Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2125(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0087/2010

Συζήτηση :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

3. Απαλλαγή 2008 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων:

- A7-0099/2010 του κ. Liberadzki, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC)),

- A7-0063/2010 της κ. Ayala Sender, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC)),

- A7-0095/2010 του κ. Staes, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC)),

- A7-0096/2010 του κ. Czarnecki, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο (SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC)),

- A7-0079/2010 του κ. Czarnecki, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα IV – Δικαστήριο (SEC(2009)1089 – C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC)),

- A7-0097/2010 του κ. Czarnecki, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (SEC(2009)1089 – C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC)),

- A7-0080/2010 του κ. Czarnecki, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (SEC(2009)1089 – C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC)),

- A7-0082/2010 του κ. Czarnecki, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (SEC(2009)1089 – C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC)),

- A7-0070/2010 του κ. Czarnecki, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (SEC(2009)1089 – C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC)),

- A7-0098/2010 του κ. Czarnecki, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (SEC(2009)1089 – C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC)),

- A7-0074/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή για το 2008: απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (2010/2007(INI)),

- A7-0071/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC)),

- A7-0091/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC)),

- A7-0075/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC)),

- A7-0105/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC)),

- A7-0072/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC)),

- A7-0068/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC)),

- A7-0104/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC)),

- A7-0089/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC)),

- A7-0092/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC)),

- A7-0086/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC)),

- A7-0067/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC)),

- A7-0078/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC)),

- A7-0081/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC)),

- A7-0087/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC)),

- A7-0084/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC)),

- A7-0083/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC)),

- A7-0069/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC)),

- A7-0076/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC)),

- A7-0088/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC)),

- A7-0093/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC)),

- A7-0090/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC)),

- A7-0085/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC)),

- A7-0073/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC)),

- A7-0094/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC)) και

- A7-0077/2010 της κ. Mathieu, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC)).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο απουσιάζει από το Σώμα. Χρειαζόμαστε τη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να σχηματίσουμε σαφή εικόνα επί των ζητημάτων. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο λόγος αυτής της απουσίας; Διαπιστώνω επίσης ότι τα έδρανα του Συμβουλίου είναι κενά, παρότι πρόκειται να ασχοληθούμε με τη χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο, θέμα επί του οποίου διατηρούμε σειρά επιφυλάξεων. Γνωρίζουμε μήπως ποιος είναι λόγος της απουσίας του Συμβουλίου;

 
  
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.10 και συνεχίζεται στις 9.20)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αναγκαία η παρουσία του Συμβουλίου στη σημερινή συζήτηση. Δεν υποχρεούται να παραστεί, ασφαλώς όμως αναμέναμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εκπροσωπηθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Οι εκπρόσωποί του απουσιάζουν και αυτό μας εκπλήσσει ιδιαίτερα, καθότι είναι βέβαιο ότι δεν υφίσταται πρόβλημα συγκοινωνίας. Η απόσταση από το Λουξεμβούργο δεν είναι τόσο μεγάλη και μπορούν να μετακινηθούν χωρίς πρόβλημα με αυτοκίνητο. Παρ’όλα αυτά, πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη γιατί δεν έχουν προσέλθει.

Θα αρχίσουμε τη συζήτηση χωρίς τη συμμετοχή τους. Γνωρίζουμε ότι οι ψηφοφορίες έχουν αναβληθεί και θα διεξαχθούν σε δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Αυτό το έχουμε ήδη αποφασίσει. Επομένως, έχουμε μόνον μία δυνατότητα: πρέπει να αρχίσουμε τη συζήτηση, χωρίς να γνωρίζουμε αν οι εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μπορέσουν να προσέλθουν στο Σώμα εντός μισής ή μίας ώρας περίπου.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας επισημάνω ότι, χωρίς να γνωρίζουμε για ποιον λόγο, αντιλαμβανόμαστε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο απουσιάζει και ότι ελέγχει με πραγματικά εξαιρετικό τρόπο τους λογαριασμούς των ευρωπαϊκών οργάνων. Διαμαρτύρομαι, εντούτοις, για την απουσία του Συμβουλίου καθόσον χρειαζόμαστε συζητήσεις μαζί του, ιδίως όταν το θέμα της συζήτησης είναι η χορήγηση απαλλαγής για τις δραστηριότητές του. Ως εκ τούτου, διαμαρτύρομαι για τη σημερινή απουσία του Συμβουλίου από το Σώμα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση. Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την εργασία μας.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω ότι δεν πρέπει να μεμφόμαστε μόνον το Συμβούλιο. Από τη συνεδρίαση απουσιάζει και ο γενικός γραμματέας του Κοινοβουλίου. Η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής έχει σημασία για τον γενικό γραμματέα σε σχέση με τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, γι’ αυτό θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν τον βλέπαμε σήμερα στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Είμαι βέβαιος ότι ο γενικός γραμματέας θα προσέλθει στη συζήτηση – επ’ αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, αναπληρωτής εισηγητής.(DE) Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να επαναλάβω ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι κάπως δύσκολο να γίνει συζήτηση όταν απουσιάζουν εκείνοι στους οποίους υποτίθεται ότι χορηγούμε απαλλαγή και με τους οποίους επιθυμούμε να συζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους χορηγούμε απαλλαγή ή αναβάλλουμε τη χορήγησή της ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους.

Γνωρίζω πολλούς από τους αξιότιμους βουλευτές αυτού του Σώματος από τις εργασίες της επιτροπής. Γνωρίζουμε επίσης ο ένας τις απόψεις του άλλου. Είναι θετικό το ότι θα τις ανταλλάξουμε για μία ακόμη φορά σήμερα το πρωί, όμως αυτό δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Επομένως, θέλω να προτείνω να διεξαγάγουμε επίσημες διαβουλεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, προσκαλώντας τα θεσμικά όργανα για τα οποία θα συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής και αναβάλλοντας κατά περίπτωση τις συζητήσεις όταν το ενδιαφερόμενο όργανο απουσιάζει.

Η χορήγηση απαλλαγής στα ευρωπαϊκά όργανα συμπίπτει με μια δύσκολη αλλά σημαντική συγκυρία. Μια συνέπεια της οικονομικής κρίσης είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις υποχρεώνονται να αναθεωρήσουν τους προϋπολογισμούς τους και να μεριμνήσουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Διανύουμε το πρώτο έτος μιας νέας νομοθετικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε απέναντί μας μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα μόλις προσφάτως. Όσον αφορά, επομένως, την απαλλαγή, εξετάζουμε τον προϋπολογισμό του 2008, ο οποίος τελούσε υπ’ ευθύνη της προηγούμενης Επιτροπής. Το γεγονός αυτό ανοίγει πλήθος νέες προοπτικές.

Μεταξύ των νέων αυτών προοπτικών, θα πρέπει να αναμένουμε νέο τρόπο σκέψης και νέα προσέγγιση από μέρους των κρατών μελών δεδομένου ότι, για πρώτη φορά, η συνθήκη της Λισαβόνας τα κατονομάζει ως συνυπεύθυνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Όσον αφορά τη δημοσιονομική αναθεώρηση του 2008, πρόθεση του εισηγητή ήταν να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα επικεντρώσει αποκλειστικά την προσοχή της στις δυνατότητες βελτίωσης του δημοσιονομικού ελέγχου και ότι τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν επίσης με αυτήν την επιλογή. Ως Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, στόχος μας είναι, στο μέλλον, κάθε έκθεση περί χορήγησης απαλλαγής –με βάση την κρίση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου– να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Όλα εξαρτώνται από το κατά πόσον το Συμβούλιο θα αναλάβει τον νέο κεντρικό ρόλο του ενόψει της σημαντικής θέσης των κρατών μελών.

Θα ήταν εξίσου χρήσιμο αν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναζητούσε τρόπους αποκατάστασης της ανισορροπίας η οποία είναι αποτέλεσμα, αφενός, της υποβολής ετησίων εκθέσεων και της πολυετούς διάρκειας πολλών προγραμμάτων της ΕΕ αλλά και της λογικής της εφαρμογής τους από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Ως δημοσιονομική αρχή, διατηρούμε σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με ορισμένους ειδικούς τομείς ευθύνης, ιδίως δε με εκείνους στους οποίους η ΕΕ σκοπεύει να υλοποιήσει τις πολιτικές της προτεραιότητες. Παραδείγματος χάριν, η συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωτικής σημασίας και, ως εκ τούτου, οι πόροι που διοχετεύονται στη διαρθρωτική πολιτική είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε αποφασιστικά τις πηγές σφαλμάτων μέσω απλούστευσης των κανόνων και ανάκτησης των ποσών που καταβάλλονται αχρεωστήτως. Χρειαζόμαστε πιο εξειδικευμένα εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων και καλούμε το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναπτύξει τα εργαλεία αυτά, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζει με ακρίβεια τις πηγές σφαλμάτων.

Γνωρίζουμε ότι το σχέδιο δράσης για τα διαρθρωτικά ταμεία, το οποίο προβλέπει την ανάκτηση, εφαρμόζεται επιτέλους και πρέπει τώρα να αναμένουμε τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής. Η προενταξιακή βοήθεια έχει στόχο να καταστεί δυνατή η δρομολόγηση θεμελιωδών διαδικασιών αλλαγής σε αυτές τις χώρες, ενώ πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ως προς τον καθορισμό στόχων και την υλοποίησή τους. Εκείνο που δεν επιτρέπεται, όμως, είναι να τορπιλίζεται κατ’ ουσίαν με πλάγιο τρόπο ο στόχος της ενταξιακής διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, καλώ το Σώμα να απορρίψει την απόπειρα της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα υποβολής τροπολογιών προκειμένου να αντιστρέψει τελείως τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας, όπως αυτή καταγράφεται στο ψήφισμα σχετικά με την έκθεση προόδου. Αναμένουμε τον διορισμό νέου γενικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της OLAF, προκειμένου να βελτιωθεί το κρίσιμο έργο που προσφέρει η εν λόγω υπηρεσία.

Τέλος, όσον αφορά τις δράσεις εξωτερικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε αποδείξεις της αποφασιστικότητας της ΕΕ να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, ακόμη και στις πλέον δύσκολες περιστάσεις. Τους προσεχείς μήνες, πρέπει να συζητήσουμε με την Επιτροπή το θέμα της τρέχουσας διαχείρισης των κοινοτικών πόρων που διατίθενται σε αυτόν τον τομέα, καθώς και το πώς θα πραγματοποιείται στο μέλλον η διαχείριση αυτών των πόρων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Σημειώνουμε, πάντως, πρόοδο. Η πολιτική μας ομάδα είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης των κρατών μελών, για παράδειγμα, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό πλησιάζουμε περισσότερο στην υλοποίηση ενός παλαιού αιτήματος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Το ίδιο ισχύει για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις, καθότι προσφέρουν επίσης μια ευκαιρία μείωσης του απαράδεκτα υψηλού ποσοστού σφαλμάτων.

Αυτά τα επιχειρήματα μάς παρέχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα, αν εξαιρέσουμε ορισμένες πτυχές, να ζητήσουμε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ και αναμένω με ενδιαφέρον τα σχόλιά σας.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, εισηγήτρια.(ES) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα καλούμαστε να ανταποκριθούμε στο σημαντικό έργο της χορήγησης απαλλαγής για το έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και το τμήμα του δέκατου ΕΤΑ που αντιστοιχεί στο 2008. Επιπλέον, διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία συντελούνται σοβαρές θεσμικές αλλαγές, ενώ μια σειρά από παγκόσμιες καταστροφές έχει αναδείξει την αυξανόμενη σημασία της ευρωπαϊκής βοήθειας. Έχει καταδειχθεί επίσης ότι πρέπει να είναι συντονισμένη, πρέπει να είναι αποτελεσματική και, πάνω από όλα, πρέπει να είναι διαφανής, ούτως ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να συνεχίσουν να την υποστηρίζουν και να έχουν θετική άποψη γι’ αυτήν τη βοήθεια.

Επιπλέον, η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη και από θεσμική άποψη. Η εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και η θέσπιση του αξιώματος του Υπάτου Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, μας προσφέρουν μια διπλή ευκαιρία. Αφενός, έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε ουσιαστικά την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής μας βοήθειας· αφετέρου, όμως, υπάρχουν επίσης σοβαρά ερωτήματα, καθότι μας ανησυχεί ο σοβαρός κίνδυνος να υπονομευθεί η αυξανόμενη αποτελεσματικότητα την οποία επιτύχαμε με δυσκολία όσον αφορά την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια, σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω περαιτέρω αναδιοργάνωσης, ασάφειας ως προς τη λήψη αποφάσεων και την αλυσίδα των αρμοδιοτήτων και, κυρίως, λόγω του κατακερματισμού της διαχείρισης. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη βεβαιότητα από την πλευρά της Επιτροπής προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους πισωγυρίσματα, και γι’ αυτό χρειαζόμαστε σαφείς, συγκεκριμένες πληροφορίες το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με τη μορφή που θα λάβει το νέο σύστημα και το πώς θα επηρεάσει την αναπτυξιακή βοήθεια.

Πρώτον, όσον αφορά το τρέχον οικονομικό έτος, θέλω να επισημάνω ότι είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί πλήρως το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό –αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η απαίτησή μας– ούτως ώστε να βελτιωθεί η συνεκτικότητα, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά του και να ενισχυθεί το σύστημα εποπτείας του. Επιμένουμε λοιπόν ότι έχει ζωτική σημασία να έχει διαρκώς υπόψη η Επιτροπή, όπως και το Κοινοβούλιο, αυτήν την απαίτηση ενόψει του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου.

Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί ο κοινός προγραμματισμός, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συγκέντρωση, συντονισμός και όραμα ως προς την υλοποίηση αυτού του έργου. Κατά συνέπεια, πρέπει να εστιάσουμε το δέκατο ΕΤΑ σε περιορισμένο αριθμό τομέων.

Είναι σημαντικό να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του πολλαπλασιασμού, παρότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην υποτιμούμε τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δρουν επί τόπου, καθώς είναι όντως αποτελεσματικές. Πρόκειται για σύνθετη προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου, ευελπιστούμε όμως ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο, με τη συνεργασία της Επιτροπής.

Χαιρόμαστε επίσης διότι, γι’ αυτό το οικονομικό έτος, η δήλωση αξιοπιστίας υπήρξε θετική, εκτός από τη μέθοδο υπολογισμού της πρόβλεψης για τις δαπάνες της Επιτροπής. Άλλωστε, δεν υπάρχουν ουσιαστικά σφάλματα στις υποκείμενες πράξεις, παρότι εξακολουθούμε να εντοπίζουμε –και επομένως πρέπει να βελτιώσουμε αυτήν την πτυχή– υψηλή συχνότητα εμφάνισης ποσοτικώς μη προσδιορίσιμων σφαλμάτων όσον αφορά τόσο τις δεσμεύσεις δημοσιονομικής στήριξης όσο και τις πληρωμές.

Μας ανησυχεί επίσης ιδιαίτερα έντονα το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο για μία ακόμη φορά δεν κατόρθωσε να λάβει σημαντικά έγγραφα που αφορούν πληρωμές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 6,7% των ετησίων δαπανών όσον αφορά τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Χρειαζόμαστε μια οριστική μέθοδο και ένα ειδικό χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης γι’ αυτήν την κοινή χρηματοδότηση δεν υπονομεύονται από μια τέτοια έλλειψη διαφάνειας.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η οικονομική εκτέλεση υπήρξε ικανοποιητική, καθόσον το έβδομο ΕΤΑ έχει περατωθεί και το υπόλοιπό του έχει μεταφερθεί στο ένατο ΕΤΑ. Χαιρετίζουμε επίσης την ταχεία εκτέλεση του δέκατου ΕΤΑ από 1ης Ιουλίου 2008, και ευελπιστούμε ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής θα οδηγήσουν στον διακανονισμό των εναπομενουσών παλαιών και αδρανών πληρωμών.

Οι πόροι είναι άλλο ένα σημαντικό ζήτημα. Μας ανησυχεί επίσης, αν και έχουν υπάρξει σχετικές συζητήσεις, το γεγονός ότι οι πόροι του ένατου και του δέκατου ΕΤΑ, τους οποίους διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δεν καλύπτονται από τη δήλωση αξιοπιστίας και πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελέσουν αντικείμενο τακτικών εκθέσεων της ΕΤΕπ.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, εισηγητής.(NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, διερωτώμαι εδώ και καιρό σε τι συνίσταται πραγματικά η απαλλαγή. Η απαλλαγή είναι μια κοινοβουλευτική διαδικασία, μια δημόσια διαδικασία· αποτελεί κριτικό έλεγχο, δημοσίως, της δημοσιονομικής διαχείρισης. Ανέλαβα την ευθύνη αυτού του έργου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το οικονομικό έτος 2008. Ο εν λόγω έλεγχος διευκολύνει τους βουλευτές του ΕΚ αλλά και τους πολίτες να κατανοήσουν την ιδιαίτερη διάρθρωση, το σύστημα διακυβέρνησης και τις μεθόδους εργασίας του Κοινοβουλίου. Εξάλλου, κυρίες και κύριοι, οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πού καταλήγουν οι φόροι τους. Πρόκειται για μεγάλα χρηματικά ποσά. Μιλάμε για έναν κοινοβουλευτικό προϋπολογισμό ύψους 1,4 δισ. ευρώ για το 2008· ο προϋπολογισμός για το 2011 είναι πιθανόν να ανέλθει σε 1,7 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο.

Η διαδικασία είναι σημαντική, όπως και το έργο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Άλλωστε, η υιοθέτηση κριτικής στάσης από αυτή την επιτροπή διασφαλίζει την πρόοδο, κάτι που έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν. Παραδείγματος χάριν, η τήρηση κριτικής στάσης από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού διασφάλισε τη θέσπιση καθεστώτος για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και καθεστώτος για τους βοηθούς, μας επέτρεψε να διενεργήσουμε κριτικό έλεγχο της αγοράς των κτιρίων εδώ στο Στρασβούργο, ενώ κατέστησε δυνατή την υλοποίηση μιας διαδικασίας EMAS η οποία έχει μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εργασιών μας.

Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι θετικές, κυρίες και κύριοι. Χάρη στην κριτική στάση μας, καταφέραμε να μειώσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κατά 25% σε διάστημα τριών ετών. Καταφέραμε να χρησιμοποιούμε 100% οικολογική ηλεκτρική ενέργεια. Καταφέραμε να περιορίσουμε τις εκπομπές CO2 κατά 17%. Καταφέραμε να μειώσουμε, να κομποστοποιήσουμε ή να επαναχρησιμοποιήσουμε το 50% των ρευμάτων αποβλήτων μας.

Η έκθεσή μου εισάγει επίσης μια νέα έννοια: τη «βλάβη της υπόληψης» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τούτο σημαίνει ότι ακόμη και ο μικρότερος αντίκτυπος στους δημοσιονομικούς πόρους μπορεί να προκαλέσει τεράστια βλάβη στην υπόληψη του Σώματος αυτού. Πρέπει να επαγρυπνούμε διαρκώς απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο. Ο διορισμός ενός διαχειριστή κινδύνων εντός της διοίκησης στις 24 Φεβρουαρίου πρέπει να χαιρετιστεί θερμά. Καλώ το πρόσωπο που έχει αναλάβει αυτά τα καθήκοντα να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες επιτροπές και να συζητήσει μαζί μας τρόπους μείωσης των κινδύνων κατάχρησης πόρων στο Σώμα. Όπως προανέφερα, επιβάλλεται να τηρούμε κριτική στάση. Γι’ αυτό απευθύνω έκκληση για διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα, για τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών, καθώς και για υπευθυνότητα και λογοδοσία.

Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να σας χορηγηθεί απαλλαγή, δεδομένου ότι δεν έχω ανακαλύψει καμία σοβαρή περίπτωση απάτης ή κατάχρησης, ούτε κανένα σοβαρό σκάνδαλο: αυτό πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεσή μου είναι κριτική. Ήθελα να δείξω ότι οι επιδόσεις μας μπορούσαν να είναι ακόμη καλύτερες. Σκοπός της έκθεσης είναι να διασφαλιστεί ότι, καθώς θα πλησιάζουμε στις επόμενες εκλογές του 2014, θα είμαστε απαλλαγμένοι από όλα τα σκάνδαλα, μικρά ή μεγάλα, και ότι δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους δυσάρεστες ειδήσεις στον Τύπο.

Στην έκθεσή μου, προσπάθησα να προσφέρω στον γενικό γραμματέα και στην ανώτερη διοίκηση του Κοινοβουλίου μια σειρά μέσων προστασίας κατά ορισμένων επικρίσεων. Έχω θίξει ορισμένα προβλήματα. Ένα είναι το γεγονός ότι ο γενικός γραμματέας καταρτίζει την ετήσια έκθεσή του βάσει δηλώσεων των γενικών διευθυντών, θα προτιμούσα όμως να υπάρχει εν προκειμένω και μια δεύτερη γνώμη. Προτείνω να εξετάσουμε ακόμη πιο προσεκτικά το όλο σύνθετο σύστημα των δημοσίων προμηθειών, καθόσον αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Προτείνω να μεριμνήσουμε ώστε να μην χρησιμοποιούνται δημόσιοι φόροι για το προαιρετικό συνταξιοδοτικό ταμείο, το οποίο παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα ύψους 121 εκατομμυρίων ευρώ.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να ολοκληρώσω αυτήν την παρέμβαση με λίγα λόγια σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της έκθεσής μου. Αγωνίστηκα για να εξασφαλίσω μια θετική συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές μου, και έχουν κατατεθεί ορισμένες πολύ εποικοδομητικές τροπολογίες. Με λύπη μου, ωστόσο, οφείλω να αναφέρω ότι, κάποια στιγμή, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) κατέθεσε περί τις 50 μόνον τροπολογίες με τις οποίες προσπαθούσε να διαγράψει σημαντικά τμήματα της έκθεσής μου. Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι ότι υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις μεταξύ ορισμένων θεσμών του Κοινοβουλίου και των βουλευτών που επιθυμούσαν κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι αυτό είναι λυπηρό καθότι, ως φιλοευρωπαίος αλλά κριτικός βουλευτής του ΕΚ, προσπάθησα πρωτίστως να παρουσιάσω μια πολύ εποικοδομητική, πολύ θετική προσέγγιση σε αυτήν την έκθεση για τη χορήγηση απαλλαγής.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Šemeta, πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα θεσμικά όργανα με τα οποία έχω συνεργαστεί –το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο απουσιάζει σήμερα, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων– έχουν σημειώσει σε γενικές γραμμές σημαντική βελτίωση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι ιδεώδη.

Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι η κατάσταση είναι λιγότερο διαφανής όσον αφορά τα οικονομικά του Συμβουλίου. Επιπλέον, η συνεργασία με το Συμβούλιο στο θέμα της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρουσιάζει όντως πολύ σοβαρές ελλείψεις. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει υιοθετήσει την πρότασή μου να αναβληθεί η λήψη απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής στον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2008. Η κατάσταση είναι ανάλογη αυτής που επικρατούσε πέρυσι. Οι συντονιστές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους της ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου θεωρώντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί θετικά η πρόοδος όσον αφορά τη συνεργασία το περασμένο έτος, η οποία ήταν αποτέλεσμα της παρατεταμένης διαδικασίας απαλλαγής. Εφέτος, δυστυχώς, οι απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις που έθεσα εγώ ο ίδιος και οι συντονιστές δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικές και δημιουργούν πάρα πολλές αμφιβολίες. Για τον λόγο αυτό, και με τη στήριξη των συντονιστών όλων των πολιτικών ομάδων, αποφάσισα να αναβληθεί η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής. Ζητήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση διαφόρων πτυχών της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και την περαίωση των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών παραμένουν ασαφείς. Ουσιαστική βελτίωση πρέπει να επιτευχθεί ως προς τα θέματα της εξακρίβωσης των τιμολογίων και της δημοσίευσης των διοικητικών αποφάσεων που χρησιμοποιούνται ως νομική βάση για γραμμές του προϋπολογισμού. Επιπλέον, είναι παράδοξο το γεγονός ότι πολλά από τα στοιχεία που παρουσίασε το Συμβούλιο αφορούσαν την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο.

Όσο για το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διακρίνουμε ορισμένες αδυναμίες στις εσωτερικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, τις οποίες διακρίνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επ’ αυτού, στηρίζουμε την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών υποβολής προσφορών στο εν λόγω θεσμικό όργανο. Μας χαροποιεί η μείωση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων, από την άλλη μεριά όμως έχουμε παρατηρήσει ότι υφίσταται επίμονα μεγάλος αριθμός εκκρεμών υποθέσεων. Μας ικανοποιεί η έναρξη λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου. Χαιρετίζουμε την πρακτική της συμπερίληψης στην έκθεση δραστηριοτήτων πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο που συντελέστηκε σε σχέση με την απαλλαγή του προηγούμενου έτους. Υπογραμμίζω με μεγάλη έμφαση τη λύπη μας για τη μόνιμη απροθυμία του ΔΕΚ να δημοσιοποιήσει τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών του.

Όσον αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τον εξωτερικό έλεγχο δεν προκύπτουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο οι δημοσιονομικοί πόροι που έχουν διατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Επαναλαμβάνω την πρόταση να εξεταστούν οι δυνατότητες εξορθολογισμού της διάρθρωσης του Δικαστηρίου, για παράδειγμα, θέτοντας ανώτατο όριο στον αριθμό των μελών του και σταματώντας να αντιμετωπίζουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ιδιαίτερο είδος πολιτικής ομάδας.

Στην περίπτωση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο έλεγχος τον οποίο διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αποκάλυψε καμία σοβαρή ατασθαλία. Πρέπει να προταθεί οι διατάξεις που αφορούν τις οικονομικές πτυχές της πολιτικής στον τομέα του προσωπικού να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζεται πιο προνομιακά το προσωπικό κανενός θεσμικού οργάνου. Η υιοθέτηση της συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη. Ενθαρρύνουμε και τα δύο όργανα να κοινοποιήσουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των προτύπων τους για τον εσωτερικό έλεγχο.

Δεν έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών ή τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Σημειώνουμε ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των μελών του προσωπικού του. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον πρέπει να αυξήσει τον αριθμό των μελών του προσωπικού του με αυτόν τον ρυθμό, παρότι χειρίζεται επίσης μεγαλύτερο όγκο εργασίας.

Εν κατακλείδι, υπάρχει ένα μόνον πρόβλημα, το οποίο αφορά το Συμβούλιο. Δεν υπάρχουν προβλήματα με τα υπόλοιπα έξι θεσμικά όργανα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Πρέπει να σεβαστούμε τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας.

Έλαβα ορισμένες νέες πληροφορίες. Επικοινωνήσαμε με τον υπεύθυνο του γραφείου του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ελέγξαμε επίσης τις τελευταίες συζητήσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 και το 2009. Στις συζητήσεις μας δεν παρίστατο ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο ούτε το Συμβούλιο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο δεν παρίσταντο στις συζητήσεις μας.

Ο κ. Caldeira, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επεσήμανε επίσης ότι η θέση του Συνεδρίου ως προς τα τεχνικά του καθήκοντα είναι να συμμετέχει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού αλλά να μην εμπλέκεται στις πολιτικές συζητήσεις που διεξάγονται στην Ολομέλεια. Ο Πρόεδρος Caldeira θα επικοινωνήσει μαζί μου εντός της ημέρας και θα εξηγήσει τη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις συζητήσεις μας.

Ελέγξαμε τις συνεδριάσεις των τελευταίων δύο ετών και διαπιστώσαμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ήταν παρόν. Αν θέλουμε να οργανώσουμε κάτι τέτοιο την επόμενη φορά, θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση του προσεχούς έτους. Είχαν, βεβαίως, ενημερωθεί για τη συνεδρίασή μας, όμως δεν είχαν παραστεί τα τελευταία δύο έτη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα παραστεί οπωσδήποτε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, οπότε θα παρουσιάσει την έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να δεχτώ ευχαρίστως την απουσία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από τη σημερινή συνεδρίαση, όμως τα όσα μόλις αναφέρατε σχετικά με την απουσία του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων και τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύουν απλώς ότι πρόκειται για διαρθρωτικό και όχι τόσο για περιστασιακό πρόβλημα. Είναι δε χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του Συμβουλίου όσον αφορά την υπεύθυνη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων και, κατ’ ουσίαν, το μήνυμά σας δημιουργεί ακόμη πιο αλγεινή εντύπωση ως προς το θέμα της απουσίας του Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό, και ως ξεκάθαρο μήνυμα του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, επιθυμώ να προτείνω να αναβάλουμε τη σημερινή συζήτηση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο και να απόσχουμε από τη συζήτηση αυτού του θέματος σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την προσεκτική παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο, θέλω να υπογραμμίσω με ιδιαίτερη έμφαση ότι έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενόψει αυτού, έχουμε δικαίωμα να αναμένουμε, για λόγους οι οποίοι δεν είναι τόσο τυπικοί όσο πρακτικοί και πολιτικοί, από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, όπως επεσήμανε μόλις και ο προηγούμενος ομιλητής, να παρίστανται κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά σημαντικής συζήτησης, μιας συζήτησης η οποία είναι ίσως η σημαντικότερη από όλες για τους ευρωπαίους φορολογούμενους και το ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα. Η απουσία του Συμβουλίου συνιστά πλήρη παρανόηση, και τείνω να συμφωνήσω με την πρόταση του προηγούμενου ομιλητή να αναβάλουμε, υπό τις παρούσες συνθήκες, το τμήμα της συζήτησης που αφορά το Συμβούλιο, εν αναμονή της προσέλευσης των εκπροσώπων του στο Σώμα. Υπογραμμίζω ακόμη μία φορά αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι δηλαδή το Συμβούλιο δεν επέδειξε τη βούληση να συνεργαστεί εποικοδομητικά μαζί μας, ως εκπροσώπους της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ή ως συντονιστές της εν λόγω επιτροπής, και η σημερινή απουσία μπορεί να θεωρηθεί ένα ακόμη δείγμα αυτής της έλλειψης συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία απαλλαγής και ψηφίσουμε σχετικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη του για το έτος 2008. Επί του παρόντος, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων. Δεν πρόκειται για απλή τυπική διαδικασία αλλά για πολύ σημαντική στιγμή.

Ωστόσο, νομίζω ότι συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, και θα την συνεχίσουμε. Μην λησμονείτε ότι υπάρχει και ένας αντικειμενικός λόγος γι’ αυτό, ότι δηλαδή δεν είναι και τόσο εύκολο να έρθει κανείς εδώ από την Ισπανία. Αυτό το γνωρίζω, καθώς ήρθα από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Μπακού και Μαδρίτης και ακολούθως συνέχισα το ταξίδι μου οδικώς. Γνωρίζω πολύ καλά ότι σήμερα δεν είναι η κατάλληλη ημέρα για να ασκήσουμε πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκτιμώ ότι είναι αρκετό να ζητήσουμε από αυτά τα θεσμικά όργανα και τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία απαλλαγής να ενδιαφερθούν και να παραστούν στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί τον Μάιο. Αυτή είναι η δική μου πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε συνηθίσει να είναι κενά τα έδρανα του Συμβουλίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο· ας μην είμαστε, λοιπόν, υποκριτές. Επαναλαμβάνω και εγώ ότι θεωρώ την κατάσταση αυτή λυπηρή. Όσον αφορά τη συζήτηση, τάσσομαι υπέρ της συνέχισής της.

Άλλωστε, με την επιφύλαξη της αξιολόγησης των υπηρεσιών σας, δεν νομίζω ότι έχουμε την αρμοδιότητα να μεταβάλουμε την ημερήσια διάταξη, καθόσον καθορίστηκε με δική σας ευθύνη όταν κηρύξατε την επανάληψη της συνεδρίασης της Ολομέλειας. Επομένως, τάσσομαι υπέρ της συνέχισης της συζήτησης, εκφράζοντας ωστόσο για μία ακόμη φορά τη δυσαρέσκειά μου για την απουσία του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, θα επικοινωνήσω σήμερα τόσο με το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και με το Συμβούλιο. Θα τους εκθέσω με μεγάλη αυστηρότητα τις προσδοκίες μας από το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για το μέλλον, και θα τους δηλώσω ότι πρέπει να παρίστανται εφεξής σε τέτοιες συνεδριάσεις. Θα μιλήσω επίσης στον κ. Zapatero προσωπικά για το θέμα αυτό, καθόσον ηγείται της εκ περιτροπής Προεδρίας. Σήμερα κιόλας, θα βρω λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, η οποία θα εφαρμοστεί στο μέλλον.

 
  
 

Έγινε θαύμα! Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούσατε το πόσο ισχυροί έχουμε γίνει μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε αποκτήσει λοιπόν καταπληκτική δύναμη. Το Συμβούλιο προσέρχεται στο Σώμα εντός ολίγων λεπτών! Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα επικοινωνήσω και με τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι αναγκαίο να είναι και ο ίδιος παρών κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, όπως και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Θα επικοινωνήσω σήμερα με όλους αυτούς.

Προχωρούμε τώρα στη συνέχεια της συζήτησης, και σας παρακαλώ να τηρήσουμε τον προβλεπόμενο χρόνο.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, εισηγήτρια.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Šemeta, κύριε López Garrido, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και που μπορώ να σας απευθύνω τον λόγο – καλώς ήρθατε. Την περίοδο 2000-2010 παρατηρούμε αύξηση 610% των κοινοτικών εισφορών στους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Οι εισφορές αυτές αυξήθηκαν από 95 εκατομμύρια ευρώ σε 579 εκατομμύρια ευρώ, παρότι ο αριθμός των μελών του προσωπικού αυτών των οργανισμών αυξήθηκε κατά περίπου 271%.

Το 2000, οι οργανισμοί απασχολούσαν 1.219 άτομα, ενώ σήμερα απασχολούν 4.794. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης, η οποία έκλεισε το 2008, και την τελευταία απαλλαγή της οποίας θα ψηφίσουμε σήμερα, ή μάλλον αργότερα στις Βρυξέλλες.

Αυτή η γενική αύξηση είναι σίγουρα εντυπωσιακή. Ωστόσο, την περίοδο 2000-2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλήθηκε να ανταποκριθεί σε πολλές προκλήσεις. Πρώτον, δύο διευρύνσεις, το 2004 και το 2007, με την ένταξη 12 νέων κρατών μελών, καθώς και άλλες προκλήσεις όπως η απασχόληση και η επαγγελματική κατάρτιση, η μετανάστευση, το περιβάλλον, η ασφάλεια των εναέριων μεταφορών και πολλά ακόμη ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί που συστήθηκαν για να ανταποκριθούν σε μια συγκεκριμένη ανάγκη συνεισφέρουν απευθείας, μέσω των δεξιοτήτων που αναπτύσσουν, στην πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει αυτών των τεράστιων προκλήσεων. Ομοίως, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται στενά για τον χειρισμό αυτών των θεμάτων, και οι οργανισμοί αποτελούν ισχυρό όχημα για την πραγματοποίηση αυτής της επικοινωνίας. Τέλος, η ίδρυση των οργανισμών στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και καθιστά δυνατό ορισμένο βαθμό αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Το εύρος των καθηκόντων που ανατίθενται στους οργανισμούς και η αύξηση του αριθμού, του μεγέθους και των προϋπολογισμών τους απαιτούν, ωστόσο, από τα όργανα να ανταποκρίνονται στις δημοσιονομικές τους υποχρεώσεις. Οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την άσκηση δημοσιονομικού ελέγχου, όπως και της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ενισχυθούν ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη εποπτεία των οργανισμών αυτών. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες διατάξεις.

Όσον αφορά τη χορήγηση απαλλαγής για το 2008, θέλω να επισημάνω εν προκειμένω ορισμένα, δυστυχώς, επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί οργανισμοί: τις αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· το μη ρεαλιστικό πρόγραμμα προσλήψεων και την έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού τους· τον μεγάλο αριθμό μεταφορών και ακυρώσεων επιχειρησιακών πιστώσεων· και τις αδυναμίες ως προς τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, λόγω απουσίας συγκεκριμένων στόχων.

Σημειώνουμε ότι, παρά τις προσπάθειες των οργανισμών, ορισμένοι εξ αυτών εξακολουθούν να δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τους οικονομικούς και δημοσιονομικούς κανονισμούς της ΕΕ, κυρίως λόγω του μεγέθους τους. Οι μικρότεροι οργανισμοί δυσκολεύονται περισσότερο να τηρήσουν τις επαχθείς διαδικασίες τις οποίες επιβάλλει η νομοθεσία της ΕΕ. Επ’ αυτού, αναμένω τα άμεσα πορίσματα της διοργανικής ομάδας εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο τα ίδια προβλήματα. Εντούτοις, οι δυσκολίες αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2008.

Η κατάσταση είναι διαφορετική για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ). Παρότι μπορεί να διαπιστώσει κανείς ορισμένες βελτιώσεις στη διοίκηση της ΕΑΑ σε σύγκριση με την κατάσταση το 2007, οι διενεργηθέντες λογιστικοί έλεγχοι αποκαλύπτουν ορισμένες κατάφορες ατασθαλίες κατά την εφαρμογή των διοικητικών και οικονομικών κανόνων. Γι’ αυτό προτείνουμε την αναβολή της χορήγησης απαλλαγής.

Εν κατακλείδι, θέλω να υπογραμμίσω τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν ορισμένοι οργανισμοί για να βελτιώσουν το σύστημα διοίκησής τους. Ορισμένοι έχουν αναλάβει να προχωρήσουν ακόμη πιο πέρα από τα προβλεπόμενα και έχουν θεσπίσει αξιέπαινους κανόνες, ορισμένους μόνον εκ των οποίων θα αναφέρω. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία θα προσέθετα ότι είναι πολύ αποτελεσματική στον ρόλο του συντονισμού των οργανισμών, έχει θεσπίσει μια διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει εφαρμόσει ένα σύστημα διαχειριστικού ελέγχου για την παρακολούθηση της προόδου των προγραμμάτων του και της χρήσης των πόρων του σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας έχει δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης των πληροφοριών τις οποίες παρέχει. Εν κατακλείδι, ενθαρρύνω φυσικά τους οργανισμούς να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και, ειδικότερα, τον εισηγητή, κ. Liberadzki, και τους συνεισηγητές με τους οποίους συνεργάστηκε για την εκπόνηση των εκθέσεων, καθώς και για τις συστάσεις περί χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2008. Ευχαριστώ επίσης την κ. Ayala Sender για την έκθεσή της σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και την κ. Mathieu για την εμπεριστατωμένη ανάλυσή της όσον αφορά τα προβλήματα που επανειλημμένως αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί.

Η διαδικασία απαλλαγής για το 2008 πλησιάζει πλέον στο τέρμα της. Ήταν μια πολύ έντονη περίοδος, το σημαντικότερο όμως είναι ότι πρόκειται για την απαρχή ενός νέου εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων. Η επίτευξη δήλωσης αξιοπιστίας χωρίς επιφυλάξεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να αποτελεί συλλογικό στόχο της Επιτροπής. Εκτιμώ ότι αυτό το κατέδειξαν με σαφήνεια οι πρόσφατες προσπάθειές μας.

Συντελείται ήδη πρόοδος, καθώς έχουν θεσπιστεί απλουστευμένες διαδικασίες και τα βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-13 και τα διάφορα σχέδια δράσης καταδεικνύουν σταδιακά τον θετικό αντίκτυπό τους όσον αφορά τα ποσοστά σφαλμάτων. Τα προγράμματα νέας γενιάς για την προσεχή δημοσιονομική περίοδο, τα οποία προετοιμάζονται σήμερα, θα επιτρέψουν να συντελεστεί ουσιαστική αλλαγή· τα προγράμματα αυτά πρέπει να αποβλέπουν στην καλύτερη εξισορρόπηση των στοχοθετημένων κριτηρίων επιλεξιμότητας, του κόστους του ελέγχου και της ποιότητας των δαπανών.

Ωστόσο, όπως και οι συνάδελφοί μου Επίτροποι, συμμερίζομαι την ελπίδα που εκφράζεται στο ψήφισμά σας σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής: αναμένουμε, σύντομα, τη μετρήσιμη επιτάχυνση της προόδου που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας των βασικών ενδιαφερομένων. Η στενή και εντατική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αποφασιστική σε αυτόν τον τομέα. Εντούτοις, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι αρκετό να επιταχυνθεί η συγκεκριμένη και βιώσιμη πρόοδος επιτόπου. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, χρειαζόμαστε μια νέα εταιρική σχέση με όλους τους ενδιαφερόμενους, και ιδίως την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Επιτροπή δεν θα περιμένει να τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού για να καλέσει τις αρχές των κρατών μελών να αναλάβουν πλήρως τις ενισχυμένες ευθύνες τους βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, εφαρμόζοντας εκ των προτέρων μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Εκτιμώ επίσης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο καλείται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο εκδίδοντας την ανεξάρτητη δήλωση αξιοπιστίας του σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής. Όποια αλλαγή στον διαχωρισμό της δήλωσης αξιοπιστίας ανά τομέα θα μετέβαλλε το μερίδιο του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στους επιμέρους κωδικοποιημένους τομείς.

Η Επιτροπή θα το εκτιμούσε ιδιαίτερα εάν, στο εγγύς μέλλον, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούσε να διακρίνει τους τομείς στους οποίους ο κίνδυνος σφάλματος είναι διαφορετικός και να μας ενημερώσει για την πραγματική προστιθέμενη αξία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που έχουν θεσπιστεί βάσει νομοθεσίας την περίοδο 2007-13. Ευελπιστώ επίσης ότι, όταν ο συννομοθέτης καταλήξει σε συμφωνία επί ενός ανεκτού περιθωρίου σφάλματος, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα λάβει υπόψη αυτήν τη νέα έννοια κατά τον τρόπο που θα κρίνει προσφορότερο.

Όπως της ζητήθηκε, η Επιτροπή θα προετοιμάσει και θα αποστείλει στο Κοινοβούλιο νέα ημερήσια διάταξη για την περίοδο από το 2010 και μετά. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους παράγοντες, για να επιταχυνθεί η μείωση των ποσοστών σφάλματος, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι επιπλέον ποσοστό 20% του προϋπολογισμού θα ενταχθεί στην πράσινη κατηγορία από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2014.

Η συμβολή όλων των ενδιαφερομένων στον κοινό στόχο της βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της νέας ημερήσιας διάταξης, την οποία θα σας ανακοινώσω μάλιστα τον επόμενο μήνα. Οι απόψεις τις οποίες εκφράζετε στο ψήφισμα σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για το 2008 θα ληφθούν δεόντως υπόψη. Αναμένω με ενδιαφέρον τις εποικοδομητικές συζητήσεις που θα ακολουθήσουν.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2008, καταβλήθηκαν πιστώσεις της τάξεως των 5 δισ. ευρώ περίπου σε τομείς πολιτικής για τους οποίους αρμόδια είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εκ των υστέρων, καθίσταται σαφής η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της κατηγορίας IV. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ορισμένες ανακρίβειες και θεωρεί ότι το σύστημα εποπτείας και ελέγχου της Επιτροπής για την εξωτερική, την αναπτυξιακή και την προενταξιακή βοήθεια είναι εν μέρει μόνον αποτελεσματικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στη συγκεκριμένη, αμιγώς ετήσια προσέγγιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία είναι σε θέση να αξιολογεί μόνον ένα μέρος του έργου της Επιτροπής και ισχυρίζεται ότι ο λόγος έγκειται στον πολυετή χαρακτήρα των περισσότερων προγραμμάτων και των συναφών συστημάτων ελέγχου τους. Εκείνο που έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κάνει λόγο για απάτη ή υπεξαίρεση πόρων.

Οι παρατηρήσεις της αφορούν πολύ περισσότερο τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ κατά τρόπο προσεκτικό, γρήγορο και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό, καθώς και τη λεπτομερή τεκμηρίωση και λογοδοσία, καθόσον είναι ενοχλητικό να μην ολοκληρώνονται εγκαίρως τα προγράμματα ή να επικρατεί ασάφεια ως προς την έκβασή τους. Έτσι υπονομεύεται η επιτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής. Το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει ότι τα ποσοστά σφάλματος ακολουθούν πτωτική πορεία συνιστά επομένως έπαινο για το έργο της προηγούμενης Επιτροπής στους τομείς της εξωτερικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της πολιτικής διεύρυνσης.

