Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0240(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0196/2010

Внесени текстове :

A7-0196/2010

Разисквания :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Гласувания :

PV 24/11/2010 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0431

Разисквания
понеделник, 22 ноември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

18. Ограничения за използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът на Jill Evans, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничения за използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработка) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD)) (A7-0196/2010).

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, докладчик.(EN) Г-жо председател, на първо място, бих искала да благодаря на всички мои колеги, които направиха възможно споразумението на първо четене – в частност, разбира се, всички докладчици в сянка, Комисията, както и испанското и белгийското председателство, както и комисията по околна среда и служителите и сътрудниците на групата. Успяхме да постигнем споразумение след много трудна, но конструктивна работа, включително някои много трудни компромиси.

За да поставим разискването в контекст, всяка година годишните продажби на електрическо и електронно оборудване в Европейския съюз се изчисляват на 9 млн. тона, като най-големият дял представляват големите битови уреди и информационно и далекосъобщително оборудване. Тъй като пазарът продължава да расте, това се превръща в най-бързо разрастващия се поток отпадъци в Европейския съюз, който се очаква да достигне огромното количество от 12,3 млн. тона до 2020 г. Това представлява много сложен поток отпадъци, който включва няколко опасни вещества.

Йерархията на отпадъците превръща предотвратяването на отпадъци в основен приоритет, което означава заместване на опасните вещества в продуктите, които не позволяват рециклиране или представляват риск за здравето и околната среда, когато отпадъците биват третирани. Според Комисията настоящата директива за ограничението на опасните вещества е довела до намаляване в размер на 100 000 тона на някои тежки метали и две групи бромирани забавители на пламъка в потока на отпадъците и евентуално в околната среда. Директивата за ограничението на опасните вещества създаде световен стандарт, но има нужда от повече яснота и затова имаме голяма отговорност с този преработен текст, за да се гарантира приемането на един по-ясен и амбициозен закон.

Смятам, че подобрихме настоящата директива по редица начини. Тя вече разполага с ясна методология, с критерии за вземане на решение за нови ограничения, в допълнение към и независими от системата за регистриране, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH). Обхватът беше разширен и вече включва всяко електрическо и електронно оборудване в рамките на осем години, освен ако не е изрично изключено. Ще бъде направен преглед на допълнителни изключвания в рамките на три години, заедно с проверка на три фталати и един бромиран забавител на пламъка, определени като приоритетни. Могат да се предоставят ограничения във времето въз основа на ясни критерии и срокове за кандидатстване. Наноматериалите ще бъдат специално разгледани при бъдещите прегледи на ограниченията.

Като се имат предвид амбициите ми за доклада, колегите няма да се изненадат, че не съм напълно удовлетворена от крайния резултат. Директивата за ограничението на опасните вещества беше създадена с цел да се обърне внимание на специфичните проблеми на конкретен поток на отпадъци и аз смятам, че пропуснахме една възможност да постигнем значителен напредък чрез добавяне на по-нататъшни ограничения. Ние обаче запазихме идентичността й и укрепихме предложението на Комисията по редица начини.

Относно таблиците на съответствие, групата ми подкрепя идеята те да станат задължителни за държавите-членки, но това представлява хоризонтален въпрос, който засяга цялото европейско законодателство и не може да бъде разрешено с едно единствено досие. С цел да се намери решение в изменение 105 предложих да приемем декларация, с която Комисията се призовава да докладва за настоящата практика на държавите-членки при предоставянето на таблици на съответствие и как това засяга работата на Комисията, вместо да се настоява за задължителни таблици на съответствие. Това ще ни предостави една много по-ясна картина за бъдещото разискване.

В обобщение, успяхме да укрепим едно доста неясно и неамбициозно предложение в рамките на директивата за ограничението на опасните вещества, което ще предостави едно по-високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда сега и в близко бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Мария Даманаки, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, г-н Поточник, членът на Комисията, който отговаря за това досие, е тук с мен, но за съжаление той не може да се изкаже заради проблем с гърлото му. Знам, че той работи по въпроса от доста дълго време и затова ще се опитам да се изкажа вместо него.

Ние сме на прага на подписване на споразумение на първо четене на директивата за ограничението на опасните вещества в електрическото и електронното оборудване – споразумението RoHS. Нямаше да успеем да постигнем това, ако не беше усилената работа на Европейския парламент по това важно досие. Бих искала да поздравя и благодаря на докладчика, Jillian Evans, както и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, за отличната работа по това предложение.

Директивата за ограничение на опасните вещества е успешна част от законодателството след приемането й през 2003 г. Тя предотврати хиляди тонове забранени вещества да бъдат изхвърлени и евентуално освободени в околната среда. Това доведе до важни промени в дизайна на електронните продукти в Европейския съюз и в цял свят. Други държави, включително основните търговски партньори на Европейския съюз, последваха примера на Европейския съюз и въведоха подобно законодателство.

Използваме огромни и все по-големи количества електронно оборудване, което съдържа много метални суровини. Един компютър например съдържа над 60 суровини. Всеки гражданин на Европейския съюз средно произвежда по 25 кг електронни отпадъци всяка година. Този закон ще гарантира, че електронните продукти не съдържат много опасни вещества и ще позволи по-лесното рециклиране на този голям поток на отпадъци. Ето защо законът спомага и за постигане на по-голяма ефективност на ресурсите в Европейския съюз в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

Промишлеността и държавите-членки обаче изтъкнаха риска от неадекватно и неефективно изпълнение и прилагане на директивата. Запазването на сегашното положение е недостатъчно не само от гледна точка на опазването на околната среда, но и по отношение на създаване на равни условия в рамките на Европейския съюз. Ето защо е важно законът да бъде изяснен и опростен. Ключов елемент за Комисията е да се гарантира съответствие с REACH, но реалните ползи за околната среда могат да възникнат, едва когато законът е правилно изпълнен и приложен на национално равнище. Надявам се, че въвеждането на общи определения и инструменти за оценка на новата законодателна рамка за предлагането на продуктите на пазара в рамките на този закон значително ще подобри това.

Освен това екологичната амбиция на директивата е подобрена чрез разширяването на обхвата на продуктите, от една страна, с две нови категории – медицински устройства и инструменти за наблюдение и контрол – а след осем години към всички електронни продукти. По-нататъшното разширяване на обхвата на закона още повече ще увеличи ползите за околната среда, но икономическите оператори, разбира се, трябва да разполагат с достатъчно време за приспособяване и всички промени в обхвата трябва да се основават на солидна информация. Ето защо Комисията ще преразгледа промените в обхвата по отношение на настоящото законодателство, на които все още не са извършени оценки на въздействието. Затова Комисията би искала да изясни въпроса, като излезе с две изявления.

Първо, по отношение на обхвата, според тълкуването на Комисията от член 2, параграф 1, точка а следва, че по време на преходния период от осем години държавите-членки са задължени да позволят електрическо и електронно оборудване, което е извън обхвата на Директива 2002/95/ЕО, но което попада в обхвата на новата директива, да продължи да се предлага на техния пазар.

Второ, по отношение на преразглеждането съгласно член 19 Комисията възнамерява да предприеме, не по-късно от три години след влизането в сила на директивата, оценка на въздействието с акцент върху промените в обхвата. В резултат на преразглеждането Комисията може да направи законодателно предложение в съответствие с правото си на законодателна инициатива в Договорите.

Също така бихме искали да направим следните декларации по отношение на наноматериалите. Отбелязваме, че работата за общо определение по отношение на наноматериалите все още продължава в рамките на Комисията. Възнамеряваме да приемем препоръка за едно такова определение за всички законодателни сектори в близко бъдеще. Комисията счита, че разпоредбата за ограничение на опасните вещества обхваща различни форми, включително наноформи на веществата, които са забранени в момента, както и тези, които в бъдеще ще бъдат предмет на приоритетно разглеждане в рамките на директивата за ограничение на опасните вещества.

И накрая, Комисията също така изразява съжаление за липсата на подкрепа за разпоредбата, включително в предложението на Комисията, с което създаването на таблици на съответствие става задължително. Комисията прие заместването на задължителната разпоредба със съображение, с което се насърчават държавите-членки да следват тази практика с цел улесняване на споразумението на първо четене, но заяви, че това не трябва да се разглежда като прецедент. Ние ще продължим да работим със съзаконодателите в опит да се намери хоризонтално решение на този хоризонтален институционален проблем.

Комисията може да приеме компромисния пакет с цел да се постигне споразумение по отношение на директивата на първо четене. Бих искала да насърча Парламента да възприеме същата позиция.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik , от името на групата PPE.(PL) Г-жо председател, за начало, бих искал да изкажа искрената си благодарност към докладчика, г-жа Evans, за отличната й работа при изготвянето на доклада. Без нейната ангажираност и решимост постигането на компромис между политическите групи и институциите на първо чете нямаше да бъде възможно. Директивата за ограничение на опасните вещества принадлежи към онези законодателни актове, които поставят околната среда и устойчивото развитие при правни условия с непрекъснатото движение на стоки. Нейните усилия в областта на опазването на околната среда до момента доведоха до изключително поставяне на ограничения на тежките метали в потока на отпадъците от електрическо и електронно оборудване и появата на технологични иновации.

Нашият приоритет по време на работата върху прегледа на директивата за ограничение на опасните вещества беше повишаване на стандартите на безопасност за електрическите уреди и електронните устройства на пазара в Европейския съюз. Новите правила ще изискват от всички производители на електрическо и електронно оборудване да използват вещества, които са били тествани и които са безопасни за здравето и за околната среда. Откритият обхват на директивата ще има положителен ефект върху хармонизирането на вътрешния общ пазар и движението на стоки и ще предостави правна сигурност на европейските предприемачи.

Смятам, че договореният компромис е добър, како е и полезен от гледна точка на опазването на околната среда и премахването на токсичните вещества от оборудването и отпадъчните продукти. От друга страна, изменената директива за ограничение на опасните вещества предоставя на промишлеността и предприемачите необходимия срок, в който да бъдат въведени промените и да се направят необходимите корекции. Предложената методология за определяне на веществата, предназначени за приоритетно разглеждане, се основава на REACH, като също така носи правна съгласуваност и последователност на законодателството на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, от името на групата S&D.(DE) Г-жо председател, надявам се членът на Комисията да си върне гласа, защото се нуждаем от него на конференцията за климата в Канкун. Бях доста изненадан, че г-жа Даманаки взе думата по отношение на преразглеждането на директивата за опасните вещества, след като се изказа и за преработения текст относно риболова; благодаря Ви, че се притекохте на помощ.

Парламентът не получи всичко, което искаше. Приложение 3 отпадна, за което съжаляваме. Ние обаче ще продължим да следим тези вещества и когато текстът бъде преразгледан след три години ще трябва да дойдете отново в Парламента с оценките на въздействието и да представите доказателства за съществуващите проблеми за всяко отделно вещество. Разполагаме и с голям брой изключения, така че текстът прилича на швейцарско сирене. Също така трябва да проверим съществуващите пропуски и недостатъци по отношение на човешкото здраве и околната среда. Ще кажа само, че слънчевите панели представляваха силно противоречив въпрос. Искаме да не допускаме кадмий в околната среда, но тези панели изпускат 100 000 тона кадмий в околната среда. Това е въпрос, който трябва да следим внимателно.

Доволен съм, че Комисията е направила някои отстъпки по отношение на четирите си изявления, така че за момента ще се задоволим с постигнатия през 2010 г. напредък и ще се срещнем за преразглеждане отново след три години. Разбира се, също така бих искал да благодаря на докладчиците и докладчиците в сянка.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, от името на групата ALDE.(DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, с настоящата директива разполагаме с изненадващо бързо изготвено законодателство. Много съм изненадан, че вече постигнахме компромис, който аз и моята група – и аз изрично подчертавам това – считаме за приемлив.

В края на краищата, този законодателен акт премина трудно през Парламента. Ние разширихме обхвата му, само за да го ограничим отново веднага. Ние съвсем безразборно се опитахме да обявим някои вещества за особено опасни; може би трябва да си зададем въпрос дали този законодателен акт е подходящият форум за едно такова разискване. Лично аз не смятам, че е добра идея да се включат поливинилхлорид (PVC) и наноматериали в директива за „опасните вещества“. Ето защо смятам, че е разумно, че в компромисния текст това вече не е така.

Предишният оратор вече каза това току-що, но е наистина забележително, че разглеждаме всеки грам опасно вещество толкова внимателно и след това понякога сме много ирационални в разискванията. Очевидно в Европа има промишлености, които разграничаваме по политически причини. Такъв изглежда е случаят с предприятията в сектора на възобновяемите енергийни източници. Фактът, че незабавно ги освобождаваме от обхвата на законодателството, като заявяваме, че трябва да се примирим със замърсяването на околната среда в името на опазването на климата и целите ни в областта на възобновяемите енергийни източници, е неразбираем. Това няма смисъл.

Надявам се само да не направим същото и в случая с електронните отпадъци – за което ще се вземе решение скоро – защото това би било още по-изумително.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, от името на групата ECR.(EN) Г-жо председател, бих искала да също да изкажа благодарност на докладчика и нейния екип. След много дълги преговори вече разполагаме със споразумение, което моята група може да подкрепи.

Бих искала обаче да използвам възможността да се спра на няколко област. Преработеният текст имаше за цел да подобри положението. По дефиниция смятам, че именно това е целта на преработения текст. Той имаше за цел да опрости изискванията и исканията към производителите. Ако погледнем резултата, на мен ми се струва, че представлява една стъпка напред и две назад. Приветствам премахването на Приложение III, което практически създаде „черен списък“ с голям брой вещества, но съжалявам, че не беше постигнато споразумение относно наличността като критерий. Това разискване отне много време.

На второ място, текстът имаше за цел създаване на правна сигурност. Тук не мога да не спомена отварянето на обхвата. От самото начало застъпих тезата, че това ще създаде несигурност и просто ще доведе до нови искания за освобождаване и изключване. Струва ми се, че най-малкото изискахме цялостна оценка на въздействието от Комисията преди да дадем съгласието си. Не съм си променила мнението, но приемам, че загубих спора. Проверките и балансите, които в момента се включват в разпоредбите, според мен ще доведат до редица предизвикателства и аз приветствам ангажимента на Комисията да разгледа въпроса след включването им. Според мен обаче щеше да е добре, ако това беше свършено предварително. Чудя се как това отваряне на обхвата действително спомогна за правна сигурност и яснота.

В заключение бих искала да спомена и реалната опасност от свръхрегулация. При гласуването на преработения текст на директивата за ограничение на опасните вещества ние практически продължаваме двойното следене на регулация и одобрение от страна на Европейския съюз за химическите – опасни – вещества. Разполагаме с действащи разпоредби на REACH и, както наскоро чухме в комисията, тяхното изпълнение се развива задоволително. В даден момент скоро ще трябва да действаме решително и да позволим на режима REACH да застане начело, както беше предвидено. Очаквам с нетърпение Комисията да вземе въпроса под внимание.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL.(DE) Г-жо председател, бих искала да започна като изразя благодарността си към докладчика, който свърши добра работа и спаси каквото можа в условията на голяма съпротива от страна на Съвета и мнозинството в Парламента. Голям успех за новия вариант на текста е отвореният обхват. Този подход е за пример и аз съм доволна, че успяхме да постигнем съгласие по отношение на него. Погледнато от отрицателна страна е фактът, че списъкът със шест вещества, които вече бяха забранени, не беше разширен да включва вещества като хлорирани и бромирани забавители на пламъка, фталати и PVC. Въпреки че са налице достатъчно доказателства за риска за здравето, който тези вещества представляват, те няма да бъдат забранени през 2011 г., когато новият вариант влезе в сила.

Някои водещи производители на електроника вече доброволно предлагат продукти като мобилни телефони, телевизори и лаптопи, които не съдържат тези замърсители, на пазара в продължение на години и без значително увеличение на разходите. Пропуснахме голяма възможност да направим нарастващата електрическа и електронна промишленост по-екологично съобразна.

Водещите производители ни показват пътя. Вместо да подкрепим производителите с добри инициативи обаче, Европейският съюз изостава. В резултат на това ще бъдат засегнати бедните. В края на краищата, при тях изхвърляме милиони тонове електрически и електронни отпадъци всяка година. Бедните не могат да си позволят да плащат на лобисти в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, от името на групата EFD.(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, ние се противопоставихме на предложението за директива в комисията, защото докладчикът беше променил коренно предложението на Комисията по един ограничителен начин чрез разширяване на обхвата му; предложение за постепенното премахване на още 33 вещества в Приложение III, включително бромирани и хлорирани забавители на пламъка, както и PVC и добавките му; ограничаване на обхвата за изключенията и времето, необходимо за коригиране; както и въвеждане на ограничителни разпоредби за наноматериалите.

Ако Парламентът беше гласувал в подкрепа на решението, което не е подкрепено от достатъчно научни доказателства, това би причинило големи щети за икономиката с големи последици за безработицата.

За щастие, благодарение на поредица тристранни срещи, в които участвах като докладчик в сянка, беше постигнат един особено задоволителен компромис, като беше поет ангажимент за извършване на преглед и евентуален преглед в рамките на три години.

Друг сложен въпрос беше подробното определение на наноматериалите, което беше спряно в очакване на предложение от страна на Комисията. Текстът, договорен по време на тристранните срещи, може да бъде подкрепен и приет.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE).(DE) Г-жо председател, искаме да изкажем сърдечни благодарности към докладчика. Директивата за електрическото и електронно оборудване е изключително спорна. Имаше големи различия в мненията по отношение на различни аспекти. Ето защо съм доволна, че беше постигнато споразумение, което считам за добър резултат от тристранните преговори.

По-специално бих искала да се спра на два въпроса. Единият от тях е въпросът за обхвата. Какво оборудване трябва в действителност да попадне в обхвата на директивата? Има едно нещо, което не трябва да забравяме: първоначално тя трябваше да обхваща битовите уреди – с други думи, бялата техника. Отвореният обхват вече включва много нови продуктови групи, които вече обхващат технологии за възобновяеми енергийни източници. Трябва да отбележа, че директивата в действителност имаше съвсем различна цел. Разбира се, трябва да се приложат по-строги и по-високи стандарти на защита в случая с битовите уреди, отколкото в случая с технологии, като тези, които се демонтират, рециклират и т.н. от специализиран персонал.

Ето защо аз, от своя страна, подкрепих изключването на възобновяемите енергийни източници. Не бях застъпник на разширяването на обхвата, но впоследствие видях, че мнозинството клони в тази посока. Смятам, че включването на възобновяемите енергийни източници в директивата щеше да има обратен ефект. Това щеше да доведе до по-неблагоприятно положение по отношение на конкуренцията и затова смятам, че това е правилното решение.

Искам да кажа нещо и за Приложение III: щях да имам опасения относно включването на още 37 вещества като приоритетни вещества, при условие че няма реална обосновка по отношение на здравето за бъдещата им забрана. Смятам, че това би представлявало мярка, свидетелстваща за паника, и затова смятам, че взетото решение е правилно и съм доволна и от този аспект на резултата.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D).(NL) Г-жо председател, позволете ми да започна като поздравя докладчика. Г-жа Evans има забележителна решителност, благодарение на която днес можем да постигнем компромис, който групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент (групата S&D) може да подкрепи. Казвам „може да подкрепи“, защото в този важен законодателен акт бяха направени редица съществени подобрения. Последните се отнасят до разширяването на отворените области на приложение, въпреки че бихме предпочели да бъдат въведени по-бързо. Друг резултат от подобренията е, че все още разполагаме с отделна, независима директива – независима от REACH – очевидно с необходимата координацията между двете. Трето, и за мен това е изключително важно, благодарение на тези подобрения разполагаме с добра методология, която Парламентът трудно договори, която ще гарантира, че веществата отново ще бъдат разгледани, за да видим какви могат да бъдат възможните последици от тях. Освен това има редица вещества (HBCDD) – които трябва да погледна в моя документ – един от най-често използваните и най-спорните бромирани забавители на пламъка и три важни фталата – този въпрос трябва да бъде разгледан приоритетно. Разбира се, предприемат се действия и по отношение на наноматериалите. Бихме искали да отидем много по-далеч, но сме доволни, че все пак Комисията ще излезе с изявление. Това е много важно. Бихме ли искали да отидем по-далеч? Да, разбира се, не сме доволни от някои аспекти. Очевидно групата ни би искала някои допълнителни вещества да бъдат забранени, прегледът да се проведе по-бързо и да има по-малко изключения. По отношение на последното, наистина трябва да се върна към въпроса за слънчевите панели. Групата S&D беше единствената, която до край се противопостави на идеята слънчевите панели да не попадат в обхвата на текста. Около въпроса се формира специално лоби и то напълно неоправдано, ако ме питате, защото това ще позволи на кадмия – вещество, което е забранено от 2003 г. – да остане в обръщение още поне десет години. Намирам това за много жалко, особено за един сектор, който несъмнено трябва да поеме водеща роля в това отношение. Въпреки това групата S&D ще се радва да подкрепи този компромис. Надявам се само, че групата EFD не разполага с грешното досие, защото не видях да вземат голямо участие в тристранните срещи.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE).(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, преработеният вариант на директивата би трябвало да подобри защитата както на потребителите, така и на околната среда. Смятам, че постигнахме това, защото създадохме реалистична рамка, която се основава на действителните рискове за потребителите и околната среда и която предлага на предприятията правна сигурност за инвестиции и иновации. Това е много важно за малките и средни предприятия, които провеждат изследвания в определени области. Хубаво е да се знае, че успяхме да постигнем съгласие относно отговарящи на риска насоки, свързани с този важен въпрос, и в това отношение бих искал също така да благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка.

Чухме как няколко оратори изразиха съжаление, че панелите бяха оттеглени. Госпожи и господа, тук не става въпрос за кадмий, а за кадмиев телурид. Разглежданите тук въпроси са иновациите и инвестициите. В действителност трябва да разгледаме тези въпроси поотделно. Въпросните устройства не са електрически уреди, а оборудване за производство на електричество. Това е много важно разграничение. Не можем да възприемем общ подход и да кажем „всички тези вещества са отровни“. В крайна сметка собственото ми тяло съдържа определено количество сяра. Не, сярата не е нещо, което с готовност бих избрал да поема. Нещата обаче са доста различни, когато става въпрос за химически съединения. Ето защо съм доволен, че най-накрая успяхме да поставим въпроса за PVC зад нас. Предприятията, които произвеждат PVC, са направили множество изследвания през последните няколко години. Достатъчно е човек да разгледа последните разработки, за да осъзнае какво се случва по света. Не трябва отново да започваме обсъждане, което вече е на десет години.

Доволен съм от варианта, с който разполагаме. Сигурен съм, че той ще ни позволи да постигнем големи ползи за околната среда и за потребителите, както и да насърчим иновациите.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, през последните години станахме свидетели на значителни опити от страна на общностните институции да се гарантира, че производството, употребата и унищожаването на електронни продукти защитава по-добре околната среда и човешкото здраве.

Директивата за ограничение на опасните вещества е ключов елемент от тази политика. Спазването на директивите със сигурност е предизвикателство и тежест за предприятията, но представлява и възможност. В действителност възможността за доставки на по-малко замърсяващи продукти е много важен отличителен фактор за предприятията ни в такава степен, че може да се счита за конкурентно предимство. Предприятията не трябва да считат регулациите и разпоредбите в директивата само като задължения, създадени да ги санкционират, а като възможности за подобряване на бизнес процесите и качеството на продуктите.

Все пак някои изключения бяха счетени за необходими – някои заради настоящата тежка икономическа криза, други, защото са предмет на друга конкретна директива. Такъв е случаят с наноматериалите, секторите на космонавтиката и безопасността, стационарните съоръжения, транспортните средства и самоходните машини, медицинските устройства, които се имплантират в човешкото тяло, фотоволтаичните панели и оборудването, предназначено за научноизследователски и развойни приложения.

В заключение бих искал да използвам възможността да изразя желанието си за по-голяма съгласуваност между директивата за ограничение на опасните вещества и регламента REACH, като се избегне всякакъв риск от объркване или припокриване, защото предприятията и операторите се нуждаят от ясни и определени правила.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-жо председател, смятам, че основната цел на директивата трябва да бъде подкрепена. Комисията най-накрая пое задълженията си и значително подобри предложението на Комисията. Въпреки това има няколко въпроса, които все още трябва да бъдат обсъдени.

На първо място, не трябва да забравяме международното измерение във всичко, което правим. В крайна сметка, какъв е смисълът, ако Европейският съюз остане неопетнен, но вносът на опасни вещества все още е разрешен.

Второ, малките и средни предприятия трябва да бъдат в състояние да се справят с нашите регулации и преди всичко със свързаните с това бюрократични усилия.

Трето, предполагам, че започналият процес ще бъде по-скоро динамичен, отколкото статичен по своя характер, поради което този проблем ще трябва периодично да бъде разглеждан от Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Г-жо председател, уважаеми членове на Комисията, въпреки че смятам, че това е само една малка крачка, то поне тя е в правилната посока. Внесеното изменение поне успява да обхване всички предвидени изключения. Смятам, че това ще предостави и някои полезни насоки на бизнес сектора.

Това, което е особено важно по отношение на тези насоки обаче, е, че потребителите трябва да бъдат информирани. Смятам, че в бъдеще все още ще бъде много важно потребителите да са наясно с потенциалните замърсители на околната среда, които могат да закупят при покупката на електроника или електрически уреди. Това е единственият начин да се гарантира, че правилните процедури ще бъдат последвани от следващата ни директива, а именно, по отношение на унищожаването на тези устройства.

За Комисията и държавите-членки е важно да предоставят тази информация сега, защото един преходен период от осем години е прекалено дълго време.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Г-жо председател, в развитите индустриални държави, жизненият цикъл на електрическото и електронно оборудване намалява постоянно. Ето защо скоростта на подмяната на това оборудване се увеличава, като в резултат на това отпадъците от електрическо и електронно оборудване се превръщат в още по-голяма екологична тежест.

Това е вид отпадък, който е сложен и често съдържа опасни вещества, които все още не могат да бъдат унищожени по задоволителен начин. Ето защо е уместно да се разгледа възможността за замяна на тези вещества на етапа на производство на електрическото и електронно оборудване.

Според наличната информация постепенната ни цел по-специално трябва да бъде намирането на безвредни заместители на халогенните забавители на пламъка или на евтиния и широко използван поливинилхлорид (PVC). В случая с PVC по-специално обаче смятам, че ще бъде необходимо да се възприеме много внимателен подход за намиране на компромис между обективните изисквания на защитата на околната среда и интересите на производствения сектор.

 
  
MPphoto
 

  Мария Даманаки, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, уважаеми членове на Парламента, бих искала отново да поздравя докладчика за усилената й работа, благодарение на която в Парламента изглежда се очаква споразумение. Това е много важно. Така вече разполагаме с набор от правила, определени от Парламента, благодарение на които държавите-членки могат да гарантират, че електронните продукти, които се предлагат на европейските пазари, не съдържат определени опасни вещества. Това предложение представляваше компромис, а всички знаем, че компромисите водят до компромиси. Това е очевидно, но също така е явно, че Парламентът, Комисията и всички заинтересовани страни показаха много добра воля. В резултат на това се получи нещо, което по-голямата част от нас можем да подкрепим.

Комисията има какво да каже по този въпрос. Искаше ни се компромисният текст и обхватът да бъдат по-ясни по отношение на задълженията на държавите-членки и икономическите оператори в рамките на осемгодишния преходен период. Изявленията на Комисията относно обхвата очертават начина, по който смятаме, че компромисният текст трябва се тълкува по отношение на обхвата. Ето защо бих искала да се гарантира, че тези изявления са включени в протокола на Парламента. Ние все пак се отнасяме много сериозно към задълженията си за извършване на оценка на въздействието на всички промени в обхвата в сравнение с предишната директива и ние ще започнем работа по това веднага щом преработената директива влезе в сила.

По отношение на прилагането смятаме, че разпоредбите за оценка на съответствието и маркировката ще са от съществено значение, защото те определят ясни задължения както за начина, по който икономическите оператори показват, че продуктите им са съвместими, така и за начина, по който държавите-членки би трябвало да направят проверка на съответствието.

Така че нашата работа не е приключила. Бих искала да благодаря на всички за участието и предложенията ви. Комисията ще ги вземе предвид.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, докладчик.(EN) Г-жо председател, първо, бих искала да благодаря на всички колеги за забележките им. На всеки, който слуша разискването, ще стане ясно какви бяха различията между групите и колко труден беше процесът понякога. Ние обаче разполагаме с подкрепата на всички групи и аз силно се надявам и вярвам, че това ще бъде отразено при гласуването в сряда.

Също така съм доволна да чуя, че Комисията се ангажира с директивата, понеже бъдещето на самата директива ще бъде изцяло в ръцете на Комисията, ако текстът се приеме в сряда. Няма да разполагаме с повече правомощия за вземане на решение и в бъдеще Комисията ще преразгледа обхвата и бъдещите ограничения. Затова бих искала да призова Комисията да даде приоритет на това становище за бъдещите ограничения, така че да можем допълнително да почистим този много важен поток на отпадъци, който все още създава толкова много проблеми за човешкото здраве и околната среда.

Както чухме някои колеги да казват тази вечер, превенцията е за предпочитане пред лечението и има много повече проблемни вещества от тези тежки метали и бромирани забавители на пламъка, които са ограничени съгласно директивата за ограничение на опасните вещества. Също така има много доказателства за необходимостта от бъдещи ограничения.

Разбира се, разискването се следеше с интерес от много хора, включително промишлеността и неправителствените организации. Смятам, че с този окончателен компромис не се отклонихме от първоначалните цели на директивата за ограничение на опасните вещества, както и че ще разполагаме с по-ефективен законодателен акт, ако Парламентът гласува „за“ в сряда.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 24 ноември 2010 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма. (IT) Според последни данни всяка година в Европейския съюз се продават 9,3 млн. тона електрическо и електронно оборудване, което се състои предимно от големи битови уреди и информационно и далекосъобщително оборудване. С разширяването на пазара и съкращаването на иновационните цикли оборудването се подменя по-често, като по този начин допринася за нарастването на количество отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Смята се, че този вид отпадъци ще достигне 12,3 млн. тона до 2020 г.

Директивата за ограничение на опасните вещества, приета през 2003 г., имаше за цел постепенно да премахне първата поредица от опасни вещества и даде възможност да намалява количеството вещества, които се изхвърлят и евентуално се освобождават в околната среда. Прегледът на директивата беше предприет с цел да се въведат по-строги регулации във връзка с ограничението на опасните вещества. Смятам, че компромисният пакет, който беше постигнат след продължителни преговори между Съвета и Парламента, представлява важна стъпка в посока на по-голяма яснота и опростяване на директивата. Един аспект от регламента, който е особено важен, е изключването от обхвата на директивата на тези вещества, които щяха да бъдат забранени без каквито и да било научни доказателства, което щеше да нанесе щети на голям брой предприятия, които развиват дейност на пазара.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), в писмена форма. (IT) Като се има предвид колко е важен прегледът на директивата, не трябва да се забравя, че основната й цел е да се въведат по-строги правила за ограничаване на употребата на опасни вещества. Е, смятам, че този компромисен пакет представлява значителен напредък към една по-голяма яснота и опростяване на директивата за ограничение на опасните вещества. От множеството аспекти, които трябва да се вземат предвид за целите на регламента, бих искала да обърна специално внимание на изключването от обхвата на директивата на тези вещества – като поливинилхлорид (PVC) и наноматериалите – чието производство щеше да бъде забранено. Не само щеше да бъде въведена забрана без каквито и да било обективни научни доказателства, но това би попречило и на технологичния напредък, свързан с производството на такива материали. Поради тази причина, в края на краищата, можем да сме доволни от договореното споразумение. От една страна, споразумението укрепва необходимостта от опазване на околната среда чрез забрана на вещества, които се считат за опасни след надеждни научни изпитания; от друга страна обаче, то не позволява на други материали, рисковете от които не са били доказани научно, да бъдат включени в „черен списък“ в ущърб на производителите и изследователите, но преди всичко в ущърб на потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), в писмена форма. (CS) Възобновяемите енергийни източници имат за цел да спомогнат за опазването на околната среда. В пълно противоречие на тяхната цел е създаването на нови опасности за околната среда и за човешкото здраве. Директивата за ограничение на опасните вещества и Резолюцията на Съвета от 28 януари 1988 г. за програма за действие на Общността за борба със замърсяването на околната среда с кадмий са насочени основно срещу употребата на кадмий, защото Европа е регион, който е особено изложен на риск от тази натрупваща се канцерогенна отрова. Бих искал да изразя основната си опозиция срещу изменение №12. Това предложение изключва фотоволтаичните панели от обхвата на директивата за ограничение на опасните вещества. Изключването обаче за съжаление не подпомага слънчевите технологии. В действителност то узаконява производството на клетки въз основа на кадмиеви телуриди. Кадмиево-телуридните клетки позволяват на производителите да постигнат по-големи печалби, отколкото при силициевите клетки. Ето защо одобряването на предложението представлява подкрепа за производството на кадмиево-телуридни клетки за сметка на силициевите клетки, които разполагат с неограничено количество суровини и не съдържат токсични материали. Положението е още по-сериозно заради факта, че ако фотоволтаичните клетки са изключени от обхвата на директивата за ограничение на опасните вещества, то няма да бъде възможно решението да се преразгледа и преоцени за определен брой години. Изследванията в областта на нетоксичните фотоволтаични технологии ще се ускорят, само ако производителите на слънчеви панели трябва вече да спазват изискванията на директивата за ограничение на опасните вещества, както всички други.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), в писмена форма. (DE) Преразглеждането на директивата за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване представлява особено предизвикателство. Преработката обаче е спешно необходимо, за да се премахне несигурността по отношение на обхвата, липсата на яснота в правните разпоредби и определения, както и различията между държавите-членки и потенциалните процедурни припокривания с други правни актове на Европейския съюз, като например REACH. Първоначалното предложение на Комисията беше насочено прекалено много към големите предприятия. В настоящия вариант се обръща по-голямо внимание на икономическия капацитет на малките и средни предприятия. В крайна сметка въпросните малки и средни предприятия са гръбнакът на европейската конкурентоспособност. Процедурата за разрешаване на дерогация и съответните срокове за решение на Комисията също са ясно посочени. Поставеното изискване за преглед на директивата в рамките на следващите 10 години с цел да се адаптира към технологичния напредък също трябва да се подчертае. При извършването на този преглед, трябва да се обърне специално внимание на наличността и надеждността на алтернативните продукти, както и на социално-икономическото въздействие.

 
Последно осъвременяване: 2 май 2011 г.Правна информация