Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2768(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0439/2010

Debatten :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Stemmingen :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0288

Debatten
Donderdag 8 juli 2010 - Straatsburg Uitgave PB

11.1. Zimbabwe, met name het geval van Farai Maguwu
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Aan de orde is het debat over zeven ontwerpresoluties over Zimbabwe, met name het geval van Farai Maguwu(1).

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, auteur. (FI) Mevrouw de Voorzitter, het Parlement heeft al eerder over mensenrechtenschendingen in Zimbabwe gedebatteerd. Helaas moeten wij er nu weer over spreken, dit keer over het geval van mensenrechtenactivist Farai Maguwu. Hij is niets anders dan een gewetensgevangene. Hij is gearresteerd en gevangen gezet, omdat hij opkwam voor de mensenrechten van anderen en vervolgens informatie aan de media heeft gegeven over de situatie van de mensenrechten in het land.

Het Europees Parlement roept op hem vrij te laten, alle mensenrechtenschendingen in Zimbabwe te onderzoeken en natuurlijk te beëindigen. Dit geval is overduidelijk en ook zeer schrijnend, omdat iemand die opkomt voor de mensenrechten van anderen zelf moet lijden.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, auteur. (FR) Mevrouw de Voorzitter, niet alleen het individuele geval van Farai Maguwu is hier aan de orde maar ook de diamantwinning in het algemeen.

Zimbabwe neemt vrijwillig deel aan het Kimberley-proces, op basis waarvan de deelnemende partijen diamanten op de internationale markt mogen verkopen mits met de opbrengsten daarvan geen gewapende conflicten worden gefinancierd. Tijdens de vergadering over het Kimberley-proces die op 20 en 21 juni in Tel Aviv plaatsvond, wisten de deelnemers geen overeenstemming te bereiken over de volgende kwestie: moeten de mensenrechten een plaats krijgen binnen het Kimberley-proces? Diverse internationale ngo’s hebben gewezen op mensenrechtenschendingen in de Zimbabwaanse diamantmijnen, die begaan zouden zijn door de veiligheidsdiensten. Een van de informanten van deze ngo´s was Farai Maguwu, directeur van een in Manicaland gevestigd centrum voor onderzoek naar en ontwikkeling van de mensenrechten. Daarom is Maguwu op 3 juni gearresteerd en wordt hij sindsdien onder zeer moeilijke omstandigheden vastgehouden, omdat hij naar verluid de staatsveiligheid in gevaar heeft gebracht. Dit is uiteraard onacceptabel.

Via deze resolutie eisen wij de onmiddellijke vrijlating van de gevangene, de "demilitarisering" van de exploitatie van de mijnen, de opname van mensenrechtenbepalingen in het Kimberley-proces en de herverdeling van het met diamanten verdiende geld onder de bevolking via bijvoorbeeld een speciaal daarvoor in te stellen onafhankelijk fonds.

Tevens verzoeken wij de Commissie en de Raad om uiterst waakzaam te blijven waar het gaat om goed bestuur en democratie in Zimbabwe, maar ook in de dialoog met dit land, waar sprake is van enige vooruitgang.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, auteur. Voorzitter, het gaat hier om twee zaken of eigenlijk één mens en een zaak. Het gaat om de mens Farai Maguwu, een mensenrechtenactivist, die is opgepakt in Zimbabwe en daarna slecht behandeld in de gevangenis. Het gaat om de vreemde rol die de toezichthouder van het Kimberly-proces heeft gespeeld, die toezicht moet houden op de situatie in Zimbabwe. Hij heeft namelijk contacten gelegd met de Zimbabwaanse overheid en informatie gebruikt die hij van mijnheer Maguwu gekregen had, waarmee hij deze mijnheer Maguwu in een ingewikkeld parket heeft gebracht. Het gaat ook over de rol van het Kimberly-proces zelf.