Προφανώς, οι τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου αρχίζουν επίσης να παράγουν αποτελέσματα. Η ειδική έκθεση για την προενταξιακή βοήθεια στην Τουρκία περιλαμβάνει τις πρώτες αναφορές στον βελτιωμένο έλεγχο της χρήσης των πόρων, ο οποίος κατέστη δυνατός από το 2007 βάσει του νέου μέσου προενταξιακής βοήθειας. Στις μελλοντικές εκθέσεις και επισκοπήσεις των λογαριασμών πρέπει να αναφέρεται πόσο υπεύθυνα και επιτυχημένα διαχειρίζονται την κοινοτική βοήθεια οι αποδέκτες. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προσαρμόζουμε με ευέλικτο τρόπο την εξωτερική μας πολιτική, ούτως ώστε να μπορούμε να προασπίζουμε αποτελεσματικά τα συμφέροντά μας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή να προωθήσει τη βελτίωση του δημοσιονομικού κανονισμού, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού και, πάνω από όλα, την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Σε γενικές γραμμές, πάντως, μπορώ να προτείνω τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2008 στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. WIELAND
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχουμε ήδη περάσει μαζί ένα ενδιαφέρον πρωινό. Στην πραγματικότητα, ήθελα να εκφωνήσω μια εντελώς διαφορετική ομιλία. Τώρα όμως δεν θα το πράξω, επειδή εκτιμώ ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε έτσι απλά αυτό που συνέβη σήμερα.

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι ούτε το παρόν Σώμα ούτε τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν με οποιαδήποτε σοβαρότητα τη διαδικασία απαλλαγής. Το μόνο όργανο που οφείλει να την αντιμετωπίσει με σοβαρότητα είναι η Επιτροπή. Είναι το όργανο στο οποίο απευθυνόμαστε και το οποίο υπόκειται σε διαδικασία απαλλαγής βάσει της συνθήκης. Για όλους τους άλλους, δηλαδή για τα υπόλοιπα όργανα, το ζήτημα της απαλλαγής δεν ρυθμίζεται στη συνθήκη. Αυτό είναι πρόβλημα για εμάς. Τώρα πρέπει να φανταστούμε πώς, μετά από δύο έτη, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί να μην προσέρχεται στο Σώμα εφόσον γίνει θεσμικό όργανο. Τότε θα αντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση με τη σημερινή, με άλλα λόγια όλα τα υπόλοιπα όργανα δεν αισθάνονται καν υποχρεωμένα να εμφανιστούν εδώ και να ακούσουν τι έχει να τους πει το Κοινοβούλιο ως νομοθέτης για θέματα προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο κάνει εφέτος μια αξιέπαινη εξαίρεση, κάτι που έπραξε πέρυσι και η σουηδική Προεδρία.

Αν εκλάβουμε τα όσα διαδραματίζονται εδώ κατά την άσκηση ενός θεμελιώδους κοινοβουλευτικού δικαιώματος ως βάση για την απαλλαγή, τότε μπορώ μόνον να σας προειδοποιήσω να μην θέσετε σε εφαρμογή την πρόταση που εξετάζουμε αυτήν την περίοδο, να μετατραπεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ακόμη θεσμικό όργανο, επειδή αυτό θα σήμαινε το τέλος της επιρροής μας, καθόσον είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει κανείς από αυτήν την επιρροή. Το μόνο άλλο θεσμικό όργανο που εκπροσωπείται είναι το Κοινοβούλιο. Απευθύνω στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας σήμερα το πρωί, καθώς και για τη δήλωσή του ότι θα ξεκινήσει συνομιλίες με όλα τα υπόλοιπα όργανα.

Ποιος ο λόγος να έχουμε δικαίωμα χορήγησης απαλλαγής αν δεν το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και αν δεν υποχρεώνουμε άλλους να το αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα; Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάσουμε πολύ διεξοδικά την ίδια τη διαδικασία απαλλαγής. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε την ίδια τακτική.

Αναλαμβάνω λοιπόν την πρωτοβουλία για να απευθυνθώ και πάλι στο Συμβούλιο. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Συμβούλιο είναι πλέον ενιαίο όργανο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αποτελεί ενιαίο όργανο. Αναμένουμε την άμεση νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος βάσει της δημοσιονομικής νομοθεσίας. Εσείς οι ίδιοι πρέπει να διασφαλίσετε την ορθή εδραίωση της ευθύνης σας στο δημοσιονομικό δίκαιο, και αυτό ισχύει ακόμη και για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Πρέπει να κατοχυρώσετε νομικώς τις ευθύνες σας, και σας καλώ να το πράξετε επειγόντως.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω απλώς να θίξω ένα ζήτημα, το οποίο συνιστά πραγματικά σκάνδαλο. Μιλώ για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το ΕΚΠΕΝ, στη Στοκχόλμη. Από τον Μάιο του 2005, άτομα υψηλής ειδίκευσης τα οποία απασχολούνται στο εν λόγω κέντρο υποχρεούνται να εργάζονται σε ένα περιβάλλον απολύτως εχθρικό. Μέχρι σήμερα, η σουηδική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να συνάψει με το ΕΚΠΕΝ συμφωνία σχετικά με την έδρα του, παρότι επιθυμούσε διακαώς αυτόν τον οργανισμό, όπως όλα τα κράτη μέλη εκφράζουν πάντα τον διακαή τους πόθο να φιλοξενήσουν έναν οργανισμό.

Μέχρι και σήμερα, κανένας από τους εργαζόμενους δεν διαθέτει προσωπικό αριθμό ταυτότητας, τον λεγόμενο αριθμό Folkbokföring. Εντούτοις, ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους διάφορους φορείς και τις ιδιωτικές εταιρείες για την ταυτοποίηση των πελατών τους. Κατά συνέπεια, παιδιά που γεννιούνται στη Σουηδία δεν μπορούν να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα· παραδείγματος χάριν, οι πάροχοι ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης αρνούνται να παράσχουν υπηρεσίες, οι ιδιοκτήτες κατοικιών απορρίπτουν συμβόλαια μακροπρόθεσμης ενοικίασης, ενώ δημιουργούνται επίσης προβλήματα πρόσβασης σε γιατρούς και νοσοκομεία. Για τους συζύγους, αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατον να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα στη Σουηδία. Δημιουργούνται επίσης τεράστιες δυσκολίες εξεύρεσης εργασίας. Θα μπορούσα να συνεχίσω. Ένα πράγμα είναι σαφές: το προσωπικό που εργάζεται στο ΕΚΠΕΝ στη Σουηδία στερείται ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία κατοχυρώνονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα ζητήματα καταλήγουν στην Επιτροπή Αναφορών μας. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.(NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουν μείνει πολλά ακόμη να λεχθούν σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2008 όσον αφορά την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών· η συζήτηση στην επιτροπή και το περιεχόμενο των εκθέσεων έχουν διαφωτίσει επαρκώς τα θέματα. Καταγράφηκε μάλλον σημαντική υποεκτέλεση όσον αφορά το SOLVIT το 2008, όμως αυτή θα διορθωθεί αυτομάτως το 2009 και το 2010. Εντούτοις, απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει απλώς ώστε να χρησιμοποιηθεί με συνετό τρόπο ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για το SOLVIT. Γνωρίζω ότι οι προϋπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται με υπευθυνότητα, διαπιστώνω όμως τώρα ότι η πρόβλεψη για ενημέρωση σε αυτόν τον τομέα παραμένει ανεπαρκής.

Κατόπιν τούτου, θα μπορούσα ίσως να διατυπώσω μια παρατήρηση σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2009. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με την οδηγία αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κύριε Πρόεδρε, ένα άλλο ζήτημα αφορά τους πραγματικούς τελωνειακούς ελέγχους των κρατών μελών. Δεν είναι θέμα που χρειάζεται να συζητηθεί εδώ, όμως έχουμε παρατηρήσει ότι τα κράτη μέλη δεν διενεργούν αρκετούς ελέγχους επί των εισαγόμενων προϊόντων, θέλω λοιπόν να απευθύνω εκ νέου έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και να μελετήσει περαιτέρω αυτό το ζήτημα, ώστε να διασφαλιστεί ο ορθός έλεγχος των εισαγομένων προϊόντων σε όλες τις περιπτώσεις.

Τέλος, όπως έχουν ήδη επισημάνει αρκετοί συνάδελφοί μου βουλευτές αλλά και ο ίδιος ο Επίτροπος, οι δημοσιονομικοί κανόνες εξακολουθούν να είναι πολύ περίπλοκοι για μια σειρά από ζητήματα, γεγονός που σημαίνει επίσης ότι οι συναφείς ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι εξίσου περίπλοκοι. Επομένως, θέλω να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με όλες τις εκκλήσεις για απλούστευση –και, εν πάση περιπτώσει, βελτίωση– αυτών των κανόνων.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.(ES) Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να αντιμετωπίσετε το πρώτο μέρος αυτής της παρέμβασης ως παρέμβαση επί της διαδικασίας, καθότι θέλω να ενημερωθώ πριν από τη λήξη αυτής της συζήτησης εάν το Κοινοβούλιο προσκάλεσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο στην παρούσα συζήτηση, και να ενημερωθώ επίσης ή να λάβω τα σχετικά έγγραφα. Ζητώ επίσης να ενημερωθώ για το εάν πέρυσι –παρότι η κ. Gräßle έχει δηλώσει ήδη ότι η σουηδική Προεδρία ήταν παρούσα στο Σώμα– ήταν όντως παρόν το Συμβούλιο στη συζήτηση για τη χορήγηση απαλλαγής.

Αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ τώρα να αρχίσετε να μετράτε τον χρόνο της ομιλίας μου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον τομέα των μεταφορών.

Θέλουμε καταρχάς να υπογραμμίσουμε ότι μας ικανοποιούν τα υψηλά ποσοστά χρησιμοποίησης που έχει καταγράψει η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, αμφότερες εκ των οποίων έχουν φτάσει σχεδόν το 100%.

Χρειαζόμαστε, βεβαίως, τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, θέλω δε να επισημάνω για μία ακόμη φορά ότι το Κοινοβούλιο υποστήριζε πάντα την αύξηση του επιπέδου χρηματοδότησης αυτών των δικτύων. Ευελπιστούμε ότι η αναθεώρηση των έργων στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων το τρέχον έτος, το 2010, θα αποτελέσει ευκαιρία αξιολόγησης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας αυτής της δαπάνης. Εν πάση περιπτώσει, η παρακολούθηση έχει αναμφίβολα αποτελέσει τέτοια ευκαιρία.

Χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών είναι νόμιμοι και κανονικοί, αν και μας ανησυχούν οι καθυστερήσεις στον τομέα των προσλήψεων. Η Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Επιτροπής μάς έχει ενημερώσει, ωστόσο, ότι το θέμα θα διευθετηθεί.

Από την άλλη πλευρά, μας ανησυχεί το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης πιστώσεων πληρωμών για την ασφάλεια των μεταφορών, το ακόμα χαμηλότερο ποσοστό απορρόφησης για το πρόγραμμα Marco Polo, το οποίο έχει τη στήριξη του Κοινοβουλίου, καθώς και το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό απορρόφησης πιστώσεων για τα δικαιώματα των επιβατών.

Έχοντας κατά νου το μέγεθος του προγράμματος, μας ανησυχεί επίσης η ανεπαρκής χρησιμοποίηση των πιστώσεων πληρωμών στο πρόγραμμα Galileo και εκφράζουμε τη λύπη μας για την πλήρη έλλειψη στοιχείων σχετικά με τον τουρισμό. Ευελπιστούμε ότι αυτή η έλλειψη στοιχείων θα διορθωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, δυσκολεύομαι να αποφασίσω αν πρέπει να λάβω τον λόγο. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτές τις παρεμβάσεις επί της διαδικασίας. Θέλω καταρχάς να καλωσορίσω το Συμβούλιο και να ευχαριστήσω τον κ. υπουργό για την παρουσία του. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε, είναι σύνηθες να προσκαλείται το Συμβούλιο να λάβει τον λόγο μετά την παρέμβαση της Επιτροπής. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν έλαβε τον λόγο πριν από τον πολιτικό διάλογο, αν και μίλησε στο τέλος της συζήτησης. Θα ήταν ίσως καλή ιδέα να του προσφέρουμε τον λόγο προκειμένου ιδίως να μπορέσει να απαντήσει στη θέση του εισηγητή μας, ο οποίος προτείνει να αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο για το κατά πόσον θεωρεί σκόπιμο να παρέμβει.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.(HU) Η χορήγηση απαλλαγής είναι νομική πράξη, και εκτιμώ ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχει λόγο να διαφωνήσει με τη χορήγηση απαλλαγής. Συγχρόνως, η χορήγηση απαλλαγής είναι και πολιτική αξιολόγηση. Διευκρινίζει κατά πόσον έχουμε επιτύχει τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει το 2008, και κατά πόσον έχουμε αποκομίσει επαρκή αξία για τις καταβληθείσες δαπάνες.

Κυκλοφορούν αρκετές παρανοήσεις, ακόμη και στο παρόν Σώμα, σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της πολιτικής συνοχής. Θέλω να σας επισημάνω με μεγάλη έμφαση ότι δεν ισοδυναμούν όλα τα σφάλματα με περιπτώσεις απάτης. Συχνά υπερτιμούμε τις επικρίσεις τις οποίες διατυπώνει –πολύ ορθώς, κατά τα λοιπά– το Ελεγκτικό Συνέδριο ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα ελέγχου. Θέλω να επισημάνω ότι δεν διαθέτουμε διαφανή στοιχεία μετρήσεων. Χρειαζόμαστε μια ενοποιημένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, αλλά και της ικανότητας απορρόφησης, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να λάβουμε για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.

Το 2008, μόνον το 32% των δαπανών προήλθε από αυτόν τον κύκλο προγραμματισμού, ενώ οι υπόλοιποι πόροι μεταφέρθηκαν από τις δαπάνες του κύκλου προ του 2006. Είναι δύσκολο, επομένως, να κρίνουμε σε ποιον βαθμό κατορθώσαμε το 2008 να εκπληρώσουμε τους στόχους του νέου κύκλου. Ορισμένα κράτη μέλη δεν έφτασαν καν το 32%. Όλοι φέρουν μερίδιο της ευθύνης για τις καθυστερήσεις ως προς τη χρησιμοποίηση των πόρων. Οι συστάσεις της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου υπέρ της απλούστευσης, τις οποίες διατυπώσαμε το 2008 ως απάντηση στην κρίση, έχουν χρησιμεύσει στο σύνολό τους στο να επιφέρουμε βελτιώσεις από τη δική μας πλευρά. Η πρωτοβουλία ανήκει στα κράτη μέλη· αυτά πρέπει τώρα να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.(HU) Υπενθυμίζω ότι, δυνάμει του άρθρου 8 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή σε κάθε ενέργεια της ΕΕ και η οποία πρέπει, συνεπώς, να μπορεί να παρακολουθείται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Προς τον σκοπό αυτό, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του προϋπολογισμού επιβάλλεται να διατίθενται καταλλήλως κατανεμημένα.

Διαπιστώνουμε με λύπη ότι, παρ’ όλες τις προσπάθειές μας, τα στοιχεία που θα καθιστούσαν δυνατή την παρακολούθηση των δημοσιονομικών δαπανών με βάση το φύλο δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Αυτό ισχύει πρωτίστως στους τομείς εκείνους οι οποίοι διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στον τερματισμό των διακρίσεων, λόγου χάρη, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο θέμα: την καθυστέρηση στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Το ινστιτούτο αυτό είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2008, στην πραγματικότητα όμως τα επίσημα εγκαίνιά του θα πραγματοποιηθούν μόλις τον προσεχή Ιούνιο. Είναι σαφές ότι αυτό εγείρει ποικίλα προβλήματα και σε σχέση με τη διαδικασία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Δεδομένου ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση διαφόρων πολυετών προγραμμάτων θα διεξαχθεί το 2010, θέλω να καλέσω και πάλι την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, το οποίο θα επιτρέπει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας στις διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού, και να μπορεί να παρακολουθεί τις συνέπειες της χρησιμοποίησης των διαφόρων γραμμών του προϋπολογισμού ως προς την εμφάνιση αδικαιολόγητων διαφορών.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης.(EN) Κύριε Πρόεδρε, από αναπτυξιακή σκοπιά, η σπουδαιότητα της δημοσιονομικής απαλλαγής έγκειται στη διαβεβαίωση των φορολογουμένων ανά την Ευρώπη ότι τα χρήματα δαπανώνται αποδοτικά και αποτελεσματικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο, τόσο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας όσο και σε σχέση με την επίτευξη του στόχου μας για διάθεση του 0,7% του ΑΕγχΠ μας για την παροχή επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τον τρέχοντα προϋπολογισμό μας για την παροχή βοήθειας, δεν πρέπει δηλαδή να προσφέρουμε απλώς περισσότερη βοήθεια αλλά και βοήθεια καλύτερης ποιότητας.

Πρέπει να χρησιμοποιούμε τους πόρους της ΕΕ ως σπόρο για την καλλιέργεια τοπικών λύσεων. Πρέπει να αναζητούμε ευκαιρίες διαμόρφωσης στους κατοίκους του αναπτυσσόμενου κόσμου αισθήματος ιδιοκτησίας της ανάπτυξής τους, για παράδειγμα, και κυρίως ευκαιρίες προώθησης της ιδιοκτησίας γης από άτομα, οικογένειες και κοινότητες.

Αναρίθμητες γυναίκες πεθαίνουν κάθε έτος κατά τον τοκετό. Το AIDS, η ελονοσία και η φυματίωση συνεχίζουν να αφαιρούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές κάθε έτος. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο υπάρχουν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο αναλφάβητοι. Γι’ αυτό το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουμε θέσει ως στόχο να αφιερώνουμε το 20% των βασικών δαπανών στην εκπαίδευση και την υγεία. Με ενδιαφέρει να δω κατά πόσον έχουμε εκπληρώσει αυτούς τους στόχους.

Κάθε φορά που επισκέπτομαι τον αναπτυσσόμενο κόσμο, με εντυπωσιάζει η ευφυΐα και η προθυμία των νέων ανθρώπων που συναντώ. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι είναι εξίσου ικανοί με τους νέους όλων των περιοχών του πλανήτη. Χρειάζονται ευκαιρίες και ενθάρρυνση προκειμένου να επιδείξουν επιχειρηματικό πνεύμα. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, αποφασιστική σημασία έχει η επένδυση στην εκπαίδευση. Γι’ αυτό το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει επί των στόχων αυτών. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε, μέσω του συστήματος λογιστικού ελέγχου, την επίτευξη αυτών των στόχων.

Θέλω να δηλώσω στο Σώμα στα λίγα δευτερόλεπτα που μου απομένουν ότι, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους τρόπους ανακούφισης πληθυσμών από τις φοβερές συνθήκες φτώχειας που αντιμετωπίζουν είναι η επένδυση στη θέσπιση της ιδιοκτησίας γης στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Μπορώ να αναφέρω ένα παράδειγμα αποτελεσματικής λειτουργίας αυτής της μεθόδου. Πρόκειται για τη χώρα μου τον 18ο και 19ο αιώνα. Αν εξετάσετε γιατί είναι διαιρεμένη η Ιρλανδία, θα δείτε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στους επιτυχημένους προσφέρονταν μικρές εκτάσεις γης.

Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ως αποδέκτες βοήθειας και να αρχίσουμε να τους αντιμετωπίζουμε ως ανθρώπους ικανούς να επιδείξουν επιχειρηματικό πνεύμα και να ικανοποιήσουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους εάν τους δοθεί η κατάλληλη στήριξη.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο, εκτιμώ δε την παρουσία του εδώ, καθότι το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον το Συμβούλιο επιθυμεί πραγματικά να αναλάβει την ευθύνη για τη δαπάνη των χρημάτων των φορολογουμένων και κατά πόσον είναι διατεθειμένο να σεβαστεί το Κοινοβούλιο και την αρχή της συνεργασίας. Επομένως, η παρουσία του Συμβουλίου είναι σημαντική.

Στην ομιλία μου, θα εστιάσω στο θέμα της χορήγησης απαλλαγής στο Κοινοβούλιο, θέλω δε να ευχαριστήσω τον κ. Staes για την πολύ καλή συνεργασία του. Συμφωνώ μαζί του ως προς την πολύ ορθή βασική ιδέα ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικά μόνον εάν η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι επαρκώς ανοικτή και διαφανής. Κατά τον τρόπο αυτό, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εμφανιστούν σκάνδαλα. Γνωρίζουμε ότι, ανεξάρτητα από το πόσο μικρά είναι τα ποσά για τα οποία μιλάμε, αν αρχίσουν να εμφανίζονται καταχρήσεις, η φήμη μας θα υποστεί βλάβη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν μιλάμε για χρήματα του Κοινοβουλίου, αλλά για χρήματα των φορολογουμένων. Το σύστημα πρέπει επομένως να είναι στεγανό, ούτως ώστε να μπορούμε, εν τέλει, να αναλάβουμε τη σχετική ευθύνη.

Η έκθεση του κ. Staes περιλαμβάνει πολλές καλές αρχές, όμως η πολιτική μου ομάδα υιοθέτησε την άποψη ότι η έκθεση έπρεπε να είναι συντομότερη και πιο συνοπτική, και γι’ αυτό διαγράψαμε μέρος του κειμένου. Επιπλέον, εκτιμούμε ότι η έκθεση έπρεπε να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία για τη δραστηριότητα των βουλευτών του ΕΚ και του Κοινοβουλίου συνολικά κατά την εκτέλεση του νομοθετικού έργου.

Παραδείγματος χάριν, έχουμε προσθέσει ορισμένα στοιχεία σχετικά με την πολιτική ακινήτων, στην οποία υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτιώσεων. Χρειαζόμαστε ακριβείς και σαφείς εξηγήσεις για τους λόγους εμφάνισης προβλημάτων σε αυτόν τον τομέα. Γι’ αυτό τραβάει σε μάκρος αυτή η συζήτηση. Θέλουμε να μάθουμε γιατί το κέντρο επισκεπτών παρουσιάζει ήδη καθυστέρηση μερικών ετών με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι, εν προκειμένω, το πρόβλημα; Θέλουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Πρέπει δε στο σημείο αυτό να δώσουμε συγχαρητήρια για το γεγονός ότι, επιτέλους, το Κοινοβούλιο θέσπισε σε πολύ μικρό διάστημα νέους κανονισμούς τόσο για τους βουλευτές όσο και για τους βοηθούς. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μεγάλη βελτίωση, όμως πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερες αλλαγές σε αυτά τα θέματα.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, πρέπει πρώτα να μεταβώ αεροπορικώς από εδώ, από το Στρασβούργο, στη Φινλανδία, και μόνον από εκεί μπορώ να μεταβώ αεροπορικώς στις Βρυξέλλες. Ακόμη και αν έπρεπε να υποδεχθώ ομάδα επισκεπτών στις Βρυξέλλες ή αν έπρεπε αύριο να προετοιμάσω μια έκθεση, δεν θα άλλαζε τίποτε: δεν μπορώ να ταξιδέψω από εδώ απευθείας προς τις Βρυξέλλες. Εάν το έπραττα, δεν θα μου καταβάλλονταν τα έξοδα ταξιδίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης.

Δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας τόσο δύσκολη, όταν γνωρίζουμε ότι η μετάβαση από εδώ στην πόλη μου, το Turku της Φινλανδίας, διαρκεί μία ημέρα, ενώ απαιτείται μία επιπλέον ημέρα για να επιστρέψω από εκεί αν θέλω να μεταβώ στις Βρυξέλλες για να εργαστώ. Όταν ρώτησα γιατί συμβαίνει αυτό, η διοίκηση μου απάντησε ότι μπορώ να μεταβώ αεροπορικώς στη Φινλανδία μέσω Ρώμης ή Αθήνας. Δεν διατηρώ γραφείο στη Ρώμη ή στην Αθήνα, ούτε έχω καμία δουλειά στις πόλεις αυτές· το γραφείο και η δουλειά μου βρίσκονται στις Βρυξέλλες.

Εφόσον διατηρούμε δύο τόπους εργασίας, είναι λογικό να μπορούμε να εργαζόμαστε και στους δύο τόπους. Υπάρχουν ακόμη τομείς στους οποίους πρέπει να επανέλθουμε σε σωστή κατεύθυνση. Θα επανεξετάσουμε αυτές τις πτυχές στην έκθεση του επόμενου έτους.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω αυτήν την παρέμβαση εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου. Η εξαίρετη και εμπεριστατωμένη εργασία του κ. Staes και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάς επέτρεψαν να προετοιμάσουμε έναν προσεκτικό λογαριασμό της χρήσης του προϋπολογισμού του 2008 όσον αφορά το Κοινοβούλιο. Οφείλω επίσης ευχαριστίες στους συναδέλφους μου βουλευτές οι προτάσεις τροπολογιών των οποίων συνέβαλαν στην εξειδίκευση της έκθεσης.

Επικράτησε γενική συμφωνία μεταξύ μας ως προς την αξιολόγηση των δεδομένων· οι διαφορές που ανέκυψαν αφορούσαν κυρίως τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διορθωθούν τα σφάλματα που εντοπίστηκαν. Τώρα που ψηφίζουμε επί της απαλλαγής, εμείς, ως εκλεγμένοι βουλευτές του ΕΚ, αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008. Πιστοποιούμε στους πολίτες της Ευρώπης ότι το Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε τα κονδύλια που διατέθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αυτήν την περίοδο, κατά την οποία η κρίση επιβαρύνει σοβαρά όλους τους πολίτες, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δαπανούμε χρήματα των φορολογουμένων. Τα πρότυπα που επιβάλλουμε στους εαυτούς μας πρέπει να είναι υψηλότερα από αυτά που επιβάλλουμε σε άλλους· αυτό είναι το κλειδί της αξιοπιστίας και της ακεραιότητάς μας. Συγχρόνως, πρέπει να είμαστε και σαφείς ως προς το ότι η εποπτεία την οποία ασκούμε δεν επαρκεί από μόνη της για να διασφαλιστεί η ευφυής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διάθεση των πόρων. Αυτό είναι δυνατόν μόνον εάν δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο και αυστηρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Εμείς οι σοσιαλιστές θεωρούμε ότι αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Ως εκ τούτου, επιθυμούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το ζήτημα.

Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εποπτευόμενων οργάνων, διότι πεποίθησή μας είναι ότι είναι καλύτερο να προλαμβάνονται τα προβλήματα παρά να αναζητούνται λύσεις εκ των υστέρων. Η ανεξαρτησία των θεσμικών οργάνων αποτελεί σημαντική εγγύηση ορθής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Αποτελεί εγγύηση αντικειμενικότητας και τρόπο διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους διεθνείς λογιστικούς κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, από μόνα τους τα πρότυπα δεν εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Το 2009 υπήρξαν βελτιώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει σύστημα εσωτερικού ελέγχου –όσο σύνθετο και αν είναι αυτό– το οποίο να είναι εντελώς απαλλαγμένο από σφάλματα, μιας και είναι έργο ανθρώπων, γι’ αυτό άλλωστε χορηγούμε απαλλαγή κάθε έτος.

Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να υπογραμμιστεί ότι υποστηρίξαμε όλες τις προτεινόμενες τροπολογίες οι οποίες ήταν συγκροτημένες, εφικτές και ρεαλιστικές, απορρίψαμε όμως όλες τις γενικεύσεις οι οποίες δεν βελτιώνουν αλλά μάλλον συσκοτίζουν τη θέση μας. Απορρίψαμε όλες τις προτάσεις οι οποίες θα μείωναν την ανεξαρτησία των πολιτικών ομάδων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανεξαρτησία των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις οικονομικές τους ευθύνες. Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ασκεί το έργο της έχοντας πλήρη συνείδηση αυτών των ευθυνών. Αν οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες επιθυμούν να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους, είναι ελεύθερες να το πράξουν. Με τις σκέψεις αυτές, σας παρακαλώ να εγκρίνετε αυτήν την έκθεση και να χορηγήσετε απαλλαγή εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, είμαι μεγάλος υποστηρικτής του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Genesis. Έχουν ένα εξαιρετικό τραγούδι με τίτλο «Dance on a Volcano» («Χορός σε ηφαίστειο»), και αυτό το τραγούδι μού ήρθε στον νου την εβδομάδα που διανύουμε, στην οποία κυριαρχεί μάλλον το θέμα της ηφαιστειακής τέφρας. Δεν εννοώ ότι το τραγούδι με έκανε να θέλω να χορέψω στην Ισλανδία· απλώς, μου ήρθε στον νου σε σχέση με τη σημερινή συζήτηση για την επαλήθευση των δαπανών του 2008, ενός ακόμη έτους για το οποίο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες. Σε αυτό το σημείο εντοπίζω τον παραλληλισμό με τον χορό σε ηφαίστειο· ένα ηφαίστειο που δεν είναι γεμάτο λάβα ή τέφρα αλλά δυσπιστία. Η Ευρώπη υφίσταται έντονες πιέσεις κάθε είδους, όπως οι πιέσεις στο ευρώ και οι πιέσεις της σύγκρουσης μεταξύ κοινοτικών και εθνικών προσεγγίσεων. Αυτά αρκούν από μόνα τους για να οδηγήσουν αυτό το μεταφορικό ηφαίστειο στα πρόθυρα της έκρηξης, καλό θα ήταν λοιπόν να έλειπαν το έλλειμμα δημοσιονομικής λογοδοσίας και η δυσπιστία του κοινού που θα προκαλέσουν την έκρηξη του ηφαιστείου.

Πώς μπορεί να αποτραπεί αυτό; Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μόνον ένας τρόπος, και αυτός είναι η διαφάνεια· η βέλτιστη δυνατή διαφάνεια σε όλα τα θεσμικά όργανα. Διαφάνεια εντός του Συμβουλίου –και, επομένως, στα κράτη μέλη– ακριβώς επειδή αποτελεί την κύρια πηγή των ατασθαλιών που παρατηρούνται κάθε έτος. Παρεμπιπτόντως, χαίρομαι που το Συμβούλιο εξακολουθεί να παρίσταται στη συζήτηση. Καλώ επίσης τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια όταν δαπανούν ευρωπαϊκούς πόρους, παρουσιάζοντας επιτέλους δημόσιο απολογισμό των δαπανών αυτών σε ετήσια βάση. Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί επιμένουν να εμποδίζουν αυτό το μέτρο. Είμαι πεπεισμένος ότι, αν τα κράτη μέλη διαχειρίζονταν με τον ίδιο τρόπο τα δικά τους χρήματα, οι πολίτες τους θα το θεωρούσαν απαράδεκτο.

Πρέπει, όμως, να είμαστε δίκαιοι, γι’ αυτό πρέπει να παραδεχτούμε ότι περισσότερη διαφάνεια απαιτείται και στο Κοινοβούλιό μας. Ο κ. Staes ορθώς συνέταξε μια πολύ επικριτική έκθεση και, μετά τις πολλές βελτιώσεις των τελευταίων ετών, είναι πλέον καιρός να ανοίξουμε μια και καλή τα παράθυρα για να δείξουμε στους ευρωπαίους πολίτες μέσω αυτής της διαφάνειας ότι μπορούμε να διαχειριζόμαστε υπευθύνως τα χρήματά τους, καθότι αυτό είναι εν προκειμένω το μείζον ζήτημα.

Η τελευταία επισήμανσή μου αφορά τις σχέσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πριν από περίπου 40 χρόνια, κρίθηκε αναγκαίο να συναφθεί μια συμφωνία κυρίων που θα επέτρεπε στα δύο όργανα να εργάζονται με σχετική ειρήνη και ηρεμία αντί να αντιμάχονται σκληρά το ένα το άλλο. Η συμφωνία είχε αποδειχθεί πολύ χρήσιμη τότε, όμως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι έχει πάψει να λειτουργεί, μιας και πλέον βρισκόμαστε σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ μας. Κατά τη γνώμη μου, όμως, μια σημαντικότερη πτυχή είναι ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι τώρα ισχυρά, ώριμα θεσμικά όργανα και, ως εκ τούτου, πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν το ένα τη δραστηριότητα του άλλου με ώριμο τρόπο, ακόμη και χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας κυρίων. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το Συμβούλιο, καθώς παρίσταται στη συνεδρίαση, αν μπορεί να απαντήσει σε αυτό και αν συμφωνεί ότι τα δύο όργανα είναι δυνατόν να παρακολουθούν το ένα το άλλο αποτελεσματικά χωρίς συμφωνία κυρίων.

Με αμοιβαίο άνοιγμα, αντί για μια συμφωνία κυρίων, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να χορέψουν μαζί αρμονικά, χωρίς να φοβούνται ότι το έδαφος θα υποχωρήσει κάτω από τα πόδια τους ή ότι η ενίσχυση της δυσπιστίας των πολιτών θα οδηγήσει σε έκρηξη.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε López Garrido, κυρίες και κύριοι, τώρα μιλώ εξ ονόματος της ομάδας μου και όχι ως εισηγητής για τη χορήγηση απαλλαγής στο Κοινοβούλιο. Θα μου δοθεί ξανά η ευκαιρία να το πράξω αργότερα.

Επιθυμώ να θίξω ορισμένα ζητήματα. Το πρώτο αφορά τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή. Το ερώτημα αυτό απευθύνεται τόσο στον κ. Επίτροπο όσο και στο Συμβούλιο και αφορά το γεγονός ότι το 80% των πόρων μας δαπανάται κατ’ ουσίαν στα κράτη μέλη και ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει για πολλά χρόνια την ανάγκη εφαρμογής εθνικών δηλώσεων διαχείρισης. Ο εισηγητής κ. Liberadzki παρουσιάζει τις νέες επιλογές με μεγάλη σαφήνεια σε μια σειρά παραγράφων. Έχουμε μια νέα συνθήκη, και η νέα διατύπωση του άρθρου 317, παράγραφος 2, αυτής της συνθήκης επιτρέπει στην Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις θέσπισης υποχρεωτικών εθνικών δηλώσεων διαχείρισης το ταχύτερο δυνατόν. Επίτροπε Šemeta, σας παρακαλώ να σχολιάσετε το θέμα αυτό στην απάντησή σας. Είστε διατεθειμένος να αξιοποιήσετε αυτήν την επιλογή; Τέσσερα κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη αυτήν την πρακτική, κάτι που είναι ευπρόσδεκτο, το πράττουν όμως με τέσσερις διαφορετικές μεθόδους· γι’ αυτό πρέπει να συντονίσουμε κάπως αυτές τις προσπάθειες.

Το Συμβούλιο θα υποστηρίξει: αυτό είναι σωστό, όμως υπάρχουν πρακτικές αντιρρήσεις. Ορισμένα κράτη μέλη είναι ομοσπονδιακά κράτη με αμοιβαίες οντότητες, όπως το Βέλγιο με τη Βαλλονία, τις Βρυξέλλες και τη Φλάνδρα· πώς θα μπορέσει λοιπόν ο ομοσπονδιακός υπουργός του Βελγίου να καταρτίσει μια εθνική δήλωση διαχείρισης; Όμως αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Ο εν λόγω εθνικός υπουργός πρέπει απλώς να καταλήξει σε συμφωνία με τους περιφερειακούς υπουργούς του, να περιμένει τις περιφερειακές τους δηλώσεις πολιτικής και διαχείρισης και στη συνέχεια να τις παρουσιάσει στο παρόν Σώμα και στους πολίτες. Τότε θα είναι σε θέση να πει, λόγου χάρη, ότι η Βαλλονία και οι Βρυξέλλες παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις, ενώ η Φλάνδρα όχι, ή το αντίστροφο, και ούτω καθεξής.

Η δεύτερη πτυχή αφορά το ψήφισμα του κ. Liberadzki, το οποίο πραγματεύεται την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου, η χρησιμοποιούμενη διατύπωση δεν είναι πολύ επιτυχημένη· από ορισμένες απόψεις και σε ορισμένες παραγράφους, γίνεται κατάχρηση της έκθεσης κατά τρόπο που παρεμβαίνει στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Σε συνεργασία με τον κ. Geier, έχω καταθέσει σειρά τροπολογιών για τη διαγραφή των επίμαχων σημείων. Έχω παρουσιάσει επίσης μια πρόταση βελτίωσης του κειμένου, και καλώ τους συναδέλφους μου να την μελετήσουν.

Τέλος, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο, θέλω να πω ότι ελπίζω να προσέχετε τα όσα λέμε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου. Είστε διατεθειμένος να δηλώσετε στην απάντησή σας αργότερα αν θα συμμορφωθείτε με το αίτημα του εισηγητή, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απαντήσετε πριν από την 1η Ιουνίου 2010 και να προσκομίσετε τα έγγραφα που ζητούνται στις παραγράφους 25 και 26 του ψηφίσματος; Είστε διατεθειμένος να μας απαντήσετε από τώρα για το κατά πόσον θα συμμορφωθείτε ή όχι με αυτό το αίτημα; Αυτό έχει τεράστια σημασία για εμάς, διότι θα καθορίσει το κατά πόσον θα παραμείνουν ως έχουν οι σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, μιλώ εξ ονόματος του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος, το οποίο για μία ακόμη φορά εφέτος θα ψηφίσει κατά της χορήγησης απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τη στάση αυτή την τηρούμε με συνέπεια, και θα συνεχίσουμε να την τηρούμε έως ότου διαπιστώσουμε ότι καταβάλλονται σοβαρότερες προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη θετικής δήλωσης αξιοπιστίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επιθυμώ, ωστόσο, να αναγνωρίσω δημοσίως την πρόοδο που έχει συντελεστεί ως προς τη βελτίωση των προτύπων δημοσιονομικής διαχείρισης από την παρελθούσα Επιτροπή. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ιδιαίτερη πρόοδο στους τομείς της γεωργίας, της έρευνας, της ενέργειας, των μεταφορών και της εκπαίδευσης. Συγχαίρω την Επιτροπή για τις βελτιώσεις που έχει επιφέρει. Αυτό είναι άκρως ενθαρρυντικό.

Ωστόσο, μένουν ακόμη να γίνουν πάρα πολλά. Το Ελεγκτικό Συνέδριο σχολιάζει για πολλοστή φορά αρνητικά τις αδυναμίες των ελέγχων, τις πολυάριθμες παρατυπίες και τον χαμηλό ρυθμό ανάκτησης των κονδυλίων που οφείλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι επίσης σαφές ότι, ενώ η ευθύνη βαρύνει εν τέλει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο –και μάλιστα κυρίως το Συμβούλιο– πρέπει να είναι εξαιρετικά πιο ευσυνείδητα όταν αξιοποιούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και οφείλουν να καταβάλλουν πολύ πιο έντονες προσπάθειες για την επίτευξη θετικής δήλωσης αξιοπιστίας.

Λειτουργούμε υπό τους όρους της συνθήκης της Λισαβόνας και, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε καθήκον έναντι των ευρωπαίων φορολογουμένων να μπορούμε να βεβαιώσουμε τους πολίτες ότι ο προϋπολογισμός προσφέρει προστιθέμενη αξία και να τους πείσουμε επίσης για την ακεραιότητα των λογιστικών διαδικασιών τις οποίες εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έως ότου μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδώσει αυτήν τη θετική δήλωση αξιοπιστίας, εγώ και το κόμμα μου θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε κατά της χορήγησης απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DA) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση αφορά το πώς εμείς, ως βουλευτές της ΕΕ, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας όχι μόνον συλλογικά, αλλά και ατομικά, για τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών πόρων το 2008. Όταν λήξει η συζήτηση και ολοκληρωθεί η ψηφοφορία τον Μάιο, εμείς θα οφείλουμε να λογοδοτήσουμε στους πολίτες μας.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω κάτι ευθύς αμέσως: η πολιτική μας ομάδα αντιμετωπίζει επικριτικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η ΕΕ τα χρήματα των φορολογουμένων μας το 2008. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία τα οποία δεν χρήζουν περαιτέρω σχολιασμού. Σε ορισμένους τομείς έχει σημειωθεί ακόμη και πρόοδος σε σύγκριση με το 2007. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη εξαιρετικά μεγάλος αριθμός τομέων στους οποίους οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Ένα παράδειγμα είναι οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεραίνει ότι τουλάχιστον –επαναλαμβάνω, τουλάχιστον– το 11% των εκταμιεύσεων πόρων διεξήχθη κατά παράβαση των κανόνων. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε σφάλματα και παραλείψεις, εν μέρει σε απάτες και καταχρήσεις. Αυτό δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι δισεκατομμύρια ευρώ, μόνον σε αυτόν τον τομέα, δεν έπρεπε να είχαν εκταμιευθεί.

Είναι αποδεκτό αυτό; Γνωρίζουμε όλες τις δικαιολογίες. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι ευθύνονται τα κράτη μέλη, καθότι είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο. Τα κράτη μέλη ισχυρίζονται ότι ευθύνεται η Επιτροπή, επειδή οι κανόνες είναι υπερβολικά σύνθετοι. Έχουμε δηλαδή ένα γαϊτανάκι ευθυνών.

Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι το εξής: θα εγκρίναμε τους λογαριασμούς ενός αθλητικού συλλόγου, ενός συνδικάτου ή ενός πολιτικού κόμματος αν το 11% των δαπανών σε έναν κεντρικό τομέα είχε πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των κανόνων; Συμφωνώ με όσους υποστηρίζουν ότι απαιτούνται θεμελιώδεις διαρθρωτικές αλλαγές για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία απαλλαγής για να ασκήσουμε πίεση προκειμένου να εφαρμοστούν τέτοιες αλλαγές. Η πίεση αυτή πρέπει να ασκηθεί και στο Συμβούλιο.

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, το Κοινοβούλιο αρνήθηκε, με μεγάλη πλειοψηφία, να χορηγήσει απαλλαγή για τους λογαριασμούς του Συμβουλίου το 2007. Δηλώσαμε ότι δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε την ευθύνη των λογαριασμών ενώπιον του εκλογικού σώματος μέχρις ότου συμφωνήσει το Συμβούλιο να συναντηθεί επισήμως με τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου και να απαντήσει στις ερωτήσεις μας δημοσίως. Εντούτοις, επιδεικνύοντας καλή θέληση, ψηφίσαμε τον Νοέμβριο να χορηγήσουμε απαλλαγή για τους λογαριασμούς του Συμβουλίου – υπό τη σαφή προϋπόθεση ότι εφέτος θα πραγματοποιούνταν αλλαγές.

Σήμερα, οφείλουμε να πούμε ότι οι αλλαγές αυτές δεν έχουν επέλθει. Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο μεταφέρει εκατομμύρια ευρώ από τον λογαριασμό των μεταφράσεων στον λογαριασμό των δαπανών ταξιδίου. Με άλλα λόγια, προσθέτει αυτά τα ποσά στα κονδύλια που προβλέπονται ήδη στον λογαριασμό των δαπανών ταξιδίου. Οφείλουμε λοιπόν να θέσουμε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα προφανή ερωτήματα. Γιατί το κάνετε αυτό; Πού δαπανώνται τα χρήματα για όλα αυτά τα ταξιδιωτικά έξοδα; Ποιες χώρες επωφελούνται; Το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να απαντήσει ανεπισήμως, χωρίς η απάντησή του να καταγράφεται και να δημοσιεύεται. Μέχρι και σήμερα, όμως –αν και αυτό μπορεί να αλλάξει– το Συμβούλιο αρνείται να απαντήσει ανοικτά και δημοσίως. Αυτό, απλούστατα, δεν μας ικανοποιεί. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι κάθε χορήγηση απαλλαγής πρέπει αναβληθεί μέχρις ότου συναφθεί διοργανική συμφωνία η οποία θα ορίζει σαφώς τις υποχρεώσεις του Συμβουλίου σε θέματα διαφάνειας και συνεργασίας με το Κοινοβούλιο.

Οι επικρίσεις μας προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή είναι σαφείς. Τις συμμερίζονται πολλοί συνάδελφοί μας βουλευτές άλλων πολιτικών ομάδων. Ακριβώς επειδή οι επικρίσεις μας είναι τόσο σαφείς, ωστόσο, έχουμε επίσης καθήκον να ασκούμε κριτική και στη δική μας δημοσιονομική διαχείριση – τη δημοσιονομική διαχείριση του Κοινοβουλίου. Θεωρώ, συνεπώς, λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού κατέληξε να είναι λιγότερο επικριτική από ό,τι στην αρχική εκδοχή του Προεδρείου. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε επίσης την επαναφορά στο κείμενο των επικριτικών χωρίων. Ευελπιστώ ότι, στην ψηφοφορία του Μαΐου, η άποψη αυτή θα τύχει ευρείας στήριξης, καθόσον η προθυμία μας να τηρήσουμε κριτική στάση έναντι των εαυτών μας είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο προσφέρει στις επικρίσεις και τις απαιτήσεις μας προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή πρόσθετη ισχύ και κύρος.

Τέλος, θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, οι οποίοι για μία ακόμη φορά εφέτος εργάστηκαν για την ενίσχυση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας στον τρόπο με τον οποίο μεριμνά η ΕΕ για τα χρήματα των πολιτών της.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κύριε πρόεδρε, η χορήγηση απαλλαγής είναι ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα με τα οποία είμαστε επιφορτισμένοι. Κατ’ ουσίαν, καλούμαστε να εγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και πρέπει να στηρίξουμε την απόφασή μας στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η έκθεση των ελεγκτών για το 2008 χορηγεί απαλλαγή μόνον για το 10% του προϋπολογισμού. Ως προς τα υπόλοιπα κονδύλια διαπιστώνονται ποικίλης βαρύτητας σφάλματα. Θα ενέκρινε οποιοδήποτε διοικητικό συμβούλιο τη διαχείριση μιας εταιρείας υπό τέτοιες συνθήκες; Ασφαλώς όχι.

Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη τα τελευταία 15 χρόνια, και το παρόν Κοινοβούλιο χορηγούσε πάντα απαλλαγή, βάσει της βελτίωσης στη χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι πολύ, αλλά οφείλω να παρατηρήσω ότι οι φορολογούμενοι ενδιαφέρονται να γνωρίζουν αν τα χρήματά τους έχουν δοθεί στα σωστά άτομα και για τους σωστούς λόγους, και αν τα ποσά που διατίθενται είναι τα σωστά. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο βάσει του οποίου θα λάβουμε την απόφασή μας σχετικά με την απαλλαγή.

Με την πάροδο των ετών, η μόνη πρόοδος που έχουν επιτύχει η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήταν να μεταθέσουν την ευθύνη στα κράτη μέλη. Ενώ είναι αλήθεια ότι τα προγράμματα υλοποιούνται στα κράτη μέλη, το θεσμικό όργανο στο οποίο εμπιστεύονται οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι τα χρήματά τους είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το θεσμικό όργανο που αποδεσμεύει τα κονδύλια και το οποίο οφείλει, ως εκ τούτου, να ασκεί τους αναγκαίους ελέγχους προτού τα αποδεσμεύσει.

Δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συζητούν τώρα για ένα ανεκτό περιθώριο σφάλματος. Γιατί να ανεχθούμε οποιοδήποτε σφάλμα –η νέα λέξη που χρησιμοποιείται για τις παρατυπίες– όταν η δημοσιονομική πολυπλοκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντίστοιχη μιας μεσαίου μεγέθους τράπεζας; Πέρυσι, η χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο αναβλήθηκε από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, επειδή το Κοινοβούλιο δήλωσε ότι δεν ήταν ικανοποιημένο από τη δημοσιονομική διαχείριση του Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτές δεν άσκησαν κριτική στη δημοσιονομική του διαχείριση. Ενώ μάλιστα η κατάσταση δεν είχε μεταβληθεί έως τον Νοέμβριο, το ίδιο Κοινοβούλιο έλαβε την απόφαση να χορηγήσει απαλλαγή στο Συμβούλιο. Και πάλι τώρα τα κανόνια είναι όλα στραμμένα προς το Συμβούλιο και προτείνεται η αναβολή.

Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τις ευθύνες μας ή μήπως παίζουμε πολιτικά παιχνίδια σε τούτο το Σώμα; Είναι μήπως η χορήγηση απαλλαγής ένα διοργανικό παιχνίδι, όπως έχει υποστηριχθεί στο παρελθόν; Μπορούν να συνεχίσουν οι φορολογούμενοι να ανέχονται αυτό το παιχνίδι; Το ζήτημα αφορά τα δικά τους χρήματα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ όλες και όλους να ασκήσετε το καθήκον σας με την ενδεδειγμένη προσοχή και να αρνηθείτε τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεν δημοσιεύει δήλωση οικονομικών συμφερόντων, μέχρις ότου όλα αυτά τα όργανα προσκομίσουν αποδείξεις υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει πρόβλημα, διότι στον πίνακα ανακοινώσεων βλέπω το όνομα του κ. López Garrido, ο οποίος θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου, αλλά θα απαντήσει στα όσα ανέφερα για τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου και για την αδυναμία του να εκτελέσει τον προϋπολογισμό και άλλα έγγραφα – πράγματα τα οποία δεν άκουσε, επειδή προσήλθε στο Σώμα με μεγάλη καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Czarnecki, έχετε τον λόγο για να παρέμβετε επί της διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, εισηγητής. (PL) Ήθελα να αναφέρω, πολύ σύντομα, ότι θέλω να δώσω στον κ. υπουργό την ευκαιρία να απαντήσει στις επικρίσεις μου και να ζητήσω να μου δοθεί χρόνος ενός λεπτού για να επαναλάβω τα βασικά σημεία της.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχετε δίκιο, το όνομα του κ. López Garrido εμφανίζεται όντως στον κατάλογο των ομιλητών. Θα δούμε. Είναι εξίσου ελεύθερος να μιλήσει όσο και εσείς.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού συμφωνούν επί ενός σημείου, και συγκεκριμένα επί του γεγονότος ότι χρειαζόμαστε λύσεις για το σύστημα οργανισμών της ΕΕ. Θέλω λοιπόν να προτείνω έντεκα προσεγγίσεις προς την κατεύθυνση της αναζήτησης λύσεων. Θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να εξοικονομούμε 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των επιδόσεων του διοικητικού μας μηχανισμού.

Οι έντεκα προσεγγίσεις μου για την εξεύρεση λύσης είναι οι ακόλουθες: 1) Απαιτείται ικανοποιητική βάση πρωτογενούς δικαίου. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει προσφέρει ούτε αυτή μια τέτοια βάση. 2) Άμεσο πάγωμα, μέχρις ότου διαπιστωθεί άπαξ διά παντός, μέσω ανεξάρτητης ανάλυσης, η προστιθέμενη αξία αυτής της αποκέντρωσης. 3) Κλείσιμο επτά οργανισμών και συγχώνευση των διοικητικών καθηκόντων επιμέρους οργανισμών. 4) Στο μέλλον, κάθε οργανισμός πρέπει να τελεί υπό την άμεση ευθύνη ενός μόνον Επιτρόπου της ΕΕ και, πάνω από όλα, ο αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση Επίτροπος της ΕΕ πρέπει να είναι υπεύθυνος για τα οριζόντια ζητήματα. 5) Μείωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ο αριθμός των πλήρων μελών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% των θέσεων ή συνολικό αριθμό 20 προσώπων. 6) Απαιτείται να συγκροτηθεί κατάλογος κριτηρίων επιλογής των εδρών τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της έδρας των οργανισμών – όπως ακούσαμε στην ομιλία της κ. Haug, αυτό είναι κάτι που επείγει. 7) Οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να απαλλαγούν από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ. 8) Όλοι οι διευθυντές οργανισμών πρέπει να εκλέγονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά από πρόταση της Επιτροπής και μόνον αφού προηγηθεί διαβούλευση και εξασφαλιστεί η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 9) Απαιτείται σαφής συμφωνία επιδόσεων μεταξύ της Επιτροπής και των οργανισμών στην οποία θα ορίζονται ακριβή ποσοτικά κριτήρια τα οποία θα συνοψίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ στο πλαίσιο ετήσιας κατάταξης βάσει επιδόσεων. 10) Όλοι οι οργανισμοί πρέπει να μεταφέρουν τα οικονομικά τους στοιχεία σε βάση δεδομένων. Έτσι θα μας είναι πολύ εύκολο, ως εισηγητές επί του προϋπολογισμού, να προβαίνουμε στην στατιστική τους ανάλυση. Μέχρι στιγμής αυτό ήταν αδύνατον, επειδή τα δεδομένα μας διαβιβάζονται σε έντυπη μορφή. 11) Η αρχή της επικουρικότητας. Η απαίτηση αιτιολόγησης δεν έχει μέχρι σήμερα ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επομένως, οι λύσεις βρίσκονται ενώπιόν μας. Κύριε Geier, κυρία Gräßle, είναι καιρός να επιτρέψετε και εσείς να εφαρμοστεί αυτή η λύση και εδώ στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, Προεδρεύων του Συμβουλίου.(ES) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που μου δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτήν τη συζήτηση, παρότι δεν είχα προσκληθεί επισήμως. Το Κοινοβούλιο δεν με είχε προσκαλέσει επισήμως να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή. Εντούτοις, όταν άκουσα ότι το Σώμα και ορισμένα από τα μέλη του ζητούσαν την παρουσία μου σε αυτήν την Αίθουσα, προσήλθα αμέσως με μεγάλη μου ευχαρίστηση για να συμμετάσχω στη συζήτηση.

Εκτιμώ ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2008 έχει εκτελεστεί ορθώς, όπως μπορεί να συναχθεί από την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπήρξαν μία ή δύο παρεμβάσεις –του κ. Søndergaard, λόγου χάρη– στις οποίες έγινε λόγος για διαφάνεια, έλλειψη διαφάνειας ή απουσία επαρκούς διαφάνειας. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής επ’ αυτού: το Συμβούλιο κρίνει ότι εκτελεί τον προϋπολογισμό του με απόλυτη διαφάνεια και ότι, ως εκ τούτου, τηρεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο τα επιβεβλημένα πρότυπα, όπως απαιτεί ο δημοσιονομικός κανονισμός.

Επιπλέον, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο δημοσιεύει έκθεση για τη δημοσιονομική διαχείριση του προηγούμενου έτους στον ιστότοπό του. Εφιστώ δε την προσοχή σας στο γεγονός ότι σήμερα το Συμβούλιο είναι το μόνο όργανο που έχει δημοσιεύσει προκαταρκτική έκθεση για τους λογαριασμούς του που αφορούν το έτος 2009 η οποία είναι στη διάθεση του κοινού.

Ομοίως, πριν από λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου, η προεδρία του COREPER και η γενική γραμματεία του Συμβουλίου συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Στην εν λόγω συνάντηση, παρείχαν όλες τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν σχετικά με τα θέματα και τα προβλήματα που έθιξε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το 2008.

Ο κ. Gerbrandy έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με την ανάγκη προώθησης του αμοιβαίου ελέγχου μεταξύ των δύο οργάνων επί δημοσιονομικών θεμάτων χωρίς μια «συμφωνία κυρίων». Αυτό ανέφερε ο κ. Gerbrandy. Αν το Κοινοβούλιο επιθυμούσε να αναθεωρήσει εκείνη τη συμφωνία, το Συμβούλιο θα ήταν πρόθυμο να εξετάσει το θέμα και να συζητήσει μια νέα συμφωνία βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας μεταξύ των δύο οργάνων. Επομένως, δεν υπάρχει αντίρρηση να συζητήσουμε την κατάσταση και ενδεχομένως να καταλήξουμε σε νέα συμφωνία η οποία, ει δυνατόν, θα βελτιώνει τη συμφωνία την οποία τηρούμε έως σήμερα.

Αυτές είναι οι επισημάνσεις που ήθελε να διατυπώσει το Συμβούλιο σε σχέση με τη σημερινή συζήτηση. Σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την προφορική πρόσκληση στο Σώμα, επαναλαμβάνω όμως ότι δεν μου είχε επιδοθεί επίσημη πρόσκληση συμμετοχής σε αυτήν τη συνεδρίαση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστούμε, κύριε υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε την καλοσύνη να εισακούσετε το αίτημά μας. Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζω πως ούτε η Επιτροπή λαμβάνει ποτέ επίσημη πρόσκληση στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Είμαι μέλος αυτού του Σώματος για αρκετό διάστημα και έχω διαπιστώσει ότι σε περιπτώσεις όπως η σημερινή, στις οποίες το Συμβούλιο εκπροσωπείται στο Σώμα –ακόμη και όταν δεν είναι πραγματικά αναγκαίο– συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία μιας Προεδρίας. Ενόψει αυτών, σας ευχαριστώ και πάλι θερμά.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Šemeta, κύριε López Garrido, σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, κ. Liberadzki, μιας και λαμβάνω τον λόγο εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εισηγητές των υπολοίπων πολιτικών ομάδων, καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο και, ειδικότερα, τον Πρόεδρό του, κ. Caldeira, ο οποίος μας διευκρινίζει με θαυμάσιο τρόπο αυτές τις εξαιρετικά σύνθετες διαδικασίες.

Η ομάδα μας θα ψηφίσει υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Šemeta, και θέλω εν προκειμένω να κάνω μνεία του έργου που προσέφερε ο προκάτοχός σας, κ. Kallas –ο οποίος συνεργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο μαζί μας, ιδίως κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής– για την επίτευξη αυτών των θετικών εξελίξεων.

Πρώτον, όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκδώσει θετική δήλωση αξιοπιστίας. Επομένως, κύριε Ashworth, οι Συντηρητικοί θα ήταν ίσως αναμενόμενο να ψηφίσουν τουλάχιστον υπέρ των ετησίων λογαριασμών. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον κ. Taverne και τον προκάτοχό του, κ. Gray.

Ως προς το θέμα των λογαριασμών, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ανησυχία μου, για μια ακόμη φορά, ενόψει του αρνητικού ιδίου κεφαλαίου ύψους 50 δισ. ευρώ, και εξακολουθώ να μην κατανοώ γιατί δεν καταχωρίζουμε στους λογαριασμούς τις απαιτήσεις πληρωμών από τα κράτη μέλη, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 40 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στις συντάξεις που καταβάλλονται στο προσωπικό.

Όσο για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα. Διάβασα και ξαναδιάβασα τη δήλωση. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον, δυνάμει του άρθρου 287 της συνθήκης, έχουμε λάβει θετική δήλωση σχετικά με τις υποκείμενες πράξεις. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μάς έχει διαβιβάσει ορισμένες γνωμοδοτήσεις –πέντε παραγράφων– εξακολουθούμε όμως να μην γνωρίζουμε. Επιπλέον, το ψήφισμα προτείνει να εκπληρώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτό το καθήκον, όπως ορίζεται στη συνθήκη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο πρέπει να επιχειρήσουμε όλοι μαζί να επανεξετάσουμε αυτές τις διαδικασίες χορήγησης απαλλαγής σχετικά με το κόστος του ελέγχου.

Όσον αφορά τις μεθόδους, ζητούμε από τις κυβερνήσεις μας εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας τις οποίες δεν θα λάβουμε ποτέ. Προτείνω οι εθνικοί ελεγκτικοί φορείς να συμμετάσχουν στην αλυσίδα λογιστικού ελέγχου, ούτως ώστε να μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά στις κυβερνήσεις τους, τα οποία θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής.

Προτείνω επίσης να συντομευθούν οι προθεσμίες. Είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στον Απρίλιο του 2010 και να συζητούμε για τους λογαριασμούς του 2008; Οι προθεσμίες πρέπει να συντομευθούν. Προτείνω να διενεργηθεί μελέτη επί των ενοποιημένων λογαριασμών. Δεν συμφωνώ με την αναβολή της χορήγησης απαλλαγής για τους λογαριασμούς του Συμβουλίου, διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει διατυπώσει καμία παρατήρηση σχετικά με το Συμβούλιο.

Θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, κύριε Πρόεδρε, προτείνοντας να διεξαχθεί διοργανική διάσκεψη με την Επιτροπή, το Συμβούλιο, όλα τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία ασκούν έλεγχο επί της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και τους εθνικούς φορείς λογιστικού ελέγχου, προκειμένου να αναπτύξουμε τη διαδικασία απαλλαγής σε πολύ τεχνικούς τομείς και να αποσαφηνίσουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις πτυχές της σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, εκπρόσωποι της Επιτροπής και, πάνω από όλα, του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο, στη συζήτηση για τις βελτιώσεις ως προς την εφαρμογή της κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων, ακούμε το ίδιο πράγμα: απαιτούνται πιο ακριβείς και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι των δαπανών σε όλους τους φορείς και τα όργανα, απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια για το Κοινοβούλιο αλλά και για τους πολίτες. Η παρουσία του Συμβουλίου στη σημερινή συζήτηση αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι κάτι αλλάζει και σε αυτό το όργανο. Είναι θαυμάσιο, μας χαροποιεί –όπως άλλωστε ακούσατε– σε καμία περίπτωση όμως δεν μας αρκεί. Αυτή ακριβώς η διαφορά την οποία αναφέρατε –κρίνετε ότι έχετε επιτύχει πλήρη διαφάνεια, ενώ εμείς εκτιμούμε ότι δεν έχετε ακόμη απαντήσει στις ερωτήσεις που σας είχαμε θέσει κατά τη συζήτηση στα τέλη Νοεμβρίου– καταδεικνύει ότι η μεταξύ μας συνεργασία εξακολουθεί να μην είναι τόσο ικανοποιητική όσο θα θέλαμε. Μιλήσατε για τη συμφωνία του 1970, την οποία επιθυμείτε να τροποποιήσουμε και να διευρύνουμε. Όλα αυτά είναι θαυμάσια, όμως αυτή η προσδοκία μας δεν είναι επ’ ουδενί κάτι το νέο. Την έχουμε αναφέρει επανειλημμένως και τώρα συμπεριφέρεστε σαν να πρόκειται για κάτι εντελώς καινοφανές.

Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα στηρίξει την έκθεση του κ. Czarnecki. Συμμεριζόμαστε την κριτική που ασκεί καθώς και την κριτική που έχουν ασκήσει οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Δεν θα χορηγήσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο, ούτε σήμερα ούτε τον επόμενο μήνα. Με εκπλήσσει, λοιπόν, το αίτημα της κ. Andreasen, μιας και προφανώς πιστεύω ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για το 80% των πόρων. Αυτό δεν απαλλάσσει το Συμβούλιο από τις ευθύνες του, καθόσον το Συμβούλιο δεν είναι ένα τέταρτο ή πέμπτο θεσμικό όργανο της ΕΕ, αλλά συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, οφείλω να συμφωνήσω ως προς το ότι η κριτική μας δεν έχει πρακτικές συνέπειες. Όπως επεσήμανε ο κ. Audy, οφείλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τα μέσα που διαθέτουμε. Κάθε έτος, επιδεικνύουμε στο Συμβούλιο κίτρινη κάρτα με το να αρνούμαστε τη χορήγηση απαλλαγής, όμως τίποτε δεν συμβαίνει. Πρέπει, συνεπώς, να αναπτύξουμε περαιτέρω τα μέσα που διαθέτουμε: όχι μόνον άσκηση σαφούς κριτικής αλλά και συνέπειες – αυτό που θα συμβεί αν το Συμβούλιο δεν συνεργαστεί μαζί μας. Πιθανότατα αυτό θα συνεπάγεται επίσης συνταγματικές αλλαγές.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ευχαριστώ πολύ, κυρία Weiler. Κυρίες και κύριοι, μόλις επανέλεγξα τις διατάξεις του Κανονισμού: δεν επιτρέπεται να τραγουδάμε ύμνους στην Ολομέλεια, αν δεν έχουμε ζητήσει προηγουμένως την άδεια της Διάσκεψης των Προέδρων. Μας επιτρέπεται, ωστόσο, να συγχαρούμε έναν συνάδελφο. Ο κ. Chatzimarkakis, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του, έχει τον λόγο για δυόμισι λεπτά. Να τα εκατοστίσετε!

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αυτό ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Επίτροπε Šemeta, η έγκριση των εκθέσεων για τη δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών οργάνων και φορέων είναι μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις μας ως εκπροσώπων του ευρωπαϊκού λαού – αποτελεί ιερό μας καθήκον. Το ερώτημα πώς χρησιμοποίησε η Ευρώπη τα χρήματα τα οποία με κόπο απέκτησαν οι φορολογούμενοι είναι κρίσιμο για την αποδοχή του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω όλες και όλους τους εισηγητές για τις προσπάθειές τους. Ωστόσο, στις εκθέσεις βλέπω φωτεινά και σκοτεινά σημεία. Βλέπω φως όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση εν γένει. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι οπουδήποτε η ΕΕ ελέγχει και διαχειρίζεται η ίδια τους πόρους, όλα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το κατά πόσον είναι αποτελεσματική είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλουμε να μεριμνούμε περισσότερο για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των πολιτικών θεμάτων και της εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά τη στρατηγική 2020.

Σκοτεινά σημεία υπάρχουν στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Το έντεκα τοις εκατό των περιπτώσεων δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και το ποσοστό αυτό είναι υπερβολικά υψηλό. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες η ΕΕ για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει υιοθετήσει μια τροπολογία την οποία κατέθεσε η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Θέλουμε την επιστροφή του 100% των χρημάτων.

Για το 2010, έχω την τιμή να είμαι εισηγητής για τη χορήγηση απαλλαγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λόγω της καθυστερημένης έναρξης εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας, αυτό δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά κατά πόσον οι νέες αρμοδιότητες των επιμέρους Επιτρόπων οδηγούν σε ακόμη λιγότερη διαφάνεια και περισσότερη συγκάλυψη ευθυνών. Οφείλουμε και θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά αυτό το ζήτημα.

Επιτρέψτε μου να θίξω ιδιαίτερα δύο τομείς: πρώτον, τις λεγόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις και, δεύτερον, τη συμφωνία κυρίων. Μεταξύ 2008 και 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε σε ΜΚΟ χρηματοδοτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έντιμες οργανώσεις, όπως η Deutsche Welthungerhilfe. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ορισμένες οι οποίες επιδιώκουν να καταστρέψουν το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα η οργάνωση Counter Balance, η οποία έχει επιτεθεί κατά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό είναι απαράδεκτο και οφείλουμε να παρέμβουμε. Χρειαζόμαστε ένα μητρώο και έναν ορισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων αυτού του είδους, καθώς λαμβάνουν πολλά χρήματα των φορολογουμένων.

Όσον αφορά τη συμφωνία κυρίων, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. López Garrido. Σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας στο Σώμα. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω την ιστορική παράμετρο: η αμφισβήτηση και η αναθεώρηση της συμφωνίας κυρίων μετά από 40 χρόνια αποτελεί τεράστιο βήμα. Δεδομένης της σπουδαιότητας του Κοινοβουλίου λόγω της νέας συνθήκης της Λισαβόνας, αποτελεί επίσης αναγκαίο βήμα. Πρέπει να εγγυηθούμε τη διαφάνεια, τόσο εδώ όσο και στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, για πολλοστή φορά υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο κακής ποιότητας λογαριασμοί για τους οποίους καλείται να χορηγήσει απαλλαγή. Είναι λογαριασμοί για τους οποίους το Ελεγκτικό Συνέδριο αρνήθηκε να εκδώσει θετική δήλωση αξιοπιστίας – λογαριασμοί οι οποίοι εξακολουθούν να μην είναι νόμιμοι και τακτικοί. Οι ελεγκτές έχουν δηλώσει –και πάλι– ότι οι λογαριασμοί αυτοί βρίθουν παρατυπιών· παρ’ όλα αυτά, καλούμαστε να τους εγκρίνουμε χωρίς ουσιαστικές αμφισβητήσεις.

Χαίρομαι που η κ. Mathieu συνέστησε να αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής για τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Θα στηρίξουμε τη σύσταση αυτή, καθόσον η OLAF χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την έρευνά της. Έχουν υπάρξει καταγγελίες για περιπτώσεις απάτης στην εν λόγω Ακαδημία, περιλαμβανομένης της δαπάνης χρημάτων των φορολογουμένων από μέλη του προσωπικού για να αγοράσουν έπιπλα για προσωπική τους χρήση.

Μπορώ να δηλώσω στο Κοινοβούλιο ότι οι βρετανοί Συντηρητικοί δεν πρόκειται να αποδεχτούν τέτοιου είδους παρατυπίες. Θα αρνηθούμε να χορηγήσουμε απαλλαγή μέχρις ότου το Ελεγκτικό Συνέδριο εκδώσει θετική δήλωση αξιοπιστίας.

Η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς βρίσκεται στο ναδίρ, και θα υπονομεύσουμε ακόμη περισσότερο το κύρος μας αν θεωρηθεί ότι ανεχόμαστε τέτοιες σπατάλες. Κάθε φορά που χορηγούμε απαλλαγή για κατώτερης ποιότητας λογαριασμούς, ενθαρρύνουμε περαιτέρω σπατάλες και απάτες. Κάθε φορά που ψηφίζουμε υπέρ της χορήγησης απαλλαγής, στέλνουμε στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στους ψηφοφόρους μας το μήνυμα ότι δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα.

Το κόμμα μου θα παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή πώς θα ψηφίσουν επί του θέματος αυτού οι βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο Εργατικό Κόμμα και στο Κόμμα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών. Δεν μπορούν να υποστηρίζουν στο εσωτερικό της χώρας μας ότι επιθυμούν να φέρουν την αλλαγή στην πολιτική –να καθαρίσουν και να μεταρρυθμίσουν την πολιτική– όταν παράλληλα, κάθε χρόνο, ψηφίζουν υπέρ της αποδοχής αυτών των κακής ποιότητας λογαριασμών. Οποιοσδήποτε σκέπτεται σοβαρά να μεταρρυθμίσει αυτό το σύστημα και να προστατεύσει τους φορολογούμενους, πρέπει να ψηφίσει κατά της χορήγησης απαλλαγής.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Κύριε Πρόεδρε, ενόψει του υψηλού ποσοστού σφαλμάτων, δεν συμφωνώ με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεχίζουμε να μην λαμβάνουμε αρκετά μέτρα για την απλούστευση των κανόνων, ιδίως όσων διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Τέσσερα ανεξάρτητα γνωμοδοτικά συμβούλια έχουν παρουσιάσει μια πρόταση, στην οποία η Επιτροπή ακόμη δεν έχει απαντήσει ικανοποιητικά. Η ανεξάρτητη, εξωτερική επαλήθευση στην Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πραγματικά απολύτως απαραίτητη. Αν η ομάδα υψηλού επιπέδου του δρα Stoiber ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη, τότε η ομάδα αυτή πρέπει να λάβει επίσης επαρκείς πόρους για την απαιτούμενη γραμματειακή υποστήριξη. Επιπλέον, απαιτείται ευρύτερη εντολή. Πρέπει να μειώσουμε όχι μόνον τις διοικητικές επιβαρύνσεις αλλά και το κόστος της ουσιαστικής συμμόρφωσης, ενώ η εντολή δεν πρέπει να παραμένει περιορισμένη στην υφιστάμενη νομοθεσία: η νέα νομοθεσία πρέπει επίσης να υπόκειται σε κριτική ανάλυση. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα συνέβαλλε στη διαρθρωτική μείωση της επιβάρυνσης που προκαλούν οι κανόνες οι οποίοι εμποδίζουν χωρίς λόγο τη λειτουργία των αρχών και των επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θέλω να αναφερθώ στα προβλήματα στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, τα οποία σχεδόν πάντοτε υπογραμμίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο, και να ευχαριστήσω την κ. Ayala Sender για την καλή συνεργασία της, η οποία υπήρξε αξιοσημείωτα ευχάριστη.

Πρώτον, εμφανίζεται συχνά το πρόβλημα της δημοσιονομικής στήριξης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη και η υποψία ότι, σε χώρες στις οποίες προσπαθούμε να βοηθήσουμε λίγο τον πληθυσμό, η δημοσιονομική στήριξη χρησιμοποιείται εν μέρει από διεφθαρμένα και ολοκληρωτικά καθεστώτα για την καταπίεση ανεπιθύμητων ομάδων του πληθυσμού ή ακόμη και επικριτών τους. Είμαι εξαιρετικά επικριτική έναντι αυτής της δημοσιονομικής στήριξης. Πρέπει να μειωθεί ή να διακοπεί για χώρες στις οποίες αντιμετωπίζουμε εμφανή προβλήματα ως προς τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης.

Δεύτερον, τώρα όπως και στο παρελθόν, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι οι λογαριασμοί συχνά περιέχουν σφάλματα, ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού και εστίασης των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας μεταξύ των διαφορετικών οργανισμών και επιπέδων διακυβέρνησης των χωρών, καθώς και ότι δεν καθορίζονται αναγνωρίσιμες προτεραιότητες. Το ζήτημα αυτό επιβάλλεται να εξεταστεί κατά προτεραιότητα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στις χώρες εκείνες στις οποίες οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση έσχατης ανάγκης.

Επιπλέον, τώρα όπως και στο παρελθόν, θεωρώ αναγκαίο να ενσωματωθούν στον γενικό προϋπολογισμό η αναπτυξιακή βοήθεια και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης εν γένει.

Ως προς το θέμα της προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία, θέλω να δηλώσω ότι με εξέπληξε το γεγονός ότι η εντελώς φυσιολογική κριτική που, σε άλλες χώρες, θα είχε οδηγήσει σε πάγωμα και αναστολή των χρηματοδοτήσεων, έχει προκαλέσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα προβλήματα στη συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να ορίσουμε καταρχάς τη στρατηγική και τους στόχους, ακολούθως τα χρονοδιαγράμματα, τον προσανατολισμό των σχεδίων, τα κριτήρια μέτρησης και εν τέλει τη μέθοδο παρακολούθησης των επιδόσεων.

Ωστόσο, αν όλα αυτά απουσιάζουν και υλοποιούνται σχέδια τα οποία χαρακτηρίζονται στη συνέχεια επιτυχημένα, οφείλω να πω ότι με προβληματίζει ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος. Για τον λόγο αυτό, προσωπικά θεωρώ αναγκαίο να δεσμευτεί τουλάχιστον μέρος της χρηματοδότησης έως ότου λάβουμε ικανοποιητικές εγγυήσεις για την ορθή διάθεση των πόρων. Έχουμε πλέον καταλήξει σε μια συμβιβαστική θέση, όμως θεωρώ αναγκαία την παρακολούθηση του προβλήματος, καθόσον θα επηρεαστούν και άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία ή η Ελλάδα. Εκτιμώ ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο και όχι διαφορετικά.

Επομένως, ζητώ να προβλεφθεί στον τομέα της κτιριακής πολιτικής μια μεσοπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική βάσει σαφούς προγραμματισμού των κατασκευών και των χρηματοδοτήσεων. Τα μεγάλα έργα πρέπει να διαθέτουν ειδικές γραμμές στον προϋπολογισμό και να συνοδεύονται από σύστημα υποβολής εκθέσεων που θα παρακολουθεί την πορεία κατασκευής, ενώ δεν πρέπει να καταβάλλουμε πρόσθετα ποσά για την πληρωμή ενοικίων. Καθώς είμαστε μεγάλα θεσμικά όργανα, χρειαζόμαστε κτίρια των οποίων η κατασκευή πρέπει να προγραμματίζεται με προσοχή και διαφάνεια.

Το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι θεωρώ αναγκαίο να απλουστευθούν τα προγράμματα επειγόντως, καθότι έτσι εμφανίζονται τα προβλήματα στις εκάστοτε χώρες, και δεν πρέπει να παραμείνουμε σε απλές ρητορικές απαιτήσεις αλλά να προχωρήσουμε επιτέλους σε πράξεις.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε López Garrido, χαίρομαι που παρίσταστε στο Σώμα, δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα αυτής της συζήτησης. Κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε το εξής απλό τέχνασμα: αν θέλετε να φέρετε κάποιον σε αμηχανία, θέστε τους μια ερώτηση διατυπωμένη περίπου ως εξής: «συνεχίζεις λοιπόν να χτυπάς τα παιδιά σου»; Ακόμη και αν απαντήσουν αρνητικά, έχουν εμμέσως παραδεχτεί ότι στο παρελθόν χτυπούσαν τα παιδιά τους.

Η έκθεση την οποία εκπόνησε για λογαριασμό του Κοινοβουλίου ο κ. Staes, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για το έργο του, είναι επικριτική και, κατά τη γνώμη μου, σε ορισμένα τουλάχιστον σημεία, εφαρμόζει αυτήν τη λογική. Η αυτοκριτική είναι καλή, πρέπει όμως να είναι ακριβής. Συμμετείχα σε πολλές συζητήσεις στην ομάδα μου σχετικά με το ενδεχόμενο απόρριψης διαφόρων διατυπώσεων στην έκθεση για τη χορήγηση απαλλαγής στο Κοινοβούλιο. Ορισμένοι εξ ημών έχουμε δεχθεί σημαντική πίεση στις χώρες μας σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Ωστόσο, θέλω να σας μεταφέρω τις απαντήσεις μου σε αυτές τις ερωτήσεις σχετικά με το γιατί απορρίψαμε ορισμένες διατυπώσεις στην έκθεση για τη χορήγηση απαλλαγής στο Κοινοβούλιο. Διατυπώνονται προτάσεις οι οποίες αποτελούν ήδη πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να τις καταθέσουμε εκ νέου, αλλά για ποιον λόγο; Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες είναι άστοχες, όπως η ιδέα να καταστεί η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ένα είδος εναλλακτικής αρχής εσωτερικού λογιστικού ελέγχου ή ενδιαμέσου μεταξύ του Προεδρείου και της Ολομέλειας. Στην έκθεση αυτή υπάρχουν ωστόσο και πολλές καλές προτάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν στο σύνολό τους.

Στην έκθεση υπάρχουν όμως και προτάσεις οι οποίες εκφράζουν μια μερική μόνον πραγματικότητα, όπως για παράδειγμα τα όσα προβλέπονται στην τροπολογία αριθ. 26 που έχει κατατεθεί στο Σώμα. Με την τροπολογία αυτή ζητείται η δημιουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις ομάδες του Κοινοβουλίου. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, όμως, αυτό αποτελεί πραγματικότητα εδώ και πολύ καιρό, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Αν η ομάδα μου συμφωνούσε με αυτήν την πρόταση, θα συμπεριφερόταν σαν να αντιμετώπιζε έλλειμμα σε αυτόν τον τομέα. Ως εκ τούτου, στο παράδειγμα αυτό, μπορούμε να συμφωνήσουμε μόνον εάν αυτή η πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται επίσης στην έκθεση. Γι’ αυτό προτείνω να προστεθεί η ακόλουθη φράση σε αυτήν την παράγραφο: όπως ισχύει στην Ομάδα S&D.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, παρότι εξακολουθούν να υφίστανται πολλά προβλήματα, η εποπτεία και ο λογιστικός έλεγχος των πόρων της ΕΕ έχουν βελτιωθεί και καθίστανται όλο και περισσότερο λεπτομερείς. Παρατηρούμε απτά αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα, γεγονός που είναι ευχάριστο – όμως μπορούν να γίνουν περισσότερα. Το σύνθημά μας πρέπει να είναι να μην σπαταλούμε ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Όσον αφορά τους αναπτυξιακούς πόρους, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας παγκοσμίως. Είναι θετικό το γεγονός ότι προσφέρουμε στον κόσμο και επιδεικνύουμε την αλληλεγγύη μας προς τους φτωχότερους κατοίκους του πλανήτη. Φρονώ ότι οι πολίτες της ΕΕ στηρίζουν ευχαρίστως αυτήν την πολιτική, όμως τα χρήματα πρέπει να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν πρέπει να καταλήγουν σε διεφθαρμένους ηγέτες οι οποίοι γεμίζουν τις δικές τους τσέπες, ούτε πρέπει να σπαταλούμε χρήματα σε σχέδια και πρωτοβουλίες που στερούνται οράματος και ποιότητας.

Εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη σε αυτόν τον τομέα. Κατέθεσα μια σειρά τροπολογιών στην αρμόδια επιτροπή, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν σχετικώς ευνοϊκά από τον εισηγητή. Γεγονός είναι ότι η ΕΕ πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρη και πρέπει να απαιτεί από τις χώρες εκείνες τις οποίες στηρίζει να σέβονται τα πλέον θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως την ελευθερία έκφρασης και την ελευθεροτυπία. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει επί του παρόντος.

Θα αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα: τη βοήθεια που παρέχει η ΕΕ στην Ερυθραία. Στην Ερυθραία, οι επικριτές του καθεστώτος ρίχνονται στη φυλακή χωρίς δίκη και χωρίς να ενημερώνονται καν για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν. Σαπίζουν σε άθλιες συνθήκες φυλάκισης για πολλά χρόνια. Ποιο είναι το έγκλημά τους; Έχουν ασκήσει κριτική στην ηγεσία και τον πρόεδρο της χώρας.

Πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι σε αυτόν τον τομέα. Η ΕΕ πρέπει να μπορεί να θέτει ως όρο για την παροχή της βοήθειάς της τον σεβασμό από τις αποδέκτριες χώρες των πλέον θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και εκτιμώ ότι η έκθεση έπρεπε να είναι εντονότερη και σαφέστερη ως προς το θέμα αυτό. Αυτό νομίζω ότι αναμένουν από εμάς οι φορολογούμενοι στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Staes περιλαμβάνει μια πολύ σημαντική παράγραφο με τίτλο «Οι βουλευτές ως δημόσια πρόσωπα». Ο τίτλος αυτός είναι πολύ εύστοχος. Κάθε βουλευτής αυτού του Κοινοβουλίου είναι δημόσιο πρόσωπο, και πρέπει να είναι σε θέση να λογοδοτήσει ανά πάσα στιγμή στους πολίτες σχετικά με τον τρόπο εργασίας του, ειδικότερα δε πρέπει να μπορεί να αιτιολογήσει το πώς αξιοποίησε τους προϋπολογισμούς που έθεσαν στη διάθεσή του οι φορολογούμενοι. Πράγματι, όλοι εμείς εδώ διαχειριζόμαστε χρήματα των φορολογουμένων, και άρα οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν πώς δαπανούμε αυτά τα χρήματα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τη λογοδοσία στο Κοινοβούλιο, όμως οι βουλευτές του ΕΚ δεν υποχρεούνται ακόμη να λογοδοτούν για όλους τους πόρους που χρησιμοποιούν. Αναφέρομαι ειδικότερα στο μέγιστο ποσό των 4.200 ευρώ που διατίθεται σε κάθε βουλευτή σε μηνιαία βάση για γενικά έξοδα. Τώρα υποχρεώνομαι να καταβάλλω κάθε έτος ένα σεβαστό ποσό για να προσλάβω εξωτερικό λογιστή προκειμένου να εξασφαλίσω αυτήν τη λογοδοσία. Αυτό είναι παράδοξο· θα έπρεπε να ήταν αρκετό να παρουσιάζουμε αυτά τα έξοδα στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου όπως κάνουμε και για τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής μας. Κατά συνέπεια, σας απευθύνω έκκληση να στηρίξετε την τροπολογία 33 επί της παραγράφου 65 σχετικά με το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, ή αλλιώς EPSO, είναι μια διοργανική μονάδα η οποία είναι υπεύθυνη για την επιλογή του προσωπικού που επανδρώνει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει θιγεί στις εκθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής. Απαιτείται να καταβληθούν προσπάθειες διερεύνησης και εξάλειψης των γεωγραφικών ανισοτήτων μεταξύ των υποψηφίων και μεταξύ των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη προσωπικού στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα απαράδεκτη είναι η συνεχιζόμενη υποεκπροσώπηση των πολιτών από τα νέα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Πολωνίας, και όχι μόνον στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, μεταξύ των μελών του διοικητικού προσωπικού στις μεσαίες και ανώτερες βαθμίδες. Αμφιβολίες προκαλεί επίσης η μακρά διαδικασία πρόσληψης και η διαχείριση των καταλόγων των επιτυχόντων. Συχνά, επιτυχόντες οι οποίοι έχουν επιλεγεί μέσω διαγωνισμών –όσοι έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε σχετικούς διαγωνισμούς– αποδέχονται θέσεις εργασίας εκτός των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον απλό λόγο ότι δεν μπορούν να περιμένουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται άσκοπη η όλη διαδικασία.

Χαίρομαι που η EPSO έχει σχεδιάσει διορθωτικό πρόγραμμα και έχει αποδεχτεί τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ότι αποδέχτηκε ήδη ορισμένες από τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπωσδήποτε θα παρακολουθώ προσεκτικά τα αποτελέσματα του διορθωτικού προγράμματος, έχοντας πάντα υπόψη ότι στόχος της EPSO πρέπει να είναι, πρωτίστως, να γνωστοποιεί στους καλύτερους δυνατούς υποψηφίους τις προσφορές θέσεων εργασίας στα όργανα της ΕΕ, να επιλέγει τους καλύτερους δυνατούς υποψηφίους και να δημιουργεί τον καλύτερο δυνατό κατάλογο επιτυχόντων, με αναλογική εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D).(BG) Κύριε Επίτροπε, κύριε López Garrido, κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση των προϋπολογισμών των ευρωπαϊκών οργανισμών. Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη από το Σώμα εξ ονόματος του συναδέλφου μου, Γεωργίου Σταυρακάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να προσέλθει στη συζήτηση επί του θέματος, παρότι εργάστηκε για την εκπόνηση της έκθεσης τους τελευταίους μήνες ως σκιώδης εισηγητής της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπόρεσε να προσέλθει στο Σώμα λόγω των πολύ γνωστών προβλημάτων στον τομέα των μεταφορών.

Κατά τη γνώμη της Ομάδας S&D, τα θέματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια και τη νόμιμη χρήση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν προτεραιότητα και η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών συνολικά εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την επιτυχή επίλυση αυτών των ζητημάτων. Για τον λόγο αυτό, θέλω επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Mathieu, καθώς και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους επικεφαλής των οργανισμών με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί εκτεταμένα. Θέλω να επισημάνω ότι ο έλεγχος του προϋπολογισμού των οργανισμών είναι μια εξαιρετικά σύνθετη και επίπονη διαδικασία, καθώς υπάρχουν μεταξύ τους σοβαρές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις πρακτικές και τις αρμοδιότητές τους.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τη γενική δήλωση ότι το 2008 αποδεικνύει ότι οι οργανισμοί συνεχίζουν να βελτιώνουν την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους χρόνο με τον χρόνο. Θα έλεγα, παρεμπιπτόντως, σε όποιους συναδέλφους δεν περιμένουν παρατηρήσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς υποστήριξη του προϋπολογισμού ότι, όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο παύσει να διατυπώνει παρατηρήσεις, η εμπιστοσύνη στο Σώμα αυτό θα φθίνει. Γεγονός είναι ότι ο αριθμός των σφαλμάτων ακολουθεί πτωτική πορεία, ενώ το επίπεδο διαφάνειας και πειθαρχίας ακολουθεί πορεία ανοδική κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών. Η διαδικασία αυτή λαμβάνεται υπόψη και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ οι επικεφαλής των οργανισμών καταβάλλουν όλο και πιο έντονες προσπάθειες ώστε να βελτιώσουν τα συστήματα λογιστικής και ελέγχου.

Προφανώς εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες. Αυτές έχουν επισημανθεί από το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι αιτίες αυτών των αδυναμιών είναι τόσο αντικειμενικές όσο και υποκειμενικές. Το θετικό είναι ότι μπορούν όλες να διορθωθούν, και προς αυτήν την κατεύθυνση λαμβάνονται μέτρα.

Το κύριο πρόβλημα εμφανίστηκε στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL). Τα προβλήματα στον συγκεκριμένο οργανισμό συνεχίζονται για διάστημα αρκετών ετών και οφείλονται σε διάφορους λόγους: στην αλλαγή του λογιστικού συστήματος, σε αδιευκρίνιστες πτυχές σχετικά με το κράτος υποδοχής, σε παραλείψεις όσον αφορά τη γνωστοποίηση των συμβάσεων, καθώς και στη χρήση δημοσίων πόρων για σκοπούς διαφορετικούς από τους αρχικώς προβλεπόμενους. Αν και έχουν γίνει παραχωρήσεις για διάστημα μερικών ετών, παράγοντας αποτελέσματα με ρυθμούς κάπως βραδύτερους από τους αναμενόμενους, υποστηρίζω εφέτος την αναβολή της χορήγησης απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εν λόγω οργανισμού για το έτος 2008, μέχρις ότου διενεργηθεί νέος λογιστικός έλεγχος και η νέα διοίκηση της Ακαδημίας αναλάβει με ξεκάθαρο τρόπο την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι παρατυπίες και οι νομικές ανακολουθίες θα εξαλειφθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Το δεύτερο πρόβλημα αφορούσε τη Frontex, και ειδικότερα τη δυνατότητα του εν λόγω οργανισμού να χρησιμοποιεί τους πόρους που τίθενται στη διάθεσή του. Ο επικεφαλής του οργανισμού έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις σχετικά με το θέμα αυτό στις ακροάσεις της αρμόδιας επιτροπής.

Υπάρχει μια σειρά ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούμε στο μέλλον όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού στο εσωτερικό των οργανισμών. Θα τις συνοψίσω σε τρία μέτρα. Πρώτον, οι επικεφαλής των οργανισμών πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να συμμορφωθούν αυστηρότερα με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεύτερον, πρέπει να ληφθούν μέτρα απλούστευσης των λογιστικών κανόνων, ιδίως στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων οργανισμών. Τέλος, πρέπει να εξετάσουμε μια πρόταση την οποία κατέθεσε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη θέσπιση κριτηρίων βάσει των οποίων θα κρίνεται ο βαθμός επιτυχίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών των οργανισμών.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων στη διαδικασία διεύρυνσης. Κληθήκαμε στο Σώμα να αξιολογήσουμε μια ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της προενταξιακής βοήθειας για την Τουρκία. Ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τα ευρήματα που περιλαμβάνει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Την προηγούμενη περίοδο, η Επιτροπή δαπάνησε πόρους χωρίς στρατηγική ή αποτελεσματικό λογιστικό έλεγχο και, πάνω από όλα, υλοποιήθηκαν προγράμματα τα οποία δεν έχουν καμία συγκεκριμένη σχέση με την πρόοδο της πορείας διεύρυνσης. Ακόμη και με το νέο μέσο προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2007, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των δαπανώμενων πόρων. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για 4,8 εκατομμύρια ευρώ έως το 2013.

Καταρχάς, στην επιτροπή επικράτησε αίσθημα αδυναμίας. Πού και πότε μπορούμε να ασκήσουμε οιαδήποτε πολιτική επιρροή ως προς τη χρήση της προενταξιακής βοήθειας αν η επόμενη αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγματοποιηθεί μόνον μετά το 2012; Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί, επομένως, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει επειγόντως το ΜΠΒ. Μέχρις ότου αξιολογηθεί η πρόοδος, ζητούμε επίσης το πάγωμα των πόρων στα ετήσια επίπεδα του 2006. Με αυτά τα μέτρα, εξασφαλίζουμε τις βάσεις ενός συμβιβασμού.

Επιπλέον, προτείνουμε ως γενικό μέτρο –γενικώς και χωρίς ρητή αναφορά στην περίπτωση της Τουρκίας– την ευέλικτη εφαρμογή του ΜΠΒ, μεταξύ άλλων και για ειδικά καθεστώτα ένταξης στην ΕΕ ή συνεργασίας ή πολιτικής γειτονίας ή στο πλαίσιο παρόμοιων επιλογών. Κατά τη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η αποκλειστική εστίαση στην ένταξη στην ΕΕ ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ κακή επένδυση.

Η κριτική που ασκούν τώρα οι Πράσινοι και η αριστερά είναι ότι, με αυτές τις απαιτήσεις, παρεμβαίνουμε στην εξωτερική πολιτική, με αποτέλεσμα να τυγχάνει η Τουρκία ειδικής μεταχείρισης. Όχι, αν δεν αντιδράσουμε στα προφανή ελλείμματα που παρουσιάζονται εν προκειμένω, τότε θα διασφαλίσουμε ειδική μεταχείριση. Αν κάνουμε εξαιρέσεις στην περίπτωση της Τουρκίας, τότε μπορούμε να σταματήσουμε επίσης την άσκηση δημοσιονομικού ελέγχου στις περιπτώσεις της Κροατίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας ή της Ελλάδας. Στο κάτω-κάτω της γραφής, πρόκειται για ένα και το αυτό ζήτημα.

Καλώ την Επιτροπή να μην εθελοτυφλήσει μόνο και μόνο επειδή πρόκειται για την Τουρκία. Απεναντίας, να υποστηρίξει την ένταξη της Τουρκίας σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης που έχει θέσει η ίδια η Κοινότητα.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D).(DA) Κύριε Πρόεδρε, θέλω σήμερα να μιλήσω για την έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κοινοβούλιο. Έχουμε στα χέρια μας μια έκθεση χορήγησης απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία εκτιμώ ότι είναι η πιο λεπτομερής, η πιο επικριτική και η πιο προοδευτική έκθεση που έχει ποτέ εκπονηθεί. Αυτό είναι θετικό. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον κ. Staes γι’ αυτό το εποικοδομητικό κείμενό του.

Είναι ασυνήθιστο να χορηγεί απαλλαγή ένα θεσμικό όργανο στον εαυτό του, και η αλήθεια είναι ότι αυτό απαιτεί υψηλό βαθμό υπευθυνότητας, διαφάνειας και ελέγχου. Εντούτοις, η έκθεση συμβάλλει στην πραγματικότητα να διασφαλιστεί ότι εμείς, ως Κοινοβούλιο, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αυτήν την ευθύνη και να επιτύχουμε διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο. Αυτό είναι, φυσικά, θετικό.

Τούτου λεχθέντος, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θα αναφέρω απλώς μερικούς από τους τομείς τους οποίους πιστεύω ότι καλύπτουν ορισμένες από τις τροπολογίες. Εκτιμώ ότι πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να παρακολουθούν το έργο μας. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε αν παράσχουμε στους πολίτες ευκολότερη πρόσβαση στις εκθέσεις μας στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου – περιλαμβανομένων και των επικριτικών εκθέσεων. Φρονώ επίσης ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε τη λειτουργία των διαδικασιών μας για τη σύναψη συμβάσεων εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για τομέα υψηλού κινδύνου, όμως έχουν προταθεί χρήσιμες τροπολογίες και προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε επίσης κατά πόσον μπορεί να βελτιωθεί η δομή ηγεσίας ώστε να καταστεί ακόμη πιο διαφανής, τόσο για εμάς τους βουλευτές όσο και για τους πολίτες μας ώστε να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Άλλωστε, αν και έχει επισημανθεί συχνά στο παρελθόν, δεν πιστεύω φυσικά ότι πρέπει να σπαταλούμε χρήματα για την ανακαίνιση των γραφείων μας εδώ στο Στρασβούργο. Αντ’ αυτού, πρέπει να φροντίσουμε να αποκτήσουμε μία μόνον έδρα.

Κατάγομαι από τη Δανία, μια χώρα με μακρά παράδοση διαφάνειας, ανοικτών δομών και ελέγχων, ιδίως ως προς τη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Πρόκειται για αξίες τις οποίες θεωρώ άκρως σημαντικές, και φρονώ ότι πρέπει επίσης να διαδοθούν περισσότερο σε ολόκληρη την ΕΕ. Εκτιμώ ότι η έκθεση για τη χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις πτυχές και κινούμαστε προς την ορθή κατεύθυνση. Εξάλλου, κατ’ αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να ασκούμε καλύτερα κριτική στα υπόλοιπα όργανα.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, πολλά έχουν ήδη λεχθεί σε αυτήν τη συζήτηση, θα περιοριστώ λοιπόν σε δύο επισημάνσεις. Η πρώτη αφορά την απαλλαγή του Κοινοβουλίου· εξάλλου, όποιος θέλει να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των άλλων, πρέπει να τηρεί ιδιαίτερα κριτική στάση έναντι του δικού του προϋπολογισμού. Ο κ. Staes παρουσίασε μια έκθεση επ’ αυτού, την οποία θα είχα ενστερνιστεί ολόψυχα πριν από έξι ή επτά χρόνια, όμως σε αυτά τα έξι ή επτά χρόνια πολλά πράγματα έχουν εξελιχθεί προς το καλύτερο. Ορισμένα σχετικά παραδείγματα είναι η επιστροφή μόνον των πραγματικά καταβληθέντων εξόδων ταξιδίου, καθώς και το καθεστώς των βοηθών. Το αστείο είναι ότι, ενώ ο κ. Staes ανέφερε προ ολίγου αυτά τα στοιχεία στην ομιλία του, τα συγκεκριμένα επιτεύγματα δεν εμφανίζονται ακόμη στην έκθεση. Ευελπιστώ ότι αυτό θα διορθωθεί κατά την ψηφοφορία σε δύο εβδομάδες, ούτως ώστε η έκθεση να είναι τελικώς ισορροπημένη. Είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι αυτό θα συμβεί.

Η δεύτερη επισήμανσή μου είναι γενικού χαρακτήρα, κύριε Πρόεδρε, καθώς νομίζω ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια δύσκολη δημοσιονομική συζήτηση κατά τα προσεχή έτη. Παρά τα πρόσθετα καθήκοντα που έχουμε επωμιστεί μετά τη Λισαβόνα, ο προϋπολογισμός μας δεν αναμένεται να αυξηθεί κατά τη νέα περίοδο, γεγονός που σημαίνει ότι, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δαπανών, θα καταστεί ολοένα και πιο αναγκαία η ταυτόχρονη επίτευξη αρκετών στόχων πολιτικής με ένα κοινό κονδύλιο. Αυτό προϋποθέτει ένα Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο θα μπορεί να ελέγχει ουσιαστικά την πολλαπλή λειτουργία των δαπανών αντί να εξετάζει απλώς αν τηρήθηκαν οι κανόνες. Το Ελεγκτικό μας Συνέδριο αυτήν τη στιγμή αδυνατεί να πράξει κάτι τέτοιο. Επομένως, αν θέλουμε να καταρτίσουμε έναν αποτελεσματικό προϋπολογισμό για τη νέα δημοσιονομική περίοδο στον οποίο θα μπορεί να ασκηθεί έλεγχος, θα απαιτηθούν αλλαγές στη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προτείνω λοιπόν, στο μέλλον, το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρακολουθεί όντως τις συζητήσεις σχετικά με τους προϋπολογισμούς και τον δημοσιονομικό έλεγχο, ενώ θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ακριβώς σκοπεύει να προσεγγίσει αυτήν την πρόκληση.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να μιλήσω για τη χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρώτα από όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε, καθώς και για τις επίπονες προσπάθειες που κατέβαλε, μαζί με πολλούς άλλους.

Είναι αυτονόητο, νομίζω, ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε σε τούτη την Αίθουσα επιθυμούμε να βελτιωθεί ο ανοικτός χαρακτήρας και η διαφάνεια των οργάνων, καθώς και να εξασφαλίζεται προστιθέμενη αξία για τα χρήματα των φορολογουμένων, όμως πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι όποιες αλλαγές στις διαδικασίες μας επιφέρουν πραγματικές βελτιώσεις. Δεν είμαι βέβαιος αν ορισμένες από τις συστάσεις στην παρούσα έκθεση συνιστούν βελτιώσεις. Παραδείγματος χάριν, η σύσταση να απομακρυνθούν οι τουαλέτες από αυτό το κτίριο θα αποβεί πολύ δαπανηρή, όπως και η πρόταση να αντικατασταθεί ολόκληρος ο στόλος αυτοκινήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην έκθεση υπάρχουν επίσης ορισμένες συστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται ήδη στις προτάσεις για τον προϋπολογισμό του 2011. Σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνουν επανεξέταση του τηλεοπτικού σταθμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Europarl TV) ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και ότι επιτελεί το έργο του, καθώς και την έκκληση για υιοθέτηση μακροπρόθεσμης κτιριακής πολιτικής, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ή τουλάχιστον απαιτείται να εφαρμοστεί στο μέλλον. Στην έκθεση υπάρχουν επίσης ορισμένες συστάσεις οι οποίες καλύπτουν θέματα στα οποία έχουν επέλθει ήδη ή επέρχονται βελτιώσεις.

Ωστόσο, η έκθεση περιλαμβάνει φυσικά και ορισμένες θετικές πτυχές, και αυτές πρέπει σίγουρα να στηριχθούν – όπως, λόγου χάρη, η μείωση της σπατάλης χαρτιού μέσω των εκτυπώσεων. Όλοι βλέπουμε να τυπώνονται καθημερινά στοίβες χαρτιών, και είναι προφανές ότι υπάρχουν περιθώρια μείωσης σε αυτόν τον τομέα.

Εξίσου ευπρόσδεκτο είναι το αίτημα για εξορθολογισμό των εξωτερικών μελετών, καθώς και για συνεργασία με άλλα όργανα κατά την εκπόνησή τους, ούτως ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επικάλυψη και να επιτευχθεί εξοικονόμηση αποδοτικότητας. Αν δεν κάνω λάθος, θα προταθούν εκ νέου ορισμένες τροπολογίες στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2011.

Στην έκθεση διατυπώνεται επίσης το αίτημα να εκπονείται ετήσια έκθεση από τον διαχειριστή κινδύνων, πράγμα που επίσης θεωρώ θετικό. Όλα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη ισορροπίας στις συζητήσεις που διεξάγουμε σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν αμφιβάλλω ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα διασφαλίσει τη δυνατότητά της να ασκεί τα καθήκοντά της στο μέλλον και θα θελήσει στο μέλλον να παρουσιάσει εκθέσεις σχετικά με το πώς υλοποιούνται και αντιμετωπίζονται οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην υπό εξέταση έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να αναφέρω πόσο πολύ με ευχαρίστησε το γεγονός ότι αυτήν την εβδομάδα χρειάστηκε να μεταβώ μόνον στο Στρασβούργο και όχι στις Βρυξέλλες, καθώς το Στρασβούργο βρίσκεται πολύ πιο κοντά μου και γι’ αυτό με διευκόλυνε πολύ η δυνατότητα που μου δόθηκε να ταξιδέψω χωρίς εμπόδια, παρά τη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων.

Το δεύτερο αίτημά μου αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο. Έχουμε ακόμη τον ίδιο όγκο χαρτιών που αντιστοιχούν στα κείμενα που εξετάζονται αυτήν την εβδομάδα στην Ολομέλεια. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσαμε να έχουμε υπολογιστές εδώ στα έδρανά μας, δεδομένου ιδίως ότι μπορούμε να μελετήσουμε τα πάντα σε ηλεκτρονική μορφή, οπότε, κατά την ψηφοφορία, θα έχουμε μπροστά μας τις τροπολογίες στις γλώσσες μας και η ψηφοφορία θα μπορεί να διενεργηθεί με στοχοθετημένο τρόπο. Διεξάγουμε εκατοντάδες ψηφοφορίες, ιδίως το μεσημέρι, και θα ήταν θετικό αν δεν χρειαζόταν να κουβαλάμε μαζί μας όλα αυτά τα χαρτιά και αν μας παρέχονταν τα κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βρίσκεται στην πρωτοπορία της τεχνολογίας.

Τρίτον, όταν ταξιδεύουμε κάπου, υποχρεωνόμαστε να συμπληρώσουμε και όλα τα αντίστοιχα λογιστικά έντυπα, διαδικασία η οποία προσφάτως έγινε πολύ γραφειοκρατική. Είναι μια μεγάλη πρόσθετη επιβάρυνση για εμάς ως βουλευτές του ΕΚ αλλά και για τη διοίκηση του Σώματος. Ο πρόσθετος λογιστικός έλεγχος επιβάλλει και πρόσθετες προϋποθέσεις. Πρέπει να συστήσουμε εδώ μια ομάδα εργασίας η οποία θα καθορίσει μια απολύτως αναγκαία διαδικασία –καταγραφή ορθών και συγκεκριμένων λογιστικών στοιχείων– ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση κατά 25%, και όχι να αυξηθεί κατά 50%, όπως συνέβη τους τελευταίους μήνες.

Όσον αφορά τη διάρθρωση, θα παρακαλούσα την Επιτροπή να διερευνήσει, ενόψει της κρίσης που διέρχονται αυτήν την περίοδο πολλές χώρες σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση, σε ποιον βαθμό θα μπορούσαμε να εστιάσουμε περισσότερο σε επενδύσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής και του Περιφερειακού Ταμείου και λιγότερο στην κατανάλωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ακόμη και η αύξηση των πόρων στο 1,27% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) θα ήταν εύλογη προκειμένου να επιτευχθούν περισσότερα στον τομέα των επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Θέλω να θίξω καταρχάς το θέμα της εκτέλεσης του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί. Χαιρετίζουμε τις εθελοντικές πρωτοβουλίες που έχουν εγκαινιαστεί στη Δανία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την εκπόνηση εθνικών δηλώσεων διαχείρισης.

Έχουμε την πεποίθηση ότι θα σημειωθεί πρόοδος όταν καταστούν διαθέσιμες εθνικές δηλώσεις διαχείρισης για όλους τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι υπόκεινται σε καθεστώς κοινής διαχείρισης. Ως εκ τούτου, απευθύνουμε έκκληση στην Επιτροπή να παρουσιάσει συστάσεις σχετικά με την κατάρτιση αυτών των δηλώσεων διαχείρισης.

Όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, μας ανησυχεί το γεγονός ότι το τρέχον πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου ερευνητικού περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι το μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο απαιτεί εκσυγχρονισμό και περαιτέρω απλούστευση.

Θέλω επίσης να θίξω το θέμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2008 (ENISA). Στους λογαριασμούς του οργανισμού αυτού έχουν καταγραφεί έσοδα τα οποία προέρχονται από τόκους οι οποίοι υπερβαίνουν τα 143.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2008, γεγονός που σημαίνει ότι ο εν λόγω οργανισμός διαθέτει υψηλό βαθμό ρευστότητας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ως εκ τούτου, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει όχι μόνον τις δυνατότητες πλήρους υλοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης ρευστών αποθεμάτων βάσει αναγκών, αλλά και, κυρίως, την παράταση της εντολής του ENISA μετά το 2012, καθώς και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, αν θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεκτή από τους πολίτες της, τότε είναι κρίσιμο να γνωρίζουν και οι ίδιοι οι πολίτες πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα που καταβάλλουν ως φόρους. Ως εκ τούτου, το αίτημα της κ. Schaldemose για περισσότερη διαφάνεια είναι απολύτως εύλογο, φρονώ δε ότι από αυτό θα κριθεί η επιτυχία ή η αποτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Ωστόσο, δεν τίθεται μόνον ζήτημα διαφάνειας αλλά και ζήτημα αναγνωσιμότητας. Πληρωνόμαστε, ούτως ειπείν, για να χειριζόμαστε τέτοιου είδους θέματα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Θεωρώ ότι, εάν τύχει να διαβάσουν ένα τέτοιο έγγραφο, οι πολίτες πρέπει να είναι επίσης σε θέση να κάνουν κάτι συγκεκριμένο γι’ αυτό. Έτσι, πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της αναγνωσιμότητας των εγγράφων της, κυρίως δε όσων αφορούν το δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι οι πολίτες θα γνωρίζουν πολύ γρήγορα πόσο μεγάλος ή μικρός είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ και πόσες είναι πάντοτε οι απαιτήσεις από την ΕΕ.

Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη προσβλέπουν στις παρεμβάσεις της ΕΕ, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι εξίσου διατεθειμένα να προσφέρουν χρήματα, είναι ένα πολιτικό πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε, και αυτό το ζήτημα πρέπει να το αντιμετωπίσει η Επιτροπή τα επόμενα χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, λίγα λόγια όσον αφορά την ιδιαίτερα κρίσιμη συζήτηση σχετικά το μέσο προενταξιακής βοήθειας για την Τουρκία. Ενώ οι διατιθέμενοι πόροι αυξάνονται σταθερά από το 2002, η Τουρκία κάνει περισσότερα βήματα προς τα πίσω παρά προς τα εμπρός. Η τελευταία ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν πόροι οι οποίοι δεν δαπανήθηκαν αποτελεσματικά και δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς.

Καλώ, επομένως, την Επιτροπή να βγει και να εξηγήσει στους πολίτες της ΕΕ πριν από τη χορήγηση απαλλαγής τι ακριβώς απέγιναν τα 800 εκατομμύρια ευρώ που χορηγούνται ετησίως στην Τουρκία.

Τώρα, ως προς το θέμα των διαφόρων οργανισμών εν γένει. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός, η ίδρυση, επανίδρυση και επέκταση των οργανισμών της ΕΕ, οι οποίοι σχεδόν τριπλασιάστηκαν από το 2000, έρχεται σε καταφανή αντίθεση με τις απαιτήσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας για μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτό περιλαμβάνει και τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.

Παρότι συζητούμε για το 2008, θέλω να πω δύο λόγια σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Θα ήθελα πραγματικά να ξέρω αν βρισκόταν εν υπνώσει όταν, στις αρχές του έτους, νομιμοποιήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία ορισμένα σκληρά ναρκωτικά, οπότε τώρα, χάρη στα ανοικτά σύνορα, βλέπουμε να αναπτύσσεται ένας ανθηρός ναρκωτουρισμός. Με άλλα λόγια, είμαστε εξαιρετικά σκληροί απέναντι στους καπνιστές, αλλά πιανόμαστε στον ύπνο όταν πρόκειται για τα σκληρά ναρκωτικά.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω και εγώ να θίξω το ζήτημα της προενταξιακής βοήθειας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει σαφώς στην έκθεσή του ότι δεν είναι σε θέση να αποδείξει την ορθή χρήση των πόρων βάσει των υφιστάμενων προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει προγράμματα τα οποία δεν μπορούμε να εποπτεύσουμε και την αποτελεσματικότητα των οποίων δεν μπορούμε να ελέγξουμε.

Στη γνωμοδότησή της, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού υιοθέτησε μια σαφή θέση, και τώρα ασκούνται απίστευτες πιέσεις από ομάδες συμφερόντων της τουρκικής πλευράς. Όσον αφορά τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, το μείζον ζήτημα εν προκειμένω δεν είναι το εάν θα ενταχθεί ή όχι η Τουρκία στην ΕΕ. Δεν είναι το εάν επιθυμούμε να καλοκαρδίσουμε ή όχι τους εκπροσώπους τρίτων φιλικών χωρών· το ζήτημα είναι η άσκηση ελέγχου από την πλευρά μας όσον αφορά το εάν τα προγράμματα είναι όντως αποτελεσματικά, εάν τα χρήματα φτάνουν στους πραγματικούς αποδέκτες τους και δεν διοχετεύονται σε άλλες κατευθύνσεις. Αφορά επίσης το κατά πόσον διαχειριζόμαστε σωστά τα χρήματα που προέρχονται από τους φόρους των ευρωπαίων πολιτών. Ως εκ τούτου, θα είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων αν η πλειοψηφία του Σώματος μπορέσει να λάβει την ορθή απόφαση τη στιγμή της τελικής ψηφοφορίας.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο αντιτίθεται στο όλο εγχείρημα της ΕΕ και στη συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΕ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ορισμένους να υποπτευθούν ότι θα ήμασταν αντίθετοι στη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση των λογαριασμών ανεξαρτήτως των αποδεικτικών στοιχείων. Επιτρέψτε μου να διασκεδάσω αυτήν την υποψία.

Αν και η θέση αρχής μας θα ήταν να αντιταχθούμε στην έγκριση σχεδόν όλων των μελλοντικών δαπανών, ήλπιζα ότι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τη χορήγηση απαλλαγής για τους λογαριασμούς που αφορούν παρελθούσες δαπάνες, εφόσον αυτό δικαιολογούνταν από τα στοιχεία, παρότι διαφωνούμε με τους σκοπούς αυτών των δαπανών. Ωστόσο, θα ταχθούμε κατά της χορήγησης απαλλαγής για το σύνολο των λογαριασμών εξαιτίας του όγκου των παρατυπιών.

Δεν συγχέουμε τις κρίσεις επί της νομιμότητας ή μη των δαπανών με την έγκριση ή την απόρριψη του σκοπού τους. Ευελπιστώ ότι και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με τους σκοπούς αυτών των δαπανών, θα τηρήσουν την ίδια στάση.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συζητούμε τη χορήγηση απαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2008, όμως η διαδικασία αυτή προσφέρει πάντα μια ευκαιρία για να στρέψουμε το βλέμμα προς τα εμπρός, και έχω την αίσθηση ότι, σε αυτό ειδικά το πλαίσιο, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους πολυάριθμους οργανισμούς που έχουμε ιδρύσει. Αναμφίβολα πρέπει να διαθέσουμε επαρκείς πόρους σε αυτούς τους οργανισμούς, πρέπει όμως συγχρόνως να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να επιτελέσουν ουσιαστικό έργο.

Αναφέρομαι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη χημική βιομηχανία και πρόκειται να αναλάβει πρόσθετα καθήκοντα την προσεχή περίοδο, καθώς θα αναλάβει επίσης την ευθύνη των βιοκτόνων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επιτελείται αποτελεσματικό και καινοτόμο έργο, το οποίο θα ανταποκρίνεται συγχρόνως στις πολιτικές μας, γι’ αυτό ζητώ να φροντίσουμε όλες και όλοι ώστε οι εν λόγω οργανισμοί να είναι σε θέση να συνεργαστούν μαζί μας ομαλά και αποτελεσματικά και στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπογραμμίσω για ακόμη μία φορά τη δέσμευση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει ως αφετηρία την πρόοδο που επιτύχαμε τα τελευταία χρόνια με σκοπό να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των δαπανών. Ασφαλώς, θα μελετήσω προσεκτικά τις αποφάσεις ως προς τη χορήγηση ή μη απαλλαγής, τις οποίες θα λάβει το Κοινοβούλιο σε δύο εβδομάδες, και η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να δοθεί κατάλληλη συνέχεια.

Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πολύ καλή συζήτηση. Νομίζω ότι παρουσιάστηκαν πολλές καλές ιδέες κατά τη διάρκειά της, θέλω λοιπόν να σχολιάσω ορισμένες από αυτές.

Πρώτον, όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης, θέμα το οποίο έθιξαν ο Bart Staes και άλλοι βουλευτές, σας υπενθυμίζω απλώς ότι, από κοινού με τον Επίτροπο Lewandowski, απευθύναμε επιστολή στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην οποία δηλώναμε ότι θα παρουσιάσουμε πρόταση σχετικά με τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης κατά την προσεχή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Νομίζω ότι, σε συνδυασμό με τις προτάσεις περί απλούστευσης και με την εισαγωγή της έννοιας του ανεκτού κινδύνου σφάλματος, θα καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων. Ο κ. Søndergaard εξέφρασε ιδιαίτερα έντονη ανησυχία για το θέμα αυτό.

Το ζήτημα του ρόλου των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου εθίγη από την κ. Herczog. Συμμερίζομαι πλήρως την άποψή της επί του θέματος, θα αναφέρω δε απλώς ότι την προσεχή εβδομάδα θα συζητήσουμε τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου για την περίοδο 2010-12 και θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής.

Συμμερίζομαι επίσης τις απόψεις που εξέφρασε ο κ. Audy και ορισμένοι άλλοι αξιότιμοι βουλευτές σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής. Φρονώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε διάλογο σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας απαλλαγής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της απαλλαγής θα εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατόν. Βρισκόμαστε στο 2010 και συζητούμε τη χορήγηση απαλλαγής για το 2008, καθόσον ήταν αδύνατον να εφαρμοστεί οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του 2009. Εκτιμώ ότι απαιτείται διεξοδική συζήτηση στην οποία θα μετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις σας και τις απόψεις άλλων βουλευτών που έθιξαν αυτό το θέμα.

Φρονώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των δαπανώμενων πόρων της ΕΕ. Στη γενική μας στρατηγική λογιστικού ελέγχου, μεριμνούμε ιδιαίτερα για τη βελτίωση των λογιστικών ελέγχων, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με τον λογιστικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας των δαπανών της ΕΕ. Εκτιμώ ότι αυτό θα αποδώσει καρπούς στο μέλλον.

Ως προς το θέμα της Τουρκίας, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσεις για τη βελτίωση των στόχων και την παρακολούθηση της προόδου. Σε όλους τους τομείς, πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των δαπανών, από τον καθορισμό των στόχων έως την αξιολόγηση του αντικτύπου.

Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής καταδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις προσπάθειές για τη βελτίωση του τρόπου διάθεσης των χρημάτων των φορολογουμένων και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στους πολίτες μας. Η διαδικασία αυτή είναι αποτέλεσμα και της δικής σας δράσης ως αρχής αρμόδιας για τη χορήγηση απαλλαγών, η οποία μεριμνά πάντα για τον τρόπο εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ασκώντας κριτική όταν η εκτέλεση δεν είναι ικανοποιητική, αλλά και προσφέροντας στήριξη όταν συντελείται πρόοδος. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί στους πολίτες της ΕΕ.

Επιτρέψτε μου λοιπόν να ολοκληρώσω αυτήν την ομιλία απευθύνοντας ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη που προσφέρει στις προσπάθειες της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, αναπληρωτής εισηγητής.(DE) Κύριε Πρόεδρε, για να συνταχθούν ορθώς τα πρακτικά, δηλώνω ότι εκπροσωπώ τον εισηγητή Bogusław Liberadzki, ο οποίος, όπως και πολλοί άλλοι σε αυτό το Σώμα, υπήρξε θύμα των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν αυτήν την εβδομάδα στον τομέα των μεταφορών. Το πράττω με ιδιαίτερη χαρά και θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να σχολιάσω ορισμένες από τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Καταρχάς, Επίτροπε Šemeta, προς μεγάλη μου ικανοποίηση, υπογραμμίσατε ότι η Επιτροπή θα λάβει μέτρα ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το καθεστώς λογοδοσίας των βασικών φορέων που διαχειρίζονται τους πόρους της ΕΕ. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Πράγματι, όλοι γνωρίζουμε ότι σημαίνει πως πρέπει να υπενθυμίσουμε στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διαχειρίζονται μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών πόρων, το καθήκον τους να το πράττουν σύμφωνα με χρηστές πρακτικές, διότι όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι η πλειονότητα των σφαλμάτων που διαπράττονται κατά τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων διαπράττεται από τα κράτη μέλη και σε εθνικό επίπεδο.

Γι’ αυτό είναι μάλλον δυσάρεστο να ακούμε συναδέλφους της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και της Ομάδας Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, οι οποίοι στο σύνολό τους, περιλαμβανομένου του κ. Czarnecki, έχουν άλλες δεσμεύσεις, να επικρίνουν αυστηρά την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συζήτησης και να δηλώνουν ότι θα απορριφθεί η χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή. Θα περίμενα από τους συναδέλφους μου να στηρίξουν την προώθηση των εθνικών δηλώσεων διαχείρισης σε τούτο το Σώμα αλλά και στα κράτη μέλη, διότι εκεί διαπράττονται σφάλματα και εκεί παρατηρείται ανεπαρκής συνεργασία. Είναι άλλωστε μάλλον δυσάρεστο να ακούμε συναδέλφους της Ομάδας ECR να δηλώνουν ότι όλα όσα γίνονται εδώ δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα – ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι την ευθύνη φέρουν εντελώς διαφορετικά πρόσωπα.

Για μία ακόμη φορά, θέλω να θίξω το θέμα της προενταξιακής βοήθειας, επειδή νομίζω ότι πρέπει εν προκειμένω να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Σας υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού υποστήριξε τον εισηγητή με οριακή πλειοψηφία. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έκθεσης, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προσπάθησε να υπενθυμίσει στον εισηγητή ότι η έκθεσή του αφορούσε τη συμπεριφορά της Επιτροπής σε σχέση με τις πτυχές στις οποίες θεωρούνταν σκόπιμο να ασκηθεί κριτική, και όχι τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Οι συνάδελφοί μας από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) ενέταξαν με την ψήφο τους τροπολογίες στο κείμενο χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή οι οποίες επιθυμούμε να διαγραφούν πάραυτα, καθότι είναι προφανές εν προκειμένω ότι επιδεικνύεται ενδιαφέρον λιγότερο για τη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων και περισσότερο για το ζήτημα της κατεύθυνσης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Η λήψη απόφασης σε αυτό το σημείο θα αποτελούσε εσφαλμένη επιλογή.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, εισηγήτρια.(ES) Κύριε Πρόεδρε, στην καταληκτική μου ομιλία θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Šemeta και τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για την αναπτυξιακή και την ανθρωπιστική βοήθεια για την επιμελή και αποτελεσματική συνεργασία τους σε αυτήν τη διαδικασία.

Αναγνωρίζω επίσης τις προσπάθειες που καταβάλλει η ισπανική Προεδρία κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας απαλλαγής, και ιδιαίτερα την προθυμία της να ξεκινήσει διάλογο με σκοπό την ανανέωση της διοργανικής συμφωνίας με το Συμβούλιο, δεδομένου ότι η τρέχουσα είναι εμφανώς παρωχημένη εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, οφείλω επίσης να καταγγείλω τον αυτοσχέδιο χαρακτήρα της διαδικασίας που εφαρμόστηκε στο Σώμα, το οποίο είναι σαφές ότι δεν είχε σκεφτεί να προσκαλέσει επισήμως είτε το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε το Συμβούλιο μέχρι και τις 9.00 σήμερα το πρωί.

Το γεγονός ότι επικρίναμε την απουσία τους, όταν δεν είχαμε κάνει καν τον κόπο να τους προσκαλέσουμε, νομίζω ότι πλησιάζει τη γελοιότητα και την κακοπιστία. Φρονώ ότι, αν θέλουμε να μας σέβονται και να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις νέες ευθύνες μας, οι διοργανικές διαδικασίες που εφαρμόζουμε πρέπει να είναι πιο αυστηρές και σοβαρές, και λιγότερο καιροσκοπικές.

Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στα ευρωπαϊκά ταμεία ανάπτυξης, επιθυμώ απλώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την εξαιρετική συνεργασία που μου επιφύλαξαν οι συνάδελφοί μου, ιδίως η κ. Hohlmeier, και να χαιρετίσω τις σημαντικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν ως προς την αποτελεσματική και διαφανή εκτέλεση της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας.

Μεταξύ όλων των θετικών στοιχείων που προκύπτουν από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες εκτιμούν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια, την οποία μάλιστα ζητούν ακόμη και να καταστεί πιο ορατή και εκτεταμένη. Ωστόσο, ανησυχούν κιόλας, όταν αυτό δεν καθίσταται σαφές, γιατί βοηθούμε ορισμένες κυβερνήσεις προσφέροντας δημοσιονομική στήριξη, ή όταν δεν εξηγούμε τους λόγους ή δεν παρέχουμε επαρκείς εγγυήσεις αυστηρού ελέγχου σε περιπτώσεις στις οποίες οι συνθήκες μεταβάλλονται λόγω πραξικοπημάτων, σκανδάλων διαφθοράς, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή οπισθοδρομήσεων στην πορεία προς τη δημοκρατία ή την ισότητα των φύλων.

Η σημαντική πρόοδος την οποία έχουμε διαπιστώσει και καταγράψει αποτελεί επαρκή λόγο ώστε να χορηγήσουμε απαλλαγή για την εκτέλεση του έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, θα χρειαστεί όμως να συνεχίσουμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. Το Κοινοβούλιο θα επαγρυπνά ιδιαίτερα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το νέο διοργανικό σύστημα που διαμορφώνεται μετά τη Λισαβόνα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης δεν θα υπονομεύσουν τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να συνεχίσουν να αισθάνονται υπερήφανοι για την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, εισηγητής.(NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω, φυσικά, να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους μου που μίλησαν για την έκθεσή μου, και ειδικότερα τον κ. Itälä, τον κ. Gerbrandy, την κ. Herczog, τον κ. Geier, τον κ. van Dalen, την κ. Schaldemose, την κ. de Lange και τον κ. Vaughan. Νομίζω ότι καλύφθηκαν όλες οι πτυχές, αν και οφείλω να εκφράσω την έκπληξή μου για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Είναι η τρίτη φορά που εκτελώ χρέη εισηγητή για τη χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και διακρίνω μια αλλαγή στις κρατούσες αντιλήψεις.

Την πρώτη και τη δεύτερη φορά, ήταν σχετικά εύκολο να διατυπώσει κανείς επικρίσεις στο Σώμα. Την τρίτη φορά αυτό ήταν πιο δύσκολο. Είναι εμφανές ότι, αίφνης, το Σώμα έχει γίνει πιο ευαίσθητο, και είναι πολύ πιθανό να μην ενδιαφέρεται για την άσκηση αυτοκριτικής. Κάποιοι με κατηγορούν στον Τύπο, και ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές με προκαλούν επ’ αυτού, λέγοντας: όλα αυτά είναι θαυμάσια, όμως αυτά που γράφετε δίνουν τροφή στους ευρωσκεπτικιστές. Διαφωνώ: Είμαι βουλευτής του ΕΚ και είμαι συγχρόνως φιλοευρωπαίος και επικριτικός, όταν δε συναντώ καταστάσεις που πιστεύω ότι μπορούν να βελτιωθούν ή να τροποποιηθούν, ή πράγματα όπως το προαιρετικό ταμείο συντάξεων τα οποία έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με παρατυπίες, είναι καθήκον μου να το δηλώσω δημοσίως. Εμείς οι φιλοευρωπαίοι βουλευτές του ΕΚ οφείλουμε να επισημαίνουμε αυτές τις πτυχές, διότι μόνον έτσι θα στερήσουμε την τροφή από τους ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι συντηρούν την επιρροή τους με τέτοιου είδους μισές αλήθειες – ορισμένες φορές μάλιστα και με ξεδιάντροπα ψεύδη. Από εμάς εξαρτάται αν θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, και εγώ θα συνεχίσω να το πράττω· δεν σκοπεύω ποτέ να συγκαλύψω τυχόν καταχρήσεις. Αυτή είναι η βασική θέση μου.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Geier, ο οποίος πρόσεξε ότι κάποιες φορές λέω αυτό που σκέφτομαι. Οφείλω να παραδεχτώ ότι θα διδαχθώ θαυμάσια πράγματα από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου – έναν ισπανό υπουργό ο οποίος πάντα εξαφανίζεται όταν γνωρίζει ότι θα ασκηθεί κριτική στο Συμβούλιο. Δεν ήταν παρών όταν μίλησα στην αρχή, και δεν είναι παρών ούτε τώρα που ήθελα να λάβω και πάλι τον λόγο.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, από τα επτά όργανα τα οποία μου δόθηκε η ευκαιρία να αξιολογήσω, έξι από αυτά είναι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό εντάξει, και ένα είναι πηγή διαρκών προβλημάτων. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλες και όλους ότι, πριν από ένα έτος, συνέβαινε ακριβώς το ίδιο. Στο Συμβούλιο χορηγήθηκε απαλλαγή μόλις τον Νοέμβριο. Εκτιμώ ότι αυτό θα συμβεί νωρίτερα εφέτος, δεν θέλω όμως να ανεχτούμε να μας στέλνουν ένα έγγραφο το οποίο δεν αφορά το έτος 2008, αλλά το 2007. Αυτό καταδεικνύει είτε ότι επικρατεί χάος στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου είτε ότι συμπεριφέρονται στο Κοινοβούλιο σαν να ήταν ανόητο σχολιαρόπαιδο. Όταν όλα τα ευρωπαϊκά όργανα είναι ίσα, αλλά το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι πιο ίσο από τα υπόλοιπα, όπως ακριβώς στη Φάρμα των ζώων του George Orwell, τότε η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι άκρως ανησυχητική.

Εκτιμώ, πάντως –και πρέπει να είμαστε δίκαιοι– ότι μεταξύ των όσων ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου περιλαμβανόταν και μια πολύ σημαντική πρόταση. Αφορά την αποστασιοποίηση, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, από την περίφημη συμφωνία κυρίων του 1970, οπότε ισοδυναμεί με αναγνώριση του γεγονότος ότι το προ 40 ετών Κοινοβούλιο, τα μέλη του οποίου ακόμη τότε ορίζονταν από τα εθνικά κοινοβούλια και δεν αναδεικνύονταν μέσω εκλογών, πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Η αποστασιοποίηση από την εν λόγω συμφωνία κυρίων αποτελεί πολύ θετική κίνηση, για την οποία είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στο Συμβούλιο. Αν δεν κάνω λάθος, είχα προτείνει μια τέτοια προφορική τροπολογία στην ψηφοφορία του Μαΐου.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, εισηγήτρια.(FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι συνεργάστηκαν πράγματι πολύ εποικοδομητικά μαζί μου κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης, και, δεύτερον, όλα τα μέλη της γραμματείας της επιτροπής, διότι κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ένα πολύ απαιτητικό έργο.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους βουλευτές οι οποίοι έλαβαν τον λόγο σε αυτές τις συζητήσεις και να δηλώσω ότι συμμερίζομαι πλήρως τις ανησυχίες τους. Κατέστη εμφανές από τις παρεμβάσεις τους ότι επιθυμούν να ενισχυθεί η διαφάνεια και η εποπτεία των πόρων της ΕΕ, πράγμα απολύτως κατανοητό.

Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτήν την παρέμβαση, να επισημάνω επίσης ότι οι υπό εξέταση οργανισμοί ασκούν παράλληλα και πολιτικό ρόλο –αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί, καθώς είναι εξίσου σημαντικό– και ότι, για να ασκούν αυτόν τον σημαντικό πολιτικό ρόλο αποτελεσματικά, διαθέτουν ένα πρόγραμμα εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας πρέπει να είναι πραγματικά συντονισμένο με το αντίστοιχο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει –όπως ευελπιστώ– να παρακολουθείται και από τα τρία θεσμικά μας όργανα.

Πράγματι, ενώ ορισμένοι οργανισμοί συνεργάζονται με φυσικό και αυθόρμητο τρόπο μαζί τους, άλλοι είναι πολύ λιγότερο δεκτικοί και, σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κείμενα των οργάνων μας δεν έχουν δεσμευτική ισχύ. Πρέπει να εξετάσουμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Προσθέτω εν συντομία ότι οι υπηρεσίες με ενημερώνουν ότι ανέτρεξαν στα πρακτικά των συνεδριάσεων των τελευταίων ετών. Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, το Συμβούλιο ενέκρινε σχετική θέση και εμφανίστηκε στη συζήτηση μία φορά, κάτι που συνέβη μόνον στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης, επειδή η απαλλαγή είχε αρχικώς αναβληθεί το 2009 και το Συμβούλιο παρέστη μόνον στον δεύτερο γύρο. Επομένως, η αίσθηση ότι ακολουθούμε πορεία βελτίωσης ασφαλώς δεν είναι εσφαλμένη.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Μαΐου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), γραπτώς.(NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Σώμα οφείλει να είναι υπόδειγμα οικονομικής διαφάνειας και εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου. Ως προς αυτό, πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν αυστηρότεροι απέναντι στους εαυτούς μας. Σε ένα τόσο μεγάλο κοινοβούλιο, με τόσους πολλούς βουλευτές και προσωπικό, δεν μπορούν να λειτουργούν διαρκώς όλα τέλεια. Σε κάθε συνεργασία μεταξύ πολλών ανθρώπων, θα υπάρξουν και προβλήματα. Ακόμη και οι αυστηρότεροι εσωτερικοί έλεγχοι δεν μπορούν να αποτρέψουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε εξίσου τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης.

Θα αναφέρω δύο παραδείγματα. Πρώτον, το νέο καθεστώς των βοηθών, το οποίο έχει τεθεί επιτέλους σε ισχύ μετά από συζητήσεις πολλών ετών. Οι καταχρήσεις που υφίσταντο προηγουμένως έχουν πλέον σχεδόν εξαλειφθεί. Το δεύτερο παράδειγμα είναι η επιστροφή εξόδων. Έχουν ληφθεί μέτρα και έχουν θεσπιστεί και σε αυτόν τον τομέα σαφείς και ακριβείς κανόνες. Έχουν λυθεί έτσι όλα τα προβλήματα; Ασφαλώς όχι. Είναι ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι έγιναν ακόμη πιο αυστηροί οι εσωτερικοί έλεγχοι, το να καλλιεργείται όμως η αόριστη εντύπωση ότι υπάρχουν συγκαλύψεις είναι, νομίζω, απαράδεκτο, καθότι δεν ισχύει. Θα κλείσω την ομιλία μου επισημαίνοντας, όσον αφορά μελλοντικές αυξήσεις του προϋπολογισμού, ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι η εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας συνεπάγεται μεγάλο όγκο πρόσθετης εργασίας και ότι η αύξηση του προϋπολογισμού για την επικοινωνία και τις επαφές με επισκέπτες είναι όντως δικαιολογημένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), γραπτώς.(EN) Σε γενικές γραμμές, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων. Σημαντικών βελτιώσεων θα έλεγα μάλιστα. Ceterum censeo, η Γαλλία αποφάσισε να πουλήσει ένα πολεμικό σκάφος της κατηγορίας Mistral στη Ρωσία· εκτιμούμε ότι θα μετανιώσει ειλικρινώς γι’ αυτήν της την πράξη.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.00 και συνεχίζεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PITTELLA
Αντιπροέδρου

 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου