Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0198(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0149/2010

Předložené texty :

A7-0149/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 17
CRE 06/07/2010 - 17

Hlasování :

PV 07/07/2010 - 8.4
CRE 07/07/2010 - 8.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0268

Rozpravy
Úterý 6. července 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

17. Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající . – Dalším bodem je doporučení pro druhé čtení jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ke společnému postoji, který přijala Rada v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovujícího povinnosti pro obchodníky prodávající dřevo a výrobky ze dřeva (zpravodajky: Satu Hassi a Caroline Lucas) (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD)) (A7-0149/2010).

Paní Hassiové je třeba poděkovat za to, že převzala práci na této již rozpracované zprávě po původní zpravodajce paní Lucasové, která se svého místa vzdala, aby se ujala jiných úkolů v britském parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, zpravodajka. (FI) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych velice upřímně poděkovat původní zpravodajce paní Lucasové i vyjednavačům z ostatních politických skupin za jejich mimořádně vysokou úroveň spolupráce. Moje poděkování patří také Španělsku, které vedlo jednání v Radě ministrů, a Komisi. Komise i Rada zcela přehodnotily svůj původní názor a EU nyní uzavře svůj trh pro nezákonně vytěžené dřevo. Tento průlom, který má celosvětový význam, by nebyl možný, kdyby zákaz nezákonné těžby dřeva neměl podporu velké většiny Parlamentu.

Nyní byl dohodnut jasný zákaz pro hospodářské subjekty uvádějící dřevo a dřevařské výrobky na trh EU poprvé. Tyto subjekty musí vědět, odkud dřevo pochází. Maloobchodníci mají povinnost vést evidenci, kde dřevo nebo dřevařské výrobky nakoupili a kam je dále prodali. Tímto způsobem je například možné vysledovat původ dřeva použitého k výrobě nábytku.

Parlament by byl chtěl, aby se zákaz vztahoval na celý řetězec, nikoli jen na prvního prodejce. Vyjednané nařízení nicméně obsahuje pokyny požadující, aby následné články v prodejním řetězci a kontrolní organizace nejednaly proti záměrům zákona. Všechny strany proto musí převzít odpovědnost a nepřipustit, aby se v Evropské unii prodávalo nezákonně vytěžené dřevo.

Mrzí mě, že Rada nesouhlasila s uvedením tohoto nařízení v rámci směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Naléhavě vyzývám Komisi, aby tuto směrnici co nejdříve přepracovala, tak aby se vztahovala také na nejnovější právní úpravu v oblasti životního prostředí. Nejzávažnější případy porušení zákazu prodeje nezákonně vytěženého dřeva by měly být považovány za trestný čin.

Vyjednavači Parlamentu byli znepokojeni pojmem zanedbatelné riziko, který vzešel z toho, že Rad trvala na zákonném znění. Zkoumali jsme, v jakých souvislostech se tento pojem vyskytuje v platných právních předpisech. Zdá se, že v právních předpisech, které se týkají takových otázek, jako jsou například geneticky modifikované mikroorganismy, BSE (nemoc šílených krav), hygiena potravin, kosmetika, pesticidy atd., podle všeho znamená nulové riziko. Parlament proto přijímá pojem zanedbatelné riziko, které chápe jako riziko prakticky nulové.

S ohledem na nedostatky, které v aktu přetrvávají, bych ještě chtěla podotknout, že z jeho působnosti jsou vyloučeny tiskoviny. Obávám se, že z toho by mohla vzniknout obrovská mezera v právní úpravě, která se bude zvětšovat, a pobídka pro země, jako je Turecko a Čína, které se chopí tisku knih a časopisů.

Celkem 20 % světových emisí skleníkových plynů je způsobeno odlesňováním částečně zapříčiněným nezákonnou těžbou dřeva. Nezákonná těžba rovněž ničí biologickou rozmanitost. Z tohoto důvodu ztrácíme například potenciální léky dříve, než máme možnost je prozkoumat.

Po celá léta Evropská unie veřejně odsuzovala nezákonnou těžbu dřeva, avšak současně mu pokrytecky poskytovala jeden z vůbec největších trhů. I přes silná slova podporovala Evropská unie svými kroky ničení světových lesů. Skutečnost, že se EU nyní chystá zakázat uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh, je celosvětově významným průlomem a skvělým příkladem toho, jak Evropská unie může, opět svým vlastním přičiněním, přispět k řešení celosvětového problému. Tato právní úprava nám umožňuje podpořit všechny země, které chtějí těžbu dřeva na svém vlastním území omezit.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, člen Komise. – Pane předsedající, děkuji Evropskému parlamentu a především oběma zpravodajkám paní Caroline Lucasové a paní Satu Hassiové a stínovým zpravodajům za jejich spolupráci s Radou a Komisí, jejímž výsledkem je kompromisní znění, které máme před sebou.

