Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0611/2010

Συζήτηση :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0396

Συζητήσεις
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

14. Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο - Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με:

- τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου, και

- τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων.

 
  
MPphoto
 

  Stefaan De Clerck, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Reding, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, όπως γνωρίζετε, η συζήτηση σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, και, συγκεκριμένα, στις 28 Μαΐου 2010, λάβαμε πρόταση της Επιτροπής, με την οποία ζητείται η έγκρισή μας για την έναρξη διαπραγματεύσεων επί της σύναψης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν, μεταξύ άλλων και στο παρόν Σώμα.

Παράλληλα, η Επιτροπή έχει δώσει συνέχεια στις εργασίες της ομάδας επαφής υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία συνέταξε το 2008 έκθεση, που διαβιβάσθηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προστασία των δεδομένων, που αποτελεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης έκθεσης, συνιστά, ασφαλώς, θεμελιώδες ζήτημα για την Ευρώπη. Πρόκειται για θεμελιώδη ελευθερία η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης, και στην οποία η Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Ως εκ τούτου, η Προεδρία υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο των διατλαντικών σχέσεων και στη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας αυτού του είδους.

Η συγκεκριμένη συμφωνία πρέπει να λάβει υπόψη τις αρχές της προστασίας των δεδομένων που καθορίζονται σε διάφορα έγγραφα: στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οδηγία του 1995 για την προστασία των δεδομένων και στην απόφαση πλαίσιο του 2008. Δήλωσα ότι οφείλουμε να επιτύχουμε επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, αλλά τούτο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση που αφορά πάντα ισοδύναμο ή ταυτόσημο επίπεδο προστασίας.

Πρέπει να επιτευχθεί υψηλό, επαρκές επίπεδο προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζονται αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των χωρών. Κάθε σύστημα παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την προστασία των δεδομένων, και αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί θεμελιώδη προβλήματα. Ωστόσο, το ζητούμενο εν προκειμένω είναι να μπορούμε να εγγυηθούμε τη δυνατότητα εφαρμογής των πολιτικών δικαιωμάτων που θα περιέχονται στη μελλοντική συμφωνία, και μάλιστα τη δυνατότητα εφαρμογής τους προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Με ποιον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυώνται συγκεκριμένα ότι αυτά τα δικαιώματα είναι εφαρμοστέα; Κάθε πλευρά θα πρέπει να αποφασίσει με βάση το οικείο καθεστώς της. Είμαστε της άποψης ότι, όπως μία ευρωπαϊκή οδηγία μπορεί να μεταφερθεί διαφορετικά στο εθνικό δίκαιο από τα διάφορα κράτη μέλη, έτσι και μία διεθνής συμφωνία μπορεί εξίσου να μεταφερθεί με διαφορετικούς τρόπους. Εξάλλου, αυτό που έχει, εν πάση περιπτώσει, σημασία για όλους είναι το τελικό αποτέλεσμα: η εξασφάλιση εφαρμοστέων δικαιωμάτων προς όφελος των ενδιαφερομένων μερών ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού.

Εφόσον το Συμβούλιο συμμερίζεται τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου επ’°αυτού του θέματος, θα ζητήσει –στο πλαίσιο της απόφασής του για την έγκριση της έναρξης των διαπραγματεύσεων– από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η οποία θα επικεντρώνεται, συγκεκριμένα, στο ειδικό ζήτημα του τρόπου διασφάλισης της δυνατότητας εφαρμογής των δικαιωμάτων που καθορίζονται στη συμφωνία.

Έχουν συναφθεί και κατά το παρελθόν τομεακές συμφωνίες με ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων, οι οποίες ήταν διαφορετικές για έκαστο τομέα· επί του παρόντος δε, οι διαφορετικές διατάξεις των εν λόγω ρυθμίσεων διαμορφώνουν κατά κάποιον τρόπο έναν κυκεώνα, ο οποίος παρεμποδίζει πραγματικά το έργο των αστυνομικών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων περί της προστασίας των δεδομένων. Οι διαπραγματεύσεις επί αυτών των ειδικών συμφωνιών υπόκεινται σε έντονες πιέσεις από άποψη χρόνου. Αυτό συνέβη με τις συμφωνίες για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) και το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP)· γνωρίζετε τις σχετικές συζητήσεις. Συνεπώς, όσον αφορά την επικείμενη γενική συμφωνία για την προστασία των δεδομένων, στην οποία αναμένεται να κατοχυρωθούν οι αρχές για την προστασία των δεδομένων, πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να δημιουργηθεί η ανάγκη διεξαγωγής επανειλημμένων διαπραγματεύσεων για νέες τομεακές συμφωνίες.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει επίσης να επιδείξουμε ρεαλισμό και να κατανοήσουμε ότι μία ενιαία γενική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της προστασίας των δεδομένων δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εξαλείψει όλα τα δυνητικά προβλήματα στο μέλλον. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα σύναψης πρόσθετων ειδικών συμφωνιών μεταγενέστερα.

Επομένως, θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτό που είναι γνωστό ως «συμφωνία ομπρέλα», η οποία καθορίζει μεν τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά δεν αποτελεί, αυτή καθαυτή, τη βάση για τη μεταφορά δεδομένων. Η μεταφορά δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται βάσει άλλων υφιστάμενων ή μελλοντικών ειδικών συμφωνιών.

Ως εκ τούτου, εν είδει συμπεράσματος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ότι η Προεδρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξεταστεί η διαπραγματευτική εντολή για την εν λόγω γενική συμφωνία ταυτόχρονα με τις τρεις εντολές για τις συμφωνίες PNR με την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι θα επιθυμούσαμε ιδιαιτέρως να συζητηθεί το θέμα στο πλαίσιο της προσεχούς συνεδρίασης του Συμβουλίου στις 2 και 3 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η βαρόνη Ashton δεν μπόρεσε να βρίσκεται μαζί μας σήμερα, επομένως θα καλύψω εγώ τόσο τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ όσο και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο – το ΔΟΣ, όπως αποκαλείται συχνά. Όπως γνωρίζετε, η σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα στις 20 Νοεμβρίου· επιβάλλεται να αναδείξει την προστιθέμενη αξία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη συνάφειά της στο πλαίσιο του 21ο αιώνα.

Επιτρέψτε μου, επί τη ευκαιρία, να επικροτήσω την ενεργή συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και να ενημερώσω τους βουλευτές σχετικά με τους στόχους μας ενόψει της συνόδου κορυφής. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, η οικονομία και οι θέσεις εργασίας θα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων της συνόδου κορυφής.

Θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας τα συναφή αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της ομάδας των G20 και θα συζητήσουμε τις αντίστοιχες συνεισφορές μας στη βιώσιμη και ισορροπημένη παγκόσμια ανάκαμψη. Επιθυμούμε επίσης η σύνοδος κορυφής να υπογραμμίσει την ανάγκη για τη σύναψη φιλόδοξης, γενικής και ισορροπημένης συμφωνίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα. Θα δηλώσουμε την κοινή μας πρόθεση να αντισταθούμε στον προστατευτισμό τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Θα επικεντρωθούμε δε στην επέκταση των οικονομικών οφελών της διατλαντικής οικονομίας. Όσον αφορά το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, επικροτώ ιδιαιτέρως τις ιδέες που διατυπώσατε στο ψήφισμα.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω εδικότερα τρία στοιχεία: τη σημασία της ενίσχυσης των στρατηγικών συνιστωσών του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου· την ανάγκη να υποστηρίξει και να προαγάγει το ΔΟΣ τη συνεργασία επί όλων των ζητημάτων που επηρεάζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους βιομηχανικούς κλάδους και τους καταναλωτές στην ΕΕ και τις ΗΠΑ· και τον κρίσιμο ρόλο των νομοθετών ώστε να αποτελέσουν θεματοφύλακες και φορείς σύγκλισης των προσεγγίσεών μας.

Επιτρέψτε μου να σας παραθέσω ορισμένες προσωπικές απόψεις όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και τον λόγο για τον οποίο είναι, κατ’ εμέ, σημαντικό το ΔΟΣ. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαθέτουν οικονομίες που παρουσιάζουν τον μέγιστο βαθμό ολοκλήρωσης παγκοσμίως· αποτελούμε αμοιβαία τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους· μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ευθύνες για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων σε ποικίλα ζητήματα, είτε πρόκειται για προκλήσεις στον τομέα της καινοτομίας ή του περιβάλλοντος είτε για τους τομείς της ενεργειακής ασφάλειας ή της πρόσβασης σε πρώτες ύλες. Τούτο καθίσταται απολύτως σαφές στους τομείς της ασφάλειας των καταναλωτών και της προστασίας των δεδομένων, ακόμα και εάν οι αντίστοιχες προσεγγίσεις μας σε οικονομικά και ρυθμιστικά ζητήματα παραμένουν διαφορετικές.

Αυτό που με ενθαρρύνει είναι η αποδεδειγμένη ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε σε δυσχερείς συγκυρίες. Συνενώσαμε εξαιρετικά αποτελεσματικά τις προσπάθειές για την καταπολέμηση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· η κοινή μας δέσμευση στο πλαίσιο της G20 και του ΠΟΕ συνέβαλαν στην απόκρουση κινήσεων προστατευτισμού. Εδώ και δύο έτη, η ΕΕ και οι ΗΠΑ κινούνται πλέον προς την επόμενη φάση: τη δημιουργία έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και θέσεων εργασίας, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα σοβαρές προκλήσεις και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες οικονομίες.

Το ερώτημα είναι το εξής: πώς μπορεί η ενισχυμένη συνεργασία με τις ΗΠΑ να μας συνδράμει στην επίτευξη αυτού του στόχου; Κατά την άποψή μου, αμφότερες η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να επανεξετάσουν και πιθανώς να επαναπροσδιορίσουν τη διατλαντική εταιρική σχέση ενόψει της προσαρμογής μας στη νέα κατάσταση. Επί του παρόντος, οφείλουμε να διερωτηθούμε ποια θα είναι η μορφή της διατλαντικής αγοράς το 2020. Θα διαδραματίσουν άραγε η ΕΕ και οι ΗΠΑ ηγετικό ρόλο σε καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν την κοινωνία, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα ευφυή δίκτυα; Θα κατορθώσουν να προωθήσουν από κοινού δίκτυα ανοικτών υπηρεσιών ΤΠΕ και διαφανείς ρυθμίσεις; Θα μπορέσουν άραγε να ευημερήσουν οι ΜΜΕ μας και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, προστατεύοντας τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους; Θα είναι άραγε σε θέση να επωφεληθούν οι καταναλωτές από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ όσον αφορά τα επικίνδυνα προϊόντα; Ποια θα είναι η προσέγγισή μας έναντι των απειλών στον τομέα της ασφάλειας και της τρομοκρατίας; Μέσω μονομερούς ακτιβισμού ή βάσει αποτελεσματικότερων και αμοιβαία συμφωνηθεισών λύσεων για την προώθηση του ασφαλούς εμπορίου; Με ποιον τρόπο θα πρέπει να προσεγγίσουμε τις οικονομικές προκλήσεις που εγείρουν οι αναδυόμενες οικονομίες σε τομείς που περιλαμβάνουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, την πρόσβαση σε πρώτες ύλες ή τις επιδοτήσεις εγχώριων βιομηχανικών κλάδων; Η αναζωογόνηση του ΔΟΣ συνιστά μία προσπάθεια για την ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Με τον ομόλογό μου Michael Froman, συμπρόεδρο του ΔΟΣ από την αμερικανική πλευρά, συμφωνήσαμε να καθορίσουμε νέους προσανατολισμούς. Οραματιζομαστε το ΔΟΣ ως τη βασική πολιτική πλατφόρμα στην οποία θα μπορούμε να συζητούμε οικονομικά ζητήματα, στρατηγικά ζητήματα –συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν τρίτες χώρες– και ρυθμιστικά ζητήματα. Παρέχοντας συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι νομοθέτες, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές διαβίβασαν και πρέπει να συνεχίσουν να διαβιβάζουν σημαντικές πληροφορίες και να προτείνουν πιθανές διατλαντικές λύσεις σε υφιστάμενα και δυνητικά προβλήματα.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΟΣ θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 17 Δεκεμβρίου. Κρίνεται δε σκόπιμο να εστιάσει σε τρία βασικά θέματα: την καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες· την ανάπτυξη της διατλαντικής αγοράς και τη χάραξη στρατηγικών ώστε να ενισχυθεί η οικολογική συνιστώσα των οικονομιών μας.

Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική: το Συμβούλιο Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ θα συνέλθει την παραμονή της συνόδου κορυφής· θα συνεχίσει να εργάζεται επί της δημιουργίας ενός πλαισίου κοινών απαντήσεων στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας. Πρόθεσή μας είναι να ζητήσει η σύνοδος κορυφής από το Συμβούλιο Ενέργειας την εντατικότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στους τομείς της ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνολογιών πράσινης ενέργειας, καθώς και την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των ερευνητών μας, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στα ερευνητικά προγράμματα αμφότερων των πλευρών στον τομέα της ενέργειας. Αυτό το έργο στηρίζει εξίσου τις προσπάθειές μας όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Έχουμε επίγνωση της βαθιάς ανησυχίας των πολιτών μας σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη. Στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής, θα ασκήσουμε πιέσεις στις ΗΠΑ για την ανάγκη να σημειωθεί στη διάσκεψη του Κανκούν σημαντική πρόοδος ως προς τη δημιουργία ολοκληρωμένου παγκόσμιου πλαισίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Όσον αφορά την ανάπτυξη: η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί βοήθειας παγκοσμίως. Πέραν των προσπαθειών μας για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας και της παροχής βοήθειας προς τις φτωχότερες χώρες ενόψει της προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή, πρέπει να συνεργαστούμε στενά ώστε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας στις χώρες αποδέκτες, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου της βοήθειάς μας, αλλά και την αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης των προσπαθειών.

Όσον αφορά την ασφάλεια: η αναγνώριση του γεγονότος ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν συμπληρωματικές και αλληλοενισχυόμενες έννοιες: πρέπει να διασφαλίσουμε την ορθή εξισορρόπηση μεταξύ αυτών των δύο συνιστωσών στο έργο μας. Γνωρίζω ότι, στη συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης, η Viviane Reding θα συζητήσει μαζί σας αυτό το σημαντικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για τις καταστάσεις με τα ονόματα επιβατών. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει εξίσου να συνεργαστούν με πιο ολοκληρωμένο τρόπο για την αντιμετώπιση νέων απειλών κατά των παγκόσμιων δικτύων, όπως οι επιπτώσεις του κυβερνοχώρου και το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Τέλος, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, θα προσδώσουμε έμφαση στις κοινές στρατηγικές μας και θα μεγιστοποιήσουμε την επιρροή μας. Πρέπει να στηρίξουμε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής εντός προθεσμίας ενός έτους. Σχετικά με το Ιράν, η ΕΕ έχει επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις, παραμένοντας, ταυτόχρονα, σταθερά προσηλωμένη στην επιδίωξη δεσμεύσεων εκ μέρους του Ιράν.

Επομένως, σε γενικές γραμμές, η σύνοδος κορυφής θα καλύψει ποικίλα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της διατλαντικής εταιρικής σχέσης. Αναμένω με ενδιαφέρον τις συζητήσεις που πρόκειται τώρα να ακολουθήσουν.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, στις 26 Μαΐου, η Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο να εγκρίνει τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων και υπέβαλε σχέδιο διαπραγματευτικού πλαισίου. Αυτή η σύσταση για τη χορήγηση εντολής διαπραγμάτευσης συζητείται επί του παρόντος στο Συμβούλιο. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψή μου: πρόκειται για μοναδική ευκαιρία, μία ευκαιρία για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προσδίδοντας ταυτόχρονα νέο δυναμισμό στη διατλαντική εταιρική μας σχέση.

Η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών συνιστά βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, όχι μόνο εντός της ΕΕ, αλλά και σε σχέση με τις ΗΠΑ. Η εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντική: αποτελεί απολύτως αναγκαίο στοιχείο, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να της επιτρέψουμε να λειτουργήσει.

Το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει συζητηθεί επανειλημμένα κατά το παρελθόν. Κάθε φορά συζητούσαμε την ανταλλαγή δεδομένων σε διατλαντικό επίπεδο για σκοπούς επιβολής του νόμου, και το ζήτημα αυτό ανακύπτει εκ νέου. Πιστεύουμε ότι η σύναψη συμφωνίας μπορεί να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις επί ειδικών μελλοντικών συμφωνιών σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μία συμφωνία αυτού του είδους θα μας παράσχει επίσης τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε κοινές θέσεις και να καταλήξουμε σε ικανοποιητικές λύσεις για τη μελλοντική μας συνεργασία.

Επιτρέψτε μου να γίνω απολύτως σαφής εν προκειμένω. Χρειαζόμαστε μία γενική συμφωνία, η οποία θα παράσχει ένα συνεκτικό και νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση της άσκησης των ατομικών δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε επίσης ότι, επί του παρόντος, υφίστανται πολλές ειδικές συμφωνίες σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ΗΠΑ και των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ. Καθεμία από αυτές τις συμφωνίες έχει τους δικούς της ειδικούς κανόνες προστασίας των δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ένα συνονθύλευμα διαφορετικών διασφαλίσεων και διατάξεων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, έχουμε μία λύση η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιητική και η οποία είναι σχεδόν αβάσιμη, διότι μιλούμε για ένα θεμελιώδες δικαίωμα – και το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων είναι θεμελιώδες.

Με την υποστήριξή σας, είμαι αποφασισμένη να θέσω τέλος σε αυτήν την αποσπασματική προσέγγιση και να διαπραγματευτώ μία «συμφωνία ομπρέλα», η οποία:

(i) θα παρέχει συνεκτική και εναρμονισμένη δέσμη προτύπων προστασίας των δεδομένων και θα περιλαμβάνει βασικές αρχές, όπως την αρχή της αναλογικότητας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, των ελάχιστων περιόδων διατήρησης και του περιορισμού του σκοπού∙

(ii) θα εφαρμόζεται σε όλες τις μελλοντικές και υφιστάμενες συμφωνίες που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς επιβολής του νόμου·

(iii) θα περιέχει όλα τα απαραίτητα πρότυπα προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, και θα προτείνει εφαρμοστέα ατομικά δικαιώματα, διοικητικά και ένδικα μέσα προσφυγής, καθώς και ρήτρα περί της απαγόρευσης των διακρίσεων·

(iv) θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων προστασίας των δεδομένων και τον έλεγχό τους από ανεξάρτητες δημόσιες αρχές.

Εκτιμώ ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις προσβλέπουν εξίσου στη θέσπιση ενιαίας δέσμης νομικά δεσμευτικών προτύπων προστασίας των δεδομένων, η οποία θα εφαρμοστεί κατόπιν με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά και στη διατλαντική συνεργασία, για σκοπούς επιβολής του νόμου. Εκτιμώ επίσης ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι.

Είμαι αποφασισμένη να επιδιώξω την υλοποίηση των στόχων μου και έχω την πεποίθηση ότι μπορώ να βασίζομαι στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της σύναψης ικανοποιητικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, μίας συμφωνίας η οποία θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων για όλα τα πρόσωπα και θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε την απαραίτητη και σημαντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πρόληψη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε De Clerck, κυρία Reding, κύριε De Gucht, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) υποστηρίζει την κοινή πρόταση ψηφίσματος και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν τον λόγο ενώπιον του παρόντος Σώματος.

Οφείλουμε να κατανοήσουμε –πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά και τώρα, κατά τη διεξαγωγή της συνόδου κορυφής της G20– ότι σε πολλά ζητήματα –όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την ειρήνη και την προστασία του περιβάλλοντος– μόνον η ανάληψη κοινής δράσης εκ μέρους της Ευρώπης έχει πιθανότητες να στεφθεί με επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν, θα θέλαμε να συνεργαστούμε στενότερα εν προκειμένω και, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσπαθούμε να το επιτύχουμε αυτό με τις νέες πλειοψηφίες στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ο κ. De Gucht αντιλαμβάνεται ότι αυτό ακριβώς πρέπει να συμβεί στο Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ΔΟΣ), το ίδιο και η κ. Reding όσον αφορά τον τομέα της προστασίας των δεδομένων, ενώ διαπιστώσαμε επίσης, στην περίπτωση της συμφωνίας SWIFT, ότι τα κοινοβούλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνειδητοποίηση αυτής της κατάστασης. Από κοινού, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί –οι οποίοι εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 60% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος– έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν πρότυπα αυτού του είδους και να παράσχουν θετική αντίδραση στις προκλήσεις της τρομοκρατίας, των ζητημάτων που αφορούν το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, την κλιματική αλλαγή και πολλά άλλα ζητήματα ακόμα. Οφείλουμε να καταβάλουμε συναφώς τις δέουσες προσπάθειες.

Ως εκ τούτου, ευελπιστώ να δώσουμε περαιτέρω συνέχεια στα εν λόγω γενικά πολιτικά ζητήματα και να σημειωθεί πρόοδος στο πλαίσιο του ΔΟΣ, το οποίο αναζωογονήθηκε χάρη στις προσπάθειες του κ. De Gucht. Αισιοδοξώ ότι θα υλοποιηθεί στο πλαίσιό του ο αρχικός στόχος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να άρουμε τους εμπορικούς φραγμούς και να καταλήξουμε σε μία διατλαντική αγορά, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείζονα ανάπτυξη για εμάς, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις περιττές δαπάνες – αλλά και προωθώντας, κυρία Reding, ζητήματα που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της προστασίας των δεδομένων και άλλα παρόμοια ζητήματα. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων, αλλά χρειαζόμαστε και την ανταλλαγή δεδομένων, και τούτο για διάφορους λόγους. Συνεπώς, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι επιχειρούμε να εγκρίνουμε κοινά πρότυπα σε αυτόν τον τομέα, παρά τις διαφορετικές μας νομοθετικές προσεγγίσεις.

Εάν μου επιτρέπετε να προβώ τώρα σε ένα ακόμα σχόλιο, επί των ζητημάτων που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές αγορές, πρέπει φυσικά να αναφερθεί ότι, ενώ έχει θεσπιστεί νομοθεσία ώστε να διασφαλιστεί ότι τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από δύο έτη δεν πρόκειται να επαναληφθούν, η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αποφάσισε πρόσφατα, για παράδειγμα, να διαθέσει 600 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην αγορά χωρίς καμία διαβούλευση, με αποτέλεσμα, ασφαλώς, να εκφράζονται φόβοι όσον αφορά τον πληθωρισμό και άλλα προβλήματα, καθώς και ενδεχόμενες αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία. Δεν θα μας ευνοούσε μία κατάσταση στην οποία δεν θα εξελίσσονταν αρμονικά μεταξύ τους οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω και εγώ τις θερμότατες ευχαριστίες μου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις τους. Ειδικότερα, θα ήθελα να επικεντρωθώ στις δηλώσεις του κ. De Gucht, διότι πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ άλλαξαν μετά τη 2α Νοεμβρίου. Όχι ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ ήταν άριστη πριν, αλλά οφείλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας ότι τώρα θα καταστεί ακόμα πιο δυσχερής.

Αναφερθήκατε στον προστατευτισμό, κύριε De Gucht. Πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε τον προστατευτισμό. Προσφέρει ενδεχομένως κάποια λύση για τον έναν ή τον άλλο τομέα βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν συνιστά λύση εν γένει, διότι οδηγεί σε ανταγωνιστικό προστατευτισμό, ο οποίος είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν μας ωφελεί. Αναφερθήκατε σε ζητήματα ενέργειας. Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο για την ενέργεια με τίτλο «Ενέργεια 2020». Παρότι θα μπορούσα να επικρίνω πτυχές του εν λόγω εγγράφου, ο συλλογισμός στον οποίο βασίζεται στρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, μου είναι αδύνατον να φανταστώ ότι οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν παρόμοιο έγγραφο με παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές. Αυτός ο τομέας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, ακόμα περισσότερο δε μετά τη 2α Νοεμβρίου. Αναφέρατε επίσης τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το ζήτημα της ανάπτυξης ευφυών δικτύων σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, και αυτοί είναι πράγματι οι στόχοι που θα πρέπει να επιδιώξουμε. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε στις ΗΠΑ ότι έχουμε και άλλους εταίρους. Μπορούμε επίσης να επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε παρόμοιους στόχους με την Κίνα, τη Βραζιλία ή άλλες χώρες. Πρέπει να δώσουμε στους Αμερικανούς την εντύπωση ότι δεν βασιζόμαστε κατ’ ανάγκη στις ΗΠΑ. Θα θέλαμε να επιδιώξουμε αυτούς τους στόχους μαζί τους, αλλά δεν είναι οι μοναδικοί μας εταίροι – ιδίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Ας έχουμε κατά νου τη συμπεριφορά των ΗΠΑ και την αδυναμία του προέδρου Obama να αναλάβει δράση επειδή δεν έχει εγκριθεί ακόμα η σχετική νομοθεσία. Δεδομένων των υφιστάμενων πλειοψηφιών στο Κογκρέσο, η νομοθεσία δεν βρίσκεται πλέον καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – συνεπεία τούτου, υποχρεούμαστε να υποθέσουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα, εκτός εάν επιτύχουμε να προωθήσουμε περαιτέρω ορισμένα από αυτά τα θέματα με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία ή η Βραζιλία. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ξεκάθαρα αυτό το γεγονός.

Θα απαντήσω στις παρατηρήσεις του κ. Brok, επισημαίνοντας ότι, αρχικά, υπήρχε μεγάλη διαφορά, αλλά τώρα η διαφορά είναι μικρότερη. Και κατά τη δική μας άποψη, είναι απολύτως ορθό και καίριας σημασίας οι ΗΠΑ να επανέλθουν στον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού τους. Δεν αντιτάσσομαι σε αυτό· απεναντίας, θα πρόκειται για θετική εξέλιξη εάν οι ΗΠΑ προσπαθήσουν εκ νέου να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας – θετική εξέλιξη για την Αμερική, αλλά και για εμάς. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί με συντονισμένο τρόπο. Κατά συνέπεια, οι Αμερικανοί θα πρέπει να συνηθίσουν στην αποδοχή μεγαλύτερης παγκόσμιας συνεργασίας και σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα δε της συνεργασίας με την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η διατλαντική σχέση αποτελεί τη σημαντικότερη σχέση της Ευρώπης. Διότι όχι μόνον οι οικονομίες μας εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και οι δημοκρατίες μας συνιστούν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για τη διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ωστόσο, ορισμένες φορές φαίνεται ότι είτε θεωρούμε οι μεν δεδομένους τους δε είτε επιτρέπουμε εσωτερικές διαφωνίες να επισκιάζουν τα προέχοντα κοινά μας συμφέροντα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το κοινό μας ψήφισμα εμμένει στη σημασία μίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, μίας σχέσης η οποία αποδίδει έμφαση στον συντονισμό και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και περιφερειακών ζητημάτων, και στην οποία οι νομοθέτες διαδραματίζουν πλήρη και καθοριστικό ρόλο. Αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση πρέπει να θεμελιώνεται στην οικονομική και πολιτική ελευθερία.

Χαίρομαι που οι βουλευτές του ΕΚ επαναλαμβάνουν την προσήλωσή μας στον στόχο για την καθιέρωση ελεύθερης διατλαντικής αγοράς έως το 2015. Τούτο σημαίνει ότι συντονίζουμε τις φιλοδοξίες μας για την άρση των εμπορικών και ρυθμιστικών φραγμών. Ένα πολύ μεγάλο –και συνεχώς αυξανόμενο– τμήμα της διατλαντικής σχέσης αφορά ζητήματα δικαιοσύνης, επιβολής του νόμου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά το παρελθόν αποτελούσε ειδικό τμήμα, αλλά επί του παρόντος συγκαταλέγεται πραγματικά μεταξύ των ουσιωδών στοιχείων αυτής της σχέσης. Όσο περισσότερο στηρίζουμε την εταιρική μας σχέση στον αμοιβαίο σεβασμό των κοινών μας αξιών τόσο δυναμικότερα μπορούμε να δράσουμε ώστε να εμφυσήσουμε αυτές τις αξίες και στον υπόλοιπο κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανανεωθείσα αιτιολόγηση της πρακτικής του εικονικού πνιγμού (water boarding) –που συνιστά αναμφίλεκτα βασανισμό– από τον πρώην πρόεδρο George Bush συνοψίζει όλα όσα πήγαν στραβά κατά την ολέθρια οκταετία της προεδρίας του και κατέστησαν τη Δύση λιγότερο ελεύθερη και λιγότερο ασφαλή. Οι ολοένα αυξανόμενες ενδείξεις που ανακύπτουν σχετικά με την εμφανή κακομεταχείριση ιρανών κρατουμένων από τα στρατεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ απαιτούν εξέταση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής, αλλά και ανεξάρτητων ερευνών.

Με χαροποίησαν οι δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Reding σχετικά με τη συμφωνία για την προστασία των δεδομένων. Η σύναψη αυτής της «συμφωνίας ομπρέλας», όπως την αποκάλεσε, είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας, διότι, προς το παρόν, αντιμετωπίζουμε εκ του αποτελέσματος τα προβλήματα κάθε επιμέρους συμφωνίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων. Θα ήταν εξαιρετικά πολύτιμο εάν κατορθώναμε να επιτύχουμε απλώς έναν διακανονισμό, ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούμε να εξετάζουμε επιμέρους αιτήματα ανταλλαγής δεδομένων, διότι το ζήτημα αυτό έχει αποσπάσει μείζον τμήμα της προσοχής μας και του χρόνου που αναλώνουμε σε διαφωνίες που εγείρονται συναφώς. Πρόκειται για σημαντικό «έπαθλο» το οποίο αξίζει τις φιλότιμες προσπάθειες που καλούμαστε να καταβάλουμε.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι εκλογές της 2ας Νοεμβρίου σηματοδοτούν μία σημαντική καμπή στην πρόσφατη αμερικανική ιστορία και δημιουργείται η εντύπωση ότι η χώρα κάνει τώρα μία παύση για να πάρει ανάσα. Σε μία τέτοια κατάσταση, καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό να δείξουμε την αξιόπιστη συνεργασία μας και να θέσουμε σαφείς προτεραιότητες για το μελλοντικό κοινό μας έργο.

Είμαι ευγνώμων στον κ. De Gucht που ανέφερε στην αρχή των παρατηρήσεών του το θέμα του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ), καθώς και για όσα ανέφερε σχετικά. Πρέπει να δώσουμε νέα πνοή στο ΔΟΣ. Μέχρι στιγμής, το ΔΟΣ έχει αποφέρει ελάχιστα αποτελέσματα, αλλά μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε. Συμφωνώ επίσης, κύριε Επίτροπε, με τις δύο πτυχές που αναφέρατε και τις υποστηρίζω· τόσο τη διμερή συνεργασία –ενόψει της τυποποίησης και της ρύθμισης των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, για παράδειγμα– όσο και, πέρα και πάνω από όλα, τη στρατηγική συνιστώσα. Ευελπιστούμε να αποτελέσει βήμα προόδου.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η πολιτική για το κλίμα δεν θα κατέχει σημαντική θέση στη σύνοδο κορυφής της Πορτογαλίας, η οποία θα διαρκέσει μιάμιση ώρα. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι εκπρόσωποί μας, ήτοι ο Πρόεδρος κ. Barroso και ο Πρόεδρος κ. Van Rompuy, να καταστήσουν σαφές στο πλαίσιό της ότι η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει να παρεμποδιστεί ή να συμπαρασυρθεί από αυτό. Η εστίαση στην αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί θετικό στοιχείο, και από ευρωπαϊκής άποψης, θα είναι εξίσου θετικό να μην επιδιώξουμε την επίτευξη οιασδήποτε συνεργασίας, αλλά την επίτευξη ειδικής συνεργασίας, τονίζοντας τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας και την πολιτική για το κλίμα.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αμερικανική προεδρία έχει πλέον αποδυναμωθεί και υπάρχουν νέες τάσεις απομονωτισμού στις ΗΠΑ, θα είναι σημαντικό να αναλάβει η Ευρώπη ανεξάρτητα πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο, όπως στη Μέση Ανατολή έναντι των Παλαιστινίων, της Συρίας και του Λιβάνου. Κρίνεται σκόπιμο να δηλώσουμε σαφέστατα στους Αμερικανούς ότι είμαστε διατεθειμένοι να το πράξουμε και ότι επιθυμούμε να επωμιστούμε αυτήν την ευθύνη.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί τη σημαντικότερη διμερή σχέση μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν αιώνα αβεβαιότητας, ο οποίος θα χαρακτηριστεί από τη θεμελιώδη μεταστροφή της παγκόσμιας οικονομικής ισορροπίας δυνάμεων από τις φιλελεύθερες δημοκρατίες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής προς κράτη τα οποία δεν μοιράζονται όλα, προς το παρόν, τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου στο παρόν Σώμα, θα αγωνίζομαι, ασφαλώς, για την ενότητα μεταξύ των δημοκρατιών του Βόρειου Ατλαντικού, με στόχο την προώθηση ενός κοινού οράματος για το μέλλον. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της επίτευξης των κοινών στόχων μας για την ασφάλεια, θα πρέπει να επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή συνεργασία προς αποφυγή περιττών δυσκολιών.

Επικροτώ, λοιπόν, το έργο που επιτελείται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων και των συμφωνιών PNR, αλλά θα συνιστούσα επιφυλακτικότητα κατά την εξέταση των δυνητικών σοβαρών επιπτώσεων που θα είχε η αναδρομική εφαρμογή νέας νομοθεσίας επί των υφιστάμενων δικαστικών αποφάσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η ΕΕ δεν είναι νομικά αρμόδια να παρεμβαίνει στις επιμέρους διαπραγματεύσεις εθνικών κυβερνήσεων με τρίτα μέρη. Ελπίζω πραγματικά ότι επ’ αυτού, όπως και επί πολλών άλλων ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, μπορούμε να βρούμε πρακτική και αποδεκτή λύση.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, εμείς πιστεύουμε ότι η συνεργασία δεν πρέπει να αποκλείει την ανεξαρτησία. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει τον αυτοσεβασμό της. Πιστεύουμε ότι η καλή συνεργασία προϋποθέτει τον σεβασμό της ανεξαρτησίας του άλλου. Πιστεύουμε ότι ο διάλογος και η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ θα πρέπει να κινούνται σε πνεύμα αλληλοκατανόησης αλλά και αυτονομίας.

Ανάμεσα, λοιπόν, στα πολλά σοβαρά θέματα που θα ήθελα να αναπτύξω, υπογραμμίζω τα εξής ως θέματα πρωτίστως δικής μας ευθύνης: την ανάγκη άσκησης πραγματικής πίεσης στο Ισραήλ για τη λύση του παλαιστινιακού ζητήματος αλλά και στην Τουρκία για τη λύση του Κυπριακού, την επιτακτική ανάγκη κατάργησης της θανατικής καταδίκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, την αθέτηση της υπόσχεσης του Προέδρου Ομπάμα για το κλείσιμο της βάσης στο Γκουαντάναμο, την ανάγκη υπεράσπισης –και χρησιμοποιώ σκόπιμα το ρήμα– των προσωπικών δεδομένων και τέλος το τεράστιο ζήτημα του παγκόσμιου κλίματος. Πρέπει να είμαστε πιεστικοί απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αναλάβουν τις πραγματικές τους ευθύνες.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να παραπέμψω σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Επιτρόπου κ. De Gucht σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας. Η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών δεν ικανοποιεί μόνο μία ηθική απαίτηση, αλλά συμβάλλει ταυτόχρονα στην εξάλειψη των κινήτρων για διεθνείς συγκρούσεις και διενέξεις, ενώ βελτιώνει επίσης την ποιότητα ζωής σε ευρύτατες περιοχές ανά τον κόσμο.

Συνεπώς, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η σύσταση που διατυπώθηκε στην πρόταση ψηφίσματος περί της διάθεσης δαπανών της τάξης του 0,7% του ΑΕγχΠ των εκβιομηχανισμένων χωρών για τον σκοπό αυτόν έως το 2015, αλλά είναι απαραίτητη η λήψη περαιτέρω μέτρων ώστε να καταστεί αποτελεσματική η βοήθεια. Απαιτείται δε συντονισμός μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την πολιτική στον τομέα της παροχής βοήθειας, προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη των παρεμβάσεων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Οι βέλτιστες πρακτικές χρήζουν καλύτερου καθορισμού, και πρέπει να σέβονται τις ανάγκες των αποδεκτών, όχι των χορηγών. Η χρηστή διακυβέρνηση σε χώρες που επωφελούνται από την πολιτική στον τομέα της παροχής βοήθειας είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και την αποφυγή της διασποράς πολύτιμων πόρων λόγω διαφθοράς, ανικανότητας και ανευθυνότητας.

Η τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω αφορά τη συνοχή μεταξύ της πολιτικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και της εμπορικής πολιτικής. Για παράδειγμα, στη γεωργία και την αλιεία, δεν έχει κανένα νόημα να χρηματοδοτούμε προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, από τη μία πλευρά και, από την άλλη, να κλείνουμε την πόρτα σε προϊόντα που προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η συμφωνία της Ντόχα θα αποτελέσει μείζον βήμα προόδου σε αυτόν τον σημαντικό τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, οι επιπτώσεις της αποδυνάμωσης του προέδρου Obama στο εσωτερικό της ίδιας του της χώρας, λόγω των σχετικά χαμηλών επιδόσεων του κόμματός του στις πρόσφατες εκλογές του Κογκρέσου, θα γίνουν αισθητές κατά τους προσεχείς μήνες. Αναρωτιέμαι, για παράδειγμα, μήπως ενισχυθούν οι τάσεις προστατευτισμού και επηρεάσουν την εμπορική και οικονομική πολιτική ή μήπως ο πρόεδρος Obama στρέψει την προσοχή του περισσότερο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όπως η σύγκρουση στο Ιράν, η Μέση Ανατολή ή η σύγκρουση στο Αφγανιστάν. Θα δούμε.

Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να ενδιαφέρει σε περιορισμένο μόνο βαθμό την Ευρώπη, και την ΕΕ ειδικότερα, διότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει τις δικές τις προτεραιότητες, τους δικούς της στόχους και τα δικά της συμφέροντα. Αυτό ισχύει ιδίως στον τομέα της διεθνούς πολιτικής, όπου η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποτυπώδης. Αρκεί να αναλογιστούμε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, επί της οποίας δεν έχουμε καν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όπως όλοι γνωρίζουν, σε όλα τα σχετικά θέματα –είτε πρόκειται για το Ιράν ή το Αφγανιστάν είτε για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή– τείνουμε να πηγαίνουμε με τα νερά των ΗΠΑ, χωρίς να διαθέτουμε δικό μας όραμα. Ωστόσο, σε τομείς όπου θα ήταν ενδεδειγμένη η στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ –όπως η επίλυση του κυπριακού ζητήματος, στο οποίο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στον σύμμαχό τους, την Τουρκία– παρατηρούνται ελάχιστες εξελίξεις. Παρότι ο πρόεδρος Obama φαίνεται να εκδηλώνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Ειρηνικό παρά για τον Ατλαντικό, οφείλουμε, κατά την άποψή μας, να αποδώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Απαιτείται επίσης αναμφίβολα μεγαλύτερη συνεργασία ή συντονισμός με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Δύση –δηλαδή, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ– πρέπει να διατηρήσει τη θέση της ως παγκόσμιου ηγετικού παράγοντα στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Τέλος, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η βελτιωμένη προστασία των δεδομένων, καθώς και η προστασία και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών θα πρέπει να διαδραματίσουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη σύνοδο κορυφής.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Κασουλίδης (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, το παγκόσμιο κέντρο βαρύτητας μετατίθεται σταθερά από τη Δύση προς την Ανατολή, με την εμφάνιση νέων παγκόσμιων δυνάμεων όπως η Κίνα και η Ινδία. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, μολονότι η ΕΕ παραμένει η πρώτη εμπορική δύναμη παγκοσμίως και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν τον πρώτο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, η συνεργασία μας σημαίνει σαφώς πολλά περισσότερα: αποτελεί κεντρικό στοιχείο του διεθνούς συστήματος, δεδομένου ότι βασίζεται σε κοινές αξίες, ιστορικούς δεσμούς και στρατηγικά συμφέροντα, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα με άλλους στρατηγικούς εταίρους.

Από συμμαχία ανάγκης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η διατλαντική εταιρική σχέση εξελίχθηκε σε συμμαχία επιλογής. Η διαμόρφωση ενός πολυπολικού κόσμου υπαγορεύει την ανάγκη επανακαθορισμού των μεθόδων συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών όσον αφορά όλα τα υφιστάμενα διμερή και παγκόσμια ζητήματα.

Επαναλαμβάνουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ του προηγούμενου Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των οποίων απευθυνόταν έκκληση για νέα ώθηση στη διατλαντική σχέση και για επανεξέταση των τρόπων δημιουργίας μίας πραγματικής εταιρικής σχέσης βάσει των αντίστοιχων δυνατών σημείων και ιδιαιτεροτήτων μας. Η διατλαντική εταιρική σχέση πρέπει να επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση των δυνητικών οφελών της οικονομικής μας σχέσης, με ταυτόχρονη ενίσχυση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου. Μονομερείς δράσεις, όπως η παροχή ποσοτικής διευκόλυνσης από την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, είναι εξίσου ανησυχητικές με την υποτίμηση του ρενμινπί.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, η έκρηξη ενδιαφέροντος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρους της Αμερικής που ακολούθησε την απόρριψη της αρχικής συμφωνίας Swift έχει πια καταλαγιάσει κατά τι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γυρνάμε στο business as usual. Κάθε άλλο. Δεν είναι business as usual οι αυξημένες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, της αντιτρομοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είναι business as usual η αίσθηση που υπάρχει πλέον στην Αμερική ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετράει, και γι’ αυτό πρέπει να συγχαρούμε και τον Πρέσβη της Αμερικής στις Βρυξέλλες, τον κ. Kennard. Δεν είναι business as usual το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας σημαντικότατες και κρίσιμες διαπραγματεύσεις για θέματα όπως αυτά στα οποία αναφέρθηκε η κ. Reding, στα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την Επιτροπή, όπως ζητήσατε, κυρία Επίτροπε. Ούτε είναι business as usual ότι ανοίξαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα Γραφείο Σύνδεσης στην Ουάσιγκτον μεταξύ Κοινοβουλίου και Κογκρέσου.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε De Clerck, κύριε De Gucht, κυρία Reding, έχουμε ακούσει ήδη αρκετά για το πόσο σημαντικές είναι οι διατλαντικές σχέσεις· δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος εδώ που να το αμφισβητεί αυτό. Οι ΗΠΑ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους μας και έναν από τους βασικούς συμμάχους μας, και, ως Γερμανός, έχω απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι ουδέποτε θα μπορέσουμε να ανταποδώσουμε αυτό που έκαναν οι ΗΠΑ για εμάς. Ωστόσο, δέον είναι εξίσου να αναφερθεί ότι δεν μπορεί κανείς να διαπραγματεύεται με ίσους όρους όταν σκύβει συνεχώς το κεφάλι.

Εάν εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμούμε να διατηρήσουμε αξιοπρεπή σχέση σεβασμού με τις ΗΠΑ, είναι καιρός να επιδείξουμε πυγμή όσον αφορά τις θέσεις μας. Κυρία Reding, για άλλη μία φορά καταστήσατε σαφές ότι είστε η σωστή γυναίκα στη σωστή θέση για να το πράξετε. Αναφέρατε θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, και εκτιμώ ότι, εν προκειμένω, δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία παραχώρηση αναφορικά με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων. Δεν μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε για την υποβάθμιση των όρων στον συγκεκριμένο τομέα, όταν συνάπτουμε μία συμφωνία που αποσκοπεί πρωτίστως στην προστασία των πολιτών μας. Αυτή η προστασία –η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής– προβλέπεται ποικιλοτρόπως στα άρθρα που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Στόχος της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων πρέπει να είναι η επίτευξη της εν λόγω προστασίας· η υποστήριξη και όχι η αποδυνάμωση των μέτρων που έχουμε λάβει και εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ εν προκειμένω για τα δικαιώματα που αναφέρατε σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, τη διαγραφή και τη διόρθωση των δεδομένων· σχετικά με τον περιορισμό του σκοπού, την αναλογικότητα, την αρχή της κατάργησης δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Παράλληλα, κατά τη διαπραγμάτευση μίας συμφωνίας αυτού του είδους, πρέπει, φυσικά, να διασφαλίσουμε επίσης ότι δεν λαμβάνει χώρα εν κενώ. Διότι θα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία αναμένεται να αναθεωρηθεί σύντομα, στην οδηγία για την προστασία των δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς και στη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τα ονόματα των επιβατών, την οποία διαπραγματεύεται επί του παρόντος η κ. in ’t Veld. Όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμηθούν. Κυρία Reding, πιστεύω ότι κατά τη διαπραγμάτευση της εντολής σας στο Συμβούλιο της 2ας και 3ης Δεκεμβρίου, μπορείτε να θεωρείτε ότι θα έχετε τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλή τύχη και κάθε επιτυχία. Σας στηρίζουμε σε αυτήν την προσπάθεια.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σχεδιαζόμενη συμφωνία συνάδει με τη μακρά επιθυμία του αξιότιμου Σώματος να θεσπίσει επιτέλους δεσμευτικά ελάχιστα πρότυπα και νομικά δικαιώματα σε σχέση με την προστασία των δεδομένων με τις ΗΠΑ. Πρόθεση είναι να καλυφθούν τα κενά στη νομική προστασία και να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στενή συνεργασία με τους αμερικανούς εταίρους μας είναι αναγκαία και ορθή. Ωστόσο, δεν πρέπει να οδηγήσει στην υποβάθμιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών.

Η προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή της Επιτροπής για αυτήν τη συμφωνία είναι καλή και μας στρέφει στη σωστή κατεύθυνση. Ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με χαρά δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να διαβεβαιώσω την Επιτροπή ότι το παρόν σχέδιο τυγχάνει της ευρείας στήριξης όλων των Ομάδων στο Κοινοβούλιο. Κατά την άποψή μας, είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να αποδεχθεί και το Συμβούλιο αυτήν την πρόταση, ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν θα είναι εύκολο να πείσουμε τον εταίρο μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις ανησυχίες μας λεπτομερώς. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θεμελιώθηκαν στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμμερίζονται τον σεβασμό μας για τα ατομικά δικαιώματα σε σχέση με κρατικές αρχές. Συνεπώς, δεν είναι ούτε κάτι ανέφικτο ούτε ζήτημα προς σύγκρουση· αντιθέτως, υπάρχει μια ρεαλιστική δυνατότητα να ενισχύσουμε τον κοινό μας τόπο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και να δημιουργήσουμε μια καινούργια βάση για ακόμη πιο στενή συνεργασία.

Ωστόσο, θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου αναφέροντας μία ακόμη πτυχή που είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς ως Κοινοβούλιο: μόνο εάν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα ομοιόμορφο πλαίσιο εντός της ΕΕ, θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας σχετικά με την προστασία των δεδομένων σε διατλαντικό επίπεδο. Συνεπώς, είναι ύψιστης σημασίας η συμφωνία για την προστασία των δεδομένων με τις ΗΠΑ να αποτελέσει ένα πλαίσιο για όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται από την ΕΕ και από τα κράτη μέλη με τις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, ανυπομονώ να εργαστώ ως εισηγητής επί της συμφωνίας για την προστασία των δεδομένων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να συνεργαστώ στενά με τους συναδέλφους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την Επιτροπή, με το Συμβούλιο, καθώς και με το Κογκρέσο και την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τις ενδιάμεσες εκλογές και διαπίστωσα ότι έγινε κάτι σαν πολιτικός σεισμός εκεί. Υπάρχουν διδάγματα που πρέπει να αντλήσουν οι Ευρωπαίοι από αυτό, και σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ επιθυμούν λιγότερη κυβερνητική παρέμβαση στη ζωή τους, έλεγχο του ελλείμματος και περικοπές των δημόσιων δαπανών, και για εμάς αυτό συνεπάγεται μικρότερο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Όσον αφορά τα αμυντικά θέματα, η πρόσφατη αμυντική στρατηγική και επανεξέταση θεμάτων ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου μας υπενθυμίζει ότι η πρωταρχική σχέση άμυνας και ασφάλειας της Βρετανίας είναι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ελπίζω πάρα πολύ η νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ να καταδείξει μια ανανεωμένη δέσμευση στη συμμαχία που συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες με την ασφάλεια της Ευρώπης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να αλλοιωθεί ή να υπονομευτεί αυτό από τους περισπασμούς των αμυντικών φιλοδοξιών της ΕΕ. Δεν έχουμε περιθώρια για επικαλύψεις και περισπασμούς, ιδίως σε μια εποχή που οι αμυντικοί προϋπολογισμοί συρρικνώνονται.

Η επικείμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στις 19 Νοεμβρίου αποτελεί μια καλή ευκαιρία οι 21 σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που είναι επίσης κράτη μέλη της ΕΕ να καταδείξουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τις νέες πραγματικότητες.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Είναι καιρός να παροτρύνουμε τις ΗΠΑ να εργαστούν για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, να τερματίσουν τη στρατιωτική κατοχή και τον πόλεμο, είτε στο Ιράν, είτε στο Αφγανιστάν, είτε στη Μέση Ανατολή, να τερματίσουν τον εμπορικό αποκλεισμό της Κούβας, να σταματήσουν την υποστήριξη των επιθετικών πολιτικών του Ισραήλ, που ευθύνονται για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, και να εργαστούν με σκοπό τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζεται να χρησιμοποιείται για την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η συνεργασία είναι απαραίτητη για τη μείωση της φτώχειας, την κατάργηση των φορολογικών παραδείσων και τον τερματισμό των μεταφορών κερδοσκοπικών κεφαλαίων.

Αυτή η σύνοδος κορυφής συμπίπτει με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα, που επιθυμεί να αναθεωρήσει τη στρατηγική του, και στην οποία οι ΗΠΑ αναζητούν τη δέσμευση των συμμάχων τους της ΕΕ για στρατιωτική κλιμάκωση σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη διασφάλιση της εκμετάλλευσης πόρων, του ελέγχου της αγοράς και της πολιτικής κυριαρχίας μέσω της απειλής άσκησης στρατιωτικής βίας, κάτι που αυξάνει τους κινδύνους και τις απειλές για τους πολίτες. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς τον αγώνα του ειρηνευτικού κινήματος, προς τον αγώνα των εργαζομένων και προς τις πολλές οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκστρατεία «Ναι στην ειρήνη, όχι στο ΝΑΤΟ», συμπεριλαμβανομένων των διαδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Λισαβόνα στις 20 Νοεμβρίου.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική σημασία της Τουρκίας στις διατλαντικές σχέσεις είναι προφανής. Υπό το πρίσμα αυτό, είμαι πολύ περίεργος να ακούσω τη γνώμη του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα «Κόκκινη Βίβλο» του τουρκικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας. Λογικά, αυτή η νέα έκδοση ακολουθεί τη στρατηγική του τούρκου υπουργού εξωτερικών.

Η πρώτη ερώτησή μου προς το Συμβούλιο, έχοντας κατά νου την επικείμενη διατλαντική σύνοδο κορυφής, είναι η εξής: Συμμερίζεται το Συμβούλιο τον φόβο ότι η τρέχουσα τουρκική εξωτερική πολιτική παίζει το παιχνίδι ρεβιζιονιστικών φορέων στην περιοχή –κυρίως, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν– και, ως εκ τούτου, υπονομεύει πραγματικά τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή;

Η δεύτερη ερώτησή μου είναι εάν, πράγματι, το Συμβούλιο προτίθεται να θέσει το θέμα της Κόκκινης Βίβλου στη διατλαντική σύνοδο κορυφής, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Τουρκίας ως καίριας σημασίας για την ΕΕ δεδομένου ότι πρόκειται για υποψήφια προς ένταξη χώρα, καθώς και μέλος του ΝΑΤΟ;

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ΔΟΣ τον Δεκέμβριο θα περιλαμβάνεται η άρση των εμπορικών φραγμών, ένας ιερός σκοπός μεταξύ διεθνιστών που βασίζεται περισσότερο στην πίστη παρά στη λογική. Η οικονομική θεωρία δεν κουράζεται ποτέ να μας διδάσκει ότι το διεθνές εμπόριο καθιστά τον κόσμο συνολικά πλουσιότερο. Ωστόσο, είναι πιο επιφυλακτική όσον αφορά το εάν ή όχι όλοι οι πολίτες σε όλες τις χώρες επωφελούνται.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανεπτυγμένος κόσμος δεν οφείλονται στους υπερβολικά πολλούς εμπορικούς φραγμούς, αλλά στους υπερβολικά λίγους εμπορικούς φραγμούς. Δηλαδή, υπερβολικά λίγοι φραγμοί έναντι προϊόντων από αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα, με τους χαμηλούς μισθούς της, το εξαιρετικά υποτιμημένο νόμισμα και την τεχνητά φτωχή εγχώρια αγορά της. Αυτό σημαίνει ότι τα κινεζικά προϊόντα, τα οποία ήδη τιμολογούνται χαμηλά λόγω των χαμηλών μισθών, αποκτούν τεχνητά ακόμη χαμηλότερη τιμή λόγω της χαμηλής αξίας του νομίσματος της χώρας. Η φτωχή εγχώρια αγορά σημαίνει ότι υπάρχει αμελητέα ζήτηση για εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών και ακόμη ανεπαρκής ζήτηση για κινεζικά προϊόντα, με αποτέλεσμα η Κίνα να είναι απολύτως εξαρτημένη από το εξαγωγικό της εμπόριο.

Η Ευρώπη απαντά σε αυτήν την απειλή υποστηρίζοντας ότι θα γίνει πιο ανταγωνιστική, ίσως μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να ήταν εφικτό εάν η Κίνα σεβόταν τα διεθνή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, αμέσως μόλις μια καινοτόμος βελτίωση αναπτυχθεί στη Δύση, η Κίνα με αδίστακτο τρόπο και χωρίς καμία ντροπή αντιγράφει το προϊόν και το παράγει σε χαμηλότερη τιμή. Στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ θα περιλαμβάνεται η αύξηση των θέσεων εργασίας ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού. Στηρίζουμε κάποιες ελπίδες σε αυτό εάν συνεχίσουμε να υιοθετούμε τον διεθνισμό.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).(ES) Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών βασίζονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε αρχές, ιδέες, κοινή ιστορία και κοινό πάθος για την ελευθερία. Ωστόσο, αυτές οι αρχές θα μπορούσαν να καταλήξουν απλές ρητορείες και να εξαφανιστούν εάν δεν περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Μία από τις πλέον αξιόπιστες εργασίες που έγιναν στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις προεδρικές εκλογές είναι η έκθεση του συναδέλφου μου κ. Millán Mon. Η έκθεση περιλαμβάνεται στην παρούσα κοινή πρόταση ψηφίσματος, την οποία πρόκειται να ψηφίσουμε αύριο, και περιέχει μια σειρά από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που παραμένουν επίκαιρες και έγκυρες για τη δημιουργία μιας γνήσιας εταιρικής σχέσης, την οποία χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε, κύριε Επίτροπε.

Συζητήθηκε πολύ εδώ η σημασία των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, και 15 κράτη μέλη της ΕΕ μόνα τους επενδύουν περισσότερα στο Τέξας απ’°όσα επενδύει η Ιαπωνία στις 50 αμερικανικές πολιτείες.

Πρέπει να δώσουμε νέα ώθηση στους μηχανισμούς των συνόδων κορυφής, να δημιουργήσουμε μια Συνέλευση ΕΕ-Αμερικής και, το σημαντικότερο, να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό συντονισμού και διαβούλευσης για παγκόσμια ζητήματα και τις πιο κρίσιμες περιοχές του κόσμου –τη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το Αφγανιστάν– και τις σχέσεις με τις αναδυόμενες δυνάμεις.

Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του προέδρου Obama στη Μέση Ανατολή, τον ακούσαμε να δηλώνει ότι θεωρούν ότι η σημαντικότερη εταιρική τους σχέση είναι αυτή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας. Αυτό μου υπενθύμισε μια από τις θεμελιώδεις πτυχές της έκθεσης του κ. Millán Mon, στην οποία υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος Obama δήλωνε στο Βερολίνο ότι η Ευρώπη είναι ο σημαντικότερος στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ θα αποτελέσει μια θαυμάσια ευκαιρία να διευκρινιστεί αυτό το θέμα και να καθοριστεί με σαφήνεια ποια είναι πραγματικά η στρατηγική εταιρική σχέση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει θεσμική παρουσία, για παράδειγμα, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των νέων προσεγγίσεων που εισήχθησαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο καιρό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το οποίο μιλούσε για τις νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη διατλαντικών σχέσεων μετά την εκλογή του προέδρου Obama στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ηνωμένων Πολιτειών θα λάβει χώρα σε ένα ελαφρώς διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι δυνατότητες χάθηκαν. Απλώς το πλαίσιο είναι λίγο πιο πολύπλοκο.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε ορισμένες προκλήσεις κατά την προετοιμασία μας για αυτήν τη σύνοδο κορυφής. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε τους αμερικανούς συμμάχους μας να συνεχίσουν την πολύπλευρη προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις και να επιδείξουν την ίδια πολυμέρεια σε μια πρακτική προσέγγιση στις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επιμείνουμε στην ανάπτυξη της μη στρατιωτικής διάστασης των αποστολών επιβολής και διατήρησης της ειρήνης, καθώς και των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων και αποκατάστασης μετά από κρίσεις.

Είναι επίσης σημαντικό να επιχειρήσουμε να συντονίσουμε τις πολιτικές μας όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτήν την προσπάθεια. Όσον αφορά τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, δεν πρέπει μόνο να διατηρήσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας μας, αλλά και να ενεργήσουμε ευφυώς. Μέρος αυτής της διαδικασίας είναι η επικύρωση της νέας συνθήκης START, η οποία εκκρεμεί ακόμη στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευελπιστούμε ότι αυτές οι νέες πραγματικότητες στο Κογκρέσο δεν θα παρεμποδίσουν τις δυνατότητες υπερψήφισης αυτής της συνθήκης.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν και έχουν ήδη ξεκινήσει την αναθεώρηση των σχέσεών τους με τη Ρωσία. Πιστεύω ότι αυτή η αναθεώρηση είναι πολύ σημαντική για εμάς και είναι επίσης σημαντική εάν προσβλέπουμε σε ένα τριμερή διάλογο: έναν διάλογο μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σημαντικότερα διεθνή ζητήματα. Πάνω απ’°όλα, ελπίζω κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου κορυφής να μπορέσουμε να εδραιώσουμε το ένστικτο ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Χρειαζόμαστε έναν λειτουργικό μηχανισμό για μόνιμη επικοινωνία, διαβούλευση και συνεργασία με τους αμερικανούς συμμάχους μας.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, για να αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και να ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας, η ΕΕ πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή. Ο πρόεδρος Obama και η κυβέρνησή του ορθώς το κατέστησαν αυτό γνωστό, και πρέπει να μπορούμε να επικρίνουμε με ειλικρίνεια ο ένας τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί μια αξιόπιστη διατλαντική σχέση που χαρακτηρίζεται από συμπληρωματικότητα και συντονισμό.

Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας σε αυτόν τον κόσμο όταν η Hillary Clinton βγάζει λόγο σχετικά με ένα όραμα για παγκόσμια ελευθερία του διαδικτύου ενώ οι ΗΠΑ επιμένουν να διατηρούν αδιαφανείς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA), προκαλώντας τρομερή ανησυχία για την ελευθερία του διαδικτύου; Αυτό είναι αντιφατικό και υπονομεύει την αξιοπιστία μας. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε μέσω εγγράφων που διαρρέουν ότι προκλήθηκαν και έγιναν ανεκτά βασανιστήρια στο Ιράκ; Ζητούμε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας.

Γιατί δεν μπορεί η Επιτροπή να απαντήσει στην ερώτησή μου σχετικά με τις αιτήσεις που υπέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ όσον αφορά τα ποινικά μέτρα κατά του Wikileaks; Θεωρεί τη διατλαντική σχέση πιο σημαντική από τις ερωτήσεις των βουλευτών του ΕΚ; Γιατί οι ΗΠΑ πιέζουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες να προβούν σε κυρώσεις πέρα από αυτές που έλαβε η ΕΕ σχετικά με το Ιράν; Οι ΗΠΑ πρέπει να σεβαστούν την ανεξαρτησία της ΕΕ και τον συμπληρωματικό ρόλο της.

Και η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να εργαστούν με διαφάνεια, σεβόμενες η μία την ανεξαρτησία της άλλης και να επιτρέπουν τον δημοκρατικό έλεγχο των πράξεών μας. Αυτό δεν είναι άλλωστε αυτό που μας ξεχωρίζει –τις ΗΠΑ και την ΕΕ– από τους άλλους, κυρίως όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα;

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου, υπάρχουν πολλά πράγματα που μας ενώνουν –μιλώ για βασικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας και της δημοκρατίας–, αλλά υπάρχουν επίσης και ορισμένα πράγματα που μας χωρίζουν, συγκεκριμένα ο τρόπος με τον οποίον αυτά τα δικαιώματα εφαρμόζονται και συγκεκριμενοποιούνται σε σχέση με τις διατλαντικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, αυτή η αντίφαση έρχεται επανειλημμένα στο προσκήνιο πολύ ξεκάθαρα όσον αφορά θέματα ασφάλειας. Η προστασία των δεδομένων είναι μια πηγή διαρκών παρανοήσεων· πολύ καιρό το γνωρίζουμε αυτό. Συνεπώς, η συμφωνία πλαίσιο –εάν καταφέρουμε να επιτύχουμε μια πολύ καλή συμφωνία– θα είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου. Πρέπει να βρούμε μια λύση εδώ η οποία να επιτρέπει επίσης στους πολίτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τον άλλον εταίρο.

Ένας δεύτερος σημαντικός τομέας στον οποίο οι αρχές μας είναι παρόμοιες, αλλά οι προσεγγίσεις μας αποκλίνουν σημαντικά είναι ο τομέας της αλλαγής του κλίματος. Ως εκ τούτου, θα ήθελα πολύ να συμπεριληφθεί αυτό στην ημερήσια διάταξη και να συζητηθεί ξεκάθαρα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τον διατλαντικό διάλογο για να αποδυναμώσει τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις μας.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, μία από τις θεμελιώδεις αρχές της συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Με την ιδιότητα της οντότητας που αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, η αναδιαρθρωμένη Ένωση αγωνίζεται για την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, κάτι που περιλαμβάνει την ελεύθερη κυκλοφορία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΗΠΑ, πρέπει να επαναλάβουμε ότι, από τα 27 κράτη μέλη μας, τέσσερα, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, υπόκεινται ακόμη σε περιοριστικό καθεστώς θεωρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Αυτή θα είναι η πρώτη δοκιμασία της αποτελεσματικότητας του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Van Rompuy. Θα διαπιστώσουμε επίσης εάν οι συνομιλίες με τον πρόεδρο Barack Obama αντιμετωπίζονται ως η αρχή ενός συγκεκριμένου διαλόγου ή εάν αποδειχθούν μια συνεδρίαση αβροφροσύνης επί τη ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η υιοθέτηση μιας ισχυρής στάσης σχετικά με το ζήτημα των θεωρήσεων θα φανερώσει εάν οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά την Ένωση ως οντότητα αναγνωρισμένη από το διεθνές δίκαιο.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουμε το κοινό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων. Είναι αναγκαίο βέβαια να συζητηθούν τα θέματα προ της συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και εκείνης των G20. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι. Συμμαχία όμως σημαίνει ισοτιμία και, επομένως, ουσιαστική συμμαχία μπορεί να υπάρξει μόνο αν υπάρξουν ισότιμες σχέσεις.

Μας καλούν για στενότερη και θεσμοθετημένη συνεργασία, πρώτα από όλα στην προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, η κοινωνία της γνώσης και της επιστήμης, η ασφάλεια και η σταθερότητα στον κόσμο και η ανταλλαγή των δεδομένων που μπορεί και πρέπει να γίνει μόνο σε ισότιμη και αμοιβαία βάση, όπως ανέφερε η κ. Reding. Στο πλαίσιο αυτό βέβαια έχει παραμεληθεί η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στον κόσμο και κατ' ακολουθία η απειλή που συνιστά για τη διεθνή πολιτική, την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Μας καλούν επίσης για συνεργασία στην προσπάθεια διαχείρισης των κρίσεων και η επίλυση των συγκρούσεων και τέλος η ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Όμως ενώ η Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, στηρίζει κυρίως την ανάπτυξη στις τρίτες χώρες, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει τα ζητήματα ανάπτυξης και ασφάλειας να μοιράζονται στη γενικότερη διεθνή δράση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης αν θέλουμε να υπάρξει μια πραγματική ισορροπία.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα απλώς να διατυπώσω τρία σύντομα σχόλια, εξ ονόματος και ορισμένων συναδέλφων μου στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Πρόκειται για κρίσιμα σημεία που θα ζητήσω από τους εκπροσώπους της Επιτροπής να τα θίξουν στις συζητήσεις τους.

Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι ο φόρος για την προώθηση των ταξιδιών, παρότι έχει εγκριθεί, αποτελεί μια απαράδεκτη μονομερή απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να πείσετε τις ΗΠΑ να το ξανασκεφτούν.

Δεύτερον, η εξαίρεση της Ρουμανίας, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου από το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης είναι κάτι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να υποστηρίζει και, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να επιτρέπεται η συνέχισή του.

Τρίτον, επικροτούμε τις κοινές προσπάθειες να εκπονηθούν διεθνή πρότυπα ασφάλειας και να αναπτυχθούν ευφυείς αντιλήψεις για την ασφάλεια, αλλά μονομερείς διατάξεις όπως ο υποχρεωτικός έλεγχος των εμπορευματοκιβωτίων δεν αποτελούν λύση γιατί είναι μονόπλευρες και δυσανάλογες. Το κόστος είναι τελείως δυσανάλογο του οφέλους και δεν είναι λογικό να αναμένουμε κάτι τέτοιο από τους λιμένες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Vladko Todorov Panayotov (ALDE).(BG) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, από τότε που ο πρόεδρος Obama ανέλαβε καθήκοντα, οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών εισήλθαν σε μια νέα εποχή σταθερής συνεργασίας. Η σύνοδος κορυφής στο Κανκούν, η οποία θα ξεκινήσει σε δεκαπέντε ημέρες, θα προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία για να υιοθετήσουν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη την ίδια στάση και να οδηγήσουν τις υπόλοιπες χώρες σε μια διαρκή, δεσμευτική συμφωνία για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη.

Ο χρόνος είναι εξαιρετικά σημαντικός. Το πρωτόκολλο του Κιότο λήγει σε δύο έτη, αλλά χρειαζόμαστε βεβαιότητα και χρόνο για να προσαρμοστούμε. Οφείλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στις αναπτυσσόμενες χώρες προσφέροντας συνεργασία στον τομέα μεταφοράς τεχνολογίας και την κατάλληλη χρηματοδοτική υποστήριξη.

Είμαι βέβαιος ότι, όπως τόνισε και ο κινέζος πρέσβης κατά τη συνάντησή μας σήμερα, οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θα αναλάβουν τις ευθύνες τους όταν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα ηγηθούν των προσπαθειών να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία που θα εγγυάται την ασφάλεια των μελλοντικών γενεών.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι οι σύντροφοι της Δύσης που μοιράζονται την ίδια μοίρα. Η πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών αποτελεί κοινό μέλημα και είναι προς το συμφέρον και της ΕΕ και των ΗΠΑ, ιδίως καθώς η οικονομική ανάκαμψη μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση είναι πιθανόν να ξεκινήσει από αναδυόμενες χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί εμπορικοί φραγμοί που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και μη δασμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο όχι μόνο μπορεί, αλλά μάλιστα οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας κοινής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ στις εμπορικές σχέσεις τους με τρίτες χώρες. Παροτρύνουμε το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο να εργαστεί προς την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης και κοινής στρατηγικής για τη σύναψη νέων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, παρότι αντιλαμβάνομαι πως αυτό δεν πρόκειται να μην συνοδεύεται από προβλήματα. Επιπλέον, αυτή η εναρμόνιση μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ ζητείται επιτακτικά και ορθώς από τη βιομηχανία στο πλαίσιο των G8 και G20, καθώς και στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. Επιπλέον –και αναμένω οι ΗΠΑ να συμμερίζονται αυτήν την επιθυμία–, θα θέλαμε ο γύρος της Ντόχα για την ανάπτυξη να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, θα είναι απαραίτητο όχι μόνο να υποβάλουμε εμείς νέες και ουσιώδεις προτάσεις, αλλά και να κινηθούν οι αναδυόμενες οικονομίες προς εμάς. Και εδώ, μια κοινή στρατηγική από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφελούσε και τις δύο πλευρές.

Εάν μου επιτρέπετε να απευθυνθώ απευθείας σε εσάς, Επίτροπε De Gucht: όσον αφορά τη συνεργασία, θα ήταν καλό η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να διδαχθούν κάτι από τον τρόπο συνεργασίας της Ουάσιγκτον στον τομέα της εμπορικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Πιστεύω ότι ένα από τα θέματα προς συζήτηση στο πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου στην επικείμενη διμερή σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΗΠΑ πρέπει να είναι η κατάργηση των υποχρεώσεων θεώρησης για τα τέσσερα κράτη μέλη των οποίων οι πολίτες εξακολουθούν να υπόκειται σε αυτόν τον ταξιδιωτικό περιορισμό· συγκεκριμένα, για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Κύπρο.

Λυπάμαι για την έλλειψη ευελιξίας από την πλευρά των ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή πρόοδο που έχει σημειωθεί από αυτές τις χώρες, ιδίως μετά την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εκφράσουν πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά την αντίθεσή τους στην υπερβολική σχολαστικότητα για τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την είσοδο στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιδεικνύει, στο σύνολό της, πιο ενεργά και ξεκάθαρα αλληλεγγύη προς τους πολίτες όλων των κρατών μελών.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω την ανάγκη συνεργασίας στον τομέα της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε μια εποχή όπου οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψιστης σημασίας λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον οικονομικό και γεωστρατηγικό κλίμα.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν μπορεί να δώσει σοβαρές διαβεβαιώσεις, σε αυτό το Σώμα, ότι τα μέτρα που ελήφθησαν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα αποτρέψουν μια μελλοντική χρηματοπιστωτική κρίση. Ως εκ τούτου, το θέμα αυτό πρέπει να επανέλθει στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω όσον αφορά την εποπτεία, το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, την απαγόρευση συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων.

Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι όλοι μπορούν να διαπιστώσουν ότι είμαστε πλήρως αλληλοεξαρτώμενοι όσον αφορά τη χρηματοοικονομία, την οικονομία και το νόμισμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε απόφαση που λαμβάνεται μονομερώς, χωρίς διαβουλεύσεις, δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναφέρομαι, φυσικά, στην ενέργεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) πριν από λίγες ημέρες. Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί προκειμένου να μεταρρυθμίσουμε, παραδείγματος χάριν, το διεθνές νομισματικό σύστημα.

Πρέπει επίσης να δράσουμε από κοινού για να καταστήσουμε τους διεθνείς θεσμούς πιο ισορροπημένους, πιο διαφανείς και πιο δημοκρατικούς. Ωστόσο, εάν επιθυμούμε να ακούγεται η φωνή της Ευρώπης στα σημαντικότερα ζητήματα, πρέπει πραγματικά να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και να μιλήσουμε με μία φωνή. Αυτό θα δείξουμε σε λίγες ώρες, για παράδειγμα, στη σύνοδο κορυφής της G20· τουλάχιστον, αυτό ελπίζω να δείξουμε.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, η πιο σημαντική στρατηγική εταιρική σχέση της Ένωσης είναι αυτή που διατηρεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να διατηρήσουμε συνεχή διάλογο για διμερή αλλά και για διεθνή ζητήματα, και να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν πιο συντονισμένη δράση. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι το βασικό μήνυμα του αυριανού ψηφίσματος.

Συνεπώς, με λυπεί το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής τον Μάιο. Επιπλέον, το επιχείρημα που εκφράστηκε τότε, ότι δεν υπήρχε ημερήσια διάταξη, ήταν κατά την άποψή μου εξωφρενικό. Πάντα υπάρχει ημερήσια διάταξη μεταξύ δύο εταίρων που είναι τόσο σημαντικοί και οι οποίοι είναι βυθισμένοι σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, και όταν υπάρχουν προκλήσεις όπως η τρομοκρατία, η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή ασφάλεια ή η διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρές περιφερειακές συγκρούσεις όπως, για παράδειγμα, η ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, η πυρηνική πρόκληση του Ιράν ή το ζήτημα του Αφγανιστάν, τα οποία, κατά τη γνώμη μου, χρήζουν συντονισμένης δράσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελπίζω η επικείμενη σύνοδος κορυφής της Λισαβόνας να στεφθεί με επιτυχία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ορισμένα από τα οποία τα ανέφερα ήδη. Επιπλέον, ο κόσμος αλλάζει. Η Ασία βρίσκεται σε θέση υπεροχής· ας σκεφτούμε τη σημασία της Κίνας ή της Ινδίας, τις οποίες μόλις επισκέφθηκε ο πρόεδρος Obama. Γίνονται συζητήσεις ακόμη και για έναν μεταδυτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο της μεταβαλλόμενης παγκόσμιας τάξης, χρειαζόμαστε στενό συντονισμό μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα, ιδανικά και αξίες. Θα γίνουμε ισχυρότεροι εάν δράσουμε συντονισμένα.

Κυρίες και κύριοι, η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε επίσης νέα όργανα για την ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς μας για διάλογο και συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον περυσινό Μάρτιο περιέχει πολλές ιδέες σχετικά με το πώς θα ενισχύσουμε αυτούς τους θεσμικούς μηχανισμούς για τη διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των Βρυξελλών και της Ουάσιγκτον.

Το τελευταίο σχόλιό μου είναι ότι λυπάμαι για το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου αναφέρθηκε μόνο σε μια ανταλλαγή δεδομένων· δεν ήρθε εδώ για να μιλήσει για τη σύνοδο κορυφής, για την οποία δεν ακούσαμε τίποτα. Δυστυχώς, η Επιτροπή αναφέρθηκε στη σύνοδο κορυφής πολύ συνοπτικά. Αλήθεια, ποιος ήρθε εδώ για να μιλήσει για τη σύνοδο κορυφής;

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η διεθνής τρομοκρατία είναι αναμφίβολα ένα πρόβλημα που πρέπει να καταπολεμήσουμε από κοινού· αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Ωστόσο, πρέπει να το καταπολεμήσουμε με βάση τις κοινές μας αξίες και το κράτος δικαίου, όχι βασιζόμενοι στις ατομικές ερμηνείες του δικαίου που διατυπώνει τώρα ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ George W. Bush στο βιβλίο του και σε τηλεοπτικές συζητήσεις. Το αναφέρω αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πλειοψηφίες στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Αυτό που είναι καθοριστικό για εμάς είναι να αυξήσουμε το επίπεδο της προστασίας των δεδομένων, να σεβαστούμε τα δικαιώματα των πολιτών μας· γιατί ένα πράγμα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι το τραγούδι της ελευθερίας δεν μπορεί να το παίζει ένα όργανο βίας. Δεν μπορούμε να λέμε στους πολίτες άλλων χωρών ότι αναμένουμε την εφαρμογή του κράτους δικαίου εάν δεν στηρίζουμε από κοινού τα ίδια πρότυπα και δεν ενεργούμε αναλόγως.

Εντούτοις, χαίρομαι ιδιαιτέρως που ο πρόεδρος Obama έδωσε μια νέα πνοή στις ΗΠΑ, ακόμη και εάν η θέση του μπορεί να φαίνεται ότι αποδυναμώθηκε κάπως, πρόσφατα. Ένα πράγμα είναι σαφές: ότι θα ταχθούμε στο πλευρό όσων υπερασπίζονται αυτό το κράτος δικαίου.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) (Ο ομιλητής ξεκινά την παρέμβαση με το μικρόφωνο κλειστό) … με τον οποίο κινούνται οι νέες ισχυρές δυνάμεις του κόσμου, κατά την άποψή μου, ο διατλαντικός χώρος παραμένει ο πιο ανεπτυγμένος και αποδοτικός οικονομικός χώρος στον πλανήτη.

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια διάχυτη και –από πολλές απόψεις, κατανοητή– βιασύνη να συναφθεί μια εμπορική συμφωνία, για παράδειγμα, με χώρες όπως η Κίνα. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι η υφιστάμενη σχέση μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι, εδώ και πολύ καιρό, ο δεσμός τον οποίο, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, πρέπει να φροντίσουμε να τον διατηρήσουμε στενό και να τον διαφυλάξουμε σχεδόν με ζήλο.

Αυτή η θεώρηση είναι το αποτέλεσμα της ιστορίας της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πράγματι, αποδεικνύεται από την κοινή αγάπη για τη δημοκρατία, την ειρήνη, τα δικαιώματα και την οικονομία της αγοράς. Η επιτάχυνση της διαδικασίας ενίσχυσης της διατλαντικής οικονομικής ολοκλήρωσης είναι πράγματι απαραίτητη για την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης βάσει ενός συνδυασμού αξιών με δεδηλωμένο στόχο να επιτευχθεί ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, ακολουθώντας μια δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική πολυμέρειας η οποία συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής και, συνεπώς, πιο ελεύθερης παγκόσμιας διάρθρωσης.

Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση προς όσους διαχειρίζονται σήμερα την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το διάστημα, έχουμε διαπιστώσει πως οι ικανότητες της ηγεσίας των ΗΠΑ –ανεξαρτήτως του Προέδρου τους– είχαν ανέκαθεν τεράστια βαρύτητα στις διεθνείς διατλαντικές αποφάσεις. Είναι καιρός να πάρουμε και εμείς την κατάσταση στα χέρια μας. Αντλούμε δύναμη από τη βούληση 500 εκατομμυρίων πολιτών και από μια νέα και πιο στερεή θεσμική διάρθρωση η οποία πρέπει να μας δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουμε τον πειρασμό να κρυβόμαστε πίσω από τον αμερικανικό γίγαντα και, αντ’°αυτού, να πάρουμε στα χέρια μας τη μοίρα των πολιτών μας, ίσως ζητώντας από τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώσουν τη θέση τους για μία έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Επικροτώ τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία στους τομείς καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Όπως επαναλαμβάνει συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έλλειψη αμερικανικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων η οποία να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την πραγματική προστασία που θα παρέχεται στους Ευρωπαίους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο ποιες εγγυήσεις πρόκειται να δοθούν πραγματικά στην πράξη σχετικά με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων να υποβάλουν δικαστικές και διοικητικές προσφυγές, καθώς και σχετικά με την αναλογικότητα όσον αφορά τις διάφορες αρχές και υπηρεσίες των ΗΠΑ που επεξεργάζονται δεδομένα και έχουν πρόσβαση σε αυτά και, τέλος, πώς θα διασφαλιστεί η εποπτεία της όλης διαδικασίας από μια ανεξάρτητη αρχή.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE).(PT) Οι καιροί είναι χαλεποί για την ανθρωπότητα. Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, πρέπει να μην έχουμε καμία αμφιβολία για το ποιος είναι σύμμαχός μας και ποιος εχθρός μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγονται στους κύριους συμμάχους της Ευρώπης. Η τρομοκρατία καταπολεμάται σε παγκόσμια κλίμακα κατά οντοτήτων που δεν έχουν καν πρόσωπο τόσο εντός όσο και εκτός του κοινού μας χώρου, και αυτός ο αγώνας αποσκοπεί στη διασφάλιση των αξιών του πολιτισμού που θέλουμε να προστατέψουμε.

Ωστόσο, η υπεροχή αυτών των αξιών που θέλουμε να προασπίσουμε σημαίνει επίσης ότι στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούμε και πρέπει να απαιτήσουμε σαφείς κανόνες για την προστασία των δεδομένων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Η πρόληψη, η διερεύνηση και η δίωξη εγκλημάτων δεν μπορεί να αποβαίνει σε βάρος των ατομικών δικαιωμάτων, να τα παραβλέπει και να τα παραβιάζει. Ούτε η Ευρώπη ούτε οι ΗΠΑ θα επέτρεπαν να συμβεί αυτό. Για άλλη μια φορά, δίνοντας έμφαση στην εξαιρετική σημασία των διατλαντικών σχέσεων και στην καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ, πρέπει να στηρίξουμε τις διαπραγματεύσεις για μια μελλοντική διεθνή συμφωνία η οποία ορίζει κανόνες, διασφαλίζει δικαιώματα και, με βάση την αμοιβαιότητα, δεν απαιτεί τίποτα λιγότερο από τις ΗΠΑ απ’°ό,τι είμαστε προετοιμασμένοι να παραχωρήσουμε στις ΗΠΑ υπό το πρίσμα αυτού του κοινού στόχου.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επικροτήσω τη συενδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου, και ιδιαίτερα τη συζήτηση για την καινοτομία, το ψηφιακό θεματολόγιο και τις τεχνολογίες ενέργειας. Τα τελευταία δύο έτη, διαπιστώσαμε πόσο δύσκολο είναι να εναρμονιστεί η υφιστάμενη νομοθεσία και ακόμη και οι προσεγγίσεις επί ρυθμιζόμενων βιομηχανιών και υπηρεσιών. Συνεπώς, αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να διαμορφώσουμε τη νομοθεσία μας σε αυτούς τους νέους τομείς όπου δεν υφίσταται ακόμη νομοθεσία. Οι νέοι αυτοί τομείς αφορούν ακριβώς αυτό που συζητάμε· νέες προκλήσεις, όπως η γήρανση της κοινωνίας ή η κλιματική αλλαγή, απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη στη νομοθεσία για τις τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής.

Τέλος, κύριε Επίτροπε, είναι πλέον καιρός να μιλήσουμε για την ενεργειακή ασφάλεια και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο Διατλαντικού Συμβουλίου Ενέργειας στο μέλλον. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη συνάντησή σας στις 15 Δεκεμβρίου.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η ημερήσια διάταξη ΕΕ-ΗΠΑ περιλαμβάνει περισσότερα θέματα από ποτέ άλλοτε και οι δύο πλευρές πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για να προωθήσουν κοινές θέσεις επί θεμάτων όπως η ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η αλλαγή του κλίματος, η εμβάθυνση των εμπορικών δεσμών, η διάδοση των πυρηνικών όπλων και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη.

Η διατλαντική οικονομική σχέση είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ευημερία, καθώς το διμερές εμπόριο των δύο οικονομιών μας αντιστοιχεί σχεδόν σε 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η οικονομική εταιρική σχέση μας αποτελεί βασικό μοχλό της παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας και αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη, την πιο ολοκληρωμένη και την πιο μακροχρόνια οικονομική σχέση στον κόσμο. Από κοινού, οι οικονομίες μας αντιστοιχούν στο ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας. Συνεπώς, πρέπει να καταρτίσουμε κοινές στρατηγικές για τις μελλοντικές δράσεις που πρόκειται να αναλάβουμε προκειμένου να διασφαλιστεί σταθερή ανάκαμψη από την κρίση, συμπεριλαμβανομένων της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών, των μέτρων τόνωσης της οικονομίας και των στρατηγικών για τον περιορισμό της χειραγώγησης νομισμάτων από άλλες σημαντικές παγκόσμιες οικονομίες.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να επανεξετάσουμε εάν η διεξαγωγή διετών συνόδων κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ είναι καλή ιδέα. Η απόφαση του προέδρου Obama να μην παραστεί στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής στη Μαδρίτη νωρίτερα φέτος εξέθεσε την υπερβολική συνέργεια της ΕΕ. Εμμένοντας σε συχνές διμερείς συνόδους κορυφής, κινδυνεύουμε να τις υποτιμήσουμε σε βαθμό που θα καταστούν ασήμαντες.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, θα ήθελα να επιστρέψω στη συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, η οποία αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης, συγκεκριμένα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η συμφωνία θέτει ορισμένα ερωτήματα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως μεταξύ των υπαλλήλων του γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ. Επιπλέον, 75 αμερικανοί καθηγητές νομικής απέστειλαν πρόσφατα επιστολή στον πρόεδρο Obama. Θεωρούν ότι η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA), η οποία είναι μια απλή «executive agreement», θα ήταν αντίθετη προς το σύνταγμα των ΗΠΑ.

Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, πρόκειται να εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με τη συμφωνία ACTA, και αυτό εξακολουθεί να προκαλεί σημαντική ανησυχία και απέχει πολύ από την ομόφωνη στήριξη των συμπολιτών μας, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ να μας δώσουν πολύ σαφείς απαντήσεις επί δύο σημείων. Μπορεί η ACTA να επικυρωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες; Κατά τη γνώμη τους, η ACTA είναι μια δεσμευτική ή μια προαιρετική συμφωνία; Εξάλλου, μια συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης η οποία δεν περιλαμβάνει την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία, και η οποία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν σε μεγάλο βαθμό αναξιόπιστη. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Επιτρόπους De Gucht και Reding για τη δυναμική, αλλά ρεαλιστική προσέγγισή τους στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ. Πιστεύω ότι είναι καιρός να αναγνωριστεί ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υλοποιήσουν κανέναν από τους στρατηγικούς στόχους τους χωρίς την Ευρώπη. Παρομοίως, η ΕΕ δεν μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο που επιδιώκει ως παγκόσμιος παράγοντας χωρίς τη στενή συνεργασία με την Αμερική. Το παράδοξο είναι ότι η παγκοσμιοποίηση και η άνοδος μη δυτικών δυνάμεων παρέχουν στις ΗΠΑ και την ΕΕ περισσότερους, και όχι λιγότερους λόγους να εντείνουν τη συνεργασία τους. Παράλληλα, βλέπουμε ότι το διατλαντικό χάσμα διευρύνεται, δεν περιορίζεται.

Η Ευρώπη κατέχει μικρότερη θέση στα σημερινά σχέδια και τα ενδιαφέροντα των ΗΠΑ. Συνεπώς, είναι καίριας σημασίας να αναγνωριστεί ότι ο χρόνος και οι ευκαιρίες για την ενίσχυση μιας αμοιβαίας εταιρικής σχέσης είναι περιορισμένα. Πιθανώς μέσα στην επόμενη δεκαετία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να καθορίσουν μια διεθνή ατζέντα που θα προβλέπει έναν βασιζόμενο σε αξίες και σταθερό κόσμο, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα δράσουν από κοινού.

Αυτό πρέπει να ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της διατλαντικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, κάτι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει εδώ και αρκετά έτη, ξεπερνώντας τους εσωτερικούς διχασμούς στην Ευρώπη και καταπολεμώντας τον προστατευτισμό.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω για τη γενική συμφωνία πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, την οποία άρχισε να διαπραγματεύεται η κ. Reding. Σπάνια περνάει μια εβδομάδα χωρίς να ακούσουμε για μια νέα τρομοκρατική επίθεση ή απόπειρα επίθεσης, και είναι προφανές ότι αυτό πλήττει την ευημερία των πολιτών μας. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό αποτελεί ένα σαφές πεδίο όπου μπορούμε να συνεργαστούμε με τους φίλους μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχει σαφώς επιτακτική ανάγκη να συναφθεί αυτή η συμφωνία πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Κυρία Reding, έχετε την υποστήριξή μας για αυτήν τη συμφωνία.

Φυσικά, επιθυμούμε τη συγκεκριμένη συμφωνία, όχι μόνο επιδιώκοντας την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και επειδή ανησυχούμε για την προστασία των δεδομένων. Επιθυμούμε να προστατέψετε την ιδιωτική ζωή των πολιτών μας και να προστατέψετε τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας συγκεκριμένα. Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει επιλογή μεταξύ της ασφάλειάς μας και της ιδιωτικής ζωής μας· πιστεύουμε ότι μπορούμε πραγματικά να προστατέψουμε και τα δύο.

Θα ήθελα η κ. Reding να συμμετάσχει σε αυτές τις συνομιλίες με μια αίσθηση επιπλέον ισχύος από τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με ψυχική ηρεμία, γνωρίζοντας ότι τη στηρίζουμε για τη σύναψη μιας συμφωνίας που είναι καλή για τους πολίτες μας, μιας συμφωνίας που εγγυάται και την ασφάλειά μας και την ιδιωτική ζωή μας.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, πριν από δύο έτη, όταν ο Barack Obama εξελέγη στη θέση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, φαινόταν ότι, μετά τη δύσκολη θητεία του προκατόχου του, οι σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερικής θα ομαλοποιούνταν. Φαινόταν ότι οι εποχές που η Ουάσιγκτον ενεργούσε μονομερώς στη διεθνή σκηνή έφταναν σε ένα τέλος. Όλοι πιστέψαμε ότι, αντιμέτωποι με μια τεράστια κρίση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ένωση επρόκειτο να συνεργαστούν και να προσπαθήσουν να αλλάξουν τον κόσμο ώστε να διασφαλίσουν οικονομική ασφάλεια.

Γνωρίζουμε, σήμερα, ότι επρόκειτο για φρούδες ελπίδες. Μετά τη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης για το κλίμα, και μετά τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Obama αγνόησε την ισπανική Προεδρία, οι Αμερικανοί ταπείνωσαν για μία ακόμη φορά εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο λαμβάνοντας μια μονομερή απόφαση να τυπώσουν χρήμα. Παρά τις πολλές υποσχέσεις που δόθηκαν στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, έλαβαν αυτήν την απόφαση χωρίς κανενός είδους διαβούλευση. Ενεργώντας βάσει των δικών τους συγκεκριμένων συμφερόντων, αποφάσισαν να λάβουν μέτρα που πρόκειται να επηρεάσουν δυσμενώς την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει την αποδοκιμασία μας και να απαιτήσει να μας αντιμετωπίζουν ως εταίρους. Η συνεργασία δεν είναι μόνο προς το δικό μας συμφέρον, αλλά και προς το συμφέρον της Ουάσιγκτον, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη νέα γεωπολιτική τάξη που διαμορφώνεται.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ είναι σχέσεις μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων, αλλά παρά το γεγονός αυτό, συχνά δεν μπορώ να μην σκέφτομαι ότι ο ρεαλισμός εξοβελίζεται από ένα είδος στενόμυαλου εγωκεντρισμού.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα υπό συζήτηση και πρέπει να τα λύσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα μαζί με τους αμερικανούς εταίρους μας.

Η σύνοδος κορυφής του Νοεμβρίου θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ αντιστοιχούν στο ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας, ένα πολύ σημαντικό θέμα θα είναι η οικονομία. Εν μέσω μιας σοβαρής κρίσης, είναι απαραίτητο να συντονίσουμε τη μακροοικονομική πολιτική, να συμφωνήσουμε σχετικά με τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, και να επιχειρήσουμε να κλείσουμε τους φορολογικούς παραδείσους και τα συναφή.

Είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα προβλήματα, και να μην κάνουμε το ένα σε βάρος των άλλων, με άλλα λόγια, οι δύο εταίροι σε βάρος του υπόλοιπου κόσμου, αλλά να ενεργούμε με τρόπο που αρμόζει σε δύο υπεύθυνες, ηγετικές παγκόσμιες δυνάμεις.

Πέρα από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του Νοεμβρίου, η συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου προσφέρει επίσης μια πλατφόρμα για υπεύθυνες και ρεαλιστικές πολιτικές.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που έπιασα το βλέμμα σας γιατί θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Επίτροπο De Gucht για αυτό που πιστεύω ότι ήταν ένας πολύ σημαντικός επαναπροσανατολισμός του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου. Βρέθηκα στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο στο πλαίσιο μιας αποστολής υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Τον επισκέφτηκα μετά για να του πω ότι έπρεπε να στρέψουμε τα βλέμματα αυτού του Οικονομικού Συμβουλίου στα ποικίλα στρατηγικά τεχνολογικά θέματα επί των οποίων εργαζόμαστε και οι δύο, και ιδίως να εργαστούμε βάσει προτύπων επί των οποίων η κοινοβουλευτική επιτροπή μου εργάζεται επισταμένως τους τελευταίους μήνες.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τα κοινά πρότυπα για μελλοντικές τεχνολογίες, όχι να δημιουργήσουμε νέους εμπορικούς φραγμούς εργαζόμενοι ανεξάρτητα. Όπως ανέφερε στη δήλωσή του, αυτό θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε κοινά ερευνητικά προγράμματα, κοινές ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας με τους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιστεύω ότι αυτό το σημείο της ανακοίνωσής σας σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Λυπάμαι που τόσο λίγοι συνάδελφοί μου μίλησαν για αυτό –γνωρίζω ότι ο κ. Herczog το έκανε–, αλλά ελπίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να το προωθήσουμε αυτό. Λυπάμαι που έχει αποχωρήσει ο Elmar Brok γιατί θα ήθελα να του πω ότι αυτός ο νέος προσανατολισμός σημαίνει ότι θα χρειαστούμε νέους ανθρώπους να εργαστούν σχετικά με αυτόν τον διατλαντικό διάλογο νομοθετών, καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στη συμφωνία για την προστασία των δεδομένων και θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες οι υφιστάμενες συμφωνίες πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των δεδομένων. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη συμφωνία για τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων, αλλά και στον τομέα των δεδομένων σχετικά με τα ονόματα των επιβατών. Η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτήν τη θέση κατά τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για την προστασία των δεδομένων με τις ΗΠΑ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα πρότυπα της ΕΕ να προσαρμοστούν σε αυτά των ΗΠΑ. Χρειαζόμαστε ενιαία προστασία αντί για τη μέχρι σήμερα αποσπασματική προσέγγιση, και κάθε νέα μεμονωμένη συμφωνία σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει αρχές όπως τον περιορισμό του σκοπού, τις ελάχιστες περιόδους διατήρησης και το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην ΕΕ να συνεχίζει να πλησιάζει τα ολοένα και πιο παράδοξα συστήματα προσδιορισμού χαρακτηριστικών των ΗΠΑ ή να τροφοδοτεί τις ΗΠΑ με τα προσωπικά δεδομένα πολιτών της ΕΕ. Πέραν αυτού, μια συμφωνία χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις δεν θα είχε καμία ελπίδα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος της αντιπροσωπείας ΕΕ-ΗΠΑ, με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η επικείμενη σύνοδος κορυφής και ανυπομονώ να μεταβώ στις ΗΠΑ ως μέλος της αντιπροσωπείας τον Δεκέμβριο. Είναι ορθό να αναφερθεί ότι οι ΗΠΑ είναι ο φυσικός μας σύμμαχος και, για τον λόγο αυτόν, θα αμφισβητήσω τη δήλωση που έγινε εδώ απόψε ότι ο κόσμος είναι λιγότερο ασφαλής λόγω της αμερικανικής πολιτικής αντί να είναι περισσότερο ασφαλής. Εάν επιθυμούμε να αποδώσουμε ευθύνες, πρέπει να εξετάσουμε χώρες όπου δεν υπάρχει ελευθερία, όπου δεν υπάρχει δημοκρατία, και όπου περιθάλπονται τρομοκράτες, προτού υποδείξουμε ως υπαίτια την Αμερική.

Τούτου λεχθέντος, είναι σημαντικό να συμμετάσχουμε στις επόμενες συνεδριάσεις και συνόδους κορυφής με τις ΗΠΑ ως ίσοι εταίροι γιατί αυτό θα το σεβαστούν· διαπιστώσαμε στην Κοπεγχάγη συγκεκριμένα ότι μας αντιμετώπισαν –όπως θεώρησαν ορισμένοι– ως αδύναμους παίκτες. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, ιδίως σε θέματα όπως η ποσοτική χαλάρωση. Πρέπει να το διαβεβαιώσουμε αυτό σε εμάς τους ίδιους και να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να βασιστούν στη μέγιστη δυνατή εγγύηση της ασφάλειας προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η συνεργασία μας. Πρέπει να εξαλείψουμε όλα τα προβλήματα εδώ, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαιτήσεις θεώρησης για τους πολίτες τεσσάρων χωρών που συγκαταλέγονται στα 27 κράτη μέλη συνιστά σοβαρό περιορισμό της ελευθερίας. Την περασμένη εβδομάδα μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου έθεσε αυτό το πρόβλημα στις καναδικές αρχές και φαίνεται ότι θα αναλάβουν να το αντιμετωπίσουν.

Το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντικό, καθώς ενισχύει το ευρώ μας και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταγωνιστεί τις μεγάλες αγορές της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Ινδίας· διαπιστώσαμε επίσης μια επιφυλακτικότητα του Καναδά απέναντι στις αγορές των ΗΠΑ και του Μεξικού. Η αλληλεπίδραση με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, τη βιώσιμη ενέργεια και την παγκόσμια αγορά είναι ένα καλό ξεκίνημα για τις συνομιλίες.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα αναφερθώ στη συμφωνία για την προστασία των δεδομένων. Κατ’ εμέ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, μετά τη σύναψη μιας συμφωνίας για την προστασία των δεδομένων, οι υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ θα πρέπει να ελεγχθούν και να ενημερωθούν βάσει αυτής της νέας συμφωνίας πλαίσιο. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός της συμφωνίας που προσπαθούμε να επιτύχουμε εδώ. Όπως το βλέπω εγώ, ενέχεται κίνδυνος νομικής αβεβαιότητας εάν δεν το πράξουμε αυτό. Εξάλλου, η ύψιστη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η προστασία των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να απαντήσω αρχικά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που τέθηκαν, ξεκινώντας με την αλλαγή του κλίματος. Η νέα πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ είναι πιθανό να περιορίσει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια ελιγμών του προέδρου Obama. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ΗΠΑ δεν θα αναιρέσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην Κοπεγχάγη και πρέπει να τις ενθαρρύνουμε να συνεισφέρουν στην επιτυχή έκβαση της 16ης διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (COP 16) στο Κανκούν.

Εν τω μεταξύ, μπορούμε να προωθήσουμε συγκεκριμένα θέματα, όπως η χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης, η μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση των δασών και η διευκόλυνση της προσαρμογής των φτωχών και αναπτυσσόμενων χωρών στην αλλαγή του κλίματος. Αυτά τα θέματα μπορούν να προχωρήσουν χωρίς εθνική νομοθεσία των ΗΠΑ, όπως και οι βιολογικές ερευνητικές εργασίες σχετικά με τις καθαρές τεχνολογίες.

Τέθηκε επίσης μια ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ και το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ –η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Πολωνία και η Ρουμανία– εξακολουθούν να μην γίνονται δεκτά σε αυτό το πρόγραμμα. Θεωρούμε πολύ σημαντική την ένταξή τους και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους αμερικανούς ομολόγους μας για την επίλυση αυτού του ζητήματος.

Σχετικά με τη θέσπιση του τέλους του συστήματος ESTA για τους ταξιδιώτες που υπόκεινται στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, η Επιτροπή έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες ότι αυτές οι νέες απαιτήσεις δεν συνάδουν με τη δέσμευση των ΗΠΑ να διευκολύνουν τη διατλαντική κινητικότητα και ότι συνιστούν ένα επιπλέον βάρος για τους ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εργασία επί θεμάτων ασφαλείας, όπως οι PNR, συμβαδίζει με τη διευκόλυνση των διατλαντικών ταξιδιών για νόμιμους ταξιδιώτες.

Σχετικά με το ζήτημα των εγγράφων του Wikileaks, δεν μπορούμε επί του παρόντος να σχολιάσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα που διέρρευσαν. Ωστόσο, καταρχήν, η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην υποστήριξη της πλήρους απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης. Αυτό μόνο μπορούμε να δηλώσουμε αυτήν τη στιγμή.

Ο κ. Quisthoudt έθεσε μια ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα σύναψης μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ. Δεν το εξετάζουμε αυτό επί του παρόντος, κύριε Quisthoudt, γιατί, όσον αφορά την εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, μια προηγούμενη μελέτη που διεξήγαγε η ΓΔ Εμπορίου σχετικά με τα μη δασμολογικά μέτρα καταδεικνύει ότι οι μη δασμολογικοί φραγμοί παραμένουν το μεγαλύτερο εμπόδιο στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ΑΕγχΠ της ΕΕ και των ΗΠΑ θα αυξανόταν κατά 160 δισεκατομμύρια ευρώ και οι εξαγωγές θα αυξάνονταν κατά 2,1% και 6,1% αντίστοιχα εάν καταργούνταν τα μισά από τα μη δασμολογικά μέτρα και τις κανονιστικές διαφορές. Πράγματι, δεν υπάρχουν πλέον τόσο πολλοί δασμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ. Τούτου λεχθέντος, οι υφιστάμενοι φραγμοί είναι συχνά πολύ δύσκολο να αρθούν αλλά αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίον, στο ΔΟΣ, ασκούμε πιέσεις για έγκαιρη και πρώιμη συνεργασία, για παράδειγμα, προτού εγκρίνουμε κανονισμούς σε σημαντικούς τομείς, συγκεκριμένα, στις αναδυόμενες αγορές και τις νέες τεχνολογίες.

Σχετικά με το ΔΟΣ και το ποια θα είναι η ημερήσια διάταξή του, εργαζόμαστε επί του παρόντος με τους αμερικανούς ομολόγους μας για να καθορίσουμε την τελική ημερήσια διάταξη για την επόμενη συνεδρίαση του ΔΟΣ, έχοντας κατά νου τις πληροφορίες που μας παρέχουν σύμβουλοι. Τα βασικά θέματα που εξετάζουμε είναι η καινοτομία και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, και στρατηγικές για να καταστούν οι οικονομίες μας πιο πράσινες και να οικοδομηθεί η διατλαντική αγορά. Στο πλαίσιο αυτών των θεμάτων, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μεγάλο εύρος ζητημάτων συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υγείας, της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, του ασφαλούς εμπορίου, της αμοιβαίας αναγνώρισης εγκεκριμένων εμπορικών προτύπων και της συνολικής προσέγγισης των ρυθμίσεων, της εταιρικής σχέσης για την καινοτομία και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Θα συζητήσουμε επίσης κοινές απαντήσεις στις οικονομικές προκλήσεις. Επίσης, στα τέλη του Νοεμβρίου, όπως ζήτησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, θα συζητήσω το θέμα των προτύπων. Νομίζω ότι η ακριβής ημερομηνία είναι η 29η Νοεμβρίου.

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε τον έλεγχο των εισαγόμενων εμπορευματοκιβωτίων σε ποσοστό 100%. Ανησυχούμε για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τις οποίες, έως τον Ιούλιο του 2012, όλα τα θαλασσίως μεταφερόμενα εμπορευματοκιβώτια με προορισμό τις ΗΠΑ θα πρέπει να ελέγχονται προτού τοποθετηθούν σε πλοίο σε ξένο λιμένα. Πιστεύουμε ότι αυτή η απαίτηση δεν θα αποφέρει αποδεδειγμένα οφέλη ασφάλειας και θα αποτελέσει εμπόδιο στην ομαλή ροή του εμπορίου. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή δεν προβλέπει την εφαρμογή ελέγχου σε ποσοστό 100% στους λιμένες της ΕΕ. Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Janet Napolitano ανακοίνωσε σχέδια να παραταθεί δύο επιπλέον έτη η προθεσμία του Ιουλίου του 2012 για την εφαρμογή του ελέγχου των εμπορευματοκιβωτίων σε ποσοστό 100%. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι αυτή η καθυστέρηση θα οδηγήσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ να αναθεωρήσει την πολιτική του υπέρ μιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο αναφορικά με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού.

Οι βασικές προκλήσεις για την ΕΕ τα επόμενα έτη συνεπάγονται πολλές συνέργειες και ευκαιρίες συνεργασίας με τις ΗΠΑ: αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, διακυβέρνηση, αποκατάσταση της ανάκαμψης και των θέσεων εργασίας μέσω επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, και ενίσχυση της παρουσίας μας στην παγκόσμια σκηνή. Έχουμε μπροστά μας πολλά σημαντικά καθήκοντα ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και μετά από αυτήν. Ένα εξ αυτών είναι η οικοδόμηση μιας πιο ανοικτής και εξωστρεφούς σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την πλήρη εμβέλεια των σχέσεων που αναπτύσσουν και η ΕΕ και οι ΗΠΑ με αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και η Βραζιλία.

Σχετικά με την οικονομία, οι θέσεις εργασίας και η ανάπτυξη βρίσκονται στον επίκεντρο της συζήτησης. Θα ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τα αποτελέσματα της G20, ιδίως τις μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό και τον τραπεζικό τομέα, καθώς και σχετικά με την ανάγκη να συναφθεί μια παγκόσμια εμπορική συμφωνία, και θα αναζητήσουμε την προστιθέμενη αξία ΕΕ-ΗΠΑ εκεί. Ταυτόχρονα, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της διατλαντικής αγοράς. Στόχος μου θα είναι να επικεντρωθεί εκ νέου το ΔΟΣ σε μια διατλαντική ατζέντα για τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Με τη στήριξη των ηγετών της ΕΕ και της Γερουσίας των ΗΠΑ, ανυπομονώ να προωθήσω αυτό το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση του ΔΟΣ στις 17 Δεκεμβρίου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROBERTA ANGELILLI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, μετά τα σχόλια του συναδέλφου μου Karel De Gucht σχετικά με τη γενική συμφωνία και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στη μελλοντική «συμφωνία ομπρέλα» για την προστασία των δεδομένων. Σαφέστατα πρέπει να ανταλλάσσουμε δεδομένα για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα και, ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Το αντικείμενο αυτών των διαπραγματεύσεων θα είναι να επιτύχουμε και τα δύο εξασφαλίζοντας ισορροπία.

Όπως σας ανέφερα ήδη, στις 26 Μαΐου φέτος, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση διαπραγματευτικής εντολής. Αναμένουμε τώρα την έγκριση αυτής της εντολής από το Συμβούλιο, ελπίζουμε στις αρχές του Δεκεμβρίου, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε επίσημες διαπραγματεύσεις. Συμφωνώ απόλυτα με όσα αναφέρθηκαν εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη νομική ασφάλεια στο πλαίσιο μιας «συμφωνίας ομπρέλας», αντί –και παραθέτω τα λόγια ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– να «αντιμετωπίζουμε βραχυπρόθεσμα τα προβλήματα κάθε μεμονωμένης συμφωνίας για την ανταλλαγή δεδομένων».

Εάν εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, κατορθώσουμε να θεσπίσουμε κοινά πρότυπα, τότε αυτά τα κοινά πρότυπα θα καταστούν αργά ή γρήγορα παγκόσμια πρότυπα. Πρέπει να δείξουμε ότι αυτά τα πρότυπα βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στο δικαίωμα της αμοιβαιότητας, ενώ και τα δύο πρέπει να συμπεριληφθούν ξεκάθαρα στη διατλαντική ατζέντα.

Πρέπει επίσης να τεθεί το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια συμφωνία αυτού του είδους. Αυτά που έθεσε η Επιτροπή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων συνεπάγονται τα εξής για τους ευρωπαίους πολίτες και τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών: εκτελεστά δικαιώματα για τα πρόσωπα, όπως το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί για τα ίδια και το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής αυτών των δεδομένων, πρόσβαση σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες προσφυγής, ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή του τόπου διαμονής, και αποζημίωση για τυχόν βλάβες.

Η αποτελεσματική άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα διασφαλίζεται μέσω της παρακολούθησης και του ελέγχου αυτών των προτύπων προστασίας των δεδομένων από ανεξάρτητες δημόσιες αρχές και, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί μια ρήτρα για την απαγόρευση των διακρίσεων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή του τόπου κατοικίας του προσώπου, έχοντας πάντα κατά νου ότι πρέπει να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και της ασφάλειας και επίσης, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, να μην επιτρέψουμε καμία φυλετική διάκριση.

Για να μην επιτραπεί αυτό, η Επιτροπή θα χρειαστεί σίγουρα τη βοήθεια του Κοινοβουλίου. Έχω πληροφορηθεί ότι επιθυμείτε να συνάψετε, ή έχετε ήδη συνάψει, ειδικές νέες διμερείς σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι επίσης πολύ σημαντικό προκειμένου να αυξηθούν οι γνώσεις για αυτές τις συμφωνίες προστασίας των δεδομένων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού· επομένως, εδώ θα μπορούσατε να βοηθήσετε πολύ στην πορεία των διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Stefaan De Clerck, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, καθώς, φυσικά, συμφωνώ με τα λόγια της Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Reding, συγκεκριμένα ότι πραγματοποιήθηκε ένας καλός διάλογος και ότι το επόμενο στάδιο θα είναι στις 2 και τις 3 Δεκεμβρίου. Το Συμβούλιο ελπίζει πράγματι να μπορέσει να οριστικοποιήσει την εντολή τότε, ώστε να επιτραπεί επιτέλους στην Επιτροπή να ξεκινήσει αποφασιστικά τον διάλογο και να μπορέσουν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

Αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών· μια ευκαιρία να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής· μια ευκαιρία να ενοποιηθεί μια κατακερματισμένη προσέγγιση ενός ζητήματος· μια ευκαιρία, πράγματι, να μεταφραστεί ένα σαφές αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια ισχυρή συμφωνία πλαίσιο.

Συμπεραίνω ότι η σημερινή συζήτηση δίνει στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να εγκρίνει τη διαπραγματευτική εντολή της Επιτροπής, υποθέτοντας ότι η Επιτροπή θα υποβάλλει επίσης τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της σε κατάλληλα διαστήματα και ότι η συζήτηση σχετικά με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, σχετικά με την πτυχή της εκτελεστότητας των δικαιωμάτων, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται όσο παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες. Συνεπώς, ελπίζω ότι η Επιτροπή θα επιτύχει καλά αποτελέσματα σε σύντομο διάστημα – ευελπιστούμε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 2 και 3 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ για αυτήν τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει τέσσερις προτάσεις ψηφίσματος(1), οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνιστούν τη μεγαλύτερη εμπορική εταιρική σχέση, αντιπροσωπεύοντας το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, αμφότεροι οι εταίροι πρέπει να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις οικονομίες τους, ιδίως διότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταργηθεί 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο παραμένει ο πλέον κατάλληλος μηχανισμός για την επίτευξη του στόχου να δημιουργηθεί μία ενοποιημένη διατλαντική αγορά έως το 2015. Φρονώ ότι, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Λισαβόνας, πρέπει να συζητηθεί το θέμα προτεραιότητας του καθεστώτος θεωρήσεων που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Καθόσον η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί ένα δικαίωμα που χαίρει υψηλής εκτίμησης στην ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τον πολιτικό και τεχνικό διάλογο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται και τις μελλοντικές γραμμές δράσης.

Θα ήθελα να αναφέρω ότι η ρουμανική κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα νομοθετικό πλαίσιο για τη θέσπιση ενός εθνικού συστήματος πληροφοριών στον τομέα των θεωρήσεων, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη όσον αφορά τις αιτήσεις χορήγησης θεωρήσεων. Αυτό το σύστημα πληροφορικής θα βελτιώσει τους ελέγχους τόσο στα σύνορα της Ρουμανίας όσο και στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Πρόκειται για αναγκαίο βήμα ενόψει της ένταξης στον χώρο Σένγκεν.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς.(PT) Η υπογραφή διευρυμένης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία των δεδομένων κρίνεται καίριας σημασίας και αποτελεί επείγουσα ανάγκη· θα θέσει τέρμα στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων από τα κράτη μέλη βάσει επιμέρους διμερών συμφωνιών. Έχω πλήρη επίγνωση των εγγενών δυσκολιών στην υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις στον τομέα της προστασίας των δεδομένων ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού. Στην ΕΕ, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται ρητά τόσο στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσο και στο άρθρο 16 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει γενική νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ούτε αναφέρεται ρητά το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο σύνταγμα της χώρας. Πρέπει να γίνουν πολλά στον τομέα της πρόσβασης στα δεδομένα και της διόρθωσής τους, της αμοιβαιότητας, της νομικής προστασίας και της ανεξάρτητης εποπτείας. Ως εκ τούτου, ζητώ από το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν την εντολή διαπραγμάτευσης για την εν λόγω συμφωνία, ούτως ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να επιτευχθεί η πρόοδος που είναι επειγόντως αναγκαία, καθώς και η επακόλουθη μεταφορά των συναφών αποτελεσμάτων στα αντίστοιχα νομοθετικά σώματα το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), γραπτώς.(HU) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το θαυμάσιο έργο που έχει επιτελέσει. Το γεγονός ότι η έκθεση εγκρίθηκε τις παραμονές της αναθεωρητικής διάσκεψης στην Αστάνα της δίνει ιδιαίτερη έμφαση, αποστέλλοντας ένα μήνυμα στους φορείς λήψης αποφάσεων στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Σημειώνω με χαρά ότι, μέσω των τροπολογιών που κατέθεσα, συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση αναφορές που σχετίζονται με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, που αποτελούν οργανικό μέρος της συνολικής αντίληψης του ΟΑΣΕ για την ασφάλεια και της ανθρώπινης διάστασής του, και ότι η έκθεση κατόρθωσε να επιστήσει την προσοχή στον ρόλο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις εθνικές μειονότητες. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Ύπατου Αρμοστή είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης των εθνικών μειονοτήτων και της πρόληψης ενδεχόμενων μειονοτικών και εθνοτικών συγκρούσεων. Η έμφαση στον ρόλο του Ύπατου Αρμοστή είναι επίσης σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη δίνουν τη δέουσα βαρύτητα στις προτάσεις και τις γνωμοδοτήσεις του αξιωματούχου, επί τη απουσία μέσων επιβολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς.(FI) Εδώ και πολλά έτη, ένα σημαντικό μέσο αξιολόγησης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η πολιτική για το κλίμα. Σε σχέση με αυτό, η εικόνα που συνοδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως παράγοντας που δρα μονομερώς έχει ενισχυθεί. Ωστόσο, είναι καιρός να αναθεωρήσουμε αυτήν την εικόνα.

Είναι αλήθεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνθηκαν από την πρώτη γραμμή της πολιτικής για το κλίμα όταν αρνήθηκαν να επικυρώσουν το πρωτόκολλο του Κιότο. Ωστόσο, με τον καιρό αποδείχθηκε ότι η όλη συμφωνία είναι αναποτελεσματική και ακολουθεί έναν εσφαλμένο τρόπο για να επιλύσει το σύνθετο πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος. Επενδύοντας σε ισχυρές εταιρικές σχέσεις στον τομέα της τεχνολογίας και της ανάπτυξης καθαρής ενέργειας, παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για μεγάλες ποσότητες εκπομπών επέλεξαν μια οδό που υπόσχεται πολλά περισσότερα και η οποία άνοιξε νέους ορίζοντες.

Είναι πλέον καιρός να συνειδητοποιήσει η ΕΕ τι συμβαίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε κανένα πρόγραμμα εμπορίας εκπομπών. Πρόσφατα, ο κ. Obama δήλωσε ότι το σημαντικότερο είναι να γίνει το σωστό, κάτι που, φυσικά, είναι χρήσιμο ό,τι και εάν σκεφτόμαστε για την αλλαγή του κλίματος. Αυτές οι χρήσιμες δράσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και βελτίωση της ενεργειακής αυτάρκειας. Σχετικά με την εμπορία εκπομπών, ο κ. Obama δήλωσε ότι αυτό είναι ένα μέσο, όχι σκοπός, και ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να κάνουμε το ίδιο πράγμα.

Μήπως τώρα είναι η Ευρώπη ο μπαμπούλας της πολιτικής για το κλίμα, ο οποίος δεν εκτιμά την κατάσταση ή δεν μαθαίνει από τα λάθη του; Μεταφέρουμε τις θέσεις εργασίας στο εξωτερικό και αυξάνουμε τις τιμές της ενέργειας· κάνουμε τα πάντα με τον δύσκολο τρόπο αντί να αναλάβουμε συνετή δράση. Πρέπει να αποτρέψουμε τη ρύπανση, με τον ίδιο τρόπο που πρέπει επίσης να επενδύσουμε στην καθαρή ενέργεια και να επικεντρωθούμε στην ενεργειακή αυτάρκεια και τη δάσωση. Η εμπορία εκπομπών, αντιθέτως, δεν αξίζει τη στήριξή μας. Μας παρουσιάστηκε σαν ένας τρόπος να προετοιμαστούμε για ένα διεθνές σύστημα, το οποίο δεν ήρθε ποτέ. Γιατί συνεχίζουμε να το χρησιμοποιούμε για να βασανίζουμε τους πολίτες μας, στερώντας τους την εργασία και ένα μέσο βιοπορισμού;

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ σίγουρα θα επιβεβαιώσει την εξαιρετική σημασία αυτών των σχέσεων. Η συνεχής αύξηση της παγκοσμιοποίησης σημαίνει ότι και η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να εφαρμόσουν μια πολιτική διαφάνειας, και ότι η στρατηγική σημασία της διατλαντικής εταιρικής σχέσης δεν επιτρέπεται να μειωθεί. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον επιχειρησιακό χαρακτήρα των επικείμενων συνεδριάσεων. Τις τελευταίες ημέρες ήρθαν στο προσκήνιο τρία ζητήματα, στα οποία πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους οι διαπραγματευτές της Ένωσης: οι διαφορετικές στρατηγικές με τις οποίες η ΕΕ και οι ΗΠΑ προσεγγίζουν την τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση· οι διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής ως απάντηση στη μη ευνοϊκή οικολογική κατάσταση του πλανήτη και στην κλιματική αλλαγή· και θέματα ασφάλειας. Οι μονομερείς αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να αγοράσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της ΕΕ, θα αποδυναμώσουν την οικονομική θέση της Ευρώπης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να δηλώσει ξεκάθαρα η ΕΕ ότι τάσσεται υπέρ της αναζήτησης παγκόσμιων νομισμάτων εκτός του δολαρίου ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να εμμείνει η Ένωση στον ρόλο του πρωτοπόρου της οικολογικής τεχνολογίας και νομοθεσίας, και συνεπώς να ασκήσει πιέσεις και στην κυβέρνηση και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, να ζητηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ να δείξουν σαφώς στην Ουάσιγκτον την υποστήριξή μας προς τις προσπάθειες του προέδρου Obama για παγκόσμιο πυρηνικό αποκλεισμό και για την επικύρωση της νέας συνθήκης START, η οποία υπεγράφη φέτος από τους Προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ στην Πράγα.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (LT) Από τον εκλογικό θρίαμβο του πρόεδρου Barack Obama πριν από δύο έτη, οι θέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν συγκλίνει σημαντικά, ιδίως όσον αφορά τον αφοπλισμό, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και ζητήματα καταστολής εστιών διεθνών συγκρούσεων. Αυτό αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο και αυτή η γραμμή πρέπει να ακολουθηθεί. Δυστυχώς, ορισμένα πράγματα ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί διατλαντικοί στόχοι. Ένα μεγάλος μέρος της κοινωνίας των ΗΠΑ αντιτίθεται σε δράσεις καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εξακολουθεί να συναντά εμπόδια στη Γερουσία. Δεν σημειώνεται καμία πρόοδος όσον αφορά το ζήτημα της κατάργησης της θανατικής ποινής, κάτι που είναι σημαντικό για την ΕΕ. Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στη Λισαβόνα. Ελπίζω ότι η ΕΕ θα μπορέσει να πείσει τον εταίρο της, τις ΗΠΑ, να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο για την επίτευξη των κοινών στόχων που αναφέρθηκαν. Είναι επίσης σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται ολοένα και περισσότερο η Ρωσία στον διατλαντικό διάλογο.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), γραπτώς.(IT) Καθώς η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι όλο και πιο αναγκαία και συχνή στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, πρέπει να θεσπιστεί επίσης ένα γενικό και κοινό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να παρέχει προστασία ισοδύναμη με αυτήν που απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες εντός της Ένωσης. Κατά συνέπεια, η διαπραγματευτική εντολή της Επιτροπής στρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τον τομέα της εφαρμογής, αυτό το νομικό πλαίσιο πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες. Ελπίζω το Συμβούλιο να εγκρίνει την εντολή όπως παρουσιάστηκε και το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται πλήρως και εγκαίρως για όλες τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις, έχοντας κατά νου ότι το Κοινοβούλιο θα έχει την τελευταία λέξη για τη μελλοντική συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. (PL) Η επικείμενη σύνοδος κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, στους στόχους της οποίας συμπεριλαμβάνεται η διασφάλιση της δυνατότητας της Ευρώπης να επικεντρωθεί περισσότερο στις σχέσεις της με τρίτες χώρες. Η εν λόγω σύνοδος κορυφής θα μας παράσχει τη δυνατότητα να σκιαγραφήσουμε ένα πλαίσιο για τη διατλαντική συνεργασία κατά τα προσεχή έτη. Λαμβανομένων υπόψη των θέσεών τους στο παγκόσμιο στερέωμα και των κοινών αξιών τους, όπως το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Χρειαζόμαστε εποικοδομητική, ενισχυμένη συνεργασία σε τομείς όπως η έξοδος από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η παγκόσμια σταθερότητα, η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, η αναπτυξιακή βοήθεια και η κλιματική αλλαγή. Η επόμενη σύνοδος κορυφής για το κλίμα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κακνούν, πλησιάζει. Ελπίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδείξουν μεγαλύτερο βαθμό προσήλωσης όσον αφορά τις κοινές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Ως σημαντικός παράγοντας στο διεθνές προσκήνιο, πρέπει να αποτελέσουμε παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Η πρόσφατη οικολογική καταστροφή ανοικτά των ακτών του Κόλπου του Μεξικού κατέστησε σαφές ότι οι καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα, και ότι οι επιπτώσεις τους γίνονται αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο, τελικώς δε, και από τους πολίτες μας. Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται εν προκειμένω συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι εκλογές ενδέχεται να αποτελέσουν σημείο αφετηρίας για την ανάπτυξη νέων, στενότερων σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου. Η διεξαγωγή εντατικότερου διαλόγου θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές.

 
  

(1)Βλ. συνοπτικά πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου