Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2852(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0535/2010

Συζήτηση :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2010 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0357

Συζητήσεις
Πέμπτη 7 Οκτώβριος 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

5. Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013 - Μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ζητούμε συγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, η οποία οφειλόταν στην κυκλοφορία. Συνιστώ να ερχόμαστε όλοι στο Κοινοβούλιο περπατώντας, για τρεις λόγους. Καταρχάς, για να φτάνουμε εγκαίρως. Δεύτερον, επειδή το βάδισμα είναι υγιεινό. Και, τρίτον, επειδή προκαλεί λιγότερη ρύπανση. Ας ερχόμαστε, λοιπόν, όλοι περπατώντας στο Κοινοβούλιο!

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση της προφορικής ερώτησης (O-0110/2010) της Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, προς την Επιτροπή σχετικά με την πολιτική συνοχής και την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013 (B7-0466/2010)·

και της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner, συντάκτρια.(EN) Κύριε Πρόεδρε, τα επόμενα χρόνια η μεγέθυνση στην Ευρώπη θα είναι προσανατολισμένη στην προσφορά. Η εφαρμογή βιώσιμων και ανταγωνιστικών επενδυτικών προτύπων θα είναι κρίσιμης σημασίας. Η πολιτική συνοχής αποτελεί σημαντική πηγή δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη και πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, επενδύοντας στην έρευνα και την καινοτομία, στην αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, σε νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας και υποδομές.

Δεν πρέπει να αποτελεί αποκλειστικά δημοσιονομικό μέσο προώθησης των επενδύσεων. Είναι μια πολιτική η οποία δημιουργεί νέους πόρους, συμπληρώνοντας τις δυνατότητες οικονομικής μεγέθυνσης. Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές της, απαιτείται κατάλληλο μακροοικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο. Το καίριο ζήτημα για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 είναι το πώς θα μπορεί, με βιώσιμο τρόπο, να προωθεί αποτελεσματικότερα τη μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή είναι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, βασική αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρέπει, επομένως, να είναι πολιτική που να εφαρμόζεται στο σύνολο των ευρωπαίων πολιτών, και να μην περιορίζεται στις φτωχότερες περιφέρειες. Αυτό ισχύει επειδή δεν είναι μια πολιτική ενισχύσεων η οποία στηρίζεται στην αρχή της αντιστάθμισης για το παρελθόν και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους εθνικούς στόχους, αλλά αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική για το μέλλον.

Πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εδαφική πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την κρίση σε περιφερειακό επίπεδο και να αναζητεί τις πλέον πρόσφορες λύσεις έναντι των προκλήσεων και ευκαιριών που παρουσιάζονται στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας εφαρμογής της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της. Έχουμε βαθιά επίγνωση του πόσο αναγκαίο είναι να διασφαλιστεί ότι η πολιτική συνοχής και οι αθροιστικές επιπτώσεις της στο σύνολο της επικράτειας της Ένωσης θα αποτελούν ένα από τα βασικά μέσα τα οποία θα επιτρέψουν στην Ένωση και τα κράτη μέλη της να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες της «ΕΕ 2020».

Η πολιτική συνοχής πρέπει να συμβάλει όχι μόνο στη μείωση των αποκλίσεων ως προς τα επίπεδα παραγωγικότητας τις οποίες έχει δημιουργήσει η κρίση, αλλά και στη δρομολόγηση κερδών στο πεδίο της παραγωγικότητας. Πρέπει να επενδύει στην καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των πρωτοπόρων περιφερειών και των περιφερειών που προσπαθούν να συμπορευθούν με αυτές. Πρέπει να αξιοποιεί καλύτερα τις δυνατότητες της εδαφικής συνεργασίας. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει καταλήξει σε θέση σχετικά με το πώς επιθυμεί να διαμορφωθεί η πολιτική συνοχής μετά το 2013.

Με την πάροδο των ετών, σε πολλά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου έχει υπογραμμιστεί η ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής, ολοκληρωμένης πολιτικής συνοχής, η οποία θα διαθέτει επαρκή δημοσιονομικά μέσα ώστε να βοηθά τις περιφέρειες και τις πόλεις να αναπτύσσουν το αναπτυξιακό τους δυναμικό. Σε αυτήν την εξαιρετική περίοδο που διανύουμε, είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει όλες να ενθαρρύνονται και να ενισχύονται, έτσι ώστε να επενδύουν σε πρωτοποριακές ιδέες, σε νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία. Οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν κρίσιμη σημασία για την αναζωογόνηση της Ευρώπης, προκειμένου να υπερβεί τις έκτακτες δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός της οικονομίας μας.

Ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τη βούλησή μας να διατηρήσουμε οπωσδήποτε την πολιτική συνοχής ως βασικό περιεκτικό μέσο πολιτικής της Ένωσης. Έτσι, καταθέσαμε αυτήν την ερώτηση για να δώσουμε στην Επιτροπή την ευκαιρία να εξηγήσει τη θέση της όσον αφορά το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, μέλος της Επιτροπής.(DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Andor, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που δίνει στο θέμα αυτό τόσο εξέχουσα θέση στην ημερήσια διάταξή του ενόσω οι Βρυξέλλες διανύουν την τελευταία από τις «ανοικτές ημέρες» τους, στη διάρκεια των οποίων πάνω από 6.000 ενδιαφερόμενοι στην πόλη και πάνω από 130 εκδηλώσεις και σεμινάρια αναπτύσσουν εντατική δραστηριότητα σχετικά με τη σημασία και τη μελλοντική μορφή της περιφερειακής πολιτικής.

Όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως, η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής πρέπει να συνδεθούν πολύ στενά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» στο μέλλον, περιλαμβανομένης της προσεχούς περιόδου χρηματοδότησης, έτσι ώστε να επιτύχουμε πραγματικά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία την οποία διαρκώς επικαλούμαστε και η οποία πρέπει πλέον να γίνει πράξη. Είναι σημαντικό, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίσουμε τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών της Ένωσης, ώστε να προσφέρουμε μια πραγματικά κοινή πολιτική, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, μεταξύ άλλων και έναντι των κρατών μελών. Οι λέξεις κλειδιά πρέπει να είναι: εστίαση και ευελιξία. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή σε ορισμένες προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» τις οποίες θεωρούμε σημαντικές, ενώ απαιτείται ευελιξία όσον αφορά τις προσαρμοσμένες λύσεις και την εφαρμογή τους στις περιφέρειες και τα κράτη μέλη.

Εκτιμώ ότι είναι επίσης σημαντικό να αναπτύξουμε ένα σύστημα κινήτρων τα οποία θα λειτουργούν με βάση σαφείς συμφωνίες με τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη όσον αφορά τους στόχους, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με την ορθή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία είναι –και θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον– πολύ σημαντική, να αξιοποιηθούν περισσότερο τα αναγκαία στοιχεία για την εστίαση στα αποτελέσματα. Αυτό επισημαίνεται επειδή έχει κρίσιμη σημασία, από την έναρξη μιας περιόδου, να καταλήγουμε συγχρόνως σε συμφωνία με τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη επί των στόχων μας, και να συμφωνούμε επίσης και να καθορίζουμε μετρήσιμους στόχους, τους οποίους να επιδιώκουμε στη συνέχεια να υλοποιήσουμε μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Εν τέλει, ένα στοιχείο που μπορεί και θα πρέπει να συμβάλει στην ορθή υλοποίηση της πολιτικής συνοχής, με τις ποικίλες πτυχές της, είναι το ότι αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομικής μεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέτουμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Είναι μια ευφυώς σχεδιασμένη πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες, οι οποίες φέρουν σε τελική ανάλυση την ευθύνη για την πρακτική ενεργοποίηση της αναπτυξιακής συνιστώσας του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, έτσι ώστε η Ευρώπη, και οι εθνικές οικονομίες της ως σύνολο, να παραμείνουν παγκοσμίως ανταγωνιστικές και να μπορέσουν να βελτιώσουν περαιτέρω τη θέση τους σε διεθνές επίπεδο.

Κατά συνέπεια, είναι επίσης αναγκαίο να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο το πλαίσιο στήριξης. Εκείνο που απαιτείται, με άλλα λόγια, είναι να επιτευχθεί αύξηση τόσο από την πλευρά του προϊόντος όσο και ως προς τον όγκο της χρηματοδότησης που σχετίζεται με το πεδίο της χρηματοοικονομικής τεχνικής, γνωρίζοντας –και έχοντας υπόψη τους ιδιαίτερα επιβαρυμένους προϋπολογισμούς των κρατών μελών– ότι, εν προκειμένω, πρέπει να καταβάλουμε εντονότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη προϊόντων που απευθύνονται σε ιδιώτες με σκοπό την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων σε ορισμένα περιφερειακά έργα, ειδικότερα δε σε έργα τα οποία παρέχουν εγγυημένα έσοδα, έτσι ώστε να παραμείνουν διαθέσιμοι επιπλέον χρηματοδοτικοί πόροι για έργα τα οποία είναι εξίσου αναγκαία αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν έσοδα κατά την ίδια έννοια, όπως επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, για τον εκσυγχρονισμό πανεπιστημίων και εργαστηρίων και ούτω καθεξής.

Τις προσεχείς εβδομάδες, θα παρουσιάσουμε, από κοινού, την 5η έκθεση συνοχής και τα συμπεράσματά της. Στην έκθεση αυτή θα περιγράφονται αρκετά από τα στοιχεία που μπόρεσα να αναφέρω στα λίγα λεπτά που είχα στη διάθεσή μου, και πολλά άλλα. Ωστόσο, η περιφερειακή πολιτική, η πολιτική συνοχής, ανήκει στο είδος εκείνο των πολιτικών που έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, να καθιστούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές απτές και ορατές για τους ευρωπαίους πολίτες.

Τα δύο εκατομμύρια προγράμματα που προβλέπονται, λόγου χάρη, στην τρέχουσα περίοδο μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εάν συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη και με τους πολίτες των οικείων περιφερειών.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη εξακολουθεί να δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις. Η ανεργία έχει αυξηθεί κατακόρυφα, το δε ποσοστό της αναμένεται να φτάσει το 11% στα τέλη του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, η φτώχεια εξακολουθεί να είναι καθημερινή πραγματικότητα για πολλούς Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πολλά παιδιά.

Ενώ είναι αλήθεια ότι εξερχόμαστε σταδιακά από την οικονομική κρίση, είναι εξίσου σαφές ότι η ανάκαμψή μας πρέπει να στηριχθεί σε γερά θεμέλια, και επί του παρόντος δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για τα θεμέλια αυτά.

Συγχρόνως, όμως, δεν πρέπει να λησμονήσουμε τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Θέματα όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι ταχέως μεταβαλλόμενες τεχνολογίες, η αλλαγή του κλίματος και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το κύριο όργανο σε επίπεδο ΕΕ για την επένδυση στα πεδία του ανθρώπινου κεφαλαίου και της κοινωνικής ένταξης. Για πάνω από μισό αιώνα, αποτελεί απτή απόδειξη της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και θα πρέπει να συνεχίσει και στο μέλλον να επιτελεί αυτόν τον ρόλο.

Το ΕΚΤ είναι ένα από τα αποφασιστικά μέσα που διαθέτουμε για την επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και ειδικότερα των στόχων της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας.

Απαιτείται πλήρης ευθυγράμμιση μεταξύ του ΕΚΤ και της στρατηγικής «Ευρώπη 2010», καθώς θα αποτελεί βασικό μέσο υλοποίησης των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών. Στη νέα μας στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζονται οι κοινοί στόχοι μας για το σύνολο της Ένωσης. Ωστόσο, καθένα από τα κράτη μέλη θα επιλέξει τη δική του πορεία για την επίτευξη των στόχων αυτών με τη στήριξη του ΕΚΤ. Για να επιτευχθεί αυτό, το μελλοντικό πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύ, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι ενδιαφερόμενοι σε τοπικό επίπεδο θα μπορούν να σχεδιάζουν επιχειρησιακά προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Παρά ταύτα, η διεύρυνση αυτού του πεδίου εφαρμογής δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε κατακερματισμό των μέσων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για τον καθορισμό βασικών προτεραιοτήτων, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση. Θα πρέπει να εργαστούμε για τη βελτίωση της προβολής, της αποτελεσματικότητας και της υλοποίησης του έργου του Κοινωνικού Ταμείου.

Η επικείμενη επανεξέταση του προϋπολογισμού θα καταδείξει πώς οραματίζεται η Επιτροπή τη μελλοντική αρχιτεκτονική του προϋπολογισμού της Ένωσης με σκοπό την επίτευξη των πολιτικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, θα αποτελέσει την αφετηρία για τη συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναμένω με ενδιαφέρον τη συμβολή του Σώματος σε αυτήν τη συζήτηση.

Το ΕΚΤ θα πρέπει να συνεισφέρει στην εδαφική καθώς και στην κοινωνική και οικονομική συνοχή παράλληλα με άλλα ταμεία της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να επιδιωχθεί με τη θέσπιση ορισμένων κοινών κανόνων για όλα τα ταμεία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο συντονισμός της δράσης τους.

Η Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει πρόταση για τη θέσπιση νέου δημοσιονομικού κανονισμού ο οποίος θα ορίζει ορισμένους κοινούς κανόνες, ενώ θα καταθέσουμε και ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις κατά τη διάρκεια του 2011.

Οι ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν τα ταμεία που λειτουργούν σε επίπεδο ΕΕ να εστιάζονται σε αποτελέσματα και πρακτικά επιτεύγματα. Πρέπει να εφαρμόσουμε συστήματα παρακολούθησης των επιδόσεων των παρεμβάσεων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μετάβασης σε συστήματα υλοποίησης τα οποία θα στηρίζονται περισσότερο στα αποτελέσματα.

Η πρόσβαση στα ταμεία θα πρέπει να απλουστευθεί και να καταστεί πιο φιλική για τους χρήστες. Οι συζητήσεις για το μέλλον του ΕΚΤ βρίσκονται πλέον σε αποφασιστικό στάδιο. Τα μηνύματα που μας έχετε στείλει είναι ξεκάθαρα και θα συμβάλουν σημαντικά στο επόμενο στάδιο των εργασιών μας.

Η Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή της για το νέο ΕΚΤ μαζί με τα υπόλοιπα διαρθρωτικά ταμεία έως τα μέσα του 2011. Έχουμε λάβει σαφή εντολή υποστήριξης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα το ΕΚΤ ως τον χρηματοδοτικό μοχλό της, προκειμένου να μετατρέψουμε τους στόχους των πολιτικών μας σε πραγματικά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Hahn, Επίτροπε Andor, κυρίες και κύριοι, με χαροποιεί η σημερινή παρουσία σας στο Σώμα. Καταδεικνύει την επιθυμία σας να συνεργαστείτε για την επίτευξη του γενικότερου στόχου της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Διάβασα επίσης την επιστολή που απευθύνατε στον κ. Barroso σχετικά με τη συνοχή στο πλαίσιο μιας ενιαίας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής και ευελπιστώ ότι θα εμμείνετε σε αυτήν τη θέση. Έτσι θα μπορέσετε να δράσετε πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι αν είχατε επιλέξει ένα σύστημα κατ’ επιλογήν συμμετοχής το οποίο θα επέτρεπε στα διάφορα ταμεία να λειτουργούν μεμονωμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό.

Οι νέες, δυσχερείς, συνθήκες που αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα περίοδο απαιτούν μια νέα πολιτική. Η Επιτροπή μάς παρέχει πλέον τέτοιες ενδείξεις σε σχέση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Σε αυτό το πλαίσιο, η συνοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας εκτέλεσης. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, την οποία με τόση ζέση επιθυμούμε να προσφέρει η συζήτηση σχετικά με το μέλλον μας, δεν είναι παρά μέρος της εκτέλεσης και είναι σημαντική για την περίοδο 2014-2020.

Τι ακριβώς σημαίνει αυτό σε τελευταία ανάλυση; Μην δίνετε λευκή επιταγή όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χάρτη κρατικών ενισχύσεων. Ο στόχος 2 πρέπει να διατηρηθεί, διότι είναι πολύ σαφής. Η εγκατάλειψη του εν λόγω στόχου θα οδηγούσε σε επανεθνικοποίηση αυτής της συνιστώσας της ευρωπαϊκής συνεργασίας, και δεν επιθυμούμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται.

Η δεύτερη επισήμανσή μου συνίσταται στο ότι ο οριζόντιος, ολοκληρωμένος χαρακτήρας των ταμείων έχει ζωτική σημασία για ολόκληρο το φάσμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ομολογουμένως, η «εξειδίκευση των δαπανών» την οποία καθιέρωσε η κ. Hübner για τη στρατηγική της Λισαβόνας υπήρξε αποτελεσματική κατά την περίοδο εφαρμογής της. Η στρατηγική της Λισαβόνας συνέβαλε με επιτυχία, ιδίως στα περιφερειακά και αστικά περιβάλλοντα, στη μεγαλύτερη σύγκλιση της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή συνεργασία εντός και μεταξύ των κρατών μελών προωθεί περαιτέρω την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη στην Ευρώπη και δημιουργεί ευκαιρίες για όλες τις περιφέρειες.

Τέλος, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνέργεια μεταξύ του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και των ταμείων έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό είναι εφικτό και μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Θα ήθελα να υποβάλω ένα τελευταίο ερώτημα και στους δύο Επιτρόπους: σκοπεύετε να προτείνετε το Εδαφικό Σύμφωνο, ενόψει της εαρινής συνόδου κορυφής, ως ευκαιρία αύξησης της συμμετοχής των περιφερειών και των πόλεων; Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει προβεί σε αντίστοιχη πρόταση και σας συνιστώ να την λάβετε υπόψη, την ίδια στιγμή που εξετάζετε τη διατύπωση του ψηφίσματός μας.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική συνοχής αποτελεί έκφραση της βούλησής μας να υποστηρίζουμε τις πιο αδύναμες περιφέρειες. Αποτελεί μείζον μέσο έκφρασης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Εντούτοις, η αλληλεγγύη δεν είναι ποτέ μονόδρομος, γι’ αυτό η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει την αρχή ότι όλες οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην πολιτική συνοχής μας. Κατά τη γνώμη μας, αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν θα υποστηρίξουμε κανένα μέτρο επανεθνικοποίησης, ενώ δεν επιθυμούμε να κατακερματιστεί η πολιτική συνοχής σε τομεακές πολιτικές προσεγγίσεις. Δεν χρειαζόμαστε πρόσθετα ταμεία μεταφορών, προστασίας του κλίματος ή ενεργειακής απόδοσης, οφείλουμε όμως να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να συνδυάσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με μια υγιή πολιτική συνοχής.

Θεωρούμε λοιπόν ξεκάθαρο ότι, παράλληλα με την ενίσχυση του πεδίου του στόχου 1, πρέπει να ενισχυθεί εξίσου το πεδίο του στόχου 2, και να εφαρμοστούν κατάλληλοι μεταβατικοί κανόνες. Ένα πράγμα είναι βέβαιο, και αυτό είναι ότι οι περιφέρειες έχουν ανάγκη τη στήριξή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εξάλλου ισχυρές περιφέρειες, οπότε η μεταξύ τους σχέση χαρακτηρίζεται από αμοιβαία ωφέλεια. Φυσικά, πρέπει να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας – και είναι σαφές ότι απαιτείται όντως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κατά συνέπεια, η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει αναφανδόν την πρόταση, προκειμένου, λόγου χάρη, να μπορούμε να συντονίζουμε από κοινού την ανάπτυξη της υπαίθρου, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, με πολύ καλύτερο τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Βεβαίως, υποστηρίζουμε επίσης τη βελτίωση των υποδομών, την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την προαγωγή της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο εάν έχουμε τους απασχολούμενους –δηλαδή τους πολίτες– στο πλευρό μας. Με άλλα λόγια, απαιτούνται προσεγγίσεις με βάση την πολιτική απασχόλησης, είναι αναγκαία η εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι επιβεβλημένη η ένταξη των ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Αυτό, όμως, είναι εφικτό μόνο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Υποστηρίζουμε αυτήν την προσέγγιση, αλλά με εξειδικευμένους κανόνες, κάτι που ίσχυε άλλωστε και στο παρελθόν. Πρέπει να καταβάλουμε ειλικρινείς προσπάθειες βελτίωσης και ουσιαστικής ενίσχυσης της κοινωνικής συνιστώσας της πολιτικής συνοχής.

Στις επικείμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, η Ομάδα μου θα προωθήσει τη βελτίωση και απλούστευση της χρηστικότητας του ταμείου. Απαιτείται απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έτσι ώστε, πρώτον, να γίνονται λιγότερα λάθη και, δεύτερον, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ανθρώπων που επιθυμούν πραγματικά να εργαστούν μέσω αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Θα αγωνιστούμε προκειμένου, στις διαπραγματεύσεις αυτές, να γίνει όντως πράξη η ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης. Φρονώ ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου έχει ενισχυθεί μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η πολιτική μου ομάδα θα υποστηρίξει και θα προωθήσει αυτήν την αρχή της εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ότι ορθώς αγωνιζόμαστε υπέρ του συντονισμού της πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και της ορθής χρήσης των πόρων, παρά το περιορισμένο ύψος των εν λόγω ποσών. Οφείλω, ωστόσο, να προειδοποιήσω ότι επιδίωξή μας είναι να επιτευχθεί αυτή η αποδοτικότητα μέσω της εφαρμογής ενός και μόνο συνόλου κανόνων που θα είναι κοινό για όλους. Τα ταμεία παρουσιάζουν μεγάλη πολυμορφία, απευθύνονται σε πολύ διαφορετικές ομάδες και έχουν πολύ διαφορετικά περιεχόμενα. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο συντονισμός είναι πολύ σημαντικός, όχι όμως και η εφαρμογή των ίδιων κανόνων.

Αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με άλλα λόγια θα τύγχανε ιδιαίτερα ευνοϊκής υποδοχής από τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες μικρές κοινότητες και δήμους, αν –όπως επεσήμανε και η προηγούμενη ομιλήτρια– δεν υποχρεώνονταν, ιδίως αυτοί οι μικροί φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, να δαπανούν τεράστιο χρόνο και προσπάθεια για να προσπελάσουν και να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε όμως, δεδομένου ότι ανεργία, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο σε ορισμένες περιφέρειες, αλλά στο σύνολο των κρατών μελών.

Έχοντας υπόψη αυτό το δεδομένο, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ιδίως– να συνεχίσει και στο μέλλον να είναι στη διάθεση μειονοτήτων, στις οποίες, μέχρις ενός σημείου, περιλαμβάνονται οι νέοι, αλλά και οι ηλικιωμένοι και συχνά άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, και μάλιστα να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση σε αυτό, έτσι ώστε να παρέχεται σε αυτά τα άτομα η δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καθώς αυτή ακριβώς είναι η επιδίωξή μας. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αντιπροσωπεύει την προσπάθειά μας να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη ένταξη των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Ευελπιστώ ότι δεν θα παραμείνει απλώς στόχος· καλούμαστε λοιπόν τώρα να διασφαλίσουμε στην πράξη τα αναγκαία μέτρα και μέσα για την επίτευξή του. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο από την άποψη αυτή. Πρέπει απλώς να το βελτιστοποιήσουμε και, πάνω απ’ όλα, να το καταστήσουμε εύχρηστο.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή συζήτηση, καθώς αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές θέσεις όσον αφορά ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο θα μας απασχολεί τακτικά τα επόμενα χρόνια. Το σημαντικότερο στοιχείο αυτών των συμβιβαστικών ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο διακριτός χαρακτήρας της πολιτικής συνοχής και η σαφής προσήλωση στη διατήρησή του. Θα διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά έχει επίσης την ιδιαίτερη αξία της, καθώς η πολιτική συνοχής είναι αυτή που συγκρατεί τον πυρήνα της ΕΕ. Καμία περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παραμερίζεται. Η κοινωνική συνοχή σημαίνει άλλωστε ότι κανείς, ακόμη και οι φτωχότεροι από τους φτωχούς, δεν παραγκωνίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Εντούτοις, ευημερία δεν σημαίνει μόνο οικονομική μεγέθυνση, δεδομένου ότι στο παρελθόν έχουμε παρατηρήσει αύξηση του ΑΕγχΠ σε πολλές περιφέρειες, η οποία συνοδευόταν όμως από ταυτόχρονη όξυνση των κοινωνικών διαφορών. Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι, στο υπό εξέταση ψήφισμα, μας παρέχεται η δυνατότητα να επεξεργαστούμε και άλλα σημαντικά κριτήρια παράλληλα με το ΑΕγχΠ, τα οποία καθιστούν σαφές το περιεχόμενο της ευημερίας και το τι πρέπει να γίνει σε κάθε περιφέρεια.

Ως μέλη της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, είμαστε πολύ υπερήφανοι διότι κατορθώσαμε να ενσωματωθεί στο ψήφισμα αυτή η πτυχή, έστω και με ορισμένες επιφυλάξεις. Προτείνουμε το κριτήριο να περιλαμβάνει την εξέταση του κατά πόσον είναι εφικτή η ενίσχυση μιας περιφέρειας. Αυτό θα οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας πολύ διαφορετικής εικόνας.

Ως εκ τούτου, το ψήφισμα τάσσεται σαφώς υπέρ των δεικτών «πέραν του ΑΕγχΠ», και ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή θα κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι θα απομακρυνθούμε επιτέλους από τη μονόπλευρη ανάπτυξη. Μια ακόμη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –συγκεκριμένα, η μελέτη της με τίτλο «Περιφέρειες 2020»– καταδεικνύει ότι η αλλαγή του κλίματος έχει ανησυχητικό και ολέθριο αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να την σταματήσουμε. Από την εν λόγω μελέτη προκύπτει ότι το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποχρεωνόταν να εγκαταλείψει τις εστίες του αν δεν καταφέρναμε να σταματήσουμε την αλλαγή του κλίματος, καθώς δεν θα μπορούσαν πλέον να εργαστούν ή να ζήσουν στις περιοχές κατοικίας τους. Αυτό καθιστά σαφές ότι η περιφερειακή ανάπτυξη έχει τρεις συνιστώσες. Στη μελλοντική μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να δοθεί ίση βαρύτητα και στις τρεις αυτές συνιστώσες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων. Μια κρίσιμη επιδίωξη είναι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αυτό σημαίνει ότι και τα οικολογικά ζητήματα και κριτήρια αποτελούν κεντρικό στοιχείο της ευημερίας των περιφερειών.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω εν συντομία μια επιπλέον σκέψη για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των βουλευτών του Σώματος, συγκεκριμένα τη διατύπωση που αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του ΕΚΤ στην κοινή δέσμη μέτρων. Εκτιμώ ότι η προφορική τροπολογία είναι εύστοχα διατυπωμένη και μας προσφέρει μεγάλα περιθώρια ευελιξίας, γι’ αυτό σας καλώ να την υποστηρίξετε.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (CS) Κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική πολιτική συνοχής, όλοι υπερασπιζόμαστε, πρωτίστως, τα ιδιαίτερα συμφέροντά μας. Για τον λόγο αυτόν, θα είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθεί μια ουσιαστική και ορθολογική συναινετική θέση η οποία θα κερδίσει τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων βουλευτών. Κατά τη γνώμη μου, το πρώτο καίριο ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι τι πόρους θα πρέπει να διαθέσουμε στην πολιτική συνοχής. Προσωπικά, είμαι πεπεισμένος ότι οι υφιστάμενοι πόροι είναι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, επαρκείς. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει, ωστόσο, να καταστεί μία από τις κύριες προτεραιότητες δαπανών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Δεδομένου ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι περιορισμένος, και τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά τους, οπότε δεν μπορούν να επιτρέψουν την αποστολή επιπλέον χρημάτων στις Βρυξέλλες, είναι επίσης αναγκαίο να δηλωθεί σαφώς το πού θα μπορούσαν να γίνουν περικοπές. Κατά τη γνώμη μου, οι περικοπές πρέπει να περιλαμβάνουν, λόγου χάρη, τις απευθείας πληρωμές σε γεωργούς, τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ή τις διοικητικές δαπάνες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Το δεύτερο καίριο ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι το τι ακριβώς θα πρέπει να χρηματοδοτούμε μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων. Στο σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο γίνεται πολύς λόγος για την καταπολέμηση της φτώχειας, την υποστήριξη του κοινωνικού μοντέλου κ.λπ. Όλα αυτά είναι θαυμάσια, καταρχάς όμως πρέπει να ευημερεί η οικονομία μας· οι πολίτες πρέπει να έχουν δουλειά και οι επιχειρήσεις πρέπει να παράγουν και να προσφέρουν υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, τα ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα σε επενδύσεις, και όχι στην κατανάλωση. Τα ταμεία θα πρέπει να επιτρέπουν την υλοποίηση μέτρων εκσυγχρονισμού τα οποία, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, δεν μπορούν να ληφθούν από το κράτος, τις περιφέρειες, τις κοινότητες ή τις οικογένειες. Η μείωση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό στόχο της πολιτικής συνοχής. Συνεπώς, το μόνο ορθολογικό κριτήριο είναι το επίπεδο του ΑΕγχΠ.

Εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας, μπορώ να δηλώσω ότι μας ενδιαφέρει μια πολιτική συνοχής η οποία θα είναι κατανοητή, απλή, ευέλικτη, απαλλαγμένη από υπέρμετρες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, και εστιασμένη στις επενδύσεις και την ευφυή οικονομική μεγέθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε μια θεμελιώδη αντίφαση η οποία καθίσταται ήδη εμφανής όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Στη Συνθήκη της Λισαβόνας προτείνεται το ΕΚΤ να εστιάζεται πρωτίστως στην ενεργητική πολιτική για την αγορά εργασίας. Εμείς, τα μέλη της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, πιστεύουμε ότι το ΕΚΤ επιβάλλεται να εφαρμόζεται στο μέλλον με ευρύτερο τρόπο στη γενική οικονομική πολιτική και, το σημαντικότερο, να χρησιμοποιείται πολύ πιο αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο μέλλον, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει επίσης να ασκεί αποτελεσματικό ρόλο στο σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην επικεντρώνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Ωστόσο, θεωρούμε ότι απαιτείται μεγαλύτερη εστίαση σε ειδικά προβλήματα των περιφερειών, τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα μέσω των ποσοστών συγχρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο τρέχον επίπεδο. Θα πρέπει δε να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 1% του ακαθάριστου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι αυτό είναι απολύτως επιβεβλημένο.

Θα ήθελα να επισημάνω ένα ακόμη πρόβλημα. Η προτεινόμενη αυξημένη εστίαση στα αποτελέσματα φυσικά εγείρει το ερώτημα, όσον αφορά το ΕΚΤ, ποιοι θα είναι οι δείκτες και τα κριτήρια αναφοράς για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τι σημαίνει εν τέλει αυτό για την προετοιμασία των φορέων προώθησης των υποψηφίων προς ενίσχυση έργων σε κάθε περίπτωση. Οι εν λόγω φορείς δεν διαθέτουν αποθεματικά τα οποία θα τους επέτρεπαν να καταβάλουν συμπληρωματικές πληρωμές ή επιστροφές πληρωμών. Αν θέλουμε να συνεχίσει να υφίσταται το ΕΚΤ και να διαδραματίζει αποτελεσματικό ρόλο, είναι αναγκαίο να εξετάσουμε προσεκτικά αυτό το θέμα εκ των προτέρων.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κύριε Πρόεδρε, έχει προταθεί να αποσύρει η Επιτροπή τις χρηματοδοτήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη από όλες εκτός από τις πλέον αδύναμες οικονομικά περιφέρειες της Ένωσης μετά το 2013, καταργώντας τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους στόχους της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Καίτοι πολλές από τις περιφέρειες της Ουαλίας χρηματοδοτούνται βάσει του στόχου της σύγκλισης, πράγμα που αντικατοπτρίζει τις οικονομικές αδυναμίες της χώρας, έως και επτά περιφέρειες της Ουαλίας απειλούνται τώρα με απώλεια χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ.

Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος να αποσυρθεί η χρηματοδότηση την οποία παρέχει η ΕΕ στην Ουαλία, και η οποία σήμερα ανέρχεται σε 280 εκατ. λίρες στερλίνες. Η χρηματοδοτική ενίσχυση πολυάριθμων έργων τα οποία έχουν δημιουργηθεί υπό την αιγίδα του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης θα μπορούσε να καταργηθεί, απειλώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από αυτά.

Έχει σκεφτεί, τουλάχιστον, η Επιτροπή να καταρτίσει μια εκτίμηση των επιπτώσεων βάσει της οποίας να κρίνει τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της περικοπής των συναφών κονδυλίων; Ποια μεταβατικά μέτρα προτείνονται; Οι δαπάνες για καταχρεωμένες χώρες της ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, αποφασίστηκαν με ελάχιστους δισταγμούς και ανέρχονται σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για περίοδο τριών ετών.

Η Ουαλία πλήττεται επίσης από υψηλά επίπεδα ανεργίας και θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επικείμενες περικοπές της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στον δημόσιο τομέα. Μία άλλη απειλή για την Ουαλία θα μπορούσε να είναι η προτεινόμενη επανεθνικοποίηση της διαρθρωτικής χρηματοδότησης, η οποία θα έθετε σε μειονεκτική θέση τη Βρετανία όσον αφορά το δικαίωμα χορήγησης ενισχύσεων.

Ως καθαρός εισφορέας, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά πάσα πιθανότητα θα υφίστατο τη μεγαλύτερη δημοσιονομική επιβάρυνση. Τα 55 δισ. ευρώ που δαπανώνται για τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης αντιστοιχούν μόλις στο 6% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να διοχετεύει αυξανόμενα χρηματικά ποσά στις Βρυξέλλες, εντούτοις ένας τομέας μέσω του οποίου μπορούν να ανακτηθούν ορισμένα από αυτά τα χρήματα –έστω και σε ελάχιστο βαθμό– είναι ο τομέας στον οποίο σχεδιάζει τις περικοπές της η Επιτροπή.

Φυσικά, η γνώμη μου είναι ότι ο πληθυσμός της Ουαλίας θα βρισκόταν σε πολύ καλύτερη θέση αν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκατέλειπε την ΕΕ. Έτσι, θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια και να υπαγορεύουμε μόνοι μας το πού θα διοχετεύονται οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι.

 
  
MPphoto
 

  Pascale Gruny (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει σε ένα κομβικό σημείο της συζήτησης σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Σε μια περίοδο κατά την οποία η ανεργία έχει μετατραπεί σε υπ’ αριθμόν ένα ενασχόληση όλων των χωρών και των περιφερειών της Ευρώπης, είμαι υπερήφανη για το ψήφισμα που προτείνει σήμερα το Κοινοβούλιο σχετικά με το μέλλον του ΕΚΤ. Το κείμενο αυτό είναι υπεύθυνο, συγκροτημένο, και δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι περιφέρειές μας έχουν ανάγκη μια πολιτική συνοχής, και επομένως τη στήριξη μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων. Το ΕΚΤ λειτουργεί από το 1957 και δημιουργήθηκε βάσει της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Συνθήκης της Ρώμης. Η νομιμότητά του δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η θέση μου σχετικά με το μέλλον του ΕΚΤ είναι απλή και ξεκάθαρη και μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις επισημάνσεις.

Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να συνεχίσει να εστιάζεται στην απασχόληση, να καταπολεμά τη φτώχεια, φυσικά, αλλά βάσει της δημιουργίας θέσεων εργασίας και όχι άλλων μέσων. Σήμερα, η απασχόληση πρέπει να αποτελεί την κύρια μέριμνα και προτεραιότητά μας. Είμαι πεπεισμένη ότι ένα άτομο το οποίο επιστρέφει στον χώρο της απασχόλησης ανακτά συγχρόνως την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του.

Δεύτερον, ένα αποτελεσματικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να τηρεί σαφείς, ρεαλιστικούς κανόνες οι οποίοι δεν θα αποθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους. Γι’ αυτό υποστηρίζω τη θέση της πολιτικής μου ομάδας, η οποία απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη προβολή του ΕΚΤ, προκειμένου ιδίως να βελτιωθεί η απορρόφηση των κονδυλίων του. Σκεφτείτε μόνο ότι ορισμένες φορές επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αχρησιμοποίητες δημοσιονομικές πιστώσεις, ενώ τα ποσοστά ανεργίας ποτέ δεν είχαν ανέλθει σε τόσο υψηλά επίπεδα.

Τρίτο και τελευταίο, χρειαζόμαστε ένα ταμείο το οποίο θα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μιας ισχυρής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Οι αποφάσεις σχετικά με το ΕΚΤ πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με εταίρους οι οποίοι βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην περιοχή που λαμβάνει τη χρηματοδότηση. Κύριοι Επίτροποι, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι το ΕΚΤ θα ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες;

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ γι’ αυτήν την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε το θέμα πριν από τη διαβούλευση της Επιτροπής επί των εν λόγω προτάσεων. Η κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση, η φτώχεια, η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συνακόλουθα μέτρα λιτότητας στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών μάς υποχρεώνουν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο τα ζητήματα που άπτονται της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών και να προσεγγίσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ως μέσο οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, ως μέσο του κοινοτικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση όχι μόνο των στόχων που προβλέπονται στη Συνθήκη ως προς την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αλλά και των στόχων της στρατηγικής της οποίας το σχέδιο ενέκριναν προσφάτως οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης, όπου περιλαμβάνονται η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και η καταπολέμηση της φτώχειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, με την τρέχουσα επανεξέταση του ΕΚΤ, θα ήθελα να απευθύνω ορισμένα μηνύματα στον Επίτροπο Andor. Θεωρούμε ότι οι περιφέρειες είναι οι πραγματικοί αρμόδιοι φορείς για την έγκριση των ευρωπαϊκών δημόσιων δαπανών. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέσα της οικονομικής πολιτικής πρέπει να περιοριστούν στην επιταγή της εδαφικής συνοχής. Η συνοχή περιλαμβάνει εξάλλου και την οικονομική και την κοινωνική συνοχή. Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνεται από τις περιφέρειες, όμως πρέπει να ανταποκρίνεται σε οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους οι οποίοι ενδιαφέρουν όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Επίτροπε, κατά την αναθεώρηση αυτών των κανόνων, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης και προσαρμογής σε καθέναν από τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους, κάτι που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σας παρακαλώ επίσης να συνδυάσετε τη λειτουργία του ΕΚΤ με ορισμένους από τους στόχους που θέτουμε στη στρατηγική μας με τίτλο «Ευρώπη 2020»: απασχολησιμότητα, απασχόληση, καταπολέμηση της φτώχειας, και έρευνα και ανάπτυξη. Η έρευνα και ανάπτυξη είναι σίγουρα πολύ σημαντική για το Galileo και άλλα παρόμοια προγράμματα. Κύριε Επίτροπε, όσον αφορά την κοινωνική καινοτομία, έχει διαμορφωθεί μια τεράστια έρημος, την οποία σας καλώ να εξερευνήσετε αξιοποιώντας το ΕΚΤ, αναμφίβολα όμως με ελαφρώς διαφορετικούς, σε αυτήν την περίπτωση, όρους συγχρηματοδότησης. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε η κ. Zimmer: η απασχολησιμότητα δεν μπορεί να είναι ο μόνος στόχος του ΕΚΤ. Υπάρχει επίσης το ζήτημα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της μέριμνας για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού – τους νέους, τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες και τον πληθυσμό των Ρομά, για να αναφέρουμε ορισμένες μόνο από αυτές.

Τέλος, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να πω δυο λόγια σχετικά με τις προϋποθέσεις χρήσης του ΕΚΤ. Γνωρίζουμε ότι όλοι λένε: «Καφκικές συνθήκες στις χώρες μας, καφκικές συνθήκες και στις Βρυξέλλες.» Υπάρχουν κανόνες ως προς τη χρήση του ΕΚΤ οι οποίοι είναι εξαιρετικά δυσεφάρμοστοι. Ας σκεφτούμε, λοιπόν, ένα σύστημα που θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα της χρήσης των δημόσιων πόρων από τις περιφέρειες. Όπου οι περιφέρειες λειτουργούν αποτελεσματικά ως φορείς έγκρισης, ας χαλαρώνουμε τους ελέγχους. Όπου είναι αναγκαία η παροχή διοικητικής στήριξης, ας επινοούμε νέους μηχανισμούς. Και, τέλος, όσον αφορά την επιστροφή των χρημάτων που δεν δαπανώνται στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο κατάργησης αυτού του κανόνα, ο οποίος δεν είναι κατάλληλος τρόπος αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κοινωνικών ταμείων για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE).(RO) Η κοινωνική ένταξη είναι ένα άκρως σημαντικό θέμα το οποίο έχει ενσωματωθεί με ικανοποιητικό τρόπο στην περιφερειακή πολιτική. Όπως όλοι γνωρίζουμε, περιλαμβάνει πολύ περισσότερες πτυχές από την απλή δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Στο ψήφισμα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπογραμμίζεται ο ρόλος του ως προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Χωρίς μέσα περιφερειακής πολιτικής, η εν λόγω στρατηγική είναι εντελώς απίθανο να εφαρμοστεί επιτυχώς σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, εφόσον η περιφερειακή και η κοινωνική πολιτική είναι αλληλένδετες και συνδυάζονται με επιτυχία, φρονώ ότι δεν θα πρέπει να συναινέσουμε, σε καμία περίπτωση, στον διαχωρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Μια τέτοια απόφαση θα δημιουργούσε προϋποθέσεις κατανομής των πόρων των ταμείων σε τομεακή βάση, δημιουργώντας έτσι ένα ανεπιθύμητο προηγούμενο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να παραμείνει τμήμα των διαρθρωτικών ταμείων, δεδομένου ιδίως ότι έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, καθώς αποτελεί την τρέχουσα περίοδο καίριο όπλο στον αγώνα κατά της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Χρειαζόμαστε μια ισχυρή, επαρκώς χρηματοδοτούμενη, περιφερειακή πολιτική της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσουμε την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή. Ως εκ τούτου, φρονώ ότι η περιφερειακή πτυχή πρέπει να συνεχίσει να κατέχει τη θέση που της αντιστοιχεί στο πλαίσιο τόσο του αναθεωρημένου προϋπολογισμού της ΕΕ όσο και του μελλοντικού προϋπολογισμού.

