Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2094(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0283/2010

Разисквания :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Гласувания :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0370

Разисквания
вторник, 19 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

5. Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност - Проект за коригиращ бюджет № 6/2010: Раздел II - Европейски съвет и Съвет - Раздел III – Комисия - Раздел X - Европейска служба за външна дейност - Изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители на Общностите (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване по следните доклади:

- доклада на г-жа Gräßle и г-н Rivellini – от името на комисията по бюджетен контрол, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) (A7-0263/2010),

- доклада на г-н Rapkay – от името на комисията по правни въпроси, относно измененията на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) (A7-0288/2010); и

- доклада на г-н Gualtieri и г-н Surján – от името на комисията по бюджети, относно позицията на Съвета относно проекта за коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет, раздел III – Комисия, раздел X – Европейска служба за външна дейност (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) (A7-0283/2010).

 
  
 

− Колеги, бих искал да отбележа, че редица изтъкнати гости от Комисията и Съвета са попаднали в задръстване, но са на път и би трябвало да пристигнат всеки момент.

Предстои ни на приключим последния етап от едно забележително законодателно и междуинституционално начинание: четиристранен диалог за създаването на амбициозна, ефективна, надеждна и далновидна Европейска служба за външна дейност.

Днес ще обсъждаме законодателните текстове, свързани с Правилника за длъжностните лица, Финансовия регламент и коригиращия бюджет. Гласуването по тези текстове ще се проведе утре. Те са успешният резултат от едномесечни интензивни преговори между европейските институции, които работиха заедно за постигане на обща цел – да се гарантира, че гласът на Европейския съюз се чува и се уважава на по-широката международна сцена. В Европейския парламент се отнасяме много сериозно към отговорностите си. Ние считаме, че при външната дейност, както и в други области, интересите и методите на Общността трябва да имат приоритет.

С нетърпение очакваме днешното разискване. С още по-голямо нетърпение очакваме стартирането на Европейската служба за външна дейност на 1 декември 2010 г. – само една година след влизане в сила на Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, докладчик.(DE) Г-н председател, г-н Шастел, баронесо Аштън, г-н Шевчович, г-н Левандовски, госпожи и господа, самата аз с нетърпение очаквам тази служба да започне да функционира и се надявам да постигне международен успех, което е и целта на създаването й.

Институциите показаха, че могат да се справят с предизвикателства. Парламентът беше част от решението. Взехме решения бързо – някои може би твърде бързо. Тази служба е неизследвана територия – terra incognita – и с нея се разделяме с някои от предишните основи на бюджетното законодателство и законодателството за длъжностните лица. Това ще ни изправи пред големи предизвикателства в дългосрочна перспектива. У мен, като член на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол, хибридното естество на тази служба все още буди безпокойство – не само по отношение на нейната ефективност, но също и във връзка със способността ни да наблюдаваме дейността й. Съвместният доклад Rivellini-Gräßle прави опит да разгледа тези проблеми. Опитахме се да намерим възможно най-доброто решение за службата, за Парламента и за данъкоплатците. Обяснихме процесите и възложихме отговорности. Засилихме влиянието на Парламента по отношение на задачите в областта на външната политика, повишихме прозрачността чрез ясни задължения за докладване и осигурихме по-голяма отчетност. Заявихме ясно на посланиците от ЕС, че те ще трябва да играят ключова роля за защитаване на финансовите интереси на Европейския съюз и е много важно собствената им служба също да го изложи ясно. Създадохме взаимодействие чрез съвместното използване на счетоводната система и предоставяме на вътрешния одитор на Комисията правомощия да наблюдава как се управляват средствата, които са необходими за нейното ефективно функциониране. Европейският фонд за развитие и включването му в бюджета остават в дневния ред, както и освобождаването на Съвета от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Бих искала да благодаря на всички, които направиха това възможно – съдокладчиците и докладчиците в сянка, които съвместно подписаха компромисното решение. Бих искала също така да изкажа искрена благодарност на преговарящите партньори от страна на белгийското председателство. Те свършиха отлична работа.

Това, което остава, е важното домашно, което службата трябва да напише. Не се предвиждат икономии от повишаване на ефективността в резултат от сливането. Службата предвиждаше спестявания в размер на 10 %, което не е много, но е далеч от постигане на тази цел, що се отнася до управленската структура. Всички шушукат за „мексиканска армия“. Колко професионална може да бъде една служба, ако дори не знае точно какви са нейните задачи? Възможностите да се определят задачите по-подробно все още не са използвани и е много важно в най-скоро време да се върнем на този въпрос. Трябва да се обърне съществено внимание на сливането на персонала. Използваното до момента преференциалното третиране на дипломатите от държавите-членки поражда у нас причини за безпокойство. Ако някои позиции се обявяват няколко пъти и отново се изкара старата колониална карта на света, ще се наложи да проведем много сериозно разискване относно службата. Трябва да уверим службата, че може да разчита на критичната ни подкрепа и на зорко наблюдение от страна на комисията по бюджетен контрол. Пожелавам й успеха, от който се нуждаем за Европа в световен мащаб.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini, докладчик.(IT) Г-н председател, г-жо Аштън, госпожи и господа, считам, че е свършена отлична работа по Финансовия регламент, приложим за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) или, за да бъдем по-конкретни, за основните принципи и стандарти по отношение на бюджета на Съюза за новата дипломатическа служба. Европейската служба за външна дейност, създадена от Договора за Лисабон, ще включва служители на Съвета, Комисията и националните дипломатически служби, които ще представляват Европейския съюз по всички въпроси на външната политика.

Както и при първоначалната си структура, ЕСВД все още страда от редица недостатъци, дължащи се на сложната й, децентрализирана структура, с разклонения по целия свят. По-конкретно отчетността на финансовите участници, призовани да управляват бюджети от стотици милиони евро, остава неясна и това може да доведе до увеличаване на измамите и корупцията, което ще бъде в ущърб на бюджета на Съюза.

Въпреки че Договорът от Лисабон значително разширява правомощията на Парламента и го определя като единствената институция, представляваща европейските граждани, разискването относно създаването на новата ЕСВД първо беше монополизирано от Комисията и от Съвета, които направиха всичко по силите си да я структурират в междуинституционални граници в противоречие с общностния метод. След продължителни консултации с белгийското председателство и Европейската комисия беше постигнато споразумение, което отхвърли първоначалните договорености и засили ролята на Парламента, за да може по право той да бъде в центъра на европейския дебат.

Следните въпроси са от изключително значение. Комисията ще представи работен документ, приложен към проектобюджета, като представи в детайли, inter alia, всички административни разходи, свързани с външната дейност на Съюза, включително общата външна политика и политика на сигурност, и европейската политика за сигурност и отбрана. В член 1 се изброяват институциите на Европейския съюз. Списъците с отговорностите следва да се прилагат към годишните доклади за дейността, изготвени от генералните дирекции на Комисията. Ръководителите на делегациите ще посещават заседанията на съответните парламентарни комисии заедно с генералните директори. ЕСВД и Европейската комисия ще имат общ одитор и счетоводител; тази разпоредба ще бъде преразгледана през 2013 г. Държавите-членки трябва изцяло да подкрепят Съюза при търсенето на каквато и да е отговорност от срочно наетия персонал в Европейската служба за външна дейност.

Впоследствие трябва да обсъдим някои важни въпроси, които ще бъдат разгледани по време на тригодишния преглед на Финансовия регламент. Сред тях са освобождаването от отговорност на институциите и включването на Европейския социален фонд в общия бюджет. Изходът от преговорите беше добър, особено за Парламента, тъй като централната му роля беше засилена значително. Фактът, че регламентът изброява всички институции, което означава, че освобождаването от отговорност за останалите институции е просто въпрос на време, е отличен резултат, както и фактът, че той предвижда един одитор и един счетоводител, които ще работя едновременно и за двете институции. Благодаря на всички за свършената работа.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, докладчик.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, и когато казвам „госпожи и господа“, имам предвид и вас, г-жо Аштън, г-н Шевчович, вашият екип и председателството на Съвета, защото в крайна сметка всички ние се радвахме на колегиално сътрудничество, без което със сигурност нямаше да постигнем този резултат.

Аз съм много доволен от него, поне що се отнася до частта, за която отговарях и за която имах представа от цялостната картина. Въпреки това ще кажа, че това никак не е изненадващо, тъй като не е като да сме започнали току-що. Г-н председател, беше много съобразително от Ваша страна редовно да събирате всички докладчици за обмен на идеи на ранен етап – още по времето на докладите Brok, Verhofstadt и Gualtieri. В резултат съответните лица имаха яснота какво предстои да се направи, а онези, които трябваше да изпълнят конкретната работа на един по-късен етап, бяха наясно каква предварителна работа вече е свършена. Поради тази причина прилагането към Правилника за длъжностните лица на договорените между Парламента и Съвета организационни аспекти във връзка с основаването на Европейската служба за външна дейност в конкретните области на компетентност, предвидени в него, е най-вече въпрос на време. Под организационни имам предвид, че организацията е политика и политиката е организация. Това, разбира се, е нещо, което откривахме непрекъснато по време на задълбочените преговори, тъй като по това време вече беше ясно, че някой може да тълкува дадено нещо по един начин, а останалите – по малко по-различен начин. Считам обаче, че духът на сътрудничество ни помогна да намерим много разумни решения по такива въпроси.

Какво трябваше да направим всъщност тогава, за да коригираме политиката и какво трябваше да предвидим в Правилника за длъжностните лица? Първо, трябваше да включим равно третиране на трите съставни части на персонала. Искам да обърна внимание на това, защото, както знаете, съгласно Договора персоналът на ЕСВД трябва да включва длъжностни лица от Комисията, Съвета и от дипломатическите служби на държавите-членки. По-специално последният от тези елементи породи проблем, защото беше нещо ново. Трябваше да разрешим въпроса с почти антагонистичното противопоставяне между общностния и междуправителствения подход. Ясно е, че Съветът и държавите-членки по-скоро поддържат медуправителствения подход, а ние предпочитаме подхода на Общността. Мисля, че мога да кажа, че след това заедно намерихме решение на въпроса. Следователно до момента можем да бъдем много доволни.

Това, от което се нуждаем и трябва да продължим да правим, е да отчитаме равновесието между половете и географското равновесие. Искаме модерна служба, включително по отношение на въпроса за равенството между половете. Доволен съм, г-жо Аштън, че освен задължителните неща, което включихме в Правилника за длъжностните лица, Вие ни уверихте, че ще направите друго лично изявление, което ще бъде част от целия пакет. Това вече е значителен напредък по отношение на аспектите равенство между половете и географско равновесие.

Нуждаем се от равни права и равни задължения, а те включват лоялност, при това от страна и на трите компонента, към институцията на върховния представител – позиция, която в момента се заема от баронеса Аштън. Във връзка с това трябваше да свършим малко допълнителна работа по отношение на правото на вето на дипломатическите служби във връзка с евентуалното удължаване на договорите на служителите, идващи от дипломатическите служби. Все пак и този въпрос беше решен.

Има един въпрос, който не трябва да бъде подценяван. Заедно се споразумяхме, че той не може да бъде включен в Правилника за длъжностните лица. Това е фактът, че новата европейска дипломатическа служба също се нуждае от своя идентичност. Всеки, който работи там, трябва да работи за една цел и следователно е изключително важно също така да има обща форма на обучение и допълнително повишаване на квалификацията. Това беше от съществено значение за някои от моите приятели, участващи в преговорите, и е съвсем разбираемо. Току-що казах, че не успяхме да го постигнем. Беше ясно, че няма да може нещо подобно да се включи систематично в Правилника за длъжностните лица. Въпреки това искам още веднъж да благодаря на върховния представител, защото получих информация, че и тя иска да каже нещо по въпроса и че счита това за основно задължение и необходимост, а също така ще направи друго изявление за поемане на ангажимент във връзка с това, което, макар да не е компонент от Правилника за длъжностните лица, ще увери нас и онези, които го намират за изключително важно, когато става въпрос за бъдещата работа на Службата за външна дейност

Отчитайки всичко това, сме свършили много добра работа и сега службата е готова за успешен старт на 1 декември.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, докладчик.(IT) Г-н председател, г-жо Аштън, уважаеми членове на Комисията, госпожи и господа, Парламентът одобрява създаването на нов раздел от бюджета за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и предоставянето на допълнителни средства за персонала. Тази позиция се дължи на желанието на Парламента за успешно създаване на ЕСВД, защото Европа спешно се нуждае от нея, но, разбира се, това не означава, че ще се откаже от ролята си на бюджетен орган в разискването относно естеството на органа, който ще се занимава с управлението на кризи или относно приоритетите на политиката за персонала, което се вижда от включения от нас резерв в бюджета за 2011 г.

Регламентите, които ще приемем, подкрепят резултатите от споразумението от Мадрид, а в някои случаи стигат и по-далеч, за което бих искал да благодаря на г-н Rapkay, г-жа Gräßle и г-н Rivellini. Трябва да благодаря също така и на баронеса Аштън и на г-н Christophersen за готовността им и откритостта, проявени по време на нашите разисквания.

Правилникът за длъжностните лица гарантира, че служителите на ЕСВД ще имат еднакви права и задължения независимо от техния произход и изисква върховният представител да гарантира географско равновесие и равновесие между половете. Тези договорености ще бъдат задължителни и Парламентът ще се увери, че се спазват. В същото време те избягват използването на квоти, което е не само трудно за реализиране, но също така и погрешно. Финансовият регламент осигурява стабилна система за контрол и ЕСВД остава тясно свързана с Комисията.

Радвам се за успеха, който постигнахме при определяне на специфични бюджетни редове за основните мисии в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, което е огромен скок напред за възможността на Парламента да упражнява контрол над общата външна политика и политиката на сигурност.

Следователно след утрешния вот ще имаме една Европейска служба за външна дейност, която ще бъде по-силна, по-тясно свързана с Общността и обект на по-голям парламентарен контрол. Ще бъдем строги и взискателни при упражняването на този контрол, но в същото време ще го правим отговорно и в конструктивен дух, тъй като сме решени да помогнем на върховния представител в колосалната задача за осигуряване на истинска външна политика на Европа, която да служи на нейните интереси и ценности.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, докладчик. (HU) Г-н председател, със задоволство отбелязвам, че това разискване се провежда в присъствието на Съвета и членовете на Комисията. Когато планирахме бюджета за 2010 г., поставихме въпроса за ресурсите за външната дипломатическа служба. Отговорът беше, че няма нужда от ресурси в това отношение, тъй като този въпрос може да бъде решен чрез преразпределяне на бюджетните ресурси. Като членове на комисията по бюджети обаче ние всъщност не повярвахме в това. Истината е някъде по средата. Всъщност чрез преразпределянето на бюджетните ресурси можехме да намерим решение за повечето разходи, но добавянето на две изменения води до допълнителни разходи от приблизително 44 млн. евро. Тези допълнителни разходи са приблизително равни на разходите за едно тримесечие, а ние видяхме, че създаването на службата е все още на ниво 10 %. Явно средствата, които, надявам се, ще бъдат приети утре, ще покрият един малко по-дълъг период от този, за който в действителност се използват. От това произтичат или биха могли да произтекат някои задачи като промяна на размера на средствата например. Според нас обаче на този етап това е безсмислено. Много по-важно е да видим създаването на тази служба възможно най-скоро, както и да наблюдаваме известен напредък в нея, защото едно от значимите послания на Договора от Лисабон е, че светът трябва да ни забележи.

Като отхвърляме мерки, водещи до протакане обаче, ние формираме очаквания, както вече е правено от предишни докладчици. Считаме, че географското равновесие е много важно, когато става въпрос за изграждане на службата, но също така не включихме никакви обвързващи разпоредби за резерви, за да дадем тласък на цялата система. Бихме искали също така да се гарантира, че наличните средства се използват своевременно и икономично, тъй като сега трябва да се справяме с ограничения навсякъде.

В заключение, бихме искали да има ясно сътрудничество със и взаимопомощ от страна на службите за външна дейност на държавите-членки, защото наличието на тези елементи ще позволи изпълнението на някои задачи в държави, в които дадена държава-членка не е представена, а нашата европейска служба е. Това ще бъде и икономически ефективно за засегнатите държави-членки и очевидно ще подобри атмосферата на сътрудничество. Г-н председател, надявам се, че със своя вот Парламентът ще подкрепи това преразпределение на бюджетните ресурси.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D).(DE) Г-н председател, бих искал за кратко да прекъсна разискванията, за да информирам Вас и уважаемите членове на ЕП, че снощи трима терористи са нахлули в чеченския парламент, убили са няколко служители на охраната и са взели заложници. Терористите също са били убити. Парламентът категорично трябва да порицае този терористичен акт, защото тероризмът никога не може да бъде оправдан. Изказваме съчувствие на семействата.

Исках да спомена това накратко, особено с оглед на факта, че тази седмица отново ще обсъждаме Северен Кавказ. Моля да ме извините за прекъсването.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Бих искал да благодаря на нашия колега, г-н Fleckenstein, за тази информация. Разбира се, в унисон с казаното от Вас, ние порицаваме всички терористични актове. За нас този случай е ярък пример за терористичен акт, защото е извършен срещу парламент. Напълно сме съгласни с казаното от Вас и изразяваме съчувствие към семействата на жертвите и пострадалите. Ще направя официално изявление по този въпрос. Нямах информация по него до момента, но ще направя кратко официално изявление. Благодаря Ви много, г-н Fleckenstein, за това, че привлякохте вниманието ни към този факт.

 
  
MPphoto
 

  Марош Шевчович, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, искам да благодаря на г-н Fleckenstein, че постави този важен въпрос на нашето внимание. Разбира се, Комисията също осъжда всички терористични актове и съм сигурен, че ще реагира по съответния ред.

Ако ми позволите да се върна към нашето разискване, искам преди всичко да благодаря на нашия докладчик, г-н Rapkay, за отличната работа, която свърши по внасяне на предложението във вашата изтъкната институция. Доволен съм от отличното сътрудничество, на което се радвахме през последните месеци и седмици по този сложен въпрос. Позволете ми също така да изкажа благодарност и на докладчиците в сянка, както и на комисията по правни въпроси и комисията по външни работи, които се трудиха усърдно и конструктивно през целия процес. Не на последно място, бих искал да благодаря и на Кати, на нейния екип и на службите на Комисията за извънредно сериозната работа, която, надявам се, ще доведе до създаването на ЕСВД в много кратък период от време.

С извършеното тази седмица ще приключим сложната работа по полагане на правната и бюджетна основа за ЕСВД. Те се градят на и са в пълно съответствие с опорната точка на този процес – решението за ЕСВД. Имах привилегията да участвам при обсъждането относно изграждането на ЕСВД и честта да представлявам Комисията в прочутия четиристранен диалог в Мадрид. Аз съм пряк свидетел колко важен принос имаха представителите на Европейския парламент г-н Brok, г-н Verhofstadt и г-н Gualtieri, за успешното приключване на напрегнатото разискване по този въпрос. Мисля, че техният принос към нашето разискване наистина спомогна за това, ЕСВД да бъде една наистина ефективна европейска дипломатическа служба.

Същото може да се каже и за работата на вашия докладчик – г-н Rapkay. Изглежда, че измененията към Правилника за дейността на длъжностните лица са от чисто административно естество, но това не е така. Те са важни за изграждането и задействането на службата, както и за това, тя да обслужва истински европейски интереси. Комисията счита, че внесеният от вашия докладчик, г-н Rapkay, предложение, е много добър резултат, който може изцяло да бъде подкрепен. Според мен измененията наистина доведоха до подобряване на текста като цяло.

Позволете ми да очертая само няколко основни елемента от предложението. Както знаете, в първоначалния етап от съществуването си ЕСВД ще се състои от три източника, споменати в Договора, а именно Комисията, Генералния секретариат на Съвета и националните дипломатически служби. Съответните управления на Съвета и Комисията ще бъдат прехвърлени към ЕСВД, като съществуващите права на персонала на тези управления ще бъдат гарантирани изцяло. Представителите на националните дипломатически служби ще могат да кандидатстват за свободните длъжности. С радост заявявам, че от 1 юли 2013 г. длъжностни лица от други институции, включително Европейския парламент, също ще могат да кандидатстват за ЕСВД на равни начала.

Постоянните длъжностни лица и служителите от националните дипломатически служби ще имат еднакви права и задължения в ЕСВД, като с цел гарантиране на тяхната независимост и лоялност към Европейския съюз ще се прилагат необходимите разпоредби на Правилника за длъжностните лица. Персоналът от националните дипломатически служби ще има договори с продължителност до десет години. Освен това държавите-членки ще предоставят на националните дипломати гаранция за незабавно възстановяване на предишната им длъжност в края на периода им на служба в ЕСВД.

Компромисът също така включва разпоредби, които изразяват твърд ангажимент за постигане на географско равновесие и равновесие между половете в Европейската служба за външна дейност. Ситуацията ще бъде преразгледана през 2013 г. с доклад от върховния представител, който трябва да бъде представен на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Знам, че някои от вас в Парламента биха искали по-строги разпоредби в тези предложения, а други упорито се противопоставят на това. Убеден съм, че внесените сега от вас изменения са балансирано решение. Преговорите по този въпрос не винаги са били лесни. Подготвителният процес беше твърде сложен, тъй като налагаше провеждане на консултация с представителя на нашия персонал, но упоритата работа и интензивните преговори бяха възнаградени и сега на бюрата ви стои един много добър за Парламента резултат от преговорите.

Ето защо се надявам, че утре Европейският парламент ще приеме тези изменения. Позволете ми в заключение да изразя твърдия ангажимент на Комисията за гарантиране на безпроблемното създаване на Европейската служба за външна дейност и готовността й да осигури цялата необходима подкрепа и помощ за тази нова европейска служба. Надявам се утре да отбележим исторически вот от страна на Парламента, който ще доведе до създаването на Европейската служба за външна дейност.

 
  
MPphoto
 

  Януш Левандовски, член на Комисията.(EN) Г-н председател, това, което обсъждаме в момента, е обнадеждаващо начало на един дълъг ден, богат на разисквания относно бюджета. Създаването на Европейската служба за външна дейност наложи изменения във Финансовия регламент, но за първи път това беше направено съгласно обикновената законодателна процедура. Ето защо утре Парламентът ще внася изменения в регламента на Съвета.

Много се радвам, че успяхме да се споразумеем по време на тристранната среща миналата седмица. Това е доказателство, че можем да постигаме резултати в съответствие с Договора от Лисабон. Той ни осигури възможност и да дадем на Европейската служба за външна дейност твърда и своевременна основа. Не искам да навлизам в много подробности, но той дава възможност за създаване на отделен раздел в бюджета, осигурява оптимална отчетност от страна на ръководителите на делегации и позволява този раздел за Службата за външна дейност в бюджета да бъде наблюдаван от счетоводителя и вътрешния одитор на Комисията. Toва подлежи на преразглеждане.

Бих искал да благодаря на докладчиците, г-жа Gräßle и г-н Rivellini, за конструктивния подход и сътрудничеството.

По отношение на коригиращ бюджет № 6 и двете рамена на бюджетния орган сега, надявам се, са в позиция да го одобрят без изменения. Това също така е предварително условие за скорошно започване на дейността на Службата за външна дейност.

Обосновката за този първи транш от нови AD постове е справяне с непосредствените допълнителни задачи, но до 2013 г. трябва да сме спазили ангажимента си една трета от персонала на ниво AD да идва от дипломатическите служби на държавите-членки.

Ето защо приканвам Парламента да подкрепи коригиращия бюджет, който вече беше одобрен от Съвета. Искам още веднъж да изразя благодарността си към докладчиците, г-н Surján и г-н Gualtieri.

 
  
MPphoto
 

  Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, вземам думата за кратко преди всичко да благодаря на докладчиците г-жа Gräßle, г-н Rapkay и г-н Gualtieri, за изключителната по обем тежка работа, която те и много от членовете на ЕП свършиха, за да стигнем до етапа, на който се намираме тази сутрин.

Знам, че преговорите бяха трудни понякога, a вие преговаряхте упорито. Считам, че резултатът, който стои пред нас, е добър и наистина отразява реалното приложение на Договора от Лисабон, като Парламентът играе съществена и важна роля за бъдещето.

Това беше съвместно упражнение и съм много благодарна на всички вас за свършената работа. Най-важното е, че според мен положихме основите на службата по начин, който ще ангажира Парламента в бъдеще както следва, а аз вече поех ангажименти за прозрачност и за подхода, който бих искала да прилагам при работата си с Парламента.

Заявих ясно също така, че това е служба, която трябва да отразява широтата и дълбочината на Европейския съюз. Служба, с която ми се иска всеки член на този Парламент, всяка държава-членка, всеки член на Комисията да се гордее. Искам да видя Европа отразена в нашия персонал, в посланиците, които назначаваме, в хората в центъра. Ще имате много възможности да се уверите, че този ангажимент ще бъде изпълнен, особено при прегледа през 2013 г.

Знам също така, че държавите искаха да гарантират, че разполагаме с подходящия капацитет и условия за обучение. Разполагаме с правното основание за това и искам да уверя всички в Парламента, че хората, които идват от различни традиции, различни източници, ще бъдат събрани заедно, за да създадат една истинска европейска служба, която отново ще отразява всичко, което беше казано в процеса на изграждането й до този момент.

Исках да благодаря по-конкретно на г-жа Lichtenberger и г-н Saryusz-Wolski за работата, която свършиха по въпроса с обучението. Знам, че имаме много други неща, които трябва да обсъдим, и очаквам това да се случи заедно с вас и с други лица през следващите седмици и месеци, но ви уверявам, че поемем ангажимента да гарантирам, че обучението е част от нашия подход за изграждане на службата. Казвам това на фона на икономическия спад и условията, в които се създава тази служба, и поемем ангажимент, че ще разполагаме с една икономически ефективна служба.

В заключение, това ни дава възможност да изпълним нашите желания и амбиции в световен план. Всеки гражданин на Европейския съюз е засегнат от това, което правим в областта на външната политика, търговията и развитието и в борбата срещу тероризма. Преди всичко това е служба за европейските граждани и заставам пред техните представители, за да поема ангажимент, че тази служба ще реализира вашите амбиции.

 
  
MPphoto
 

  Оливие Шастел, действащ председател на Съвета.(FR) Г-н председател, г-жо Аштън, уважаеми членове на Комисията, уважаеми членове на Европейския парламент, от името на Съвета ми позволете да благодаря на докладчиците, които положиха много усилия при работата по различните въпроси, свързани с въвеждането на Европейската служба за външна дейност: на г-жа Gräßle и г-н Rivellini за Финансовия регламент, на г-н Rapkay за Правилника за длъжностните лица и на г-н Gualtieri и г-н Surján за проекта на коригиращ бюджет за 2010 г.

След политическото споразумение от Мадрид и становището на Европейския парламент, публикувано на 8 юли, на 26 юли, както знаете, Съветът по общи въпроси прие решение, с което се урежда организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност. За правилното изграждане на тази служба обаче все още е необходимо да приемем трите инструмента, които току-що споменах.

Работата по различните досиета беше интензивна и за Парламента, и за Комисията, и за върховния представител, и за Съвета, и всички положиха усилия да постигнем споразумение за възможно най-кратко време в определения срок.

Сега всички ние можем да празнуваме и да се потупаме по рамото, че сме се справили успешно с работата благодарение на споразуменията, постигнати по отделните досиета след вота на Парламента по време на това заседание. В понеделник, 25 октомври, Съветът по общи въпроси може да приеме тези инструменти на политическо равнище. Следователно Европейската служба за външна дейност може, както е планирано, да започне да функционира на 1 декември.

Тази сутрин всичко беше повторено от баронеса Аштън, членовете на Комисията и докладчиците. Аз ще обърна внимание само на историческото значение на това събитие, което една година след влизането в сила на Договора от Лисабон въплъщава една от най-значимите иновации. Чрез създаването на Европейска служба за външна дейност значително ще се увеличат както съгласуваността, така и прозрачността на външните действия на Съюза.

Ясно е, че работата не е приключила. Това е само началото и предизвикателството съответства на нашите очаквания, но съм убеден, че можем да разчитаме на нашия върховен представител, баронеса Аштън, и на нейната енергия и решителност. Във всеки случай й пожелавам успех в тази мисия.

В заключение, г-н председател, бих искал отново да благодаря на Европейския парламент за ангажираността и конструктивния подход, който беше от решаващо значение за този въпрос.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, докладчик по становището на комисията по външни работи.(EN) Г-н председател, моята комисия – комисията по външни работи, се обяви в подкрепа на силна ЕСВД с преобладаващо мнозинство.

„Силна“ означава подлежаща на демократична парламентарна проверка и контрол. „Силна“ означава общностна – т.е. представляваща Общността от 27 държави-членки, зачитаща географското измерение и разнообразието на Съюза от днес, а не от миналото. Преди половин година географското равновесие не беше проблем. Днес е и ще остане така, и това ще бъде посочено в параграф 7 от нашата резолюция и в член 6, параграф 6. Двеста членове на ЕП от новите държави-членки, представени тук, също ще могат да наблюдават това. Беше поставен много по-голям акцент върху географското равновесие, отколкото в първоначалното предложение, макар това да не беше достатъчно. Сметката не винаги е вярна и законите и географията не могат да бъдат спечелени с повече гласове. Ние считаме, че всички мъже и жени са равни и никой не е по-равен от другите. Това се отнася и за външната служба на Съюза.

Г-жо Аштън, с нетърпение очакваме Вашите действия за поправяне на съществуващата в момента дискриминация по отношение на новите държави-членки в това, което ще се превърне в Европейска служба за външна дейност.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, докладчик по становището на комисията по външни работи.(SV) Като докладчик за комисията по външни работи по отношение на Финансовия регламент отправната ми точка беше споразумението от Мадрид, но също така и фактът, че в някои области са необходими по-големи подробности. Това е въпрос на създаване на откритост и прозрачност в бюджета чрез конкретизиране на бюджетните кредити, особено когато става въпрос за политически важни задачи, които поставят големи искания пред бюджета.

Трябва да гарантираме правото на обмен на информация за общите разходи, включително между държавите-членки. Необходимо е да осигурим задоволителен контрол над упражняването на делегираните правомощия, така че да не изпускаме контрола над тази сложна организация.

Това се отнася не само до влиянието на Парламента, а преди всичко до правото на гражданите на контрол над тази нова важна служба, която Съюзът осигурява в момента.

В това отношение постигнахме много добър резултат. Отне време и се борихме усърдно за това, но считам, че можем също така да кажем, че с това поставихме добра основа, която ще даде възможност на новата Европейска служба за външна дейност да засили ролята на ЕС в света под пълния и разумен контрол на Парламента и гражданите, а това е важно.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, докладчик по становището на комисията по развитие.(PL) Становището на комисията по развитие за Правилника за длъжностните лица беше прието единодушно. Комисията по развитие подкрепя измененията, предложени в проектодоклада на комисията по правни въпроси, и по-специално измененията, с които се цели да се гарантира, че набирането на персонал за ЕСВД остава основано на обективните и прозрачни процедури, установени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Общностите. В допълнение предложението на Комисията е подобрено от предложените от главния докладчик изменения, г-н Rapkay, въвеждащи разпоредбите относно персонала на ЕСВД, които бяха включени в политическото споразумение. Те се отнасят по-конкретно за равенството между половете и географското равновесие между персонала, както и за баланса между персонала, идващ от институциите на ЕС, и този с опит от националните дипломатически корпуси. Надявам се, че новата Служба за външна дейност ще оцени автономния характер на сътрудничеството в областта на развитието и няма да разглежда този въпрос като „морков“ – инструмент за провеждане на външна политика. Това беше най-важната цел на работата на комисията по развитие.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Geyser, докладчик по становището на комисията по развитие.(FR) Г-н председател, г-жо Аштън, както много други, така и моята група иска известен баланс в персонала на Службата за външна дейност по отношение на географския произход и пола, както и баланс между големите и малките държави.

Въпреки това отново става дума за междуправителствени кампании и квоти и когато всичко е приключило, кандидатите в крайна сметка трябва да бъдат оценявани по достойнство. Наясно сме, че нито сегашните критерии за наемане на работа, нито изборът на персонал спомагат за необходимия баланс и, както казахте, той не може да бъде постигнат просто така. Все пак всяка липса на равновесие засяга някои хора и признавам, че дори на нашето ниво ние също така знаем, че се крие риск това да бъде използвано от онези, които искат да отслабят позицията Ви, г-жо Аштън, и които не ви подкрепят при предизвикателствата, които Ви очакват, а ние знаем, че такива ще има.

Ето защо моята група ще ви каже направо, че Ви подкрепя и вярва във Вас, г-жо Аштън. Трябва да ви осигурим средствата, с които да успеете. Крайно време е Службата за външна дейност да започне да функционира, но е вярно, че ако след две години се върнете при нас с голям проблем във връзка с разделението на Вашия персонал, това ще доведе до малък проблем за освобождаване от отговорност, и мисля за Вас, както и за нас самите, когато казвам, че това трябва да се избегне на всяка цена. Пожелавам Ви късмет!

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, докладчик по становището на комисията по международна търговия.(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, ето че най-накрая сме тук след много месеци работа в опити да поставим основите на бъдещата Служба за външна дейност на Европейския съюз, но подобно на някои колеги, които се изказаха преди мен, бих искал да благодаря на докладчиците за тяхната качествена работа.

След като всички искаме да видим една истинска европейска дипломатическа служба, която не е просто продължение на дипломатическите служби на 27-те държави-членки, Финансовият регламент и Правилникът за длъжностните лица, които ще бъдат обсъдени днес и по които утре ще се проведе гласуване, са от изключително значение. Те трябва да ни осигурят средствата за посрещане на двойно предизвикателство: да говорим с един глас на международната сцена, но също така да гарантираме съответствието с външните политики на Съюза.

С оглед на това търговската политика не влиза в мандата на върховния представител, но като бивш член на Комисията, отговарящ за търговията, не се съмнявам, че тя ще може да установи диалог, което е необходимо, за да се гарантира, че търговската политика, както е посочено в Договора, съблюдава целите на Службата за външна дейност на Съюза, по-конкретно за устойчиво развитие, премахване на бедността и защита на правата на човека.

И накрая, бих искал да подчертая, че нашата обща политическа воля ще се измерва със заделените бюджетни ресурси. Възможността ни да оказваме политическо влияние на международната сцена зависи от това.

 
  
MPphoto
 

  Надежда Нейнски, докладчик по становището на комисията по бюджети. − Аз също от своя страна искам да поздравя г-жа Gräßle, г-н Rivellini и г-н Rapkay за огромната свършена работа.

Даваме си много ясна представа, че създаването на Европейската дипломатическа служба е сложен политически процес, в който трябва да бъдат съобразени и балансът на интереси, и представителството на страните членки и същевременно да се даде възможност Службата да работи силно и да превърне Европа в ключов фактор на международната арена.

Същевременно искам също да изразя съжаление, че предложението за географския баланс, подкрепено с мнозинство в комисиите AFET и BUDG, и което предложение, искам да отбележа, е в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 8 юли 2010 г., не е намерило адекватното отражение в доклада Rapkay.

Ето защо, г-жо Аштън, аз се обръщам към Вас, тъй като Вие сте човекът, който имате може би най-голям интерес от мотивацията и енергията на целия Европейски съюз, и си позволявам да вярвам, че Вие ще намерите начин този географски баланс да бъде адекватно представен във Вашата служба. На добър час!

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, докладчик по становището на комисията по бюджетен контрол. (HU) От името на комисията по бюджетен контрол приветствам създаването на нов орган, който е един от най-важните елементи, транспониращи Договора от Лисабон. Очевидно новият орган се нуждае от бюджет. Въпреки това е също толкова важно той да бъде определен и съобразен с бюджетните принципи и финансовите правила в името на бюджетната и финансовата отчетност. В предходните години нашата комисия проведе разискване по този въпрос с ГД „Външни отношения“. Ето защо бих желала да акцентирам върху този въпрос. Много е важно да се установят подходящи организационни и оперативни изисквания. Важно е да не забравяме, че дублирането на задачите, функциите и ресурсите трябва да се избягва и че трябва да се обмислят всички възможности с цел осигуряване на ефективност на разходите. Прозрачната и опростена организационна структура и управлението на ресурсите са гаранция, че новата организация ще функционира ефективно.

Членовете ще идват от три източника: институциите на ЕС, държавите-членки и експерти от приемащата държава. Изключително важно е този орган да включва членове на институциите на ЕС и служителите от държавите-членки са напълно равнопоставени в това отношение. Ето защо считаме, че обучението е важно. Изключително важно е също така принципът и практиката за подбор да се основават на единни процеси и изисквания. Комисията по бюджети ще контролира това на годишна база.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis, докладчик по становището на комисията за бюджетен контрол. (LT) Бих искал да благодаря на всички колеги докладчици, благодарение на чиито професионализъм успяхме да постигнем политическо споразумение между институциите на Европейския съюз доста бързо и да положим здрави основи за създаването на Европейска служба за външна дейност (ЕСВД). Не се съмнявам, че ЕСВД непрекъснато ще повишава ефективността на работата си и ще допринесе за формиране на европейска външна политика и политика на сигурност на високо равнище и за засилване на ролята на Европейския съюз на световната сцена. Функционирането на ЕСВД трябва да отговаря на принципите за ефективно финансово управление. Тази година разпределихме допълнителни 9,5 млн. евро за ЕСВД, но няма да можем да оценим истинските разходи след първата година от функционирането, когато пред Европейския парламент ще бъде представен доклад за всички разходи, свързани с работата на ЕСВД. Европейският парламент също играе отговорна роля при функционирането на ЕСВД, за да осигури ефективното използване на средствата за ЕСВД и да се увери, че парите на данъкоплатците на Европейския съюз създават истинска добавена стойност за политиката на Общността и за хората в нея.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE.(PL) Убеден съм, че няма човек в този Парламент, който да изпитва и най-малко съмнение относно важната роля, която Европейската служба за външна дейност ще играе в работата на Съюза. Нашата работа през последните няколко месеца беше съсредоточена върху осигуряване на подходящата правна основа на службата и на подходящи инструменти, които да дадат възможност работата й в бъдеще да бъде ефективна. Работихме, притиснати от времето, и преговорите често бяха трудни. Постигнахме съгласие със Съвета и Комисията по редица въпроси и се надявам, че отработените компромиси ще доведат до положителен краен резултат. Комисията по правни въпроси имаше за задача да предложи изменения към Правилника за длъжностните лица, който да отговарят на нуждите на новата служба и също така да гарантират, че тя ще бъде независима и нейната работа ще бъде висококачествена. Считам, че изменението, прието вчера вечерта на заседанието на комисията по правни въпроси, ще даде такива гаранции, макар аз самият да не ги считам за достатъчно задоволителни, особено по един въпрос. Считам, че въпросът за географския баланс, на който се акцентира така често, можеше да се реши много по-успешно. Разбира се, приветствам декларациите на върховния представител, че тя ще обърне особено внимание, за да осигури участието в службата на граждани от всички държави-членки, а също така приветствам и разпоредбата, предвиждаща през 2013 г. да бъде представен доклад, в който върховният представител ще предостави информация относно дейността на службата.

Дипломацията на Съюза трябва да бъде европейска, а истината е, че гражданството на нейните служители не трябва да играе особена роля. Все пак мястото, откъдето идваме, както и нашите корени, формират нашето виждане за света, а това има огромно влияние върху усещането ни за света, който ни заобикаля. Факт е, че все още има държави-членки в Съюза, които са по-слабо представени във всички институции. Ако Европа ще бъде единна в многообразието, е необходимо да дадем шанс на Европа правилно да поддържа и изразява това многообразие. Всъщност за това бяха нашите обсъждания относно географския баланс, а не, както някои считат и разбират погрешно, за гарантиране на фиксирани квоти за държавите-членки. Благодаря на докладчиците за доброто сътрудничество и пожелавам на г-жа Аштън да съумее да извлече полза от усилията ни в своята работа.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, от името на групата S&D.(DE) Г-н председател, преди всичко бих искал да изразя искрените си благодарности към докладчиците за отличната работа, която свършиха, и за постигнатите компромиси. Разбира се, въпреки това не всички са доволни и аз разбирам тяхното безпокойство, особено по отношение на географския баланс. Все пак мога да уверя г-н Saryusz-Wolski, че всички ние – не само новите членове на Парламента – трябва да гарантираме, че ще бъде постигнат по-добър географски баланс и че всички ние – не само жените – трябва да гарантираме, че ще бъде постигнат здравословно и балансирано представителство на половете. Това е необходимо и аз приемем обещанията сериозно. Със сигурност ще настояваме тези принципи да се прилагат.

Преди всичко става въпрос за осигуряване на обща служба от най-високо качество за Европейския съюз. Не виждам никакво противоречие в това. Напротив, всичко трябва да бъде сведено до един общ знаменател, защото сега е време да се действа, сега е и време да покажем ангажимент за това, Европейският съюз да функционира на международно равнище. В Иран върховният представител вече пое водеща роля и е много важно тук да постигнем добри резултати. В Близкия изток за нас е важно не само да осигурим средства, но също така да участваме и трябва да направим това заради самия проблем, а не само за престиж. Що се отнася до Русия, трябва да гарантираме, че ще постигнем прагматични отношения, макар и те да се основават на ценности, които са предимно в интерес на нашите общи съседи. Необходимо е да преговаряме със Съединените американски щати при равни условия. Там, където има проблеми, също трябва да ги решаваме открито така, че да се изправим заедно със Съединените американски щати в борбата срещу тероризма и промяната в глобализацията. Китай е нововъзникваща сила и ние не искаме да предотвратим това, но сме против формата на национализъм, която развива известна степен на агресивност, особено в региона на Азия. Искаме да включим Китай по-активно в международната общност, включително в международните институции.

Със сигурност за върховния представител това също е един от най-важните въпроси, който трябва да се реши, а именно да се гарантира, че в тези нови международни институции ние също ще постигнем подходящ нов регламент и ново разпределение на влияние и правомощия, при което Европейският съюз няма да бъде ограничен, а фактът, че има и нови глобални играчи, ще бъде приет. Всичко това са огромни задачи за дипломатическата служба и за тях върховният представител се нуждае от пълната ни подкрепа. Белгийското председателство – с други думи, Вие, г-н Шастел – току-що обеща, че то също ще осигури необходимата подкрепа на върховния представител. Това е добро обещание, както и поздравленията, но се надявам, че министрите на външните работи също така осъзнават факта, че няма никакъв смисъл да се противопоставяме едни на други и че има само една възможност, а именно върховният представител и ние в този Парламент да можем заедно и силно да представяме Европа пред останалия свят.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.(SV) Преди всичко бих искала да изразя благодарност за отличния дух на сътрудничество, на който всички ние се радвахме при работата си по този изключително важен въпрос.

Баронеса Аштън със сигурност сега е изправена пред нелека задача, а именно създаването на нашата обща Служба за външна дейност. Заедно със Съвета и Комисията обаче Парламентът постави основите на една ефективна представителна организация, която наистина ще може да представлява Европа и европейските ценности и интереси по света.

Силата на ЕС е многообразието. Европейският съюз е изграден от хора с различна биография, умения и опит. Чрез създаването на Службата за външна дейност, в която ще се наемат мъже и жени от всички държави-членки, мобилизираме и най-голямата сила и ресурси на Европа. В същото време не трябва да има абсолютно никакво съмнение, че когато става въпрос за назначения на постовете в рамките на новата Служба за външна дейност, от решаващо значение ще бъдат уменията и квалификацията.

Европейският парламент има хубаво мото: единство в многообразието. Това са думи, които задължават и имат дълбок смисъл. Надявам се, че под ръководството на баронеса Аштън Службата за външна дейност ще се развие до истинска европейска служба, в която ще са представени гражданите от всички наши държави-членки, както жени, така и мъже. Онези, които ще работят в общата ни Служба за външна дейност, определено трябва да са обучени да представляват Съюза като цяло. От все сърце пожелавам успех на баронеса Аштън в тази важна задача.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, от името на групата Verts/ALE.(EN) Г-н председател, бих желала да поздравя всички, които участват в този процес, за начина, по който се справихме с него и за етапа, на който се намираме днес. Запазихме общностния метод и приоритетите за развитие. Засилихме демократичния контрол, особено по отношение на бюджетните редове за разходите за общата външна политика. Поставихме основите на обща служба, основана на равенство и колективен дух. Благодаря Ви, г-жо Аштън, за това, че споменахте мерките за обучение с оглед на равенството между половете и географския баланс сред Вашите активни мерки. Искам да благодаря на всички в Парламента, на г-жа Аштън и на председателството.

Дали обаче създадохме модерна служба, която да бъде нещо повече от 28 национални дипломатически служби? Каква е добавената стойност на Европейската служба за външна дейност?

Струва ми се, че играта все още не е приключила. Преди всичко ще е необходимо ефективно сътрудничество между политическите области. Все още искам да видя как структурите по места постигат това.

Второ, подобрихме управлението при кризи и предотвратяването на конфликти. Това би могло да бъде добавена стойност от страна на Европейския съюз. Това ще зависи от прилагането на „подходяща структура“ и от това, как използваме новите постове и постовете, създадени чрез взаимодействие между Съвета и Комисията. В този ред на мисли, имаме ли нужда от повече заместник-посланици? Дали Вашата роля, г-жо Аштън, няма да бъде да изпращате SMS съобщения? Живеем в XXI век. Ролята на бившите дипломати принадлежи на XIX век. Не е ли редно да проведем разискване за това, дали наистина имаме нужда от тези хора и за какво са ни нужни?

Надявам се, че Вашето щатно разписание и Вашите приоритети за персонала ще отразяват обещаните приоритети и ще спомогнат службата наистина да допринесе с добавена стойност – нещо, с което не всяка дипломатическа служба може да се похвали или може да направи. За нас има два приоритета: предотвратяване на конфликти и управление на граждански кризи. Създайте звено за посредничество например.

По отношение на правата на човека искаме службата да има твърда позиция с капацитет на най-високо равнище. Равенството между половете не свършва с приоритетите за персонала. Става въпрос и за интегриране на принципа на равенство между половете и придаване на висока степен на значимост на мисиите и мандатите. В това отношение считам, че би било добра идея да направим преглед и да преразгледаме съществуващите мисии в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), които вече са приключили, за да почерпим опит от миналото за бъдещето на службата, г-жо Аштън. Мисля, че това ще ни тласне напред.

Пожелавам успех на всички и изразявам готовност за ново успешно сътрудничество в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR.(PL) Съюзът е обединение от 27 държави и този факт трябва да бъде отразен в структурата на институцията, която ще представлява Европейския съюз навън. Не трябва да създаваме впечатлението, че някои държави не получават признание във връзка със създаването на новата служба. Тя би следвало да отразява културното богатство и различните национални традиции в Европа, включително в областта на дипломацията. Ето защо група членове на ЕП, сред които и аз, подготвихме изменение, което предвижда въвеждането на фактора „географски баланс“. Тогава, когато избраните кандидати са със сходни експертни познания, решаващият фактор за назначението трябва да бъде географският критерий. Следователно това не е твърдо решение, което налага този вид географски критерий при наемането на персонала за бъдещата служба, а гъвкава и спомагателна мярка. Приемането на подобна разпоредба ще намали съществуващото несъответствие и ще ни позволи своевременно да осигурим по-широка представителност. Бих искал да подчертая, че това решение запазва централната роля на критерия за компетентността, който е толкова важен за създателите на тези мерки.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL. – (ES) Г-н председател, тъй като това е първото изказване на член от моята група, моля да ми позволите като начало да кажа от името на Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, че подкрепяме френските работници, които са обявили обща стачка срещу антисоциалните мерки на президента Саркози.

Блокадите са причината за споменатото във встъпителното слово на председателя закъснение на членовете на Съвета. Има множество блокади и това е обща стачка, за която нашата група се надява да бъде успешна и да доведе до коригирането на тези антисоциални политики в Европа.

Бих искал да благодаря на уважаемите колеги за работата, която свършиха, но и да ги информирам, че нашата група ще се въздържи от гласуване утре. Няма да гласуваме „против“, но не можем да гласуваме и „за“, тъй като считаме, че за съжаление не това е резултатът, които искахме да постигнем. Нашата цел беше цялостен контрол на Службата за външна дейност от страна на Парламента. Разбира се, не беше възможно да променим структурата, тъй като не в това се състоеше проблемът, а и ние не сме убедени в структурата, която поема отговорност за сигурността и външната политика.

Водихме много важна демократична битка в националните парламенти – поне в моята страна – относно сигурността, за да имаме пълен контрол, така че дори всяко развръщане на части в чужбина да подлежи на всеобхватен парламентарен контрол.

Следователно ние сме много далеч от подобен контрол и поради тези причини утре няма да дадем положителен вот. Във всеки случай, накрая бих искал да ви благодаря за свършената работа.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, от името на групата EFD.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, при определяне на структурата на новата дипломатическа служба не трябва да допускаме грешките от миналото, а да се стремим да създадем добре организиран, икономичен и преди всичко ефективен орган. Един инструмент, който служи на европейската политика – и подчертавам „европейска“ – не трябва да избира служителите си на базата на географския им произход или пол, а въз основа на техните качества.

Съгласен съм, че държавите-членки трябва да бъдат представени в структурата на новата служба и че назначаването на повече жени би било подходящо. Нито един от тези фактори обаче не трябва да има приоритет пред критерия за заслуги и висок професионализъм. Вместо това трябва да гарантираме равен достъп до тези длъжности за всеки, без дискриминация.

Що се отнася до обучението, съществуват места като Европейския университетски институт във Флоренция, където има необходимата експертна основа за осигуряване на отлично обучение. Следователно считам, че идеята за изграждане на европейска дипломатическа академия от нулата е неуместна и скъпа.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, за да могат да се представят интересите на европейските държави по-ефективно на международната сцена, действията в областта на външната политика трябва да бъдат обсъждани предварително и тогава да се обявяват пред външния свят с един глас. С Европейската служба за външна дейност сега се опитваме да обединим инструментите на външната политика на Съюза в една обща рамка. Наличните ресурси бяха групирани и се добавиха нови, за да се допълни картината.

Както е посочено в доклада на нашите уважаеми колеги, с оглед на новия характер на тази структура трябва да бъдат приложени амбициозни разпоредби по отношение на прозрачността и бюджетната и финансова отчетност. Нуждаем се от подробен преглед на задачите и служителите, назначени в ЕСВД.

За да може бюджетният суверенитет на Европейския парламент да бъде разширен, за да включи и ЕСВД, службата трябва да бъде включена в структурата на Комисията, а Европейският парламент, като бюджетен орган, трябва да разполага с пълната информация,за да наблюдава ефективно сметките. Освобождаването от отговорност на Съвета остава в дневния ред.

ЕСВД може да заслужи името си само ако всички държави-членки са справедливо представени в нея. От друга страна, разбира се, квалификацията на кандидатите трябва да има приоритет. Това ме отвежда до процента на представените в нея жени. Според мен той е твърде нисък и призовавам да бъдат намерени квалифицирани жени за тези длъжности. Такива съществуват.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Г-н председател, г-жо Аштън, г-н член на Комисията, госпожи и господа, наричат Франк Синатра „Гласът“. Какво обаче би бил той без голям бенд? Вие, г-жо Аштън, сега сте гласът на Европа, а със Службата за външни дейности получавате чудесен оркестър. Надявам се, че ще го използвате, за да изведете на преден план гласа на Европа и да защитавате нашите интереси. Тъй като първият приоритет на Европа е опазването на мира в нея, следващата основна задача с оглед на международните предизвикателства – от енергийна сигурност, та чак до борбата с тероризма, глобализацията и много други – е да се грижи за интересите на Европа в света. Вие и тази служба ще играете специална роля в това отношение. Следователно напредъкът, който постигаме в интерес на нашите граждани, ще зависи много от Вашата работа и от тази на Вашия „оркестър“.

В този процес успяхме да засилим сътрудничеството на Парламента, контрола и правото на информация, включително в областта на бюджета. Успяхме да защитим общностния характер на политиките, който са политики на Общността, а също и да гарантираме, че над 60% от персонала трябва да бъдат общностни длъжностни лица. Сигурен съм, че за разлика от Съвета, ние успяхме да въведем по-добър географски баланс и равенство между половете. Правителствата не сториха това, ние свършихме тяхната работа. В допълнение, само ако това сега е правно обвързващ инструмент и през 2013 г. трябва да се проведе преглед, тогава постижението на Парламента е отлично – постигнатият от нас компромис между институциите е добър.

Ние трябва също така да наблюдаваме този инструмент. Ще правим това с необходимата гъвкавост, но също така ще упражняваме натиск, за да гарантираме, че Вие, г-жо Аштън, ще се справите успешно с тази задача. Ще получавате нашата подкрепа, но можете също така да бъдете сигурна, че ще Ви критикуваме, ако не сме съгласни, тъй като считам, че можем да работим заедно в тази област, ако гражданите ни имат бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D).(EN) Г-н председател, няма да има успешно обединение на Европа без далновидна представа за това, как следва да се защитават общите ни интереси извън границите на Съюза – на глобално равнище.

Тази представа не би могла да съществува без амбициозна, ефективна, надеждна и „общностна“ Европейска служба за външна дейност. Подобна служба не може да функционира ефективно, ако служителите й не са наети на базата на личностните им достойнства.

Мисля, че повечето от нас са съгласни с тези принципи. Все пак дяволът се крие в подробностите. И точно благодарение на тях един доклад, който трябваше да бъде технически, се превърна в източник на разгорещен политически дебат, който може да доведе до сериозно разделение между нас.

Не съществува дилема между „общностност“ и междуправителственост, между личностни качества и квоти, между стари и нови държави-членки. Все пак триумфът на „общностността“ зависи от това, всеки представител на всяка държава-членка да чувства, че е третиран справедливо на базата на своите качества.

Победата на критерия за заслугите трябва да бъде тествана чрез равновесието на резултатите при подбора, тъй като считам, че Бог е разпределил заслугите и греховете балансирано между мъжете и жените, старите и младите, малките и големите, слабите и силните, хората от Запада и тези от Изтока.

Същината на проблема е, че някои хора в нашия Съюз – главно, но не само сред новите членове – се чувстват дискриминирани. Дори това усещане да е погрешно, ние все пак трябва да се отнесем към него с необходимото уважение и грижа, тъй като най-важното е нашето единение.

Не критериите се подлагат на съмнение, а недостатъчните гаранции, че те ще бъдат прилагани правилно, както и липсата на корективни мерки, които да се прилагат, когато има очевидни несъответствия.

Мога само да се надявам, че в процеса върховният представител ще коригира тези дисбаланси, които очевидно са предизвикали подобни усещания и се надявам също така, че една бъдеща европейска дипломатическа академия или нещо подобно ще ни помогне да създадем корпус от европейски дипломати, които са компетентни и са лоялни към общите ни интереси и към европейските институции.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL) Г-н председател, в това разискване, което беше насочено основно върху контрола и организацията на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), ние не трябва да губим поглед от общото предназначение на тази служба, което в крайна сметка е нещо много важно. Това би могло да се окаже една от най-важните крачки за постигането на наистина цялостна европейска външна политика.

Дори в моята държава, която, боя се, става все по-затворена, в новото коалиционно споразумение е налице прехвърляне на задачи към тази нова ЕСВД. Разбира се, засега това засяга само консулските задачи, но съм убеден, че скоро и други дипломатически задачи ще бъдат решавани по най-добрия начин на европейско ниво.

Г-н председател, днес ние се концентрираме особено върху финансовата и организационна страна на ЕСВД, което е много важен аспект. Докато ни липсва достатъчно прозрачност и финансова отговорност, тази служба няма да бъде напълно готова за работа. Ето защо се радвам да видя, че постигнатото споразумение между институциите наистина ще стартира. Това беше под въпрос, защото Парламентът постави за разглеждане много подробни изисквания. Всъщност ние от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа се противопоставихме на това до известна степен.

Въпреки това бих искал да поздравя докладчиците. Постигнат е един добър пакет, който ще се радва на пълната подкрепа на моята група. Преди всичко се надявам, че след утрешното гласуване този пакет ще позволи на службата да заработи съвсем скоро.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Г-н председател, създаването на хибридната sui generis ЕСВД се характеризира с много разисквания, но върховният представител, г-жа Аштън, има известна заслуга за постигането на консенсус във връзка с напредъка в момент, когато вниманието на европейските лидери е насочено към кризата в еврозоната. Британските консерватори се противопоставиха на създаването на тази служба, като се страхуваха, че това ще подкопае прерогативите на Великобритания да упражнява независима външна политика. Сега, след като службата е политическа реалност, ще се ангажираме с нея конструктивно, за да гарантираме, че всъщност британските интереси са заявени и защитени.

Единият начин е да се лобира за британските длъжностни лица в ЕС и британските дипломати от външното министерство да заемат постове в службата, защото е изненадващ фактът, че Обединеното кралство не е достатъчно добре представено в институциите на ЕС. Въпреки че новата служба трябва да бъде представена от 27-те държави-членки на ЕС, тя трябва преди всичко да бъде изградена на базата на личните качества.

В заключение, държавите-членки правят сериозни съкращения на публичните разходи. ЕС трябва да обърне особено внимание на необходимостта от строги икономии, когато става въпрос за бюджета на ЕСВД. Бюджетната неутралност е жизненоважна, ако Европейската служба за външна дейност иска да спечели и да запази доверието и одобрението на всички европейски граждани.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). (CS) Учредената Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) представя един напълно нов инструмент за институционализиране на външната политика на Европейския съюз. Към момента виждам два основни проблема, свързани с този процес.

Първо, ясно е, че външната политика и политиката на сигурност са част от суверенитета на държавите-членки. Когато се вземат решения по принципни въпроси, се упражнява правото на вето и следователно в случай на важни решения, като нахлуването в Ирак или отделянето на Косово, Европейският съюз нямаше външна политика. Поради тази причина дневният ред на новосъздадената външна служба ще бъде в голяма степен ограничен и тя само ще подкрепя решенията на отделните държави или дори ще запазва мълчание.

Ябълката на раздора е структурата на дипломатическата служба и наличната информация, че ролята на новите държави-членки при избора на нейния състав е била, меко казано, пренебрегната.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD).(EN) Г-н председател, макар идеята за Европейска служба за външна дейност никога да не е срещала подкрепа в Европа, бюрокрацията в ЕС успя да я лансира, казвайки, че това няма да се отрази върху бюджета.

Сега разбираме, че нещата не стоят така и това ще ни струва с 34 млн. евро повече от първоначално планираните 441 млн. евро, като тази разлика се появи още преди службата да е започнала да функционира ефективно.

Докладът относно финансовия регламент призовава главния счетоводител и вътрешния одитор на Комисията да изпълняват тези функции и за ЕСВД. В същото време в Мадрид беше постигната договореност, че ЕСВД ще бъде отделна институция със свои собствени ръководители в областта на финансите и одита. Изглежда, че приетите през юни в Мадрид споразумения не се спазват. В момента се лутаме в едно огромно объркване по отношение на структурата на ЕСВД.

Въвеждането на тази новост с Договора от Лисабон изглежда доста непочтено, но трябва да кажа, че не съм изненадан. Както винаги обаче, за тази „ефективност“ ще плащат данъкоплатците.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Г-н председател, какъв тъжен, дори трагичен ден. Обсъждаме финансирането на новата Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) на баронеса Аштън. Нидерландците така и не получиха възможност да изразят становището си относно Договора от Лисабон, а сега ни опират нож в гърлото и за тази ЕСВД, която ще погълне милиони. Това е обида за демокрацията.

ЕСВД ще ни струва милиони евро само до края на тази година, както и през следващата. Политическото хоби на еврократите не само ще ни коства средства, а ще останем и с празни ръце. Нека да бъде съвсем ясно, че нидерландската Партия на свободата никога, при никакви обстоятелства няма да подкрепи това чудовище от купола на Европейския съюз. Казваме „не“ на ЕСВД, „не“ на европейската свръхдържава и „да“ на истинската свобода и демокрация, формирани от суверенните държави-членки.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Госпожи и господа, когато обсъждаме структурата на Европейската служба за външна дейност, не трябва да избягваме или да маргинализираме въпроса за поддържане на подходящ географски баланс сред персонала. В момента броят на служителите от „старите 15“ държави е значително и несъразмерно по-голям от броя на служителите от новите държави-членки. Ще цитирам някои цифри: преди последните номинации от 115 посланици само двама са от държави, които са се присъединили към Съюза след 2004 г. Сред номинираните наскоро 29 посланици само четирима са от новите държави-членки.

Не трябва да допускаме подобно разделение да се превръща в правило при функционирането на бъдещата Служба за външна дейност. Без подходящо географско представяне не сме в позиция да изградим силна Служба за външна дейност, която да действа ефективно в интерес на всички нас. Ние никога не бихме се гордели с подобна служба, както спомена върховният представител, г-жа Аштън. Убеден съм също така, че използването на преходен период, през който изключително ниското представителство на новите държави-членки постепенно ще бъде увеличено, ще ни даде възможност ефективно и ефикасно да преминем към ситуация, при която целта ни, а именно да популяризираме Европейския съюз като ключов играч на международната арена, ще бъде постигната.

 
  
MPphoto
 

  Кристиан Вигенин (S&D). - Днес е последното заседание на нашия парламент, в което обсъждаме структурата, финансирането, общата рамка на функциониране на Европейската служба за външна дейност. От утре, когато предстои да приемем последните решения, ние ще очакваме реални резултати и, разбира се, уверен съм, така както тече и дискусията днес, че Европейският парламент ще бъде европейската институция, която ще помага, ще насочва и ще дава своите идеи за това новата служба да бъде наистина ефективна и да успее да изгради една по-активна, по-видима роля на Европейския съюз на международната сцена.

Всъщност Европейската служба за външна дейност е може би най-видимият резултат от Лисабонския договор и всички, които подкрепихме този договор, бихме искали да видими тази служба като един успешен проект.

Позволете ми да кажа, че Вие, г-жо Аштън, наследихте една силно дебалансирана администрация и за съжаление се оказа, че основните критики някак си тръгнаха към Вас. Всъщност в началото на тази година, откогато Вие сте върховен представител и заместник-председател, новите страни членки имаха само едни ръководител на мисия на Европейския съюз.

Категорично искам да се противопоставя на тезата, че квалификацията е в противоречие с географския баланс. Напротив, смятам, че географският баланс върви ръка за ръка с по-висока квалификация и затова се надяваме, че Вашият ангажимент ще бъде реализиран занапред.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Г-н председател, Европейската служба за външна дейност е едно от най-важните решения в Договора от Лисабон. Остават само шест седмици до момента, в който баронеса Аштън няма да бъде министър, отговорен предимно за изграждане на външно министерство на ЕС. Вместо това тя ще бъде външен министър за Европа и това е нещо добро. Началото ще бъде поставено на 1 декември и във връзка с това Ви пожелаваме успех.

Имахме редица разисквания и постигнахме много. Това беше една плодотворна политическа битка. Липсата на демократичност, свързвана с предишната обща външна политика и политика на сигурност, е премахната, има по-голяма степен на отчетност и качеството на публичните разисквания се подобри. Ще има по-строг бюджетен контрол, истинският отборен дух е установен като необходимо условие и националните дипломати могат, ако желаят, да останат в Европейската служба за външна дейност. Няма да има географски квоти – понякога може да останете с впечатлението, че това е най-важният въпрос тук, но със сигурност не е така. По-конкретно Германия ще се облагодетелства значително от квотите, но въпреки това аз съм против. Ще бъде осигурена обща форма на обучение. Считам, че са налице необходимите условия за една успешна ЕСВД.

С други думи, Европейският парламент е доволен до известна степен. Ще бъдем наистина доволни, ако се възползваме от възможността и наистина изградим обещаната подходяща структура за предотвратяване на конфликти и управление на кризи. Тогава още от самото начало ще имаме европейска добавена стойност.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) С огорчение установяваме, че предложенията на повечето членове на комисията по външни работи относно балансираното географско разпределение при формирането на Службата за външни дейности на Съюза се сблъскват със сериозни проблеми и отявлена, решителна съпротива. Принципите на солидарност и представителност, от които Съюзът се ръководи отдавна, не трябва да бъдат замъглявани от егоизма на някои големи държави-членки. Разпределението на длъжностите в дипломатическите офиси е в ръцете на г-жа Аштън, която присъства тук днес и която прави назначенията най-вече по своя преценка. От над 100 дипломатически бюра по света шестата най-голяма държава-членка на Европейския съюз – Полша, получи само две. Ето защо трябва да се зададе въпросът, кои са били водещите критерии, за да се разпределят назначенията по този начин. Искам да припомня на всички, че всъщност Парламентът взема решения относно структурата на бюджета за изграждане на дипломацията на Съюза.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Г-н председател, след приемане на решението на Съвета за създаване на организация и функциониране на Европейската служба за външна дейност, днес ни приканват да направим това решение ефикасно, като изменим Финансовия регламент и Правилника за длъжностните лица на Съюза.

Във връзка с това бих искал да се спра на един аспект от доклада, който ни въвлече в трудни преговори: въпросът за географския баланс при изграждането на европейския дипломатически корпус. Всъщност някои колеги биха предпочели други критерии за подбор на персонала на база държава на произход и гражданство. Тези предложения бяха избягвани, като се използваха балансирани компромисни изменения, при които географският баланс и балансът между половете бяха отчетени, без да се налагат критерии за подбор на база държава. Всъщност подборът въз основа на квоти по държави не би бил подходящо или желателно решение.

След 50 години европейска интеграция сега се създава първият истински дипломатически корпус на Съюза. Той трябва да бъде поставен в позиция да развива общата външна политика и да служи на интересите на Съюза на международната сцена. За изпълнението на задачите на службата е важно служителите й да представят Съюза, а не държавите-членки, на които са граждани или на които са били дипломатически служители. Това е позицията, която комисията по правни въпроси зае вчера, когато прие доклада на г-н Rapkay, и се надявам, че тя ще се запази и при гласуването на пленарно заседание.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: SILVANA KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D). (SL) Нуждаем се от силен Европейски съюз, Европейски съюз на всичките 27 държави-членки, а не от малцинство. Пожелаваме успех на Европейската служба за външна дейност. Ние – гражданите на Европа – се нуждаем от нея, Европейският съюз се нуждае от нея и целият свят се нуждае от нея.

Как ще гарантираме, че ЕСВД ще се превърне в служба на всички граждани на Европейския съюз? Как ще гарантираме ефективността и успеха на службата и статута й като наистина най-добрата служба в Европа? Само ако наеме дипломати от всички, повтарям, от всички националности на Европейския съюз.

Няма по-голяма заплаха за силата и единството на Европейския съюз от ситуация, при която ЕС е основно представен от гражданите на едва шест държави. Две трети от сегашната служба, наследена от г-жа Аштън, са наети само от шест държави. А останалите 21? А новите държави-членки?

Ето защо съжалявам, че няма да приемем разпоредбите, приети от комисията по външни въпроси и комисията по бюджети, тъй като това би ни помогнало да поправим най-лошия пример за дисбаланс през последните десет години – повтарям, десет години.

Имаме нужда от силен Европейски съюз на всички 27 държави-членки.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Днес приключва една наистина изключителна процедура – процедурата за създаване на нова европейска институция. Аз съм представител на новите държави-членки и с изненада наблюдавах каква е същността на интеграцията на практиката, видях как и за какво спорят отделните институции и как накрая се роди нещо, което би трябвало да обединява чрез обща външна политика, нещо, от което Европейският съюз изпитва остра нужда. Това се оказа възможно и Парламентът беше част от него. Много се гордеем с нашето активно участие в процеса. Новата служба е служба на целия Европейски съюз, а не само на една институция.

Все пак тази интеграция освен това е интеграция на новите държави със старите. Нека бъдем откровени – резултатът от проверката е добър донякъде. Ако днес има въпроси и съмнения, това се дължи на факта, че членът на Комисията, заместник-председателят на Комисията, трябва да гарантира, че всички решения за наемане на работа се вземат прозрачно и да сочат, че са избрани най-добрите. Следователно не бих се борил за географски паритет, защото за мен този за знанията и квалификациите е много по-важен от географския, но Вие, г-жо Аштън, трябва да докажете това.

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Днес обсъждаме един уникален проект. Говорим за нашата обща Европейска служба за външна дейност.

Трябва да посоча, че всеки от играчите има и следва своя собствена линия, но въпреки това докладчиците успяха да намерят компромис, който е приемлив за всички и вярвам, че утре Европейският парламент ще го подкрепи. Безпокоя се по-скоро от това, че повечето от ораторите се концентрираха само върху една тема, а именно географското и етническо представителство, и само малцина се спряха на философията и идеята зад проекта. Европейският съюз, госпожи и господа, губи геополитическата си позиция и общата външна служба е стъпка, която може да върне ЕС отново сред основните велики сили.

Убедена съм, че баронеса Аштън ще направи подбор, който истински ще представлява не само всички 27 държави-членки, но преди всичко ще представя ЕС като наш споделен проект.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Г-жо председател, Европейската служба за външна дейност в бъдеще ще поеме основната роля по отношение на общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз. В името на тази роля са необходими ясни правила, с които ЕСВД да може безпроблемно и ефективно да осъществява дейността си. Бих желала по-конкретно да подчертая гаранцията за наблюдението на финансовите транзакции на ЕСВД, които ясно се разглеждат в доклада на г-жа Gräßle и г-н Rivellini. Преди всичко основните елементи са годишните декларации за достоверност и докладите за дейността, които се представят пред Парламента, както и правото на Европейския парламент на освобождаване от отговорност. Одобрявам също така подхода държавите-членки да поемат отговорност за финансовите нередности, допуснати по вина на съответния персонал от отделните държави-членки. Напълно подкрепям доклада. Той е важна стъпка в правилната посока.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D).(EN) Г-жо председател, днес ще започна с поздравления за върховния представител за това, че спази дългогодишната парламентарна традиция на преминаване от една партия в друга. Повечето политици, които правят това, в крайна сметка губят приятели, но аз съм убеден, че тя е спечелила такива.

В Парламента все още има някои хора, които броят минутите, през които сте били на едната или на другата страна, за да ви обвинят в пристрастност и, разбира се, аз имам своите въпроси относно новата служба.

Искам цялостно управление на кризи, искам правата на човека да имат водещо място и да бъдат обвързани с търговията, и съм съпричастен към това, което много от нашите колеги от Източна Европа казват, но не съм напълно уверен, че създавате службата изцяло в духа на Договора? Дали съм убеден, че ще продължите да се събирате и да говорите от името на всички за различните интереси в Европейския съюз? Дали съм абсолютно сигурен във Вашия пожизнен ангажимент към принципите на равнопоставеност и представителство?

Да, сигурен съм, както ще бъде и нашият Парламент при гласуването утре.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). (SL) Намирането на компромис по отношение на финансовите основи на Европейската служба за външна дейност е сложно като самата Европа.

Координирането на интересите при всякакви ситуации ще бъде трудна работа. Все пак остава фактът, че интелигентността, опитът, мъдростта и добрата воля съвсем ясно са разпределени пропорционално из Европа и това е основата, която всъщност ни свързва и която открива бъдещето пред нас.

Мисля, че би било много добре, ако в бъдеще обръщахме такова внимание на външната политика, т.е. на ролята на Европа във външната политика на световно равнище, каквото и на финансите до този момент.

Тази служба няма да формира външна политика. Външната политика ще се формира от г-жа Аштън в сътрудничество с други участници, сред които, мога да ви уверя, Парламентът заема основно място. Пожелавам ви, разбира се, успех в работата.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE).(EN) Г-жо председател, искам да се върна на въпроса за добавената стойност, която Службата за външна дейност може да осигури. Считам, че една от добавените стойности, които може и трябва да осигури, е последователността на политиките за развитие, с които г-жа Аштън се е ангажирала.

Този приоритет трябва да бъде отразен в политиката за персонала и най-вече по отношение на обучението, както и при развитието по принцип, правата на човека и предотвратяването на конфликти. Чувствителността на тези въпроси не може да бъде постигната чрез прокламации. Необходими са готовност и цялостно обучение. Това искаме да видим от 1 декември нататък.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Европейската служба за външна дейност постепенно развива своята роля. Днес обсъждаме финансирането на дейността й.

В този контекст е необходимо баронеса Аштън да се запознае с факта, че финансирането на работата на всички европейски институции се осигурява от отделните държави-членки на Европейския съюз. Дори Европейската служба за външна дейност в крайна сметка ще оцелее само с парите от 27-те държави-членки на ЕС и Вие, г-жо Аштън, трябва добре да осъзнавате този факт.

Въпреки че при подбора на дипломати за службата държим най-вече на професионализма, качеството и опита, не можем напълно да изоставим принципа за балансираното географско представяне на отделните държави-членки. Липсата на представителство във важните външни дейности на ЕС може да предизвика усещане за несправедливост или за нанесена вреда сред засегнатите държави. Ето защо, уважаема г-жо върховен представител, бих искал да използвате критичен подход при подбора на дипломатите.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Г-жо председател, всички сме съгласни, че службата за външна дейност е историческа възможност за европейска интеграция. Все пак се нуждаем от по-далечна перспектива за нея, тъй като сега моментът не е подходящ за вътрешни борби за прехвърляне на ресурсите или за запазването им в краткосрочен план, нито за войни между различните европейски институции.

Вместо това в момента се нуждаем от общо становище за това, какво трябва да представлява Европейският съюз в света. С други думи трябва да направим точно обратното на случилото се преди няколко дни, когато беше присъдена Нобеловата награда за мир, когато от Европа се чуха твърде много гласове и не всички те бяха смели. Трябва да отбележа, че едно от изключенията беше председателят на Парламента, г-н Buzek, който направи брилянтно и заслужаващо похвала изявление.

 
  
MPphoto
 

  Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията.(EN) Г-жо председател, много накратко от другата страна на залата – надявам се, че имам достатъчно минути – бих искала отново да благодаря на уважаемите членове на ЕП за разискването, което изслушах с огромен интерес.

Отнасям със себе силните чувства, изразени за географския баланс и този между половете в контекста на една истинска европейска служба, в която назначенията се извършват по заслуги.

Отнасям със себе си необходимостта от това, хората да разберат, че работата ни по отношение на управлението на кризи се засили и че това правилно се отразява в европейската служба.

Ще отнеса със себе си и това, което описах като „сребърната нишка“ на правата на човека, която трябва да се прокарва през всичко, което правим в службата, и ще отнеса със себе си и напомнянето за икономическия спад, на фона на който се опитвам да изградя тази служба, и желанието уважаемите членове на ЕП да видят една ефективна служба, която използва ресурсите правилно и ефективно.

Преди всичко, след това дълго пътуване от няколко месеца, ще отнеса със себе си желанието на Парламента да види, че службата съществува, да отразите нуждите на избирателите, които представлявате, и тя да бъде в служба на тези избиратели. Обещавам, че ще се опитам всичко това да намери отражение в дейността на службата.

 
  
MPphoto
 

  Януш Левандовски, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, бих искал накратко да отговоря на г-жа Andreasen, която вече не е в залата, относно принципа за бюджетната неутралност.

Надяваме се в дългосрочен план този принцип да се утвърди и да се реализират спестявания от страна на дипломатическите служби, Комисията и Съвета, като Комисията и Европейската служба за външна дейност ще имат един и същи вътрешен одитор и счетоводител. Това е добро решение за момента, което ще се преразгледа през 2013 г., а Финансовият регламент не предрешава прегледа. Надявам се на добър, положителен вот утре и ще се въздържа от допълнителен коментар.

 
  
MPphoto
 

  Марош Шевчович, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-жо председател, аз също бих искал да благодаря на уважаемите членове на ЕП за тяхната подкрепа и за изключително положителната атмосфера при това разискване. Важно е също така да благодарим и на Съвета за техния съществен принос към цялото начинание. Считам, че положителната атмосфера ни приближи до историческото решение, което ще вземем утре.

И така, позволете ми още веднъж да изразя благодарността си към докладчиците и представителите на Парламента, тъй като благодарение на тях се радваме на положителната атмосфера тази сутрин. Бих искал да използвам тази възможност да пожелая на Кати и на нейната служба късмет и успех, а на всички нас – силна, съгласувана и координирана външна политика на ЕС, защото съм убеден, че с Кати и ЕСВД Европейският съюз ще засили допълнително влиянието си по световните въпроси.

В заключение, позволете ми отново да подчертая, че Комисията е готова от самото начало да си сътрудничи тясно и да взаимодейства с нашите институции и с държавите-членки по възможно най-добрия начин.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, докладчик.(DE) Г-жо председател, след речта си в началото на това разискване всъщност искам да направя само два коментара. Първият, който умишлено оставих за края на разискването, е, че искам да благодаря на докладчиците в сянка за приятелското и конструктивно сътрудничество. Много по-лесно е да се преговаря, когато знаеш, че колегите ти те подкрепят. Ето защо тези преговори не бяха от най-трудните.

Вторият ми коментар е за нещо, което искам да подчертая във връзка с това, което постоянно беше в центъра на разискването, а именно въпросът за географския баланс. Г-жа Нейнски се оказа в центъра на вниманието, когато спомена, че в компромиса не се споменава нищо за него. Просто бих предложил веднага, след като приемем това, тя тихичко и спокойно да си прочете текста. Прочетете текста! Четенето му ще просветли съзнанието Ви. Тогава ще видите, че компромисът съвсем ясно съдържа изявления – при това много строги и правнообвързващи изявления, по този въпрос. Тогава всичките Ви опасения всъщност ще се разсеят.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, докладчик.(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, мисля, че истинското удовлетворение, което се почувства по време на разискването, показва, че членовете на ЕП са наясно колко трудна и важна беше задачата, пред която сме изправени. Обединяването на функциите, свързани с различните политики и провеждането на различни процедури за вземане на решения, за да се постигне по-добра съгласуваност на външните дейности на Европейския съюз, без да се застрашава общностното естество на някои политики и в същото време да се обхване приносът на различните органи, чиято дейност е в областта на общата политика за сигурност и отбрана, не беше просто проблем на европейското законодателство или на административната наука, нито пък тест за силата на отношенията между институциите. Това беше необходимо условие, за да снабдим върховния представител с инструмент, който може да разшири потенциала на Европа на световната сцена, да засили ролята й като цивилизована сила и да ни позволи да действаме по-ефективно в Близкия изток, в Африканския рог, в Кавказ или на Балканите.

Е, считам, че се справихме прекрасно с предизвикателството и затова удовлетворението ни е напълно оправдано. Считам, че върховният представител може да се радва на истинска подкрепа от Парламента при изпълнение на задълженията си.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 20 октомври2010 г., от 12,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма.(RO) Гласуването подчертава, че няма равенство между държавите-членки и в нито една политическа група няма солидарност. Одобрението на внесеното от групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент изменение, което ще въведе заслугите като критерий за подбора на ръководителите на делегации на ЕС (дипломатите, които ще представляват Европейския съюз в трети държави), ще ни покаже веднага, след като бъде приложено от Европейската служба за външна дейност, че Румъния и други нови държави-членки ще бъдат оставени с празни ръце. Разочарован съм, че дори сега не успяхме да постигнем консенсус сред членовете на ЕП от Румъния, за да защитим интересите й. Очаквах, че Adrian Severin, като бивш министър на външните работи (макар и само за няколко месеца) ще подкрепи въвеждането на някои ясни критерии относно разпределението на постовете на ръководителите на делегации (брой жители, брой места в Европейския парламент и пропорционална тежест на гласовете в Съвета) вместо изключително субективния и неясен критерий за заслуги, най-вече защото, доколкото съм запознат, интелигенцията е навсякъде в Европа и умните хора не са концентрирани на запад, а идиотите – на изток. Когато става въпрос за дипломация, Румъния има представители, които заслужават да заемат длъжности като ръководители на делегации.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма.(RO) Европейската служба за външна дейност трябва да допринесе за постигане на заложените за нея цели в Договора от Лисабон – ефективно и съгласувано прилагане на външните дейности на ЕС.

Настоящата процедура за подбор на персонала е дълга и сложна, като длъжностите се заемат постепенно, докато се достигне броят на персонала, необходим, за да стане службата напълно функционална. Редица от новите държави-членки на ЕС, особено последните две, които се присъединиха при последната вълна от разширяването, са недостатъчно добре представени по отношение на външните отношения в рамките на ГД „Външни отношения“. Г-жа Аштън вече изрази желанието си ЕСВД да бъде изградена от най-добрите служители, избрани въз основа на професионални критерии, а не според държавите на произход. Нека припомним на г-жа Аштън, че всички държави-членки имат равни права и следователно трябва да бъдат достатъчно добре представени в структурата на новата европейска дипломатическа служба, както в седалището в Брюксел, така и в делегациите на ЕС. Следователно ние призоваваме г-жа Аштън да не забравя, че Европейският съюз има 27 държави-членки. Те трябва да имат възможност да допринесат чрез своите представители в ЕСВД за постигане на целите на външната политика на ЕС и за гарантиране на надеждността на тази институция в очите на всички европейски граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма.(PL) Докладът на г-н Rapkay за изменение на Правилника за длъжностните лица в контекста на създаване на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е много важен документ по пътя на изграждане на външната политика на Съюза. През няколкото дни преди приемането на доклада въпросът за географския баланс се оказа свързващото звено. Колегите от така наречените стари държави спориха, че дипломатическият корпус на ЕС, който се създава в момента, трябва да наема най-добрите от най-добрите и че подборът трябва да се основава само на критерия за познанията и опита на кандидатите (само по заслуги), докато ние като членове от новите държави привлякохме вниманието към факта, че в нашите държави също няма недостиг на изявени професионалисти, но въпреки че са минали шест години от присъединяването, 10-те нови държави все още са твърде слабо представени в структурите на Съюза. Например делът на поляците в ГД „Външни отношения“ на Европейската комисия, които ще бъдат включени в ЕСВД, възлиза на едва 2 %. Концепцията за географския баланс в предложения от докладчика вариант според мен не е достатъчно ясна и не може да се счита недвусмислено за правно основание за предприемане на мерки за коригиране на този дисбаланс. Следователно, за съжаление, не мога да одобря доклада, макар че с изключение на този проблем той съдържа редица ценни предложения.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), в писмена форма.(EN) Европейският парламент използва новите си правомощия творчески и отговорно и въведе нов баланс в архитектурата на външната служба. Това не трябва да са балансите на предишната Европа, а на разширения ЕС, отразени в изменение седем. Радвам се, че върховния представител прие повечето предложения на Парламента, включително принципа на парламентарен надзор. Важно е въпросът за географския баланс да се разгледа по достъпен и правнообвързващ начин, което означава, че в случай на сериозни проблеми ще бъде приложим чрез закон. Ние не сме конкуренти на Комисията, а съдружници и можем да успеем само с взаимно партньорство. Що се отнася до естеството, бих искал да подчертая бъдещата отговорност на делегациите на ЕС да наблюдават правата на човека в дадена държава, включително редовните контакти с носителите на наградата „Сахаров“ и кандидатите за нея там. В наш общ интерес е ЕСВД да започне да функционира през 2011 г. Очакваме доклада за изпълнението на върховния представител пред Европейския парламент след две години и сме готови да направим необходимите изменения.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), в писмена форма.(PL) Г-н председател, госпожи и господа, надявам се, че правилно изготвените разпоредби, свързани с Европейската служба за външна дейност, ще гарантират, че тя функционира ефективно и продуктивно. Изграждането на такава сложна организация, която се занимава с основната и все по-значима област на компетентност на Европейския съюз, не е лека задача на фона на днешната обстановка в света. Изключително важно е да се гарантира, че работата на службата ще укрепи позицията на Европа. Във връзка с това трябва да гарантираме, че към редиците й ще се присъединят хора с висока квалификация, със съответните умения и опит, за да може представители от всички държави-членки да участват при прилагането на външната политика на Европейския съюз. Приветствам факта, че докладът на г-н Rapkay разглежда въпроси като насърчаването на равните възможности за по-слабо представения пол в някои функционални групи и географския баланс при наемането на работа на служителите на Европейската служба за външна дейност. Една добре организирана служба, която ще наеме най-добрите експерти от всички държави-членки, дава възможност на Европейския съюз да стане по-значим и да използва максимално ефективно потенциала си на международната сцена.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма.(RO) Намираме се на последния етап от изготвянето на решения, които ще дадат възможност на Европейската служба за външна дейност да стартира дейността си. Подкрепям компромиса относно Правилника за длъжностните лица и Финансовия регламент, които дават възможност на върховния представител през декември тази година да разполага с изградена и функционираща служба.

Все пак тази подкрепа не означава да се даде пълна свобода. Върховния представител трябва да изпълни ангажимента си, който вече беше подчертан при редица поводи, да гарантира, че държавите-членки като Румъния, понастоящем недостатъчно добре представени в структурите на Комисията и Съвета по външни работи, които ще бъдат прехвърлени в ЕСВД, ще бъдат представени справедливо в Европейската служба за външна дейност. Не става въпрос за упражняване на национален контрол върху ЕСВД, а за интерес за постигане на географския баланс, включен като критерий за наемане на персонала на службата. Този критерий и критерият за компетентността не се изключват взаимно.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) В момента Франция е обхваната от масови протести и стачки в отговор на строгите мерки за бюджетни ограничения. Ако в същото време твърде голямата администрация продължи да се разраства, както се случи в Гърция, като правителството се разшири въпреки необходимостта от пакети от оздравителни мерки, тогава хората в Европа с право ще се ядосат. До този момент ЕС винаги се е хвалил с това, че има малко администрация, което, разбира се, не е вярно, ако вземем предвид отделните агенции. Петдесет генерални директори с разкошните 17 000 евро на месец за 30 служители първоначално, 73 повишения до длъжност директор – лесно можем да добием впечатление, че това е магазин на самообслужване. Разбира се, важно е служителите на ЕСВД да имат подходящата квалификация. В това отношение квотите за пол например нямат никаква полезна цел. Както се казва в поговорката обаче, „който плаща, той поръчва музиката“, така че няма смисъл да обиждаме нетните вносители. Отказът да се увеличи използването на немски език като работен език на ЕСВД вече създаде известно дипломатическо разцепление. Не е добра идея да го задълбочаваме. ЕСВД ще трябва да гарантира, че ЕС вече не е просто продължение на Съединените американски щати, защото досега позволявахме на американците да се намесват в чувствителни за ЕС въпроси, като принудителното разширяване, за да включим Турция, и в резултат пренебрегнахме важни партньори, като Русия. Световният ред вече не се състои от само от тези две сили. Има и държави с бързо развиващи се икономики, като Китай, и ние не трябва да пренебрегваме този факт.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), в писмена форма. (EN) С радост приветствам формирането на Европейска служба за външна дейност след задълбочени и интригуващи разисквания. Това е дългоочаквана мярка и към консолидиране на позицията за Европейския съюз като опитен глобален актьор. Все пак донякъде съм разочарована, че макар и назначенията в ЕСВД да бъдат направени чрез процедура за подбор, основана на заслуги и на база на равенството между половете и географския баланс, това все още не пропорционално представяне на представителите от всички държави-членки. Трябва да се отбележи, че вземайки човешки ресурси от Комисията, Съвета и държавите-членки, по една трета от всички, някои държави-членки все още са много слабо представени в Комисията и Съвета, което косвено може да доведе до дисбаланс в службата. Напълно съм съгласна, че службата трябва да бъде съставена от компетентни професионалисти, но съм повече от сигурна, че има подходящи кандидати както от двата пола, така и от всички държави-членки. Фактът, че Европейският съюз е егалитарна организация на 27 държави-членки, трябва да бъде ясно отразен в състава на Европейската служба за външна дейност, за да реализираме ценностите си на практика.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), в писмена форма.(EN) Днес бяха обсъдени окончателните стъпки за създаване на ЕСВД и утре ще бъдат гласувани. Имаше трудни преговори между трите стълба на Съюза: Съвета, Комисията и Парламента, така че всеки един от тях, макар и да не е напълно доволен, успя да гарантира основните си интереси. По време на целия процес ударението неизбежно се поставяше върху представителството на държавите-членки в процеса на подбор на персонала. Нещата не се улесниха и когато, въпреки провеждащите се преговори за определяне на правила, процесът продължи с нестихваща сила и впоследствие само няколко държави видяха как техните представители заеха длъжностите, които искаха.

Според мен основното предизвикателство пред новата служба обаче се крие по-скоро в същността, а не в състава. Ако искаме членовете на ЕСВД да бъдат наистина европейци, тогава ще трябва да им осигурим истинска европейска външна политика, която да провеждат. В това отношение и многополюсната структура на международната система, и съществуващата криза са важни пречки, с които трябва да се справим решително. В противен случай ЕСВД ще преследва само националните цели на отделните членове.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D), в писмена форма. (EL) Европейският парламент доказа, че категорично подкрепя създаването и бързото пускане в действие на Европейската служба за външна дейност. Считам, че постигнатият компромис със Съвета относно правата на Парламента е задоволителен компромис за всички заинтересовани страни. Разумно е, а и е необходимо да имаме доклади за дейността от ръководителите на делегациите по време на изслушванията пред компетентните парламентарни комисии при процедурата за обмен със Съвета. ЕСВД също така се нуждае от един и същ вътрешен одитор и оправомощен разпоредител, както Европейската комисия, за целите на финансовия контрол. В заключение е важно, че държавите-членки поеха ангажимент изцяло да подкрепят ЕС при прилагането на всякакви бюджетни задължения на срочно наетите служители и се съгласиха да се създадат отделни бюджетни редове за разходите за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) – поне за основните мисии. Считаме, че постигнатият компромис ще има огромен принос за по-прозрачно, разумно и ефективно разпределение на разходите от ЕСВД в рамките на бюджета на Общността.

 
Последно осъвременяване: 22 февруари 2011 г.Правна информация