Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0522/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 22/09/2010 - 5.14

Prijaté texty :


Rozpravy
Utorok, 21. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, člen Komisie.(DE) Vážený pán predsedajúci, človek by mohol nadobudnúť dojem, že Európa je hornatý ostrov. Mám však radosť z neustáleho záujmu Európskeho parlamentu o hospodársky a sociálny rozvoj regiónov s osobitými potrebami, osobitých území, ako sú horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti.

Lisabonská zmluva posilňuje dôležitosť územnej súdržnosti. Je to jeden z cieľov Únie stanovený v článku 174. Z uvedeného dôvodu Komisia predložila zelenú knihu o územnej súdržnosti s cieľom začať komplexný proces rozpravy. Jedným z hlavných výsledkov tejto konzultácie nebola nevyhnutná potreba nových a dodatočných finančných prostriedkov, ale skôr to, že by sme mali vyzdvihnúť význam koncepcií integrovaného územného rozvoja a venovať väčšiu pozornosť silným stránkam jednotlivých regiónov.

Pokiaľ viem, silná stránka regiónu môže v zásade spočívať v konkrétnej charakteristike. Tieto regionálne osobitosti, či už ide o postavenie ostrova, skutočnosť, že je to horský región alebo riedko osídlená oblasť, preto automaticky nespôsobujú problémy alebo si nevyžadujú rozsiahlejšiu pomoc, najmä vzhľadom na to, že tieto oblasti nemajú v žiadnom prípade jednotnú podobu. V prípade týchto regiónov, ktoré zdanlivo patria do jednej skupiny, preto nemôže existovať univerzálne riešenie.

Komisia považuje za mimoriadne dôležité zabezpečiť harmonický spoločný rast uvedených regiónov. Z uvedeného dôvodu mám záujem na tom, aby sme vo všetkých regiónoch prijali našu spoločnú stratégiu EÚ do roku 2020 a aby sme neuplatňovali odlišné stratégie v rozdielne štruktúrovaných regiónoch, čo by mohlo skôr ohroziť naše spoločné úsilie ako podporiť regióny. Domnievame sa preto, že nie je potrebné prijať samostatnú politiku pre regióny v osobitej situácii. Naopak, musíme posilniť integrovaný prístup našej politiky v spojení s inými politikami a regióny sa musia viac usilovať, aby vytvorili programy, ktoré vyhovujú ich konkrétnym potrebám. Musíme posilniť spôsob, akým sa navrhuje a realizuje územný rozmer vo všetkých oblastiach politiky.

Z toho vyplývajú štyri prioritné oblasti činnosti. Prvá spočíva v priblížení regionálnej politiky k občanom a do regiónov. V záujme dosiahnutia nášho cieľa územnej súdržnosti musíme posilniť jednotnosť oblastí politiky na všetkých úrovniach. Znamená to tiež, že budeme brať skutočne vážne zásadu viacúrovňového riadenia a zapojíme do navrhovania a realizácie našich politík všetky príslušné zúčastnené strany. Znamená to tiež intenzívnejšie využívanie súčasných príležitostí na spoluprácu, ktoré vyplývajú z medziregionálnych, multiregionálnych a nadnárodných partnerstiev s cieľom dôkladnejšie zohľadňovať spoločné problémy niektorých oblastí, ako napríklad horských regiónov, akými sú Alpy alebo Pyreneje.

Po druhé, v záujme regiónov musíme lepšie koordinovať politiky. Územná súdržnosť znamená tiež dôkladnejšie zohľadňovanie vzájomného dopĺňania sa a súdržnosti regionálnej a odvetvovej politiky. Musíme jasne uviesť dôsledky každej politiky na regióny. Komisia preto vytvorila medziútvarovú skupinu pre územnú súdržnosť, ktorá pozostáva zo zástupcov jednotlivých generálnych riaditeľstiev. Jej základnou úlohou je analyzovať jednotlivé odvetvové politiky a ich účinky na regióny, najmä na regióny s konkrétnymi geografickými problémami.

Po tretie, musíme rozvíjať územnú spoluprácu, aby sme posilnili európsku integráciu. Spolupráca má mimoriadny význam v prípade regiónov s osobitými geografickými problémami. Spočíva v nájdení cezhraničných riešení spoločných problémov, či už v podobe makroregionálnych stratégií, akou je napríklad stratégia pre oblasť Baltského mora, medziregionálne siete alebo vzájomná výmena osvedčených postupov.

Na záver, musíme lepšie využívať regionálne poznatky. Ak máme vytvoriť politiku regionálneho rozvoja orientovanú na cieľ, ktorá je založená na zásade subsidiarity, a tým podporiť ciele stratégie EÚ 2020, musíme lepšie poznať situáciu v regiónoch a vplyv politických opatrení. Potrebujeme ešte dokonalejší monitorovací systém, ktorý je schopný lepšie spracovávať existujúce údaje, a na zabezpečenie správnosti našich politík potrebujeme ukazovatele orientované na cieľ. To môžeme dosiahnuť iba v spolupráci s regiónmi, regionálnymi podnikmi a občanmi.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, pre všetky regióny musíme vytvoriť silnú regionálnu politiku, ktorá zohľadňuje rozdielne potreby a charakteristiky všetkých regiónov. Mám radosť z toho, že sa čoskoro budem môcť zúčastniť na rozprave s Európskym parlamentom o budúcnosti regionálnej politiky vrátane týchto osobitých oblastí, ktorá bude založená na piatej správe o súdržnosti.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, v mene poslaneckého klubu PPE.(PL) Dnes začíname diskusiu o problematike regiónov s veľmi osobitými a konkrétnymi charakteristikami. Ide o regióny, v ktorých mnohé činnosti zahŕňajú zvýšené náklady. Ostrovy, ako aj horské regióny sú zaťažené zvýšenými nákladmi, ktoré určujú geografické faktory. Dnešná diskusia je dôležitá aj z iného hľadiska, ktoré má veľký význam pre ďalšie opatrenia, ktoré spomínal pán komisár. Mám na mysli to, že dnešná rozprava je začiatkom diskusie o problematike politiky súdržnosti po roku 2013.

Uznesenie, o ktorom dnes diskutujeme, sa netýka ani tak prejavu vôle na podporu konkrétnych území. To je ustanovené v zmluve. Týka sa skôr veľmi konkrétnych opatrení a obsahuje osobitné otázky o tom, ako plánujeme organizovať politiku súdržnosti po roku 2013. Uvedomte si, prosím, že v uznesení je pozornosť zameraná najmä na začlenenie regionálnej politiky v rámci iných politík. Predkladá otázku ukazovateľov a odôvodnenie uplatňovania politiky súdržnosti a využívania hrubého domáceho produktu. Uvádza sa v ňom, že na podporu týchto regiónov by sa mali využívať aj ostatné politiky vrátane poľnohospodárskej politiky. V tejto chvíli ju nespomíname, ale nemali by sme na ňu zabúdať. Hovorí sa v ňom o územnej spolupráci a lepšom využívaní európskeho zoskupenia územnej spolupráce, na ktorom sme pracovali v predchádzajúcom finančnom rámci. Inými slovami, sme v prvej fáze dôležitej diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti. Túto diskusiu začíname osobitnými regiónmi, ale ide o začiatok, ktorý naznačuje, že politika súdržnosti je a musí naďalej zostať jednou z najdôležitejších politík Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis, v mene skupiny S&D.(EL) Vážený pán predsedajúci, najskôr by som rád poďakoval pánovi komisárovi za účasť na tejto rozprave.

Všetky horské regióny a ostrovy sú oblasti, pri ktorých má koordinácia na úrovni plánovania politiky aj na úrovni realizácie programov zásadný význam. Ide o oblasti, pri ktorých sa v rôznych politikách, ako napríklad v politike rozvoja vidieka, v regionálnej, dopravnej politike, v politikách v oblasti životného prostredia a rybného hospodárstva a v politike zamestnanosti musia vyriešiť kombinácie mnohostranných problémov.

Európska únia vytvorila v rámci rôznych politík množstvo opatrení zameraných na tieto oblasti. Podľa môjho názoru však chýba koordinácia. V prípade krajiny, akou je napríklad Grécko, kde väčšinu územia tvoria horské oblasti a kde je viac než 200 obývaných ostrovov, je jednoduché všimnúť si, že sociálnu a hospodársku súdržnosť nemožno zlepšiť, pokiaľ nedôjde ku koordinácii na všetkých úrovniach.

Európska únia tak dosiahne dvojnásobný úžitok. Na jednej strane sa vyhneme financovaniu rovnakých opatrení v rámci rôznych programov a na strane druhej podporíme rast zvýšením prínosu pre občanov bez ohľadu na to, kde žijú.

Potreba jednotného prístupu k plánovaniu politiky a jej realizácii v prípade horských oblastí a ostrovov v Európskej únii by mala byť jasným tvrdením, nie zbožným prianím.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner, v mene skupiny ALDE.(FI) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, kompromis dosiahnutý v tomto uznesení je vynikajúci, takže ďakujem všetkým kolegom poslancom, ktorí sa zúčastnili na jeho vypracovaní.

Zlepšenie situácie v oblastiach postihnutých finančnou krízou musí byť jednou z našich hlavných priorít. Týka sa to aj regionálnej politiky. Ide, samozrejme, o severné riedko osídlené oblasti, horské a pohraničné regióny a ostrovy. Toto uznesenie poslúži ako veľmi dôrazná žiadosť Parlamentu určená Komisii o to, aby aj ona venovala v budúcich finančných rámcoch a v nasledujúcom programovom období osobitnú pozornosť oblastiam, ktoré sú trvalo znevýhodnené prírodnými podmienkami.

Ak bude nadchádzajúca politika súdržnosti naďalej fungovať v náležite komplexnej podobe, pomoc pre riedko osídlené regióny bude v rámci nej veľmi dôležitá. Chcela by som tiež kolegom poslancom, ktorí podporujú uznesenie, pripomenúť, že to, aby sa tento cieľ realizoval aj na praktickej úrovni, musia zabezpečiť nielen hlasovaním za uznesenie, ale musia sa postarať aj o skutočné vyčlenenie finančných prostriedkov pre tieto osobitné oblasti v budúcich finančných rámcoch.

Mám radosť z toho, že tento dokument vyzdvihuje význam využitia potenciálu, ktorý tieto regióny môžu ponúknuť. Je dôležité, aby sme si všimli aj veľmi vzácne zdroje, ktoré je možné nájsť v týchto oblastiach, a nevenovali sa iba ich problémom. Pokrok v ich rozvoji sa nám podarí dosiahnuť iba využitím ich skutočného potenciálu. Ich tradičné zdroje živobytia, energie a oblasti, na ktoré sa sústreďuje stratégia EÚ do roku 2020, ako napríklad oblasť výskumu a vývoja, majú pre tieto osobité oblasti zásadný význam.

So záujmom očakávam piatu správu Komisie o súdržnosti. Bude zaujímavé sledovať spôsob, akým Komisia v skutočnosti zohľadní ciele stratégie EÚ do roku 2020, a to, ako sa špecifické zručnosti týchto osobitných oblastí využívajú v celej Európe.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, vypracovanie európskej stratégie pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí má naozaj zásadný význam.

V článku 174 Lisabonskej zmluvy je napokon ustanovené to, že Európska únia si uvedomuje existenciu týchto území trvalo znevýhodnených podmienkami, ktoré musia prekonávať. Odteraz musí preto Komisia navrhnúť osobitné stratégie vhodné na zabezpečenie rovnakých podmienok pre ľudí, ktorí žijú na týchto územiach v porovnaní s inými európskymi občanmi, aby boli účinne odškodnení za znevýhodnenia, ktoré znášajú vo svojom každodennom živote, ako aj v rámci svojej hospodárskej činnosti.

V tejto súvislosti nie je dostačujúci samotný hrubý domáci produkt na obyvateľa, ktorý predstavuje v prípade štrukturálnych fondov neustále uprednostňované kritérium. Tieto regióny trpia vyľudňovaním a v dôsledku tejto straty by zvyšné obyvateľstvo mohlo dokonca dosiahnuť ešte vyšší HDP na obyvateľa. V prípade týchto území preto musíme prijať sofistikovanejší prístup a naša skupina chce na tomto bode trvať.

