Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0273/2010

Predkladané texty :

A7-0273/2010

Rozpravy :

PV 20/10/2010 - 15
CRE 20/10/2010 - 15

Hlasovanie :

PV 21/10/2010 - 7.6
CRE 21/10/2010 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0383

Rozpravy
Streda, 20. október 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

15. Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa pani Cristiany Muscardiniovej v mene Výboru pre medzinárodný obchod o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (KOM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)) (A7-0273/2010).

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, spravodajkyňa.(IT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, mnohí hlavní hospodárski a obchodní partneri Európskej únie už pomerne dlho uplatňujú domáce pravidlá, ktoré vyžadujú označovanie pôvodu dovážaného tovaru.

V roku 2005 Európska komisia navrhla nariadenie, ktorého cieľom bolo zrovnoprávnenie Európskej únie s týmito krajinami prostredníctvom požiadavky, aby určité tovary dovážané do Európskej únie obsahovali označenie pôvodu. Toto nariadenie pomôže odstrániť nerovnováhu, na ktorú dosiaľ doplácali európski spotrebitelia, ktorí v porovnaní s občanmi krajín mimo EÚ nemali právo rozhodovať o svojom nákupe s úplnými informáciami o krajine pôvodu. Je ohrozené demokratické právo, ktorého predpokladom je slobodná voľba, a teda aj právo na informácie.

Toto nariadenie koriguje stav, v ktorom sa občania EÚ nachádzajú v podriadenom postavení, a taktiež znovu navrhuje legitímne právo na reciprocitu. Ide o nariadenie, ktoré požadovali mnohé združenia spotrebiteľov a ktoré má podporu mnohých obchodných združení. Európska výroba nikdy nebude schopná obnovy, ak našim výrobcom neposkytneme rovnaké záruky, aké platia v iných krajinách, kde je už nariadenie o označovaní pôvodu výrobkov v platnosti.

Európski výrobcovia – ktorí musia náležite dodržiavať mnohé povinnosti zavedené Európskou úniou s cieľom zaručiť kvalitu výrobkov a chrániť spotrebiteľov a ktorí sú pri vývoze výrobkov povinní uvádzať označenie ich pôvodu – sú v nevýhode vzhľadom na nespravodlivú hospodársku súťaž zo strany výrobcov v tretích krajinách, ktorí môžu svoje tovary do Európy vyvážať bez uvedenia pôvodu.

Európske malé a stredné podniky, v prospech ktorých bolo počas posledného funkčného obdobia 5. februára 2009 schválené uznesenie, ktoré rieši problémy, s ktorými sa stretávajú pri svojej snahe o internacionalizáciu, v súčasnosti naďalej narážajú na problémy, pretože ich poškodzuje nespravodlivá hospodárska súťaž zo strany tých výrobcov z krajín mimo EÚ, ktorí môžu svoje výrobky do Európy vyvážať bez označenia pôvodu. Európskym spotrebiteľom je odopreté právo na uskutočnenie informovaného výberu.

Aby bol voľný trh práve takým, musí byť založený na spravodlivej hospodárskej súťaži a musí vychádzať z jasných spoločných pravidiel, ktoré sa uplatňujú. Schválenie tohto nariadenia preto konečne odstráni tento demokratický deficit a nespravodlivú hospodársku súťaž, ktorá sa v Európe ešte stále vyskytuje a poškodzuje v prvom rade spotrebiteľov.

Toto nariadenie schválil Výbor Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod veľkou väčšinou 19 hlasov. Proti boli 3 členovia výboru. Európsky parlament vyjadril svoju podporu už počas uplynulého funkčného obdobia prostredníctvom písomného vyhlásenia, ktoré bolo schválené úplnou väčšinou, a počas súčasného funkčného obdobia, pričom pri hlasovaní o uznesení bolo z 593 odovzdaných hlasov 529 hlasov za. Je skutočne prekvapivé, že niektorí kolegovia poslanci, ktorí podpísali písomné vyhlásenie a v novembri 2009 hlasovali za uznesenie, teraz predkladajú pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého cieľom je zamietnutie nariadenia.

Mám pocit, že môžem úplne pokojne povedať, že tí, čo sú proti tomuto návrhu, nechcú európskym občanom dopriať rovnaké práva, aké majú čínski občania.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, dnes večer vedieme rozpravu o legislatívnom návrhu, ktorý Komisia predložila v roku 2005 a ktorý sa týka označovania krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín, – návrhu o označení „vyrobené v“.

Chcel by som poďakovať pani spravodajkyni Muscardiniovej za jej oddanú podporu nášho návrhu a za jej intenzívnu prácu. Želám jej veľa úspechov v ďalšom legislatívnom postupe.

Rok 2005 bol oveľa skôr, ako Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, a teda aj oveľa skôr, ako tento Parlament získal rovnaké legislatívne právomoci v oblasti obchodnej politiky, avšak ani chýbajúce legislatívne právomoci Európskemu parlamentu nezabránili v tom, aby dvakrát vyjadril podporu tomuto návrhu. Napriek nášmu stálemu úsiliu sa nepodarilo dosiahnuť žiadny pokrok, ktorý by viedol k schváleniu návrhu v Rade.

Som rád, že teraz, keď je Lisabonská zmluva v platnosti, môže Európsky parlament zohrávať celú svoju úlohu, pokiaľ ide o tento návrh. Hovorím to preto, lebo EÚ musí prijať právne predpisy o označovaní pôvodu v prípade určitých tovarov z tretích krajín. EÚ v súčasnosti nepožaduje označovanie pôvodu: podľa smernice ES z roku 2005 o nečestných obchodných praktikách výrobky môžu niesť označenie pôvodu za predpokladu, že toto označenie neuvedie spotrebiteľa do omylu.

Účelom nášho návrhu je zavedenie povinného označovania pôvodu pri dovoze určitých výrobkov a jasných pravidiel pre spôsob určovania pôvodu. Ciele nášho návrhu sú jasné – umožniť, aby spotrebitelia boli informovaní o pôvode tovaru, a zabezpečiť transparentnosť v súlade s jednotnou normou, podľa ktorej by sa pôvod určoval. Samozrejme, informácie o pôvode nezahŕňajú všetko, čo by spotrebiteľ pravdepodobne chcel o danom výrobku vedieť, majú však tú výhodu, že sú užitočné a jednoznačné.

Po druhé, ak budú spotrebitelia lepšie informovaní, budú sa môcť na základe svojich preferencií slobodne rozhodovať o kúpe. Mimochodom, náš návrh môže prispieť aj k obmedzeniu výskytu podvodného alebo zavádzajúceho označenia pôvodu. Návrh má obmedzený rozsah, vzťahuje sa na tovary, ako je napríklad koža, textil, obuv a výrobky zo skla, a nebude sa týkať odvetví, ako je napríklad elektronika, zariadenia IKT, chemikálie, strojové vybavenie, automobily atď.

Medzi obsiahnutými kategóriami výrobkov sú výrobky, pri ktorých sú informácie o pôvode mimoriadne dôležité: tie, ktoré sú určené konečnému spotrebiteľovi. Jeden z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré prijal Výbor pre medzinárodný obchod, sa jednoznačne zmieňuje o tejto podmienke, čo vnímam pozitívne. Samozrejme, budeme musieť zabezpečiť súlad medzi touto zásadou – teda zásadou týkajúcou sa „konečného spotrebného tovaru“ – a skutočnými výrobkami, ktorých sa toto nariadenie bude týkať a ktoré sú podrobne uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Nebudem popierať, že označovaním pôvodu vzniknú náklady pre obchodníkov a vývozcov do EÚ. Náklady budú závisieť predovšetkým od výrobných procesov a technických pravidiel označovania. Z tohto dôvodu je dôležité udržať tieto náklady na minimálnej úrovni. Komisia bude zodpovedná za návrh pravidiel týkajúcich sa spôsobov označovania a bude venovať maximálnu pozornosť minimalizácii nákladov tým, že bude vychádzať z obvyklých medzinárodných postupov, uskutoční konzultácie s členskými štátmi a so všetkými zainteresovanými odvetviami a obchodníkmi.

Ak by sme tento návrh chceli zasadiť do širšieho kontextu, ďalší významní obchodní partneri – napríklad USA, Kanada, Japonsko a Čína – zaviedli takéto systémy už dávno. Môžeme sa tak poučiť zo skúseností iných.

Na záver by som chcel zdôrazniť odhodlanie Komisie úzko spolupracovať s Parlamentom s cieľom dosiahnuť prijatie tohto návrhu a zabezpečiť účinný, presný a hospodárny systém označovania pôvodu.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, v mene poslaneckého klubu PPE.(SV) Povinné označovanie pôvodu alebo používanie slovného spojenia „vyrobené v“ znamená, že tovary dovezené do Európy z krajín mimo EÚ musia niesť označenie krajiny, z ktorej pochádzajú. Podľa môjho názoru ide o návrh, ktorý patrí do minulého storočia, keď niečo, čo bolo vyrobené napríklad vo Švédsku, takisto obsahovalo súčiastky, ktoré pochádzali iba zo Švédska. Tento návrh akoby však nebral do úvahy svetový obchod, globalizáciu a globálne zásobovacie reťazce.

Jedným z mojich obľúbených príkladov je táto košeľa, ktorú mám na sebe. Je vyrobená z egyptskej bavlny, ktorá bola na textil spracovaná v Taliansku. Navrhnutá bola v Hongkongu a ušitá bola napokon v Číne. Myslím si, že oveľa lepším opisom ako „vyrobené v Číne“, ktorý by pravdepodobne dostala podľa tohto nariadenia, by bol opis „vyrobené vo svete“, aby som zacitoval Pascala Lamyho, bývalého komisára a súčasného generálneho riaditeľa WTO. Dnes je svet taký.

Nejde o návrh, ktorý zabezpečí lepšiu informovanosť. Domnievam sa, že ide naopak o návrh, ktorý vytvorí nové prekážky pre obchod a skomplikuje ho, a ide dokonca o protekcionistický návrh. Práve z týchto dôvodov je tento typ nariadenia v rámci EÚ zakázaný. Napríklad vo Švédsku nie je na vnútornom trhu dovolené požadovať, aby tovary dovážané z Nemecka boli označované krajinou pôvodu. Je pravda, že mnohí naši obchodní partneri, napríklad Spojené štáty americké, majú tento typ nariadenia. USA zaviedli takéto ustanovenie v tridsiatych rokoch minulého storočia, toto však, samozrejme, nie je niečo, čo by sme mali napodobňovať. Všetci vieme, že tridsiate roky minulého storočia boli jedným z najtemnejších desaťročí v dejinách svetového obchodu. Namiesto zavádzania obchodných nariadení z minulého storočia, vytvárania nových obchodných bariér a vytvárania obštrukcií pre svetový obchod by sme podľa môjho názoru mali urobiť opak. Aby sme sa dostali z recesie, musíme obchod zjednodušiť. Môj odkaz Komisii je preto nasledovný: návrh prepracujte a urobte to správnym spôsobom. Zajtra budem hlasovať proti tomuto návrhu a som si istý, že niektorí kolegovia poslanci budú môj príklad nasledovať.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, v mene skupiny S&D.(FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, vždy sa teším, keď môžem vystúpiť po pánovi Fjellnerovi, pretože si vždy môžem byť istý, že s ním nebudem súhlasiť.

Najskôr by som chcel poďakovať našej pani spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom, a najmä svojmu priateľovi pánovi Sustovi, za ich vynikajúcu prácu a dobrú spoluprácu na tomto texte, ktorý konečne umožní zavedenie systému povinného označovania pôvodu na určitých výrobkoch dovážaných do Európy. Chcel by som sa poďakovať aj vám, pán komisár, za vašu angažovanosť.

Naše zajtrajšie hlasovanie bude vskutku prvou etapou zavádzania tohto nariadenia, ktoré sa datuje od roku 2005 a ktoré Európsky parlament vždy podporoval a požadoval. Označovanie pôvodu je významným krokom k dosiahnutiu transparentnosti a informovanosti, ktoré musíme neustále zdokonaľovať v záujme európskych občanov.

Európski spotrebitelia chcú naozaj právom vedieť, čo kupujú, odkiaľ daný výrobok pochádza a za akých podmienok bol vyrobený. Preto požadujú, aby mohli spotrebúvať informovanejším, a teda aj zodpovednejším spôsobom.

Pomocou tohto nového nariadenia reagujeme na túto požiadavku, pretože naši občania budú lepšie informovaní, najmä o sociálnych a environmentálnych podmienkach, za ktorých boli nimi zakúpené tovary vyrobené. V protiklade k tomu, čomu by niektorí ľudia chceli veriť, spotrebiteľ je aj občan, ktorý rád zaplatí viac za kvalitnú európsku výrobu, pretože tieto právne predpisy majú zásadný význam aj pre európske spoločnosti, ktorých výroba má dobrú povesť, pokiaľ ide o kvalitu, a spája sa s prísnymi výrobnými normami.

Pre tie spoločnosti, ktoré sa rozhodli zachovať výrobu, ktorá ochráni know-how a zamestnanosť v Európe, toto nariadenie znovu zabezpečí rovnaké podmienky vo vzťahu k obchodným partnerom z tretích krajín. Text, ktorý je výsledkom hlasovania Výboru pre medzinárodný obchod, je vyvážený. Z tohto dôvodu vyzývam poslancov tohto Parlamentu, aby pri hlasovaní o tomto texte na zajtrajšom plenárnom zasadnutí túto vyváženosť nespochybňovali a podporili text tým, že zaň bude hlasovať prevažná väčšina poslancov.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, v mene skupiny ALDE.(IT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni. Pani predsedajúca, ak by ste navštívili most Ponte Rialto v Benátkach – dajme tomu s pánom komisárom De Guchtom – a chceli by ste si kúpiť pár topánok, ktoré by boli ponúkané ako talianske, kravatu, tradičnú masku alebo výrobky z muranského skla, existuje možnosť, že by ste boli podvedená a zistili by ste, že zakúpený výrobok vôbec nebol vyrobený v Taliansku, ale v niektorej ázijskej krajine.

Myslím si, že navrhované nariadenie, o ktorom vedieme rozpravu, začína do čoraz neprehľadnejšieho globálneho trhu vnášať určitý poriadok. Jeho cieľom je ochrana spotrebiteľa – vrátane vás, pani predsedajúca a pán komisár De Gucht, ak sa vyberiete na nákupy na benátsky most Ponte Rialto alebo inam –, ako aj ochrana európskych priemyselných odvetví, ktoré neboli presídlené (zatiaľ čo tie, čo presídlené boli, budú týmto nariadením penalizované). Toto nariadenie v prvom rade napraví asymetriu na obchodných trhoch, keď je Európa jedinou veľkou oblasťou bez nariadenia o povinnom označovaní pôvodu.

Nejde o protekcionistický návrh; naozaj ho považujem za mimoriadne vyvážený. Týka sa iba obmedzeného počtu výrobkov, konečného výrobku určeného pre spotrebiteľa, a – pokiaľ ide o našu skupinu – ide o 5-ročný pilotný projekt, pretože budeme podporovať pozmeňujúci a doplňujúci návrh s doložkou o skončení účinnosti. Okrem toho sme vo výbore – prostredníctvom môjho vlastného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu – zaviedli aj ustanovenie, ktorého cieľom je predísť nadmernej byrokratickej záťaži, ktorá by podniky poškodila.

Ak bude zajtrajšie hlasovanie uspokojivé, bude to znamenať, že jedna etapa je úspešne za nami, nepôjde však o definitívne víťazstvo. Pri rokovaniach s Európskou radou budeme následne potrebovať plnú podporu Európskej komisie. Komisia už ponúkla množstvo návrhov a preukázala mimoriadnu ochotu spolupracovať, za čo sme vďační. Z tohto dôvodu musíme v spolupráci pokračovať. Som presvedčený, že o päť rokov budeme s dosiahnutým výsledkom spokojní.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcela by som poďakovať pani spravodajkyni za dobrú prácu, ktorú vykonala. Musíme byť lepšie informovaní o označovaní pôvodu výrobkov, ktoré kupujeme. Právne predpisy EÚ ustanovujú aj sankcie v prípade porušenia...

Ospravedlňujem sa, vyskytol sa problém. Vo vystúpení budem pokračovať neskôr.

(Rečníčka prerušila vystúpenie a na výzvu predsedajúcej v ňom pokračuje.)

Musíme byť lepšie informovaní o označovaní pôvodu výrobkov, ktoré kupujeme. Právne predpisy Spoločenstva ustanovujú aj sankcie v prípade ich porušenia a v prípade zavádzania spotrebiteľov, pokiaľ ide o pôvod. Európsky súdny...

Nie, nejde to. Prepáčte.

(Rečníčka znova prerušila vystúpenie.)

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, v mene skupiny ECR. (CS) Chápem, prečo bol návrh predložený, nesúhlasím však s dôvodmi, ktoré k jeho predloženiu viedli. Myslím si, že v súčasnom globalizovanom svete je sotva možné určiť krajinu pôvodu; nakoniec, záruka kvality toho či oného výrobku je oveľa dôležitejšia ako jeho obchodná značka alebo krajina pôvodu. Musíme si všimnúť aj to, že tento návrh sa nezaoberá ochranou obchodných značiek ani ochranných známok, a pri ich ochrane nemôže byť vôbec užitočný. O tom, že návrh povedie k zvýšeniu konkrétnych nákladov na určitý výrobok, a tým aj k pravdepodobnému zvýšeniu ceny daného výrobku, sa dnes zmienil už pán komisár. Koniec koncov to, že návrh sa týka iba určitých výrobkov – čo tu dnes bolo niekoľkokrát spomenuté – by sa dalo označiť za niečo ako výrobkovú alebo geografickú diskrimináciu.

Na tomto mieste by som preto podporil postoj, že by sme mali zostať pri dobrovoľnom označovaní, pretože tam, kde spotrebitelia takémuto označovaniu prikladajú dostatočnú pridanú hodnotu, väčšina výrobcov z krajín EÚ napokon už teraz toto označovanie dobrovoľne používa. Európska únia je veľmi často kritizovaná za nadmernú reguláciu, za to, že prijíma príliš veľa právnych predpisov, ktoré zaťažujú hospodárske prostredie. Preto si prinajmenšom v tomto prípade kladiem otázku, či neprispievame k ďalšej záťaži právneho a hospodárskeho prostredia v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, chcel by som taktiež poďakovať pani Muscardiniovej za prácu na tejto správe a tieňovým spravodajcom za ich konštruktívnu spoluprácu.

Naša skupina víta prístup, ktorého cieľom je poskytnúť spotrebiteľom väčšiu transparentnosť v súvislosti s pôvodom výrobkov, a podporuje plán, ktorý opísal pán Rinaldi a ktorý by k úspechu viedol etapovito. Vlastne by sme boli radi, keby sa na viditeľnom mieste uvádzali ďalšie informácie, ako je napríklad informácia o ekologických „stopách“ výrobkov, informácia o tom, či sa vo výrobnom procese dodržiavajú práva pracovníkov, alebo informácia o spravodlivom prerozdeľovaní zisku medzi výrobcov a pracovníkov. Zároveň si nemyslíme, že tento rozšírený zoznam požiadaviek patrí do nariadenia o označovaní krajiny pôvodu, pretože názov krajiny sám osebe v tejto súvislosti neposkytuje žiadne spoľahlivé informácie. Vezmime si príklad Indie, kde je detská práca zakázaná. Hoci sa medzi tamojšími spoločnosťami vyskytujú čierne ovce, prevažná väčšina zákon dodržiava. V európskom nariadení preto musíme brať do úvahy skutočnosť, že ani konkurenti, ani nacionalisti nesmú očierňovať povesť celej krajiny a jej výrobky.

Sme za vypracovanie systémov certifikácie. Označenia spravodlivého obchodu predstavujú model, ktorý by sme v tomto prípade mali nasledovať. Mali by sme ho s podporou EÚ ďalej rozvíjať. Ďalšie zohľadnenie výrobných metód s nízkymi emisiami uhlíka a humánnych pracovných podmienok by nám umožnilo obsiahnuť náročné problémy moderného sveta. Vyzývam Komisiu, aby podnikla kroky a iniciovala ďalšie nariadenie v tomto smere.

Dovoľte mi, aby som dodal ešte jednu myšlienku. Dôsledne zavedenie ustanovenia o krajine pôvodu je dôležité aj pri riešení komplikovaných politických konfliktov; napríklad neobmedzený prístup výrobkov „vyrobených v Palestíne“ na trh EÚ by umožnil autonómny hospodársky rozvoj v Palestíne.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, v mene skupiny EFD. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Európsky parlament bude zajtra hlasovať o označovaní pôvodu, na základe ktorého by sa – podľa predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov – označovanie pôvodu malo vzťahovať na tovary určené na konečnú spotrebu a tovary pre konečného spotrebiteľa.

Táto posledná definícia by mohla viesť k závažnej reťazovej reakcii, pretože by nezahŕňala polotovary a medziprodukty, ktoré − hoci boli vyrobené v krajinách mimo EÚ a ich záverečné a možno nepodstatné konečné spracovanie sa uskutočnilo po príchode do Európy − by sa mohli vydávať za tovary vyrobené v určitom členskom štáte. Týmto spôsobom by spotrebiteľ nebol plne informovaný o pravom pôvode výrobku a hlavné priemyselné odvetvia by mali motiváciu na presídľovanie mimo krajín EÚ, čím by znásobili svoje príjmy výlučne vo vlastnom záujme a súčasne by došlo k ochudobneniu našich priemyselných oblastí.

Z týchto dôvodov sme predložili niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na rozšírenie tejto definície na polotovary a medziprodukty s cieľom zaručiť transparentnosť a možnosť vypátrania pôvodu výrobkov dovážaných z tretích krajín v súlade s talianskym Reguzzoniho zákonom, ktorý v plnej miere rešpektuje práva spotrebiteľov. Kolegovia poslanci, toto je skutočne posledná príležitosť, ktorú máme, aby sme ochránili výrobné odvetvie v Taliansku a v celej Európe, ktoré je jednou z hlavných hnacích síl hospodárstva na rozdiel od tých pár priemyselných gigantov, ktoré slúžia svojim vlastným záujmom, a nie blahu celého spoločenstva.

Obmedzenie nespútaného presídľovania, falšovania a vykorisťovania pracovnej sily musí zostať jedným z cieľov Európskeho parlamentu. Ak zajtra nariadenie odhlasujeme v súčasnom znení, zahodíme veľkú príležitosť aj svoje úsilie a v prvom rade odvrhneme milióny pracujúcich v malých a stredných podnikoch, ktorí sa budú cítiť podvedení spolu so všetkými našim spotrebiteľmi, ktorí dôverovali našej zodpovednej voľbe. Boj, ktorý vedieme, nie je namierený proti nikomu. Je to boj za prácu, podnikanie, našich pracujúcich a všetkých európskych občanov.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážená pani predsedajúca, žijeme v ťažkých hospodárskych časoch a veľa malých podnikov cíti záťaž nadmernej byrokracie EÚ a záťaž nákladov, ktoré sa s ňou spájajú. V prvom rade si myslím, že tento Parlament a Komisia by mali skúmať spôsoby, ako zmierniť finančnú záťaž byrokracie, na ktorej tu trváme.

Pokiaľ ide o tento návrh, potrebujeme dosiahnuť rovnováhu medzi otváraním trhov pre európske výrobky a zabezpečením kvality a bezpečnosti dovážaných výrobkov. Musím však povedať, že vidím prínos v označovaní výrobkov z tretích krajín, pokiaľ ide o potravinárske výrobky. Viem, že nie sú zahrnuté v rozsahu pôsobnosti tohto návrhu, avšak mnohí severoírski poľnohospodári pociťujú sklamanie, keď ťažko pracujú, aby splnili podmienky stanovené v Európe, a následne musia konkurovať tým, ktorí tie isté normy plniť nemusia.

Dúfam, že pán komisár si všimne, že tí z nás, ktorí zastupujeme vidiecke a poľnohospodárske komunity, sme nezabudli na obnovené rozhovory s krajinami Mercosuru, a veríme, že nie je ochotný obetovať naše poľnohospodárstvo za ďalšie trhy. Na tomto mieste zvyknú právne predpisy zachádzať priďaleko a ja sa obávam, že sa to deje aj v tomto konkrétnom prípade.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcela poďakovať pani Muscardiniovej za jej usilovnú prácu, najmä pokiaľ ide o kontroverzné otázky, z ktorých niektoré už boli spomenuté. Som presvedčená, že európski spotrebitelia potrebujú objasnenie k tejto záležitosti. Zastávam taktiež názor, že naším cieľom musí byť ochrana európskych občanov pred výrobkami, ktoré sú nebezpečné a škodlivé pre zdravie. Koneční používatelia by mali vedieť, aké suroviny sa používajú, ako sa tieto suroviny získavajú, kde a akým spôsobom sa spracúvajú a aké sociálne a výrobne normy sa v príslušných krajinách uplatňujú. Cieľ je jasný, potrebujeme však mať jasno v tom, ako ho chceme dosiahnuť. Bohužiaľ, súčasná verzia navrhovaného ustanovenia o označovaní pôvodu nám nehovorí nič o skutočnom pôvode určitej komodity.

Chcela by som to ukázať na príklade: Uzbekistan je tretím najväčším vývozcom bavlny na svete. Deväťdesiat percent úrody sa zbiera ručne, väčšinou s využitím detskej práce. Zozbieraná bavlna sa následne dopraví do Vietnamu, kde sa spracúva. Podľa súčasných návrhov Komisie by sa textílie, ktoré sa teraz do EÚ dovážajú z Vietnamu, mali označovať ako „vyrobené vo Vietname“, čo však s transparentnosťou pre európskeho spotrebiteľa? Nikto nevie, odkiaľ pochádzajú suroviny a ako sa získali. Úroveň informovanosti je úplne neadekvátna.

Európske spotrebiteľské centrum v Rakúsku zverejnilo aktuálnu analýzu, ktorá ukazuje, že popredné textilné podniky s vedúcim postavením na svetových trhoch nedokážu zaručiť, aby sa v ich výrobe nepoužívali suroviny zo štátom podporovaných spoločností využívajúcich detskú prácu. Ustanovenie tohto druhu o označovaní pôvodu, ktoré do výrobného procesu nezahŕňa suroviny, sa evidentne mýli v hodnotení požiadaviek Európanov a spotrebiteľov. Som za pravdivejšie označovanie výrobkov, a preto s týmto návrhom Komisie nesúhlasím.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, chcel by som poďakovať pani spravodajkyni Muscardiniovej a všetkým tieňovým spravodajcom, s ktorými som pracoval na tejto problematike, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá. Verím, že Európsky parlament toto legislatívne uznesenie zajtra podporí rovnako dôrazne ako v júli 2006, rovnako ako v roku 2008 prostredníctvom písomného vyhlásenia a rovnako ako v roku 2009 prostredníctvom priaznivého hlasovania o tomto uznesení.

Chystáme sa prijať opatrenie, ktoré by malo ochrániť spotrebiteľa, informovať ho o pôvode výrobkov na všeobecnejšie účely a ktoré znovu nastolí rovnosť príležitosti v medzinárodnom obchode a reciprocitu medzi Európskou úniou a jej hlavnými konkurentmi. Následkom nariadenia nevzniknú náklady pre podniky v tretích krajinách, ktoré sú už teraz povinné označovať svoje výrobky vo všetkých našich konkurenčných krajinách na svete a v mnohých ďalších krajinách. Nepredstavuje ani žiadnu záťaž pre európsky distribučný systém, ktorý bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom zaťažoval verejné financie, nepriamo podporuje návrat k Európe s významnou výrobou, spomaľuje presídľovanie podnikov a takisto prispieva k boju proti falšovaniu.

Ide o kombináciu úplne zjavných výhod, ktoré nemožno zablokovať výzvami na ďalšie možné opatrenia, pretože skutočne ide o prípad, kde snaha o dokonalosť môže zmariť všetko úsilie. Musíme skoncovať s procesom, ktorý sa začal pred siedmimi rokmi, a prejaviť svoj záujem o záujmy našich podnikov – predovšetkým v tejto dobe krízy a nezamestnanosti –, ale aj záujem o potenciál obchodného systému regulovaného takým spôsobom, aby zabezpečoval reciprocitu, ochranu spotrebiteľov a náležitú informovanosť, ktorú by bolo možné ďalej rozvíjať z hľadiska možností vypátrania pôvodu výrobkov.

Ak Parlament toto opatrenie neodhlasuje, nastanú problémy. Chcel by som opäť poďakovať Európskej komisii a všetkým, ktorí chcú toto opatrenie podporiť, pretože bude užitočné pre európskych občanov a pre svetový obchod.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).(FR) Vážená pani predsedajúca, prepáčte, dámy a páni, chcela by som poďakovať pani spravodajkyni za dobrú prácu, ktorú vykonala. Musíme byť lepšie informovaní o označovaní pôvodu výrobkov, ktoré kupujeme. Právne predpisy EÚ ustanovujú aj sankcie v prípade ich porušenia a v prípade zavádzania spotrebiteľov, pokiaľ ide o pôvod.

Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré Komisia...

Nie, je mi to ľúto, vyskytol sa problém, zaznamenám to do zápisnice.

(Rečníčka prerušila vystúpenie.)

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL).(FR) Vážená pani predsedajúca, zázrak voľného trhu a voľnej a nedeformovanej hospodárskej súťaže znamená, že spotrebiteľ, ktorý si kúpi nôž s označením Laguiole v departemente Aveyron, ktorý je oblasťou jeho pôvodu, má 90-percentnú šancu, že získal nekvalitný nôž vyrobený v Číne alebo Pakistane. A to je iba jeden príklad za všetky. Ide o skutočný podvod s označovaním.

Ak chceme naozaj zabezpečiť a rozvíjať priemyselnú zamestnanosť v Európskej únii, ak chceme zabrániť zavádzaniu európskych spotrebiteľov a chrániť ich zdravie, ak chceme predĺžiť sociálne a environmentálne acquis našich spoločností, musíme bezodkladne zaviesť označovanie pôvodu výrobkov, aj keby to malo znamenať zásah do východiskových, krajne liberálnych európskych dogiem. Toto označovanie musí byť myslené vážne a nesmie mať podobu zavádzania, ktoré by znamenalo ponúkať výrobok, akoby bol „vyrobený v Európe“, keby v skutočnosti nebol ničím iným ako skladačkou súčiastok pochádzajúcich z celého sveta, pričom v Európe by bolo vyrobené iba jeho označenie.

Colným správam a ministerstvám spravodlivosti členských štátov budú musieť byť následne udelené všetky prostriedky na kontrolu a vymáhanie práva, aby uplatňovali prísne právne predpisy o označovaní pôvodu a krajine pôvodu.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Vďaka otvorenej obchodnej politike si naši občania môžu kúpiť tovar vyrobený kdekoľvek na svete. Mnohokrát sa však nemajú ako dozvedieť, kde bol výrobok zhotovený, odkiaľ pochádzajú materiály, z ktorých je vyrobený, alebo aké technologické postupy použil výrobca pri jeho spracúvaní.

Čo najlepšia znalosť spotrebiteľa o kupovanom výrobku je pritom základným predpokladom pre dobré rozhodnutie pri výbere tovaru. Na elementárne informácie o tovare, ktorými už od roku 1930 bežne disponujú občania Spojených štátov amerických, ale dnes už aj obyvatelia Číny, Japonska, Kanady, Indie, Mexika či iných krajín, naši európski občania stále nemajú právo.

Preto je, myslím, najvyšší čas, aby aj Európska únia prijala normu, ktorá bude chrániť európskych spotrebiteľov bez ohľadu na partikulárne záujmy veľkých distribučných reťazcov či istých záujmových skupín, a uloží dodávateľom povinnosť vyznačiť na dovezenom tovare z tretích krajín potrebné informácie o pôvode tohto tovaru. Naši spotrebitelia tak získajú dôležitý zdroj informácií pre rozhodovanie o výbere tovaru a výrobcov z tretích krajín, ktorí svoj tovar vyvážajú do iných štátov, to nijako zásadne nezaťaží, pretože pôvod svojich výrobkov pre iné krajiny už dávno označujú.

Dôležité však bude domyslieť aj mechanizmus jednotného uplatňovania sankcií a penalizácií za porušenie tohto nariadenia u všetkých členských štátoch, aby si výrobcovia nehľadali také miesto prístupu na spoločný európsky trh Únie, ktorý nie je z hľadiska sankcií náležite zabezpečený, a tak, aby obchádzali plnenie nariadenej povinnosti. Som presvedčený, že dobre zavedené označovanie krajiny pôvodu výrobkov z tretích krajín, môže byť veľkým prínosom pre našich európskych spotrebiteľov, ako aj pre korektných výrobcov.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Českí sklári, výrobcovia textilu a obuvi sa na mňa už dlho obracajú a volajú po transparentnosti pôvodu výrobkov. Musia totiž konkurovať napodobeninám neznámeho pôvodu, ktoré parazitujú na trhu Európskej únie. Väčšinou hovoríme o nekvalitných a často škodlivých tovaroch. Navyše informácie o tom, kde boli textílie, obuv, sklo, šperky alebo farmaceutické výrobky vyrobené, nie sú utajovanými informáciami a nepredstavujú ani protekcionizmus či prekážku pre voľný obchod, ako o nich tvrdia liberáli. Naopak, voľný trh a spravodlivá súťaž fungujú dobre iba tam, kde sa spotrebitelia dokážu dobre a slobodne rozhodovať na základe informácií a skúseností.

Plne podporujem pani spravodajkyňu Muscardiniovú a oceňujem jej prínos k dosiahnutiu kompromisu, ktorý nám, dúfam, umožní zajtra návrh prijať. Chápem, že predovšetkým v severných krajinách, kde tradičné výrobky nahradil dovoz z iných krajín, môžu takéto nariadenie považovať za zbytočnú byrokraciu. Prijatím nariadenia sa však môžeme vyrovnať svojim konkurentom z USA, Kanady, Japonska a Číny, kde je označovanie krajiny pôvodu povinné. Rovnako ako môj predrečník chcem povedať, že je potrebné, aby Komisia navrhla aspoň minimálne normy pre sankcie a zaistila, že sa pravidlá budú dodržiavať jednotne v celej Únii a že vývozcovia z tretích krajín nebudú uprednostňovať niektoré krajiny z dôvodu nižších alebo žiadnych sankcií. Dlhujeme to svojim občanom.

 
  
  

PREDSEDÁ: LÁSZLÓ TŐKÉS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, počas nedávnej cesty delegácie Výboru pre medzinárodný obchod som mal to potešenie navštíviť niekoľko výrobných závodov v Európe, niekoľko malých podnikov, ktoré sú nútené pôsobiť vo veľmi ťažkých podmienkach: bol som svedkom špičkovej kvality, spravodlivých miezd, dobrých pracovných podmienok a racionálnej pracovnej atmosféry. Ide o priamy dôsledok našich tradícií a európskeho právneho poriadku. V mnohých krajinách však neexistujú takéto zásady, pracovné podmienky sú biedne a pracujúci nemajú žiadne záruky. Som presvedčený, že v budúcnosti budú európski spotrebitelia musieť mať prinajmenšom možnosť rozpoznať, či kupované výrobky pochádzajú z určitej krajiny, kde sa tieto základné zásady neuplatňujú. Ide o niečo, čo v budúcnosti bude povinné vďaka smernici, ktorú pani Muscardiniová tak kvalitne vypracovala. V súlade s tým by sme mali návrh odsúhlasiť.

Tým podnikom, ktoré svoju výrobu presunuli do zahraničia z dôvodu pohodlia a s cieľom vyhnúť sa byrokracii a ktoré sa teraz sťažujú, by som odkázal: môžete si za to sami.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, Európa by sa nemala vyhýbať svojej povinnosti: týmto spôsobom môžeme a musíme reagovať. Chcel by som poďakovať pani Muscardiniovej za jej vytrvalú prácu a všetkým ostatným kolegom poslancom, ktorý na tejto problematike pracovali.

Pokiaľ ide o možnosť vypátrania pôvodu tovarov pochádzajúcich z krajín mimo Európskej únie, myslím si, že spotrebitelia majú právo poznať miesto pôvodu a pôvod výrobkov, aby chránili svoje zdravie a slobodu, a že by sa to malo vzťahovať aj na polotovary s označením zásobovacieho reťazca. Čo sa týka konkurencieschopnosti, chýbajúca regulácia tohto typu porušuje právo európskych občanov a spotrebiteľov a bráni riadnemu fungovaniu trhu, ktorý na to, aby mohol byť slobodný, musí uplatňovať spoločné a jednotné pravidlá bez rozdielu a bez nespravodlivej hospodárskej súťaže.

Čo sa týka ochrany malých a stredných podnikov a ich domácich výrobkov, takúto ochranu rozhodne nepotrebujú veľké spoločnosti. Naozaj som presvedčený o tom, že ju vôbec nepotrebujú, pretože sa so svojimi značkami pohybujú po celom svete. Okrem toho musíme propagovať špeciality a tradičné oblasti, v ktorých naše krajiny vynikajú, znovu naštartovať európske hospodárstvo a zaručiť dodržiavanie práv pracujúcich zo sociálneho, environmentálneho a produktívneho hľadiska.

Pán predsedajúci, pán komisár, rozmýšľam, čoho by sme sa mali obávať, ak povieme pravdu a zameriame sa na ustanovenie pravidiel, ktoré budú rovnaké pre všetkých. Nesmieme sa nechať zastrašiť a musíme využiť štandardný európsky legislatívny postup a zabrániť Rade, aby nám neustále vnucovala svoju vôľu. Preto sa pokúsme tento krok premeniť na skutočnosť tým, že predmetné nariadenie podporíme. Zvyšok ukáže čas.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, nariadenie, o ktorom dnes vedieme rozpravu, má rozhodujúci význam pre budúcnosť nožiarstva a podobných výrobných odvetví, ktoré v našom regióne – v krajine Dona Quijota, konkrétnejšie v provincii Albacete – znamenajú nielen udržanie vyše 8 000 pracovných miest, ale aj súčasť našej identity a budúceho záväzku voči remeselnej zručnosti ako zdroju zamestnanosti.

Označenie „vyrobené v“ na nožoch už dlhšie požadujú niektoré sociálne skupiny, ako je napríklad združenie Aprecu, a vláda komunity Castilla-La Mancha zaň bojovala jednohlasnou podporou regionálneho parlamentu.

Označovanie pôvodu nie je intervencionizmus; ide o záväzok voči transparentnosti v obchodných pravidlách a v boji proti nespravodlivej hospodárskej súťaži. Znamená zlepšenie rozhodovacej schopnosti spotrebiteľov pri výbere určitého výrobku, keď spotrebitelia nezohľadňujú iba jeho konečnú cenu, ale aj značku kvality, ktorá súvisí s miestom pôvodu alebo sociálnymi podmienkami, v ktorých bol vyrobený. V prvom rade bude predstavovať novú príležitosť na optimizmus pre mnohých ľudí, ktorí prechádzajú ťažkými časmi, no dnes vidia, že sme neboli ľahostajní, pokiaľ ide o podporu spravodlivejšieho obchodu, a súčasne sme poskytli pridanú hodnotu tým, ktorí vyrábajú a pri výrobe dodržiavajú sociálne práva a zabezpečujú lepšie podmienky pre európskych pracovníkov.

Chcel by som preto poďakovať pani spravodajkyni a pánovi Menéndezovi del Vallemu za ich sociálnu uvedomelosť v tejto problematike, ktorá je natoľko dôležitá pre náš región.

 
  
MPphoto
 

  Peter Šťastný (PPE).(SK) Najskôr by som chcel zablahoželať pani Muscardiniovej k jej prístupu k tejto správe a poctivej práci, ktorú vynaložila. Európska únia nie je ani prvá, ani druhá či tretia vo svojich požiadavkách informovať svojich občanov, aby poznali pôvod výrobku, ktorý si zadovážia pre svoju potrebu alebo spotrebu.

Spojené štáty, Kanada, Japonsko, India a mnohé ďalšie krajiny toto právo občanom už dávno poskytujú. Je to všetko v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Takže otázka znie: prečo sme dodnes nenašli kompromis? Všetci súhlasíme s potrebou jasne informovať spotrebiteľa – občana. Ale je tiež pravda, že označenie pôvodu krajiny, teda „made in“, môže aj zavádzať, pretože globálny prístup v priemysle znamená, že konečný výrobok sa skladá z častí vyrobených v rôznych štátoch. Snáď keby sme pridali k označeniu „made in“ ďalšie označenia, ako „processed in“ alebo „assembled in“, ľahšie by sa našla široká dohoda. Odstránila by sa najväčšia prekážka, ktorou je obava nepresne, neúplne informovať alebo zavádzať.

Na záver chcem vysloviť nádej, že tu v Európskom parlamente, ktorému z Lisabonskej zmluvy práve v tejto oblasti vyplývajú väčšie právomoci, nájdeme na čele s pani spravodajkyňou Muscardiniovou také spoločné riešenia, ktoré pomôžu našim občanom lepšie a hlavne slobodnejšie vybrať si.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pán Šťastný, chcel by som sa vám ospravedlniť za vyrušenie. Ďalším bodom programu sú bezprostredné pripomienky. Pripomienok je šesť, takže priestor dostanú všetci rečníci.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Collino (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, všetci občania si uvedomujú celosvetový rozsah súčasnej hospodárskej krízy a my veríme, že si uvedomujú význam prijatia spoločných pravidiel, ktoré by zabránili vzniku deformácií na trhu a nebezpečnému obmedzovaniu obchodu.

Európska únia uznala potrebu prehľadnej informovanosti občanov o výrobkoch, ktoré sú v obehu v rámci jej hraníc, a v tejto súvislosti bolo vyvinuté úsilie, ktoré zohľadňovalo záujmy členských štátov aj občanov. Hoci záujmy prvej skupiny sa týkajú podpory ich zdrojov bez zavádzania protekcionizmu, občania majú záujem o informácie o mieste pôvodu každého výrobku za každých okolností, a to dokonca aj na úkor určitého čakania, kým sa tento systém začne uplatňovať pri všetkých kategóriách výrobkov.

Chceme, aby Európska únia vystupovala jednotne a rovnako rázne ako všetky ostatné skupiny, ktoré svoje záujmy dôrazne presadzujú na medzinárodných trhoch. To znamená, že zajtra podporíme správu o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín a vyzveme Európsku radu, aby svojím dielom čo najlepšie prispela k uzavretiu tohto legislatívneho postupu, ktorý trvá už šesť dlhých rokov.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, päť rokov po návrhu nariadenia sa zajtra konečne dostaneme k hlasovaniu o povinnom označovaní pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín. V priebehu týchto rokov Európsky parlament pri viacerých príležitostiach potvrdil potrebu pravidla, ktoré spotrebiteľom poskytne právo disponovať náležitými informáciami o mieste pôvodu výrobkov, a tak im uľahčí informovaný výber.

Naše výrobky sú často predmetom falšovania a zavádzajúcich označení. Toto nariadenie by prispelo k tomu, aby európske podniky získali väčšie záruky a aby sa obnovila konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni. Verím, že Parlament vyšle jasný signál a prevažnou väčšinou schváli správu pani Muscardiniovej, ktorej spolu s tieňovým spravodajcom pánom Sustom ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, aj v poľnohospodárstve majú spotrebitelia právo na podrobné a jednoznačné informácie o pôvode výrobkov predávaných v Európskej únii. Týmto spôsobom im môžeme umožniť, aby ich rozhodnutia o kúpe boli dobre informované a premyslené.

Dlhodobým cieľom však musí byť, aby sa naše prísne európske normy pre výrobky a bezpečnosť vzťahovali aj na dovážané výrobky, ktoré sú určené na predaj v Európskej únii. Nie je to otázka obchodných obmedzení, ale naopak, cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže, ktoré sú rozhodujúcim predpokladom spravodlivého globálneho obchodu. Návrh uznesenia, ktoré predložila Komisia, bohužiaľ, tento cieľ nedosiahne.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, s nadšením podporujeme toto nariadenie a chceli by sme poďakovať pani spravodajkyni Muscardiniovej, ako aj pánovi Sustovi a pánovi Rinaldimu. Aj ja zastávam názor, že toto opatrenie je prechodným krokom. Musíme sa rozhodnúť, či spotrebiteľ pri kúpe určitého výrobku má, alebo nemá právo vedieť, kde bol vyrobený. My si myslíme, že toto právo má. Ide o nariadenie, ktoré je zamerané na dosiahnutie transparentnosti a ochrany práv spotrebiteľov. Práve teraz nám len málo záleží na tom, či sa nejaký presídlený podnik bude cítiť určitým spôsobom penalizovaný. Naším cieľom je ochrana práv spotrebiteľov na transparentnosť a jednoznačné informácie.

Pozorne som si vypočul slová švédskeho kolegu, pána Fjellnera, ktorý pochádza zo Štokholmu. Na jeho vystúpenie chcem zareagovať takto: chcel by som si byť istý, že keď prídem do jeho krajiny a kúpim si tam typický švédsky oblek, budem mať istotu, že bol naozaj vyrobený vo Švédsku. Hovorím to preto, že ten oblek by mohol niesť značku švédskeho podniku, aj keby ho vyrobil malý výrobný podnik, ktorý by sa mohol nachádzať 10 kilometrov od môjho domu. Cítil by som sa ako hlupák, keby som absolvoval celú tú cestu do Švédska a kúpil by som si niečo, čo bolo vyrobené tam, kde bývam.

Preto vítam označenie pôvodu, ak zabezpečí transparentnosť a šancu dosiahnuť prehľadnosť a informovanosť spotrebiteľov a napokon aj minimálnu odozvu pre veľké množstvo spoločností, ktoré mali odvahu nepresídľovať a zničila ich nespravodlivá hospodárska súťaž.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, obhajujeme a oceňujeme možnosť, že by malo existovať označovanie pôvodu, pretože ho v každom ohľade považujeme za nástroj ochrany pracovných miest v európskom priemysle, v neposlednom rade v malých a stredných podnikoch − nástroj zameraný proti sociálnemu a environmentálnemu dampingu. Za nástroj dôležitý, ale iba nástroj. Nejde o – a nemali by sme klamať seba samých – všeliek. Nejde o zázračné, univerzálne riešenie na boj proti tragickým dôsledkom, ku ktorým viedla liberalizácia a deregulácia svetového obchodu; na riešenie nesmiernych škôd, ktoré vznikli následkom tejto deregulácie.

Niektorí z tých, ktorí z tejto liberalizácie ťažili, sú zároveň tými, ktorí s označovaním pôvodu nikdy nesúhlasili: významní európski dovozcovia a distribútori. My budeme pokračovať v boji proti protekcionizmu, z ktorého mali tieto záujmové skupiny úžitok na úkor spoločného blaha a na úkor tisícov malých a stredných podnikov v Európe a na úkor pracujúcich, ich práv a platov.

Musíme naozaj bojovať proti problémom spojeným s výrobou a spracovaním, ktoré sa týkajú rozličných geografických oblastí. Tieto problémy však možno prekonať a je nutné ich vyriešiť čo najtransparentnejším a najinformovanejším spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som kolegyni pani Muscardiniovej povedať – parafrázujúc Shakespeara –, že ste poslúžili štátu, pretože sme sa k svetu pridlho správali ako dobrá víla, šírili sme veľkorysosť doďaleka a za to s nami ako s nadprirodzenou bytosťou zaobchádzali. Videli sme to v Kodani a vidíme to v Organizácii Spojených národov, avšak dnes sa, vďakabohu, začíname brániť a vytvárať rovnaké podmienky pre našich spotrebiteľov a výrobcov.

Naozaj nedáva žiadny zmysel, že tovary môžu z tretích krajín do Európskej únie prichádzať bez označenia svojho pôvodu. Bol by som rád, keby to zašlo oveľa ďalej. Pani kolegyňa Doddsová povedala, že by uvítala, keby sa nariadenie týkalo aj poľnohospodárstva. Toto je iba prvý krok. Musíme našim spotrebiteľom pomôcť pri rozhodovaní, aby vedeli, že ich voľby sú správne, že nie sú obeťami falšovania a že každý vstupuje do spravodlivej súťaže.

Takže, pani Muscardiniová, dobrá práca. Konečne sme sa vydali správnou cestou.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, všimol som si, že tento návrh má v Parlamente širokú podporu, takže nebudem rozvíjať predchádzajúce pripomienky, pretože väčšina z nich podporila návrh Komisie a správu pani Muscardiniovej o tomto návrhu.

Dovoľte mi iba povedať, že čo sa týka pravidiel označovania pôvodu, ide o mimoriadne stabilizovaný systém. Tieto pravidlá sú naozaj veľmi stabilné a dobre známe, pretože na základe týchto pravidiel o označovaní pôvodu sa platia clá za výrobky, ktoré prichádzajú na európsky trh. Náš návrh z nich vlastne úplne vychádza. V súvislosti s tým nemôžu existovať žiadne nedorozumenia.

Moja druhá pripomienka sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu pani Muscardiniovej, ktorý vlastne navrhuje, aby toto nariadenie o označovaní pôvodu bolo určitým pilotným projektom, ktorý by sa po uplynutí 4-ročného obdobia vyhodnotil a možno zmenil. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh považujem za hodný podpory, pretože sa domnievam, že zvýši šance tohto návrhu v Rade.

Dôvodom, prečo sa tento návrh pochádzajúci z roku 2005 nestal právnym predpisom EÚ, je jednoducho skutočnosť, že s ním Rada nedokáže súhlasiť. Rada ho doteraz odmietala, avšak návrh pani Muscardiniovej, aby sa zmenil na 5-ročný pilotný projekt, ktorý by sa po štyroch rokoch vyhodnotil, je veľmi dobrým krokom správnym smerom. Preto Komisia môže s týmto pozmeňovacím a doplňujúcim návrhom súhlasiť.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, spravodajkyňa.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som pánovi komisárovi poďakovať za uznanie, ktoré preukázal návrhom, na ktorých sme vo výbore pracovali. Bola to dlhá práca s komplikovaným sprostredkovaním, no snažili sme sa mať na pamäti potreby všetkých. V prvom rade by som chcela poďakovať tieňovým spravodajcom pánovi Sustovi a pánovi Rinaldimu. Dokázali sme predložiť text, ktorý ako celok zahŕňa väčšinu problémov, ktoré nám boli predložené.

Chcela by som poďakovať aj svojim kolegom poslancom, ktorých veľká väčšina dnes večer vyjadrila podporu tomuto nariadeniu, ale predovšetkým podporu väčšej miere demokracie a úcty voči spotrebiteľom a európskym občanom. Dúfam, že zajtrajšie hlasovanie môže Európsku úniu konečne doviesť do novej etapy; etapy, ktorá bude na jednej strane znamenať opätovné potvrdenie politickej vôle Únie a na strane druhej bude znamenať opätovné potvrdenie práva európskych občanov na informovanosť a participáciu na budúcich rozhodnutiach Únie.

Bola to dlhá práca plná kompromisov a naozaj ma prekvapuje, že niektorí kolegovia poslanci, zástupcovia niekoľkých krajín, uprednostňujú zamietnutie tohto nariadenia namiesto toho, aby svojim spoluobčanom zaručili rovnaké práva, aké majú všetci občania Číny, Indie, USA a podobne.

Verím, že dnešný večer bude poučný a že všetci si pripomenieme, že jedného dňa budeme musieť obstáť pred otázkou, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo a čo sme vôbec neurobili. Dnes musíme konečne konať a preukázať schopnosť porozumieť tomu, čo pre nás svet znamená. Slobodu a demokraciu chráni poznanie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 21. októbra 2010.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písomne. (CS) Chcel by som vyjadriť svoju plnú podporu správe o zavedení označovania krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín. Návrh pani Cristiany Muscardiniovej rieši doteraz neexistujúce európske legislatívne normy v tejto oblasti. Požiadavka na označovanie pôvodu výrobkov môže prispieť k zrovnoprávneniu podmienok na svetovom obchodnom trhu, pretože podobnú ochranu domácich výrobkov vyžadujú aj rôzne svetové hospodárstva, napríklad Spojené štáty americké, Kanada alebo Japonsko. Ochrana tohto typu teda pomôže, aby tovar vyrobený v Európskej únii zlepšil svoju konkurencieschopnosť vzhľadom na tovar z tretích krajín. Označovanie krajiny pôvodu takisto prispeje k zachovaniu tradičných výrobných metód, typických vlastnosti výrobkov a ich kvality. Tento typ ochrany európskych výrobkov bude mať pozitívny vplyv aj na zachovanie pracovných miest vo všetkých členských štátoch. Ďalej by som chcel uviesť, že označovanie krajiny pôvodu zvyšuje informovanosť spotrebiteľov a transparentnosť pri rozhodovaní o kúpe konkrétnych výrobkov a bráni prípadným podvodným tvrdeniam o pôvode výrobkov alebo falšovaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Informácie o pôvode výrobkov dostupných na trhu EÚ majú mimoriadny význam pre všetkých spotrebiteľov. Označovanie krajiny pôvodu občanom umožňuje informovaný výber pri kúpe určitého výrobku a umožňuje predchádzať zdravotným a bezpečnostným rizikám spojeným s výrobkami z tretích krajín, ktoré nespĺňajú normy kvality. Nariadenia o označovaní pôvodu takisto poskytujú účinnú ochranu pred falšovaním a nespravodlivou hospodárskou súťažou. Dôležité je podrobne vymedziť formy a postupy pri označovaní pôvodu a stanoviť sankcie za porušovanie ustanovení tohto nariadenia.

 
Posledná úprava: 1. február 2011Právne oznámenie