Ik nam in mijn vorige leven als lobbyist voor ontwikkelingsorganisaties deel aan de onderhandeling om dit systeem tot stand te brengen. Het is een succesvol systeem gebleken. Het heeft ervoor gezorgd dat oorlogen in Congo, Angola, Sierra Leone en Liberia niet meer of toch minder door diamanten gefinancierd werden. Maar nu lopen we het risico dat het Kimberly-systeem iets anders gaat legitimeren, namelijk mensenrechtenschendingen door regimes. Die worden hierin niet gedekt en daarom vragen wij om verandering. Deze resolutie van het Parlement zegt: een conflictdiamant, een bloeddiamant is alles. Alle diamanten die gemijnd zijn onder erbarmelijke omstandigheden. Dat zou een enorme stap vooruit zijn, niet alleen maar omdat we daarmee de situatie in Zimbabwe aan de kaak kunnen stellen, maar ook de al langdurige mensenrechtenschendingen door het Angolese regime in de Lunda's. Tot nu toe lukt dat niet omdat het Kimberly-systeem bestaat uit een samenwerking van landen die er niet zo van houden als andere landen zich met de situatie in hun land bemoeien, maar dit signaal van het Europees Parlement kan het eerste zijn om daar verandering in te brengen.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec, auteur. (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik zeg eerst het volgende, in vergelijking met vanochtend: "Eindelijk enige rust en kalmte in dit Parlement!"

Beste collega’s, ik heb de resolutie over de mensenrechtensituatie in Zimbabwe, met name het geval van Farai Maguwu, gesteund, omdat ons Parlement niet de ogen mag sluiten voor de schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden die nu al decennialang in Zimbabwe plaatsvinden.

De directeur van het centrum voor onderzoek en ontwikkeling van de mensenrechten, Farai Maguwu, is door de autoriteiten van zijn land gearresteerd nadat hij de mensenrechtenschendingen in de diamantvelden aan de kaak had gesteld. Daarmee oefende hij slechts zijn recht uit op vrije meningsuiting en het verzamelen van informatie over de mensenrechten en alle fundamentele vrijheden. Naast zijn vrijlating eist het Parlement dat Zimbabwe de politieke rechten en fundamentele vrijheden eerbiedigt, zodat het maatschappelijk middenveld zich onbevreesd kan uiten.

Om uit de vicieuze cirkel van de financiering van gewapende conflicten te geraken moet Zimbabwe zich overigens onverkort houden aan de afspraken over de diamantproductie die in het kader van het Kimberley-proces zijn gemaakt.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteur. (FR) Mevrouw de Voorzitter, de vergaderzaal is rustig, misschien wel een beetje te rustig, en ik betreur het dat we maar met zo weinig mensen zijn om over deze problematiek te praten. De situatie in Zimbabwe dramatisch noemen is helaas een eufemisme. De situatie is dramatisch, in elk geval op economisch en sociaal gebied, maar ook op het vlak van de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten. De laatste verkiezingen vonden plaats tegen de achtergrond van terreur. De arrestatie van de heer Farai Maguwu, directeur van een centrum voor onderzoek en ontwikkeling van de mensenrechten, na een ontmoeting met de heer Chikane, toezichthouder van het Kimberley-proces, is jammer genoeg dan ook niet meer dan een nieuwe schending van de mensenrechten in dit land, de zoveelste in een lange rij.

De exploitatie van de diamantvelden van Marange vindt onder erbarmelijke omstandigheden plaats: dwangarbeid, folteringen, smokkel en zelfs moordpartijen, dit alles onder het toeziend oog van de militairen en voor het gewin van de vrienden van mijnheer Mugabe. Deze omstandigheden zijn meer dan eens aan de kaak gesteld door ngo’s, waaronder die van de heer Maguwu. Het is dan ook verbazingwekkend dat de heer Chikane een positief verslag heeft ingediend, waarvan de conclusie luidt dat de exploitatie op de betreffende locaties in overeenstemming is met de eisen van het Kimberley-proces. Tijdens de conferentie van Tel Aviv, waar een tussenbalans werd opgemaakt, kon geen besluit worden genomen over de consequenties die aan dit verslag verbonden moeten worden. Commissaris, kunt u bevestigen dat de Europese Unie zich, bij gebrek aan consensus tussen de lidstaten, luid en duidelijk heeft verzet tegen de hervatting van de legale uitvoer van diamanten uit Zimbabwe? Zal zij dit blijven doen tijdens de conferentie in Sint-Petersburg en zal zij er zich hard voor maken dat eerbiediging van alle mensenrechten voortaan ook integraal deel zal uitmaken van het Kimberley-proces? Zal zij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de lidstaten de nodige maatregelen treffen om de invoer van diamanten uit Zimbabwe te voorkomen zolang de situatie daar niet verandert? Kunt u ons duidelijk maken op basis waarvan de heer Chikane dit groene licht heeft gegeven, nu het er alle schijn van heeft dat een deel van zijn aantekeningen in beslag is genomen door agenten van de geheime diensten?

