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0139/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2010 - 8.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0065

Debatten
Donderdag 11 maart 2010 - Straatsburg Uitgave PB

9. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
PV
  

Mondelinge stemverklaringen

 
  
  

Ontwerpresolutie RC-B7-0169/2010

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Volgens de overheidsarchieven en de beschikbare literatuur heeft het communistische regime in Slowakije tussen 1948 en 1989 71 168 mensen veroordeeld wegens vermeende politieke misdrijven.

Er is geen betere manier om deze politieke en gewetensgevangenen te herdenken dan door ons actief in te spannen ter bevordering van vrijheid en democratie op plaatsen waar deze een onbereikbare luxe zijn. De oproepen van de Europese Unie zijn tot dusverre onbeantwoord gebleven. Ik maak mij echter grote zorgen over de situatie van politieke gevangenen in Cuba en verzoek de Raad en de Commissie dan ook dringend om de nodige doeltreffende maatregelen te nemen om hun vrijlating te bewerkstelligen en hen te steunen in hun werk als mensenrechtenverdedigers. Aan de burgers van Cuba...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik heb gestemd voor de goedkeuring van de resolutie over de situatie in Cuba. Eerlijk gezegd kan ik niet begrijpen waarom de Europese vrienden van Fidel Castro het idee van de bankroete en gedemoraliseerde revolutie zo hardnekkig blijven verdedigen. Moet dit regime, dat zichzelf als progressief beschouwt, dodelijke slachtoffers maken vooraleer men zal beseffen dat er dringend iets moet veranderen in Cuba? Soms werken individuele slachtoffers historische veranderingen in de hand. Ik hoop dat dit ook deze keer het geval zal zijn. Tegelijkertijd zou ik niet willen dat er nog meer slachtoffers vallen door de principiële houding van de overheid of doordat die niet in staat is om haar eigen positie en de veranderingen te analyseren.

Bovendien kan ik me er niet bij neerleggen dat veel ACP-landen een kritiekloze mening hebben over de aard en betekenis van het in Cuba opgebouwde socio-politieke systeem. Ik ben er heilig van overtuigd dat solidariteit hier op een foutieve manier wordt begrepen. Het zou van meer eerlijkheid getuigen mochten we Cuba erkenning geven voor wat het heeft bereikt en het land tegelijkertijd onze afkeuring tonen voor datgene wat is mislukt en antisociaal, onmenselijk en schadelijk is.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). - (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik heb het woord gevraagd om namens mevrouw Muñiz uit te leggen waarom de Spaanse delegatie tegen amendement nummer 2 van de GUE/NGL-Fractie heeft gestemd, hoewel in dat amendement om de steun van het Spaanse voorzitterschap wordt gevraagd bij het optreden van de EU in Cuba.

In de eerste plaats wil ik er graag aan herinneren dat we geen amendementen kunnen onderschrijven van een fractie die uit de groep fracties is gestapt die de ontwerpresolutie heeft ingediend en dat onze verbintenis met de fracties die de ontwerpresolutie wel steunen ervoor zorgt dat wij niet voor een gedeeltelijk amendement van dit document kunnen stemmen.

In de tweede plaats komt amendement nummer 2 van de GUE/NGL-Fractie niet letterlijk overeen met het standpunt van het Spaanse voorzitterschap, dat weliswaar op zoek is naar consensus binnen de Europese Unie voor een vernieuwing van het kader van de betrekkingen met Cuba, maar geen volledige breuk wil met het gemeenschappelijke standpunt, zoals dit amendement letterlijk zegt.

Dit is de reden waarom wij dit amendement verwerpen.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - (CS) Het was voor mij een hele grote eer om voor de resolutie over gewetensgevangenen op Cuba te kunnen stemmen. Niet alleen als parlementslid uit een voormalig communistisch land, maar ook gezien mijn persoonlijke ontmoeting met dissidenten op Cuba enige tijd geleden, en dan met name met de arts Dr. Darsí Ferrer die evenals een aantal andere personen reeds sinds juli vorig jaar gevangen zit.

Na mijn terugkeer toentertijd heb ik het Parlement kond gedaan van de trieste situatie in de gezondheidszorg, en ook nu wil ik er weer op wijzen dat mensen die geen lid zijn van de communistische partij en geen dollars bezitten, geen toegang hebben tot medicijnen. Juist Dr. Darsí Ferrer was in Havanna een vooraanstaand persoon die dissidenten aan medicijnen hielp. En nu zit hij dan in de gevangenis.

Ik ben blij dat we deze resolutie hebben goedgekeurd. Dit is een zeer sterke resolutie die de Europese organen in klare taal oproept om zich te blijven inzetten voor democratische veranderingen op Cuba.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Mijnheer de Voorzitter, wie zou twintig jaar geleden, toen de lucht van Europa zwaar was van het steengruis van vallende muren en vrijheidskreten, hebben gedacht dat de rode vlag vandaag nog steeds boven Havana zou wapperen en dat Fidel Castro vredig in bed zou sterven op dat zwoele Caraïbische eiland.

Sola mors tyrannicida est, aldus mijn landgenoot sir Thomas More: de dood is de enige manier om van tirannen af te komen.

Twee dingen hebben het communistische regime in Cuba in het zadel gehouden. Ten eerste de misplaatste Amerikaanse blokkade, waardoor Castro en zijn regime het buitenlandse imperialisme de schuld hebben kunnen geven van alle ontberingen van hun landgenoten in plaats van het economisch mismanagement van het communisme; en ten tweede de toegeeflijkheid van sommige lieden in Europa, onder wie enkele in dit Huis, die walgelijk genoeg met twee maten meten en de schendingen van de mensenrechten en de afwijzing van democratie in Cuba door de vingers zien, omdat het land goed is in het produceren van artsen en ballerina’s.

Ik hoop dat dit Huis volwassen zal worden en dat sommigen in dit Parlement verder willen kijken dan de tijd dat ze als student in een Che Guevara-T-shirt rondliepen. De tijd is aangebroken om ons op constructieve wijze te verbinden met de democratische krachten in Cuba. De geschiedenis zal ons de absolutie geven.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, ik heb vóór de Cuba-resolutie gestemd omdat het al bij al een behoorlijk kritische resolutie is voor het totalitaire regime in Havana. Ik wil tegelijkertijd ook van de gelegenheid gebruik maken om de Raad op te roepen te stoppen met de pogingen om de betrekkingen met Cuba te normaliseren, terwijl we nog altijd te maken hebben met een communistische dictatuur waar de mensenrechten op een flagrante manier overtreden worden.

Ik wil de nieuwe hoge vertegenwoordiger ook oproepen om niet verder te gaan in de lijn van wat de Commissie de voorbije legislatuur heeft gedaan. Ik noem daar de heer Louis Michel bijvoorbeeld, die herhaaldelijk op bezoek is gegaan naar Cuba zonder daar de minste kritiek te uiten op de situatie van de mensenrechten en de democratie. Het is totaal onaanvaardbaar voor de Europese Unie om platte broodjes te bakken met de communistische dictatuur in Cuba.

