Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2202(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0053/2010

Předložené texty :

A7-0053/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 22
CRE 19/04/2010 - 22

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.40
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Rozpravy
Pondělí 19. dubna 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

22. Hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006–2010 (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. - Dalším bodem je zpráva Marit Paulsenové za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, která hodnotí a posuzuje akční plán Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006-2010 (A7-0053/2010).

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, zpravodajka.(SV) Pane předsedající, ve skutečnosti na dobrých životních podmínkách zvířat záleží většině obyvatel Evropy. Dobré životní podmínky zvířat se netýkají pouze zvířat, ale také naší vlastní identity. To, co si myslíme, že jsme, to, co podle nás představuje Evropa, to, co považujeme za charakteristické znaky civilizace. Jedná se zde o respekt a o to, jak se chováme k těmto svým souputníkům na životní cestě.

Dle mého zjištění, které podpořil Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, byla provedena valná většina pětiletého plánu, který Parlament přijal v roce 2006 a jehož zpravodajkou byla paní Jeggleová. Celek však postrádá jednu velice důležitou součást, a tou je jeho dodržování. Proto jsem se při návrhu plánu na další pětileté období, který, jak doufám já i můj výbor, bude hotov letos, soustředil na přísnější dodržování stávající legislativy.

V současnosti jde především o směrnici o životě, dobrých životních podmínkách a chovu prasat. Také se týká opakovaného problému s dálkovou přepravou zvířat, která někdy probíhá za děsivých podmínek. Jinými slovy vydané zákony, směrnice a předpisy musí být dodržovány, musí být nad nimi kontrola a musí být uplatňovány sankce v nich obsažené.

Dále bych ráda viděla novější přístup, a to zejména přístup, který více zohledňuje celek. Přála bych si obecný zákon na ochranu zvířat, který by stanovil základní normy pro Evropu, Evropskou unii a její vnitřní trh a jejich minimální úroveň.

To je důležité ze dvou důvodů: Zaprvé, z důvodu konkurence na vnitřním trhu Unie. Jinými slovy, nesmí být možné, aby jedna země získala konkurenční výhodu tím, že bude zanedbávat péči o zvířata. Za druhé, a to je možná nejdůležitější důvod, na evropské zemědělce a výrobce klademe vysoké požadavky, a proto je musíme ochránit před nekalou konkurencí ze třetích zemí. Je nerozumné klást na ně tak velké požadavky, pokud nebudeme připraveni zajistit spravedlivý obchod. Kromě toho musíme nějak za dobré životní podmínky zvířat zaplatit, což nemusí být přijato s nadšením. Zda to bude při nákupu nebo daněmi, to je rozprava na jinou příležitost. Také potřebujeme vytvořit trvalý a dobře organizovaný systém – a zde si všimněte, co říkám – nemám na mysli nový úřad, ale spíše koordinační funkci výborných vědeckých institucí, které již v Evropě máme.

V neposlední řadě se musíme vypořádat s používáním antibiotik v chovu zvířat. A nyní nemluvím o riziku výskytu reziduí antibiotik v potravinách, ale spíše o rezistenci vůči antibiotikům, obzvláště u zoonotických bakterií.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). – Pane předsedající, chci zmínit část legislativy, se kterou bude komisař úzce obeznámen, jelikož zastával funkci komisaře pro energetiku pět let. Jedná se o Směrnici o nosnicích, která stanovuje, aby do konce příštího roku došlo ke zlepšení norem týkajících se dobrých životních podmínek nosnic chovaných v klecích.

Domníval jsem se, že to bude představovat tisícové náklady. Mnoho hospodářských center to ve skutečnosti stojí miliony, neboť se to dotkne i velkého průmyslového vybavení. Mnoho států tuto směrnici přijalo. Mnoho zemědělců investovalo peníze, aby zajistili zlepšení norem týkajících se dobrých životních podmínek zvířat na požadovanou úroveň, ale obávám se, že do konce příštího roku pravděpodobně nedosáhneme dodržování těchto opatření v celé Evropské unii.

Chtěl bych vědět, jaká opatření Komise učiní a jak bude jednat, aby se pokusila dodržování těchto opatření zajistit.

Zpravodajka požadovala zákaz obchodu s vejci, která tuto normu nesplňují. Nejsem si jist, že je to možné. Rád bych ovšem věděl, že se Komise proaktivně snaží zajistit, aby všechny členské státy a jejich zemědělci soustavně zvyšovaly normy týkající se dobrých životních podmínek zvířat, a že zde pro všechny platí stejná pravidla.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Pane předsedající, paní Paulsenová, děkuji za vaši zprávu. Chtěl bych ocenit práci, kterou odvedli někteří stínoví zpravodajové při přípravě tohoto dokumentu, a obzvláště pak zpravodajka mé skupiny, paní Jeggleová.

V souvislosti s tímto tématem zaznívají v různých evropských státech odlišné ohlasy. Ne všichni výrobci nebo spotřebitelé vnímají toto téma stejně. Přesto evropská legislativa postupně zaznamenává úspěch ve vytváření velice přísných norem, které bychom dle mého názoru měli daleko lépe uplatňovat v mezinárodních jednáních a obzvláště pak v regulaci dovážených výrobků.

Jak již ale bylo řečeno, tato pravidla s sebou přinášejí náklady, které zemědělcům a jiným hospodářským subjektům dennodenně narůstají, a to v době, kdy je ziskovost zemědělství velmi ohrožena. Z toho důvodu je společná zemědělská politika nepochybně oprávněná. Pokud utratíme 100 EUR na hlavu za rok na financování společné zemědělské politiky, dobré životní podmínky zvířat představují jeden z dobrých důvodů, proč je toto financování třeba.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Chtěla bych paní Paulsenové vyjádřit uznání za tuto zprávu, která obsahuje řešení v oblasti životních podmínek zvířat a úskalí, které s sebou toto téma v evropských politikách přináší. Je známo, že zdraví zvířat souvisí i s jejich dobrými životními podmínkami a jistým minimálním biologickým pohodlím, bez kterého se nemůže plně projevit jejich vitalita a přirozené chování, které závisí na změnách v prostředí, ve kterém žijí.

Proto se domnívám, že zlepšení a zvýšení konkurenceschopnosti v odvětví zemědělství musí být řešeno na úrovni Evropské unie, která podpoří a bude sledovat současné předpisy řídící dobré životní podmínky zvířat, které také musí splňovat požadavky na jejich ochranu. To vyžaduje, aby členské státy zvážily revizi svých technologií chovu hospodářských zvířat a staré technologie nahradily jinými, nejnovějšími a vysoce účinnými technologiemi zohledňujícími fyziologické potřeby zvířat, které umožní, aby jejich produktivní biologický potenciál byl využíván v ideálních podmínkách, což také povede k daleko větší bezpečnosti potravin. Proto je samozřejmě potřeba přidělit pro tuto oblast odpovídající množství finančních prostředků a účelně využívat možností podpory, poskytovaných tak, aby členské státy mohly investovat do moderních, inovativních řešení, které přispějí k lepším životním podmínkám zvířat.

K nalezení nejlepšího řešení je dle mého názoru důležité dát prostor občanům a občanské společnosti, aby se mohli zapojit do navrhování a realizaci programů v této oblasti, které budou uzpůsobeny situaci v každém členském státě.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Pane předsedající, životní podmínky zvířat jsou také měřítkem pro to, jak civilizovaní my Evropané jsme. Evropská unie musí zajistit, aby právní předpisy byly aktuální aa a aby kontrolní mechanismy byly funkční. V současnosti jsou v obou těchto oblastech nedostatky.

Byla zde vznesena otázka ohledně přepravy zvířat. V televizi jsme viděli několik krutých a surových filmů a v této věci stejně jako v každé věci týkající se dobrých životních podmínek zvířat očekáváme rychlé jednání ze strany Komise, abychom mohli být jistí, že se zvířaty je řádně zacházeno.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komise. - Pane předsedající, rád bych poděkoval Parlamentu a obzvláště paní Paulsenové za její zprávu z vlastní iniciativy ohledně akčního plánu EU v oblasti životních podmínek zvířat. Tato zpráva nejen přináší reflexi minulých událostí, ale také obsahuje důležité a užitečné myšlenky pro budoucí strategii v oblasti životních podmínek zvířat.

Akční plán, který byl přijat v roce 2006, byl v podstatě úspěšný. Sjednotil různé iniciativy Evropské unie v jednotné vizi o dobrých životních podmínkách zvířat, jejíž realizace byla ve velké míře uspokojivá. Komise ale také sdílí názor vyjádřený během tohoto zasedání s postupem zvednutí ruky, že vymahatelnost zůstává vážným problémem a je třeba neustále vyvíjet zvýšené úsilí s cílem zajistit její náležité provádění.