Lesy mají zásadní význam pro zachování biologické rozmanitosti a pro celosvětové klimatické a vodní cykly. Nikde nejsou tři pilíře udržitelného rozvoje tak zjevné jako ve vztahu k lesům. Kromě své environmentální hodnoty mají také význam hospodářský a sociální, jak vím dobře z vlastní země, kde lesy pokrývají téměř 60 % našeho území. V mnoha rozvojových zemích poskytují lesy nejen pracovní místa, ale také léky, potravu a přístřeší, které jsou rozhodující pro přežití milionů venkovských obyvatel.

Váš hlas by měl otevřít cestu k dohodě ve druhém čtení, která světu vyšle jasný signál, že nezákonně vytěžené dřevo nebude Evropská unie přijímat. Úkolem zůstává, jak zjistíme, že dřevo bylo vytěženo nezákonným způsobem. Nařízení samo o sobě k vyřešení problému nezákonné těžby dřeva nestačí, neboť se týká pouze dřeva na trhu EU. Evropská unie bude i nadále spolupracovat se zeměmi, které chtějí posílit správu lesů, zejména prostřednictvím dobrovolných dohod o partnerství FLEGT. Jsem rád, že předložené znění uznává úsilí zemí, které tyto dohody s Evropskou unií uzavírají.

Těm, kdo tvrdí, že tento návrh je pro evropské vlastníky lesů přítěží, bych řekl, že oprávněným hospodářským subjektům by nepřiměřená zátěž neměla hrozit – toto znění je značně flexibilní.

Návrh, který máte před sebou, si zaslouží vaši podporu. Mou podporu určitě má.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, jménem skupiny PPE.(SV) Pane předsedající, v první řadě bych chtěl poděkovat paní Hassiové a dalším stínovým zpravodajům. Když jsme s touto prací začínali, měli jsme k dohodě daleko, a já se stále domnívám, že na některé věci máme rozdílné názory. Musím však říci, že naše spolupráce byla dobrá. Také bych rád poděkoval španělskému předsednictví.

Při práci na této problematice jsem měl na mysli tři věci. Za prvé, dřevo je nádherný a obnovitelný materiál, který využíváme spíše málo než hodně. Právní úprava, kterou nyní připravujeme, nesmí těm, kteří dřevo používají a obchodují s ním, působit další problémy či zvyšovat byrokracii. Nesmíme stanovit vyšší požadavky pro dřevo než například pro ropu. Pokud tato právní úprava povede k tomu, že někteří budou raději vyrábět věci z plastu než ze dřeva, pak nejvíce utrpí právě životní prostředí.

Za druhé, právní předpisy musí být proveditelné. Mnohé z návrhů, s nimiž jsme se během prací setkali a které jsme zamítli, jednoduše nebylo možno provést. Právní úprava se nesmí vztahovat na recyklovaný materiál ani na příliš složité produkty a nesmí ani nadměrně omezovat subjekty, které stojí ve výrobním řetězci příliš daleko. Je nepřijatelné, abychom u stolu obsahujícího dřevotřísku vyžadovali označení původu jednotlivých vláken nebo nutili knihkupce, aby zaručili práva pracovníků v souvislosti s kácením stromů, z nichž pochází materiál pro výrobu knih.

Třetí věcí, kterou jsem měl na mysli, je, že právní předpisy nesmí být záminkou pro novou vlnu protekcionismu. Vývoz dřeva a dřevařských výrobků kdysi významně přispěl ke zbohatnutí Švédska. Nesmíme ve vývozu a obchodu bránit jiným zemím, které jsou dnes chudé. Proto nesmíme pro náš dovoz stanovit příliš vysoké požadavky, abychom v praxi nevyloučili rozvojové země.

Po několika letech práce na této problematice musím konstatovat, že náš dnešní kompromis je maximum, kam až můžeme zajít. Mnohé z mých námitek byly vyslyšeny, za což jsem velmi vděčný. Myslím, že návrh, o němž budeme zítra hlasovat, je mnohem lepší než ten, proti kterému jsem hlasoval v květnu. Domnívám se, že jsme mnohého dosáhli.

Na závěr bych jen rád svým kolegům připomněl jednu věc, a to že když mluvíme o nezákonném obchodu se dřevem a výrobky ze dřeva, nesmíme zapomínat, jaké jsou jeho hlavní příčiny, a nadále pokračovat v boji proti nim, v boji proti nejasným vlastnickým právům, proti korupci a chudobě. To se nesmí stát záminkou k zastavení důležité práce v boji proti korupci, neboť ta je tím hlavním problémem.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis, jménem skupiny S&D.(EL) Pane předsedající, pane komisaři Potočniku, dnešní rozprava a zítřejší hlasování jsou opravdu emocionálním okamžikem, okamžikem historickým. Vidím zde mnoho přátel, kteří spolu s námi tvrdě bojovali. Nakonec se nám podařilo přesvědčit Radu, aby přijala počáteční postoje Evropského parlamentu, a před sebou máme právní úpravu, která chrání evropské občany i evropské výrobce.

Až doposud evropští občané nakupující dřevo nebo výrobky ze dřeva nemohli žádným způsobem zjistit, zda bylo vytěženo zákonným, či nezákonným způsobem. Nemohli vědět, zda případným nákupem nezákonně vytěženého dřeva nepodporují krvavé občanské války financované prostřednictvím nezákonného kácení či změnu klimatu v důsledku odlesňování. S touto právní úpravou a díky úsilí Evropského parlamentu se nám nyní podařilo přimět Radu, aby souhlasila s tím, co je zjevné, čímž mám na mysli to, že nezákonně vytěžené dřevo by rovněž mělo být v Evropě považováno za nezákonné.

Také se nám podařilo prostřednictvím Evropské komise centralizovat kontrolu obsaženou v podmínkách, schválování a povolování ze strany subjektů, které budou dohlížet na systémy hodnocení vytěženého dřeva z hlediska zákonnosti a schvalovat dřevařské výrobky. Rovněž se nám podařilo, když každý subjekt zkoumá, zda je dřevo zákonně vytěžené, začlenit právní úpravu týkající se biologické rozmanitosti a mnoha dalších věcí.

Existují však dva zásadní body, které Rada nepřijala a které jsou podlé mého názoru klíčové. Rada odmítla přijmout to, co je zjevné, a sice že první dovoz nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z něj na evropský trh by měl být považován za porušení práva obsažené ve směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. To je naprosto nesmyslné. Stejně jako skutečnost, že byl zachován pojem zanedbatelné riziko, což otevírá zadní vrátka některým činnostem, které nemusí být v souladu s postupy stanovenými v této právní úpravě. Nicméně tato právní úprava chrání evropské občany a evropské výrobce před nekalou soutěží spojenou s levným nezákonně vytěženým dřevem.

Na závěr bych chtěl poděkovat svým kolegům, kteří na tomto tématu pracovali, jako je například Alexandros Kandalepas a jeho tým.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, jménem skupiny ALDE.(NL) Pane předsedající, vidíte před sebou velmi šťastného člověka, a to nejen proto, že nizozemský tým zvítězil v semifinále nad Uruguají, ale také proto, že dnes vysíláme ostatnímu světu velmi silný signál. Pět set milionů Evropanů odmítá nadále používat nezákonně vytěžené dřevo a ti, kteří se o tyto praktiky pokusí, budou potrestáni. Ze strany Evropské unie je to velmi důležitý signál a neměl by být podceňován. Odlesňování – jak povolené, tak především nezákonné – zůstává ve světě závažným problémem. Evropská unie nyní účinně využívá jednoho z nejsilnějších nástrojů, které má, sílu 500 milionů spotřebitelů. Avšak je spravedlivé říci, že tento signál je silný vlastně jen díky Evropskému parlamentu. Rada chtěla od používání nezákonně vytěženého dřeva odrazovat, zatímco Evropský parlament je chtěl zakázat, což je podstatný rozdíl. Osobně to považuji za velké vítězství demokracie.

Rád bych poděkoval španělskému předsednictví – bohužel ani belgické předsednictví není přítomno – za to, co udělalo, aby v Radě získalo většinovou podporu pro zákaz dovozu nezákonně vytěženého dřeva. Vyzývám Radu – bohužel nepřítomnou – aby začala pracovat na řádném prosazování tohoto nařízení, neboť to bude nakonec klíčem k jeho úspěchu. Bohužel nebude-li účinně uplatňováno, zůstane jen kusem papíru.

Na závěr bych, pane předsedající, chtěl co nejsrdečněji poděkovat paní Hassiové a její předchůdkyni paní Lucasové za jejich výbornou spolupráci. Totéž platí pro stínové zpravodaje. Podle mého názoru Parlament názorně ukázal, jak dokáže fungovat a vyjádřovat svou demokratickou moc.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, chtěla bych také připojit svoje blahopřání Satu Hassiové, která tuto agendu tak schopně převzala. Byla radost s ní pracovat. Jsem velmi ráda, že jsem se zúčastnila úspěšných jednání k dosažení dohody.

Dohoda je dostatečně přísná, aby zajistila reálný pokrok v ochraně lesů a v oblasti biologické rozmanitosti, ale zároveň dostatečně pružná, aby příliš nezatížila poctivé obchodníky jednající v souladu se zákonem. Udělali bychom dobře, kdybychom dosažený úspěch nepodceňovali. Dospět k takovým dohodám je možné, když všichni budeme vzájemně spolupracovat.

Chtěla bych upozornit na jeden z velmi vítaných vedlejších účinků. Krásně to vyplývá z toho, co právě říkal Jan. Velice vítaným vedlejším účinkem toho, když podobný materiál projde Parlamentem, je pro mě obrovský vliv, který to má na veřejné povědomí. Ve Spojeném království to nepochybně přesáhlo rámec toho, co bych mohla označit jako obvyklé podezřelé, tedy zelené ekologické skupiny, a zapojila se širší veřejnost. Pro mě jako zcela novou poslankyni EP to přineslo nebývalý kontakt s veřejností, jež celá podporuje Parlament, a mám za to, že všichni lidé jsou ohromeni, že Parlament dokázal posunout toto téma směrem, který si pro jeho další vývoj přejí.