 
  
  

Ontwerpresolutie B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, door voor de resolutie te stemmen, wilde ik mijn steun uiten voor de investering in koolstofarme technologieën. Het SET-Plan kan slechts doeltreffend en geloofwaardig zijn als er voldoende geld voor wordt uitgetrokken, onder andere ook uit particuliere bronnen. De argumenten die voor de noodzaak van dergelijke maatregelen spreken, zijn op de eerste plaats de huidige economische situatie van Europa, de gevaarlijke klimaatveranderingen en de bedreigde energiezekerheid. Dankzij geavanceerde technologieën en onderzoek kan de crisis overwonnen worden en tegelijk steun geboden worden aan de maatregelen die verband houden met de klimaatverandering. Dit vormt ook een kans voor de Europese landbouw: het is een manier om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren in de niet-agrarische sector op het platteland, en dit vooral op het terrein van de productie van hernieuwbare energiebronnen.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). - (CS) Ook ik heb voor de resolutie over investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën gestemd (het SET-Plan). Deze technologieën vormen namelijk een cruciaal instrument bij de omvorming van de EU in een innoverende, hoogpresterende economie. Ik acht het dan ook noodzakelijk dat de Commissie uiterlijk in 2011, in nauwe samenwerking met de Europese Investeringsbank, een integraal voorstel uitbrengt met betrekking tot investeringsinstrumenten ten behoeve van hernieuwbare energie, projecten ter verhoging van de energie-efficiëntie, alsook van de ontwikkeling van intelligente netwerken. Hand in hand daarmee zou de rol van de Europese Investeringsbank bij de financiering van projecten op energiegebied, en dan met name projecten met een hoger risicoprofiel, versterkt moeten worden.

Ik ben een fel tegenstander van het misbruik van het onderwerp koolstofarme technologieën dat collega’s uit het linkse deel van het politieke spectrum maken ten behoeve van achterbakse ideologische aanvallen op kernenergie. Voor mij is kernenergie onbetwistbaar een vorm van schone energie die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). - (PL) Ik kon deze resolutie niet steunen, hoewel ze van buitengewoon belang is voor de Europese economie. Er moet op worden gewezen dat deze resolutie een enorme concentratie van middelen alleen maar in bepaalde sectoren, in bepaalde takken van de energiemarkt, namelijk de groene takken investeert. Dit is in strijd met de energiesolidariteit met landen die hoofdzakelijk van steenkool afhankelijk zijn. De energieproductie van Polen is gebaseerd op steenkool, waardoor een vlotte overgang naar een groene economie voor ons van zeer groot belang is. Indien dergelijke maatregelen in Polen worden uitgevoerd, zullen we arbeidsplaatsen moeten schrappen in plaats van nieuwe te scheppen. In deze crisistijden zou dit buitengewoon moeilijk en schadelijk zijn voor Polen.

 
  
  

Ontwerpresolutie RC-B7-0139/2010

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, op 27 en 28 februari raasde de storm Xynthia over Frankrijk. Bijna 60 mensen kwamen om het leven, en honderdduizenden mensen leden aanzienlijke materiële schade.

De Europese Unie moet in het licht van deze tragedie een voorbeeldfunctie vervullen. Daarom heb ik me persoonlijk bemoeid met de redactie van deze resolutie waarin de Europese Commissie wordt gevraagd buitengewoon reactief te zijn. Wij verwachten van haar dat ze financiële steun biedt aan de rampgebieden via het Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

Als de regio’s Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Pays de la Loire en Bretagne naar aanleiding van deze tragedie verzoeken om een wijziging in hun verantwoording van door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds medegefinancierde uitgaven, zal de Europese Commissie deze verzoeken met de grootst mogelijke welwillendheid en zeer snel moeten beoordelen.

Afgezien van deze resolutie ben ik er, net als mijn collega’s van de Unie voor een Presidentiële Meerderheid, van overtuigd dat het tijd is om een echte Europese noodhulpmacht voor civiele bescherming op te richten. Alleen deze zal in staat zijn bij dit soort rampen cruciale aanvullende steun te bieden.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Mijnheer Kelly, hoewel u zich niet gemeld hebt voor spreektijd vóór de eerste stemverklaring, sta ik dat bij wijze van uitzondering toe. Ik verzoek u zich de volgende keer te melden.

 
  
  

Ontwerpresolutie B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen even zeggen dat ik denk dat het tijd wordt dat we een definitief document over kernenergie krijgen om de vooruitgang te schetsen en de veiligheidsmaatregelen die in dat kader getroffen zijn en hoe dat in de toekomst in onderzoek zal worden omgezet, zodat de burgers tot een besluit kunnen komen.

Er heerst hier veel scepsis over – veel twijfel – en die moet worden weggenomen, hetgeen heel wat meningsverschillen uit dit debat over koolstofarme technologie zal wegnemen.

Tot slot wil ik op deze verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring van Litouwen en Estland deze landen graag feliciteren met twintig jaar onafhankelijkheid.

 
  
  

Schriftelijke stemverklaringen

 
  
  

Ontwerpresolutie RC-B7-0169/2010

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton en Mike Nattrass (EFD), schriftelijk. − (EN) Hoewel we erkennen dat Cuba een communistische dictatuur is en hoewel we Cuba in een vreedzame democratische staat getransformeerd willen zien worden, vinden we dat de EU geen rol in dit proces heeft te spelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalambos Aggourakis (GUE/NGL), schriftelijk.(EL) De resolutie van het Europees Parlement onder het voorwendsel van de dood als gevolg van een hongerstaking van de Cubaanse, voor strafrechtelijke feiten veroordeelde Orlando Zapata Tamaya – ondanks de pogingen van de Cubaanse gezondheidsdiensten om zijn toestand te verbeteren – is een provocatieve en onaanvaardbare aanval op de socialistische regering en het volk van Cuba en maakt deel uit van een anticommunistische campagne, georkestreerd door de EU met het EP op de eerste rij, die tot doel heeft het socialistische regime omver te stoten. Wij klagen aan dat centrumrechtse, centrumlinkse en groene vertegenwoordigers van het grootkapitaal in het EP, met hun hypocriete houding, dit voorval trachten te misbruiken voor provocaties.

De Griekse Communistische Partij (KKE) verwerpt en stemt tegen deze resolutie van het EP. Zij roept de volkeren op hun solidariteit te betuigen met de regering en het volk van Cuba, van de EU te eisen een eind te maken aan het gemeenschappelijk standpunt tegen Cuba, de pogingen van de EU te veroordelen om de bescherming van de mensenrechten te gebruiken als voorwendsel om imperialistische druk uit te oefenen en het Cubaanse volk en regering te intimideren, de onmiddellijke opheffing te eisen van het misdadige embargo van de VS tegen Cuba, de onmiddellijke vrijlating te eisen van 5 Cubaanse nationalisten uit Amerikaanse gevangenissen, en het socialistische Cuba te steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), schriftelijk. – (RO) De Europese Unie is het meest democratische bouwwerk ter wereld, en de fundamentele waarde waarop zij gebouwd is, is eerbied voor de mensenrechten. Daarom vind ik het prijzenswaardig en bemoedigend dat alle fracties in het Parlement zich hebben verenigd in hun veroordeling van de schendingen van de mensenrechten die door de Cubaanse autoriteiten zijn gepleegd, om nog maar niet te spreken van de constructieve benadering, de ontvankelijkheid voor een dialoog, die de EU besloten heeft jegens Cuba aan te nemen.

