Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2051(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0276/2010

Predkladané texty :

A7-0276/2010

Rozpravy :

PV 18/10/2010 - 18
CRE 18/10/2010 - 18

Hlasovanie :

PV 21/10/2010 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0384

Rozpravy
Pondelok, 18. októbra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

18. Budúcnosť európskej normalizácie (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pána Edvarda Kožušníka v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o budúcnosti európskej normalizácie (2010/2051(INI)) (A7-0276/2010).

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník, spravodajca. (CS) Správa, ktorou sa dnes zaoberáme, je predložená ako predzvesť normalizačného balíka, na ktorom Komisia v súčasnom období pracuje. Mal by priniesť legislatívnu revíziu súčasného právneho rámca európskej normalizácie, ktorý použijeme na vymedzenie rozvoja normalizácie v nadchádzajúcich desaťročiach. Je preto v záujme Parlamentu, aby túto správu využil a pretlmočil tak Komisii a príslušným odborníkom našu koncepciu budúceho rozvoja európskej normalizácie.

Podoba systému európskej normalizácie je kľúčom k plnému využitiu potenciálu vnútorného trhu, zvýšeniu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a naplneniu stratégie Európa 2020. Tejto téme sme z uvedeného dôvodu vo Výbore pre vnútorný trh venovali maximálnu pozornosť. Uskutočnili sme intenzívne diskusie so všetkými zúčastnenými stranami na medzinárodnej a európskej úrovni, ako aj na úrovni organizácií v jednotlivých členských štátoch. Pri hľadaní najlepšej podoby európskej normalizácie sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ako aj o zástupcov spotrebiteľov, ľudí so zdravotným postihnutím, ochrancov životného prostredia a ďalších organizácií, ktoré zastupujú záujmy Spoločenstva.

Počas diskusií o budúcej podobe európskej normalizácie sme došli k záveru, že návrh prieskumu by mal byť založený na silných stránkach existujúceho systému poskytujúceho stabilný základ, na ktorom možno stavať. Nemôžeme uskutočniť žiadne radikálne zmeny, ktoré by mohli oslabiť kľúčové hodnoty súčasného systému. Na dosiahnutie účinne fungujúceho systému európskej normalizácie je potrebné, aby sa vnútroštátne organizácie pre normalizáciu, ktoré zohrávajú v súčasnom procese normalizácie menej aktívnu úlohu, priblížili silnejším vnútroštátnym organizáciám. Základom stability európskeho systému normalizácie sú silné vnútroštátne organizácie pre normalizáciu, ktoré dokážu účinne komunikovať navzájom, ale aj s ďalšími zainteresovanými stranami.

V budúcnosti sa musíme viac sústrediť aj na vyššiu mieru zapojenia zúčastnených strán do samotného procesu normalizácie. Cieľom je zabezpečiť, aby boli vznikajúce normy výsledkom širokého konsenzu a aby boli v konečnom dôsledku reprezentatívnejšie. Ďalšia téma, ktorá bola predmetom tejto dlhej diskusie, sa týkala jednoduchšieho prístupu k normám. Spomenul by som predovšetkým proces vytvárania noriem. Mal by zodpovedať charakteru ich prijímateľov a užívateľov. Aby sa normy jednoduchšie presadzovali, musia byť zrozumiteľnejšie a ľahšie použiteľné.

V súvislosti s rastúcou liberalizáciou služieb je potrebné vo väčšej miere myslieť na normalizáciu v oblasti služieb. Túto oblasť považujeme za zásadnú na dosiahnutie zvýšenej cezhraničnej hospodárskej súťaže v oblasti služieb. Vytvorenie európskych noriem v oblasti služieb predstavuje spôsob, ako citlivo odstrániť prekážky v oblasti služieb na vnútornom trhu. Odstránenie týchto prekážok a zvýšená hospodárska súťaž predstavujú spôsob na zvýšenie transparentnosti a kvality európskych služieb a na podporu hospodárskej súťaže, ktorá ide ruka v ruke s inováciami. Práve inovácie a nové technológie predstavujú motor hospodárskeho rastu v období bezprostredne po kríze. Dosiahnutie úzkej spolupráce medzi tvorcami noriem, zlepšovateľmi, akademikmi a výskumníkmi je pre európsku normalizáciu výzva. Bez intenzívneho zapojenia všetkých štyroch uvedených skupín do procesu vytvárania noriem bude pre Európu zložité normalizovať svoje poznatky v oblastiach nízkouhlíkového hospodárstva, vozidiel na elektrický pohon, nanotechnológií a informačných a komunikačných technológií (IKT). Schopnosť zmeniť výsledky výskumu a vývoja na proces vytvárania noriem v konečnom dôsledku rozhodne o tom, či bude európsky systém normalizácie aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v globalizovanom svete.

