Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

19. Ευρώπη 2020 - νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την Ευρώπη 2020 – νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, Προεδρεύων του Συμβουλίου.(ES) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που θα ασχοληθούμε με ένα θέμα ύψιστης σημασίας για το Συμβούλιο και την ισπανική Προεδρία, τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη και την ποιοτική απασχόληση.

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, βγαίνουμε σιγά-σιγά από τη χειρότερη οικονομική κρίση που έχει σημειωθεί από τη δεκαετία του 1930, και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθούμε την ανάκαμψη που αρχίζουμε να βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή και, ταυτόχρονα, να μετριάσουμε τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης.

Ωστόσο, παράλληλα με αυτό το βραχυπρόθεσμο έργο που επιτελείται από τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πρέπει να εκτείνουμε το βλέμμα μας πέρα από αυτήν την δεκαετία και να διασφαλίσουμε την αειφορία του κοινωνικού μας μοντέλου, του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αυτή είναι η διπλή πρόκληση που εμπεριέχεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020.

Το θέμα είναι να μην επιστρέψουμε σε μια κρίση που δεν έχει ακόμη φτάσει εντελώς στο τέλος της, και πρωτίστως να το κάνουμε θεσπίζοντας μια στρατηγική για την ανάπτυξη, ένα μοντέλο για την ανάπτυξη προσαρμοσμένο στη νέα εποχή. Πρέπει επίσης η στρατηγική για την ανάπτυξη να είναι υλοποιήσιμη και εκτελεστή και να αντιπροσωπεύει τις μείζονες πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια.

Όπως γνωρίζετε καλά, στις 11 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν σε άτυπη βάση οι συζητήσεις για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η στρατηγική συζητήθηκε εν συνεχεία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, και συζητήθηκε επίσης σε πολλές από τις συνθέσεις του Συμβουλίου, στις οποίες προήδρευσε η ισπανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια αυτής της εξάμηνης περιόδου.

Τον Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη δρομολόγηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η οποία θα λάβει χώρα οριστικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, και θεμελίωσε τα στοιχεία, τη δομή, ακόμη και τον οδικό χάρτη για τη μελλοντική ανάπτυξη της στρατηγικής.

Η στρατηγική πρόκειται να εστιαστεί στα καίρια ζητήματα της Ευρώπης: γνώση και καινοτομία, τη βιώσιμη οικονομία την οποία ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υψηλή απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση.

Από τους πέντε αυτούς βασικούς στόχους, εκείνοι που έχουν ποσοτικοποιηθεί είναι η απασχόληση: 75% για άνδρες και γυναίκες, οι επενδύσεις σε ποσοστό 3% του ΑΕγχΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη και οι στόχοι «20/20/20» για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο στόχος για τη μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση και η αύξηση της μερίδας του πληθυσμού με υψηλότερη εκπαίδευση δεν έχει ακόμη ποσοτικοποιηθεί, ούτε έχει καθοριστεί ο στόχος για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, και ειδικότερα για τη μείωση της φτώχειας.

Όλα αυτά βασίζονται στην ανακοίνωση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή, η οποία ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη μετέπειτα απόφαση και τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

Καταρχάς, η δομή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 έχει κάποιες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. Η Επιτροπή υπέβαλε μόλις την πρότασή της για την εστίαση αυτών των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών –η ισπανική Προεδρία δεσμεύτηκε να εργαστεί σε όλους τους σχετικούς τομείς δράσης του Συμβουλίου, έτσι ώστε το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών να μπορέσουν να ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο – και επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που απαιτούν τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεύτερον, έχουμε τους κύριους στόχους, στους οποίους αναφέρθηκα νωρίτερα.

Τρίτον, υπάρχει κάτι νέο στη νέα στρατηγική: οι εθνικοί στόχοι. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να καθορίσει τους εθνικούς του στόχους, αλλά φυσικά πρέπει να ενσωματωθούν στους ευρωπαϊκούς στόχους και να υποστηριχθούν από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Τέταρτον, έχει γίνει επίσης λόγος γι’ αυτό που περιγράφεται ως προβληματικά σημεία τα οποία διαμορφώνουν την ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει επίσης κάτι νέο σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνας: η ισπανική Προεδρία πρόκειται να επικεντρωθεί πάνω απ’ όλα σε όσα επηρεάζουν την εσωτερική αγορά.

Πέμπτον, υπάρχουν οι «εμβληματικές πρωτοβουλίες» οι οποίες αναπτύσσονται από την Επιτροπή. Θέλουμε η πρώτη εξ αυτών να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισπανικής Προεδρίας: το Ψηφιακό Θεματολόγιο, που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας τον Μάιο, μετά από μια ανακοίνωση που ανέλαβε να δημοσιεύσει η Επιτροπή στις 18 Μαΐου.

Εν κατακλείδι, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να πω ότι θα υπάρξουν ειδικές συζητήσεις για τη νέα στρατηγική σε κάποιες από τις συνθέσεις του Συμβουλίου και ότι, στο μέτρο του δυνατού, θέλουμε οι συζητήσεις αυτές να είναι δημόσιες, για παράδειγμα στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισμού την επόμενη εβδομάδα.

Θα ήθελα να τονίσω ότι οι εργασίες δεν θα ολοκληρωθούν φυσικά τον Ιούνιο. Τότε θα δρομολογηθεί η στρατηγική Ευρώπη 2020, αλλά οι εργασίες δεν θα τελειώσουν τότε. Η στρατηγική θα πρέπει να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί μέσω των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι, από την άποψη της «διακυβέρνησης» της στρατηγικής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. (Έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εξαρχής, και είναι μια ιδέα που έχει επανειλημμένα υποστηριχθεί τόσο από την ισπανική Προεδρία όσο και από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Van Rompuy, ο οποίος διαδραμάτισε έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και να αναλάβει ένα σημαντικό καθήκον όσον αφορά την ανάπτυξη και καθοδήγηση αυτής της στρατηγικής, παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είναι τα δύο κύρια θεσμικά όργανα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, η οποία έχει ήδη ειδικά μέσα που όλοι μας θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια θλιβερή επιλογή. Θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση «παρασιτισμού» εις βάρος των υπολοίπων, μια στάση «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» που θα έβαζε σε κίνδυνο όλα όσα έχουμε επιτύχει τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία με αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.

Τα γεγονότα των τελευταίων μηνών –συνεχιζόμενη αστάθεια της αγοράς, ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς και ανάγκη για αποφασιστική εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών– απλώς αύξησαν τη σαφήνεια αυτής της επιλογής. Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης περισσότερο από ποτέ και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό ακριβώς με τους στόχους της Ευρώπης 2020.

Προσκλήθηκα να σας μιλήσω σήμερα για την Ευρώπη 2020, αλλά το να εξετάσουμε μεμονωμένα αυτήν τη δέσμη μέτρων για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη δεν έχει νόημα, γιατί ένα από τα βασικά συμπεράσματα που μπορούμε να συναγάγουμε από την κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα είναι ότι πρέπει να εργαζόμαστε μαζί, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για να καλύψουμε τις ελλείψεις του πλαισίου ρύθμισης και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, να αποκαταστήσουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή δημόσια οικονομικά, να ξεκινήσουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να οδηγήσουν την Ευρώπη σε ένα μονοπάτι αειφόρου ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης.

Και οι τρεις αυτές συνιστώσες είναι ίσης σημασίας – πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο και στις τρεις αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Επομένως, όλο αυτό απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση, μεταρρυθμίσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση, Ευρώπη 2020 για διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και έξυπνη ανάπτυξη και σημαντικές παγκόσμιες μεταρρυθμίσεις μέσω της G20, διότι πολλά από αυτά τα θέματα έχουν εξωτερικές διαστάσεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με έξυπνο τρόπο όλους τους μοχλούς που έχουμε στη διάθεσή μας, αναγνωρίζοντας ότι καθένας από αυτούς έχει αντίκτυπο σε όλους τους άλλους. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ με συντομία στους περισσότερους από αυτούς. Δεν θα επανέλθω στα χρηματοοικονομικά ζητήματα που ανέφερα στην προηγούμενη δήλωση αλλά θα ξεκινήσω από την ομάδα των G20.

Η ομάδα των G20 διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, βελτιώνοντας τη διακυβέρνηση σε πιο παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αξιώσει μεγάλο μερίδιο των ευσήμων για το ότι έδωσε ώθηση στην ομάδα των G20 και την τροφοδότησε με ιδέες. Η Επιτροπή συνέβαλε ιδιαίτερα σε αυτό, διασφαλίζοντας ότι τα συμφέροντα και των 27 κρατών μελών αντικατοπτρίζονται κατάλληλα στο έργο μας. Θα εργαστούμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει την ηγεσία της στη διάσκεψη κορυφής του Τορόντο τον Ιούνιο και στη διάσκεψη κορυφής της Σεούλ τον Νοέμβριο.

Ένας βασικός στόχος θα είναι η εξασφάλιση ενός σαφούς μηνύματος από την ομάδα των G20 σχετικά με μια στρατηγική εξόδου από την κρίση για την υποστήριξη της ανάκαμψης, στην οποία όλες οι μεγάλες οικονομίες θα διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ορισμένες από τις ανισορροπίες που προκάλεσαν την κρίση. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι το βάρος της επανεξισορρόπησης της παγκόσμιας ανάπτυξης θα κατανεμηθεί μεταξύ όλων των μελών της ομάδας των G20. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη στρατηγική μας για την Ευρώπη 2020 και ο ενισχυμένος οικονομικός συντονισμός στην ΕΕ γενικά, και στην ζώνη του ευρώ ειδικότερα, θα είναι σημαντικά σε αυτό το πλαίσιο. Είναι σημαντικό να παρουσιάσει η Ευρώπη μια συντονισμένη προσέγγιση στην ομάδα των G20.

Ένας άλλος στόχος θα είναι η συνέχιση της μεταρρύθμισης της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση στους διεθνείς εταίρους μας όσον αφορά την έγκαιρη και συνεπή εκπλήρωση των υφιστάμενων δεσμεύσεων της ομάδας των G20 με ίσους όρους.

Πέρα και πάνω από αυτό, πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να στείλει η ομάδα των G20 ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με το πώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση της αποκατάστασης του τραπεζικού τομέα. Πρέπει να αγωνιστούμε για μια συντονισμένη και ισχυρή προσέγγιση. Μια παγκόσμια συμφωνία για εισφορές για τη σταθερότητα των τραπεζών, η οποία θα συνδέεται με συγκεκριμένα μέτρα επίλυσης, θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Όπως πρότεινε πρόσφατα το ΔΝΤ, αυτό θα μπορούσε να συμπληρωθεί από έναν φόρο επί των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων ή των κερδών. Η σχετική συζήτηση προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολη. Πρέπει να σας πω ορμώμενος από το προπαρασκευαστικό έργο που διενεργείται με τους εταίρους μας στην ομάδα των G20, ότι υπάρχουν πολλοί που αντιτίθενται σε αυτήν την ιδέα· εντούτοις, νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι οπωσδήποτε ισχυρότερο αν μιλήσουμε με μία φωνή και αν μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προετοιμαστεί.

Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να επιδιώξουμε, πριν από το Τορόντο, να καταλήξουμε σε συμφωνία για τους βασικούς φακέλους του κανονισμού για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τον οποίο ανέφερα νωρίτερα το απόγευμα. Αυτό θα απαιτήσει ευελιξία και δημιουργικό πραγματισμό τόσο από το Σώμα αυτό όσο και από το Συμβούλιο.

Αυτό με φέρνει στον πυρήνα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 – η οποία τώρα τοποθετείται στο κατάλληλο πλαίσιο ως μέρος της ολιστικής προσέγγισης στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή. Όπως γνωρίζετε, τα κύρια στοιχεία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 εγκρίθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τον Μάρτιο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τα συζητήσουμε σε αυτό το Σώμα. Πριν καν υποβάλουμε πρόταση, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη σας σχετικά με αυτό. Πρέπει τώρα να σχεδιάσουμε λεπτομερώς τη στρατηγική· η επείγουσα ανάγκη για δράση είναι ξεκάθαρη σε όλους. Περισσότερο από ποτέ, όπως τονίστηκε σε κάποιες από τις δηλώσεις που έγιναν στην προηγούμενη συζήτηση, ένα από τα συμπεράσματα αυτής της χρηματοπιστωτικής κρίσης και τα προβλήματα της ζώνης του ευρώ είναι η ανάγκη να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με συντονισμένο και αποφασιστικό τρόπο.

Ο καλύτερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών μας αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Και πριν από το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης, εμείς συνιστούσαμε και προτείναμε την αύξηση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Αυτό είναι σαφέστατα αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις. Είναι σημαντικό αν θέλουμε να εξέλθουμε επιτυχώς από την κρίση, να αποκαταστήσουμε την ανάπτυξη, να μεταφράσουμε αυτήν την ανάπτυξη σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και, τελικά, να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον για την Ευρώπη.

Οι πέντε στόχοι που προτείνει η Επιτροπή είναι τώρα σε μεγάλο βαθμό συναινετικοί· ποσοστά έχουν ήδη καθοριστεί όσον αφορά τους στόχους της απασχόλησης, την έρευνα και την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

Ο αριθμητικός στόχος για τον τομέα της εκπαίδευσης –μείωση των ποσοστών των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση και αύξηση του μεριδίου του πληθυσμού με τριτοβάθμια ή ισότιμη εκπαίδευση– θα συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής.

Επίσης, έχω δεσμευθεί σθεναρά για την εξασφάλιση ενός αριθμητικού στόχου όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν μπορούμε απλά να δεχτούμε το συνεχιζόμενο σκάνδαλο των 80 εκατομμυρίων ατόμων στα όρια της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργασίες για το θέμα αυτό συνεχίζονται στο Συμβούλιο, και θα κάνω ό,τι μπορώ για να πείσω τα κράτη μέλη για τη σημασία αυτού του στόχου, ξέροντας ότι το παρόν Σώμα συμμερίζεται την αποφασιστικότητά μας.

Η Ευρώπη 2020 πρέπει να είναι ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Φυσικά, δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνική ισότητα χωρίς μια ανταγωνιστική αγορά, αλλά δεν θέλουμε επίσης να δεχτούμε μια Ευρώπη οικονομικής αποδοτικότητας αλλά χωρίς δικαιοσύνη.

Οι εθνικοί στόχοι θα επιτρέψουν την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία καθορισμού αυτών των εθνικών στόχων, σε συνεργασία με την Επιτροπή. Οι στόχοι, ελπίζω, θα συμφωνηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, έτσι ώστε η εφαρμογή να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως μετά.

Η Επιτροπή εξέδωσε μια πρόταση για τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές την περασμένη εβδομάδα. Αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ο αριθμός των κατευθυντήριων γραμμών είναι πιο περιορισμένος από την προηγούμενη φορά –τώρα έχουμε 10 αντί για 24– γεγονός που θα ενθαρρύνει τον ενστερνισμό του μέσου από τους διάφορους παράγοντες. Πιστεύω ότι αυτό συνιστά πρόοδο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου αναμένεται να δώσει την πολιτική του στήριξη στις αρχές στις οποίες βασίζονται αυτές οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές, αλλά φυσικά, θα εγκριθούν μόνο εφόσον θα έχει πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση μαζί σας –το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– κάτι το οποίο ελπίζω ότι θα συμβεί το συντομότερο δυνατόν.

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν αποτελεί μόνο πηγή έμπνευσης, ούτε έναν κατάλογο στόχων, δεν αποτελεί μόνο ένα όραμα – είναι ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Θα αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη μας, σε πνεύμα απόλυτου σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας. Θα καταστήσουμε σαφές τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Η εφαρμογή θα είναι το καθοριστικό στοιχείο, και όπως είπε ο διακεκριμένος εκπρόσωπος του Συμβουλίου, κ. López Garrido, υπάρχει πλέον πολύ μεγαλύτερη επίγνωση σε επίπεδο κράτους μέλους της ανάγκης ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη διδάχθηκαν κάτι από τις ελλείψεις της στρατηγικής της Λισαβόνας στην οποία, πράγματι, πολλοί, αν όχι όλοι οι στόχοι ήταν καλοί και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν υπήρχε, ας είμαστε ειλικρινείς, επαρκές αίσθημα ενστερνισμού της όλης προσπάθειας ούτε αρκετός δυναμισμός στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να καλυφθεί αυτό το κενό στην υλοποίηση που υπήρχε στη στρατηγική της Λισαβόνας. Για τον σκοπό αυτόν, καλείστε να διαδραματίσετε κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της επιτυχημένης εφαρμογής της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –πέρα από τον ρόλο σας ως συννομοθέτη– μπορείτε επίσης να κινητοποιήσετε ιδιαίτερα αποτελεσματικά τους πολίτες και επίσης –γιατί όχι;– τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό που έχει κρίσιμη σημασία είναι το είδος των σχέσεων, αν μου επιτρέπετε να σας πω κάτι τέτοιο, που συνάπτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν εκλαμβάνονται μόνο ως οι μεταρρυθμίσεις που κάποιοι αποφασίζουν στις Βρυξέλλες, ή μερικές φορές στο Στρασβούργο, αλλά ως οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούμε σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί φορείς και οι πολιτικοί παράγοντες, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι, πρέπει να συμμερίζονται το αίσθημα του επείγοντος, την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και χαιρετίζω όλες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Zapatero όσον αφορά την ανάγκη συμμετοχής αυτών των κοινωνικών εταίρων. Έπειτα πρέπει να διασφαλίσουμε ισχυρότερη, από κοινού διακυβέρνηση συνενώνοντας όλα τα μέσα συντονισμού μας: η υποβολή αναφορών και η αξιολόγηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης να διενεργούνται ταυτόχρονα προκειμένου να ταυτιστούν τα μέσα και οι σκοποί· δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων (ESRB) προκειμένου να διασφαλιστεί η γενική χρηματοπιστωτική σταθερότητα· διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας· μακροοικονομικές εξελίξεις – αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και να πορευτούμε σταθερά στον δρόμο προς την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σοβαρή οικονομική διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διαχωρίζουμε τη μακροοικονομία από τη μικροοικονομία, να διαχωρίζουμε τα εσωτερικά από τα εξωτερικά.

Επομένως, χρειαζόμαστε τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά με μια ολιστική προσέγγιση και να συντονίσουμε όλα αυτά τα μέσα – είναι ο μόνος τρόπος για να ενσταλάξουμε λίγη εμπιστοσύνη, μεταξύ άλλων και στη στρατηγική μας.

Μίλησα για μια θλιβερή επιλογή στην αρχή της ομιλίας μου και η Επιτροπή γνωρίζει ποιους δρόμους θέλει να ακολουθήσει. Είμαι πεπεισμένος ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται αυτήν την επιλογή –μια επιλογή αποφασιστικότητας, μια επιλογή για την Ευρώπη– και υπολογίζω στη συμβολή σας καθώς θα συνεχίζουμε το έργο μας.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(NL) Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε Barroso, κύριε López Garrido, αυτής της συζήτησης για την στρατηγική ΕΕ 2020 προηγήθηκε πολύ σωστά μια συζήτηση για την κρίση στη ζώνη του ευρώ, και το κρίσιμο ζήτημα σε κάθε συζήτηση είναι πώς θα ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Μιλάτε για συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, αλλά ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά ερμηνεύθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως υπερβολική ελευθερία και τα κράτη μέλη δεν έλαβαν υπόψη τους τις συμφωνίες. Αυτή η κατάσταση πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό ισχύει για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και είναι επίσης το κύριο δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Συνεπώς, τα πράγματα πρέπει να γίνουν διαφορετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020.

Η Ομάδα μας, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), αναμένει να δει μια φιλόδοξη δέσμευση από μέρους της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση πριν από αυτήν τη στρατηγική 2020. Τον Ιούνιο αναμένουμε από το Συμβούλιο να λάβει σθεναρές αποφάσεις και επίσης να δεσμευτεί σε φιλόδοξους στόχους για τα κράτη μέλη και στην υγιή οικονομική διακυβέρνηση. Το Κοινοβούλιο θα σας προκαλέσει γι’ αυτό, αν παραστεί ανάγκη. Τα δημοσιονομικά σχέδια για το ερχόμενο έτος πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτήν τη στρατηγική 2020, και σε άλλα σημεία, επίσης, το Σώμα αυτό θα διαδραματίσει κατά γράμμα τον θεσμικό του ρόλο, προς όφελος της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας για τους πολίτες μας.