Pán komisár, v článku 174 Lisabonskej zmluvy sa ustanovuje osobitný charakter týchto území. Musíme preto zaviesť konkrétne opatrenia na rozvoj a riešenie konkrétnych problémov. Uvedené opatrenia musia spĺňať požiadavky na pomoc zo štrukturálnych fondov, najmä v prípadoch, keď problémy nadobúdajú mimoriadne kritickú podobu. Ide napríklad o účinky globálneho otepľovania na ostrovoch a horách, dodávky energie, dostupnosť, problémy s dopravou a tak ďalej.

Vyzývame tiež Komisiu, aby poskytla osobitné finančné prostriedky vyčlenené pre tieto územia v nasledujúcom finančnom výhľade, ktoré pokryjú programové obdobie na roky 2014 až 2020. Žiadame tiež o nadväznosť na nástroje a ich rozsiahlejšie uplatňovanie prostredníctvom dôrazu na odstránenie zavedených prekážok cezhraničnej spolupráce. Ide napríklad o nástroj Európske zoskupenie územnej spolupráce.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, v mene skupiny ECR. (CS) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, od našej rozpravy o otázke znevýhodnených a vzdialenejších regiónov v Európskom parlamente uplynuli viac než dva roky. Keď som si znova prečítal svoj pôvodný prejav z uvedeného obdobia, musel som pripustiť, že je stále veľmi aktuálny a že by som nezmenil ani jedno slovo. Nanešťastie, v mene skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov musím uviesť, že nepodporujeme spoločný návrh uznesenia a že na to máme štyri dôvody.

Po prvé, nesúhlasíme s myšlienkou sociálneho inžinierstva a nadmerného zasahovania zo strany verejných orgánov. Musíme pochopiť, že niektoré problémy ostrovných, horských a riedko osídlených oblastí nie je možné vyriešiť. Ide o konkrétne problémy, ktoré súvisia s ich geografickými a štrukturálnymi charakteristikami, ktoré nemôžeme zmeniť.

Po druhé, nesúhlasíme s myšlienkou, že všetky ostrovné, horské alebo riedko osídlené regióny predstavujú homogénnu skupinu so spoločnými črtami. Čo má francúzske horské stredisko Chamonix spoločné s gréckym ostrovom Lefkada alebo fínskym regiónom za polárnym kruhom v oblasti mesta Rovaniemi?

Po tretie, v návrhu a prebiehajúcej rozprave sme úplne zabudli na pohraničné regióny. Nikomu z prítomných nemusím pripomínať, že podľa článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala mimoriadna pozornosť v rámci politiky súdržnosti venovať vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami. Kým ostrov zostane navždy ostrovom a hora horou, hranice, aspoň tie administratívne, môžu zaniknúť. Väčší dôraz na pohraničné regióny by preto mal veľký význam.

Po štvrté, považujeme za predčasné diskutovať o nových konkrétnych právnych opatreniach, programoch regionálneho rozvoja a finančných prostriedkoch pre tieto oblasti. Je zrejmé, že rozprava o európskych fondoch a ich využití po roku 2013 sa začína zintenzívňovať. Je jasné, že jednotlivé štáty, regióny a územia sa v rámci tejto rozpravy usilujú o pritiahnutie pozornosti na svoje problémy a potreby, ktoré by radi financovali z európskych zdrojov. Je nepochybné, že znevýhodnené regióny si zaslúžia odlišné podmienky, pokiaľ ide o spolufinancovanie, pravidlá verejnej pomoci a reguláciu vnútorného trhu prostredníctvom uplatňovania colných predpisov. To by mal zohľadňovať aj európsky rámec, ktorý by mal zároveň umožniť zachovať osobitný charakter týchto regiónov a zmierňovať ich obmedzujúce okolnosti.

V tomto prípade však ide o otázku rozsahu účinnosti zložitých európskych programov. Európska štrukturálna politika by sa mala skôr riadiť myšlienkou, že finančné prostriedky musia smerovať predovšetkým do najchudobnejších regiónov, kde sú najpotrebnejšie. Tento prístup by sa mal uplatňovať bez ohľadu na to, či ide o ostrovný, horský alebo riedko osídlený región.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, v mene skupiny GUE/NGL.(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, vieme, že ustanovenie niekoľkých vznešených zásad v zmluvách a rôznych právnych predpisoch Európskej únie nie je zárukou ich uplatnenia v praxi. Otázka územnej súdržnosti, podobne ako v prípade hospodárskej a sociálnej súdržnosti, je veľmi názorným príkladom tohto tvrdenia. Týmto cieľom nechýbajú ani tak uznesenia a stratégie, ale skôr všeobecný politický a makroekonomický rámec, ako aj konkrétne opatrenia na ich presadzovanie a realizáciu.

Bohužiaľ, politiky, ktoré Európska únia uskutočňuje, neviedli k súdržnosti, ale väčšej hospodárskej, sociálnej a tiež územnej nerovnosti. Existuje veľmi reálne riziko, že táto nerovnosť sa v budúcnosti prehĺbi v dôsledku ešte reštriktívnejšieho uplatňovania nástrojov, ako napríklad Paktu stability a rastu, a v dôsledku vážnych prekážok, ktoré predstavuje. Ide o veľmi reálne riziko vzhľadom na neprimeranosť rozpočtov Únie, ktoré ani zďaleka nespĺňajú potrebné ciele na dosiahnutie územnej súdržnosti a hospodárskej a sociálnej súdržnosti v praxi. Uvedené finančné prostriedky sa navyše často rozdeľujú nespravodlivo.

Aj napriek tomu, že horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti sa navzájom odlišujú svojimi konkrétnymi charakteristickými črtami, všetky zápasia s množstvom pretrvávajúcich ťažkostí a problémov, ktoré majú spoločné. Opakujem, že niektoré spoločné politiky uvedené problémy zhoršili namiesto toho, aby ich vyriešili alebo zmiernili. Týka sa to aj spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej následných reforiem, ktorých nesmierne negatívne dôsledky musíme riešiť a napraviť. Osobitné črty sociálno-hospodárskej štruktúry týchto regiónov a ich produktívne systémy ich robia zraniteľnými voči deregulácii trhu, ktorú EÚ uskutočňuje.

Predložili sme niekoľko návrhov na vyriešenie tejto situácie a na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v týchto regiónoch. Musíme pomôcť mobilizovať ich prirodzený potenciál na rozvoj prostredníctvom podpory miestnej výroby, povzbudením miestnych a regionálnych trhov a podnietením a zvýšením verejných a súkromných investícií v rámci výrobných činností s cieľom zachovať úrovne zamestnanosti a vytvoriť viac pracovných miest so zaručenými právami a spravodlivými mzdami.

Nesmieme zabúdať ani na to, že niektoré z týchto regiónov, ako napríklad ostrovné regióny, sa často navzájom dopĺňajú, pokiaľ ide o výrobu a trhy. Musíme sa naučiť toto vzájomné dopĺňanie plnohodnotne využívať a zlepšovať ho. Musíme si tiež uvedomiť dodatočné ťažkosti, s ktorými sa stretávajú pri prístupe k programom Únie a v rámci financovania v oblastiach, akou je oblasť výskumu a vývoja. V prípade týchto regiónov musíme uplatňovať pozitívnu diskrimináciu a zjednodušiť tak ich prístup.

Dôležitá je aj problematika, o ktorej dnes rokujeme, prevencia prírodných a človekom spôsobených katastrof. Musíme uznať, že tieto regióny sú zraniteľnejšie voči katastrofám a že prevenciu katastrof musíme posilniť, ako sa to uvádza v správe, ktorú sme dnes prijali.

Ešte raz upozorňujeme na skutočnosť, ktorú sme pri niekoľkých príležitostiach zdôraznili. Tieto regióny, najmä najvzdialenejšie regióny, sa musia udržať v rámci cieľov konvergencie, aby sa neprehĺbil súbor štrukturálnych nedostatkov, ktorými väčšina z nich stále trpí, ako je to v prípade autonómnych oblastí Madeira a Azory v Portugalsku.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, v mene skupiny EFD.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, zajtrajšie hlasovanie je dôležité pre viac než 90 miliónov Európanov, ktorí žijú v horských regiónoch. V článku 174 Lisabonskej zmluvy sa ustanovuje dôležitosť horských regiónov a osobitných regiónov. Tento článok sa však musí uplatňovať prostredníctvom konkrétnej politiky. Treba prejsť od slov k činom. Hory nie sú iba o čistom vzduchu, prírode a prázdninách. Okrem toho existujú skutočné problémy, ktoré musia ľudia žijúci v horských regiónoch každý deň s ťažkosťami riešiť.

Nedostatočná infraštruktúra komplikuje ľuďom a tovaru pohyb v okolí a dostupnosť služieb je zložitejšia z dôvodu dodatočných nákladov pre podniky a občanov. Aby sme predišli vyľudňovaniu horských regiónov, musíme zabezpečiť, aby ľudia, ktorí tam žijú, mali slušné životné podmienky s modernými službami a primeranou zdravotnou starostlivosťou, ako je to v prípade ostatných európskych občanov.

Horské regióny ponúkajú aj vynikajúcu príležitosť na výrobu čistej energie, úsporu energie a kvalitné poľnohospodárstvo šetrné k životnému prostrediu. Aby sme dosiahli všetky uvedené ciele, musíme investovať finančné prostriedky do rámcového programu, ktorý sa dotýka každého hľadiska života na horách. Túto iniciatívu podporujú všetky politické skupiny a európske organizácie horských regiónov, ako napríklad Euromontana a Európske združenie volených zástupcov z horských oblastí (AEM). Plní aj želanie vyslovené samotným predsedom Barrosom.

V súčasnosti je na Komisii, aby túto požiadavku rýchlo splnila a zapojila regióny v súlade so zásadou subsidiarity. Na záver by som rád predložil konkrétny návrh na menovanie povereného komisára pre horské a osobitné regióny, aby účinne koordinoval túto novú európsku politiku.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, v horských regiónoch žije približne 18 % celkového obyvateľstva Únie. Tieto regióny sa vyznačujú spoločným dôrazom na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a, samozrejme, aj na cestovný ruch. Poľnohospodári v horských regiónoch pracujú veľmi ťažko za pomerne nízke zárobky. Sú však veľmi dôležitým prínosom pre zachovanie alpského regiónu, a tým pre trvalú udržateľnosť. Nesmieme dovoliť, aby sa alpský región stal suchou stepou. Naopak, chceme, aby bol naďalej dobre udržiavanou, kultivovanou krajinou. V rámci pomoci EÚ sa musia zohľadňovať topografické, klimatické a tiež kultúrne zvláštnosti horských regiónov. Nemá zmysel uplatňovať jednotnú šablónu na všetky oblasti od Gibraltáru po Severný mys.

Čo vlastne potrebujeme? Potrebujeme plošné prémie, prémie na živočíšnu výrobu, aby sme podporili poľnohospodárov v ich úsilí, ktoré sa týka dobrých životných podmienok zvierat, aj po roku 2013. Potrebujeme vyššie investičné dotácie, ktoré by zohľadňovali skutočnosť, že náklady sú vyššie než v údoliach, a potrebujeme, aby boli vysokokvalitné potraviny z alpských regiónov označené, chránené a certifikované.

EÚ preto musí začať konať okamžite a zabezpečiť tak slušnú budúcnosť horských poľnohospodárov, a teda aj celého alpského regiónu po roku 2013.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE).(NL) Najskôr by som chcel poďakovať pánovi komisárovi za odpoveď na našu otázku. Napokon, cieľom otázky bolo opätovné preskúmanie politiky, ktorú sme predtým načrtli, keďže v súčasnosti už platí zmluva. Je naozaj pravda, že regionálna politika nás môže po všetkých svojich stránkach priblížiť občanom a ich skutočnému životu.

Po druhé, územná súdržnosť naozaj predstavuje tento nový rozmer a máme správy, ktoré to potvrdzujú. Územná súdržnosť sa po všetkých stránkach týka hľadísk, ktoré súvisia so spôsobom riešenia veľmi rôznorodých situácií v krajinách ako Francúzsko alebo Španielsko. Nejde len o prideľovanie stále väčšieho množstva konkrétnych finančných prostriedkov. Naopak, existuje jasný trend smerom k väčšej súdržnosti a rovnováhe medzi národnými štátmi. Ak si následne všimneme nový finančný rámec, konkrétne nový politický rámec na obdobie po roku 2013, uvidíme tie hľadiská, vďaka ktorým sa rozvíja, a pridanú hodnotu Európy.

V súvislosti s tým je správne, že toto opatrenie prijímame dnes. S určitými pochybnosťami som nútený upozorniť na to, že musíme získať viac finančných prostriedkov. Na to však môže byť príliš skoro. Tento krok sa môže uskutočniť v podobe osobitnej politiky a malo by byť možné dosiahnuť ho napríklad aj prostredníctvom opätovného pridelenia v rámci členských štátov. Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), v mene ktorých vystupujem, bude tiež žiadať o hlasovanie po častiach. Budeme musieť počkať na neskorší vývoj bez ohľadu na to, či sa vyslovíme v prospech nášho vlastného finančného a právneho rámca.

Na záver by som rád uviedol, že pochádzam z Holandska. Nemáme hory alebo riedko osídlené oblasti, ale máme ostrovy. Pánovi komisárovi by som chcel položiť túto otázku: v súčasnosti, keď naše kráľovstvo prešlo zmenami a ostrovom Saba, Saint-Eustache a Bonaire bola udelená úplná autonómia v rámci Holandska, môžeme urýchlene prehlásiť tieto ostrovy za najvzdialenejšie regióny? Už dlho sa na to tešíme.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ak chceme dosiahnuť cieľ územnej súdržnosti, ktorý je ustanovený v novej zmluve, na všetkých územiach Únie sa musia dodržiavať rovnaké práva a slobody.

Preto by sme mali byť veľmi hrdí na dohodu, ktorú sme dosiahli v Parlamente s cieľom podporovať prispôsobenie európskych politík konkrétnym potrebám ostrovov, horských regiónov a riedko osídlených oblastí, aby tieto regióny mohli rozvíjať celý svoj potenciál a konkurovať s rovnakými príležitosťami.

V tejto súvislosti by som rada upozornila na niečo veľmi dôležité. Niektoré ostrovné regióny v súčasnosti nemajú finančné prostriedky na projekty cezhraničnej spolupráce jednoducho preto, lebo sú vzdialené viac než 150 km. Ide o nerozumné a nespravodlivé kritérium, ktoré prehlbuje ich izoláciu a ktoré navrhujeme odstrániť.

Dámy a páni, ako správne uviedol pán Schulz, žijem na európskom ostrove a viem z prvej ruky, že ostrov znamená náklady. Ako zákonodarcovia máme povinnosť zmierniť tieto náklady. Ako správne uviedol pán komisár, článok 174 zmluvy nám poskytuje túto príležitosť.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, diskusia o problémoch riedko osídlených oblastí a najvzdialenejších ostrovov v tomto Parlamente – najmä v súvislosti s mojím záväzkom poslanca voči horským regiónom – je prvý krok smerom k vytvoreniu siete na zachovanie týchto regiónov, kde európski občania žijú v úplne jedinečných podmienkach a majú často nízke príjmy. Ide o riedko osídlené oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva, v ktorých dochádza k jeho starnutiu, pretože mladí ľudia často odchádzajú, a v ktorých je percentuálny podiel absolventov vysokých škôl nižší ako národný priemer.

Uvedené kritériá, najmä HDP, ale aj iné, musia podnietiť európsku stratégiu pre podporu horských regiónov, ktoré majú menej služieb, problémy s infraštruktúrou a ktoré sú mimoriadne zraniteľné z dôvodu krízy v poľnohospodárstve a zmeny klímy. Hory sú miesta, v ktorých ľudia žijú a ktoré skúmajú. V súčasnosti sa tiež musia stať politickým laboratóriom, pretože sú obrovským zdrojom kultivovanej, čistej energie, rozvoja kvalitného poľnohospodárstva a kvality života, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie väčšieho blahobytu mestského obyvateľstva.

Okrem Komisie, členských štátov a miestnych úradov je aj zodpovednosťou miestnych spoločenstiev porozumieť spôsobu riadenia vlastného vývoja v Európe 21. storočia prostredníctvom komplexného prístupu a najmä aktívnej účasti pri prijímaní rozhodnutí.

Na základe skúseností uvediem, že v horských regiónoch je lepšie zorganizovať 10 miestnych športových udalostí než jeden svetový pohár. Každého pracovná metóda by mala spočívať v tom, že by sme mali zvýšiť počet rozšírených iniciatív, prejaviť väčšiu politickú kreativitu a začať vytvorením osobitnej delegácie pre horské regióny a ostrovy v rámci kolégia komisárov.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). – Vážený pán predsedajúci, ako podpredseda medziskupiny pre ostrovy a horské a riedko osídlené oblasti vyjadrujem svoj záujem.

Chcel by som vzdať hold kolegom v Parlamente, ktorí vyvinuli veľké úsilie, aby zahrnuli túto problematiku do programu, pretože, pán komisár, kým veľmi vítam vašu prítomnosť a vaše vyhlásenie, celá činnosť v súvislosti so skutočným nastavením tempa pri uplatňovaní článku 174 a jeho využitia sa uskutočnila v tomto Parlamente. V úsilí o uplatňovanie článku 174 v záujme našich občanov máte veľmi zanieteného partnera, pretože pre nás predstavuje výzvu, pokiaľ ide o preukázanie skutočnej pridanej hodnoty EÚ pre niektoré najrôznorodejšie a najnesúrodejšie spoločenstvá v našej Únii.

Zdôrazňujem spoločenstvá, pretože je dôležité uznať, že práve im chceme pomáhať. Otázka geografie, či už ide o ostrov, horskú alebo riedko osídlenú oblasť, nie je v skutočnosti dôležitá. Hovoríme o spoločnom probléme, ktorý vyplýva z rozdielnych geografických špecifík. Práve v tomto bode sa potrebujeme uistiť, že naše kategorizácie naozaj zodpovedajú skutočnosti. V súčasnosti to však tak nie je. Pravidlá, ktoré uplatňujeme, nezodpovedajú špecifikám spoločenstiev, o ktorých hovoríme, a to často vedie k negatívnym dôsledkom. Konkrétny problém sme mali s dokumentom Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku s názvom Územia s osobitnými zemepisnými vlastnosťami. Dúfam, že si vezmete k srdcu kritiku v odseku 2 návrhu uznesenia zo strany Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, pretože ju myslíme vážne. Potrebujeme dokonalejší systém klasifikácie.

Nejde o poskytnutie väčšieho množstva finančných prostriedkov chudobným, znevýhodneným oblastiam. Na našich ostrovoch v Škótsku, v horských oblastiach a na rôznych miestach je viac než dosť dynamiky, vzrušenia a zanietenosti na to, aby sa dostali z ťažkostí samy. Musíme však zabezpečiť predovšetkým to, aby štátna pomoc mala doplnkový charakter a aby nepredstavovala prekážku pre ich život, a aby sme sa mohli spoločne usilovať o zlepšenie kvality ich života, ak prekážku odstránime.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, Európa bez hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti nie je Úniou. Horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti majú svoje vlastné zložité problémy, ktoré je potrebné prekonať v záujme Európy a jej obyvateľov. Nesmieme však zostať len pri vyhláseniach o úmysle, inak vyvoláme opačný účinok a posilníme nerovnosti.

Tieto regióny predstavujú obrovské zásobárne dôležitých zdrojov. Biodiverzita, lesy, mokrade a vidiek poskytujú každému nevyhnutnú službu, a pritom trpia vyplývajúcimi obmedzeniami, ktoré sa týkajú hospodárstiev týchto regiónov. Musíme im to určitým spôsobom vrátiť. Všetci musíme ponúknuť obyvateľom týchto regiónov svoju solidaritu a podporu.

Chcela by som predložiť dva návrhy. Prvý sa týka ich prípadného prínosu pre vedu a vývoj. Prírodné bohatstvá v mnohých týchto regiónoch z nich vytvárajú skutočné laboratóriá pod otvoreným nebom, ale nemajú rovnaký prístup k financovaniu výskumu. Prečo ich teda nevybavíme vedeckými strediskami na vynikajúcej úrovni, nevytvoríme tak kvalitné pracovné miesta a neoživíme ich hospodárstva?

Môj druhý návrh sa týka otázky energie. Tieto regióny môžu a musia slúžiť ako zárodky projektov, ktoré ukážu potenciál pre energetickú sebestačnosť a trvalú udržateľnosť, najmä prostredníctvom mikrovýroby, ktorá využíva miestne zdroje. Znížila by sa tým závislosť, zvýšila rovnosť a vytvorili by sa pracovné miesta.

Napokon by som rada upozornila na to, že použitie údajov o hrubom domácom produkte ako jediného alebo hlavného ukazovateľa pri prideľovaní finančných prostriedkov v rámci pomoci môže viesť iba k ďalšej nespravodlivosti. Je preto rozhodujúce používať dodatočné údaje, najmä údaje, ktoré odzrkadľujú sociálnu a hospodársku realitu týchto regiónov.

V tejto chvíli musím uviesť osobitnú poznámku o obyvateľoch Azorov, Madeiry, horských regiónov a vyľudnených vnútrozemských oblastí v Portugalsku. Svojím úsilím prispievajú významnou mierou k rozvoju a kvalite života všetkých Európanov.

Tieto a všetky ostatné regióny majú svoje vlastné súvislosti. Sociálna, hospodárska a územná súdržnosť sa nesmie považovať za charitu. Práve v súvislosti s ňou rozhodujeme o tom, či chceme zaviesť skutočnú európsku politiku prerozdeľovania. Zo všetkých uvedených dôvodov považujem toto uznesenie za dôležitý krok. Je to však len prvý krok z mnohých.

 
  
MPphoto
 

  Timo Soini (EFD).(FI) Vážený pán predsedajúci, Fínsko je veľká krajina s územím približne rovnako veľkým ako Veľká Británia. Má však iba 5,3 milióna obyvateľov. Myslím si, že naše životy nesmierne obohacuje to, že krajina sa už na žiadnych miestach nekultivuje. Svet a Európa sú čoraz hustejšie osídlené, ale čistá voda a príroda sú nevyhnutné. Ľudia vo veľmi vzdialených oblastiach musia platiť dane, takže každý má právo na základné služby. Riedko osídlené oblasti sú rovnako dôležité ako mestá a veľkomestá, pretože každý človek a život majú hodnotu.

V našej krajine Fínsku sú oblasť Laponsko, východná časť Fínska a stredné časti krajiny osídlené riedko, ale všetky prispievajú k infraštruktúre krajiny a sú súčasťou Fínska ako celku, krajiny, v ktorej sme sa navyše vedeli a vieme zapojiť do komerčne udržateľných činností. Aj v EÚ, ktorú vnímam skepticky, si musíme uvedomiť, že činnosti musia byť z hospodárskeho hľadiska životaschopné. V týchto regiónoch musí navyše dochádzať k rozvoju.

Musíme tiež zabezpečiť to, aby v dôsledku právnych predpisov Únie nedochádzalo k zvyšovaniu miery vyľudňovania vidieka. A práve pokiaľ ide o tento bod, mám mimoriadne kritický postoj k nadchádzajúcej smernici o poštových službách. Títo páni by urobili lepšie, keby sa rozhodli navštíviť tieto riedko osídlené oblasti a overili si, ako dlho tam dochádzajú poštové zásielky. Chcel by som zdôrazniť uvedené skutočnosti a ak dosiahneme určitý pokrok, možno budem menej kritický.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, ako Rakúšanka sa v súvislosti s touto správou najviac obávam o postavenie ľudí, ktorí žijú v horských regiónoch. Ako sa už ustanovilo vo vyhlásení, poľnohospodárstvo je v týchto regiónoch hlavným hospodárskym odvetvím. Štatistické údaje ukazujú, že v Rakúsku sa každý deň vzdá svojej práce 13 poľnohospodárov. Zraniteľné sú najmä malé poľnohospodárske podniky. V porovnaní s rokom 1950 existuje v súčasnosti celkovo iba polovičný počet poľnohospodárskych podnikov. Poľnohospodári v horských oblastiach majú nevýhodu navyše v tom, že ani približne nemôžu dosiahnuť produkciu poľnohospodárskych podnikov v údoliach. Ich výrobky môžu na trhu sotva konkurovať z dôvodu vysokých dopravných nákladov, ktoré vyplývajú z ich umiestnenia. Tradície predstavujú záväzky.

Život poľnohospodárov a ich rodín je dôkazom toho, ako generácie žijú a pracujú spoločne. V našej súčasnej spoločnosti ide o jedinečný jav a my ho musíme zachovať.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). – Vážený pán predsedajúci, pán komisár, územná rozmanitosť je pre Európu prínosom. Naša povinnosť ako európskych inštitúcií spočíva v zabezpečení podmienok, aby tento prínos bol pre Európu, jej kultúru a hospodárstvo výhodou.

V zmluve sa Spoločenstvo vyzýva, aby vo svojich politikách zohľadnilo územia s osobitnými charakteristikami, ktoré prinášajú konkrétne úlohy v oblasti rozvoja. Ide o úlohy, ktoré je potrebné riešiť, aj o príležitosti, ktoré je potrebné využiť. V tejto súvislosti by som sa rada vyjadrila o troch oblastiach.

Prvá sa týka hodnotenia územného vplyvu. Táto otázka je roky súčasťou európskeho programu. Rada by som vyzvala Komisiu, aby zahrnula územný rozmer do postupu hodnotenia vplyvu v súvislosti s európskymi iniciatívami. Hodnotenie územného vplyvu by mohlo predstavovať vynikajúci horizontálny nástroj na účinné riešenie osobitných potrieb týchto území. Rada by som preto dôrazne podporila myšlienku územného rozloženia nástroja hodnotenia vplyvu. Dosiahnutie tohto cieľa prostredníctvom modelu strategického hodnotenia vplyvu na životné prostredie by v tejto súvislosti mohlo pomôcť.

Po druhé, pán komisár, spomínali ste medziútvarovú skupinu pre územnú súdržnosť. Som presvedčená, že Komisia má stále potenciál zvýšiť informovanosť o problémoch rozvoja osobitných území v mnohých dôležitých oblastiach politiky. Prostredníctvom spolupráce Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku so všetkými ostatnými príslušnými službami by sa mala stanoviť územná citlivosť všetkých európskych politík. Som presvedčená, že najmä v oblasti dopravnej a energetickej politiky by sa mali zohľadňovať podmienky osobitných území. Posudzovanie územia by malo byť súčasťou osvedčených postupov v Únii.

Po tretie, chcela by som požiadať Komisiu, aby pozorne preskúmala stratégiu EÚ 2020 a najmä jej hlavné iniciatívy, a stanovila tak mimoriadne dôležité priority pre tieto územia s osobitnými rozvojovými charakteristickými črtami.

Na záver mi dovoľte využiť túto príležitosť a všeobecnejšie uviesť to, že európski občania môžu mať z pilotných iniciatív stratégie EÚ 2020 realizovaných na miestnej a regionálnej úrovni len prospech.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, prvýkrát v histórii európskej integrácie sa v Lisabonskej zmluve ustanovila otázka regionálneho rozmeru a územnej súdržnosti ako cieľ, ktorý vymedzuje Úniu.

V tejto rozprave vystupujem ako ďalší poslanec Európskeho parlamentu z ostrovnej oblasti, z Kanárskych ostrovov, na ktorú sa vzťahuje článok 174 zmluvy so svojím konkrétnym odkazom na ostrovy a článok 349, keďže ide o jeden z najvzdialenejších regiónov. Robím tak však s vedomím, že okrem svojej územnej rozdrobenosti, z dôvodu, že ostrovy vždy tvoria vonkajšiu hranicu Európskej únie, sú mimoriadne zraniteľné v súvislosti s energetickou a dopravnou stratégiou, stratégiou infraštruktúry a predovšetkým v súvislosti so stratégiami, ktoré sa týkajú vnútornej a vonkajšej bezpečnosti Únie, pokiaľ ide o hrozby a najmä o nezákonné obchodovanie.

Žiadam preto o dôraznú podporu tohto uznesenia a predovšetkým o jeho premietnutie do konkrétnych politických opatrení, ktoré by mu dali význam a ktorým sa nemôžeme podrobne venovať, a najmä o jeho zahrnutie do finančných výhľadov na roky 2014 až 2020. Musíme prijať rozpočet, ktorý spĺňa ciele a poskytuje finančnú podporu ambícii poskytnúť Európanom, ktorí žijú na ostrovoch Únie, úplné a rovnaké práva a príležitosti ako tým, ktorí žijú vo vnútrozemí tejto rozsiahlej oblasti Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, tiež by som rád privítal správu, o ktorej dnes v tomto Parlamente rokujeme. Ako obyvateľ ostrova, ktorý žije na západnom pobreží Škótska, si veľmi dobre uvedomujem problémy, s ktorými sa stretávajú mnohé z našich najvzdialenejších oblastí a, samozrejme, naše ostrovné oblasti. Základný problém, ktorý ostrovy a aj naše horské regióny riešia, spočíva, samozrejme, v nákladoch na dopravu. Z uvedeného dôvodu nie sme konkurencieschopní, máme v týchto oblastiach nedostatok príležitostí a pracovných miest a, nakoniec, strácame našich mladých ľudí.

V odseku šesť správy sa uvádza potreba väčšej konkurencieschopnosti oblastí, čo považujem za základný problém, ktorým sa bude v budúcnosti zaoberať regionálna politika súdržnosti pri riešení obáv obyvateľov ostrovov a ľudí žijúcich v horských oblastiach.

Dovoľte mi predniesť konkrétnu otázku, ktorú som chcel predložiť Komisii a upriamiť na ňu pozornosť pána komisára. Škótska vláda predložila pred tromi rokmi hodnotnú iniciatívu. Jej cieľom bolo znížiť poplatky za trajekt na ostrovy a zistiť tak, či by to viedlo k podpore konkrétnych ostrovov. Pilotný projekt trval tri roky a v súčasnosti sa skončil. Niektoré ostrovy pocítili prínos tejto podpory, iné nie. Očakávali sme, že po skončení hodnotenia by sa program rozšíril na všetky ostrovy v Škótsku.

Nanešťastie, škótska vláda sa rozhodla program realizovať ešte raz len v prípade Západných ostrovov, pričom ostatné ostrovy z neho nebudú mať žiaden prospech.

Pán komisár, moji voliči v meste Argyll to považujú za nespravodlivé a neoprávnené. Iní sú presvedčení o tom, že ide iba o volebný úplatok. Ak sa vám a komisárovi pre dopravu ozvem písomne, zaujímalo by ma, či budete reagovať na ich obavy a či preskúmate nespravodlivú situáciu, v ktorej sa ocitli mnohí moji voliči.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, Alpy sú jedným z najviac zastavaných horských regiónov v Európe. Nachádzajú sa tam najdôležitejšie vodné zdroje, ale pre svoju súčasnú hospodársku situáciu sú zraniteľné voči globálnemu otepľovaniu.

Alpy by mohli zohrávať zásadnú úlohu tým, že by do roku 2050 dosiahli stav s neutrálnou bilanciou uhlíka, ako to vymedzili štyria ministri životného prostredia z nemecky hovoriacich alpských krajín v júni tohto roka. Mohli by sa stať vybraným regiónom, ktorý má vytvárať zdroje obnoviteľnej energie a prispievať k dosiahnutiu cieľa na úrovni 20 % do roku 2020.

(Rečníčka prerušila vystúpenie.)

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà (EFD).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Lisabonská zmluva venuje osobitnú pozornosť regiónom, ktoré sú závažne a trvalo znevýhodnené. Z tohto dôvodu podporujem iniciatívu pána Proveru, ktorá sa týka poľnohospodárskej, environmentálnej a kultúrnej obnovy týchto regiónov. Vyzývam preto Komisiu, aby čo najskôr začala uskutočňovať politiku pre horské regióny zameranú na riešenie zložitých situácií, na otázky úbytku obyvateľstva a opúšťania horských oblastí a na zhoršovanie životného prostredia, ktoré s touto situáciou súvisí.

Je veľmi dôležité zabezpečiť vykonávanie poľnohospodárskej činnosti, kvalitný život a zachovať kultúrne dedičstvo tých, ktorí žijú v znevýhodnených podmienkach. Je tiež nevyhnutné zaručiť, aby boli opatrenia, ktoré prijímajú Komisia, členské štáty a regionálne a miestne orgány, vo vzájomnom súlade.

Základnou zásadou Európskej únie je zásada subsidiarity. Ide o nástroj, ktorý je veľmi dôležitý pre podporu rozvoja znevýhodnených regiónov prostredníctvom trvalých a dobre cielených opatrení, ktoré vyplývajú z návrhov na regionálnej úrovni. Je to dôležitá otázka a úloha bude spočívať v tom, aby sme v týchto regiónoch ľudí udržali, alebo, ešte lepšie, podnietili ich k návratu.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira (PPE).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, cieľ územnej súdržnosti, ktorý je v súčasnosti ustanovený v Lisabonskej zmluve, odzrkadľuje hodnotu európskej solidarity a záväzok členských štátov a Únie znížiť súčasné rozdiely medzi jednotlivými regiónmi.

Ustanoviť ciele, ktoré chceme dosiahnuť, v texte zmlúv však nestačí. Existujú regióny Únie, ktoré sú trvalo znevýhodnené, čo závažne obmedzuje ich hospodársky a sociálny rozvoj. Musia sa preto zaviesť osobitné programy s cieľom v plnej miere a účinne prekonať nedostatočný rozvoj týchto regiónov prispôsobením ich modelov rozvoja ich potenciálu a zdrojom a pomôcť tak dosiahnuť ciele stratégie EÚ 2020.

Uvedené podnecovanie týchto regiónov by nemalo pochádzať iba zo zdrojov regionálnej politiky, prostredníctvom nástrojov štrukturálnych zmien, ako napríklad Kohézny fond a štyri štrukturálne fondy, ale aj zo zmeny v uplatňovaní rôznych odvetvových politík, ktoré majú významný územný vplyv v každom regióne a môžu tak viesť k posilneniu ich hospodárstiev.

Rozhodne by sme mali zachovať hrubý domáci produkt (HDP) ako hlavný ukazovateľ na vymedzenie oprávnenosti na európsku pomoc pre tieto regióny. Vzhľadom na ich prírodné znevýhodnenia by sa však mali uplatňovať aj iné merateľné kritériá s cieľom poskytnúť reálnejší obraz o úrovni ich rozvoja. Ide napríklad o mieru nezamestnanosti, hustotu obyvateľstva alebo úroveň vzdelania. Je to jediný spôsob, ako získať komplexnejší obraz o zložitej situácii najviac znevýhodnených regiónov.

V tejto súvislosti by sme si mali všimnúť prípad najvzdialenejších regiónov, ktorých postavenie je ustanovené v novej zmluve. Predstavujú skupinu regiónov EÚ, ktoré majú osobitné charakteristiky a tiež si zaslúžia osobitný prístup. Aj keď najvzdialenejšie regióny patria do jednej skupiny na základe svojich osobitných charakteristických čŕt, sú na odlišnej úrovni rozvoja. V prípade týchto regiónov sa vyžaduje aj používanie iných ukazovateľov ako HDP, ktoré môžu poskytnúť úplnejší obraz o ich konkrétnej situácii a prispieť tak k presnejšiemu hodnoteniu úrovne ich rozvoja.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D).(PT) Vážený pán predsedajúci, vítam tento návrh uznesenia, ktorý je zameraný na potrebu európskej stratégie, ktorá môže premietnuť zásadu územnej súdržnosti, ktorej ustanovenie sme dosiahli Lisabonskou zmluvou, v rámci príležitostí, ktoré umožňujú obyvateľom oblastí s rôznymi trvalými znevýhodneniami zúčastňovať sa na európskom projekte.

Pochádzam z regiónu Azor, kde je týchto znevýhodnení viac a sú naliehavejšie, rovnako ako je to v iných oblastiach, ktoré sú na základe článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie známe ako najvzdialenejšie regióny Európy.

Na základe oznámenia Komisie z roku 2008 s názvom „Najvzdialenejšie regióny: prínos pre Európu“ a rozsiahlej rozpravy, v ktorej samotné najvzdialenejšie regióny zohrávali aktívnu úlohu, v súčasnosti očakávame našu vlastnú verziu tejto stratégie, v ktorej budeme musieť zohľadňovať nielen naše znevýhodnenia, ale predovšetkým náš potenciál.

Vyzývam preto Komisiu, aby rýchlo predložila svoj návrh, aby sme mohli ešte pred rozpravou o novom finančnom rámci zaviesť najlepšiu stratégiu, pretože musíme najskôr vymedziť obsah našich politík a až následne prideľovať finančné prostriedky potrebné na ich zavedenie, ako to bolo v prípade politík Únie, ktoré v súčasnosti podliehajú revízii.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, ako uviedli mnohí kolegovia, v článku 174 zmluvy je ustanovená otázka územnej súdržnosti ako nový cieľ Európskej únie. Únia musí preto venovať väčšiu pozornosť hospodárskym a sociálnym potrebám ľudí, ktorí žijú v horských regiónoch, na malých ostrovoch a vo vzdialených oblastiach. Som pevne presvedčený, že EÚ musí v súčasnosti reagovať skorým zavedením konkrétnych opatrení.

V rámci uznesenia som navrhol, aby sa kládol väčší dôraz na dôležité hospodárske odvetvia, na ktoré sa uvedené spoločenstvá veľmi spoliehajú. Konkrétne obavy mám o rybárov, ktorí vykonávajú svoju prácu na malých plavidlách pri našich pobrežiach a ostrovoch. Uvedené malé plavidlá sú mimoriadne dôležité pre okrajové oblasti, kde neexistuje alternatívna možnosť zamestnania.

V Írsku je väčšina týchto plavidiel kratšia než 15 metrov a používajú sa na lov množstiev rýb, ktoré nemajú významný vplyv na ich zásoby. Musia však dodržiavať nariadenia platné pre väčšie lode, ktoré sa s nimi nedajú porovnávať.

Vyzývam Komisiu, aby v rámci revízie spoločnej politiky rybného hospodárstva uznala túto skutočnosť a v novej politike vytvorila časť pre tieto oblasti pri pobreží a ostrovy, ktoré závisia od rýb.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Politika pre horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti by mala byť komplexná, integrovaná a vyvážená a mala by obsahovať uznanie odlišnosti oblastí a k tomu zodpovedajúce právo na špecifický spôsob rozvoja v prostredí miestnej, regionálnej či národnej legislatívy: priznanie nevýhod, ktoré znášajú obyvatelia, miestne samosprávy a podnikatelia a definovanie špecializovaných aktivít pre zachovanie tradičných spôsobov zamestnanosti, podporenie viacročných komplexných programov orientovaných na valorizáciu spôsobilosti tradičnej výroby, podporenie diverzifikácie ekonomických aktivít obyvateľstva rozvojom kapacít pre návštevnosť či turistiku ako doplnku k tradičným spôsobom živobytia, udržovanie a zlepšovanie dostupnosti vybavenia služieb a technickej infraštruktúry, realizovanie opatrení proti odchodu mladých ľudí, zachovanie osobitnej identity a kultúrnych hodnôt špecifických pre každú homogénnu oblasť, no a samozrejme, nie nakoniec, aj ochranu biologickej a ekologickej rovnováhy.

Starostlivosť o tieto oblasti si vyžaduje osobitný prístup a mimoriadne citlivú realizáciu vybraných opatrení. To je, vážení, cesta pre tieto špecifické európske oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, počas krízy vyvolanej sopečným popolom mi trvalo dva dni, kým som sa dostal do našej krajiny preto, lebo medzi Írskom a Anglickom neexistuje pozemná komunikácia ani tunel. Veľmi jasne som si uvedomil konkrétne ťažkosti ľudí, ktorí žijú na ostrovoch bez akéhokoľvek spojenia s vnútrozemím. To isté sa týka ľudí, ktorí žijú v riedko osídlených horských a hornatých regiónoch a v iných znevýhodnených oblastiach. To isté sa týka aj mojej situácie na juhu Írska smerom na sever pozdĺž západného pobrežia až ku grófstvu Donegal, z ktorého pochádza Pat the Cope. Týmto oblastiam sa musíme rozhodne dôkladne venovať.

Chcel by som poukázať na tri body. Po prvé, pán Nuno Teixeira upozornil na to, že podľa odseku 3 môžu členské štáty prideľovať finančné prostriedky aj na základe iných ukazovateľov, ako je ukazovateľ HDP. Tento prístup by sme mali v prípade týchto regiónov podporiť, pretože majú osobitý charakter.

Po druhé, uvedené regióny sú najbohatšie regióny v celej Európe, pokiaľ ide o biodiverzitu, ochranu životného prostredia a zabezpečovanie verejných statkov. Túto skutočnosť musíme veľmi dôkladne zohľadniť v nadchádzajúcich rokovaniach o SPP.

Po tretie, podľa článku 195 Lisabonskej zmluvy má Európska únia v súčasnosti určitú právomoc na rozvoj cestovného ruchu. Tieto regióny ponúkajú obrovský potenciál rozvoja silného a trvalo udržateľného cestovného ruchu. Ide o oblasti s prírodnými krásami, v ktorých veľmi priateľskí ľudia žijú tradičným spôsobom života. Ak vynaložíme úsilie predovšetkým na úrovni Európskej únie, aby sme im pomohli, pomôžeme im nielen prežiť, ale umožníme im aj to, aby si pomohli sami. Domnievam sa, že v konečnom dôsledku to bude najlepšia podpora, akú im môžeme poskytnúť.

 
  
MPphoto
 

  Alan Kelly (S&D). – Vážený pán predsedajúci, úprimne povedané, oblasti, o ktorých dnes diskutujeme, trpia z hospodárskeho a sociálneho hľadiska už celé generácie a v súčasnosti čelia náročnejším problémom v dôsledku vplyvu modernej globalizácie.

Zastupujem oblasť s mnohými ostrovmi a najväčším horským pásmom v Írsku. Rovnako ako dvaja predchádzajúci rečníci, ktorí tiež pochádzajú z Írska, poznám oblasti, ktoré sú mnoho generácií znevýhodnené. Obyvatelia sa sťahujú do mestských oblastí, mladí ľudia majú nedostatok hospodárskych príležitostí a o problémoch, ktoré riešia, by sme mohli hovoriť celý deň.

Som presvedčený, že nastal čas, aby sme uznali, že politika súdržnosti napriek mnohým úspechom a veľmi šľachetnému úsiliu neviedla v plnej miere k hospodárskemu rozvoju v celej Únii, predovšetkým v uvedených oblastiach. Dúfam, že reakcia EÚ na tento problém povedie ku skutočným a konkrétnym rozdielom tým, že sa bude zaoberať podstatou tejto nerovnosti a, čo je veľmi dôležité, tým, že sa prispôsobí moderným potrebám, ako napríklad potrebe v oblasti komunikácií a najmä širokopásmového internetového pripojenia budúcej generácie, čo považujem za veľmi naliehavú otázku. Prístup ku komunikáciám bude ďalšou veľkou úlohou, je ňou už aj v súčasnosti.

Nastal čas zabezpečiť to, aby sme týmto spoločenstvám poskytli záchranné lano v podobe hospodárskej pomoci. Chcel by som nám všetkým pripomenúť, že na základe všetkých zmlúv to je našou povinnosťou.

 
  
MPphoto
 

  Vladko Todorov Panayotov (ALDE).(BG) Vážený pán komisár, dámy a páni, horské regióny sa nachádzajú vo väčšine členských štátov Európskej únie a hory tak tvoria neoddeliteľnú súčasť geografie Európy. Napríklad v Bulharsku sú horské regióny zaľudnené takmer rovnako ako rovinaté oblasti. Veľké množstvo ekologických, sociálnych a územných otázok, ktoré súvisia s týmito regiónmi, si preto zaslúži, aby ich dôkladne preskúmal európsky zákonodarný orgán.

Z hľadiska životného prostredia s jeho bohatým ekosystémom, rozmanitosťou a úchvatnou veľkosťou poskytujú európske hory ideálne podmienky na rozvoj a zachovanie mimoriadnej biodiverzity. Krehké horské ekosystémy sú však mimoriadne citlivé a zraniteľné voči zmenám spôsobeným vplyvom ľudských činností.

Európska únia si musí osvojiť spôsob, ako čo najlepšie a najzodpovednejšie využívať hospodársky a ekologický prínos horských regiónov. Tieto ciele možno dosiahnuť prostredníctvom financovania a podpory ekologicky účinných činností, ako napríklad poľnohospodárstva vo vysokohorských oblastiach, tradičného chovu zvierat v alpských regiónoch a integrovaného riadenia lesných zdrojov.

Vážení kolegovia, som presvedčený, že tieto opatrenia prinesú mnoho pozitívnych výsledkov v súvislosti s územnou a hospodárskou súdržnosťou Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj sa dosahuje využitím rôznych dostupných územných výhod. Táto myšlienka je jedným z hlavných bodov v zelenej knihe o územnej súdržnosti. Zásada tejto súdržnosti bola posilnená nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na štrukturálne fondy na obdobie rokov 2007 až 2013 a jej dosiahnutie je jedným z hlavných cieľov Európskej únie, ktorý je ustanovený v Lisabonskej zmluve. Ustanovenia článku 174 by sa mali premietnuť do osobitných rozvojových stratégií a konkrétnych opatrení zameraných na prekonanie znevýhodnení a využitie potenciálu, ktorý ponúkajú horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti. Uvedené ciele by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom európskeho politického rámca a mohli by vytvoriť pridanú hodnotu využitím rôznych miestnych výhod.

Politiky výskumu a vývoja by viedli k lepšiemu využitiu obrovského prírodného potenciálu týchto regiónov s priamym vplyvom napríklad v oblastiach trvalo udržateľnej energie a cestovného ruchu. Umožnilo by nám to užitočne využiť osobitné geografické vlastnosti.

Dôležitý aspekt, na ktorý sa musíme sústrediť, spočíva v demografických zmenách. Musíme podporovať osobitné demografické politiky zamerané na obyvateľov týchto regiónov a ponúknuť im rôzne možnosti v závislosti od osobitných vlastností oblasti. Znevýhodnené horské regióny v našej krajine, v ktorých sústavne klesá počet obyvateľov, očakávajú opatrenia na zlepšenie svojej hospodárskej situácie, aby ich obyvatelia mali dôvod zostať v týchto oblastiach a prispievať k ich rozvoju.

Chcel by som uviesť ešte jednu veľmi dôležitú poznámku. Som presvedčený, že HDP musí byť ďalej hlavným meradlom pri stanovení oprávnenosti na pomoc v rámci regionálnej politiky. Zavedenie iných ukazovateľov by z dlhodobého hľadiska skomplikovalo a zničilo prebiehajúci proces rozvoja v týchto oblastiach, ako aj politiku súdržnosti ako celok. Spomínané ukazovatele však môžu využiť členské štáty pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov medzi regiónmi, a to v rámci možností balíkov, ktoré im boli pridelené a výlučne v prospech uvedených oblastí.

 
  
MPphoto
 

  Spyros Danellis (S&D) . – (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, horské regióny, ostrovy a vzdialené oblasti sú zdrojom sily a bohatstva Európy. Európska politika pre tieto oblasti by sa mala sústrediť na posilnenie ich pozitívnych a zmiernenie negatívnych hľadísk, aby európski občania na žiadnom mieste nepociťovali, že sú izolovaní od svojich spoluobčanov, a aby ľudia mali rovnaké príležitosti prosperovať kdekoľvek v Európe.

Hrubý domáci produkt oblasti neposkytuje pravdivý obraz o tejto rozmanitosti. Niektoré ostrovy a horské regióny sa zdajú byť bohaté, ale nemajú žiadnu výrobnú základňu. Sú uzatvorené v odvetviach služieb na hranici bankrotu, a preto potrebujú investície. Okrem toho priemerné hodnoty pre ostrovy s rôznymi úrovňami rastu automaticky nevedú k spravodlivému prístupu ku všetkým z nich.

Iné dôležité faktory, ako napríklad trh práce a dostupnosť oblasti, zvýšené náklady na osobnú a nákladnú dopravu a potrebné infraštruktúry a siete, sú prvky, ktoré je potrebné zohľadniť v rámci globálnejšieho prístupu k regiónom, pokiaľ ide o regionálnu politiku aj o východiskový bod na stanovenie širších kritérií.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch (PPE). (HU) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, v návrhu uznesenia sa správne upozorňuje na to, že horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti sa stretávajú s vážnymi problémami, a preto potrebujú osobitné programy regionálneho rozvoja a podporu. V návrhu sa ako ukazovateľ navrhuje HDP. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že musíme naďalej používať HDP ako meradlo oprávnenosti členských štátov na regionálnu politickú pomoc, pokiaľ ide o rozdeľovanie finančných prostriedkov EÚ. HDP je hlavným meradlom rozvoja, pokroku a vplyvu opatrení regionálneho rozvoja. Predstavuje tiež ukazovateľ, ktorý je možné spojiť aj s inými kritériami.

Všetky uvedené skutočnosti však neznamenajú, že môžeme prehliadať sociálne a environmentálne dôsledky hospodárskych rozhodnutí, pretože rast môže byť užitočný iba vtedy, ak ho sprevádza sociálny rozvoj a zlepšenie kvality života. Na úrovni členského štátu môžu subjekty s rozhodovacími právomocami v každej krajine zohľadniť pri rozdeľovaní rozvojových finančných prostriedkov medzi regióny iné ukazovatele. Tento prístup možno zvoliť napríklad pri určovaní podpory zo strany členského štátu pre horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti. Tiež by som však chcel Komisiu upozorniť na skutočnosť, že na úrovni EÚ musíme naďalej používať HDP ako základný ukazovateľ oprávnenosti na podporu a zabezpečiť ďalšie účinné využívanie podpory zo strany menej rozvinutých členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). – Vážený pán predsedajúci, pochádzam z Walesu, ktorý má hory, ostrovy, riedko osídlené oblasti a mnoho iných území. Vítam preto návrhy v návrhu uznesenia.

Vo svojom krátkom vystúpení som sa chcel zamerať na úlohu miestnej a regionálnej správy, pretože je zrejmé, že bez ohľadu na to, aké stratégie, projekty alebo programy sa uskutočnia, budú ich pripravovať, zavádzať, uplatňovať a riadiť regionálne a miestne orgány.

To je správne, pretože ide o úroveň správy, ktorá je najbližšie k regiónu a k občanom. Preto je tiež správne, že je zapojená vo všetkých fázach akéhokoľvek programu alebo iniciatívy.

Dúfam teda, že Komisia to zohľadní a zavedie mechanizmy, aby zabezpečila úplné zapojenie miestnej a regionálnej správy, a som si istý, že tá následne zabezpečí rozvoj našich spoločenstiev a regiónov.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Zeller (PPE).(DE) Vážený pán komisár Hahn, dámy a páni, s niektorými časťami tejto rozpravy nesúhlasím. Keď počúvam niektoré vystúpenia o horských regiónoch, ostrovoch a riedko osídlených oblastiach, mám dojem, že nepodliehajú členským štátom, ale priamo Európskej únii. Nie je to však tak. Každá táto oblasť je súčasťou zvrchovaného členského štátu. V súlade so zásadou subsidiarity je uplatňovanie európskych rozhodnutí a cieľov naďalej záležitosťou členských štátov.

Na európskej úrovni, počnúc oznámeniami Komisie až po Lisabonskú zmluvu, sme vždy kládli mimoriadny dôraz práve na tieto regióny – horské regióny, riedko osídlené oblasti a ostrovy. V Parlamente sa tiež prijalo mnoho rozhodnutí, ktoré podporujú tieto regióny. Keď na tomto mieste počujem tak veľa sťažností na to, že tieto oblasti sú stále v úbohom stave, musím sa sám seba spýtať, ako členské štáty využili iniciatívy, ktoré sme poskytli na európskej úrovni. Ako ich využili samotné regióny? Ako využili poskytnutú európsku pomoc? Dnes požadujeme novú stratégiu a ľutujem úradníkov Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku, ktorí musia začleniť množstvo problémov ostrovov, horských regiónov a riedko osídlených oblastí do jednej stratégie. Zároveň existuje taký prebytok stratégií: stratégia pre podunajskú oblasť, stratégia pre Baltské more, čiernomorská stratégia, stratégia pre zmenu klímy a podobne, že ak si máme zachovať prehľad o všetkých, budeme čoskoro potrebovať stratégiu pre stratégie.

Ale žarty nabok, dámy a páni. Ako už dnes bolo povedané, a som vďačný komisárovi Hahnovi za to, že to spomenul, ide o to, že musíme bojovať, aby sme zabezpečili ďalšiu existenciu politiky súdržnosti a regionálnej politiky na európskej úrovni po roku 2013. Na to by sa malo zamerať naše úsilie a musíme o tom presvedčiť našich kolegov poslancov. Horské regióny, ostrovy a iné oblasti by mali byť všetky zahrnuté do ďalšej politiky súdržnosti a regionálnej politiky po roku 2013. Nemá význam márniť náš čas na jednotlivé návrhy uznesení na túto tému.

 
  
MPphoto
 

  Patrice Tirolien (S&D).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, veľmi vítam túto dnešnú rozpravu. Znova ukazuje potrebu toho, aby Únia ocenila a v plnej miere využila svoju regionálnu rozmanitosť.

V súčasnosti, keď rokujeme o nových rámcových programoch na roky 2014 až 2020, považujem za dôležité zdôrazniť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, z ktorých budú mať osobitné regióny určite úžitok. Otázky kontinuity a územnej súdržnosti musia byť v centre nášho záujmu.

Rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí si však vyžaduje viac než len súbor odchýlok. Musíme prijať horizontálny prístup. Musíme zaviesť nástroje, vďaka ktorým budú opatrenia Únie vo všetkých oblastiach fungovať v súčinnosti a zvyšovať tak svoju pridanú hodnotu.

Navyše sa ako zástupca odľahlého regiónu teším na novú stratégiu EÚ pre najvzdialenejšie regióny, ktorú útvary Komisie prisľúbili prijať začiatkom roka 2011.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, naša Európa je symbolom Únie a jej rozmanitosti: rozmanitosti vzdialeností, kultúr, prístupov a tiež rozmanitosti našich území a regiónov.

Aj keď Európska únia pozostáva z úplne rozmanitých prvkov, ciele územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti musia zostať piliermi všetkých našich opatrení. Navyše je to výslovne ustanovené v Lisabonskej zmluve. V tejto súvislosti preto musíme venovať osobitnú pozornosť horským regiónom, ostrovom a riedko osídleným oblastiam.

Bol som zvolený ako zástupca rozsiahleho juhovýchodného regiónu, ku ktorému tiež patria ostrovy, mám na mysli Korziku, ako aj Savojsko a departement Ain, kde je niekoľko riedko osídlených oblastí. A na základe svojich skúseností z praxe sa domnievam, že našou jasne stanovenou povinnosťou musí byť zosúladenie Európy s týmito regiónmi.

Aby k tomu došlo, musíme najskôr zistiť, s akými ťažkosťami sa tieto regióny stretávajú. Mám na mysli napríklad služby všeobecného záujmu vrátane sociálnych služieb všeobecného záujmu. Akým spôsobom to dosiahneme tak, aby sme všetkým našim občanom mohli zabezpečiť minimálnu úroveň sociálnej ochrany bez ohľadu na to, kde žijú?

Zároveň musíme rozvíjať potenciál týchto regiónov, aby mohli využívať výhody jednotného trhu a hospodárskeho rozvoja. Okrem toho je veľmi jednoduché všimnúť si, že v súčasnosti sa politiky Únie zamerané na ostrovy alebo horské regióny neuplatňujú účinným spôsobom.

Na jednej strane skutočne nezohľadňujeme osobitné okolnosti v oblastiach a regiónoch a na druhej strane existuje ďalšie riziko, že tieto regióny, keďže ich úplne prehliadame, sú ponechané na svoje vlastné možnosti bez akejkoľvek pomoci v boji proti vyľudňovaniu, hrozbám pre životné prostredie alebo hospodárskemu útlmu. Práve v tejto oblasti by mala Európa vytvárať pridanú hodnotu s náležitým dodržiavaním zásady subsidiarity.

Považujem sa za jedného z tých, ktorí sú presvedčení, že Európa si musí v prípade týchto regiónov stanoviť konkrétne ciele. Najskôr preskúmať rôzne politiky Únie, ktoré majú vplyv na tieto regióny, s cieľom zahrnúť horizontálnu doložku, ktorá umožňuje zohľadniť tieto osobitné okolnosti. Som tiež presvedčený, že okrem regionálnej politiky musí dôjsť k revízii spoločnej politiky rybného hospodárstva so zárukami pre remeselný a miestny rybolov, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, s lepším zameraním na remeselnú výrobu so zvýšením priamej pomoci. Následne by sme mali uplatňovať rovnaký postup v prípade oblasti dopravy a energetiky.

Na záver by som rád uviedol, že tam, kde je vôľa, nemusí byť nevyhnutne aj cesta. Ambícia by sa nemala obmedzovať na pekné slová. O niekoľko mesiacov budeme mať rozhodujúcu príležitosť, ktorú musíme využiť. Budú sa konať rokovania o nasledujúcej finančnej perspektíve.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Vážený pán komisár, Európska únia musí využiť svoju politiku súdržnosti a venovať tak osobitnú pozornosť regiónom, ktoré sú znevýhodnené prírodnými a demografickými podmienkami, ako napríklad regióny na severe kontinentu, redšie osídlené oblasti alebo ostrovy, cezhraničné a horské regióny.

Tieto regióny riešia konkrétne problémy spôsobené zložitým prístupom, zmenou klímy, regionálnou integráciou a demografickými zmenami viac než ktorékoľvek iné regióny v EÚ. Okrem toho majú spoločný súbor vlastností, ktoré si vyžadujú vypracovanie a realizáciu osobitných programov regionálneho rozvoja, ako aj prispôsobenie ukazovateľov na prideľovanie finančných prostriedkov. Rovnako sa musia zohľadniť aj osobitné vlastnosti každého regiónu. Je naozaj nevyhnutné zohľadniť nízku hustotu obyvateľstva a dostupnosť programov odborného vzdelávania, ktoré následne umožnia obyvateľom prístup na trh práce a ovplyvnia mieru nezamestnanosti v týchto oblastiach.

Obyvatelia v týchto oblastiach by nemali žiť z programov pomoci v rámci vnútroštátnych verejných systémov. Tieto oblasti musia mať zdroje a možnosti vhodné pre trvalo udržateľný rozvoj a dostupnosť služieb všeobecného záujmu.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, Lisabonská zmluva nám poskytuje nový právny základ a článok 174 nám osobitne ustanovuje úlohu podporovať územnú súdržnosť. Pre regionálnu politiku a komisára pre regionálnu politiku to konkrétne znamená, že musí dohliadať na túto oblasť politiky a tiež oblasti s osobitnými topografickými charakteristikami, ako sú horské oblasti a ostrovy. Pre túto skupinu oblastí preto musíme vytvoriť osobitnú politiku. Ako uviedol pán Zeller, nesmie to jednoducho viesť k tomu, že budeme mať veľa programov a poskytovať im finančné prostriedky, skôr by malo ísť o zapracovanie potrebnej flexibility do európskych programov. Týka sa to ukazovateľov, ktoré treba stanoviť, ale tiež predovšetkým konkrétnych politík, ktoré chceme podporovať.

Presadiť dôslednú politiku v tejto oblasti však nie je úloha iba komisára Hahna, pretože politiky pre horské regióny zohrávajú úlohu vo všetkých oblastiach európskej politiky. Už sme spomínali oblasť poľnohospodárskej politiky. V tejto oblasti si osobitné okolnosti horských regiónov rovnako vyžadujú pomoc alebo vytvorenie rovnováhy prostredníctvom osobitných opatrení. Zohráva úlohu v dopravnej politike – ja sám pochádzam z krajiny, ktorá rieši konkrétne úlohy a problémy v súvislosti s medzinárodnou nákladnou dopravou. Aj v tejto oblasti sa snažíme zahrnúť nevyhnutné výnimky do smernice o Eurovignette. Pán poslanec z Fínska spomínal smernicu o poštových službách. Keby si ju pozorne prečítal, zistil by, že riešenia v súvislosti s týmito problematickými oblasťami sme veľmi dôsledne zahrnuli v minulom funkčnom období.

Ako zástupca regiónov má pán komisár Hahn mimoriadnu zodpovednosť zabezpečiť, aby sa tieto osobitné charakteristiky odzrkadlili vo všetkých oblastiach politiky Európskej únie. Až potom budeme môcť zabezpečiť skutočné dosiahnutie nášho cieľa územnej súdržnosti, tak ako je ustanovené v zmluve.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE).(ES) Vážený pán predsedajúci, najskôr by som chcela poďakovať všetkým, ktorí podpísali tento návrh uznesenia, ktorý Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Španielsko, krajina, ktorú zastupujeme, prijali s mimoriadnou radosťou.

Máme právny rámec, ktorým je článok 174 odsek 3 Lisabonskej zmluvy. Máme otázku územnej súdržnosti, ktorá je novým pilierom ustanoveným v tejto zmluve, a preto máme právny základ na to, aby sme začali pomáhať týmto horským regiónom, ostrovom a riedko osídleným oblastiam.

Ako už dnes bolo povedané, v prípade horských regiónov máme na mysli 90 miliónov obyvateľov. Pokiaľ ide o ostrovy, žije na nich 21 miliónov ľudí v 14 krajinách a omnoho viac miliónov žije v horských regiónoch.

Všetky uvedené oblasti majú veľmi podobné skupiny problémov v súvislosti s kultúrou, vzdelávaním, dopravou a životným prostredím. Jedna nevýhoda, ktorá nás všetkých spája, je konkrétne otázka dopravy. Pochádzam z Baleárskych ostrovov, kde boli dodatočné náklady na dopravu vypočítané na úrovni 20 %. To má nepochybne dôsledky pre náš priemysel, poľnohospodárstvo, strategické odvetvia, cestovný ruch, jednoducho pre celé podnikateľské odvetvie, celú hospodársku štruktúru. Ovplyvňuje to tak našu konkurencieschopnosť.

Ak sa teda potom sústredíme na zdroje, ako napríklad zdroje pitnej vody alebo pôdu, ktoré sú obmedzené, alebo na suroviny, ako sú energia alebo životný priestor v týchto oblastiach, zistíme, že sú nepochybne nedostatočné a vedú tiež k nedostatku hospodárskej diverzifikácie.

Vyzývame tak na to, aby sa v nových finančných perspektívach zohľadnili osobitné charakteristiky týchto oblastí, a ako sa to dnes uviedlo, aby sme zmenili slová v činy, čo by sa malo premietnuť v rozpočtoch, a tým v rozsiahlejšej územnej súdržnosti.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, vzdialené oblasti Európskej únie, predovšetkým najvzdialenejšie regióny (vrátane Azorov, ktoré zastupujem), horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti sú znevýhodnené prírodnými a geografickými podmienkami, ktoré je zložité prekonať, a majú veľké sociálne náklady.

Mohla by som napríklad spomenúť ťažkú dostupnosť, vysoké náklady na poskytovanie základných verejných služieb, ťažkosti s dodávkami energie a podobne.

Nemali by sme tiež zabúdať, že vo veľkomestách žije iba 7 % obyvateľov Európskej únie a že 14 miliónov Európanov žije na ostrovoch.

Únia založená a postavená na hodnotách, ako sú solidarita a sociálna spravodlivosť, má politickú a morálnu povinnosť podporovať hospodársky a sociálny rozvoj svojich vzdialených oblastí. Hlavný zmysel existencie európskych politík súdržnosti skutočne spočíva v územnej súdržnosti a v hospodárskej a sociálnej konvergencii.

Zahrnutie územnej súdržnosti ako nového cieľa Únie teda iba odzrkadľuje proces jej prirodzeného vývoja a stratégie hospodárskej a sociálnej konvergencie predstavujú požiadavky jej rastu.

EÚ sa dávno rozhodla prijať tento prístup a to prinieslo veľmi pozitívne výsledky v mnohých regiónoch, keďže sa posunuli od cieľa 1 k cieľu 2. V skutočnosti ešte predtým, než tieto regióny dosiahnu cieľ 2, aj keď úrovne rozvoja v týchto vzdialených oblastiach Európy sú aj naďalej pod európskym priemerom a chýba im primeraná pomoc, každý z nich so svojimi atribútmi stále predstavuje nenahraditeľný prínos pre bohatstvo európskej rozmanitosti.

Tieto vzdialené oblasti Európskej únie majú povinnosť v plnej miere využiť všetky dostupné rozvojové nástroje, najmä s dôrazom na ich vlastné osobitné výhody. Je povinnosťou EÚ zabezpečiť účinnú integráciu a súdržnosť všetkých svojich oblastí. Inak bude jej vlastný projekt pre rast zdiskreditovaný.

V tejto súvislosti musí Komisia náležite zohľadniť línie opatrení predložené v tomto návrhu ako hodnotný prínos k úspechu projektu európskej integrácie, ktorý je v záujme nás všetkých.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, štrukturálne fondy sú nevyhnutným finančným nástrojom EÚ v našom úsilí dosiahnuť ciele do roku 2020. Sú mimoriadne dôležité v prípade riedko osídlených severných regiónov a rada by som uviedla štyri poznámky. Tieto osobitné oblasti sa predovšetkým ako prvé stretnú s množstvom problémov, ktoré ich postihnú najviac. Keďže obyvatelia v produktívnom veku sa v mnohých prípadoch odsťahovali v snahe nájsť si zamestnanie, mnohé riedko osídlené oblasti sa budú s problémom starnutia obyvateľstva stretávať ako prvé.

Samozrejme, najlepšie poznám situáciu vo Fínsku a môžem vám povedať, že jeho východná a severná časť budú čoskoro oblasti s viac než polovicou obyvateľstva na dôchodku. Do roku 2020 bude pomer starších ľudí k pracujúcemu obyvateľstvu, to znamená takzvaný podiel závislosti, na svojej najkritickejšej úrovni vo východnom Fínsku, Taliansku a východnom Nemecku. Stupeň polarizácie medzi regiónmi sa dramaticky zvýši a počet oblastí, ktorých podiel závislosti presiahne priemernú hodnotu v EÚ o viac než 25 %, sa do roku 2020 zvýši na 40. Z tohto dôvodu je dôležité v regionálnej a štrukturálnej politike zohľadňovať aj demografické kritériá spojené so starnutím obyvateľstva a nielen umožniť, aby HDP bolo jediným dôležitým faktorom.

Po druhé, tieto regióny už nesmú strácať svoje obyvateľstvo v produktívnom veku. Namiesto toho je v týchto oblastiach potrebný dôraz na konkurencieschopnosť, aby sa tak dostali z hospodárskej krízy a dosiahli ciele stratégie EÚ 2020. Potrebujeme rozvoj inovácií a odbornosti a väčšiu konkurencieschopnosť. Musia dosiahnuť viac výsledkov s nižším množstvom finančných prostriedkov. Výberové kritériá na financovanie inovácií by mali spočívať v skutočne dobrých výsledkoch. Je potrebné klásť dôraz na témy, ktoré najviac podporujú konkurencieschopnosť a zamestnanosť v každej oblasti. Okrem toho sú nevyhnutné nové inovácie v sociálnej oblasti a oblasti služieb.

Po tretie, potrebujeme regionálne programy, ktoré zahŕňajú opatrenia v rámci štrukturálnych fondov a výsledky ktorých je možné merať a hodnotiť. Administratívna záťaž, ktorá vyplýva zo systémov riadenia a kontroly v členských štátoch, musí byť primeraná výške dostupného financovania. Financovanie musí byť podmienené výsledkami a spojené so štrukturálnymi reformami v hospodárstve a zodpovednej hospodárskej politike.

Na záver, moja štvrtá poznámka spočíva v tom, že medzi regiónmi potrebujeme zaviesť cezhraničnú spoluprácu, najmä pokiaľ ide o projekty spojené s podnikateľskou činnosťou, oblasťou priemyslu a životného prostredia. Dobrá príležitosť napríklad vzniká v súvislosti s makroregiónom Baltského mora a dunajským makroregiónom, ktoré sme už v tejto rozprave spomínali. Spolupracovať musia aj susedné krajiny EÚ, ale napríklad v prípade Baltského mora je potrebné, aby sa na regionálnej spolupráci zúčastňovalo aj Rusko. Jediné pôvodné obyvateľstvo Európy...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, ako obyvateľ pohoria Centrálny masív v regióne Auvergne v departamente Limuzínsko by som sa vám, pán komisár, rád poďakoval za obsah vášho oznámenia. Ďakujem všetkým politickým skupinám, ktoré podpísali uznesenie a ktoré okrem toho umožnili vytvoriť medziskupinu pre horské oblasti a ostrovy. Ďakujem našim partnerom zo združenia Euromontana a z Európskeho združenia volených zástupcov z horských oblastí.

Prívlastok „horské“ máme nakoniec v článku 174 európskej zmluvy. Musíme čo najviac využiť naše výhody: poľnohospodárstvo, lesy, cestovný ruch, priemyselné zariadenia. Pán komisár, osobitný dôraz by som chcel venovať poľnohospodárstvu. Vyrábame kvalitné výrobky, ktoré sú jemné a užitočné. Porozprávajte sa o nich so svojím kolegom pánom Cioloşom, prosím. Musíme poskytnúť rovnaké príležitosti v súvislosti s celou infraštruktúrou, diaľnicami, vysokorýchlostnými vlakmi, energetikou, vzdelávaním, zdravím a digitálnymi technológiami.

Vážený pán predsedajúci, vo vojnách sme dodržiavali rovnosť povinností. My ľudia z hôr veríme tiež v rovnosť práv.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Vážený pán predsedajúci, harmonický rozvoj Únie je podmienkou pre jej trvalo udržateľný hospodársky rast a sociálne zabezpečenie. Zásada územnej súdržnosti núti EÚ prijímať konkrétne opatrenia s cieľom prekonať existujúce znevýhodnenia a využiť potenciál týchto regiónov.

Rámec európskej politiky by bol veľmi užitočný a priniesol by dlhodobú pridanú hodnotu pre znevýhodnené regióny, pričom by pomohol vytvoriť a prispôsobiť jedinečné rozvojové modely, čím by sa dosiahla ich väčšia konkurencieschopnosť a schopnosť vyrovnať sa s problémami.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážený pán predsedajúci, udržanie obyvateľstva v riedko osídlených regiónoch je najlepší spôsob zabezpečenia ich zachovania. V stratégii sa používa výraz „rozvoj“, ale ja by som rada zdôraznila tri zásady:

Po prvé, modely podnikania, ktoré vytvárajú rozvoj v týchto oblastiach, musia byť zamerané na ziskovosť a produkciu výrobkov vysokej kvality. Nové činnosti spojené s nízkouhlíkovým hospodárstvom predstavujú spôsob ich podpory.

Po druhé, sociálne hospodárstvo je najlepší prístup na spojenie tohto obyvateľstva so spoločnými projektmi, ktoré súvisia s ich životnými podmienkami.

Po tretie, ľudia, ktorí žijú v týchto oblastiach, musia mať rovnakú úroveň služieb v oblasti verejného zdravia a vzdelávania, ako aj dopravnej infraštruktúry, ako zvyšok verejnosti. Je lepšie investovať týmto spôsobom než do výrobných dotácií.

Toto žiadam pre Baskicko a, pán komisár, bude to možné dosiahnuť iba vtedy, ak sa Európa bude spoliehať na regióny a miestne správy, ak jasne stanoví ciele finančných prostriedkov, ak zhodnotí ich vplyv a ak zohľadní rozdielne situácie v oblastiach.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Potrebu dobrého prepojenia politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky už spomínali niekoľkí moji kolegovia poslanci. Aj ja by som rád zdôraznil túto skutočnosť spolu s dôležitou úlohou, ktorú európske fondy na rozvoj vidieka zohrávajú pri hospodárskom a sociálnom rozvoji horských regiónov. V tejto chvíli diskutujeme o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Nesmieme zabúdať, že táto reforma musí byť zavedená spôsobom, ktorý uvoľní potenciál, ktorý ponúkajú horské regióny v súvislosti s ich rozvojom a dokonca aj s ich prínosom k hospodárskemu rastu.

Rozmanitosť miestnych výrobkov a činností cestovného ruchu by napríklad mohla poskytnúť zdroj bohatstva pre mnohé regióny. Aby však k tomu došlo, dotknuté regióny musia mať prístup k verejným službám, infraštruktúre a doprave. Spoločná poľnohospodárska politika by mala byť prostredníctvom svojho druhého piliera schopná pokračovať a zabezpečovať tak prístup k týmto službám a zároveň podmienky...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, otázky ako nezamestnanosť, rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, doprava, podpora obnoviteľných zdrojov energie a ochrana životného prostredia sú nevyhnutné pre naše ostrovy, horské regióny a riedko osídlené oblasti.

Potrebujeme zaviesť integrovanú a koordinovanú stratégiu a dôsledne tak prispievať k ich rozvoju. Tieto oblasti majú obrovský potenciál na hospodársky a sociálny rozvoj, ktorým nemôžeme plytvať.

Aby sme to však dosiahli, musíme zároveň kompenzovať znevýhodnenia, ktoré vyplývajú z ich osobitných geografických alebo demografických podmienok. V tejto súvislosti je v kontexte regionálnej politiky potrebné prijať opatrenie zamerané na odstránenie niektorých obmedzení účasti na programoch cezhraničnej spolupráce, ako napríklad požiadavku na maximálnu vzdialenosť 150 kilometrov medzi cezhraničnými regiónmi, ktorá je prekážkou hlbšej spolupráce medzi ostrovnými regiónmi a hraničnými prímorskými regiónmi.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ak rozprávame o územnej súdržnosti, musíme sa vyjadriť o ostrovoch, horských regiónoch a tiež o najvzdialenejších regiónoch. Znamená to rozprávať o ich problémoch a ťažkostiach, ich prírodných nevýhodách a štrukturálnych znevýhodneniach. V zásade to tiež znamená rozprávať o tom, ako môžeme odstrániť prekážky, ktoré bránia ich rozvoju. Znamená to venovať sa stratégiám na premenu týchto nevýhod na príležitosti. Zlepšenie prepojenia, primeraná susedská politika a stabilita politík a štrukturálnych fondov predstavujú otázky, ktoré musíme bezodkladne riešiť na základe dvoch hlavných predpokladov: územnej súdržnosti a zásady solidarity.

Niektorí ľudia stratégiám neveria. Ja im dôverujem a toto uznesenie by malo byť dôkazom záväzku Parlamentu voči týmto regiónom a jeho požiadavky voči Komisii, aby prijímala politické rozhodnutia, ktoré zohľadňujú potreby týchto zraniteľných oblastí, ktorých problémy sa čoraz viac prejavujú v období hospodárskej krízy, ako je tá, ktorú v súčasnosti zažívame.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Hoci je pol jedenástej večer, ešte tu rokujeme stále o tejto zaujímavej a dôležitej téme, lebo horské regióny napriek svojmu evidentnému potenciálu prírodných zdrojov a unikátnej fauny a flóry stoja neustále v úzadí a nie je im venovaná dostatočná pozornosť.

Tieto oblasti si vyžadujú osobitné opatrenia a špeciálne adaptované rozvojové stratégie, ktoré im pomôžu prekonať trvalé znevýhodnenie a prispejú k využitiu ich prirodzeného potenciálu, dobudovaniu infraštruktúry cestnej a železničnej dopravy, je to pre nich otázka života a prosperity. Z tohto dôvodu plne podporujem vytvorenie osobitného európskeho integrovaného rámca pre riešenie otázky horských regiónov v súlade so zásadou územnej súdržnosti, ktorá patrí k hlavným cieľom Európskej únie, a zdôrazňujem však potrebu doplnenia politického rámca o konkrétny právny rozmer spojený s uvoľnením...

(Rečník bol prerušený)

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Konkurencieschopnosť a prosperita závisia od schopnosti občanov konkrétnej oblasti a schopnosti podnikov so sídlom v nej čo najlepšie využívať svoje zdroje. Politika Európskej únie by mala tieto činnosti podnecovať a klásť osobitný dôraz na znižovanie rozdielov v úrovni rozvoja regiónov, ktoré majú osobitné prírodné a geografické podmienky. Podpora harmonického rozvoja je zameraná na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Úsilie by sa malo sústrediť na rozvoj silných stránok a mali by sa hľadať potenciálne oblasti s konkurenčnou výhodou horských regiónov a ostrovov. Ide o konkrétny druh premostenia medzi ekologickou stabilitou, hospodárskou účinnosťou a sociálnou súdržnosťou s cieľom zabezpečiť príležitosti na rozvoj všetkých obyvateľov v týchto regiónoch so zložitou situáciou. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy má Únia povinnosť hľadať tieto riešenia.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, člen Komisie.(DE) Vážený pán predsedajúci, rád by som zopakoval tieto poďakovania a tiež by som chcel poďakovať váženým poslankyniam a váženým poslancom. Rátal som počet vystúpení, bolo ich 47, čo je prejavom životaschopnosti Parlamentu a dôležitosti tejto témy. Mimoriadne ma potešilo to, že iba jedno z uvedených 47 vystúpení bolo negatívne a týkalo sa toho, či má politika súdržnosti nejaký zmysel. To by nás malo povzbudiť v tom, že ide o veľmi dôležitú oblasť politiky, z ktorej môžu mať Európania úžitok a ktorá môže Európu zviditeľniť dokonca a predovšetkým aj v regiónoch, ktoré sú predmetom dnešných diskusií a rozpravy. Keďže to dnes ešte nebolo uvedené, chcel by som zdôrazniť, že v tomto novom období máme možnosť využiť upravený systém spolufinancovania s cieľom dosiahnuť v regiónoch rovnováhu. V súvislosti s vyjadreniami pána Zellera a iných rečníkov chcem povedať, že sme vytvorili príležitosť reagovať na miestnej úrovni na konkrétne potreby, a to na základe znalosti tých, ktorí nesú zodpovednosť. Tento postup je do veľkej miery v súlade so zásadou subsidiarity. Máme tiež mnoho veľmi rôznych možností v oblastiach štátnych dotácií a mali by sme tieto príležitosti využiť v záujme dotknutých ľudí. Ide napríklad o oblasť politiky hospodárskej súťaže.

Mnoho vystúpení sa týkalo otázky ukazovateľov. S touto otázkou sa v rozprave o regionálnej politike stretávame často. Súhlasím s pánom Deutschom a ďalšími, ktorí sa domnievajú, že hrubý domáci produkt sa musí naďalej používať ako hlavný ukazovateľ. Úplne však rozumiem potrebe a požiadavke zaviesť doplnkové ukazovatele. Existujú už rôzne projekty napríklad v rámci programu ESPON. Takýmto projektom je aj projekt EUROISLANDS, ktorý sa týka vymedzenia doplnkových ukazovateľov, ktoré sú hlavne a výhradne navrhnuté na to, aby nám umožnili zostaviť kvalitnejšie politiky v týchto regiónoch spolu s tými, ktorí nesú prvotnú zodpovednosť. Nemali by a nemôžu sa v prvom rade použiť na vytvorenie nových finančných ukazovateľov. Sú k dispozícii, aby nám umožnili presnejšie a dôkladnejšie prispôsobiť naše politiky v týchto regiónoch potrebám ľudí.

Zvlášť by som chcel poďakovať tým rečníkom, ktorí spomínali latentný potenciál regiónov a vyjadrili sa o tom, čo ešte možno uskutočniť v oblastiach, ako napríklad oblasť výskumu a vývoja. Niektoré regióny sú na mimoriadnych miestach a prebieha v nich veľmi osobitná výskumná činnosť. Mám napríklad na mysli observatóriá na Kanárskych ostrovoch. Výskum, ktorý v nich prebieha, nemôže prebiehať inde, pretože žiadne iné miesto nemá presne tieto geografické, topografické a klimatické podmienky. Musíme lepšie využívať tieto faktory napríklad aj v odvetví obnoviteľnej energie. Súhlasím aj s tými, ktorí osobitne spomínali prístup k internetu. Tejto otázke musíme v budúcnosti naozaj venovať osobitnú pozornosť, pretože je nevyhnutné uznať, že v tejto oblasti je ešte možné využiť veľký potenciál.

Ešte raz by som chcel poďakovať za všetky príspevky v rozprave. Regionálna politika má dôležité úlohy nielen pri vyrovnávaní rozdielov v regiónoch, ale aj pri spĺňaní potrieb ôsmich z desiatich ľudí, o ktorých vieme, že chcú mať perspektívu zamestnania vo svojom rodnom regióne, všeobecne povedané, že tam chcú zostarnúť. Z tohto dôvodu by sme mali a musíme uskutočňovať politiku, ktorá zohľadňuje práve tieto potreby. Presne to robíme. Naša politika je založená na ľuďoch a ich potrebách a my dúfame, že tieto potreby týmto spôsobom splníme. Ide o nekonečnú úlohu, ktorá vždy potrebuje nový podnet. V tejto súvislosti znamenala dnešná rozprava a predovšetkým táto správa významný prínos pre základ našich rozhodnutí. Môžem vás iba ubezpečiť, že pre nás v Komisii neznamená intenzívne úsilie v týchto otázkach len povinnosť a zodpovednosť, ale aj radosť.

(potlesk)

 
  
  

PREDSEDÁ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. V súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku(1) som dostala šesť návrhov uznesení.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (v stredu) 22. septembra 2010 o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písomne.(FR) Toto uznesenie, o ktorom sa bude zajtra v Parlamente hlasovať, umožňuje, aby inštitucionálni aktéri mali citlivý prístup k ťažkostiam týchto regiónov. Mám z toho radosť. Upozorním na tri dôležité aspekty tejto správy, ktoré tvoria základ mojich obáv a ktoré samy osebe odôvodňujú môj podpis. Pochádzam z horského regiónu Pyrenejí a veľmi dobre rozumiem problémom tohto druhu územia. Pre svoje geografické a demografické prekážky si horské regióny vyžadujú „osobitné programy regionálneho rozvoja“ a ja dúfam, že v politike súdržnosti po roku 2013 sa táto skutočnosť zohľadní. Ochrana a podpora zo strany európskych zoskupení územnej spolupráce (EGTC) je základom môjho politického zápasu. Dúfam, že úspech EGTC v našom regióne v prípade nemocnice v meste Puigcerdá môže slúžiť ako podnet pre iné projekty tohto druhu v Európe. Na záver, návrh na zrušenie kritéria vzdialenosti 150 km pre ostrovy má veľký význam a tento krok požadovali mnohé miestne zúčastnené strany. Niektoré ostrovy v skutočnosti stále nemôžu využívať cezhraničné programy z dôvodu svojej odľahlosti. Sú teda postihnuté ešte zreteľnejším druhom izolácie a tento jav musíme odstrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Scicluna (S&D), písomne. – Som rád, že som svedkom toho, ako Parlament a Komisia rokujú o otázke horských regiónov a ostrovov. Ako maltský poslanec, ktorý zastupuje dva ostrovy, Maltu a Gozo, z ktorých každý má menej než 500 000 obyvateľov, nevyhnutne túto otázku považujem za aktuálnu. Nemožno pochybovať, že ostrovy a malé regióny si zaslúžia, aby sa k nim na úrovni EÚ pristupovalo v súlade s ich osobitnými potrebami. Medzi ostrovom Gozo a zvyšným územím Malty sú napríklad značné hospodárske rozdiely. Národný štatistický úrad na Malte uvádza, že HDP na obyvateľa na ostrove Gozo je nižší než 75 % HDP Malty. V takýchto prípadoch by Komisia mala zvoliť osobitný prístup a uplatniť osobitné kritériá oprávnenosti v súvislosti s aspektmi regionálnej politiky EÚ, ktoré sa netýkajú len financovania. Okrem toho v prípade ostrova Gozo nedošlo ani k financovaniu. Horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti v EÚ majú, samozrejme, spoločné vlastnosti, ktoré ich odlišujú od ostatných regiónov. Majú často zlé dopravné spojenia, ktoré spôsobujú nedostatok pracovných príležitostí a zlú dostupnosť. Podľa štatistických údajov je tiež pravdepodobnejšie, že sú chudobnejšie než zvyšné územia ich členských štátov. Nemôžeme si ich dovoliť prehliadať.

 
  

(1)1 Pozri zápisnicu.

Posledná úprava: 26. januára 2011Právne oznámenie