We leven nu in de 21e eeuw, en misdaden op het gebied van meningen en geweten zouden niet langer moeten kunnen bestaan volgens de waarden van alle staten ter wereld, hoe lang zij ook een totalitair regime en dictatuur geweest mogen zijn. Het voeren van een internationale dialoog in plaats van het opleggen van sancties kan worden gebruikt om houdingen te veranderen, zodat iedereen die het niet eens is met zijn eigen overheid geen last heeft van de schendingen en onrechtvaardigheden die typerend zijn voor regimes die geen respect hebben voor mensen.

Tragedies zoals die welke de Cubaanse dissident Orlando Zapata Tamayo zijn overkomen, die “schuldig” werd bevonden aan een gewetensmisdaad, mogen nooit meer herhaald worden. Er zijn nu ook andere politieke gevangenen in Cuba die gevaar lopen. Als een instelling die borg staat voor het respecteren van de mensenrechten moet de EU zich hiermee bemoeien en snel diplomatieke actie ondernemen, zodat de tragedie-Zapata nooit meer herhaald wordt in Cuba, of waar ook ter wereld.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), schriftelijk. − (EN) Ik veroordeel zonder enig voorbehoud de slechte behandeling van mensen in Cuba (of waar dan ook). Ik heb me echter in zijn geheel van stemming onthouden over de resolutie tegen Cuba. De ene reden is dat de resolutie bedoeld was om de Europese Unie en haar functionarissen toestemming te geven om namens de lidstaten te spreken en te handelen. De andere reden is dat veel lidstaten van de Europese Unie mensen vervolgen en gevangennemen omdat ze het recht op de niet-gewelddadige vrijheid van meningsuiting uitoefenen, er ketterse meningen op na houden of deelnemen aan oppositionele activiteiten. Het is volslagen hypocriet dat partijen in Europa die voorstander van politieke repressie zijn met de vinger wijzen naar staten als Cuba die er dezelfde repressieve en antidemocratische meningen en activiteiten op na houden.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk.(PT) Ik heb voor de resolutie van het Europees Parlement over de situatie van politieke en gewetensgevangenen op Cuba gestemd. We herhalen daarin dat alle politieke en gewetensgevangenen onmiddellijk in vrijheid moeten worden gesteld. We menen dat de opsluiting van Cubaanse dissidenten vanwege hun idealen en vreedzame politieke activiteiten een schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inhoudt.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog en Åsa Westlund (S&D), schriftelijk. − (SV) Wij, Zweedse sociaaldemocraten, delen het in het amendement verwoorde standpunt dat de blokkade tegen Cuba opgeheven moet worden. Wij zijn echter niet van mening dat het standpunt thuishoort in deze resolutie omdat deze over gewetensgevangenen gaat.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Orlando Zapata Tamayo is van honger en dorst omgekomen, omdat hij verlangde te worden behandeld als degene die hij was: een politieke gevangene, vervolgd door een regime dat weliswaar een andere leider heeft gekregen, maar zijn burgers nog steeds in een ijzeren greep houdt en hen verbiedt zich te organiseren of zich vrij te uiten.

De tragische omstandigheden rond het overlijden van Zapata zouden ons met schaamte moeten vervullen. En dan zeker de politieke besluitvormers die in navolging van het duo Zapatero-Moratinos hebben meegewerkt aan het ombuigen van het Europees beleid ten aanzien van Cuba.

Met deze laffe poging tot appeasement heeft de Europese Unie alleen maar bereikt dat de straffeloosheid op Cuba toeneemt, en dus ook de isolatie van alle democratisch gezinde mensen in dit land, die van ons toch een veel betere behandeling verdienen.

Ik zou graag zien dat de softheid van de afgelopen tijd plaats maakt voor democratische vastberadenheid – we moeten inzien dat de wijziging van het Europese Cuba-beleid op een jammerlijke mislukking is uitgelopen. Ik zou verder graag zien dat Oswaldo Payá en de Damas de Blanco vrij naar Europa kunnen reizen om ons verslag te doen van wat er zich op het eiland afspeelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) Wij hebben tegen deze resolutie gestemd, omdat de meerderheid in het EP de dood van Zapata Tamayo als gevolg van een hongerstaking (ondanks medische bijstand) voor eigen politieke doeleinden wil misbruiken. Het Spaanse voorzitterschap heeft namelijk openlijk aangekondigd dat het voornemens is het gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van Cuba op te geven, en dat hoopt de meerderheid nu te bemoeilijken. Zo valt men opnieuw Cuba en de Cubaanse bevolking aan, in een poging tot inmenging in de onafhankelijkheid en soevereiniteit van dit land, zijn economische en sociale verworvenheden en zijn voorbeeldige internationale solidariteit.

Het kapitalisme is niet de toekomst voor de mensheid. Cuba blijft een voorbeeld van hoe het mogelijk is een maatschappij te creëren waar de mensen elkaar niet uitbuiten – een socialistische maatschappij. De vertegenwoordigers van het kapitalisme in het EP willen dat niet aanvaarden en proberen daarom een brede politieke dialoog met de Cubaanse regering te verhinderen, op basis van dezelfde criteria die de EU gebruikt ten aanzien van alle landen waarmee ze betrekkingen onderhoudt.

Ze zijn niet bereid de VS-blokkade van Cuba te veroordelen, terwijl de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties al achttien maal om opheffing van dat embargo heeft verzocht. Ze zwijgen over het lot van de vijf Cubaanse burgers die al sinds 1998 vastzitten in de VS, zonder eerlijk proces, en lijken niet weten dat de VS onderdak blijft bieden aan een Cubaan die verantwoordelijk is voor een bomaanslag op een burgervliegtuig waarbij 76 mensen zijn omgekomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), schriftelijk. (PL) Tijdens de stemming vandaag heb ik voor de resolutie over de situatie van de politieke en gewetensgevangenen in Cuba gestemd. Als Europees Parlement moeten we unaniem de praktijken van het regime in Havana afkeuren en opkomen voor de rechten van de onhankelijke verslaggevers en vredes- en mensenrechtenactivisten. In de resolutie die we hebben aangenomen, hebben we uiting gegeven aan onze diepe solidariteit met alle Cubanen en steun betuigd aan hun streven naar democratie en de eerbiediging en verdediging van de fundamentele vrijheden. Ik kom uit een land waar de maatschappelijke beweging Solidarność het licht zag die oppositie voerde tegen het communistische regime. Hoewel Polen en andere Centraal- en Oost-Europese landen die vandaag deel uitmaken van de Europese Unie hun pijnlijke ervaringen met het communistische regime reeds achter zich hebben kunnen laten, mogen we des te meer diegenen niet vergeten die in de gevangenis zitten en vervolgd worden omdat ze zo naar vrijheid, democratie en vrijheid van meningsuiting snakken.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), schriftelijk.(PT) De EU kan zich geen romantische visie op het politieke regime in Cuba veroorloven. Het gaat hier om een onvervalste communistische dictatuur op basis van een één partij-ideologie, een dictatuur die de mensenrechten schendt, zijn burgers onderdrukt, politieke tegenstanders vervolgt en uit de weg ruimt, en talloze mensen opsluit omdat ze er een eigen mening op nahouden.