De Europese Unie is de belangrijkste donor van humanitaire hulp aan Zimbabwe. Haar opstelling moet dus als voorbeeld dienen. Zij moet vasthouden aan haar standpunt. Kunt u ons zeggen wat het standpunt van de Europese Unie in Sint-Petersburg zal zijn?

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, auteur. (EN) Mevrouw de Voorzitter, sinds mijn verkiezing in 1999 heb ik mijn uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat dit Parlement zich krachtig verzet tegen het enorme onrecht waaraan Mugabe en zijn volgelingen de bevolking van Zimbabwe onderwerpen. Ik moet zeggen dat dit een terrein is waarop dit Parlement met één stem spreekt.

Vandaag bespreken we het stelselmatig misbruik van werknemers in de diamantvelden van Zimbabwe door de veiligheidstroepen van de regering. Zimbabwe is volwaardig lid van het Kimberleyproces, het informele orgaan dat over de wereldwijde handel in ruwe diamanten gaat en dat tot dusverre weinig actie heeft ondernomen om aan dit misbruik een einde te maken. Ik doe een beroep op het Kimberleyproces om harde maatregelen te overwegen tegen Zimbabwe wegens niet-naleving en ik sluit me aan bij de veroordeling van de recente aanhouding van Farai Maguwu, een integer man, die het waagde de gewelddadigheden van de Zimbabwaanse veiligheidstroepen in Chiadzwa aan het licht te brengen.

De Zimbabwaanse regering moet de heer Maguwu onmiddellijk vrijlaten, evenals alle andere politieke gevangenen overigens. We mogen niet vergeten dat het recht op vrije meningsuiting een van de belangrijkste verbintenissen was die door alle partijen is aangegaan in de wereldwijde politieke overeenkomst van vorig jaar. Op dit moment wordt dankzij de internationale hulpverlening in de fundamentele behoefte aan medische zorg en voedsel voorzien. De Zimbabwaanse regering zou de aanzienlijke opbrengsten die de diamantwinning zou kunnen genereren, moeten gebruiken om een diamanttrustfonds op te richten met het oog op het economisch herstel en om de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale voorzieningen te financieren die op dit ogenblik door internationale donors verzorgd worden.

Helaas heeft Zimbabwe nog een lange weg te gaan voordat we kunnen zeggen dat de bevolking daar in vrijheid en democratie en in een gerespecteerde rechtsstaat leeft. Het is tijd voor een ingrijpende verandering en de EU en de landen van zuidelijk Afrika moeten meer druk uitoefenen om een goed bestuur in Zimbabwe te realiseren.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, namens de PPE-Fractie.(DE) Mevrouw de Voorzitter, uit het feit dat Farai Maguwu is opgepakt omdat hij ruchtbaarheid had gegeven aan de situatie in de diamantvelden in Marange, blijkt wie er echt aan de macht is en waar de ware machthebbers zich in Zimbabwe tegenwoordig bevinden. De regering van nationale eenheid, eigenlijk een gedwongen coalitieregering, kan blijkbaar uitsluitend in het oude gedeelte haar macht uitoefenen, dat wil zeggen in het gebied waar degenen wonen die door Mugabe worden gesteund.

Naar mijn idee is het belangrijk dat wij deze toestanden aan de kaak blijven stellen en dat wij als Europese Unie onze zwarte lijst blijven hanteren met partijen die de mensen in Zimbabwe nog steeds onderdrukken.

De mensen die Farai Maguwu gearresteerd hebben zijn namelijk tegelijkertijd degenen die van de diamantwinning profiteren en de winst uit de verkoop van diamanten in eigen zak steken. Zij laten die winst gewoonweg niet via de nationale begroting aan de burgers ten goede komen. Daarom hoop ik dat wij deze situatie met een grote meerderheid hier vandaag aan de kaak stellen en dat zowel de EU als Zuid-Afrika een oproep zullen doen om een einde te maken aan dergelijke toestanden.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, namens de S&D-Fractie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, de toestand in Zimbabwe is verbeterd maar helaas nog in onvoldoende mate. We hebben het optreden tegen de heer Maguwu en tegen andere mensenrechtenverdedigers gezien. We hebben ook gezien dat lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen die zich bezighielden met hiv-preventie en hiv-advies monddood worden gemaakt en worden gearresteerd.

Als ik mij als Engelsman verhef en mijn stem laat horen, dan trekken zij zich er niets van aan. Ze trekken zich ook niets aan van ons als Europeanen. Toch wil ik de Afrikaanse landen zeggen wat overduidelijk is: jullie weten dat wat er Zimbabwe gebeurt niet deugt. Tenzij jullie er gezamenlijk iets aan doen, zullen jullie al jullie moreel gezag in Afrika en in de gehele wereld kwijtraken. We hebben het er steeds over dat Afrika jullie verantwoordelijkheid is, en dat de toekomst van Afrika in jullie handen ligt. Werkeloos toezien terwijl er mensen worden gearresteerd omdat zij schendingen van mensenrechten aan het licht trachten te brengen en gewone vrouwen en mannen trachten te beschermen, oftewel niets doen, Afrika, betekent dat jullie medeplichtig zijn.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie. (PL) Mevrouw de Voorzitter, wij zijn doorlopend op zoek naar doeltreffende methoden om landen buiten de Europese Unie te bewegen tot verandering en tot een besluit om de mensenrechten te eerbiedigen. Deze methoden mogen echter geen negatieve gevolgen hebben voor de bevolking of de humanitaire hulpverlening. We moeten daarom zoeken naar intelligente manieren om druk uit te oefenen op het regime van president Mugabe zodat situaties zoals die van Farai Maguwu zich nooit meer voordoen.

Bij de bescherming van de mensenrechten staat onze geloofwaardigheid op het spel. De situatie vraagt om een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’. Mensenrechten worden geëerbiedigd of niet. We mogen niet tevreden zijn met kleine stapjes in de goede richting. Ik heb de indruk dat in sommige toespraken tevredenheid klonk met kleine verbeteringen. Het is duidelijk gezegd: de regering van president Mugabe heeft geen enkele legitimiteit, haar handelingen zijn afkeurenswaardig. Dat moeten we ondubbelzinnig laten horen.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Ik wil me aansluiten bij degenen die in dit Parlement hebben opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van Farai Maguwu. Wij moeten de omstandigheden van zijn gevangenhouding veroordelen evenals het gebrek aan respect voor de meest fundamentele mensenrechten tijdens de procedure.

Zoals u weet is de rol van organisaties van het maatschappelijk middenveld essentieel, niet alleen om het Kimberley-proces te doen welslagen maar ook om de Zimbabwaanse democratie in het algemeen te waarborgen.

Dit land kan echter geen vooruitgang boeken op de weg naar democratie, als mensenrechtenactivisten zich gedwongen stil moeten houden op een moment waarop ook de internationale media aandacht geven aan de gepleegde schendingen.

Ik wil ook benadrukken dat de Zimbabwaanse autoriteiten verplicht zijn om op onpartijdige wijze onderzoek te doen naar schendingen van de mensenrechten die in de diamantvelden worden gepleegd, en om de verantwoordelijken voor het gerecht te slepen. Het sleutelbegrip in dit geval is transparantie. De burgers van Zimbabwe hebben het recht om geïnformeerd te worden, hetgeen betekent dat de autoriteiten zich moeten houden aan de vrijwillig aangegane verplichtingen in het kader van het Kimberley-proces.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D).(PT) Het geval Farai Maguwu toont aan hoe gewelddadig de repressie in Zimbabwe is. Het bewijst ook dat het Kimberley-proces een ruimer toepassingsgebied moet krijgen. Certificatie van diamanten moet niet alleen garanderen dat er bij de winning geen oorlogsmisdaden zijn gepleegd maar evenmin mensenrechten zijn geschonden, waaronder inbegrepen mensenrechtenschendingen begaan door de landen en ondernemingen die de mijnen exploiteren.

Diamantwinning kan een rol spelen bij de bestrijding van armoede en de verwezenlijking van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen. Volgens Global Witness heeft Afrika in 2008 voor 393 miljard euro olie en diamanten uitgevoerd, ofwel het negenvoudige van het bedrag dat dit werelddeel aan ontwikkelingshulp heeft ontvangen. Een rechtvaardige exploitatie van de hulpmiddelen, een exploitatie die ten goede komt aan de plaatselijke bevolking, kan bijdrage tot het consolideren van de rechtsstaat, het bevorderen van de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen en, daarop aansluitend, het respect voor de mensenrechten.

Het is daarom van cruciaal belang dat de Europese Unie mechanismen ontwikkelt voor het bestrijden van corruptie bij de exploitatie van de bodemschatten. Een aantal afgevaardigden heeft daar al voor gepleit. We kunnen dit doen via de petitie www.stopcorruption.eu. Ik verzoek u allen deze petitie te ondertekenen.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Mevrouw de Voorzitter, het is een goede zaak dat de zaak-Maguwu hier vandaag aan de orde wordt gesteld omdat het slechts een topje van de ijsberg is en omdat, zoals wij altijd zo mooi zeggen, vis bij de kop begint te stinken. Robert Mugabe, ooit een politiek vaardige strijder voor de rechten van de zwarte bevolking, is tegenwoordig een bruut dictator en verantwoordelijk voor de ineengestorte economie, de hongersnood en de politieke terreur in zijn land.

Zijn hervormingen van het grondbezit, die in het begin zeer chaotisch zijn verlopen, hebben er uiteindelijk toe geleid dat de blanke boeren werden onteigend, de grond werd veranderd in een woestenij en de werkloosheid onder de bevolking steeg tot 94 procent. Iemand die nu activisten als Maguwu arresteert, met gevangenisstraffen en marteling bedreigt, en ook zijn gezin bedreigt, voldoet uiteindelijk niet aan de afgesproken criteria, inclusief die van het Kimberley-proces.

Overigens ben ik het met de vorige spreker eens dat wij in het Kimberley-proces ook de bescherming van de mensenrechten moeten verankeren. In plaats van eisen stellen en alleen maar klagen, moeten wij consequent te werk gaan en de andere landen steunen en daarnaast sancties opleggen om Zimbabwe onder druk te zetten. En als het daarvoor nodig is het land uit te sluiten van het Kimberley-proces, dan moet dat maar.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, we weten allemaal dat diamanten een zegen kunnen zijn, maar ook een vloek. We hebben het beste voor met Zimbabwe en zijn bevolking en we willen dat de veranderingen in dit land ooit zullen leiden tot een totale en positieve transformatie. We spreken nu over iemand voor wie diamanten een vloek dreigen te worden. Farai Maguwu is gearresteerd op beschuldiging van verspreiding van informatie die schadelijk zou zijn voor de staat. En zoals wel vaker gebeurt, begrijpen de autoriteiten van verschillende landen niet dat juist degenen die de mensenrechten schenden hun reputatie schade toebrengen en zorgen voor gezichtsverlies, niet degenen die de schendingen aan het licht brengen en wereldkundig maken. De vrijlating van Farai Maguwu is daarmee in het belang van Zimbabwe zelf en ik hoop dat de autoriteiten gehoor geven aan onze oproep.

Botswana is een goed voorbeeld van een land waar diamanten op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling. Onze oproep om de inkomsten uit diamanten te bestemmen voor gezondheidszorg, onderwijs en sociale voorzieningen is daarom gerechtvaardigd en uitvoerbaar.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Het geval dat we vandaag bespreken, de arrestatie en gevangenhouding van Farai Maguwu meer dan een maand geleden, laat zien dat er in Zimbabwe op het gebied van de mensenrechten gebrek aan vooruitgang is. Het vestigt ook de aandacht op de ernstige situatie in de diamantvelden in het oosten van het land, waar het leger regelmatig beschuldigd wordt van misdaden, geweld en ernstig misbruik.

Tijdens de afgelopen 30 jaar heeft het regime van Mugabe Zimbabwe failliet laten gaan en het land veranderd in een humanitair rampgebied. De bloeddiamanten laten het cynisme zien van de machthebbers, die geen scrupules of respect voor hun eigen burgers hebben.

Zimbabwe schendt de normen van de certificeringsregeling van het Kimberley-proces voor de verkoop van ruwe diamanten. Ik ben van mening dat de Europese Unie de plicht heeft om actievere steun te bieden aan deze samenwerkingsinstantie, om de diamanthandel op een moreel hoger plan te tillen door te proberen korte metten te maken met de smokkel van diamanten die conflicten en gewapende groepen financieren en gewonnen zijn via barbaarse uitbuiting.

Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van Farai Maguwu, en roepen de Europese diplomatie op om te overwegen harde sancties in te stellen tegen het regime in Harare, opdat dit regime een einde maakt aan de mishandeling van mensenrechtenverdedigers en aan de bloedige slavernij op de diamantvelden.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, het is nu bijna vijf weken geleden dat Farai Maguwu door de Zimbabwaanse autoriteiten in hechtenis werd genomen. Sindsdien wordt hij onder onbekende omstandigheden gevangen gehouden en worden hem zijn persoonlijke rechten ontzegd.

Ik ben blij dat dit Parlement eensgezind om zijn onmiddellijke vrijlating verzoekt, maar ik ben bang dat zijn arrestatie een tegenslag zal zijn voor de resultaten van de vergadering in Tel Aviv en het Kimberley-proces.

Zoals onze collega, de heer Van Orden aangaf, worden de werknemers in de diamantmijnen systematisch misbruikt. De situatie in Zimbabwe is een typisch voorbeeld van hoe de enorme verdiensten uit de export van mineralen niet tot verbetering leiden in de levensomstandigheden van de bevolking, die nog steeds in armoede wordt gehouden en ten prooi is aan ziekten. Ik ben het er ook mee eens dat de Afrikaanse staten een belangrijke rol moeten spelen bij het verbeteren van de omstandigheden aldaar. Ik steun de dialoog tussen de Commissie en Zimbabwe, op voorwaarde dat de heer Maguwu wordt vrijgelaten en het Kimberley-proces door de Zimbabwaanse autoriteiten aan de orde wordt gesteld.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, in de dertig jaar dat Mugabe nu aan de macht is, is Zimbabwe van ooit de korenschuur van zuidelijk Afrika nu veranderd in een land dat zijn hand moet ophouden. In Zimbabwe waren de afgelopen tien jaar gekenmerkt door de systematische en opzettelijke verarming van het grootste deel van de twaalf miljoen mensen tellende Zimbabwaanse bevolking. Sommigen van Mugabe’s kompanen, met name de militaire leiders, zijn echter extreem rijk geworden doordat ze de macht hebben gekregen over onteigende landbouwgrond en ertsbronnen.

Farai Maguwu heeft moedig getracht buitengerechtelijke executies en schendingen van mensenrechten door het leger, dat de controle heeft over vele van de diamantmijnen in Zimbabwe, aan het licht te brengen. Onherroepelijk heeft dit ertoe geleid dat Mugabe’s trawanten thans met de rijkdom uit deze mijnen worden gefinancierd. Zimbabwe mag daarom niet opnieuw toegang krijgen tot het Kimberley-proces. De EU moet ook trachten de gerichte sancties tegen degenen in Zimbabwe die zich hebben verrijkt met de handel in de zogeheten bloeddiamanten aan te scherpen en uit te breiden. Natuurlijk moet Farai Maguwu, die gebruik maakte van zijn grondrecht op vrije meningsuiting, onmiddellijk worden vrijgelaten.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, de besluiten die in 2000 zijn genomen en vervolgens in 2003 in Kimberley zijn goedgekeurd door de regeringen van de belanghebbende staten en de internationale diamantindustrie, waren ingegeven door het gerechtvaardigde plan om de handel in „bloeddiamanten” te stoppen. Er is overeenstemming bereikt over de rebellenbewegingen die geld uit de verkoop van diamanten gebruikten voor de illegale strijd om de wettig gekozen machthebbers van hun land omver te werpen. De interne destabilisatie en de interne conflicten die momenteel in veel Afrikaanse landen voorkomen, vinden hun oorzaak in deze bewegingen.

De berichten over schendingen van de mensenrechten en de dood van vele burgers, sinds leger en politie de diamantmijn in Marange hebben overgenomen, verontrusten ons daarom zeer. Wij roepen de regering van dit land op om in navolging van het Kimberley-proces alle noodzakelijke middelen in te zetten om deze mijn weer normaal te laten functioneren. Daarnaast veroordelen wij de onrechtmatige arrestatie van Farai Maguwu en eisen wij zijn vrijlating.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Mevrouw de Voorzitter, geachte collega’s, het Kimberley-proces is een initiatief van regeringsvertegenwoordigers van landen met een diamantindustrie en van maatschappelijke organisaties en heeft tot doel de internationale handel in zogeheten bloeddiamanten voorgoed te beëindigen.

Al in 2008 zijn er in de diamantvelden van Marange in Zimbabwe aanwijzingen gevonden voor ernstige schendingen van de voorschriften van het Kimberley-proces. Farai Maguwu is een van de moedige mensenrechtenactivisten die gevallen van dwangarbeid, martelingen en geweld in zijn land aan de kaak stelt. De regering van Zimbabwe heeft vrijwillig gekozen voor deelname aan het Kimberley-proces. Daarom moeten wij erop aandringen dat het land de verplichtingen die uit dat proces voortvloeien, ook nakomt.

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, lid van de Commissie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik ben zeer erkentelijk voor het debat dat vandaag in deze zaal plaatsvindt.

De tussentijdse vergadering van het Kimberley-proces die van 21 tot 24 juni plaatsvond in Tel Aviv, werd in grote mate overschaduwd door de arrestatie van de heer Farai Maguwu. De Commissie deelt de zorgen van het Europees Parlement en heeft erop aangedrongen dat de heer Maguwu wordt behandeld met volledige eerbiediging van zijn recht op verdediging. De EU-delegatie houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. Zij onderhoudt contacten met de advocaten van de heer Maguwu, waarmee zij uiting geeft aan onze lokale strategie om mensenrechtenverdedigers te steunen en hun bescherming te versterken.

We hebben Zimbabwe ook opgeroepen om de toezeggingen met betrekking tot de rol van het maatschappelijk middenveld in het Kimberley-proces opnieuw te bevestigen. Hoewel het mandaat van het Kimberley-proces gericht is op het voorkomen van handel in bloeddiamanten, is het duidelijk dat dit proces niet in een vacuüm kan plaatsvinden en de zorgen over de mensenrechten kan negeren. Dat is een duidelijke boodschap die we vandaag in deze zaal te horen hebben gekregen, zeer zeker als we erkennen dat eerbiediging van de mensenrechten een beginsel is dat ten grondslag ligt aan wat nu juist de doelstelling is van het Kimberley-proces.