Na otázku Chrise Daviese odpovíme písemně, ale Komise se v podstatě zaměřuje na realizaci. Přijatá nařízení, musí být prováděna. Nejedná se pouze o právní stát, ale také o spravedlivou hospodářskou soutěž.

Také souhlasíme s potřebou podporovat spravedlivou hospodářskou soutěž mezi výrobci v EU a mimo EU. Dobré životní podmínky zvířat jsou také „ neobchodní záležitostí“ a musí být obhajovány a vysvětlovány během jednání WTO. Naše budoucí strategie v tomto ohledu musí být jasná.

Beru na vědomí požadavek na nový akční plán na období 2011-2015 a jsem rád, že vás mohu informovat, že Komise již v tomto směru začala pracovat. Usilujeme o to, abychom stanovili novou strategii pro dobré životní podmínky zvířat, která bude obsahovat holistický přístup a zohlední celkové náklady výrobců v Evropské unii včetně dopadů, které budou tato opatření mít na jejich konkurenceschopnost.

Jak již bylo zmíněno ve zprávě, článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie zdůrazňuje potřebu zohlednit všechna zvířata. Myšlenka obecného evropského zákona o životních podmínkách zvířat, který by zahrnoval všechna zvířata, je také velice zajímavá. Takový obecný zákon by mohl být základem pro budoucí iniciativy včetně těch legislativních, ale také pro informovanost spotřebitelů, vzdělávání, výzkum a podporu vyšších standardů.

Zároveň beru na vědomí vaši podporu pro založení evropské sítě referenčních center pro dobré životní podmínky zvířat a velmi si jí cením. To by pomohlo orgánům EU, členským státům a zúčastněným stranám v prosazování iniciativ na zlepšení životních podmínek zvířat.

Sdílím váš názor, že budoucí strategie by se měla pozorně zaměřit na náklady a konkurenceschopnost. Musíme zajistit soudržnost mezi našimi politikami, a mít na mysli celkovou udržitelnost našich návrhů z celosvětového hlediska.

Zpráva také zdůraznila, že rozpočet Evropské unie by měl odrážet naše úsilí, obzvláště tím, že poskytne dostatečné prostředky na výzkum, nové technologie a metody v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Také zdůraznila potřebu dostatečných prostředků pro řádný monitoring a podporu výrobců v Evropské unii.

Jak jsem řekl, Komise vítá všechny tyto myšlenky, které společně ukazují, že dobré životní podmínky zvířat jsou jednou z priorit agendy Evropské unie. Komise plánuje předložit novou strategii Evropské unie ohledně dobrých životních podmínek zvířat v roce 2011.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. - Rozprava je ukončena. Hlasování proběhne za dva týdny během dílčího plenárního zasedání v Bruselu.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písemně.(FR) Dobré životní podmínky zvířat jsou důležitým tématem. Evropsképrávní předpisy musí být v této věci přísně používány, jak doporučuje zpráva paní Paulsenové. Musíme také zajistit, aby se normy týkající se dobrých životních podmínek zvířat v Evropské unii také vztahovaly na výrobky, které vstupují na území Evropy. Naši zemědělci a evropský zemědělsko-potravinářský průmysl skutečně nemohou být penalizováni, když jim vzniknou dodatečné náklady související se splněním požadavků Evropské unie. Normy týkající se dobrých životních podmínek zvířat musí postupovat spolu s evropskou obchodní politikou, s ochranou našich pracovních míst a lovnými opatřeními v oblasti hospodaření se zvěří, které je zásadní pro rovnováhu v oblasti biologické rozmanitosti. Kromě toho mám výhradu ke zřízení evropské sítě referenčních center pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat. Jako zpravodajka pro udělení absolutoria za rozpočtový rok 2008: decentralizované subjekty EU velmi dobře znám problém  související se zakládáním subjektů, které pak, bohužel, fungují pouze samoúčelně. Tato problematika, kterou se zabývá interinstitucionální pracovní skupina o agenturách, musí být vyřešena předtím, než budeme posuzovat založení jakékoliv nové agentury.

 
Poslední aktualizace: 20. července 2010Právní upozornění