V tejto súvislosti by som rád poďakoval všetkým svojim kolegom z výboru, ale aj kolegom z partnerského Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), ktorí sa aktívne zúčastnili na príprave tejto správy. Rád by som zdôraznil predovšetkým to, že sa nám podarilo dosiahnuť spoločnú dohodu v súvislosti s konečnou podobou tejto správy vo všetkých politických skupinách.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som chcela vyjadriť spokojnosť s prácou spravodajcu a tieňových spravodajcov. Spoločne s nimi sa nám podarilo dosiahnuť správnu rovnováhu medzi jednotlivými politickými pozíciami. Táto správa vysiela dôrazný a jasný politický odkaz Európskej komisii a obsahuje dôležité usmernenia z hľadiska jej nadchádzajúceho prieskumu.

Dospeli sme k záveru, že súčasný systém funguje dobre a že si nevyžaduje radikálne zmeny. Zlepšenia, ktoré sme navrhli, neovplyvňujú súčasné zásady, na ktorých je založený systém, alebo lepšie povedané, neovplyvňujú zásadu vnútroštátneho delegovania právomocí a jej súkromný a dobrovoľný charakter. Napriek tomu je dôležité, aby pri vytváraní nových noriem zohrával aktívnejšiu úlohu a prispieval k nemu verejný záujem. Myslím si, že funkcia malých a stredných podnikov je v rámci procesu normalizácie dôležitá a podstatná.

Táto správa je iba začiatok. V nadchádzajúcich mesiacoch budeme naďalej pracovať na zaručení toho, aby európska normalizácia uspokojovala hospodárske a sociálne potreby Európy.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). (LT) Rád by som svojmu kolegovi zablahoželal k vypracovaniu tejto dôležitej správy. Normalizácia je dôležitá predovšetkým na vybudovanie spoločného vnútorného trhu a zaručenie konkurencieschopnosti podnikov Európskej únie a jednotlivých členských štátov a na odstránenie obchodných prekážok. Podporujem iniciatívu Komisie zameranú na prípravu normalizačného balíka, ktorý bude, dúfajme, dostatočne komplexný a pomôže odstrániť existujúce nedostatky. Tie nám v súčasnosti bránia zaručiť bezpečnosť výrobkov a vytvárajú v jednotlivých členských štátoch rôzne úrovne ochrany spotrebiteľa. Stanovenie jednotných noriem na európskej úrovni je dôležité najmä v oblasti rýchlo sa rozvíjajúcich technológií a inovácií. Aby sme zaručili nielen konkurencieschopnosť Európskej únie, ale aj náležitú ochranu zdravia našich občanov a prístup bezpečných výrobkov na trh, je potrebné, aby vo všetkých členských štátoch platili a uplatňovali sa jednotné normy.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Európsky systém normalizácie je súčasťou medzinárodného systému, ktorý určuje jednotné, všeobecne užívané pravidlá a normy používané produkčnými odvetviami po celom svete.

Keďže vývoj v spoločnosti rozvíja poznanie, mení technológie, organizáciu a spôsob života, aj normalizácia ako špecifické odvetvie definovania všeobecne používaných pravidiel musí byť živá a vývoju otvorená činnosť. Ak chce mať Európska únia skutočne vzdelanostnú, inovatívnu ekonomiku, nemôže sa vyhnúť výrazne vyššej aktivite v oblasti vytvárania nových noriem, ktoré umožnia uvádzať na trh nové výdobytky vedy a techniky. Z tohto pohľadu je, myslím si, najvyšší čas, aby sa pristúpilo k aktualizácii mechanizmov európskej štandardizácie a normalizácie, založenej v súčasnosti najmä na národných tradíciách, národných pracoviskách. Tieto mechanizmy však v dnešnej dobe už musia byť jednoduchšie a efektívnejšie.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Dámy a páni, ako zástupcov strany Jobbik nás často nazývajú euroskeptikmi a s týmto prívlastkom v skutočnosti súhlasíme. Sme euroskeptici, ale neznamená to, že nepodporujeme spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ. Je zrejmé, že sme proti zásade Spojených štátov európskych a že podporujeme Európu národov. Normalizácia však predstavuje typickú oblasť, na ktorej sa dokážeme zhodnúť, ktorú môžeme podporiť. Vždy sa však tvrdí, že neustále protestujeme a všetko odmietame. Normalizácia je však otázka, ktorú by sme aj my chceli zjednodušiť a podporiť. Aj ja by som chcel požiadať všetky členské štáty, aby podporili normalizáciu, a kolegov poslancov, aby podporili túto správu pána Kožušníka. Na tejto téme sa zatiaľ zhodneme.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Prijatie európskych noriem môže výrazne prispieť k uľahčeniu prístupu MSP na jednotný trh a k upevneniu ich pozície na tomto trhu. Vzhľadom na to potrebujú MSP jednoduché a normalizované úverové produkty, čím sa uľahčí ich rýchle využívanie založené na minimálnom počte dokumentov a zjednodušenej finančnej analýze. Európsky systém normalizácie musí podnecovať a podporovať inovácie a tiež vytvoriť spoločný základ na komplexnejší prístup k normalizácii. Myslím si aj to, že by bolo užitočné pravidelne uplatňovať zásadu subsidiarity a proporcionality na európskej úrovni. Pomohlo by to upevniť základnú zásadu „najskôr myslieť v malom“ ako súčasť verejných politík pre MSP. V tejto súvislosti by som sa rada zmienila aj o tom, že v Rumunsku sa nedávno vydal výnos o uplatňovaní opatrení na podporu jednotného presadzovania právnych predpisov EÚ, ktorý harmonizuje podmienky predaja výrobkov.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Táto správa ďalej podporí Komisiu, aby dôkladne presadzovala harmonizáciu noriem na vnútornom trhu. Počas postupnej liberalizácie svetového obchodu nám poskytuje spôsob ochrany európskych občanov pred nekvalitnými a nebezpečnými výrobkami najmä z ázijských krajín. Ďakujem svojim kolegom z Komisie za podporu môjho návrhu, ktorý umožňuje vytvorenie noriem pre bezpečnú detskú obuv. Je najvyšší čas začať konať, pretože súčasná generácia detí má ortopedické chyby pre lacnú, avšak zdravotne nevyhovujúc čínsku obuv.

Je veľmi zarážajúce, že máme kvalitné európske právne predpisy pre bezpečné hračky, s ktorými dieťa prichádza do kontaktu len na krátky čas, nemáme však primerané normy pre topánky a prezuvky, ktoré majú deti na nohách celý deň. Dúfam, že Komisia zareaguje na túto výzvu, ktorá nie je prvá, a že prijme primerané opatrenia. Myslím si, že je škoda, že vyhrala priemyselná loby z Nemecka a Francúzska a že Európska únia nebude v medzinárodných normalizačných výboroch hovoriť jedným hlasom, ale dvadsiatimi siedmimi jazykmi.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Vážený pán predsedajúci, chcem zablahoželať k vynikajúcej správe. Predstavuje dobrý základ pre ďalšiu prácu. Transparentnosť a demokracia sú v rámci normalizačného procesu najdôležitejšie, rovnako ako vyššia účasť slabších spoločenských subjektov, spotrebiteľov a organizácií zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia. Nesmieme dovoliť, aby sa normalizácia jednoducho stala bojiskom pre veľké podniky.

Teší ma, že v správe sa zohľadňuje zásada primeraného zastúpenia, podľa ktorej musia byť primeraným spôsobom zahrnuté stanoviská všetkých zúčastnených strán. Dôležité je aj to, aby boli výraznejšie zastúpené aj spoločenské subjekty. Podľa môjho názoru by to bolo možné dosiahnuť udelením práva hlasovať v technických výboroch. Dôležité je tiež vyvinúť aj druhú líniu vytvárania noriem. Dúfam, že Komisia tomu bude venovať náležitú pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som zablahoželať spravodajcovi ku komplexnej správe, ktorá bola všeobecne prijatá. Rada by som poďakovala aj váženým poslankyniam a poslancom, ktorí tu zostali aj v túto pokročilú hodinu, aby pomohli predsedajúcemu plniť jeho povinnosti a tiež predložili v rámci rozpravy niektoré veľmi konštruktívne príspevky a myšlienky.

Táto správa predstavuje cenný príspevok k rozprave, ktorú pred časom začala Európska komisia. Upozorňuje na budúcnosť systému normalizácie v Európe, ktorý je ústredným prvkom pri vytváraní vnútorného trhu, zvyšovaní konkurencieschopnosti európskych podnikov a dôležitým nástrojom na podporu inovácií.

Ako ste už uviedli, európska normalizácia sa bude musieť v priebehu nasledujúceho desaťročia prispôsobiť novým výzvam v oblasti energie, životného prostredia a spoločenským výzvam. Patria medzi ne vznik nových hospodárskych veľmocí, technologický rozvoj, zmena klímy, riadenie emisií oxidu uhličitého a zdroje obnoviteľnej energie. Toto sú niektoré z nových faktorov, ktorým musíme čeliť.

Súhlasíme s názorom spravodajcu, že môžeme budovať na existujúcom systéme. Predstavuje pevný základ pre ďalší rozvoj. Je tu však priestor na zlepšovanie. Správa obsahuje mnoho návrhov, ktoré sa týkajú zlepšenia systému v jeho súčasnom rámci. Komisia víta dôraz, ktorý sa kladie na význam zásady vnútroštátneho delegovania právomocí. Správa zároveň upozorňuje na negatívny dôsledok tejto zásady: existujúce nedostatky, pokiaľ ide o účasť spoločenských subjektov, ktoré zastupujú záujmy v oblasti zdravia a bezpečnosti, záujmy spotrebiteľov a záujmy v oblasti životného prostredia, v procese vytvárania noriem. Účasť spoločenských subjektov je mimoriadne dôležitá, pretože poskytuje systému dôležitý prvok legitímnosti a zodpovednosti a zlepšuje kvalitu konsenzu. Komisia preskúma praktické spôsoby zaručenia reálneho členstva v európskych organizáciách pre normalizáciu pre organizácie, ktoré zastupujú spoločenské subjekty, a spôsoby pomoci pri dosahovaní vyváženejšej účasti zúčastnených strán v procese vytvárania noriem.

Komisia súhlasí s názorom, že vzhľadom na ústrednú úlohu zásady vnútroštátneho delegovania právomocí v prípade organizácie CENELEC sú vnútroštátne orgány pre normalizáciu kľúčovými hráčmi v rámci modelu európskej normalizácie. Všetky vnútroštátne orgány pre normalizáciu preto musia byť schopné poskytnúť rozsiahly priestor na dosiahnutie konsenzu. V správe sa uvádzajú značné rozdiely medzi týmito orgánmi z hľadiska zdrojov, technických odborných znalostí a zapojenie zúčastnených strán do postupu normalizácie. V tejto súvislosti existuje v členských štátoch veľký priestor na zlepšenie.

Hoci by sa problém prístupu k normám nemal obmedzovať na cenu noriem, Komisia víta požiadavku, aby vnútroštátne orgány pre normalizáciu znížili náklady prostredníctvom osobitných sadzieb, prostredníctvom ponúkania súborov noriem za zníženú cenu a aby hľadali ďalšie možnosti zlepšenia prístupu k normám najmä pre MSP.

Európska normalizácia má obrovský potenciál na podporu právnych predpisov v rámci verejných politík. Oceňujeme, že v správe sa uznáva tento potenciál a zdôrazňuje sa potreba prechodu k novým oblastiam vypracúvania noriem, ako sú napríklad služby. Ako sa zdôrazňuje v správe, nový európsky model musí prispieť k európskym inováciám a k trvalo udržateľnému rozvoju.

Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na práci na tejto veľmi užitočnej a podnetnej správe.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 21. októbra 2010 o 12.00 hod.

 
Posledná úprava: 31. januára 2011Právne oznámenie