Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
четвъртък, 20 май 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори) - ВЪПРОСИ КЪМ КОМИСИЯТА

Въпрос № 34 , внесен от Georgios Papastamkos (H-0182/10 ) 
 Относно: Бюджетната реформа и ОСП
H-0182/10
 

През октомври 2009 г. изтече и достигна до обществеността информация относно проект на съобщение на Комисията във връзка с преразглеждането на бюджета на ЕС. В проекта на съобщението се предвиждаше значително намаляване на разходите за ОСП, както и други предложения за нейната бъдещата посока на развитие. На заседание на комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП тогавашният член на Комисията в областта на селското стопанство, г-жа Boel, отрече съществуването на подобен текст.

Би ли потвърдила Комисията, че не работи по подобни предложения по отношение на ОСП в рамките на преразглеждането на бюджета на ЕС?

Може ли да гарантира, че във всеки случай обсъжданията относно бюджетната реформа няма да попречат на вече текущите разисквания по отношение на преразглеждането на ОСП за периода след 2013 г.?

 
  
 

(EN) Европейският съвет от декември 2005 г., както и Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление от май 2006 г. дадоха на Комисията мандат „да предприеме пълен и широкообхватен преглед на всички аспекти на разходите на ЕС, включително на Общата селскостопанска политика, и на средствата, в това число компенсацията в полза на Великобритания.“

Документът, представен пред обществеността през октомври 2009 г., беше работен документ, който не е обсъждан или одобрен на съответното политическо равнище от Комисията. Документът представляваше строго вътрешен текст, представящ различни виждания и алтернативни сценарии, който беше предназначен за вътрешно ползване от Комисията.

Понастоящем Комисията подготвя позицията си относно различните измерения на прегледа на бюджета на ЕС. Работната програма на Комисията за 2010 г. предвижда документът относно прегледа на бюджета да бъде на разположение през третото тримесечие на 2010 г.

Освен това на 12 април 2010 г. Комисията обяви началото на обществена консултация относно Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г . Тази консултация ще има важен принос за представянето към края на 2010 г. на съобщението на Комисията относно ОСП след 2013 г. В съобщението ще бъдат разгледани по същество възможностите за бъдещето на ОСП, като то ще последва съобщението относно прегледа на бюджета, без обаче да се разглеждат предварително финансови аспекти. Това ще бъде направено в предложенията, които Комисията ще направи през 2011 г. относно многогодишната финансова рамка.

Прегледът на бюджета, и по-специално обществените консултации относно ОСП след 2013 г., предоставят благоприятна възможност за задълбочено изследване на текущата селскостопанска политика и нейните цели. През последните години ОСП претърпя значителни реформи. Ясно е, че политиката доказа своята способност да се адаптира към променящите се потребности и новите предизвикателства. Този капацитет за реформи отново ще бъде необходим през следващия период.

Прегледът на бюджета също така ще бъде добър повод да разгледаме задълбочено какви трябва да бъдат политическите приоритетите на ЕС и по какъв начин трябва да се финансират те от ЕС. Комисията е убедена, че ОСП ще бъде важна част от приоритетите на ЕС и след 2013 г. За да се отрази по-добре визията за развитието на Европа през периода до 2020 г. и да се отговори по-добре на бъдещите предизвикателства, като например изменението на климата и продоволственото осигуряване обаче, е необходимо допълнително адаптиране на ОСП.

Несъмнено решението за бъдещия бюджет на ОСП ще бъде трудно. Изключително важно е на първо място да бъдат изградени правилни политики по отношение на бъдещето, а след това да се види какви са бюджетните нужди.

 
Последно осъвременяване: 27 август 2010 г.Правна информация