Πρέπει να αποκρούσουμε κάθε απόπειρα επανεθνικοποίησης. Η περιφερειακή πολιτική δεν είναι πολιτική ελεημοσύνης, αλλά μια πολιτική της ΕΕ η οποία έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη όλων των περιφερειών, και η οποία θα προωθήσει την οικονομική μεγέθυνση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, ως μέσο που θα είναι στη διάθεση όλων των κρατών μελών. Αν θέλουμε λύσεις αντίστοιχες των αναγκών και των πραγματικοτήτων που θα αντιμετωπίσουμε τώρα αλλά και στο μέλλον, πρέπει να διατηρήσουμε το ίδιο πλαίσιο. Και εννοώ, εν προκειμένω, τόσο τις βασικές αρχές όσο και τα ποσά που διατίθενται.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Besset (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι, σε μια πτυχή αυτού του ψηφίσματος η οποία θεωρώ ότι έχει κεντρική και όχι δευτερεύουσα σημασία, και η οποία αναδεικνύει την πραγματική σημασία των πολιτικών που προάγουν την περιφερειακή συνοχή. Η πρόκληση εν προκειμένω είναι να εντοπιστεί το βέλτιστο δυνατό μέσο το οποίο θα μας επιτρέψει να μετρήσουμε το επίπεδο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και να έχουμε στη διάθεσή μας το βέλτιστο δυνατό μέσο στήριξης των αποφάσεων, ιδίως όταν αποφασίζουμε σχετικά με την επιλεξιμότητα για τη χορήγηση ευρωπαϊκών πόρων. Το ζήτημα δηλαδή είναι να διαθέτουμε μια πολιτική πυξίδα που να μας κατευθύνει προς αυτήν τη «στοχοθετημένη προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης», για να χρησιμοποιήσω τη διατύπωση της πρότασης ψηφίσματος, να μας οδηγεί σε αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ποιος είναι αυτός ο οδηγός στον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε τις πολιτικές μας για την περιφερειακή συνοχή; Σήμερα, διαθέτουμε μόνο έναν δείκτη, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, που αποτελεί εξαιρετικό δείκτη και εξαιρετικό μέσο μέτρησης της οικονομικής μεγέθυνσης και της παραγωγής πλούτου. Ωστόσο, τα ζητήματα που άπτονται της περιφερειακής ανάπτυξης δεν περιορίζονται στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η ευημερία των ανθρώπων δεν μπορεί να εκφραστεί ως απλός δείκτης ή ως καμπύλη ενός γραφήματος. Αν μπορούσε να εκφραστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα κινδυνεύαμε να καταλήξουμε σε έναν δείκτη ο οποίος δεν θα προσφέρει παρά μια στρεβλή, μερική και επομένως μονομερή εικόνα. Για να εφαρμόσουμε πολιτικές περιφερειακής συνοχής οι οποίες θα συνάδουν με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών –ο οποίος θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι κοινός στόχος μας– ο δείκτης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος πρέπει να συμπληρωθεί από άλλα εργαλεία μέτρησης, ιδίως στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό πεδίο. Πρέπει να είναι δυνατή η αξιολόγηση των επιπέδων ανεργίας, ανασφάλειας της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας, ποιότητας του περιβάλλοντος, του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, προστασίας των πόρων, πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες κ.λπ. Εν κατακλείδι, λοιπόν, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιερώσουμε, παράλληλα με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ένα ολόκληρο φάσμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών οι οποίοι θα διευκολύνουν τις πολιτικές περιφερειακής συνοχής που έχουν ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τους τρεις πυλώνες των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL).(FR) (ο ομιλητής δεν ακούγεται) … διαθέτει πάνω από 250 περιφέρειες στα 27 κράτη μέλη της. Δεν παρουσιάζουν όλες αυτές οι περιφέρειες ομοιογενή εικόνα. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τον πλούτο, την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο. Για να μειωθούν αυτές οι διαφορές και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι περιφέρειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοσε μια πολιτική περιφερειακής συνοχής και σύγκλισης με βάση την αλληλεγγύη και διέθεσε αντίστοιχους χρηματοδοτικούς πόρους: στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα ταμεία συνοχής. Παρ’ όλα αυτά, παρά τη σημειωθείσα πρόοδο, θα ήταν ανεδαφικό να πιστεύει κανείς ότι αυτές οι διαφορές θα εξαλειφθούν το 2013 ή ακόμη και το 2020. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν οι αρχές της πολιτικής συνοχής και οι συνακόλουθοι χρηματοδοτικοί πόροι πέραν του 2013. Φυσικά, αυτή η πολιτική περιφερειακής συνοχής και σύγκλισης πρέπει να εφαρμοστεί σε συνδυασμό και με άλλες στρατηγικές, όπως η στρατηγική «ΕΕ 2020». Ωστόσο, πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτήν τη στρατηγική, πρέπει δε να μεριμνήσουμε ώστε να μην ιδιοποιείται ούτε να απορροφά πόρους οι οποίοι διατίθενται για την πολιτική συνοχής με πρόσχημα την περιφερειοποίηση συγκεκριμένου στόχου της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί άγρυπνα τις συναφείς εξελίξεις, καθώς αυτό είναι αναγκαίο για όλες τις περιφέρειες, ιδίως όσες παρουσιάζουν υστέρηση, και μάλιστα τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η μελλοντική περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής πρέπει να εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «ΕΕ 2020», και γι’ αυτό πρέπει να εστιάζεται στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης. Πρέπει να υποστηρίζει την αποτελεσματική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών εξομαλύνοντας τις μεταξύ τους διαφορές και ενισχύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πιο περιθωριοποιημένων περιοχών οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στο πεδίο της περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα προγράμματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις οποίες έπληξε σοβαρότερα η κρίση. Οι νέες προκλήσεις, όπως η πληθυσμιακή πυκνότητα σε ορισμένες περιφέρειες και η συρρίκνωση του πληθυσμού σε άλλες, κυρίως σε ορεινές περιοχές, σε συνδυασμό με την αλλαγή του κλίματος, πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω συγκεκριμένων μέτρων τα οποία θα ενισχύουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η πολυεπίπεδη προσέγγιση πρέπει να προάγει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μειονεκτουσών περιφερειών μέσω της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.

Απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, συγκεκριμένα τις περιφερειακές διαστάσεις των διάφορων επιπέδων ανάπτυξης, και να απλουστεύσει τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου των χρηματοδοτούμενων έργων, έτσι ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική και έγκαιρη εκτέλεσή τους.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα, καθώς πέντε από τις έξι περιφέρειες της Βουλγαρίας κατατάσσονται μεταξύ των δέκα φτωχότερων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εκείνοι που οδήγησαν τη Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραπλάνησαν το έθνος ώστε να πιστέψει ότι, με την ένταξη της Βουλγαρίας, θα εισέρρεε στη χώρα βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα ίδια αυτά πρόσωπα ήλπιζαν να τοποθετήσουν δικούς τους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά που θα τους επέτρεπαν να εισπράττουν αφειδώς προμήθειες από την εκτέλεση των ευρωπαϊκών ταμείων. Τώρα που ο βουλγαρικός λαός τους απομάκρυνε με την ψήφο του από την εξουσία, δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη να τους αντικαταστήσει για να βοηθήσει τη Βουλγαρία να απορροφά αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς πόρους. Κυρίες και κύριοι, το παραδέχομαι πολύ απρόθυμα, όμως η Βουλγαρία είναι νέα χώρα. Δεν μπορεί να αναμετρηθεί με τη Γαλλία, τη Γερμανία και τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη. Έχουμε ανάγκη την τεχνογνωσία σας, προκειμένου οι πολιτικές που σχετίζονται με αυτά τα ταμεία να φτάσουν στους πολίτες για τους οποίους προορίζονταν, και να εφαρμοστεί στην πράξη μια πολιτική σύγκλισης.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα διαπιστώσαμε ότι, επί της ουσίας, επικρατεί συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Επιθυμούμε μια ισχυρή πολιτική συνοχής και διαρθρωτική πολιτική σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για καθαρό εισφορέα ή για ένα από τα φτωχότερα κράτη μέλη· η διαρθρωτική πολιτική παραμένει το ισχυρότερο μέσο έκφρασης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Βοηθούμε τις φτωχότερες περιφέρειες να προσεγγίσουν τους γείτονές τους, ενώ συγχρόνως βοηθούμε τις ισχυρότερες περιφέρειες να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η Ευρώπη θα μπορέσει να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βιομηχανία και ο ενεργειακός εφοδιασμός, και να κατακτήσει τις παγκόσμιες αγορές, μόνο εάν μπορεί να κάνει ακόμη καλύτερες τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες.

Για να διασφαλίσουμε την επίτευξη αυτών των στόχων, χρειαζόμαστε σαφείς και δίκαιους κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι οι φτωχότερες περιφέρειες πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν το σημείο εστίασης της πολιτικής συνοχής. Όσο χαμηλότερο είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) μιας περιφέρειας, τόσο περισσότερη βοήθεια πρέπει να της παρέχουμε. Όσοι αμφισβητούν την αξία του ΑΕγχΠ ως δείκτη, όπως οι Πράσινοι και, δυστυχώς, ορισμένοι Φιλελεύθεροι και Σοσιαλιστές, βάλλουν κατά των θεμελίων της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Το ΑΕγχΠ εγγυάται τον πλήρη συνυπολογισμό της κοινωνικής δυναμικής, της εκπαίδευσης και των ευκαιριών απασχόλησης. Οι φτωχές περιφέρειες συχνά δεν μπορούν να προσφέρουν όλα αυτά τα στοιχεία σε ικανοποιητικό βαθμό και, επιπλέον, υστερούν όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, το ΑΕγχΠ πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως αξιόπιστος δείκτης για την περιφερειακή πολιτική.

Κατά την άσκηση της περιφερειακής πολιτικής, πρέπει να στηριζόμαστε στις τοπικές αρχές και τα ομόσπονδα κρατίδιά μας. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με βάση τη δοκιμασμένη αρχή του κοινού σχεδιασμού των προγραμμάτων, της συνδιαχείρισης και της συγχρηματοδότησης σε περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, τα αιτήματα δημιουργίας ανεξάρτητων ταμείων της ΕΕ για την απασχόληση, την προστασία του κλίματος και την ενέργεια πρέπει να απορριφθούν. Αν αντικαταστήσουμε την περιφερειακή πολιτική με μια ισχυρότερη τομεακή πολιτική, οι μόνοι κερδισμένοι θα ήταν οι νέοι οργανισμοί της ΕΕ, οι δε τοπικές αρχές και τα ομόσπονδα κρατίδιά μας θα μετατρέπονταν σε απλούς παρατηρητές όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής.

Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει σαφή στάση υπέρ των περιφερειών. Αυτό συνδέεται με την αποδοχή της ευρωπαϊκής ιδέας. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να την αποδεχτεί. Η αποδοχή πρέπει να καλλιεργηθεί από τη βάση προς την κορυφή στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, τους προσεχείς μήνες θα κληθούμε να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με τη μελλοντική οργάνωση των διαρθρωτικών ταμείων, τα οποία είναι αναγκαία για την έξοδό μας από την κρίση και τη διαχείριση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Φρονώ ότι, τότε, θα είναι σημαντικό να διδαχθούμε από τις εμπειρίες του παρελθόντος και να εμμείνουμε σε δύο αποφάσεις: στην απόφαση να διατηρηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) εντός του συνόλου των βασικών κανόνων που διέπουν το Ταμείο Συνοχής και την πολιτική συνοχής, ταυτόχρονα όμως και στην απόφαση να διατηρήσουμε τους στόχους, τους κανόνες και τους προϋπολογισμούς του ΕΚΤ χωρίς στρεβλώσεις.

Γιατί; Επειδή, κυρίες και κύριοι, το ΕΚΤ πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει κατάρτιση και να προετοιμάζει τους εργαζόμενους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και για την κοινωνική συνοχή, καθώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει δημιουργηθεί.

Το χρειαζόμαστε σήμερα και θα το χρειαζόμαστε εξίσου τα επόμενα χρόνια, και όχι μόνο για να κατασκευάζουμε δρόμους. Αυτό ισχύει επειδή το βασικό πλεονέκτημα της Ευρώπης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της· αν λοιπόν η ΕΕ θέλει να ασκεί ρόλο και να διατηρήσει το κοινωνικό της μοντέλο, θα πρέπει να συνεχίσει να καταρτίζει τους πολίτες της. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος αξιοποίησης των πόρων μας από τη χρησιμοποίησή τους για τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Εντούτοις, αυτό πρέπει να επιδιωχθεί εντός του συνολικού μηχανισμού, αναπτύσσοντας ισορροπημένες συνέργειες στο εσωτερικό της πολιτικής για την εδαφική συνοχή.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 4 της ΣΛΕΕ αναφέρονται οι αρμοδιότητες τις οποίες μοιράζεται η Ένωση με τα κράτη μέλη. Μετά την εσωτερική αγορά, η κοινωνική πολιτική είναι δεύτερη στον κατάλογο, ακολουθούμενη από την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αυτό είναι ενδεικτικό των προτεραιοτήτων που τίθενται στη Συνθήκη.

Στη συνέχεια του κειμένου της Συνθήκης, το άρθρο 9 ορίζει σαφώς ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Η πτυχή αυτή υπογραμμίζεται στο άρθρο 10 του ψηφίσματός μας σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και, κατά τη γνώμη μου, έχει καίρια σημασία.

Αυτό μας παρέχει το πλαίσιο βάσει του οποίου εργαζόμαστε. Συμφωνώ με πολλούς από τους ομιλητές οι οποίοι υποστήριξαν ότι χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για την καθιέρωση συνεργειών μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών και των διαρθρωτικών ταμείων. Πράγματι αυτές πρέπει να λειτουργήσουν ως μέσα προώθησης των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020».

Συμφωνώ επίσης με τη δήλωση του Επιτρόπου Andor ότι οι πολίτες της ΕΕ αναμένουν συστήματα υλοποίησης τα οποία θα στηρίζονται στα αποτελέσματα. Είναι επίσης πολύ βάσιμη η πρόταση να ενισχυθεί η προβολή αυτών των ταμείων, καθώς και η διαπίστωση ότι απαιτείται επειγόντως απλούστευση.

Συνομιλώ τακτικά με ομάδες εθελοντών, με ομάδες που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και με άλλους φορείς που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι διοικητικές διαδικασίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι τους δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο η συνήθης γραφειοκρατία: επικρατεί επίσης αβεβαιότητα ως προς την ερμηνεία των διατάξεων και των κανονισμών.

Έχουμε συζητήσει επανειλημμένως αυτό το ζήτημα της απλούστευσης και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και στην Ολομέλεια, τίποτε όμως δεν έχει αλλάξει ακόμη προς το καλύτερο. Όσον αφορά τις διατάξεις και τους κανονισμούς, ένας συνάδελφος με ρώτησε προσφάτως γιατί επιμένουμε να «ρίχνουμε άμμο σε όλα τα κινούμενα μέρη». Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο θέμα πρέπει πραγματικά να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Αυτήν τη φορά ίσως να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τέλος, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να υπογραμμίσω και να διασφαλίσω ότι το άρθρο 9, ή η «κοινωνική ρήτρα», θα διέπει όλες τις πολιτικές αποφάσεις μας, καθώς έτσι μόνο θα γίνει όντως πράξη η συνοχή στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω, καταρχάς, την προσήλωσή μας στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι η περιφέρεια αποτελεί το ενδεδειγμένο επίπεδο γύρω από το οποίο πρέπει να οργανωθούν οι ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές. Πράγματι, έχει τη φυσική ικανότητα να αντιστέκεται στην παγκοσμιοποίηση και, συνεπώς, να διατηρεί την απασχόληση και να εγγυάται τη δίκαιη κατανομή της στο σύνολο της Ευρώπης. Δεύτερον, η πολιτική εδαφικής συνοχής πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να εντάσσεται στις μακροπρόθεσμες μελλοντικές προοπτικές. Το κατώφλι του 75% του ΑΕγχΠ θα ανανεωθεί φυσικά το 2014. Ωστόσο, πιστεύει κανείς ότι, αν οι φτωχότερες περιφέρειες ξεπεράσουν στο μέλλον το κατώφλι του 75%, θα έχει ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή εδαφική συνοχή; Μπορεί το χάσμα μεταξύ του 75% για τους φτωχότερους και του 150% ή παραπάνω για τους πλουσιότερους –ποσοστό που είναι διπλάσιο– να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει την εκπλήρωση των στόχων της Ευρώπης όσον αφορά την εδαφική συνοχή; Επομένως, θα πρέπει να προσεγγίσουμε σε μακροπρόθεσμη βάση την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής. Το κατώφλι του 90% νομίζω ότι αποτελεί έναν στόχο τον οποίο μπορούμε να θέσουμε από σήμερα, δίνοντας συγχρόνως σαφή προτεραιότητα σε όσους βρίσκονται ακόμη κάτω από το 75%. Τέλος, όσον αφορά τις προτεραιότητες αυτής της πολιτικής: πολλοί μίλησαν για την κοινωνική συνοχή, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και για τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία, που αποτελεί επίσης προτεραιότητα της Επιτροπής· δεν θα επιμείνω σε αυτήν την πτυχή. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στην προαγωγή της ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει την Ευρώπη. Εκφράζεται πρωτίστως στο επίπεδο των περιφερειών και της πολιτισμικής τους κληρονομιάς, και είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη και θα τονίζεται στο πλαίσιο της πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση έχει καταλήξει στη θέση ότι ένα από τα αποφασιστικά μέσα προώθησης της οικονομικής ανάκαμψης θα πρέπει να είναι η χρηματοδότηση βάσει της πολιτικής συνοχής σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Η πατρίδα μου, η Ουαλία, λαμβάνει σήμερα χρηματοδότηση για τη συνοχή, και δεδομένου του σοβαρού πλήγματος που έχει δεχθεί ο ιδιωτικός τομέας σε αυτήν την περιοχή λόγω της οικονομικής ύφεσης, εγώ και πολλοί άλλοι αναγνωρίζουμε την αξία αυτών των ταμείων για τον δυνητικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Οι πόροι πρέπει, φυσικά, να αξιοποιηθούν κατάλληλα για την εκτέλεση βιώσιμων έργων, και ευελπιστούμε ότι πολλές ΜΜΕ θα ωφεληθούν με άμεσο και έμμεσο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα ενός μελλοντικού προγράμματος επενδύσεων σε αυτές τις περιφέρειες.

Η χρηματοδότηση για τη συνοχή θα πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός προαγωγής της οικονομικής μεγέθυνσης στο σύνολο της ΕΕ, αλλά πρέπει συγχρόνως να θέτει ως συγκεκριμένο στόχο την ενίσχυση των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Στόχος μας πρέπει να είναι οι επενδύσεις, και όχι οι δαπάνες, τόσο πριν όσο και μετά το 2013.

 
  
MPphoto
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, στη συζήτηση για τη λεγόμενη πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναδεικνύονται βασικά χαρακτηριστικά της όπως: πρώτον, το γεγονός ότι καμία πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να εξαλείψει τις ανισομετρίες στην ανάπτυξη, που είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, που λειτουργεί με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος του κεφαλαίου. Δεύτερον, ότι τα χρήματα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις περιφέρειες δεν έχουν στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών αλλά κατευθύνονται σε έργα αναγκαία για το κεφάλαιο. Τρίτον, ότι η συζήτηση για τη μείωση των πόρων εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων και τέταρτον, ότι τα σχέδια του κεφαλαίου για τη μελλοντική πολιτική συνοχής εξυπηρετούν την επιτάχυνση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και την αντιλαϊκή πολιτική Ευρώπη 2020, κάτι που εξυπηρετεί και στην Ελλάδα η αναμόρφωση του κράτους με το σχέδιο Καποδίστριας και Καλλικράτης.

Έτσι, κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, στο ζήτημα αυτό φαίνεται ότι μόνον η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής μπορεί να λύσει το πρόβλημα και να οδηγήσει σε μία πραγματική σύγκλιση στην ήπειρό μας.

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas (EFD).(LT) Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο στόχος της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειωθούν οι ανισότητες στο πεδίο της ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ. Ωστόσο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι, κατά την εφαρμογή του, αυτό το ευρείας κλίμακας πρόγραμμα της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, και συμφωνώ με την άποψη ότι η εν λόγω πολιτική δεν θα πρέπει να εθνικοποιηθεί. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη σταθερή και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Μια ισχυρή και ικανοποιητικά χρηματοδοτούμενη περιφερειακή πολιτική της ΕΕ αποτελεί τη βάση για τη διασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής.

Όπως πάντα (όπως και στο παρελθόν), θα πρέπει να ληφθεί μεγαλύτερη μέριμνα για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση. Είναι θετικό το ότι, κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, σχεδιάζεται να δεσμευτούν χρηματοδοτικοί πόροι για επενδύσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την υλοποίηση αστικών αλλά και προαστιακών έργων, χωρίς μείωση της χρηματοδότησης της υπαίθρου, δεδομένου ότι οι πόλεις επιδρούν θετικά στην οικονομία των αγροτικών περιοχών που τις περιβάλλουν.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι σημαντικότερες πτυχές των συζητήσεων θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες: το εύρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, το εύλογο των στόχων, η σύνδεση με τη στρατηγική «ΕΕ 2020» και οι δυνατότητες υλοποίησης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και απλούστευσης των διαδικασιών της.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτούν μέσα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ τα οποία αποβλέπουν στη γεφύρωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ των περιφερειών και στην προαγωγή της περιφερειακής συνοχής.

Οι μελλοντικές προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η πολιτική συνοχής μας, όπως η παγκοσμιοποίηση, η δημογραφική αλλαγή, η αλλαγή του κλίματος και ο ενεργειακός εφοδιασμός, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με πολύ σύνθετους τρόπους. Λόγω των περιορισμένων πόρων που διαθέτουμε, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις βασικές μας προτεραιότητες και να καταβάλουμε εντονότερες προσπάθειες για τον εντοπισμό συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών. Υποστηρίζω την έκκληση υπέρ ενός απλού, δίκαιου και διαφανούς μεταβατικού συστήματος για την πολιτική συνοχής μετά το 2013. Η αναδιάρθρωση της πολιτικής εξαρτάται από τη δυνατότητα όλων των ενδιαφερόμενων μερών –των περιφερειών, των κρατών μελών και της ΕΕ– να ανταποκρίνονται εγκαίρως σε αυτές τις νέες προκλήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry (PPE). (HU) Τώρα που έχει ήδη δρομολογηθεί η πρακτική εφαρμογή των επιμέρους πολιτικών και κατευθύνσεων της στρατηγικής «ΕΕ 2020», πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε για τη χρηματοδότησή τους ή το δημοσιονομικό τους υπόβαθρο. Εξυπακούεται λοιπόν ότι, υπογραμμίζοντας τη σημασία και την αναγκαιότητα της πολιτικής συνοχής, κατά κάποιον τρόπο, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι, κατά τις επικείμενες συζητήσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, η επίμαχη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική δεν θα κατακερματιστεί, αλλά θα ολοκληρωθεί.

Ενώ είναι αδιαμφισβήτητο και έχει επισημανθεί από πολλούς ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αύξηση της απασχόλησης βρίσκονται πολύ υψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων μας, γνωρίζουμε συγχρόνως ότι οι αγορές εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές εντάσεις. Ενώ, σε ορισμένους τομείς, συχνά απουσιάζουν από τους χώρους εργασίας άτομα που να διαθέτουν κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα ή δεξιότητες, σε άλλους τομείς, άτομα με υψηλή κατάρτιση πασχίζουν να εξασφαλίσουν μια θέση απασχόλησης λόγω έλλειψης των αντίστοιχων χώρων εργασίας. Είναι προφανές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καλείται να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διόρθωση αυτής της κατάστασης, με την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για την εξάλειψη αυτών των διαφορών και την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης.

Δεν μιλάμε για έργα μεγάλης κλίμακας. Μιλάμε για μικρά έργα και πιο ευέλικτες μεθόδους προσαρμογής. Ενώ υιοθετούμε και στηρίζουμε την προσέγγιση μιας ενιαίας πολιτικής και την αξιοποίηση των συνεργειών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, θα ήθελα συγχρόνως να υπογραμμίσω ότι, στην περίπτωση του Κοινωνικού Ταμείου, απαιτούνται αυξημένος βαθμός ευελιξίας και διαφάνειας και λιγότεροι κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για το Κοινωνικό Ταμείο, και επικροτώ τη δήλωση του Επιτρόπου σχετικά με την καθιέρωση αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτών των πολιτικών –το οποίο υπονομεύει μάλιστα το κύρος τους– έγκειται συχνά στο ότι δεν είναι ορατά τα αποτελέσματα των πόρων που δαπανώνται σε συγκεκριμένους τομείς.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος Hahn δεν χρειάζεται να πεισθεί ότι η πολιτική συνοχής είναι μία από τις πλέον επιτυχημένες πολιτικές της ΕΕ, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν επηρεάσει τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών, σε όποια περιοχή της Ευρώπης και αν ζουν. Είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος Andor δεν χρειάζεται να πεισθεί για την επιτυχημένη υλοποίηση των πτυχών της πολιτικής συνοχής οι οποίες άπτονται της κοινωνικής πολιτικής, χάρη στην ισχυρή συνέργεια μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ. Ούτε και τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής που διαχειρίζονται τα ταμεία της ΕΕ για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αλιεία χρειάζεται να πεισθούν ότι είναι πιο αποτελεσματικά όταν συνεργάζονται με άλλα ταμεία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, παρά όταν λειτουργούν αυτόνομα, όπως συμβαίνει την τρέχουσα περίοδο.

Συντάσσομαι με όσους αναμένουν την προσεχή περίοδο να κατατεθούν προτάσεις για ακόμη πιο έντονες συνέργειες μεταξύ μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής και όλων των υπόλοιπων ταμείων, δεδομένου ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των μέσων μπορεί να επιτύχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα απ’ ό,τι η μεμονωμένη τους λειτουργία. Ωστόσο, για κάποιον λόγο που δεν κατανοώ, ακούγονται φωνές στους κόλπους της Επιτροπής οι οποίες ζητούν μια προσέγγιση τομεακών μέσων, αγνοώντας (κατά τη γνώμη μου) την πραγματικότητα που επικρατεί σε κάθε περιοχή.

Εν κατακλείδι, τα όσα υποστηρίζουμε στο ψήφισμά μας, το οποίο ευελπιστώ και πιστεύω ότι θα εγκριθεί σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια, υποστηρίζονται όχι μόνο από το παρόν Σώμα αλλά και από την πλειονότητα των κρατών μελών, από το σύνολο των 271 περιφερειών της Ευρώπης και από χιλιάδες τοπικές αρχές.

Κατά τη γνώμη μου, αν η Επιτροπή ακολουθήσει τον δρόμο της τομεοποίησης των πόρων της ΕΕ, θα καταλήξουμε σε μια πρωτόγνωρη και συγκρουσιακή κατάσταση στην οποία η Επιτροπή θα βρίσκεται στη μία πλευρά και όλοι οι υπόλοιποι –το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και οι περιφέρειες– στην άλλη.

Τις προσεχείς εβδομάδες, η πλευρά που πιστεύει ότι οι μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ καλύπτονται καλύτερα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα θα έρθει σε σοβαρή αντιπαράθεση με την πλευρά η οποία προκρίνει την τομεοποίηση των πόρων της ΕΕ. Να είστε βέβαιοι ότι η δεύτερη πλευρά θα βρει την πολιτική μας ομάδα απέναντί της, απλώς και μόνο επειδή η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι εσφαλμένη για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, η πολιτική συνοχής δεν είναι απλώς θέμα αλληλεγγύης: αποτελεί εν μέρει μέσο παραγωγής προστιθέμενης αξίας για την Ευρώπη συνολικά.

Η περιφέρειά μας διαθέτει αρκετή εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και πολύ αξιόλογες δυνατότητες, χάρη στους φυσικούς της πόρους, παραδείγματος χάριν. Τους στόχους αυτούς, οι οποίοι συνδέονται επίσης στενά με την «Ευρώπη 2020», μπορούμε να τους επιτύχουμε μόνο μέσω μιας αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής η οποία θα καλύπτει το σύνολο της Ευρώπης και θα διαθέτει επαρκείς πόρους στον προϋπολογισμό της για την περίοδο που αρχίζει το 2014.

Θα είναι σημαντικό, κατά την προσεχή δημοσιονομική περίοδο, να συνεχίσουμε την προσπάθεια άμβλυνσης των διαφορών μεταξύ των χωρών σε σχέση με το ΑΕγχΠ. Επιπλέον, έχει απολύτως ζωτική σημασία να ληφθούν υπόψη οι σημερινές περιφέρειες του στόχου 2 και οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Θα ήθελα, επιπλέον, να σας απευθύνω την ακόλουθη έκκληση, κύριοι Επίτροποι, επικαλούμενη το άρθρο 174: οι αραιοκατοικημένες περιφέρειες, οι ορεινές περιοχές και τα νησιά πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη στην επόμενη περίοδο της πολιτικής συνοχής, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, και τη χρηματοδότηση, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, σημειώνοντας μάλιστα μεγάλη επιτυχία.

Τέλος, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ότι, όταν σχεδιάζουμε τόσο στρατηγικής σημασίας αλλαγές, θα πρέπει να εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τις εμπειρίες του παρελθόντος. Οι εμπειρίες αυτές μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι, όπου τα χρήματα δαπανήθηκαν για επενδύσεις στο πεδίο των υποδομών και σύμφωνα, πρωτίστως, με το κριτήριο του ΑΕγχΠ, οι δαπάνες αυτές προσέφεραν πλεονεκτήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στα κράτη μέλη τα οποία είναι καθαροί εισφορείς στα ευρωπαϊκά ταμεία όσο και στα κράτη που είναι αποδέκτες πόρων. Η επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης των διαφορών στο επίπεδο των υποδομών ενίσχυσε την κοινή αγορά και διευκόλυνε τις επενδύσεις, οι οποίες, εξάλλου, συνεχίζουν να διοχετεύονται κυρίως από τους καθαρούς εισφορείς προς τους καθαρούς δικαιούχους. Αυτό έχει δημιουργήσει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, την οποία επικαλεστήκαμε πολύ συχνά στη σημερινή συζήτηση.

Κατά συνέπεια, παρακολουθώ με ανησυχία τα σχέδια μεταρρύθμισης της πολιτικής συνοχής και προσθήκης νέων κριτηρίων –πολύ αόριστων κοινωνικών και οικολογικών κριτηρίων– στο σύστημα κατανομής αυτών των ταμείων. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να συνεχίζουν να ενισχύουν τις φτωχότερες περιφέρειες όπως ορίζεται με βάση μετρήσιμα κριτήρια, ιδίως ως προς την επίτευξη απτών στόχων για τη δημιουργία συγκεκριμένων υποδομών.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να μειώσει τις διαφορές στα επίπεδα ευημερίας και να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Σήμερα, όμως, έτος καταπολέμησης κατά τα άλλα της φτώχειας, η Ευρώπη έχει ύφεση, έχουμε ανεργία, έχουμε κλείσιμο επιχειρήσεων, και επομένως αυτός ο σκοπός, όσον αφορά την επίτευξή του, αμφισβητείται.

Κύριοι Επίτροποι, η γνώμη μου είναι ως εκ τούτου, ότι πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στην αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων των ευρωπαϊκών ταμείων καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Όμως εδώ, κύριοι Επίτροποι, θα ήθελα να σας πω ότι βλέπουμε το παράλογο και το παράδοξο των οικονομικών σας πολιτικών. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχετε επιβάλει, η Επιτροπή, το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα άθλιο μνημόνιο που περικόπτει τις δημόσιες δαπάνες, περικόπτει τους μισθούς, περικόπτει τα εισοδήματα και ταυτόχρονα, σε ερωτήσεις μου προς την Επιτροπή γιατί καθυστερεί η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων από την πλευρά της Ελλάδας, η απάντηση είναι: η ανεπαρκής ρευστότητα των δημόσιων οικονομικών, δηλαδή η ουσία της πολιτικής του μνημονίου.

Σας παρακαλώ, κύριε Επίτροπε, να μας εξηγήσετε, πώς η Ελλάδα θα αυξήσει την απορροφητικότητα; Δεν υπάρχει παράλογο, δεν υπάρχει παράδοξο στις οικονομικές σας πολιτικές;

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Επί του παρόντος, διαθέτουμε σχεδόν το ένα τρίτο του προϋπολογισμού μας στην πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο μιας σειράς νέων προτάσεων, μέρος αυτού του προϋπολογισμού θα αναδιανεμηθεί, μετά το 2013, με σκοπό την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εντούτοις, στην Επιτροπή των Περιφερειών, οι εκπρόσωποι των πόλεων και των περιφερειών μάς προειδοποιούν να μην προχωρήσουμε σε ουσιαστική μείωση των συνεισφορών στην περιφερειακή πολιτική. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα αντικειμενικά τους επιχειρήματα. Παραδείγματος χάριν, θεωρούμε ότι επιβάλλεται να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτές τις περιφέρειες, οι οποίες σήμερα δεν μπορούν να παραγάγουν ούτε το 75% του μέσου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι χρηματοδοτικοί πόροι που τους διατίθενται θα πρέπει να προσανατολίζονται κατά προτεραιότητα στην κατασκευή βασικών υποδομών, στην ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων ή της απασχόλησης, στην αύξηση των υποδομών στα πεδία της επιστήμης, της έρευνας και καινοτομίας, και στον στόχο της πράσινης ανάπτυξης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε επίσης να βελτιώσουμε τη διασύνδεση μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών μηχανισμών και να μειώσουμε τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Με μια καλά σχεδιασμένη, ισορροπημένη περιφερειακή πολιτική αυτού του είδους, θα μπορέσουμε ίσως εν τέλει να συμβάλουμε στην ουσιαστική επιτυχία της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη μέλη μειώνουν τις δημόσιες δαπάνες τους, στο Ηνωμένο Βασίλειο η κυβέρνησή μας επιχειρεί να αναδιαρθρώσει το σύστημα κοινωνικών παροχών έτσι ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα της εργασίας.

Πιστεύω λοιπόν ότι, στο πλαίσιο αυτό, ταμεία όπως το ΕΚΤ μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο διασφαλίζοντας την απασχολησιμότητα των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και δεν διαθέτουν επαγγελματικές δεξιότητες.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, λαμβάνουμε σημαντική χρηματοδότηση από το ΕΚΤ, η οποία διατίθεται μέσω του Υπουργείου Μάθησης και Απασχόλησης, σημειώνω δε ότι, σε πρόσφατη έρευνα της Βουλής των Λόρδων σχετικά με το ΕΚΤ, διαπιστώθηκε ότι το ΕΚΤ εξακολουθεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην υποστήριξη της οικονομικής μεγέθυνσης στη Βόρεια Ιρλανδία, αποβλέποντας στη δημιουργία μιας οικονομίας της γνώσης με εργατικό δυναμικό που χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση και αυξημένη ευελιξία.

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται τα μελλοντικά προγράμματα του ΕΚΤ και οι πόροι που διατίθενται για την υλοποίησή τους να συνδυάζονται και με εγχώρια προγράμματα, πολλά από τα οποία έχουν παρόμοιους στόχους. Αυτό το επίπεδο κοινών και στοχοθετημένων προσεγγίσεων δεν μπορεί παρά να προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη. Η περιφερειακή ευελιξία έχει ύψιστη σημασία για την επιτυχημένη λειτουργία του ΕΚΤ.

Μετά το 2013, φρονώ ότι οι περιορισμένοι πόροι του ΕΚΤ θα πρέπει να συνεχίσουν να εστιάζονται στην παροχή βοήθειας στα πλέον δυσπρόσιτα και με το χαμηλότερο επίπεδο ειδίκευσης άτομα, έτσι ώστε να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής πρόσβασης στην κατάρτιση και επιμόρφωση.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το ψήφισμα έχει θεμελιώδη σημασία, επειδή λαμβάνει υπόψη το σημαντικό αίτημα της ανανέωσης σε σχέση με τη χάραξη πολιτικής κατά της κρίσης για το 2020, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ της αναγκαίας καινοτομίας και του ενδεδειγμένου σεβασμού των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής συνοχής. Αυτός είναι, και πρέπει να παραμείνει, ο βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο ως μέσο γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, ενισχύοντας συγχρόνως τις περιφερειακές ταυτότητες.

Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής και έχοντας επιβεβαιώσει την αξία και τη σπουδαιότητα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της εταιρικής σχέσης και της ολοκληρωμένης προσέγγισης ως θεμελιωδών αρχών, το ψήφισμα αυτό επιβεβαιώνει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο συνδυασμός του ΑΕγχΠ, που πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας, με νέους και πιο ουσιαστικούς δείκτες με μόνο στόχο την ανάλυση και αξιολόγηση· την ανάγκη καθορισμού νέων κανόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οι οποίοι θα πρέπει ωστόσο να διατηρηθούν στο πλαίσιο του κανονισμού για τις γενικές διατάξεις που διέπουν την πολιτική συνοχής· και την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και της χρήσης των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως επεσήμανε άλλωστε και ο Επίτροπος Hahn.

Αναφέρομαι πράγματι στην παρέμβαση του Επιτρόπου Hahn, και ειδικότερα στο σημείο όπου επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί το σύμφωνο σταθερότητας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, για να επιτύχουμε όμως αυτόν τον στόχο, η άθλια συμφωνία η οποία ορίζει ότι οι δαπάνες για επενδύσεις πρέπει να υπολογίζονται βάσει των παραμέτρων του συμφώνου σταθερότητας πρέπει να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί, μιας και θα σήμαινε ότι ζητούμε να αυξηθούν οι δαπάνες για επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα τις τιμωρούμε ή τις μειώνουμε.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολες: απασχόληση, οικονομική μεγέθυνση, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Αυτοί είναι οι στόχοι της ευρωπαϊκής στρατηγικής, η οποία προβλέπει την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Όπως επεσήμαναν ήδη πολλοί προηγούμενοι ομιλητές, η επίτευξή τους είναι δυνατή μόνο αν το μελλοντικό ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο λαμβάνει υπόψη τη σπουδαιότητα της περιφερειακής πολιτικής, έτσι ώστε να επιτευχθεί πραγματικά οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και αν μπορεί να εγγυηθεί επαρκή χρηματοδότηση παρά τους περιορισμένους πόρους, προωθώντας μια πολιτική στο πλαίσιο της οποίας οι στόχοι τίθενται βάσει προτεραιοτήτων και αξιολογούνται βάσει αποτελεσμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D).(RO) Μέχρι σήμερα, η πολιτική συνοχής έχει λειτουργήσει ως αποτελεσματικό μέσο γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών και επίδειξης αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί σε μεγάλο βαθμό θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Ωστόσο, έχει ζωτική σημασία να μειωθούν οι ανισορροπίες, για χάρη όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλων των πολιτών και περιφερειών, κάτι που, εκτός από ανθρώπινους πόρους, απαιτεί επίσης επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους.

Η τρέχουσα πολιτική συνοχής χρειάζεται βελτιώσεις, αλλά χωρίς σοβαρές τροποποιήσεις. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να αποκρούσουμε και να απορρίψουμε την επανεθνικοποίηση και την υποχρηματοδότησή της. Στην παρούσα συγκυρία, κατά την οποία πλούσια ή λιγότερο πλούσια κράτη μέλη πλήττονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, η περικοπή του προϋπολογισμού που διατίθεται για την πολιτική συνοχής θα ισοδυναμούσε με υπονόμευση όλων των επιτυχιών των τελευταίων ετών, καθώς και της μείωσης των ανισοτήτων τις οποίες προσπαθούσαμε να καταπολεμήσουμε μέχρι σήμερα.

Γι’ αυτό συμφωνώ με την άποψη του Προέδρου José Manuel Durão Barroso ότι ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο μέλλον για την πολιτική συνοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον σημερινό. Διαφορετικά, όλα αυτά θα μείνουν απλώς λόγια κενά περιεχομένου και θα θέσουμε σε κίνδυνο το ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

 
  
MPphoto
 

  Ivars Godmanis (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα έχει διατυπωθεί με πολύ εύστοχο τρόπο από άποψη στρατηγικής. Οφείλουμε να το υποστηρίξουμε. Ωστόσο, πρέπει να διερευνήσουμε πού ακριβώς εντοπίζονται σήμερα τα προβλήματα. Θα ήθελα να επισημάνω στον Επίτροπο ότι, από 1ης Σεπτεμβρίου, το ποσοστό απορρόφησης του Κοινωνικού Ταμείου ήταν μόλις 18%, το οποίο ισοδυναμεί με το ήμισυ –είναι δηλαδή δύο φορές χειρότερο– του ποσοστού απορρόφησης της προηγούμενης περιόδου.

17 κράτη μέλη κινούνται κάτω από το 18%. Ορισμένα από αυτά παραμένουν προσκολλημένα σε επίπεδα απορρόφησης της τάξης του 10% ή 11% όσον αφορά το Κοινωνικό Ταμείο. Το ποσοστό απορρόφησης δεν ακολουθεί πάντως συγκεκριμένες τάσεις: οι χώρες με τα μεγαλύτερα ελλείμματα δεν παρουσιάζουν τα χειρότερα ποσοστά απορρόφησης. Γεγονός είναι, όμως, ότι ορισμένες χώρες παρέμειναν προσκολλημένες στο 10% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010.

Η Επιτροπή πρέπει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Αν εξετάσει κανείς τα υπόλοιπα ταμεία –το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής– η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλύτερη. Το συνολικό ποσοστό απορρόφησης είναι 17,95%. Επίσης, στο 60% των κρατών μελών καταγράφονται ακόμη πιο χαμηλά ποσοστά απορρόφησης. Για ορισμένα από αυτά, το αντίστοιχο ποσοστό είναι ακόμη και τρεις φορές χαμηλότερο.

Το Συμβούλιο έχει περιορίσει τη χρηματοδότηση, με βάση το σχέδιο προϋπολογισμού του 2011, σε λιγότερο από 1.000 εκατ. ευρώ επειδή τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να θέλουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ως μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, στηρίξαμε το αίτημα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να αποκατασταθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού η αρχική χρηματοδότηση. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι κατά πόσον θα είναι δυνατή η απορρόφηση αυτών των χρημάτων. Αν δεν καταστεί δυνατή, δεν έχει νόημα να μιλάμε για ένα λαμπρό μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR).(LV) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι το σχέδιο που κατάρτισε η κ. Hübner, η πρώην αρμόδια για την περιφερειακή ανάπτυξη Επίτροπος, είναι επίσης ισορροπημένο και, θα έλεγα, ικανοποιητικό. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η κρίση έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλά κράτη μέλη που είναι καθαροί εισφορείς, με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις ώστε να μειωθεί η χρηματοδότηση των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το μείζον κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει η πολιτική συνοχής είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην περιέλθουμε σε σύγχυση, αλλά να φανούμε κάπως πιο συντηρητικοί και να μην εγκαταλείψουμε δύο θεμελιώδεις πτυχές της πολιτικής συνοχής, συγκεκριμένα ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη πολιτική, κύριος στόχος της οποίας είναι, και θα συνεχίσει να είναι, η εξίσωση των επιπέδων ανάπτυξης μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης και, δεύτερον, ότι το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης εξακολουθεί να είναι το βασικό κριτήριο. Αν αγνοήσουμε αυτές τις θεμελιώδεις πτυχές, κάθε άλλη συζήτηση (όπως το πώς θα ευθυγραμμιστεί καλύτερα η πολιτική συνοχής με την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020») θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο, ακόμη και με την εφαρμογή της «ΕΕ 2020» στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν συζητούμε για ασήμαντα πράγματα εν προκειμένω. Για την περίοδο από το 2007 έως το 2013, διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 75 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 8% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Δεδομένου ότι οι Βρυξέλλες θα προσφέρουν τα χρήματα στο ΕΚΤ μόνο όταν τα κράτη μέλη αναλάβουν την ευθύνη της συγχρηματοδότησης, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 150 δισ. ευρώ για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερης ποιότητας θέσεων απασχόλησης. Ευτυχώς, οι πόροι του ΕΚΤ δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση περιττών μελετών, αλλά διατίθενται απευθείας στους ανθρώπους που τους έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το στοιχείο που καθιστά τόσο σημαντικό το εν λόγω ταμείο και επιτρέπει στους πολίτες να το γνωρίζουν από πρώτο χέρι, περιλαμβανομένων επί μακρόν ανέργων, μεταναστών, νέων που έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλους σπουδών τους οποίους δεν είχαν αποκτήσει με την πρώτη προσπάθεια, δεκάδων χιλιάδων ασκουμένων και επανακαταρτιζομένων, εργαζομένων που επιδιώκουν περαιτέρω κατάρτιση και νέων επιχειρηματιών. Απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ομάδων του πληθυσμού.

Τι θα συμβεί μετά το 2013; Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν αποδοτικότερα τη χρηματοδότηση, ενώ πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους περιφερειών. Θεωρώ επιθυμητή μια ειδικά σχεδιασμένη προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, καθώς και τον αποτελεσματικό συντονισμό με προγράμματα όπως τα Daphne και PROGRESS. Υποστηρίζω την αύξηση της ευελιξίας, την απλούστευση των ελέγχων και την ενίσχυση της διαφάνειας ως προς τη διανομή των χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, τάσσομαι κατά της θέσπισης χωριστού νομικού πλαισίου για το ΕΚΤ. Φρονώ ότι θα πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς έτσι θα διασφαλιστεί η ρύθμιση της επιλεξιμότητας των δαπανών σε επίπεδο κρατών μελών. Γι’ αυτό κατέθεσα την τροπολογία 1, μαζί με 45 συναδέλφους μου βουλευτές, την οποία σας καλώ να υποστηρίξετε στην επικείμενη ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Evgeni Kirilov (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε όλοι ως προς το ότι η πολιτική συνοχής έχει μέχρι στιγμής προσφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι ορατό και αναγνωρίσιμο. Ωστόσο, διατυπώνονται διαφορετικές ιδέες όσον αφορά την πολιτική συνοχής μετά το 2013.

Θα πρέπει να την αναπτύξουμε περαιτέρω και να την προσαρμόσουμε στις νέες προκλήσεις και πραγματικότητες χρησιμοποιώντας ως βάση τα επιτεύγματά της και όχι μέσω του ολοκληρωτικού μετασχηματισμού της εν λόγω πολιτικής. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό τόσο για τις βασικές αρχές της όσο και για τον μελλοντικό της προϋπολογισμό. Απαιτούνται ενέργειες οι οποίες πρέπει να υποστηρίζονται με επαρκείς πόρους από την ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών υπογράμμισε προσφάτως ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν εκτεταμένες απώλειες εις βάρος συγκεκριμένων περιφερειών όσον αφορά τη μελλοντική κατανομή των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων. Ευελπιστώ ειλικρινώς ότι τα νέα κράτη μέλη δεν θα υποστούν τέτοιες εκτεταμένες απώλειες. Επομένως, η περικοπή πόρων από τη συνοχή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί αποδεκτή. Το ζήτημα δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό, καθώς θα επηρεάσει αρνητικά τις αρχές της αλληλεγγύης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με την πολιτική συνοχής.

(EN) Το μέλλον της πολιτικής συνοχής έχει καθοριστεί στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανεργίας και της συρρίκνωσης των δημόσιων οικονομικών στο σύνολο της Ευρώπης.

Είναι πιθανό η περιφέρεια BMW (Border, Midlands and Western) της χώρας μου να ενταχθεί και πάλι στην κατηγορία του 75% έως 100% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα για την περίοδο μετά το 2013 τα οποία θα αναγνωρίζουν αυτήν την αλλαγή της οικονομικής κατάστασης της Ιρλανδίας και της περιφέρειας BMW ειδικότερα. Τα προγράμματα του στόχου 2 πρέπει να εστιάζονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων των περιφερειών, ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας πιο οικολογικής, ευφυούς και βιώσιμης οικονομίας στην Ιρλανδία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι περιφερειακές πτήσεις στην περιφέρεια BMW αποτελούν οικονομική και κοινωνική αναγκαιότητα. Συνεπώς, η χρηματοδότηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να διατηρηθεί, δεδομένου ότι οι εν λόγω εσωτερικές πτήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά με άλλον τρόπο.

Η στήριξη της ΕΕ για τη διασυνοριακή συνεργασία στην Ιρλανδία πρέπει να διατηρηθεί. Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κατακερματισμού στις παραμεθόριες περιφέρειες όσον αφορά την αγορά εργασίας, τις τάσεις του εμπορίου και τις υποδομές.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Αυτό ισχύει για δύο λόγους. Πρώτον, σήμερα το πρωί εμείς οι βουλευτές του ΕΚ ενώνουμε τις δυνάμεις μας και προβάλλουμε τις απαιτήσεις μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ευρωπαίους υπουργούς. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τις επιτυχίες που έχουμε σημειώσει κατά την εφαρμογή αυτής της κρίσιμης πολιτικής και να την τροποποιήσουμε έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο προσιτή και ορατή. Επιδιώκουμε μια ισχυρή, επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική που να συμβάλλει πρακτικά στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε όλες μας τις περιφέρειες. Επιθυμούμε την απλούστευση των κανόνων, η οποία πρέπει επιτέλους να περάσει από τα λόγια στα έργα· θέλουμε οι κανόνες αυτοί να εφαρμόζονται εξίσου για τους υπευθύνους των έργων και τους δυνητικούς δικαιούχους. Θέλουμε να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τις εξόχως απόκεντρες πόλεις και περιφέρειες. Συμμετείχα στην εκπόνηση αυτού του ψηφίσματος όταν το επεξεργαζόταν η ομάδα εργασίας και η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου. Τάχθηκα υπέρ των αναγκών των υποψήφιων δικαιούχων και κατάφερα να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται υπόψη και θα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών μας. Επιθυμώ μια ενωμένη και κοινωνική Ευρώπη, η οποία θα θεμελιώνεται σε μια ακατάβλητη, φιλόδοξη Ευρώπη.

Το δεύτερο εξαιρετικά σημαντικό γεγονός της ημέρας είναι η παρέμβαση που θα διοργανωθεί σήμερα το απόγευμα, όπου 140 περιφέρειες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και οι 140 περιφερειάρχες τους, μαζί με βουλευτές του ΕΚ, αντιπροσωπεύοντας το 85% του πληθυσμού της ΕΕ, θα πραγματοποιήσουν συμβολική πορεία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –θα ξαναϊδωθούμε αργότερα, κύριε Επίτροπε– για να καταδείξουν τον βαθμό στον οποίο όλοι μας, τόσο οι περιφέρειες όσο και το Κοινοβούλιο, αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα αυτής της πολιτικής συνοχής για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, την κοινωνία και την οικονομία· θα σχηματίσουμε λοιπόν ένα κοινό μέτωπο σήμερα το απόγευμα, καταδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο αυτή η πρώτη ισχυρή πολιτική εκστρατεία είναι μια εκστρατεία των πολιτών, ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο της απευθύνουν άμεσα οι περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιθυμία μου είναι η πολιτική συνοχής μετά το 2013 να συνεχίσει να αποτελεί το κατ’ εξοχήν παράδειγμα αλληλεγγύης εντός της ΕΕ. Επιθυμώ η πολιτική συνοχής να αποτελέσει πραγματική λύση έναντι της κρίσης και των συνεπειών της, για να επιτευχθεί δε ο στόχος αυτός, είναι αναγκαίο να ενταχθεί στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ιδίως στον στόχο της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η πολιτική συνοχής πρέπει να αποκτά ολοένα και πιο συμμετοχικό χαρακτήρα και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των υλοποιούμενων έργων. Είναι σημαντικό εσείς, τα μέλη της Επιτροπής, να αντιμετωπίζετε την πολιτική συνοχής ως επένδυση παρά ως δαπάνη και ως ευκαιρία για την προαγωγή της εμπιστοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δεν θέλω η πολιτική συνοχής να παραβλέπει τις ιδιαίτερες ανάγκες των πλέον επιβαρυμένων κοινωνικών ομάδων, καθώς αυτό δεν συνάδει με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ή με μια πιο στρατηγική αντίληψη που συνίσταται στην επένδυση στους τομείς του μέλλοντος.

Με απλά λόγια, όπως έχουμε επισημάνει τόσες πολλές φορές, χρειαζόμαστε μια πολιτική συνοχής η οποία θα είναι συγκροτημένη, θα χρηματοδοτείται επαρκώς και θα εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE). (HU) Κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, πολλά ελέχθησαν σήμερα σχετικά με την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής. Ωστόσο, θα ήθελα να μιλήσω για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ο οποίος είναι θεμελιώδης και ουσιαστικός, μεταξύ άλλων, και για την πολιτική συνοχής, επειδή αν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού σημειώνουν υστέρηση, τότε αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και στο πεδίο της πολιτικής συνοχής. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη στρατηγική «ΕΕ 2020», καθώς η απασχολησιμότητα είναι ζήτημα καίριας σημασίας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο ζητήματα:

Πρώτον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας. Πρέπει να προσφέρουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κρίσης η οποία έχει επιταχύνει ορισμένες διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, όπως την αθρόα έξοδο της μαζικής παραγωγής από την Ευρώπη, και σε όσους δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους στην αγορά εργασίας επειδή δεν υπάρχει ανάλογη ζήτηση. Αυτό είναι το φαινόμενο που ονομάζουμε «αναντιστοιχία των επαγγελματικών προσόντων». Πρέπει να δώσουμε επίσης μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που είναι μη απασχολήσιμα λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων, όπως τα άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο.

Δεύτερον, η στρατηγική «ΕΕ 2020» αναμένεται να αυξήσει το επίπεδο απασχόλησης των γυναικών κατά 25%. Ωστόσο, αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο εάν τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, την απαραίτητη υποστήριξη στο πεδίο των υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την παιδική μέριμνα και τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεδομένου ότι η απαιτούμενη ενίσχυση είναι συχνά μικρότερης έκτασης, οι κανόνες που διέπουν τις πληρωμές θα χρειαστεί ενδεχομένως να καταστούν πιο ευέλικτοι από τους κανόνες που ισχύουν για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από τα μεγάλα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι πάντως επιβεβλημένο να μεριμνήσουμε ώστε να γίνουν αυστηρότερες η εποπτεία και η αξιολόγηση, προκειμένου η χρηματοδότηση να καταστεί διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη.

 
  
MPphoto
 

  Kerstin Westphal (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Hahn, κύριε Andor, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχής και η περιφερειακή πολιτική για τη συμβίωση και την από κοινού ανάπτυξή μας εδώ στην Ευρώπη. Ωστόσο, πιστεύω επίσης ότι, στο μέλλον, η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στις πόλεις μας. Οι πόλεις αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Συγχρόνως, σήμερα πλήττονται από περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Γι’ αυτό θέλω να απευθύνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα στον κ. Hahn. Τι ευκαιρίες θεωρείτε ότι προσφέρονται για την ανάδειξη της αστικής διάστασης; Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, κύριε Hahn, προσφάτως δηλώσατε, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διεξήχθη σε αυτό το Σώμα, ότι έχετε κατά νου ένα συγκεκριμένο ποσοστό της περιφερειακής χρηματοδότησης το οποίο θα διατεθεί για την ανάδειξη της αστικής διάστασης. Εξακολουθεί να ισχύει αυτή η δήλωση; Αν ναι, ποιο είναι το ποσοστό που είχατε κατά νου;

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, είναι εκπληκτικό το πώς, προτού καταλήξουμε σε συμφωνία για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, συχνά διεξάγουμε συζητήσεις σκοπός των οποίων είναι να υπερασπίσουμε την πολιτική συνοχής, η οποία είναι αποδεδειγμένα μία από τις πιο αποτελεσματικές και ορατές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, η συζήτηση της πολιτικής συνοχής είναι, σε μεγάλο βαθμό, συζήτηση σχετικά με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση – σχετικά με τον χαρακτήρα της Ένωσης, το πώς πρέπει να λειτουργεί και τι πρέπει να προσδοκούν από αυτήν οι πολίτες. Δεν μιλάμε μονάχα για χρήματα· εξετάζουμε επίσης το κατά πόσον θέτουμε όντως σε εφαρμογή μέτρα τα οποία οδηγούν σε οικονομική μεγέθυνση.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέσο, καθώς συνδυάζει τη μείωση των διαφορών, αφενός, με την υποστήριξη μέτρων τα οποία οδηγούν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αφετέρου. Οι δύο αυτοί στόχοι δεν είναι ασύμβατοι μεταξύ τους – απεναντίας, καθιστούν την πολιτική συνοχής ευνοϊκή για την ανάπτυξη. Αξίζει να συζητήσουμε αυτήν την πτυχή, διότι δεν μιλάμε εν προκειμένω για μια πολιτική ελεημοσύνης, αλλά, κατ’ ουσίαν, για μια πολιτική μέτρων υποβοήθησης της ανάπτυξης. Γι’ αυτό είναι άλλωστε μέρος της στρατηγικής «ΕΕ 2020».

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μόνη πολιτική η οποία χαρακτηρίζεται από εξαιρετική πολυπλοκότητα ως προς την υλοποίησή της, διότι στηρίζεται σε ένα σύστημα συνδιαχείρισης με τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει, αφενός, ότι τα χρησιμοποιούμενα μέσα είναι εξαιρετικά δύσκολα και οι διαδικασίες είναι πολύ σύνθετες· αφετέρου, όμως, προάγει με σαφή τρόπο τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών αρχών. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεν πρέπει να υπερασπιζόμαστε την πολιτική συνοχής μόνο στο πλαίσιο των νέων οικονομικών συνθηκών. Πρέπει να εξετάσουμε επίσης το πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε και να την ενισχύσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Caronna (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες διοργανώνονται εδώ στις Βρυξέλλες οι λεγόμενες «ανοικτές ημέρες». Πολλοί εκπρόσωποι δημοτικών και περιφερειακών αρχών συζητούν για το πώς μπορούν να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας και πώς οι παλαιές και νέες ανάγκες επηρεάζουν εξίσου τους εργαζόμενους, τις οικογένειες, και τις μικρές και μεγάλες παραγωγικές μονάδες.

Η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τις κοινωνίες μας καθιστά πολύ πιο δύσκολο να αναζητήσουμε πρόσφορες λύσεις για ένα νέο και σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμώ ότι όλοι έχουμε πλέον αντιληφθεί ότι, επί σειρά ετών, η πολιτική συνοχής υπήρξε το μόνο ουσιαστικό εργαλείο που είχαν στη διάθεσή τους οι περιφέρειες για την εξεύρεση λύσεων. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι, τα τελευταία χρόνια, η πολιτική συνοχής προσέφερε ένα ζωτικό ερέθισμα όσον αφορά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε όλες τις περιφέρειες. Τώρα καλούμαστε να επανακαθορίσουμε την πολιτική αυτή για την περίοδο μετά το 2013, και επομένως βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Γι’ αυτό έχει ζωτική σημασία να αποφευχθούν ορισμένοι κίνδυνοι.

Ο πρώτος θεμελιώδης κίνδυνος θα ήταν η επανεθνικοποίηση της πολιτικής: κάτι τέτοιο θα αποτελούσε σοβαρό βήμα οπισθοδρόμησης. Έπειτα, κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού χρηματοδότησης, πρέπει να ορίσουμε κατάλληλες απαιτήσεις όσον αφορά τις πιο υποβαθμισμένες περιφέρειες, χωρίς να τιμωρούμε τις πιο ανταγωνιστικές και τις πιο προηγμένες περιφέρειες. Τέλος, επιβάλλεται να απλουστευθούν οι διαδικασίες για όσους έχει αποδειχθεί ότι εφαρμόζουν την πολιτική με αποδοτικό τρόπο, και να καταστεί πιο δεσμευτική, από νομική άποψη, η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων όπου δεν επιτυγχάνεται επαρκής αποδοτικότητα. Αναμένουμε από την Επιτροπή να λάβει μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, μετά από τέσσερα συναπτά έτη μείωσης των ποσοστών ανεργίας, από το 2004 έως το 2008, η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει εκμηδενίσει μεγάλο μέρος της επιτευχθείσας προόδου. Τα ποσοστά ανεργίας ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνουν κατακόρυφη άνοδο. Στην Πορτογαλία, λόγου χάρη, η ανεργία έφτασε στο ιστορικό υψηλό του 11%.

Ένα επιπλέον αρνητικό φαινόμενο είναι η ανεργία μεταξύ των νέων στην ΕΕ. Η Ευρώπη διανύει, έτσι, μια περίοδο μετασχηματισμού και έρχεται αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις. Η κρίση έχει εξανεμίσει πολυετείς οικονομικές και κοινωνικές προόδους και έχει αποκαλύψει τις αδυναμίες των οικονομιών των κρατών μελών της και, επομένως, της ίδιας της ΕΕ. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» μας δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε. Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης ως αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Συνεπώς, επικροτώ την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), την οποία συζητούμε σήμερα, δεδομένου ότι το ταμείο αυτό διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το ΕΚΤ είναι, άλλωστε, το βασικό χρηματοδοτικό μέσο που επιτρέπει στην ΕΕ να υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους της πολιτικής της για την απασχόληση, μέσω της βελτίωσης των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του πληθυσμού της Ευρώπης. Το ΕΚΤ πρέπει να ενισχυθεί ως η βασική κινητήρια δύναμη για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για την πραγματοποίηση επενδύσεων στους τομείς της επανεκπαίδευσης, της απασχόλησης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η μεταρρύθμιση του ΕΚΤ, που θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση των υπόλοιπων διαρθρωτικών ταμείων, δεν θα πρέπει απλώς να διευκολύνει και να απλουστεύσει τη διαχείρισή του και να βελτιώσει τη διαφάνεια· πρέπει επίσης να προσανατολίσει τη χρήση των πόρων σε αποτελέσματα και επιτεύγματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα του πληθυσμού εν γένει.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αναμφίλεκτα τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών και, κυρίως, διασφάλισης της σταθερότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να τα ανανεώσουμε, αλλά και να μεριμνήσουμε για την αποτελεσματικότητά τους προσδίδοντας ευελιξία στις μεταξύ τους συνέργειες. Αναφέρομαι κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο είναι σήμερα κρίσιμο για την εξασφάλιση της ποιότητας των μελλοντικών θέσεων εργασίας στις χώρες μας.

Είναι ασφαλώς σημαντικό να τονώσουμε τις διαδικασίες ανάκαμψης και οικονομικής μεγέθυνσης, όμως είναι αναγκαίο να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ανταγωνιστικά μοντέλα τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τόσο την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται μέσω της γνώσης όσο και την ποιότητα των μεθόδων παραγωγής. Οι ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι πολύ σημαντικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και για την ικανότητά τους να παράγουν κέρδη.

Φρονώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρειάζεται ειδικούς και απλούς κανόνες λειτουργίας. Η απλότητα δεν είναι εχθρός της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας, εφόσον δε ασκούνται αυστηροί έλεγχοι, είναι ακόμη λιγότερο πιθανό να οδηγήσει σε παραβιάσεις αυτών των κανόνων. Θεωρώ ότι η απλούστευση και η ενίσχυση του ελέγχου θα πρέπει να λειτουργούν αλληλένδετα. Κατά τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να εξοπλίσουμε πραγματικά τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με εργαλεία τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, αν και είναι αναγκαίος μέχρις ενός βαθμού ο εκσυγχρονισμός τους.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα εργασίας με επικεφαλής την πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία μας επέτρεψε να διεξαγάγουμε τη σημερινή συζήτηση.

Ασφαλώς, όλοι συμφωνούμε ότι η πολιτική συνοχής είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά και για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την υλοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής την οποία προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και για την οποία γίνεται τόσος πολύς λόγος.

Εκείνο που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να κάνουμε τώρα είναι να δούμε ποια λάθη έχουμε διαπράξει και να βελτιώσουμε τα έως τώρα επιτεύγματά μας. Όλοι συμφωνούμε ως προς το ότι η διαδικασία πρέπει να είναι πολύ πιο ευέλικτη, ότι απαιτούνται λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια, και ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να απλουστευθούν. Επίσης, οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μειονεκτήματα, όπως τα νησιά, οι ορεινές περιοχές, οι διασυνοριακές περιοχές και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί το βασικό κριτήριο, αν και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και ορισμένοι άλλοι δείκτες σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ οι περιφέρειες και οι τοπικοί φορείς πρέπει να διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο. Νομίζω ότι επ’ αυτού είμαστε όλοι σύμφωνοι.

Επομένως, θα κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, όμως η Επιτροπή θα πρέπει να μας διευκρινίσει αν αυτή είναι όντως η πορεία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε ή αν θα πρέπει να στραφούμε σε άλλη κατεύθυνση. Πρέπει να διευκρινίσει αν θα έχουμε στη διάθεσή μας τους ίδιους προϋπολογισμούς, κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να μην υπάρξει κανένας χαμένος και να μπορέσουν όλες οι περιφέρειες να σημειώσουν πρόοδο στους τομείς της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, των εισοδημάτων και της προόδου, ιδίως σε μια περίοδο κρίσης κατά την οποία η σαφήνεια είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, οι συνδυασμένες πολιτικές είναι αναγκαίες για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Το ίδιο και η λειτουργία ενός μηχανισμού δυναμικής προώθησης της αλλαγής, και ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, η συστηματική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.

Ο θεμελιώδης ρόλος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής έχει μέχρι στιγμής αγνοηθεί σε αυτήν τη συζήτηση.

Τη στιγμή που συζητούμε πώς να κάνουμε αποτελεσματικότερα τα ταμεία της ΕΕ ως προς την υλοποίηση της συνοχής, οι πολιτικές του Συμβουλίου και της Επιτροπής στο πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης υπονομεύουν κοινωφελείς υπηρεσίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την επίτευξη συνοχής. Χωρίς αυτές, θα είναι άσκοποι όλοι οι χρηματοδοτικοί πόροι τους οποίους μπορεί να διαθέσει η Ευρώπη στα κράτη μέλη.

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ο αρνητικός αντίκτυπος που έχουν οι κανόνες της αγοράς της ΕΕ στο δικαίωμα των περιφερειακών και τοπικών αρχών να διατηρούν και να δρομολογούν την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, περιλαμβανομένων κοινωνικών υπηρεσιών. Ναι, χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικά ταμεία τα οποία να είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα, όμως πρέπει να σταματήσουμε την ανοησία, την τρέλα της απογύμνωσης των κοινωνιών μας από στοιχειώδεις δημόσιες υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch (PPE). (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι μια ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική συνοχής είναι αδιανόητη. Χωρίς την πολιτική συναίνεση –ή την πολιτική συνοχή, αν θέλετε– που απαιτείται για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής, οι ερωτήσεις της προέδρου Hübner και το συναφές σχέδιο απόφασης ενισχύουν, κατά τη γνώμη μου, την πολιτική συναίνεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων, των διαφορετικών πολιτικών οικογενειών, και ίσως μεταξύ των διάφορων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Από αυτήν την άποψη, θεωρώ απαράδεκτες τις παραπειστικές φωνές που ακούστηκαν στη σημερινή συζήτηση σχετικά με το ΑΕγχΠ ως τον υπ’ αριθμόν ένα και αποκλειστικό δείκτη και μέτρο της επιλεξιμότητας για ενισχύσεις της περιφερειακής ανάπτυξης. Θα ήθελα να δηλώσω τη ρητή και κατηγορηματική συμφωνία μου με τις έντονες απόψεις που εξέφρασαν ο κ. Olbrycht και η κ. Mazzoni, συγκεκριμένα τις έντονες απόψεις τις οποίες έχω διατυπώσει σε προηγούμενες συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τις οποίες συμμερίζεται επίσης ο Επίτροπος Hahn, ότι δηλαδή, αν και το ΑΕγχΠ δεν αντικατοπτρίζει όλες τις πτυχές των επιπέδων ανάπτυξης, δεν παύει να είναι ο πλέον αξιόπιστος από τους διαθέσιμους δείκτες. Ασφαλώς, σε επίπεδο κράτους μέλους, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς δείκτες προκειμένου να εξαλειφθούν τα όποια μειονεκτήματά του και να συνυπολογιστούν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της ανάπτυξης. Ωστόσο, για να προασπίσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα των κρατών μελών να καλύψουν με επιτυχία τα κενά τους στο πεδίο της ανάπτυξης, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί το ΑΕγχΠ ως βασικός και αποκλειστικός δείκτης για τον καθορισμό της κατανομής των πόρων σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Συλβάνα Ράπτη (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα εργαλείο, ένα βασικό εργαλείο για να κτίσουμε μια καλύτερη Ευρώπη, για να σφυρηλατήσουμε την αλληλεγγύη των λαών και των κρατών. Όπως για κάθε εργαλείο, όμως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.

Κύριοι Επίτροποι, κύριοι συνάδελφοι, αν φανταστούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα σφυρί, μπορούμε να καρφώνουμε με αυτό καρφιά τα οποία θα διατηρούν σταθερό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εάν, όμως, δεν προσέξουμε και το σφυρί αυτό πέσει στα πόδια μας, τότε δεν θα μπορέσουμε να περπατήσουμε παραπέρα. Αυτό το λέω σχηματικά για να καταλάβουμε ότι ακόμη και εάν δημιουργήσουμε το καλύτερο οικοδόμημα, την καλύτερη υποδομή, εάν ξεχάσουμε ότι την φτιάχνουμε για τους ευρωπαίους πολίτες, τότε θα έχουμε αποτύχει. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πρέπει να είναι σταθερό για να μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτό και να αναπτυχθούν, άνθρωποι που θα απασχολούνται σε αξιοπρεπείς εργασίες και θα έχουν πραγματικά ανοικτή ματιά στο μέλλον.

Παρακαλώ, κύριοι Επίτροποι, μην ξεχνάτε ποτέ, ότι η βασική επένδυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι ο άνθρωπος.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας, οι οποίες είναι θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να ενισχύει τις περιφέρειες οι οποίες οφείλουν να καλύψουν τις μεγαλύτερες αποστάσεις στα πεδία των υποδομών, της οικονομίας, της τεχνολογίας, της απασχόλησης ή της κοινωνικής ένταξης και οι οποίες, με βάση τους δικούς τους πόρους, αδυνατούν να καλύψουν αυτά τα κενά. Αυτή η ενίσχυση θα πρέπει να διατίθεται για την υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης οι οποίες θα περιλαμβάνουν επίσης στόχους που τίθενται σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής χωροταξικής ανάπτυξης και θα πρέπει να ενσωματώνει τομεακές πολιτικές όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η εκπαίδευση, η έρευνα, η ανάπτυξη και η απασχόληση.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Επίτροπε Andor, Επίτροπε Hahn, η πολιτική συνοχής είναι η πιο επιτυχημένη και ορατή δημόσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης ένα σημαντικό μέσο το οποίο η Ένωση θα χρειαστεί σε μεγάλο βαθμό και στο μέλλον. Η σύγκλιση των νέων κρατών μελών της Βαλτικής και της Κεντρικής Ευρώπης δεν έχει επ’ ουδενί ολοκληρωθεί. Επιπλέον, αυτά τα ταμεία είναι επίσης αναγκαία σε ορισμένες περιφέρειες της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Ωστόσο, θα ήταν σφάλμα να θεωρήσουμε ότι ο μόνος στόχος της πολιτικής συνοχής είναι να προάγει τη σύγκλιση, δεδομένου ότι πρόκειται για την πιο εκτεταμένη ολοκληρωμένη πολιτική επενδύσεων για την υποστήριξη των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Η διάσπαση αυτής της πολιτικής συνοχής θα αποτελούσε βαρύτατο σφάλμα. Θα ισοδυναμούσε με διάσπαση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε ως στόχο την ενίσχυση της εναρμόνισης και των συνεργειών μεταξύ της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική συνοχής υπήρξε αναγκαία, και έχει αποδειχθεί επιτυχημένη.

Κατά τη γνώμη μου, τώρα πρέπει να τολμήσουμε να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον και να έχουμε το θάρρος να διερωτηθούμε αν τα χρήματα που διατίθενται σήμερα καταλήγουν στους σωστούς αποδέκτες και αν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Προσφέρονται χρήματα σε διάφορες κατευθύνσεις, και μάλιστα δεν διατίθενται πλέον στις φτωχότερες περιφέρειες και εκεί όπου μπορεί να είναι αναγκαία. Πιστεύω ότι είναι καιρός να αναρωτηθούμε κατά πόσον είναι σκόπιμο να εθνικοποιηθεί η πολιτική συνοχής, διοχετεύοντας πόρους σε επίπεδο ΕΕ μόνο στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται πραγματική ανάγκη.

Δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω ότι η γραφειοκρατία πρέπει αναμφίβολα να μειωθεί: επί του παρόντος, το 30-40% των διατιθέμενων χρημάτων δαπανώνται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, και τα ποσοστά αυτά είναι οπωσδήποτε υπερβολικά υψηλά.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προστιθέμενη αξία την οποία μπορεί να προσφέρει αυτή στη στρατηγική «ΕΕ 2020» είναι αδιαμφισβήτητα. Ο ρόλος που διαδραματίζει αυτή η πολιτική στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών και στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητάς τους πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί.

Αν και οι προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της «ΕΕ 2020», πιστεύω ότι θα πρέπει να της δοθεί επαρκής ευελιξία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επιμέρους περιφερειών και να υποστηρίζει πιο αδύναμες περιφέρειες με μεγαλύτερες ανάγκες, προκειμένου αυτές να μπορούν να υπερβούν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και τα γεωγραφικά μειονεκτήματά τους και να είναι δυνατή η μείωση των ανισοτήτων.

Η ύπαρξη μιας ισχυρής, επαρκώς χρηματοδοτούμενης περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα προσφέρει οφέλη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των μελλοντικών μας στόχων.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνεται να συμμετάσχω σε μια συζήτηση η οποία παρουσιάζει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για άτομα που κατάγονται από νησιά όπου και ζουν, όπως, στη δική μου περίπτωση, οι Κανάριοι Νήσοι. Συμμετείχα επίσης στη συζήτηση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική, δυνάμει του άρθρου 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διεξήχθη προσφάτως, οπότε θα περιοριστώ απλώς σε τρεις επισημάνσεις.

Πρώτον, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συζήτηση αυτή σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές πτυχές της πολιτικής συνοχής πρέπει να είναι σύμφωνη με τις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 2014-2020. Όχι παρά την κρίση, αλλά λόγω ακριβώς αυτής της κρίσης, ο στόχος της συνοχής είναι περισσότερο σημαντικός από οποιαδήποτε άλλη φορά στο παρελθόν.

Δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι τομεακή, αλλά εγκάρσια πολιτική, πράγμα που σημαίνει ότι η περιφερειακή διάσταση της πολιτικής συνοχής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ειδική τομεακή πολιτική, αλλά πρέπει να καλύπτει εξίσου τις πολιτικές ενέργειας, μεταφορών, επικοινωνιών και καινοτομίας.

Τρίτον, θα ήθελα επισημάνω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις νησιωτικές περιοχές, που αποτελούν στο σύνολό τους εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε είναι εξαιρετικά ευάλωτες, από άποψη ασφάλειας, έναντι του λαθρεμπορίου αλλά και απειλών τις οποίες δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία αντιπροσωπεύουν μεγάλο αριθμό περιφερειών, πόλεων και κοινοτήτων και πληθυσμό 500 εκατομμυρίων, είναι φυσικό να παρουσιάζουν τεράστια ποικιλία διαφορετικών αναγκών και προβλημάτων. Επιπλέον, κάθε πρωτοβουλία της ΕΕ στο επίπεδο των Βρυξελλών έχει αντίκτυπο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Από τη δεκαετία του 1970, διατίθενται διαρθρωτικές ενισχύσεις σε μειονεκτούσες περιφέρειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η γεωγραφικώς ισορροπημένη ανάπτυξη της οικονομίας και της ευημερίας. Ωστόσο, εξετάζοντας την τρέχουσα κατάσταση, μας δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν έχουμε πλησιάσει καθόλου στην επίτευξη αυτών των στόχων. Για παράδειγμα, τα δισεκατομμύρια που έχουν καταβληθεί υπό μορφή ενισχύσεων στις περιφέρειες της Ιρλανδίας και της Ελλάδας δεν τις εμπόδισαν να βιώσουν με πολύ έντονο τρόπο τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Οι περιφέρειες οι οποίες έχασαν το καθεστώς ζωνών του στόχου 1 κατά τη διάρκεια της διεύρυνσης του 2004 δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Η κατάστασή τους έχει βελτιωθεί μόνο από στατιστική άποψη, με άλλα λόγια στα χαρτιά, όμως όλοι γνωρίζουμε ότι κανένας δεν ζει τρώγοντας χαρτιά. Οι εκτεταμένες περιφέρειες μπορεί να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, την ίδια στιγμή όμως δεν αποκλείεται να περιλαμβάνουν μικρότερες περιφέρειες οι οποίες πασχίζουν για την επιβίωσή τους.

Κατά συνέπεια, πρέπει να καταστήσουμε την πολιτική συνοχής αποτελεσματικότερη και τα επιμέρους έργα περισσότερο βιώσιμα.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια και κάθε λεπτομέρεια πώς θα επιτευχθεί η συνέργεια μεταξύ των ταμείων συνοχής και των ταμείων της κοινής γεωργικής πολιτικής, δεδομένου ότι η εναρμόνιση της λειτουργίας των ταμείων αυτών θα προσέφερε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στις δράσεις της ΕΕ και θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητά μας ως προς την επίτευξη των στόχων μας.

Τέλος, συμφωνώ με όσους τάχθηκαν σήμερα υπέρ της απλούστευσης των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των διάφορων ταμείων, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Συντάσσομαι επίσης με τους συναδέλφους μου βουλευτές οι οποίοι δήλωσαν ότι το ΑΕγχΠ πρέπει να διατηρηθεί ως το βασικό κριτήριο καθορισμού της επιλεξιμότητας για την παροχή ενισχύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ουαλία έχει ωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις διαρθρωτικές χρηματοδοτήσεις. Επομένως, δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν το ότι υποστηρίζω την τρέχουσα βάση της πολιτικής συνοχής.

Πιστεύω ότι οι διαρθρωτικές χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να διατίθενται σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και ότι θα πρέπει να παρέχεται επαρκής στήριξη σε περιφέρειες οι οποίες δεν υπάγονται πλέον στο καθεστώς των περιφερειών σύγκλισης. Πιστεύω ότι η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να διατηρηθεί, γι’ αυτό απευθύνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πορεία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, την οποία διοργανώνει η Επιτροπή των Περιφερειών.

Τέλος, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τμήμα της πολιτικής συνοχής και να μην υπαχθεί στα τομεακά προγράμματα. Αναμένω με ενδιαφέρον τη δημοσίευση της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή, περίπου στις 9 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, προσδοκώ ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε ορισμένες από τις λεπτομέρειες, περιλαμβανομένης της απλούστευσης της διαδικασίας, ιδίως για όσους υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης. Αναμένω επίσης ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε τον ορισμό της αστικής περιοχής. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το συζητήσουμε.

Φυσικά, πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε τη διάθεση επαρκούς προϋπολογισμού γι’ αυτήν την πολιτική συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, αν λάβουμε υπόψη τους στόχους της πολιτικής συνοχής, είναι σαφές ότι η εν λόγω πολιτική προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εκφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μειώνοντας τις περιφερειακές ασυμμετρίες και συμβάλλοντας στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Για να μπορεί να επιτύχει, ωστόσο, αυτούς τους στόχους, πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα δημοσιονομικά κονδύλια. Η πολιτική συνοχής πρέπει επίσης να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επιμέρους περιφερειών, ιδίως των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών, γι’ αυτό το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα πρέπει να διατηρηθεί ως κύριο κριτήριο επιλεξιμότητας.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να συντονιστεί με τα ταμεία που υπάγονται στην πολιτική συνοχής, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητά τους και να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν. Συμφωνώ επίσης με τη θέση που έχει εκφραστεί και καλώ την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση σχετικά με την απορρόφηση των πόρων της πολιτικής συνοχής, έτσι ώστε να μπορέσουν να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατόν μέτρα βελτίωσης των ποσοστών απορρόφησης των εν λόγω πόρων.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» υποτίθεται ότι, μετά τη χειρότερη κρίση της ευρωπαϊκής οικονομικής ιστορίας, θα αντιπροσώπευε μια νέα αρχή. Εντούτοις, στις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε, το κυρίαρχο θέμα ήταν η δημοσιονομική πειθαρχία και οι υπόλοιπες πτυχές εθίγησαν ελάχιστα. Φαίνεται ότι όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να προβούμε σε περαιτέρω περικοπές αποκομίζουν τα ζωηρότερα χειροκροτήματα. Το Συμβούλιο πραγματοποιεί περικοπές, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν περικοπές, και τώρα φαίνεται ότι και εδώ στο Κοινοβούλιο το κοινό αίσθημα υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει επίσης να περισταλεί.

Δεν οικοδομείται έτσι το μέλλον. Σύντομα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διαθέτει πολιτική συνοχής, πολιτική απασχόλησης ή οικονομική πολιτική: θα διαθέτει μόνο δημοσιονομική πολιτική. Επίτροπε Hahn, Επίτροπε Andor, σας ανησυχεί αυτό το γενικευμένο κλίμα περικοπών; Έχω την αίσθηση ότι η συζήτηση που διεξάγεται αυτήν τη στιγμή στο Σώμα χαρακτηρίζεται από μια κάποια αφέλεια.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η δήλωσή σας, κύριε Hahn, ότι η πολιτική συνοχής και η περιφερειακή πολιτική βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι θα πρέπει να ασκούνται κοντά στους πολίτες, συνδυάζοντας διαφορετικά και καλοσχεδιασμένα μέσα πολιτικής, αποτελεί –νομίζω– καλή απάντηση στο ερώτημα που έχει τεθεί σήμερα στο Σώμα.

Η υπέρβαση της κρίσης, η οποία υπήρξε δύσκολη για όλους μας, και η επίτευξη των στόχων της οικονομικής στρατηγικής με ορίζοντα το 2020, προϋποθέτουν την πολιτική συνοχής καθώς και σαφείς στόχους, τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τις περιφέρειες. Έχουμε κηρύξει το τρέχον έτος ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα συνεχίσουμε άλλωστε να επιδιώκουμε αυτόν τον στόχο μέχρι και το 2020. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό αν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν ενσωματωθεί στην πολιτική συνοχής. Αυτή είναι η προσδοκία των τοπικών αρχών, και το ίδιο υποστηρίζει επίσης η Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία τις εκπροσωπεί. Κατά συνέπεια, το Σώμα θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τη γνώμη τους.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό τοις πάσι ότι η εδαφική συνοχή, καθώς και η οικονομική και κοινωνική ευημερία των κρατών μελών και των περιφερειών τους, προϋποθέτουν την ύπαρξη δικτύων επικοινωνίας που να διευκολύνουν και να καθιστούν δυνατή την πραγματικά ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Τα δίκτυα αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των συστημάτων κινητικότητας, μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και του σχεδιασμού των διευρωπαϊκών δικτύων, τα οποία συχνά αγνοούνται ή διενεργούνται εκ παραλλήλου χωρίς να διασφαλίζονται οι απαιτούμενες διασυνδέσεις.

Μέχρι στιγμής, όμως, η ευρωπαϊκή πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα προσκρούει σε μια θλιβερή και εκκωφαντική έλλειψη χρηματοδότησης, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη, ιδίως στα διασυνοριακά τμήματα, τα οποία όλοι αντιμετωπίζουν ως ουδέτερες ζώνες.

Είναι αλήθεια ότι στα κράτη μέλη που κατάφεραν να συντονίσουν τις δύο πολιτικές επιτεύχθηκε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, το οποίο οδήγησε σε επιτάχυνση της ανάπτυξης ιστορικώς μειονεκτουσών περιφερειών, πόλεων καθώς και των πολιτών τους, εντάσσοντας τους στη συνοχή την οποία όλοι επιδιώκουμε.

Γι’ αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της μείωσης των ανισοτήτων και της σύγκλισης μεταξύ των περιφερειών και των πολιτών στον χώρο ευημερίας μας μέσω βελτιωμένων διαύλων επικοινωνίας, πρέπει, εκτός από τον διάλογο σχετικά με την περίοδο μετά το 2013, να συζητήσουμε επιτέλους το θέμα της επείγουσας ανάγκης διασφάλισης της χρηματοδότησης των διευρωπαϊκών δικτύων.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική συνοχής καλύπτει και συνδυάζει πολλούς και διαφορετικούς αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και τις προσδοκίες όχι μόνο των περιφερειών αλλά και διάφορων κοινωνικών ομάδων. Τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής και οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από την εφαρμογή της καταδεικνύουν ότι μπορεί και θα πρέπει να αποτελέσει την πολιτική μέσω της οποίας θα ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις τις οποίες περιλαμβάνει η στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Η επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε και μείωση της φτώχειας. Γι’ αυτό διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και γι’ αυτό πρέπει να συντονίσουμε τις διάφορες επιμέρους πολιτικές στρατηγικές. Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η εφαρμογή ενός ειδικευμένου συστήματος εκπαίδευσης και επανακατάρτισης έχουν αποκτήσει τεράστια σημασία στη σημερινή εποχή. Η πολιτική συνοχής αποτελεί τη βάση για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης των αστικών οικισμών και των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους. Ο ορθός συντονισμός των διάφορων πολιτικών στρατηγικών θα επιτρέψει στο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σε άλλα ταμεία να μειώσουν τις όποιες καθυστερήσεις ως προς την εκτέλεσή τους και να λάβουν υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών, περιλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Οι πολιτικές συνοχής δεν είναι τυχαία εργαλεία της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν ουσιαστική έκφραση και δυναμική απόδειξη του ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα συνιστά μια κοινότητα πολιτών που μοιράζονται τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατανοούμε το επίμονο αίτημα να απευθύνονται οι πολιτικές συνοχής σε όλες τις περιφέρειες και να διευρυνθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ώστε να υπερβούν τη σημερινή εστίαση στο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και να γίνουν πιο δίκαια. Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι ο πρώτος και κύριος στόχος των πολιτικών συνοχής είναι η επίτευξη ομοιόμορφου βιοτικού επιπέδου για όλους τους Ευρωπαίους, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνεται πάντα ιδιαίτερη μέριμνα για τις φτωχότερες περιφέρειες, όπως ορισμένες από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες έχουν πραγματικά ανάγκη από μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η μελλοντική πολιτική οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέσει αυξημένα ποσά στον τομέα των μεταφορών, εστιάζοντας ιδιαίτερα την προσοχή στη διατροπικότητα και στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών. Θεωρώ ότι αυτές οι επενδύσεις θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προάγοντας συγχρόνως την οικονομική ευημερία και την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε αυτούς τους τομείς.

Τέλος, Επίτροπε Hahn, ευελπιστώ ότι, μετά το 2013, θα διαθέτουμε χωριστό κονδύλιο για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια του Δούναβη. Θα πρέπει να επισημάνω ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής διαθέτει 20 εκατ. ευρώ μόνο για το 2011. Η στρατηγική της Ένωσης για την περιφέρεια του Δούναβη έχει τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Η διεξαγωγή της σημερινής συζήτησης σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2013 είναι εξαιρετικά επίκαιρη αν λάβουμε υπόψη ότι αυτήν ακριβώς την περίοδο διοργανώνονται στις Βρυξέλλες οι λεγόμενες «ανοικτές ημέρες».

Το γεγονός ότι πολλοί συμμετέχοντες από τις περισσότερες περιφέρειες της Ευρώπης έχουν έρθει εδώ για να παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες, τις προσπάθειες και τα αποτελέσματά τους, καθώς και για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για ποικίλες πτυχές της περιφερειακής ανάπτυξης, ενισχύει την άποψή μου ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ προσφέρει απτά αποτελέσματα.

Μία επιμέρους πτυχή που εξετάζεται κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού είναι το πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούνται σήμερα τα ταμεία. Θα χρειαστεί να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη λήψη μέτρων με σκοπό την αύξηση των επιπέδων απορρόφησης των διατιθέμενων πόρων, ιδίως στις περιφέρειες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα εν προκειμένω. Γι’ αυτό άλλωστε πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να απλουστευθεί η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Για να σχεδιαστεί μια πολιτική η οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και θα έχει αυξημένη προβολή, απαιτείται οπωσδήποτε να εξισορροπηθεί η απλούστευση των διαδικασιών με την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, κύριε Πρόεδρε. Θα εστιάσω λοιπόν την παρέμβασή μου σε ελάχιστες επισημάνσεις.

(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, δεν είναι δυνατόν να επανεθνικοποιηθεί το ΕΚΤ, όπως ακριβώς δεν είναι δυνατόν να επανεθνικοποιηθεί η ΚΓΠ. Χρειαζόμαστε περισσότερη, όχι λιγότερη Ευρώπη.

Δεύτερον, είναι επειγόντως αναγκαίο να απλουστευθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Έχω συναντήσει ομάδες οι οποίες δεν έκαναν καν τον κόπο να υποβάλουν αιτήσεις, παρότι δικαιούνται χρηματοδότηση, λόγω του υπερβολικά σύνθετου χαρακτήρα της αίτησης. Ορισμένοι χρειάστηκε μάλιστα να προσλάβουν εμπειρογνώμονες προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση για λογαριασμό τους. Η κατάσταση αυτή είναι γελοία και πρέπει να πάψει να υφίσταται.

Τρίτον, θεωρώ αναγκαίο να διατηρηθεί και ο στόχος 1 και ο στόχος 2. Εκπροσώπησα την πολιτική μου ομάδα στο Mannheim και διαπίστωσα από πρώτο χέρι τα οφέλη που προσφέρει ο στόχος 2. Αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι επίσης αναγκαίο –αν και ορισμένοι από τους συναδέλφους μου στην Ομάδα PPE δεν συμφωνούν μαζί μου– να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μην αποτελεί αποκλειστικό κριτήριό μας το ΑΕγχΠ. Πρέπει οπωσδήποτε να αποτελεί το βασικό κριτήριο, αλλά όχι και το μοναδικό. Θεωρώ αναγκαίο να συζητήσουμε τη συγκεκριμένη πτυχή, και αναμένω με ενδιαφέρον αυτήν τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D).(PT) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ίσως το μέσο που προάγει στον μεγαλύτερο βαθμό τη συνοχή. Επομένως, είναι αναγκαίο να συντονιστεί η λειτουργία του με τη λειτουργία του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιβάλλεται να ακολουθήσουμε μια τοπική προσέγγιση όσον αφορά τα προβλήματα που καλούμαστε να επιλύσουμε: με άλλα λόγια, συνολικό όραμα για τοπική δράση. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον την πραγματική κατάσταση, τι επενδύσεις απαιτούνται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και ποια είναι τα πιο πρόσφορα μέσα για την προαγωγή της απασχόλησης στις περιφέρειές τους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις θετικές εμπειρίες των περιφερειών.

Στις Αζόρες, μια εξόχως απόκεντρη περιφέρεια στην οποία η ανεργία αγγίζει συνήθως ιστορικά υψηλά επίπεδα, το ποσοστό ανεργίας είναι σήμερα 6,5%, το χαμηλότερο στην Πορτογαλία. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην προνοητική στρατηγική που εφαρμόζεται για την απασχόληση, η οποία ορίζει ποιοι παράγοντες πρέπει να αντιμετωπιστούν και πώς πρέπει να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι, αλλά και στη χρήση του ΕΚΤ ως επιχειρησιακού μέσου αυτής της στρατηγικής, στα πεδία της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της προώθησης της απασχόλησης.

Η γενικευμένη εφαρμογή της πολιτικής συνοχής είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική συνοχής ή περιφερειακή πολιτική θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μία από τις βασικές δυνάμεις προώθησης της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολιτική η οποία είναι πιο φιλική για τους πολίτες σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες πολιτικές, και η οποία εστιάζεται σε πρακτικούς στόχους και στην επίλυση πρακτικών, σημαντικών προβλημάτων. Γι’ αυτό πρέπει να εντάξουμε τις πτυχές της εδαφικής συνοχής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Η κατασκευή οδικών αξόνων και σιδηροδρομικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας και η ολοκληρωμένη συνοχή είναι ζητήματα κεντρικής σημασίας τα οποία θα αυξήσουν την κινητικότητα στο σύνολο της Ευρώπης.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις φιλόδοξες προτάσεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σήμερα, το ένα τρίτο των Ευρωπαίων στερείται επαγγελματικών προσόντων. Θεωρώ ότι το εν λόγω ταμείο θα πρέπει σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, να επενδύσει στα πεδία της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης, και να συμβάλει στην αύξηση των επαγγελματικών προσόντων στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας. Επιπλέον, το ταμείο μπορεί να εστιάσει τη δράση του όχι μόνο σε θέματα κοινωνικής ένταξης, αλλά και στην ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης είναι καίριο στοιχείο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό ο συστηματικός εκσυγχρονισμός της ως απάντηση στις νέες τάσεις που διαμορφώνονται πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας και να καταστεί προτεραιότητα της Ένωσης μετά το 2013.

Οι πλούσιες εμπειρίες του παρελθόντος πρέπει να συμβάλουν στην εξάλειψη των επαναλαμβανόμενων λαθών, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, και στην ταχεία και υψηλής ποιότητας εκτέλεση της πολιτικής συνοχής, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και τη βελτίωση της διαφάνειας. Πιστεύω ακράδαντα ότι η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής πρέπει, στο μέλλον, να είναι προσανατολισμένη περισσότερο στα αποτελέσματα και στην ποιότητά τους, πράγμα που προϋποθέτει την καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των προγραμμάτων μέσω των οποίων εφαρμόζεται η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής, έτσι ώστε οι πόροι να διοχετεύονται στους τομείς των υποδομών, της επιστήμης και της έρευνας, καθώς και της καταπολέμησης της ανεργίας –για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες– προκειμένου οι περιφέρειες να μπορούν να αναπτυχθούν και να καλύψουν την απόσταση που τις χωρίζει από τις υπόλοιπες.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, τάσσομαι υπέρ της διατήρησης του χωριστού προϋπολογισμού και των ειδικών κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αποβλέποντας ωστόσο στην περαιτέρω ολοκλήρωσή του με όλα τα υπόλοιπα διαρθρωτικά ταμεία.

Εντούτοις, οι κανόνες πρέπει να αναθεωρηθούν σε τουλάχιστον πέντε τομείς: απαιτείται περαιτέρω απλούστευση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και όχι μόνο των διαδικασιών· πρέπει να αξιοποιηθούν πραγματικά οι εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί, λόγου χάρη, από τις ιταλικές περιφέρειες την τελευταία διετία, ώστε να προσφερθούν ολοκληρωμένες δέσμες μέτρων προσανατολισμού, κατάρτισης, επανακατάρτισης και στήριξης για την ένταξη σε ΜΜΕ εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί ή είναι άνεργοι· πρέπει να προωθηθούν συμπράξεις κατάρτισης μεταξύ φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων ώστε να προσφερθούν ευκαιρίες διαρκούς κατάρτισης οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη απόκτησης νέων δεξιοτήτων· απαιτούνται περισσότερα υπερεθνικά προγράμματα, τα οποία, μέχρι στιγμής, λειτουργούσαν μόνο σε πειραματική βάση· και απαιτούνται, τέλος, περισσότερες εθνικές και υπερεθνικές πρωτοβουλίες συνδυασμού της επιμόρφωσης με την εργασία για νέους ανθρώπους.

Πιστεύω ότι με βάση τις προαναφερθείσες επισημάνσεις, μεταξύ άλλων, πρέπει να επανεξετάσουμε την προοπτική της θέσπισης νέων κανόνων για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της συζήτησής μας είναι η πολιτική συνοχής και η περιφερειακή πολιτική. Όπως θα γνωρίζουν ήδη ορισμένοι από τους συναδέλφους, έχει διαρρεύσει ένα έγγραφο σχετικά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής με προοπτική το 2020, στο οποίο επισημαίνονται επίσης οι εδαφικές προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Επομένως, όλες οι πολιτικές μας συνδέονται. Για καθεμία από αυτές, επιδιώκουμε ένα επαρκώς χρηματοδοτούμενο πλαίσιο πολιτικής.

Επιτρέψτε μου ορισμένες επισημάνσεις σχετικά με το ψήφισμα. Απαιτείται συνεκτικότητα και ως προς τις ενέργειες των κρατών μελών. Έχουμε δει περιπτώσεις στις οποίες οι πολιτικές των κρατών μελών ανέτρεψαν θετικά επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής. Αυτήν την εβδομάδα συναντηθήκαμε με εκπροσώπους περιφερειακών αρχών οι οποίοι μας εξέθεσαν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. Δεν πρέπει να περιοριστούμε στο να ακούσουμε απλώς τις διαμαρτυρίες τους· πρέπει επίσης να τις λάβουμε υπόψη και να ανταποκριθούμε σε αυτές.

Υποστηρίζω αυτό το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). (HU) Η πολιτική συνοχής και η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά σημαντικές, όχι μόνο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και για την πρακτική υλοποίηση της ιδέας για μια ενιαία Ευρώπη. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ως προς το ότι μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη μπορεί να οικοδομηθεί σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα μόνο εάν τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης είναι ισορροπημένα στο σύνολο της Ευρώπης. Αναγκαία προϋπόθεση για την αποδοτική εκτέλεση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και την επίτευξη των στόχων της είναι να ωφεληθούν από αυτήν τη διαδικασία όλες οι περιφέρειες, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Γι’ αυτό έχει ζωτική σημασία να διατηρηθούν στα σημερινά τους επίπεδα χρηματοδότησης τα σχετιζόμενα με την πολιτική συνοχής ταμεία που εφαρμόζονται στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ευρώπη να χωριστεί στα δύο λόγω της επιβράδυνσης της διαδικασίας αναπλήρωσης των κενών των κρατών μελών που εντάχθηκαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Σε όλες αυτές τις στρατηγικές και πλαίσια, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το θεμελιώδες δεδομένο ότι η Ευρώπη δεν είναι απόπειρα κατασκευής ενός υπαίθριου μουσείου. Δεν είναι μια κομμουνιστική ουτοπία στην οποία όλοι εργάζονται και ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν είναι μέσο υλοποίησης τέτοιων ιδεών. Είναι μέσο ενίσχυσης της ανάπτυξης αλλά, πρωτίστως, παρέχει βοήθεια σε όσους δεν μπορούν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.

Αν υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την απασχόληση, τη στέγαση, τη διατροφή ή την υγεία τους, πρέπει να τους βοηθούμε – αυτό είναι το νόημα της αλληλεγγύης. Αυτό δεν συνεπάγεται τη δημιουργία τεχνητών θέσεων εργασίας οι οποίες στρεβλώνουν την αγορά εργασίας, ούτε σημαίνει εξάλειψη των κοινωνικών και περιφερειακών διαφορών, η οποία θα παρέπεμπε σε εξισωτισμό. Αν δεν θέλουμε να έχουμε την ίδια κατάληξη με τον πρίγκιπα Ποτέμκιν, πρέπει να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη «κοινωνικός» συχνότερα από τη λέξη «υπεύθυνος». Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση αποτελεί προειδοποίηση για όλους μας, ότι δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε ανεδαφικές και ανεύθυνες επιδιώξεις.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Havel (S&D). (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη σημερινή παρουσίαση και για την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε. Με κάνει να αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος. Το γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμφωνία ως προς την αναγκαιότητα της πολιτικής συνοχής είναι αναμφίβολα θετικό για όλους, το δε γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμφωνία στους κόλπους του Κοινοβουλίου είναι, φυσικά, ακόμη πιο ενθαρρυντικό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την προθυμία της να διευκολύνει την άντληση πόρων από τα ταμεία. Είχα την ευκαιρία να εξετάσω την πρότασή της, και αποτελεί σίγουρα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συνοχή έχει μια απόλυτη και μια σχετική διάσταση. Η απόλυτη διάσταση αφορά την κατανοητή σε όλους μας ενίσχυση των φτωχότερων περιφερειών, εξίσου σημαντική όμως είναι και η σχετική διάσταση, στο εσωτερικό των επιμέρους κρατών. Η παρέμβασή μου γίνεται άλλωστε για να μην λησμονηθεί αυτή η πτυχή.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Hahn, πρώην υπουργό Επιστήμης και Έρευνας της Αυστρίας, για τη δρομολόγηση μιας νέας συζήτησης η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην προαγωγή της οικονομικής μεγέθυνσης στην Ευρώπη. Αν κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη δημιουργούσε μία πρόσθετη θέση εργασίας, δεν θα είχαμε ανεργία στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξετάσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να προσλάβουν νέους εργαζόμενους και να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στις διεθνείς εξαγωγικές αγορές.

Εξίσου σημαντικές είναι, όμως, και οι υποδομές στους τομείς της έρευνας και των μεταφορών. Η Επιτροπή έχει πολλή δουλειά μπροστά της όσον αφορά την αναδιάρθρωση της διασύνδεσης Ανατολής και Δύσης, παραδείγματος χάριν, από το Παρίσι έως τη Βουδαπέστη, ή της διασύνδεσης μεταξύ Βορρά και Νότου. Σε αυτούς τους τομείς μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, τις οποίες έχει επειγόντως ανάγκη σήμερα η Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira (PPE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η πολιτική συνοχής αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Μέσω της συνοχής επιτυγχάνουμε τον στόχο της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και προωθούμε την αρμονική ανάπτυξη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για την προσεχή περίοδο 2014-2020 το οποίο να είναι σε θέση να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής. Η χρηστή διακυβέρνηση πρέπει να ενθαρρυνθεί σε όλα τα επίπεδα μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών φορέων, με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στη νέα Συνθήκη της Λισαβόνας.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες δεν πρέπει να αμεληθούν. Αυτή η ομάδα περιφερειών βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις και πρέπει να συνεχίσει στο μέλλον να ωφελείται από ειδικές προβλέψεις σε σχέση με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί το κύριο κριτήριο επιλεξιμότητας, όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και άλλους δείκτες, προκειμένου να μπορούμε να σχηματίσουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στις επιμέρους περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, μέλος της Επιτροπής.(DE) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση υπήρξε πολύ ζωηρή και συγκροτημένη. Ευχαριστώ όλες και όλους για τη συμμετοχή τους. Θα ήθελα δε να υπενθυμίσω σε όλους και να επαναλάβω και να υπογραμμίσω ότι η περιφερειακή πολιτική είναι μια πολιτική επενδύσεων η οποία καλύπτει όλες τις περιφέρειες. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ολοκληρωμένη πολιτική, και γι’ αυτό εστιάζεται σαφώς στις πόλεις. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει επίσης επειδή στις πόλεις συνεξετάζονται διάφοροι τομείς πολιτικής, όπως η σπατάλη ενέργειας, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η χρήση της ενέργειας, οι μεταφορές και τα κοινωνικά προβλήματα. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες τους οποίους πρέπει να προσεγγίζουμε με ολοκληρωμένο τρόπο.

Υποστηρίζουμε σαφώς τις εκκλήσεις για απλούστευση των κανόνων. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ζητήσω να δείξετε κατανόηση σε αυτόν τον τομέα, δεδομένου ότι πρέπει να λαμβάνουμε επίσης υπόψη τις απαιτήσεις των φορολογουμένων. Αρκετοί ομιλητές έθιξαν σήμερα την ανάγκη απλούστευσης της κατάστασης, όμως αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε μέσω της εφαρμογής τυποποιημένων κανόνων για τα διάφορα ταμεία, στον βαθμό που είναι εφικτό κάτι τέτοιο.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση και για την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, θα ήθελα να σας καλέσω να προβάλετε τις απόψεις σας και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ευρύτερη υποστήριξη των πτυχών τις οποίες θίξατε σήμερα από αυτό το βήμα και η περιφερειακή πολιτική να συνεχίσει και στο μέλλον να αποτελεί κεντρική συνιστώσα της ευρωπαϊκής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ και εγώ εξαιρετικά χρήσιμη και πρόσφορη τη σημερινή συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και, σε αυτό το πλαίσιο, για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Συμφωνώ με όλους όσοι υπογράμμισαν ότι είναι ένα κρίσιμο μέσο χρηματοδότησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των τριών στόχων της: είναι ευφυές, βιώσιμο και προάγει τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, πρέπει να υποστηρίξουμε και τους δύο ακόλουθους στόχους: την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας. Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι, ενώ πρέπει να επιτρέψουμε στο ΕΚΤ να καλύπτει ευρύ φάσμα στόχων στο πλαίσιο ενός θεματολογίου κοινωνικής πολιτικής.

Είναι σαφές ότι η συζήτηση ανέδειξε τους κυριότερους κινδύνους που απειλούν την πολιτική συνοχής, όπως η τομεοποίηση ή επανεθνικοποίηση, ή η αποδυνάμωση των συνολικών ικανοτήτων μέσω της μείωσης του ύψους της χρηματοδότησης. Πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδους εξελίξεις και να εντοπίσουμε τις πτυχές που χρήζουν περαιτέρω παρέμβασης. Πρέπει να διασφαλίσουμε την προώθηση της καινοτομίας όσον αφορά τα προγράμματα που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ, καθώς και το πώς χρηματοδοτεί το ΕΚΤ αυτούς τους στόχους.

Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τους βουλευτές για συγκεκριμένα θέματα όπως η απλούστευση, η βελτίωση της αξιολόγησης, η ενίσχυση των προϋποθέσεων, η διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και η συνεργασία με άλλες πηγές χρηματοδότησης, καθώς οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιες.

Γνωρίζουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με την απορρόφηση, ιδίως στην Ελλάδα κατά τα προσεχή έτη, και συνεργαζόμαστε εντατικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις αρχές των κρατών μελών για να άρουμε τα εμπόδια στην ταχύτερη άντληση πόρων. Είναι προς το κοινό συμφέρον της Επιτροπής και των κρατών μελών να σημειώσουμε πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι όμως σαφές και, περιλαμβανομένου του Επιτρόπου Hahn, νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική υλοποίηση μιας εύρωστης πολιτικής συνοχής, στόχος μου δε είναι να διασφαλίσω, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, τη λειτουργία ενός ισχυρού και ορατού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει δύο προτάσεις ψηφισμάτων(1) οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 115, παράγραφος 5, και 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί εντός ολίγου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), γραπτώς.(FR) Εγκρίνοντας σήμερα, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010, το ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες ουσιαστικής βελτίωσης των μέσων της πολιτικής συνοχής. Χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η συνοχή δεν είναι πια μόνο οικονομική και κοινωνική· έχει αποκτήσει και εδαφική διάσταση. Η περιφερειακή πολιτική είναι ένας από τους κύριους άξονες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι η δεύτερη κατηγορία του προϋπολογισμού της Ένωσης, μετά την κοινή γεωργική πολιτική. Η Ευρώπη πρέπει να εγκρίνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη των περιφερειών της. Η ανάπτυξη διασυνοριακών μεταφορικών συνδέσεων είναι μία από τις σπουδαιότερες προκλήσεις της πολιτικής. Μία από τις προτεραιότητες σε αυτόν τον τομέα είναι ο δίαυλος που διασχίζει τα Πυρηναία μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας, η οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή νοτιοδυτική περιφέρεια. Επί του παρόντος, οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Ορισμένες περιφέρειες, ενώ είναι συνδεδεμένες από κοινωνικοοικονομική άποψη, δεν διαθέτουν σήμερα επαρκή μέσα επικοινωνίας. Τα διάφορα έργα που αναμένεται να προωθήσει η Επιτροπή σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή θα υλοποιηθούν σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Επομένως, αξίζει να συμπεριληφθούν στη συζήτηση για την πολιτική συνοχής μετά το 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς.(LT) Κατά την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της μαζικής ανεργίας, καθώς και της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, το εν λόγω ταμείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους τομείς της εκπαίδευσης των εργαζομένων, της διά βίου επαγγελματικής κατάρτισης, της βελτίωσης των ευκαιριών απασχόλησης και της ένταξης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Συμφωνώ με την άποψη ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως στα πεδία της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, πρέπει να ενισχύσουμε το ΕΚΤ και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά του, βελτιώνοντας συγχρόνως τις διαδικασίες χρηματοδότησης του ταμείου. Επί του παρόντος, το σύστημα χρηματοδότησης του εν λόγω ταμείου είναι υπερβολικά περίπλοκο και, ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να απλουστεύσει η Επιτροπή τις διαδικασίες χρηματοδότησης που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, κάνοντάς τες πιο ευέλικτες, επειδή μόνο έτσι θα μπορέσουν τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τους πόρους που διαθέτει το ΕΚΤ με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για τη δημιουργία νέων και καλύτερης ποιότητας θέσεων απασχόλησης. Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, δεν πρέπει να λησμονούμε τη διαφάνεια και τη βελτίωση του ελέγχου των κονδυλίων που διατίθενται ως ενισχύσεις. Επιπλέον, καλώ την Επιτροπή να διανέμει τους πόρους του ΕΚΤ πολύ πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα στο μέλλον, και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα της ΕΕ καταλήγουν απευθείας σε ανθρώπους που βιώνουν συνθήκες φτώχειας, και που χρειάζονται περισσότερο αυτήν την ενίσχυση. Μόνο ένα αποτελεσματικότερο και ισχυρότερο ταμείο μπορεί να συμβάλει στη μελλοντική μείωση της ανεργίας και της φτώχειας στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), γραπτώς. (CS) Θεωρώ από πολλές απόψεις σημαντικό το ψήφισμα που κατατέθηκε με βάση την προφορική ερώτηση. Αξίζει οπωσδήποτε να αναφερθεί ότι, στην κοινή θέση που παρουσιάζεται στο σχέδιο ψηφίσματος, υπογραμμίζεται η έκκληση, με βάση εμπειρίες από την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, να είναι απλή, δίκαιη και διαφανής η διάρθρωση της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο μετά το 2013. Θεωρώ ότι το ΑΕγχΠ είναι το κύριο κριτήριο για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας όσον αφορά τη χορήγηση βοήθειας στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Είναι, ωστόσο, δυνατόν να συζητηθεί η προσθήκη και άλλων μετρήσιμων δεικτών για τον καθορισμό αυτής της επιλεξιμότητας, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η σημασία τους. Συγχρόνως, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει να υπάγεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στον κανονισμό σχετικά με τις γενικές διατάξεις που διέπουν τους χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το ταμείο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί βάσει ειδικών κανόνων. Κατά τη χάραξη της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2013, θεωρώ απολύτως αναγκαίο τον συντονισμό αυτών των πολιτικών στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου με τον άλλο πυλώνα της γεωργικής πολιτικής, έτσι ώστε οι δύο πολιτικές να μην συγκρούονται και να μην επιδιώκουν αντιφατικούς στόχους.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς.(FR) Τα διαρθρωτικά ταμεία υποστηρίζουν εκατοντάδες οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά προγράμματα σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, βάσει των οποίων οι παρεμβάσεις γίνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες. Ο ρόλος τους στην επιτυχία της στρατηγικής «ΕΕ 2020» είναι κρίσιμος. Μαζί με τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων μου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, θεωρώ επιβεβλημένο να εγγυηθούμε στο μέλλον μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Πέρυσι, φημολογείτο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως σχεδίαζε τη μερική επανεθνικοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα αγωνιστώ υπέρ της διασφάλισης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής σε περιφερειακό επίπεδο. Ορισμένοι επιθυμούν επίσης να επικεντρωθούν ακόμη περισσότερο τα διαρθρωτικά ταμεία στις φτωχότερες περιφέρειες. Πρόκειται για παραλογισμό: η πολιτική συνοχής δεν είναι πολιτική ελεημοσύνης· ακόμη και οι λεγόμενες πλούσιες περιφέρειες αντιμετωπίζουν πολλά κοινωνικά και οικονομικά διαρθρωτικά προβλήματα. Η συνοχή απαιτεί αλληλεγγύη μεταξύ όλων των περιφερειών. Αξίζει τον κόπο να εξεταστεί η σκοπιμότητα των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αν και το ΑΕγχΠ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί το βασικό κριτήριο, η Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει και άλλους δείκτες οι οποίοι ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε περιφερειακό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς.(RO) Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό χρηματοδοτικό μέσο που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών. Σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα σενάριο κρίσης σε επίπεδο ΕΕ, και τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές ικανότητες διαχείρισης των καταστάσεων που δημιουργεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Επικροτώ τις προθέσεις στις οποίες στηρίζεται η «πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας», για τη διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η οποία θα λάβει την κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη. Ωστόσο, θεωρώ ότι η παρεχόμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ενίσχυση πρέπει να στηρίζεται στην αλληλεγγύη. Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες των περιφερειών για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές τους κατευθυντήριες γραμμές με το ελάχιστο δυνατό κόστος εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D) , γραπτώς.(EN) Κατά την πολύχρονη ιστορία του, το ΕΚΤ προσαρμοζόταν πάντα στις τρέχουσες οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ. Είναι προφανές ότι το ΕΚΤ πρέπει να προσαρμοστεί για μία ακόμη φορά, επειδή οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί. Πρέπει να προσαρμοστεί στη στρατηγική «ΕΕ 2020», η οποία έχει ως κεντρικό στόχο την αύξηση της απασχόλησης. Πρέπει να προσαρμοστεί στην κρίση. Το ΕΚΤ δεν είναι καθαυτό μέσο διαχείρισης κρίσεων, όμως τώρα καλείται να λειτουργήσει υπό συνθήκες κρίσης. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι, ακόμη και μετά τη λήξη των μακροοικονομικών κρίσεων, τα επίπεδα απασχόλησης ενδέχεται να παραμένουν χαμηλά. Η ανεργία στην Ευρώπη έχει αυξηθεί. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες υποχρεώνονται να προβούν σε περικοπές των προϋπολογισμών τους, οι οποίες απειλούν θέσεις εργασίας, ιδίως στον δημόσιο τομέα. Η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων είναι γυναίκες. Κατά συνέπεια, οι απολύσεις στον δημόσιο τομέα απειλούν πρωτίστως τις γυναίκες. Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι κρίσιμος στόχος για την «ΕΕ 2020» και για όλους τους λογικούς πολιτικούς ιθύνοντες – η συμμετοχή των γυναικών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία και την αναμόρφωση του κοινωνικού μας μοντέλου. Επομένως, θα πρέπει να στηρίζουμε όσους χάνουν τις θέσεις εργασίας τους λόγω δημοσιονομικών περικοπών. Ορισμένες χώρες θα ευνοούσαν την εθνικοποίηση του ΕΚΤ σε κάποιο βαθμό στο πλαίσιο του επόμενου προϋπολογισμού. Όμως, πιστεύω ακράδαντα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των πολιτικών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (S&D), γραπτώς.(HU) Όταν μιλάμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, και κυρίως για τους στόχους, τις προτεραιότητες και την αρχιτεκτονική της, οφείλουμε να αναφέρουμε την ολοκλήρωση σε επίπεδο ΕΕ της ευρωπαϊκής και των περιφερειακών ενεργειακών αγορών και του στρατηγικού δικτύου υποδομών για την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεδομένου ότι τα προγράμματα αστικής και αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος των επενδύσεων της ΕΕ στο πεδίο της ενέργειας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν επενδύσεις όσον αφορά την τηλεθέρμανση, ορισμένα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και προγράμματα ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών δικτύων ενέργειας. Πρέπει να βελτιώσουμε τη μελλοντική χρήση των υφιστάμενων πόρων της ΕΕ κατά τρόπο που να υποστηρίζει τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, και να ενθαρρύνουμε προς τον σκοπό αυτόν την ευρύτερη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής. Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, οι πόροι που διατίθενται για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης θα πρέπει να διπλασιαστούν έως το 2020 σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σημαντική αύξηση των πόρων που διατίθενται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ευφυή δίκτυα και την ενεργειακή απόδοση. Ένα μέσο που θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η πολιτική συνοχής και η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς.(EN) Είναι ζωτικής σημασίας να συνδυαστεί και να προσαρμοστεί η μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ στη στρατηγική «ΕΕ 2020», επειδή μόνο μια τέτοια σύνδεση μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τον κατακερματισμό της πολιτικής συνοχής. Η «ΕΕ 2020» θα είναι σημαντική συνιστώσα της μελλοντικής πολιτικής συνοχής· δεν μπορεί, όμως, να την υποκαταστήσει. Η ριζική απλούστευση των κανόνων που διέπουν τη χρηματοδότηση είναι απολύτως αναγκαία για τη διευκόλυνση της διάθεσης των πόρων της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ΜΚΟ. Τα επίπεδα αυτά προσφέρουν το βέλτιστο πλαίσιο για την ουσιαστική και στοχευμένη χρήση των μέσων της ΕΕ. Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι η συχνά υπερβολική γραφειοκρατική λογοδοσία δαπανά πολύ περισσότερο χρόνο και ενέργεια από την ίδια την κατάρτιση των προγραμμάτων. Η ανισορροπία αυτή ορθώνει ολοένα και σοβαρότερα πρακτικά και ηθικά εμπόδια στην επίτευξη περαιτέρω προόδου. Κατά την προετοιμασία του πλαισίου της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου, είναι σημαντικό να επιδιωχθεί εγκαίρως η συμμετοχή εκπροσώπων των περιφερειών και του επιχειρηματικού κόσμου. Η πείρα και η πρακτική τους προσέγγιση είναι εύλογο να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική εφαρμογή της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής και στην εξασφάλιση πρόσθετων πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), γραπτώς.(HU) Στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ορθώς υπογραμμίζεται ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ και η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι επιτυχημένο, διαπράττονται ακόμη σφάλματα και συνεχίζει να αντιμετωπίζει ορισμένα επίμονα προβλήματα, ιδίως κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, στο μέλλον θα αυξηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει και τα θετικά αποτελέσματα που επιτυγχάνει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Βάσει του εν λόγω σχεδίου, οι διατάξεις του κανονισμού γενικής απαλλαγής κατά κατηγορία (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008) επέτρεπαν στο παρελθόν στα κράτη μέλη να παρέχουν, σε προσωρινή βάση, συμπληρωματικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Όσον αφορά την προτεινόμενη απλούστευση της λειτουργίας του ΕΚΤ, το θέμα που θα πρέπει κυρίως να μας απασχολεί δεν είναι η διαχείριση του ταμείου. Αντιθέτως, η κύρια προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι το πώς θα διασφαλίσουμε την επίτευξη συνεργειών (διεπιδοτήσεις και επιλεξιμότητα) κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η διαρκής αύξηση του αριθμού των εμπειρογνωμόνων χωρίς χρήσιμα επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να περιοριστεί, διότι θα πρέπει να μειωθεί η ανεργία των ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες. Συγχρόνως, θα πρέπει να ενισχυθούν τα δίκτυα εμπειρογνωμόνων και η επαγγελματική συνεργασία. Ένα πλαίσιο για την επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να είναι η προαγωγή της διασυνοριακής συνεργασίας βάσει ενδοπεριφερειακών συνδέσεων.

Τέλος, επιτρέψτε μου να σχολιάσω τις παρεμβάσεις των Επιτρόπων Hahn και Andor: θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και σε θέματα αστικοποίησης και βιωσιμότητας. Η μείωση των οικογενειακών βαρών και της δυσανάλογης κατανομής των καθηκόντων στην κοινωνία, στοιχεία που δυσχεραίνουν τη δημιουργία οικογένειας, αλλά και η βελτίωση της προσβασιμότητας, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη και διασφάλιση πιο ενεργών και υγιών γηρατειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), γραπτώς.(RO) Η πολιτική συνοχής έχει ζωτική σημασία για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Χρειαζόμαστε μια ενιαία περιφερειακή πολιτική σε επίπεδο ΕΕ η οποία θα προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και εκσυγχρονισμό στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας μόνο εάν διασφαλίσουμε βιώσιμες συνέργειες μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και μέσω κατάλληλων δημοσιονομικών εργαλείων. Η περιφερειακή πτυχή πρέπει να προσεγγιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο κατά την προτεινόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά και εντός του μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου. Η πολιτική συνοχής μετά το 2013 θα πρέπει να διευκολύνει τη διαφανή μετάβαση, με βάση κατάλληλες ποσοτικοποιήσιμες αξιολογήσεις των εμπειριών του παρελθόντος και κατάλληλη αξιολόγηση των ιδιαίτερων οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των υπό εξέταση περιφερειών, εξασφαλίζοντας έτσι και τη δική τους απτή πρόοδο. Το ΑΕγχΠ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί το βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας ως προς την παροχή ενισχύσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν αποδεκτοί και άλλοι δείκτες, εφόσον προηγουμένως διενεργηθεί εκτεταμένη αξιολόγηση που να αποδεικνύει τη βιωσιμότητά τους. Η αρχή της επικουρικότητας, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η απλουστευμένη εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να συνδυαστούν αποτελεσματικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ιδανική ισορροπία μεταξύ ποιότητας, απόδοσης και δημοσιονομικής εποπτείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Θα ήθελα να πω μερικά λόγια. Όσοι είναι καλά ενημερωμένοι γνωρίζουν ότι οι συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική μορφή αυτής της πολιτικής αρχίζουν τώρα να γίνονται πιο έντονες. Ορισμένες φορές τίθεται ακόμη και το ερώτημα αν πρέπει να υπάρχει καν αυτή η πολιτική. Η πολιτική συνοχής έχει τους υποστηρικτές της, δεν λείπουν όμως και οι επικριτές. Θα ήθελα να αναφέρω τη θεμελιώδη ιδέα στην οποία στηρίχθηκε η θέσπιση της πολιτικής συνοχής το 1974 – στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των πιο προηγμένων και των πιο αδύναμων οικονομικά περιφερειών. Στην ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανισότητες και, έως ότου εξομαλυνθούν αυτές οι ανισότητες, η χωρίς προβλήματα εφαρμογή της ιδέας της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών ή των κεφαλαίων είναι αδιανόητη. Υπάρχουν πολλές μελέτες εμπειρογνωμόνων οι οποίες καταδεικνύουν ότι η πολιτική συνοχής καταρχήν λειτουργεί, και παράγει την επιδιωκόμενη προστιθέμενη αξία· επομένως, αντιμετωπίζω τις επικριτικές φωνές περισσότερο ως προειδοποιήσεις έναντι πιθανών διαδικαστικών σφαλμάτων και ως εκκλήσεις για μελλοντικές βελτιώσεις.

Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση έχει μεταβληθεί από το 1974 και ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί σήμερα σημαντικό μέσο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων. Αυτό είναι άλλωστε ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της συνέχισης της λειτουργίας του και της κάλυψης ολόκληρης της επικράτειας της ΕΕ. Είναι αναγκαίο να συζητηθεί το θέμα των επιπέδων ενίσχυσης στις διάφορες περιφέρειες, τα οποία θα προκύψουν κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα καταθέσει ικανοποιητικές προτάσεις. Θα ήθελα να εκφράσω την ακλόνητη πεποίθησή μου ότι, με την κατάλληλη συστηματοποίηση, οι επικριτικές φωνές θα σωπάσουν και θα υπερασπιστούν την ύπαρξη της πολιτικής συνοχής χάριν όλων των πολιτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς.(LV) Είμαι ευγνώμων προς την κ. Hübner για την υπεύθυνη εργασία της. Όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα παρουσιάζουν επίκαιρο ενδιαφέρον για τη Λετονία. Δυστυχώς, στο πρόγραμμα της πολιτικής συνοχής, η Λετονία εκπροσωπείται από μία μόνο περιφέρεια. Από την άλλη πλευρά, η Πολωνία, παραδείγματος χάριν, αποτελείται από 16 περιφέρειες. Σε αυτό το πλαίσιο, εκδηλώνονται κατάφωρες παραβιάσεις κατά την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στη Λετονία. Μέχρι σήμερα έχω λάβει πολλές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, αντί να προάγουν την εκτέλεση των ταμείων της ΕΕ, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Λετονίας θέτουν εμπόδια σε αυτήν τη διαδικασία απαιτώντας την παράνομη καταβολή χρηματικών ποσών από απλούς πολίτες της Λετονίας. Η εκτέλεση των ταμείων δεν ευνοείται, επιπλέον, από το γεγονός ότι η Λετονία υπολογίζεται ως μία περιφέρεια. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε κομματικά ενταγμένες δυνάμεις να «βάζουν φρένο» σε έργα τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν από τοπικές αρχές στις οποίες δεν εκπροσωπούνται τα πολιτικά τους κόμματα. Στο ίδιο πνεύμα, δίνουν το πράσινο φως σε όσους ανήκουν στον στενό κύκλο διαφθοράς που έχουν δημιουργήσει. Όλα αυτά στερούν από μια περιοχή όπως η Latgale τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως τους πόρους που έχουν δεσμευτεί για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Πρέπει επειγόντως να διενεργηθεί γενική διερεύνηση της εκτέλεσης και της αποτελεσματικότητας των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στη Λετονία. Είμαι διατεθειμένος να συμμετάσχω ενεργά σε μια τέτοια διερεύνηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), γραπτώς.(FR) Παρά τις διαβεβαιώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, η πολιτική συνοχής κινδυνεύει, επειδή ο προϋπολογισμός της προκαλεί τον φθόνο ορισμένων. Αυτή η πολιτική, η οποία προάγει την ισορροπημένη ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης, αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των δαπανών της Κοινότητας μεταξύ του 2007 και του 2013. Έχει σημασία να θυμηθούμε ορισμένες από τις αρχές της: η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί κοινοτική πολιτική, να συνεχίσει να χρηματοδοτείται ικανοποιητικά, να διασφαλιστούν η αποκεντρωμένη διαχείριση των πόρων και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, και να διατηρήσει μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση ώστε να ανταποκρίνεται στις σύνθετες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες. Αν και το ΑΕγχΠ θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί το βασικό κριτήριο καθορισμού της επιλεξιμότητας των περιφερειών για ευρωπαϊκές ενισχύσεις, χρειάστηκε να καταβληθούν πολλές προσπάθειες ώστε να ξεκινήσει διαβούλευση για την εξέταση και άλλων κριτηρίων. Με βάση την ανθρωπιστική της παράδοση, η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να πρωτοπορεί στη συζήτηση για την αναζήτηση νέων τρόπων αξιολόγησης του πλούτου και της ευημερίας των συμπολιτών μας. Τέλος, στην επόμενη πολιτική συνοχής αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εδαφική συνεργασία. Ο στόχος αυτός αποτελεί την έκφραση της Ευρώπης στην καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας και καθιστά δυνατή την «ολοένα στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης».

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), γραπτώς.(DE) Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική μετά το 2013 πρέπει να καλύπτει όλες τις περιφέρειες, και ταυτόχρονα να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές και εδαφικές διαφορές. Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες οικονομικής μεγέθυνσης των περιφερειών και να επιτευχθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλεται να εστιάσουμε την προσοχή μας στον στόχο της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη συνοχή. Ειδικότερα, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα μικρής κλίμακας στα πλούσια κράτη μέλη. Επίσης, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαρθρωτικών μέτρων, πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ορεινών περιοχών. Τα ιδιότυπα γεωγραφικά χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται με συντονισμένες στρατηγικές και μέτρα. Παράλληλα με την αστική διάσταση, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Μέσω του συντονισμού των τομεακών και εδαφικών μέτρων, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις συνέργειες και να αποφύγουμε ενδεχόμενες συγκρούσεις.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

 
  

(1) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουάριος 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου