Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2012(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0226/2010

Ingivna texter :

A7-0226/2010

Debatter :

PV 20/09/2010 - 21
CRE 20/09/2010 - 22

Omröstningar :

PV 21/09/2010 - 5.2
CRE 21/09/2010 - 5.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0320

Debatter
Måndagen den 20 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

22. Fullbordandet av den inre marknaden för e-handel (kortfattad redogörelse)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande av Pablo Arias Echeverría, för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, om fullbordandet av den inre marknaden för e-handel (A7-0226/2010).

 
  
MPphoto
 

  Pablo Arias Echeverría, föredragande.(ES) Herr talman! Alla känner till att Internet och nya tekniker utgör en revolution utan like, som innebär att vi måste modernisera de mekanismer som reglerar e-handeln i vår ekonomi för att kunna möta de utmaningar som vi står inför.

För bara några år sedan fanns inte de nya system för Internethandel samt den nya teknik och de nya möjligheter som vi i dag har tillgång till. Men de är ett faktum och snart kommer de att utgöra ett grundläggande verktyg.

Som lagstiftare måste vi vara tillräckligt öppna för att skapa verktyg för allmänheten, som löser dagens problem men som tar hänsyn till och kan anpassas till morgondagens problem. Det är ett åtagande och ett ansvar som vi måste ta.

Vi måste bana väg för det som komma ska och för dem som komma ska. Det innebär att vi måste undanröja hindren för att nå målet.

Den elektroniska handeln är ett verktyg som vi har tillgång till och som har en enorm potential för att ge EU-ekonomins konkurrenskraft en ny start och förbättra den samt också för att stärka den inre marknaden. Den är ett verktyg som kan ge ett stort mervärde och nya möjligheter för konsumenterna och näringslivet i Europa i denna kristid.

Det är mycket viktigt att Europeiska unionens ledare vidtar nödvändiga åtgärder för att övervinna de befintliga hindren för e-handeln över gränserna i EU samt att vi stärker förtroendet för mediet, förenklar det och inför tydligare regler.

Det är enda sättet att se till att konsumenterna och företagen kan utnyttja fördelarna med dess enorma potential. Det är enda sättet för oss att bli konkurrenskraftiga på en global marknad som inte väntar in någon. Antingen vidtar vi nödvändiga åtgärder på ett energiskt och beslutsamt sätt och tar ledningen, eller så kommer vi att hamna långt efter våra konkurrenter.

I det betänkande som jag lägger fram i dag anges förslag till åtgärder för att undanröja hindren för handel över gränserna. Vi har möjlighet att inte bara förbereda den inre marknaden för e-handel, utan vi kan också bidra till att komplettera den inre marknaden genom e-handel.

De åtgärder som jag föreslår i betänkandet syftar till att öka kvaliteten på tillgången till Internet i EU, öka konsumenternas förtroende genom att skapa en europeisk förtroendemärkning, öka kontrollen och tillsynen över nätverket samt genomföra informationskampanjer för att användarna ska bli medvetna om sina rättigheter och veta hur de ska gå till väga vid klagomål. Åtgärderna syftar bland annat också till att skydda användarnas rättigheter och personuppgifter, gynna utvecklingen av initiativ som stimulerar företagen att sälja sina produkter online, förbättra betalningssystemen och förenkla reglerna för skattebetalning.

Slutligen ansåg jag att det i handlingsplanen fanns behov av att stärka skyddet för minderåriga som använder Internet.

Jag anser att alla dessa åtgärder är grundläggande för att främja e-handeln och anpassa nuvarande regler till den framtid som vi redan befinner oss i. Vi har en skyldighet att erbjuda marknaden mekanismer som innebär att våra företag får ökad konkurrenskraft och som stärker våra ekonomier. Handlingsplanen är utan tvekan en plattform som vi kan bygga vidare på utan hinder.

Av dessa anledningar vill jag uppmana parlamentet att ge sitt stöd för att kunna gå vidare med initiativet.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Jag är glad över att föredraganden också har uppmärksammat mitt betänkande om konsumenternas förtroende för den digitala miljön, som Europaparlamentet antog under det förra sammanträdet. Även om den elektroniska handelns utvecklingstakt ligger på 50 procent, utnyttjas potentialen minimalt inom den europeiska ekonomin. Bland annat vägrar upp till en tredjedel av återförsäljarna och distributörerna på nätet att handla med kunder från andra medlemsstater. Anledningarna är å ena sidan vissa företags försök att skapa onaturliga separata nationella marknader för att tillämpa olika priser och å andra sidan ständiga lagstiftningshinder som fortfarande inte är undanröjda på EU-nivå. Jag är också glad över att föredraganden i sitt betänkande i dag lägger fram förslag om skydd för barn och ungdomar samt varnar för de främsta riskerna, såsom pornografi, utbud av tobak och alkohol, vadslagning på Internet, konversationer med främlingar och användning av sociala nätverk på Internet. Jag hoppas att kommissionen får större framgång än tidigare med sitt stöd till e-handeln, åtminstone när det gäller att skydda barn från skadligt innehåll på Internet.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Den elektroniska handeln är fortfarande i sin linda och det är mycket viktigt att öka användarnas förtroende för att den ska kunna utvecklas och bidra till en bättre inre marknad.

I betänkandet betonas betydelsen av elektroniska signaturer och av infrastruktur för kryptering med öppen nyckel för säkra e-förvaltningstjänster och e-handel i hela EU. Jag anser att man måste påskynda inrättandet av en europeisk nätport för valideringsmyndigheter för att garantera gränsöverskridande driftskompabilitet för elektroniska signaturer. Vi uppmanar också kommissionen att utarbeta åtgärder för att stödja initiativet om e-fakturor i syfte att se till att hela EU använder elektroniska fakturor senast 2020.

Slutligen hoppas jag att minst hälften av alla förfaranden för offentliga upphandlingar sker elektroniskt senast 2015, i enlighet med den handlingsplan som man kom överens om vid ministerkonferensen om e-förvaltning i Manchester 2005.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Herr talman! I den här debatten om e-handel vill jag lyfta fram tre frågor som jag anser viktiga att förtydliga.

Den första frågan handlar om behovet av att samordna konsumenternas rättigheter och upphovsrätt. Den andra handlar om att skydda barnens rättigheter och e-handelns säkerhet. Vi får inte äventyra barnens rättigheter och vi måste se till att e-handeln blir säker. Men den tredje frågan handlar om kommissionens mål för bredband, i synnerhet målet att slutföra utbyggnaden av bredband till alla i Europeiska unionen senast 2013.

När vi för närvarande vet att minst 30 procent av hushållen inte ens har tillgång till Internet och att 20 procent av människorna i EU lever i fattigdom, hur tänker då kommissionen gå till väga för att uppnå målet att slutföra utbyggnaden av bredband till alla senast 2013?

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) I det betänkande som nu läggs fram tas formella åtgärder upp för att förbättra den elektroniska handeln, men hänsyn tas knappast till specifika sociala och kulturella traditioner i enskilda länder.

Vissa läkemedel får säljas fritt i några länder, medan försäljningen är noga reglerad i andra länder. Det är fri tillgång till lätta droger eller olika erotiska produkter i några länder, medan tillgången till sådana produkter är strikt reglerad av myndigheterna i andra länder. Den liberala inställningen att öppna den elektroniska marknaden måste därför också ta hänsyn till bestämmelserna om dessa särskilda typer av produkter i enskilda länder, i synnerhet när det gäller skyddet av ungdomar.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Herr talman! E-handeln har gynnat både företag och konsumenter enormt. Men det finns en aspekt som jag inte är glad över och som jag vill uppmärksamma, nämligen e-biljetter. Biljetter särskilt till stora konserter och sportevenemang säljs till oerhört höga priser. Det är oacceptabelt.

Irlands fotbollsfinaler ägde rum i mitt eget land under helgen. Det är en amatörorganisation, men högsta biljettpris var 70 euro. Ingen klubb eller enskild person med självrespekt skulle sälja biljetterna dyrare än så. Om svartabörshajar påträffas med att sälja biljetter på gatan blir de arresterade. Det var ändå fri tillgång till biljetter på Internet till priser mellan 350 och 500 euro. Ni kan säga att de inte skulle kunna sälja dem om det inte fanns en efterfrågan, men samtidigt anser jag att det är osportsligt, orättvist och fel. Det är e-handelns baksida, som generellt sett gynnar konsumenterna.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, ledamot av kommissionen.(EN) Herr talman! Jag vill först tacka föredraganden Pablo Arias Echeverría och hela parlamentet för den här omfattande utvärderingen av EU:s marknad för e-handel.

Betänkandet är en läglig påminnelse om att marknaden för e-handel ännu inte är en verklighet för många företag och konsumenter. En fragmenterad marknad för e-handel är också ett oroande symtom på att det saknas vissa länkar inom den bredare inre marknaden. De flesta konsumenter har direkt erfarenhet av den inre marknaden när de handlar på Internet. De får kontakt med försäljare i hela Europa. Många säljare, särskilt små och medelstora företag, är angelägna om att utveckla nya marknader genom de möjligheter som Internet erbjuder.

Att ta itu med de hinder som medborgarna möter i Internetvärlden kan utgöra en bra bit på vägen mot förverkligandet av den utlovade integrerade inre marknaden. Vad kan vi då göra för att utjämna klyftorna på den inre marknaden och se till att e-handeln fungerar bättre?

Kommissionen kommer att noggrant granska sitt svar på betänkandet. Många av de frågor som tas upp avser olika politiska områden, inbegripet den digitala agendan. Kortfattat fastställs i betänkandet två tillvägagångssätt som vi bör utvärdera. För det första måste vi göra livet lättare och enklare både för konsumenter och för företag. Det kan vi göra genom att harmonisera bestämmelserna till exempel om konsumentavtal och vi kan strömlinjeforma förfaranden som är mindre kostsamma för företag som handlar med gränsöverskridande transaktioner, som exempelvis rör avgifter för avfallshantering, upphovsrättsavgifter, momsrapporteringsskyldigheter och fakturering.

I det sammanhanget välkomnar kommissionen stödet i betänkandet för det konsumentskyddsdirektiv som för närvarande behandlas i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Vi kommer att göra konsumenternas liv enklare genom att stärka EU-lagstiftningen, i synnerhet när det gäller tjänstedirektivet, i vilket geografisk diskriminering mot konsumenter förbjuds. Förbättrade leverans- och betalningsmetoder kommer också att vara en nyckelfaktor om vi vill utveckla e-handeln. Vi kan också underlätta konsumenternas och företagens kommunikation med nationella myndigheter genom att inrätta förfaranden med en enda kontaktpunkt.

Kommissionen har inrättat en grupp av kommissionsledamöter för den digitala agendan för att uppnå en effektiv politisk samordning om digitala frågor. Gruppen har också till uppgift att gynna självreglerande lösningar genom att utvärdera möjligheten att inrätta en europeisk förtroendemärkning för e-handeln som ska komplettera en uppförandekod för onlinerättigheter.

För det andra måste vi genomföra bestämmelserna och övervaka den inre marknaden på ett bättre sätt. Rättigheter som inte tillämpas i praktiken är meningslösa. Alternativ tvistlösning, som anges i betänkandet, kan medföra enklare och snabbare tvistlösning till låg kostnad för konsumenter som handlar på Internet. Vi kommer att utreda hur man på bästa sätt förbättrar mekanismerna för alternativ tvistlösning i EU och senast 2012 lägga fram ett förslag om ett system för tvistlösning online för e-handelstransaktioner.

Vi vill också se till att konsumenterna i samband med grupptalan i EU kan få ersättning. Förslag om alternativ tvistlösning och kollektiv prövning planeras också till slutet av 2011. En grundläggande förutsättning för att skapa förtroende är att man vet att myndigheterna arbetar för en noggrann tillsyn över den inre marknaden. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samarbetar regelbundet med nationella myndigheter för att stoppa olagliga metoder på Internet.

Kommissionen övervakar också e-handelsmarknaden genom sin årliga resultattavla för konsumentmarknaderna. Tidigare under månaden lanserade vi en mer ingående studie av e-handeln. I början av 2011 kommer ett meddelande om utvärderingen av tillämpningen av e-handelsdirektivet med synpunkter för ett bättre genomförande.

Slutligen vill jag än en gång tacka alla som arbetat med detta mycket användbara och inspirerande betänkande. Jag vill också framföra en ursäkt från John Dalli, som av personliga skäl inte kan närvara.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon (tisdagen den 21 september 2010) kl. 12.00.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), skriftlig.(PT) Herr talman! Enligt Mario Monti har Europeiska unionen störst behov av den inre marknaden när den är som minst populär. Vi måste hitta lösningar för att förbättra och stärka den inre marknaden samt framför allt se till att den är insynsvänlig, pålitlig och håller hög kvalitet.

En sådan lösning är e-handel. Den digitala marknaden kan potentiellt skapa sysselsättning och handel, men fragmenteringen av bestämmelserna måste övervinnas så att den kan bli gränsöverskridande och så att vi kan trygga konsumenternas rättigheter och stärka allmänhetens förtroende. Av det skälet behöver vi tydliga bestämmelser om avtal, samordnad momsredovisning, immateriella rättigheter, betalningssystem och postleveranser till rättvisa och konkurrenskraftiga priser och snabba metoder för att lösa tvister. Vi måste se till att artikel 20 i tjänstedirektivet genomförs och att ingen diskriminering på grund av konsumentens ursprung förekommer. Inremarknadsakten utgör ett utmärkt tillfälle för att fastställa målen. Jag vill tacka Pablo Arias Echeverría för att han redan från första början var öppen för att komma fram till en heltäckande text i samförstånd.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Handeln har varit en framgångsfaktor för EU genom åren eftersom allt exporteras och importeras, från råvaror till färdiga produkter över hela världen. För att uppnå målen i EU 2020-strategin för den inre marknaden måste vi ha väl fungerande marknader med anslutningar av god kvalitet, som tillåter konkurrens och som konsumenterna har tillgång till, för att öka tillväxt och innovation. Enligt undersökningarna förekommer stora skillnader mellan e-handeln på nationell och gränsöverskridande nivå, till stor del beroende på de hinder som den inre marknaden möter. Resultaten från det test som genomfördes i synnerhet med onlinebutiker är oroande eftersom runt 61 procent av alla gränsöverskridande transaktioner misslyckades av många olika skäl. Med hänsyn till detta anser jag att vi omedelbart måste ta fram gemensamma europeiska standarder på detta område, så att skillnaderna mellan medlemsstaternas lagstiftningar undanröjs. Som ett led i våra insatser att öka Europeiska unionens globala konkurrenskraft måste vi inrikta oss på att reglera den här typen av handel och utnyttja dess potential till fullo.

 
Senaste uppdatering: 27 januari 2011Rättsligt meddelande