Κυρία Πρόεδρε, η αναταραχή στη ζώνη του ευρώ μαρτυρά περαιτέρω τη σημασία των υγιών δημοσίων οικονομικών όσον αφορά τη σταθερότητα του ευρώ, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική σταθερότητα και την αποτροπή του ενδεχομένου να μεταβιβάσουμε τα βάρη στις μελλοντικές γενιές, στα παιδιά μας. Η μεταρρύθμιση των δημοσίων οικονομικών αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη στρατηγική ΕΕ 2020 και, ως εκ τούτου, για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς μας. Για τον λόγο αυτόν, είναι τόσο σημαντικό να υποβάλετε την επόμενη εβδομάδα προτάσεις για την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, Επίτροπε Rehn. Είναι κρίσιμης σημασίας να ενισχυθεί το αποτρεπτικό του αποτέλεσμα και να τεθούν τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά σε μια ορθότερη βάση στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, εξ ονόματος της Ομάδας μας, σας προτρέπω να αναλάβετε την ευθύνη που σας αναλογεί ως Επιτροπή και να υποβάλετε φιλόδοξα σχέδια. Μπορείτε να υπολογίζετε στη στήριξή μας.

Εμείς, το Κοινοβούλιο, μπορούμε να εξετάσουμε το πώς –μαζί με εσάς– μπορούμε να προκαλέσουμε το Συμβούλιο να συμφωνήσει πραγματικά στην ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιδοκιμάζουμε τη δημιουργία ομάδας δράσης από το Συμβούλιο. Ελπίζω, ωστόσο, ότι το Συμβούλιο θα δώσει τη συγκατάθεσή του στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το τέλος του έτους.

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, η σχέση μεταξύ των δύο συζητήσεων που μόλις πραγματοποιήσαμε είναι πνευματικά συνεκτική. Σημαίνει όμως κάτι στην πράξη η σχέση αυτή; Έχουμε κάποιες αμφιβολίες στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δεν βλέπουμε καμία συνεκτικότητα μεταξύ του κειμένου στη μορφή που μας υποβλήθηκε από την Επιτροπή και μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης που επιθυμείτε να θεσπίσετε τον Ιούλιο, χωρίς το Κοινοβούλιο να έχει την ευκαιρία να διατυπώσει λεπτομερή γνώμη επί των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.

Πώς μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι θα δεσμευόμασταν για τα επόμενα 10 χρόνια; Πρώτον, χωρίς να γίνει απολογισμός για την εξέλιξη της στρατηγικής της Λισαβόνας, μας λέτε «Τα πάντα έχουν αλλάξει: δεν έχουμε πλέον 27 κατευθυντήριες γραμμές· τώρα έχουμε 10!» Είναι όμως αυτό αλλαγή, κύριε Barroso;

Συνεκτικότητα σημαίνει να σκεφτούμε ότι, αν θέλουμε να επιτύχει η στρατηγική 2020, πρέπει να ξεκινήσουμε από το πού βρισκόμαστε πριν να δούμε το πού πηγαίνουμε. Πρέπει επίσης να δούμε πού θέλουμε να πάμε. Το γεγονός είναι ότι εκεί που βρισκόμαστε σήμερα είναι η χειρότερη κρίση που έχει γνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της από τη δημιουργία της· δεν έχει συμβεί τίποτα σοβαρότερο από αυτό. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Δεν μπορούμε να δρομολογήσουμε μια στρατηγική εξόδου από την κρίση, διότι αυτό θα σήμαινε να ζητήσουμε από τις δημόσιες αρχές να αποφύγουν τις οικονομικές τους ευθύνες προκειμένου να αφήσουν ελεύθερο το πεδίο στην αγορά.

Δεν μπορούμε να εξετάσουμε αυτήν τη στρατηγική χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Όπως γνωρίζετε καλά, κύριε Barroso, δεν είμαστε τόσο πλούσιοι. Έχουμε ένα εργαλείο, το οποίο λέγεται Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης· έχουμε άλλο ένα εργαλείο, που λέγεται δημοσιονομικές προοπτικές. Αν αυτά δεν συνδεθούν με ξεκάθαρο τρόπο, δεν θα πάμε πουθενά.

Επίσης, όταν κοιτάζουμε το σημείο αφετηρίας, έχουμε κάποιες ανησυχίες. Πρώτον, εμείς στην Ομάδα S&D ζητούμε, επειγόντως, τα κράτη μέλη να μην υπόκεινται πλέον στην κερδοσκοπία των αγορών. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, ή με οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Έχει να κάνει με τις αλυσιδωτές αντιδράσεις και με την έλλειψη περιορισμών όσον αφορά την κερδοσκοπία.

Γι’ αυτό προτείνουμε την εισαγωγή ενός μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο οποίος θα προστατεύει τα κράτη μέλη από τέτοια φαινόμενα κερδοσκοπίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν ό,τι πρέπει, δηλαδή να επιστρέψουν στον δρόμο της ανάκαμψης και να προστατεύσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό μοντέλο. Γιατί όλοι το ξέρουν, όλοι το λένε κατά τη διάρκεια της κρίσης ότι το κοινωνικό μοντέλο μας είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο μας όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση.

Αν η στρατηγική σας για το 2020 καταλήξει σε δημοσιονομική εξυγίανση η οποία καταστρέψει εντελώς αυτό το κοινωνικό μοντέλο, η Ευρώπη θα είναι ο ηττημένος στον διεθνή ανταγωνισμό στο μέλλον. Ως εκ τούτου, θα χάσει την ικανότητά της να διεκδικεί σθεναρά αυτό το μοντέλο που ενσαρκώνουμε, και θα έχουμε παραδώσει τη θέση μας σε άλλες ηπείρους, εκτός και αν την παραδώσουμε αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς. Δεν είναι αυτό το όραμά μας για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ξέρουμε εδώ και πολλούς μήνες ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ξέρουμε ότι το ευρώ υποτιμάται με ταχείς ρυθμούς μπροστά στα μάτια μας και ότι οι διαφορές μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης των κρατικών ομολόγων αυξάνονται. Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλει πλέον ότι η Ευρώπη διέρχεται μια σοβαρή κρίση, ενώ είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι σταθήκαμε ξανά στα πόδια μας.

Πρέπει σοβαρά να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, όμως οι ηγέτες της Ευρώπης εξακολουθούν να διαπληκτίζονται σχετικά με την πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθήσουν. Δεν είναι καιρός για διαφωνίες. Χρειαζόμαστε πραγματική δράση, και την χρειαζόμαστε τώρα. Καθώς είναι προφανές ότι η πίεση από τους ομολόγους στο Συμβούλιο δεν έχει αποτελέσματα, χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους και νέα διαφανή μέσα για τον έλεγχο των εκθέσεων για κάθε κράτος μέλος. Χρειαζόμαστε έναν στοιχειώδη σεβασμό για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και χρειαζόμαστε αξιόπιστα και πραγματικά αριθμητικά μεγέθη στα οποία θα μπορούμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας.

Για να ασκήσουμε πρόσθετη πίεση στις κυβερνήσεις, οι διαρθρωτικοί πόροι και άλλες ευρωπαϊκές ενισχύσεις πρέπει να συνδέονται με την ικανότητα των κυβερνήσεων να μας παράσχουν σωστά στοιχεία. Επιτρέψτε μου μια αντιπαραβολή. Όταν ένας μικρός αγρότης κάνει λάθη σε μισό εκτάριο γης, χάνει τη στήριξη για οτιδήποτε κάνει για μια σειρά ετών. Αυτή είναι η αντιπαραβολή που πρέπει να κάνουμε. Γι’ αυτό στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου είμαστε τόσο σκληροί στο θέμα της διακυβέρνησης.

Είναι επίσης εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προωθεί προτάσεις τις οποίες συζητούμε εδώ και χρόνια. Για να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για τη μελλοντική ανάπτυξη, η στρατηγική πολιτική ατζέντα πρέπει να συμπεριληφθεί στη στρατηγική ΕΕ 2020. Θα δώσω μερικά παραδείγματα. Διαπραγματευτήκαμε το σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Το μεγαλύτερο μέρος του δεν εφαρμόζεται. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρχει και ένα σχέδιο Β με σκοπό να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα, αλλά το σχέδιο Β δεν έχει τεθεί ακόμη σε πράξη. Αποφασίσαμε για ένα σχέδιο ΣΕΤ για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Εξακολουθούμε να μην έχουμε το 50% της χρηματοδότησης για το σχέδιο ΣΕΤ, που είναι ένα πραγματικό στρατηγικό εργαλείο. Το αποτελεσματικότερο ως προς το κόστος μέσο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι η επίτευξη προόδου όσον αφορά μια στρατηγική για την ενεργειακή απόδοση. Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τοποθετήσουν την ενεργειακή απόδοση στην κορυφή της τρέχουσας ατζέντας.

Η υφιστάμενη νομοθεσία πρέπει να γίνει πιο αυστηρή γιατί δεν είναι επαρκής. Χρειαζόμαστε το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα για το οποίο έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις εδώ και πολύ καιρό. Χρειαζόμαστε ενέργεια σε υποδομές, ενέργεια ισοδύναμη με αυτή των γρήγορων τρένων, υπερδίκτυα και ευφυή δίκτυα υψηλής τεχνολογίας, και έχουμε τα χρήματα γι’ αυτό.

Πρέπει να διασφαλίσουμε την τεχνολογική καινοτομία και επίσης να ενθαρρύνουμε και να προωθήσουμε μια στρατηγική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και υπέρ της ένταξης των δύο φύλων. Υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να ολοκληρώσει αυτό που αρχίσαμε μαζί. Το Συμβούλιο πρέπει να φανεί πιο τολμηρό και να σταματήσει τους διαπληκτισμούς. Θα παρουσιάσουμε ένα τολμηρό ψήφισμα για το δεύτερο βήμα της στρατηγικής 2020.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η παρουσίαση του προγράμματος Ευρώπη 2020 ως μια σπουδαία στρατηγική που θα μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση αγγίζει τα όρια της πολιτικής πρόκλησης. Πρέπει να εξετάσουμε την προηγούμενη πολιτική για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών για να διαπιστώσουμε –αν είμαστε αρκετά ειλικρινείς– ότι για μήνες –χρόνια βασικά– υποσχόμασταν να ρυθμίσουμε τις αγορές εκείνες που λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε σημειώσει παρά ελάχιστη πρόοδο. Όσον αφορά την Ελλάδα, αναγκαζόμαστε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον καθρέπτη.

Από την κρίση στην Ελλάδα μπορούμε να δούμε ότι όσα έγιναν μέχρι τώρα ήταν εντελώς ανεπαρκή. Οι πολίτες μας μάς έχουν ακούσει να λέμε ότι διασώζουμε τις τράπεζες. Έσφιξαν τα δόντια τους και το δέχτηκαν. Τώρα πληρώνουν το τίμημα. Τα δημόσια οικονομικά είναι ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα από τα μέτρα αυτά. Τώρα διασώζουμε την Ελλάδα, και πρέπει να το κάνουμε, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία επ’ αυτού. Θα είναι ακόμη μία πρόκληση για τα δημόσια οικονομικά σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τράπεζες έχουν ενεργητικά υπόλοιπα και, ωστόσο, επιδοκιμάζονται όταν ακούγεται ότι συνεισφέρουν εθελοντικά στην Ελλάδα. Κύριε Barroso, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια αγορά στην οποία ανήκουν 27 κράτη μέλη, δεν έχουμε εναλλακτική λύση πέρα από την εισαγωγή ενός φόρου επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή άλλου μέσου που θα μειώσει τη λαχτάρα των κερδοσκόπων να κερδίσουν σε αυτήν την περιοχή. Χρειαζόμαστε πραγματικά ένα μέσο με το οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε, με πραγματικά δίκαιο τρόπο, εκείνους που αποκόμισαν κέρδη από την κρίση αυτή και κερδοσκόπησαν εναντίον του ευρώ να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση που πρέπει τώρα να παράσχουμε. Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στον δρόμο που έχουμε ξεκινήσει.

Στο έγγραφο που παρουσιάσατε, δεν μπορώ να δω όραμα για το τι πρόκειται να συμβεί τώρα. Η αναφορά στο γεγονός ότι αυτό πρέπει να ρυθμιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οικεία από τη συζήτηση για το κλίμα. Από αυτήν την άποψη, δεν έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο εδώ και πολλά χρόνια.

Για εμένα, το κλίμα είναι το δεύτερο μείζον ζήτημα. Δεν έχουμε βγει κατ’ ουδένα τρόπο από αυτήν την κρίση, αλλά βυθιζόμαστε βαθύτερα μέσα της, γιατί δεν κατορθώσαμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Ουσιαστικά το βρίσκω απαράδεκτο ότι μόλις σήμερα, λίγο πριν από αυτήν τη συζήτηση, έγινε σαφές ότι η Connie Hedegaard εργάζεται πολύ σκληρά στην Επιτροπή για να επιτύχει την εκπλήρωση και του ελάχιστου στόχου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάζοντας την τρέχουσα κατάσταση, είναι καιρός να αυξήσουμε τους στόχους μας στο 30%. Αν δεν αυξήσουμε αυτόν τον στόχο, τότε μπορούμε να ξεχάσουμε το περίφημο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών, για παράδειγμα. Αν το CO2 δεν έχει την κατάλληλη τιμή επειδή οι στόχοι μας είναι υπερβολικά αδύναμοι, τότε πραγματοποιούσαμε έντονες συζητήσεις για χρόνια, αλλά απέχουμε ακόμη πολύ από την επίτευξη του στόχου που θέσαμε στους εαυτούς μας. Όσον αφορά τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας προκειμένου να γίνει πιο βιώσιμη –όπως φαίνεται στους τίτλους του προγράμματος της Επιτροπής– όλοι μας θα λέγαμε ότι θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτόν. Ωστόσο, κύριε Barroso, όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα, η Επιτροπή σας δεν έχει ακόμη πει πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τι μέσα και τι προγράμματα κινήτρων θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτόν;

Η κ. Ek ανέφερε ορισμένους ειδικούς τομείς. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για το πρόγραμμα αυτό. Βάσει των όσων έχουμε στα χέρια μας επί του παρόντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί ακόμη, κατά τη γνώμη μου, να πει ότι μετά τη Λισαβόνα αυτή είναι τώρα μια επιτυχημένη στρατηγική. Αυτή η Ευρώπη 2020 έχει, ούτως ειπείν, διαμορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μας οδηγήσει από την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας στην επόμενη αποτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι ο κ. Barroso έχει πραγματικά, σήμερα, έναν εξαιρετικά δύσκολο ρόλο. Είναι ένα από τα δυσκολότερα καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που έχει να επιτελέσει. Πρέπει να μοιράσει τον χρόνο του μεταξύ της συζήτησης με την Αριστερά και με τη Δεξιά – με άτομα που έχουν τις καλύτερες απαντήσεις στα δυσκολότερα προβλήματα. Ο κ. Barroso πρέπει να ελιχθεί επιδέξια μεταξύ αυτών των θέσεων. Πιστεύω ότι η καλύτερη εξ αυτών είναι η στρατηγική 2020, η οποία έχει προταθεί από την Επιτροπή. Είμαι έκπληκτος από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν σε αυτήν την Αίθουσα, σύμφωνα με τις οποίες ο τρόπος για να διορθώσουμε την παρούσα, πολύ δύσκολη κατάσταση είναι να επαναλάβουμε τα λάθη μας.

Θα ήθελα να πω ότι πέρασα 18 χρόνια από τη ζωή μου σε μια χώρα που λεγόταν Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας, στην οποία υπήρχε Υπουργείο Εσωτερικού Εμπορίου και όπου τα ράφια στα μαγαζιά ήταν άδεια. Υπήρχε ένα Υπουργείο Εσωτερικού Εμπορίου, αλλά δεν υπήρχε εσωτερικό εμπόριο. Σήμερα, και τα τελευταία είκοσι χρόνια, για τα οποία δοξάζω τον Θεό, δεν έχουμε Υπουργείο Εσωτερικού Εμπορίου στην Πολωνία, έχουμε όμως εσωτερικό εμπόριο.

Θα ήθελα να πω ότι η θεραπεία για την τρέχουσα κρίση σίγουρα δεν είναι η περισσότερη ρύθμιση, ούτε οι υψηλότεροι φόροι ή η μεγαλύτερη παρέμβαση. Δεν είμαι, φυσικά, φανατικός της ελεύθερης αγοράς. Πιστεύω ότι ο ρόλος του κράτους είναι να διορθώνει τους μηχανισμούς της αγοράς, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, ας θυμηθούμε πώς ψηφίσαμε για την οδηγία για τις υπηρεσίες στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο. Ας θυμηθούμε τι συνέβη στην οδηγία για τις υπηρεσίες σε αυτήν την Αίθουσα. Γιατί χωρίς την ελεύθερη ροή ατόμων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά με τις άλλες ηπείρους του κόσμου.

Ακούμε εδώ σήμερα ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε με άλλες περιοχές πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, αλλά σίγουρα εμείς είμαστε εκείνοι που αναγκάζουμε τους επιχειρηματίες της ηπείρου μας να πάνε αλλού μέσω της υπερβολικής ρύθμισης και της δημιουργίας υπερβολικών βαρών για τις επιχειρήσεις. Επιτρέψτε μας, ως εκ τούτου, να αναρωτηθούμε τι περισσότερο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τη στρατηγική 2020, επειδή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και, φυσικά, επειδή πρέπει να βγούμε από την κρίση.

Δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Για εμάς, τους Πολωνούς, τους οποίους εκπροσωπώ σήμερα εδώ, η λέξη «αλληλεγγύη» έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει, συνεπώς, να επιδείξουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα σήμερα. Θέλω να τονίσω ακόμη μία φορά ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανακάμψει η Ευρώπη από την οικονομική κρίση, γιατί δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια οικογένειες, αλλά είναι επίσης πρόβλημα πίστης στο μέλλον μας. Έχω πίστη στο μέλλον της Ευρώπης, πιστεύω στην επιτυχία μας.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κυρία Πρόεδρε, αν συγκρίνω τη συζήτηση για το προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης με την τρέχουσα συζήτηση, τότε είναι σαφές ότι μιλάμε για δύο παράλληλους κόσμους. Από τη μία πλευρά έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία κράτη όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία διέρχονται μια σοβαρή κρίση και άλλα κράτη όπως η Γερμανία και η Γαλλία μπλοκάρουν την ανάληψη δράσης, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία αναπτύχθηκε μια στρατηγική που δεν ανταποκρίνεται κατ’ ουδένα τρόπο στις προκλήσεις αυτές.

Με τη στρατηγική αυτή, ούτε ορίσαμε μια νέα κατεύθυνση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε παρείχαμε απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν μέσα τα οποία δεν λειτουργούν. Παρομοίως, δεν κάναμε καμία προσπάθεια να αποσαφηνίσουμε την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη σχέση μεταξύ της ζώνης του ευρώ και των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Δεν έχουμε συμπεριλάβει κανένα από τα ζητήματα που ανέκυψαν τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνας και δεν έχουμε δώσει καμία απάντηση αναφορικά με το μέλλον. Δεν έχουμε παράσχει καμία διευκρίνιση σε σχέση με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προκάλεσε, φυσικά, σε μεγάλο βαθμό τη διχόνοια την οποία τώρα διαισθανόμαστε.

Όσον αφορά τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και το ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, δεν μπορούμε να λειτουργούμε λες και είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με αυτήν τη στρατηγική κατ’ αυτόν τον τρόπο. Πριν μιλήσουμε για την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, είναι επείγουσα ανάγκη να θέσουμε κατά μέρος της στρατηγική και να δώσουμε στον εαυτό μας περισσότερο χρόνο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίσης πρέπει να διεξάγουμε μια ανάλυση των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Σε αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε την κοινωνία των πολιτών και, πάνω απ’ όλα, το Κοινοβούλιο σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι στο παρελθόν. Διαφορετικά, θα οδεύουμε προς την καταστροφή με τα μάτια μας ορθάνοιχτα!

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι κρίμα που ο κ. Barroso εγκατέλειψε την Αίθουσα. Νομίζω ότι είχε να διδαχθεί πολλά από εμένα απόψε!

Θα σας συμβούλευα να μην ανησυχείτε τόσο πολύ για την ΕΕ το 2020 γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν θα υπάρχει τότε! Θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης με την οποία μοιάζει τόσο πολύ και για τους ίδιους λόγους: είναι συγκεντρωτική· είναι διεφθαρμένη· είναι αντιδημοκρατική και είναι ανίκανη· καθοδηγείται από την ανίερη συμμαχία των μεγάλων επιχειρήσεων και των πανίσχυρων γραφειοκρατών· χρηματοδοτείται από μια οικοφασιστική ατζέντα από μια πλατφόρμα διαστρεβλωμένης και άχρηστης επιστήμης, η οποία αναφέρεται ως «κλιματική αλλαγή».

Όποτε δίνεται στους λαούς της Ευρώπης η ευκαιρία για δημοψήφισμα, την απορρίπτουν. Στους Βρετανούς, φυσικά, δεν δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους, χάρη στον δόλο των τριών μόνο κομμάτων που έχουν πρόσβαση στον τηλεοπτικό διάλογο στη χώρα μου, με την υποβοήθηση και την παρότρυνση μιας ευρωπαϊκής, διεφθαρμένης δημόσιας υπηρεσίας τηλεοπτικών μεταδόσεων γνωστής ως BBC.