De dood van Orlando Zapata heeft de wereld opnieuw geschokt. Het Europees Parlement moet dit geval streng veroordelen, zonder aarzeling of ontoelaatbare rechtvaardigingen. Daarom veroordelen we de pogingen van extreemlinks om deze misdaad met de mantel der liefde te bedekken via politieke argumenten die eigenlijk niets anders beogen dan de legitimatie van een regime dat gewoon onaanvaardbaar is.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), schriftelijk. (ES) Ik heb tegen ontwerpresolutie RC-B7-0169/2010 over Cuba gestemd, omdat ik van mening ben dat die ontwerpresolutie inmenging beoogt en strijdig is met het internationaal recht. Met mijn stem heb ik tegen dit soort politieke manipulatie willen stemmen, die slechts tot doel heeft de regering van Cuba te veroordelen. De leden van dit Parlement die vóór deze tekst hebben gestemd, zijn dezelfde leden die hebben geweigerd dit Parlement een ontwerpresolutie ter veroordeling van de staatsgreep in Honduras voor te leggen. Deze ontwerpresolutie dringt er bij de EU op aan de verandering van het politieke regime van de Cubaanse Republiek ten volle te steunen en heeft bovendien tot doel Europese mechanismen voor ontwikkelingshulp daarvoor te gebruiken. Dit is een onaanvaardbare vorm van inmenging die strijdig is met het internationaal recht. Al meer dan 50 jaar voeren de Verenigde Staten een economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba, die duidelijk indruist tegen het internationaal recht en die ernstige gevolgen heeft voor de economie en de levensomstandigheden van de Cubanen. Ondanks deze blokkade heeft de Cubaanse regering haar burgers immer universele toegang tot gezondheidszorg en onderwijs geboden.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb voor de gezamenlijke ontwerpresolutie over Cuba gestemd omdat het van belang is dat de EU duidelijk tot uitdrukking brengt dat democratisering in dit nog altijd door communisten geregeerde land dringend noodzakelijk is. De arrestatie van dissidenten en politieke tegenstanders is een typisch kenmerk van communistische staten, maar komt op Cuba buitensporig veel voor. Dat men de familieleden van een gevangene die aan de gevolgen van een hongerstaking overleed niet eens toestaat een uitvaart te organiseren, is bijzonder schandalig.

Het is te hopen dat het weldra tot een verandering van het politieke systeem in dit land komt. Los daarvan is het van belang dat de EU en ook de Verenigde Staten in alle gevallen met één maat meten. Het is onaanvaardbaar dat de VS "politiek asiel" verlenen aan Cubanen die bij bomaanslagen betrokken zijn. Je kunt alleen effectief kritiek uitoefenen als je je aan je eigen criteria houdt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (ES) Ik heb vóór de gemeenschappelijke ontwerpresolutie over Cuba gestemd (RC-B7-0169/2010) omdat de dood van Orlando Zapata, zoals ik gisteren tijdens het debat al zei, zeer betreurenswaardig is, hoe men ook over de betrekkingen met Cuba denkt.

Daarnaast wil ik de nadruk leggen op de noodzaak de vrijlating te eisen van alle politieke en gewetensgevangenen in Cuba en in de rest van de wereld. Daarbij wijs ik echter op het risico om in te zetten op manieren die een mislukking zijn gebleken in een poging het eiland te democratiseren en te openen naar de rest van de wereld, zoals het embargo en de blokkade. Er zijn ongetwijfeld dringend veranderingen nodig in Cuba, en de EU moet daar een rol bij spelen, om ervoor te zorgen dat het een transitie ten gunste van het Cubaanse volk wordt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), schriftelijk. − (SV) De VS handhaven al 48 jaar een handelsembargo tegen Cuba. Het embargo treft de Cubaanse bevolking en is een constant en steeds terugkerend excuus voor de tekortkomingen van het Castro-regime. Alle schuld wordt in de schoenen geschoven van het Amerikaanse embargo, en bijgevolg kan de Cubaanse bevolking het communistische regime niet duidelijk als schuldige aanwijzen en er afstand van nemen. De democratische oppositie wil dat het embargo wordt opgeheven. Op 29 oktober 2009 stemden 187 landen van de VN voor opheffing van het embargo. Drie stemden voor het behoud ervan en twee onthielden zich. Geen enkele lidstaat van de EU stemde voor het behoud van het embargo. Het Europees Parlement heeft eerder al het embargo tegen Cuba veroordeeld en opgeroepen om er onmiddellijk een einde aan te maken, overeenkomstig de herhaalde eis van de Algemene Vergadering van de VN (P5_TA(2003)0374). Het Europees Parlement heeft ook het contraproductieve effect van het embargo benadrukt (P6_TA(2004)0061). De onderhavige resolutie RC-B7-0169/2010 gaat over de situatie van politieke en gewetensgevangenen in Cuba. Tijdens het aan de stemming voorafgaande debat deed ik een voorstel om aan Cuba een ultimatum te stellen: het embargo wordt opgeheven en binnen zes maanden moeten alle gewetensgevangenen vrijgelaten zijn en hervormingen van start zijn gegaan. Als de regering zich niet aan die voorwaarden houdt, volgen nieuwe en intelligentere sancties van de VS, de EU en Canada die tegen de Cubaanse leiders gericht zijn, zoals een inreisverbod en bevriezing van Cubaanse activa en buitenlandse investeringen.

 
  
  

Ontwerpresolutie B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), schriftelijk. – (RO) De EU heeft zich ertoe verplicht om uiterlijk in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% te hebben verminderd, het energieverbruik met 20% te hebben teruggebracht en minstens 20% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te laten komen. Verder streeft de EU ernaar om wereldwijd een voorbeeld te stellen door natuurlijke rijkdommen te sparen en het milieu te beschermen.

Deze ambitieuze doelen kunnen alleen worden bereikt als de EU als geheel en elk van de lidstaten afzonderlijk zich duidelijk inzetten om de deadlines te halen. Investeringen in koolstofarme technologieën zijn van cruciaal belang om de voorgestelde doelen voor 2020 te halen, wat niet zo ver weg is als het lijkt. Voor het bereiken van deze doelstellingen is een aanzienlijke financiële inspanning nodig: 58 miljard euro volgens enkele zeer nauwkeurige berekeningen, van zowel publieke als private zijde.