Všem vám velice děkuji a ještě jednou děkuji Satu – práce s ní byla poučením.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, jménem skupiny GUE/NGL.(PT) Pane předsedající, pane komisaři, chtěla bych rovněž nejprve poděkovat zpravodajům za skvěle odvedenou práci.

Jak víme, odlesňování je jedním z hlavních environmentálních a sociálních problémů planety a každý rok ztrácíme 13 milionů hektarů lesa, a podílíme se tak 20 % na celkových emisích uhlíku, což představuje obrovskou hrozbu pro biologickou rozmanitost.

Podíl odlesňování na změně klimatu je nepopiratelný a jako takové je hlavní příčinou extrémních výkyvů počasí a záplav, a dokonce i přeměny rozsáhlých oblastí planety v poušť. Úbytek lesů ohrožuje celé lidstvo, ale toto riziko a tento dopad nesdílíme všichni stejně. Společenství s omezenými zdroji a komunity, jejichž přežití nejvíce závisí na lesích a přírodě, jsou postiženy nejhůře.

Odlesňování se týká naší kolektivní existence, nedostatku přírodních zdrojů, jejich rozložení, práv místních komunit a původních společenství a sociální spravedlnosti. Hlavní příčinou odlesňování je nezákonná těžba dřeva, která představuje 20 až 40 % světové průmyslové produkce dřeva. Mluvíme proto také o přesunu bohatství ze zemí dřevo produkujících k zemím, které toto dřevo spotřebovávají. Tato nezákonná praxe ohrožuje udržitelné využívání dřeva i zúčastněné firmy.

Hezká slova nestačí. Parlament musí v tomto boji přijmout přísná a důsledná opatření. Vymezením zákazů pro obchodování se dřevem přestavuje tato zpráva velmi důležitý krok tímto směrem.

Ani dobré úmysly nestačí. Jsou zapotřebí účinné nástroje, především sankce, které v tomto případě mohou být trojího druhu. Za prvé pokuty, které vyloučí jakýkoli finanční prospěch z této nezákonné praxe a které budou opakovaným provinilcům zvyšovány. Za druhé zabavení dřeva a veškerých příslušných výrobků a za třetí okamžité pozastavení povolení k výkonu obchodní činnosti.

Proto subjekty, které vytěžují přírodní zdroje a obchodují s nimi, musí nést společenskou odpovědnost a proto subjekty, které dřevo nebo dřevařské výrobky poprvé dovezou do Evropské unie, musí být, podrobeny kontrole, aby bylo zaručeno, že dřevo pochází ze zákonných zdrojů.

Proto také všechny následné subjekty musí o tomto dřevu poskytovat základní informace, zejména o jeho původu a místu určení. Veřejnost také musí mít právo – a tím končím, pane předsedající – získat informace o tom, kdo dodržuje podmínky a kdo nikoli.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, jménem skupiny EFD. – (DA) Pane předsedající, děkuji paní Hassiové, která se rychle seznámila se složitým tématem. Chtěla bych se zmínit jen o několika z mnoha oblastí, jimiž se zpráva zabývá, a sice o nelegálním dovozu dřeva do EU, ohrožených druzích stromů, které jsou nezákonně káceny v odlehlých částech světa, a o dovozu hotových výrobků vyrobených v zemích mimo EU. Pokud mluvíme o dřevu, které pochází z evropských lesů a bylo vytěženo zákonným způsobem, není těžké získat informace o tom, v které zemi byl strom pokácen, o jaký strom se jedná, o množství dřeva a jeho hodnotě, aby bylo možno udělit produktu ochrannou známku o zákonném vytěžení. Jak daleko zpět bychom však měli dřevo sledovat a které výrobky je reálné kontrolovat? Mám na mysli nábytek, který se skládá například ze středně hustých vláknitých desed a dřevotřískových desek vyrobených z recyklovaného dřeva. Musíme vytvořit realistickou právní úpravu, jinak dosáhneme pouze toho, že evropské firmy už nebudou konkurenceschopné ve světovém měřítku a přesunou se z dosahu dobře míněných evropských norem a kontrol. Doufám, že s tímto návrhem tomu dokážeme zabránit.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). (FI) Pane předsedající, je to důležitý krok směrem k odpovědnému využívání zdrojů, k mezinárodní odpovědnosti, politice v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a životním podmínkám obyvatel. To ukazuje, že Evropská unie může být platným mezinárodním hráčem prostřednictvím svých vnitřních právních předpisů, jako je právě také směrnice o ekodesignu.

Výsledek, jehož bylo dosaženo, je mnohem lepší než kompromis přinášející nevýhody, ale stejně jako zpravodajka paní Hassiová chci poukázat na to, že hlavním nedostatkem jsou zde chybějící sankce na evropské úrovni a na minimální úrovni a také to, že v této fázi není nařízení zahrnuto do směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí, ať už jde o nezákonnou těžbu nebo o s ní související obchod. Doufám, že Komise předloží příslušné návrhy co nejdříve. Stejně tak bude velmi důležité, aby v budoucnu byly do nařízení zahrnuty i tiskoviny.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D). – Pane předsedající, je již velmi pozdě a nemyslím si, že bych měla odvádět naši pozornost od myšlenky, že se jedná o jedno z nejdůležitějších hlasování, které se tento týden zde v Parlamentu bude konat. Pro naše občany je to důležité, soudě podle mé poštovní brašny a podle počtu e-mailů, které jsem dostala. Na internetu je k dispozici petice, na níž bylo asi před čtyřmi hodinami 125 000 podpisů – a jejich počet každou minutu stoupá – a která nás vyzývá, abychom se tohoto návrhu zítra drželi.

Je to důležité pro klima, jak všichni uváděli, ale domnívám se, jak prohlásil komisař, že nejdůležitější je to pro miliony lidí žijících v nejchudších zemích světa, jejichž živobytí je nezákonnou těžbou ničeno. Vezměme si například Madagaskar, kde bylo v loňském roce nezákonně pokáceno 100 000 palisandrových stromů, přičemž každý strom má větší cenu, než je průměrný HDP v této zemi. Není divu, že v důsledku nezákonné těžby dřeva roste na Madagaskaru kriminalita. V občanské válce v Libérii, financované hlavně z nezákonné těžby dřeva, zahynulo 250 000 osob. V 90. letech minulého století se z nezákonné těžby, nepřítele demokracie, financovala válka v Kambodži. Podle mezinárodní nevládní organizace Global Witness je každých sedm minut převezeno z Barmy do Číny 15 tun dřeva, což pomáhá udržovat tento ohavný režim při životě.

Nezákonná těžba dřeva připravuje miliony lidí o lepší životní šance, protože miliardy dolarů se ztrácejí v daňových příjmech vlád. Organizace Human Rights Watch uvádí, že v Indonésii se na daňových příjmech ztratilo 2 miliardy USD. To je dost na zajištění základní zdravotní péče pro 100 milionů lidí v této zemi a je to více, než kolik činí celkový rozpočet na zdravotnictví této země.

Takže to, co děláme dnes, je první krok. Není to dokonalé, jak připustil pan komisař, ale je to o mnoho lepší, než když jsme začínali s jakýmsi dobrovolným kodexem chování, s nímž bychom měli „náležitou péči“. Chtěla bych poděkovat panu komisaři za to, že pokročil dále než jeho předchůdci. Chtěla bych poděkovat španělskému předsednictví, že tuto dohodu prosazovalo, a chtěla bych poděkovat Hilary Bennovi, bývalému ministrovi Spojeného království, že si v Radě stál na svém a prosazoval ambicióznější dohodu.

Zítra to spustíme. Domnívám se, že Satu Hassiová a stínoví zpravodajové odvedli velmi dobrou práci, ale musíme udržovat tlak spotřebitelů a veřejné povědomí. Doufám, že i Komise v tom bude hrát nějakou úlohu a že se zasadí o řádné prosazování této velmi důležité nové právní úpravy.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). – Pane předsedající, světové lesy jsou pustošeny – někdy s podporou vlád, ale často také nezákonnou činností. Obchod s drogami a obchod se dřevem jsou dvě činnosti, z nichž plynou tak obrovské finanční zisky, že korumpují vlády, což velmi ztěžuje prosazování. Před pěti lety jsem šel s touto věcí za Louisem Michelem, který byl v té době komisařem, a řekl jsem, že potřebujeme nějaké opatření, jako je toto. Projevil pochopení, ale jeho služby a právníci prohlásili, že to není možno provést. Panu komisaři bych řekl, že zde existuje jedna důležitá rada, a sice že pokud právníci tvrdí, že to nelze provést, pak je třeba právníky vyměnit. Provést to lze a zde o tom máme důkaz. Je to výborné, je to dobrá zpráva a důležité opatření.

Nicméně tato směrnice požaduje, aby členské státy zavedly režimy prosazování, které jsou účinné, přiměřené a mají odrazující účinek. Co to znamená? Co když Slovinsko řekne, že trest za nelegální dovoz dřeva bude odnětí svobody na 10 let, a Spojené království prohlásí, že trestat bude symbolicky? Jak zajistíme, aby byl tento právní předpis řádně uplatňován na území celé Evropské unie?

Pane komisaři, chtěl bych vás požádat, abyste napsal členským státům a sdělil jim, že se chystáte začít zveřejňovat podrobné informace o sankcích, které zavádějí, s cílem zajistit řádné prosazování této právní úpravy a že na ty, kteří jej prosazovat nebudou, upozorníte způsobem, který nikdy předtím nebyl použit. Znovu a znovu vidíme slova „účinný, přiměřený, odrazující“. Byl bych rád, kdybyste byl prvním komisařem, který se skutečně postará o to, aby tato slova měla náležitý účinek.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE).(DE) Pane předsedající, myslím, že nyní tvoříme kvalitní právní úpravu. Je dobré a správné, že podnikáme kroky, které mají zabránit uvádění nezákonně vytěženého dřeva na evropský vnitřní trh.

Avšak to, co platí pro všechny právní předpisy o životním prostředí, platí i pro tento předpis: nemůžeme si jen tak napsat, co chceme, ale také musíme vždy kontrolovat, zda to, co jsme napsali a ustanovili, je nakonec proveditelné. Proto považuji za správné, že jsme nakonec dospěli ke kompromisu, a to že důkladnou kontrolu je třeba provést pouze při prvním uvedení na trh a také že teprve tehdy je možno vydat zákaz dovozu.

Bylo by příliš byrokratické, kdybychom v rámci Evropy předkládali doklady o původu během celého dodavatelského řetězce. O tom se hovořilo na začátku rozpravy. Myslím, že není reálné trvale uchovávat nové záznamy a snášet podklady, počínaje skladem dřeva a pilou až po továrnu na nábytek. To vede k byrokracii a v případě pochybností k dalšímu papírování, což může dokonce urychlit zákonné kácení. Proto v tom musíme zachovat míru a udržet rovnováhu. To se nám podařilo.

Nejsem pro přístup, o kterém právě mluvila paní Hassiová, totiž že můžeme zavést jakousi politiku nulového rizika. To nejde uplatnit v případě kácení a nebude to fungovat. Nulové riziko je nereálné. Vede to k byrokracii, a především vytváří nová rizika. Musíme usilovat o to, aby právní předpisy byly vyvážené a proveditelné. V tomto smyslu je tento kompromis dobrý. Jsem rád, že ho zítra velkou většinou budeme moci schválit.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). (FI) Pane předsedající, toto nezákonné kácení lesů musí skončit a my proti němu musíme bojovat. V této otázce jsme nepochybně všichni zajedno. Nemohu však tento kompromis podpořit ve všech ohledech, mimo jiné tam, kde se týká určité odpovědnosti každého jednotlivého subjektu v řetězci za ověřování původu dřeva. Podle mého názoru to souvisí se značnými obavami z nárůstu byrokracie pro podnikatele v odvětví lesnictví i pro vlastníky. To by v žádném případě nemělo být cílem.

Až budeme provádět toto nařízení, musíme také zajistit, aby nadále platil velmi komplexní systém ověřování, který je v některých zemích již zavedený, a abychom nezačali vytvářet duplicitní metodu ověřování, která opět zvyší byrokracii a určitým způsobem sníží naši konkurenceschopnost v odvětví lesnictví. Je rovněž důležité, aby dřevo nebylo vůči jiným materiálům znevýhodněno. I toto by v nás v současné době mělo vzbuzovat obavy.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund (ALDE).(SV) Pane předsedající, otázka, kterou projednáváme, je velmi důležitá a je snadné souhlasit s tím, co zde dnes večer zaznělo. Zároveň, jak právě uvedla paní Mannerová, při této práci začínáme ztrácet ze zřetele skutečnost, že v severní Evropě máme velmi udržitelnou lesnickou produkci a lesnickou činnost, zejména ve skandinávských zemích. Bohužel při provádění důležitých cílů zapomínáme na to, že jsme měli bránit dovozu nezákonně vytěženého dřeva na evropský trh. To je závažným příkladem toho, jak bychom pracovat neměli.

Jsem rád, že paní Hassiová a další velmi dobře vzájemně spolupracovali v rámci třístranných rozhovorů, a proto i já budu moci zítra hlasovat pro. Zároveň se musíme poučit z toho, že když děláme něco důležitého jako to, k čemu se zde chystáme, jako to, co činíme právě teď zde, a nakonec vytvoříme vhodný předpis, který zabrání dovozu nezákonně vytěženého dřeva, nesmíme při tom zapomínat, že to může ovlivnit naši vlastní produkci právě v tomto odvětví. V budoucnu nás v této oblasti čeká hodně práce. Musíme se snažit, abychom se vyhnuli takovým problémům, které máme především v souvislosti s touto otázkou.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Obchod se dřevem nakoupeným nezákonnou cestou nebo získaným nezákonnou těžbou stlačil cenu dřeva dolů a přispěl ke zbídačení lesů. Proto je nezbytně nutné, aby Evropa zdokonalila legislativní rámec v této oblasti. Novinkou tohoto nařízení bude zejména zavedení systému „náležité péče“ a kontroly prováděné pověřenými kontrolními organizacemi na úrovni EU. Systém bude sloužit jako další filtr k ověření, zda uvedení dřevních materiálů na trh je v souladu se zákonem. Ideální řešení to však není.

Existují totiž možnosti, jak i tento systém obejít. Proto jsem jako součást rozprav v příslušném výboru navrhla změnu, na jejímž základě kontrolní organizace automaticky pozbyde svého oprávnění, pokud příslušný orgán konstatuje neschopnost hospodářských subjektů zavést účinný systém „náležité péče“. Obsah této zprávy je bezesporu zvlášť důležitým krokem směrem k boji proti tomu, aby bylo dřevo získané nezákonným způsobem uváděno na trh. Nicméně další opatření jsou …

(Předsedající řečnici přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Pane předsedající, pane komisaři, rok 2010 je rokem biologické rozmanitosti a tímto nařízením, které máme před sebou, bude vytvořen důležitý předpoklad pro přijetí opatření proti změně klimatu a k zachování biologické rozmanitosti.

Evropská unie už nemůže poskytovat trh pro dřevo a dřevařské výrobky z nezákonné těžby, neboť toto nezákonné kácení je hlavní příčinou odlesňování. Vždyť 20 % až 40 % světové průmyslové produkce dřeva pochází z nelegálních zdrojů. Jak jsme dnes již slyšeli, každý rok je vykáceno přibližně 13 milionů hektarů lesa. Na vrub tohoto odlesnění lze připsat dvacet procent celosvětových emisí CO2, které významným způsobem přispívají k úbytku biologické rozmanitosti. Úplným zákazem přístupu nezákonně vytěženého dřeva či výrobků z něj na evropský trh Evropská unie dokazuje, že bere svou odpovědnost za zachování biologické rozmanitosti vážně.

Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Postoj Evropského parlamentu zformulovaný ve zprávě paní Caroline Lukasové je korektní, dobrý, a proto je třeba jej podpořit. Není totiž možné dál akceptovat přetrvávající toleranci vlád některých evropských zemí k obchodování s nezákonně vytěženým dřevem, ani to, že se vyhýbají udělování trestních sankcí za tuto činnost.

Po podrobnějším zkoumání postojů vlád Evropské unie k uvedenému nařízení si člověk není jist, zda některé vlády jsou více představiteli názorů občanů svých zemí, nebo názorů hospodářských mafií, které profitují z nezákonné těžby dřeva. Skutečnost, že některým vládám nezáleží na potírání nezákonnosti šedé či černé ekonomiky, nemůže pro nás být překážkou a nemůže vést k tomu, abychom tolerovali vandalské drancování lesů.

Slušná společnost si vytváří rozumná pravidla. Slušní lidé je respektují a slušné vlády by neměly mít problém s postihováním zlodějů.

Proto je zapotřebí ...

(Předsedající řečníka přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, člen Komise. – Pane předsedající, je pozdě a já se pokusím být stručný, ale ne proto, že tyto otázky jsou méně důležité. Je tomu naopak proto, že v sále panuje vysoká míra shody.

Boj proti změně klimatu a boj za ochranu biologické rozmanitosti se točí kolem lesů. Spolu s nedávno přijatým nařízením o nezákonném, neregulovaném a nehlášeném rybolovu to znamená, že v Evropské unii budeme mít k dispozici nástroje pro potírání nezákonnosti ve spojení se dvěma našimi klíčovými přírodními zdroji, tj. rybolovem a lesy. A ano, je to také důležitá součást boje proti chudobě.

Dopad nařízení závisí na účinném provádění a úkol není ani zdaleka splněn. Nicméně dnes můžeme začít oceňovat skutečnost, že řešení tohoto obtížného, ale důležitého souboru bylo nalezeno. Je zřejmé, že máme co do činění s návrhem ušlechtilé povahy. Těším se, že se společně s vámi zapojím do procesu provádění a prosazování.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, zpravodajka. (FI) Pane předsedající, dámy a pánové, chci poděkovat všem, kteří se v tuto pozdní hodinu zúčastnili této rozpravy. Byla jsem svědkem situace, o níž se zmínil pan Davies, a to diskuse s tehdejším evropským komisařem pro rozvojovou spolupráci ve chvíli, kdy prohlásil, že podle něj taková právní úprava, kterou právě projednáváme, nebude možná. Jsem ráda, že jsme dokázali to, co on tehdy považoval za nemožné.

Jak komisař, tak ostatní poslanci náležitě pohovořili o všech druzích škod způsobených nezákonnou těžbou. Mnozí byli a jsou znepokojeni byrokracií. Avšak chtěla bych všem připomenout, že byrokratické požadavky na všechny hospodářské subjekty s výjimkou toho, který uvádí dřevo a dřevařské výrobky poprvé na trh, jsou velmi mírné, měly by jen vědět a být schopny doložit, kde bylo dřevo nakoupeno a kam bylo dále prodáno. Společnosti by na to v každém případě měly mít potřebné doklady. Je to nutné například v rámci právních předpisů o DPH.

Jsem ráda, že zákaz nezákonně vytěženého dřeva podpořily mnohé společnosti, např. v balicím a v nábytkářském průmyslu. Obdržela jsem také vzkazy odborových svazů dřevozpracujícího průmyslu, které to podporují a které hovoří o narušení hospodářské soutěže vzhledem k tomu, že na našem trhu je příliš mnoho nezákonně vytěženého dřeva. Jak již zde bylo řečeno, tento právní předpis je nutno řádně provádět a také jsem plně pro vedení evidence o tom, jaké druhy sankcí členské státy stanoví. Je třeba, aby byly opravdu účinné v prevenci porušování předpisů.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající . – Rozprava je uzavřena.

Hlasování se bude konat zítra ve středu 7. července 2010 v 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), písemně.(FR) V současné době 20–30 % celosvětové průmyslové produkce dřeva pochází z nelegálních zdrojů. Evropský trh se dřevem musíme co nejdříve vyčistit. I když by to mohlo být ještě lepší, navrhované nařízení je odvážné a má velké cíle. Podle mého názoru je to účinný nástroj pro omezení nekontrolovaného odlesňování, aniž by našim evropským společnostem byly kladeny administrativní překážky nebo to uškodilo dřevu, které naopak začne být mnohem více ceněno.

Nařízení stanoví závazný mechanismus přidělující odpovědnost na základě „systému náležité péče“. To umožňuje hospodářským subjektům sledovat původ dřeva a výrobků z něj, získávat přístup k informacím o dodržování platných právních předpisů, a tak získat dostatečné záruky, aby se zabránilo prodeji výrobků ze dřeva vytěženého způsobem, který je považován za nezákonný.

Povinnosti obsažené v nařízení musí být zaměřeny na ty hospodářské subjekty, které uvádějí dřevo na trh jako první, protože právě tam hrozí největší riziko. Abychom zaručili účinnost tohoto nařízení, měli bychom kromě toho zdůraznit nutnost pravidelných kontrol a zavedení soustavy přísných trestů, které mají pachatele odradit.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. (CS). Je známým faktem, že každoročně v nejrůznějších státech světa zmizí bez náhrady tisíce hektarů lesa. V řadě případů se i v zemích EU setkáváme s nezákonnou těžbou. Dokonce i ve vyspělých zemích, jako je Česká republika, dochází ke krádeži dřeva selektivní těžbou nebo holosečí bez vědomí vlastníka. Samozřejmě hospodářské lesy mají nejen funkci ekologickou, ale už název hospodářské lesy nám říká, že produktem, který je žádoucí, je rovněž dřevní hmota. Je důležité, aby zákonodárství dbalo na obnovu optimální skladby dřevin v lese. S tím souvisí také regulace stavů zvěře, zejména vysoké. Tyto otázky je vhodné řešit na odpovídající, tj. národní nebo regionální úrovni. Ani nejlepší směrnice nemůže postihnout škody vzniklé hospodářství jednotlivých regionů vývozem veškeré dřevní hmoty mimo hranice regionu. Domnívám se, že návrhy obsažené ve zprávě EP jsou ve shodě s dosavadními stanovisky tohoto nejvyššího zákonodárného orgánu Společenství, a že je vhodné podpořit je v maximální vhodné míře. Urychlený vstup nařízení v platnost, sankce v případě porušení předpisů i zákaz obchodování jsou nutným minimem. Snahy o extrémně liberální přístup některých vlád jsou v daném sektoru zavrženíhodné a mohou ve svém důsledku poškodit i národní hospodářství států, které je na Radě prosazují. Skupina GUE/NGL návrhy zpravodajky zajisté podpoří.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písemně.(NL) Nezákonně vytěžené dřevo a dřevařské výrobky nemají na našem trhu místo. Pokud jde o mě, prodej dřeva by měl být povolen pouze tehdy, jestliže bylo na základě důvěryhodných norem potvrzeno, že dřevo nebylo vytěženo nezákonným nebo neudržitelným způsobem. Vyzývám k tomu, abychom přemýšleli nad rámec životního prostředí a klimatu a vzali v úvahu země, kde tzv. zákonné odlesňování zbavuje místní obyvatele jejich živobytí. Také to je otázka lidských práv. Dnes může skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) ukázat, co si skutečně představuje pod pojmem správcovství a charita. Skupina Evropské lidové strany chtěla snížit ochranu místních obyvatel schováváním se za nízkou morálku zákonodárců ve třetích zemích, kteří umožňují vykořisťování svých občanů, neboť usnadňují rozsáhlé odlesňování nebo proti němu účinně nebojují. Minulý týden ukázala nizozemská televize, jak našim energetickým společnostem plynou zisky z těžby uhlí v Jihoafrické republice. Mluvčí těchto společností nad tím zavírali oči a neměli odvahu přijmout veřejnou odpovědnost. Podobné praktiky se objevují v odvětví odlesňování. Je nutno s nimi zcela skoncovat. Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) nemůže využívat nedostatek účinných zákonů a morálních norem jako záminku k tomu, aby vypnula své vlastní svědomí. Rozsáhlé kácení vyhání lidi z oblastí, kde žijí. Podporuji cíle v oblasti životního prostředí a klimatu, ale zároveň se zasazuji o ochranu lidských práv.

 
Poslední aktualizace: 7. října 2010Právní upozornění