Η ΕΕ ήδη καταρρέει. Οι σκηνές που εκτυλίσσονται σήμερα στην Ελλάδα θα διαδοθούν και στις άλλες μεσογειακές χώρες νωρίτερα απ’ ό,τι φανταζόμαστε και, εντέλει, θα φτάσουν στις βορειοευρωπαϊκές χώρες που θα κληθούν να πληρώσουν τον λογαριασμό. Τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα μας καταριούνται όταν θα πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια αυτού του εντελώς αποφευκτού κυκεώνα!

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η έξυπνη, διατηρήσιμη ανάπτυξη, η υπερβολική έμφαση στη δράση, οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική διακυβέρνηση – πολλές ωραίες λέξεις και υψηλόφρονες στόχοι. Ωστόσο, έχω κάποια ερωτήματα εν προκειμένω που μου προκαλούν ανησυχία. Η διακηρυσσόμενη νέα στρατηγική θα έχει άραγε παρόμοια τύχη με την προκάτοχό της; Πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές έτσι ώστε αυτή η στρατηγική να επιτύχει πραγματικά και, συγκεκριμένα, πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να παρακολουθήσουμε καλύτερα την αναδιοργάνωση των εθνικών προϋπολογισμών; Ωστόσο, με τις πρότυπες λύσεις μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μια συγκεντρωτική μορφή ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης δεν θα παρεισφρήσει από την πίσω πόρτα και δεν θα διαβρώσει τα τελευταία απομεινάρια της εθνικής κυριαρχίας.

Κυριαρχία σημαίνει επίσης ανάληψη ευθύνης και, κατ’ επέκταση, ανάληψη ευθύνης για μια λανθασμένη δημοσιονομική πολιτική. Είναι απαράδεκτο κάποια κράτη μέλη να ζουν πέρα από τα όρια των δυνατοτήτων τους εις βάρος των υπολοίπων κρατών μελών. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, φυσικά, αλλά δεν πρέπει αυτό να είναι μονόδρομος. Μια συγκεντρωτική οικονομική διακυβέρνηση από τις Βρυξέλλες που θα επιβάλει το ευρωπαϊκό πρότυπο θα ήταν σίγουρα ο λανθασμένος δρόμος.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τη χρηστή διακυβέρνηση υπό την έννοια ότι είναι, φυσικά, σημαντικό να πιεστούμε όλοι μας για να προβούμε στις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες, αλλά ας μην λησμονούμε ότι η βασική χρηστή διακυβέρνηση που έχουμε στα χέρια μας συνίσταται στο να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει αυτό που οφείλει.

Είχαμε κάποιες ελλείψεις εδώ· το πώς τηρήσαμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης είναι μία από αυτές. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν θεσπίσουμε νέους κανόνες πρέπει να επιμείνουμε στην τήρηση των πλέον θεμελιωδών κανόνων, αλλά επιτρέψτε μου επίσης να επισημάνω μερικά άλλα πράγματα. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές αγορές – ας μιλήσουμε για τις χρηματοπιστωτικές αγορές ως μέρος της οικονομίας, όχι ως ξεχωριστό τομέα, γιατί δεν θα αποκτήσουμε ποτέ επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας αν πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα.

Ενοχλήθηκα λίγο όταν διαπίστωσα ότι ο πρόεδρος της επιτροπής Βασιλεία ΙΙ θεώρησε δεδομένο ότι ο νέος κανόνας για κεφαλαιακή απαίτηση θα μειώσει την οικονομική ανάπτυξη κατά 1%. Πρόκειται για ένα αρκετά χαμηλό επίπεδο δεδομένου ότι προήλθε από εκείνον. Η αύξηση της κεφαλαιακής απαίτησης μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες επενδύσεις και σίγουρα δεν είναι αυτός ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία την ίδια στιγμή που βγαίνουμε από τα δημοσιονομικά ελλείμματα που έχουμε.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί, και αυτό είναι να δημιουργήσουμε την οικονομία της γνώσης. Είναι παράδοξο το γεγονός ότι όσο περισσότερο οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας μετατρέπονται σε οικονομίες της γνώσης τόσο λιγότερη εσωτερική αγορά έχουμε, γιατί η εσωτερική αγορά θεσμοθετήθηκε περισσότερο για τη βιομηχανία και την παλαιού τύπου οικονομία και λιγότερο για τον τομέα των υπηρεσιών, στον οποίο πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες. Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι θα πρέπει να προβούμε σε μια μεταρρύθμιση που θα κάνει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πιο ανεξάρτητα και πιο ευρωπαϊκά, ανοιχτά για σπουδαστές και ερευνητές, και θα δημιουργήσει μια δυναμική ανάπτυξη στην κοινωνία της γνώσης.

Ας εμμείνουμε σε όλα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή χρηστή διακυβέρνηση που μπορούμε να έχουμε.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D).(SV) Κυρία Πρόεδρε, προέρχομαι από το ίδιο κράτος μέλος με τον προηγούμενο ομιλητή, αλλά εγώ ανήκω στην πολιτική αριστερά. Αυτό είναι επίσης εμφανές στις προτάσεις για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι εμείς, οι Σοσιαλδημοκράτες.

Βλέπουμε την κατάσταση στον κόσμο. Βλέπουμε την κατάσταση στην Ελλάδα: μάχες στους δρόμους, μια επικείμενη γενική απεργία, απόγνωση, θυμός, θυμός σχετικά με τα παιχνίδια της αγοράς με όλες τις χώρες. Αυτό έχει επίσης επιδεινωθεί, φυσικά, από την αποτυχία των βασικών χωρών της ζώνης του ευρώ να βοηθήσουν την Ελλάδα. Ωστόσο, οι κρίσεις μπορούν να εξαπλωθούν. Είναι μια επικίνδυνη περίοδος για όλες τις χώρες. Λίγες χώρες μπορούν να είναι σίγουρες ότι θα παραμείνουν ασφαλείς. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση της κρίσης και στην αναζήτηση καλών προτάσεων. Ωστόσο, πρέπει να επιλέξουμε έναν τρόπο που δεν θα περιλαμβάνει απλά την επίτευξη βραχυπρόθεσμων λύσεων και βραχυπρόθεσμων επιτυχιών και το σβήσιμο μιας πυρκαγιάς, η οποία στη συνέχεια αναζωπυρώνεται και καίει μια μεγάλη περιοχή γύρω της.

Καταρχάς, πρέπει να επενδύσουμε σε κάτι που θα διατηρήσει τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που με προβληματίζει ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου είναι ότι επιλέγουμε την οδό για την οποία μίλησε ο προηγούμενος ομιλητής. Είναι σημαντικό η σύνοδος κορυφής να αναλάβει σαφή δέσμευση ότι δεν πρόκειται να βάλει την Ευρώπη σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε υψηλή τη ζήτηση και να τονώσουμε τις επενδύσεις. Πρέπει να κατεβάσουμε το ποσοστό της ανεργίας για τις γυναίκες, τους άνδρες, τους νέους και τους ηλικιωμένους. Προσωπικά, είμαι πολύ απογοητευμένος με το παραμύθι της ισότητας που παρουσίασε το προηγούμενο Συμβούλιο μετά τη συνεδρίασή του.

Δεύτερον, πρέπει να αρχίσουμε να μεταβαίνουμε σε κοινωνίες έξυπνες ως προς το κλίμα. Ασφαλώς, σε κάθε κρίση υπάρχει και μια ευκαιρία για εξέλιξη: για να αλλάξουμε πορεία, για να κάνουμε μια στροφή. Είναι απίστευτα σημαντικό να δώσει η Επιτροπή στην κ. Hedegaard το περιθώριο να είναι πράγματι μια πολιτικός για το κλίμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη στη διάσκεψη του Κανκούν.

Το τρίτο σημείο μου αφορά τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πριν από λίγες εβδομάδες, στην Ειδική Επιτροπή για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση μίλησε ένας αμερικανός καθηγητής, που το έθεσε ως εξής: στις Ηνωμένες Πολιτείες λέμε ότι δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τη χρηματοπιστωτική αγορά γιατί δεν το κάνουν στην Ευρώπη. Πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν έχουμε το σθένος. Τι λέτε λοιπόν εσείς στην Ευρώπη; Λέτε ότι δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την χρηματοπιστωτική αγορά γιατί δεν το κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε, πετάμε ο ένας το μπαλάκι στον άλλον. Υπάρχουν νικητές σε αυτό το είδος πολιτικής, αλλά υπάρχουν και πολλοί ηττημένοι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε το θάρρος να το αλλάξουμε σε αυτήν την Ευρώπη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ROUČEK
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από την εμπειρία μου στα οικονομικά γνωρίζω ότι η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών κρίνεται από τα ειδικά μέτρα εφαρμογής τους και από τα μέσα παρακολούθησής της. Η Επιτροπή οφείλει να παράσχει μια απάντηση εν προκειμένω. Ακούμε τους στόχους, με τους οποίους ταυτιζόμαστε απολύτως, ακούμε τις ευγενείς προθέσεις, αλλά δεν ακούμε σχεδόν τίποτα για το πώς αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με συγκεκριμένο τρόπο.

Θεωρούσα δεδομένο βασικά ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση –η μεγαλύτερη που έχουμε βιώσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία έχει τώρα εμβαθυνθεί εξαιτίας του πρόσθετου προβλήματος της κρίσης του εθνικού χρέους– θα ήταν στην κορυφή της λίστας των μελημάτων της Επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα ήταν το λογικό σημείο εκκίνησης, καθώς και οι δύο κρίσεις άλλαξαν σημαντικά την κατάσταση.

Αν δεν σταματήσουμε απλά στις ευγενείς επιδιώξεις αλλά επιθυμούμε πράγματι να επιτύχουμε κάτι τα επόμενα δέκα χρόνια, τότε θα πρέπει να ασχοληθούμε με μια σειρά σημείων με πολύ συγκεκριμένο τρόπο:

Πρώτον, πρέπει να αναθεωρήσουμε τα οικονομικά μας –όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με ομοιογενή κριτήρια– έτσι ώστε να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποια είναι τα περιθώρια δράσης μας στον δημοσιονομικό τομέα και τι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε.

Δεύτερον, πρέπει να αναπτύξουμε έναν μηχανισμό επίλυσης κρίσεων ώστε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο αναταραχής ξανά στο μέλλον αν υπάρξουν νέοι κλυδωνισμοί στις αγορές.

Τρίτον, είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά σε τομείς όπου είναι ακόμη ατελής –αναμένω πολλά από την έκθεση του κ. Monti– μεταξύ άλλων και για τις υπηρεσίες.

Τέταρτον, πρέπει να περιγράψουμε με πειστικό τρόπο πώς θα συμπληρώσουμε την κοινή νομισματική πολιτική με μια κοινή, στενά διασυνδεδεμένη οικονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική, ακόμη και με μια φορολογική πολιτική.

Πέμπτον, πρέπει να ορίσουμε πολύ συγκεκριμένα πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις αποκλίσεις που έχουμε παρατηρήσει μεταξύ των κρατών μελών με αυξανόμενη σύγκλιση μέσω της επικέντρωσης σε οικονομικά σχέδια με αληθινά ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλά από αυτά: ενεργειακή πολιτική, ενεργειακές διασυνδέσεις, σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και οδικά δίκτυα, συστήματα πλοήγησης και πολλά παρόμοια σχέδια.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE). - (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το έργο για αυτήν τη στρατηγική ΕΕ 2020 είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά το πώς θα υποστηρίξουμε τους εαυτούς μας στην Ευρώπη στο μέλλον. Πρέπει να εξετάσουμε με σοβαρότητα τι θα κάνουν στο μέλλον τα 23 εκατομμύρια άνεργοι ευρωπαίοι πολίτες. Γενικά, ωστόσο, εμείς στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία φρονούμε ότι η στρατηγική στερείται συγκεκριμένων στόχων σε μια σειρά σημαντικών τομέων που στοχεύουν να καταστήσουν το σχέδιο μιας κοινωνικής Ευρώπης ύψιστη προτεραιότητα για τα επόμενα 10 χρόνια.

Πρώτον, δεν βλέπουμε κανένα σαφή στόχο για τη μείωση της ανεργίας των νέων, η οποία είναι ανησυχητικά υψηλή σε όλα τα κράτη μέλη. Τα πρώτα βήματα εδώ θα μπορούσαν να είναι η θέσπιση μιας ευρωπαϊκής εγγύησης νεότητας, που θα έδινε στους νέους ανθρώπους ένα έρεισμα στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ειδικούς στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας. Πιστεύω ότι είναι ντροπή το να μην μπορούν να συμφωνήσουν τα κράτη μέλη της Ευρώπης στην πλουσιότερη περιοχή του κόσμου επί συγκεκριμένων στόχων για τη μείωση της φτώχειας. Ορισμένοι λένε ότι δεν τους αρέσει ο ορισμός. Σε αυτά τα άτομα θα έλεγα ότι δεν πρέπει να κολλάνε στις τεχνικές λεπτομέρειες. Άλλοι λένε ότι δεν έχουμε νομική βάση στις Συνθήκες. Σε αυτούς θα απαντούσα ότι έχουμε τη νέα Συνθήκη της Λισαβόνας.

Τρίτον, πρέπει να εργαστούμε με συνεπή τρόπο για ένα δεσμευτικό σχέδιο απασχόλησης. Πρέπει να συνδέσουμε τις πράσινες επενδύσεις με τις νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε και να καταρτίσουμε το εργατικό δυναμικό μας ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει αυτές τις θέσεις εργασίας. Τέλος, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχει ένας ξεκάθαρος στόχος για την ανάπτυξη μιας κοινωνικής Ευρώπης, όπου το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας εφαρμόζεται στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση και όπου η εστίαση δεν είναι μόνο στην ποσότητα, αλλά και στην ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Η ΕΕ 2020 δεν εξετάζει αυτές τις παραμέτρους, επομένως πρέπει να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσω για την έλλειψη φιλοδοξίας που βλέπω σε αυτήν τη στρατηγική ΕΕ 2020, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα –την ενιαία αγορά– προκειμένου να τα κάνουμε να λειτουργήσουν πολύ αποτελεσματικά και να δημιουργήσουμε αυτές τις νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες: δηλαδή τα θέματα για τα οποία μίλησε και η κ. Turunen. Δεν είναι καλό –και το λέω αυτό στον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο, αν ακούει ο Επίτροπος– να τοποθετείται η ενιαία αγορά και τα επιτεύγματά της κάτω από τον τίτλο «Ελλείψεις και προβληματικά σημεία». Είναι πολύ πιο σημαντική από αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Και δεν είναι απλά αρκετά καλό να λέμε ότι η Επιτροπή θα προτείνει δράση· πρόκειται για ένα κοινό εγχείρημα μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Η επιτροπή μου, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, ενέκρινε με τεράστια πλειοψηφία αυτήν την εβδομάδα μια έκθεση, η οποία περιγράφει ορισμένες πραγματικά φιλόδοξες ιδέες για κοινή δράση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Θα την λάβετε την επόμενη εβδομάδα, μαζί με την έκθεση του καθηγητή Monti. Ας δούμε μερικές θεμελιώδεις αλλαγές εδώ, και οι δύο πλευρές. Αυτό που επιθυμούμε είναι μια πράξη για την ενιαία αγορά, μια δέσμη σαφών πολιτικών στόχων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, και θέλουμε επίσης να δούμε τις δημόσιες συμβάσεις, ένα εργαλείο που υποχρησιμοποιείται σε σημαντικό βαθμό, να επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους της καινοτομίας και της πράσινης τεχνολογίας. Αυτό δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου σε αυτό το έγγραφο. Για όνομα του Θεού, γιατί μιλάμε για αυτούς τους άλλους στόχους όταν δεν σημειώνουμε καμία πρόοδο σε αυτούς που ήδη έχουμε;

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική αυτή δεν παρέχει καμία απάντηση στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πόσο δε μάλλον στην πραγματική οικονομική και κοινωνική καταστροφή που επιφέρει η επιβολή των πολιτικών ελεύθερου ανταγωνισμού σε μερικά κράτη μέλη με πιο εύθραυστες οικονομίες. Είναι λάθος να εμμένουμε σε πολιτικές που είναι πανομοιότυπες με τη φιλελεύθερη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία άφησε τους στόχους της πλήρους απασχόλησης και της εξάλειψης της φτώχειας που εξαγγέλθηκαν πριν από 10 χρόνια να τελματώσουν και, αντίθετα, έδωσε προτεραιότητα στα συμφέροντα των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων, γεγονός που τους ωφέλησε αλλά είχε ως τίμημα την επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης και της απασχόλησης.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε τις συνέπειες της εφαρμογής των τυφλών κριτηρίων του Συμφώνου Σταθερότητας, και των ελευθερώσεων και ιδιωτικοποιήσεων στρατηγικών τομέων δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε τι συμβαίνει στο πεδίο της εργασίας, με μειωμένη ασφάλεια των θέσεων εργασίας και αυξημένη ανεργία, η οποία ξεπερνάει τώρα τα 23 εκατομμύρια άτομα, στα οποία μπορούν να προστεθούν 85 εκατομμύρια άτομα που ζουν στη φτώχεια.

Αντίθετα με ό,τι προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε, όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι, αν συνεχιστούν οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν μέχρι τώρα, τα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης θα είναι πολύ χαμηλά και χαμηλότερα απ’ ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου, γεγονός που σημαίνει ότι η ανεργία θα επιδεινωθεί, οι θέσεις εργασίας θα γίνουν λιγότερο ασφαλείς και οι μισθοί θα μειωθούν, και η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός θα επιδεινωθούν. Δυστυχώς, ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν παρέχει καμία απάντηση στην ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, όπως κατέδειξε η κατάσταση της Ελλάδας.

Είναι, ως εκ τούτου, η κατάλληλη στιγμή να αξιολογήσουμε και να δεχτούμε τις συνέπειες των πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Είναι καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στην κοινωνική αειφορία. Είναι καιρός να βάλουμε τέλος στη δημοσιονομική κερδοσκοπία και στην κυριαρχία της οικονομίας από τα δημόσια οικονομικά. Είναι καιρός να τερματιστεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άλλοι ρόλοι, να επιβληθούν αποτελεσματικοί έλεγχοι στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να δοθεί προτεραιότητα σε ένα πραγματικό σύμφωνο για την πρόοδο και την κοινωνική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι συζητάμε και εξετάζουμε το περιεχόμενο αυτής της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ενώ στην Αθήνα εργαζόμενοι πεθαίνουν, και μια χώρα, ένα έθνος, βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, δίνει μια μάλλον εντυπωσιακή, ή θα τολμούσα να πω τραγελαφική, εικόνα της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Είναι απολύτως αξιοσημείωτο το ότι σε μια τέτοια κατάσταση, η Επιτροπή δεν νιώθει την ανάγκη να κάνει μια ενδοσκόπηση, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην συνειδητοποιεί ότι αυτή η κρίση, η οποία από κάποιες απόψεις έχει λάβει σήμερα, θα μπορούσα να πω, δραματικές διαστάσεις, είναι συνέπεια πολλών σοβαρών λαθών, όπως καταδεικνύει η αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πολλά λάθη και ένας κατηγορούμενος στο εδώλιο: το ευρώ.

Έρχεστε εδώ και λέτε, σε όλες τις δηλώσεις σας, ότι η Ελλάδα είναι μεμονωμένη περίπτωση, αλλά θα συνεχίσετε να το λέτε όταν προκύψει και άλλη παρόμοια περίπτωση –αν και ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί– για παράδειγμα στην Ισπανία: αυτή θα είναι άλλη μία μεμονωμένη περίπτωση; Έχουμε κουραστεί λίγο να ακούμε τη δικαιολογία περί μεμονωμένης περίπτωσης: η κρίση με τα δάνεια υψηλού κινδύνου ήταν επίσης μια μεμονωμένη περίπτωση. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε και ακόμη δυσκολότερο να δεχτούμε αυτό που λέει η Επιτροπή όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη αποφασίσει να καθαρίσει τις τράπεζες της Ευρώπης και να πει στους αποταμιευτές, στους βιομηχάνους και στην πραγματική οικονομία πόση βρωμιά εξακολουθεί να υπάρχει στις ευρωπαϊκές τράπεζες, προκειμένου να αναπτύξει μια στρατηγική.