Door deze financiële, logistieke en bestuurlijke inspanningen zal de EU echter mondiaal een vooraanstaande rol gaan spelen op het gebied van innovatie, en deze inspanningen zullen een positief effect op haar economie hebben doordat er banen worden gecreëerd en nieuwe perspectieven worden geopend op het terrein van onderzoek, dat ten onrechte decennialang te weinig financiële steun heeft gekregen. De investeringen om koolstofarme energiebronnen te ontwikkelen, zullen op de middellange en lange termijn resultaten opleveren, en op de hele Europese Unie een positief effect hebben.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk. (PT) Wij moeten aandringen op een radicale ommekeer in de samenleving die gericht is op de totstandbrenging van duurzame steden, een gedecentraliseerde energieproductie en een concurrerende industrie. Dit is een essentieel beleid voor een welvarende en duurzame samenleving die is voorbereid op de uitdagingen van klimaatverandering, continuïteit van de energievoorziening en globalisering en wereldleider is op het gebied van schone technologieën. Doel van het SET-Plan is om een specifieke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van schone technologieën. Ik ben ingenomen met de basisrichtsnoeren van de mededeling betreffende de organisatie van het aandeel van enerzijds de overheidssector en de privésector en anderzijds de communautaire, nationale en regionale financiering. Er moeten echter meer overheidsmiddelen worden uitgetrokken voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van schone technologieën. Bovendien moet Europa de voorwaarden creëren die nodig zijn om meer privé-investeringen aan te trekken voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten op energiegebied. Het is hoog tijd dat wij tot actie overgaan. In de volgende financiële vooruitzichten van de Europese Unie en het achtste kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling dient prioritaire aandacht te worden besteed aan de continuïteit van de energievoorziening, de bestrijding van klimaatverandering en het milieu. Dat is de enige manier om het concurrentievermogen van onze industrie te handhaven en de economische groei en het scheppen van werkgelegenheid te bevorderen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb voor de resolutie van het Europees Parlement over investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën (SET-Plan) gestemd omdat de Europese Unie prioritaire aandacht moet besteden aan de investering in deze nieuwe technologieën, die enorme mogelijkheden openen op het gebied van de werkgelegenheid, om een doeltreffend antwoord op de economische crisis te kunnen bieden. Ik ben van oordeel dat deze investeringen nieuwe kansen kunnen scheppen voor de ontwikkeling van de economie en het concurrentievermogen van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Het SET-Plan dat door de Commissie is gepresenteerd, stelt voor te investeren in O&O om schone, efficiënte en duurzame koolstofarme energietechnologieën te ontwikkelen die ons in de gelegenheid stellen de noodzakelijke emissievermindering te waarborgen zonder de Europese industrieën te schaden, waarmee wij volgens ons een consciëntieuze stap op weg naar duurzame ontwikkeling zetten.

Het nieuwe energiebeleid moet met name in tijden van algemene crisis gericht zijn op economische efficiëntie en mag in geen geval de economische duurzaamheid van de Europese landen in gevaar brengen. Dat mag echter niet ten koste van het milieu gaan.

Daarom is het energiebeleid dringend aan verandering toe. Er moet een nieuwe benadering komen die gebaseerd is op schone energieën, een efficiënter gebruik van de natuurlijke rijkdommen waarover wij beschikken en omvangrijke investeringen in onderzoek en milieuvriendelijkere technologieën. Op die manier kunnen wij het Europese concurrentievermogen handhaven en de werkgelegenheid bevorderen in het kader van een innoverende en duurzame economie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben ingenomen met de doelstellingen van het SET-Plan (strategisch plan voor energietechnologie), die gericht zijn op de ontwikkeling van een koolstofarme samenleving. Met het SET-Plan wordt de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van koolstofarme technologieën bespoedigd. Het bevat maatregelen inzake planning, uitvoering, financiering en internationale samenwerking op het gebied van innoverende energietechnologieën. Tal van studies voorspellen dat de Europese doelstelling van 20 procent duurzame energie in 2020 zal uitmonden in miljoenen nieuwe banen, waarvan twee derde in kleine en middelgrote ondernemingen. De oplossing ligt in de ontwikkeling van groene technologieën. Daarom moet er meer geld worden uitgetrokken voor het SET-Plan. Dat moet gebeuren tijdens de komende herziening van de financiële vooruitzichten. Verder moeten wij investeren in onderwijs en onderzoek om de ontwikkeling van groene technologieën te bevorderen en te voorzien in gekwalificeerde arbeidskrachten. Hoe eerder we een koolstofarme samenleving tot stand brengen, hoe eerder we de crisis zullen overwinnen.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk. (PT) De ontwikkeling en toepassing van koolstofarme technologieën is van uitzonderlijk belang, niet alleen om milieuredenen – waaronder de noodzaak om de CO2-uitstoot van koolstof terug te dringen –, maar ook om energieredenen, gelet op de toenemende onvermijdelijke schaarste en uiteindelijke uitputting van de fossiele brandstofvoorraden, waarvan de mensheid in hoge mate afhankelijk is.

Helaas voorzien het SET-Plan en de resolutie niet alleen in een onvolledige aanpak van het probleem – in termen van zowel de betrokken technologieën en energiebronnen als de noodzaak om het verbruik te verminderen –, maar blijven zij deze investering bovenal beschouwen als een winstgevende zaak (waarmee sommigen, een selecte club, zich zullen verrijken ten koste van de rest), veeleer dan als een ecologische en energetische dwang om het algemeen welzijn van de mensheid te waarborgen.

Het is veelzeggend en verhelderend dat bij de stemming over de amendementen op de resolutie de bevordering van “ambitieuze reductiedoelstellingen” met betrekking tot de CO2-uitstoot van koolstof heeft moeten wijken voor het bevorderen van “de mondiale handel in koolstofemissierechten”.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk. (PT) Het gebruik van koolstofarme technologieën, die uiteraard minder CO2 produceren, is een goede en wenselijke ontwikkeling.

Wij kunnen echter niet aanvaarden dat de technologische ontwikkeling en de versterking van het zogenaamde SET-Plan als excuus worden gebruikt om het nationale energiebeleid te ondermijnen.

De volgende woorden van de Commissie spreken boekdelen: “Het SET-Plan is de technologische pijler van het energie- en klimaatbeleid van de Europese Unie”. Zij laten geen twijfel bestaan over de ware doelstellingen van de Europese Commissie, die er alleen maar op uit is om de soevereiniteit van de lidstaten uit te hollen op een belangrijk terrein als dat van de nationale energiestrategieën.

Bovendien bevat de resolutie een aantal specifieke punten waarmee wij niet kunnen instemmen, met name de bevordering van “de mondiale handel in koolstofemissierechten”, aangezien reeds is gebleken dat dit systeem niet bijdraagt aan de vermindering van de koolstofemissies, en de oprichting van publiek-private partnerschappen, waarbij “het aandeel aan overheidsinvesteringen aanzienlijk moet worden verhoogd”, wat betekent dat overheidsmiddelen ten dienste worden gesteld van privébelangen en particulier winstbejag”.