Nu over de vergadering in Tel Aviv zelf. De EU heeft steun gegeven aan de voortzetting van de uitvoering van het Besluit van Swakopmund en het gezamenlijke werkplan om de samenwerking op het gebied van de mijnbouw in Marangwe in overeenstemming te brengen met de regels van het Kimberley-proces, met inbegrip van de toepassing van het zogeheten gecontroleerde exportmechanisme. Wij zijn van mening dat verdere contacten met Zimbabwe in het kader van het Kimberley-proces de beste kansen biedt, niet alleen om de technische naleving van het Kimberley-proces in het mijngebied van Marangwe te waarborgen maar ook om het beheer in deze cruciale bedrijfstak te versterken en uiteindelijk de mensenrechtensituatie in Marangwe te verbeteren.

Om deze redenen heeft de EU Zimbabwe opgeroepen resoluut vast te houden aan de verplichtingen in het kader van het Kimberley-proces en het gemeenschappelijk werkplan, zodat de diamanten van Marangwe op een gegeven moment kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van Zimbabwe. Ons doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers aan het Kimberley-proces en Zimbabwe, geheel in de geest van dialoog en samenwerking die altijd kenmerkend is geweest voor dit proces, hun inspanningen intensiveren teneinde overeenstemming te bewerkstelligen over dit moeilijke vraagstuk.

Tot slot is het van belang dat het Parlement ervan op de hoogte is dat barones Ashton, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Commissie, tijdens een vergadering op 2 juli met de Zimbabwaanse ministers die de regering van nationale eenheid vertegenwoordigen, erop heeft gewezen dat de tenuitvoerlegging van de wereldwijde politieke overeenkomst die ingaat op onze zorgen over mensenrechten, rechtsstaat en democratische beginselen, van doorslaggevend belang is om tot normalisering van de betrekkingen met de EU te komen.

Zoals reeds eerder gezegd hechten wij er groot belang aan dat Zimbabwe de beginselen van de rechtsstaat en de mensenrechten eerbiedigt. Dit is een punt dat we bij diverse gelegenheden en in verschillende fora aan de orde hebben gesteld. De Commissie financiert in samenwerking met organisaties van het maatschappelijk middenveld een breed scala aan activiteiten in Zimbabwe, en zal dit ook blijven doen. We zullen doorgaan met het zoeken naar en steunen van manieren om een open politieke omgeving te creëren en te bestendigen waarin de rechten en de vrijheden van de mens volledig worden gerespecteerd.

Met betrekking tot het standpunt van de Commissie inzake de handel in diamanten uit Zimbabwe, hebben we gevraagd om een audit van de huidige diamantvoorraad voordat we ook maar enige discussie over een beperkte hervatting van de export initiëren. De EU is uitgenodigd voor de besloten zitting van de belangrijkste belanghebbenden die bijeen is geroepen door de voorzitter van het Kimberley-proces in de marge van de vergadering van de Werelddiamantraad op 14 juli in Sint-Petersburg, waar we verdere besprekingen over dat vraagstuk zullen voortzetten.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Het debat is gesloten.

De stemming vindt zo dadelijk plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), schriftelijk. (EN) Ook ik schaar mij achter de oproep tot vrijlating van Farai Maguwu. Hij werd gearresteerd voor het verstrekken van informatie over het Kimberley-proces. Hij gaf zichzelf aan bij de politie, nadat zijn gezinsleden waren geslagen, gearresteerd en gevangen genomen en personeelsleden van zijn organisatie waren ondergedoken. De willekeurige opsluiting van de heer Maguwu is een boodschap van intimidatie die de regering van Zimbabwe afgeeft aan de mensenrechtenverdedigers en de vrije burgers in dat land. Aldus wil zij hen verhinderen verslag uit te brengen over de werkelijke situatie in Marange. Farai Maguwu moet onmiddellijk worden vrijgelaten. De regering moet alle in beslag genomen computers, dossiers en materialen die toebehoren aan zijn organisatie teruggeven, een eind maken aan het intimideren van het personeel van de organisatie en een onafhankelijk onderzoek instellen naar de omstandigheden die geleid hebben tot de arrestatie en opsluiting van de heer Maguwu. De Commissie en de Raad moeten dit verzoek aan de regering van Zimbabwe onverwijld aan de orde stellen en duidelijk maken dat er over dit verzoek niet te onderhandelen valt.

 
  

(1) Zie notulen.

Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2010Juridische mededeling