Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 20. mája 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
PRÍLOHA (Písomné odpovede)  - OTÁZKY PRE KOMISIU

Otázka č. 51 , ktorú predkladá Laima Liucija Andrikienė (H-0226/10 ) 
 Vec: Financovanie programov na podporu obchodu
H-0226/10
 

EÚ v roku 2005 prisľúbila, že vyčlení 2 miliardy eur na rôzne programy súvisiace s podporou obchodu. Ako spravodajkyňa Výboru pre medzinárodný obchod, požiadaného o stanovisko k správe Výboru pre rozvoj o pokroku pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia: priebežné hodnotenie v rámci prípravy zasadnutia OSN na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v septembri 2010, chcela by som od Komisie dostať informácie o tom, či bol tento cieľ splnený a ktoré konkrétne rozpočtové položky sa používajú na financovanie uvedených programov.

Mohla by Komisia ďalej poskytnúť informácie o celkových finančných prostriedkoch vyčlenených na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia? Aký je konkrétny postup pri uvoľňovaní finančných prostriedkov, aby sa dostali k tým, ktorí ich najviac potrebujú? Môže Komisia uviesť príklady projektov, ktoré sa uskutočnili na posilnenie obchodných možností rozvojových krajín?

 
  
 

(EN) Obchod môže byť mocným nástrojom pri zlepšovaní živobytia chudobných ľudí. Môže pomôcť pri dosiahnutí rozvojových cieľov tisícročia prostredníctvom vyššej miery zamestnanosti, vyšších miezd a lepších daňových príjmov a sociálnych výdavkov vlády. Preto sa EÚ a členské štáty zaviazali zvýšiť pomoc pre obchod (AfT).

EÚ a jej členské štáty prijali 15. októbra 2007 stratégiu pomoci EÚ pre obchod. Cieľom tejto stratégie, ktorá je spoločnou iniciatívou EÚ a členských štátov EÚ, je podporiť všetky rozvojové krajiny, najmä najmenej rozvinuté krajiny, aby sa lepšie integrovali do svetového systému obchodovania založeného na pravidlách a aby obchod účinnejšie využívali na boj proti chudobe.

Komisia sleduje implementáciu tejto stratégie už od jej zavedenia a práve zverejnila svoju tretiu monitorovaciu správu, ktorá sa týka pokroku EÚ a členských štátov EÚ v tejto oblasti, a analyzuje toky pomoci pre obchod za rok 2008. V tejto správe sa ukáže, že spoločné úsilie EÚ a jej členských štátov v oblasti pomoci pre obchod sa začína prejavovať, a to ako z hľadiska intenzívnejších činností politiky v EÚ a členských štátoch, tak aj z hľadiska zvýšených tokov pomoci pre obchod do rozvojových krajín.

V roku 2005 sa EÚ a jej členské štáty zaviazali zvýšiť pomoc súvisiacu s obchodom – podskupinu celkovej pomoci pre obchod – na 2 miliardy EUR ročne do roku 2010. Tohtoročná správa ukazuje, že svoj záväzok už splnili.

K najpodstatnejšiemu nárastu došlo v širšej pomoci pre obchod – vrátane dopravy a energie, produktívnych odvetví a prispôsobenia sa súvisiaceho s obchodom. Minuloročná správa ukázala, že celková pomoc EÚ a členských štátov pre obchod sa v roku 2007 rovnala 7 miliardám EUR. Nové údaje ukazujú, že v roku 2008 došlo k ďalším výrazným nárastom v celkovej výške až do 10,4 miliárd EUR, a to ako zo strany EÚ, tak aj zo strany členských štátov. Európska únia je teda aj naďalej najväčším poskytovateľom pomoci pre obchod na svete.

Pomoc EÚ pre obchod sa financuje z častí Európskeho rozvojového fondu určených pre jednotlivé krajiny, regióny a regióny AKT, ako aj z rozpočtu EÚ. Okrem malého rozpočtového riadku pre viacstranné činnosti pomoci pre obchod a niektorých konkrétnych zdrojov odložených na podporu prispôsobenia sa súvisiacu s cukrom a banánmi finančné prostriedky sa na začiatku nevyčleňujú na pomoc pre obchod, ale prideľujú sa týmto sektorom v spolupráci s partnerskými krajinami, a to v súlade s normálnymi postupmi plánovania. Úplné znenie monitorovacej správy o pomoci pre obchod za rok 2010 sa nachádza na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF" \o "blocked::http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF"

Komisia na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia priamo nevyčleňuje finančné prostriedky. Rozdelenie našej pomoci na rozvojovú spoluprácu podľa odvetví je výsledkom spoločného plánovania, ktoré vykonávame s našimi partnerskými krajinami. Výsledok odzrkadľuje priority našich partnerov, ako aj zámer Komisie maximalizovať pridanú hodnotu svojich zásahov a lepšie si rozdeliť prácu s členskými štátmi EÚ a ostatnými darcami. Rozvojové ciele tisícročia sa navyše dajú dosiahnuť rôznymi prostriedkami, najmä rozpočtovou podporou, v prípade ktorej sa poskytovanie finančných prostriedkov spája s ukazovateľmi výkonnosti v odvetviach rozvojových cieľov tisícročia, ako sú vzdelanie, zdravotníctvo, ale aj zníženie chudoby vo všeobecnosti. Rozvojové ciele tisícročia sa dajú ovplyvniť aj investíciami do iných odvetví, ako sú voda a hygiena, rozvoj vidieka, riadenie a ďalšie, ktorým Komisia tiež venuje veľkú pozornosť.

Aby boli naši partneri a ostatní darcovia lepšie informovaní a aby sa rozvojové ciele tisícročia rýchlejšie naplnili, Komisia prijala 21. apríla 2010 akčný plán pre rozvojové ciele tisícročia, ktorý obsahuje príklady projektov financovaných EÚ a ktorý sa nachádza na tejto internetovej stránke: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/145&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

 
Posledná úprava: 27. augusta 2010Právne oznámenie