Daarom hebben wij tegen deze resolutie gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), schriftelijk. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, duurzame en effectieve koolstofarme technologieën zijn de essentiële kernelementen in de gigantische opgave waarvoor we staan om de CO2-uitstoot in de EU en wereldwijd terug te dringen. Vanwege dit feit heb ik het snelle proces verwelkomd waarmee het Parlement een resolutie over dit onderwerp heeft opgesteld, waarmee aan de Commissie en de Raad een duidelijke indicatie wordt gegeven dat het SET-Plan op het juiste moment komt en belangrijk is. Als we onze missie serieus nemen, spreekt het voor zich dat we alle vormen van koolstofarme technologieën nodig hebben, met inbegrip van duurzame nucleaire energie. Daarom ben ik blij dat we erin geslaagd zijn om de formulering van overweging I te schrappen, wat een nieuwe poging was om nucleaire energie in een licht te plaatsen dat het tegenwoordig niet meer verdient. Deze overweging kan negatieve gevolgen hebben gehad voor het begrip “duurzame koolstofarme technologieën”, door de suggestie dat nucleaire energie hier niet toe behoort. Feit is echter dat we het ons in de EU niet kunnen veroorloven om het niet te gebruiken als we klimaatverandering serieus willen nemen. Totdat hernieuwbare energiebronnen echt doeltreffende resultaten kunnen opleveren en een constante energiestroom kunnen veiligstellen, zijn het dergelijke koolstofarme technologieën waarop we moeten vertrouwen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), schriftelijk. (PT) Investeren in koolstofarme technologieën moet een prioritaire doelstelling zijn, aangezien het een van de meest doeltreffende manieren is om de klimaatverandering aan te pakken en de Europese Unie naar een groene economie te leiden. Slimme koolstofarme oplossingen verdienen in dit verband bijzondere aandacht, vooral voor wat betreft de financiering ervan uit de communautaire begroting, met het oog op de verwezenlijking van de milieudoelstellingen die de Europese Unie voor 2020 heeft vastgesteld.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij onthouden van stemming over de resolutie over investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën omdat de tekst weliswaar een aantal verstandige uitgangspunten bevat, maar ook inzet op een verdere ontwikkeling van kernenergie, waar ik op grond van de grote gevaren die daarmee verbonden zijn afwijzend tegenover sta. In de resolutie wordt terecht gesteld dat onderzoek tot nu toe met veel te kleine budgetten moest werken. Om Europa echter in het spoor van de andere economische grootmachten te houden, dient de financiering van onderzoeksprojecten, vooral op het gebied van de hernieuwbare energie, drastisch opgeschroefd te worden. De ontwikkeling van nieuwe, koolstofarme technologieën in de energiesector zal hopelijk niet alleen de bestaande arbeidsplaatsen in deze branche veiligstellen, maar ook tal van nieuwe, hooggekwalificeerde banen opleveren. Het geld dient naar mijn mening echter te gaan naar zonne-energie en het afvangen en opslaan van kooldioxide. Investeringen in kernenergie moeten vanwege de mogelijk zwaarwegende consequenties heroverwogen en elders ingezet worden. Zo'n heroriëntatie van het energiebeleid zal ook de continuïteit van de energievoorziening in de EU ten goede komen en ons minder afhankelijk maken van buitenlandse energieleveranciers.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (ES) Ik heb, net als mijn fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, om verschillende redenen tegen ontwerpresolutie B7-0148/2010 over investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën gestemd. De belangrijkste reden was echter het feit dat het amendement waarin om de schrapping van overweging I werd verzocht, die voor ons cruciaal was, is aangenomen. In die overweging werd voorgesteld het zesde Europese energie-initiatief over ‘duurzame kernenergie’ te veranderen in ‘kernenergie’. Wij zijn van mening dat het concept ‘duurzame kernenergie’ betekenisloos is, omdat de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid en de risico’s van proliferatie, waarmee de ontwikkeling en het gebruik van kernenergie gepaard gaan, in het beste geval kunnen worden verminderd, maar niet kunnen worden uitgebannen.

 
  
  

Ontwerpresolutie RC-B7-0139/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb voor deze resolutie gestemd om uiting te geven aan mijn verdriet om de dodelijke slachtoffers die bij deze twee natuurrampen zijn gevallen en om mijn solidariteit te betuigen aan hun familieleden en vrienden. Tal van lidstaten en regio’s zijn ernstig getroffen door deze rampen.

Daarom dring ik erop aan dat Europa snel met een antwoord komt, met name door het Europees Solidariteitsfonds in te zetten en op die manier de solidariteit van de Europese Unie te betuigen aan al degenen die schade hebben ondervonden.

Op dit moment is het belangrijk dat wij bijzondere aandacht besteden aan de insulaire en perifere regio’s die, behalve de belemmeringen waarmee zij op zich reeds worden geconfronteerd, nu ook te kampen hebben met de vernietiging van infrastructuur en persoonlijke, commerciële en landbouwbezittingen en in vele gevallen niet in staat zijn hun activiteiten onmiddellijk voort te zetten. Dit geldt vooral voor regio’s die bijna uitsluitend afhankelijk zijn van het toerisme, aangezien de aandacht van de media voor deze rampen potentiële bezoekers kan afschrikken.

Daarom moeten wij de Commissie en de Raad verzoeken onverwijld actie te ondernemen. In dit verband is het fundamenteel dat de Raad zich opnieuw buigt over het voorstel om een eenvoudigere, snellere en meer flexibele toepassing van het Solidariteitsfonds te waarborgen.

Het is ook belangrijk om samen met de lidstaten de programma’s en structuur-, landbouw- en sociale fondsen van de Europese Unie te herzien om beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften die uit dit soort rampen voortvloeien.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), schriftelijk. – (RO) Ik heb vóór de ontwerpresolutie over de grote natuurrampen die in de autonome regio Madeira hebben plaatsgevonden en de gevolgen van de storm Xynthia in Europa gestemd. Ik ben van mening dat de Europese Unie solidariteit moet betonen met degenen die lijden als gevolg van deze natuurrampen. Deze hebben regio’s getroffen in Portugal, West-Frankrijk, verschillende regio’s in Spanje, in het bijzonder de Canarische Eilanden en Andalusië, en ook België, Duitsland en Nederland. Door de storm kwamen in West-Frankrijk ongeveer zestig mensen om het leven en verdwenen er een aantal mensen, om nog maar niet te spreken van de duizenden huizen die zijn verwoest. De Europese Commissie kan de getroffen regio’s financiële steun bieden door middel van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie. Het is van het allergrootste belang dat er bij grote natuurrampen een gevoel van solidariteit tussen de lidstaten is. Er moet coördinatie zijn tussen de overheidsinstanties op lokaal, nationaal en Europees niveau bij hun inspanningen om de getroffen gebieden opnieuw op te bouwen. Ook moeten effectieve beleidsmaatregelen op het gebied van preventie niet over het hoofd worden gezien. Wij moeten zowel in dit geval als in de toekomst garanderen dat de Europese fondsen de getroffen gebieden zo snel mogelijk bereiken om degenen die door een natuurramp zijn getroffen te helpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), schriftelijk. (PT) Op 20 februari heeft zich op Madeira een uitzonderlijk meteorologisch verschijnsel voorgedaan dat aan ten minste 42 mensen het leven heeft gekost, met 32 vermisten, 370 mensen die dakloos zijn geworden en ongeveer 70 gewonden.

Op 27 en 28 februari heeft een ander verschijnsel in het westen van Frankrijk, aan de Atlantische kust (Poitou-Charentes en Pays de la Loire), 60 mensenlevens geëist, met 10 vermisten en meer dan 2 000 mensen die dakloos zijn geworden. Deze storm heeft bovendien diverse regio’s in Spanje van de buitenwereld afgesneden, met name de Canarische Eilanden en Andalusië.

Los van het menselijk en psychologisch leed hebben deze meteorologische verschijnselen grootschalige vernielingen aangericht die bijzonder ernstige sociale en economische gevolgen hebben voor de economische activiteit in de getroffen regio’s. Vele mensen hebben hun hele hebben en houden verloren.

Ik heb voor deze ontwerpresolutie gestemd om de Commissie ertoe aan te zetten al het nodige te ondernemen om zo snel en flexibel mogelijk middelen beschikbaar te stellen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en daarbij te streven naar een zo groot mogelijk bedrag om de slachtoffers te helpen.

Ik onderstreep nogmaals de noodzaak om op basis van het Commissievoorstel een nieuwe verordening voor het SFEU op te stellen waarmee de problemen ten gevolge van natuurrampen op een meer soepele en doeltreffende wijze kunnen worden aangepakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk. (PT) De storm die Madeira op 20 februari heeft geteisterd, heeft in de regio van Madeira tal van mensenlevens gekost en enorme materiële schade aangericht. De rol van de Europese Unie is van vitaal belang, aangezien zij beschikt over mechanismen en instrumenten zoals het Solidariteitsfonds, de structuurfondsen – EFRO en ESF – en het Cohesiefonds. Het is dan ook fundamenteel om deze middelen in te zetten en een snelle, soepele en vereenvoudigde toepassing van de fondsen te waarborgen. Ik ben ingenomen met deze ontwerpresolutie, waarin de Europese Commissie wordt verzocht al het nodige te ondernemen zodra de Portugese regering daarom verzoekt om zo snel en flexibel mogelijk middelen beschikbaar te stellen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) en daarbij te streven naar een zo groot mogelijk bedrag. Ik doe een beroep op de solidariteit van de Europese Unie om een snelle en flexibele toepassing van het Cohesiefonds te waarborgen, gelet op de bijzondere situatie van Madeira als insulaire en ultraperifere regio van de Europese Unie. Ik doe een beroep op de goede wil van de Europese Commissie bij de onderhandelingen over de herziening van de regionale operationele programma’s Intervir+ (EFRO) en Rumos (ESF) en over het onderdeel Madeira van het thematisch operationeel programma voor plattelandsontwikkeling (Cohesiefonds).

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb vóór dit verslag gestemd en ben erg blij dat het door het Parlement is aangenomen. Na vergelijkbare, zij het minder barre weersomstandigheden in Ierland met overstromingen en de sneeuw van kort geleden, weet ik hoe ingrijpend de gevolgen van deze tragedies zijn voor de gezinnen en burgers van de EU, en het is belangrijk dat dit Huis zo goed mogelijk probeert te helpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. (PT) De natuurramp die Madeira op 20 februari heeft getroffen, heeft diepe sporen van menselijk leed en grootschalige vernieling achtergelaten, met alle gevolgen van dien voor de economie en de productiestructuren.

Een week later teisterde een andere natuurramp – de storm Xynthia – het westen van Frankrijk en diverse regio’s in Spanje.

Ook ik betuig mijn medeleven en solidariteit aan alle mensen die door deze tragedie getroffen zijn en dierbaren hebben verloren of al hun bezittingen kwijt zijn.

Het is van vitaal belang om snel hulp te bieden aan de bevolking en met de wederopbouw van de infrastructuur, de overheidsvoorzieningen en de essentiële dienstverlening te beginnen.

Het is een feit dat de steun uit het Solidariteitsfonds pas kan worden betaald nadat de procedure voor toepassing van het Fonds is afgerond en goedgekeurd door de Raad en het Parlement. In situaties als deze is het echter bijzonder moeilijk om mensen die met enorme problemen kampen om hun normale leven weer op te pakken te vragen geduld uit te oefenen. Daarom dringen wij aan op de grootst mogelijke spoed en flexibiliteit bij zowel de beschikbaarstelling van de fondsen als de tenuitvoerlegging van buitengewone steunmaatregelen voor Madeira.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk. (PT) Op 20 februari van dit jaar heeft op Madeira een tragedie plaatsgevonden. Het eiland werd geteisterd door nooit eerder geziene stortregens, sterke wind en grote golven. Er zijn 42 doden te betreuren, er zijn tal van vermisten, honderden mensen zijn dakloos geworden en er zijn tientallen gewonden gevallen. Ik wil hier onderstrepen dat de regionale regering van Madeira en haar instellingen zich onverwijld hebben ingezet om een snel en gecoördineerd antwoord te geven op deze tragedie. Op 27 en 28 februari 2010 woedde in het westen van Frankrijk – met name in de regio’s Poitou-Charentes en Pays de la Loire – een uitermate krachtige en verwoestende storm, die Xynthia is gedoopt. De storm heeft meer dan 60 doden veroorzaakt en duizenden mensen dakloos gemaakt, en er zijn verschillende vermisten. Beide tragedies stemmen mij tot diepe droefheid. Ik betuig dan ook mijn oprechte solidariteit aan alle getroffen regio’s. Ik breng mijn condoleances over aan de familieleden van de slachtoffers en betoon mijn respect voor de opsporings- en reddingsdiensten. Ik roep de Commissie op onverwijld al het nodige te ondernemen zodra de betrokken lidstaten daarom verzoeken om middelen beschikbaar te stellen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) en daarbij te streven naar een zo groot mogelijk bedrag. Bij de analyse van deze verzoeken moet de Commissie rekening houden met de specifieke kenmerken van elke getroffen regio, en vooral met de kwetsbaarheid van insulaire en perifere regio’s.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), schriftelijk. – (FR) Ik heb deze ontwerpresolutie over de te nemen maatregelen na de verwoestende en dodelijke storm Xynthia die over ons grondgebied is getrokken gesteund omdat we, behalve het zoeken naar schuldigen, in de eerste plaats Europese solidariteit aan de dag moeten leggen om de slachtoffers van deze ramp, die verscheidene Europese landen heeft getroffen, te steunen. We moeten niet alleen een beroep doen op het Solidariteitsfonds, maar deze hulp moet tevens tot uiting komen via het Cohesiefonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Tot slot moeten we verzekeringsmaatschappijen aanmoedigen zo snel mogelijk te interveniëren en in een later stadium lering trekken uit dergelijke gebeurtenissen voor wat betreft de afgifte van bouwvergunningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), schriftelijk. − (PL) Dames en heren, ik heb voor de resolutie over de ernstige natuurramp in de autonome regio van Madeira en de gevolgen van de storm Xynthia in Europa gestemd. We concentreren ons op Madeira, dat het zwaarst is getroffen door de ramp. We creëren een grote en sterke gemeenschap om elkaar onder andere te kunnen helpen in tijden van nood. Vandaag verkeren Madeira en andere regio’s die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de storm in nood. Het is onze taak hulp te bieden aan hen die onze hulp nodig hebben. Ik hoop dat de gevolgen van deze tragedie dankzij de resolutie op doeltreffende wijze kunnen worden verholpen. Ik voel oprecht mee met alle slachtoffers en hun families. Dank u.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), schriftelijk. – (FR) In de voorbije weken zijn verscheidene Europese regio’s getroffen door natuurrampen: Madeira, gevolgd door West-Frankrijk en diverse regio’s in Spanje. Wij als leden van het Europees Parlement zijn diep geraakt door de menselijke en materiële schade die het geweld van deze natuurverschijnselen met zich meebrengt. Vandaar de ontwerpresolutie over natuurrampen waarover vandaag wordt gestemd in het Europees Parlement; de resolutie geeft uiting aan ons ‘diepe medeleven’ en onze ‘solidariteit’ met de slachtoffers in de verwoeste regio’s. Europese solidariteit moet in financiële termen worden vertaald door de beschikbaarstelling van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en via andere door Europa gefinancierde projecten. Ten aanzien van het Solidariteitsfonds moet ik er echter op wijzen dat de huidige verordening een voldoende flexibele en snelle respons in de weg staat; de mogelijkheid bestaat om deze verordening te wijzigen, en het is nu aan de Europese Raad om op dit punt vooruitgang te boeken. Ik heb tevens vóór het amendement gestemd dat het in 2006 door de heer Barnier gedane voorstel tot oprichting van een Europese noodhulpmacht voor civiele bescherming steunt. Ik betreur dat het niet is aangenomen, want uitvoering van dit voorstel zou het vermogen voor crisisrespons van de EU ten goede komen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), schriftelijk. (PT) De recente natuurramp op Madeira heeft het eiland in een chaos veranderd. Andere Europese regio’s kampen met de gevolgen van de storm Xynthia. De Europese Unie moet de getroffen regio’s onvoorwaardelijk steunen in een gezamenlijke blijk van solidariteit, namelijk door het Solidariteitsfonds van de Europese Unie in te zetten. Het SFEU is opgericht om dringende financiële steun te verlenen aan lidstaten die het slachtoffer zijn van natuurrampen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftelijk.(DE) Op 20 februari werd Madeira geteisterd door een zware natuurramp met stortregens van ongekende proporties, gepaard met hevige storm en vloedgolven. Daarbij vielen ten minste 42 slachtoffers, terwijl er nog een groot aantal mensen vermist wordt. Bovendien zijn honderden mensen dakloos geworden. Een paar dagen later trok de verwoestende orkaan Xynthia langs de Atlantische kust van Frankrijk en veroorzaakte, met name in de landsdelen Poitou-Charentes, Pays de la Loire en Bretagne, de dood van bijna 60 mensen. Ook hier wordt nog altijd een aantal personen vermist.

Bovendien zijn er duizenden daklozen. Ik onderschrijf daarom de voorstellen in de gezamenlijke ontwerpresolutie om de getroffen landen en gebieden financiële EU-steun te geven en heb dan ook voor de resolutie gestemd. Boven alles dient ervoor gezorgd te worden dat het Solidariteitsfonds van de Europese Unie onmiddellijk en coulant wordt aangesproken.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), schriftelijk. (PL) Ik heb voor de goedkeuring van resolutie RC-B7-0139/2010 van het Europees Parlement gestemd. Ecologische en natuurrampen maken steeds vaker deel uit van ons leven. De voorbije decennia is de dreiging van milieuveranderingen toegenomen, en we moeten alles in het werk stellen om die te voorkomen.

De Europese Unie met haar 27 lidstaten en 500 miljoen burgers moet niet alleen de strijd aanbinden met de klimaat- en milieuveranderingen die zich voordoen, maar ook zorg dragen voor haar burgers en hen de best mogelijke voorwaarden bieden om de periode na de crisissituatie door te komen. Onze inspanningen mogen zich echter niet alleen maar concentreren op hulp na de feiten. Een van de fundamentele bestaansredenen van de Europese Unie bestaat erin haar burgers een gevoel van veiligheid te kunnen geven. In verband hiermee moeten de bevoegde EU-instellingen concrete stappen ondernemen om de regio’s te controleren en na te gaan of ze preventief kunnen handelen.

Om zo snel mogelijk de gevolgen van de storm Xynthia aan te pakken, dienen we middelen vrij te maken uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en iedereen te helpen die door deze catastrofe schade heeft opgelopen. Negatieve en pijnlijke gebeurtenissen die anderen treffen, zouden ons er altijd toe moeten aanzetten om op doeltreffende en solidaire wijze actie te ondernemen. Laat ons tonen dat het ook deze keer zo is!

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Ik heb me van stemming over de resolutie over de grote natuurramp in de autonome regio Madeira en de gevolgen van de storm Xynthia in Europa (RC-B7-0139/2010) onthouden, omdat twee van onze belangrijkste amendementen werden afgewezen. Meer in het bijzonder, het amendement waarin werd verwezen naar het feit dat het in Frankrijk is toegestaan om in uiterwaarden en natuurlijke wetlands te bouwen en dat er door speculatie met huizen in kwetsbare gebieden wordt gebouwd, en het amendement waarin werd gesteld dat alle gelden van de Gemeenschap voor de tenuitvoerlegging van dergelijke plannen, in het bijzonder de structuurfondsen, het ELFPO, het Cohesiefonds en het Europees Solidariteitsfonds, pas beschikbaar worden gesteld als er duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), schriftelijk.(RO) Ik zou om te beginnen mijn solidariteit willen betuigen met de families van de slachtoffers van de natuurramp op Madeira en de slachtoffers van de storm Xynthia. Door de klimaatverandering komen natuurrampen de laatste tijd veelvuldig voor. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de Europese Unie bereid is om zo snel en efficiënt mogelijk te reageren.

Ik hebben vóór de ontwerpresolutie van het Europees Parlement gestemd waarin de Commissie wordt opgeroepen om de mogelijkheid in overweging te nemen om het medefinancieringspercentage van de Gemeenschap voor regionale operationele programma’s te verhogen. Geen enkele lidstaat kan zelfstandig grote natuurrampen aan. Daarom moet de Europese Commissie het Europees Solidariteitsfonds aanpassen om te garanderen dat lidstaten die door een ramp worden getroffen sneller en op een efficiëntere manier van dit fonds gebruik kunnen maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), schriftelijk. (PT) In deze ontwerpresolutie wordt aangedrongen op de noodzaak om steun te verlenen aan de Europese regio’s die onlangs het toneel waren van ernstige natuurrampen, waaronder de autonome regio Madeira. De stortregens van 20 februari hebben op Madeira enorme menselijke schade aangericht, met 42 doden, verschillende gewonden en veel mensen die dakloos zijn geworden. Er is ook onnoemelijk veel materiële schade, met alle gevolgen van dien.

Daarom is het van vitaal belang dat wij dringend steun verlenen aan de getroffen regio’s, zodat zij zichkunnen herstellen van de economische en sociale gevolgen van de rampen. In dit verband zij gewezen op de bijzondere kwetsbaarheid van insulaire en ultraperifere regio’s als Madeira, waar het vanwege de specifieke kenmerken van de economische en sociale situatie des te belangrijker is over de best mogelijke hulp te kunnen beschikken.

Nogmaals, de Commissie moet een flexibele toepassing van het Solidariteitsfonds waarborgen en de regionale programma’s die gefinancierd worden uit het Cohesiefonds herzien en aanpassen aan de behoeften die zijn ontstaan uit de tragedie.

Het zou ook nuttig zijn om de voor 2010 geplande financiering voor specifieke projecten bij de stellen overeenkomstig de algemene voorwaarden van de structuurfondsen voor 2007-2013.

Gelet op enerzijds de omvang van de natuurramp op Madeira en de onuitwisbare gevolgen ervan en anderzijds het effect van de storm Xynthia heb ik voor deze tekst gestemd.

 
Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2010Juridische mededeling