Πρέπει να έχουμε κατά νου αυτά τα στοιχεία και να θυμόμαστε ότι μια σοβαρή στρατηγική πρέπει να βασίζεται στην πραγματική οικονομία, σε ένα σύστημα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και φυσικά πρέπει να δίνει έναν υπεύθυνο ρόλο στους εργαζόμενους μέσω της συμμετοχής τους.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ είναι, δίχως αμφιβολία, η ανεργία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους εργαζόμενους, τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή τους επιχειρηματίες για αυτήν την κατάσταση. Ο μόνος υπαίτιος είναι αυτή η πολιτική και οικονομική φιλοσοφία που τάχθηκε με το μέρος των πολυεθνικών εταιρειών κατά των εργαζομένων, των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των μικρών τοπικών επιχειρηματιών. Οι ξεριζωμένες πολυεθνικές που είναι αποκλειστικά προσανατολισμένες προς το κέρδος θέλουν να αρπάξουν τη μερίδα του λέοντος των κερδών ενώ συμβάλουν όσο το δυνατόν λιγότερο στις δημόσιες δαπάνες.

Οποιαδήποτε στρατηγική απόφαση που ευνοεί τα τοπικά συμφέροντα είναι καλή για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οποιαδήποτε απόφαση που υποστηρίζει την ηγεμονία των πολυεθνικών είναι κακή. Το κόμμα Jobbik θα ήθελε να τεθεί τέλος στο οικονομικό μονοπώλιο των πολυεθνικών και να επιστραφεί η Ευρώπη στις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι ώστε με τη βοήθειά τους να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μόλις είπε ότι σε τέτοιους καιρούς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση «παρασιτισμού» εις βάρος των υπολοίπων, αλλά χρειαζόμαστε καταρχάς καλή συνεργασία και αποφασιστική δράση. Αυτό είναι αλήθεια. Χρειαζόμαστε, επομένως, μια στρατηγική για δράση. Ωστόσο, η εντύπωσή μου είναι ότι το σχέδιο 2020, και ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο θα το διαπραγματευτούμε και θα το οριστικοποιήσουμε εδώ, δεν περιλαμβάνει καμία γνήσια στρατηγική. Μοιάζει περισσότερο με προβληματισμό που αποτυπώθηκε στο χαρτί και τώρα επιβάλλεται μέσω μιας ταχείας διαδικασίας. Είναι αμφίβολο το κατά πόσον αυτός είναι ο τρόπος για να αποφευχθούν τα προβλήματα που περιέγραψε πολύ εύστοχα ο κ. Barroso. Για παράδειγμα, είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη στρατηγική της Λισαβόνας ήταν το γεγονός ότι τα μέρη που επηρεάζονταν από αυτήν δεν συμμετείχαν, ότι δεν υπήρχε ενστερνισμός της όλης προσπάθειας και ότι, ως εκ τούτου, δεν πήραν μέρος στην εφαρμογή της. Αυτό ακριβώς συνέβη.

Ωστόσο, αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε σε περίπτωση μιας νέας στρατηγικής θα πρέπει να έχουμε τον χρόνο να εργαστούμε με ηρεμία και να εξασφαλίσουμε την ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και, στη συνέχεια, να μπορέσουμε να την συζητήσουμε με ηρεμία. Κατανοώ ότι, σε αυτήν την συγκυρία όπου η χρηματοπιστωτική κρίση και το πρόβλημα της Ελλάδας μας δημιουργούν καθημερινά νέα προβλήματα, δεν μπορούμε να ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί κριτική. Η κριτική που έχω να κάνω είναι ότι εμείς, στο Κοινοβούλιο, επιτρέπουμε να μας υπαγορεύεται έξωθεν ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούμε το πρόγραμμα.

Στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, έχουμε εκφράσει αρκετές φορές την επιθυμία να οργανώσουμε λίγο πιο προσεκτικά το χρονοδιάγραμμα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αντ’ αυτού, η διαδικασία επισπεύδεται και σήμερα πραγματοποιούμε μια συζήτηση και θα ακολουθήσει ακόμη μία στην περίοδο συνόδου του Μαΐου· έπειτα, τον Ιούνιο, η πρόταση θα πάει στο Συμβούλιο και έτσι θα περατωθεί η διαδικασία. Μην σας κάνει καμία εντύπωση αν στο τέλος δεν υπάρχει καμία ευδιάκριτη διαφορά σε σχέση με τη δράση που αναλήφθηκε. Αυτό δεν θα με εξέπληττε, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια διεξοδική ανάλυση και όχι το είδος των επιφανειακών συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε η Επίτροπος για τη Δράση για το Κλίμα τις τελευταίες ημέρες –τα οποία συνάγονται από την κατάσταση της κρίσης και από το γεγονός ότι σήμερα εκπέμπεται λιγότερο CO2– σύμφωνα με τα οποία μπορούμε τώρα να θέσουμε ως στόχο ένα 30 ή 40%.

Ο κανόνας δεν μπορεί να είναι η κρίση! Ο κανόνας πρέπει να είναι μια μελλοντική προοπτική. Πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερώς την κατάσταση και να δώσουμε μεγάλη προσοχή στο τι συμπεράσματα μπορούμε να συνάγουμε από τις καινοτομίες, την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και την έρευνα. Ωστόσο, δεν πρόκειται φυσικά να το κάνουμε πραγματικά.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D).(ES) Σας ευχαριστώ, κύριε López Garrido, ευχαριστώ κάποιον που μπορεί να διαβιβάσει το μήνυμα στον Πρόεδρο του Σώματος των Επιτρόπων.

Ελπίζω ότι τα λόγια σας θα συνοδευτούν από πράξεις και ότι τον Ιούνιο θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό Συμβούλιο από αυτό που είδαμε την άνοιξη· γιατί τα λόγια σας, τα οποία προσυπογράφω πέρα για πέρα, δεν με καθησυχάζουν ούτε διασκεδάζουν τους φόβους μου να δούμε ένα Συμβούλιο γεμάτο απάθεια, γεμάτο αμφιβολίες, το οποίο ενίοτε εγείρει ζητήματα που μας προκαλούν πραγματικά τρόμο, για παράδειγμα ότι οι στόχοι, οι μεγάλοι, πολιτικοί, εσκεμμένοι στόχοι μας δεν είναι ενδεδειγμένοι και δεν είναι καν εφικτοί.

Σας ευχαριστώ, κύριε López Garrido, ελπίζω ότι η ισπανική Προεδρία θα συμβάλει στην επίλυση όλων αυτών των αβεβαιοτήτων, γιατί είμαι πεπεισμένος ότι η παρούσα φάση θα θεωρηθεί κάποτε μια κοσμοϊστορική στιγμή στην ιστορία της Ευρώπης. Είναι μια πολύ αμήχανη συγκυρία, στην οποία οι μείζονες προκλήσεις τίθενται επί τάπητος ως προς το αν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη ή λιγότερη Ευρώπη.

Αυτός είναι ο στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Σε 10 χρόνια θα είμαστε περισσότερο ή λιγότερο ενωμένοι; Οι νικητές θα είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι πρέπει να εργαστούμε μαζί για να επιλύσουμε τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα ή εκείνοι που συνεχίζουν να ικανοποιούνται με τον εθνικισμό και να καταστρέφουν ακόμη και τα θεμελιώδη στοιχεία που οικοδομήθηκαν τα τελευταία 40 χρόνια; Θα είμαστε περισσότερο υποστηρικτικοί; Θα είμαστε διατεθειμένοι να υιοθετήσουμε στόχους αλληλεγγύης μεταξύ μας, να μοιραζόμαστε πιο δίκαια, να δημιουργήσουμε περισσότερο πλούτο και να τον μοιραστούμε πιο δίκαια, ή θα τα αφήσουμε όλα στα χέρια των αγορών;

Δεν πιστεύω, όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοί μου, ότι αυτό συνέβη επειδή υπήρξε πολλή Ευρώπη, πολλή ρύθμιση ή πολλή κοινωνική δικαιοσύνη. Αντιθέτως, είναι η έλλειψη της Ευρώπης, η έλλειψη ρύθμισης που προκάλεσε την κρίση.

Θα ήθελα συνεπώς να υποβάλω δύο αιτήματα, κύριε López Garrido: διατηρήστε τους στόχους της καταπολέμησης της φτώχειας και τους στόχους της προώθησης καλύτερης εκπαίδευσης, που περιλαμβάνονται στο κείμενο της Επιτροπής αλλά όχι στο κείμενο του Συμβουλίου, και συνδέστε το Κοινοβούλιο με τη φωνή του λαού, έτσι ώστε η ατζέντα του λαού να μπορέσει να γίνει η ατζέντα της Ευρώπης, αντί να είναι η ατζέντα των τεχνοκρατών ή των λεγόμενων «αγορών», που είναι συχνά η ατζέντα των κερδοσκόπων.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, ό,τι επηρεάζει την Ευρώπη μας επηρεάζει όλους, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη είναι να είναι ενωμένη και να αναλάβει σθεναρή δράση· δεν χρειάζεται περαιτέρω διχασμούς. Ως εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, είναι άκρως απογοητευτικό που 11 χώρες δεν θα είναι παρούσες την Παρασκευή. Λέγεται ότι στην Ευρώπη έχουμε κοινό πεπρωμένο, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει αυτήν τη στιγμή.

Φυσικά, η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει να ενισχυθεί και, φυσικά, χρειαζόμαστε αυστηρότερη νομοθεσία. Αυτό είναι κάτι που, ως Φιλελεύθερος, μπορώ και εγώ να το κατανοήσω και να το δεχτώ, αλλά πρέπει να γίνει με ισορροπημένο τρόπο και να συντονίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ας αναλάβουμε σθεναρή και μαχητική δράση, αν κριθεί απαραίτητο, αλλά δεν πρέπει να ενεργήσουμε με πανικό. Πρέπει να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ψυχραιμία μας ώστε να μην ζημιώσουμε περισσότερο την οικονομική ανάκαμψη, η οποία, παρ’ όλα αυτά και παρά την κατάσταση στην Ελλάδα, είναι ορατή.

(EN) Όταν άκουσα τον κ. Bloom, πραγματικά αναστατώθηκα. Δεν είναι εδώ τώρα, αλλά η σύγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σοβιετική Ένωση συνιστά προσβολή προς όλους εκείνους που υπέφεραν υπό τη σοβιετική τυραννία και τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Νομίζω ότι ο κ. Bloom θα πρέπει να απολογηθεί σε όλους τους ανθρώπους που πρόσβαλε.

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν ο ισπανός πρωθυπουργός, José Luis Rodríguez Zapatero, εγκαινίασε την ισπανική Προεδρία στο Στρασβούργο, δεν έκανε ούτε αναφορά στην ομιλία του για την Ευρώπη 2020 στους λόγους για τους οποίους απέτυχε καταρχάς η στρατηγική της Λισαβόνας. Του έθεσα λοιπόν την ερώτηση: πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζει κανείς μια νέα στρατηγική χωρίς να έχει αναλύσει την αποτυχία της προηγούμενης;

Τώρα, δεν έχω άλλη επιλογή από το να επαναλάβω την ερώτησή μου, γιατί το νέο έγγραφο δεν λέει τίποτα σχετικά με τους λόγους της αποτυχίας. Σας παρακαλώ, κύριε Garrido, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτησή μου; Πώς είναι δυνατόν να θεσπίσετε μια νέα, πολύ φιλόδοξη δέσμη στόχων χωρίς πρώτα να αναλύσετε τους λόγους για την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας;

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, προκαλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν ξεκάθαρες επιλογές. Πρώτα απ’ όλα: επιλέξτε τη δημοκρατία. Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις που θα θεσπίσουν κοινωνικοοικονομικές πολιτικές στα κράτη μέλη για μια περίοδο δέκα ετών χωρίς οι ψηφοφόροι να είναι σε θέση να εκφράσουν τη γνώμη τους γι’ αυτές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα ετών; Για παράδειγμα, αυτό θα σημαίνει ότι ένας απερχόμενος ολλανδός πρωθυπουργός θα μπορούσε να λάβει αποφάσεις για δέκα χρόνια, και αυτό απλά δεν είναι αποδεκτό.

Δεύτερον: η εργασία πρέπει να είναι αμειβόμενη εργασία. Ο στόχος για απασχόληση 75% ακούγεται καλός, αλλά η Ευρώπη δεν χρειάζεται άλλους φτωχούς εργαζόμενους. Πώς ορίζει πράγματι το Συμβούλιο την απασχόληση;

Τρίτον: επιλέξτε συνετές δημόσιες δαπάνες. Πώς μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό για το 2011, ο οποίος υπόσχεται ανάπτυξη της τάξης του 5,8%, ενώ η Ευρώπη 2020 δίνει μεγάλη έμφαση σε μέτρα λιτότητας;

Τέταρτον: επιλέξτε μια κοινωνική εσωτερική αγορά. Συμφωνούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, η οποία πρότεινε η εσωτερική αγορά να έχει περισσότερο κοινωνικό ήθος και η διαδικασία σύναψης συμβάσεων να επικεντρώνεται περισσότερο στην ποιότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη;

Πέμπτον: επιλέξτε μείωση της φτώχειας. Όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας, το Συμβούλιο στοχεύει μόνο στην οικονομική μεγέθυνση. Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική μεγέθυνση έχει οδηγήσει κατά κύριο λόγο στην καταβολή υψηλών μισθών στους μάνατζερ, αλλά οι φτωχοί γίνονται ακόμη φτωχότεροι. Τι δράση θα αναλάβετε για να διασφαλίσετε ότι τα άτομα με τα υψηλότερα εισοδήματα και οι τράπεζες, και όχι οι φτωχοί, θα πληρώσουν για την κρίση, για παράδειγμα;

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της απασχόλησης, πρέπει να υπάρχουν τρεις λέξεις-κλειδιά για τη δράση της ΕΕ: αντίδραση, εξέλιξη, διασφάλιση.

Αντίδραση: να αφήσουμε πίσω τους εορταστικούς τόνους της ευρωπροπαγάνδας προκειμένου να αναλάβουμε πρακτική δράση όσον αφορά τα προβλήματα που βασανίζουν τους πολίτες της ΕΕ, διασφαλίζοντας άμεση σχέση μεταξύ της κατάρτισης και της αγοράς και των εδαφικών απαιτήσεων, και μεταβάλλοντας την αντίληψη των νέων για τα χειρωνακτικά επαγγέλματα.

Εξέλιξη: να κάνουμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μια θετική σύνθεση των απαιτήσεων των επιχειρήσεων και των απαιτήσεων των εργαζομένων, υποστηρίζοντας μια αγορά εργασίας όπου η ευελισφάλεια των συμβάσεων εργασίας θα ανταποκρίνεται στην αστάθεια της ζήτησης της αγοράς.

Διασφάλιση: να δώσουμε δουλειά σε αυτούς που την έχουν χάσει, πρώτα και κύρια στους πολίτες μας: τα κράτη μέλη πρέπει, συνεπώς, να καθορίσουν πολιτικές μετανάστευσης σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις μετανάστευσης, και με 23 εκατομμύρια ανέργους θα πρέπει να σκεφτούν να μπλοκάρουν, για μερικά χρόνια, τη μετανάστευση από χώρες εκτός της ΕΕ. Δεν βλέπω άλλο τρόπο για να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας μας, το κοινωνικό μας σύστημα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματισμός, θάρρος και αποκέντρωση.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη απαιτεί τεράστιες, διαρκείς επενδύσεις και στον τομέα των μεταφορών. Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και παρέχει περισσότερες από 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Θα εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, όταν οριστικοποιήσουν τη στρατηγική ΕΕ 2020, να λάβουν επίσης υπόψη τους ακόλουθους εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών: προώθηση της έρευνας, ανάπτυξη και καινοτομία για να επιτευχθούν πράσινες μεταφορές· ενίσχυση του στόχου της ΕΕ για την απαλλαγή των μεταφορών από το διοξείδιο του άνθρακα μέσω της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ευφυούς συστήματος μεταφορών, ευφυούς διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο θα καλύπτει και τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών· βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των υποδομών προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική προστασία, οι κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων και η ασφάλεια των επιβατών.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ακόλουθες απολύτως ουσιώδεις πτυχές σε συγκεκριμένους τομείς: την επείγουσα ανάγκη εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού στον τομέα της αεροπορίας, την επείγουσα ανάγκη εφαρμογής της διαλειτουργικότητας στον σιδηροδρομικό τομέα, την επέκταση και βελτίωση των οδικών υποδομών και της ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς δρόμους στον τομέα των οδικών μεταφορών, την επίτευξη συντροπικότητας στους εσωτερικούς λιμένες και την επέκταση των «λεωφόρων της θάλασσας» για τις θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, καθώς και την επείγουσα ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη της αστικής κινητικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη όλες αυτές τις πτυχές που σχετίζονται με την κινητικότητα, η οποία πρέπει να είναι ένα από τα στοιχεία-κλειδιά της στρατηγικής ΕΕ 2020. Η καλά συντονισμένη ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη διατήρηση και δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου πρώτα απ’ όλα να εκφράσω, ως Ελληνίδα, τη βαθιά μου λύπη για τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στη χώρα μου και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις πολίτες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε μια Τράπεζα όταν ακραία στοιχεία που παρεισέφρησαν σε μια μεγάλη, αλλά απολύτως ειρηνική διαδήλωση, έβαλαν φωτιά.

Θέλω λοιπόν, με αυτήν την τραγική αφορμή και επειδή γνωρίζω ότι όλη η Ευρώπη και όλα τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρακολουθούν σήμερα την Ελλάδα, να ζητήσω από όλους του συναδέλφους εδώ υπευθυνότητα, σοβαρότητα, αλληλεγγύη και κυρίως σεβασμό απέναντι σε έναν λαό που περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Και τα λέω αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι φοβούμαι ότι από αύριο θα σπεύσουν ορισμένοι σε μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες σε ορισμένες πρωτεύουσες να υποστηρίξουν, με αφορμή ακριβώς αυτά τα τραγικά γεγονότα, ότι δικαιώνονται οι φόβοι και οι αμφιβολίες τους για το εάν η Ελλάδα είναι αποφασισμένη και μπορεί να φέρει σε πέρας τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που έλαβε για τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Γιατί, ήδη από την επόμενη μέρα της συμφωνίας της περασμένης Κυριακής, άρχισε πάλι η ίδια ιστορία που την παρακολουθούμε από τις 11 Φεβρουαρίου και μετά, με σειρά σχολίων για την αναποτελεσματικότητα των ελληνικών μέτρων, για την προοπτική αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, με το ενδεχόμενο ακόμα και εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ και, βεβαίως, με νέες επιθέσεις από τις αγορές σε βάρος όχι μόνο των ελληνικών ομολόγων αλλά και των πορτογαλικών και των ισπανικών.

Και διερωτώμαι, αγαπητοί συνάδελφοι, μια που συζητάμε και για την προοπτική της στρατηγικής του 2020, πού θα πάει αυτό. Πού θα πάει δηλαδή αυτή η απόλυτη εξάρτηση εθνικών οικονομιών από τις κρίσεις των αγορών, από τις αξιολογήσεις οίκων πιστοληπτικής ικανότητας που δεν λογοδοτούν πουθενά, δεν υφίστανται απολύτως καμία συνέπεια και έλεγχο για τις αξιολογήσεις τους, είτε είναι σωστές είτε λανθασμένες, είτε αφορούν επιχειρήσεις είτε κράτη και μάλιστα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE).(RO) Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, αντιμετωπίσαμε τη σοβαρότερη παγκόσμια οικονομική κρίση. Κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας οι προσπάθειές μας να στοχοθετηθούν καλύτερα προκειμένου να δώσουμε ώθηση στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και το δυναμικό οικονομικής μεγέθυνσης.

Οι στόχοι της στρατηγικής πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να καθοριστούν σε στενή συσχέτιση με τους εθνικούς στόχους των κρατών μελών, οι οποίοι προσδιορίζονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. Ως αποτέλεσμα, θέλω να επικροτήσω την ιδέα ότι οι στόχοι που υιοθετούνται σε κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει να χωρίζονται σε διάφορους εθνικούς στόχους.

Στο πλαίσιο ενός ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, ζήτησα από την Επιτροπή να καταθέσει νέα μέτρα, όπως οι πιθανές κυρώσεις για τα κράτη μέλη που αδυνατούν να εφαρμόσουν τη στρατηγική και κίνητρα για εκείνα που το κάνουν. Στην πραγματικότητα, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξαρτάται όχι μόνο από την επίτευξη αποτελεσμάτων, αλλά και από τη συμβατότητα με τους στόχους της στρατηγικής. Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοούμε τη σημασία της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των οικονομικών και αναπτυξιακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει, ως εκ τούτου, να ελέγχουμε λεπτομερώς τις προτάσεις της Επιτροπής γιατί μια τέτοια πρόταση για την αυτόματη αναστολή των διαρθρωτικών ταμείων σε περίπτωση κρατών μελών με μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα θα ήταν ένα μη ρεαλιστικό μέτρο, εντελώς αντίθετο με τους στόχους της πολιτικής συνοχής, ιδιαίτερα εκείνους που στοχεύουν στη μείωση ων διαφορών μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη πολιτική οντότητα στον κόσμο από την άποψη του πληθυσμού. Η επιτυχία μας μέχρι στιγμής, την οποία πρέπει να προσεγγίσουμε με μεγάλη ταπεινοφροσύνη την περίοδο της τρέχουσας κρίσης, συνίσταται στην ικανότητα των οικονομιών μας να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για καινοτομία και εξαγωγές ειδικότερα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές σε σχέση με ανταγωνιστές όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, αλλά επίσης η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ σημαντική τη διατήρηση της στρατηγικής εστίασης, ιδιαίτερα στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Δεν πρέπει, εν προκειμένω, να επιτραπεί στα κοινωνικά προβλήματα και την αλλαγή του κλίματος να αποσπάσουν την προσοχή από τους κύριους στόχους.

Την ίδια στιγμή, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μια ουσιώδης προϋπόθεση για την ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη μας και τις περιφέρειες και τους δήμους τους είναι οι επαρκείς υποδομές, τόσο από άποψη μεταφορών όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Ο παράγοντας αυτός δεν λαμβάνεται αρκούντως υπόψη στη στρατηγική Ευρώπη 2020, και η ουσιώδης εστίαση στη συνέχιση και ενίσχυση των επενδύσεων στην ανάπτυξη των υποδομών λείπει, ως εκ τούτου, εντελώς, ιδίως σε εκείνα τα κράτη και τις περιφέρειες όπου είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένη επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η κύρια στρατηγική που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρώπη μέχρι το 2020 είναι η εξάρτηση από τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό και ένα σύστημα της αγοράς – με άλλα λόγια, τους ίδιους ακριβώς παράγοντες που βύθισαν τον κόσμο στο σημερινό οικονομικό χάος και αντικατοπτρίζονται στην απάντηση της Επιτροπής και των κυβερνήσεων της ΕΕ στη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα: μια επαίσχυντη παράδοση στην κερδοσκοπία και την αισχροκέρδεια των καρχαριών στις χρηματοπιστωτικές αγορές· την απαίτηση να θυσιαστούν οι υπηρεσίες και το βιοτικό επίπεδο των ελλήνων εργαζομένων, των συνταξιούχων και των φτωχών για να ικανοποιηθεί η αδηφάγα απληστία αυτών των χρηματοπιστωτικών αγορών, που δεν είναι κάποιο είδος ενός παντοδύναμου θεού, όπως θα ήθελαν να πιστέψουμε οι σχολιαστές των μέσων ενημέρωσης, αλλά επενδυτικές τράπεζες, διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, κάτοχοι ομολόγων κλπ. – παράσιτα που κυνηγούν μεγάλα κέρδη κερδοσκοπώντας σκοπίμως για να δημιουργήσουν χρηματοπιστωτική αστάθεια και να το εκμεταλλευτούν στη συνέχεια για να αφαιμάξουν τους εργαζόμενους. Αυτήν την Ευρώπη θέλουμε για το 2020;

Είναι θλιβερό να ακούμε τον κ. Barroso να τους απευθύνει έκκληση για υπευθυνότητα: ζητήστε από έναν καρχαρία να πάψει να ελκύεται από το αίμα! Η αντίσταση που προβάλλει η ελληνική εργατική τάξη θα πρέπει να υποστηριχθεί από τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να σπάσουμε τη δικτατορία της αγοράς. Αυτό θα γίνει όχι από ανόητους που καίνε τράπεζες, αλλά με διαρκείς και μαζικές κινητοποιήσεις και απεργίες των εργαζομένων και με την αντικατάσταση του νοσηρού συστήματος με δημοκρατικό σοσιαλισμό και μια πραγματική, ανθρώπινη κοινωνία που θα δημιουργηθεί μέχρι το 2020.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Με όλο τον σεβασμό για τα έγγραφα που υποβλήθηκαν, η ομοιότητά τους με τα πενταετή σχέδια που υποτίθεται ότι θα έφερναν ευημερία στο ανατολικό μπλοκ δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Ξεκινούν με την παραδοχή ότι η προηγούμενη στρατηγική δεν ήταν, για διάφορους λόγους, επιτυχημένη.

Στη συνέχεια, διατυπώνουν τολμηρούς στόχους και προσπαθούν να πείσουν ότι όλα θα είναι πράγματι καλύτερα αυτήν τη φορά. Δεν ήταν καλύτερα, ωστόσο. Στρατηγικές ήρθαν και παρήλθαν, και η οικονομία κατέρρευσε. Αυτές οι στρατηγικές απέτυχαν να σεβαστούν τους βασικούς κανόνες της οικονομικής ζωής. Η Ευρώπη σήμερα χάνει τον δυναμισμό της παρά το γεγονός ότι έχει υψηλότερο ποσοστό μορφωμένων ανθρώπων από πιο επιτυχημένες χώρες όπως η Κίνα ή η Ινδία. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί ανταποκρίνεται σε κάθε νέο πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή την Επιτροπή, δημιουργώντας ένα νέο όργανο ή μια νέα αρχή. Οι περισσότεροι μορφωμένοι Ευρωπαίοι εξαφανίζονται στη συνέχεια στα έγκατα διαφόρων οργανισμών, και αυτά τα εκατομμύρια μορφωμένων ανθρώπων, που την ίδια στιγμή θα μπορούσαν να εργάζονται δημιουργικά σε άλλους τομείς, για παράδειγμα στις καινοτομίες και την ανάπτυξη στον παραγωγικό τομέα, μετακινούν κάποια χαρτιά από γραφείο σε γραφείο και διοχετεύουν δολίως κοινούς πόρους.

Κυρίες και κύριοι, αν θέλουμε πράγματι να είμαστε πιο επιτυχημένοι, πρέπει πάνω απ’ όλα να απλοποιήσουμε τους κανόνες της συνύπαρξης και της επιχειρηματικότητας και να μειώσουμε το διοικητικό βάρος. Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο για να τεθεί σε εφαρμογή η ανεξαρτησία, η επιχειρηματικότητα και η δημιουργικότητα των ανθρώπων, και πρέπει να ανακατευθύνουμε τα χρήματα που δαπανούμε τώρα για τη διοίκηση προς την πρόοδο και την υποστήριξη της καινοτομίας και της ανάπτυξης στον παραγωγικό τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κοινότητα της Ευρώπης, μιας αξιόπιστης πολιτικής ένωσης, η αειφόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη απασχόληση και καινοτομία, η κοινωνική συνοχή και η αειφόρος ανταγωνιστικότητα είναι οι στόχοι μας.

Η Ευρώπη 2020 δεν είναι ο στόχος μας. Η Ευρώπη 2020 πρέπει να είναι ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Πρέπει να γίνει η δήλωσή μας του Robert Schuman του 2010 και να είναι τόσο χειροπιαστή όσο ήταν εκείνη στις 9 Μαΐου 1950. Η Ευρώπη 2020 δεν πρέπει να εκφυλιστεί σε μια συλλογή ανέφικτων επιθυμιών για το μέλλον ή σε έναν κάδο σκουπιδιών με όλα τα ανεπίλυτα ζητήματα, τα προβλήματα και τις απογοητεύσεις μας. Πρέπει να είναι ένα χειροπιαστό, βιώσιμο εργαλείο που να μπορεί να χρηματοδοτηθεί, να παράσχει μια απάντηση στην κρίση και κίνητρα, και πρέπει να είναι ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο να μπορεί να ελεγχθεί και να μπορούμε να επικυρώσουμε. Η Ευρώπη 2020 πρέπει να δρομολογήσει ειδικά σχέδια για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την έρευνα, την καινοτομία και την αειφόρο ανταγωνιστικότητα.

Πρέπει να αναθεωρήσουμε τα οικονομικά μας σε όλα τα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να έχουμε ένα έντιμο σημείο εκκίνησης για τα μελλοντικά μας σχέδια και επίσης για να γνωρίζουμε τι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και για ποιον σκοπό χρειαζόμαστε τα χρήματα. Χρειαζόμαστε επίσης έναν έλεγχο καταλληλότητας της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τις εθνικές μας πολιτικές για τον προϋπολογισμό, τη φορολογία, την έρευνα, την ενέργεια, την καινοτομία και τις κοινωνικές υποθέσεις. Θα πρέπει να δώσουμε την πλήρη στήριξή μας στα μέτρα του κ. Rehn.

Η Ευρώπη 2020 πρέπει να είναι μια έκφραση της νέας, κοινής πολιτικής βούλησης και της απάντησής μας στον, δυστυχώς, αυξανόμενο εθνικισμό, εγωισμό και προστατευτισμό. Ας ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά και, παράλληλα με τη νομισματική ένωση, ας δημιουργήσουμε μια ισχυρή οικονομική ένωση που θα αποτελεί μέρος μιας αξιόπιστης πολιτικής ένωσης. Αυτό χρειαζόμαστε, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ομολογήσω την ανησυχία μου για τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, γιατί δεν βλέπω τίποτα καινούργιο στη συζήτηση ικανό να διορθώσει τις συστάσεις του εαρινού Συμβουλίου. Οι συστάσεις αυτές ήταν ήδη απογοητευτικές γιατί δεν βασίζονταν στην παραμικρή κριτική των περιορισμών της Λισαβόνας και τις συνέπειες της αδυναμίας υλοποίησης ορισμένων από τα σημαντικότερα πολιτικά και πολιτιστικά σχέδια που είχαν γίνει εκείνη την εποχή.

Είναι επίσης απογοητευτικές επειδή αγνοούν την κρίση: 10 σημεία διατυπώνονται με γενικό τρόπο, χωρίς καμία λογική σύνδεση μεταξύ τους· είναι ένα σύνολο αγαθών προθέσεων που δεν φαίνονται, ωστόσο, να διαμορφώνουν μια πολιτική. Και βρισκόμαστε ακόμη στην ίδια θέση. Δεν μπορώ επίσης να δω μια απτή επιθυμία να καθοριστούν προτεραιότητες. Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι το επίπεδο της ανταγωνιστικότητάς της στο παγκόσμιο σύστημα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να περιφρονεί την κοινωνική συνοχή, έναν από τους θεμελιώδεις παράγοντες της ανταγωνιστικότητας. Χωρίς συνοχή, καμία χώρα –πόσο μάλλον μια υπερεθνική ομάδα– δεν είναι ικανή να παραμείνει στην παγκόσμια αγορά, καθώς οι εσωτερικές συγκρούσεις θα την έκαναν να γίνεται λιγότερο ανταγωνιστική κάθε μέρα.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το ζήτημα της καινοτομίας: δεν αρκεί να το αναφέρουμε απλά, πρέπει να θέσουμε ειδικούς στόχους, οι οποίοι δεν διατυπώνονται στις συστάσεις, όσον αφορά το ύψος των πόρων που θα διατεθούν για την καινοτομία, τόσο των προϊόντων όσο και των διαδικασιών. Μόνο η ποιότητα, αφενός στην άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών, στην εργασία και, αφετέρου, στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, μπορεί να επαναφέρει την Ευρώπη σε ανταγωνιστική βάση μετά τις εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες αυτής της κρίσης. Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι υπάρχει ένα ζήτημα που δεν αναφέρεται ποτέ: μπορούμε να επιδιώξουμε φιλόδοξους στόχους αν έχουμε επίσης πολιτική ένταξη. Τα κράτη μέλη δεν μιλούν γι’ αυτό, έχουν κλείσει το θέμα: η φοβερή διαχείριση της ελληνικής κρίσης είναι εδώ για να το αποδείξει.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR). – (CS) Προέρχομαι από ένα κράτος μέλος όπου, μέχρι την ηλικία των 28-29, ζούσα υπό ένα σύστημα βασισμένο στον κεντρικό σχεδιασμό, στο οποίο η ζωή ρυθμιζόταν βάσει πενταετών σχεδίων, και όλα τα πενταετή σχέδια αντικαθιστούνταν πάντα με νέα σχέδια, γιατί τα προηγούμενα δεν εκτελούνταν ποτέ. Επομένως, συγχωρήστε με αν είμαι ευαίσθητος ή ίσως υπερευαίσθητος όσον αφορά τον σχεδιασμό του πώς θα μοιάζει η Ευρώπη το 2020 και αν, κατά τη διάρκεια αυτής της ασφαλώς ενδιαφέρουσας συζήτησης, δεν δίνουμε σημασία ή δίνουμε ελάχιστη σημασία σε όσα συμβαίνουν σήμερα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τη συζήτηση σε αυτήν την Αίθουσα όλο το απόγευμα και άκουσα εκκλήσεις για περισσότερη Ευρώπη, περισσότερο συγκεντρωτισμό, περισσότερο κεντρικό έλεγχο. Αυτήν τη στιγμή και σε αυτήν τη συζήτηση, θα ήθελα να απαντήσω ότι χρειαζόμαστε λιγότερο συγκεντρωτισμό, χρειαζόμαστε περισσότερη εμπιστοσύνη στην αγορά και χρειαζόμαστε περισσότερη αγορά και περισσότερους μηχανισμούς αγοράς γιατί αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα σήμερα, όχι μόνο στην ΕΕ και όχι μόνο στη ζώνη του ευρώ, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες τέτοιου είδους, είναι μια ιστορία απίστευτης αποτυχίας κάθε κρατικής παρέμβασης.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, πολλοί συνάδελφοι βουλευτές αναρωτιούνται γιατί η ατζέντα της Λισαβόνας απέτυχε και αν θα πρέπει να ξεκινήσουμε αναλύοντας αυτήν την αποτυχία πριν προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.

Κατά την άποψή μου, το πρόβλημα με την ατζέντα της Λισαβόνας ήταν ότι τελικά δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα σύμβολο κλεισμένο σε μια φούσκα, το οποίο δεν εφαρμόστηκε καθόλου στην πράξη. Στο τέλος, διαπιστώσαμε ότι, από τη μία πλευρά, υπήρχε μια θεωρία, η ατζέντα της Λισαβόνας, για την οποία μιλούσαν όλοι και, από την άλλη πλευρά, υπήρχε η πρακτική, που δεν είχε καμία σχέση με αυτήν.

Συνεπώς, κατά την άποψή μου, βάσει αυτής της εμπειρίας, η στρατηγική Ευρώπη 2020 πρέπει να είναι μια νέα ατζέντα που θα μπορέσει να προωθηθεί μόνο αν υπάρξει μια ηχηρή δέσμευση –το τονίζω, μια ηχηρή δέσμευση– από όλα τα θεσμικά όργανα: τα ευρωπαϊκά πολιτικά θεσμικά όργανα και τα εθνικά πολιτικά όργανα.

Η δέσμευση αυτή πρέπει επίσης να είναι μια δέσμευση που θα μπορεί να επαληθευθεί και να αξιολογηθεί· πρέπει να είναι μια δέσμευση για την οποία θα έχουμε πληροφορίες και άμεση ικανότητα να διορθώσουμε αν οι δεσμεύσεις δεν εκπληρώνονται όταν υπάρχουν αποτυχίες. Και αυτό για να μην βρεθούμε σε κατάσταση ακραίων συνθηκών. Είτε θα καταλάβουμε όλοι ότι αυτό το κοινό σχέδιο χρειάζεται αυτά τα μέσα προκειμένου να προχωρήσει είτε σύντομα θα βρεθούμε σε μια παρόμοια κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν η ανταγωνιστικότητα και ήταν μια πολύ έντονα μονόπλευρη οικονομική στρατηγική, η οποία, φυσικά, απέτυχε εν μέρει. Είμαι, συνεπώς, πολύ ικανοποιημένος που το θέμα της στρατηγικής ΕΕ 2020 είναι τώρα η βιωσιμότητα. Αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε και περιλαμβάνει επίσης μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων και αναγκών.

Το μειονέκτημα της βιωσιμότητας είναι ότι πρόκειται για μια πολύ γενική έννοια που μπορεί επίσης να στερείται ουσίας. Είναι απαραίτητο, ως εκ τούτου, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Από αυτήν την άποψη, το έγγραφο της Επιτροπής είναι υπερβολικά αόριστο, καθώς λείπουν πάρα πολλά στοιχεία για να μπορέσουμε να συνθέσουμε τη γενική εικόνα. Μια Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους είναι η ορθή προσέγγιση –έχουμε ανεπαρκή ενεργειακά αποθέματα και ισχνά αποθέματα πρώτων υλών– αλλά υπάρχει έλλειψη στόχων και μέσων για να φτάσουμε στο σημείο αυτό της αποδοτικής χρησιμοποίησης των πόρων στην παραγωγή και την κατανάλωσή μας. Εν προκειμένω, ελπίζω ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε κάτι αρκετά πιο χειροπιαστό και ότι θα ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς – τι θα κάνει η Επιτροπή, τι θα κάνει το Κοινοβούλιο και τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη.

Σε σχέση με αυτήν την αποδοτική ως προς τους πόρους Ευρώπη, το περιβάλλον φαίνεται να έχει ξεχαστεί κατά κάποιον τρόπο, γιατί ο αέρας, το νερό, η γη και τα οικοσυστήματα είναι και αυτά πόροι. Η πτυχή αυτή έχει αγνοηθεί εντελώς. Θα ήθελα, συνεπώς, να ακούσω περισσότερα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων όσον αφορά το τι θέλουμε να κάνουμε εν προκειμένω. Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έχει αποτύχει. Φυσικά, καταρτίστηκε μια νέα που θα μας οδηγήσει ως το 2020 και το σημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτήν τη στρατηγική.

Η προστασία του κλίματος είναι κάτι που έχει ασφαλώς συζητηθεί πολλές φορές. Πιστεύω ότι πρέπει να αυξήσουμε τον στόχο μείωσής μας από 20% σε 30% και χρειαζόμαστε υποχρεωτικούς στόχους για την ενεργειακή απόδοση. Όλα αυτά εξακολουθούν να είναι υπερβολικά αόριστα και πρέπει να τα κάνουμε νομικά δεσμευτικά.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική Ευρώπη 2020 την οποία συζητούμε έχει, πάνω απ’ όλα, μια ιδεολογική διάσταση. Εκφράζει πολλούς αξιέπαινους στόχους, όπως η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και η απόκτηση διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 40% των πολιτών της ΕΕ, καθώς και οι αυξημένες δαπάνες για την καινοτομία. Είναι περίεργο που δεν έχει προβλεφθεί καμιά κύρωση για χώρες οι οποίες δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση να υλοποιήσουν τόσο όμορφες ιδέες. Μπορεί να έχει κανείς την εντύπωση ότι οι σχεδιαστές της στρατηγικής δεν δίνουν την παραμικρή προσοχή στη σοβαρή κρίση στην Ελλάδα, ή σε αυτό που ενδέχεται να συμβεί σύντομα στην Ισπανία και την Πορτογαλία – γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν όχι μόνο στη διάσπαση της ζώνης του ευρώ, αλλά και στη διάβρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μια τέτοια δραματική στιγμή για την Ευρώπη, προωθείται συνεχώς μια σύσταση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30%, για παράδειγμα – κάτι που θα καταπνίξει τις οικονομίες των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας. Οι χώρες αυτές μπορούν επίσης να ζημιωθούν εξαιτίας των περιορισμών που τίθενται στην πολιτική συνοχής. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι το ουτοπικό και σοσιαλιστικό σχέδιο 2020 θα έχει την τύχη της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ας ελπίσουμε ότι, εν τω μεταξύ, δεν θα προκαλέσει επιπλέον ζημιά.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, για να είναι αποτελεσματική μια στρατηγική, η δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των στόχων της και των διαθέσιμων εργαλείων πολιτικής είναι, κατά την άποψή μου, ουσιώδης, και θεωρώ τέσσερα κύρια εργαλεία πολιτικής ως τους μηχανισμούς υλοποίησης για τη στρατηγική ΕΕ 2020.

Πρώτον, το σημαντικότερο είναι η ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς που τονώνει τον ανταγωνισμό και τον οικονομικό δυναμισμό και αναγνωρίζει τις κοινωνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την οικονομική ολοκλήρωση· και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υποστηρίξω θερμά αυτά που είπε ο κ. Malcolm Harbour.

Δεύτερον, οι επενδύσεις κεφαλαίου στις υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Χρειαζόμαστε επενδύσεις κεφαλαίου σε πρωτοφανή κλίμακα. Συνεπώς, πρέπει να κινητοποιηθεί τόσο δημόσια όσο και ιδιωτική χρηματοδότηση· ειδικότερα οι συμπράξεις δημοσίου/ιδιωτικού τομέα πρέπει να προωθηθούν σθεναρά και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ενισχυθούν για να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τα οποία δημιουργούνται από το έλλειμμα ή τους αγοραστές χρέους των εθνικών προϋπολογισμών.

Τρίτον, οι δημόσιες επενδύσεις μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Καθώς οι στόχοι της ΕΕ είναι πρωτίστως οριζόντιοι και όχι τομεακοί, οι δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού θα πρέπει να βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με ενισχυμένα χρηματοδοτικά μέσα και μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής, και να προάγουν το άνοιγμα των οικονομιών μας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Τέταρτον, ο συντονισμός των δαπανών των εθνικών προϋπολογισμών σε τομείς προτεραιότητας μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Ωστόσο, με τους ήπιους μηχανισμούς αυτής της μεθόδου –ακόμη και αν βελτιωθούν– δεν μπορούμε δυστυχώς παρά να σημειώσουμε μικρή πρόοδο προς τους συμφωνηθέντες στόχους της ΕΕ 2020· συνεπώς, μπορεί μόνο να είναι ένα υποστηρικτικό εργαλείο.

Ο ευρωπαϊκός συντονισμός πρέπει να εστιάζεται σε τομείς όπου υπάρχει ή μπορεί να αναπτυχθεί πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και όπου δεν θα υπονομεύει τον ανταγωνισμό. Τα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να εγγυάται ότι θα αποφευχθεί η παγίδα ενός ισχυρού, παρεμβατικού μοντέλου ανάπτυξης καθοδηγούμενου από παραδοσιακή, τομεακή βιομηχανική πολιτική. Αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τις επενδύσεις και την επιχειρηματική ελκυστικότητα της Ευρώπης, μειώνοντας το δυναμικό ανάπτυξής της. Η ΕΕ 2020 πρέπει να είναι μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που διερχόμαστε δεν έχει προηγούμενο. Πλήττει σκληρά την ήπειρό μας και τους ανθρώπους της, προκαλεί τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές δυσχέρειες, και η Ελλάδα, δυστυχώς, είναι ένα σκληρό και επαίσχυντο παράδειγμα για εμάς.

Η ανεργία αυξάνεται συνεχώς. Ήδη, εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι άνεργοι, και ο αριθμός αυτός μεγαλώνει από τη μια μέρα στην άλλη. Η απάντηση πρέπει να είναι πολιτική, ισχυρή, άμεση και συντονισμένη και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σοβαρή περιβαλλοντική κρίση που βιώνουμε, η οποία απαιτεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Αυτές οι πολλές κρίσεις προκαλούν στους συμπολίτες μας μεγάλες προσδοκίες και μια ελπίδα στην οποία θα έπρεπε να ανταποκριθεί η στρατηγική Ευρώπη 2020. Ωστόσο, ενόψει αυτών των εξαιρετικής κλίμακας προκλήσεων, δεν υπήρξε καμία απόκριση, και λυπάμαι γι’ αυτό. Οι κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν τον Μάιο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ήταν επαρκείς. Δεν υπάρχει αποφασιστικότητα, φιλοδοξία, αλλά, δυστυχώς, αυτό δεν με εκπλήσσει πλέον.

Εσείς, τα μέλη του Συμβουλίου και της Επιτροπής, εσείς και οι Επίτροποί σας, καυχιέστε παντού για τη συνέπεια των πολιτικών σας. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι πρόκειται απλά για ένα προκάλυμμα που συγκαλύπτει την έλλειψη δράσης από την πλευρά σας. Δεν έχετε μια συνεπή στρατηγική που να συνδυάζει την οικονομική, κοινωνική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική ή ερευνητική πολιτική και να εγγυάται τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.

Επίσης, η εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής εμπορικής δράσης δεν βρίσκεται πουθενά ή περιλαμβάνεται στο πανίσχυρο νεοφιλελεύθερο δόγμα «παγκόσμια Ευρώπη». Θέλουμε το εμπόριο να είναι ένα κατάλληλο μέσο που θα συμβάλει στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προώθηση της ανάπτυξης.

Ωστόσο, επιδιώκετε –όχι για τεχνικούς λόγους, αλλά για πολιτικούς λόγους– έναν διαφορετικό στόχο: ανταγωνίζεστε για τη μείωση των δαπανών και την περικοπή μισθών, ανταγωνίζεστε για τη σύναψη διμερών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου εις βάρος της πολυμέρειας, προκαλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο κοινωνικό και φορολογικό ντάμπινγκ. Η πολιτική ευθύνεται για πάρα πολλές απώλειες θέσεων εργασίας, πάρα πολλές μετεγκαταστάσεις και πάρα πολλή κοινωνική ζημία· συνεπώς, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.

Εν κατακλείδι, αναμένουμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθερμάνουν το ευρωπαϊκό πνεύμα, και να απορρίψουν εθνικές ιδιοτέλειες έτσι ώστε να γίνει η Ευρώπη ένα καταφύγιο όχι μόνο ευημερίας, αλλά και αλληλεγγύης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα προβάλει μια διαφορετική εικόνα του εαυτού της όχι μόνο στους πολίτες της, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο: αυτό είναι και το κεντρικό περιεχόμενο του ψηφίσματος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει πραγματικά αξία να σχολιάσουμε τις παρατηρήσεις που έγιναν από τη δεξιά και την αριστερή πολιτική ομάδα σε αυτό το Σώμα, καθώς είναι πράγματι ασήμαντες σε αυτό το συνετό Σώμα που διατηρείται από πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Ωστόσο, αν η στρατηγική 2020 συγκρίνεται τώρα με ένα κομμουνιστικό πενταετές σχέδιο, θα πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους να ψάξουν για την οικονομική πολιτική σε ένα εγχειρίδιο και να διαβάσουν την ιστορία της. Τότε θα δουν τις διαφορές.

Τα άτομα της άκρας Αριστεράς –όχι οι λογικές δυνάμεις που κάθονται ελαφρώς αριστερά μας– λένε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ξαναγυρίσει στην κομμουνιστική περίοδο. Ένα μέρος της Ευρώπης, δυστυχώς, βίωσε τον κομμουνισμό και όλοι μας ξέρουμε τι βγήκε από αυτό. Μπορούμε να επιθυμήσουμε πολλά πράγματα, αλλά το σημαντικό είναι να δώσουμε στους πολίτες μας τη δυνατότητα να ζήσουν μια ζωή αξιοπρέπειας και ευημερίας στην οποία να μπορούν να απολαύσουν την εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την κοινωνία.

Είναι, ως εκ τούτου, επίσης απαραίτητο για εμάς, ως πολιτικό σύστημα, να εξετάσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι απλά ζήτημα εκτέλεσης αυτού του σχεδιασμού. Κάθε οικογένεια και κάθε τοπική αρχή σκέφτεται τι θα κάνει με τους πόρους της για να εξασφαλίσει ότι μπορεί να σημειώσει πρόοδο σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Αυτό είναι λογικό να το κάνει κανείς.

Μέχρι σήμερα, μόνο μια οικονομία της αγοράς –με όρια, όχι μια αχαλίνωτη αγορά– μπόρεσε ουσιαστικά να παράσχει αυτές τις υπηρεσίες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είναι, επομένως, λογικό να εξετάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς μπορούμε να οργανώσουμε αυτήν την οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη. Το να σκεφτόμαστε αμιγώς εντός των εθνικών συνόρων δεν αποτελεί πλέον επιτυχημένη στρατηγική και είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Πρέπει, συνεπώς, να εξετάσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ευρωπαϊκή αγορά να εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Δεν έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα καθαυτή, αλλά με τη διασφάλιση ότι η Ευρώπη είναι ανταγωνιστική, έτσι ώστε να μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες για τους ανθρώπους. Τα πάντα αφορούν αυτήν τη συζήτηση.

Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν ήδη σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτές τις γενικές δηλώσεις. Ωστόσο, σε εκείνους που βρίσκονται στις παρυφές θα πρέπει να λέμε κατά διαστήματα: να σκέφτεστε τι λέτε, μα πάνω απ’ όλα διαβάσετε βιβλία ιστορίας!

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Αυτήν τη στιγμή το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε το 10%, ενώ το ποσοστό της ανεργίας των νέων έχει φτάσει το 20%. Αυτήν τη χρονιά δεν υπήρχε λόγος εορτασμού την 1η Μαΐου, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Εργαζομένων, καθώς υπάρχουν 23 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει να καθορίσουμε με σαφήνεια τους τομείς στην ΕΕ που απαιτούν επενδύσεις προκειμένου να παράσχουν θέσεις εργασίας. Μόνο η εκπαίδευση θα μας δώσει τη δυνατότητα να παράσχουμε στους νέους τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν μια δουλειά και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Οι επενδύσεις στη γεωργία θα εξασφαλίσουν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παράγει τα απολύτως απαραίτητα για την ίδια όσον αφορά τα τρόφιμα και τα βιοκαύσιμα.

Οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών είναι κρίσιμης σημασίας. Φέτος αναθεωρούμε τον κατάλογο των σχεδίων προτεραιότητας των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η ΕΕ χρειάζεται ένα δίκτυο σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας, το οποίο θα εξυπηρετεί όλες τις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Πρέπει επίσης να εκσυγχρονίσει τις οδικές υποδομές, τους λιμένες και τους αερολιμένες. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών στην Ανατολική Ευρώπη ως προτεραιότητα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικά αποτελεσματική εσωτερική αγορά. Ωστόσο, όλα αυτά τα έργα απαιτούν χρηματοδοτικούς πόρους ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα ανακτηθούν στους δημόσιους προϋπολογισμούς μέσω φόρων και δασμών και, ιδιαίτερα, μέσω των θέσεων εργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης που θα δημιουργηθούν.

Επιπλέον, οι επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και θα δημιουργήσουν περίπου 2,7 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030. Ωστόσο, αντί να επενδύσουμε στην πρωτοβουλία Ευφυείς Πόλεις, διαπιστώνουμε ότι περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχουν ακόμη δαπανηθεί. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τελειώσω με μια έκκληση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δημιουργήσουν ένα μέσο παρόμοιο με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προς στήριξη των εργαζομένων του δημοσίου τομέα που έχασαν τη θέση εργασίας τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri (PPE). (HU) Κυρίες και κύριοι, νομίζω πως γνωρίζουμε όλοι το σπουδαίο καθήκον που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να διαμορφώσουμε μια κοινή στρατηγική για τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα εξασφαλίζει την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, και θα δίνει την ίδια στιγμή τη δυνατότητα στην Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της να είναι ανταγωνιστικά στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και να αναπτυχθούν με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της Ένωσης να αισθανθούν άμεσα την άνοδο του βιοτικού επιπέδου τους ακόμη και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις, ωστόσο, σχετικά με τη νέα στρατηγική που πιστεύω ότι καλύπτει τα βασικά, αλλά είναι σημαντικό να αναφέρουμε δύο πράγματα. Πρώτον, κάποια προσοχή και σύνεση είναι δικαιολογημένη όσον αφορά ποσοτικοποιήσιμους στόχους. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι φιλόδοξοι, αλλά ρεαλιστικοί και εφικτοί και να λαμβάνουν υπόψη το από πού ξεκίνησε κάθε κράτος μέλος και τις ικανότητές του. Η φτώχεια σημαίνει άλλο πράγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλο στη Βουλγαρία. Τα εκπαιδευτικά μας συστήματα είναι διαφορετικά. Προκύπτει το ερώτημα, για παράδειγμα, αν η αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων με πανεπιστημιακό πτυχίο αξίζει παντού, ή μήπως αυτό που κάνουμε είναι απλά να αυξάνουμε τον αριθμό των ανέργων με πτυχίο πανεπιστημίου. Ωστόσο, νομίζω πως η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συμπεριληφθεί στους στόχους μας.

Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι η στρατηγική πρέπει να ενισχύσει την εσωτερική συνοχή της ΕΕ, με άλλα λόγια τη σύγκλισή της. Συμφωνώ ότι οι κύριοι φορείς θα πρέπει να λάβουν βοήθεια γιατί είναι η κινητήριος δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Την ίδια στιγμή δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι εσωτερικές διαφορές μεταξύ των 27 κρατών μελών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης θα διευρύνονταν αν ακολουθούσαμε μια μονόπλευρη πολιτική οικονομικής ανάπτυξης που θα τόνιζε την ανταγωνιστικότητα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των κρατών μελών. Χωρίς εσωτερική συνοχή δεν μπορεί να υπάρξει εξωτερική ανταγωνιστικότητα. Το κλείσιμο του χάσματος με τις υπανάπτυκτες χώρες θα σήμαινε ευρύτερες αγορές, αποτελεσματική ζήτηση και καινοτομικό δυναμικό για ολόκληρη την Ένωση, ενώ θα απαιτούσε λιγότερη κοινωνική φροντίδα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές που θα τους δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της εσωτερικής αγοράς. Εν καιρώ όλοι θα γίνονταν κατ’ αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικοί βασιζόμενοι στη δική τους δύναμη. Ελπίζω ότι θα βρούμε χώρο για την πολιτική συνοχής στη νέα στρατηγική.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Σήμερα συζητούμε το πώς θα θέλαμε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε δέκα χρόνια. Επί του παρόντος, η ανεργία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, δυστυχώς, μας αναγκάζει να αναφερόμαστε στους σημερινούς νέους ως η χαμένη γενιά αυτής της εποχής. Μιλάμε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την προστασία του περιβάλλοντος, μιλάμε για την προώθηση πρωτοβουλιών για τους νέους, για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος, για πολλά άλλα σημαντικά στοιχεία, αλλά κυρίως μιλάμε γι’ αυτά λες και πρόκειται για ξεχωριστά πράγματα και χάνουμε τη γενικότερη εικόνα. Δυστυχώς, διαβάζοντας τις σημερινές προτάσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική «Ευρώπη 2020», έχω την εντύπωση ότι για μία ακόμη φορά μπορεί η στρατηγική αυτή να παραμείνει απλά κενές λέξεις, αν δεν κατορθώσουμε να λάβουμε υπόψη τις γνώμες εκείνων που θα πρέπει να υλοποιήσουν τη στρατηγική αυτή, με άλλα λόγια, των νέων. Θα ήθελα η στρατηγική Ευρώπη 2020 να αποτελέσει έναν δεσμό μεταξύ της οικονομίας και της οικολογίας στην εφαρμογή του οποίου θα βοηθούσαν ακριβώς οι νέοι άνθρωποι, έτσι ώστε να γίνει μια ευκαιρία για τους νέους να προσφέρουν τη γνώση τους και να δημιουργήσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον εγώ είμαι εκπρόσωπος και αυτών των ίδιων νέων ανθρώπων που εφαρμόζουν τη στρατηγική, θα ήθελα να προσφέρω μερικές συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτα απ’ όλα, ας προωθήσουμε τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, δηλαδή ας προβλέψουμε ευκαιρίες που θα δώσουν μεγαλύτερη στήριξη στις επιχειρήσεις που δημιουργούν πράσινες θέσεις εργασίας και απασχολούν νέους, είτε στη γεωργία, είτε στη μεταποίηση, είτε στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών. Δεύτερον, ας δώσουμε περισσότερη προσοχή στην περιβαλλοντολογία, ή για να είμαστε πιο ακριβείς στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενσωματώνοντάς την σε εκπαιδευτικά προγράμματα και παρουσιάζοντάς την ως έναν νέο επιστημονικό κλάδο. Όταν θα κάνουμε αυτά τα δύο βήματα, θα προσελκύσουμε περισσότερους νέους για να συμμετάσχουν στη δημιουργία της πράσινης οικονομίας: νέους που θα έχουν αρκετές γνώσεις, δεξιότητες και, πιστεύω, αποφασιστικότητα. Θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει λιγότερος σκεπτικισμός εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λιγότερες αβάσιμες συγκρίσεις, όπως αυτή που ακούσαμε χθες, και να υπάρχει περισσότερη αποφασιστικότητα, αισιοδοξία και ενότητα.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Πιστεύω σθεναρά ότι η Ευρώπη 2020 θα δημιουργήσει μια πιο οικονομικά ισχυρή και πιο καινοτόμα Ευρώπη. Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι θα βγούμε με επιτυχία από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, γιατί έχουμε τεράστιο δυναμικό από την άποψη καινοτόμου αγοράς εργασίας, καθώς και φυσικών πόρων. Χαιρετίζω τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή να μας παρουσιάσει αυτήν την ανακοίνωση.

Ωστόσο, νιώθω υποχρεωμένος να θέσω προς συζήτηση το θέμα της πολιτικής συνοχής και να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου που το μονοπάτι προς την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας φαίνεται να έχει αλλάξει προσανατολισμό. Η επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής περιλαμβάνει παράγοντες διαφορετικούς από εκείνους που σχετίζονται με έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι πολίτες λένε μέσω ημών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων μας ότι εξακολουθούν να χρειάζονται επενδύσεις στις υποδομές, πρόσβαση σε υπηρεσίες και την ανάπτυξη όλων των περιοχών, ανεξάρτητα από το πόσο απομονωμένες είναι.

Οι προτεραιότητες που καθορίστηκαν για την περίοδο 2007-2013 δείχνουν πόσο αναγκαία είναι η βελτίωση των υποδομών και η υποστήριξη οικονομικής ανταγωνιστικότητας στις περιοχές σύγκλισης. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών δείχνει την ανάγκη για συνοχή και διασφάλιση […]

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Συλβάνα Ράπτη (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχήν να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου από το βήμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους τρεις συμπατριώτες μου που έπεσαν νεκροί σήμερα στα επεισόδια που είχαμε στην Αθήνα. Λυπάμαι ειλικρινά που δεν άκουσα συλλυπητήρια εκ μέρους της Επιτροπής από τον Πρόεδρο Barroso. Ελπίζω ότι θα το κάνει στη δευτερολογία του ο κ. Rehn που τον εκπροσωπεί.

Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να βιαστείτε στην Επιτροπή, γιατί όσο καθυστερείτε να δώσετε λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, και άρα στο πρόβλημα της Ελλάδας, υπονομεύετε τους στόχους του 2020. Το 2020 βασίζεται στο 2010. Ο στόχος να έχουμε λιγότερη φτώχεια βασίζεται στο σήμερα. Και με τα μέτρα που υποχρεούται να πάρει η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να συμβάλει σ’ αυτόν τον στόχο.

Υποχρεούστε να βοηθήσετε την Ελλάδα γιατί, διαφορετικά, το 40%, που πρέπει να είναι οι νέοι απόφοιτοι των πανεπιστημίων, δεν θα έχουν δουλειά. Σκεφτείτε το και βιαστείτε.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - (DE) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Barroso μίλησε για μέτρα που πρέπει να λάβουμε σε σχέση με την Ευρώπη 2020, αλλά μετά εγκατέλειψε την Αίθουσα. Θα χάσει τώρα ένα από τα σημαντικότερα μέτρα. Θα απευθυνθώ, επομένως, στην ισπανική Προεδρία και θα ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου που παρέμεινε εδώ και παρακολούθησε τη συζήτηση μέχρι το τέλος της.

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η χρησιμοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες για πράσινες θέσεις εργασίας. Αυτό απαιτεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για αυτές τις δυνητικά πράσινες θέσεις εργασίας. Εν προκειμένω, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι μετασχηματισμοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων θα ληφθούν επίσης υπόψη και ότι θα υπάρξει μια πρωτοβουλία για την κατάρτιση και τη συνεχή κατάρτιση. Ξέρω ότι η ισπανική και η βελγική Προεδρία εργάζονται επ’ αυτού και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω θερμά να συνεχίσετε να το κάνετε και να παρουσιάσετε στο Συμβούλιο μια πρωτοβουλία πριν από το τέλος του έτους.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 –δηλαδή μετά από 10 χρόνια– αλλά νομίζω ότι οφείλουμε να προβληματιστούμε για τις τελευταίες 10 ώρες. Με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα για τους θανάτους στην Ελλάδα· είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονός. Λυπάμαι για τις οικογένειες, και εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες και τους φίλους των ανθρώπων που πέθαναν. Ωστόσο, πριν από λίγες εβδομάδες, στο Κοινοβούλιο, προειδοποίησα για τις κοινωνικές αναταραχές που θα ξεσπάσουν σε σχέση με την κατάσταση στην ευρωζώνη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα.

Νομίζω ότι είναι καιρός αυτό το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι η ευρωζώνη έχει ατέλειες: δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Είδαμε τα προβλήματα στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι θα ακολουθήσει η Ισπανία και, πριν χαθούν περισσότερες ζωές, μήπως είναι καιρός να δείξουμε λίγη ειλικρίνεια εδώ και να εξετάσουμε πραγματικά την κατάσταση όσον αφορά τις χώρες της ευρωζώνης και να παραδεχτούμε ότι η ευρωζώνη έχει ατέλειες;

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να είναι η ισχυρότερη, αλλά αυτό το ελντοράντο δεν θα διαρκέσει κατ’ ανάγκη για πάντα. Η κρίση και τα τραγικά γεγονότα στην Ελλάδα μας έδειξαν ότι πρέπει να συναγάγουμε σήμερα ορισμένα συμπεράσματα από τη φιλόδοξη στρατηγική Ευρώπη 2020. Σε αντιδιαστολή προς τη στρατηγική της Λισαβόνας, χρειαζόμαστε τόλμη και συνέπεια στην εφαρμογή της Ευρώπης 2020. Το αν θα δώσουμε τη δυνατότητα στις μελλοντικές γενιές να ζήσουν σε μια συνεκτική και πλούσια Ευρώπη ή το αν θα τις αφήσουμε σε μια Ευρώπη που κυριαρχείται από μια κρίση εξαρτάται από εμάς.

Σήμερα, το 30% των Ευρωπαίων δεν έχουν επαγγελματικά προσόντα. Αυτό εξηγεί τα φιλόδοξα σχέδια που σχετίζονται με την εκπαίδευση: μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση σε 10% και απόκτηση τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 16 εκατομμύρια άτομα. Ως εκ τούτου, η έκκλησή μου μπορεί να συνοψιστεί λέγοντας ότι, σήμερα, οι μεγάλες εκπαιδευτικές προκλήσεις πρέπει να επιδιωχθούν πολύ ευσυνείδητα και γρήγορα. Απευθύνω έκκληση για συντονισμένη και πολύ συνεπή δράση από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Είναι κρίμα που ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν παρέμεινε στην Αίθουσα, μολονότι έχει κάποιες σημαντικές υποχρεώσεις, αν και, κατά τη γνώμη μου, η Ευρώπη 2020 είναι ένα υπέρτατα σημαντικό στρατηγικό έγγραφο, και δεν γνωρίζω τι θα μπορούσε να είναι σημαντικότερο για τον Πρόεδρο αυτήν τη στιγμή.

Είναι, ωστόσο, σαφές από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε εδώ με συμμετοχή όλου του πολιτικού φάσματος ότι αυτό το έγγραφο δεν προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να δηλωθεί αντικειμενικά ότι η κατάσταση στην Ευρώπη κατά τη χρονική περίοδο σχεδιασμού αυτού του εγγράφου είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και ότι το έγγραφο παρουσιάστηκε εν μέσω μίας από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις που μπορούμε να θυμηθούμε. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να επιλύσει η στρατηγική είναι, ως εκ τούτου, η προστασία των πλέον ευάλωτων οικονομικά ατόμων που ζούσαν σε δύσκολες συνθήκες πριν από την κρίση και συνεχίζουν να ζουν σε τέτοιες συνθήκες σήμερα, ενώ δεν ευθύνονται αυτοί για την κρίση.

Πιστεύω, ως εκ τούτου, –και αυτή είναι μια συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά αυτό το έγγραφο– ότι θα ήταν καλό αν η κατευθυντήρια γραμμή που εφαρμόζεται στον τομέα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ενσωματωνόταν σε όλες τις πολιτικές, έτσι ώστε να μην είναι μια κατευθυντήρια γραμμή δευτέρας διαλογής που εφαρμόζεται μόνο στον τομέα της απασχόλησης, αλλά μια διατομεακή κατευθυντήρια γραμμή που εφαρμόζεται σε όλους αυτούς τους σημαντικούς τομείς.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Η στρατηγική για το μέλλον της Ευρώπης οικοδομείται στη βάση δύο συστημάτων αξιών, και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι αυτά τα δύο συστήματα αξιών μπορούν να συνδυαστούν με μεγάλη δυσκολία, επομένως οφείλουμε να επιλέξουμε ανάμεσά τους. Οι λέξεις-κλειδιά για ένα από τα συστήματα αξιών είναι ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη, παγκοσμιοποίηση, ενώ για το άλλο, η λέξη-κλειδί είναι αειφορία. Μιλάμε για αειφορία με την περιβαλλοντική έννοια. Ξέρουμε ότι η αναγκαστική ανάπτυξη και η παγκοσμιοποίηση έχουν τρομερές συνέπειες για το περιβάλλον. Δεν τίθεται ζήτημα αειφορίας. Μιλάμε για αειφορία με την κοινωνική έννοια. Οι άνθρωποι αυτοί, οι ιδιοκτήτες μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, που δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τον έντονο ανταγωνισμό και την παγκοσμιοποίηση, χρεοκοπούν, αποσύρονται από τον ανταγωνισμό και εξαθλιώνονται στη φτώχεια. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο με την αειφορία υπό την κοινωνική έννοια. Οι ψηφοφόροι μου και εγώ είμαστε της γνώμης ότι μεταξύ των δύο συστημάτων αξιών, πρέπει να διαλέξουμε την αειφορία.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, Προεδρεύων του Συμβουλίου.(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας στην άμεση ερώτηση που μου έθεσε ο κ. Bokros. Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκαν επίσης ο κ. Cofferati, ο οποίος δεν βρίσκεται εδώ αυτήν τη στιγμή, και η κ. del Castillo, που επίσης δεν βρίσκεται κοντά μας. Και άλλοι αναφέρθηκαν σε αυτό.

Γιατί απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας; Αυτή ήταν η άμεση ερώτηση που έθεσε ο κ. Bokros.

Πιστεύω κατηγορηματικά ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι, και θα ήταν υπερβολικό και υπεροπτικό από μέρους μου να προσπαθήσω να απλοποιήσω την κατάσταση. Ωστόσο, αν έπρεπε να επιλέξουμε έναν από τους λόγους για να εξηγήσουμε τη μη επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας, νομίζω ότι ο πιο πειστικός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση –που υιοθέτησε την ενιαία αγορά τότε, που υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα– δεν έκανε τα απαραίτητα βήματα προς την κατεύθυνση της οικονομικής ένωσης. Αυτό το βήμα δεν έχει γίνει.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ μιλούσε για οικονομική και νομισματική ένωση. Παραμείναμε στη νομισματική ένωση και δεν προχωρήσαμε στην οικονομική ένωση.

Γι’ αυτό πιστεύω ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 πρέπει να είναι μέρος μιας νέας φάσης για την Ένωση, που είναι το βήμα προς την οικονομική ένωση. Αυτή η οικονομική ένωση σημαίνει, πρωτίστως, οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση της Ένωσης.

Ένα θεμελιώδες στοιχείο της οικονομικής ένωσης είναι η στρατηγική για την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης υψηλής ποιότητας, που είναι ουσιαστικά ο σκοπός αυτής της συζήτησης. Είναι μια συζήτηση που βρήκα ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά πλούσια από την άποψη των συνεισφορών και επίσης έχει νέες, σημαντικές διαστάσεις που δεν ήταν μέρος της στρατηγικής της Λισαβόνας, ή δεν είχαν την ίδια έμφαση σε αυτήν. Για παράδειγμα, η τεχνολογική διάσταση ή η κοινωνική διάσταση στην οποία αναφέρθηκαν οι κκ. Cofferati, Cercas και Arif, και η διάσταση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, που συνδέεται με τα λεγόμενα της κ. Schroedter.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί οικονομική ένωση, έχοντας απλώς μια στρατηγική για την ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης. Δεν αρκεί αυτό. Και με αυτό απαντώ στην ερώτηση της κ. Harms, η οποία τώρα απουσιάζει.

Επιπλέον, χρειαζόμαστε κάτι για το οποίο εργάζεται ο Επίτροπος Rehn, που θα μιλήσει μετά από εμένα, και στο οποίο αναφέρθηκα ακροθιγώς νωρίτερα. Χρειαζόμαστε συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, που δεν έχει συμβεί στην Ευρώπη και δεν συνέβη με τη στρατηγική της Λισαβόνας.

Είναι επίσης κάτι που μας υπαγορεύεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το άρθρο 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει, υποχρεούνται –δεν είναι προαιρετικό– να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές τους και τις πολιτικές απασχόλησής τους. Θα μπορούσαν επίσης, αν το επιθυμούσαν –και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε– να συντονίζουν τις κοινωνικές πολιτικές τους.

Πέρα από μια στρατηγική για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και πέρα από τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτή είναι η δέσμη μέτρων για την εποπτεία στην οποία αναφερόμουν νωρίτερα και σχετικά με την οποία είχα μια απάντηση από τον κ. Verhofstadt. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Επίτροπος επικροτεί την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της θέσης του για τη δέσμη χρηματοπιστωτικής εποπτείας το συντομότερο δυνατόν.

Πέραν τούτου, κάτι που τόνισε ιδιαίτερα ο κ. Barroso στην ομιλία του: πρέπει να έχουμε μια εξωτερική διάσταση. Η οικονομική ένωση της Ευρώπης πρέπει να έχει μια εξωτερική διάσταση: μια ενιαία εξωτερική θέση, για παράδειγμα στην G20. Αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο κ. Barroso, με τα οποία συμφωνώ απολύτως.

Αυτό που επίσης χρειαζόμαστε για την οικονομική ένωση είναι όργανα διακυβέρνησης: ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που δίνει τις στρατηγικές γραμμές, μια Επιτροπή που παρακολουθεί και εκτελεί τη στρατηγική και νομοθετικά σώματα για τη στρατηγική: το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, χρειαζόμαστε μέσα για την παροχή κινήτρων σε αυτήν την στρατηγική, όπως η έγκριση των διαρθρωτικών ταμείων και των ευρωπαϊκών πόρων για τον προσανατολισμό αυτής της στρατηγικής, κάτι που δεν συνέβη ακριβώς –ή τουλάχιστον δεν συνέβη σε μεγάλη έκταση– κατά τη διάρκεια των ετών της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Αυτό πιστεύω ότι έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα βήμα προς την επόμενη φάση, τη φάση που απαιτεί ο 21ος αιώνας. Αυτή είναι η φάση της παγκοσμιοποίησης, που είναι οικονομική ένωση. Όχι μόνο εσωτερική αγορά ή νομισματική ένωση, αλλά και οικονομική ένωση. Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουμε, και πρέπει να το κάνουμε με συνέπεια, με διοργανικό διάλογο, όπως συμβαίνει εδώ σήμερα το απόγευμα, και πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν.

Νομίζω ότι αυτό ζητάει από όλους εμάς ο λαός της Ευρώπης.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την πολύ πλούσια και υπεύθυνη συζήτηση σήμερα το βράδυ και επιτρέψτε μου επίσης να διορθώσω μια δήλωση σχετικά με τον Πρόεδρο Barroso. Εξέφρασε τα συλλυπητήρια του εξ ονόματος της Επιτροπής. Θέλω να συνταχθώ μαζί του και να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της βίας στην Αθήνα σήμερα. Η διαφωνία στη δημοκρατία είναι φυσιολογική, αλλά η προσφυγή στη βία δεν είναι ποτέ αποδεκτή.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας βρίσκονται πράγματι στον πυρήνα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και θέλω να πω δυο λόγια σχετικά με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να επιστρέψουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μπορείτε να την αποκαλέσετε «Ευρώπη 2010» γιατί την χρειαζόμαστε προκειμένου να επιτύχει η «Ευρώπη 2020».

Η απόφαση των κρατών μελών της ευρωζώνης την περασμένη Κυριακή να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό συντονισμένης και υπό όρους οικονομικής βοήθειας για την Ελλάδα δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά ήταν απαραίτητη. Ήταν ο υπεύθυνος και ορθός χειρισμός που έπρεπε να κάνουμε. Το καθήκον της Επιτροπής είναι τώρα να διασφαλίσει ότι η διμερής κινητοποίηση θα συντονιστεί και ότι θα εφαρμοστούν με συστηματικότητα και αυστηρότητα οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η οικονομική στήριξη δίνει στην Ελλάδα ένα περιθώριο για να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών της, καθώς και τη γενική οικονομική ανταγωνιστικότητά της. Αυτό είναι αναγκαίο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μετατροπής μιας μικρής κλίμακας πυρκαγιάς στην Ελλάδα σε μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη. Η χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι απαραίτητη για τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ορισμένοι από εσάς αναφερθήκατε στη μεταδοτικότητα και στις ανησυχίες που σχετίζονται με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχουν εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αλλά, όπως σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές, υπάρχει σημαντική υπέρβαση. Όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ λαμβάνουν μέτρα για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών τους, ιδιαίτερα η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Η Ελλάδα αποτελεί μια μοναδική και ιδιαίτερη περίπτωση στη ζώνη του ευρώ και τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, μαζί με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, έχουν αναλάβει την υπόθεση της Ελλάδας. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα τα καταφέρουμε και θα αντιμετωπίσουμε τις τρομερές προκλήσεις.

Πρέπει επίσης να διδαχθούμε από την κρίση· αυτό είναι σημαντικό για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης για το 2020. Οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, και ιδιαίτερα σχετικά με την Ελλάδα, έδειξαν ότι υπάρχει πιεστική και επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να ενισχυθεί ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής και η δημοσιονομική εποπτεία των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση το «Ν» ήταν πολύ ισχυρότερο από το «Ο». Είναι καιρός να δώσουμε νέα πνοή στο «Ο». Αυτή ήταν άλλωστε η ιδέα των ιδρυτών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Κατευθυντήρια αρχή μας είναι ότι η πρόληψη είναι πάνα αποτελεσματικότερη από τη θεραπεία και, ως εκ τούτου, θα βασίσουμε τις προτάσεις μας στην ενίσχυση της πρόληψης, καθώς επίσης και στους διορθωτικούς μηχανισμούς. Τα κύρια στοιχεία των προτάσεων μας είναι τρία.

Πρώτον, πρέπει να ενισχύσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τόσο το προληπτικό όσο και το διορθωτικό σκέλος του. Χρειαζόμαστε μια πιο συστηματική και αυστηρή προληπτική δημοσιονομική εποπτεία, ώστε να μην συμβούν ξανά περιπτώσεις όπως της Ελλάδας.

Δεύτερον, πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τη δημοσιονομική εποπτεία. Πρέπει να διορθώσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και αποκλίσεις στην ανταγωνιστικότητα και, ως εκ τούτου, να ενισχύσουμε τόσο την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, που είναι απολύτως απαραίτητες σε πολλές χώρες, όσο και την εγχώρια ζήτηση, όπου αυτό είναι απαραίτητο και δυνατό.

Το τρίτο στοιχείο θα είναι ένας μηχανισμός επίλυσης κρίσεων. Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός για την Ελλάδα εξυπηρετεί την άμεση ανάγκη για τους τρέχοντες σκοπούς. Ωστόσο, είναι σαφές και απαραίτητο ότι πρέπει να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό επίλυσης κρίσεων με αυστηρές, ενσωματωμένες προϋποθέσεις, καθώς και αντικίνητρα για τη χρήση του. Όπως είπε νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος Barroso, είναι καλύτερα να είμαστε ασφαλείς αντί να μετανιώνουμε εκ των υστέρων, και να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα κατάλληλα εφόδια για την αντιμετώπιση των χειρότερων σεναρίων.

Εν κατακλείδι, υπολογίζω στη στήριξή σας. Υπολογίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Καλώ επίσης τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ την Παρασκευή, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γενικότερα, να υποστηρίξουν τις προτάσεις μας και να προβούν γρήγορα και άμεσα στην υλοποίηση και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προτάσεων. Γιατί; Επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου και, γι’ αυτό, προτρέπω τους πάντες να λάβουν αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να κάνουμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 επιτυχία και να δημιουργήσουμε πραγματικά θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Αυτό περιμένουν οι πολίτες μας από εμάς.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά την περίοδο συνόδου του Μαΐου ΙΙ.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για πέντε λεπτά για τεχνικούς λόγους)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Η Ευρώπη διέρχεται μια δύσκολη περίοδο που προκλήθηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η ανάκαμψη είναι ακόμη επισφαλής και τα κράτη μέλη πληρώνουν διαφορετικό τίμημα για την υπέρβαση της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια νέα στρατηγική με γνώμονα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την επένδυση στην εκπαίδευση, τη διασφάλιση ευκαιριών για διά βίου μάθηση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε μία από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις της Επιτροπής που αφορά τη μείωση της φτώχειας στην Ευρώπη και την αύξηση της κοινωνικής ένταξης. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι καθώς αγωνιζόμαστε να εκπληρώσουμε αυτήν τη δέσμευση πρέπει να λάβουμε ειδικά μέτρα, όπως η ενίσχυση των υποχρεωτικών ελάχιστων κοινωνικών προτύπων και των ελάχιστων μισθών σε όλη την ΕΕ, και είναι επίσης απαραίτητο να θεσπίσουμε πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι οι στόχοι που διατυπώνονται στη νέα στρατηγική συνιστούν έναν κοινό στόχο της Ευρώπης συνολικά, τον οποίο πρέπει να επιδιώκουμε μέσω δράσης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Καλώ, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο με τα κράτη μέλη έτσι ώστε οι εθνικές αποφάσεις να ανταποκρίνονται στους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ, γιατί μόνο τότε η στρατηγική θα επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα αντί να είναι απλά μια συλλογή από ωραία συνθήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς.(RO) Είναι απολύτως απαραίτητο τόσο η κοινή γεωργική πολιτική όσο και η πολιτική συνοχής να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι η ΚΓΠ πρέπει να προσφέρει άμεσες λύσεις στον αντίκτυπο που έχει η οικονομική κρίση στις γεωργικές επιχειρήσεις, όπως η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις για τους αγρότες, οι περιορισμοί στα γεωργικά εισοδήματα και η αύξηση της ανεργίας στις αγροτικές περιοχές. Πρέπει επίσης να συνεχίσει να προσφέρει λύσεις στην απειλή που ενέχει η εγκατάλειψη της γης, η ερήμωση της υπαίθρου και η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι, υπό το πρίσμα αυτών των προκλήσεων, μετά το 2013 η ΚΓΠ πρέπει να στείλει ισχυρά μηνύματα και να παράσχει απαντήσεις στις ανησυχίες της αγροτικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, μέσω μιας ισχυρής, αειφόρου, επαρκώς χρηματοδοτούμενης, αξιόπιστης και πολυλειτουργικής πολιτικής για τα τρόφιμα. Θέλω να τονίσω την επείγουσα ανάγκη να προσελκυστούν νέοι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές και να παράσχουμε νέες, εναλλακτικές, οικονομικές ευκαιρίες που θα διασφαλίζουν έναν βιώσιμο αγροτικό πληθυσμό. Πιστεύω επίσης ότι η αγροτική ανεργία θα πρέπει να επιλυθεί προσφέροντας ευκαιρίες για διαφοροποίηση και για νέες πηγές εισοδήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. – (EN) Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις δηλώσεις τους σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Θεωρώ ότι η θέσπιση των νέων ενεργειακών στόχων θα είναι σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη μιας Ευρώπης πιο αποδοτικής ως προς τους πόρους μέχρι το 2020. Θέλω να τονίσω στην Επιτροπή ότι κάποια κράτη μέλη θα χρειαστούν ειδική στήριξη προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν ανανεώσιμες τεχνολογίες για να επιτύχουν τον στόχο του 20% για ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Θέλω να υπογραμμίσω τον θετικό αντίκτυπο της υποστήριξης των πρωτοβουλιών για το Ψηφιακό Θεματολόγιο στο πλαίσιο των εμβληματικών πρωτοβουλιών για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, και θα ήθελα να δω την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που θα αφορούν την ανάπτυξη επιγραμμικού περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας μηχανισμών, τόσο χρηματοδοτικών όσο και διοικητικών, για την προώθηση ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και ηλεκτρονικού εμπορίου. Όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη, χαιρετίζω την απάντηση του Επιτρόπου Quinn αναφορικά με την ανάγκη να βελτιωθούν οι ερευνητικές υποδομές στα νέα κράτη μέλη. Τα ερευνητικά ιδρύματα και οι επιστήμονες περιμένουν ταχεία, συντονισμένη δράση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και να τους δοθούν ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή σε προγράμματα πλαίσια.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Η βαθιά κρίση στην οποία οδήγησε την ήπειρο ο νεοφιλελευθερισμός που κυριαρχεί στην Ευρώπη ώθησε τους σχεδιαστές της στρατηγικής 2020 να προσπαθήσουν να περιβάλλουν τους στόχους τους με κοινωνική και περιβαλλοντική ρητορική, μια προπαγάνδα που έχει αναπαραχθεί σε μεγάλη έκταση. Ακόμη και έτσι, η ρητορική αυτή απέρριψε τους στόχους της «πλήρους απασχόλησης» και της «εξάλειψης της φτώχειας» που υπήρχαν στην προκάτοχό της, τη στρατηγική της Λισαβόνας. Ωστόσο, αυτά που γνωρίζουμε για τα μέσα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 αφήνουν ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας: πρόκειται για μια παλιά στρατηγική που αποσκοπεί στη δικαιολόγηση και την αναβίωση των παλαιών πολιτικών, με γνωστές συνέπειες. Στο τέλος, η αυξημένη ευελιξία και απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, το προβάδισμα που δίνεται στην εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, η ελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση ακόμη περισσότερων οικονομικών τομέων, και η ελευθέρωση και απορρύθμιση του εσωτερικού εμπορίου ήταν τα μέσα που δημιούργησαν τη σημερινή κατάσταση. Η εμμονή σε αυτά τα μέσα συνεπάγεται ουσιαστικά ότι θα τα παίξουμε όλα για όλα και θα συνεχίσουμε την πορεία μας στο μονοπάτι που οδηγεί στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική καταστροφή. Τα περισσότερα από 20 εκατομμύρια ανέργων χρησιμοποιούνται για να επιβάλουν μια περαιτέρω απαξίωση του εργατικού δυναμικού στους εναπομείναντες εργαζόμενους, εξαπλώνοντας την έλλειψη εργασιακής ασφάλειας, την προσωρινή απασχόληση και τη διαρθρωτική ανεργία. Στο τέλος, όλοι οι κομπασμοί της «κοινωνικής οικονομίας της αγοράς» δεν σημαίνουν τίποτα περισσότερο από την εμπορευματοποίηση όλων των τομέων της κοινωνικής ζωής, της φύσης και των φυσικών πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (S&D), γραπτώς. – (HU) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οικονομική ανάπτυξη έχει περιέλθει σε τέλμα και η ανεργία είναι πάνω από 10%. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επινοήσουμε μια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας που θα είναι ικανή να αναζωογονήσει την Ένωση. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα είναι ικανή για ανανέωση, για να θέσει την οικονομία σε νέες βάσεις και από το αν οι πολίτες της θα μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με τη νέα νοοτροπία. Μια τέτοια ανανέωση μπορεί να επέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της καινοτομίας και μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Με σκοπό να διασφαλίσει το μέλλον των πολιτών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για μια στρατηγική για την ανάπτυξη για το 2020, βασισμένη στην καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη, και θα μπορούσε να εγγυηθεί συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη και να παράσχει στους πολίτες της νέες θέσεις εργασίας.

Χωρίς πόρους, η έρευνα και ανάπτυξη δεν μπορούν να δημιουργήσουν το απαραίτητο οικονομικό υπόβαθρο και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες καινοτομίας. Η καινοτομία είναι μόνο εφικτή ως αποτέλεσμα εταιρικής σχέσης, κοινής στήριξης. Οι πόροι προέρχονται από τρεις πηγές: από την ΕΕ, από τα κράτη μέλη και από τον ιδιωτικό τομέα. Η καινοτομία σε επίπεδο εταιρείας απαιτεί κατάλληλους ανθρώπινους πόρους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας, που θα λειτουργήσουν μέσω συντονισμού σε επίπεδο κράτους μέλους. Τα πανεπιστήμια χρειάζονται στήριξη προκειμένου να παράγουν νέους ερευνητές που θα μπορούν να παράσχουν στις ΜΜΕ συνεχείς ευκαιρίες για καινοτομία. Στην εκπαίδευση, οι δύο κύριες τάσεις που περιλαμβάνουν καινοτόμες ευκαιρίες είναι η ψηφιοποίηση και η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. – (RO) Η κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την επίτευξη σταθερού ποσοστού ανεργίας που κυμαίνεται στο 10% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστά άμεσα επιτακτική την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η επιδίωξη αυτών των στόχων πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστη, ενοποιημένη δράση που θα στοχεύει στην έξοδο από την κρίση, με την απασχόληση να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία σε αυτήν την ατζέντα. Συμφωνούμε όλοι ότι η ΕΕ πρέπει να έχει ένα υψηλά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό ικανό να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τώρα και στο μέλλον, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία. Ωστόσο, τα ωραία λόγια δεν επαρκούν για την επίλυση των σημερινών προβλημάτων. Γι’ αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να γίνουν επείγουσες επενδύσεις όχι μόνο σε κατάλληλες δεξιότητες, αλλά και σε εκπαιδευτικά συστήματα, έτσι ώστε αυτά να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της αγοράς. Τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν δυναμικά τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρέπει επίσης να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για να βοηθήσουν την ΕΕ να βγει από τη σημερινή κρίση και να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. – (EN) Το σημαντικότερο θέμα στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η πρόκληση της ανάγκης και της βιωσιμότητας. Είναι ξεκάθαρο ότι η στρατηγική της Λισαβόνας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και τώρα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές αν θέλουμε η μελλοντική στρατηγική Ευρώπη 2020 να μπορέσει να το κάνει. Για να επιτύχει η στρατηγική Ευρώπη 2020, είναι καίριας σημασίας τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλοι οι φορείς της κοινωνίας να εργαστούν όλο μαζί γι’ αυτό. Η προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση πρέπει να συναντηθεί με την προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Ρεαλιστικοί στόχοι αναφοράς πρέπει να τεθούν για την αύξηση της απασχόλησης, ιδίως της απασχολησιμότητας των νέων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο προς την έρευνα και την καινοτομία και οι υψηλές επενδύσεις στην εκπαίδευση είναι αναπόφευκτες. Μεγαλύτερη συνεκτικότητα πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης. Η ιδέα της διά βίου μάθησης και της μάθησης που καλύπτει όλες τις πλευρές της ζωής πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα. Υποστηρίζω σθεναρά καλύτερα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και υποστηρίζω την ανάγκη να συνεργαστούμε πολύ στενότερα με τον ιδιωτικό τομέα επ’ αυτού. Στον ολοένα πιο ανταγωνιστικό κόσμο, η Ευρώπη πρέπει να είναι φιλόδοξη και να δεσμευτεί σε όλα τα επίπεδα. Χωρίς αυτό, θα έχουμε ξανά μια στρατηγική που θα μοιάζει περισσότερο με τα πενταετή σχέδια της Σοβιετικής Ένωσης. Μια πειστική ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης Ευρώπης θα πρέπει να αναλάβει την ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), γραπτώς. – (HU) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομία και την απασχόληση είναι οι πρακτικές λεπτομέρειες της στρατηγικής ΕΕ 2020. Όσον αφορά το σχέδιο των οδηγιών για την απασχόληση, φρονώ ότι είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν η επένδυση γίνει βασικά στους ανθρώπους. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής δεν σημαίνει αναγκαστικά και πιο μακροχρόνια παραγωγική σταδιοδρομία. Οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας είναι ιδιαίτερα συναφείς στην περίπτωση της Ουγγαρίας, όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν σε πολύ μικρότερη ηλικία απ’ ό,τι στη Δυτική Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται. Οι απαραίτητες ικανότητες πρέπει να διατηρούνται ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία, και αυτό είναι δυνατό μόνο με μια πιο σύγχρονη, πιο προσβάσιμη υπηρεσία υγείας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη σκέψη σε προσβάσιμους χώρους εργασίας για έναν αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων ατόμων που παραμένουν ενεργά. Αυτό θα ωφελούσε και τους νεότερους ανθρώπους με αναπηρίες. Επομένως, η υγεία χρήζει ειδικής προτεραιότητας (για παράδειγμα, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, πιο επιτυχημένη αποκατάσταση, διευκόλυνση της διατήρησης καλής υγείας και ούτως καθεξής). Αυτό αναφέρεται, παρεμπιπτόντως, στην κατευθυντήρια γραμμή 8 (επένδυση στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων), χωρίς ωστόσο να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ή συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για την υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη και στον κόσμο, και δεν υπάρχει καμία ομοιόμορφη προσέγγιση πουθενά. Ωστόσο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το ποσοστό εξάρτησης πρέπει να εξισορροπείται με έναν πιο υγιή και πιο ενεργό πληθυσμό. Ζητώ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν το σημείο αυτό στη στρατηγική τους και στην εφαρμογή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), γραπτώς. – (RO) Υποστηρίζω τη στρατηγική Ευρώπη 2020, η οποία προωθεί μια οικονομική ανάπτυξη που είναι έξυπνη (βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία), φιλική προς το περιβάλλον και προάγει την κοινωνική ένταξη. Θα ήθελα η στρατηγική αυτή να εφαρμοστεί μέσω της δημιουργίας καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και της ανόδου στο βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων. Αν θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή, ισορροπημένη Ευρώπη, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική ανάπτυξη στις περιφέρειες των νέων κρατών μελών προκειμένου να μειωθούν οι υπάρχουσες αποκλίσεις. Είναι αυτονόητο ότι η δημιουργία κατάλληλων υποδομών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Θέλω να τονίσω τη σημασία της υλοποίησης της συμβολικής πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση». Πρέπει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η εκπαίδευση εκσυγχρονίζεται διαρκώς σε όλα τα επίπεδα και να διευκολύνουν την κινητικότητα των δασκάλων, των σπουδαστών και των ερευνητών. Η ποιότητα της εκπαίδευσης στα ευρωπαϊκά σχολεία και πανεπιστήμια πρέπει να ενισχυθεί σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ενδεδειγμένες πολιτικές και κεφάλαια για να ενθαρρύνουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών, την πολυεπιστημονικότητα, τις διπλές ειδικεύσεις στα πανεπιστήμια, που είναι σημαντικές από την άποψη των επιδόσεων στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία, καθώς και για την αύξηση των ευκαιριών των νέων στην αγορά εργασίας. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι η στρατηγική 2020 προτείνει ένα «πλαίσιο για την απασχόληση των νέων» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Η ιστορία της ατζέντας της Λισαβόνας απέδειξε ότι οι ωραίες ιδέες και αρχές δεν επαρκούν: η βασική δράση είναι η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. Δυστυχώς, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση συνέπεσε με το τέλος της ατζέντας της Λισαβόνας. Εντούτοις, πιστεύω ότι θα ήταν λάθος μας να αποδώσουμε όλη την ευθύνη για την αποτυχία αυτού του προγράμματος στην κρίση, χωρίς να επιχειρήσουμε να δούμε πού έσφαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία εφαρμογής. Το δίδαγμα που αντλήθηκε θα μας φανεί ίσως χρήσιμο για την εφαρμογή της επικείμενης στρατηγικής ΕΕ 2020.

Πιστεύω ότι έχουμε σημαντικά κοινοτικά μέσα για την εφαρμογή νέων στρατηγικών, και αναφέρομαι κυρίως στην πολιτική συνοχής. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους στόχους της πολιτικής συνοχής για την αναδιανομή των κεφαλαίων προκειμένου να επιδοθούμε στην υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020. Αυτό θα ήταν ένα λάθος με σοβαρές συνέπειες για τα κράτη μέλη, τα οποία χρειάζονται αυτούς τους πόρους για να γεφυρώσουν τα χάσματα ανάπτυξης που τα χωρίζουν από τα άλλα κράτη. Αυτό θα οδηγούσε στην αποτυχία της αρχής της συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), γραπτώς. (ET) Κύριε Πρόεδρε, η παρουσίαση της μελλοντικής στρατηγικής «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» από την Επιτροπή αποτελεί μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, γιατί για πάρα πολλά χρόνια, πολλές ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούσαν το δόγμα «après nous le déluge», κατά την οργάνωση της οικονομίας και των δημοσίων οικονομικών τους. Παρά το αξιέπαινο έργο της Επιτροπής για την κατάρτιση της στρατηγικής, μου προκαλεί έκπληξη η αφέλειά της. Η δήλωση της Επιτροπής για αυτήν μας περιγράφει μια εικόνα μιας πράσινης Ευρώπης, βασιζόμενης στην ισότητα και σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι είδους πόροι θα χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί. Στη Σοβιετική Ένωση ήταν κοινή πρακτική σε ορισμένες εποχές να δίνεται η υπόσχεση της άφιξης του κομμουνισμού μετά από δέκα χρόνια, ασχέτως με την πραγματικότητα. Ελπίζω ότι, μετά το φιάσκο της δηλωτικής στρατηγικής της Λισαβόνας, η Επιτροπή δεν ήθελε να παρουσιάσει ακόμη μία ουτοπία κενή νοήματος για να παραπλανήσει τους ευρωπαίους πολίτες. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα δεν είναι όνειρα, αλλά συγκεκριμένες δράσεις που θα σώσουν την ευρωπαϊκή οικονομία από την παρακμή. Είναι καιρός να προβούμε σε σοβαρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, γιατί το σημερινό είδος του μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας δεν είναι πλέον βιώσιμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς.(RO) Η επίτευξη ελάχιστης μείωσης του επιπέδου φτώχειας στην ΕΕ κατά 25% μέχρι το 2020 συνδέεται στενά με την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75%. Η ύπαρξη ποσοτικού στόχου για τη μείωση της φτώχειας είναι προβληματική. Η φτώχεια περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές, γεγονός που σημαίνει ότι οι ποιοτικοί στόχοι είναι περισσότερο απαραίτητοι για την επίτευξη του προτεινόμενου σκοπού απ’ ό,τι οι ποσοτικοί.

Στη Ρουμανία, τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο του 2010 δείχνουν ένα επίπεδο απασχόλησης πολύ μικρότερο από το ελάχιστο επίπεδο που προβλέπει η στρατηγική ΕΕ 2020 (50% σε αντιδιαστολή με 75%), με την πτωτική τάση να συνεχίζεται εξαιτίας του παρόντος οικονομικού κλίματος. Οι γυναίκες, τα άτομα άνω των 45 ετών και οι νέοι εξακολουθούν να έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία για την εξεύρεση εργασίας. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η Ρουμανία θα είναι σε θέση να υλοποιήσει αυτήν τη στρατηγική μέχρι το 2020.

Πρέπει να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα που σχετίζονται με τη συμβολή του εν δυνάμει εργατικού δυναμικού και με τη γνώση μας για τις διάφορες ομάδες στην κοινωνία: γυναίκες και άνδρες, νέοι, ηλικιωμένοι και μετανάστες στην αγορά εργασίας. Άλλα ζητήματα αφορούν το πώς μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία μεταξύ των νέων και πώς μπορούμε να αυξήσουμε αποτελεσματικά τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, διευρύνοντας τη συμμετοχή τους σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο. Αν αποτύχουμε να δώσουμε μια σαφή απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, οι δύο στόχοι που αφορούν την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση του επιπέδου της φτώχειας θα έχουν την ίδια τύχη με την ατζέντα της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου γιατί αναγνωρίζουν την σημασία της Πολιτικής Συνοχής στο πλαίσιο της «Ευρώπη 2020» και καλύπτουν έτσι το σημαντικό κενό που υπήρχε στο αρχικό κείμενο της Επιτροπής όπου δεν γινόταν καμία αναφορά στην Πολιτική Συνοχής. Επίσης, τόσο ο κ. Barroso όσο και ο Επίτροπος Χαν έχουν αναγνωρίσει τη ζωτική σημασία της συμβολής της Πολιτικής Συνοχής στην επίτευξη αυτής της στρατηγικής. Η συμβολή της Πολιτικής Συνοχής στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, ιδίως μέσω του «earmarking», ήταν καθοριστική και ό,τι έχει χτιστεί στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να μείνει αναξιοποίητο. Ωστόσο, η αξιοποίηση αυτή δεν σημαίνει ότι η Πολιτική Συνοχής θα μειωθεί σε απλό εργαλείο υλοποίησης της «Ευρώπη 2020». Το δυναμικό της είναι πολύ ευρύτερο. Αποτελώντας έμπρακτη έκφραση της αρχής της αλληλεγγύης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο εγγυάται τη βιωσιμότητα των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, εγγυάται ότι η «Ευρώπη 2020» θα υπηρετεί το γενικότερο στόχο της ΕΕ για ενίσχυση της συνοχής και στις τρεις διαστάσεις της, την οικονομική, κοινωνική και εδαφική, και δεν θα περιορίζεται σε μονόπλευρη οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, η αξιοποίηση του δυναμικού της Πολιτικής Συνοχής είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη στόχων και χρηματοδότησης μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D), γραπτώς. – (HU) Η στρατηγική ΕΕ 2020 πρέπει να προωθήσει μια «πράσινη επανάσταση» στην ευρωπαϊκή οικονομία, μια βιώσιμη, οικονομική αναδιάρθρωση που θα εξοικονομεί ενέργεια και θα είναι φιλική προς το περιβάλλον, και πράσινη καινοτομία. Η ανάπτυξη, ωστόσο, δεν πρέπει να σημαίνει απλά την οικονομική ενίσχυση εκείνων των ευρωπαϊκών περιφερειών που οι επιδόσεις τους είναι ήδη πάνω από τον μέσο όρο. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης στην υποστήριξη των πλέον υπανάπτυκτων και μειονεκτικών περιφερειών. Εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης από την άποψη της οικονομικής αποδοτικότητας. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, απαιτείται τρεις φορές περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή μιας μονάδας ΑΕγχΠ απ’ ό,τι στη Γερμανία, με αποτέλεσμα ότι αν αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας, η ανταγωνιστικότητα της χώρας θα συνεχίσει να πέφτει.

Ενώ προωθεί την πράσινη αναδιάρθρωση της οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να λησμονεί τις δοκιμασμένες στη διάρκεια του χρόνου κοινοτικές πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται, όπως η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής. Η κοινή γεωργική πολιτική θα είναι επίσης απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί για την περιβαλλοντική προστασία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι καλύτεροι διαχειριστές της ευρωπαϊκής υπαίθρου είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων. Η στρατηγική ΕΕ 2020 δεν μπορεί να επιτύχει ούτε χωρίς την πολιτική συνοχής. Η πολιτική συνοχής παρέχει την πλήρη δέσμη εργαλείων και την ευελιξία που απαιτείται για την πολιτική οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ. Με τα εργαλεία της πολιτικής συνοχής είμαστε σε θέση να συμβάλουμε στην επίτευξη των στόχων σε οποιονδήποτε ειδικό τομέα. Για παράδειγμα, μπορούμε να προάγουμε την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων, και να υποστηρίξουμε την πράσινη καινοτομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς.(PT) Δέκα χρόνια πέρασαν από την έγκριση της στρατηγικής της Λισαβόνας και οι περισσότεροι στόχοι παραμένουν ανεκπλήρωτοι. Με προβληματίζει ιδιαιτέρως η ισχνή οικονομική ανάπτυξη, γιατί είναι αποφασιστικής σημασίας για τους άλλους στόχους, και το γεγονός ότι μόνο σε δύο από τα δέκα χρόνια της ζωής της στρατηγικής, η ανάπτυξη υπερέβη το 3%.

Η στρατηγική της Λισαβόνας διαπνεόταν από ισχυρή φιλοδοξία, αλλά υστερούσε στον δυναμισμό των δράσεων, καθώς βασιζόταν σε ελαστική νομοθεσία και στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού. Η νέα στρατηγική Ευρώπη 2020, πέρα από τους στόχους στον τομέα της απασχόλησης, ενσωματώνει στόχους που αφορούν την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την καταπολέμηση της φτώχειας και τις επενδύσεις στην καινοτομία. Τόσο οι νέοι στόχοι όσο και τα μέσα για την επίτευξή τους ανήκουν στα κράτη μέλη, επομένως, σε αυτό το πλαίσιο της κρίσης και της δέσμευσης σε προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης, χρειαζόμαστε καλύτερους μηχανισμούς διακυβέρνησης και πραγματικό οικονομικό και δημοσιονομικό συντονισμό μεταξύ των χωρών. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από οικονομική αβεβαιότητα και υψηλή ανεργία, η μείωση των οποίων αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Η Επιτροπή πρέπει να πάρει το τιμόνι και να καθοδηγήσει αυτήν τη διαδικασία. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη θα είναι κρίσιμης σημασίας για την τήρηση των προγραμμάτων σταθερότητας και ανάπτυξης, και θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί μέσω των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που αποτελούν το θεμέλιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE) , γραπτώς. (HU) Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τολμηρά όνειρα: το έγγραφο Ευρώπη 2020 πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους τομείς της συνεργασίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταστεί μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για την Ευρώπη. Αλλά για να επιτύχει, θα πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η νέα στρατηγική εκπονείται με συνεισφορές από τα 27 κράτη μέλη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε οι πολίτες μας να αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Οι ούγγροι ψηφοφόροι στη Ρουμανία αναμένουν από την ΕΕ να εκφράσει αυτήν την αλληλεγγύη βρίσκοντας μια άμεση λύση που θα μειώσει το χάσμα μεταξύ των περιοχών της νότιας και της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η στρατηγική πρέπει να εξετάζει θέματα όπως η μεγαλύτερης κλίμακας ανάπτυξη των χωρών μας, η εσωτερική αγορά, η προαγωγή της γεωργίας και των ΜΜΕ, αλλά και ευαίσθητα ζητήματα όπως το κοινωνικό δίκτυο, οι δημογραφικές προκλήσεις, οι ίσες ευκαιρίες στην αγορά απασχόλησης, η συνύφανση των ευρωπαϊκών συστημάτων και δικτύων σε όλες τις πτυχές της ζωής. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να είναι μια στρατηγική για τη μείωση της υστέρησης και για τη σύγκλιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν πρέπει να παραβλέπουμε ένα τόσο σημαντικό και κομβικό θέμα όσο οι μεταφορές. Ο τομέας των μεταφορών δημιουργεί περίπου το 10% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει πάνω από 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και προϊόντων. Κατά τη γνώμη μου, το θέμα των σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα και αποφασιστικά. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να διευρύνουμε το δίκτυο των διευρωπαϊκών σιδηροδρομικών αξόνων μέχρι το 2020. Πιστεύω ότι από το 2014 όλο το νέο τροχαίο υλικό και οι νέες συνδέσεις σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να εφοδιάζονται με συστήματα που είναι συμβατά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας.

 
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου