Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0057(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0296/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.19
CRE 23/11/2010 - 6.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0421

Rozpravy
Pondělí 22. listopadu 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

16. Dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace – Víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace – Zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu – Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je společná rozprava o následujících zprávách:

– zprávě Izaskun Bilbaové Barandicaové, jménem Výboru pro rybolov, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace [KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD)] (A7-0299/2010),

– zprávě Pata the Cope Gallaghera, jménem Výboru pro rybolov, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace [KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD)] (A7-0296/2010),

– zprávě Marka Józefa Gróbarczyka, jménem Výboru pro rybolov, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, pokud jde o zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu [KOM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD)] (A7-0295/2010), a

– zprávě João Ferreiry, jménem Výboru pro rybolov, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře [KOM(2010)03932009/0153(COD)] (A7-0184/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica , zpravodajka. (ES) Pane předsedající, nejprve bych ráda vyjádřila uznání a poděkování odvětví pobřežního rybolovu v Biskajském zálivu a blahopřála mu k jeho zodpovědnému chování.

Paní komisařko, toto odvětví tento plán naléhavě potřebuje, má-li dosáhnout svého cíle, tj. nadále vykonávat výdělečnou činnost a neohrozit přitom budoucnost lovišť. To vyžaduje, aby byla populace sardele obecné v Biskajském zálivu udržována na úrovni, jež umožňuje využívání udržitelné z hlediska ekonomického, sociálního i z hlediska životního prostředí. Toho lze mnohem účinněji docílit výpočtem výnosu na základě vědeckých zpráv, než kdybychom dovolili, aby se výpočty celkového přípustného odlovu (TAC) staly předmětem zákulisních politických jednání.

Tento plán se proto musí zabývat pravidly odlovu, což znamená, že rybolovné kvóty musí být stanoveny na základě odhadů množství populace získaných z vědeckých zpráv.

Paní komisařko, Komise tuto iniciativu předložila v červenci 2009 a pracovat jsme na ní začali v září. Pracovní postup jsme stanovili společně s celým španělským a francouzským odvětvím zastoupeným organizacemi rybářů, vědeckými instituty a regionálním poradním sborem pro jihozápadní vody. Touto metodou jsme pracovali na společném návrhu, jemuž se v Parlamentu dostalo široké podpory.

Docílili jsme vysoké úrovně konsensu a s vědomím nadcházejícího vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a nejistoty ohledně toho, jak by měla být uplatňována v dosud neuzavřených případech, jsme dne 30. listopadu ve Výboru pro rybolov přistoupili k indikativnímu hlasování. Tento otevřený a inkluzívní přístup odporuje postoji zastávanému Radou a Komisí.

Především jsme se v průběhu své práce dozvěděli, že se právě připravuje kontrolní nařízení, které se bude týkat této zprávy, ale dostali jsme k této věci jen omezené množství informací. Tím jsme se ocitli v nejistotě, čemuž by bývalo možné docela snadno předejít. Po hlasování ve Výboru pro rybolov jsem během španělského předsednictví jednala o této iniciativě s Radou. Rozhodli jsme se svolat třístrannou schůzku, avšak k našemu překvapení nám španělské předsednictví v den schůzky neočekávaně oznámilo, že se španělská vláda na žádost francouzské vlády rozhodla tuto otázku odložit, neboť si nebyla jista jejím právním základem. Po měsících práce jsme uvízli na ve slepé uličce. Španělské předsednictví nedocílilo žádné dohody a znemožnilo trojstranné jednání.

Dotázala jsem se tedy nového předsednictví, jestli je ochotné v jednáních pokračovat. Bylo mi řečeno, abych byla trpělivá a nespěchala. Vzhledem k naprosté neochotě Rady pohnout se vpřed jsme na radu právních služeb přistoupili k novému hlasování.

V tomto druhém hlasování byly zamítnuty tři pozměňovací návrhy, které byly přijaty v indikativním hlasování a měly zásadní význam pro dané odvětví.

První z nich souvisí s mírou odlovu a jako vhodnější míru navrhuje 0,4.

Druhý pozměňovací návrh se týká započítávání ryb používaných jako živá návnada do TAC. Byla by chyba je započítávat do kvóty pro odlov.

Konečně třetí pozměňovací návrh se týká kontroly úlovků.

Pokud není vědecký výbor schopen stanovit odhad nynější biomasy, protože postrádá dostatečné informace, nesmí být dané odvětví dvojnásob potrestáno 25% snížením TAC oproti předchozímu roku. Komise již v takovém případě uznala za vhodnější snížit TAC o 10 %, což by v žádném případě nemělo být méně než 7 000 tun. Pokud se týká pravomocí tohoto orgánu, jsou Radou i Komisí soustavně přehlíženy. Přestože o této iniciativě vedeme rozpravu, zaslechli jsme neoficiální zprávy, že Rada požádala o její stažení, což je jasným signálem jejího postoje.

Je to pravda? Ptám se vás, paní komisařko. Proč? Co máte v úmyslu učinit? Ráda bych od vás dnes dostala odpověď. Rovněž bych si přála, aby mi belgické předsednictví sdělilo, proč požádalo o stažení této iniciativy. Ráda bych na tyto otázky dostala jasnou odpověď. Pracovali jsme 14 měsíců a jediným výsledkem je zmatek.

Kroky Rady a Komise poškozují věrohodnost evropských orgánů v očích odvětví, které má už dost takového jednání a potřebuje nalézt řešení.

Posilte svoji věrohodnost v tomto odvětví! Nebo alespoň získejte zpět věrohodnost, kterou jste v září 2009 ztratili!

Parlament je odhodlán vykonávat své pravomoci spolurozhodování, které mu udělila Lisabonská smlouva. Musíte je respektovat. Vaše kroky se neslučují s vedoucí úlohou v 21. století. Našimi hlavními zásadami jsou transparentnost a účast. Přijměte prosím tyto zásady za své. Jedině takto musí evropský projekt postupovat vpřed.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, zpravodaj.(GA) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, nejprve bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří mi pomáhali během přípravy této významné zprávy o kranasovi obecném: stínovým zpravodajům, sekretariátu Výboru pro rybolov, RPS pro pelagické populace, politickému poradci této skupiny a poradci z mé kanceláře. Rád bych rovněž poděkoval Komisi a Radě za jejich pomoc a podporu. Spolupráce, diskuse i nápady všech těchto lidí zajistily, že jsem vám dnes mohl předložit tuto zprávu, jež bude, jak doufám, všeobecně přijata.

zpravodaj. – Západní populace kranase obecného představuje pro odvětví rybolovu v Evropě jednu z nejvýznamnějších populací. Tento návrh vychází z prováděcího plánu, který dohodla Evropská komise na světovém summitu OSN o trvale udržitelném rozvoji v roce 2002.

Na tomto summitu Komise souhlasila, že udrží nebo obnoví populace ryb na úrovni, jež zajistí maximální udržitelný výnos. Následný návrh Evropské komise byl vypracován v těsné spolupráci se skupinou pro vyhodnocování pelagických populací (RAG), která tento návrh původně předložila. Průzkumy jiker jsou u kranase obecného od roku 1997 prováděny každé tři roky. Shromážděná data však nepostačovala k tomu, aby vědci mohli provést úplné vyhodnocení týkající se zdraví dané populace.

Navrhovaný plán řízení tyto nesnáze řeší tím, že pro plavidla lovící kranase obecného určuje vzorec známý jako pravidlo kontroly odlovu. Toto pravidlo stanoví mechanismus pro výpočet ročního limitu maximálních přípustných odlovů kranase obecného ve stanovené oblasti. Plán měl vstoupit v platnost koncem roku 2009, avšak kvůli přijetí Lisabonské smlouvy došlo ke zpoždění.

Samozřejmě plně respektuji právo Rady stanovit a přidělovat rybolovná práva. Před přijetím mé zprávy ve Výboru pro rybolov jsem se sešel s představiteli belgického předsednictví. Předložili návrh, který Radě poskytne určitou flexibilitu ohledně celkového množství ulovených ryb při určování celkového přípustného odlovu. Domnívám se, že tento návrh belgického předsednictví, který byl následně přijat Výborem pro rybolov, chrání výlučné právo Rady stanovit a přidělovat rybolovná práva, které jí udělují Smlouvy.

Rád bych hovořil o pozměňovacích návrzích předložených politickými skupinami PPE, S&D a GUE/NGL, které se týkají oblasti 8C – jinak řečeno Biskajského zálivu. Rád bych sněmovně oznámil, že jakožto zpravodaj podporuji pozměňovací návrh předložený socialisty, avšak nemohu akceptovat pozměňovací návrhy skupiny PPE a GUE/NGL. Uvedu pro to své důvody.

Doporučení vědců je jednoznačné. Jedná se o jedinou populaci, jež pokrývá celou zeměpisnou oblast. Kdyby Parlament přijal návrh PPE a GUE/NGL, výsledkem by byl nesmyslný plán řízení vymezující pro jednu populaci dvě samostatné oblasti. Pokud bychom to učinili, pro budoucí plány řízení populace kranase bychom stanovili velmi nebezpečný a velice závažný precedent. S rozdělením jedné populace ryb jsme nemohli souhlasit.

Ti, kdo toto rozdělení chtějí podpořit, tak budou činit z osobních důvodů a z důvodů, které mají jejich členské státy. Jedná se však o společnou politiku rybolovu a tou se musíme řídit. Jsem si vědom, že naši španělští a portugalští kolegové patrně mají určité obavy, a ty jsem také zahrnul do pozměňovacího návrhu 7 návrhu své zprávy. Návrh stanoví, že tento plán bude uskutečňován s ohledem na drobný rybolov a historická práva.

Abych to shrnul, tento pozměňovací návrh je pro Radu i pro RAG pro pelagické populace přijatelný a přihlíží k názorům vyjádřeným španělskými a portugalskými kolegy. Zachovejme však současnou podobu této politiky.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk, zpravodaj. (PL) Pane předsedající, rád bych na úvod svého projevu vyjádřil vskutku vřelé poděkování všem, kteří mi pomohli při přípravě této zprávy: Evropské komisi, všem stínovým zpravodajům i členům Výboru pro rybolov za jejich podporu při vypracovávání této zprávy. Docílili jsme naprosté shody, jelikož Výbor pro rybolov Evropského parlamentu přijal tuto zprávu jednomyslně. Ještě jednou bych rád vyjádřil své vřelé díky.

Cílem zprávy je regulovat rybolov platýse v Baltském moři, zastavit praxi výmětů a zároveň zachovat model řízení politiky rybolovu známý jako celkový přípustný odlov (TAC). Zpráva uvádí, že tento systém funguje náležitým způsobem a u některých druhů ryb má své praktické uplatnění. Proto by měl být zdůrazněn význam doplnění článku 15a do nařízení (ES) č. 2187/2005. Ulovené druhy ryb mohou mít nízkou tržní hodnotu nebo nemusí být vhodné pro lidskou spotřebu. Rovněž by se mělo upozornit na to, že toto ustanovení umožňuje v období, kdy platí ochranná omezení, vypustit zpět živé platýse bradavičnaté, kteří byli uloveni a nemají žádnou tržní hodnotu. Z tohoto důvodu tento článek umožní udržitelné využívání živých vodních zdrojů.

Akční plán přijatý na základě mé zprávy musí eliminovat výměty v Baltském moři například zavedením úplného zákazu výmětů v rybolovu v Baltském moři, je-li toho třeba. To musí vést k udržitelnému a efektivnějšímu řízení mořských zdrojů. Zavedení úplného zákazu výmětů není v případě platýse bradavičnatého ani jiných druhů platýsů opodstatněné, jelikož by mělo negativní dopad na jejich populace. Vezmeme-li v potaz, že rybolov musí zůstat stabilní a předvídatelný a že populace ryb musí být loveny v rámci stanovených limitů, měli bychom vyjádřit znepokojení, že zákaz výmětů by mohl být využit k legalizaci rozsáhlého průmyslového rybolovu podměrečných tresek v Baltském moři. Vzhledem k nedostatku spolehlivých vědeckých dat, na jejichž základě lze vyhodnotit vedlejší úlovky tresky obecné v průmyslovém rybolovu, je nezbytné, aby byla neprodleně zavedena úplná dokumentace úlovků společně s veškerou kontrolou plavidel účastnících se tohoto rybolovu. 100% kontrola průmyslových úlovků při vykládce je nutná, jinak by politika ochrany rybích populací v Baltském moři byla nerealistická a dlouhodobý plán řízení populace tresky obecné by neměl žádný smysl.

Unie musí v rámci společné politiky rybolovu učinit okamžité kroky, aby vyřešila otázku průmyslového rybolovu v Baltském moři. Musí při tom vzít v úvahu, že z hlediska životního prostředí takový rybolov škodí ekosystému Baltského moře především proto, že Baltské moře bylo Výborem pro ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní organizace označeno za „obzvláště citlivou mořskou oblast“, a patří tedy k nejvzácnějším a nejcitlivějším mořským ekosystémům na světě. V Baltském moři se mění klima a různé druhy ryb jsou nuceny se změnám přizpůsobit, čímž se mění rovněž jejich migrační a reprodukční vzorce. S ohledem na to by měl být proveden přezkum chráněných mořských oblastí v Baltském moři i dlouhodobého plánu řízení populace platýsovitých ryb vypracovaný v této oblasti. Nemáme dostatek spolehlivých a aktuálních dat, na jejichž základě by bylo možné přijmout rozhodnutí, že některé oblasti v Baltském moři přestanou být chráněny. Proto bychom měli přihlédnout k probíhajícím změnám a provést přezkum chráněných oblastí.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, zpravodaj.(PT) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, vysazování cizích druhů je jedním z hlavních faktorů, které narušují ekosystémy, a jednou z hlavních příčin ztráty celosvětové biologické rozmanitosti.

Jak podotýká sama Komise, za vysazování cizích druhů v evropských pobřežních mořích a ve vnitrozemských vodách v mnoha případech odpovídají akvakultura a chovné postupy. Pozměňovací návrh Komise, který mění nařízení o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, vychází z výsledků výzkumného projektu IMPASSE. Tento projekt svedl dohromady různé evropské instituce, které se společně zaměřily na dopady chovu cizích druhů v akvakultuře na životní prostředí.

Tento projekt navrhuje pracovní definici uzavřeného zařízení akvakultury, jež podrobněji rozvádí definici dosud používanou. V souladu s touto definicí a podle závěrů projektu „by do značné míry, možná na přijatelnou úroveň, mohl být snížen stupeň rizika spojeného s cizími druhy, pokud se při přepravě řeší možnost cílových a necílových organismů a v přijímajícím zařízení jsou dobře definované protokoly.“

S ohledem na závěry tohoto projektu Komise navrhuje usnadnit zbytečné administrativní formality požadované od provozovatelů tím, že navrhuje zrušit povinnost získat povolení při vysazování a přemísťování druhů v uzavřených zařízeních akvakultury. Zde je třeba zdůraznit, že ačkoliv proces vyhodnocování rizik vychází z vědeckých a technických analýz, konečné rozhodnutí o přijatelnosti rizika je politickou záležitostí. Domníváme se proto, že zjednodušení postupu pro vysazování cizích druhů v akvakultuře musí doprovázet co možná nejpřísnější definice požadavků, které bude muset uzavřené zařízení akvakultury splňovat a jež budou v souladu se závěry projektu IMPASSE.

Je také nutné stanovit dohled nad těmito zařízeními, aby se zajistilo, že během provozu těchto zařízení budou skutečně zohledněny a splněny všechny technické požadavky vznesené odborníky. To se týká rovněž péče věnované přepravě cílových a necílových druhů do daných zařízení nebo z nich. Takové byly hlavní otázky, jimiž jsme se zabývali při vypracovávání zprávy a pozměňovacích návrhů k původnímu návrhu Komise.

Dovolte mi učinit ještě jednu poznámku. Trvale udržitelný rozvoj akvakultury vyžaduje značnou podporu vědeckého výzkumu a technologického rozvoje v oblasti chovu původních druhů, aby se zajistila produkce a diverzifikace dodávek potravin, aby došlo ke zlepšení jejich kvality a zároveň byla zaručena větší bezpečnost pro životní prostředí.

Tato legislativní iniciativa by proto v této oblasti měla získat výraznou podporu. Je nezbytné prozkoumat potenciál akvakultury, avšak rovněž je třeba překonat její omezení způsobem udržitelným z hlediska životního prostředí. Mimo jiné bude nezbytné přehodnotit priority rámcového výzkumného programu, abychom umožnili náležité pokrytí této významné oblasti výzkumu.

Zbývá mi již jen vyjádřit vděčnost všem stínovým zpravodajům za jejich pomoc, jež umožnila dokončit tuto přínosnou práci, a poděkovat službám Komise i Rady, včetně španělského předsednictví a nyní belgického předsednictví, za práci, kterou jsme v těchto měsících odvedli.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, členka Komise. – Pane předsedající, ráda bych pronesla pár slov o dlouhodobém plánu pro populaci sardele obecné, ale nejdříve bych ráda poděkovala zpravodajce, paní Bilbaové, a všem členům Výboru pro rybolov za jejich práci na tomto návrhu. Ráda bych paní Bilbaové sdělila, že přijetí tohoto návrhu se sice skutečně zpozdilo, ale chtěla bych zcela jasně říci, že Komise udělala naprosto vše pro to, aby složitou situaci vyřešila.

V roce 2005 hrozilo populaci sardele obecné v Biskajském zálivu zhroucení a rybolov byl proto zastaven. Znovu zahájen byl v lednu 2010, tedy za pouhých pět let. V červenci loňského roku vědci potvrdili, že populace sardele obecné se bezpečně pohybuje nad preventivními úrovněmi. To mi umožnilo navrhnout TAC přesahující 15 000 tun, který platí nyní. TAC se řídí pravidly odlovu stanovenými v plánu a mne těší, že nám tento návrh již pomáhá stav této populace náležitě řídit.

Dlouhé zastavení rybolovu zjevně způsobilo těm, kdo na něm závisí, vážnou finanční újmu. Musíme jednoznačně zabránit tomu, aby se to opakovalo. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je využívání této populace v souladu s maximálním udržitelným výnosem a udržování nízkého rizika zastavení rybolovu. Náš návrh ukazuje, že to lze provést a zároveň zajistit udržitelnost odvětví rybolovu. Chceme-li zabránit zastavení odlovu, potřebujeme udržovat jeho míru na 30 %.

Ráda bych poděkovala Výboru pro rybolov za jeho podporu jak ve věci samé, tak v souvislosti s přenesením pravomocí na Komisi. Tyto pozměňovací návrhy mohu podpořit. Mohu rovněž podpořit ty pozměňovací návrhy, které se týkají sladění návrhu s novým kontrolním nařízením, jež platí od ledna 2010.

Je tu nicméně jedna výjimka. Ta se týká zkrácení prodlení při ohlášení vplutí do přístavu ze čtyř hodin na jednu hodinu. Tento pozměňovací návrh mění pravidlo čtyř hodin, které je obsaženo v novém kontrolním nařízení. Jak víte, toto nové kontrolní nařízení platí od začátku tohoto roku. Nesouhlasím s tím, aby bylo tak brzo měněno, zejména proto, že samotné kontrolní nařízení umožňuje pobřežním členským státům požádat o zvláštní výjimku, pokud je oprávněná. Je tu tedy tato výjimka. Opravdu není třeba toto kontrolní nařízení tak brzo měnit, avšak rozhodnutí záleží samozřejmě na vás.

Nyní přejdu ke druhé zprávě, k víceletému plánu pro kranase obecného. Dovolte mi říci, že pan Gallagher jakožto zpravodaj a všichni členové Výboru pro rybolov na tomto návrhu odvedli vynikající práci a já bych vám ráda vyjádřila své upřímné poděkování za veškerou vaši tvrdou práci a za váš konstruktivní přístup.

Západní populace kranase obecného je zdaleka nejvýznamnější ze tří populací kranase obecného ve vodách EU. Tato populace je v současné době stabilní a dosahuje dobré úrovně, což znamená, že TAC na rok 2011 se oproti letošnímu roku téměř nezměnil. Každoroční rozhodnutí ohledně TAC pro tuto populaci, jež vychází z nejnovějších vědeckých doporučení, není v souladu s naším cílem závazného, předvídatelného dlouhodobého plánu řízení. Tohoto plánu si – stejně jako ostatních dlouhodobých plánů – cením, jelikož si přeji, abychom ustoupili od každoročního handrkování v Radě o tom, kolik ryb je povoleno ulovit. Toto odvětví si zaslouží, abychom mu zajistili více plánování a stability tím, že se dohodneme na dlouhodobých plánech.

Vaše všeobecná podpora, jak ve věci samé, tak v otázce přenesení pravomocí, ukazuje, že máme stejný cíl. Mohu podpořit vaše pozměňovací návrhy, včetně těch, které se týkají sladění návrhu s novým kontrolním nařízením, jež platí od ledna 2010. Kromě toho by samotný plán neměl stanovovat oblasti TAC pevně, takže zůstává zachována možnost jejich úpravy prostřednictvím každoročních rozhodnutí o TAC na základě příslušných vědeckých doporučení.

Je tu nicméně jeden pozměňovací návrh, který nesměřuje tím správným směrem, konkrétně se jedná o vaše přistoupení na kompromis v podobě 5 000 tun, který předložilo předsednictví Rady. Ono číslo 5 000 zkrátka nevychází z žádných vědeckých odhadů. Jak se k němu dospělo? Proč to není 6 000 nebo 7 000? Možnost libovolně zvyšovat a snižovat TAC na tu správnou úroveň v dlouhodobé strategii řízení nepovažuji za rozhodný přístup.

Nyní přejdu ke třetí zprávě o technických opatřeních v Baltském moři. Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala zpravodajovi, panu Gróbarczykovi, za jeho velmi dobrou práci na této zprávě, jež byla jednomyslně přijata. Ještě jednou děkuji Výboru pro rybolov za to, že ji plně podpořil. Tímto návrhem zajistíme právní kontinuitu, pokud se týká naší politiky vůči odlovu nejkvalitnější části populace ryb, jež byla v Baltském moři zahájena v loňském roce, jakož i vůči omezením lovu některých druhů ryb.

Nyní se zaměřím na posední zprávu: na používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Ráda bych poděkovala zpravodajovi, panu Ferreirovi, za jeho práci, a rovněž tak celému Výboru pro rybolov.

Jak víte, prostřednictvím nové strategie akvakultury se Komise zavazuje podporovat trvale udržitelný rozvoj akvakultury v EU. To předpokládá vysokou úroveň ochrany životního prostředí, ale také vytvoření příznivějších podmínek pro provozování akvakultury. Je třeba, abychom to učinili. Změna nařízení o vysazování cizích druhů v uzavřených zařízeních akvakultury nepochybně usnadní činnost v oblasti akvakultury tím, že odstraní zbytečnou administrativní zátěž a zároveň zajistí náležitou ochranu vodních přírodních stanovišť. Samozřejmě toho můžeme udělat víc, a proto velice vítám návrh pana Ferreiry zvýšit naše výzkumné úsilí v oblasti akvakultury. S pomocí našeho rozpočtu a reformy SRP pro to uděláme vše.

Jsem velice potěšena, že diskuse ve Výboru pro rybolov vyústily v lepší definici „uzavřeného zařízení akvakultury“.

Ráda bych upozornila, že původní návrh Komise přijala měsíc před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, takže jsme řešili stejný problém. Výbor pro rybolov předložil pozměňovací návrhy s cílem přizpůsobit základní nařízení novým ustanovením o postupu projednávání ve výborech obsaženým v Lisabonské smlouvě. Považovali jsme za vhodné provést toto sladění navrhované Parlamentem. Na druhé straně bylo nezbytné náš návrh po formální stránce pozměnit, abychom mohli provést tyto podstatné úpravy, což zapříčinilo již zmíněné zpoždění.

Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala všem zpravodajům ve Výboru pro rybolov za jejich zprávy a za jejich práci na těchto důležitých otázkách.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, jménem skupiny PPE.(ES) Pane předsedající, velice děkuji autorům zpráv za jejich vynikající práci. Ráda bych se zaměřila na plány řízení, nebudu však rozebírat žádné podstatné aspekty, neboť ty již zdůraznili zpravodajové. Místo toho se zmíním o důležitých institucionálních problémech, které tyto plány vytvářejí a které musíme vyřešit.

Po více než rok trvajících jednáních s Radou se Parlament poměrně zodpovědně rozhodl předložit příslušné zprávy k prvnímu čtení s cílem vyvinout tlak a dostat se tak ze slepé uličky, jež ovlivňuje nejen tyto dva návrhy, ale také všechny ostatní, které nám mají být v blízké budoucnosti předloženy.

Parlament je ochoten nalézt s Radou a Komisí kompromisní řešení, avšak nezbytným předpokladem je, aby Rada uznala a akceptovala, že na jádro dlouhodobých plánů řízení se musí vztahovat řádný legislativní postup, tj. právní základ čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

Je nepochopitelné, že před Lisabonskou smlouvou, kdy měla Rada rovněž výlučnou pravomoc v záležitostech týkajících se TAC a kvót, byl Parlament žádán o poradní stanovisko, zatímco nyní si Rada ve stejných záležitostech nárokuje výlučné působení, přestože podle všech právních stanovisek musí být čl. 43 odst. 3 vykládán restriktivně.

Vyzývám proto paní komisařku, aby přihlédla ke stanovisku Parlamentu, i kdyby veškeré návrhy – a otázka paní Bilbaové týkající se právě tohoto bodu podle mého mínění nebyla zodpovězena – měly být staženy nebo nahrazeny novými texty. Pokud se tak nestane, budeme nuceni tuto věc předložit Soudnímu dvoru a zablokovat budoucí dlouhodobé plány, čemuž je třeba předejít, jelikož představují základní nástroj řízení politiky rybolovu.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis, jménem skupiny S&D.(EL) Pane předsedající, paní komisařko, v textech, o nichž dnes vedeme rozpravu, je obsaženo velké množství technických podrobností. Vyplývá z nich nicméně jednoznačné poučení: Evropský parlament vyzývá ostatní orgány, tedy Komisi a Radu, aby věnovaly pozornost vědeckým údajům, kdykoliv přijímáme rozhodnutí o otázkách rybolovu a o tom, jak lovit.

Nemůžeme jednat podle politické příslušnosti, když rozhodujeme o tom, jak lovit jednotlivé druhy ryb. Rada a Parlament nemohou jednat podle politické příslušnosti o otázkách, které je třeba posuzovat na základě vědeckých údajů. Jedině na základě vědeckých dat můžeme zjistit přebytky v našich mořích a také to, co můžeme odlovit, aniž by to mělo nevratný dopad na život v mořích a na odvětví rybolovu.

Čeká nás revize společné rybářské politiky. V těchto zprávách žádáme, abyste si při této revizi počínali odvážně a zajistili, že rozhodnutí přijatá se záměrem zaručit životaschopnou budoucnost našim mořím a našemu odvětví rybolovu budou vycházet z vědeckých údajů.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, jménem skupiny ALDE.(SV) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, zaměřím se na zprávu o lovu sardele obecné v Biskajském zálivu a na názor naší skupiny v této záležitosti. Jedná se o otázku, jež je nesmírně důležitá a slouží jako příklad toho, jak bychom měli přistupovat k citlivým záležitostem týkajícím se rybolovu. Je důležité připomenout, že rybolov, o němž hovoříme, v roce 2005 zkolaboval v důsledku nadměrného odlovu.

Nyní, když je rybolov opět povolen, provádí se na základě preventivního principu, a tak by tomu mělo být. Lze jej provádět jedině dlouhodobým a udržitelným způsobem, což byl také názor naší skupiny v této záležitosti. Je pravda, že rybolovný průmysl možná doufá, že začneme s větším množstvím ryb, avšak z dlouhodobého hlediska je lepší učinit to, co nyní pravděpodobně zvolíme. Takto bychom podle názoru naší skupiny měli otázky tohoto druhu řešit, a to jak dnes, tak v budoucnu.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, jménem skupiny Verts/ALE.(SV) Pane předsedající, dámy a pánové, Lisabonská smlouva změnila pravomoci Parlamentu, pokud se týká politiky rybolovu. Plány řízení, o nichž máme zítra hlasovat, budou první zkouškou toho, jak úspěšně Parlament dostojí této odpovědnosti. Domnívám se, že jsme se s touto výzvou v zásadě vypořádali dobře, neobešlo se to však bez falešných poplachů. Političtí představitelé vždy čelí pokušení odchýlit se od vědeckých doporučení kvůli zavádějícímu ohledu na rybolovný průmysl. Lidé mají mimoto krátkou paměť. Přestože rybolov sardele obecné v Biskajském zálivu zkolaboval teprve v roce 2005, kdy rybolovný průmysl musel zcela zastavit lov, jsou tu stále krátkozraké finanční pobídky, které ohrožují dlouhodobou udržitelnost populací. Ve výboru nicméně zvítězila opatrnost nad hazardérstvím.

Počítat ryby není obtížné, je to jako počítat stromy. Jde jen o to, že ryby se pohybují z místa na místo a nejsou vidět. Tak vtipkoval přední světový mořský biolog Willy Kristensen ve filmu „Konec vlasce“ („The End of the Line“) o decimování populací ryb ve světových oceánech. Snažil se tím říct, že ohledně odhadů stavu rybích populací panuje značná nejistota. Je důležité si to připomenout právě nyní, kdy se EU i svět rozhodly přibližně za pět let dosáhnout maximálního udržitelného výnosu u všech komerčních druhů ryb.

Ráda bych zdůraznila, že dosáhnout maximálního udržitelného výnosu všude a u všech druhů ryb současně je naprosto nemožný úkol. Proto potřebujeme bezpečnostní rozpětí. Ekosystémy musí být pokládány za celky a maximální udržitelný výnos je nutné považovat za horní limit, nikoli za cíl. Doufám, že nadcházející rybářská politika k tomu bude přihlížet a plány řízení to budou respektovat, jak v Parlamentu, tak v Radě. Potřebujeme rychle zavést dlouhodobé plány řízení pro všechny mořské ekosystémy Evropy. Na závěr bych ráda prohlásila, že naprosto souhlasím se zpravodajem panem Gallagherem, že rozdělení kvóty pro jednu populaci kranase obecného zcela odporuje vědeckým doporučením.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Pane předsedající, problémy nastolené v této rozpravě nejsou specifické jen pro stanovenou oblast. Jsou tu rovněž problémy týkající se plavidel v Severním moři.

V pátek jsem se setkal s rybáři z Whitby v Yorkshiru. Stejnou měrou je znepokojují problémy, které pravděpodobně ukončí činnost zbývajících plavidel v britském loďstvu. Bezprostřední hrozbu představuje navrhované snížení počtu dní, ve kterých mají povoleno lovit, ze 135 dní až na 90 dní. Zeptal jsem se těchto rybářů, jak velké omezení by mohli snést, aniž by museli ukončit svou činnost, a oni mi odpověděli, že tento důsledek by mělo jakékoli omezení.

Politika nutící rybáře lovící vlečnými sítěmi vyhazovat mrtvé a umírající ryby, aby se vyhnuli vykládce podměrečných ryb nebo překročení kvót pro daný druh ryb, je naprosto nesmyslná. Všechny ryby, které byly chyceny a nepřežijí, musí být vyloženy. Provádění výmětů není žádným zachováváním populace, je to plýtvání. Odlov nejkvalitnější části populace ryb je odpovědí na nespravedlivý systém kvót. Reformujte systém a tento odlov skončí. Kvóty jsou kupovány a prodávány na otevřeném trhu a stávají se předmětem spekulací bohatých a mocných. To zvyšuje cenu kvót, které jsou pronajímány rybářům za přemrštěné částky. Spekulace musí definitivně skončit.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE).(PT) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, pokud se týká zprávy pana Gallaghera, a zejména víceletého plánu pro populaci kranase obecného, je nezbytné, abych zde hájil pozměňovací návrh předložený skupinou Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), který vypracovala paní Patrãová Nevesová a jenž se zaměřuje na tři cíle zelené knihy a reformy společné rybářské politiky (SRP): cíl ochrany životního prostředí, který tato zpráva skutečně respektuje, a ekonomický a sociální cíl, ať už se zaměřuje na ekonomickou životaschopnost nebo na důstojný život těch, kteří danou profesi vykonávají.

Je velice důležité, abychom v tomto případě rozlišovali. Když hovoříme o západní populaci kranase obecného, považuji za důležité rozlišovat zónu VIII C, oblast v okolí Biskajského zálivu, jež je v zásadě určena pro drobný rybolov a která poskytuje obživu pro významnou část zejména portugalského, španělského a francouzského obyvatelstva, a zónu dále na sever, jež se zaměřuje na průmyslový rybolov a v zásadě se tedy orientuje na hospodářskou výnosnost. Právě z tohoto důvodu musí dojít k úpravě této zprávy tak, aby byla sladěna nejen se základními cíli zelené knihy o společné rybářské politice či o její reformě, ale také s doporučeními předloženými Radou k nařízení o celkových přípustných odlovech (TAC) na rok 2011. Mezinárodní rada pro průzkum moří v nich považuje zónu VIII C za oblast určenou zejména pro drobný rybolov, zatímco sever této západní zóny za oblast zaměřenou především na průmyslový rybolov. Jedině tento přístup, jenž přihlíží ke specifickému charakteru a účelu každé oblasti, v níž žije západní populace kranase obecného, může skutečně zajistit všechny cíle společné rybářské politiky.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D).(ES) Pane předsedající, paní komisařko, blahopřeji všem čtyřem zpravodajům. Také já se zaměřím na otázku plánů řízení populace sardele obecné a kranase obecného.

Návrh týkající se odlovu populací sardele obecné, jenž zpočátku měl být návrhem na udržitelný lov sardele obecné, se ukázal být komplikovaným návrhem, jehož přijetí Rada v současné době blokuje. Právě toto odvětví utrpělo největší škody. Vězíme ve slepé uličce, protože kvůli neschopnosti Rady a také Komise učinit rozhodnutí dosud nedošlo k vyřešení patové situace.

Ráda bych upozornila na postoj delegace španělských socialistů, jež během celého procesu podporovala jednotné požadavky pro toto odvětví, které jsou podpořené – a to bych ráda zdůraznila – vědeckými zprávami i regionální poradním sborem. Tentýž postoj nadále zastáváme i v souvislosti s novými otázkami, jež vyvolává nadcházející reforma společné rybářské politiky.

Vzhledem k této slepé uličce žádáme, aby paní komisařka daný návrh v případě nutnosti stáhla, přihlédla k postoji Parlamentu a předložila nový návrh.

Pokud se týká kranase obecného, pan Gallagher nastínil několik otázek, na nichž se rovněž shodneme, jako je zavádění víceletých programů, celkové přípustné odlovy a vědecká doporučení. Předložil rovněž pozměňovací návrh, který socialisté i španělská socialistická skupina považují za důležitý, jelikož rybolov kranase obecného je ve Španělsku tradičním odvětvím, jehož produkty jsou spotřebovávány čerstvé téhož dne, kdy byly uloveny. Přehlížení tohoto odvětví povede k socioekonomickým škodám a nepochybně zmenší vyhlídky na lepší řízení.

Z tohoto důvodu se domníváme, že pan Gallagher měl vzít v úvahu náš návrh, který zvlášť vymezuje pobřežní rybolov.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE).(DE) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, ráda bych poděkovala zpravodajům. Vzhledem k vysoké úrovni dovozu ryb a rybích produktů do EU je nezbytné, abychom chránili a podporovali naše místní rybáře i domácí odvětví akvakultury. Naléhavě potřebujeme lepší postupy rybolovu, abychom zajistili dlouhodobou existenci našich moří i našich rybářů.

Je rovněž nezbytné, abychom umožnili další rozvoj akvakultury. Naléhavě potřebujeme efektivnější shromažďování údajů a intenzivnější výzkum, jelikož teprve až budeme vědět, co se skutečně děje, budeme moci činit správná rozhodnutí do budoucna.

Náš neúspěch při slaďování ekonomiky a ekologie, které se ve skutečnosti tolik neliší, je často způsoben přílišnou byrokracií a nedostatečnými znalostmi.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: LIBOR ROUČEK
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(ES) Pane předsedající, v souvislosti s rozpravou o plánu pro populaci sardele obecné bych i já rád zdůraznil jeho význam i skutečnost, že se jedná o přelomový krok nejen v daném odvětví a především v lovu sardele obecné, ale rovněž ve vztazích mezi Komisí, Parlamentem a Radou.

V této souvislosti bych také rád jasně prohlásil, že skupina Zelených/Evropské svobodné aliance v zájmu větší opatrnosti podporuje návrhy učiněné Komisí.

V zásadě podporujeme návrhy týkající se tří bodů: prvním je míra odlovu, jež by podle nás, stejně jako podle Komise, neměla přesahovat 0,3; druhým je celkový přípustný odlov (TAC), který by podle nás měl brát v úvahu živou návnadu; poslední bod představuje snížení TAC alespoň o 25 %, pokud se to bude jevit jako nezbytné.

V těchto třech záležitostech jsme Komisi podpořili a pokládáme to za rozumné právě proto, že chceme tentokrát jednat jako holističtí lékaři, kteří léčí, spíš než soudní lékaři, kteří potvrzují smrt. Považuji za důležité, že vysíláme jasný signál, a domnívám se, že se jedná o vhodnou příležitost jednat správně.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE).(DE) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, můj příspěvek se týká nařízení Evropského parlamentu a Rady ohledně zákazu odlovu nejkvalitnější části rybí populace a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu. To, čím se tu zabýváme, není pouze změna jednoho nařízení, nýbrž dva velice významné a prvotřídní druhy využívané jako krmivo pro ryby, které náš evropský vnitřní trh naléhavě potřebuje. Opět je zřejmé, že věda a průmysl musí spolupracovat, aby se zajistilo, že jejich zkušenosti – zejména v oblasti výmětů a řízení populací, ale také v souvislosti s nakládáním s vedlejšími úlovky – budou doceněny a účelně vyhodnoceny. Všechny možnosti zavedení omezení již známe; pan Gróbarczyk nám je skvěle vyložil. Je nezbytné, aby byl článek 15a začleněn do nařízení. Důvod jste již slyšeli – zpravodaj jej znovu jasně uvedl. Naším společným cílem je minimalizovat množství vedlejších úlovků a výmětů a v tomto výboru jsme toho dosáhli.

U některých druhů ryb – a platýs bradavičnatý a pakambala velká patří mezi ně – je tomu nicméně tak, že nedospělí a podměreční jedinci mohou být hozeni zpět do moře, pokud byli naloženi spolu s úlovkem. Je pochopitelně také nutné pracovat s prvotřídním lovným zařízením, lovit selektivně a respektovat období hájení. Tyto dva duhy ryb pravidelně mění místa tření, takže byly pochopitelně také jasně vymezeny oblasti rybolovu a byla přesně popsána období i místa tření.

Parametry pro uvádění na trh nesmí být sníženy, jinak by bylo jedinou možností udělat z tak znamenitých populací rybí moučku. To není naším cílem. My chceme trhu vyhovět, a proto jsme toto nařízení tímto způsobem změnili.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Pane předsedající, paní Damanakiová, jsem velice potěšena, že tento týden můžeme přijmout čtyři významná nařízení o rybářské politice a že se nám, jak v Parlamentu, tak i s Radou a s Komisí, podařilo dosáhnout dohody o zprávách týkajících se akvakultury a technických opatření v Baltském moři.

Totéž bohužel nelze říci o dvou nařízeních o dlouhodobých plánech řízení. Správný mechanismus řízení populací sardele byl ve výboru vždy předmětem četných sporů. Návrh předložený plénu pokládám za velmi dobrý a těší mne, že skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) si to nyní, zdá se, také uvědomila, neboť nepředložila žádné další pozměňovací návrhy. Předpokládám, že budete zítra hlasovat pro návrh.

Mnohem závažnější problém se však týká Rady. V rozporu s doporučením svých vlastních právních expertů odmítá většina členských států akceptovat právo Evropského parlamentu na spolurozhodování – celý rok poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost! To pokládám za ostudné. Proto jsem předsedkyni našeho výboru navrhla, abychom evropským ministrům pro rybolov napsali společný dopis.

Byla bych potěšena, kdybychom v nadcházejících dnech dosáhli dohody, abychom mohli ukázat míru našeho odhodlání. Nenecháme se Radou tak snadno odbýt.

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). – Pane předsedající, podporuji postoj, který zaujal pan Gallagher ve své zprávě, a podle toho budu zítra hlasovat, až se k tomuto bodu dostaneme.

Princip víceletého plánování je rozumný, jestliže umožní rybářům i zpracovatelskému průmyslu rozumné plánování do budoucna. Obecně však, jak víte, přetrvávají některé velmi negativní aspekty řízení rybolovu v EU. Jsem pevně přesvědčen, že jsou to samy státy věnující se rybolovu – ty, které disponují právy v konkrétních mořských oblastech –, kdo by měl činit rozhodnutí o zachování a řízení stavu populací.

Několik řečníků se znovu zmiňovalo o skandální otázce výmětů. Ve Skotsku sílí přesvědčení o tom, že výměty jsou přímým důsledkem nařízení EU a zejména plánu obnovy populace tresky obecné. Doufám, že paní komisařka toto vezme v úvahu a podnikne kroky, aby se vypořádala s tímto aspektem skandálu s výměty, jemuž bylo možné zabránit změnou některých neosvědčených nařízení, jež v současné době platí.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Pane předsedající, ve svém projevu se zaměřím na dvě zprávy, jejichž projednávání a konečné výsledky jsou příkladem toho, jak se má a naopak nemá postupovat. Mám na mysli plán pro populaci sardele obecné a používání exotických druhů v akvakultuře.

Plán pro populaci sardele obecné je příkladem toho, jak se postupovat nemá. O tomto tématu se diskutuje již déle než rok a naneštěstí se z něho stala debata o pravomocích, které Parlamentu uděluje Lisabonská smlouva, a o právním základě návrhu Komise, místo aby to byla diskuse o tom, co je lepší pro rybáře, průmyslová odvětví a rybolov. Jedná se o dlouhou a bezvýslednou debatu, jejíž obětí je odvětví rybolovu, které s údivem přihlíží tomu, jak jsme zabředli do diskusí, zatímco práce na dlouho očekávaném plánu řízení dosud nepokročila a hrozí, že plán vůbec nespatří světlo světa.

Lidé zabývající se lovem sardele obecné si oprávněně stěžují na administrativní překážky, na něž tento plán naráží, přestože je zcela nezbytné zabránit dalšímu přerušení činnosti v tomto odvětví rybolovu.

Jsem skutečně přesvědčen, že vzhledem k této atmosféře nejistoty by se Komise dnes měla v Parlamentu snažit vyslat tomuto odvětví pozitivní signál.

Naopak pokud jde o exotické druhy, dohoda, které Parlament dosáhl v prvním čtení, představuje dobrý kompromis. Komisi, Radě a Parlamentu se podařilo rychle a bez zásadních sporů ohledně právní či faktické stránky dosáhnout dohody.

Dohoda nejenže stanoví přesnou definici uzavřeného zařízení akvakultury, ale navíc podnikům v tomto odvětví zajišťuje větší právní jednoznačnost a především odstraňuje část byrokracie, které si Evropané už užili dost.

Zastávám názor, že administrativní postupy je třeba omezit na nezbytné minimum. Evropané se musí potýkat s přílišnou byrokracií, jež nesmírně komplikuje zahájení či vykonávání jakékoli činnosti. Zprávy jako ta dnešní, jež ruší administrativní postupy, nejsou jen dobrou zprávou pro odvětví akvakultury, ale měly by se rovněž stát trvalým rysem způsobu naší práce.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Pane předsedající, paní komisařko Damanakiová, zaměřím se na zprávy pana Gróbarczyka a pana Ferreiry. Chtěl bych zpravodajům poblahopřát k tomu, že v prvním čtení dosáhli dohody s Radou o úpravě dvou nařízení, jež přizpůsobují rybářskou politiku Lisabonské smlouvě a zdůrazňují závazek Evropské unie ohledně udržitelného řízení rybolovu a zachování biologické rozmanitosti.

Zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké v Baltském moři jsou nezbytnými opatřeními pro efektivní a náležité řízení zdrojů. Je vhodné je trvale začlenit do nařízení o technických opatřeních v těchto vodách. Toto hledisko by mělo být rozšířeno na zbývající vody EU a stát se součástí politiky nulových výmětů v rámci nadcházející reformy společné rybářské politiky.

Je dále nezbytné, aby Evropská unie aktualizovala definici a provozní podmínky uzavřených zařízení akvakultury, zvážila, jakým způsobem zveřejnit jejich seznam, a v souladu s Lisabonskou smlouvou stanovila postupy rozvoje EU či uplatňování pravidel, jejichž cílem je zabránit znečištění v důsledku činností, jež by mohly ohrozit nebo poškodit naše ekosystémy.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE) . – (FR) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, nejprve rád poblahopřál našim kolegům, paní Bilbaové a pánům Gallagherovi, Gróbarczykovi a Ferreirovi k jejich zprávám.

Chtěl bych říci, jak jsem potěšen, že Parlament dokončil své první čtení dvou dlouhodobých plánů pro populaci sardele obecné a kranase obecného. Poté, co byla přijata Lisabonská smlouva, totiž Parlament o těchto záležitostech spolurozhoduje.

Pokud se týká populace sardele obecné, mám velkou radost z textu přijatého ve Výboru pro rybolov, jehož cílem je dlouhodobé řízení populace hojně lovených druhů ryb. Tento plán umožní zemím s významným odvětvím rybolovu provádět společná opatření k jeho řízení.

K živé návnadě bude v kvótách přihlédnuto, což umožní co nespravedlivěji kontrolovat množství ulovených ryb. Dále vítám opatření sloužící k dohledu nad tímto odvětvím rybolovu. Systém kontroly plavidel musí být v různých členských státech lovících tuto populaci stejný.

Rád bych panu Gallagherovi poblahopřál k jeho zprávě. Vím, že ji zítra schválíme. Umožňuje udržitelný lov populace kranase obecného jak ze socioekonomického hlediska, tak z hlediska životního prostředí. Tento plán přichází s novou metodou rozhodování o celkovém přípustném odlovu, která umožní dlouhodobě zajistit udržitelnost této populace. Rád bych vám rovněž připomněl význam principu relativní stability, který je mi zvlášť blízký.

Zpravodajové zdůrazňují nutnost vypořádat se s problémem výmětů a to nelze než přivítat. Stejně jako moji kolegové nicméně považuji za politováníhodné, že Rada zpochybňuje novou spolurozhodovací pravomoc Parlamentu v souvislosti s dlouhodobými plány řízení. Domnívám se, že tato otázka právního základu musí být vyřešena, jelikož zpožďuje provádění plánů, které jsou nezbytné pro zachování zdrojů a regulaci rybolovu.

Musíme rovněž jednou provždy definovat pojmy drobný rybolov a průmyslový rybolov. To zajistí, že reforma společné rybářské politiky se uskuteční na rozumném a pevném základě. To také ve své zprávě navrhuje pan Gróbarczyk, jemuž děkuji za jeho kvalitní práci. Úplný zákaz výmětů mimoto, jak víme, není realistický. Doufám, že Evropská komise podpoří toto odvětví, které zavádí selektivní lovná zařízení a zajišťuje rybolov udržitelný z ekonomického hlediska i z hlediska životního prostředí.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jedna minuta nepostačuje k tomu, abych se zabýval čtyřmi zprávami. Proto budu hovořit pouze o zprávě pana Ferreiry a ostatním třem zpravodajům poblahopřeji.

Dodržování principu biologické rozmanitosti musí být jádrem opatření, jež Evropská unie provádí v oblasti rybolovu a akvakultury. Kompromisní pozměňovací návrh představuje výsledek dobré práce, kterou odvedl pan Ferreira. Zjevně tento fakt pochopil.

Nesmíme být předpojatí, když hledáme způsob, jak vylepšit standardy v oblasti chovu ryb, musíme však být přísní při kontrole a uplatňování nařízení, jež jsou co nepřesnější, abychom zabránili riziku, že dojde k narušení rovnováhy životního prostředí.

Největší podporu ekologické produkce tak představuje rozhodnutí učiněné v obecném zájmu, jež zahrnuje ochranu biologické rozmanitosti. To je skutečně nejlepší způsob, jak optimalizovat produkci původních druhů.

Paní komisařko, doufám, že v rámci reformy společné rybářské politiky bude možné toto další opatření týkající se akvakultury začlenit do jediného zjednodušeného nařízení. To věci značně usnadní a doufám, že jediné nařízení o akvakultuře postupy celkově ještě zjednoduší.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). (PL) Pane předsedající, pro začátek bych rád poděkoval panu Gróbarczykovi za jeho pomoc. Velice mne těší, že bylo možné do zprávy zařadit velmi důležitý bod vyzývající Komisi, aby připravila komplexní plán řízení populace platýse bradavičnatého ve vodách Baltského moře.

Rád bych využil této příležitosti a upozornil Komisi na skutečnost, že polské orgány navrhují přijetí komplexního systému řízení populace platýse v Baltském moři již mnoho let a od Evropské komise se dosud nedočkaly žádných hmatatelných výsledků.

Musí být vytvořen jednotný systém řízení populace platýsů, ať už se nacházejí kdekoli. Pro rybáře v Baltském moři, včetně polských rybářů, mají značný hospodářský význam, a proto si od evropských orgánů odpovědných za rybolov zaslouží větší pozornost, než jaké se doposud těšily.

 
  
MPphoto
 

  Brian Crowley (ALDE). – Pane předsedající, chtěl bych poděkovat zpravodajům za jejich zprávy, zejména pak panu Gallagherovi. Když jsem poslouchal probíhající diskusi, okamžitě mi vytanuly na mysli dvě věci. Za prvé, celý koncept umožňující rozdělení celkových přípustných odlovů v jednom odvětví rybolovu je nanejvýš nezodpovědný. Měli bychom se proti tomu jednoznačně postavit.

Za druhé, pokud se týká otázky výmětů, možná nastal čas uvažovat o vytvoření šedého trhu s těmito výměty. Jedná se o vedlejší úlovky při běžné rybolovné činnosti, tak proč neumožnit, aby byly vyloženy a jejich prodej uhradil náklady na lov – ne za tržní cenu, ale za cenu odpovídající nákladům na lov – místo toho, aby byly vyhazovány zpět do vody. Lze je využít jako náhradu za tisíce tun dovezených ryb, které pocházejí z Dálného východu i z dalších míst a zaplňují trhy v Evropské unii.

To může být situace, jež prospěje všem. Může snížit množství výmětů a rovněž zajistit, aby rybáři nevyhazovali cenné produkty.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI). – Pane předsedající, je dobře, že se EU snaží zachovat ohrožené populace ryb, ale dříve než se tyto návrhy stanou předmětem naší přehnané sebechvály, si musíme připomenout, že mnohá předchozí pravidla týkající se rybolovu skončila strašlivým fiaskem. V britských domácích vodách se v rámci evropské rybářské politiky lovilo tak, že byly ryby téměř vyhubeny. Skutečnost je taková, že ochranu rybích populací je nejlépe přenechat místním rybářům a mořským vědcům pověřeným národními vládami, nikoli byrokratům z EU.

Rada lidí pracujících v tom, co zbylo z britského rybářského loďstva, je prostá: zrušte systémy kvót, které vedou k výmětům a odlovu nejkvalitnější části populace ryb, a nahraďte je váhovými omezeními odlovu, aby byly všechny ulovené ryby vyloděny pro lidskou spotřebu nebo ke zpracování na krmivo pro zvířata a pro ryby. Je třeba, abychom nahradili systém volně obchodovatelných kvót a zabránili tak finančníkům, supermarketům a nejbohatším v tom, aby spekulovali s živobytím rybářů. Kvóty všech druhů a ve všech mořích by měly patřit rybářům z přístavů s tradičními vazbami k těmto vodám a měly by být obchodovatelné jedině mezi rybáři, kteří mají totéž oprávnění lovit, na základě osobních, rodinných a společenských vazeb.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Pane předsedající, nejsem žádným odborníkem na tuto problematiku, ale jelikož pocházím z ostrovního státu, vím, že pro pobřežní společenství po celém Irsku je rybolov velice důležitý.

– Můj vážený irský kolega, pan Gallagher, který je odborníkem na tuto problematiku nejen v Irsku, ale také v zahraničí, učinil několik příhodných poznámek, když hovořil o nesmyslných společných kvótách pro dvě oddělené oblasti jedné populace ryb. Má skupina PPE zastává odlišný názor. Přitom se to, co říká pan Gallagher, zdá být logické, neboť kranas obecný je migrujícím druhem. Především na to bych rád od paní komisařky dostal odpověď, nikoli její osobní názor, nýbrž odpověď vycházející z vědeckých důkazů. Souhlasím se svými kolegy také v otázce výmětů a rovněž bych rád, abychom mnohem více rozvíjeli akvakulturu...

(GA) ...protože poptávka po rybách v budoucnosti neustále poroste, a já doufám, že všechny druhy ryb budou dostupné pro každého.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). – Pane předsedající, nedávno jsem se pokoušel vyčíslit náklady společné rybářské politiky pro britskou ekonomiku. Jen na úlovcích činí nejlepší odhad ztrát nejméně 3,6 miliard GBP ročně; náklady v podobě vyšších účtů za potraviny se odhadují zhruba na 4,7 miliard GBP ročně; náklady spojené s dotacemi, nezaměstnaností, vyplýtvanými zdroji, byrokracií atd. se odhadují zhruba na 2,8 miliard GBP ročně. Každoroční celková částka tak dosahuje 11,1 miliard GBP.

Rybolovný průmysl byl zničen, od roku 1973 v rybolovu a v odvětvích na něm závislých zaniklo více než 97 000 pracovních míst. Následné ekonomické a lidské náklady jsou nevyčíslitelné; ekologický dopad společné rybářské politiky je katastrofální. Každý rok se do Severního moře vyhodí více než 880 000 mrtvých ryb. Řešením pro Británii je samozřejmě vystoupit z Evropské unie, znovu získat kontrolu nad vlastními výsostnými vodami a opět vnést zdravý rozum do oživeného národního rybolovného průmyslu.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D).(ES) Pane předsedající, paní komisařko, lov sardele obecné v Biskajském zálivu byl v roce 2005 zastaven kvůli nízkému stavu populací. Cílem navrhovaného plánu je zajistit udržitelný rybolov stanovením kvót na základě vědeckých kritérií. Tento plán má podporu daného odvětví, jež potřebuje stabilitu. Žádám Komisi, aby tento návrh stáhla a vzala v úvahu iniciativu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, členka Komise. – Pane předsedající, ráda bych poděkovala všem váženým poslancům Parlamentu za jejich příspěvky. Diskuse byla skutečně velice zajímavá.

Nejprve bych ráda reagovala na poznámky, které učinila paní Fragaová jménem skupiny PPE i ostatních poslanců o institucionálních problémech, s nimiž se nyní potýkáme. Týkají se nového institucionálního prostředí, které máme na základě Lisabonské smlouvy. Musím uznat, že prosazení Lisabonské smlouvy přineslo novou éru, a my bychom se rádi této nové éře přizpůsobili. Chtěla bych zcela jasně prohlásit, že Komise chápe a podporuje myšlenku, že Parlament musí mít slovo, pokud se týká odlovu: konkrétně ohledně úlohy dlouhodobého plánu řízení.

Domníváme se, že Smlouvy se o této otázce zmiňují zcela jasně. Takový je náš postoj, avšak je tu, jak víte, ještě reakce Rady. Některé členské státy reagovaly velmi rozhodným způsobem, ale je tu rovněž všeobecná reakce na tento přístup. Musíme v této otázce nalézt řešení, protože jinak nemůžeme pokračovat a prosadit plány dlouhodobého řízení, a jak jistě pochopíte, plány dlouhodobého řízení jsou naší budoucností. Nemůžeme pokračovat v nové politice, pokud by ji určovalo zaměření na krátkodobé výsledky a všechny ty politické dohody, na které jsme zvyklí.

Musíme tedy nalézt řešení, abychom se dostali z této slepé uličky. Mám tím na mysli pokoušet se najít východisko prostřednictvím třístranného jednání. Chystám se Parlamentu a Radě navrhnout, abychom se všichni společně sešli a nalezli alespoň kompromisní řešení, které potřebujeme co nejdříve, neboť takto již nemůžeme dál pokračovat.

Všechny plány dlouhodobého řízení jsou nyní zablokovány a já mám mimoto několik nových návrhů týkajících se některých nových plánů řízení, které jsou velmi důležité, například pro lososy a pro pelagické populace. Jedná se o velmi významné plány dlouhodobého řízení. Jsou již připravené a my jen čekáme na to, až nalezneme institucionální řešení těchto velmi ožehavých problémů.

Pokud se týká příspěvků ostatních skupin, vítám příspěvky pana Arsenise, pana Haglunda a paní Lövinové, které pronesli jménem svých skupin. Souhlasím s nimi v tom, že potřebujeme právě plány dlouhodobého řízení a vědecká doporučení.

Chápu požadavky našich rybářů a problémy našeho odvětví rybolovu a chtěla bych o nich zcela otevřeně hovořit. Ráda bych vám však sdělila, že to, o čem nyní jednáme, je názorným příkladem této situace. Plán pro populaci sardele obecné a skutečnost, že jsme museli na několik let zastavit její lov, je jasným důkazem toho, že se nemůžeme pokročit kupředu, když budeme ignorovat vědecká doporučení.

Rozumím těmto problémům a my nyní musíme učinit nějaké shrnutí a nalézt řešení. Má představa – a bude to jedním z hlavních témat naší reformy rybářské politiky – je nadále dbát doporučení vědců a také se pokoušet nalézt řešení v případě, kdy doporučení není dostatečně jasné a nemáme dostatek dat k tomu, abychom si vytvořili jednoznačný názor.

Ráda bych také prohlásila, že zpráva pana Gróbarczyka je velice důležitá a že technická opatření týkající se toho, jak zabránit odlovu nejkvalitnější části populace ryb, jsou pro naši politiku velice významná. Ráda bych dále zdůraznila, že potřebujeme politiku týkající se platýse bradavičnatého a dalších druhů platýsů, jak již bylo řečeno. Máme v úmyslu takovou politiku formulovat.

Potřebujeme velmi odvážnou politiku týkající se výmětů, o nichž se mnozí z vás zmínili. Domnívám se, že si nemůžeme dovolit vyhazovat ryby zpátky do moře, když jsou tak cenné. To si už nemůžeme dále dovolit. Možná to bylo řešení v době, kdy jsme v našich vodách měli spoustu ryb, ale nyní se potýkáme s opravdovými problémy. Nemůžeme ryby vyhazovat zpátky do moře.

Musíme proto najít řešení a já velice vítám takové návrhy jako například nahradit rybářům náklady na lov prostřednictvím prodeje vedlejších úlovků. Můžeme nalézt řešení, avšak pomocí reformy naší politiky musíme směřovat k cíli v podobě odstranění výmětů. Musíme mít samozřejmě na paměti veškerá potřebná technická opatření, musíme se však ubírat tímto směrem.

Poslední poznámka se týká problémů akvakultury. Musíme omezit zátěž, jež akvakultuře vytváří překážky. S tím se ztotožňuji. Souhlasím se zpravodajem a panem Milanou i s dalšími řečníky, kteří o této otázce hovořili.

Mohu prohlásit, že se toho snažíme dosáhnout v rámci naší reformy společné rybářské politiky. Chtěla bych rovněž zopakovat, že zintenzivníme vědecký výzkum druhů využívaných v akvakultuře, protože skutečně potřebujeme přejít k masové výrobě těchto produktů akvakultury, pokud opravdu chceme, aby byla akvakultura jednou z alternativ k našemu odvětví rybolovu.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, zpravodajka.(ES) Pane předsedající, paní komisařko, za prvé bych od vás byla ráda dostala jasnou odpověď na to, zda máte v úmyslu podřídit se přání Rady, když uznáváte – za což jsem vám vděčná – problémy týkající se akceptování pravomocí, které Parlamentu uděluje Lisabonská smlouva.

Výbor pro rybolov hlasoval podruhé a paní komisařku nepožádal o to, aby návrh stáhla. To, oč dnes paní komisařku žádáme, je, aby nám poskytla odpověď na otázku, jestli má nebo nemá v úmyslu podřídit se tomu, co si přeje Rada.

Toto odvětví potřebuje nějaký plán. Odvětví se chovalo zodpovědně a více než dva roky spolupracovalo s vědeckými instituty a Komisí, aby bylo v návrhu stanoveno a vyloženo pravidlo odlovu. Jedná se o zodpovědné odvětví, jehož činnost byla pět let zastavena, a neměli bychom zapomínat, že to bylo odvětví samotné, kdo o toto zastavení činnosti požádal. Rok před zastavením bylo schopné ulovit 7 000 tun ryb a každý den stanovilo kvótu týkající se povoleného množství ulovených ryb, aby tato nízká kvóta přinášela větší zisk. Poté se jednostranně rozhodlo Komisi oznámit, že zastavuje rybolov, protože dosáhlo stanoveného limitu.

Takové tedy máme odvětví. Je to odvětví, jež nás opakovaně žádalo o to, abychom učinili rozhodnutí a byli transparentní, a o němž mohu osobně prohlásit, že pracovalo odpovědně a pečlivě, abychom se dobrali k tomuto tolik potřebnému plánu.

Přijmout tento plán znamená ustoupit od podivných politických rozhodnutí o kvótách a celkových přípustných odlovech, jejichž důvod je někdy neznámý. S touto nedostatečnou transparentností jsme žili již mnoho let. Jednadvacáté století není stoletím neprůhlednosti. Nezaslouží si ji evropští občané ani odvětví, které prokázalo svou zodpovědnost.

Poslední zpráva vypracovaná institutem AZTI (Baskickým vědeckým institutem) i studie Juvena naštěstí ukázaly, že populace sardele obecné budou v nadcházejícím roce mnohem početnější. Přesto bych, paní komisařko, ráda dostala jasnější odpověď.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, zpravodaj. – Pane předsedající, rád bych poděkoval paní komisařce a svým kolegům za jejich příspěvky, stejně jako stínovým zpravodajům, sekretariátu Výboru pro rybolov, Radě, Komisi, politickému poradci své skupiny a samozřejmě i svému osobnímu poradci.

Chápu, že Rada je na technické rovině rozdělena v otázce, zda by měla či neměla výlučně rozhodovat o pravidlu kontroly odlovu. Rozumím také tomu, že 27 ministrů bude o celém tomto dokumentu, a zejména o této otázce, teprve jednat. Doufám, že nakonec zvítězí zdravý rozum.

Pokud se týká výhrad paní komisařky vůči limitu +/–5 000 tun, rád bych vám, paní komisařko, sdělil, že to bylo pragmatické řešení. Tímto dokumentem jsme se zabývali již déle než rok a tohle byl způsob, jak se dostat dál. Domnívám se, že občas musíme být pragmatičtí, abychom překonali nesnáze.

Členům skupiny S&D bych rád sdělil, že můj postoj ohledně vašeho pozměňovacího návrhu je zcela jednoznačný. Rozhodně doporučím, abychom tento návrh podpořili. Pokud se týká návrhu skupiny PPE, rád bych řekl, že by se nad ním měla skupina PPE zamyslet. Její obavy jsem velmi pečlivě zohlednil v pozměňovacím návrhu 7, který se zabývá Biskajským zálivem. Zabývá se drobným rybolovem a historickými právy.

Každý, kdo daný návrh podporuje, musí mít na paměti, že v Parlamentu budeme projednávat mnoho dalších zpráv. Pokud podporujete něco, co je nesprávné nyní, patrně budete muset, máte-li být konsistentní, podpořit něco nesprávného i v budoucnu. Z vědeckého hlediska je naprosto chybné rozdělit TAC – není to jen můj osobní názor. Jestli to uděláme nyní, budeme to patrně u lovu jedné populace muset udělat i v budoucnu. Víceleté plány jsou nezbytné pro to, aby mohlo odvětví dopředu plánovat. Doufejme, že zdravý rozum zítra zvítězí a že vytvoříme zprávu, za kterou se budeme moci postavit.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk, zpravodaj.(PL) Pane předsedající, ještě jednou bych rád vyjádřil své upřímné poděkování všem stínovým zpravodajům, zejména těm přítomným – paní Ulrike Rodustové, panu Kuhnovi a panu Ferreirovi a také panu Kuhnovi a panu Alainu Cadecovi – za jejich vřelá a laskavá slova o tématu mé zprávy. Velice vám děkuji.

Také já doufám, že zpráva zajistí, že přijatá řešení budou pokračovat, a že především začne práce na regionalizaci. Regionalizace je naším cílem a tím, oč v naší společné rybářské politice usilujeme. Právě ona rozhodne o úspěchu budoucí společné rybářské politiky v praxi.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, zpravodaj. – (PT) Pane předsedající, chtěl bych vyjádřit poděkování za komentáře k mé zprávě a využít svou řečnickou dobu k tomu, abych učinil několik poznámek o víceletém plánu pro západní populaci kranase obecného a o pozměňovacím návrhu ke zprávě pana Gallaghera, který jsem předložil jménem skupiny konfederace Evropské sjednocené levice – Severské zelené levice.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit specifický charakter různých loďstev a zajistit, aby byly tyto konkrétní body i konečné místo určení ryb zohledněny při určování celkových přípustných odlovů (TAC) – zpravodajův pozměňovací návrh č. 7 toto zcela nezajišťuje. Drobný pobřežní rybolov má svá ekonomická a sociální specifika, jež se mimo jiné liší od specifik průmyslového rybolovu. Určování omezení rybolovu zaměřeného na zásobování veřejnosti čerstvými rybami ke spotřebě by nemělo probíhat stejně jako u průmyslového rybolovu, který je zaměřen na zpracování ryb.

Pokud se týká různých loďstev a nastolené technické otázky, stále s postojem zpravodaje nesouhlasím. Fakticky hovoříme o stejné populaci ze stejného zdroje, avšak, jak už bylo zmíněno, jedná se o zdroj, který se vyvíjí v různých oblastech rybolovu. Pobřežní a drobný rybolov v ideálním případě probíhá ve stanovené oblasti rybolovu, zatímco průmyslový rybolov v oblasti jiné. Hovoříme tedy o oblastech, jež mají jasně vymezené hranice, a domníváme se, že je to vhodné. Mimoto jsme přesvědčeni, že celkové přípustné odlovy (TAC) musí být přizpůsobeny každé z těchto rozdílných oblastí rybolovu, aby se zajistilo rozumné řízení stavu populace. A to proto, že – jak už zde bylo rovněž zmíněno – rozumné řízení stavu populace by mělo přihlížet nejen k biologickým aspektům a k aspektům týkajícím se životního prostředí, ale také k ekonomickým a sociálním faktorům. Věci, které jsou v podstatě odlišné, by neměly být řešeny stejným způsobem.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra (úterý 23. listopadu 2010).

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně.(CS) Zpráva o zákazu odlovu nejkvalitnější části populace ryb a omezení rybolovu platýse bradavičnatého a pakambaly velké ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu usiluje o nové ustanovení pravidel pro rybolov v uvedených oblastech. Baltské moře má status „obzvláště citlivé mořské oblasti (PSSA)“ a je jedním z nejcennějších, ale také nejcitlivějších mořských ekosystémů naší planety. Z tohoto důvodu souhlasím se zpravodajem, že je naprosto nezbytné upustit – a to nejen zde – od průmyslového způsobu rybolovu. Jen ekonomicky a environmentálně vyvážený rybolov se správnými rybolovnými postupy může pomoci zachovat rybolov a současné množství druhů ryb v udržitelné podobě pro budoucí generace. V souvislosti s klimatickými změnami dochází i v Baltském moři k masivnímu přesunu ryb, proto je nutné pravidelně revidovat chráněné mořské oblasti. Vyzývám proto Komisi, aby tak v pravidelných intervalech konala. Dále je nezbytné, aby byly rybářské společnosti legislativně vybízeny k využívání takových lovných zařízení, která jsou v současné době z hlediska selektivity nejlepší možná, a neprováděly se tak masivně výlovy velkého množství podměrečných ryb a jiných než cílových druhů či výmětů. Zejména toto by měl Evropský parlament zahrnout do návrhu reformy společné rybářské politiky v roce 2011, což budu naléhavě prosazovat.

 
Poslední aktualizace: 8. dubna 2011Právní upozornění